Acollida (1)

1,596 views
1,424 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Acollida (1)

 1. 1. AULES D’ACOLLIDA
 2. 2. <ul><li>OBJECTIUS DEL PLA LIC: </li></ul><ul><ul><li>Fomentar la inclusió social </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidació de la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupar la consciència d’igualtat de totes les persones. </li></ul></ul><ul><li>PRINCIPIS DEL PLÀ LIC: </li></ul><ul><ul><li>Èxit personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Èxit social. </li></ul></ul><ul><ul><li>Èxit academic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Èxit laboral. </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>LÍNIES D’ACTUACIÓ: </li></ul><ul><ul><li>Aula d’acollida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Centre educatiu acollidor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans educatius d’entorn. </li></ul></ul><ul><li>CRITERIS PER L’ASSIGNACIÓ AA: </li></ul><ul><ul><li>Nombre d’alumnat nouvingut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Percentatge d’alumnat de nacionalitat estrangera. </li></ul></ul><ul><ul><li>La situació socioeconòmica de l’entorn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir present l’oferta educativa de la zona. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>COMPROMISOS SOBRE ASPECTES DIDÀCTICS: </li></ul><ul><ul><li>Recusos humans i materials necessaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos organitzatius i metodològics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Designar tutor d’aula d’acollida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisar els documents. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Definició : Recurs, una estratègia organitzativa i metodològica per atendre a l’alumnat nouvingut quan arriba al sistema educatiu a Catalunya. </li></ul><ul><li>Doble finalitat </li></ul><ul><li> (emocionalment) </li></ul><ul><li>Ben atès i valorat </li></ul><ul><li>Eines per procés ensenyament - aprenentatge. </li></ul><ul><li>Aconseguir èxit escolar i igualtat d'oportunitats </li></ul><ul><li>Aula ordinària és l’espai de referència i l’aula d’acollida vol garantir l’acollida emocional i accelerar l’aprenentatge de la llengua vehicular. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Objectiu central de l’educació : </li></ul><ul><li>Tot alumnat ha de poder afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural del segle XXI. </li></ul><ul><li>Procés integració : assistència a les àrees que requereixin menys competència lingüística. </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><ul><li>Recurs obert (Incorporació en qualsevol moment) </li></ul></ul><ul><ul><li>Recurs flexible (Respostes diferents segons les necessitats) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinàmica (Processos de reflexió pedagògica) </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>TUTOR : </li></ul><ul><li>Gestió de l’aula d’acollida </li></ul><ul><li>Avaluació inicial, PI intensius i adaptacions curriculars </li></ul><ul><li>Coordinació amb l’equip docent </li></ul><ul><li>Aplicació mètodes inclusius, d’immersió lingüística i incorporar continguts d’educació intercultural </li></ul><ul><li>Coordinar-se amb el coordinador de llengua, el CLIC i altres professionals </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ALTRES PROFESSIONALS : </li></ul><ul><li>Tutor de l’aula ordinària: vetlla per l’assoliment de competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Coordinador/a LIC: defineix estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut </li></ul><ul><li>Assessor/a LIC: orienta i fa el seguiment de l’organització de l’aula d’acollida. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>En el cas que l’alumne/a presenti N.E.E. Cal recorrer als recursos habituals dels quals disposa el centre per atendre a la diversitat. </li></ul><ul><li>A primària es col·labora amb el professional d’E.E. i amb l’EAP </li></ul><ul><li>A secundària es col·labora amb el professorat de psicologia i pedagogia i l’EAP assessora al coordinador pedagògic i els diferents departaments didàctics </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ORGANITZACIÓ : </li></ul><ul><li>Destinataris: </li></ul><ul><ul><li>Arribats a Catalunya fa 2 anys (màx) </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedents d’un procés migratori </li></ul></ul><ul><ul><li>Necessitat d’una adaptació curricular específica </li></ul></ul><ul><ul><li>Sense coneixement de la llengua vehicular de l’escola </li></ul></ul><ul><li>Nombre d’alumnes i horari: </li></ul><ul><ul><li>Grup reduït (màx 12 alumnes) </li></ul></ul><ul><ul><li>No totes les hores lectives a l’aula d’acollida (màx. la meitat) </li></ul></ul><ul><li>Temps de permanència: limitat (màx. 2 anys) </li></ul><ul><li>Professorat: nombre docents reduït (cal que els referents siguin el més clars possible) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>METODOLOGIA : </li></ul><ul><li>La metodologia de l’aula d’acollida ha de tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>Organització dels aprenentatges de manera globalitzada (centres d’interés, projectes, racons...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Existència d’activitats funcionals (act. en forma de tasques) </li></ul></ul><ul><ul><li>Foment del treball cooperatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Establiment de relacions personals positives (sentir-se reconegut en allò que aporta a l’escola, mestre: adaptar-se a les habilitats comunicatives, relacions interpersonals més individualitzades...) </li></ul></ul><ul><li>El treball de la llengua oral és fonamental, ja que la majoria de l’alumnat nouvingut no te contacte amb la llengua del centre educatiu, ni a la seva família, ni al seu entorn social. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Destinataris:PII (Pla Individual Intensiu): Document que recull el recorregut de l’alumne/a des que s’incorpora al centre educatiu, a l’aula d’acollida, fins que s’incorpora totalment a l’aula ordinària. </li></ul><ul><ul><li>S’elabora els primers dies de classe i es revisa trimestralment. </li></ul></ul><ul><ul><li>El PII continuarà plicant-se el primer trimestre en què el nen/a s’incorpori a l’aula ordinària. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació inicial: Informació de l’alumne extreta de l’entrevista amb la família, les dades de l’escolarització prèvia i altres (entitats suport famílies nouvingudes, proves d’avaluació inicial...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Resposta educativa: a partir de la informació extreta es prioritzen les necessitats educatives de l’alumne/a. </li></ul></ul><ul><li>S’estableixen quines mesures s’utilitzaran per establir mecanismes de planificació, seguiment i avaluació. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>AVALUACIÓ : </li></ul><ul><li>Es duu a terme en relació amb els objectius establerts en el PII. </li></ul><ul><li>Contínua, amb observació sistemàtica i visió global del procés d’aprenentatge per part del mestre de l’AA + aportacions i observacions efectuades en cada una de les àrees pels diferents docents. </li></ul><ul><li>Mitjançant una avaluació trimestral es recull: </li></ul><ul><ul><li>El procés d’adquisició de la llengua </li></ul></ul><ul><ul><li>La integració de l’alumne/a </li></ul></ul><ul><ul><li>El progrés en les diferents àrees cursades </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Per afavorir la posada en funcionament de l’aula d’acollida: </li></ul><ul><li>Dotacions de recursos </li></ul><ul><li>Activitats de formació als professionals: </li></ul><ul><ul><li>Activitats de sensibilització per a equips directius </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació per als coordinadors /es </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació inicial per als tutors/es d’aula d’acollida </li></ul></ul><ul><ul><li>Seminaris </li></ul></ul><ul><li>Assessorament periòdic : </li></ul><ul><ul><li>Metodologies, recursos i materials... </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o risc de marginació </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració del Pla d’acollida i integració i del Projecte lingüístic </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Què s’avalua? </li></ul><ul><ul><li>Grau d’integració de l’alumnat nou vingut </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatge de la llengua de l’escola </li></ul></ul><ul><ul><li>Coherència organitzativa amb la qual els centres apliquen aquest recurs </li></ul></ul><ul><li>Com s’avalua? </li></ul><ul><ul><li>Subdirecció General de la Llengua i la Cohesió Social </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instruments d’avaluació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enquestes sobre les característiques de l’alumnat nouvingut i sobre aspectes organitzatius de l’aula d’acollida. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració d’estudis sistematics . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inspecció educativa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informe de seguiment de les aules d’acollida </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguiment </li></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Universitat de Girona Cultura i Educació realitza un informe que valora: </li></ul><ul><ul><li>Competència comunicativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell d’integració </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoració conjunta </li></ul></ul><ul><li>Podem afirmar que l’aula d’acollida ofereix: </li></ul><ul><ul><li>Recursos conversacionals acceleradament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporació a l’aula ordinària activament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bons resultats en funció de la integració i l’adaptació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bons resultats en funció desi l’alumne sap una llengua romànica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bons resultats amb una escolarització prèvia. </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>El funcionament de les aules d’acollida han implicat: </li></ul><ul><li>- Recursos humans </li></ul><ul><li>- Esforç econòmic </li></ul><ul><li>- Dotació informàtica </li></ul><ul><li>- Dotació de diferents materials didàctics </li></ul><ul><li>Voluntat de potenciar el tutor/a d’acollida </li></ul><ul><li>Creació d’equips d’assessorament en llengua, educació intercultural i cohesió social </li></ul><ul><li>Nou repte: avançar cap al concepte de centre acollidor </li></ul><ul><li>Necessitat de la implicació de tota la societat </li></ul><ul><li>Pla educatiu d’entorn  contribuir a la formació de ciutadans/es. </li></ul>

×