Vzdělávání pomocí informačních a komunikačních technologií                      (ICT)   Argument ...
Anotace   ICT se stávají běžnou součástí života v mnoha jeho ohledech. Jednou z nejvýraznějšíchoblastí života civilizov...
Stejně jako vzdělávání se také ICT tímto stávají důležitým společenským, nejentechnologickým tématem. Technologie samy o s...
V oblasti vzdělávání nemusíme mluvit jen o studujících, ale také o učitelích, kteří svévzdělání musí také neustále aktuali...
by se daly najít např. hotová nahraná videa s prezentacemi vyučujících, připravené materiály aučebnice, online kurzy, kter...
Zdroje   ICT ve školství. Český statistický úřad [online]. Český statistický úřad, 2013, naposledaktualizováno 25. 1. 2...
[cit.      25.      10.      2012].      Dostupné    zhttp://servere.csvs.cz/konference/NCDiV200...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul 13 závěrečný úkol KPI

270 views
198 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul 13 závěrečný úkol KPI

 1. 1. Vzdělávání pomocí informačních a komunikačních technologií (ICT) Argument Toto téma je velmi aktuální a důležité. Informační a komunikační technologieprostupují moderní společnost s čím dál větším vlivem v mnoha jejích sférách, tedy mj. i vevzdělávání. Protože je oblast vzdělávání nedílnou a velkou částí vyspělých civilizací, je nutnév rámci tohoto tématu hovořit o nových postupech a vybavení, které je možné využít pro lepšídostupnost a efektivitu. ICT zatím nejsou nedílnou nebo stoprocentní součástí dnešníhovzdělávání, ale jsou nezanedbatelným tématem a slibnou budoucností. Téma ICT je velkousoučástí celého mého studia na KISK a oblast vzdělávání je mi i z profesního hlediska blízká.Název práce je rámcově vymezuje oblast, které se text věnuje. Autor: Martina Filová Katedra informačních studií a knihovnictví (KISK) 1
 2. 2. Anotace ICT se stávají běžnou součástí života v mnoha jeho ohledech. Jednou z nejvýraznějšíchoblastí života civilizované společnosti je oblast vzdělávání, kde technologie a celé nové ainovativní přístupy přebírají významnou roli a přetváří dosavadní zažité standardy. Jakonejvětší výhodu můžeme jmenovat jednodušší a mnohostrannější využití technologií,relativně menší nákladovost, větší efektivnost, atd. Na druhé straně je využití technologiínáročné na technickou vybavenost a znalost prostředí. Bob, který leží na pomezí pozitiv anegativ můžeme vidět v závislosti na lidském faktorů, bez kterého žádná technologie nemůžeexistovat. Klíčová slova ICT, multimédia, vzdělávání, efektivnost, flexibilita, inovace, online, učitelé, společnost 2
 3. 3. Stejně jako vzdělávání se také ICT tímto stávají důležitým společenským, nejentechnologickým tématem. Technologie samy o sobě práci v mnohém sice zjednodušují (např.textový editor místo škrtání na papíře), ale rozhodujícím faktorem pro míru užitečnosti je tupřipojení k internetu. Zásadní je to, co se děje mimo počítač jako hardwarové vybavení meziúčastníky v kyberprostoru. „Spolu se vzrůstající důležitostí a možnostmi využití informačnícha komunikačních technologií (ICT) se DiV [tj. distanční forma vzdělávání] dostává do zcelanového období svého vývoje a ve spojení s ICT vytváří novou formu vzdělávání, kterounazýváme e-learning.“1 S výrazným dopadem ICT na společenské klima se musíme zamyslet nad důležitýmipozitivy a negativy. Mezi velká pozitiva můžeme zařadit např. usnadněný přístup ke vzdělánínebo větší efektivnost vzdělávání. Usnadnění přístupu se dá spatřovat v možnosti vzdálenédostupnosti materiálů. S technologiemi v oblasti vzdělávání lze pravděpodobně očekávat takévyužití více smyslů, tedy „[m]ultimédií, která mění podstatu čtení jako takového a dělá hodíky nové dimenzi slov dynamičtějším. Slova v rámci multimédií jsou spouště, které čtenářmůže využít pro širší chápání textu a dovědět se tak víc o daném tématu. Toho se dádosáhnout nejen přidáním dalšího textu, ale oživením čteného zvukem, obrázky, hudbou avideem.“2 Autentičtější je to především díky skutečnosti, že díky technologiím se nemusíčlověk spoléhat výhradně na svoji představivost, ale učivo si může zobrazit realisticky, tzn.blízko reálnému objektu nebo situaci. ICT usnadňují nejen studium, ale i následnou práciv praxi a profesním životě, např. zobrazovací technologie a operační nástroje ve zdravotnictví.ICT mohou velmi dobře posloužit i v přístupu ke kapacitám v různých oborech, napříkladvysokoškolským profesorům z prestižních světových univerzit.1 NOCAR, David. E-learning v distančním vzdělávání, s. 231.2 NATARAJAN, M. Use of online technology for multimedia education, s. 250. Přeloženo z anglickéhooriginálu (M. Filová): „Multimedia is changing the nature of reading itself and makes reading dynamic by givingwords an important new dimension. Words in multimedia serve as triggers that revers can use to expand the textin order to learn more about a topic. This is accomplished not only by providing more text but by bringing it tolife with sound, pictures, music and video. Multimedia i sone of the fastest growing markets in the Word today.“ 3
 4. 4. V oblasti vzdělávání nemusíme mluvit jen o studujících, ale také o učitelích, kteří svévzdělání musí také neustále aktualizovat. Takovouto potřebu můžeme vyčíst např. i z projektůčeského ministerstva školství, které připravuje „nástroj systematické podpory kurikulárníreformy na základních a středních školách v rovině vzdělávání s využitím digitálníchvýukových materiálů a v rovině efektivního využití ICT a interaktivních technologií jakopomůcek zvyšujících názornost vzdělávání."3 Nejde jen o přirozený vývoj zvyšujícího sepočtu informací, ale i o rychlost, kterou se tyto informace za výrazného přispění ICT šíří.Učitelé tedy musí být krok napřed, aby byli schopni své poznatky předávat. Další úskalí můžepřinášet např. „hledání způsobu, jak nové technologie [jako právě Internet-delivered onlinemultimedia education (OLME)4] zavést do vzdělávacího procesu tak, aby přineslyprokazatelný vzdělávací užitek“.5 K využití vzdáleného učení bude velmi pravděpodobně směřovat spíš vzdělávánídospělých. Tady sehraje svoji roli jak stále vyšší důraz na vzdělávání i v produktivním věku,tak časová flexibilita, která bude důležitou přidanou hodnotou. Na druhou stranu, kroměobsahu jako takového, se zájemci o další vzdělávání budou muset přizpůsobit a najít sivhodné prostředky a celkový studijní styl, umět se orientovat a „naučit se, jak se učit“6Prostředí ICT může působit problémy zejména dříve narozeným, kteří si na technologienezvykali od mládí a jsou nuceni se přeučovat zažité vzorce chování. Taková propast jevhodnou příležitostí pro učitele a průvodce – hlavně například z mladé generace, kterátechnologiím vládne přirozeně. Díky usnadněné komunikaci v prostředí ICT se nabízí isamospásné řešení díky vzájemné interakci uživatelů samotých. I přes velký vliv v oblasti vzdělávání a množství pozitivních stránek se nedá zatímpředpokládat, že by vzdělávání s ICT mohlo fungovat samostatně, bez lidského faktoru. Jistě3 MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, http://www.msmt.cz/ict/vzdelavani-ucitelu-v-oblasti-ict4 NATARAJAN, M. Use of online technology for multimedia education, s. 2495 Tamtéž.6 NATARAJAN, M. Use of online technology for multimedia education, s. 251 4
 5. 5. by se daly najít např. hotová nahraná videa s prezentacemi vyučujících, připravené materiály aučebnice, online kurzy, které se dají shlédnout a absolvovat samostatně a něco se z nichdovědět, stále je ale musí někdo připravit. ICT mají tedy slibnou budoucnost, nelze se však domnívat, že budou schopné pracovatsamy o sobě; přispění člověka je tu stále důležitým faktorem a ICT jsou stále pouzeprostředkem. Obr.: Infografika vytvořena pomocí infogr.am.cz. Zdroj dat: Český statistický úřad7 7 Český statistický úřad, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ict_ve_skolstvi. Přímý odkaz naobrázek: http://infogr.am/Pomer-VS-studentu-a-pocitacove-vybavenosti-ELPRE_1357422032 5
 6. 6. Zdroje ICT ve školství. Český statistický úřad [online]. Český statistický úřad, 2013, naposledaktualizováno 25. 1. 2012. [vid. 2012-01-3]. Dostupné zhttp://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ict_ve_skolstvi Vzdělávání učitelů v oblasti ICT. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy[online]. QCM. [vid. 2012-01-3]. Dostupné z http://www.msmt.cz/ict/vzdelavani-ucitelu-v-oblasti-ict o stránky ministerstva o oficiální a tedy spolehlivý zdroj informací o odkazy a citace konkrétních odpovědných osob o možnost dohledat další relevantní informace, např. granty o možnost heslovitého hledání NATARAJAN, M. Use of online technology for multimedia education. InformationServices & Use. 2006, roč. 26 č. 3, s. 249-256 [cit. 23. 10. 2012]. Ebsco Host. Dostupné zhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=22645448&lang=cs&site=ehost-live o text úzce zaměřený na vybrané téma o uvádí konkrétní příklady využití ICT ve vzdělávání o obsahuje pojmy v mezinárodním jazyce, tedy angličtině o text ze spolehlivého zdroje placené a kvalitní databáze Ebsco o je členěný a tedy přehledný, každé téma má svoje místo NOCAR, David. E-learning v distančním vzdělávání. Sborník příspěvků z III. národníkonference o distančním vzdělávání v ČR v r. 2004. [online] 2004. 6
 7. 7. [cit. 25. 10. 2012]. Dostupné zhttp://servere.csvs.cz/konference/NCDiV2004_sbornik/Nocar-231-237.pdf o text má charakter studijního textu, vysvětluje a objasňuje o uvádí příklady z českého prostředí a pracuje i s kontextem českého vzdělávacího systému o obsahuje českou terminologii a definice o příspěvek pochází z konference přímo zaměřené na online vzdělávání o autor příspěvku je členem Centra distančního vzdělávání Univerzity Palackého 7

×