ทิศทางกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีในยุค กสทช

5,665 views
5,557 views

Published on

ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูต

งานเสวนา เรื่อง ”ทิศทางกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในยุคกสทช.”

จัดโดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และบริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิตจำกัด

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,596
Actions
Shares
0
Downloads
128
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทิศทางกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีในยุค กสทช

 1. 1. วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ด้ วยความอนุเคระห์ จาก ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
 2. 2. In the digital age
 3. 3. In the digital age• Multi-Channel• Conditional Access• Audience segmentation Pay TV
 4. 4. นิยามของ Pay TV• บริการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรี ยกเก็บค่าบริการอื่น เช่น ค่าบริการ Pay per view, Pay per download, video on demand, ค่า อุปกรณ์ถอดรหัสลับ (decryption)กิจการที่ต้อง โทรทัศน์ภาคพื ้นดินระบบดิจิทล ัจัดสรรคลื่น ที่เข้ ารหัสลับ เคเบิลทีวี ไอพีทีวี กิจการที่ โทรทัศน์ดาวเทียมแบบเข้ ารหัสลับ ไม่ต้องจัดสรรคลื่น โมบายทีวีแบบเข้ ารหัสลับ
 5. 5. อุตสาหกรรม Pay TV• ผู้ประกอบการระดับชาติ – ทรูวิชนส์ ั่ – ไลฟทีวีพลัส ์ – 3BB, กสท., ทีโอที , ทรูออนไลน์• ผู้ประกอบการระดับท้ องถิ่น – เคเบิลท้ องถิ่น
 6. 6. เม็ดเงินโฆษณาในเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ ดาวเทียมประมาณ 2-4% ของเม็ดเงินโฆษณาฟรี ทีวี หรื อมากกว่า 1 พันล้ านบาท
 7. 7. Content on Pay TV• ช่องรายการมีจานวนมาก แต่ขาดความหลากหลาย และคุณภาพ• รายการที่มีคณภาพ (premium channel) ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในราคาสูง ุ• เน้ นเนื ้อหาประเภทบันเทิง
 8. 8. ตัวอย่างปัญหาของ Content on Pay TV•มีโฆษณามาก ทังโฆษณาแฝง การโฆษณาเกินจริง และ ้Home shopping ที่เน้ นการบริโภคแบบด่ วนได้•การใช้ ภาษา หยาบคาย ยุยงให้ เกิดความเกลียดชัง• รายการของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง หรื อการแสดงความคิดเห็นทางเมืองที่ถกมองว่ าเป็ นภัยต่ อความ ูมั่นคง•ความเชื่ อทางโหราศาสตร์ การเรี่ ยไร พุทธพาณิชย์•การหลอกลวง
 9. 9. NBTC & Media reform สภา/สมาคม หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง วิชาชีพ/สมาคม เช่น สคบ. อย. คกก. ผู้ประกอบการ ตรวจพิจารณาโฆษณา กกช. กทช. โดย การปฏิรูปสื่อ กสทช. และ อสมท. อนุกรรมการฯ ตาม เจตนารมณ์ ของมาตรา 40 ใน • ประกาศหลักเกณฑ์ รัฐธรรมนูญ อนุญาต • ช่องรายการ พศ.2540
 10. 10. แนวทางในการกากับดูแลเนือหา ้สือในยุคสื่อหลอมรวม แบ่ งแยกตามประเภทสื่อ (Medium Discrimination) เป็ นกลางทางเทคโนโลยี (Technology Neutrality) คานึงถึงหลายปั จจัยประกอบกัน (Multi factor Approach)
 11. 11. 3 แนวทางการกากับดูแลในยุคสื่ อหลอมรวม1. Medium Discrimination• คานึงถึงความแตกต่างของช่องทางทางเทคโนโลยีการสือสารที่ใช้ การ ่ แพร่ภาพกระจายเสียงสูผ้ ชม ่ ู  ด้ านความสามารถที่จะเข้ าถึงผู้ชม (reach)  ด้ านความสามารถของผู้ชมที่จะเข้ าถึงช่องทางสื่อนัน (accessibility) ้
 12. 12. Medium Discrimination ระดับการเข้าถึงผูชม (Reach) ้ ช่องทางสือ ่ ระดับการกากับดูแลเนือหา ้ และ ระดับความสามารถของผูชมทีเ่ ข้าถึงสือ (Accessibility) ้ ่ ฟรี ทีวี ตัดฉากทีมีเนือหาโป๊ เปลือยลามกอนาจาร ่ ้ ออกทังหมด ้ เคเบิ ลทีวี พราง/ตัดเนือหาบางส่วนหรื อทังหมด หรื อ ้ ้ โทรทัศน์ดาวเทียม อาจไม่ถูกตัดในภาพยนตร์ ทีซื้อลิ ขสิ ทธิ์ ่ โทรทัศน์ดาวเทียมแบบเข้ารหัส ไม่ถูกตัดเลย สัญญาณลับ ไอพีทีวี, ไม่ถูกตัดเลย บริ การวิ ดีทศน์ตามคาขอ (Video on ไม่ถูกตัดเลย ั Demand), บริ การจ่ายเมือชม (Pay ่ Per View), บริ การจ่ายเมือดาวน์โหลด ่ (Pay per download)
 13. 13. เนือหาทางฟรีทวี ้ ี เนือหาทางเคเบิลทีวี ้ เนือหาทางบริการ ้ วิดีทศน์ ตามคาขอ ั
 14. 14. แนวทางการกากับดูแลในยุคสื่ อหลอมรวม2. Technology neutrality• ไม่คานึงถึงความแตกต่างทางเทคโนโลยีที่ใช้ แพร่ภาพกระจายเสียง• ระบุหลักเกณฑ์เรื่ องเนื ้อหาที่บงคับใช้ ได้ กบทุกบริ การเป็ นข้ อกาหนดพื ้นฐาน ั ั (Basic Tier)• แบ่งการบริ การโดยพิจารณาจาก  ระดับของทางเลือกเนื ้อหาทีมีให้ ผ้ ชม ่ ู  ระดับของความสามารถในการควบคุมลักษณะการบริ โภคเนื ้อหาสื่อของผู้ชม• บริ การแบบ Linear คือ บริ การที่ผ้ ชมรับชมรายการพร้ อมกันตามผังรายการ ู• บริ การแบบ Non-Linear คือ บริ การที่ผ้ ชมเลือกรับชมรายการในเวลาที่ ู ต้ องการได้ จากสารบัญแฟมรายการ ้
 15. 15. แนวทางการกากับดูแลในยุคสื่ อหลอมรวม• Technology neutrality Content Service Network Terminal (Technology Neutrality) Linear Service Basic Tier - Ban on incitement of hatred - Accessibility for disabled people Non-Linear - Quality requirement for Service commercial communication + Graduated Regulation - Rules for Only Linear service - Rules for Only Non-Linear service
 16. 16. แนวทางการกากับดูแลในยุคสื่ อหลอมรวม• Multi Factor Approach• คานึงถึงหลายปั จจัยประกอบกันในการกาหนดระดับและรูปแบบการ กากับดูแล 1) อิทธิพลของเนื ้อหาต่อประเด็นสาธารณะซึงวัดจากจานวนผู้ชมและ ่ อันดับความนิยมของช่องรายการ อิทธิพลของเนือหาต่ อประเด็น ้ High รายการข่าวทาง สาธารณะ ช่อง H plus ทาง เว็บไซต์คนรักรถ Low ช่องฟรี ทีวี เคเบิลทีวี X X X
 17. 17. แนวทางการกากับดูแลในยุคสื่ อหลอมรวม2) ระดับความรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมเปาหมายช่องรายการซึงวัดจากนิสย ้ ่ ัการรับสื่อ ความสามารถวิเคราะห์วิพากษ์ สื่อ และความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสื่อ ความรู้เท่ าทันสื่อของกลุ่มเปาหมายแต่ ละสื่อ ้ ละครหลังข่าว Low ช่อง Gang ช่องฟรี ทีวี วิดิทศน์ตามคาขอ ั High cartoon x ทาง www.playboy.com x x
 18. 18. Multi Factor Approach3) อานาจของผู้ชมในการกาหนดเนื ้อหาที่วดจาก ระดับของ ัความสามารถในการเลือกรายการที่จะรับชมและระดับของความสามารถในการเลือกเวลาที่จะรับชมรายการ สถานะของผู้ใช้passive ช่องรายการ Gold Package ของ active ทางฟรีทวี ี True vision X วิดีทศน์ตามคาขอ ั X เว็บไซต์ X X
 19. 19. ความรู้เท่ าทัสถานะของผู้ใเปาหมายแต่ ละสื่อ นสื่อของกลุ่ม ช้้ อิทธิพลของเนือหาต่ อประเด็น ้ ช่อง Gang Cartoon สาธารณะ High passive Low High active Low ทางเคเบิลทีวี VoD จาก Playboy X Xรูปแบบที่เหมาะสม การกากับดูแลโดย การกากับดูแล ภาครัฐ ตนเอง ผู้รับผิดชอบดูแล ผู้ประกอบการเคเบิล เนื ้อหา ผู้ใช้ ทีวีองค์กรบังคับใช้ กฎ องค์กรกากับดูแล องค์กรวิชาชีพ ภาครัฐ ผู้ประกอบการ
 20. 20. รู ปแบบการกากับดูแลเนื้อหา• การกากับดูแลโดยรัฐ• การกากับดูแลตนเองโดยองค์กรวิชาชีพสื่อ• การกากับดูแลร่วมกัน• การสอดส่องดูแลจากสังคม
 21. 21. Plausible Regulation for Thailand• 3 จุดทีเ่ ป็ นไปได้ ของการกากับดูแลทีวดาวเทียมในประเทศไทย ี – ผู้ให้ บริการเนือหา – ช่ องรายการ (content providers) ้ – ผู้ให้ บริการเครือข่ าย -- สถานี (network providers) – ผู้ให้ บริการเครื่องมือในการรับสั ญญาณ (device providers)• แม้ การจะกากับดูแลผ่ านเครื่องมือในการรับสั ญญาณ(ตามรู ปแบบจีนและ มาเลเซีย) จะสามารถทาได้ เพราะไม่ ขัดกับพรบ.ประกอบกิจการในปัจจุบัน แต่ ก็ อาจขัดกับการปฏิบัตในความเป็ นจริงที ภาคอุตสาหกรรมนีมีความเป็ นเสรี ิ ้ ค่ อนข้ างสู งมาก่ อน• ขณะเดียวกัน การกากับดูแลในระดับเครือข่ ายก็ทาได้ ยากหากพิจารณาถึงพืนฐาน ้ อันหลอมรวมของการสื่ อสารผ่ านดาวเทียม และ broadcasting ในปัจจุบัน ทางเลือกเดียวที่ดูเหมือนจะเปิ ดช่ องอยู่กคอผู้ให้ บริการเนือหา ็ ื ้

×