Tugasan 1

17,797 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
544
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugasan 1

 1. 1. KURSUS: KRM3043 – ASAS PENGURUSAN DATA KUMPULAN: UPSI20 (A122PJJ) PENSYARAH: EN ZULKAFLI BIN SULAIMAN TUGASAN: 01 TAJUK TUGASAN:Untuk setiap topik berikut , nyatakan lima kepentingan mempelajarinya : i. Sejarah dan kegunaan Statistik. ii. Pengumpulan Dan Pengurusan Data iii.Perwakilan Data iv.Sukatan Kecenderungan Memusat v. Sukatan Serakan DISEDIAKAN OLEH : MARYANTI BINTI MUHARAM NO. MATRIK: D20102041343
 2. 2. KRM3043 Asas Pengurusan Data I1ISI KANDUNGAN
 3. 3. KRM3043 Asas Pengurusan Data I2 PRAKATA Setinggi-tinggi syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, tugasan AsasPengurusan Data (KRM 3043) dapat disiapkan. Bagi merealisasikan tugasan saya ini ,saya telah berbincang dan mendapat tunjuk ajardaripada tutor , dan bertukar – tukar maklumat dengan rakan – rakan PPG UPSI yang lain.Saya amat bersyukur kerana pengalaman sebagai guru selama 13 tahun dapat saya gunakanuntuk menyiapkan tugasan saya ini. Bagi diri saya , saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tutor sayadi atas bimbingan beliau membantu saya menyiapkan tugasan ini. Tidak ketinggalan rakan –rakan PPG UPSI , dan guru – guru di sekolah saya yang telah membantu , menyumbangkanidea , memberi galakkan dan dorongan untuk saya dalam menyiapkan tugasan ini. Walaupunterdapat beberapa kekangan yang tidak dapat dielakkan akhirnya tugasan ini telah sayasempurnakan. Saya berharap tugasan saya ini akan dapat meningkatkan lagi pemahaman sayatentang Asas Pengurusan Data . Di samping itu ,saya berharap agar ilmu yang saya perolehidalam menyiapkan tugasan ini dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran danpembelajaran saya di sekolah kelak. Insyallah.Sekian, terima kasih.
 4. 4. KRM3043 Asas Pengurusan Data I3 TAJUK SOALANTUGASAN 1 TUGASAN 1: (Individu) Untuk setiap topik berikut , nyatakan lima kepentingan mempelajarinya : i. Sejarah dan kegunaan Statistik. ii. Pengumpulan Dan Pengurusan Data iii.Perwakilan Data iv.Sukatan Kecenderungan Memusat v. Sukatan Serakan
 5. 5. KRM3043 Asas Pengurusan Data I4i. Sejarah dan Kegunaan Statistika. Sejarah Statistik adalah kaedah saintifik dalam mengumpul, menyusun, menghurai,menganalisis data bernombor dan juga membuat kesimpulan daripada hasil penganalisisiandata tersebut. Mengikut sejarah, statistik ini asalnya datang daripada perkataan ‘state’ yangmemberi makna sebuah negara atau pemerintah. Statistik digunakan pada mulanya olehpemerintah untuk mengetahui dan mendapat maklumat tentang penduduk di bawahpemerintahnya. Maklumat seperti bilangan penduduk, jumalah anak dalam sesebuahkeluarga, bilangan orang dewasa, jumlah padi yang dihasilkan dan sebagainya. Matlamatutama adalah supaya pemerintah dapat mengguanakan maklumat yang terkumpul ini untukmengawal dan menguruskan pemerintahan negara. Bidang statistik boleh dibahagikankepada dua bidang iaitu statistik perihalan dan statistik pentadbiran. Statistik perihalanmerangkumi aspek mengumpul, membentang (dalam bentuk jadual, carta dan graf) sertameringkaskan data. Contohnya keputusan peperiksaan pelajar mengikut pencapaiannya.Maklumat ini seterusnya boleh disajikan dalam bentuk jadual, cerita atau graf supayamudah difahami umum. Seterusnya nilai purata, sisihan piawai serta ukuran kedudukanboleh dihitung untuk menjelaskan lagi perihalan data. Statistik pentadbiran menggunakandata untuk membuat anggaran, keputusan, ramalan, ujian hipotesis dan sebagainya.Bahagian statistik ini memerlukan pengetahuan matematik yang agak kukuh. Contohpencapaian pelajar boleh dikumpul untuk beberapa tahun dan analisis dilikukan denganmenggunakan pelbagai kaedah statistik yang sesuai bagi mendapatkan hasil bagi membuatkeputusan atau ramalan tentang pencapaian pelajar. Keputusan yang diperoleh mungkinboleh digunakan untuk membuat polisi bagi menentukan atau mengubah syarat kemasukanpelajar ke universiti. Dua ahli statistik yang banyak menyumbang dalam perkembanganawal bidang ini ialah Karl Pearson (1857-1936) dan Ronald Fisher (1890-1962).
 6. 6. KRM3043 Asas Pengurusan Data I5 b. Kegunaan Statistik Pelbagai kegunaan statistik di dalam kehidupan seharian kita sama ada dari persepsipendidikan , sains social , ekonomi , perubatan , politk dan lain-lain lagi. Bagi fahaman individustatistik bermaksud ‘angka yang direkodkan’ mengikut kategori tertentu. Contohnya statistikkemalangan jalan raya akan memberikan maklumat kekerapan kejadian kemalangan jalan rayayang dibahagikan kepada beberapa kategori tertentu seperti kemalangan maut , cedera parah ,cedera ringan dan sebagainya. Melalui data yang dikumpul individu tersebut akan dapatmembuat kesimpulan kadar kemalangan jalan raya yang kerap berlaku di sesuatu tempat itu.1.Pendidikan Di dalam pendidikan pula statistik boleh digunakan untuk mengumpul data bilangan pelajaryang mendapat gred tertentu. Melalui pengumpulan data ini guru boleh mengenalpasti bilanganpelajar yang lemah , sederhana , dan juga bilangan pelajar yang cemerlang. Maklumat ini bolehdibentang di dalam bentuk jadual , grafik , histogram/carta pai .Dari hasil statistik ini guru bolehmerancang strategi dan menentukan kaedah untuk langkah berikutnya. Pengetahuan statistikjuga dapat digunakan oleh guru untuk memahami kajian-kajian yang ditulis dalam bentukempirikal.2.Perubatan Pelbagai kategori dalam bidang perubatan yang melibatkan statistik. Antaranya ialah:i) Bidang KlinikalAsas dalam statistik digunakan bagi membuat diagnosis, prognosis dan memilih rawatan yangberkesan. Aplikasi statistik digunakan dalam menentukan menentukan diagnosis sesuatupenyakit itu. Setiap pesakit menunjukkan beberapa gejala dan tanda khusus berserta gejaladan tanda-tanda lain yang tidak khusus. Jadi teori kebarangkalian digunakan dalammenentukan penyakit bagi seseorang pesakit.ii) Bidang Kesihatan Masyarakat Data kesihatan dapat dijadikan sebagai panduan dan petunjuk kesihatan bagi sesuatumasyarakat atau penduduk di sesebuah kawasan. Seseorang pegawai perlu menentukanstatus kesihatan bagi penduduk sesebuah kawasan.kProses penentuan status kesihatan
 7. 7. KRM3043 Asas Pengurusan Data I6dengan menggunakan petunjuk-petunjuk kesihatan memerlukan pengetahuan tentang statistikkehidupan.3.Sains Sosial Bidang sains sosial pula statistik juga boleh digunakan untuk menganggar kadar jenayahuntuk satu jangka masa , merekod dan mengelaskan kadar jenayah yang berlaku dalam didalam sesebuah kawasan serta tempoh masa yang tertentu dan sebagainya. Melalui statistikkadar jenayah yang dibuat oleh pihak berwajib adalah mudah bagi masyarakat untukmengambil langkah inisiatif untuk mengatasi masalah kadar jenayah di kawasan mereka.4.Ekonomi Di dalam menjana ekonomi Negara data statistik mampu membantu peniaga membuatkeputusan yang lebih berkesan .Contohnya para peniaga boleh mengumpul dan merekodjualan dan keuntungan sesuatau barangan jualannya. Melalui data ini para peniaga bolehmembuat tindakan susulan bagi memperkembangkan perniagaannnya. Data statistik juga bolehdigunakan di dalam bidang kejuruteraan dan proses pembuatan dalam mengawasi mutusesuatu produk. Data boleh dikumpul dan direkod untuk memastikan kualiti produk sentiasaterjamin.5.Politik Data statistik juga mampu membantu perkembangan politik sesebuah Negara.Sesebuah Negara akan membuat statistik bilangan penduduk yang terdiri daripada pelbagaikaum. Bagi kerajaan yang memerintah akan memastikan politik tidak akan mereka tergugatdengan memastikan populasi dibawah naungannya tidak akan terjejas jika berlakunya sesuatuwabak penyakit yang buruk dan boleh menyebabkan berubah saiz penduduk.Oleh itu mereka mengumpul data kelahiran, perkahwinan dan kematian. Kesimpulannya statistik ini secara tidak lansung memang amat berkait rapat dengankehidupan seharian kita. Di dalam kehidupan kita tanpa kita sedari kita sering mengumpulmaklumat atau data dan menganalisis data tersebut serta membina kesimpulan terhadapmaklumat yang diperolehi.
 8. 8. KRM3043 Asas Pengurusan Data I7 ii. Pengumpulan Dan Pengurusan Data Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan di dalam mengumpul dan mengurus data untuk statistik diskriptif . Data boleh dikumpul dengan pelbagai cara antaranya dengan menggunakan data kualitatif , data kuantitatif data selanjar dan data diskret. 1. Meringkaskan maklumat Terdapat pelbagai kaedah dan teknik didalam pengumpulan data antaranya adalah menggunakan data kualitatif , data kuantitatif data selanjar dan data diskret. Data ini dikumpul dan diringkaskan melalui pemerhatian ke atas pembolehubah kualitatif dan pembolehubah kuantitatif, data diskret dan data selanjar. Data tersebut dikumpul dan dipersembahkan di dalam bentuk jadual yang ringkas dan mudah difahami. 2. Meletakkan data di dalam kumpulan-kumpulan tertentu Data kualitatif adalah data yang diperolehi melalui pemerhatian yang dibuat ke ataspembolehubah kualitatif yang terdiri daripada angka-angka atau skor-skor yang tidakmempunyai nilai kuantiti. Ia membolehkan data diasingkan mengikut kumpulan-kumpulantertentu. Data telah dikelaskan mengikut kategori seperti , nama, jenis, kelas atau pangkat.Contohnya perbandingan jantina angka 1 dikelaskan sebagai lelaki (L) manakala angka 2dikelaskan sebagai perempuan (2) iaitu boelh difahami sebagai 1=lelaki 2=perempuan. Ia bolehjuga digunakan untuk gred peperiksaan seperti 1=A , 2=B , 3=C , 4=D dan lain-lain lagi. Datakualitatif adalah data yang menyukat kualiti dan bukan kuantiti. Ianya dapat menyampaikanmaklumat tidak berangka. 3. Membuat bandingan dan perbezaanBerdasarkan data kepada pembolehubah kualitatif, pembolehubah kuantitatif, data diskret dandata selanjar adalah mudah untuk memahami dan membuat perbandingan antara 4. Menyenaraikan kelas-kelas dan kekerapan-kekerapan 5. Memudahkan memaparkan data di dalam bentuk graf atau carta pai
 9. 9. KRM3043 Asas Pengurusan Data I8 iii.Perwakilan Data1. Memudahkan pengiraan dengan penggundalan2. Membaca data dan mendapat maklumat dengan cepat dan tepat3. Efektif kerana keputusan direkod dengan cepat dan tepat4. Membina keputusan dan kesimpulan berdasarkan per5. Lebih efisyen , kreatif dan menggalakkan kbkk
 10. 10. KRM3043 Asas Pengurusan Data I9
 11. 11. KRM3043 Asas Pengurusan Data I 10 iv.Sukatan Kecenderungan MemusatSukatan Kecenderungan memusat adalah ukuran purata yang menunjukkan ukuran pusatsesuatu taburan data. Sukatan Kecenderungan memusatmenghasilkan maklumat yangberkaitan dengan titik tengah pada sesuatu kumpulan nombor. Terdapat tiga pengukuran ataustatistic yang digunakan bagi Sukatan Kecenderungan Memusat iaitu Min , Median dan Mod. 1. Kepentingan mempelajari Min 2. Kepentingan mempelajari Median 3. Kepentingan mempelajari Mod
 12. 12. KRM3043 Asas Pengurusan Data I 11v. Sukatan Serakan Julat Varian sisihan
 13. 13. KRM3043 Asas Pengurusan Data I 12

×