ทางออกผู้บริโภคกรณีซิมดับจากการ
หมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่๑๘๐๐MHZ
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย...
หัวข้อในการนาเสนอ
I . ข้อเสนอของอนุกรรมการ ๑๘๐๐
• การโอนคลื่น
• การบริหารโครงข่าย
• การเยียวยาลูกข่าย
II . ความเห็น (ส่วนต...
I. ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า DigitalPCN1800
คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการบริหารคลื่น
ความถี่วิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า DigitalPCN1800
แต่งตั้งเมื่อ 12 สิงหาคม...
อานาจหน้าที่ของอนุกรรมการฯ
ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล
คลื่นความถี่ ๑๘๐๐
ตรวจสอบความชอบ...
หลักการโอนย้าย
• ประมูลตามข้อกาหนดของกฎหมาย1. คลื่น
• กสท. ให้ผู้ประมูลคลื่นได้เช่าใช้โครงข่าย2. โครงข่าย
• ผู้ใช้บริการได...
1. การโอนคลื่น
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
• กสทช. ควรดาเนินการในการนาคลื่นความถี่มาประมูล เนื่องจาก
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เห็นว...
2. การบริหาร
โครงข่าย
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
• โครงข่าย 2G ยังคงเป็นของ บมจ. กสท. ผู้ประกอบการที่ประมูลได้จะต้องเจรจา
เพื่อทาสัญญาเช่าโครงข่ายของ...
3. การโอนย้าย
ผู้ใช้บริการ
จานวนผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ?
TM
17.84 ล้าน
Pre-paid
17.02 ล้าน
ขึ้นทะเบียน ?
ไม่ขึ้นทะเบียน
?
Post-paid
0.82 ล้าน
โ...
หลักการในการลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
จานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด
โอนย้ายออกภายใน 6
เดือน
จานวนผู้ใช้บริการที่
ได้รับผลกระทบเม...
ข้อ 24 ประกาศ กทช. เกี่ยวกับเงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตประเภท
ที่สาม “มีหน้าท...
ข้อเสนอแนะ
• ผู้ให้บริการแจ้งให้เจ้าของเลขหมายทุกรายทราบถึงการสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานและ ทาง SMS ใบแจ้งหนี้สาหรับ post paid
1...
II. ความเห็นต่อร่างประกาศ ฯ
ความเห็นทั่วไป
• ไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องยืดระยะเวลาในการให้บริการ โดยเอาผู้ใช้บริการ (ไม่
ทราบกี่ล้านคน) มาเป็นตัวประกัน ...
ข้อเสนอแนะแนะเกี่ยวกับร่างประกาศฯ
1. ข้อ ๒ : แก้คาว่า “ผู้ให้บริการ” ให้หมายถึง ผู้ให้สัมปทานเดิมเท่านั้น
2. ข้อ ๘ : กสทช....
ขอบคุณค่ะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz

7,638 views

Published on

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,264
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz

 1. 1. ทางออกผู้บริโภคกรณีซิมดับจากการ หมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่๑๘๐๐MHZ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 2. 2. หัวข้อในการนาเสนอ I . ข้อเสนอของอนุกรรมการ ๑๘๐๐ • การโอนคลื่น • การบริหารโครงข่าย • การเยียวยาลูกข่าย II . ความเห็น (ส่วนตัว) ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใช้บริการ
 3. 3. I. ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเตรียมความ พร้อมสาหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า DigitalPCN1800
 4. 4. คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการบริหารคลื่น ความถี่วิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า DigitalPCN1800 แต่งตั้งเมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง จาก 08/55 – 02/56 จัดทารายงานผลการศึกษาและ ข้อเสนอแนะ
 5. 5. อานาจหน้าที่ของอนุกรรมการฯ ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขใบอนุญาต กระบวนการประมูล เสนอแนะแนวทางการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ และ แผนการดาเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่าง ต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสาหรับการบริหาร คลื่นความถี่ฯ และ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๒ ปี
 6. 6. หลักการโอนย้าย • ประมูลตามข้อกาหนดของกฎหมาย1. คลื่น • กสท. ให้ผู้ประมูลคลื่นได้เช่าใช้โครงข่าย2. โครงข่าย • ผู้ใช้บริการได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการสิ้นสุดของ สัญญาสัมปทาน และ สามารถเลือกโอนย้ายด้วยความ สมัครใจ โดยสามารถรักษาเลขหมายเดิมได้ (MNP) • ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องดาเนินการตามสัญญาบริการที่ ผู้ใช้บริการทาไว้กับผู้ประกอบการรายเดิม 3.ลูกข่าย
 7. 7. 1. การโอนคลื่น
 8. 8. ความเห็น/ข้อเสนอแนะ • กสทช. ควรดาเนินการในการนาคลื่นความถี่มาประมูล เนื่องจาก คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เห็นว่า การพิจารณาขยาย ระยะเวลาในการใช้งานคลื่นความถี่ไม่สามารถกระทาได้ • กทค. ควรดาเนินการเพื่อเตรียมการประมูลอย่างเร่งด่วนในการ • จัดทาหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz • การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ • หากประมูลไม่ทัน หรือ ประมูลทันแต่ไม่สามารถให้บริการได้ทัน ให้ กสท. พิจารณารับลูกค้าที่คงเหลือในระบบ โดยการใช้คลื่น 800 MHz หรือคลื่น 1760.5 – 1785 และ 1785.5 – 1880 MHz ที่ กสท. มอบให้ DTAC สารองใช้ งานที่ยังคงว่างอยู่
 9. 9. 2. การบริหาร โครงข่าย
 10. 10. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ • โครงข่าย 2G ยังคงเป็นของ บมจ. กสท. ผู้ประกอบการที่ประมูลได้จะต้องเจรจา เพื่อทาสัญญาเช่าโครงข่ายของ กสท.
 11. 11. 3. การโอนย้าย ผู้ใช้บริการ
 12. 12. จานวนผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ? TM 17.84 ล้าน Pre-paid 17.02 ล้าน ขึ้นทะเบียน ? ไม่ขึ้นทะเบียน ? Post-paid 0.82 ล้าน โอนย้ายไปแล้ว ?
 13. 13. หลักการในการลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ จานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด โอนย้ายออกภายใน 6 เดือน จานวนผู้ใช้บริการที่ ได้รับผลกระทบเมื่อ สัญญาหมดอายุ
 14. 14. ข้อ 24 ประกาศ กทช. เกี่ยวกับเงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตประเภท ที่สาม “มีหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ ประกอบกิจการ ….”
 15. 15. ข้อเสนอแนะ • ผู้ให้บริการแจ้งให้เจ้าของเลขหมายทุกรายทราบถึงการสิ้นสุด สัญญาสัมปทานและ ทาง SMS ใบแจ้งหนี้สาหรับ post paid 1. แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ • ห้ามผู้ประกอบการทาสัญญาในการให้บริการที่มีระยะเวลา สิ้นสุดเกิน 15 กันยายน 2556 2. จากัดการทาสัญญาที่เกิน เลยระยะเวลาสัมปทาน • จัดให้ผู้ใช้บริการมาขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิในการใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง (MNP) ในกรณีของการโอนย้ายเลขหมาย • ขยายความจุในการโอนย้ายจาก ให้สามารถรองรับ mass migration ได้คือ ประมาณ 100,000 เลขหมาย/วัน • รายงานความคืบหน้าต่อ กสทช. ทุกเดือน • จัดทาแผนในการโอนย้ายเลขหมานที่ไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ (no-order disconnection) 3. ดาเนินการให้ ผู้ใช้บริการสามารถ โอนย้ายได้ตามความ สมัครใจ
 16. 16. II. ความเห็นต่อร่างประกาศ ฯ
 17. 17. ความเห็นทั่วไป • ไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องยืดระยะเวลาในการให้บริการ โดยเอาผู้ใช้บริการ (ไม่ ทราบกี่ล้านคน) มาเป็นตัวประกัน เมื่อปัญหาทั้งหมดเกิดจาก • ความล่าช้าในการดาเนินการเตรียมการจัดประมูลของ กสทช. เอง • การละเลยที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อโอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ประกอบการรายอื่น • การละเลยที่จะมิให้ผู้ให้บริการรายเดิมทาสัญญากับผู้ใช้บริการที่ผูกพันเกินระยะเวลา สัมปทาน • การละเลยในการให้ผู้ประกอบการจัดทาแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการจนล่วงเลยมาจนเกือบ สิ้นสุดสัญญา • ไม่เห็นด้วยหากให้ผู้รับสัมปทานรายเดิมดาเนินการต่อ อันจะเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับสัมปทานดังกล่าว กสท. ควร “มีสิทธิ” ที่จะเลือกผู้ทีประกอบการที่พร้อมที่จะมารับช่วงต่อ โดยอาจต่อรอง ราคาเช่า มิใช่การถูก “มัดมือ” ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมีสิทธิเช่าโครงข่ายแต่เพียงผู้ เดียว ซึ่งจะทาให้ กสท. เสียอานาจต่อรอง และ เสียประโยชน์
 18. 18. ข้อเสนอแนะแนะเกี่ยวกับร่างประกาศฯ 1. ข้อ ๒ : แก้คาว่า “ผู้ให้บริการ” ให้หมายถึง ผู้ให้สัมปทานเดิมเท่านั้น 2. ข้อ ๘ : กสทช. ต้องกาหนดระยะเวลาที่จะจัดการประมูลที่ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยว่าจะ มีการยืดระยะเวลาให้แก่ผู้ให้บริการรายเดิมอีกครั้งด้วยเหตุผลจากการดาเนินการที่ล่าช้าของ กสทช. เอง ทั้งนี้ กสทช. ควรจะแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยการประกาศ พันธกรณีต่อประชาชน มิใช่ดาเนินการตามอาเภอใจ โดยปราศจากเงื่อนเวลา 3. ข้อ ๗(๒) ภาระค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรายเดิมต้องแบกรับอยู่แล้ว ตามเงื่อนไขของใบอนุญาต จึงไม่สมควรที่จะนามาหักเป็นค่าลดหย่อน 4. กสทช. เอง ควรจัดทากรอบแนวทางในการเยียวยาผู้ใช้บริการที่เป็นมาตรฐาน มิใช่พึ่งพา ข้อเสนอจากเอกชนฝ่ายเดียว 5. ให้กาหนดให้ประกาศฉบับนี้ใช้เฉพาะกรณี คลื่น 1800 MHz เท่านั้น มิใช่กรณีทั่วไป เพราะ จะเป็นการเปิดช่องให้ กสทช. ละเลยที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังที่ผ่านมา
 19. 19. ขอบคุณค่ะ

×