Your SlideShare is downloading. ×
งานสอน ยย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

งานสอน ยย

72
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
72
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Softwareหลักการทำางานของหลักการทำางานของซอฟต์แวร์และระบบซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการปฏิบัติการ
 • 2. ซอฟต์แวร์ (Software)ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงชุดคำาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำางาน
 • 3. ความจำาเป็นของซอฟต์แวร์การที่คอมพิวเตอร์สามารถทำางานให้กับเราได้อย่างมากมาย เป็นเพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วน
 • 4. ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์การบอกสิ่งที่มนุษย์เข้าใจให้คอมพิวเตอร์รับรู้ และทำางานได้อย่างถูกต้องจำาเป็นต้องมีสื่อกลาง ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตประจำาวันแล้วเรามีภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ต้องการถ่ายทอดความต้องการให้คอมพิวเตอร์รับรู้ จะต้องอาศัยสื่อกลางที่เรียกว่า “ภาษาคอมพิวเตอร์”
 • 5. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคประกอบด้วย1.ภาษาเครื่อง (MachineLanguages)2.ภาษาแอสเซมบลี (AssemblyLanguages)3.ภาษาระดับสูง (High-LevelLanguages)4.ภาษายุคที่ 4(Fourth-GenerationLanguages:4GL)5.ภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented
 • 6. ชนิดของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการตัวแปลภาษาสำาเร็จ เฉพาะ
 • 7. ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก หน่วยความจำา และหน่วยประมวลผลในการทำางานของคอมพิวเตอร์จำาเป็นต้องมีการดำาเนินงานกับอุปกรณ์พื้นฐานที่จำาเป็น ดังนั้นจึงต้องมีซอฟต์แวร์ระบบเพื่อใช้ในการจัดการระบบ หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย
 • 8. ซอฟต์แวร์ระบบ (ต่อ)หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย1.ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกเช่น รับการกดแป้นต่าง ๆ บนแผงแป้นอักขระ ส่งรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้า และส่งออกอื่น ๆ เช่นเมาส์ อุปกรณ์สังเคราะห์เสียง2.ใช้ในการจัดการหน่วยความจำา เพื่อนำาข้อมูลจากแผ่นบันทึกมาบรรจุยังหน่วยความจำาหลัก หรือในทำานองกลับกัน คือนำาข้อมูลจากหน่วยความจำาหลักมาเก็บไว้ในแผ่นบันทึก3.ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับ
 • 9. ซอฟต์แวร์ระบบ - ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ (OperatingSystem: OS) เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนี้ ตัวอย่างเช่นดอส วินโดวส์ โอเอสทูยูนิกซ์ เป็นต้น
 • 10. ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระ
 • 11. ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบ
 • 12. ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบ
 • 13. ซอฟต์แวร์ระบบ - ตัวแปลภาษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์จำาเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา ภาษาระดับสูงนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนชุดคำาสั่งได้ง่ายภาษาระดับสูงที่พัฒนาขึ้นมาทุกภาษา
 • 14. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือซอฟต์แวร์ที่ใช้กันงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เราแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำาเร็จ และซอฟต์แวร์ที่
 • 15. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ - ซอฟต์แวร์สำาเร็จซอฟต์แวร์สำาเร็จ เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นแล้วนำาออกมาจำาหน่ายเพื่อให้ผู้ใช้งานซื้อไปใช้งานได้โดยตรง โดยมีจำาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป มี 5กลุ่มใหญ่ได้แก่1.ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำา2.ซอฟต์แวร์ตารางทำางาน3.ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
 • 16. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ – ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะสำาหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละรายซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำางานหรือความต้องการของ
 • 17. ระบบปฏิบัติการแบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง ?ระบบปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3ชนิดคือ1. ประเภทใช้งานเดียว เป็นระบบปฏิบัติการนี้จะกำาหนดให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ครั้งละหนึ่งงานเท่านั้น เช่น DOSเป็นต้น2. ประเภทใช้หลายงาน เป็นระบบปฏิบัติการประเภทนี้สามารถควบคุมการทำางานพร้อมกันหลายงานในขณะเดียวกัน เช่นWindows 98ขึ้นไป เป็นต้น
 • 18. ระบบติดต่อใช้งานคอมพิวเตอร์1. กลุ่มพิมพ์คำาสั่งเข้าทีละบรรทัด คือระบบติดต่อที่ต้องป้อนคำาสั่งทีละบรรทัด เช่น DOS2. กลุ่มเลือกรายการเมนู คือระบบที่จะแสดงรายการย่อยของคำาสั่งต่างๆ โดยทั่วไปเป็นข้อความตัวอักษรไม่เป็นรูปกราฟิก ผู้ใช้เพียงแต่เลื่อนตัวชี้แถบสีหรือสัญลักษณ์ลูกศรขึ้นหรือลงไปยังรายการที่ต้องการ3. กลุ่มเลือกสัญรูป คือระบบที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มเลือกรายกการเมนู เพียงแต่ว่าลักษณะเด่นของกลุ่มนี้คือจะเป็น
 • 19. คำำถำมท้ำยบท1.ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร ?2.ซอฟต์แวร์มีควำมจำำเป็นหรือไม่ ?3.ซอฟต์แวร์แบ่งกี่ประเภทอะไรบ้ำง ?4.ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร ?5.ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร
 • 20. จบบทจบบทเรียนเรียนจบบทจบบทเรียนเรียน