B.tamil kertas 1 gerak gempur 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

B.tamil kertas 1 gerak gempur 2010

on

 • 2,581 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,581
Views on SlideShare
2,581
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
144
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

B.tamil kertas 1 gerak gempur 2010 B.tamil kertas 1 gerak gempur 2010 Document Transcript

 • SULIT SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAKGERAK GEMPUR UPSR 2010BAHASA TAMIL - PEMAHAMAN 03650minit Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. -째ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø 40 §¸ûÅ¢¸û -Õ츢ýÈÉ.2. ±øÄ¡ì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ.3. ´ù¦Å¡Õ §¸ûÅ¢ìÌõ A, B, C ÁüÚõ D ±Ûõ ¿¡ýÌ ¦¾Ã¢×¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÊÕìÌõ. «ÅüÚû ´ýÚ ÁðΧÁ Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼Â¡Ìõ. «ùÅ¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºöÂ×õ. À¢ýÉ÷, Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø «¾ü¸¡É þ¼ò¾¢ø ¸Õ¨Á¡ì¸×õ.4. Å¢¨¼¨Â Á¡üÈ §¿Ã¢ð¼¡ø ӾĢø ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ þ¼ò¨¾ ¿ýÌ «Æ¢òÐÅ¢¼ §ÅñÎõ. À¢ýÉ÷, Ò¾¢Â Å¢¨¼ì¸¡É þ¼ò¨¾ì ¸Õ¨ÁÂ¡ì¸ §ÅñÎõ. Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 2 036´ù¦Å¡Õ Ţɡ×ìÌõ ¿¡ýÌ Å¢¨¼¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ. þÅüÚû Á¢¸î ºÃ¢Â¡É´Õ Å¢¨¼¨Â ÁðÎõ ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. À¢ýÉ÷, Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø «ó¾ Å¢¨¼ì¸¡É ±ØòÐþÕìÌõ þ¼ò¨¾ì ¸Õ¨Á¡ì̸. À¢Ã¢× « : ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û [§¸ûÅ¢¸û : 1 – 15]1. §¸¡Ê¼ôÀð¼ þ¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É þÃð¨¼ì ¸¢ÇÅ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. Å¢§É¡¾¡ ¿¼Éõ ¬Îõ ¦À¡ØÐ «ÅÙ¨¼Â ¸¡ø¸Ç¢ø ¸ðÊ¢Õó¾ ºÄí¨¸ Á½¢¸û ______________ ¦ÅÉ µ¨º ±ØôÀ¢É. A ¸Ä ¸Ä B ÀÇ ÀÇ C ÁÇ ÁÇ D ºÄ ºÄ2. ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ.ºÃŽý ÅÕŨ¾ì ¸ñ¼ ÅÌôÒ Á¡½Å÷¸û _____________ ¦ÅÉ µÊî ¦ºýÚ ¾í¸Ç¢ý þÕ쨸¸Ç¢ø «¨Á¾¢Â¡¸ «Á÷ó¾É÷. A ¸Î ¸Î B ÌÎ ÌÎ C ¸¢Î ¸¢Î D º¢Î º¢Î3. ¸¡¨Ä¢ø ¾¡Á¾Á¡¸ô ÀÎ쨸¨Â Å¢ðÎ ±Øó¾ þÉ¢ÂÅû _________________ ÀûÇ¢ìÌô ÒÈôÀðÎî ¦ºýÈ¡û. A «Ãì¸ ÀÃì¸ B ÓØ ã¸ô C ÓØ ã¸ô D ¸ñÏõ ¸ÕòÐÁ¡¸ô036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 3 0364. À¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A «¨Ã Ì¨È B ¬¨¼ ¬Àýõ C ¬¨¼ «½¢¸Äý D «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á5. þôÀ¼ò¾¢üÌ ²üÈ ºÃ¢Â¡É ¬ò¾¢ÝʨÂò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A «È了 ŢÕõÒ B þÂøÅÐ ¸Ã§Åø C ®ÅРŢÄ째ø D ³ÂÁ¢ðÎñ6. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âì ¦¸¡ñ¼ ÁÃÒò ¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ÁÃÒò ¦¾¡¼÷ Å¢Çì¸õ A ÓØ ãîÍ Á¢¸ «ÅºÃÁ¡¸ B ¾¨Ä ±Îò¾ø ¿øÄ ¿¢¨ÄìÌ ÅÕ¾ø C ¿¡ìÌ ¿£Ù¾ø ¦À¡ö ÜÚ¾ø D ¦ÅÙòÐ Å¡í̾ø «ÊòÐ ¯¨¾ò¾ø [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 4 0367. À¢ýÅÕõ ÝÆÖ째üÈ ¦ºöÔÇ¢ý Ó¾ø Åâ¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¾¢Õ.źó¾ý ¾¡õ Ò¾¢¾¡¸ò ¦¾¡¼í¸¢Â ¿¢ÚÅÉò¾¢ý Óý§ÉüÈò¨¾ì ¸Õò¾¢ø ¦¸¡ñÎ §¿Ãí¸¡Äõ À¡Ã¡Áø «øÖõ À¸Öõ ¯¨ÆòÐ ÅÕ¸¢È¡÷. A ¬É ӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø B ¾į́Ⱦ£÷ ×ûÇ¡÷ ¾Ç÷óÐ À¢È÷ìÌê¯õ C ¦ÁöÅÕò¾õÀ¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷ D ¿øÄ¡÷ ±Éò¾¡õ ¿É¢Å¢ÕõÀ¢ì ¦¸¡ñ¼¡¨Ã8. __________________________________________ ±Ø¨ÁÔõ ²Á¡ô Ò¨¼òÐ. §Á§ÄÔûÇ ÌÈÇ¢ý Ó¾ø «Ê¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ´Õ¨Áì¸ñ ¾¡ý¸üÈ ¸øÅ¢ ´ÕÅüÌ B ¡¸¡Å¡ á¢Ûõ ¿¡¸¡ì¸ ¸¡Å¡ì¸¡ø C ±ñ½¢Â ±ñ½¢Â¡íÌ ±öÐÀ ±ñ½¢Â¡÷ D ¯ûÇò¾¡ø ¦À¡ö¡ ¦¾¡Ø¸¢ý ¯Ä¸ò¾¡÷9. À¢¨ÆÂ¡É Å¢Çì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼ ¯Ä¸ ¿£¾¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A µ¾¡Á ¦Ä¡Õ¿¡Ù Á¢Õì¸ §Åñ¼¡õ - µ¾¡Áø ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ þÕì¸ §ÅñÎõ B §À¡¸¡¾ Å¢¼ó¾É¢§Ä §À¡¸ §Åñ¼¡õ - ¦ºøÄò ¾¸¡¾ þ¼í¸ÙìÌî ¦ºøÄì ܼ¡Ð C Á¡¾¡¨Å ¦Â¡Õ¿¡Ù ÁÈì¸ §Åñ¼¡õ - ¦Àü¦ÈÎò¾ ¾¡¨Â ±ù§Å¨Ç¢Öõ ÁÈì¸ìܼ¡Ð D §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈ了¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ - ´ÕŨÃô §À¡¸Å¢ðÎ À¢ý «Å¨ÃôÀüÈ¢ì ̨ÈìÜÈ¢ ¾¢Ã¢¾ø ܼ¡Ð036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 5 03610. ¾¢Õ.§¼Å¢ð ÅÚ¨ÁÂ¡É ÌÎõÀò¾¢ø À¢ÈóÐ þýÚ ¿¡§¼ §À¡üÚõ ´Õ ¾¨Ä º¢Èó¾ Àø ÁÕòÐÅá¸ò ¾¢¸ú¸¢È¡÷. §Áü¸ñ¼ ÝÆÖìÌ ²üÈ ¯Å¨Áò¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A §ºüÈ¢ø ÁÄ÷ó¾ ¦ºó¾¡Á¨Ã §À¡Ä B ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢ÇìÌ §À¡Ä C Ýâ¨Éì ¸ñ¼ ÀÉ¢§À¡Ä D þ¨Ä Á¨È ¸¡ö §À¡Ä11. ¦ÁöÅÕò¾õ À¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷ ±ù¦ÅÅ÷ ¾£¨ÁÔõ §Áü¦¸¡ûÇ¡÷ - ¦ºùÅ¢ «Õ¨ÁÔõ À¡Ã¡÷ «ÅÁ¾¢ôÒí ¦¸¡ûÇ¡÷ ¸ÕÁ§Á ¸ñ½¡Â¢ É¡÷. §Áü¸ñ¼ ¦ºöÔÙìÌô ¦À¡Õ󾡾 š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ´ÕÅ÷ ¾¡ý ¿¢¨Éò¾¨¾ ÓÊìÌõŨà ÁÉ×Ú¾¢§Â¡Î þÕôÀ÷. B ¿¢¨Éò¾ ¸¡Ã¢Âò¨¾ ÓÊìÌõŨà ´ÕÅ÷ Àº¢¨ÂÔõ àì¸ò¨¾Ôõ ¦À¡ÕðÀÎò¾ Á¡ð¼¡÷. C ´Õ ¦ºÂÄ¢ø ¦ÅüȢ¨¼Â Å¢ÕõÒõ ´ÕÅ÷ ÁüÈÅâý ¾£í¨¸ì ¸Õ¾ Á¡ð¼¡÷. D ´ÕÅ÷ ¾¡ý ¿¢¨Éò¾¨¾î º¡¾¢ìÌõŨà ÁüÈŨÃò àüȢ즸¡ñ§¼ þÕôÀ÷.12. ̧ÀÃý : «ôÀ¡, ¿¡¨Ç ±ý ÀûÇ¢ìÌô _____________ ¦ÀüÈ ´Õ Á¡ÁÉ¢¾÷ ÅÕ¨¸ ÒâÂÅ¢Õ츢ȡ÷. «ôÀ¡ : µ «ôÀÊ¡, ¡÷ «Å÷? ̧ÀÃý : «Åâý _____________ ÜÚ¸¢§Èý, ¿£í¸§Ç ¸ñÎô À¢ÊÔí¸û À¡÷ì¸Ä¡õ. §Áü¸ñ¼ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø Å¢ÎôÀð¼ þ¨½¦Á¡Æ¢¸û ¡Ð. A ÀÆì¸ ÅÆì¸õ , §ÀÕõ Ò¸Øõ B §ÀÕõ Ò¸Øõ , ÀÆì¸ ÅÆì¸õ C §ÀÕõ Ò¸Øõ , «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á D «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á , §ÀÕõ Ò¸Øõ [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 6 03613. ÓÂüº¢§Â¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¦¸¡ý¨È §Åó¾ý ¡Ð? A °ì¸õ ¯¨¼¨Á ¬ì¸ò¾¢üÌ «ÆÌ B Ññ½¢Â ¸ÕÁÓõ ±ñ½¢ò н¢ C ¾¢¨Ã ¸¼ø µÊÔõ ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Î D ²Å¡ Áì¸û ãÅ¡ ÁÕóÐ14. ¸£úì¸ñ¼ ¾¢ÕìÌÈÙìÌ ²üÈ ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ÅÕÓýÉ÷ì ¸¡Å¡¾¡ý Å¡ú쨸 ±Ã¢ÓýÉ÷ ¨ÅòàÚ §À¡Äì ¦¸Îõ. A ÁÉò¾¢ø ÌüÈÁ¢øÄ¡Áø þÕò¾§Ä «ÈÁ¡Ìõ. ÁüȨŠ«¨ÉòÐõ «ÈÁüÈ ¦ºÂÄ¡¸×õ ¬ÃÅ¡ÃÁ¡É¾¡¸×õ ¸Õ¾ôÀÎõ. B ´Õ À¢ÈôÀ¢ø ´ÕÅ÷ ¸üÚ즸¡ûÙõ ¿øÄÈ¢× «ÅÕìÌò ¦¾¡¼÷óÐ ÅÃìÜÊ ²Ø À¢ÈÅ¢¸ÙìÌõ À¡Ð¸¡ôÀ¡¸ þÕìÌõ. C ¾£ÂÂø¸û ¾£¨Á¨Â Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ ¾ý¨Á¨Â ¯¨¼ÂÅÉ¡¸ þÕ츢ýÈÉ. ¬¾Ä¡ø ¾£íÌ ¦ºöžüÌ, ¦¿ÕôÒìÌ «ïÍŨ¾ì ¸¡ðÊÖõ «¾¢¸Á¡¸ «ïº §ÅñÎõ. D ´Õ ÌüÈõ ÅÕžüÌ ÓýÉ¡ø ±îºÃ¢ì¨¸§Â¡Î Ţĸ ÅÆ¢ §¾Êì ¦¸¡ûÇ¡¾ÅÛ¨¼Â Å¡ú쨸 ¦¿ÕôÒìÌ «Õ¸¢ÖûÇ ¨Å째¡ø§À¡÷ §À¡Ä «Æ¢óРŢÎõ.15. º£Äý : ¿ñÀ¡, ¿¡ý ¦¾¡¼í¸¢Â Ţ¡À¡Ãõ ¿‰¼õ «¨¼óÐ, ±ÉìÌô ¦ÀÕõ À¡¾¢ô¨À ²üÀÎò¾¢ ŢΧÁ¡ ±ýÚ ºüÚ «îºÁ¡¸ þÕ츢ÈÐ. «¾É¡ø ..... À¢Ãº¡ò : «¾É¡ø ±ýÉ ¿ñÀ¡? ´Õ ¸¡Ã¢Âò¾¢ø ®ÎÀð¼ ¿£ «¨¾î ¦ºöÐ ÓÊì¸ ÓÊÔõ ±É ÁÉ×Ú¾¢ ¦¸¡ñ¼¡ø «¾¨Éî ¦ºöÔõ ÅÆ¢¸Ùõ ¾¡É¡¸§Å À¢ÈìÌõ. «¾É¡ø ÀÂôÀ¼¡§¾! н¢óÐ ¦ºÂøÀÎ. §Áü¸ñ¼ ¯¨Ã¡¼ø ÅÆ¢ÔÚòÐõ ¦À¡Õò¾Á¡É ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A º¢Ú ÐÕõÒõ Àø Ìò¾ ¯¾×õ B «ýÀ¡É ¿ñÀ¨É ¬Àò¾¢ø «È¢ C ÁÉõ ¯ñ¼¡É¡ø Á¡÷ì¸õ ¯ñÎ D ¬üÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø §ºüÈ¢§Ä ´Õ ¸¡ø036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 7 036 À¢Ã¢× ¬ : þÄ츽õ [§¸ûÅ¢¸û : 16 – 30]16. ¾Á¢ú ¦¿Îí¸½ì¸¢ø ¦Á¡ò¾õ ±ò¾¨É ¯Â¢÷¦¿Êø ±Øòиû ¯ûÇÉ? A 18 B 12 C 7 D 517. ¾Á¢¦ÆØòиǢø ¦Áý¨Á¡¸ ´Ä¢ìÌõ ±Øòи¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸? A ì, î, ð, ò, ô, ü B ö, ÷, ø, ù, ú, û C í, ï, ñ, ó, õ, ý D ·, ¬, ®, °, ², ³, µ, ¶18. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ºÃ¢Â¡É Å¢¨É¦Âîºõ ¦¸¡ñ¼ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A Å¢ÀòÐìÌûÇ¡É Á¡ÈÉ¢ý ¯¼ø¿¢¨Ä §¾È¢ ÅÕ¸¢ýÈÐ. B ‚Åí¸¢Â¢ø ¾¢ÕÊ À½õ áÚ §¸¡ÊìÌ §Áø,‛ ±ýÈ¡÷ ¸¡ÅÄ¡Ç¢. C º¡¨Ä§Â¡Ãò¾¢ø ̨Ãò¾ ¿¡¨Â, Á½¢Åñ½ý ¸øÄ¡ø «Êò¾¡ý. D ¬Æ¢§ÀÃ¨Ä Á£ñÎõ ²üÀÎõ º¡ò¾¢Âõ þÕôÀ¾¡¸ ÒŢ¢Âø ¬öÅ¡Ç÷¸û ÜÚ¸¢ýÈÉ÷.19. ºÃ¢Â¡¸ ±Ø¾ôÀÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ãý¨ÈÔõ þÃñ¨¼Ôõ §º÷ò¾¡ø ±ùÅÇ×? B ¾¨Ä¿¸Ãò¾¢ø ±ò¾¨É Å¡ÉǡŢ ¸ð¼¼í¸û ¯ûÇÉ? C ¾ï¨º ¦Àâ §¸¡Å¢Ä¢ý §¸¡ÒÃõ ±òÐ¨É ¦À⾡¸ ¯ûÇÉ. D ‚±ò¾¨É «Ã¢º¢¨Â즸¡ñÎ ¯¨Ä ¨Åì¸ §ÅñÎõ,‛ ±ýÚ «ì¸¡û «õÁ¡Å¢¼õ §¸ð¼¡û. [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 8 03620. þ¨¼î¦º¡ø¨Äì ¦¸¡ñÊÕìÌõ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ¸¡¨Ä¢Öõ Á¡¨Ä¢Öõ «ÂáРÀ¡ÎôÀð¼¡ø ¦ÅüÈ¢ ¸¢¨¼ôÀÐ ¾¢ñ½õ. B «È¢×ò¦¾Ç¢Å¨¼ó¾¡ø ¯ûÇò¾¢ø ¦¾Ç¢ó¾ º¢ó¾¨É¸û §¾¡ýÚõ. C ¸¡¨Ä¢ø ¦Å¢øÀ¼ ¿¼ôÀÐ ¯¼ÖìÌ ¿øľ¡Ìõ. D ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¯Ä¸¦Á¡Æ¢Â¡¸ì ¸Õ¾ôÀθ¢ýÈÐ.21. ºÃ¢Â¡É þ¨¼î¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. þǧÅó¾ý «¨ÉòÐôÀ¡¼í¸Ç¢Öõ º¢ÈôÀ¡É Á¾¢ô¦Àñ¸¨Çô ¦ÀüÈ¡ý. ___________, ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ûÇ ¾ÅȢŢð¼¡ý. A ²¦ÉÉ¢ø B ±É¢Ûõ C ¬¸§Å D ¬É¡ø22. ±ØòÐôÀ¢¨Æ¨Âì ¦¸¡ñÊÕìÌõ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¯Ä¸¢ÖûÇ ÁüÈ ¦Á¡Æ¢¸¨ÇÅ¢¼ Á¢¸ ¦¾¡ñ¨ÁÂ¡É ¦Á¡Æ¢. B ¾¡öò¾Á¢¨Æô §À¡üÈ¢ §À½¢ ¸¡ôÀÐ ¾Á¢Æ÷¸Ç¡¸¢Â ¿õ ¸¼¨Á. C ¯Ä¸ ¿£¾¢¨Â ¯Ä¸¿¡¾Àñʾ÷ ±Ø¾¢É¡÷. D ¸Ç×õ ¸üÚ ÁÈ.23. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ¦ºö¾¢ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A º¢ÄôÀ¾¢¸¡Ãò¨¾ ±Ø¾¢ÂÅ÷ ¡÷? B Å¡ýÒ¸ú ¸ñ¼ ÅûÙÅô ¦ÀÕÁ¡ý Å¡ú¸! C «ÁÃ÷¸û §À¡üÈ¢ Å½í¸¢Âô ¦Àñ ¦¾öÅõ ¸ñ½¸¢. D ‚¬¾¢À¸Å¡¨É ¯ûÇý§À¡Î ŽíÌÁ¡Ú‛ «ôÀ¡ «ñ½É¢¼õ ÜȢɡ÷.036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 9 03624. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ºÃ¢Â¡É ¾ý¨Á þ¼ò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¯í¸Ç¢ý ÅÕ¨¸§Â ±í¸Ç¢ý ¯ûÇ ¸Ç¢ôÒ A ¯í¸Ç¢ý B ±í¸Ç¢ý C ¸Ç¢ôÒ D ¯ûÇ25. ºÃ¢Â¡É ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ±Ø¾ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A ¯ýÉ¡ø ÓÊÔõ ¾õÀ¢. B ¸¼×§Ç! ±ý¨É ¸¡ôÀ¡üÚ. C ‘¾¢ÕìÌÈû’ ¿õ Å¡ú쨸 áÄ¡Ìõ. D ¾ó¨¾, ¦º¡øÁ¢ì¸ Áó¾¢Ãõ, þø¨Ä.26. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸Ç¢ø þ¼ô¦À¨Ãì ÌÈ¢ìÌõ À¼ò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A B C D27. ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àì ¦¸¡ñÎûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A §ÅøŢƢ À¡ðÎô À¡ÊÉ¡û. B §¸¡ÁÇõ «õÁ¡§Å¡Î Àð¼½õ ¦ºýÈ¡û. C ÁÛ¿£¾¢î §º¡Æý ¾ý Á¸¨Éò §¾Ã¢ø ²üÈ¢ì ¦¸¡ýÈ¡ý. D ÅûÇ¢Âõ¨Á¢ý ¾Á¢úôÀüÚ ±ý¨É ¦ÅÌÅ¡¸ì ¸Å÷ó¾Ð. [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 10 03628. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸Ç¢ø ÀÄÅ¢ýÀ¡¨Äì ÌÈ¢ìÌõ ºÃ¢Â¡Éô À¼ò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A B C D29. §º÷ò¦¾Øи ¸Î¨Á + ¾Åõ A ¸Î¾Åõ B ¸Îó¾Åõ C ¸Î¨Á ¾Åõ D ¸Î¨ÁÂ¡É ¾Åõ30. À¢Ã¢ò¦¾Øи «Õõ¦À¡Õû A «Õ + ¦À¡Õû B «Õû + ¦À¡Õû C «Õ¨Á + ¦À¡Õû D «Õõ + ¦À¡Õû036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 11 036 À¢Ã¢× þ : ¸Õòн÷¾ø (À¨¼ôÀ¢Ä츢Âõ) (§¸ûÅ¢ : 31 – 35) ¸£ú측Ïõ ¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐ, ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸. ¸¾¢ÃÅÉ¢ý ´Ç¢Â¡ø ¦¿üȢ¢ø ÁÄ÷ó¾ Å¢Â÷¨Å ÐÇ¢¸¨Çò Ш¼òРŢðξûÇ¡Êò ¾ûÇ¡Ê ¿¼ó¾ Á½¢ÂÃÍ ¾¡ò¾¡ §¾¿£÷ ¸¨¼ì¸¡Ã÷ ÌÃø §¸ðÎò ¾¢ÕõÀ¢ôÀ¡÷ò¾¡÷. ‚«ñ§½, ²ý ¯í¸ô §ÀÃý «ØÐ츢𧼠ţðÎìÌô §À¡È¡ý? ¡áÅЫÊîÍð¼¡í¸Ç¡?‛ ¸¨¼ì¸¡Ãâý §¸ûÅ¢¸ÙìÌò ¾¡ò¾¡Å¡ø À¾¢ø ÜÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ‚¦¾Ã¢Â¨Ä§ÂÀ¡. Å£ðÎìÌô §À¡É¡¾¡ý Å¢ÅÃõ ¦¾Ã¢Ôõ. ¦Ã¡õÀ «Ø¾¡É¡?‛§ÀÃÉ¢ý §Áø À⾡ÀôÀð¼¡÷ Á½¢ÂÃÍ ¾¡ò¾¡. ‚¬Á¡í¸ñ½. §¾õÀ¢ §¾õÀ¢¾¡ý«Øи¢ðÎ §À¡É¡ý. ÀûǢ¢§Ä ²§¾¡ ¿¼ó¾¢ÕìÌô §À¡Ä. §À¡ö Å¢º¡Ã¢îÍô À¡Õí¸‛.¸¨¼ì¸¡Ã÷ ÜȢ¨¾ì §¸ð¼ ¾¡ò¾¡ ¯¼§É Å£ðÊüÌ Å¢¨Ãó¾¡÷. Å£ðΠѨÆš¢¢§Ä§Â §ÀÃÉ¢ý «ØÌÃø §Å¸Á¡¸ì §¸ð¼Ð. ¾¡ò¾¡Å¡ø¦À¡Ú¨Á ¦¸¡ûÇ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ¾¡ò¾¡¨Åì ¸ñ¼ ¿ÌÄý, «ØÐ즸¡ñ§¼¾¡ò¾¡¨Å ¸ðʨ½òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý. «Ø¨¸ ­ýÛõ «¾¢¸Á¡ÉÐ. ‚«ØÅ¡§¾¿ÌÄ¡! ¾¡ò¾¡ þÕ츢§Èý. ±ýÉ ¿¼ó¾Ð, ²ý þôÀÊò §¾õÀ¢ §¾õÀ¢ «ØקÈ? ¡ձýÉ ¦ºö¾¡?‛ ¾¡ò¾¡ §¸ûÅ¢¸¨Ç «Îì¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ §À¡¸ ¿ÌÄÉ¢ý «Ø¨¸§ÁÖõ «¾¢¸Ã¢ò¾Ð. ´Õ ÅƢ¡¸ ¿ÌÄÉ¢ý «Ø¨¸ ¿¢ýÈÐ. ¾¡ò¾¡ Á£ñÎõ ¾ÉÐ §¸ûÅ¢¸¨Çò¦¾¡Îì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷. ¿Ìħɡ ¾ÉìÌ §¿÷ó¾¨¾î ¦º¡øÄ Á£ñÎõ ¬Ú¾¨Äò§¾Ê ¾¡ò¾¡¨Åì ¸ðʨ½òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý. ‚¾¡ò¾¡, ¾¡ò¾¡ ­ýÉ¢ìÌ ¿¡ý ÀûÇ¢ìÌô §À¡§ÉÉ¡, «í¸ ±ý§É¡¼Üð¼¡Ç¢í¸ Å¢§É¡òÐõ ¸À¢ÄÛõ ±É측¸ì ¸¡ò¾¢Õó¾¡í¸. «Åí¸ Ó¸õ§¸¡Åò¾¢§Ä ¦ºÅôÀ¡ þÕó¾¢îÍ; ±ýɼ¡ Å¢§É¡òÐ þôÀÊ ±ýÉ À¡÷òÐÓ¨È츢ȣí¸? ¿¡ý ±ýÉ ¦ºï§ºý? «ôÀÊýÛ §¸ð§¼ý ¾¡ò¾¡. ¯¼§É ¸À¢Äý±ýÉ À¡÷òÐ, ¿£ ±ýÉ ¦ºïº¢Â¡? ¿¡í¸ Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºöÂÄýÛ §¸¡Á¾¢ËîºÕ츢𼠧À¡ö ¦º¡ýɢ¡? §¸¡Á¾¢ Ëîº÷ ±í¸ÙìÌ ¿øÄ¡ ¦¸¡Îò¾¡í¸.±ÉìÌ ¦¾Ã¢Ôõ þÐ ¯ý§É¡¼ §Å¨Ä¾¡ýÛ ¦º¡øÄ¢, ±ýÉ ²º¢ì¸¢ðÎ þÕó¾¡ý¾¡ò¾¡. ‚²ý ¿ÌÄ¡ ¿£ ¾¡ý «Åí¸ Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºöÂÄýÛ ËîºÕ츢𼠧À¡ö¦º¡ýɢ¡?‛ ±É ¾¡ò¾¡ ¿ÌÄÉ¢ý ¾¨ÄÓʨÂì §¸¡¾¢ÂÅ¡Ú §¸ð¼¡÷. [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 12 036 ‚¬Á¡ ¾¡ò¾¡, ¬º¢Ã¢Â÷ ±í¸¢ð¼ ±øÄ¡§Ã¡¼ Òò¾¸ò¨¾Ôõ ¾¢Õò¾ Å¡í¸¢ðÎÅÃî ¦º¡ýÉ¡í¸. ¸À¢Ä¨ÉÔõ Å¢§É¡ò¨¾Ôõ ¾Å¢Ã Áò¾Åí¸ ±øÄ¡õ¦¸¡ÎòÐð¼¡í¸. «Åí¸ ¦ÃñÎ §ÀÕ¸¢ð¨¼Ôõ §¸ð¼¡ø, Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºö§ÄýÛ¦º¡ýÉ¡í¸, «¾¡ý ËîºÕ츢𼠦º¡øÄ¢ð§¼ý. ¿¡ý ¦ºö¾Ð ¾ôÀ¡ ¾¡ò¾¡? ±É째ð¼¡ý ¿ÌÄý. ‚¿£ ¦ºö¾Ð¾¡ý ºÃ¢ ¿ÌÄ¡. ¦À¡Úô§À¡Î ¿¼óÐ ¦¸¡ñ¼ ¯ý¨É ¿¢¨ÉòÐô¦À¡Õ¨Á¡ þÕìÌ. ºÃ¢, ¸¡¨Ä¢§Ä þó¾ ºõÀÅõ ¿¼ó¾Ð, ¬É¡ø ¿£ ²ý ÀûÇ¢ÓÊﺢ «ØÐ츢ðΠŧÃ?‛ ±É ¿ÌÄÉ¢¼õ Å¢Çì¸õ §¸ð¼¡÷ ¾¡ò¾¡. «¾üÌ ¿ÌÄý, ‚ «¾¡ý ¾¡ò¾¡, «ó¾ Å¢§É¡òÐ þÕ측§É «Åý «Å§É¡¼«ñ½¨Éì ÜðÊ츢ðÎ ÅóÐ ±ý¨É Á¢ÃðÎÈ¡ý ¾¡ò¾¡. þý¦É¡Õ Ó¨È þôÀÊﺡ측 «Åí¸ «ôÀ¡ «õÁ¡¨Å ÀûÇ¢ìÌì ÜðÊ츢ðÎ ÅóÐ ±ýÉ ËîºÕ¸¢ð¼«Ê Å¡í¸ ¨ÅΧÅýÛ ¦º¡øÈ¡í¸. «¾¡ý «ØÐ츢𧼠ţðÎìÌ Åó§¾ý.±ÉìÌ ¦Ã¡õÀ ÀÂÁ¡ ­ÕìÌ ¾¡ò¾¡,‛ ±Éì ÜÈ¢ Á£ñÎõ «Æò¦¾¡¼í¸¢É¡ý. ‚¸Å¨ÄôÀ¼¡§¾ ¿ÌÄ¡, ¿¡¨ÇìÌ ¿¡ý ÀûÇ¢ìÌ ÅóÐ ¯í¸ ¬º¢Ã¢Â÷¸¢ð¼þ¨¾ôÀüÈ¢ §ÀͧÈý. ¿£ ¡ÕìÌõ ÀÂôÀ¼¡§¾. ¸¼¨Á¨Âî ¦ºöÔõ ¦À¡ØÐ þÐÁ¡¾¢Ã¢Â¡É ¾¼í¸ø¸û ÅÕÅÐ þÂøÒ. ¬É¡ø ¿£ ±ô¦À¡ØÐõ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ§¿÷¨Á¡¸×õ ¯ñ¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ,‛ ±É «È¢×¨Ã ÜÈ¢ ¿ÌĨÉò§¾üȢɡ÷ ¾¡ò¾¡.‚ºÃ¢ ¾¡ò¾¡, ÁÈ측Á ¿¡¨ÇìÌô ÀûÇ¢ìÌ Å¡í¸. ¿¡ ¯í¸Ù측¸ì ¸¡ò¾¢Õô§Àý,‛±ýÚ ÜÈ¢ ¾¡ò¾¡Å¢ý «ÃŨ½ôÀ¢Ä¢ÕóРŢÎÀ¼, ‚ºÃ¢¼¡ ±ý ¦ºøÄõ‛ ±Éì ÜÈ¢¾¡ò¾¡ ¿ÌÄÉ¢ý ¦¿üȢ¢ø Óò¾Á¢ð¼¡÷.31. ¾¡ò¾¡¨Åì ¸ñ¼ ¿ÌÄý ²ý §¾õÀ¢ò §¾õÀ¢ «Ø¾¡ý? A §¾¿£÷ ¸¨¼ì¸¡Ã÷ ¾¢ðʨ¾ò ¾¡í¸ ÓÊ¡¾¾¡ø. B ¾¡ò¾¡ ¸ðʨ½òÐî ºÁ¡¾¡ÉôÀÎò¾¢Â¾¡ø. C ¾¡ò¾¡Å¢ý ¬Ú¾¨Äô ¦ÀÈ Å¢ÕõÀ¢Â¾¡ø. D ¾¡ò¾¡×õ «Æ §ÅñÎõ ±ýÀ¾¡ø.32. ¿ñÀ÷¸û ²ý ¿ÌĨÉò ¾¢ðÊÉ÷? A ¬º¢Ã¢Ââ¼õ «Ê Å¡í¸ ¨Åò¾¾¡ø. B ¿ÌÄý Å£ðÎôÀ¡¼õ ¦ºö¡¾¾¡ø. C ¿ÌÄý «Æ §ÅñÎõ ±ýÀ¾¡ø. D ¬º¢Ã¢Â÷ Òò¾¸õ §¸ð¼¾¡ø.036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 13 03633. ¿ÌÄÛìÌò ¾¡ò¾¡Å¢ý «È¢×¨Ã ¡Ð? A ¯ñ¨Á¡¸×õ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ §¿÷¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø B ¸¡Äó¾ÅÈ¡ÁÖõ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ §¿÷¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø C ¦À¡Ú¨Á¡¸×õ ÀñÀ¡¸×õ ¯ñ¨Á¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø D À¡ºÁ¡¸×õ «ýÀ¡¸×õ ¦À¡ÚôÀ¡¸×õ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÙ¾ø34. Àò¾¢Â¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇ ‘¿øÄ¡ ¦¸¡Îò¾¡í¸’ ±Ûõ ¦º¡ü¦È¡¼÷ ±¨¾ì ÌȢ츢ýÈÐ. A «ýÀÇ¢ôÒ B «È¢×¨Ã C ÀÃ¢Í D «Ê35. ºÃ¢Â¡Éì Üü¨Èò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A §¾õÀ¢ §¾õÀ¢ «Ø¾ ¸À¢Ä¨Éò ¾¡ò¾¡ ºÁ¡¾¡ÉôÀÎò¾¢É¡÷. B ¬º¢Ã¢Â÷ ¸À¢Ä¨ÉÔõ Å¢§É¡ò¨¾Ôõ ¸ñÊò¾¡÷. C ¿ÌÄÉ¢ý «ñ½ý ¸À¢Ä¨É Á¢ÃðÊÉ¡ý. D ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ ¿ÌĨÉô À¡Ã¡ðÊÉ¡÷. [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 14 036 À¢Ã¢× ® : ¸Õòн÷¾ø (ÀøŨ¸) (§¸ûÅ¢ : 36 - 40) ¸£ú측Ïõ «ð¼Å¨½¨Âô ÀÊòÐ, «¾ýÀ¢ý ÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸. þÇÁ¡Èý ÒÎá¡ §ÀÕóÐ ¿¢¨ÄÂò¾¢üÌî ¦ºýÈ¡ý. «íÌ Å¢¨Ã×ô§ÀÕóиǢý «ð¼Å¨½ §À¡¼ôÀðÎûÇ þ¼ò¾¢üÌî ¦ºýÈ¡ý. «íÌ Å¼ì̧¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã×ô §ÀÕóиǢý «ð¼Å¨½Ôõ ¦¾üÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõÅ¢¨Ã×ô §ÀÕóиǢý «ð¼Å¨½Ôõ þÕó¾É. «Åü¨È ¿ýÌ À¡÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý.¾ÉÐ ÌÎõÀõ ¦ºøÄÅ¢ÕìÌõ þ¼í¸¨Çì ¸ÅÉ¢ò¾¡ý. §ÀÕóÐ «ó¾ þ¼í¸¨Ç«¨¼Ôõ §¿Ãí¸¨ÇÔõ ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý.żìÌ §¿¡ì¸¢ Å¢¨Ã× ÒÈôÀÎõ §¿Ãõ «¨¼Ôõ §¿Ãõ §ÀÕóÐ §¸¡Ä¡Äõâ÷ ®ô§À¡ Àð¼÷¦Å÷ò «§Ä¡÷Š¼¡÷ ±¼¡Ã¡ý ¸¡¨Ä 8.00 ¸¡¨Ä 11.00 Á¡¨Ä 3.00 Á¡¨Ä 4.30 §¾º¢Âô ¸¡¨Ä 9.30 À¢üÀ¸ø 12.30 Á¡¨Ä 4.20 Á¡¨Ä 6.00 §ÀÕóÐ ƒ¡Â¡ ¸¡¨Ä 10.30 À¢üÀ¸ø 1.30 Á¡¨Ä 5.00 -¦ÁŠÃ¡ Á¡ƒ¥ ¸¡¨Ä 7.30 ¸¡¨Ä 10.30 Á¡¨Ä 2.30 Á¡¨Ä 3.45¦ºò¾¢Â¡ Àì¾¢ ¸¡¨Ä 8.30 ¸¡¨Ä 11.00 Á¡¨Ä 2.00 Á¡¨Ä 3.30¦¾üÌ §¿¡ì¸¢ Å¢¨Ã× ÒÈôÀÎõ §¿Ãõ «¨¼Ôõ §¿Ãõ §ÀÕóÐ §¸¡Ä¡Äõâ÷ º¢ÃõÀ¡ý Áġ측 ¦ƒ¡Ü÷À¡Õ¦ÁŠÃ¡ À¢ó¾¡÷ ¸¡¨Ä 9.30 ¿ñÀ¸ø 12.30 - - Á¡ƒ¥ ¸¡¨Ä 8.00 ¸¡¨Ä 11.00 Á¡¨Ä 3.00 Á¡¨Ä 3.40Ó÷É¢ ¦ºÄ¡Ö ¸¡¨Ä 9.00 À¢üÀ¸ø 12.30 Á¡¨Ä 4.00 - ‚ Á¡ƒ¤ ¸¡¨Ä 10.00 À¢üÀ¸ø 1.00 Á¡¨Ä 5.00 Á¡¨Ä 5.45036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SULIT 15 03636. þÇÁ¡Èý ²ý ÒÎá¡×ìÌî ¦ºýÈ¡ý? A. §ÀÕó¾¢ø À½õ ¦ºöžüÌ B. À½ «ð¼Å¨½¸¨Ç Å¡íÌžüÌ C. Å¢¨Ã× §ÀÕóи¨Çì ¸ñ¼È¢Å¾üÌ D. §ÀÕóиǢý À½ §¿Ãí¸¨Ç «È¢Å¾üÌ37. żìÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã×ô §ÀÕóиÙû ±Ð «§Ä¡÷Š¼¡¨Ã Å¢¨ÃÅ¢ø «¨¼Ôõ ? A. ƒ¡Â¡ B. ±¼¡Ã¡ý C. ¦ÁŠÃ¡ Á¡ƒ¥ D. ¦ºò¾¢Â¡ Àì¾¢38. ¦¾üÌ §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ Å¢¨Ã× §ÀÕóиÙû ±Ð §¸¡Ä¡Äõâ¨Ã Å¢ðÎì ¸¨¼º¢Â¡¸ô ÒÈôÀÎõ? A. Á¡ƒ¥ B. ‚ Á¡ƒ¤ C. Ó÷É¢ ¦ºÄ¡Ö D. ¦ÁŠÃ¡ À¢ó¾¡÷39. §Áü¸¡Ïõ «ð¼Å¨½¸û ¡ÕìÌô §ÀվŢ¡¸ þÕìÌõ ? A. §¿Ãò¨¾ì ¸½¢ôÀÅ÷¸ÙìÌ B. «ð¼Å¨½¸û ¾Â¡Ã¢ô§À¡ÕìÌ C. Á¸¢Øò¾¢ø À½õ ¦ºöÀÅ÷¸ÙìÌ D. §ÀÕóиǢø À½õ ¦ºöÂÅ¢ÕôÀÅ÷¸ÙìÌ40. ‘ÌÈ¢òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý’ ±ýÛõ ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õû ¡Ð? A. ÌÈ¢À¡÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý B. ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñ¼¡ý C. ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼¡ý D. À¡÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý KERTAS SOALAN TAMAT [Lihat halaman sebelah036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT
 • SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAKGERAK GEMPUR UPSR 2010BAHASA TAMIL –PEMAHAMAN 03650 minit Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1.Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan Jawab Semua soalan2.Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan,iaitu A, B, C, dan D.Bagi setiap soalan,pilih satu jawapan sahaja.3.Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.4.Jika kamu hendak menukar jawapan,padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang beru. Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak036 © 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak SULIT