ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz

on

 • 7,179 views

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ...

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Statistics

Views

Total Views
7,179
Views on SlideShare
3,321
Embed Views
3,858

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

20 Embeds 3,858

http://www.blognone.com 3365
http://cloud.feedly.com 226
http://thaiphone.fonetalks.com 175
http://reader.aol.com 20
http://m.blognone.com 13
http://digg.com 12
http://itnews.vv.si 9
http://www.telco.in.th 6
https://twitter.com 6
http://blognone441.rssing.com 5
http://plus.url.google.com 4
http://blognone347.rssing.com 4
http://patronizer36.dodury.com 3
http://kindle.blognone.com 3
http://old.chip.in.th 2
http://www.newsblur.com 1
http://www.white1ine.com 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
http://translate.googleusercontent.com 1
http://u9oenjoh1oarskm3mericjpa6gfq12lv-a-sites-opensocial.googleusercontent.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz Presentation Transcript

 • ทางออกผู้บริโภคกรณีซิมดับจากการ หมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่๑๘๐๐MHZ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • หัวข้อในการนาเสนอ I . ข้อเสนอของอนุกรรมการ ๑๘๐๐ • การโอนคลื่น • การบริหารโครงข่าย • การเยียวยาลูกข่าย II . ความเห็น (ส่วนตัว) ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใช้บริการ
 • I. ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเตรียมความ พร้อมสาหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า DigitalPCN1800
 • คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการบริหารคลื่น ความถี่วิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า DigitalPCN1800 แต่งตั้งเมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง จาก 08/55 – 02/56 จัดทารายงานผลการศึกษาและ ข้อเสนอแนะ
 • อานาจหน้าที่ของอนุกรรมการฯ ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขใบอนุญาต กระบวนการประมูล เสนอแนะแนวทางการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ และ แผนการดาเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่าง ต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสาหรับการบริหาร คลื่นความถี่ฯ และ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๒ ปี
 • หลักการโอนย้าย • ประมูลตามข้อกาหนดของกฎหมาย1. คลื่น • กสท. ให้ผู้ประมูลคลื่นได้เช่าใช้โครงข่าย2. โครงข่าย • ผู้ใช้บริการได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการสิ้นสุดของ สัญญาสัมปทาน และ สามารถเลือกโอนย้ายด้วยความ สมัครใจ โดยสามารถรักษาเลขหมายเดิมได้ (MNP) • ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องดาเนินการตามสัญญาบริการที่ ผู้ใช้บริการทาไว้กับผู้ประกอบการรายเดิม 3.ลูกข่าย
 • 1. การโอนคลื่น
 • ความเห็น/ข้อเสนอแนะ • กสทช. ควรดาเนินการในการนาคลื่นความถี่มาประมูล เนื่องจาก คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เห็นว่า การพิจารณาขยาย ระยะเวลาในการใช้งานคลื่นความถี่ไม่สามารถกระทาได้ • กทค. ควรดาเนินการเพื่อเตรียมการประมูลอย่างเร่งด่วนในการ • จัดทาหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz • การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ • หากประมูลไม่ทัน หรือ ประมูลทันแต่ไม่สามารถให้บริการได้ทัน ให้ กสท. พิจารณารับลูกค้าที่คงเหลือในระบบ โดยการใช้คลื่น 800 MHz หรือคลื่น 1760.5 – 1785 และ 1785.5 – 1880 MHz ที่ กสท. มอบให้ DTAC สารองใช้ งานที่ยังคงว่างอยู่
 • 2. การบริหาร โครงข่าย
 • ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ • โครงข่าย 2G ยังคงเป็นของ บมจ. กสท. ผู้ประกอบการที่ประมูลได้จะต้องเจรจา เพื่อทาสัญญาเช่าโครงข่ายของ กสท.
 • 3. การโอนย้าย ผู้ใช้บริการ
 • จานวนผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ? TM 17.84 ล้าน Pre-paid 17.02 ล้าน ขึ้นทะเบียน ? ไม่ขึ้นทะเบียน ? Post-paid 0.82 ล้าน โอนย้ายไปแล้ว ?
 • หลักการในการลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ จานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด โอนย้ายออกภายใน 6 เดือน จานวนผู้ใช้บริการที่ ได้รับผลกระทบเมื่อ สัญญาหมดอายุ
 • ข้อ 24 ประกาศ กทช. เกี่ยวกับเงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตประเภท ที่สาม “มีหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ ประกอบกิจการ ….”
 • ข้อเสนอแนะ • ผู้ให้บริการแจ้งให้เจ้าของเลขหมายทุกรายทราบถึงการสิ้นสุด สัญญาสัมปทานและ ทาง SMS ใบแจ้งหนี้สาหรับ post paid 1. แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ • ห้ามผู้ประกอบการทาสัญญาในการให้บริการที่มีระยะเวลา สิ้นสุดเกิน 15 กันยายน 2556 2. จากัดการทาสัญญาที่เกิน เลยระยะเวลาสัมปทาน • จัดให้ผู้ใช้บริการมาขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิในการใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง (MNP) ในกรณีของการโอนย้ายเลขหมาย • ขยายความจุในการโอนย้ายจาก ให้สามารถรองรับ mass migration ได้คือ ประมาณ 100,000 เลขหมาย/วัน • รายงานความคืบหน้าต่อ กสทช. ทุกเดือน • จัดทาแผนในการโอนย้ายเลขหมานที่ไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ (no-order disconnection) 3. ดาเนินการให้ ผู้ใช้บริการสามารถ โอนย้ายได้ตามความ สมัครใจ
 • II. ความเห็นต่อร่างประกาศ ฯ
 • ความเห็นทั่วไป • ไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องยืดระยะเวลาในการให้บริการ โดยเอาผู้ใช้บริการ (ไม่ ทราบกี่ล้านคน) มาเป็นตัวประกัน เมื่อปัญหาทั้งหมดเกิดจาก • ความล่าช้าในการดาเนินการเตรียมการจัดประมูลของ กสทช. เอง • การละเลยที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อโอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ประกอบการรายอื่น • การละเลยที่จะมิให้ผู้ให้บริการรายเดิมทาสัญญากับผู้ใช้บริการที่ผูกพันเกินระยะเวลา สัมปทาน • การละเลยในการให้ผู้ประกอบการจัดทาแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการจนล่วงเลยมาจนเกือบ สิ้นสุดสัญญา • ไม่เห็นด้วยหากให้ผู้รับสัมปทานรายเดิมดาเนินการต่อ อันจะเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับสัมปทานดังกล่าว กสท. ควร “มีสิทธิ” ที่จะเลือกผู้ทีประกอบการที่พร้อมที่จะมารับช่วงต่อ โดยอาจต่อรอง ราคาเช่า มิใช่การถูก “มัดมือ” ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมีสิทธิเช่าโครงข่ายแต่เพียงผู้ เดียว ซึ่งจะทาให้ กสท. เสียอานาจต่อรอง และ เสียประโยชน์
 • ข้อเสนอแนะแนะเกี่ยวกับร่างประกาศฯ 1. ข้อ ๒ : แก้คาว่า “ผู้ให้บริการ” ให้หมายถึง ผู้ให้สัมปทานเดิมเท่านั้น 2. ข้อ ๘ : กสทช. ต้องกาหนดระยะเวลาที่จะจัดการประมูลที่ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยว่าจะ มีการยืดระยะเวลาให้แก่ผู้ให้บริการรายเดิมอีกครั้งด้วยเหตุผลจากการดาเนินการที่ล่าช้าของ กสทช. เอง ทั้งนี้ กสทช. ควรจะแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยการประกาศ พันธกรณีต่อประชาชน มิใช่ดาเนินการตามอาเภอใจ โดยปราศจากเงื่อนเวลา 3. ข้อ ๗(๒) ภาระค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรายเดิมต้องแบกรับอยู่แล้ว ตามเงื่อนไขของใบอนุญาต จึงไม่สมควรที่จะนามาหักเป็นค่าลดหย่อน 4. กสทช. เอง ควรจัดทากรอบแนวทางในการเยียวยาผู้ใช้บริการที่เป็นมาตรฐาน มิใช่พึ่งพา ข้อเสนอจากเอกชนฝ่ายเดียว 5. ให้กาหนดให้ประกาศฉบับนี้ใช้เฉพาะกรณี คลื่น 1800 MHz เท่านั้น มิใช่กรณีทั่วไป เพราะ จะเป็นการเปิดช่องให้ กสทช. ละเลยที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังที่ผ่านมา
 • ขอบคุณค่ะ