Security

822
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
822
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Security

 1. 1. ‫بزرسی امنیت شبکه های حسگز بی سیم‬ ‫مهسان مختاری‬ ‫‪mahsanmokhtari83@gmail.com‬‬
 2. 2. ‫مزوری بز شبکه های حسگز و کاربزد آن‬ ‫یه ضجىِ حسگط ضبهل تؼساز ظیبزی گطُّبی حسگط است وِ زض یه هحیظ ثغَض گستطزُ‬ ‫‪‬‬ ‫پرص ضسُ ٍ ثِ خوغ آٍضی اعالػبت اظ هحیظ هیپطزاظًس.‬ ‫لعٍهب هىبى لطاض گطفتي گطُّبی حسگط، اظ لجل تؼییي ضسُ ٍ هطرع ًیست. چٌیي‬ ‫‪‬‬‫ذػَغیتی ایي اهىبى ضا فطاّن هیآٍضز وِ ثتَاًین آًْب ضا زض هىبىّبی ذغطًبن ٍ یب غیطلبثل‬ ‫زستطس ضّب وٌین.‬ ‫2‬
 3. 3. ‫مزوری بز شبکه های حسگز و کاربزد آن‬ ‫پطٍتىلّب ٍ الگَضیتنّبی ضجىِّبی حسگط ثبیس زاضای تَاًبییّبی ذَز سبظهبًسّی ثبضٌس.‬ ‫‪‬‬‫ّط گطُ حسگط ضٍی ثطز ذَز زاضای یه پطزاظضگط است ٍ ثِ خبی فطستبزى توبهیاعالػبت‬ ‫‪‬‬‫ذبم ثِ هطوع یب ثِ گطّی وِ هسئَل پطزاظش ٍ ًتیدِ گیطی اعالػبت است، اثتسا ذَز یه‬ ‫سطی پطزاظشّبی اٍلیِ ٍ سبزُ ضا ضٍی اعالػبتی وِ ثِ زست آٍضزُ است اًدبم هیزّس ٍ‬ ‫سپس زازُّبی ًیوِ پطزاظش ضسُ ضا اضسبل هیوٌس.‬ ‫ثب ایٌىِ ّط حسگط ثِ تٌْبیی تَاًبیی ًبچیعی زاضز، تطویت غسّب حسگط وَچه اهىبًبت‬ ‫‪‬‬ ‫خسیسی ضا ػطضِ هیوٌس. زض ٍالغ لسضت ضجىِّبی ثیسین حسگط زض تَاًبیی ثِ وبضگیطی‬ ‫تؼساز ظیبزی گطُ وَچه است وِ ذَز لبزضًس تطویت ٍ سبظهبًسّی ضًَس ٍ زض هَاضز‬‫هتؼسزی خَى هسیطیبثی ّوعهبى، ًظبضت ثط ضطایظ هحیغی، ًظبضت ثط سالهت سبذتبضّب یب‬ ‫تدْیعات یه سیستن ثِ وبض گطفتِ ضًَس.‬ ‫3‬
 4. 4. ‫هؼوبضی اضتجبعی ضجىِ ّبی حسگط‬ E B C A D Sensor nodes Sensor fieldUser 4
 5. 5. ‫ٍیژگیّبی ػوَهی یه ضجىِ حسگط‬ ‫پطٍتىلّبی ضجىِای ّوتب ثِ ّوتب یه سطٍیس اضتجبعبت هصهبًس ضا خْت اًتمبل اعالػبت‬ ‫‪‬‬ ‫ثیي ّعاضاى زستگبُ وَچه ثب استفبزُ اظ ضٍش چٌس خْطی ایدبز هیوٌٌس. هؼوبضی اًغجبق‬ ‫پصیط هص، لبثلیت تغجیك ثب گطُّبی خسیس خْت پَضص زازى یه ًبحیِ خغطافیبیی ثعضگتط‬ ‫ضا زاضاست. ػالٍُ ثط ایي، سیستن هیتَاًس ثغَض ذَزوبض اظ زست زازى یه یب حتی چٌس گطُ‬ ‫ضا خجطاى وٌس.‬‫ثط ذالف ضجىِّبی ثیسین سٌتی، ّوِ گطُّب زض ضجىِّبی ثیسین حسگط ًیبظی ثِ ثطلطاضی‬ ‫‪‬‬ ‫اضتجبط هستمین ثب ًعزیهتطیي ثطج وٌتطل لسضت یب ایستگبُ پبیِ ًساضًس، ثلىِ حسگطّب ثِ‬ ‫ذَضِّبیی تمسین هیضًَس وِ ّط ذَضِ یه سطگطٍُ ذَضِ هَسَم ثِ ‪ Parent‬اًتربة‬ ‫هیوٌس.‬ ‫5‬
 6. 6. ‫ٍیژگیّبی ػوَهی یه ضجىِ حسگط‬ ‫ّط حسگط هَخَز زض ضجىِ زاضای یه هحسٍزُ حسگطی است وِ ثِ ًمبط هَخَز زض آى‬ ‫‪‬‬ ‫هحسٍزُ احبعِ وبهل زاضز.‬‫ثب ایٌىِ تَخِ ظیبزی ثِ پَضص وبهل هٌغمِ تَسظ حسگطّب هیضَز، احتوبل زاضز ًمبعی‬ ‫‪‬‬ ‫تحت پَضص ّیچ حسگطی لطاض ًگیطًس. ایي ًمبط تحت ػٌَاى حفطُّبی پَضطی ًبهیسُ‬ ‫هیضًَس.‬ ‫6‬‫استفاده اس حسگز اضافی بزای حذف حفزه پوششی‬ ‫حفزه پوششی‬
 7. 7. ‫فبوتَضّبی عطاحی یه ضجىِ حسگط ثی سین‬ ‫تحول ذطاثی‬ ‫‪‬‬‫اظ وبض افتبزى گطُّبی حسگط ًجبیس تبثیطی ضٍی وبضوطز ػوَهیضجىِ زاضتِ ثبضس. ثٌبثطایي‬‫تحول ذطاثی ضا « تَاًبیی ثطلطاض ًگِ زاضتي ػولیبت ضجىِ ػلی ضغن اظ وبض افتبزى ثطذی اظ‬ ‫گطُّب» هؼطفی هیوٌین.‬ ‫لبثلیت گستطش‬ ‫‪‬‬ ‫یه ضجىِ ثبیس عَضی عطاحی ضَز وِ ثتَاًس چگبلی ثبالی گطُّبی حسگط ضا ًیع تحمك‬ ‫ثرطس. ایي چگبلی هیتَاًس اظ چٌس گطُ تب چٌس غس گطُ زض یه هٌغمِ تغییط وٌس.‬ ‫ّعیٌِ تَلیس‬ ‫‪‬‬‫اظ آًدبیی وِ ضجىِّبی حسگط اظ تؼساز ظیبزی گطُّبی حسگط تطىیل ضسُاًس، ّعیٌِ یه‬ ‫گطُ زض ثطآٍضز وطزى ّعیٌِ ول ضجىِ ثسیبض هْن است.‬ ‫7‬
 8. 8. ‫هَاًغ اهٌیتی حسگطّب زض ضجىِّبی حسگط‬ ‫هٌبثغ ثسیبض هحسٍز‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬فضبی شذیطُ سبظی ٍ حبفظِ هحسٍز‬ ‫‪ ‬هحسٍزیت تَاى‬ ‫اضتجبعبت ًباهي ٍ غیطهغوئي‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬اًتمبل ًبپبیب ٍ غیطهغوئي‬ ‫‪ ‬ثطذَضز‬ ‫‪ ‬تبذیط‬ ‫ػولیبت ثسٍى هطالجت‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬پسیساض ضسى حولِّبی فیعیىی‬ ‫‪ ‬هسیطیت اظ ضاُ زٍض‬ ‫8‬
 9. 9. ‫ًیبظهٌسیّبی اهٌیتی ضجىِّبی حسگط‬ ‫لبثلیت اػتوبز زازُّب‬ ‫‪‬‬ ‫خبهؼیت زازُّب‬ ‫‪‬‬ ‫تبظگی زازُ‬ ‫‪‬‬ ‫زستطس پصیطی‬ ‫‪‬‬ ‫ذَزسبظهبًسّی‬ ‫‪‬‬ ‫استمطاض اهي‬ ‫‪‬‬‫‪ ‬استفبزُ اظ الگَضیتن ‪)Secure Range-In depended Localization( SeRLoc‬‬ ‫احطاظ َّیت‬ ‫‪‬‬ ‫سیستن ‪µTESLA‬‬ ‫‪‬‬ ‫9‬
 10. 10. ‫اًَاع حوالت زض ضجىِّبی حسگط‬ ‫حوالت اًىبض سطٍیس‬ ‫‪‬‬ ‫حولِ ‪Sybil‬‬ ‫‪‬‬ ‫حولِ ‪Wormhole‬‬ ‫‪‬‬ ‫حولِ ‪Black hole/Sinkhole‬‬ ‫‪‬‬ ‫حوالت تحلیل تطافیه‬ ‫‪‬‬ ‫حوالت تىطاض گطُ‬ ‫‪‬‬ ‫حوالت هربلف هحطهبًگی پیبم‬ ‫‪‬‬ ‫حوالت فیعیىی‬ ‫‪‬‬ ‫حولِ ‪Hello Flood‬‬ ‫‪‬‬ ‫حولِ ثط ضٍی اعالػبت زض حبل ػجَض‬ ‫‪‬‬ ‫01‬
 11. 11. ‫حوالت اًکار طزّیض )‪(DOS‬‬ ‫حوالت اًىبض سطٍیس حوالت خسیسی ًیستٌس. زض حمیمت، چٌسیي تىٌیه استبًساضز ٍخَز‬ ‫‪‬‬‫زاضز وِ اظ هحبسجبت لسیویاستفبزُ هیوٌٌس تب زض ثطاثط تؼسازی اظ حوالت ضایح اًىبض سطٍیس‬ ‫همبٍم ثبضٌس. ّط چٌس ایي ٌَّظ ثِ ػٌَاى یه هطىل ػوسُ زض خبهؼِ اهٌیت ضجىِ هحسَة‬ ‫هیضَز.‬ ‫سبزُ تطیي ًَع حولِ اًىبض سطٍیس، ثطای ترلیِ هٌبثغ هَخَز زض یه گطُ ضؼیف تالش‬ ‫‪‬‬ ‫هیوٌس. زضوي ثب اضسبل ثیص اظ حس ثستِّبی غیط ضطٍضی، اظ زستطسی وبضثطاى هططٍع‬ ‫ضجىِ ثِ سطٍیسّبی زستطسی ٍ یب هٌبثؼی وِ هستحك آًْب ّستٌس خلَگیطی هیوٌس.‬ ‫حوالت ‪ ، DoS‬تٌْب ثِ هؼٌی تالش زضوي ثطای ذطاثىبضی، هرتل وطزى وبض ٍ یب ترطیت‬ ‫‪‬‬‫ضجىِ ًویثبضس، ثلىِ هٌظَض ّط حبزثِای است وِ ثبػث ًمػبى ظطفیت حبفظِ زض تبهیي یه‬ ‫سطٍیس هیضَز.‬ ‫11‬
 12. 12. ‫حوالت ‪ ّ DOS‬رّع ُای هقاتلَ تا آًِا در الیَ ُای هختلف ػثکَ‬ ‫دفاعات‬ ‫حمالت‬ ‫الیه شبکه‬ ‫عیف پرطی- پیغبمّبی تطتیجی- ًمطِ ثطزاضی هسیط- تغییط حبلت‬ ‫پبضاظیت‬ ‫فیشیکی‬ ‫اثجبت تساذل- پٌْبى سبظی‬ ‫هساذلِ‬ ‫وس تػحیح ذغب‬ ‫ثطذَضز‬ ‫پیًْذ دادٍ‬ ‫وبّص ًطخ اضسبل‬ ‫فطسَزگی‬ ‫استفبزُ اظ لبة ّبیی ثب اًساظُ وَچه‬ ‫ثی هطٍتی‬ ‫استفبزُ اظ هسیطّبی چٌسگبًِ‬ ‫غفلت ٍ عوغ‬ ‫ػثکَ‬ ‫ضهعًگبضی‬ ‫تؼمیت ٍ ضزیبثی‬ ‫فیلتط وطزى ذطٍخی- اخبظُ ٍ اذتیبض- ًظبضت ٍ وٌتطل‬ ‫گوطاّی‬ ‫اخبظُ ٍ اذتیبض- افعًٍگی- ًظبضت ٍ وٌتطل‬ ‫حفطُ سیبُ‬ ‫هؼوبضی وبضثط‬ ‫سیل‬ ‫اًتقال‬ ‫تػسیك(احطاظ َّیت)‬ ‫غیط ّوعهبًی‬ ‫21‬
 13. 13. ‫حوالت اًکار طزّیض )‪(DOS‬‬ ‫یه حولِ استبًساضز زض ضجىِّبی ثیسین حسگط، ایدبز پبضاظیت زض یه گطُ یب گطٍّی اظ‬ ‫‪‬‬ ‫گطُّب هیثبضس. زض پرص پبضاظیت، حولِ وٌٌسُ سیگٌبل ضازیَیی ضا اًتمبل هیزّس وِ ثب‬ ‫فطوبًسّبی ضازیَیی هَضز استفبزُ زض ضجىِّبی حسگط، تساذل پیسا هیوٌٌس.‬ ‫پبضاظیت زض یه ضجىِ ثِ زٍ غَضت ٍاضز هیگطزز: پبضاظیت ثبثت ٍ پبضاظیت پطاوٌسُ.‬ ‫‪‬‬ ‫زض پبضاظیت ثبثت یه پبضاظیت وبهل ضا ثِ ضجىِ یىپبضچِ ٍاضز هیآٍضز ٍ ّیچ پیبهیًویتَاًس‬ ‫‪‬‬ ‫اضسبل ٍ یب زضیبفت ضَز.‬‫اگط پرص پبضاظیت ثِ غَضت پطاوٌسُ ثبضس، گطُّب هیتَاًٌس ثِ غَضت زٍضُای پیبمّب ضا هجبزلِ‬ ‫‪‬‬ ‫وٌٌس، ًِ ثِ غَضت ثبثت‬ ‫31‬
 14. 14. ‫‪SYBIL‬‬ ‫حولَ‬ ‫حولِ ‪ sybil‬ثِ ػٌَاى "یه ٍسیلِ ثس اًسیص وِ ثغَض ًبهططٍع ٍ ًبزضست چٌسیي ضٌبسِ‬ ‫‪‬‬ ‫هیگیطز" تؼطیف هیگطزز.‬ ‫ایي حولِ لبزض است تب افعًٍگی هىبًیعم سیستن شذیطُ سبظی تَظیغ ضسُ ضا زض ضجىِّبی‬ ‫‪‬‬ ‫ًظیط ثِ ًظیط ضىست زّس. ػالٍُ ثط سیستنّبی شذیطُ سبظی تَظیغ ضسُ، حولِ ‪ sybil‬زض‬ ‫ثطاثط الگَضیتنّبی هسیط یبثی، تطاون زازُ، ضای گیطی، ترػیع ػبزالًِ هٌجغ ٍ وطف ثی‬ ‫اًضجبعی تطاضِّب هَثط است.‬ ‫ثطای هثبل زض عطح ضایگیطی زض ضجىِّبی حسگط، حوالت ‪ sybil‬ثبیس اظ چٌسیي ضٌبسِ‬ ‫‪‬‬ ‫ثْطُ ثگیطًس تب ضایّبی اضبفی ضا تَلیس وٌٌس. ثغَض هطبثِ، زض حولِ وطزى ثِ پطٍتىلّبی‬‫هسیطیبثی، حولِ ‪ sybil‬ثط یه گطُ ثساًسیص تىیِ هیوٌس تب ضٌبسِ چٌسیي گطُ ضا ثىبض ثطز.‬ ‫ثٌبثطایي اظ عطیك یه گطُ هٌفطز ثساًسیص چٌسیي هسیط ضا هسیطیبثی هیوٌس.‬ ‫41‬
 15. 15. ‫‪SYBIL‬‬ ‫حولَ‬ ‫اسبسب ّط ضجىِ ًمغِ ثِ ًمغِ، هرػَغب ضجىِ ‪ ،ad hoc‬زض همبثل حولِ ‪ Sybil‬آسیت‬ ‫‪‬‬ ‫پصیط ّستٌس.‬ ‫زض ثسیبضی اظ هَاضز، حسگطّب زض ضجىِّبی ثیسین حسگط هوىي است ثطای اًدبم یه‬ ‫‪‬‬‫ٍظیفِ ثِ ّوىبضی ثب یىسیگط ًیبظ زاضتِ ثبضٌس. ثٌبثطایي آًْب هیتَاًٌس اظ تَظیغ ظیطٍظبیف ٍ‬ ‫افعًٍگی اعالػبت استفبزُ وٌٌس. زض چٌیي هَلؼیتی یه گطُ هیتَاًس ثب استفبزُ اظ َّیت‬ ‫سبیط گطُّبی هططٍع ٍاًوَز وٌس وِ ثیص اظ یه گطُ است ٍ َّیت چٌس گطُ ضا خؼل‬ ‫هیوٌس.‬‫حولِ ‪ Sybil‬ضا ثِ ػٌَاى یه اثعاض ثسذَاُ ًبزضست تؼطیف هیضَز وِ ثِ غَضت َّیتّبی‬ ‫‪‬‬ ‫زٍگبًِ ػول هیوٌس. هب َّیتّبی اضبفی یه اثعاض ثسذَاُ ضا گطُ ‪ Sybil‬هیًبهین.‬ ‫51‬
 16. 16. ‫ػوایی اس حولَ ‪ SYBIL‬تَ ػثکَ حظگز تی طین‬ ‫‪F‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬‫‪E‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Sybil Node‬‬ ‫جؼل ُْیت تزخی گزٍ ُا‬ ‫61‬ ‫‪C‬‬
 17. 17. ‫‪SYBIL‬‬ ‫دفاع در هقاتل حوَ‬‫ثطای زفبع زض همبثل حولِ ‪ ، Sybil‬هب ثبیس ایٌىِ َّیت ّط گطُ تٌْب َّیت اضائِ ضسُ تَسظ‬ ‫‪‬‬ ‫یه گطُ فیعیىی هتطازف است ضا لبًًَی وٌین.‬‫زٍ ضاُ ثطای هؼتجط وطزى یه َّیت ٍخَز زاضز: ضاُ اٍل «تبییس هستمین» است وِ زض آى یه‬ ‫‪‬‬ ‫گطُ هستمیوب ثطضسی هیوٌس وِ ایب َّیت گطُ زیگط هؼتجط است یب ذیط؟‬‫ًَع زٍم «تبییس غیط هستمین» است وِ زض آى گطُّبیی وِ ّن اوٌَى هحمك ضسُ اًس، اخبظُ‬ ‫‪‬‬ ‫ضوبًت یب تىصیت سبیط گطُّب ضا زاضًس.‬ ‫71‬
 18. 18. ‫حوالت تحلیل تزافیک‬‫یه حولِ وٌٌسُ تٌْب ثِ ًیبظ زاضز وِ ًظبضت وساهیه اظ گطُّب زض حبل اضسبل ثستِ ّستٌس ٍ‬ ‫‪‬‬ ‫گطُّبیی وِ ثستِّبی ثیطتطی ضا اضسبل هیوٌٌس ضا زًجبل هیوٌس.‬ ‫زض ظهبى حولِ، زضوي ضذسازّبیی ضا تَلیس هیوٌس ٍ ًگبُ هیوٌس وسام گطُ آى ثستِ ضا‬ ‫‪‬‬ ‫اضسبل هیوٌس.‬‫ثطای ایدبز یه ضذساز، زضوي ثِ سبزگی یه ضذساز فیعیىی ضا وِ تَسظ حسگطّب زض ًبحیِ‬ ‫‪‬‬ ‫ًظبضت هیضَز تَلیس هیوٌس، هبًٌس ضٍضي وطزى یه چطاؽ.‬ ‫81‬
 19. 19. ‫حوالت اًؼکاص گزٍ‬‫ثِ غَضت ازضاوی، حولِ اًؼىبس گطُ ذیلی سبزُ است. حولِ وٌٌسُ سؼی هیوٌس تب یه گطُ‬ ‫‪‬‬ ‫ضا ثب وپی وطزى ضٌبسِ گطُ یه گطُ حسگط هَخَز، ثِ ضجىِ حسگط اضبفِ وٌس.‬‫گطُای وِ ثِ ایي عطیك تىطاض هیگطزز ثِ ضست وبضایی ضجىِ حسگط ضا هیتَاًس هرتل وٌس،‬ ‫‪‬‬ ‫ثِ ایي غَضت وِ ثستِّب ذطاة هیضًَس ٍ یب ایٌىِ ثِ ًبزضستی هسیطیبثی هیگطزًس.‬ ‫اگط یه حولِ وٌٌسُ زستطسی فیعیىی ثِ ول ضجىِ پیسا وٌس، هیتَاًس ولیسّبی ضهعًگبضی‬ ‫‪‬‬ ‫ضسُ ضا زض حسگطّبی تىطاض ضسُ وپی وٌس ٍ ّن چٌیي هیتَاًس گطُّبی تىطاضی ضا ثِ ًمبط‬ ‫ضاّجطزی زض ضجىِ اضبفِ وٌس.‬ ‫ثب اضبفِ وطزى گطُّبی تىطاضی زض ًمبط ذبظ ضجىِ، حولِ وٌٌسُ ثِ آسبًی لغؼبت ذبظ‬ ‫‪‬‬ ‫ضجىِ ضا زستىبضی هیوٌس، ضبیس ثب لغغ وطزى ّوِ خْتِ آى.‬ ‫91‬
 20. 20. ‫حولَ ‪BLACK HOLE/SINK HOLE‬‬‫زض ایي حولِ یه گطُ ثساًسیص ثِ ػٌَاى یه حفطُ سیبُ حولِ هیوٌس تب توبم تطافیه ضجىِ‬ ‫‪‬‬ ‫حسگط ضا خصة وٌس.‬‫ثِ ذػَظ زض یه پطٍتىل هجتٌی ثط خطیبى، حولِ وٌٌسُ ثِ زضذَاستّبی ضٍی هسیط گَش‬ ‫‪‬‬ ‫هیزّس. سپس ثِ گطُّبی ّسف پبسد هیزّس وِ ایي زضثطگیطًسُ ویفیت ثبال ٍ یب ثْتطیي‬ ‫هسیط ثِ سوت ایستگبُ پبیِ هیثبضس.‬ ‫تٌْب یىجبض گطُ ثساًسیص لبزض است تب ذَز ضا ثیي گطُّبی وِ ثبّن اضتجبط زاضًس، هثل گطُ‬ ‫‪‬‬ ‫حسگط ٍ چبّه، خبی زّس ٍ ّط وبضی ثب ثستِّبی زض حبل ػجَض ثیي آًْب اًدبم زّس.‬ ‫02‬
 21. 21. ‫ تَ ػثکَ حظگز تی طین‬BLACK HOLE َ‫ػوایی اس حول‬ B AttackerBase Station 21
 22. 22. ‫حوالت هخالف هحزهاًگی پیام‬ ‫زضوي هیتَاًس حتی اظ زازُّبی ثی ضطض ثطای استٌتبج اعالػبت حسبس استفبزُ وٌس، اگط‬ ‫‪‬‬ ‫آًْب ثساًٌس چگًَِ چٌس هٌجغ حسگط ضا ثْن هطتجظ وٌٌس.‬ ‫هطىل اغلی هحطهبًگی فمظ ایي ًیست وِ گطُّبی حسگط لبزض ثبضٌس وِ اعالػبت ضا خوغ‬ ‫‪‬‬ ‫آٍضی وٌٌس. زض حمیمت ثیطتط اعالػبت خوغآٍضی ضسُ اظ ضجىِ حسگط اظ عطیك وبٍش ٍ‬ ‫خستدَی هحَعِ وبضی ثسست هیآیس.‬‫ضجىِّبی حسگط هسئلِ هحطهبًگی ضا ٍذینتط هیوٌٌس، ثِ ایي زلیل وِ آًْب حدن ٍسیؼی اظ‬ ‫‪‬‬‫اعالػبت ضا ثِ آسبًی زض زستطس زستیبثی اظ ضاُ زٍض لطاض هیزٌّس. اظ ایي ضٍ، زضوٌبى ًیبظی‬‫ًساضًس وِ ثغَض فیعیىی خستدَ ضا اًدبم زٌّس، آًْب هیتَاًٌس اعالػبت ضا ثب یه ضیسه پبییي‬ ‫ٍ ثب یه ًبم هستؼبض خوغ آٍضی وٌس.‬ ‫زستیبثی اظ ضاُ زٍض ثِ زضوي تٌْب اخبظُ هیزّس وِ تب چٌسیي هىبى ضا ثب ّن ًظبضت وٌس.‬ ‫‪‬‬ ‫22‬
 23. 23. ‫اًْاع حوالت هخالف هحزهاًگی پیام‬ ‫ًظبضت وطزى ٍ استطاق سوغ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ایي ّاضح تزیي حولَ تَ هحزهاًگی تَ ػوار هیآیذ. تا گْع دادى تَ دادٍ، دػوي تَ آطاًی‬ ‫هیتْاًذ تَ هحتْیات ارتثاط پی تثزد.‬ ‫تحلیل تطافیه‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تحلیل تزافیک تَ ًْػی تا هاًیتْر کزدى ّ اطتزاق طوغ تزکیة ػذٍ اطت. افشایغ تؼذاد‬‫تظتَُای هٌتقل ػذٍ تیي گزٍُای هؼیي، هیتْاًذ اػالم کٌذ کَ فؼالیت یک حظگز خاؽ ثثت‬ ‫هیػْد‬ ‫هرفی وبضی‬ ‫‪‬‬‫‪ ‬حولَ کٌٌذگاى هیتْاًٌذ گزٍُایؼاى را تَ یک ػثکَ حظگز اضافَ کٌٌذ ّ یا ایٌکَ آًِا را در‬‫ػثکَ پٌِاى کٌٌذ. طپض هیتْاًٌذ تَ ػکل گزٍُای هؼوْلی در آیٌذ ّ تظتَُا را جذب کٌٌذ ّ‬ ‫تَ غلط تظتَُا را هظیزیاتی کٌٌذ.‬ ‫32‬
 24. 24. ‫حوالت فیشیکی‬‫ضجىِّبی حسگط زض هحیظّبیی ضاُ اًساظی هیضًَس ٍ ػول هیوٌٌس وِ زضوٌبى ثِ ضاحتی‬ ‫‪‬‬ ‫هیتَاًٌس ثِ آى ٍاضز ضًَس.‬ ‫ٍلتی حسگطّب ثب ایي هحیظ وِ زاضای عجیؼت تَظیغ ضسُ ٍ ثسٍى هطالجت ّستٌس پیًَس‬ ‫‪‬‬‫ثطلطاض هیوٌٌس، ثِ ضست زض هؼطؼ حوالت فیعیىی لطاض هیگیطًس ٍ ثِ ػلت ذطاثی گطُّبی‬ ‫فیعیىی هَضز تْسیس لطاض هیگیطًس.‬ ‫ثط ذالف تؼساز ظیبزی اظ حوالت وِ لجال شوط ضس، حوالت فیعیىی ثغَض زائن حسگطّب ضا‬ ‫‪‬‬ ‫ذطاة هیوٌٌس ٍ ایي تلفبت غیط لبثل ثطگطت است.‬ ‫42‬
 25. 25. ‫حولَ ‪HELLO FLOOD‬‬‫ایي حولِ اظ ثستِّبی ‪ Hello‬ثِ ػٌَاى یه سالح ثطای لبًغ وطزى حسگطّب زض ضجىِّبی‬ ‫‪‬‬ ‫ثیسین استفبزُ هیوٌٌس.‬ ‫زض ایي ًَع حولِ، حولِ وٌٌسُ ثب یه هَج ضازیَیی ثبال اظ هحسٍزُ هٌتمل هیضَز ٍ‬ ‫‪‬‬ ‫ثستِّبی ‪ Hello‬ضا ثِ تؼسازی اظ گطُّبی حسگط وِ زض ًبحیِ ٍسیؼی اظ هحسٍزُ ضجىِ‬ ‫ثیسین حسگط پرص ضسُاًس، اضسبل هیوٌس. ثسیي تطتیت، حسگطّب هتمبػس هیضًَس وِ‬ ‫زضوي ّوسبیِ آًْبست.‬‫زض ًتیدِ زض ظهبى اضسبل اعالػبت ثِ ایستگبُ پبیِ، گطُّبی ضؼیف سؼی هیوٌٌس تب ثب حولِ‬ ‫‪‬‬ ‫وٌٌسُ وبض وٌٌس، ثِ ایي زلیل وِ حولِ وٌٌسُ ضا ّوسبیِ ذَز هیزاًٌس ٍ سطاًدبم تَسظ‬ ‫هْبخن اظ ثیي هیضًٍس.‬ ‫52‬
 26. 26. ‫حولَ تز رّی اطالػات در حال ػثْر‬‫زض یه ضجىِ حسگط، حسگطّب تغییطات پبضاهتطّبی ذبظ ٍ همبزیط ضا وٌتطل هیوٌٌس ٍ عجك تمبضب ثِ‬ ‫‪‬‬ ‫چبّه گعاضش هیزٌّس. زض ظهبى اضسبل گعاضش هوىي است وِ اعالػبت زض ضاُ ػجَض تغییط وٌٌس،‬ ‫هدسزاً پرص ضًَس ٍ یب ًبپسیس گطزًس.‬ ‫اظ آًدبیی وِ اضتجبعبت ثیسین زض همبثل استطاق سوغ آسیت پصیط ّستٌس، ّط حولِ وٌٌسُ هیتَاًس‬ ‫‪‬‬‫خطیبى تطافیه ضا وٌتطل وٌس، زض ػولیبت ٍلفِ ایدبز وٌس ٍ یب ثستِّب ضا خؼل وٌس. ثٌبثطایي، اعالػبت‬ ‫اضتجبُ ثِ ایستگبُ ٍ چبّه اضسبل هیضَز.‬ ‫ثِ زلیل ایٌىِ گطُّبی حسگط هؼوَال زاضای ثطز وَتبّی ثطای اًتمبل ٍ هٌبثغ هحسٍزی زاضًس، حولِ‬ ‫‪‬‬‫وٌٌسُای ثب لسضت پطزاظش ثبال ٍ ثطز اضتجبعی ثیطتط هیتَاًس ثغَض ّوعهبى ثطای تغییط اعالػبت ٍالؼی‬ ‫زض عَل اًتمبل، ثِ چٌسیي حسگط حولِ وٌس.‬ ‫62‬
 27. 27. ‫‪WORMHOLE‬‬ ‫حولَ‬‫حولِ ‪ ، wormhole‬یه حولِ ثحطاًی است ثِ ًحَی وِ حولِ وٌٌسُ ثستِّب ضا زض هىبًی‬ ‫‪‬‬ ‫اظ ضجىِ ضجظ هیوٌس ٍ اظ عطیك یه تًَل آًْب ضا ثِ هىبى زیگطی هیثطز. تًَل سبظی ٍ یب‬ ‫اضسبل هدسز ثیتّب هیتَاًس ثػَضت اًتربثی اًدبم ضَز.‬‫ایي حولِ یه تْسیس هْن ثطای ضجىِّبی ثیسین حسگط هحسَة هیضَز، چَى ایي حولِ‬ ‫‪‬‬ ‫ًیبظی ثِ سبظش ثب حسگطّب زض ضجىِ ًساضز ٍ هیتَاًس زض ظهبًیىِ حسگطّب ضطٍع ثِ وطف‬ ‫اعالػبت ّوسبیِ هیوٌٌس اًدبم گیطز.‬ ‫72‬
 28. 28. ‫ػوایی اس حولَ ‪ WORMHOLE‬تَ ػثکَ حظگز تی طین‬ ‫‪Attacker‬‬‫‪B‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪Wormhole link‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫هظیز ّاقؼی‬ ‫هظیز اًحزافی‬ ‫82‬
 29. 29. ‫‪WORMHOLE‬‬ ‫کؼف‬‫حوالت ‪ ،wormhole‬ثط ضٍی ضجىِّبی ‪ ad hoc‬هتحطن ، تَسظ ‪ٍHass ،Dahill‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ Hu‬وطف ضس. ثطای زفبع زض همبثل ایي حولِ، تالشّبیی ثط ضٍی تىٌیهّبی پطزاظش‬ ‫سیگٌبل اًدبم گطفتِ است.‬ ‫اگط ثیتّبی زازُای ثب استفبزُ اظ ضٍشّبی هسٍلِ هرػَظ اضسبل ضًَس، تٌْب گطُّبی‬ ‫‪‬‬‫ّوسبیِ ضٌبذتِ هیضًَس ٍ ایي گطُّب زض ثطاثط ‪wormhole‬همبٍم ّستٌس. ضٍش زیگط ‪RF‬‬ ‫‪ watermarking‬هیثبضس وِ ثِ ضٍضی هطبثِ وبض هیوٌس.‬ ‫ّط زٍی ایي ضٍشّب ثِ ػلت زضَاضی تػطف وطزى الگَّبی سیگٌبلی، اظ ‪wormhole‬‬ ‫‪‬‬‫خلَگیطی هیوٌٌس. ثىبضگیطی آًتيّبی خْت زاض، تَسظ گطُّبی هتحطن هیتَاًس اهٌیت ضا‬ ‫ثْجَز زّس.‬ ‫گطُّبی ّوسبیِ زستَالؼول ِ سیگٌبلْبی زضیبفتی اظ یىسیگط ٍ ضَاّس هطتطن ضا ظهبًی وِ‬ ‫‪‬‬ ‫اضتجبط ّوسبیگبى تبییس ضسُ ثبضس، ثطضسی هیوٌٌس.‬ ‫92‬
 30. 30. ‫‪WORMHOLE‬‬ ‫کؼف‬‫تػَض ‪ wormhole‬ثِ ضىل لسوتی اظ الستیه‬ ‫‪‬‬ ‫ایدبز سبذتبض هطؼلی زٍ عطفِ‬ ‫‪‬‬ ‫03‬
 31. 31. ‫اقذاهات تذافؼی در ػثکَ ُای حظگز تی طین‬ ‫تطىیل ولیس‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ضهعًگبضی ًبهتمبضى ؛ زفی-ّلوي‬ ‫‪ ‬ضهعًگبضی هتمبضى ؛ ‪DES,3DES,RC5,AES‬‬ ‫عطح ولیس پیص تَظیغ ضسُ‬ ‫‪‬‬ ‫تىٌیه ثْطُ ثطزاضی اظ ولیسّبی چٌسگبًِ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬پطٍتىل ‪LEAP‬‬ ‫عطح تطىیل ولیس هطوت‬ ‫‪‬‬‫‪ ‬ضهعًگبضی هٌحٌی ثیضَی )‪Elliptic Curve Cryptography(ECC‬‬ ‫13‬
 32. 32. ‫اقذاهات تذافؼی در ػثکَ ُای حظگز تی طین‬ ‫ضهعًگبضی ولیس ػوَهی‬ ‫‪‬‬ ‫‪ECC ٍ RSA ‬‬‫ولیسّبی 061ثیتی ‪ ، ECC‬پیبمّبی وَتبّتطی ضا زض ٌّگبم اًتمبل زض همبیسِ ثب ولیسّبی‬ ‫‪‬‬ ‫4201 ثیتی ‪ً RSA‬تیدِ هیزّس.‬ ‫ضطة ًمغِ ای زض ‪ ECC‬ثسیبض سطیغ تط اظ ػولیبت ولیس هرفی زض ‪ RSA‬هیثبضس.‬ ‫‪‬‬ ‫23‬
 33. 33. ‫الگَضیتن هجبزلِ ولیسِ هٌحٌی ثیضَی زفی- ّلوي‬ Agree on E , GAlice chooses random KA TA = K A * G Bob chooses random KB TB = K B * G Compute KB * TA Compute KA * TB Agree on G * KB * KA 33
 34. 34. ‫‪ BROADCASTING & MULTICASTING‬اهي‬ ‫تىٌیه ّبی ضهعًگبضی‬ ‫‪‬‬ ‫هسیطیت ولیس‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬پطٍتىل هسیطیت گطٍّی هتوطوع ولیس‬ ‫‪ ‬پطٍتىل هسیطیت ًبهتوطوع‬ ‫‪ ‬پطٍتىل هسیطیت تَظیغ ضسُ‬ ‫43‬
 35. 35. ‫پطٍتىل هسیطیت ًبهتوطوع‬ ‫53‬
 36. 36. ‫پزّتکل هذیزیت گزُّی هتوزکش کلیذ‬ ‫63‬
 37. 37. ‫اطتفادٍ اس تکٌیک هؼزّف درخت کلیذ هٌطقی‬ ‫ِ‬ ‫تَ هٌظْر تْسیغ کارا کلیذ‬‫هطوع تَظیغ ولیس‬ ‫73‬ ‫‪ Multicasting‬اهي‬
 38. 38. ‫اطتفادٍ اس تکٌیک هؼزّف درخت کلیذ هٌطقی‬ ‫ِ‬ ‫تَ هٌظْر تْسیغ کارا کلیذ‬‫هزکش تْسیغ کلیذ‬ ‫83‬ ‫‪ Broadcasting‬اهي‬
 39. 39. ‫با تشکر از توجه شما...‬ ‫93‬

×