Závěrečný úkol KPI

236 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. AnotaceTato práce obsahuje pouze nejzákladnější informace týkající se geografických informačníchsystémů neboli GIS. Nalezneme zde definici i popis základních funkcí GIS, dozvíme se zdezákladní rozdíly mezi klasickou a digitální mapou, a také se dozvíme informace k jednotlivýmsložkám GIS, mezi které patří hardware, software a data. Tato část textu je doplněnaobrázkem pro větší přehlednost.Klíčová slovaGIS, mapy, hardware, software, dataBěhem bakalářského studia jsem studovala anglický jazyk a literaturu v kombinaci sezeměpisem a moje bakalářská práce „Manuál pro práci s volně stažitelným softwarem ArcGISExplorer“ pro mě představovala ideální spojení obou studovaných oborů. Pro navazujícímagisterské studium jsem zvolila pouze jeden obor - anglický jazyk, ale ve svém volném časese věnuji překladům českých textů s GIS tematikou do anglického jazyka, což je důvod, pročjsem si jako téma této práce zvolila právě GIS.GIS = GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMYVětšina objektů a jevů reálného světa se vyskytuje na některém místě zemského povrchu nebok němu má vztah. Zároveň se tyto objekty vyskytují v daném prostoru společně s mnohadalšími objekty a navzájem se ovlivňují. Proto znalost umístění a vzájemných prostorovýchsouvislostí mezi objekty je velmi významná. Prakticky to znamená, že v našich datech vpočítači musíme mít zaznamenáno obojí současně, tj. jak vlastní údaje o objektu, tak údaje ojeho poloze. Tomuto typu dat říkáme geografická (nebo prostorová) data a počítačovémusystému, který umožňuje ukládat a využívat taková data říkáme geografický informačnísystém, zkráceně GIS. [1]Pro potřeby geografie se dá GIS definovat jako „organizovaný, počítačově založený systémhardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě, analytickémuzpracování a prezentaci prostorových dat s důrazem na jejich prostorové analýzy.“(Voženílek, 1998) [2]Výsledkem zpracování dat pomocí GIS jsou především digitální mapy. Tyto mapy majímnohem větší možnosti než tradiční mapy papírové. Digitální mapy jsou tvořeny tematickýmivrstvami, které nám umožňují zobrazit větší množství informací než mapy papírové. Mapavytvořená pomocí GIS je výstupem z databáze, takže obsahuje všechny informace, které jsou
  2. 2. v databázi uložené. Hlavní výhodou je však jejich snadná a rychlá aktualizace, která u mappapírových není možná. Informace na tradičních mapách jsou statické a není možnost jeaktualizovat – jedinou možností aktualizace je tvorba mapy nové. Nevýhodou digitálních mapje potřeba techniky pro prohlížení či jakoukoli manipulaci s těmito mapami.Mezi základní funkce GIS patří vstup dat, správa dat, analytické zpracování dat a prezentacedat. GIS nám umožňuje pořizovat, využívat a aktualizovat rozsáhlé databáze s tematickyrůznorodými prostorovými daty.„GIS patří mezi základní počítačové technologie používané v geografii. Důležitou úlohu majíGIS také ve výuce zeměpisu, protože umožňují aktivní zapojení žáků do výuky a rozvojširokého spektra geografických dovedností. Žáci mohou pomocí GIS vytvářet jednoduchémapy, zpracovávat prostorové informace a provádět základní geografické analýzy.“ (Jáč,2012) [3]GIS se skládá ze čtyř základních komponent: hardware, software, geografické údaje aobsluhující personál.HARDWAREHardware, neboli technické vybavení, představuje technickou základnu geografickýchinformačních systémů. Počítače představují základní platformu GIS. Ke vstupu dat sloužínapř. CD, scannery, digitizéry1, OCR2, digitální fotoaparáty nebo kamery. Ke správě aanalytickému zpracování map slouží počítačový software. K výstupu dat jsou nejčastějipoužívány obrazovky, tiskárny, projekční panely či datové projektory. K hardwaru patří taképočítačové sítě, které poskytují efektivní prostředí pro práci s GIS (Voženílek, 1998). [2]SOFTWARESoftware, neboli programové vybavení, představuje soubor programů vykonávajících veškeréoperace systému. Základem softwaru je databáze, což je soubor strukturovaných dat, která sevybírají a ukládají v souladu s určitým datovým modelem a datovou strukturou. Geografickádatabáze je soubor prostorově určených dat. Všechny GIS používají své vlastní internígeografické databáze – je samozřejmostí, že geoinformační databáze ŘSD3 se budou lišit oddatabází ČÚZK4 nebo ČSÚ5. (Voženílek, 1998) [2]1 Digitizér = elektronické nebo elektromagnetické zařízení, které snímá a udává polohu vybraných bodů2 OCR = softwarová technologie, která umožňuje převést rukou psaný text do textového souboru v počítači3 ŘSD = Ředitelství silnic a dálnic4 ČÚZK = Český úřad zeměměřičský a katastrální5 ČSÚ = Český statistický úřad
  3. 3. DATAData jsou klíčovým prvkem každého GIS, tvoří jeho nejdůležitější část (až 90 % nákladů naprovoz GIS). Jsou to údaje získané měřením, pozorováním nebo pouhým zaznamenávánímreality. Jak již bylo řečeno, geografická data jsou seskládána do tematických vrstev a tvoří taksouhrn informací (prostorových, popisných a někdy i časových) o určitém místě. Datapředstavují reprezentaci reality ve formalizované podobě vhodné pro komunikaci, interpretacia zpracování lidmi nebo počítači. Existují různé typy dat, protože data můžeme dělit podlerůzných kritérií (Voženílek, 1998) [2]:Analogová data = data zobrazená fyzickou veličinou, považovanou za spojitě proměnnou,jejíž hodnota je přímo úměrná datům nebo vhodné funkci těchto datAlfanumerická data = data zobrazená písmeny a číslicemi, popř. zvláštními znaky a znakemmezeryČíselná data = data zobrazená pomocí číslicDigitální data = data zobrazená číslicemi, popř. zvláštními znaky a znakem mezery, nazáznamových médiíchGrafická data = prostorová. Popisují ve zvoleném souřadnicovém systému prostorovéumístění a vzájemný vztah entit a jejich částí. Dělí se na geometrická a topologická data.Geometrická data existují ve dvou formátech: o Vektorová data - podstatou vektorových dat je vyjádření geometrické vlastnosti entity pomocí lineárních charakteristik. Základními prvky vektorových dat jsou: bod, linie, plocha. o Rastrová data – jejich základem je překrytí studované entity pravidelnou sítí – mřížkou. Daná entita je pak popsána hodnotami, které jsou vztaženy k polím této sítě.Topologická data popisují vztahy mezi geometrickými daty.Negrafická data = popisné údaje vztažené ke geografickým objektům. (Voženílek, 1998) [2]
  4. 4. text Negrafická celá čísla reálná čísla GEOGRAFICKÁ spojení DATA dotyk topologická vnoření body Grafická orientace linie rastrová geometrická polygony vektorová sítě povrchy objemyObrázek č. 1: Typy geografických datPOUŽITÁ LITERATURA (+ její hodnocení)[1] Co je GIS. ESRI. Arcdata Praha: Geografické informační systémy. [online]. [cit. 2012-12-21]. Dostupné z www: <http://www.arcdata.cz/oborova-reseni/co-je-gis/>  vydavatelem je společnost Arcdata Praha, která poskytuje komplexní služby v oblasti GIS a je oficiálním distributorem software pro GIS a zpracování dat DPZ firem ESRI, ITT Visual Information Solution, LizardTech a Telvent  stránky nabízejí aktuální informace  informace jsou přesné, objektivní; jsou zde použity odborné názvy  stránky jsou přehledné, obsahují spoustu infografiky a obrázků pro větší přehlednost a názornost  stránky obsahují funkční odkazy na jiné stránky (např. www.esri.com)
  5. 5. [2] VOŽENÍLEK, V. Geografické informační systémy I.: Pojetí, historie, základníkomponenty. 1. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 173 s. ISBN80-7067-802-X  Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. je vedoucím katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci; je autorem mnoha knih a odborných článků týkajících se GIS  tato kniha obsahuje komplexní a velice přehledně zpracované informace o GIS  součástí knihy je i názorná infografika  kniha obsahuje odborné názvy  tato kniha je uvedena jako zdroj mnoha bakalářských i diplomových prací, dokonce i výukové materiály a skripta jsou sestavovány podle prací pana Voženílka  i když je kniha již 14 let stará, její informace jsou aktuální, protože základní pojmy, pojetí, historie ani základní komponenty GIS se za tu dobu nezměnily[3] JÁČ, M. GIS ve výuce zeměpisu: analýza zimních sportů. Geografické rozhledy.Kartografie Praha, 2012, roč. 21, č. 4. ISSN 1210-3004  Geografické rozhledy je odborný časopis, který vydává Česká geografická společnost = občanské sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků v geografii a příbuzných oborech  v každém čísle tohoto časopisu najdeme sekci nazvanou „Svět kartografie a geoinformatiky“, která se věnuje kartografii a geoinformatice  časopis vychází pětkrát ročně již 22. rokem – nabízí aktuální odborné informace zaměřené na geografické a environmentální vzdělávání  časopis je přehledně zpracovaný; najdeme v něm nové, originální myšlenky  autor článku Martin Jáč (kvalifikovaný odborník na GIS) se věnuje zavedení GIS do škol

×