Accio Social I Ciutadania 2010

1,370 views

Published on

Llei de la Infància i l'Adolescència

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Accio Social I Ciutadania 2010

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Secretaria d’Infància i Adolescència ACCIÓ SOCIAL I CIUTA DANIA HE NASCUT AMB DRETS I OPORTUNITATS
 2. 2. És per a mi i per a tots els infants de Catalunya, tinguem problemes concrets o no. Ens ajuda a millorar en benestar, a formar part de la ciutadania i a participar-hi de veritat. TOTS ELS INFANTS DE CATALUNYA Tots tenim DRETS
 3. 3. La nova llei em col.loca al centre de tots els interessos. Les meves necessitats són una prioritat absoluta per davant dels interessos dels adults tots iguals
 4. 4. CIUTADANA protagonista Sóc una ciutadana de ple dret ara i aquí, com la resta de ciutadans de Catalunya.
 5. 5. AMBDÓS SEXES SÓN IGUALS DAVANT LA LLEI Les meves necessitats materials i espirituals s’han de satisfer en l’àmbit familiar fills
 6. 6. ningú no pot discriminar els vostres fills per raons de sexe, origen, color, idioma, religió, opinió, economia, condicions físiques o SENSORIALS, estat de salut, NAIXEMENT orientació sexual o condicions personals.
 7. 7. Per tal de garantir el meu benestar personal i social, els poders públics promouran mesures de suport, protecció i assistència a la família.
 8. 8. acolliment En cas que em trobi desemparada o en qualsevol altra situació situació de desatenció o negligència, la nova Llei impulsa els acolliments especialitzats i permanents.
 9. 9. MALTRACTAMENT Si algú atempta contra la meva integritat física o psíquica, s’adoptaran mesures de PROTECCIÓ de caràcter urgent i suport psicològic, educatiu i social.
 10. 10. En cas d’abús o maltractament, aquesta nova Llei permet que sigui el meu agressor qui hagi de marxar de casa perquè pugui viure en un entorn familiar lliure de violència. No hi ha dret que es maltracti el vostre fill ! MALTRACTAMENT
 11. 11. LA LLEI DELS DRETS I DE LES OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA és per a tots els que viuen a Catalunya Infància Respon: 900 300 777
 12. 12. Se’m protegeix davant la victimització secundària amb la coordinació de totes les actuacions de les administracions implicades en cas de maltractament o abús.
 13. 13. Aquesta llei em permet PARTICIPAR Aquesta llei em permet PARTICIPAR activament en la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica.
 14. 14. Els poders públics han de generar nous espais socials que dinamitzin la meva participació responsable en la societat. CIUTADÀ I CIUTADANA DE PLE DRET TENS DRETS CIVILS I POLÍTICS
 15. 15. LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ CONSELL El Consell Nacional de la Infància em permetrà participar en les decisions que m’afecten.
 16. 16. LLIBERTAT DE PENSAMENT CONSCIÈNCIA I RELIGIÓ Felic! Tinc dret a conèixer els meus orígens.
 17. 17. LLIURE PENSAMENT La LLIBERTAT DE PENSAMENT, CONSCIÈNCIA I RELIGIÓ és un dret i els pares teniu el dret i el deure de cooperar perquè pugui exercir-lo.
 18. 18. El dia 12 de maig de 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei dels drets i les oportunitat de la Infància i l’adolescència. Aquesta llei millora el sistema de protecció davant els maltractaments, agilitza l’adopció nacional i situa el dret de participació al capdavant de les polítiques d’infància.
 19. 19. Objectius de la Llei: <ul><li>Abasta tota la legislació catalana sobre la infància i l’adolescència, independentment de si es troba o no en situació de risc o desemparament. </li></ul><ul><li>Visualitzar l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i oportunitats. </li></ul><ul><li>Actualitzar la normativa d’acord amb les noves necessitats i circumstàncies socials. </li></ul>
 20. 20. Marc Jurídic: <ul><li>L’article 166.3 i 166.4 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció de menors i de promoció de les famílies i de la infància. </li></ul><ul><li>La Llei desplega l’article 17 de l’Estatut, que reconeix el dret de totes les persones menors d’edat a rebre l’atenció necessària per al desenvolupament de la seva personalitat i del seu benestar en el context familiar i social. </li></ul>
 21. 21. Estructura de la Llei: <ul><li>La Llei s’estructura en 6 títols amb un total de 165 articles </li></ul><ul><li>Títol I. Disposicions directives i principis rectors. </li></ul><ul><li>Títol II. Drets dels infants i dels adolescents. </li></ul><ul><li>Títol III. Prevenció general. </li></ul><ul><li>Títol IV. Protecció pública davant el maltractament infantil. </li></ul><ul><li>Títol V. La protecció a la infància i l’adolescència en situació de risc social i desemparament. </li></ul><ul><li>Títol VI. Infraccions i sancions. </li></ul><ul><li>7 disposicions addicionals, 4 transitòries, 1 derogatòria i 4 finals. </li></ul>
 22. 22. Novetats de la Llei: <ul><li>Títol I. Disposicions directives, principis rectors i actuacions de les administracions públiques </li></ul><ul><li>L’interès superior de l’infant i adolescent és el principi integral i transversal en tots els àmbits que afecten a l’infant i adolescent i les normes i polítiques publiques han de garantir aquest interès. </li></ul><ul><li>El Departament competent en matèria de menors de la Generalitat, actualment el Departament d’Acció Social i Ciutadania, coordinarà i planificarà les polítiques d’infància a nivell nacional. </li></ul><ul><li>Es crearan taules territorials d’infància per tot el país, que coordinaran les polítiques en l’àmbit territorial. </li></ul><ul><li>Els Consells de Participació d’Infància seran el mitjà de participació dels infants. Se’n crearan a nivell municipal i hi haurà un consell d’àmbit nacional. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Títol II. Dels drets dels infants i adolescent </li></ul><ul><li>Es defineixen els drets i les llibertats de l’infant i l’adolescent, en diferents àmbits: àmbit civil i polític, de la salut, del benestar personal i material, etc. </li></ul><ul><li>En l’àmbit de la salut, es reconeix el dret a decidir sobre la pròpia maternitat , d’acord amb la legislació específica. </li></ul><ul><li>En el camp de l’educació, es regula l’absentisme escolar, la desescolarització i l’abandó escolar. Les administracions hauran de detectar-ne els casos i adoptar les mesures necessàries. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Títol III. Prevenció general </li></ul><ul><li>Prevenció general: L’administració ha de prevenir tot tipus de situacions perjudicials per als infants (maltractaments, explotació laboral o sexual, consum de drogues, etc.) i ha de promoure programes de sensibilització a la ciutadania. </li></ul><ul><li>Es defineix la prevenció del risc social : aquelles situacions que afecten a conjunts d’infants i adolescents de forma global, ja sigui per una qüestió territorial, cultural o social. </li></ul><ul><li>Prevenció específica de l’ablació i la mutilació genital femenina . </li></ul><ul><li>El govern de la Generalitat farà una llista d’indicadors de factors de risc i de protecció i farà recomanacions per tal que sigui més fàcil identificar-los. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Títol IV. De la protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents </li></ul><ul><li>Es prioritza que sigui l’infant maltractat qui es quedi a l’entorn familiar i sigui el maltractador el que hagi de marxar de casa. </li></ul><ul><li>Es crea el Centre d’Investigació i Recerca sobre el Maltractament Infantil. </li></ul><ul><li>Protecció davant la victimització secundària. </li></ul><ul><li>Especialització i formació de les forces i cossos de seguretat, i professionals de la salut i l’educació. </li></ul><ul><li>La Generalitat podrà exercir l’acció popular en els judicis penals per mort o per maltractaments físics o sexuals greus. </li></ul><ul><li>Es creen serveis d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d’abús sexual. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Títol V. Protecció a la infància i l’adolescència en situació de risc o desemparament (1) </li></ul><ul><li>Distinció entre situacions de risc i de desemparament: </li></ul><ul><li>- Situació de risc: l’infant es veu limitat o perjudicat a nivell personal, però no és necessària la separació del nucli familiar. </li></ul><ul><li>Desemparament: l’infant es troba en una situació en què li falten elements bàsics per al seu desenvolupament personal i cal aplicar una mesura que impliqui la separació del seu nucli familiar . </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Millores en el procediment de desemparament: </li></ul><ul><li>Mesures cautelars: quan hi hagi una situació de perill, es pot desempara l’infant de forma preventiva. </li></ul><ul><li>Limitació de termini: per oposar-se a les situacions de desemparament i d’adopcions de mesures de protecció. </li></ul><ul><li>- Regulació més detallada del procediment administratiu. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Títol V. Protecció a la infància i l’adolescència en situació de risc o desemparament (2) </li></ul><ul><li>Considerar l’infant o l’adolescent com a subjecte de dret i facilitar el seu exercici i la seva participació. </li></ul><ul><li>Notificar les resolucions als adolescents, els quals que podran impugnar-les. </li></ul><ul><li>Informar a l’infant o l’adolescent protegit de la seva situació personal : de les mesures adoptades i de les actuacions que caldrà seguir. </li></ul><ul><li>Crear la figura del procurador/a dels drets dels infants i adolescents, que tindrà les funcions de : Inspecció; atendre les sol·licituds i queixes de menors tutelars; atendre les peticions del Síndic de Greuges; elevar al Departament competent recomanacions i propostes en l’àmbit de les situacions dels infants i adolescents. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Títol V. Protecció a la infància i l’adolescència en situació de risc o desemparament (3) </li></ul><ul><li>Nova regulació de les mesures de protecció: </li></ul><ul><li>Acolliment permanent: s’acordarà quan no sigui possible l’adopció i es prevegi un desemparament definitiu. </li></ul><ul><li>Acolliment professional: amb persones qualificades i seleccionades, que acolliran infants amb diversitats funcionals, grups de germans o necessitats educatives especials. </li></ul><ul><li>Nou règim jurídic de l’acolliment preadoptiu: hi ha un termini de dos mesos per oposar-se a la resolució d’acolliment preadoptiu que dictarà l’administració i un cop la resolució sigui ferma no caldrà el consentiment del progenitor per a continuar amb l’adopció. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Títol V. Protecció a la infància i l’adolescència en situació de risc o desemparament (3) </li></ul><ul><li>Regulació de l’assistència posterior a la majoria d’edat o emancipació: formació i inserció laboral dels joves extutelats que ho sol·licitin. </li></ul><ul><li>Coordinació i regulació de les actuacions de protecció en els supòsits de persones menors que cometin infraccions penals. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Nombre de tuteles: canvis amb la Llei </li></ul><ul><li>Per atendre a un menor en la pròpia família no caldrà desemparar. Això comportarà canvis en el nombre de menors tutelats. </li></ul><ul><li>Amb la legislació actual, per treballar en una família en situació de risc calia desemparar un menor. Amb la nova Llei, això no serà necessari, ja que es podrà actuar en cas de situació de risc sense desemparar el menor. </li></ul><ul><li>Actualment, el Departament està ultimant un pla d’implantació per tal que retornar la tutela als respectius pares i/o mares dels 1.136 menors que estan sent atesos a la seva pròpia família. </li></ul><ul><li>Aquestes famílies seguiran rebent suport econòmic i l’atenció del Departament mentre es trobin en situació de risc. </li></ul><ul><li>El nombre de menors tutelats baixarà considerablement en els propers mesos. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>La llei contempla dues noves modalitats d’acolliment: </li></ul><ul><li>Acolliment permanent: s’acordarà quan no sigui possible l’adopció i es prevegi un desemparament definitiu. </li></ul><ul><li>Acolliment professional: amb persones qualificades i seleccionades, que acolliran infants amb diversitats funcionals, grups de germans o necessitats educatives especials. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Calendari d’implementació de la Llei </li></ul><ul><li>La llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver estat publicada al DOGC. </li></ul><ul><li>La llei introdueix canvis fonamentals en el treball diari de tots els òrgans i organismes de la Secretaria d’Infància i Adolescència, dels Serveis Socials bàsics i del Serveis Socials especialitzats. </li></ul><ul><li>La llei tindrà un calendari d’implementació progressiu. Les mesures més urgents i necessàries s’implantaran en un termini màxim de 2 mesos, mentre que les menys urgents es duran a terme en un màxim de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei. </li></ul><ul><li>El total desplegament de la Llei pot durar fins a 3 anys. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Cost econòmic de la Llei </li></ul><ul><li>Centre d’Investigació i Recerca sobre Maltractaments Infantils, previst en l’article 87 de la Llei: 235.000 euros anuals. </li></ul><ul><li>Prestació per a menors d’edat en situació de risc: 1.125.000 euros d’increment pressupostari (entrarà en vigor el 2011). </li></ul><ul><li>Altres despeses derivades de l’aplicació de la Llei (inclou Infància Respon, Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil, Registre Unificat del Maltractament Infantil): 1.460.000 euros. </li></ul><ul><li>Total: 2.820.000 euros anuals </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Conclusions I. Canvi de paradigma </li></ul><ul><li>Fins ara, la legislació vers la infància i l’adolescència pivotava sobre la protecció, només tractava de reaccionar quan l’infant i l’adolescent entraven en situació de risc o desemparament i es preveien mesures per pal·liar aquesta situació. </li></ul><ul><li>La Llei s’adreça a tota la població infantil i adolescent en general i dicta preceptes proactius per aconseguir un major benestar pels infants sense que aquests es trobin en risc o dificultat. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Conclusions II. Grans eixos de millora </li></ul><ul><li>La Llei reconeix i potencia els drets dels infants i adolescents, així com la seva protecció. </li></ul><ul><li>Millora el suport a les famílies reconeixent la família com a millor espai on desenvolupar els infants i adolescents. </li></ul><ul><li>Millora les mesures i garanties de tot el sistema de protecció dels infants i adolescents més vulnerables. </li></ul>
 37. 37. Treball realitzat per: Mari Carmen Lozano Pareja [email_address] Badalona, 3 de juny de 2010

×