Modul kssr matematik tahun 1 (versi b malayu)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Modul kssr matematik tahun 1 (versi b malayu)

on

 • 3,811 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,811
Views on SlideShare
3,811
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
304
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Modul kssr matematik tahun 1 (versi b malayu) Modul kssr matematik tahun 1 (versi b malayu) Document Transcript

 • KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MODULPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1 Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010
 • Cetakan Pertama 2010© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 • ISI KANDUNGANKandungan Muka suratKandungan iiiPendahuluan vPenjelasan dan Penggunaan Modul viiMenyatakan kuantiti secara intuitif 1-9Menama dan menentukan nilai 10 - 26Menulis nombor 27 - 34Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 35 - 47Menentukan nilai tempat bagi nombor 48 - 55Menganggar 56 - 61Membundarkan nombor bulat 62 - 68Melengkapkan pola nombor 69 - 77Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu 78 - 86nombor yang berkaitanMengenal simbol 87 - 91Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 92 - 120Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi 121 - 125cerita bagi operasi tambah dan tolakMengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat 126 - 133Mengenal pasti ringgit dan sen 134 - 150Tambah dan tolak melibatkan wang 151 - 167Menamakan hari dan bulan dan menerang aktiviti sejajar dengan 168 - 185hari persekolahanMenyebut dan menulis waktu 186 - 195Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang 196 - 201Menggunakan unit relatif untuk timbangan 202 - 208Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair 209 - 213Mengenal pasti bentuk tiga dimensi 214 - 221Mengenal pasti bentuk dua dimensi 222 - 236Penyumbang Pembangunan Modul dan Panel Pemurnian 237 - 239 iii View slide
 • PENDAHULUANKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni danunggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan DasarPendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang sertaberkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sertamenyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomiberasaskan pengetahuan pada abad ke-21.Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran teras asasyang menegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep,penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikanmasalah serta penerapan nilai-nilai murni. Elemen kreativiti, keusahawanan danteknologi maklumat dan komunikasi (TMK) perlu diterapkan melalui konteks yangsesuai bagi setiap standard pembelajaran.Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaranini disediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSRmelalui pendidikan matematik. Keberkesanaan pelaksanaan KSSR memerlukanguru menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematik seperti manayang tersurat dalam dokumen KSSR Matematik dan melalui modul ini. Adalahdiharapkan modul ini dapat membantu guru melaksanakan kurikulum matematikyang dihasratkan dapat menyediakan murid yang lebih berdaya saing,membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonianserta kesejahteraan negara.Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standardpembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul iniboleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga bolehmengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran MatematikTahun 1, banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telahmemberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini,Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan danucapan terima kasih. v View slide
 • PENJELASAN MODUL Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia merupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian boleh dilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini dibangunkan berdasarkan kepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. PENGUNAAN MODUL Standard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid. Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan. Merupakan contoh pengajaran, guru boleh mengubahsuai berdasarkan situasi dan aktiviti tambahan yang difikir perlu bagi mencapai standard pembelajaran Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan KomunikasiMerupakan pemeringkatan Merupakan cadangan bentukpengajaran dan pembelajaran soalan atau pertanyaan yangberdasarkan elemen kreativiti dikemukakan.dan inovasi. vii
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor bulat hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyatakan kuantiti secara intuitif.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek, (b) Membanding dua kumpulan secara padanan, (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Lihat kumpulan rambutan terhadap dua kumpulan buah mana yang banyak? Pemerhatian rambutan yang diletakkan di atas dan Analisis meja. ii. Kumpulan rambutan mana yang sedikit? 1
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membuat pemerhatian terhadap sejumlah guli yang diberikan(guli mempunyai dua warna iaitu merah dan biru). c. Minta murid mengasing dan menyusun guli mengikut warna seperti yang ditunjukkan. Merah Biru i. Kumpulan mana yang banyak? ii. Kenapa?2. Imaginasi a. Bawa murid keluar dari bilik i. Bulatan mana yang darjah dan murid diminta mempunyai bilangan murid Penjanaan membentuk dua bulatan, satu yang banyak? Idea bulatan kecil dan satu bulatan besar. ii. Kenapa? b. Minta murid mengutip daun kering i. Kumpulan mana yang Sintesis Idea dalam masa 30 saat. mendapat daun yang paling Murid diminta mengumpul hasil banyak? kutipan mengikut kumpulan ii. Kumpulan mana yang masing-masing. mendapat daun sedikit? iii. Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak, dan mana daunnya sedikit?2
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Terapkan sikap berkerjasama Perbetulkan kesilapan serta dan bantu membantu bagi merta yang dilakukan oleh murid memastikan tugasan yang sewaktu perbincangan. diberi dapat disempurnakan3. Perkembangan i. Minta murid membentuk: a. Jelaskan bagaimana kamu a. Kumpulan banyak dan menghasilkan kumpulan lebihPenambahbaikan kumpulan sedikit, dan kumpulan kurang. b. kumpulan sama banyak dan tidak sama banyak, dan c. kumpulan lebih dan kumpulan kurang, berdasarkan objek yang ada di sekeliling murid. ii. Minta murid menjelaskan bagaimana pembentukan kumpulan i hingga iii dilakukan. i. Bentuk mana yang palingMenilai iii. Paparkan kepada murid kad banyak? gambar seperti contoh di bawah: ii. Bentuk mana yang paling sedikit? iii. Bentuk mana yang sama banyak? 3
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 14. Tindakan i. Edarkan kertas majong dan pen i. Selesaikan tugasan yangPelaksanaan marker kepada setiap kumpulan diberi. murid. Minta murid melukiskan gambar bagi menunjukkanAmalan kumpulan:Berterusan a. banyak atau sedikit. b. Sama banyak atau tidak sama banyak. c. Lebih atau kurang. ii. Edarkan lembaran kerja 1 a. Nyatakan sebab kamu kepada setiap murid. menyatakan „banyak‟ bagi setiap kumpulan objek secara lisan. iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 a. Bincangkan dengan rakan: kepada setiap murid. Kenapa kamu katakan objek itu lebih. Kenapa kamu katakan objek itu sama banyak. iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 a. Lengkapkan gambarajah di kepada setiap murid. bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.4
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 1Nama :__________________________Kelas:__________________A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.1.Kenapa (lisan): ___________________________________________________2.Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 5
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 13.Kenapa (lisan): ___________________________________________________4.Kenapa (lisan): ___________________________________________________6
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 2B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan warnakan biru bagi objek yang sama banyak.Secara lisan:1. Kenapa kamu katakan lebih?2. Kenapa kamu katakan sama banyak? 7
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 . Lembaran Kerja 3c. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.Contoh: sedikit banyak1. banyak sedikit2. Sama banyak8
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 13 sedikit banyak4. banyak sedikit5. Sama banyak 9
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama dan menentukan nilai.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. (d) Menamakan angka.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap i. Apakah yang anda bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. dapat lihat di dalam Pemerhatian bekas ini? dan Analisis b. Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang itunjukkan. c. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. i. Berapa bilangan d. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas. bola kecil yang ada (Bilangannya tidak lebih daripada 10). Minta di dalam bekas ini? Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang dikira. i. Berapakah e. Paparkan dua kumpulan pensel seperti kumpulan yang contoh di bawah. ditunjukkan?10
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 i. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang ditunjukkan. i. Berapakah bilangan ii. Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna yang pensel warna bagi setiap kumpulan. dalam setiap kumpulan? f. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli,biji saga, kacang tanah atau benda lain yang sesuai. g. Tunjukkan beberapa keping kad. i. Ini nombor apa? 14 152. Imaginasi a. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Lihat lampiran A i. Setiap kumpulan diberi sekeping kadPenjanaan idea gambar. i. Berapakah bilangan ii. Ketua kumpulan diminta menyatakan kereta yang nilai pada kad gambar yang diterima. terdapat pada kad ii. Terangkan konsep perbandingan kuantiti gambar kamu? antara dua kumpulan. ii. Kumpulan manakah yang lebih banyak? iii. Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini?Sintesis idea b. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid. 11
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Paparkan kad nombor kepada murid dan i. Apakah nombor ini? minta murid wakilkan nombor yang dilihat ii. Wakilkan nombor ini dengan objek yang ada di sekeliling mereka. dengan objek yang Bincangkan hasil kerja yang dilakukan. berhampiran kamu.3. Perkembangan a. Paparkan kad imbasan seperti contoh di i. Berapakah bilangan bawah: buah-buahan pada kad A?Membuat ii. Berapakah bilanganpenambahbaikan buah-buahan padauntuk kad B?mengembangkanidea. iii. Kad yang manakah mempunyai buah- buahan yang lebih Kad A banyak? Kad BMenilai b. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana i. Nyatakan cara proses membilang dilakukan pada: membilang yang i. Rakan. kamu lakukan. ii. Kumpulan. iii. Kelas.4. Tindakan a. Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.Pelaksanaan b. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok asas. i. Sa (bilangan 10) ii. Puluh (bilangan 10) iii. Ratus ( bilangan 1)12
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25, minta murid wakilkan nilai dengan menggunakan blok asas. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid.Amalan d. Edarkan Lembaran Kerja 4.Berterusan Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Bincangkan hasil kerja murid. e. Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang pensel, pensel warna, buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi.Pentaksiran:Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standardpembelajaran secara langsung atau tidak langsung.Nilai dan sikap:Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri. 13
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 LAMPIRAN A14
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 15
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 . Lembaran Kerja 4A. Kira dan tuliskan nombor yang betul1. 2.3. 4.B. Tuliskan nombor dalam angka1. 2. Lima belas Dua puluh3. 4. Tiga puluh Tujuh puluh dua lima16
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 15. 6. Lapan Sepuluh puluh tigaC. Bandingkan dan tulis ‘lebih daripada’ atau ‘kurang daripada’ di dalam petak kosong.1.2.3.4. 17
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: menama dan menentukan nilai. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk : ii. menentukan nilai nombor hingga 100. (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4 : 1 (b) memadankan kumpulan objek dengan nombor . (c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”. (d) menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. (e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu Pemerhatian ikatan. dan Analisis i. Minta murid membilang bersama- i. Berapakah bilangan sama bilangan batang aiskrim batang aiskrim dalam dalam satu ikatan. satu ikatan? Tunjukkan dua ikatan batang ii. Berapakah bilangan aiskrim dan tiga batang di luar ikatan ini? ikatan. Minta murid membilang jumlah batang ais krim semuanya. iii. Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak Bimbing murid untuk menyebut diikat? jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua puluh tiga. Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain. 18
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah: Berapakah bilangan objek i. Minta murid menyebut nilai nombor tersebut? berdasarkan gambar objek yang ditunjukkan. ii. Paparkan kad gambar lain yang menunjukkan bilangan tertentu di antara 40 hingga 100 dan minta murid menyebutkan bilangannya, juga minta murid menceritakan bagaimana ia tahu bilangan nombor tersebut. c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: Sebutkan nilai nombor ini. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10i.ii. Minta murid menyebut nombor yang dipaparkan pada garis nombor.iii. d. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid Sebutkan nilai nombor untuk menyebut nombor menggunakan berdasarkan abakus yang abakus. Contohnya 20. ditunjukkan. 19
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Teruskan dengan menunjukkan nilai yang diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100. e. Edarkan lembaran kerja 5. i. Bilang objek dan padankan i. Bincangkan hasil kerja murid. gambar dengan nombor. ii. Bimbing murid membilang objek. f. Edarkan Lembaran kerja 6. i. Nyatakan sama ada “lebih i. Bincangkan hasil kerja murid. daripada” atau “kurang ii. Bimbing murid membanding nilai dua daripada” nombor dan menyatakan sama ada “lebih daripada” atau “kurang daripada”. i. Susun gambar mengikut i. Edarkan Lembaran Kerja 7. tertib menaik. i. Minta murid menyusun objek dalam tertib menaik. ii. Susun gambar mengikut ii. Minta juga murid menyusun objek tertib menurun. dalam tertib menurun. i. Nyatakan nombor di antara ii. Edarkan Lembaran Kerja 8. dua nombor. Minta murid membuat perbandingan dua nombor dan menyatakan nombor yang terletak di antaranya. Contoh : 45 472. Imaginasi a. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang telah diikat dan minta murid menyatakan nilainya.Penjanaan Idea b. Edarkan kad nombor kepada setiap murid Berapakah jumlah batang dan boleh lakukan antara dengan meminta aiskrim tersebut? murid: i. Menyebut nombor pada kad tersebut. Sebutkan nombor yang ii. Menyusun nombor dengan nombor dipegang yang ada pada rakan secara tertib menaik dan tertib menurun. iii. Buat perbandingan antara dua nombor Bandingkan dua nombor dan dan minta murid mencari dua nyatakan sama ada „lebih perbandingan , mana „lebih daripada‟ daripada” atau " dan „kurang daripada‟. iv. Cari nombor di antara nombor yang 20
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 dipegang oleh rakan. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu Perbetulkan kesilapan serta- membantu bagi memastikan tugasan yang merta yang dilakukan oleh diberi dapat disempurnakan. murid sewaktu perbincangan.3. Perkembangan a. Letakkan sebilangan kad nombor secara rawak di hadapan kelas.Penambahbaikan Contoh: 33 37 35 38 34 36 39 i. Sebutkan nombor ini. i. Minta seorang murid menyebut semua nombor tersebut. ii. Minta murid lain menyusun nombor tersebut dalam tertib menaik. iii. Minta murid lain menyusun nombor dalam tertib menurun.Menilai b. Ulang aktiviti a (i), (ii) dan (iii) dengan menggunakan nombor lain dalam lingkungan 100.4. Tindakan a. Minta seorang murid menyebut satu nombor dalam lingkungan 100.Pelaksanaan Contoh: 28 i. Sebutkan satu nombor.Amalan Berterusan i. Minta seorang murid menyebut satu nombor lebih daripada 28. ii. Minta seorang murid lain menyebut satu nombor kurang daripada 28. iii. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28, tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menaik. iv. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28, tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menurun. 21
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Ulang aktiviti a (i), (ii), (iii), (iv) dengan nombor lain sehingga semua murid dalam kelas terlibat.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5 hingga Lembaran Kerja 8.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 22
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 5Nama :__________________________Kelas:__________________Suaikan.1. 522. 143. 36 23
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 6Nama :__________________________Kelas:__________________Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada. 1. 34 442. 54 273. 63 744. 92 295. 89 9024
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 7Nama :__________________________Kelas:__________________A. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik. 26 28 25 27B. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun. 72 70 73 71 25
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 8Nama :__________________________Kelas:__________________Isikan tempat kosong1. 34 362. 55 533. 67 654. 86 88 98 1005.26
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.3 Menulis nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) PerkataanMasa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan kad imbasan angka i. Bagaimanakah cara kamu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satu menulis nombor. Pemerhatian demi satu. dan Analisis ii. Apakah nombor yang kamu lihat? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iii. Sebutkan nombor yang sa tunjukkan. Minta murid menyebut apa iv. Eja nombor-nombor yang yang dilihat. kamu lihat dengan betul. b. Minta murid membentuk v. Aktiviti menulis nombor angka-angka yang dipaparkan yang manakah kamu di udara, pasir dan tanah liat. suka? 27
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul.2. Imaginasi Aktiviti luar bilik darjah. i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam Penjanaan a. Agihkan murid kepada dua bentuk angka. Idea kumpulan. Minta kumpulan murid membentuk nombor yang ii. Tuliskan nombor yang disebut. kamu lihat itu dalam perkataan. Sintesis b. Kumpulan yang paling Idea sempurna pembentukan iii. Nyatakan nombor yang nombornya diberi pujian atau kamu tulis itu. hadiah. c. Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk. d. Tekankan juga murid supaya murid boleh menulis nombor dalam perkataan. i. 0 hingga 10 0 - Sifar28
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 1 - Satu 2 - dua 3 - tiga 4 - empat 5 - lima 6 - enam 7 - tujuh 8 - lapan 9 - sembilan 10 - sepuluh e. Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di i. Tuliskan nombor yang dalam kumpulan bagi 11 kamu lihat itu dalam hingga 100 bentuk angka. 11, 12, 13, 14………….20 ii. Tuliskan nombor yang 21, 22, 23, 24………….30 kamu lihat itu dalam 31. 32, 33, 34………….40 perkataan. 41, 42, 43, 44………….50 51, 52, 53, 54………….60 iii. Nyatakan nombor yang 61, 62, 63, 64………….70 kamu tulis itu. 71, 72, 73, 74………….80 81, 82, 83, 84………….90 91, 92, 93, 94…………100 16 - Enam belas 24 - dua puluh empat 37 - tiga puluh tujuh 48 - empat puluh lapan 51 - lima puluh satu 63 - enam puluh tiga 72 - tujuh puluh dua 85 - lapan puluh lima 90 - sembilan puluh 100 - satu ratus2. Perkembangan a. Paparkan kepada murid i. Berapa jumlah kereta yang beberapa keping kad gambar terdapat pada kadPenambahbaikan seperti contoh di bawah: tersebut? 29
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Minta murid menulis nombor ii. Nyatakan bilangan kereta dalam bentuk angka dan tersebut.Menilai perkataan berdasarkan gambar yang diberi. iii. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam angka. iv. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam perkataan. 7 : tujuh i. Berapa jumlah buah yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan buah tersebut. iii. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam angka. iv. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam perkataan. ________ : _______________ i. Berapa jumlah telur yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan telur tersebut. iii. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam angka. iv. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam perkataan. ________ : ______________30
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 i. Berapa jumlah gula-gula yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan gula gula tersebut. iii. Tuliskan bilangan gula- gula tersebut dalam bentuk angka. iv. Tuliskan bilangan gula- gula tersebut dalam perkataan. ________ : ______________3. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 7, 8 i. Selesaikan tugasan yang dan 10 kepada setiap murid. diberi.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid. Aktiviti Tambahan. ________ : _______________Amalan berterusan a. Masukkan sebilangan objek ke i. Berapakah bilangannya? dalam satu bekas. Minta Tuliskan nilainya dalam seorang murid menyatakan angka dan perkataan. berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan perkataan.4. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 9, 10 dan Lembaran Kerja 11.Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 31
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 9Nama :__________________________Kelas :__________________________C. Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan tuliskan dalam perkataan nombornya. contoh: Tujuh32
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 10Nama :__________________________Kelas :__________________________C. Tuliskan nombor dalam perkataan. 1 56 _________________________________________________ 2 89 _________________________________________________ 3. 74 _________________________________________________ 4. 55 _________________________________________________ 5. 93 _________________________________________________ 6. 62 _________________________________________________ 7. 99 _________________________________________________ 33
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 11Nama :__________________________Kelas :__________________________B. Padankan gambar dengan nombor.40 tiga puluh lapan empat puluh dua38 empat puluh42 tiga belas1334
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan operasi.Tajuk: Nombor Bulat hingga 100.Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkap sebarang rangkaian nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 1. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) satu-satu (b) dua-dua (c) lima-lima (d) sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Apa yang dapat kamu kek cawan yang diletakkan di atas lihat di atas meja? Pemerhatian meja. Ceritakan. dan analisis. b. Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang. a. Bilang kek cawan satu persatu sampai habis. Ada berapa kek cawan kesemuanya? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 35
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan i. Sebutkan nombor yang garis nombor seperti di bawah: terbentuk di atas garis nombor. i. membilang satu-satu ii. Bincangkan dengan murid. 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 ii. membilang dua-dua 2 2 2 2 0 2 4 6 8 10 iii. membilang lima-lima 5 5 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 iv. membilang sepuluh-sepuluh 10 10 10 10 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 d. Perkukuhkan aktiviti (i), (ii), (iii), dan (iv) dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100 yang melibatkan membilang: Satu-satu. Dua-dua. Lima-lima. Sepuluh-sepuluh.36
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 12. Imaginasi a. Paparkan kad nombor dan minta murid i. Susun kad mengikut menyebut nombor yang dipaparkan. tertibPenjanaan Idea menaik. b. Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun. ii. Susun kad mengikut tertib menurun. 1 2 0 6 1 4 9 8 3 5 6 1 1 7 5 5 10 3 1 5 4 5 c. Bincangkan aktiviti dengan murid: 4 i. Bagaimana proses menyusun 7 nombor mengikut tertib menaik 7 dilakukan? ii. Bagaimana proses menyusun 7 nombor mengikut tertib menurun dilakukan?3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada empat Susun nombor secara kumpulan. turutan menaik . b. Sediakan empat stesen yang mewakili Susun nombor secaraPenambahbaikan kumpulan nombor berikut dalam turutan menurun. bentuk pusingan jam. Stesen i Stesen iv Stesen ii Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid. Stesen iii i. Kad-kad nombor bilang satu-satu. 9 11 15 12 10 14 13 16 17 37
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 ii. kad nombor bilang dua-dua 20 24 22 28 26 30 34 36 40 32 38 iii. Kad nombor bilang lima-lima. 40 50 45 60 75 80 55 70 85 65 iii. Kad nombor bilang sepuluh- sepuluh 70 80 90 30 50 10 60 100 40 20Menilai c. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen. i. Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik. ii. Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan, guru akan menyemak sama ada betul atau tidak. iii. Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul. Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan selesai menjawab dengan betul, keempat-empat stesen.38
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 d. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib menurun.4. Tindakan c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lengkapkan nombor dalam Lembaran Kerja 10 kepada setiap petak nombor. murid. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi.Pelaksanaan d. Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Contohnya 6Amalan Berterusan i. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor sebelum nombor ini. ii. Minta seorang murid lain membilang: Satu-satu. Dua-dua. Lima-lima. Sepuluh-sepuluh. Bermula dari nombor yang dinyatakan.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan. 39
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 12 Nama :__________________________ Kelas:___________ Isi tempat kosong dengan urutan menaik.1. 1 2 42. 13 15 16 1. 3. 4.3. 2. 2 4 8 2. 5.4. 4 8 16 5. 20 35 406. 80 100 40
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja13 Nama :__________________________ Kelas:___________ Isi tempat kosong dengan urutan menurun.1. 10 8 62. 19 17 15 6. 7. 8.3. 20 18 12 2. 9.4. 16 8 4 5. 35 25 156. 100 70 60 41
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan sebarang rangkaian nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurunMasa: 60 minit ( 2 waktu ) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan i. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan i. Cerita apa yang pensel yang dipegang oleh guru. kamu lihat pada Pemerhatian tangan cikgu? dan Analisis Minta murid menyatakan apa yang dilihat. ii. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid membilang satu-satu dari: a. 5 hingga 10. ii. Murid membilang b. 11 hingga 20. pensel secara c. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. satu-satu. 1, 2, 3, 4 iii. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis iii. Sebutkan nombor nombor seperti di bawah: secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor. 0 2 4 6 8 10 1242
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 iv. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan vi. Bincangkan dengan aktiviti membilang ini. dengan guru. v. Teruskan perbincangan dengan menggunakan contoh lain seperti: a. 20, 22, 24, 26, 28, 30. b. 31, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 43 c. 62, 64, 66, 68, 70.2. Imaginasi i. Paparkan rangkaian nombor secara tertib i. Lihat garis menaik dengan menggunakan garis nombor. nombor ini. Cuba kamu ceritakan.Penjanaan Idea a. Secara lima-lima 0 5 10 15 20Sintesis Idea Bincangkan. b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76 c. Secara sepuluh-sepuluh 0 10 20 30 40 Bincangkan. d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 ii. Bincangkan. 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76 iii. Berapa nilai bagi setiap langkau? ii. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah: iv. Murid menolak nilai secara lisan. 43
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 a. Secara lima-lima 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 Bincangkan. b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 87, 82, 77, 72, 67, 62, 57 c. Secara sepuluh-sepuluh 90, 80, 70, 60, 50 Bincangkan. d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 100, 90, 80, 70, 60, 50 72, 62, 52, 42, 32, 22, 12 88, 78, 68, 58, 48, 38, 28Perkembangan Aktiviti luar bilik darjah. i. Bincangkan hasil kerja yang kamuPenambahbaikan i. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor lakukan? seperti berikut: 1 2 3 4 5Menilai ii. Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun. iii. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan rangkaian nombor: a. Dua-dua b. Lima-lima c. Sepuluh-sepuluh. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.44
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran a. Selesaikan Kerja 15 kepada setiap murid. tugasan yangPelaksanaan diberi. b. Bincangkan hasil kerja murid.AmalanberterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab. 45
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 14Nama :__________________________Kelas:__________________D. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik. 1. 1 2 4 5 2. 3 5 7 11 3. 15 20 25 35 4. 27 57 67 5. 16 18 20 2246
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 15Nama :__________________________Kelas:__________________B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menurun. 1. 6 5 3 2 2. 16 14 12 8 3. 90 85 80 70 4. 100 70 60 5. 83 73 53 47
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. Persediaan a. Bahagikan 15 orang murid i. Berapa orang murid kepada 2 kumpulan. semuanya? Pemerhatian Kumpulan 1 : 10 orang ii. Berapa kumpulan yang dan Analisis Kumpulan 2 : 5 orang mempunyai 10 orang murid? iii. Berapa orang dalam b. Wakilkan nilai murid dengan kumpulan yang kedua? menggunakan dekak-dekak. i. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh blok ratus puluh sa asas? c. Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan.48
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Puluh sa d. Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74, 85, 68 dan 59.2. Imaginasi Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika bersesuaian) a. Minta murid menyebut danPenjanaan Idea mencatatkan dua nombor yang terletak di nilai puluh dan sa, contohnya BFT 2211Sintesis Idea Murid sebut sebelas dan catatkan di buku catatan 11. b. Minta murid mecatatkan 10 nombor daripada 10 kenderaan yang melalui kawasan persekolahan. c. Kemudian paparkan kad nilai tempat di atas tanah. Minta seorang murid mencatatkan nombor pertama kenderaan yang diambil dari kenderaan yang lalu di kad nilai tempat dan teruskan aktiviti sehingga semua nombor yang dicatat tadi habis. 49
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 13. Perkembangan a. Minta murid menunjukkan i. Sebutkan nombornya? nombor 24 dengan menggunakan blok asas. Contoh: b. Kemudian tunjukkan nombor- nombor lain contohnya 16, 32, 48 juga dengan menggunakan blok asas. c. Minta murid menunjukkan nombor-nombor yang dibincangkan a dan b bagi nilai tempat dan nilai digit menggunakan dekak-dekak. ratus puluh sa d. Murid memindahkan i. M maklumat nombor yang urid menyebut nilai tempat, dibincang menggunakan (sa, puluh, ratus) dekak-dekak. ratus puluh sa50
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1d. Tegaskan i. A nilai tempat: sa pakah nilai tempat bagi 24 nilai digit: 4 ii. digit 2 dan 4? A pakah nilai digit bagi digit 2 nilai tempat: puluh dan 4? nilai digit: 20e. Minta murid mengeluarkan abakus masing-masing.f. Tunjukkan kad imbasan nombor dan meminta murid menyatakan menggunakan abakus. Contoh: 27 83 40 56Contoh : i. 27 Pu Sa i. Gerakkan manik di tiang puluh dahulu. ii. Kemudian,gerakkan manik di tiang sa. 51
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 16, ii. Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 17 dan diberi. Lembaran Kerja 18 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 16, Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.52
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 16Nama :__________________________Kelas:__________________E. Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah.1.2.3.4. Pu Sa Pu Sa5. 53
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 17Nama :__________________________Kelas:__________________Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan. Nilai tempat Nilia digit1. 49 puluh sa 4 92. puluh sa 8 81 1 puluh sa 1 173. 7 puluh 2 254. sa 5 puluh sa 6 605. 054
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 18Nama :__________________________Kelas:__________________Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.1. 38 = ___________ 2. 49 = _________ ___________ _________3. 70 = ____________ 4. 10 = _________ ___________ _________5. 66 =____________ 6. 92 = __________ ___________ _________ 55
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.6 MenganggarStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) Menyatakan kuantiti (b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang daripada”.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Letakkan 3 bekas berlainan saiz (kecil,sederhana, dan Pemerhatian besar). Isikan bekas A dengan dan Analisis guli. Minta murid buat pemerhatian. ii. Ada berapa biji guli di dalam bekas A bekas A? iii. Cuba teka ada berapa biji guli bekas B dalam bekas B dan C bekas C iv. Bekas mana yang paling banyak?56
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Gunakan 2 bekas yang berlainan saiz. Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam bekas yang besar i. Berapa jumlah guli yang ada? ii. Bekas mana banyak isi banyak guli? iii. Mengapa? 2. Imaginasi a. Permainan menekan bilangan i. Cuba teka bilangan guli di dalam objek: bekas itu? Tunjukkan satu bekas penuh ii. Bekas yang sama digunakan. berisi guluPenjanaan Idea iii. Berapa banyak bola ping pong yang boleh diisi?Sintesis Idea Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan 57
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 13. Perkembangan a. Tunjukkan gambar dan buat i. Ada berapa penumpang di dalam perbandingan kuantiti. sebuah kereta. ii. Mana lebih ramai anataraPenambahbaikan penumpang kereta dengan bas? Kenapa?Menilai b. Murid menggunakan perkataan „lebih daripada‟ dan „kurang dariapa‟ berdasarkan gambar yang berlainan4. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 19 dan i. Selesaikan tugasan yang lembaran kerja 20 kepada diedarkan.Pelaksanaan murid.Amalan b. Bincangkan hasil kerja muridBerterusanPentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid melakukan aktiviti.Nilai dan sikap 1. Percaya pada diri sendiri 2. Memupuk sifat ingin tahu 3. Berdikari58
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 19 Nama : ………………………….. Kelas : ………………… Tandakan ( ⁄ ) yang mana lebih banyak. 1.2. 59
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Tandakan ( ⁄ ) pada yang kurang 3.4. 52 155. 7 1360
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 20 Nama : ………………………….. Kelas : …………………Gariskan jawapan yang betul. 1. (lebih daripada , kurang daripada) 5 7 2. 18 ( lebih daripada , kurang daripada) 23 3. 55 (lebih daripada , kurang daripada) 50 4. 62 (lebih daripada , kurang daripada) 59 5. 52 (lebih daripada , kurang daripada) 32 6. 80 (lebih daripada , kurang 90 61
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Membundar nombor bulatStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan: (a) Bahan konkrit, (b) Kad soalan (c) Dekak-dekak (d) Garis nombor,Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Apa yang kamu bilangan murid yang berdiri lihat?Pemerhatian dan di hadapan kelas.Analisis b. Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing bermula dari kiri. A B C ii. Berapa orang yang berada di tengah- tengah A dan C? c. Minta murid menjawab soalan secara iii. Berapa orang yang lisan untuk pemahaman konsep dekat berada di tengah- atau hampir. tengah A dan B? iv. Siapa yang paling dekat dengan C. A atau B? v. Siapa yang paling dekat dengan A. B atau C?62
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1d. Gunakan dekak-dekak. i. Butang kuning lebih Contoh: dekat kepada butang hijau atau butang biru?e. Ubah kedudukan butang kuning dan mempelbagaikan soalan seperti di atas.Nota :Guru memberi penjelasan mengenai i. Sebutkan nomborbutang yang berada di tengah-tengah yang terbentukyang mewakili nombor 5. pada garis nomborf. Menunjukkan garis nombor seperti di ii. Perbincangan bawah: dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan. + + + + + + + + + + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Nota:Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam i. Nombor 28 lebihangka dekat kepada nombor 20 ataug. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan) 30? Contoh soalan pada kad: Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau kepada 10. 63
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 h. Bersoal jawab dengan murid mengenai garis nombor dua digit dan gandaan 10. Contoh: + + + + + + + + + + 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nota: Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 102. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan i. Bentukkan melakukan aktiviti seperti contoh di kumpulan mengikut bawah: bahan konkrit yangPenjanaan Idea hendak dibincang i. Bawa murid keluar dari bilik darjah ii. Minta murid memerhati bahanSintesis Idea konkrit yang berada di dalam satu barisan ii. Bincangkan hasil kerja yang kamu Contoh: lakukan. Pokok bunga,kereta guru, tiang, tingkap bangunan dan anak tangga Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu Terapkan sikap berkerjasama perbincangan. dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan64
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu contoh i. 51 hampir kepada garis nombor bersama soalan _______Penambahbaikan Contoh: ii. 55 hampir kepada_______ iii. 58 hampir kepada_______Menilai + + + + + + + + + + . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nota: Guru memaparkan beberapa garis nombor lain.Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 21 dan i. Selesaikan tugasan Lembaran Kerja 22 kepada setiap yang diberiPelaksanaan murid. Contoh: Lembaran Kerja 21Amalan Bulatkan nombor-nombor yang hampirBerterusan dengan nombor yang digaris i. 10 1 , 3 , 5 , 8 5 ii. 20 14 , 15 , 17 , 22 Contoh: Lembaran Kerja 22 Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A 65
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 A B 20 34 30 15 60 28 50 61 40 48 b. Bincangkan hasil kerja muridPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.66
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 21Nama :__________________________Kelas:__________________Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yangberada di dalam bulatan.1. 10 2 , 4 , 6 , 92. 20 12 , 14 , 15 , 183. 30 23 , 25 , 27 , 294. 40 31 , 34 , 34 , 385. 50 41 , 44 , 46 , 496. 60 51 , 54 , 55 , 587. 70 63 , 65 , 66 , 698. 80 71 , 73 , 75 , 789. 83 , 85 , 87 , 89 90 10010. 92 , 94 , 95 , 97 67
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 22Nama :__________________________Kelas:__________________A.Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B. A B 34 20 15 30 28 60 61 50 48 40B. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi. 1. 10 ______ , _____ 2. 70 _____, _____ 3. 40 _______ , ______ 4. 90 _____,______68
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor bulat hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan pola nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. ii. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Perhatikan objek-objek bilangan bongkah kecil yang diletakkan di tersebut. Pemerhatian atas meja. Apa yang kamu dan Analisis lihat? Bincangkan. b. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian. i. Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini? ii. Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat? iii. Bincangkan pemahaman kamu. 69
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Paparkan beberapa keping gambar dengan iv. i. Berpandukan gambar, bilangan yang berbeza seperti contoh di tentukan corak bawah: bilangan objek pada setiap gambar? 20 30 40 50 i. Sebutkan corak d. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor yang nombor seperti di bawah: terbentuk di atas garis nombor. 2 2 2 2 2 ii. Bincangkan dengan rakan. 50 52 54 56 58 60 10 10 10 10 10 40 50 60 70 80 90 i. Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan. ii. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh. Guru membimbing murid, corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola.70
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan.Penjanaan Idea i. Bagaimana b. Setiap kumpulan dibekalkan: menghasilkan pola i. petak seratus(Saiz A4). lima-lima tersebut? Bincangkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Setiap kumpulan 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 diberikan soalan dengan 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 pola yang berbeza. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ii. Kad soalan.Sintesis Idea Contoh: Arahan: (K1) Warnakan nombor mengikut pola lima-lima bermula dari nombor 31. Contoh jawapan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 71
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh kad soalan: Arahan: (K2) Arahan: (K3) Warnakan nombor Warnakan nombor mengikut pola dua- mengikut pola dua bermula dari sepuluh-sepuluh nombor 55. bermula dari nombor 6. Arahan: (K4) Warnakan nombor mengikut pola lima- lima bermula dari nombor 13.Perkembangan a. Paparkan kepada murid kad soalan seperti i. Bagaimana kamu contoh di bawah: dapat mengenalpasti Murid memberi jawapan secara lisan. jawapan?Penambahbaikan Guru menekankan konsep pola yang digunakan. ii. Apakah pola yang digunakan? a) iii. Bagaimana anda membuktikan bahawa jawapan yang diberi adalah tepat? b) iv. Semak dan bincangkan. c)Menilai ii. Bagi jawapan yang kurang tepat, guru membimbing murid memahami pola pada setiap soalan.72
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 23, Lembaran iii. Selesaikan tugasan Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran yang diberikan.Pelaksanaan Kerja 26 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid. c. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan.AmalanBerterusan d. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan pola yang lebih mencabar, seperti contoh di bawah: 1 2 4 5 7 8 10Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 23, Lembaran Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan aktiviti kumpulan pelbagai aras. 73
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 23Nama :____________________________________Kelas:______________________________________A. Padankan mengikut pola.1. Lima-lima2. Sepuluh- 47 48 49 50 sepuluh3. Satu-satu4. Dua-dua74
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 24Nama :____________________________________Kelas:______________________________________B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat. 1) 2) 52 48 46 3) 4) 63 64 66 75
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ C. Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai.1.2.3.4.5. 76
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 25Nama :_____________________________________Kelas:______________________________________D. Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola nombor di bawah. 1) Pola satu-satu 2) Pola dua-dua 3) Pola lima-lima 4) Pola sepuluh-sepuluh 77
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah dan TolakStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. ii. Menyebut jumlah nombor. iii. Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan sejumlah gula-gula. i. Ceritakan apa yang dapat Minta murid membuat pemerhatian kamu lihat. Pemerhatian gula-gula yang ada di dalam dan di dan Analisis luar bekas. Bincang dalam kumpulan, kemudian minta murid menerangkan apa yang dilihat. b. Tunjukkan dua kumpulan pensel. i. Berapakah bilangan pensel di dalam kumpulan A dan Murid mengira bilangan pensel kumpulan B? dalam kumpulan A dan kumpulan B. ii. Berapakah jumlah pensel dalam kedua-dua kumpulan?78
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Jumlahkan bilangan pensel kedua- dua kumpulan.Imaginasi Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti dalam kumpulan seperti:Penjanaan Idea a. Menggunakan blok berwarna biru i. Nyatakan bilangan blok dan kuning. yang berwarna kuning dan biruSintesis Idea Contoh: 5 blok kuning dan 4 blok biru = 9 blok 5+4=9 b. Perjelaskan pasangan nombor bagi 9 ialah 5 dan 4. c. Gunakan 8 blok, bentukkan i. Bentukkan pasangan pasangan nombor yang nombor daripada blok diwakilinya. yang diberi. Contoh: 8=3+5 8=4+4 8=2+6 79
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehingga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. d. Gunakan beberapa blok warna, Contoh: bentukkan pasangannya supaya 8 = 12 – 4 menjadi 8. 8 = 10 – 2 8 = 15 – 7 Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi Perbetulkan kesilapan serta memastikan tugasan yang merta yang dilakukan oleh diberi dapat disempurnakan. murid sewaktu perbincangan.Perkembangan Tunjukkan kad gambar seperti di i. Nyatakan pasangan bawah: nombor bagi setiap gambarajah yang diberi.Penambahbaikan Contoh 1: 6 + 2 = 8 Contoh 2: 7 + = 12 Contoh 3: 11 = +80
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehingga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. Contoh 4: 10 - 2 = 8 Contoh 5: - - = 9 5 Contoh 6: 11 = -Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga a. Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 30 kepada setiap diberi.Amalan murid.Berterusan b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. 81
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.82
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 27Nama :__________________________Kelas:__________________1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi. a) 8 + 4 = b) 13 = 7 + c) + = 10 83
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 29Nama :__________________________Kelas:__________________2. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi. a. - 5 = b. c. 7 - = - = 684
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 29Nama :__________________________Kelas:__________________A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi. Contoh: = 4+2 = 0+6 6 = 3+3 = 5+1 = 1+5 = ______________ = ______________1. 9 = ______________ = ________________ = ________________ = ______________ = ______________2. 7 = ______________ = ________________ = ________________ 85
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 29Nama :__________________________Kelas:__________________ A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi. Contoh: = 4–2 = 9–7 2 = 3–1 = 5–2 = 6–4 = ______________ = ______________1. 4 = ______________ = ________________ = ________________ = ______________ = ______________2. 3 = ______________ = ________________ = ________________86
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah dan TolakStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.2 Mengenal simbol.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. ii. Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan. iii. Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang sebenar.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan dua kumpulan buah i. Ceritakan apa yang cikgu oren. Minta murid memerhatikan lakukan. Pemerhatian apa yang dilakukan oleh cikgu. dan Analisis Mula-mula masukkan lima biji oren kedalam satu bekas. Kemudian masukkan tiga biji oren lagi. b. Terima perkataan-perkataan murid yang membawa maksud tambah. Contoh: i. Lima biji oren bubuh lagi dua biji jadi tujuh biji. ii. Lima biji oren masukkan dua biji oren semuanya tujuh biji. 87
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Imaginasi a. Paparkan kad perkataan kepada Gantikan perkataan bubuh dan murid seperti yang telah semua dengan perkataan lainPenjanaan Idea dibincangkan di „persediaan‟. supaya ayatnya lengkap Contoh: lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji b. Minta murid mengantikan oren perkataan „bubuh‟ dan „semua‟ supaya ia mengujudkan satu ayatSintesis Idea yang membawa maksud tambah. c. Ulang aktiviti di persediaan dan imaginasi a dan b, dengan melakukan aktiviti lain menggunakan objek dan murid membentuk ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah.Perkembangan a. Paparkan kad perkataan yang membentuk ayat yang membawaPenambahbaikan maksud tambah. b. Gantikan perkataan yangMenilai membawa maksud tambah dengan perkataan „tambah‟ dan „sama dengan. Contoh: Lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren. Lima biji oren tambah dua biji oren sama dengan tujuh biji oren. 5+2=7 c. Bimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud tambah dan sama dengan.88
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 d. Ulang aktiviti a hingga c dengan menggunakan kad perkataan yang lain.Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 31 dan a. Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 32 kepada setiap diberi.Pelaksanaan murid.Amalan b. Bincangkan hasil kerja murid.BerterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.PENTINGPastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tambah,simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan. 89
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 31Nama :__________________________Kelas:__________________A. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan sama dengan.1. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli. Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli.2. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola. Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola.3. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji. Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji.4. Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji. Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji.5. Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji. Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji.90
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 32Nama :__________________________Kelas:__________________A. Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai.1. 2 _____ 3 ______ 5 7. 9 ______ 6 ______ 32. 5 _____ 1 ______ 6 8. 4 ______ 2 ______ 63. 3 _____ 1 ______ 2 9. 8 ______ 0 ______ 84. 0 _____ 3 ______ 3 10. 1 ______ 1 ______ 25. 5 _____ 1 ______ 4 11. 5 ______ 2 ______ 36. 7 _____ 0 ______ 7 12. 8 ______ 4 _______ 4 91
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah dan TolakStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambahMasa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan kad imbasan i. Berapakah bilangan bola pada bergambar. kad pertama? Pemerhatian dan Analisis b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad ii. Berapakah bilangan bola pada tersebut. kad kedua? c. Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut. iii. Berapakah jumlah bola kesemuanya? Contoh 1. iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?92
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh 2. i. Berapakah bilangan baldi pada kad pertama? ii. Berapakah bilangan baldi pada kad kedua? iii. Berapakah jumlah baldi kesemuanya? iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? b. Murid membuat kombinasi fakta asas tambah melibatkan dua nombor satu digit secara lisan.Imaginasi a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah:Penjanaan Idea b. Minta murid menjelaskan apa i. Berapa jumlah kereta yang yang dilihat pada gambar. terdapat pada kad tersebut? ii. Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut?Menilai . 93
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 iii. Berapa jumlah telur yang terdapat pada kad tersebut? iv Berapa jumlah gula-gula yang terdapat pada kad tersebut? .Perkembangan a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Bagaimanakah cara kamu dengan melakukan aktiviti mengira fakta asas tambah? mengulang fakta asas tambah secara spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad ii. Berapakah hasil tambah imbasan. 8 + 5, 7 + 4, 6 + 6. iii. Nyatakan fakta asas 0 1 2 3 4 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.Penambahbaikan 5 6 7 8 9 b. Murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. 8 + 5 = 13Menilai 7 + 4 = 11 6 + 6 = 1294
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Tekankan teknik latih tubi fakta iii. Nyatakan fakta asas asas tambah secara spontan tambah; i. Fakta asas tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. 1+4 2+5 3+6 iv. Cuba nyatakan fakta asas tambah yang kamu hafal? 4+6 5+7 6+8 7+9 8+1 9+2 9+6 8+7 7+5 6+6 7+7 5+5 d. Guru melatih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan.Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 33 dan 34 i. Selesaikan tugasan yang kepada setiap murid. diberi.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid.AmalanBerterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 95
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 33Nama :__________________________Kelas :__________________________A. Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar. 1. + = 2. + = 3. + = 4. + =96
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 34Nama :__________________________Kelas :__________________________A. Nyatakan fakta asas tambah. 1. 4 + 8 = 2. 6 + 9 = 3. 7 + 3 = 4. 2 + 5 = 5. 8 + 1 = 6. 7 + 3 = 7. 4 + 9 = 8. 5 + 8 = 97
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah dan TolakStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (b)Menyatakan secara spontan fakta asas tolakMasa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan kad imbasan i. Berapakah bilangan bola pada bergambar. mulanya? Pemerhatian dan Analisis b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad ii. Berapakah bilangan bola yang tersebut. dikeluarkan? c. Murid menyatakan jumlah bola yang dikeluarkan. iii. Berapakah jumlah bola yang tinggal? Contoh 1. iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul?98
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 i. Berapakah bilangan baldi Contoh 2. pada mulanya? ii. Berapakah bilangan baldi yang dikeluarkan? iii. Berapakah jumlah baldi tinggal? iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? b. Murid membuat kombinasi fakta asas tolak melibatkan dua nombor satu digit secara lisan.Imaginasi a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah:Penjanaan Idea b. Minta murid menyatakan fakta asas tolak.Sintesis Idea i. Berapa bilangan kereta yang dikeluarkan? ii. Berapakah jumlah kereta yang tinggal? i. Berapa bilangan buah yang dikeluarkan? Ii . Berapakah jumlah buah yang tinggal? 99
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 i. Berapakah bilangan telur yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah telur yang tinggal? . i. Berapakah bilangan gula- gula yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah gula-gula yang tinggal?Perkembangan a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Bagaimanakah cara kamu dengan melakukan aktiviti mengira fakta asas tolak? mengulang fakta asas tolak secara spontan kombinasi duaPenambahbaikan nombor. ii. Berapakah hasil tolak 18 - 9, 17 - 8, 16 - 9. b. Murid menyatakan fakta asas tolak secara lisan dengan iii. Nyatakan fakta asas suara yang kuat dan jelas. tolak hingga 18 – 9.Menilai 18 – 9 = 15 – 6 = 17 – 8 = 14 – 7 = 16 – 9 = 11 – 9 = c. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak secara spontan100
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36 i. Selesaikan tugasan yang kepada setiap murid. diberi.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid.AmalanBerterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 101
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 35Nama :__________________________Kelas :__________________________A. Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar. 1. - = 2. - = 3. - = 4. - =102
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 36Nama :__________________________Kelas :__________________________A. Nyatakan fakta asas tolak. 1. 15 - 8 = 2. 16 - 7 = 3. 17 - 8 = 4. 12 - 6 = 5. 18 - 9 = 6. 11 - 3 = 7. 10 - 2 = 8. 9 - 5 = 103
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah dan tolakStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berapakah biji bola terhadap bilangan bola yang dalam bakul? Pemerhatian diletakkan di dalam bakul. dan Analisis b. Masukkan sebiji bola ke dalam bakul. ii. Berapa biji bola kesemuanya ? Bincangkan. 2 1104
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Menggunakan garis nombor untuk membuat iii. Sebutkan nombor pengiraan tambah: yang terbentuk di atas garis nombor. 2 1 iv. Berapa langkah dari nombor 4 kepada 6. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 v. Ulang dengan nombor-nombor yang lain d. Menunjukkan pergerakan manik dan murid menyebut nilainya. i. Apakah nombor yang diwakili? naik 2 naik 1 e. Ulangi dengan soalan baru seperti: 3 1 2 2 1 2Imaginasi a. Menunjukkan kad ayat matematik. i. Gunakan ayat matematik yang 3 + 4 = 7 dibina dan selesaikanPenjanaan Idea dengan abakus. b. Bimbing,murid mereka situasi dari ayat matematik. a) 2 1Sintesis Idea c. Bina ayat matematik b) 3 1 c) 2 2 d) 1 3 e) 1 2 f) 1 5. 105
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Perkembangan a. Menggunakan abakus untuk membuat Wujudkan soalan untuk pengiraan: merangsangkan murid membina kefahaman. i. 2 2. ii. 1 3.Penambahbaikan iii. 1 2. iv. 1 5. v. 3 1.Menilai 3 1 4 (naik 3, tambah 1 jadi 4) 2 2 4 11 3 = 14 21 12 33106
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. Nota : Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi 5, kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada Modul Abakus dan Aritmetik MentalTindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran i. Galakkan murid Kerja 41 kepada setiap murid. selesaikan soalanPelaksanaan secara perbincangan. b. Bincangkan hasil kerja murid.AmalanBerterusanPentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 107
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran kerja 37Nama : __________________________Kelas: ______________________A. Tambah dengan menggunakan Abakus. a) 2 b) c) d) e) f)108
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 38Nama : __________________________Kelas: ______________________ B. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a) 1) 1 + 1 = 2) 2 + 1 = 3) 2 + 2 = 4) 4 + 5 = 5) 3 + 1 = 6) 4 + 5 = 7) 6 + 2 = 8) 7 + 1 = 9) 8 + 1 = 10) 6 + 3 = b) 1) 96 + 2 = 2) 42 + 6 = 3) 85 + 3 = 4) 32 + 12 = 5) 45 + 53 = 6) 61 + 13 = 7) 72 + 26 = 8) 24 + 25 = 9) 43 + 55 = 10) 51 + 23 = 109
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran kerja 39Nama : __________________________Kelas: ______________________ C. KOMBINASI 5 a) 1) 4 + 1 = 2) 3 + 2 = 3) 4 + 2 = 4) 2 + 3 = 5) 3 + 3 = 6) 4 + 3 = 7) 1 + 4 = 8) 2 + 4 = 9) 3 + 4 = 10) 4 + 4 = b) 1) 14 + 1 = 2) 13 + 14 = 3) 12 + 13 = 4) 23 + 12 = 5) 21 + 14 = 6) 34 + 11 = 7) 33 + 12 = 8) 31 + 14 = 9) 22 + 23 = 10) 11 + 24 =110
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran kerja 40Nama : __________________________Kelas: ______________________ D. KOMBINASI 10 a) 1) 1 + 9 = 2) 2 + 8 = 3) 3 + 7 = 4) 4 + 6 = 5) 5 + 5 = 6) 6 + 4 = 7) 7 + 3 = 8) 8 + 2 = 9) 9 + 1 = 10) 11 + 9 = b) 1) 76 + 14 = 2) 42 + 18 = 3) 65 + 15 = 4) 32 + 18 = 5) 47 + 53 = 6) 64 + 16 = 7) 62 + 28 = 8) 54 + 26 = 9) 35 + 55 = 10) 51 + 29 = 111
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran kerja 41Nama : __________________________Kelas: ______________________ E. GABUNGAN KOMBINASI a) 1) 5 + 6 = 2) 6 + 7 = 3) 7 + 8 = 4) 8 + 6 = 5) 9 + 5 = 6) 17 + 7 = 7) 35 + 8 = 8) 15 + 9 = 9) 16 + 8 = 10) 27 + 7 = b) 1) 26 + 17 = 2) 46 + 18 = 3) 75 + 26 = 4) 32 + 38 = 5) 47 + 57 = 6) 67 + 16 = 7) 78 + 26 = 8) 28 + 26 = 9) 45 + 59 = 10) 55 + 29 =112
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah dan TolakStandard Kandungan : Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian bilangan i. Apa yang kamu lihat di buah epal di atas meja. atas meja? Pemerhatian dan Analisis ii. Berapa biji epal yang ada? iii. Berapa biji epal dimasukkan ke dalam Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg beg kertas kertas b. Minta murid melakukan aktiviti yang sama menggunakan pensel atau objek lain. 113
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan. i. 3 } =2 –1 Naik 3 tolak 1 tinggal 2 ii. — 1 = 5 6 iii. Ulangi dengan soalan lain seperti berikut :  7 — 5 =  8 — 2 =  6 — 1 =Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran abakus dengan i. Tolakkan dengan melakukan aktiviti seperti berikut : menggunakan abakus Sebut dan murid mengira menggunakan a) 4 —1 =Penjanaan Idea abakus b) 4 —2 = c) 6 —1 = d) 9 —3 = e) 7 —2 =Sintesis Idea f) 8 —3 =114
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Murid dibahagikan kepada kumpulan ii. Bincangkan hasil kerja berempat. Setiap kumpulan dibekalkan yang kamu lakukan ? dengan beberapa keping gambar. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.Perkembangan a. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan:Penambahbaikan i. 3 — 2= ii. 4— 3 = iii. 6 — 1 =Menilai iv. 8 — 5 = v. 9 — 4 = Contoh pengiraan dua digit :- 28 — 13 = 15 89 — 62 = 27 99 — 79 = 20 115
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. Nota: Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tolak juga melibatkan kemahiran kombinasi 5, kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada modul Abakus dan Aritmetik Mental.Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga i. Galakan murid kepada setiap murid. selesaikan soalan secara perbincangan.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid.AmalanBerterusanPentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.116
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 42Nama :__________________________Kelas:__________________A. Tolak dengan menggunakan Abakus. 1. 9 2 22 2 2 2 2 2 2. 8 3 2 2 2 2 2 2 2 3. 27 2 2 22 2 2 2 2 2 4. 6 2 1 2 2 2 2 2 2 5. 17 2 2 2 22 2 2 2 2 2 6. 29 8 2 22 2 2 2 7. 27 22 22 2 2 117
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 43Nama :__________________________Kelas:__________________ A. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a. 1) 2 1 = 2) 3 1 = 3) 4 2 = 4) 4 3 = 5) 3 1 = 6) 4 1 = 7) 6 1 = 8) 7 5 = 9) 8 3 = 10) 6 5 = b. 1) 18 2 = 2) 12 2 = 3) 15 5 = 4) 32 12 = 5) 46 31 = 6) 61 11 = 7) 72 21 = 8) 24 22 = 9) 48 15 = 10) 89 23 =118
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 44Nama :__________________________Kelas:__________________ B. KOMBINASI 5 a) 1) 5 1 = 2) 5 2 = 3) 6 2 = 4) 5 3 = 5) 6 3 = 6) 7 3 = 7) 5 4 = 8) 6 4 = 9) 7 4 = 10) 8 4 = b) 1) 15 2 = 2) 16 4 = 3) 17 13 = 4) 27 14 = 5) 28 14 = 6) 36 12 = 7) 36 22 = 8) 38 34 = 9) 47 23 = 10) 66 42 = 119
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 45Nama :__________________________Kelas:__________________ C. KOMBINASI 10 a) 1) 11 9 = 2) 12 8 = 3) 13 5 = 4) 14 5 = 5) 15 6 = 6) 16 7 = 7) 17 8 = 8) 18 9 = 9) 17 9 = 10) 21 9 = b) 1) 96 17 = 2) 42 13 = 3) 85 16 = 4) 32 13 = 5) 47 38 = 6) 64 45 = 7) 72 28 = 8) 54 25 = 9) 45 58 = 10) 51 29 =120
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah dan TolakStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolakStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan100. ii. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berapa bilangan belon terhadap belon yang disediakan berwarna hijau? Pemerhatian oleh guru. dan analisis ii. Berapa bilangan belon berwarna biru? iii. Berapakah bilangan semua belon? b. Dua orang murid diminta ke hadapan kelas. Murid A iv. Berapa bilangan belon pada diberi belon hijau, murid B murid A? diberi belon biru. v. Berapa bilangan belon pada murid B? Murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B. vi. Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B? Murid membina ayat matematik berdasarkan 121
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 situasi di atas. Aktiviti di atas boleh dijalankan Ayat matematik dengan menggunakan objek yang lain seperti gula-gula, epal, guli dan 3 + 5 = 8 lain-lain.Imaginasi a. Murid menjalankan aktiviti lakonan i. Ada berapa ekor burungPenjanaan idea mengikut panduan guru yang sedang makan padi? i. 6 orang murid ini diminta ii. Ada berapa ekor burung melakonkan watak burung yang datang? sedang makan padi. iii. Berapa ekor kesemuanya? ii. 4 orang murid lagi melakonkan watak burung dan terbang keSintesis Idea dalam kumpulan lain yang sedang makan padi. b. Membina ayat matematik: iv. Ceritakan satu situasi c. Bimbing murid mereka cerita berdasarkan ayat matematik dengan situasi lain yang yang ditunjukkan. melibatkan operasi tambah.Perkembangan a. Tunjukkan kad gambar kepada i. Ceritakan apa yang kamu lihat murid. di dalam gambar? Contoh 1122
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh 2 b. Membina ayat matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan. c. Murid mereka cerita berdasarkan gambarTindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 46 dan i. Jawab soalan yang diberikan. Lembaran Kerja 47 kepada setiapPelaksanaan murid. ii. Bincangkan hasil jawapan dengan rakan dalamAmalan b. Bincangkan hasil kerja murid. kumpulan.BerterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan. 123
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 46Nama :__________________________Kelas:__________________ Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan. 1. 5 + 4 = 9 _____ekor ayam ada di dalam reban. Masuk _____ ekor ayam lagi. Ada _____ ekor ayam semuanya. 2. 6 + 2 = 8 _____ batang pensel. Tambah _____ batang lagi. Jumlah pensel ada ______ batang. 3. 7 + 3 = 10 Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Masukkan _____ ekor ikan lagi. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______ 4. 3 + 4 = 7124
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 47Nama :______________________________Tahun:_____________________________________Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambaryang diberikan.1. ______ + _____ = ________2. ______ + _____ = ________ 125
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang : Nombor dan OperasiTajuk: PecahanStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 3.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempatStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan “setengah”, “separuh‟ dan “suku” dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas. Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikas1. Persediaan a. Tunjukkan sebiji epal i. Kamu suka makan epal ? ii. Apa jenis epal yang kamu suka ? iii. Apakah bentuk buah epal ini? iv. Cuba tunjukkan bagaimana kamu potong kek ini supaya menjadi sama besar ? v. Satu bahagian yang dipotong b. Murid mengambil epal dan disebut apa ? bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. penghasilkan “separuh” atau “setengah” Pizza perasa apa yang murid- murid suka? c. Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid126
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 i. Sekarang apa terjadi pada d. Murid memotong pizza itu? pizza kepada 4 bahagian yang sama besar. Satu bahagian pizza yang dipotong empat tadi dinamakan “suku” atau satu perempat2. Imaginasi a. Murid membahagi dua bahagian i. Ada berapa bahagian yang yang sama besar bagi kamu dapat. menunjukkan “setengah” atau “separuh”dengan menggunakan ii. Adakah kedua-dua bentukPenjanaan Idea bentuk yang di lukis di papan sama besar atau sama bentuk? hitam. Contoh :Sintesis Idea b. Murid melakarkan beberapa Lukiskan bentuk-bentuk lain yang bentuk yang boleh dibahagi boleh dipecahkan kepada 4 kepada 4 bahagian yang mana bahagian dan bolehkah kamu satu bahagian dari empat warnakan “suku” dari bahagian itu? bahagian itu dinamakan “suku” Contoh : 127
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 13. Perkembangan a. Murid membuat lipatan kertas Bolehkah kamu lukiskan garisan menunjukkan “setengah” atau pada lipatan kertas tadi dan “separuh” daripada pelbagai warnakan separuh bahagianPenambahbaikan bentuk. bentuk itu ?Menilai b. Murid membuat lipatan kertas Bolehkah kamu gariskan garisan dan mewarnakan nilai “suku” lipatan pada bentuk itu dan dari pelbagai bentuk. warnakan “suku” bahagian bentuk itu ? c. Ulang dengan menggunakan objek di bilik darjah. Contoh Papan hitam, jam, kad, papan kenyataan dan lain-lain.128
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 14. Tindakan Murid menjawab soalan di Lembaran KerjaPelaksanaanAmalan BerterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan sikap Ketelitian dan cermat 129
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 48Nama :______________________________Tahun:_____________________________________ 1. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut : a. c. b. d. 2. Warnakan suku bahagian dari rajah berikut . a. C. b. d.130
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 49Nama :______________________________Tahun:_____________________________________A. Tandakan X pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan separuh. 1. 2. 3. 4. 5. 131
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 B. Tandakan X pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan suku. 1. 2. 3. 4. D 5. E132
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 C. Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan1.2.3.4. 133
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Wang hingga RM10Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk; (i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Minta murid mengeluarkan i. Ada berapa jenis nilai wang wang saku yang dibawa dan yang terdapat di atas meja? Pemerhatian dan meletakkan di atas meja. analisis ii. Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia? b. Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar.2. Imaginasi Minta ketua kumpulan mengambil Ambil sampul ini dan buka, cuba sampul yang mengandungi cari mata wang Malaysia dalam Penjanaan Idea pelbagai jenis nilai wang kertas bentuk wang kertas dan duit dan duit syiling daripada pelbagai syiling. Sintesis Idea negara.3. Perkembangan Guru mengedarkan lembaran kerja Kamu perlu mewarnakan contoh 50 pelbagai jenis mata wang untuk wang kertas dan duit syiling Penambahbaikan murid mewarnakannya dalam Malaysia. kumpulan. Menilai4. Tindakan Guru mengedarkan lembaran kerja Kamu pilih yang betul kemudian 51 untuk murid menampal wang tampal dalam lembaran kerja. Pelaksanaan yang telah diwarnakan . Amalan berterusan134
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih, mewarna dan menampal wang dengan tepat, menunjukkan keupayaan dan kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling,Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu. 135
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 51Kumpulan :__________________________136
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 52Kumpulan :__________________________Kelas:____________________________F. Mengenal pasti wang Malaysia Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya Duit Syiling Wang Kertas 137
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan operasiTajuk: Wang Hingga RM10Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk; (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) sen hingga RM1Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan Tunjukkan gula-gula, pensel, Di manakah kamu melihat pemadam, buku tulis, dan lain-lain benda-benda ini ? Pemerhatian dan kepada murid analisis Bagaimana cara hendak mendapatkannya?2. Imaginasi Murid menyatakan harga untuk Menanyakan harga bagi barangan barangan yang ditunjukkan tadi. tersebut Penjanaan Idea Sintesis Idea3. Perkembangan Dengan menggunakan contoh Kumpulkan wang mengikut nilai wang, murid menyatukan wang harga setiap jenis barangan. Penambahbaikan berdasarkan harga barangan. Menilai4. Tindakan Edarkan lembaran kerja 52. Murid Kamu perlu menampalkan wang menampalkan nilai duit syiling mengikut nilai harga baranganPelaksanaan mengikut harga barang .Amalan Berterusan138
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Pentaksiran Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan dengan betul, bermakna murid dapat menguasai kemahiran.Nilai dan Sikap Bekerjasama, jimat cermat dan teliti 139
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 52Nama:__________________________Kelas:____________________________Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan. Barang Nilai Wang 80 sen 75 sen 35 sen 90 sen140
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Wang hingga RM10Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk; (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4 : 1Masa : 60 minit (2 waktu) Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan Tunjukkan abakus kepada murid. Di manakah kamu melihat alat ini? Pemerhatian dan Bagaimana cara analisis menggunakannya?2. Imaginasi Murid menyatakan bahagian- Namakan bahagian-bahagian bahagian abakus. abakus. Penjanaan Idea Sintesis Idea3. Perkembangan a. Murid diperkenalkan Pastikan nilai perwakilan duit perwakilan nilai duit syiling 5 syiling adalah diletakkan selepas Penambahbaikan sen, 10 sen, 50 sen. titik. Menilai b. Murid diperkenalkan dengan Pastikan nilai perwakilan nilai perwakilan nilai wang RM 1, wang RM 1, RM2. RM 5 dan RM 2, RM 5 dan RM 10 RM 10 141
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Tindakan Murid secara individu Tunjukkan perwakilan nilai duit menunjukkan kedudukan manik syiling 5 sen, 10 sen,. 20 sen,Pelaksanaan abakus berdasarkan nilai wang 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, yang disebut oleh guru. 70 sen, 80 sen dan 90 sen di abakus besar.Amalan berterusan Tunjukkan perwakilan nilai wang RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 10 di abakus besar.Pentaksiran Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus dengan betul, bermakna murid dapat menguasai kemahiran.Nilai dan Sikap Mendengar arahan dan berani mencuba.142
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lampiran BBahagian asas abakus 4 : 1Mewakili nilai 5 palang pemisah bingkai manik atas tiang manik bawah1 manik mewakili nilai 1 143
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Pergerakan ManikHanya ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkanmanik.Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manikbawah menghala ke palang pemisah.Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palangpemisah.Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauhdaripada palang pemisah.144
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1A. Perwakilan nilai wang:1) 5 sen2) 10 sen3) 20 sen4) 30 sen 145
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 15) 40 senB. Perwakilan nilai wang1. RM 12. RM 2146
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 14) RM 3.505) RM 4.156) RM 10 147
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Wang hingga RM10Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk; (iv) Menukar wang ; a) Syiling hingga RM1 b) Ringgit hingga 10Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan Murid mengeluarkan sebuah buku Letakkan buku dan pensil di atas latihan dan pensel serta diletakkan meja. Pemerhatian dan di atas meja analisis Berapakah harga setiap barangan? Adakah sama harga buku dan pensil ?2. Imaginasi Minta murid keluarkan (wang Siapa boleh menukarkan wang saku) duit syiling yang dibawa. kertas RM1 atau duit syiling Penjanaan Idea 50 sen pada cikgu, dengan duit syiling yang sama nilainya? Sintesis IdeaPerkembangan a. Pilih 4 orang murid untuk Murid ini bertugas sebagai menjadi juruwang. juruwang, dan tugas mereka ialah memberi wang yang diperlukan.Penambahbaikan b. Murid dibahagi kepada Lantik ketua kumpulan . kumpulan kecil.Menilaia c. Ketua kumpulan mengambil lembaran kerja. d. Murid berbincang bagi Bincangkan dalam kumpulan mendapatkan nilai yang sama untuk mencari nilai wang yang dari juru wang. sama nilai di dalam lembaran kerja.148
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 e. Murid diberi kebebasan untuk Ketua kumpulan dapatkan nilai membuat nilaian wang. duit dari juru wang.Tindakan Murid menyurih nilai wang yang Kamu perlu menyurih wang diambil berdasarkan lembaran mengikut nilai duit syiling yangPelaksanaan kerja 53 secara kumpulan diambil.Amalan berterusanPentaksiran Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja , murid telah dapat menguasai kemahiran.Nilai dan Sikap Bekerjasama, menghormati pandangan orang lain dan teliti. 149
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 53Kumpulan :__________________________Kelas:____________________________Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang. 80 sen 35 sen 90 sen 70 sen 65 sen150
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang : NOMBOR DAN OPERASITajuk : WANG HINGGA RM10Standard Kandungan :4.2 Murid dibimbing untuk; Tambah melibatkan wang.Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk; (i) Tambah : (a) sen hingga RM1, (b) ringgit hingga RM10, (ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus.Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi2. Persediaan a. Minta murid membuat i. Nyatakan jumlah duit syiling. pemerhatian terhadap jenis-jenis ii. Nyatakan jumlah wang kertas. Pemerhatian duit yang dipamer. iii. Berapakah beza duit syiling dan dan analisis wang kertas? 151
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Dua orang murid diminta i. Ambil sekeping duit syiling mengambil sekeping duit syiling setiap seorang. setiap orang. ii. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu. iii. Berapakah jumlah duit mereka? iv. Bagaimanakah kamu tahu? Pelajar A Pelajar B c. Dua orang murid diminta i. Ambil sekeping wang kertas mengambil sekeping wang kertas setiap seorang. setiap orang. ii. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. iii. Berapakah jumlah wang mereka? iv. Bagaimanakah kamu tahu? Pelajar A Pelajar B d. Edarkan contoh duit syiling. v. Ambil 2 keping syiling 50 sen, e. Murid menambah duit syiling 5 keping syiling 20 sen, berpandukan contoh duit yang 10 keping syiling 10 sen dan telah diedarkan. 20 keping syiling 5 sen. f. Murid berbincang kaedah vi. Tunjukkan kombinasi wang menyatukan nilai wang. syiling seperti kad imbasan di papan tulis. vii. Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan. 60 sen + 30 sen152
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 g. Mengedarkan contoh duit kertas. viii. Ambil 1 keping wang kertas h. Murid menambah duit kertas RM10, 2 keping wang kertas berpandukan contoh duit yang RM5 dan 10 keping wang kertas telah diedarkan. RM1 i. Murid bincang kombinasi nilai duit ix. Tunjukkan kombinasi wang yang sama dengan hasil tambah kertas seperti kad imbasan di sebelum ini. papan tulis. x. Bincangkan kombinasi wang RM5 + RM4= kertas lain yang bersamaan.Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Murid dibahagikan kepada 5 dengan melakukan aktiviti seperti kumpulanPenjanaan idea contoh di bawah: ii. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. b. Gunakan kad arahan dan wang contoh. c. Bawa murid keluar dari bilik darjah iii. Bincangkan. ke kedai sekolah iv. Setiap kumpulan perlu mengira i. Minta murid menggunakan wang yang perlu di bayar ? wang contoh melakukan v. Berapakah jumlah wang yang aktiviti jual beli berdasarkan perlu kamu bayar? kad arahan. vi. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Contoh kad arahan: Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan 2 batang pensel Perbetulkan kesilapan serta merta Wujudkan semangat keusahawanan yang dilakukan oleh murid sewaktu dan terapkan sikap berkerjasama aktiviti jual beli. dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. 153
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Perkembangan a. Murid diberi RM1 seorang dan i. Berapakah jumlah wang yang masih dalam kumpulan. kamu ada? b. Senaraikan barangan yang boleh ii. Berapakah jumlah barang yang dibeli di kedai sekolah dengan dapat dibeli? jumlah wang yang mereka ada iii. Berapakah jumlah hargaPenambahbaika c. Murid membeli barangan yang barangan itu?n disenaraikan. iv. Adakah wang kamu cukup untuk membeli semuaMenilai barangan yang disenaraikan? v. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). d. Minta murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 35 sen + 40 sen = i. Tiga puluh lima ( naik 3 di rumah puluh, naik 5 di rumah sa) ii. Naik 5 turun 1 pada rumah puluh ( Kawan kecil) iii. Jawapan : 75 (7 di rumah puluh, 5 di rumah sa)Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 54 hingga i. Selesaikan tugasan yang lembaran kerja 56 kepada setiap diberi.Pelaksanaan murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.Amalanberterusan154
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama. 155
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 54Nama :__________________________Kelas:__________________Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah.(Gunakan gambar wang di lampiran C)1. 50 sen + 30 sen =2. 35 sen + 20 sen =3. 50 sen + 50 sen =4. 60 sen + 30 sen =5. 20 sen + 25 sen =6. 15 sen + 5 sen =156
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 55Nama :__________________________Kelas:__________________Jumlah dan suaikan.1. RM4 RM 52.3. RM 94 RM 95. RM 9 157
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 56Nama :__________________________Kelas:__________________Selesaikan. 1. 75 sen + 10 sen = _____________ 2. 15 sen + 20 sen = _____________ 3. 40 sen + 50 sen = _____________ 4. 20 sen + 65 sen = _____________ 5. 10 sen + 45 sen = _____________ 6. RM5 + RM3 = _____________ 7. RM6 + RM1 = _____________ 8. RM1 + RM9 = _____________ 9. RM2 + RM3 = _____________ 10. RM3 + RM1 + RM 2 = _____________158
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lampiran C 159
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan operasiTajuk: Wang hingga RM10Standard Kandungan: 4.2 Murid dibimbing untuk; Tolak melibatkan wangStandard Pembelajaran: (iii) Murid berupaya untuk: Tolak : (a) sen hingga RM1, (b) ringgit hingga RM10, (iv) Tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berapakah jumlah wang semuanya? terhadap nilai wang yang ii. Apakah nilai wang yang dapat kamu Pemerhatian ditunjukkan. lihat? dan analisis iii. Berapakah beza nilai duit syiling dan wang kertas? i. Ambil dua keping duit syiling. b. Seorang murid diminta ii. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan mengambil dua keping duit kamu. syiling. iii. Berikan sekeping daripada duit syiling itu kepada kawan kamu. iv. Berapakah wang dia ada sekarang? (Kemukakan soalan kepada kelas) v. Bagaimana kamu tahu?160
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1c. Seorang murid diminta i. Ambil dua keping wang kertas. mengambil dua keping wang ii. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan kertas. kamu. iii. Berikan sekeping daripada wang itu kepada kawan kamu. iv. Berapakah wang yang dia ada sekarang? v. Bagaimana kamu tahu?d. Mengedarkan contoh duit i. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen, syiling. 5 keping duit syiling 20 sen,e. Murid menolak duit syiling 10 keping duit syiling 10 sen dan berpandukan contoh duit 20 keping duit syiling 5 sen. yang telah diedarkan. ii. Tunjukkan kombinasi duit syilingf. Bincangkan kaedah menolak seperti kad imbasan di papan tulis. nilai wang yang sama iii. Bincangkan dengan kawan kombinasi dengan hasil tolak sebelum wang syiling yang lain yang ini. bersamaan dengan hasil tolak tadi. 70 sen - 40 seng. Mengedarkan contoh wang iv. Ambil 1 keping wang kertas RM10, 2 kertas. keping wang kertas RM5 dan 10h. Murid menolak wang kertas keping wang kertas RM1 berpandukan contoh duit v. Tunjukkan kombinasi wang kertas yang telah diedarkan. seperti kad imbasan di papan tulis.i. Bincangkan kaedah menolak vi. Bincangkan dengan kawan kombinasi nilai wang yang sama wang kertas yang lain yang dengan hasil tolak sebelum bersamaan dengan hasil tolak tadi. ini.. 161
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 RM9 - RM4 =Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran i. Murid dibahagikan kepada 5Penjanaan idea murid dengan melakukan kumpulan aktiviti seperti contoh ii. Ketua kumpulan ambil satu sebelumnya. kad arahan dan wang contoh. b. Gunakan kad arahan dan wang contoh. c. Bawa murid keluar dari bilik i. Bincangkan. darjah ke kedai sekolah ii. Setiap kumpulan perlu mengira wang i. Minta murid yang perlu dibayar ? menggunakan wang iii. Berapakah jumlah wang yang perlu contoh melakukan sesi kamu bayar? membeli berdasarkan iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu kad arahan. lakukan? Contoh kad arahan: Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan Perbetulkan kesilapan serta merta yang 2 batang pensel dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.162
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Perkembangan a. Murid diberi RM1 seorang i. Berapakah jumlah wang yang kamu dan masih dalam kumpulan. ada? b. Murid menyenaraikan ii. Berapakah jenis barang yang dapat barangan yang boleh dibeli dibeli?Pelaksanaan di kedai sekolah dengan iii. Berapakah jumlah harga barangan kuantiti wang yang mereka itu? ada iv. Adakah wang kamu cukup untuk c. Murid membeli barangan membeli semua barangan yang yang disenaraikan. disenaraikan?Menilai v. Berapakah lebihnya wang kamu? vi. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). vii. Tunjukkan dalam bentuk operasi. d. Murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 90 sen - 45 sen = i. Sembilan puluh lima (naik 4 manik bawah, naik 5 manik atas di rumah puluh) ii. tolak 5 pada rumah sa tapi tak cukup manik pada manik bawah maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada rumah sa dan turun 1 pada rumah puluh. iii. Tolak 4 di rumah puluh tapi manik bawah tidak cukup maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada manik atas dan naik 1 pada manik bawah. 163
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 iii. Jawapan : 45 sen ( 4 di rumah puluh dan 5 dirumah sa)Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 57 i. Selesaikan tugasan yang diberi. hingga lembaran kerja 59Pelaksanaan kepada setiap murid.Amalan b. Bincangkan hasil kerjaberterusan murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59. Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama.164
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Nama : _________________________ Lembaran kerja 57Tahun : _________________________Lengkapkan1. – =2. . – =3. . – =. – =4. 165
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran kerja 58Nama : _______________________Tahun : _______________________Berapakah wang lebih? Duit ada Barang beli Duit lebih RM5 50 sen 50 sen RM1 70 sen RM6 RM3 30 sen RM1 30 sen166
 • NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Nama : _______________________ Lembaran kerja 59Tahun : _______________________Selesaikan.1. 70 sen - 20 sen = ________ 2. RM3 – RM1 = ________3. RM6 – RM4 = ________ 4. 85 sen – 15 sen = _____5. RM10 – RM3 = ________ 6. 100 sen – 50 sen = ____Tolakkan.1. 5 5 sen 2. 6 0 sen 3. RM 8 - 2 0 sen - 3 0 sen - RM 34. 9 5 sen 5. RM 9 6. RM 1 0 - 2 0 sen - RM 2 - RM 2Selesaikan.1. 45 sen – 10 sen= 2. RM 7 – RM 1= 3. RM 5 – RM 5 = 167
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: Masa dan WaktuStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahanStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan waktu dalam sehari .Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid menyatakan waktu i. Apa yang kamu lihat dalam berdasar gambar yang gambar? Pemerhatian ditunjukkan. dan Analisis ii. Bilakah kamu melihat aktiviti tersebut dilakukan? Gambar 1 iii. Gambar 2 iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv.168
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Gambar 3 xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. Gambar 4 xxii. xxiii. xxiv. Bincangkan. Bila kamu…. b. Murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap i. Bangun pagi hari ii. Rehat iii. Bermain iv. Makan v. Belajar vi. MenontonImaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Apakah yang kamu lakukan pada dengan melakukan aktiviti masa berikut: seperti contoh di bawah:Penjanaan Idea b. Murid menyatakan aktiviti yang mungkin dilakukan berdasar 6.30 pagiSintesis Idea kad “masa” yang ditunjukkan. 10.00 pagi 12.00 tengahari h 5.00 petang 9.00 malam 169
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Perkembangan i. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah:Penambahbaikan ii. Murid memadan dengan kad masa. 6.30 pagiMenilai 10.00 pagi 12.00 tengahari h 5.00 petang 9.00 malam 4.00 pagi 7.00 malam 12.00 tengah malam 3.00 petang 10.00 malam170
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 60 i. Selesaikan tugasan yang setiap murid. diberi. b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 60. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. 171
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 60Nama :__________________________Kelas:__________________ Bila? 1. Pagi Kenapa? (Nyatakan Petang secara lisan) 2. Tengahari Kenapa? (Nyatakan Malam secara lisan) 3. Pagi Kenapa? (Nyatakan Awal pagi secara lisan) 4. Pagi Kenapa? (Nyatakan Malam secara lisan)172
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: Masa dan WaktuStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahanStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja) .Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid menyatakan peristiwa i. Apa aktiviti yang kamu yang berlaku disekeliling mereka lakukan setiap hari. Pemerhatian setiap hari dan Analisis Pagi Tengahari Petang Malam2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Apakah yang kamu lakukan pada dengan melakukan aktiviti masa berikut: seperti contoh di bawah: Penjanaan Idea Bangun pagi b. Murid menyatakan aktiviti Sintesis Idea mengikut urutan yang mungkin dilakukan berdasar kad yang ditunjukkan. Mandi Sarapan Belajar 173
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Rehat Bermain Solat Pendidikan JasmaniPerkembangan Masa Subjek i. Apakah subjek yang 7.45 – 8.15 PJ pertama? 8.15 – 9.15 BM ii. Pukul berapakah waktu 9.15 – 10.15 MT rehat?Penambahbaikan iii. Kenapa PJ tidak diajar 10.15 – 10.45 Rehat selepas waktu rehat? 10.45 – 11.15 Muzik iv. Pukul berapakah masa 11.15 – 12.15 BI persekolahan berakhir? 12.15 – 12.45 Agama IslamMenilai Masa Subjek i. Bilakah masa tidur? 1.30 Makan ii. Adakah pukul 5.00 Tengahari petang sesuai untuk 2.30 Kerja sekolah bermain? 4.00 Menonton iii. Apakah rancangan tv 5.00 Bermain pada pukul 8.30 malam? 6.30 Mandi iv. Bilakah lagi masa yang 7.30 sesuai untuk membuat Makan Malam kerja sekolah? 8.30 Menonton 10.00 TidurTindakan c. Edarkan lembaran kerja 61 ii. Selesaikan tugasan yang diberi. setiap murid. d. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.174
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. 175
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 61Nama :__________________________Kelas:__________________ Susun gambar di bawah mengikut turutan ( Hari persekolahan ) 9 4 . 3 8 7 5 6 2 1176
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: Masa dan WaktuStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahanStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan .Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Minta murid memerhatikan abjad i. Hari ini hari apa ? yang dipaparkan dan kemudian ii. Semalam hari apa ? Pemerhatian menyusun semula huruf supaya iii. Esok hari apa ? dan Analisis menjadi nama hari yang betul iv. Nama hari hendaklah ditulis bermula dengan huruf besar. slaesa Selasa ubar Rabu2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Apakah hari pertama kamu dengan melakukan aktiviti kesekolah ? seperti contoh di bawah: ii. Apakah hari terakhir kamuPenjanaan Idea kesekolah ? iii. Berapa hari dalam satuSintesis Idea b. Minta murid menyusun nama minggu kamu bersekolah ? hari persekolahan mengikut iv. Hari apa ada subjek PJ ? urutan dengan berpandukan jadual waktu kelas. 177
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Perkembangan Murid menyusun nama hari i. Apakah hari sebelum hari Isnin? mengikut urutan bermula dari Ahad ii. Hari apakah selepas hari hingga Sabtu Jumaat?Penambahbaikan iii. Ada berapa hari dalam seminggu? iv. Apakah rancangan tv?Menilai v. Hari apakah orang Islam beramai-ramai bersembahyang di masjid? vi. Hari apakah orang kristian pergi ke gereja?Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 62 i. Selesaikan tugasan yang diberi. setiap murid.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid.AmalanberterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 62. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.178
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 62Nama :__________________________Kelas:__________________A Susun hari persekolahan dengan betul Rabu Isnin Selasa Jumaat KhamisB Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan 179
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1C Susun hari dalam seminggu dengan betul Jumaat Ahad Isnin Selasa Sabtu Rabu Khamis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.180
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: Masa dan WaktuStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahanStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iv Menamakan bulan dalam setahun .Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid menyatakan peristiwa i. Apakah peristiwa yang pernah yang berlaku dalam setahun. kamu alami atau kamu lihat Pemerhatian dan dalam setahun? Analisis ii. Bilakah kamu melihat atau kamu alami peristiwa tersebut? (Nyatakan bulan)2. Imaginasi c. Murid menyatakan peristiwa i. Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan……… Penjanaan Idea Puasa Mei Oktober Sintesis Idea Ogos Hari Raya September dan seterusnya. Hari Guru Sukan Sekolah 181
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Hari Kebangsaan Hari Jadi3. Perkembangan a. Murid menyatakan nama i. Bulan apakah bulan bulan dalam setahun pertama ii. Bulan apakah bulan Penambahbaikan kedua Januari iii. Bulan apakah bulan ketiga Menilai Februari iv. Bulan apakah bulan keempat v. Bulan apakah bulan Mac kelima vi. Bulan apakah bulan keenam April vii. Bulan apakah bulan ketujuh viii. Bulan apakah bulan Mei kelapan ix. Bulan apakah bulan kesembilan Jun x. Bulan apakah bulan kesepuluh Julai xi. Bulan apakah bulan kesebelas Ogos xii. Bulan apakah bulan kedua belas September Oktober November Disember182
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 63 i. Selesaikan tugasan yang setiap murid. diberi. b. Bincangkan hasil kerja murid.PelaksanaanAmalan berterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 63. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. 183
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 63Nama :__________________________Kelas:__________________1.2.3.4.5.6.184
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 17.8.9.10.11.12. 185
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan geometriTajuk: Masa dan WaktuStandard Kandungan: 5.2 Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. mengenal pasti dan menyatakan “ setengah “ dan „ satu perempat “ berdasarkan muka jam.Masa:60 minit (2 waktu) Fasa CadanganAktiviti CadanganKomunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Pegang dan perhatikan muka jam yang diberi. muka jam yang diberi. Pemerhatian dan analisis ii. Setengah menunjukkan b. Menyatakan waktu setengah pada jarum panjang berada muka jam. pada nombor berapa? Bincangkan. iii. Satu perempat menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa?186
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 c. Menyatakan waktu satu perempat iv. Satu perempat jam sama pada dengan suku jam muka jam. d. Paparkan muka jam menunjukkan i. Lihatmuka jam, dan setengah dan satu perempat. bincangkanapa yang dapatkamulihat?Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Tunjukkan gambar – gambar dengan berbincang dan bersoaljawab aktiviti muridPenjanaan Idea mengenai aktiviti harian murid.Sintesis Idea b. Tunjukkan gambar aktiviti dan berbincang. 187
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Murid menampal gambar aktiviti harian meraka. i. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.188
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Perkembangan a. Paparkan kepada murid muka jam i. Nyatakan waktu yang di yang menunjukkan setengah dan satu tunjukkan pada muka jam. perempat / suku.Penambahbaikan ii. Sebutkan aktiviti yang sesuai dilakukan pada masa yang ditunjukkan.MenilaiTindakan a. Edarkan lembaran kerja 64 kepada i. Selesaikan tugasan yang setiap murid. diberi.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid.AmalanberterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 64. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Bertanggung jawab. 189
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 64Nama :__________________________Kelas:__________________ 1. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah. 2. Lukiskan jarum jam. 3 suku 1 setengah 11 suku 8 setengah 7 suku 5 setengah190
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Masa dan WaktuStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.Masa:60 minit (2waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi2. Persediaan a. Murid menyebut waktu dalam jam Pemerhatian dan Analisis i. Pelbagaikan aktiviti dengan menunjukkan pelbagai waktu. b. Murid menyebut waktu dalam setengah jam Murid menulis waktu yang ditunjukkan oleh guru c. Menulis waktu dalam jam 191
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Pukul enam 6.00 c. Menulis waktu dalam setengah jam pukul lima setengah 5.303. Imaginasi a. Tunjukkan muka jam yang Sebutkan. berada pada waktu dalam jam dan setengah jamPenjanaan IdeaSintesis Idea Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.192
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 13. Perkembangan i. Paparkan kepada murid muka iii. Murid menyebut dan menulis jam yang menunjukkan waktu waktu dalam jam dan Penambahbaikan dalam jam dansetengah jam setengah jam MenilaiTindakan a. Edarkan lembaran kerja 65 i. Selesaikan tugasan yang kepada setiap murid. diberi. b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 65. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya. 193
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1NilaidanSikap Bertanggung jawab.194
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 65Nama :__________________________Kelas:__________________ 1. Tuliswaktupada jam dibawah. 2. Lukisjarum jam 10.30 4.30 12.30 6.30 3.30 1.30 195
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: PanjangStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. (iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid diminta mengeluarkan i. Apa yang dapat kamu sebatang pensel dan lihat ? Pemerhatian pemadam, kemudian letakkan ii. Ceritakan secara lebih dan Analisis di atas meja. lanjut tentang pensel dan pemadam kamu? Contoh 1: iii. Letakkan pemadam selari kedudukannya dengan pensel seperti contoh 1. Bincangkan hasil pemerhatian. iv. Bagaimanakah kamu hendak menjadikan pemadam sama panjang dengan pensel?196
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 12. Imaginasi a. Murid diminta menganggarkan i. Bagaimana anda boleh tahu jumlah pemadam yang panjang pensel ini? diperlukan supaya sama Penjanaan panjang dengan pensel. ii. Cuba anggarkan berapa Idea banyak pemadam yang diperlukan supaya sama Sintesis Idea panjang dengan pensel? iii. Mengapakah kamu menggunakan cara tersebut? Guru menerangkan sebab iv. Mengapa jawapan kamu hasil jawapan yang berbeza berbeza dengan kawan kamu?3. Perkembangan a. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai istilah pengukur. Penambahbaikan b. Murid ditunjukkan cara i. Mengapa kita perlu mengukur Menilai mengukur objek dengan betul. bermula dari hujung pensel? 1 2 3 c. Bahagikan murid kepada ii. Gunakan 3 objek yang diberi. kumpulan kecil. Setiap Ukur dan bandingkan kumpulan diberikan 3 objek. jawapan dengan rakan Ukur panjang objek kamu. menggunakan pemadam. Contoh: Buku teks, buku latihan dan kotak pensel. 197
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 d. Murid diminta mengukur iii. Rekodkan hasil jawapan panjang objek yang sama dalam jadual. menggunakan batang mancis sebagai pengukur. iv. Mengapa jawapan kamu berbeza? v. Pada pendapat kamu objek manakah paling panjang dan paling pendek? vi. Cuba kamu susunkan objek mengikut turutan: a. a. Pendek ke panjang b. b. Panjang ke pendek.4. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 66 dan i. Selesaikan tugasan yang lembaran kerja 67 kepada diberi. Pelaksanaan setiap murid. Amalan b. Bincangkan hasil kerja murid. berterusanPentaksiran a. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul. b. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur objek yang berlainan. c. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk mengukur objek yang sama.Nilai dan Sikap 1. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan. 2. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan.198
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 66Nama :__________________________Kelas:__________________Arahan:Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancissebagai pengukur dan rekodkan jawapan.Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang mancis 1. Buku latihan 2. Buku teks 199
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 3. Kotak penselBerdasarkan Jadual di atas, jawab soalan di bawah. 1. Objek paling panjang ialah _____________________ 2. Objek paling pendek ialah ______________________ 3. Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang. ___________________ , _________________, ________________ 4. Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek. ___________________ , _________________, ________________200
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 67Nama: ________________________Kelas: _________________________Arahan:Berdasarkan gambar, pilih dan warnakan jawapan yang betul. 1. Panjang sudip sama dengan 6 , 8 klip kertas. 2. Panjang sudu sama dengan 4 , 5 klip kertas. 3. Panjang garpu sama dengan 4 , 5 klip kertas. 4. Sudu lebih pendek , lebih panjang daripada sudip. 5. Sudip lebih pendek , lebih panjang daripada garpu. 6. Sudu lebih pendek , sama panjang dengan garpu. 7. Objek paling panjang ialah sudip sudu . 201
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GoemetriTajuk: TimbanganStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk timbangan.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. ii. Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. iii. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi2. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berdasarkan pemerhatian terhadap sebiji pengorek yang kamu apakah yang dapat Pemerhatian diletakkan di atas pembaris. kamu lihat? dan analisis ii. Bincangkan bersama rakan- rakan anda. iii. Apa yang kamu lihat sekiranya beberapa klip kertas diletakkan di kiri b. Guru meletakkan beberapa klip pembaris. kertas di kiri pembaris tersebut. iv. Berdasarkan pemerhatian, bincangkan bersama rakan apa yang dapat kamu lihat? c. Murid membuat pemerhatian 2 rakan yang berbeza saiz.202
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 12. Imaginasi a. Murid diminta menganggarkan i. Bagaimanakah kedudukan berat beberapa objek lain dengan objek di atas pembaris itu? menggunakan pemberat yangPenjanaan Idea sama. ii. Apakah yang dapat anda lihat sekiranya lebih pemberat ditambah?Sintesis Idea iii. Anggarkan berapakah bilangan klip kertas yang digunakan supaya pembaris itu seimbang. Contoh objek yang dicadangkan: i. Apakah pemberat yang pemadam, pensel dan pen. sesuai digunakan untuk objek ini? Gunakan pemberat yang sesuai seperti guli sekiranya objek yang ii. Berapakah bilangan dianggarkan lebih berat. pemberat yang diperlukan? iii. Bincangkan b. Bahagikan murid kepada kumpulan bersama rakan. kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. Anggarkan berat tersebut dengan menggunakan pemberat yang berbeza. Contoh: Objek Pengukur Berat Buku teks Buku rampaian i. Apakah yang kamu rasa ? Kotak Kapur pensel ii. Terangkan pendapat kamu Pensel Duit syiling 20 sen itu warna Guru menerangkan mengapa objek tersebut perlu menggunakan pemberat yang sesuai. c. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. (contoh 2 biji bola) 203
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Murid anggarkan berat tersebut dengan menggunakan kedua dua belah tapak tanggan3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi pilihanPelaksanaan memilih beberapa objek dengan bentuk yang berlainan.Menilai Murid menjalankan aktiviti i. Pilih dua objek yang kamu meletakkan dua objek yang rasa sama berat . berbeza beratnya di atas pemberat: ii. Pilih dua objek yang kamu i. Meletakkan dua objek yang rasa berbeza berat. sama berat iii. Lihat apa yang berlaku pada pemberat itu. iv. Objek manakah yang lebih berat? ii. Meletakkan dua objek yang v. Bincangkan bersama rakan berbeza beratnya kamu Guru memperkenalkan istilah berat dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan sebelum ini. Contoh istilah: Berat, lebih berat, sama berat, kurang berat, lebih berat.204
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada i. Selesaikan tugasan yang setiap murid. diberi.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid.Amalan berterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek tersebut.Nilai dan Sikap Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan. 205
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 68Nama :__________________________Kelas:__________________Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai. 1. Pengorek Buku Rampaian 2. Buku Teks Pensil 3. Gunting Klip Kertas206
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Gariskan jawapan yang betul.1. 2.Bekas pensel (lebih berat / lebih Klip kertas (lebih berat / lebihringan)daripada bola ping pong ringan)daripada pemadam.3. 4.Sebiji limau (sama berat / lebih Sebiji belon (lebih ringan / lebihringan) daripada sebiji epal. berat) daripada sebiji bola. 207
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringankepada yang lebih berat.Sebuah buku teks Sebiji strawberiKlip kertas 1 Dua buah buku tulisSepasang kasut Seekor gajah208
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: Isipadu CecairStandard Kandungan: Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai. Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Berapa bilangan botol terhadap botol-botol air yang semuanya? Pemerhatian berlainan saiz di atas meja. ii. Adakah botol-botol itu sama dan Analisis saiz? b. Menyusun botol-botol mengikut iii. Botol manakah yang dapat urutan dari besar ke kecil atau mengisi air paling banyak? sebaliknya. Kenapa? Bincangkan. 209
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 iv. Letakkan sebiji botol dan sebiji ii. Pada pendapat anda bekas cawan di atas meja. manakah dapat mengisi lebih banyak air. iii. Bagaimana kita dapat menyukat air tersebut? v. Teruskan aktiviti dengan iv. Cuba anda susun bekas-bekas menggunakan bekas yang lain itu mengikut urutan dari kecil seperti gelas, cawan dan kepada besar. sebagainya. v. Ulang aktiviti dengan membanding dua bekas yang belainan.2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Pernahkah anda melihat dengan melakukan aktiviti gambar ini? Di mana? seperti contoh di bawah: ii. Apakah kegunaannya? Bincangkan. b. Gunakan gambar-gambar tangki air, tong, bekas air panas dan botol minyak pelincir.210
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 c. Bawa murid keluar dari bilik i. Apakah nama nya? darjah. ii. Apa gunanya? i. Bawa murid melihat tangki iii. Kenapa ianya sangat besar? air sekolah. Bincangkan.Perkembangan i. Apakah gambar yang kamu lihat?Penambahbaikan ii. Gambar manakah dapat menyimpan air paling banyak? iii. Gambar manakah dapatMenilai a. Paparkan kepada murid satu menyimpan air paling sedikit? persatu kad gambar seperti iv. Jika anda ingin menyimpan air, contoh di bawah: bekas mana kah yang anda gunakan? Kenapa? 211
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 69. i. Selesaikan tugasan yang diberi. b. Bincangkan hasil kerja murid.PelaksanaanAmalanberterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 69. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.212
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 69Nama :_________________________________________Kelas:__________________A. .Tandakan ⁄ pada bekas yang lebih besar 1. 2. 3 213
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: RuangGStandard Kandungan: 9.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D)Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Pernahkah kamu melihat terhadap objek tiga dimensi bentuk-bentuk ini? Pemerhatian dan yang diletakkan di atas meja. analisis b. Guru berbincang tentang ii. Berikan contoh-contoh objek bentuk objek dan bersoal jawab yang berbentuk kuboid yang dengan murid pernah murid lihat di persekitaran mereka. c. Guru mempamerkan bentuk- i. Bentuk ini dinamakan kuboid bentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan objek dalam aktiviti (a). ii Ini bentuk kubus, kon, sfera,piramid tapak segiempat sama,,sfera dan silinder.214
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 12. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid i. Setiap ahli kumpulan diminta dengan melakukan aktiviti melekatkan gambar bentuk Penjanaan Idea seperti contoh di bawah: tiga dimensi mengikut namanya. Sintesis Idea b. Bentuk kan murid kepada beberapa kumpulan. ii. Kumpulan yang dapat melekatkan gambar dengan c. Edarkan 6 keping gambar bentuk betul dalam masa yang 3D dan sekeping kad manila paling singkat dianggap yang tercatat nama sebagai pemenang. bentuk-bentuk seperti di bawah kepada setiap iii. Bincangkan hasil kerja kumpulan . murid sebagai pengukuhan dan pamerkan hasil kerja Kumpulan murid Lekatkan bentuk-bentuk 3D yang disenaraikan di bawah 1. kubus 2. kuboid 3. sfera 4. silinder 5. kon 6. piramid 215
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 13. Perkembangan a. Paparkan kepada murid i. Ada berapa bentuk yang dapat pelbagai kumpulan objek tiga kamu lihat? Penambahbaikan dimensi seperti contoh di bawah ii. Namakan bentuk-bentuk itu. dan lakukan aktiviti lisan. iii.Nyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam Menilai gambar rajah .Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 70 i. Selesaikan tugasan yang diberi. kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 70. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Bekerjasama216
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 70Nama :__________________________Kelas:__________________B. Suaikan bentuk bentuk di bawah1. Kubus2 Silinder3. Sfera4. Kuboid5. Kon6. Piramid tapak segiempat sama 217
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: RuangStandard Kandungan: 9.1 Murid dibimbing untuk: Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D)Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Memperihalkan permukaan ,sisi, dan bucu bagi bentuk tiga dimensi (3D).Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. Persediaan a. Minta murid menyentuh bucu, i. Ada berapa bucu bagi permukaan dan tepi kubus yang kubus? Pemerhatian diberi kepada setiap kumpulan ii. Berapakah bilangan tepi dan analisis dan minta kumpulan mengira bagi sebuah kubus? bilangan bucu,tepi dan juga iii. Berapa permukaan bagi permukaan. kubus? Bucu Permukaan sisi b. Tunjukkan sisi, bucu bagi bentuk kubus di atas dan ada perbincangan dengan murid . c. Aktiviti yang sama diulang bagi bentuk pyramid, kuboid, silinder, kon dan sfera.218
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 12. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid Lengkapkan jadual yang dengan melakukan aktiviti diberi. Penjanaan Idea berikut dalam kumpulan: Menjana Idea Bekalkan juga bentuk 3D kepada setiap kumpulan. Bentuk Bilangan Bilangan Bilangan permukaan bucu sisi Kuboid Kubus Kon Silinder Sfera Piramid3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu i. Nyatakan bentuk yang persatu kad gambar seperti ditunjukkan. contoh di bawah: Penambahbaikan ii. Nyatakan bilangan (a) bucu (b) permukaan Menilai (c) tepi b. Minta murid mengingat kembali bucu,permukaan dan tepi setiap bentuk yang ditunjukkan. 219
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 71 i. Selesaikan tugasan yang kepada semua murid. diberi.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid.Amalan berterusan .Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 71. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Bekerjasama220
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 mbaran Kerja 71Nama : ___________________________Tahun : ___________________________Labelkan bentuk-bentuk di bawah BUCU PERMUKAAN TEPI 1 2 3 4 5 6 221
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan Dan GeometriTajuk: RuangStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Namakan benda yang telah terhadap gambar yang dipaparkan? Pemerhatian dan dipaparkan. Analisis ii. Nyatakan sifat benda tersebut. iii. Namakan benda-benda lain yang serupa dengan benda tersebut? iv. Mengapa?2. Imaginasi a. Perkukuhkan lagi kemahiran dengan menggunakan gambar bagi bentuk yang lain Penjanaan Idea i. Segiempat Sama i. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan Sintesis Idea rakan. Bincang.222
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 ii. Segiempat tepat ii. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang. iii. Segi tiga iii. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang.3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu i. Cari perbezaan di antara persatu kad bentuk seperti bentuk-bentuk yang di contoh di bawah: paparkan di papan hitam. Penambahbaikan Menilai ii. Cari pula perbezaan antara dua kad bentuk yang dipaparkan ini. 223
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 ii. Murid memadankan nama bentuk mengikut ciri yang dinyatakan Bulatan iii. Padankan nama-nama bentuk mengikut ciri yang telah dinyatakan Segitiga iv. Sebut bersama-sama Segiempat sama Segiempat tepatTindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan i. Selesaikan tugasan yang diberi. Lembaran Kerja 2 kepadaPelaksanaan setiap murid.Amalan berterusan b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba.224
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 72Nama :__________________________Kelas:__________________A. Padankan dengan jawapan yang sesuai. 1. Segiempat tepat 2. Bulatan 3. Segitiga 4. Segiempat sama 225
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran kerja 73B. Namakan bentuk-bentuk di bawah. Bulatan Segiempat sama Segitiga Segiempat tepat1.2.3.4.226
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: RuangStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkungan bagi bentuk 2DMasa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Lihat gambar basikal ini. terhadap gambar basikal yang Pernahkah anda melihat Pemerhatian dan ditunjukkan basikal seperti ini ? Analisis ii. Nyatakan ciri-ciri fizikal basikal ini. iii. Apakah kelainan basikal ini berbanding dengan basikal yang lain? iv. Apakah bentuk roda basikal itu? b. Murid memberi respon kepada soalan yang diajukan.2. Imaginasi a. Tampal gambar roda basikal i. Bayangkan apakah yang berbentuk segi empat sama. terjadi jika anda Penjanaan menunggang basikal Idea seperti ini. Sintesis Idea ii. Mengapa? b. Ulang aktiviti ini dengan menukar gambar basikal iii. Bayangkan pula jika anda menggunakan roda berbentuk menunggang basikal yang 2D yang lain pula.(segi empat mempunyai roda berbentuk tepat dan bulatan) ini pula. ( segi tiga ) 227
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 iv. Apakah yang akan berlaku? Mengapa?3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada i. Namakan bentuk-bentuk kumpulan. yang telah diberikan itu tadi. Penambahbaikan b. Setiap kumpulan diedarkan lakaran bentuk-bentuk 2D. ii. Bincangkan bersama rakan- Menilai rakan anda dan senaraikan c. Minta murid dikehendaki setiap ciri-ciri yang ada berbincang dalam kumpulan pada bentuk-bentuk 2D itu. bagi mengenalpasti ciri-ciri setiap bentuk 2D. sisi / garis lurus bucu segi tiga 3 sisi 3 garis lurus 3 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat sama 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu sisi / garis lurus bucu ii. Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan. segi empat tepat 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu228
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 sisi / garis lengkung bulatan 1 sisi 1 garis lengkung d. Murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan masing-masing. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan i. Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 2 kepada diberi.Pelaksanaan setiap murid.Amalan berterusan b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan. 229
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran kerja 74Nama :__________________________Kelas:__________________A. Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut.1.2.3. bucu sisi garis lurus lengkungan230
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 lembaran kerja 75B. Lengkapkan jadual di bawah. Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus Lengkung 231
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Bidang: Sukatan dan GeometriTajuk: RuangStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii. Menyusun bentuk 2D mengikut pola iv. Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2DMasa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Lakarkan bentuk-bentuk 2D i. Lihat dan sebutkan bentuk- mengikut susunan di papan bentuk yang telah ditunjukkan Pemerhatian hitam. di papan hitam. dan Analisis ii. Bagaimanakah bentuk-bentuk ini disusun? iii. Apakah bentuk yang b. Murid membuat pemerhatian seterusnya. terhadap bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan itu tadi. c. Adakan soal-jawab dengan murid-murid. d. Ulang aktiviti ini dengan menyusun bentuk 2D menggunakan pola yang berlainan.2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah ini: b. Sediakan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D .232
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 c. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. i. Bina pola anda sendiri . d. Edarkan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D pada setiap kumpulan. e. Minta murid membentuk-bentuk 2D berikut mengikut pola mereka sendiri. f. Wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan ii. Bincangkan hasil kerja yang kelas. telah kamu lakukan. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi Perbetulkan kesilapan serta merta memastikan tugasan yang yang dilakukan oleh murid diberi dapat disempurnakan. sewaktu perbincangan.3. Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu i. Lihat gambar ini. Sebutkan contoh gambar yang bentuk-bentuk yang ada pada menggunakan lakaran bentuk- gambar tersebut.Pelaksanaan bentuk 2D.Menilai 233
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 b. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan dan menyebut bentuk-bentuk 2D yang ada pada gambar itu tadi. c. Edarkan kertas lukisan kepada murid dan minta murid menghasilkan satu corak daripada bentuk 2D ii. Lukiskan satu corak dengan mengikut kreativiti masing- menggunakan bentuk-bentuk masing. 2D mengikut idea anda sendiri. d. Murid mempamerkan hasil idea kreativiti mereka dalam menghasilkan corak daripada bentuk 2D masing-masing di hadapan.Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan Selesaikan tugasan yang diberi. Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.234
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 76Nama :__________________________Kelas:__________________A. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai.1.2.3.4.5. 235
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 77Nama :__________________________Kelas:__________________B. Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama. Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan. BENTUK 2D BILANGAN236
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1PENASIHATHaji Ali bin Ab. Ghani AMNPengarahBahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran MalaysiaPENGERUSIAziz bin SaadKetua Penolong PengarahBahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran MalaysiaPENYELARASMazlan bin Awi Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran MalaysiaMohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran MalaysiaHjh Zurina bte Zainal Abidin Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran MalaysiaHo Sim Min Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran MalaysiaPENYUMBANG PEMBANGUNAN MODULMohamed bin Abu Bakar Hishammudin bin Abdul RahmanSekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam Sekolah Kebangsaan Tok Motong,Kuala Terengganu. Jertih.Norhayati Azaini bte Muhammad Mohd Azmi bin Mat NorSekolah Kebangsaan Paka, Sekolah Kebangsaan Sungai Dua,Paka. Bachok.Mohd Jupiter bin Md. Sidek Mansor bin Mohd NorSekolah Kebangsaan Lembah Jabor Sekolah Kebangsaan Kebor Besar,Kemaman. Kuala TerengganuAdira bin Nawi Syed Ab Rahaman bin Syed AkilSekolah Kebangsaan Gual Jedok Sekolah Kebangsaan Pulau GajahTanah Merah Kota BharuNazri bin A Rahman Ramli bin YaakopSekolah Kebangsaan Bintang Sekolah Kebangsaan Pusat KemamanSetiu KemamanNorhusnizah bte Hussin Sinawati bte JusohSekolah Kebangsaan Seri Nilam Sekolah Kebangsaan MarangKuala Terengganu Marang Mohd Nasir bin Shafii 237
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Mohd Gulam bin Jamaludin Sekolah Kebangsaan Machang 1Sekolah Kebangsaan Merbau MachangKota BharuAhmad Kamil bin Mahmood Sabry Mohd Din bin IsmailSekolah Kebangsaan Labok Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1Machang Wakaf Mek Zainab, Kota BharuHasmat bte Zakaria Nor‟izzah bte Musneh@MusannefSekolah Kebangsaan Pusat Jerteh Sekolah Kebangsaan Kampung RajaJerteh BesutChe Minah bte Mamat Tuan Aneeda Zariani bte Tuan SulaimanSekolah Kebangsaan Pulai Chondong Sekolah Kebangsaan Bukit MarakKelantan BachokYang Zarina bte Idris Normala bte Nik NawiSekolah Kebangsaan Sungai Dua Sekolah Kebangsaan Kemahang 3Bachok Felda Kemahang, Tanah MerahZabidah bte Ibrahim Ayu Salina bte Mohamed ZainSekolah Kebangsaan Zainab (2) Sekolah Kebangsaan Tengku BariahJalan Telipot, Kota Bharu Jln. Pasir Panjang, Kuala TerengganuNoorliza bte Abdullah Robiah bte Mohd NorSekolah Kebangsaan Pusat Chabang Sekolah Kebangsaan Tok JiringTiga, Kuala Terengganu Kuala TerengganuZaidah Wati bte Mohamad Manan bin MusaSekolah Kebangsaan Bukit Payong Sekolah Kebangsaan JerongKuala Terengganu MarangMariana bte Mohd Ariffin Sharifah Nazira bte Tuan IbrahimSekolah Kebangsaan Tok Nasek Sekolah Kebangsaan KelulutJln Panji Alam, Kuala Terengganu MarangZunaidi bte Che Yusof Norzie Rohayu bte JusohSekolah Kebangsaan Pagar Besi Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2Kuala Terengganu Jln Sultan Mahmud, Kuala TerengganuNoor Azlin bte Abdul Murad Norziah bte Md. YusofSekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai Sekolah Kebangsaan Gong KapasKuala Terengganu Jln Sultan Mohamad, Kuala TerengganuMohd Zaid bin Mamat Nor Aida bte MudaSekolah Kebangsaan Bukit Perah Sekolah Kebangsaan BatanganKuala Terengganu MarangMohd Azwan bin Muda Suhailah bte IthnainSekolah Kebangsaan Bukit Payong Sekolah Kebangsaan Seri IntanMarang Taman Intan, KluangOlly Rozita bte Mohamed Zain Norasyikin bte JamhariSekolah Kebangsaan Sri Mersing Sekolah Kebangsaan Parit SelangorMersing Pekan Nanas, Pontian238
 • SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1Normalili bte Idris Hafizah bte Md. SalihSekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1 Sekolah Kebangsaan Datuk IsmailKota Tinggi Saadon, Felda Air Tawar, Kota TinggiKauthar bte Othman Khairudin bin Abdul MalikSekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam Sekolah Kebangsaan Sagil KampongKluang TangkakNorsyahilah bte Abd. Karim Jamilah bte IshakSekolah Kebangsaan Senai Sekolah Kebangsaan Bukit BeruangSenai Km 7.2 Bukit BeruangAina Salwa bte Abd Karim Nyonya bte Abu SamahSekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Sekolah Kebangsaan PulaiHang Tuah Jaya, Batu Berendam Km 16 Kampung Pulai, MerlimauSiti Sulaiha bte Supian Norazuin bte Mohd SaharSekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 Sekolah Kebangsaan St. FrancisAlor Gajah No 55 Jln Chan Koon Cheng, MelakaAhsari bin Kasdi Rosli bin AhmadSekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1Jln Dato Usman Awang, Tg Sedili Jln Kenari, Felda Nitar 1, MersingZulkurnain bin Abd Samd Norfaizah bte Bachok@AmbokSekolah Kebangsaan Panchor, Sekolah Kebangsaan Bandar PontianMuar PontianPANEL PEMURNIAN MODULRamlee bin Mohamed Rahemah bte IdrisSekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Sekolah Kebangsaan Kota DalamTaman Rinting, Masai Ayer Hitam, Batu PahatMohyar bte Sahijan Farizal bin AhmadSekolah Kebangsaan Seri Sekawan Sekolah Kebangsaan Paya RumputDesa Km12.8 Paya Rumput, MelakaAyer Baloi, PontianAho anak Nyokat Nyapon bte Hj Ab RahmanSekolah Kebangsaan Tengkera 1 Sekolah Kebangsaan SemabokJln Tengkera, Melaka Km 4 Semabok, MelakaSalleh bin Sawabi Abu Samah bin Zainal AbidinJabatan Pelajaran Negeri Melaka Jabatan Pelajaran Negeri JohorMelaka JohorHamsani bin Mohd Nor Kumaresan a/l M. SubramaniamJabatan Pelajaran Negeri Johor SJKT Jalan FletcherJohor Kuala Lumpur 239