Programació Didàctica

8,427 views
8,072 views

Published on

Aquesta presentació és una adaptació de la presentació d'Enric calvet.

L´objectiu d'aquesta adaptació de la presentació "Apartats d'una unitat de programació" ha sigut per a que ens resulte útil, com a guia per a programar, als opositors de la especialitat magisteri de primaria.

Published in: Education, Technology
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
158
Actions
Shares
0
Downloads
152
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • UD: Nº Títol Cicle (del dia x-y) Nivell En cada unitat didàctica a la capçalera posarem aquestes dades.
 • Les sessions les fem de una hora per més comoditat.
 • Traurem dels objectius d' àrea i d'etapa els 7-8 objectius didàctics. I en el mateix apartat direm que els OD, estan relacionats amb l´objectiu d´etapa (2,3,4,5) i amb l´objectiu d´àrea (7,6,5).
 • Es la primera tasca que realitzarem, els opositors, a l´hora de fer la programació.
 • Les activitats de desenvolupament són aquelles que l'alumne aprén coses noves. En aquestes activitats sempre hem de partir d'activitats d'experimentació, també són necessàries les fitxes. En les activitats de desenvolupament també entraríen les activitats de síntesi on es recull tot allò que s'ha aprés a la UD. En les activitats paral·leles, treballem la diversitat adaptant la fitxa a les diferents capacitats de l'alumnat, es a dir la mateixa fitxa varía depenent del nivell/capacitat de l'alumne. En les activitats d'avaluació (jocs, prova escrita...) En totes les activitats intentar fer comodins de material. Nombrar el material en relació a les activitats.A1, M1
 • Programació Didàctica

  1. 1. APARTATS D'UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA Títol Temporalització Justificació Objectius didàctics Continguts Metodología Criteris d'avaluació Contribució de la unitat didàctica a l'assoliment de les CBS Gestió de l'aula Activitats d'ensenyament-aprenentatge Activitats d'avaluació Recursos didàctics Atenció a la diversitat Reflexió de la pràctica Annexos Adaptació de Mª Carmen Romero
  2. 2. TÍTOL <ul><li>Atracatiu i motivant
  3. 3. Que definisca els continguts que es treballen a la UD </li></ul>
  4. 4. TEMPORALITZACIÓ <ul><li>Establir el moment que comença la UD i moment en què finalitza.
  5. 5. Calendari del curs 09/10
  6. 6. Dividir els dies lectius en 15 unitats didàctiques
  7. 7. Començar a programar UD l´última setmana de setembre i terminar de programar UD una setmana abans de finalitzar el curs. </li></ul>
  8. 8. JUSTIFICACIÓ <ul><li>Aspectes rellevants de la unitat: </li><ul><li>Extensió 3-4 línies
  9. 9. Significatiu per a l´alumnat i elements motivadors que incorporen l´aprenentatge
  10. 10. Aspectes claus que treballem i que possibilitaran la transferència de coneixements en múltiples contextos
  11. 11. Aprenentatge de tipus competencial
  12. 12. Metodología més significativa, referent a les estratègies d´aprenentatge </li></ul></ul>
  13. 13. OBJECTIUS DIDÀCTICS <ul><li>Objectius didàctics en concret 7-8
  14. 14. Han d´incloure C/P/A
  15. 15. Mirar a la llei els objectius d'etapa i d'àrea i arran d'aquestos extraure els objetius didàctics
  16. 16. Han d´estar relacionats amb les Cbs
  17. 17. Concrets i descriure conductes observables lligades als criteris d'avaluació
  18. 18. Adequats a les possibilitats d'assoliment de tot l'alumnat, segons curs i nivell
  19. 19. Han de permetre diferents nivells d'assoliment segons les característiques personals de l'alumnat </li></ul>
  20. 20. CONTINGUTS Saber Saber fer Saber ser Concepte Procediment Actitud 6/7 6/7 6/7
  21. 21. CONTINGUTS <ul><li>Coherents amb els objectius
  22. 22. Han d'ajudar a assolir objectius previstos i facilitar aprenentatges esperats
  23. 23. Rellevants per a l'àrea
  24. 24. Significatius per a l'alumnat
  25. 25. Adequats al nivell maduratiu i d'aprenentatge que es troben els alumnes </li></ul>
  26. 26. METODOLOGÍA <ul><li>Principis que volem destacar en aquesta unitat didàctica.
  27. 27. “ MISA GIGANTE”: motivació, individualització, socilització, autonomía, globalització, integració,gradualitat, activitat,normalització, transfefrència, evaluació... </li></ul>
  28. 28. CRITERIS D'AVALUACIÓ <ul><li>Coherents amb objectius i competències establertes
  29. 29. Concrets
  30. 30. Flexibles i adaptables als objectius que cada alumne ha d'assolir </li></ul>
  31. 31. CONTRIBUCIÓ DE LA UDA L'ASSOLIMENT DE LES CBS <ul><li>C.comunicació lingüística
  32. 32. C.matemàtica
  33. 33. C.coneixement del medi i interacció...
  34. 34. Tractament de la informació y c. digital
  35. 35. C.social i ciutadana
  36. 36. C.cultural i artística
  37. 37. C. per aprendre a aprendre
  38. 38. Autonomía i iniciativa personal </li></ul>
  39. 39. GESTIÓ DE L'AULA <ul><li>Preveure l'organització de treball a l'aula
  40. 40. Plantejar diferents formes d'agrupament
  41. 41. Posar atenció en les interaccions entre mestre-alumne per afavorir la pràctica docent
  42. 42. Preveure com organitzar la revisió del treball de l'alumnat i com proporcionar respostes amb elements de millora
  43. 43. Preveure dificultats d'aprenentatge i estratègies per a superar-les </li></ul>
  44. 44. ACTIVITATS <ul><li>Tipus: </li><ul><li>Motivació
  45. 45. Coneixements previs
  46. 46. Desenvolupament (sintesí*)
  47. 47. Atenció a la diversitat (reforç, ampliació, paral·leles)
  48. 48. Avaluació </li></ul></ul>
  49. 49. Activitats d'ensenyament/aprenentatge <ul><li>Disseny adequat per a l'assoliment dels objectius previstos
  50. 50. Conectar amb els interessos de l'alumnat
  51. 51. S'ha de complementar treball individual i col·lectiu
  52. 52. Permetre a l'alumnat que reflexione sobre el que es fa, ho raone i explique
  53. 53. Han de permetre que l'alumant done respostes obertes, planteje dubtes per a anar reelaborant coneixement.
  54. 54. Oferir estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques per a donar resposta a diverses capacitats. </li></ul>
  55. 55. ACTIVITATS D'AVALUACIÓ <ul><li>Coherents amb les activitats d'aprenentatge i objectius
  56. 56. Activitats d'avaluació: diagnòstica, formativa i sumativa
  57. 57. Procesos d'autoevaluació i co-avaluació
  58. 58. Han de referir diferents nivells de dificultat en relació a l'alumnat
  59. 59. Han de permetre conèixer el grau d'adquisició de les competències proposades
  60. 60. L'alumnat ha de conèixer els criteris d'avaluació </li></ul>
  61. 61. RECURSOS DIDÀCTICS <ul><li>Recursos materials: fitxes, ordinadors, cd...
  62. 62. Recursos humans: mestre de reforç, experts, monitors...
  63. 63. Recursos organitzatius de temps i espai: nombre de sessions, llocs on treballem la unitat didàctica
  64. 64. Hem d'enumerar tots els recursos que utilitzem en les activitats. </li></ul>
  65. 65. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT <ul><li>Establir el tipus d'alumnat que requereix aquesta atenció i justificar-ho
  66. 66. Atendrem la diversitat de diferents formes: </li><ul><li>Confeccionant materials paral·lels més senzills
  67. 67. Activitats específiques de reforç i ampliació
  68. 68. Modificant la metodología </li></ul></ul>
  69. 69. REFLEXIÓ DE LA PRÀCTICA <ul><li>Preveure com fer la reflexió de la UD
  70. 70. Contemplar els elements per a la reflexió i revisió de la pràctica docent
  71. 71. Preveure com detectar, seguir, regular, i retroalimentar el procés d'ensenyament-aprenentatge
  72. 72. Determinar el grau que s'han conseguit les intencions educatives </li></ul>
  73. 73. Crèdits <ul><li>Aquesta presentació és una adaptació d'una presentació d' Enric Calvet.
  74. 74. http://cancantocompetencies.blogspot.com/
  75. 75. Aquesta presentació ha sigut adaptada per a ser aprofitada en el guió d'una programació didàctica per a opositar a magisteri de primaria. </li></ul>

  ×