Los hijos

137 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
137
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Los hijos

 1. 1. PPaarraa qquuiieenn eess ppaaddrree oo mmaaddrree yy ppaarraa aaqquueellllooss qquuee lloo sseerráánn...... Gg.
 2. 2. Hay un período eenn qquuee llooss ppaaddrreess qquueeddaammooss hhuuéérrffaannooss ddee nnuueessttrrooss hhiijjooss.. EEllllooss ccrreecceenn iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee ddee nnoossoottrrooss,, ccoommoo áárrbboolleess mmuurrmmuurraanntteess yy ppáájjaarrooss iimmpprruuddeenntteess.. CCrreecceenn ssiinn ppeeddiirr ppeerrmmiissoo aa llaa vviiddaa,, ccoonn uunnaa eessttrriiddeenncciiaa aalleeggrree yy aa vveecceess,, ccoonn aallaarrddeeaaddaa aarrrrooggaanncciiaa.. PPeerroo nnoo ccrreecceenn ttooddooss llooss ddiiaass ¡¡CCrreecceenn ddee rreeppeennttee!!
 3. 3. Un día, se sientan cceerrccaa ttuuyyoo yy ccoonn iinnccrreeííbbllee nnaattuurraalliiddaadd,, ttee ddiicceenn ccuuaallqquuiieerr ccoossaa qquuee ttee iinnddiiccaa qquuee eessaa ccrriiaattuurraa,, hhaassttaa aayyeerr eenn ppaaññaalleess yy ppaassiittooss tteemmbblloorroossooss ee iinnsseegguurrooss,, ccrreecciióó...... ¿CCuuaannddoo ffuuéé qquuee nnoo lloo ppeerrcciibbiissttee?? ¿DDóónnddee qquueeddaarroonn llaass ffiieessttaass iinnffaannttiilleess,, llooss jjuueeggooss eenn llaa aarreennaa yy llooss ccuummpplleeaaññooss ccoonn ppaayyaassooss?? CCrreecciieerroonn eenn uunn rriittuuaall ddee oobbeeddiieenncciiaa oorrggáánniiccaa yy ddeessoobbeeddiieenncciiaa cciivviill..
 4. 4. e Ahora essttaass aahhíí,, eenn llaa ppuueerrttaa ddee llaa ddiissccoo,, eessppeerraannddoo aannssiioossoo,, nnoo ssóólloo qquuee nnoo ccrreezzccaa,, ssiinnoo qquuee aappaarreezzccaa...... AAllllíí eessttáánn mmuucchhooss ppaaddrreess aall vvoollaannttee,, eessppeerraannddoo qquuee ssaallggaann zzuummbbaannddoo ssoobbrree ppaattiinneess,, ccoonn ssuuss ppeellooss llaarrggooss yy ssuueellttooss.. YY aallllíí eessttáánn nnuueessttrrooss hhiijjooss,, eennttrree hhaammbbuurrgguueessaass yy ggaasseeoossaass;; eenn llaass eessqquuiinnaass,, ccoonn eell uunniiffoorrmmee ddee ssuu ggeenneerraacciióónn yy ssuuss iinnccóómmooddaass mmoocchhiillaass eenn llaa eessppaallddaa..
 5. 5. YY aaqquuíí eessttaammooss nnoossoottrrooss,, ccoonn eell ppeelloo ccaannoo...... YY ssoonn nnuueessttrrooss hhiijjooss;; llooss qquuee aammaammooss aa ppeessaarr ddee llooss ggoollppeess ddee llooss vviieennttooss,, ddee llaass eessccaassaass ccoosseecchhaass ddee ppaazz,, ddee llaass mmaallaass nnoottiicciiaass yy llaass ddiiccttaadduurraass ddee llaass hhoorraass.. EEllllooss ccrreecciieerroonn oobbsseerrvvaannddoo yy aapprreennddiieennddoo ccoonn nnuueessttrrooss eerrrroorreess yy nnuueessttrrooss aacciieerrttooss;; pprriinncciippaallmmeennttee ccoonn llooss eerrrroorreess qquuee eessppeerraammooss nnoo rreeppiittaann......
 6. 6. HHaayy uunn ppeerrííooddoo eenn qquuee llooss ppaaddrreess vvaammooss qquueeddaannddoo hhuuéérrffaannooss ddee hhiijjooss;; yyaa nnoo llooss bbuussccaammooss eenn llaass ppuueerrttaass ddee llaass ddiissccootteeccaass yy llooss cciinneess.. PPaassóó eell ttiieemmppoo ddeell ppiiaannoo,, eell ffúúttbbooll,, eell bbaalllleett,, llaa nnaattaacciióónn...... SSaalliieerroonn ddeell aassiieennttoo ddee aattrrááss yy ppaassaarroonn aall vvoollaannttee ddee ssuuss pprrooppiiaass vviiddaass..
 7. 7. Deberíamos haber ido mmááss jjuunnttoo aa ssuu ccaammaa eenn llaa nnoocchhee,, ppaarraa eessccuucchhaarr ssuu aallmmaa rreessppiirraannddoo,, ccoonnvveerrssaacciioonneess yy ccoonnffiiddeenncciiaass eennttrree llaass ssáábbaannaass ddee llaa iinnffaanncciiaa yy ccuuaannddoo ffuueerroonn aaddoolleesscceenntteess.. AAqquueellllooss ddoorrmmiittoorriiooss lllleennooss ddee aaddhheessiivvooss,, ppoosstteerrss,, aaggeennddaass ccoolloorriiddaass yy ddiissccooss eennssoorrddeecceeddoorreess..
 8. 8. ¡¡ NNoo llooss ddeejjeess ccrreecceerr ssiinn mmoossttrraarrlleess ttooddoo ttuu aaffeeccttoo !!
 9. 9. Al principio nos acompañaban aall ccaammppoo,, aa llaa ppllaayyaa,, aa ppiisscciinnaass yy rreeuunniioonneess ccoonn aammiiggooss,, ssiinn ffaallttaarr llaass nnaavviiddaaddeess.. HHaabbííaa ggrraannddeess ppeelleeaass eenn eell aauuttoo ppoorr llaa vveennttaannaa,, llooss ppeeddiiddooss ddee cchhiicclleess yy llaa mmúússiiccaa ddee mmooddaa.. DDeessppuuééss lllleeggóó eell ttiieemmppoo eenn qquuee vviiaajjaarr ccoonn llooss ppaaddrreess ssee vvoollvviióó uunn eessffuueerrzzoo yy ssuuffrriimmiieennttoo ppuueess eerraa mmuuyy ddiiffiicciill sseeppaarraarrssee ddee llooss aammiiggooss yy llooss pprriimmeerrooss nnoovviiooss..
 10. 10. Y quedamos los padres eexxiilliiaaddooss ddee llooss hhiijjooss,, aahhoorraa tteenneemmooss llaa ssoolleeddaadd yy ttrraannqquuiilliiddaadd qquuee ssiieemmpprree hhaabbííaammooss ddeesseeaaddoo...... YY nnooss lllleeggóó eell mmoommeennttoo eenn qquuee ssóólloo mmiirraammooss ddee lleejjooss,, aallgguunnooss eenn ssiilleenncciioo yy eessppeerraammooss qquuee eelliijjaann bbiieenn eenn llaa bbúússqquueeddaa ddee llaa ffeelliicciiddaadd ¡¡YY ccoonnqquuiisstteenn eell mmuunnddoo ddeell mmooddoo mmeennooss ccoommpplleejjoo ppoossiibbllee!!
 11. 11. QQuueeddaa eessppeerraarr:: EEnn ccuuaallqquuiieerr mmoommeennttoo nnooss ddaann nniieettooss.. EEll nniieettoo eess aahhoorraa ddee ccaarriiññoo oocciioossoo yy eessttaannccaaddoo.. PPoorr eessoo llooss aabbuueellooss ssoonn ttaann ddeessmmeessuurraaddooss.. YY ssee ddeessccoonnttrroollaann ttaannttoo ccoonn llaa eexxpprreessiióónn ddee ccaarriiññoo.. LLooss nniieettooss ssoonn llaa úúllttiimmaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee rree--eeddiittaarr nnuueessttrroo aaffeeccttoo..
 12. 12. PPoorr eessoo eess nneecceessaarriioo ¡¡ hhaacceerr aallgguunnaa ccoossaa mmááss !! aanntteess ddee qquuee ccrreezzccaann......
 13. 13. SSóólloo aapprreennddeemmooss aa sseerr hhiijjooss ccuuaannddoo ssoommooss ppaaddrreess......
 14. 14. YY ssóólloo aapprreennddeemmooss aa sseerr ppaaddrreess ccuuaannddoo ssoommooss aabbuueellooss...... !!!!

×