Baldrige awareness series 3  organizational and personal learning
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Baldrige awareness series 3 organizational and personal learning

 • 250 views
Uploaded on

Core Value Organizational and Personal Learning ...

Core Value Organizational and Personal Learning
Look for following: A systematic process for sharing knowledge. Includes both continuous improvement of existing approaches and significant change or innovation.

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
250
On Slideshare
250
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
13
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การเรี ยนรู้ของบุคคลและองค์กร พ.อ. มารวย ส่งทานินทร์ 26 กันยายน 2555 MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 2. Core Value Organizational and Personal Learning Developed by the Tennessee Center for Performance Excellence with funding by the Baldrige Performance Excellence Program and in cooperation with the Alliance for Performance Excellence.
 • 3. Organizational Learning • คานิยามของคาว่าการเรียนรู้ขององค์กรคืออะไร? หมายเหตุ คาตอบของคาถาม จะอยูในช่อง Notes ใต้ แผ่น slide (เป็ นภาษาอังกฤษ) ่ MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 4. Define Systematic • อธิบายคาว่า “อย่างเป็ นระบบ” MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 5. Characteristics of Organizational Learning • เป็ นส่วนหนึงของการปฏิบติงานประจาวันตามปกติ ่ ั (วัฒนธรรมของการพัฒนา) • ปฏิบติใน 3 ระดับ คือ บุคคล, หน่วยงาน, และองค์กร ที่มีการเชื่อมโยงกัน ั • เป็ นผลลัพธ์ของการแก้ ปัญหาทีสาเหตุ (“รากเหง้ า”) ่ • เน้ นทีการสร้ างและแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ทวทังองค์กร ่ ั่ ้ (ทังขึ ้นบน, ลงล่าง, และด้ านข้ าง) ้ • เป็ นแรงผลักดันทีมีนยสาคัญ, มีความหมาย ต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้ างนวัตกรรม ่ ั MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 6. Sources of Ideas for Improvement • • • • • • • การประเมินผลการดาเนินงาน ความคิดของบุคลากร การวิจยและการพัฒนา ั เสียงจากลูกค้ า การแลกเปลียนการปฏิบติที่เป็ นเลิศ ่ ั เสียงจากผู้สงมอบ ่ การเทียบเคียง (Benchmarking) MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 7. Results of Organizational Learning • • • • • สร้ างเสริมคุณค่าที่ให้ กบลูกค้ าด้ วยผลิตภัณฑ์หรื อการบริการที่ดีขึ ้น ั สร้ างโอกาสใหม่ให้ กบธุรกิจ ั สร้ างรูปแบบและกระบวนการใหม่ ลดความผิดพลาด, ของชารุด, ความสูญเปล่า, และค่าใช้ จ่าย ปรับปรุงผลผลิตและประสิทธิผลของการใช้ ทรัพยากร MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 8. Organizational Learning Pal’s Sudden Service • ตัวอย่าง 2001 Baldrige Award Winner – Small business • Quick Serve Restaurant (hamburgers, ham and chicken sandwiches, hot dogs, French fries, and breakfast biscuits and beverages • More than 400 employees (2001) – Ages range from 16 to 32 MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 9. Pal’s Business Excellence Process Benchmarking process Strategic Planning Process Product, or Service Method Introduction process On-line Quality Control process Communication – feedback process Continual Improvement Of Business Excellence Process Management Review of Progress & Performance Culture of Improvement Continual Improvement process
 • 10. Personal Learning • องค์กรจะระบุการเรี ยนรู้ของบุคคลได้ อย่างไร? • การเรี ยนรู้ของบุคคลมีความหมายอย่างไรกับองค์กรของคุณ? MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 11. Personal Learning องค์กรจะลงทุนกับการเรียนรู้ของบุคคลได้ จากอะไรบ้ าง? – – – – การศึกษา การอบรม การหมุนเวียนงาน การได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้นสาหรับหรับบุคคลที่แสดงให้ เห็นว่ามีความรู้และ ทักษะที่เพิ่มขึ ้น MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 12. Results of Personal Learning • • • • บุคลากรมีความผูกพัน, ความพึงพอใจ, และมีความสามารถรอบ ด้ าน การเรี ยนรู้ข้ามสายงาน สร้ างทรัพย์สนทางปั ญญาขององค์กร ิ พัฒนาสิงแวดล้ อมเพื่อสร้ างนวัตกรรม ่ MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 13. Engagement • ความผูกพันของบุคลากร ่ ้ • มีความมุ่งมันทังกายและใจเพื่อการบรรลุความสาเร็จของ งาน, พันธกิจ, และวิสยทัศน์ขององค์กร ั • การที่บคลากรมีความผูกพัน จะแสดงออกถึงการมีความมุงหมายส่วนตนและมี ุ ่ แรงกระตุ้นในงานที่ทา และได้ รับการสนับสนุนที่ดีจากที่ทางานและเพื่อนร่วมงาน • มีตวอย่างอะไรบ้ างที่องค์กรสามารถนาไปใช้ ได้ ในเรื่ องการสร้ างความผูกพัน? ั MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 14. Personal Learning The Bama Companies, Inc. • ตัวอย่าง 2004 Baldrige Award Winner – Manufacturing • Located in Tulsa, Oklahoma • Three main products are hand-held pies, biscuits, and pizza crust. • 874 Employees (2004) MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 15. Personal Learning The Bama Companies • Annual ESD (employee success discussions) • Career Development planning • Bama Technical Training Institute MAKE THE MOST OF ALL YOUR MOVING PARTS
 • 16. Review Organizational and Personal Learning Organizational Learning: A systematic process for sharing knowledge. Includes both continuous improvement of existing approaches and significant change or innovation. Personal Learning: Having opportunities for workforce and leaders to increase knowledge and practice new skills.
 • 17. Identify, Prioritize and Select Strength or OFI to Further Develop