Práce

343 views

Published on

Kurz práce s informacemi, závšrečný úkol

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Práce

  1. 1. Markéta Čermáková Učo: 485130 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Imatrikulační ročník: 2012/2013 Počet znaků:7 487 Sociální deviaceDatum odevzdání:1.ledna 2013
  2. 2. 1. Úvod 1.1. ArgumentaceTéma sociálních deviací jsem si vybrala z toho důvodu, že mě opravdu velice zajímá a taképřímo souvisí s oborem, který studuji. Téma je to obsáhlé a velice rozebírané. Proběhla užspousta výzkumu, vyšlo spoustu publikací a článku a proto pro mě nebylo složité najít vhodnéa kvalitní zdroje informací. Práce proto nebyla ani moc složitá, ale ani moc lehká. Probrat setotiž velikým počtem zdrojů a vybrat jen ty důležité a spolehlivé není až tak úplně snadné.2. Sociální deviace 2.1. DefiniceSociální deviací je chápán pojem, který pochází z 20. století a označuje chování člověka, neboskupiny lidí, porušujících sociální normu nebo těch co se od těchto norem podstatně odchýlili.Tedy porušení formálních očekávání a neformálních požadavkůkladených společností najednotlivce.Vnímání deviací se liší podle času, sociálního a kulturním prostředí. Hodnocení jistéhochování jako deviace závisí na hodnotiteli a na jeho pojetí sociálních a společenských norem,jako například jsou ideové a náboženské. 2.2. HistoriePřestože pojem sociální deviace pochází z 20. století, lidstvo se tímto problémem zabývá užod nejstarších primitivních společností. V každé utvořené komunitě bylo jisté tabu (norma),co se nesměla porušit. Za nejstarší tabu by se dal považovat incest. Za porušení tohotopravidla existovaly přísné tresty, které ve většině případů znamenali smrt (např. vyloučení zespolečnosti, člověk sám nedokázalpřežít). 2.3. ČleněníČlenit deviace jde podle různých hledisek. Podle oblasti sociálního života (politická, právní,mravní). Dále podle povahy trestu, kterým je porušení dané normy sankciováno, tedy co jeprotiprávní a co je pouhé porušení nějaký ustálených pravidel ale ne zákona. Také podlestupně rozšířenosti této deviace na časté (drogy, alkoholismus) a na málo rozšířené(sebevraždy). A v neposlední řadě na rozdělení podle sociálních skupin (kriminalitamladistvých).Nejjednodušším členěním je ale členění na negativní a pozitivní deviace. Lidé mají tendencisi vždy pod pojmem deviace představovat něco špatného, ale sociologové rozlišují deviace nanegativní a pozitivní. Pod pozitivní deviace například patří abstinence, striktní dodržovánípravidel silničního provozu aj. Mezi negativní patří drogy, alkoholismus a takébezdomovectví. 2.4. TeorieBěhem let zkoumání a pozorování sociálních deviací bylo vytvořeno spoustu rozdílnýchpřístupů a koncepcí. Podle M. Hrčka jdou rozdělit do tří směrů. 2.4.1. Biologický směrTyto teorie nacházejí odůvodnění v dědičnosti, především nacházejí příčinu v genetických afyziologických faktorech působících na člověka. Je to nejstarší teorie zabývající se sociálnídeviací. Svůj záměr zaměřují převážně na analýzu zločinu a kriminologii. 2
  3. 3. Biologické teorie se snaží dokázat, že jsou typy lidí, kteří jsou více náchylní k deviaci ačastěji ji propadají a že se tito lidé dají najít a určit podle měřitelných anatomických znaků.Zakladatelem této teorie byl Cesere Lombrosa, italského vědce, který tuto teorii zkoumalv mnoha italských věznicích. Podle jeho teorie se zločinci od normálních lidí liší předevšímfyziologickými anomáliemi. Lomboroso se především zabýval rozborem tvaru jejich lebek.Biologické teorie zažili největší období zájmu během 30. let 20. století a během 2. světovéválky. To ale neznamená, že dnes jsou tyto teorie zapomenuty, stále se spousta vědců zabývátímto tématem. Nejzajímavějším je asi Henry E. Kelly, který tvrdí, že hyperglykémie(přebytek cukru v krvi) může vyústit v protiprávní jednání stejně jako nedostatek vitamínů.V dnešní době se tedy vědci zabývají tím, že důvodem deviantního chování může býtnevyváženost látek v krvi. 2.4.2. Psychologické teorieZdůrazňují vliv osobnosti, ega, agrese, frustrace či motivace. Stejně jako biologické teoriepovažují psychologické deviaci za úchylky a devianta za člověka s abnormalitou. Deviace jepovažována za nemoc a abnormalita za něco nezvyklého co by se mělo léčit a kontrolovat.Psychologické teorie se děli do několika dalších skupin. 2.4.2.1. Etiketizační přístup (labelling)Přístup zabývající se tím, že je určité chovaní v určité společnosti nálepkované jako deviantní,i přesto že v jiné společnosti je toto chovaní bráno jako úplně normální. Deviant je tedy tenkomu je nálepka přiřčena a deviantní chovaní je to, které lidé takto označují. Většinou jde orůzné projevy sexuálního chovaní. 2.4.2.2. Psychoanalytická koncepceTato koncepce je spojována se jménemSigmunda Freuda. Podle této teorie je psychický životčlověka ovládán různými pudy, které vyvolávají různé způsoby odreagování. Především dvazákladní lidské pudy, které jsou protikladné. Pud sexuální, který přináší slast a puddestruktivní, který přináší smrt. Když je tedy člověk přirozený, chová se tak, jak mu pudynařizují, společnost ho má za devianta. Pokud se chová ale tak, aby byl pro společnostipřijatelný je deviantní sám k sobě a své přirozenosti. 2.4.2.3. BehaviorismusZabývá se teorii lidského chování. Deviaci uvádí jako nějaký podmět a reakci na něj. 2.4.3. Sociologické teorieNacházejí příčinu deviace ve vlivu prostředí a sociologických či skupinových faktorech. 2.4.3.1. Teorie anomieNedostatečnou sociální kontrolou a regulací vzniká stav, kdy ve společnosti přestávají platitzákony. Díky tomuto nastává chaos a konflikt mezi sociální a kulturní strukturou. 2.4.3.2. Subkulturní teorieTeorie vycházející z toho, že deviantnímu chování je výsledkem nepřizpůsobení se normám apřínos abnormálního chování z jiných subkultur. 2.4.3.3. Teorie kulturního přenosu Teorie vycházející z toho, že deviantnímu chování se učíme od jiných jedinců, kteří si tuto deviaci přináší ze subkultur, kde je považována za normální. 2.4.3.4. Teorie sociálního učení 3
  4. 4. Jejím základem je myšlenka, že deviantní chování je determinováno sankcí (pozitivní inegativní), která za něj následuje.3. AnotaceTato práce pojednává o sociálních deviacích, historii, jejich dělení a teoriích jejich vzniku.Nejvíce jsou zde rozebírány teorie vzniku, kterých je nepřeberné množství a zde jsou uvedenyty základní a ověřené.4. Klíčová slova -deviace -společnost -abnormalita -chování člověka5. InfografikaZde je rozdělení teorií sociálních deviací jako myšlenková mapa.SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:HRČKA, Michal, Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001 - 302 s. ISBN80-85850-68-0  Text je v oblasti jazykové správnosti bezchybný.  Kvalifikace autora je dle mého názoru nezpochybnitelná, z knihy je jasné, že danému tématu rozumí.  Problematiku pokrývá v celé její šířce a délce.  Vadí mi ale veliké množstvínedůležitých informací.  Kniha není zastaralá.POLIŠENSKÁ, V. A., Sociální deviace, přehled sociologických teorií. Československápsychologie. 2007. Roč. 51, č. 2. S.210-211. ISSN 0009062X  Přehledný článek.  V jazykové oblasti bez chyby.  Pouze obsah knihy, skoro bez vlastní myšlenky.  Je aktuální.  Důvěryhodný zdroj. 4
  5. 5. Sociální deviace, In: Wikipedie: otevřená encyklopedie[online]. St. Petersburg(Florida): Wikimedia Foundation, 18. 7. 2006, 16:53, Stránka byla naposledy editována 21.10. 2012 v 04:53. Dostupnéz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_deviace  Nespolehlivý zdroj.  Malé množství informací.  Přehledné.  Aktuální informace.  Není jisté kdo je autor a jestli je vzdělaný v této oblasti. 5

×