การอนุญาต
  ประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz


          คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต
    ...
กทช.
                                    กทช.
วสยทศนในการใหอนุญาตประกอบกจการโทรศพทเคลอน...
กทช.
                               กทช.
องคประกอบในการใหอนุญาต
องคประกอบในการใหอนญาต
  ...
กทช.
                                        กทช.
1. คลนความถทจะใหอนุญาต
1 คลื่นควา...
กทช.
                                   กทช.
2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ
2 จํานวนใบอนญ...
กทช.
                                กทช.
2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ
2 จํานวนใบอนญาตใหใ...
กทช.
                                   กทช.
2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ
2 จํานวนใบอนญา...
กทช.
                                       กทช.
2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ
2 จําน...
กทช.
                             กทช.
3. วธการอนุญาต
3 วิธการอนญาต
   ี

First come First s...
กทช.
                                     กทช.
3. วธการอนุญาต
3 วิธการอนญาต
   ี
 ...
กทช.
                                     กทช.
3. วธการอนุญาต
3 วิธการอนญาต
   ี
จํ...
กทช.
                           กทช.
4.
4 มูลคาขนตาของการอนุญาตใหใชคลืื่นความถีี่ (R
    ั้ ...
กทช.
                                      กทช.
4.
4 มูลคาขนตาของการอนุญาตใหใชคลืื่น...
กทช.
                                   กทช.
 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต
 5 ก...
กทช.
                                        กทช.
5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณส...
กทช.
                                      กทช.
5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต
...
กทช.
                                         กทช.
  5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณ...
กทช.
                                 กทช.
5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต
5 กระบวนกา...
กทช.
                          กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไข...
กทช.
                                   กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ ห...
กทช.
                                          กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุ...
กทช.
                                    กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ...
กทช.
                               กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หนาที่ แล...
กทช.
                                             กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขใ...
กทช.
                             กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หนาที่ และเง...
กทช.
                                      กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิ...
กทช.
                                กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หนาที่...
กทช.
                                       กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 ...
กทช.
                                       กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 ...
กทช.
                                         กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญ...
กทช.
                                  กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ หน...
กทช.
                                        กทช.
   6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอ...
กทช.
                                    กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 สิทธิ...
กทช.
                                      กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต
6 ส...
กทช.
                                        กทช.
6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต...
การอนุญาต
   ประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz


          คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต
   ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

3 glicensing

1,444
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,444
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 glicensing

 1. 1. การอนุญาต ประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มิถุนายน 2553 1
 2. 2. กทช. กทช. วสยทศนในการใหอนุญาตประกอบกจการโทรศพทเคลอนที่ IMT ิสั ัศ ใ ใ  ป ิ โ ศั  ื่ กิ จการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของไทยเปลี่ ยนผ่ านเข้าสู่ยุคการแข่ งขันเสรี เป็ นธรรมอย่ าง แท้จริง มี ผูประกอบการเพิ่มขึ้ นทังแบบมี และไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง ในระดับชาติ ้ ้ และระดบภู ม ภ าค รวมมอและแขงขนในการใหบรการในหลายลกษณะ พัฒ นา และระดับ ภมิ ภาค ร่ ว มมื อ และแข่ ง ขัน ในการให้บ ริ ก ารในหลายลัก ษณะ พฒนา เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมใหม่แบบก้าวกระโดด ทังบริ การสื่ อสารทางเสี ยง ข้อมูล ้ และพหุส่ื อ ผ่ านเทคโนโลยี ไร้สายความเร็ วสููง เพื่ อให้ผูบริ โภคได้รบบริ การที่ มีคุณภาพ ้ ั ่ ครอบคลุมทัวถึง ทันสมัย หลากหลาย ในราคาเป็ นธรรม มี การจัดสรรและใช้ท รัพยากรสื่ อสารที่ จํากัดอย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพ โปร่ งใส เท่ าเที ย ม เพียงพอต่อ การให้บริ การเต็ มศักยภาพของเทคโนโลยี และรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ในอนาคต เพื่ อประโยชน์สูงสุด ทังในด้านเศรษฐกิ จ สังคม การศึ กษา สาธารณสุข ้ วฒนธรรม ความมันคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่ น การพัฒนาเข้าส่ งคมข้อมล ่ วัฒนธรรม ความมนคงของรฐ ประโยชนสาธารณะอน การพฒนาเขาสูสงคมขอมู ล ั ่ ข่าวสาร และการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2
 3. 3. กทช. กทช. องคประกอบในการใหอนุญาต องคประกอบในการใหอนญาต 1. คลื่น ความถทจ ความถี่ที่จะ ใหอนุญาต 6. สิทธิ หนาท หนาที่ 2. จํานวน จานวน เงื่อนไขผูรับ ใบอนุญาต ใบอนุญาต 3G service licensing 5. กระบวน 3. วิธีการ การอนุญาต อนุญาต 4. มูลคาขั้นต่ํา ของการ อนุญาตใหใช คลื่นความถี่ 3
 4. 4. กทช. กทช. 1. คลนความถทจะใหอนุญาต 1 คลื่นความถี่ที่จะใหอนญาต  ประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยานความถี่วิทยุ 1920 - 1980 / 2110 - 2170 MHz และยานความถี่วิทยุ 2010 – 2025 MHz คลื่นความถี่ทจะใหอนุุญาตในครั้งนี้เปนคลื่นความถี่ ี่ คลนความถทครอบครองโดย คลื่นความถี่ที่ครอบครองโดย บมจ. ทีโอที ทโอท paired band ในชวง 1920–1965/2110–2155 MHz ชวง 1965–1980/2155–2170 MHz (FDD1-FDD9) เปนจํานวน 2 x 45 MHz (FDD10-FDD12) เปนจํานวน 2 x 15 MHz Reserved for future use 4 ชวง 2010-2025 MHz (TDD1-TDD3)
 5. 5. กทช. กทช. 2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ 2 จํานวนใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวนที่เหมาะสม 3 ใบ ขนาดของคลื่นความถี่ (bandwidth) 2 x 15 MHz สามารถใหบริการครอบคลมพื้นที่ไดทั่วประเทศ (National License) ุ ( ) กทช. สงเสริมผูประกอบการรายยอยในลักษณะ MVNO ระดับทองถิ่นและภูมิภาคทั่วประเทศ ขอกําหนด: ผูรับใบอนุญาตตองประกันโครงขาย 40% สําหรับผูใหบริการ MVNO รายใหม ู ุ ู  วิสัยทัศนและนโยบาย  ความเหมาะสมทางเทคนิค  ความเหมาะสมของ Business models 5
 6. 6. กทช. กทช. 2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ 2 จํานวนใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ บริบทการอนุญาตใหใชคลื่นความถีี่ ิ ใ   ื มีการใชทรัพยากรสื่อสารที่จํากัดอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียมกันสําหรับผูประกอบการ ทุกราย และเพียงพอตอการใหบริการเต็มศักยภาพของเทคโนโลยีและรองรับการพัฒนา เทคโนโลยีใหมในอนาคต โ โ ี 6
 7. 7. กทช. กทช. 2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ 2 จํานวนใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ ขนาดคลืื่นความถีี่ที่เหมาะสมในเชิิงเทคนิคของยาน IMT Core Band ใ ิ ตอผูประกอบการหนึ่งราย คือ 2 x 15 MHz [1] สอดคลองกับขอเสนอแนะของ UMTS Forum [2] ผประกอบการสามารถติดตั้งโครงขายแบบ 3 layers (Pico Micro Macro cells) ได ผู ระกอบการสามารถตดตงโครงขายแบบ (Pico, Micro, ได แบบสมบูรณ ซึ่งมีนัยสําคัญตอการลงทุนโครงขาย [3] โครงขายสามารถใหบริการเต็มศักยภาพของเทคโนโลยีและรองรับการพัฒนา โครงขายสามารถใหบรการเตมศกยภาพของเทคโนโลยและรองรบการพฒนา เทคโนโลยีใหมในอนาคต [ [4]] โครงขายสามารถรองรับปริมาณ traffic ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางยิ่งยวดในอนาคต ประกอบกับการรองรับปริมาณ traffic ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการมีผูประกอบการใน ลักษณะ Mobile Virtual Network Operator (MVNO) 7
 8. 8. กทช. กทช. 2. จานวนใบอนุญาตใหใชคลนความถ 2 จํานวนใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร ในระยะยาวหากมีผูประกอบการในยาน core band ไมเกิน 4 รายในตลาด ผูประกอบการจะมีโอกาสและ มีความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ โดยมีผลตอบแทนการลงทุนและระยะเวลาการคืนทุนที่ยอมรับได IRR 13.1% - 16.7% ระยะเวลาการคืืนทุน 8 ป 9 เดืือน – 9 ป 9 เดืือน 8
 9. 9. กทช. กทช. 3. วธการอนุญาต 3 วิธการอนญาต ี First come First serve Beauty Contest Direct Award Auction Lottery Hybrid (mostly B+A) ใ ้ ่ 1: จ ััดสรรและใชอย่างมีี ผูไดรบอนุญาตเปนผูที่เหนคุณคาของคลนความถมาก ั ป ็  ื่ ี่ ิ ประสทธิภาพ ที่สุด (value the most) และจะพยายามใชคลื่นความถี่ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และพยายามที่จะเสริมสราง 2: กระบวนการโปร่งใส กร บวนการโปรงใส นวััตกรรม สงเสริมอันเปนผลดีีตอการแขงขัันใ ั ในตลาด ่ 3: สงเสริมการแข่งข ัน ผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและราคาที่ สมเหตุสมผล 9
 10. 10. กทช. กทช. 3. วธการอนุญาต 3 วิธการอนญาต ี Simultaneous Multiple Round (SMR) เปดประมูลใ ญาตทุกใ อมกันและดําเนินการประมูลหลายรอบ ดวยราคาที่เพิ่มขึน ใบอนุ ใบพร ้ สรางการแขงขนในการประมูล ซงเกดจากการมผู ขารวมประมลมากราย มิได สรางการแขงขันในการประมล ซึ่งเกิดจากการมีผเขารวมประมูลมากราย มได วััตถุประสงค เปนการคาดหวังมูลคาจากการประมูลสูงสุด ประสทธภาพของ ประสิทธิภาพของ ผูไดรบอนุญาตเปนผูประเมนมูลคาของคลนความถดงกลาวไวสูงสุด ั ป  ิ  ื่ ี่ ั  ไ ส ส  ผลลัพธ และสามารถนําไปใชใหบริการไดมประสิทธิภาพสูงสุด ี สราง level playing field ทํําใ ไมมขอไ เปรียบเสีียเปรีียบในชวงเวลา ให  ี  ได ี ใ สงเสริมการแขงขัน การเขาตลาด สรางฐานการใหบริการที่เทาเทียม ความยอมรับ เปนวิธีที่ไดรับการยอมรับและไดรบความนิยมในสากล ั 10
 11. 11. กทช. กทช. 3. วธการอนุญาต 3 วิธการอนญาต ี จํานวนใบอนญาต = prequalified applicant - 1 ญ ุ p q pp =4 =3 =2 =1 =3 =2 =1 1. เพืื่อสงเสริมใ เกิดการแขงขััน ให 2. เพื่อใหไดราคาใบอนุญาตที่สะทอนมูลคาของทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 3. การสงวนไวซึ่งใบอนุญาตบางใบในกรณีที่มีการแขงขันต่ําจะเปนการเปดโอกาสในการเตรียมตัวสําหรับ การเขารับการอนุญาตในอนาคตของผูประกอบการรายใหม 11
 12. 12. กทช. กทช. 4. 4 มูลคาขนตาของการอนุญาตใหใชคลืื่นความถีี่ (R  ั้ ่ํ ใ ใ  (Reserve P i ) Price) Reserve Price = 10,000 ลานบาท 5.22 5 22 บาท (0 168 $US) per MHz-Pop (0.168 MHz Pop 12
 13. 13. กทช. กทช. 4. 4 มูลคาขนตาของการอนุญาตใหใชคลืื่นความถีี่ (R  ั้ ่ํ ใ ใ  (Reserve P i ) Price) เหตุผลสนับสนุน ุ ุ  เจตนารมณของกฎหมาย – ราคาของใบอนุญาตควรสะทอนความมีอยูอยางจํากัดหรือความขาด  แคลนของคลื่นความถี่ เพื่อใหผูประกอบการนําคลื่นความถี่ไปใชอยางมีประสิทธิภาพสงสดและ ู ุ สงผลประโยชนตอผูบริโภค  ราคาที่ไดรับจากการชนะการประมูลควรมีคาใกลเคียงกับมูลคาคลื่นความถี่ที่ กทช. คํานึงถึง  หากจํานวนผูสนใจเขาการประมูลอาจมีไมมากนัก การกําหนดระดับ Reserve price ควร ใกลเคียงกับมูลคาคลื่นความถี่ใหมากที่สุด ซึ่งหากมีการกําหนด Reserve price ที่ต่ําเกินไปจะทําให ู ถูกมองไดวาเปนการเอือประโยชนตอผูประกอบการ 2G รายเดิมและอาจสะทอนเสมือนกับการมี ้  สวนลดคาคลื่นความถี่ได 13
 14. 14. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ (4) การดําเนินการกอนรับ (1) การมีสถานภาพทาง ใบอนุญาต กฎหมาย pre-qualification CRITERIA: pass - fail (2) ขอกําหนดในการถือครอง ใ (3) การวางหลักประกันสัญญา หุนและการมีอํานาจควบคุม 1. เปนขั้นตอน gate-keeping กําจัดผูที่ไมมีความตั้งใจจริง หรือที่ไมมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 2. เปนการดํําเนิินการเทาทีจําเปน ป ี่ ป 14
 15. 15. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ () (1) การมีสถานภาพทางกฎหมาย ฎ กอนประมูล กอนรับใบอนุญาต หลังรับใบอนุญาต - นิติบุคคลประเภทบริษัท - แปรสภาพเปน บมจ. - จดทะเบียนในตลาด จํากัด หลักทรัพย ภายใน 3 ป -ไมเปนคนตางดาวตาม กม ไมเปนคนตางดาวตาม กม. วาดวยการประกอบธุรกิจของ เพื่อใหมีการกํากับดูแลที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เชน การเปดเผยขอมูลที่ คนตางดาว โปรงใส การมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งกอใหเกิดคุณประโยชนในดานตาง ๆ - ตองปฏิิบัติตามประกาศ กทช. ป ป ทเกยวของกบการประกอบธุรกจของผู ระกอบการที่มีการใช ที่เกี่ยวของกับการประกอบธรกิจของผประกอบการทมการใช วาดวยขอหามการกระทําอืนใดที่ ่ ทรัพยากรสื่อสารของชาติในการใหบริการแกประชาชนจํานวนมาก มีลักษณะครอบงํากิจการโดย บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย ที่จะ ประกาศในอนาคต - คณสมบัตสอดคลองตามหลัก คุณสมบตสอดคลองตามหลก เกณฑการอนุญาตฯ แบบสาม 15
 16. 16. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ () (2) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเปนเจาของและบุคคลที่เกี่ยวโยง ู ุ (2.1) ไมเปนผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ IMT ยาน 1920 – 1980 MHz คูกับ 2110 – 2170 MHz หรืือตองไมมีผูถอหุนรายใหญเปนผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถีี่ IMT ใ านดัังกลาว  ไ  ื  ใ    ใ   ื ในย  (2.2) ไมมีความเกี่ยวโยงกัน และไมเปนผูถือหุนรายใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือเปนผูมี   อานาจควบคุม หรอถูกควบคุม หรอเปนผู เกยวของ หรอมการถอหุ ไขวกับผ นคาขอรบ อํานาจควบคม หรือถกควบคม หรือเปนผที่เกี่ยวของ หรือมีการถือหนไขวกบผูยนคําขอรับื่ ใบอนุญาตรายอื่น เวนแตกรณีมีความสัมพันธในลักษณะของการเปนผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา กับหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ การพิจารณาใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศ กทช. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการควบรวมและการถือหุนไขวในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553   พบระหวางการพิจารณาคณสมบัติ: ตัดรายชื่อผยนคําขอรับใบอนญาตดังกลาว ออกจาก พบระหวางการพจารณาคุณสมบต ตดรายชอผู นคาขอรบใบอนุญาตดงกลาว ื่ การเปนผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังกอนการรับใบอนุญาต: สงวนสิทธิ์ในการตัดรายชือจาก ่ การเปนผูมีสิทธิเขารวมการประมูล หรือผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณี 
 17. 17. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ () (3) การวางหลักประกันสัญญา ญญ Incentive กอนประมูล ู กอนรับใบอนุญาต ุ หลังรับใบอนุญาต ุ ถา rollout เสร็จ วางหลักประกันสัญญา 10% - จาย upfront payment 50% - สิ้นสุดปที่ 2 จาย 25% กอน งวด สุดทายจาย ของ reserve price ของมูลคาจากการประมูล - สิ้นสุดปที่ 3 จาย 25% สิ้นสุดปที่ 4 ุ ภายในระยะเวลา 45 วัน วน คาธรรมเนียมรายป - คาธรรมเนียมใบอนุญาต - นําสงหนังสือค้ําประกันการ - คาตอบแทนการใชคลื่นความถี่ รบ ริบ : ชําระเงินคาธรรมเนียมการ - คาเลขหมายโทรคมนาคม ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการ ประมูลในสวนที่เหลือ - จัดสรรเงินรายได 4% ดําเนินการกอนรับใบอนุญาต ุ มั่นใจวาผูประกอบการมีศักยภาพทางการเงินในระดับหนึ่ง และไมสราง ภาระทางการเงินเกินสมควร + สรางแรงจูงใ ใ กบผูประกอบการในการ ใจให ั  ใ 17 ลงทุนสรางโครงขายใหเร็วยิ่งขึน ้
 18. 18. กทช. กทช. 5. กระบวนการอนุญาต: การพจารณาคุณสมบต 5 กระบวนการอนญาต: การพิจารณาคณสมบัติ () (4) การดําเนินการกอนรับใบอนุญาต ุ กอนประมูล กอนรับใบอนุญาต หลังรับใบอนุญาต ตองรับรองตนเองวา รับทราบ จัดสงเอกสารแผนการลงทุน จัดสงขอมูลตามเงื่อนไขใน และจะปฎิบัติตามเงื่อนไขใน และแผนการจัดหาเงินทุน การอนุญาตและประกาศ การอนุญาตอยางเครงครัด ุ ขอมูลแสดงฐานะทางการเงิน ู ฐ กทช. ขอมูลดานเทคนิคและ เทคโนโลยี ขอมูลการ ใหบรการในดานตางๆ ที ใหบริการในดานตางๆ ท่ เกี่ยวของ (ภายใน 45 วัน) 18
 19. 19. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต (1) (2) ใบอนุญาตทจะไดรบ ใบอนญาตที่จะไดรับ ขอบเขตกจการทไดรบ ขอบเขตกิจการที่ไดรับ อนุญาต (3) (4) ระยะเวลาการอนุญาต เงื่อนไขในการอนุญาต 19
 20. 20. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (1) ใบอนุญาตที่จะไดรับ ุ ผไดรับใบอนญาต ู ญ ุ ใบอนุญาตใหใชคลนความถ ใบอนญาตใหใชคลื่นความถี่ IMT ใบอนุญาตประกอบกจการ ใบอนญาตประกอบกิจการ ยาน 2.1 GHz โทรคมนาคมแบบที่สาม  prequalification process สอดคลองกับการพิจารณาคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตประกอบ กิจการฯ แบบที่สามและผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่  เพื่อใหการใหบริการเกิดขึ้นในระยะเวลารวดเร็ว ไมเกิดภาระเพิ่มเติมตอผูจะใหบริการ 20
 21. 21. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (2) ขอบเขตกิจการที่ไดรับอนุญาต ุ บริการโครงขาย (Network Provider) บริการโทรคมนาคม (Service Provider) บริการโครงขายโทรคมนาคมไรสาย บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and (Wireless Network) beyond 1 บริการสิ่งอํานวยความสะดวกดาน บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public โทรคมนาคม (Telecommunications Broadband Multimedia Service) 2 Facility) บริการมูลคาเพิ่ม (value added service) 3 บริการ 3G ตาม IMT-2000 ครอบคลุม voice และ non voice บริการขายสงบริการโทรคมนาคม 1+2+ 3 ใหบริการทั้งแกผูใชบริการ, MVNO (ขายสงบริการ) และการ เชาใชโครงขายและสงอานวยความสะดวก เชาใชโครงขายและสิ่งอํานวยความสะดวก (facilities) 21
 22. 22. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (3) ระยะเวลาการอนุุญาต 15 ป นับจากวันที่ไดรบใบอนญาต ป นบจากวนทไดรบใบอนุญาต ั • เทคโนโลยีมการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ี • เพื่อให กทช. สามารถบริหารจัดการการใชประโยชนคลื่นความถี่ที่เปนทรัพยากร สื่อสารของชาติที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหระยะเวลา ใกล ใ เคีียงกัันทุกราย ทํําใ สามารถนํําคลืื่นความถีี่มาใหอนุญาตใหมสอดคลองกัับ ให ใ ใ เทคโนโลยีในอนาคต • ระยะเวลาการคืนทนในการลงทนบริการ 3G อยทประมาณ 9-10 ป ระยะเวลาการคนทุนในการลงทุนบรการ อยู ี่ประมาณ ป 22
 23. 23. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (1) roll out obligation (2) Open Wireless Access เงื่อนไขมาตรฐาน (3) Accounting Separation (4) ผูรับใ ญาตหรืือผูที่เกีี่ยวของ ใบอนุ เงื่อนไขเฉพาะ ที่อยูภายใตสัญญารวมการงาน รายบริการ (5) การจดทะเบีียนในตลาดหลักทรััพย ใ ั (6) การสงเสริมผประกอบการในประเทศ การสงเสรมผู (7) มาตรการเพื่อสังคม 23
 24. 24. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (1) roll out obligation กอนไดรับใบอนุญาต สิ้นสุดปที่ 1 สิ้นสุดปที่ 2 สิ้นสุดปที่ 3 สิ้นสุดปที่ 4 Incentive ถา rollout เสร็จกอน งวด การติดตั้งโครงขาย (roll out) เปดใหบริการ สุดทายจายสิ้นสุดปที่ 4 ใหบริการครอบคลุมอยางนอยที่สุด penalty • ความเร็ว 700 kbps 50% ของประชากร ถา rollout ไมเสร็จ จายคาปรับ ใหบรการครอบคลุมครบทุกจงหวด ใหบริการครอบคลมครบทกจังหวัด รายวน 0.05% ของมูลคาประมูล รายวัน 0 05% ของมลคาประมล ใหบริการครอบคลุมอยางนอยที่สุด 80% ของประชากร เพื่อการคุมครองผูบริโภคและกระตุนใหมีการสรางโครงขายเพียงพอตอการเขาถึงบริการ และเปนประโยชนเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 24
 25. 25. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข Wireless Open Access Infrastructure Sharing National MVNO Roaming Wireless Open Access 25
 26. 26. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (2.1) Infrastructure Sharing 1. ลดตนทุนของผูประกอบการ Passive elements Active elements เปนการใชโครงขายทมอยู ห เป น การใช โ ครงข า ยที่ มี อ ย ใ ห เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ตองใช core network เฉพาะ 2. เพิ่มประสิทธิภาพในแงของ เจรจาขอใชเสาของ 2G/3G ที่มีอยูเดิมกอน transmission เชอมตอชุมสาย t i i ชื่  ช ส ความครอบคลุมพื้นที่ หลักระหวางจังหวัด 3. สงผลกระทบเชิงบวกดาน กรณีอ่นๆ เปนไปตามประกาศ ื  สภาพแวดลอม โดยเฉพาะดาน สภาพแวดลอม โดยเฉพาะดาน ที่ กทช. กําหนด ภูมิทัศน การประหยัดพลังงาน ตั้งเสาใหม ตองเผื่อและเปด ลดปญหากับชุมชน ใหรายอื่นเขาใชรวม บรรลุเปาประสงคในแงของการแขงขันและการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม และแงของ โครงขายและการลงทุน 26
 27. 27. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต (4) เงื่อนไข (2.2) MVNO การสรางโครงขาย การเจรจา • ประกันการใหบริการโครงขาย • ตองเจรจาตกลงกับ MVNO ใน สําหรับ MVNO รายใหม 40% ลักษณะของการขายสงบริการ อยาง สมเหตุสมผล และไมเลืือกปฏิิบัติ ไ MVNO สามารถเจรจาเพื่อ • การเจรจาตองแลวเสร็จ และสามารถ ขอใชบริการจาก MNO ได เปดใหบรการไดภายใน วน เปดใหบริการไดภายใน 90 วัน เพียงรายเดียวเทานั้น กทช. สงเสรมผู ระกอบการรายยอยในลกษณะ กทช สงเสริมผประกอบการรายยอยในลักษณะ MVNO ระดับทองถิ่นและ ระดบทองถนและ ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกันการมีโครงขายพียงพอรองรับปริมาณ traffic ของ MVNO 27
 28. 28. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (2.3) National Roaming • เปนไปตามการ 3G-2G 3G 2G • ไมอนุญาต เจรจาตกลง • บังคับ 2G • ใหขออนุญาต • กํําหนด time limit MVNO ตาม roll out 3G-3G 2G-3G สงเสริมการเขาสูตลาดของผูใหบริการรายใหม ไมเสียเปรียบในการเสนอขายบริการในเรื่อง ของพืื้นที่ีใหบริการ เพิ่มการแขงขันในตลาด  ิ ิ ั ใ กําหนดสิ้นสุดระยะเวลาการ roaming เพื่อหลีกเลี่ยงแรงจูงใจที่ผูประกอบการรายใหมจะไม สรางโครงขายเปนของตนเอง 3G-3G ไมนาจะมีใครไดเปรียบเสียเปรียบในเรื่องสถานะการแขงขัน 28
 29. 29. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (3) Accounting Separation  ตองจัดทําบัญชีแยกประเภทบริการตามที่ไดรับอนุญาต ออกจากบริการและธุรกิจอื่นของผูรับใบอนุญาต และจากบรการทอยู ายใตสัญญารวมการงานกับหนวยงานของรัฐอื่นๆ ตามหลกเกณฑและวธการจดทา และจากบริการที่อยภายใตสญญารวมการงานกบหนวยงานของรฐอนๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา บัญชีแยกประเภทบริการตามที่ กทช. จะประกาศกําหนดตอไป  ระหวางที่ยังไมมีการประกาศกําหนดในเรื่องดังกลาว ใหนําประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการรายงาน ขอมูลบัญชีโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 มาใชบังคับไ ใ ไปพลางกอน 1) เพื่อกํากับดูแลและตรวจสอบผูใหบริการไมใหมีพฤติกรรมกีดกันการแขงขัน เชน การอุดหนุน ไขวบริการ (Cross subsidization) การเลือกปฏิบัติดานราคา (Price Discrimination) การกําหนดราคา ไมเปนธรรมและไมสะทอนตนทุนที่เหมาะสม และเปนการเสริมสรางความโปรงใส (Transparency) รวมทั้งยังสามารถติดตามการลงทุนและอัตราการใชงานของผููบริโภคได ุ 2) ชวยปองกันและตรวจสอบปญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวของกับการชําระสวนแบงรายไดภายใต สัญญารวมการงานสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 2G
 30. 30. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (4) ผูรับใบอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของที่อยูภายใตสัญญารวมการงาน เงื่อนไขสําหรับผูรบใบอนุญาตที่เปนผูอยูภายใตสัญญารวมการงาน หรือเกี่ยวของกับผูอยูภายใตสัญญารวม ั การงาน ผูรับใบอนุุญาตที่เปนผููอยูภายใตสัญญารวมการงานในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน ู ู ประเทศไทย หรือผูอยูภายใตสัญญารวมการงานที่เกี่ยวของกับผูรับใบอนุญาต จะตองยุติการประกอบธุรกิจที่ อยูภายใตสัญญารวมการงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญารวมการงานดังกลาว การใชประโยชนในทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญารวมการงาน ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่และความรับผิดชอบตอการดําเนินการใดๆ อันเกิดจากการใชทรัพยสินที่ เกี่ยวเนื่องกับสัญญารวมการงานของผูถือหุน ที่อาจกอใหเกิดผลผูกพันตามสัญญารวมการงานนั้น โดยไม สามารถเรียกรองใหคณะกรรมการรับผิดชอบในภาระอื่นใดอันเกิดจากผลของสัญญารวมการงานระหวาง คููสัญญานั้นได 30
 31. 31. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (5) การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ภายหลังจากไดรบใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาตรายใดที่มิใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ั จะตองดําเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด หลกทรพย พ.ศ. หลักทรัพย พ ศ 2535 ภายในระยะเวลา 3 ป เพื่อใหมการกํากับดแลที่เหมาะสมยิ่งขึ้น สาหรบ ป เพอใหมการกากบดูแลทเหมาะสมยงขน สําหรับ ี ผูประกอบการที่มการใชทรัพยากรสื่อสารของชาติในการใหบริการ ี 31
 32. 32. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (6) การสงเสริมผูประกอบการในประเทศ ู Service ขอบเขต Activity 1. การลงทุนในพื้นที่ USO • ใชอุปกรณในประเทศไมเกินรอยละ 35 หักคาธรรมเนียม USO ได 1 เทาของมูลคาการลงทุน • ใ  ปกรณในประเทศมากกวารอยละ 35 หกคาธรรมเนยม USO ใชอุ ใ ป   ั  ี ได 2 เทาของมูลคาการลงทุน 2. การลงทุน USO โดย กทช. • ใหใชอุปกรณในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 3. การลงทุนใ ้นทีี่บริิการทัั่วไ ในพืื ไป • ใ อุปกรณในประเทศรอยละ 20 ถึึงรอยละ 35 หัักคาธรรมเนีียม ใช USO ไดรอยละ 50 ของมูลคาการลงทุน • ใชอปกรณในประเทศมากกวารอยละ 35 หักคาธรรมเนียม USO ใชอุปกรณในประเทศมากกวารอยละ หกคาธรรมเนยม 32 ได 1 เทาของมูลคาการลงทุน
 33. 33. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข (6) การสงเสริมผูประกอบการในประเทศ ู EQUIPMENT สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑโทรคมนาคมในโครงขาย 3G  สนับสนุนการรวมตัวหรือจัด Forum สําหรับผูผลิตภายในประเทศ เพื่อใหมีการเสนอปญหา อุปสรรค หรือขอเสนอแนะ อปสรรค หรอขอเสนอแนะ  การสนับสนุนผลิตภัณฑโทรคมนาคมที่มีศักยภาพ (Flagship Product) APPLICATION การจัดตั้ง Application Test Center สนบสนุนการพฒนาโปรแกรมประยุกต สนับสนนการพัฒนาโปรแกรมประยกต (Application) บนพื้นฐานของซอฟตแวรเปด เชน Open บนพนฐานของซอฟตแวรเปด เชน Source การใหบริการโปรแกรมประยุกต (Application) ผานโครงขาย 3G ตองสะทอนตนทุนการใช โครงข โ ายและตนทุนอื่ืนๆ ทีี่เกีี่ยวของ  33
 34. 34. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข () (7) มาตรการเพือสังคม ่ (7.1) การจัดทําแผนความรับผิดชอบตอสังคม การจดทาแผนความรบผดชอบตอสงคม ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําแผนความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององคกร โดยเฉพาะเรืองขยะอิเล็กทรอนิกส สขภาพของผใชบรการ และการจดทาแผนความเสยง ขององคกร โดยเฉพาะเรองขยะอเลกทรอนกส สุขภาพของผู ชบริการ และการจัดทําแผนความเสี่ยง ่ ดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 34
 35. 35. กทช. กทช. 6. สทธ หนาท และเงอนไขในการอนุญาต 6 สิทธิ หนาที่ และเงื่อนไขในการอนญาต () (4) เงื่อนไข () (7) มาตรการเพือสังคม ่ (7.2) การสนับสนุนภารกิจดานบริการโทรคมนาคมเพือสังคม ่ ผูรับใบอนุญาตตองสนับสนุนภารกิจของ กทช. ในการใหบริการโทรคมนาคมเพื่อสังคม ตามที่ กทช. กําหนดตอไป โดยเฉพาะในเรื่องการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมสาธารณะ และบริการอํานวยความ สะดวกในการใชบริการโทรคมนาคมสาธารณะ แกผมีรายไดนอย คนพิการ เด็็ก คนชรา และผูดอยโอกาสใน ใ ใ โ ู ไ โ ใ สังคม (7.3) การปฏิบัติตามเงือนไขในการอนุญาตของผูขอรับการอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของ ่ ผูรับใบอนุญาตและผููที่เกี่ยวของของผููรบใบอนุุญาตจะตองปฏิบัตตามเงื่อนไขในการอนุุญาต ู ุ ั ฏ ิ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม บริการคงสิทธิเลขหมาย โทรศัพทเคลื่อนที่ การคุมครองผูบริโภค ตลอดจนการคุมครองสิทธิของผูใชบริการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สทธในความเปนสวนตว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรภาพในการสอสารถงกน 35
 36. 36. การอนุญาต ประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz คณะกรรมการกจการโทรคมนาคมแหงชาต คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มิถุนายน 2553 36
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×