• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008
 

Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008

on

 • 8,318 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,318
Views on SlideShare
8,317
Embed Views
1

Actions

Likes
4
Downloads
314
Comments
4

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

14 of 4 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • www.slideshare.net/.../ilakkanam-ilakkiyam-kbsm-200...‎
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • vanakam.i want kssr band untuk moral tahun 3. pls help me.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • i like is...............................
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • i want kbsm's ilakkana ilakkiya vilakkavurai............pls
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008 Ilakkanam & ilakkiyam kbsr 2008 Document Transcript

  • KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH Unit Bahasa Tamil Bahagian Pembangunan Kurikulum 2008
  • KATA PENGANTARSaya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil, BahagianPembangunan Kurikulum yang telah memurni dan memantapkan Buku PanduanTatabahasa dan Ceyyul KBSR dan KBSM yang dihasilkan pada tahun 2003.Bahagian Pembangunan Kurikulum telah mengambil keputusan untukmenyeragamkan definisi dan maksud tatabahasa dan ceyyul yang terdapat dalamSukatan Pelajaran. Keseragaman ini amat penting supaya tidak timbul sebarangkeraguan kepada guru dan pelajar.Saya difahamkan buku ini meliputi kesemua aspek tatabahasa dan ceyyul yangterdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil. Buku Panduan ini jugamengandungi definisi dan penerangan yang tepat bagi setiap aspek tatabahasa danceyyul. Contoh-contoh yang diberi adalah releven dan tepat. Diharap buku panduanini akan berfungsi sebagai bahan rujukan utama kepada pihak Lembaga PeperiksaanMalaysia untuk menghasilkan soalan-soalan yang berkaitan dengan tatabahasa danceyyul. Buku ini juga akan menjadi sumber rujukan utama para guru dan pelajar.Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa BukuPanduan Tatabahasa dan Ceyyul yang terdiri daripada pegawai-pegawai BahagianKementerian Pelajaran Malaysia, pensyarah-pensyarah universiti dan institutperguruan serta guru-guru yang berpengalaman yang telah memberi sumbanganuntuk memurni dan memantapkan buku ini. i
  • PRA KATABuku Panduan Tatabahasa dan Ceyyul merupakan satu dokumen yang dihasilkanoleh Unit Bahasa Tamil, Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2003 dalammembantu para guru, pelajar dan juga Lembaga Peperiksaan Malaysia untukmemahami dengan lebih jelas segala aspek tatabahasa dan ceyyul yang terdapatdalam Sukatan Pelajaran.Saya mengucapkan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil dan para penulis yang telahmenyumbang tenaga dan idea untuk memurni dan memantapkan buku ini. Diharapbuku ini akan membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Saya difahamkan terdapat banyak tafsiran yang berbeza dalam buku-bukutatabahasa dan ceyyul yang ada di pasaran pada masa kini. Bagi tujuan memantapdan memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada aspek-aspek tatabahasadan ceyyul, pihak Unit Bahasa Tamil Bahagian Pembangunan Kurikulum denganbantuan para pensyarah universiti dan institut perguruan serta guru-guru telahberusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan buku ini.Saya berharap usaha murni seperti ini diteruskan pada masa hadapan demi kebaikansemua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan Bahasa Tamil. ii
  • ! "# ! $ $ % & ( %) * ) *+ , # % - . / 0 1 2 , % 3 " #4& $5 $ $ % & ( %) * ) * 6 % %" " 7 % & ) 48 " % 9: 48 ( %) % 2( 7 % & ) 48 ( %) 4 % # ; $5< " ! 1 4 & %!( 15 1% " +( ! ! 4& , $5< " ( 1! 1% " +( + 2. + & 2 /" ( & 7= % ! $% /) ) *+ 7 , 1 ) ) * / 1 >1 + 4 8 $! %9( 1! 2+ ?! # $% /) (@ :! % ) * " 7 % &) * " % 9: * ( %) % 2( 7 % &) * ( %) * - , / 1 5 + , + 4 1 iii
  • AB C B D B E F G B HB IJ K G L E MB E NG F G IB E O G B E D B D B NB P B HB O B E Q J R R G S TPenaung i ]Y^UgU` ` UX L UVccP UV B X NWY B Z [ UYW B K E W W F ]d G YWd NUUeU D U` WX aUI]Y^U_U MI D aUYba NUWYaY8 NabWd K ]_d U` UVNUU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` [ aYUe]^U_UY F UYgUeU` hKetua PenasihatO _ S ]] NccY P aU I]YehU_U NUUeU D U` WXF ]d I]YcX aU cY^ I]Y^U_U MI D ]Y^ba B ` jaUY B fnUY8 F aUX S WjWe UNUU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` K UYc^U_UY E U` jWdlUWPenasihat I]Yh]X HAF oD p WUL U` UYUdUY E U^U_UdWYU` AUZUd I]X U_UY I]_Ub UY UVF ]d G YWd NUUeU D U` WX aUNUU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` i ]_UeWY^U` i ]` ZUhU HK F S UZa N]eU_I]Y^a_ae I_cV]b F aX 8 F ]gU W`F aYUe]]X HaZ_U` UYWU` UYI]YcXcY^ I]Y^U_U G eU_UYW B _a` a^U`NUU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` HK F B W_ Md U` [ ]c_^]d Y8 IaX IWYUY^ cm UaB AFI_cf K UghU O _ HUZUZUd i ]Ya^cjUX h [ UY]e HUZUjUd K aYaeU` h hI]YehU_U8 AUZUd I]Y^UV MYgWU UY WUY HK F O Ud P V B ZgaX C UUZ abG YWk]_eWd K UX W UhU8 F aUX S a` ja_ U HaY^UW HWjad I]_Ub 8Ha_]e F ajjaeU` h E U_UhUYUY F _WeYUYI]YcXcY^ I]Y^U_U HK F Hh]Wb B ZgaX [ UYWNUU^WUY I]` ZUY^aYUY F a_WbaXa` NWgc_8 I]_UbD U` WX kUY I]_a` UX e]X IcYYWU` U K aYWUYghI]YcX cY^ I]Y^U_U HK F H_W F cd UNUU^WUY Naba D ]be D UWjWY^8 I]_UbH]^U_UY K adUjj]Y E UgU_UV [ cjUX UI]YcX cY^ I]Y^U_U HK F K ]d cgWedS ]` ZU^U I]j]_WbeUUY K UXUheWU HaY^UW HWjad I]_Ub 8 Q UYg_UY i ]]_U` adaIccZUX K UYWlbU` UY HK F O ]Y^bWXI]YcXcY^ I]Y^U_U O ]Y^bWX H]X 8 UY^c_AIE IUUY^IU_U` UeWkU` i UgWk]Xa i WVUhUba` U_ K aYWUYghF ]d G YWd NUUeU D U` WX aU HK F B ZgaX HU` UgMI L UV K ]X U_8 H]_]` ZUY U ]m D ]X O Ud cb cb8 H]XUY^c_ iv
  • HaZ_U` UYWU` L ]Y^UeU` h NUebU_UY HUYbU_UYHK F H]X UYgU_ HAF oD p HaY^UW L ]Y^^U`H]XUYgU_8 K ]XUbU HU B X 8 H]X U` UY^c_H]XkU_UV L ]Y^UeU` h UY L UVUe]_UY F _WeYUYHK F O Ud N]YgUU_U ab HAF oD p HaY^UW K UY^^WeAUeWY8 K ]XUbU NUYd WY^8 H]XUY^c_H]X F a` U_UY HaZ_UhUY kU K ccbUW] q B YZU_UeW G d UYgUYHK F K ]Yd UbUZ HAF oD p I]_eWU_UY L UV K agU K aeU UK ]YdUbUZ8 IUUY^ I]XUZaUY F X UY^8 H]XUY^c_HclbUX WY^U` B _a` a^U` O ]e]^U_ HU_Ud O ]kW E U_UhUYUY UHK F F U_Ub HAF oD p Q cYk]YdF U_Ub8 IUUY^ H]_]` ZUY8 E ]^]_W H]` ZWXUYIakUY]em U_W F UX ad W` a i Uea^W Q UbbU_U F aYbW L U` UYHAF oD p HaZ_U` UYWhU NU_UdW HAF oD p S UgUY^ L ]jU[ ]Xa^c_8 IaX IWYUY^ Ua D U` jWY8 E ]^]_W H]` ZWXUYB l]] HaZ_U` UYWU` D UYUZUX E U_UhUYUY UYHAF oD p NabWd K ]_d U` UV HAF oD p N_Ugm UXXNabWd K ]_d U` 8 I IWYUY^ UV HWXWUa8 E ]^]_W H]` ZWXUYF ]jjUX D cgUbbUX W UY S c^UZUX D ]YgUhcagUZU`HAF oD p O ]eU IWYVW HAF oD p AUX F UX UY WgWS UUd I]_Ub 8 K aU_8 Acc_E U^U_UV HaZ_U` UYWU` UY F Ueda_W K UYWlbU`HAF oD p S UgUY^ H^ HU` Ub HAF oD p D U` jWYG X N]_YU` 8 I]_Ub a D U` jWY8 E ]^]_W H]` ZWXUYi UX Ud AUbU_UY U_` WHAF oD p D UYVaY^ L U` ZadUYD UYVaY^ L U` Zad I]_Ub UY8 v
  • ! r s $ $ % & F NHL $t -u %"tt #% ) -u , #% ) -u , 4 t 8 8 $8 v8 #8 w 8 -8 x8 y8 z8 { 8 | $ 8 1 -u , & , % 1 z >3 % #% ) -u , 4 1 "8 +/3 " - $ ! oWp 1 " o 2+1u ,p o}p ~ . % { (; % -u , 4 o 8 $8 #8 -8 zp oWWp +/3 " o+/ + u ,p o•p ~ +/3 % { (; % -u , 4 o 8 v8 w 8 x8 y8 { 8 | pt + € -u , + € -u , 4 tT 8 =8 98 •8 8 8 8 58 !8 8 €8 )8 "8 ‚8 ? 8 48 28 ƒ . ! oWp " o„p … % z ; % o 8 98 8 8 !8 2 p oWWp + " o„p … + % z ; % o=8 •8 8 58 8 p oWWWp $ % o„p … " 8 + " $ $ ! z ; % o€8 )8 "8 ‚8 ? 8 4pt #% )+ € -u , #% )+ € -u , 4 t„ #% ) -u , + € -u , () " 1 1 -u , & #% )+ € -u , & - † ‡ ˆ o+ €p o#% )p o#% )+ € -u ,p 9 ‡ w ˆ ‰ o+ €p o#% )p o#% )+ € -u ,p 1
  • #% )+ € -u , & 4 o Š ? +/ = p " #% )+ € -u , 4 † • -u , 4 + " #% )+ € -u , 4 † • -u , 4 t„ -u , 4 $ % #% )+ € -u , 4 † • -u , 4 #% )+ € 1 " † tT ‹ } ˆ Œ -u , 4 - † ‡ # ˆ ‡ z ˆ + #% )+ € +/3 " † tT ‹ • ˆ t „ -u , 4 - † ‡ w ˆ > ‡ { ˆt• € -u , ƒ . 04& & + -u , 3 o Ž p $, z 2+1u ; r z "• #• )+ €+%u ; , % + - † -Ž Ž Ž,t} ? +/ = #% ) -u , t + € -u , tT #% )+ € -u , t„ € -u , t + •• ! " " " " # $ " " " " " " % & & ( ) * & & & & & & + , , , , - . , , , , , , / 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 5 6 4 4 4 4 4 4 7 8 8 8 8 9 : 8 8 8 8 8 8 ; < < < < = > < < < < < < ? @ @ @ @ A B @ @ @ @ @ @ C D D D D E F D D D D D D G H H H H I J H H H H H H K L L L L M N L L L L L L O P P P P Q R P P P P P P S T U V W W W W X Y W W W W W W Z [ [ [ [ ] [ [ [ [ [ [ ^ 2
  • t„ 5 -u , 4 ( ‘ z & -u , 2 7" # ! 3 5 -u , 4 - ! ’8 “ 8 ” 8 •8 –8 — % . 5 -u , 4 - † ’)! 8 0˜ 8 ” ˜ •8 • 63 8 , • 8 –8 — +( " %" t - , !0 Ž, #%) 8 Ž1 - $ ! p #%) … #% 4& 2.4 )8 ) 1 1 #4& ) & 1! , - † ! 8 % (8 , ) p Ž1 … 1 21 #% = &; #% 21 + 4 &; 1! , - † 3 8 +(3 8 0 8 " " - , !0 " , - ! + 4 & o#%) 8 Ž1 p y ! " & ! †… p " … 8 (. 8 ( p + " … 8 + 2+(" 8 ( $p ) " … ) 48 $ & % ) vp z 1 " … 8 0 8 %" #p " … = 48 0 48 %" 4 3
  • #%) Ž1 " + " ) " z 1 " " - + 4 & - % # ) , , - - $ ! 8 z 8 - ! z + & 1! , z ™ z . 2 + 4 & 1! , - † z / 2 / 2 4 + + 4 0 0 = 4 4• $ : ) $ 1! , $ $ ƒ ! †… p … : ) 1 + %) - ! - † / 8 - 8 / = 48 -= 48 % 8 % p … : ) " / . 1 + %) 4 - ! - † /@ /@ 48 # 8 # ,8 /@ 8 /@ @ 8 #= 4 8 = ) ) $p ) … : )8 ) , 21!+ %) 4 ) - ! - † 8 48 ,8 ) 48 8 4
  • } + %)9+( " z + & + % 1 ! , + %)9+( " + %)9+( 2 4 2. # x2 + %)9+( 2 4 . ! oWp + + %) … z + & + % 1! , - † 8 š 8 š 8 ( %)8 oWWp $ !+ %) … {) $ + % 1! , - † "8 4& 8 (% 8 : = ( !0 oWWWp !+ %) … 1! , - † 8 /4& 8 /2.8 = 8 % 7 8 oWkp ( !+ %) … z + & & " , #.!0 & 1! , - † &8 7 8 $ 8 8 " okp 0!+ %) … " , 1! , - † 08 8 #% 8 : okWp + 7 2+ %) … + 7 1! , - † "8 2 "8 3 !08 x2. „ 2. + %)9+( " + & . , 2. % 2. - ! †… # 0 - , " 2. # 0 $" … 7 : ) -u-u € 2.$ 2. y … 7 (! 3 )ƒ 1 2. "8 8 z 8 … 7 ( " %" ! , { 8 # … 7 ( 9 +( 1/ 2. … 7 : ! #%) , … / 7 › 5, (y5 2. $ 8 $ 5,8 + 2 1 $"8 / . … 7 ( 7 21" - )5 , 5
  • 1 2. ,8 # % … Š7 › , 0 , , … Š7 › % @ 7 $x7 2. $"8 $ 8 … Š7 › /2 0 4 "8 $ 1 … 7 : " 0 + 4- 2. # 0 $" … 7 ( • $= o & 2. p o & " œ 7 "p• 9+( " z + & o-u €p + 7 " , +(% +( " 9+( " - ! 9+( " ƒ . ! †… $15 / ? $ - ) $15 z +(%" " , + 7 " / 5, 3 5, , $15 - † 3 8 / 5 8 48 3 )8 +( 1, / ? z +(%" " , + 7" / + 2. + 3 ! , ž ? - † 1 8 / 1 8 1 48 1 )8 +(" 1, $ - ) z +(%" " , + 7" / + 1 ! , - ) - † 8 / 8 48 )8 +("6 6
  • T 2. z % , 2.!+ 21 , 2. - ! 2. 8 8 - 8 $ 8 " 1 2 1 + & - † š + 21 4 0" € 1, ) 4 3! ) 4 1 !0 † 2. 8 8 - 8 $ 8 " % 2 1 ! % 7 15,+ 4 2. - $ " t + 21 4 $15 #%) z ) + " € 1, / ? Ž1 z ) z 1 " 3! ) 4 - ) #%) ) ) "Œ -9( 2.!+ 1 , " , 8 -9( - ! , " , 2.!+ . 2 $ + +( " - ) / $ -9( + %)9+( " % 9+( " % x2 - † 3% 1 3 o 2.p -9( + %+ 9( 8 +%9( - $ ! p + %+ 9( … 2.!+ 1 9+( " o-9( p + %)9+( " 9 ( )5, / 1 " + %+ 9( - ! - † 3 0 o-9( p o+ %)9+( "p {3% % o-9( p o+ %)9+( "p 7
  • Wp - ) 1! + %+ 9( - † %" o- ) 1 -9( p o+ %)9+( "p WWp v.+ - ) 1! + %+ 9( 1! - † %" ˆ %" ž + Ÿ v. … + , 7% 0 ? ˆ 7% ! 0 ? +(" ˆ 9 +(" p +%9( … 2.!+ 1 9+( " o-9( p 2 19 ( )5, / 1 " +%9( - ! - † 3 , 3 o-9( p o 2.p 3! 3 4 o-9( p o 2.pt +(€ œ +(%! p +(€ z % -u € oz p . +(€ , +(€ % +(€ % " -u € + ! - † %" 7 / 3 4 p +(%! z % " +(%! + * + ! , +(%! % - † / %" 7 % " ! , +(€ +(%! ( %) 2 ) ( % " 2 ! , + , 4 > ! > ! + , & " +(€ 1 ) +(€%! 1, 1 !0 † oWp $ %= * z # ) , oii) +(%! % " -u € ƒ 1 2. # o "p x2. 8
  • tttt 1% œ 1 p 1% % " +(%! + & x2 2 1 1% - ) 1% % x2. %= & " ¡- ¢8 ¡- 2 1¢8 ¡% ¢ - 1 4 * 4 - † -u € % o 1% p , ) ?5 ) p 1 % " +(%! + & x2. 2 1 1 - ) ¡- ¢8 ¡- 2 1¢8 ¡% ¢ - 1 4 * + 2. 1 % - †… -u € +(%! + 4 % o 1 p 1 ) < ! , ) % 7 % 7 @3 4 o 1 !0 † +(%! + 4 + & + &! 1,p ( %= & " +(%! + 4 15,8 $" , 1 % / % + - † -u € % o 1 p 1 ) 7 ) + •( ) -u ) ! o 1 !0 † +(%! + 4 15, #4& ,p 9
  • t $ 9+( " 9+( + %)9+( "6 9+( "6 $ %" " , $ 5, + & & +( " $ 9+( " - ! $ 9+( " , $ 5 " + 4 , $ 9+( 2 * 4 %= & " $ ! % $ ! - . 7 ! - † oWp # oWWp " oWWWp { œ " , oWkp œ- œ % " okp x+ 1 " œ x+ " okWp % œ 6 œ$ ! œ$ 5 6 okWWp - 1 6 œ- okWWWp 2 oW£p $ œ 6 - † $, % % $, % " , %t + %)8 9+( 2 & % " , $%" & , % $, + % 8 % - $ ! p + % … + %)9+( " % & , + % % … + % ¡ ¢ - 1 +( " # 0 + 2. - † 7 75 o+ % p o+ %)9+( "p #% o+ % p o+ %)9+( "p p % … 9+( " % & , % % … % ¡ ¢ - 1 +( " # 0 + 2. - † {3 4 o % p o 9+( "p % ! ( ) o % p o 9+( "p 10
  • % u + +( 2> 8 % " , 2.9 +( 2+1 ) - 7 ! ? %= & " ƒ . #.!0 4 #4& -u €8 % 8 +(%! + 4t -u €8 % 8 +(%! + 4 p -u € … z +(%" / ? 2 € $ ! , -u € … % % % )8 -,8 - 8 % % & -u !0 , % % -u € … + %)9+( 2 48 + 4 % % " -u % ; … -u € + &! % 1! # ) ! p % … -u % +(% +( " % … 2. 48 + %)9+( 2 48 !+ %) % % % … -" %= & 6 % $ $p +(%! + 4 … % 8 - 8 - 2 1 % & -u !0 , % % +(%! + 4 - † t @ 5 ) o-u €p o+(%! + 4p o % p ¤ = o-u €p o % p $= o-u € 1! #4& ,p % 4 ? %= & ,8 !0 - 3! %" , 3! %" / %= 4 #4& p +(€ % … + &! , " - † /2. 7 + € , p % … ! + . " - † $, % % @¥ 11
  • $p 7 % … 48 &8 ( "8 ? , " % 3! %" ; - † t - $5< o 4p $ . € / & o &p z7 5, • o( "p • " ? • o ? , "p#p # )9( % … #4& , # )9( % " - † t ” •- 7 • o %!0p y % • 1 •o / œ, p y % • 0 o % p !0 3! %" %= & ƒ % ! t % { ) -u € " , -u € 4 z % %! + 2. , % - † t 0 ) ! ) o-u €p o % p + & = + 1 ) o-u €p o-u €p o % p + ) % {) -u € % & + 3 , + ) % "# $ - † $& 5 = & 1% ! 3 ™ ) 9 ( 1! 9 +(€ % ! % ! z . 2 %= 4 "8 $ "8 x+ "8 $ ! % $ !09 +( 2 & 6 , + ) 6 $ 5, , + ) % - ! - † / 1 / " 5 ™ - 8 : 3% " 12
  • /) >2.8 >2.8 %2>2. p /) >2. z ) >1 % ) >1 % 1 >. , /) >21 " z ) >1 % +( 2 & $ 2 4 1% - † ¦/ / - @ 2 ! 1 8§ - . + >1 p %2>2. /) >21 6 4& +( 2 & 21 ! + 4 1 . ) $ 2 x2 >. , %2>21 " $ 2 4 1 $ ! " - † @ 2 ! + >1 /) >2 1 %2>21 2. , %2>2 1 /) >21 2. , x2 21= & 1, /) >2. %2>2. / œ 4 œ ) - œ $, , $ $= = $5 5 $ /@ / œ 4 œ # - œ $ $ . . $!+ u , !+ u , / & ./ 4 /2. 4 $ " " -= 4 = 4 / = 4 = 4 13
  • • 0 %" $ +( 2 4 z . ! 0 ) , 0 )9( $‚ +( 2 & " " +( " / + 7 - . $ , +( " + 7 - . 1! ) / + 7% v2+1u , + 7% + u , z . ! 0 ) 0 )9( 0 )9( $ ! † Wp $%"0 0 )9( WWp ! 0 )9(•t $%"0 0 )9( / + 7 % " o " +( " "p #4& $. -u , + 7 % " o$ , +( " "p #4& " -u , 21 1 ! 0 ) , $%"0 0 )9› - † Wp ) ‡ &% ˆ ) &% WWp " ‡ 7 ˆ " 7 / + 7 v21 " + € -u , $ 5, + 7 " #% + u , % + €; ‚% $%" ! 0 + € ‡ #% ) - † Wp ‡ 7 ˆ 7 WWp ‡ $" ˆ "• ! 0 )9( $ +( 2 4 0 , / + 7% v21 o$. % p + 7% 21= 4 x2 " , ! 0 )9( % ! 0 )9( ! †… Wp 1" WWp " WWWp + " 14
  • • t 1" / + 7; + 7; 0 , { ) -u ,! 0 . o p #% ) ‡ #% )+ € - † ‡ ˆ $ ‡ ˆ $ o p : ‡ % - † ‡ % ˆ ‚% $ ‡ % ? ˆ $‚% ? ‚ o$p - ‡ % - † - ‡ % ˆ -‚% ‚ ovp {+ u , z + 7 ‡ "+ u , - † š ‡ ( ˆ š• ( • ‡ = 4 ˆ = 4 o#p 1 , + € 5,8 + 7 #% + u " + = " / + 7 % $. % " #4& + € $ 3 - † ‡ $ ˆ + € ‡ 3 ˆ + €% 3 ow p # + € / + 7 v21 " #% + o#% + u ,p $ 5, + 7 " x , { ) #% + u , $ 5 " $%" ! 0 $% ‚ #% ) &; # , 2 o$ ! 2 p . + €+%u # + €% # + € $ ! †… • # + € • % # + € 15
  • Wp # + € o‚p / + 7 v21 " $8 v8 y % #% ) -u , & ¨ ) ,8 + 7 " #% ) -u , 5 " ¡ ¢ . - † ‡ $ ˆ š ‡ 0 ˆ š 0 WWp % # + € o€p / + 7 v21 " $8 v8 y8 % #% ) -u , 4 5, + 7 " #% ) -u , 5 " ¡%¢ . - † ‡ # ˆ ; > ‡ 4 ˆ > % 4 o © !0 † x " % . p• " / + 7 v. + 7 6 0 , { ) -u , 2 1 ) -u 5, , " 0 )9( % p 8 + €%@ . " 0 ) " Wp ª o 898! p - † ‡ ˆ ‡ ˆ WWp ª 2 . - † + ‡ ˆ + 21 p z2. o p 898 % " 0 , $ + "+ u ; - † ‡ ˆ = ‡ ( €5 , ˆ •( €5 , ‡ ˆ 5 $p 8 & 8 + €%@ . " 0 ) " Wp 4 ª o 898! p - † 4 ‡ ˆ 4 ‡ +(3 ˆ +(3 16
  • WWp " ª 2 o 898! p - † " ‡ ( ˆ 2( " ‡ ˆ 2 " ‡ ˆ 2 WWWp " ª 2 - † " ‡ ¤ ˆ 2«« /" ‡ ? ˆ /21 ? 21 Wkp 4 ª - 4 ‡ 4 ˆ 4• + " / + 7 v. + 7 6 0 , z . " , z . 2 -u , 4 + , o 1 ,p + " 0 )9›% p ‡ $ % / + 7 v21 " + € + u, + 7 $ % $ % ‚ " + - † 1 ‡ ˆ 1 ‡ ˆ p ¡ ¢ v2.! 0!+ %)! 0 0!+ )9( / + 7 % " #4& ¡ ¢ v. + 7 % " #4& 6 0 , ¡ ¢ v. 15, + 7 $ + u , 5, 1; - † +( ‡ " ˆ +(= " (. ‡ w ) ˆ ( 2«) ‡ /@ ) ˆ @ ) $p - ¬ !+ %)! 0 !+ )9( Wp z . " , % / + 7 - ¬ !+ % , - + 7 $ " - † $ ‡ , ˆ $ , ƒ . ‡ , ˆ ! , / ‡ , ˆ / 2 , y5, ‡ , ˆ y , 17
  • . ‡ , ˆ . , xu ‡ , ˆ -u , - ‡ , ˆ - , z , ‡ , ˆ + - . , ‡ , ˆ ! , WWp ¡ ,¢ - / + 7; z . " , % + 7 - ¬ !+ %) $ " - † , ‡ z . ˆ + . , ‡ $ ˆ , ‡ ƒ . ˆ ƒ . , ‡ / ˆ , ‡ y5, ˆ 5, , ‡ . ˆ . , ‡ xu ˆ u , ‡ - ˆ + , ‡ z , ˆ + , WWWp z . " , % / + 7; + 7 - ¬ !+ %) 0 ) " - † z . ‡ z . ˆ z‚+ . $ ‡ $ ˆ $‚¨ ƒ . ‡ ƒ . ˆ ƒ . / ‡ / ˆ /5/ y5, ‡ y5, ˆ y 5, . ‡ . ˆ ‚ . xu ‡ xu ˆ -‚ u - ‡ - ˆ -‚+ z , ‡ z , ˆ z + , , ‡ , ˆ ! ,vp (!0 )9( ( % 1 +( " (!+ %) - ) ‚ . (!+ % +1 (!+ % 1 +( "6 1% " 0 - † ‡ 7 ˆ 7 ‡ 2 ˆ 2 + 2 ‡ 7 ˆ + 7 + 2 ‡ 2 ˆ + 2 7 ‡ / ˆ @/ ? 2 ‡ / ˆ œ "/ 18
  • 7 ‡ ( ˆ @ ? ( 2 ‡ ( ˆ 21 (œ " ( + 2 ‡ / ˆ +} + 7 9 (5 $ o 7 9 +( 2 * p + 7 + ) &" / + 7 % v21 " 2+1 " , +/ + $ 5,8 + 7 2+1 " , +/ + %" + = " 2+1 15, +/ + . Wp / + 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡ œ ¢ ˆ ¡ ¢ . - † () ‡ ˆ () ‡ (% ˆ (% ‡ ˆ ( ‡ ˆ ( WWp / + 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡$œ ˆ ¡x¢ v¢ . - † • ‡ $5 ˆ •5 • ‡ v‘ ˆ ‘ ‡ $5 ˆ 5 WWWp / + 7 v21 " ¡ œ ¢ ‡ ¡#œ ¢ˆ ¡{ ¢ w . - † ‰ % ‡ # % ˆ ‰ % % ( ‡ # ˆ ( ® ‡ # % ˆ ® %„ $ = 4 +( 2+1 ) & "8 + 7 ¡ 8 98 8 !¢ % "+ u , & " + = " / + 7 v21 " ( $ = & " "+ u , + 7% " -u , " $ 5 " " 1 !0 † / + 7 … " /2 +( " + 7 … , /2 +( "„t 8 $8 - : + u ¡-¢ - -u - † ‡ ( ˆ ( $ ‡ ˆ $!! - ‡ (= ˆ -9(= 9 19
  • „ 5 8 $5 8 -5 - : 0 & - † 5 ‡ % ˆ 5 ! % $5 ‡ ˆ $5 -5 ‡ 75 ˆ -5 75„ = 8 $= 8 -= - +( 2 * ! - † = ‡ 3 ˆ = ! 3 $= ‡ ˆ $= -= ‡ +( 1 ˆ -= 9 +( 1„• ! 3 8 $! 3 8 -! 3 - +( 2 * ! - † ! 3 ‡ +( " ˆ ! 3 9 +( " $! 3 ‡ : ˆ $! 3 ! : -! 3 ‡ , ˆ -! 3 ,„} $ 8 8 21 - +( 2 * ! - † $ ‡ + ˆ $ + ‡ +( " ˆ 9 +( " 21 ‡ ) ˆ 21 )„„ + ) 21 %6 9 +( 2 * ! - † ‡ !0 ˆ !0 9: ‡ + 7" ˆ 9: + 7" ‡ + ˆ + , ‡ : ˆ , : !0 ‡ ˆ !0 2. ‡ 5 ˆ 2. 5„• 2+1u , - † ‡ ˆ ‡ 7 ˆ ! 7„T 21 %6 9 +( 2 * ! - † u ‡ " ˆ u! " / ‡ + ˆ / +„Œ 8 - - ¬ !+ %) & 0 + %" - † ‡ ˆ ! ‡ : ˆ : 20
  • „t , 8 $ , 8 - , - +( 2 & - † $ , ‡ (1% ˆ $ , 9 (1% , ‡ + % ˆ , ! + % - , ‡ + ˆ - , +„ tt v. + - ) 1! + %+ 9( " - † ( ‡ % ˆ ( ! % { ‡ ˆ {„t 8 $ v2. +%9(= & - † +(€% ‡ +( " ˆ +(€%9 +( " 9 3 ‡ 3 4 ˆ 3! 3 4„t €8 € €8 - 8 € - . 3; +%9(= & - † € ‡ ) ˆ €! ! ) € ‡ >1 ˆ € >1 - ‡ ( ˆ - ! ( $¯ % ‡ 3 ˆ $¯ % ! 3„ t• $ 2. # 0 oyp ! 898 8! - † $ ‡ ) ˆ $ ! ) % ‡ ˆ %„ t} / 2. # 0 o p ! 898 8! - † ‡ +( " ˆ 9 +( " ‡ 5 ˆ 5„ t„ 1 2. + %" / + 7 Ž1 % $ ! - † / € ‡ 3 ˆ / € 3 % ‡ 5 ˆ % 5 3 ‡ ( ˆ 39 ( o © !0 † ;4& !0 & " 1 2. # 0 & ,8 # % % 15,4&   p 21
  • „ t• # + %" $ +( 2 4 0 )5, z +( " $%= , $ %" # 0 15, , + % # # 0 & 18 8 z! 8 / % 15,4& + # + % - † ‡ 4 ˆ 4 ) ‡ ˆ )„ tT 0 + %" - † + 4 & ‡ 4 ˆ + 4 & 4 o+ % 4p (, ‡ ˆ (, ! o(, p„ tŒ $ + %+ ! 0 + %" $ + %+ ! 0 + %" z + & 1 ( 1!0! + % + ,! + % $ 5, - † ( 1!0!+ %) + ,!+ %) 0 + ‡ = 4 ˆ = 4 7 ‡ 7 ˆ 7! 7„ {+ u , z + 7 ! { + u ,8 , / . + 4 % 8 Ž, { + u , z + 7% {+ u , z + 7 ! + 7 " 8 98 8 ! - † @ ‡ ( 3 ˆ @( 3 9 ‡ ˆ š ‡ > ˆ š >• $ = 4 +( 2+1 ) & "8 + 7 ¡ 8 98 8 !¢ % "+ u , & " + = " / + 7 v21 " ( $ = &" ,•t ,8 $,8 8 $ - : ! + %) & , - † $, ‡ ˆ $, , ‡ ˆ , ‡ 4 ˆ 4 22
  • • 8 { 8 x8% - -u , - † ‡ +( ˆ +( -= ‡ ) € ˆ -= ) €• .8 $ .8 - . - 21 , - † . ‡ +( 1 ˆ . +( 1 $ . ‡ 5 ) ˆ $ . 5 ) - . ‡ ) ˆ - . )•• ¡ 3 ¢8 ¡ .¢ ()5, +%9(= & , - † 3 ‡ ) ˆ 3 ) : . ‡ +( ) ˆ : . +( )•} ¡… .8 …5,8 … 8 …€,¢ - . 3; +%9(= & , - † - . ‡ ) ˆ - . ) 1 5, ‡ + ) ˆ 1 5, + ) +(€, ‡ 3 ) ˆ +(€, 3 ) + ‡ +( 1 ˆ + +( 1•„ #%) ! + %)8 + ,! + %) & , - † ‡ (1% ˆ (1% 1 ‡ 15 , ˆ 1 15 ,•• = 8 $= 8 -= - . x " 3; : 8 9 +( 2 & , - † = ‡ + ˆ = + $= ‡ ) ˆ $= ) -= ‡ +(" 1 € ˆ -= +(" 1 €•T -,8 x,8 % ,8 % - 9 +( 2 & , - † -, ‡ € ˆ -, €¥ x, ‡ € ˆ x, €¥ % , ‡ % ˆ % , % ¥ % ‡ 5 ˆ % 5 ¥•Œ ‚ & 8 $‚ & 8 -‚ & - & ! + %) & , - † ‚ & ‡ + % ˆ ‚ & + % $‚ & ‡ (1% ˆ $‚ & ( 1 % -‚ & ‡ ˆ -‚ & 23
  • •t + %+ 9( , - † ) ‡ ˆ ) 15 ‡ 1 ˆ 15 1 # ‡ 5, ˆ # 5,• tt -u € + " , - † ‡ š , ˆ š , š ‡ €5 , ˆ š €5 , ( " ‡ > %, ˆ ( " > %,•t & + " , - † ° ‡ ˆ ° $ ‡ 4 ˆ $ 4 ‡ + = 4 ˆ + = 4•t ƒ 1 2. # 0 & z 8 { % 21 , - † 7 +% ‡ 3 ˆ 7 +% 3 r % ‡ +( 1 ˆ r % +( 1• t• y5 2. # 0 & $ 5,8 / . - 21 , - † > % 5, ‡ ˆ > % 5, @3 . ‡ +( 1 ˆ @3 . +( 1• t} 1 2. # 0 & ,8 # % - 21 , - † , ‡ ˆ , - % ‡ ˆ - %• t„ $ 2. + %" , - † 1 ‡ 3 4 ˆ 1 3 4 ‡ 1 ˆ 1 ‡ + ) ˆ + ) ‡ 3 ˆ 3 o © !0† $ + ) !0 & " $ 2. # y 15,4& " $ $ 2. + % p• t• 1 2. + %" / + 7 #%) % € $ ! • , - † ‡ ( ˆ ( 75 ‡ ˆ 75 24
  • o © !0† $ + ) !0 & " 1 2. # 0 & ,8 # % % 15,4& " $ 1 2. + % p• tT # + %" , + 9 +( " " # - # 0 15 ! " # + - ! " , - † # # 0 # + +(3 ; + 3 ; +(3 + 3 ; ; € + 21 ; " ; + 21 " / ; @ ; / @• tŒ + %" , 9+( " % " + %)9+( "6 ()5, + % $, ƒ . = &; " , - , $ ( %) & >21 $ ! 8 $ + % !0 3! % " + 5, + 4 , ( 1! %3 ‡ + %) ˆ + - † 3 ‡ /@ ) ˆ 3 /@ ) @ : ‡ + 1" ˆ @ + 1" : ‡ + 4 ˆ + 4 ‡ + 3 ˆ + 3 +(€ ‡ + 7" ˆ +(€+ 7 "T /. 1 4 ? + 7 %" 7= /. 1 4 !+ !08 + 48 8 2 4 % 3! %" 5,4& p 204& o 8 p +( 2 & % , 204& $ - † 1 8 + 48 $ % ! + , 14 8 - 8 "8 x+ 1 " % $ 9+( 2 * ! 204& $ 25
  • - † % # 7 - 8 ? %" 1 & 9+( 2 * ! 204& $ - † &8 & -u , , 204& $ - † 7 8 •8 • )8 8 • • 5 =8 ( =>) %= & " , &! , 2 204& $ - † / ( 1! % "8 7 , 48 ( 5 % ¤ ( 4 $ + 1 /) >21 $. % " 204& $ - † ¦/ < " / % 2 1 8§ - . >1 p !04& o ™ p + ) %= & " % * ! !04& $ - † t z . ?5 " ( 1! 7 - + 4 @ + 5, ™ / + 5, 1 @ 5 , @ ! = & 9 +(€, 3 - ™ % " 15,$p 204& o † p % " >1 % z 1 , >. , 204& $ - † ? $ >. & + ,† z . #% ) ? 8 2+1 . # " ? 26
  • % " z & 8 2 $ (5 $ + 1 204& $ - † # " / ! , -" &6 %2( +(€† # " / $" " ? %" ? 9( % $ ,vp 2.!04& o p % 3 " 2.!04& $ % " + 4 35 ! , 2.!04& - † 1 %" 1® ) 4 % 3 !0 & # #4& ) +( 2: = &" 2.!04& $ - † t + ( o+ 2 1 ) ( %) (= p o & )p#p # )9( 1 o ! p / 8 u 8 9( 8 + ? 9( 8 8 + 1 & + &! , +( 2 * ! # )9( 1 $ # )9( 1 4 % $. % 6 % - † t y % • •$ /" % 2 1• # " 3; •w p z2 1 2 4 1 o ¡ ¢ p 21 % + 7 % % +( 2+1 " - * , z2 1 2 4 1 $ - † ? + 7 $ ; 8 $& ; + ,™ & / 15 , ¡$ 4 - . 15 4 - 1 $%" 1% 4 -= 4 €¢ - . % >1 9 +( .4& ) x z 1! 9 ( 1! - , z2 1 2 4 1 $ - † ¡+ " ! % ¢ / 75 ? < 27
  • -p $ 2 4 1 o ¦ § p z ) >1 % +( 2 & ! 3 % - * ,8 ) >1 % + 7 & + 8 3 % $ $ = ± 6 $ 2 4 1 $ - † $& 1 8 ¦ ! /@ 4 >1 % = 1 3 % / / 1 8§ - 1xp 1 o ¥ p z % % % 2 1 $ - † t $5 %9 +(€ ) % )¥ x /@ +(" " ¥ 28
  • $ 2 4 < " 4† 4t $ ( 8 o tp8 ? " 8 ( ! 8 +( ( ƒ) 8 o p8 -& % ? $ 8 : 0 / % 8 +( 5 ) 8 o p8 /" ? -u ¥ / % 8 +(• ( +( 8 o p8 /21 ? $ % 8 ! ! 8 +(} … otŒŒ p8 / ² " 3 # o+( " p 7 + & %@ 8 ( ( 5 < 2 ! 7„ … otŒŒ p8 / ² " 3 # o-u p 7 + & %@ 8 ( ( 5 < 2 !0 7• /%! ) o p8 $%21 ? $ 8 ? ! 8 +(T % = (8 o p8 ?+ 7 ! %" + €%! %"8 7 € 8 (Œ 8 otŒTTp8 5 / ² " 3 ; 8 š 0 ) ! 8 +(t . / )8 otŒŒ p8 Š? $ 8 " ! 8 +(tt +(% / @8 o p $ Š? $ 8 # ! 8 š) 29
  • ! $ $ % & F NHL $ %+(€;4 t ‰ 3 o| % )pt 1 +(% 0 2. / +(%" & 9 +(€ " / + 4 . , ( , + 4& $%" , " + $% 1 $" - . 1 > ,• v , " 1 + , # > ,} # %, & " / #4& +(" " , " %! 21 ! 1 2+ % >1 > ,„ w , " %2( % > ,• - + u 7" - &; + 7 %; (% +(€% " 2T x2 , $ ? 9( # 7! 1 ! 1) + ! x2. + 4 , $7 9 +(%Œ y% ( +% 5 ) # #t z!0 + u # / 1 1 5, 3 / 5,+ 4&tt {, + 7 %" /" < " & / * 3! > ,t | % (" + 1 + 1 ¤ 21 ! ( > , 30
  • 0 % ‰3 o % )pt 9( ) % ¨ + Ÿ " 1" -!+ u, @ , $ $ & " $ ? 9( ,3 !0 $" , ( ) 5 ! , $7• v 1 1 + , # 21 &=} # #. +(€ / 7 # ! , , + 4&„ - ¬ , #%) #%) -• w 0 # 6 / 1 # & #T x. " / •( +/•( , +(%2Œ y + 1 (+ 4 8 ,8 ƒ 8 €8 + € y 0 &; /" +/1 % " +(6 , 21 ! + 21t z2. % z . ?tt { € " z7 -5 ; 1 + . $ ! ) ,t | 1 - + 2+ " 5, # + 4 )t 21, zu 21 21 2 2 ? % " / 5, + 4&t• 7 %" 2 %,™ @ " 7 , 31
  • + 1 5 o| o| % )p )pt ; 1 + € ; 5 ; / 1 5,+ 4& 3% + € ) % + u , ( / . %6 9 +( . $ 1 7 , / w # 2 7 %2( % +(%" , ? % &! ,• - ¬ -u , + - &; + 7 %; / , $ * z!} x 4 ƒ 5, +( " " 1 ! 1 5, +(%" 4 & 4 + 2 1 ³ ; & ) " )„ y% 0 +(€ 9 +(€ 9 (+% & . x2 6 +(€% 3 % /2+(%" &9 +(€%• 21 ) : 21 $" 1 1 & % + , + 3 5 " #1 ) & / ) & % / $ ) 4T ‰, , +(€; ‰ 6 %21 +(€ 6 , %Œ " {3; % " 5, 1 / * 9 +( 1 , +(" 9 ()t 5 +( " 5 $" 5 % +( " ¨ 1 ´ % ,tt % 2 ( 15 + %6 $" + 21 % z 9 ( 15 %" +1, % ,t µ % - , 9( 1% +(% $ ! / €5 1 2+ 4& 32
  • • # /@ o# o# / 3 )p )p … { + / * z / * z + u, 3 " $ > , … z ; + " = +( " % ! 21 ; @ % +( 2 & 9 +( " > , … +% / * 1 + 2+1 % -‚ & %6 15, > , … •( 4 +(€ 3 = @ 9+(%" 4 +(€ % / 0 + 4* " > , … 5 +(" $ = * 9 +(" > , … ! 01•+( " % z ! ! ! 21 1 & >1 " > , } + 21 2 o ¶ 3% pt -u 1 $ 1 " % 2. + ( %) * / ! 1 ) " 7 ( 1 + 7 " 7 %1! : 21 " 9 ( 1!0 + ; (. ; #%) ? ) +(%6 x2 ;• 2 / 1 2 / 1 9 ( 0 2 / 1 - % . / %6 " 2 " /" ,} 1 z ( 0 1 & % #%)5 / %" $ ( 0 )™ 1 & % ) - )„ ) 7 +(= 1 () % ( 1!08 /@ % ( / , "• +(" ) 7 +(u = & = " ) * 9 ( 1!08 : 21 ;4& #1 ) & " 33
  • T z / 7 + % ) $ / & ) @? /" ) & + + )0 / 0 z / & $ ! 8 , š %! & 3 7 · . + /" ) & + )0 / 0 & )5, + % + ,Œ < 1 7 ƒ) ) /@ ) ( " ) + 4& ƒ ) & < . + )0 / 0 + 6 , @ 6 4& ( . ) w 1 " $ ƒ ) & + )0 / 0 & 6 /@ 3 6 $ „ 14 o 4* )p )pt -u + " 2 1 # otp -u , 4 -" ¸ ¸ - 1 -u 3! % + 3 1 , " # & 3! % + $%= 1, 21 % %+ + " 1 /21 4 + 7 ) - o p / " 21 z ) ¤ % 1 3 &= $ 1 = 3 "8 ) 21 " % 21 " $ 3 ()5 ) % $ $ o•p !0 + .!0 21 & 3 &! + 5 / 1 ) * -! , -‚ 6 , $"• +(%2 % +(€ ) + %) ( 1%) +(%2 % +(€ ) o „p +(€ 2 % +(%" & 9 +(€% " + % ) +(€ 2 % +(%" & 9 +(€% ) (1 % )} , ( " , 1 /@ 1 o •p " 21 " " $ 1 21 , 1 21 +(% !„ u . + & $ 9+( " / $u $% 1, 1 o }p + 1 8 (8 8 •+( " % / $" " +(€ 1 +(%" & /2 % - ! 34
  • • % ,4 ? = ? 1; + € ,4 ! o} p # " 7 3% 1+/1 % " / . ? 1 8 6 4& + € () , !T 7 %, #% )/ Ž " ) - 0 " ) # 0 oT p 7 % " / 5,+ 4 1 ) 4 #% 4& ) 4 0 $" # 0 + . " ) ! # ! 1,Œ $ % #& $ >1" % ! € )5 2. ot p / $ % +( 2 4 $ , 2 1! % " @ % x2 , +( 2 & " : , $ , %! 1 , 2 z!t 2+(€ / 1 ( 1+ ® ! + , ot p z ) 5 / " +(€ # (1 $ 5 6 % €5 " , $‚ + !tt / 1 1! , / 1 . / 1" , 1 1! , / . ot Tp z ) / 9 +(€; # % 1! , /" " ) +(€; 21 # 15, , /" ,t % % / " ( ! ) +( " u ! ot •p - % & 6 / % & ‚ . % & " 21 +( " ! ( , ! /t / 1 /"+ u @% u + - . $ ot Tp / $ /" ? $ ™ @ / % -!+ u , , +t• ? = / $ ? )! + . " ot}tp + 3 7 " = 1 / ! ) &! + . , " ( 15t} @ % @ % % " @ % @ % •(! o p @ 9+(%" 4 @ % % & % # % $ 1 "8 +/ !0 •: 36 @= +(€ 2 •( 35
  • t„ 1 0 +7 . Ž ) 1 1 / . o „p z , 1 %9 ( )5, $ - =+ ) 4 , 1% " 1) 0 u 3 % 9 ( 15, & = $" %" , 1% " v " /" ,t• #4& " + €% + u # ) #4& , +& " #& o Œ•p z ) ( ( ! + €% " " / 5, + "8 ) # " ! )tT 2 ( 1 2 21 /2 2 o Œtp 2 5 < " & 21 1 2 ™ ‚ . 21 1 21 " 5 3 / 5,+ 4&tŒ ¬ %) - ) 2 1 ) 0 ¬ %) " ) o Œ p 21 ) 4 ¬ 4& ) 4 - 9 +( " ; % ) 4 " ) 4 " $ ! , 0 4 - ! 1, + ¤ . 2 5 ) 21 ¤ . 1 o Œ„p -5 & 1 5 & /@ ) 2 %" w . , -5 & " 2 1 5 & 1 & t z 21 " z 2 -u ; x ! 0 , o ŒTp z 1! " z ) 2. + 4* /" 1 + )5, >3 % xu 1 * , ! $ 3" u 9+(" " z 2 " 2 1 % o• p z ) 7 $" +(" " % ™ 21! + 4 4 +(" ! , +(" ,4 +(" • +( 9+(" 9+(" +(" ,4 -" o•ttp z ) % 5 +(" = * 4 ( 15 +(" +( 7 + . 1 9+(" ‚ 1 9 +(" 219 +(" = & 9 ( 15 ! 1,• -!+ 4 % )% ) € !+ 4 + €!+ 4 1 o• p -5 ! + & ! 21 % ) % ) -! 3 -! 3 +%" +( 6 2 1 2.4 -, # - 1 %9 +(€ , 1 36
  • } ) ? - ) ¤ . + o• }p z 21 2 " -9( % 7 3 + 4& % ? +/ !0 6 4& " ) 7 5, „ - , ™ , 5 - ¬ - , $u o•„•p / €5 z +(% 2+ 4& ™ + = €5, + 4& - , 21 • + 4& % )/@ 5 ) #4& %, #%) o}Œ}p @ & 5 3 ) & 4 4 /@ * ! ) * % w & 3 ) * % ( 1!0 4 #% T %2( % %21 $ 0 o„t„p %2( z 9 +(" ! + 9+(€; ™ %2( $" . %" 4& Œ - % - % = -€, - % ) % ! + 1 o„„„p z +(% 9 +(€% - ¬ 1 ) 4 #. ; % ) & $ 5 " - % 2 19 +(€, 3 3; # $7 5 = $ & / 0 o•TTp # % /u , z % 1% " # % $u , ! , . / , 5 { 3 9+( . ! / • ƒ, œ o| o| % )p )pt / 1 z 2 9 +(€ 5/ 1 - . =+ + … / . & & )+ = * /@ % " + % , 3% " # @ % " o#9( % 6 4& $& /@ "p ! . /2 % z # +(€ " ( 15 # % +(€ ) 37
  • % 1 + +1 … %" { @ #. @ & 3 % = + + , € " { 1 (. @ 4 { 3 + 3 8 2 1! 3 - " + % @ 4 ; = ! . % ! , % 1% , 1 21 + . 8 + " 2 % > , " , 5, ( T " 9 +(€;4 4t " ) 21 ) &! * &! ) ) & " ) ) & % ) ! ) + % /" ) + " ) / / 1 / / ) * : ) * / =+ / 21 )8 " ) - 1 . $" " -" ) $ 1 $ 1 # )5 ) * )p # ) * o o )p . 3 1 & + 1 & $ 1 ;4& )8 %21 ) - 1 . $" " -" ) 2 1 5 4 $ 1 ) * % ) * . " -" ) 1 1 1 & $ 1 /" )8 + ) - 1 . " ) / / %" / . 4 0 $ 1 )8 ) - 1 . $" " -" ) /" 1 % & $ 1 38
  • (" @ ; % @ + 16 : @ o p$& = 6 ƒ: 1 + € ; 1 v( -5 $ %3 /@7 21 21 @ % $ ( , $ &! , 8 & # (5 * & )9( %& ! , 8 + 2. # 6 $ &! , 8 $& " # 2 9 : % 7= & , 8 ) & 6 4& #1 •( 4 @ = & )9( % & " , - 5 % % $ 1 ! = & /7 &% z& % w #% # ; € $ ; € % - , - 1 > / 1 % - +( " ? , $ 1 % / 21 + & 9( # 5 # " # 1; -= /@ 1 / 15,4& ™ # )5 ) * #4& / ) * $" &= / ( * 1 / 8 - , - 1 +( % ) ! " $. % " $ 1% 21 ) 4 # 3 9 +(€; $ 1 %! 21 ! 0 ? 2 9 +( 2 & % , o| Œ /" 7 o| )p % )pt " • +( " 7 5, + ! … ( -" ) 4& € x? 1!05 @ % € /" ) + " / z , 2 •( % +( +(€ " + & + 1 7 / 5, !$ {3! $ = & " #4& - 1 7 9+( "6 & xu 1! 6 + )5, 2 & 0+ + " &= / $‚ % €5, # •( +( +(€ " 7 = * & / 8 +( +(€% ™ 9 +( x2 ! + + 4& 39
  • t /@ +/1 & o : 4p Š 4p + € ) ( / ) ,•( ) -‚+ ) @ ; 2+ 4& ) … +(‚ ; ) !0= + 4& ) % ) z ) / 3 +(% . + 21 $ ! 9+(%" 3 . # " / %; ( %; ¤ ; + 1) 9 +(€; @= ; , % 2 1; " , 2. ; ¤ 2. ; , 9+(% ¤ 1 $ ! ) +(% " + 21 % % #. % - + z ) . - ; )tt / 3% ) /" ) - / + " ) - + &" +/"6 # ; 8 /@ ) µ ; 0" ? š 2 # /" ) - z / / , 0 #1 3 ! 7 % )8 ) /" $" 3 % 21= 1 &! 1 >1 > , 2 1 % , + 4& x+ "8 +/"6 # 1% # /@ µ 1% #4& , ( 1!0!+ 21 > " #4& 01 $ ? 1% #4& , z % 21= 1 &! + , > ,t / + 1 o› !r o› ( : Š 4p 4p = 1 @ 4& ) & )5, 1) «# ) + = 1 @) 2 ) u % ) … = 4 1% & /@ , " / 1% & /@ . (5 % &= /@ + 4& / % "8 / . # $ &! , "8 ) , ! + " 1 / , ! + / , /@ ) % )8 / " 1) / , ) 40
  • $ + 78 # + )8 $ & 8 0 + )8 7+ 7t $ + 7 t = $= … ( $ = &" œ+ )9( % $" + … ( 1!0 œ #%) œ 1 … u + 1 / • "6 6 … $ 6 œ -!+ u , œ -" / 6 } . $ . … -5 6 „ " " … / œ > , • … # ; T 5 … + 3 Œ $ , … : , œ ? ,%t # … ( ! 2 1 œ ,tt -6 0 6 … + 5, œ -6 0 + ; 3 %t … 4& 2 * / 15, ( $" žt " 4 … " 1 œ 3 !0t• 1 / 1 … x2. + 4& 5 , ,t} : 2. 2. … / ! œ : 21 6t„ ; (; … ; 75 ;t• / @ … /" , + ,tT 7 7 … + )5, 21! / 1tŒ 0 u … @ ) œ0 ? œ 0 4& … ( 21 / ! # + ) t " $ + u … , " # " $ 1 € … 21" + & ! " 15 " - ; š ; … -! , ; )9( + 3 " • @ … z +(€ ! " } 1 & … -" 6 1 %! 8 # ! z 1 „ ( " -u , … " 7% " 5 ! , • ‰ % … , /@= " T (21 " )5 +(5 … ?5 $ 6 #%)5 ) . ) Œ : " ) % 0 … /" " /3 @ % #4&t … ! % œ ()5 $ " 41
  • tt % % €5 , … 3% , +(€ "t % %" ! 0 … z + 4 ( , 3% œ !0 x2 , #.$ &t ( ( … /@ { ) { ( - † - @3 01 $ 21 " /@ ) ( ( + { 3 %, … € 9 ( z - † $ &% / 9: % + 9 ( 4 … 5, ( " - † ( +/ 3 * 4 + $3 5, u5 , • … % z ; >3 % +(%" - † 1 % + . { ( : ) 4 } & & … z 1 : .: .! +(€ " - † " @ & & &+ 3 , + + (% )5 4 „ /1/1 … ( " " 3 { ( - † $ @ , + $ 8 2 & /1/1+ /1/1 3 , + %• … 9( "8 +(% " z ) % + &! , " - † ) % 5, % ( " + $ 1 )T … . % - , { , " , / ! , - † " + {3 8 & ) 7 Œ … ( , z& ) " - † $ & %" " @ 4 , + 3 5 42
  • t … )8 / - † / / , = 4 + = tt … (% " 7 " - † ; & ! 3! (. + 7 t … % $u , -u { ( - † 3! ! + , 4 + " / % 2 $u ,9 +( 1 ) t 6 6 … (. (. 4 z 1 + . , , # z - † 6 6! -u ! % 6 6 { ( % 75 u % / . %, t• ( ( … ( 1 !0 " - † ! 3 % & 5 & -!+ u , ( ( + - 5, u ) t} … +(5/ 1 z& œ + u 5, - " - † z& "/@ ) + ( %& , t„ & & … >(9 +(€; z& - † % ) = 5 + 4& ! = 4 & &+ t• &@ &@ … ( ) ) % " 3 , x2 z - † %9 ( % " &@ &@ - . ) ) 3 , % 1 @ tT & ) & ) … " + )9( % € u 1 - † - ) ,! ›% ! & ) & ) - . 15 ) 5• 0 + ) t ( … z +(% ( ! 9 +(€, 4& $ 1 " … & " +( 7 " 4& " … z 1 ! >. " • ! … ( 21 } 7 ) " … z 1 9 ( " „ 1! " … z % 5 ? 9 +(€ " • #9( &) " … + ? 9( " 43
  • T - ! ) ! 4 & … :% 9 (5 " 1) +( " 1 3 +%" / ! ) œ -& ! 1) (! >3 % ) Œ x 9 : € … / 1 ! % 1 œ z "t z ) " … ! ) " œ - )+ 4* " œ - ) ,! "tt z2 1 " / 21" … ! 3% / 21" œ 3 $ "t { € … -" 2 1; -" -& 9 +( " 1 $%"0 œ #& 1 + 3 / )t = " … #. š¬ "t• € + " … x 21 !0 "t} ¬ , … u ,t„ /@ " … 1 % 5, ! ,! € " œ /u "t• š: " … x2 , " œ ! + "tT , 3 " … z % " , , 1 %! 21 u ! 3 , 1 "tŒ , , " … ( ) % ! + € +( "6 " 2. & … u ‰ 76 ! " $ ! , - ; 1% œ 5 # $" / ) t 4* @ … 2 z ) " , z . = ! 3 … 3 œ 21 + 9 (1, + u " … # +(€ 5, " , + .! 5, + 4* " • > " … / 1 . " } + " … / " # +(€ " „ ; & € … 21 " , . $ 7 % • +( ( € " … # " œ$ = " œ$ ( " T 3 7 " … x , >1 ) " Œ - " … ? % " /" / " " … " t u " … #1 , 3 " œz 1 21 6 " & " … . %" , ! " œ " œ : %9( 5 % 1 21 ) x2. / " 4 + " … z +(% " v 4& , % $ " • / /@ * " … 0 @!1 : " œ % 1 ! : " } ! " 3 " … @ 2 + , / 1 .+ / 0 " „ … œ = " • %" + 0 … $" œ 1 z . 44
  • T u ƒ9: … u %2( ; œ @ Œ $ 1 " … % +(€ " œ @ " • + * , = " … 3 9 ( 1! 9 +(€ "} 7+ 7 t 7 " + ; z % # ) ) € 9 +( " 6 3 u 4 & " 3 z‚+ 3 % 2 1! + 2. + 4& %2( +(€% 1 % ( 0 1 & & ! 2. ) • / " 1 /" / / ( % " # +(€ + 1% } ! 0 ( " / $7 z +(€; - % 1 „ 7 1% " / v +(% & & / €5 1 9+(% " v • 21 z " (21 z " z ( % " $ + ‚ . +(%" & " v " - % ; +(‚ +(€, 3 3% , T $& = . % 1% , $& % ) - ! 21 ; ! " z +(% " , 5, $1= ) Œ $& " ( % " -u , $& " 2 ! " ( %" + 1 ! -u , 7% ! ! " / t #! #4& & / # +(€ / 1 % / #% 4& 1 > , tt w >3 ? / u $ , & 7 7 = * x2 ) & $ 5, 7 45
  • t -€ $ / 21 2 ) #4& , 21 +/ 5, + 4 " % "t y5 " &% , y " &; ¥ - ; $& % " -& 5, 2. + 4& ™ , %" ‚ . +(€% $% ,t• z2. % z z ) , + 4& , 0 5, ) z . ? / %t} z . " # ? -" z 1 5, z +(%" " /" ? ;t„ & / ) ! ) $ 1 / 7 ) - . , % ! )t• ! ) " "6 ; -! 3 ! 3 + - , >1 " -& " $ = )tT 2.4& ¤ 21 + 4 €! ! % 8 ‰ ?/ ( $ 3% 9 ( , + 4&tŒ ( (@ & x2 ( 9 +( +(€, ( , ?5 " ( 1!01 7 ( ! 7 +(5 u / ! 7 - ; 1% ! % 2( +(€, 5 " " / " + 1 3; t (. 3! + ? (. 9 (. 9 ( ,! + 7 (. , 0 " # %21 " , 2 , - / / + * & %" / # ( . ,& + + 4& ( . 9 ( . 9 () 1 z 1 / & " & ! + 46
  • • : ) & % ¤ " 21" + $%= ; + )5, #2( w w 3 "8 Ž, , 21 6 w ! ,} : : / ¤ € % ! 3 " / % 1 / 7„ : , ( % / # " / $ 5 " / , - = * 9 +(%" 3 + , % 9 ( 1! 9 +(€, 3 3;• ! , z , 7 " : 21 #1 ()5, ? ( 15 ?T @3 >) )! ¥ / / +(€ / @ +(€% > ,Œ / % 21 6 ,! 1 ?5 $ 6 #%)5 ) . ) /7 + % " + ; z + & " , z 8 , $" , + &!t / %21 ? 1 21 +(" # " / ? ? %" z + 1 1 % ( 1 , 21! " + . ; z +(% 9 +(€ " 9+(%" ( 1! 3 . 0 1 &% $ ! 21" ?• # " ) # z +(% 9 +(€, 3 3; - . + " 9 +(€; 7 * ! 1} @ •: /@ (" 7 9 ¥ z 1! 21 / 1 5,4& z ! 21 6 & % 2( % 3% "„ %2( ; % ) $ ? 9( % % ) -5 + +(% 6 %2( % v ) 9+(% " + 21 , #. 47
  • • ! z % " v " $ % " -‚ & 4 x2 6 5, = " + )5, +(€, 3 T " ! 0"6 ; 1 ( 21 " 2 ! + &; + z % 9 ( , + 4 Œ &; %) &% + ; z 75 (. % -! 3 +(%" 1 + 2 " -! 3 &= - w , 1%• + 4& ? % " -9( ; / 3 & 2+ " - ) , = & % $ ) & % ) 48
  • 2 4 < 2 3 %"t 7 !0 ) u 8 otŒŒ p / ² " 3 # o-u p8 ( ( 5 < 2 !0 7 8 +( ~ t T ( 8 o p 14 + & 8 ( ( 5 < 2 !0 7 8 +( …tT ( @8 otŒTŒp 14 + & 8 ! 8 +( …t•• $ = 4 & 8 otŒŒŒp 14 -& % # -& 8 7 %! )‘ 8 +( … t•} 5 ( ( 8 o p /@ < " 1+/19( …ƒ # ; 8 $5, !& “ ‘ 8 +( …t•„ / % ( D I 8 otŒ„ p 1< 2 + ,8 , ‘8 š)• 5 ) 8 o p /" ? -u ¥8 / % 8 +( …t TT 7 !0 ) u 8 otŒT•p / 8 ( ( 5 < 2 !0 7 8 +( ~ t TŒ 6: ( 8 otŒŒ„p 7+ 7 & $ : 8 4 + & %@ 8 š)t ( %) u 8 otŒŒ•p 2 ? 0 + ) 8 + 7 9( & 1 & 8 +( …•ttt ( %) u8 o p ? + 7 $ $ % 7 3 < " , "8 = ( %) % 2( "¹ 8 0 + ) •t ( %) u 8 otŒŒ„p $ $ % & 8 – ( %) %2( "¹ 8 š) 49