• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Rekruttering med sociale medier 2013 - survey summary
 

Rekruttering med sociale medier 2013 - survey summary

on

 • 387 views

 

Statistics

Views

Total Views
387
Views on SlideShare
380
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 7

http://dev.prodii.com 6
http://mariannesteen.dk 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Rekruttering med sociale medier 2013 - survey summary Rekruttering med sociale medier 2013 - survey summary Presentation Transcript

  • Rekruttering vias o c i a l e m e d i e rSociale medier styrker virksomheden ikonkurrencen om fremtidens medarbejdereDe adspurgte virksomheder forventer en stigendekonkurrence om de bedste kandidater.Virksomhederne vil i 2013 bruge flere ressourcerpå sociale medier samt egen hjemmeside.Social search/ profiling bruges aktivt og ofte til attrække supplerende oplysninger om jobsøgere.2/3 af virksomhederne har sparet penge, effektivtid og forkortet rekrutteringsprocessen ved atbenytte sociale medier.Jo længere tids erfaring HR har med og på socialemedier, des større ROI målt på tidsbesparelser,forkortelse af rekrutteringsprocessen og økonomi.UDDRAGonline surveyMarianne Steen & Co.
  • FORORDVi er vant til at tænke rekruttering af medarbejdere som virksomhedernesmarked. Sociale medier er i fuld gang med at ændre forudsætningernefor denne vanetænkning.Jobmarkedet har over de sidste 10 år flyttet sig fra print til web. Underdenne første bølge af digitaliseringen er der sat strøm til den traditionellerekrutteringsproces fra opslag af annoncer (broadcast), sortering afindkomne ansøgninger (screening) til ansøgeradministration (applicationmanagement). Virksomhederne har opnået en mere effektivsagsbehandling samt mulighed for at nå ud til langt flere kandidater.Jobsøgere har tilsvarende opnået større transparens og overblik over densynlige del af jobmarkedet.Sociale netværk som Linkedin, open source værktøjer som Wordpresssamt aggregeringstjenester som Klout har gjort det både nemt ogsamtidig accepteret at personer stiller sine kompetencer og jobønsker tiloffentlig skue. På sociale medier kan alle publicere og distribuere - det erikke længere et spørgsmål om penge, men om kompetencer.Den proaktive og selvbevidste person (medarbejder/ jobkandidat) kan idag administrere og fremme sin egen synlighed og tilgængelighed. Dettevil påvirke den måde, hvorpå virksomhederne fremover skal planlæggeog gennemføre deres rekrutteringsaktiviteter.Vores undersøgelse viser, at virksomhederne er i gang med at ændrevaner og opgradere deres aktiviteter på sociale medier. Der er barrierer,der skal overvindes, men når disse barrierer er brudt, giver sociale medieret konkurrencemæssigt forspring.Vaner ændres ikke over en nat, men spørgsmålet, som den rekrutterendevirksomhed bør stille sig selv er, hvor lang tid der går, før deres foretruknekandidater dropper jobportalerne til fordel for de sociale netværk - oghvordan man så vil blive synlig overfor denne gruppe af kandidater.BaggrundI de sidste par år har vi observeret og oplevet, hvordan sociale medier erved at ændre måden medarbejdere og virksomheder mødes på. Ud fraegne erfaringer kombineret med undersøgelser fra især det amerikanskearbejdsmarked formulerede vi 7 udfordringer, som vi vurderer alle medansvar for medarbejdere og rekruttering kommer til at stå overfor somkonsekvens af de sociale mediers indtog. De 7 HR-udfordringer varudgangspunktet for en række kvalitative interviews, der blev gennemført iQ4 2012. På baggrund af svarene fra vores interviews formulerede vispørgsmålene til vores online survey, hvis formål var at afdækkevirksomhedernes erfaringer, oplevelser og udfordringer med anvendelsenaf sociale medier til tiltrækning og rekruttering af nye medarbejdere.Online SurveyDen kvantitative online survey blev gennemført december 2012 - januar2013. 106 respondenter har besvaret undersøgelsen, der dækker bredtindenfor en række forskellige brancher. Størstedelen af virksomhederneer indenfor handel og vidensservice.86% af respondenterne har et direkte rekrutteringsansvar, 70% et direkteledelsesansvar og 55% et ledelsesansvar på teamlederniveau ellerderover.Den fulde rapport kan rekvireres ved at kontakte Marianne Steen & Co.,der står bag rapporten og har gennemført kvalitative interviews samtonline surveyMarianne Steen & Co.mrs@mariannesteen.dkwww.mariannesteen.dk2
  • E X E C U T I V ESUMMARYSociale medier til brug i rekrutteringen erkommet - ikke blot for at blive men for atvokse. Virksomhederne oplever et positivtudbytte og har brug for at skille sig ud ikonkurrencen om de bedste kandidater.Rekruttering via sociale medier kræverkompetencer, forberedelse og kronologisk tid.Det positive udbytte på sociale medierkommer nemlig over tid - ikke her og nu. Jolængere tid, virksomheden har været påsociale medier, des større udbytte opnår ogoplever de.Forudsætningen for at være villig til at ændrevaner og procedurer er, at der er udsigt tilgevinst eller man står overfor udfordringer, derikke kan løses ved de kendte metoder. Beggedele er tilfældet, når det drejer sig omrekruttering af vidensmedarbejdere.Træerne vokser dog ikke ind i himlen; debedste kandidater fra eksterne kilder kommerstadig via jobportaler og rekrutterings-virksomheder. Men sociale medier er ved atslå rod hos virksomhederne.Spørger man til virksomhedernes planer for2013 har de fleste da også budgetteret medflere ressourcer på sociale medier ognetværk.Konkurrencen om kandidaterne90% af de adspurgte virksomhederplanlægger at ansætte nye medabejdere i2013.70% oplever udfordringer med at tiltrækkevidensmedarbejdere.85% forventer, at konkurrencen om debedste kandidater vil stige.Virksomhedernes erfaringer57% har brugt sociale medier til rekruttering imere end 1 år.68% har haft succes med at rekruttereigennem Linkedin.32% har haft succes med at rekruttereigennem Facebook.Knap 10% har haft succes med rekrutteringigennem Twitter og blogs.29% er ikke kommet i gang;• heraf ved 70% ikke, hvordan de skalkomme i gang .• heraf siger 65%, at de manglerkompetencer.Anvendelsen af sociale medierUnder rekrutteringsprocessen søger 86% afvirksomhederne supplerende oplysningerom kandidater:• 80% søger oplysninger på Linkedin.• 71% googler kandidater/jobsøgere.• 57% tjekker Facebook.Virksomhedernes udbytte - ROI2/3 af respondenterne.....har• sparet penge• sparet effektiv tid• forkortet rekrutteringsprocessen..mener• at virksomheden får et bedre indtryk afkandidaten.• at kandidaten får et bedre indtryk afvirksomheden.Planer for 2013Her vil virksomhederne bruge flere ressourcer:Linkedin: 38%Virksomhedens egen hjemmeside: 27%Sociale netværk: 24%3
  • KONKURRENCENOM KANDIDATERNEPå sociale medier skal man tænke strategisk og fremad; der skal lægges en plan, der skal være etfokus og man skal følge op - før man ser resultaterne. Sociale medier stiller derfor nye krav tilvirksomhederne og deres måde at rekruttere på.Motivationen for at omlægge rekrutteringsprocesserne vil være tilstede, når det er svært attiltrække de rigtige medarbejdere via de gængse kanaler. 90% af de adspurgte virksomheder harsvaret, at de forventer at foretage nyansættelser i 2013; (figur 1).Med udgangspunkt i respondenternes egne erfaringer kan det blive en udfordrende opgave, idet65% allerede har oplevet udfordringer med at tiltrække vidensmedarbejdere (figur 2).Adspurgt om forventningerne til fremtiden svarer 85%, at de forventer, at konkurrencen om debedste kandidater vil blive højere over de kommende år mens blot 4% svarer “slet ikke”.VIRKSOMHEDERNESBRUG OG ERFARINGBlandt de adspurgte virksomheder har 57% benyttet sociale medier til rekruttering i mere end 1 år.Heraf er der 10% digitale frontløbere, som har benyttet sociale medier i mere end 3 år og 21%, derhar været aktive imellem 2 og 3 år.29% af de adspurgte virksomheder er ikke kommet i gang endnu, men en trediedel af dissevirksomheder overvejer eller planlægger.4
  • Medierne68% af respondenterne har haft succes med at rekruttere via Linkedin. AtLinkedin optræder som den relativt bedste rekrutteringskanal skal nok ses isammenhæng med, at det er det mest benyttede sociale netværk tilprofessionel brug.Overordnet set er Facebook det mest benyttede sociale medie i Danmark, menbetragtes af mange som et privat medie og derfor mindre egnet til professionelleaktiviteter, herunder rekruttering. Ikke desto mindre svarer 32%, at de har haftsucces med at rekruttere via Facebook. Twitter opleves tilsvarende af mangesom et elitært medie - alligevel svarer 9% at de har haft succes med at brugeTwitter til rekruttering.Besvarelserne giver ikke belæg for at sige, at det ene medie er mere velegnetend et andet, men illustrerer en bevægelse og udvikling på de sociale medier.FormåletI forhold til rekruttering kan sociale medier og netværk bruges indenfor firediscipliner: Broadcast, referencer, search og relationsopbygning, hvor de tosidste er de metoder, der kræver størst omstilling - men som også potentielt kangive det største udbytte.En sammenligning af antal års erfaring og opnået udbytte viser da også, at detoplevede udbytte vokser progressivt med antal års erfaring.Den primære brug hos respondenterne handler om at broadcaste (distribuere)jobannoncen. Med sociale medier kan virksomheden nå ud til flere af deønskede kandidatprofiler. Både gennem virksomhedens relationer på socialenetværk og ved at målrette mod bestemte kandidattyper via targeted annoncer.Referencetagning og screening af kandidaterne i løbet af rekrutterings-processen er ligeledes meget benyttet. 86% af virksomhederne søger efteroplysninger om kandidaten under rekrutteringsforløbet heraf 70% før den førstejobsamtale.De mest populære kilder til at søge og finde supplerendeoplysninger er Linkedin, Google og Facebook. Således tjekker 80%af virksomhederne kandidater på Linkedin, 71% googler og 57%søger på Facebook.De sociale medier (og de heraf afledte googlesøgeresultater) givervirksomheden mulighed for at afdække interesser og motivationsamt undersøge sammenhænge imellem ord og handling hoskandidaten. Populært sagt kan man som jobsøger pynte på sit CV,mens man på de sociale medier er underlagt et kritisk peer review.Oplyser man urigtige oplysninger om sig selv, vil det hurtigt blivekendt i ens netværk og man vil fremtræde som utroværdig.Den digitale referencetagning handler dog ikke kun om at afslørekandidaten men bruges i lige så høj grad til at forberede ogkvalificere jobsamtalen. Sammenlignes med virksomhedernesudbytte fremgår det, at virksomhederne vurderer, at de får et bedreindtryk af kandidater samt opnår højere kvalitet i jobsamtalen quade sociale medier..Kigger man mod vest (USA og UK) er der en klar tendens til, atstadig flere virksomheder springer annonceringen over for i stedet atsøge efter kandidater, trække referencer digitalt og derefter kontakteden potentielle kandidat direkte. Sociale medier fungerer på dennemåde som en virtuel udvidelse af kolleganetværket.Dette understreger, at den digitale identitet får stadig størrebetydning for den enkeltes karrieremuligheder.5 5
  • UDBYTTEKvantitativt udbytteSociale medier giver virksomheder mulighed forat agere agilt. Virksomhederne behøver ikkevære afhængige af andre aktører og kan styrebåde annoncering, kontakt og dialog. Dermedkan nogle af de etablerede processer forkorteseller helt fjernes, hvorved der kan spares tid ogpenge. 64% af respondenterne svarer daogså, at de forkorter rekrutteringsprocessen -heraf 38% i nogen eller høj grad og 26% imindre grad.63% af respondenterne sparer effektiv tid -heraf 36% i nogen eller høj grad og 27% imindre grad.65% har sparet penge - heraf 44% i nogeneller høj grad og 21% i mindre grad.Kvalitativt udbytte83% vurderer, at de bliver bedre til at tiltrækkemedarbejdere. Vi vurderer, at det skyldes delsden større synlighed dels det bedre kendskabbåde virksomhed og kandidat kan opnå tilhinanden.Således svarer 72% af respondenterne, at defår et bedre indtryk af kandidaten og 74%oplever, at kandidaterne får et bedre indtryk afvirksomheden. Da den samlederekutteringsproces jo netop handler om atbegge parter får et udvidet kendskab til denanden part, er det her, man kan finde denegentlige værdi i sociale medier.Alt andet lige giver et indgående kendskab tilen kandidat det bedste resultat i ansættelsen;kolleganetværk og intern jobrotation, dvs.interne kilder, vurderes som de bedste.Samme figur viser, at respondenterne stadigvurderer jobportaler og rekrutterings-virksomheder som de bedste eksterne kilder tilat sikre høj kvalitet hos kandidaterne.ROI stiger med tid og erfaringJo længere tid en virksomhed har benyttetsociale medier, des større udbytte oplever de.En sammenligning af antal års erfaring ogopnået udbytte viser, at det oplevede udbyttevokser progressivt, således, at virksomhedermed mere end 3 års erfaring på sociale medieroplever markant større udbytte, endvirksomheder med 2 års erfaring eller mindre.Dette falder godt i tråd med sociale mediersnatur. Over tid opbygger virksomheden etstadigt klarere employer/employee brand. Defår opsøgt kandidater, som de tager digitalereferencer på og inviterer de bedst egnedekandidater ind i deres netværk.Med andre ord, så lærer virksomhedernepotentielt kommende medarbejdere at kendegennem de sociale medier samtidig med, atkandidaten lærer virksomheden at kende -gennem virksomhedens medarbejdere. Ved atinvestere tid i opbygning af virtuelle relationer,kan sociale medier potentielt blive den virtuelleudvidelse af kolleganetværket.FREMTIDENAf de adspurgte virksomheder svarer ca. hverfemte, at de slet ikke anvender de socialemedier til rekruttering.Barrierer for at komme i gangTo hovedspor tegner sig for barriererne for atkomme i gang; begrænsninger i kompetencerog manglende organisatorisk opbakning.Ca. halvdelen svarer, at de ikke har defornødne kompetencer, at de mangler overblikover, hvilke sociale medier de skal anvende ogikke ved, hvordan de skal komme i gang.Fremtiden tilhører de sociale medierUanset de omtalte barriere og udfordringer vilde adspurgte virksomheder øge deresrekrutteringsbudget på sociale medier i 2013.38% vil bruge flere ressourcer på Linkedin,27% vil bruge flere ressoucer på egenhjemmeside og 24% på sociale netværk.De sociale medier tvinger virksomhederne til atvære proaktive i deres rekrutteringsproces påen helt anden måde end de har været tidligere.Det handler ikke længere kun om annoncering.Virksomhederne kan engagere sig i denetværk, hvor kandidaterne er tilstede og i dethele taget gøre virksomheden ogvirksomhedens medarbejdere tilgængelige.6
  • 7Har din virksomhed haft succes med at rekruttere via et af følgende sociale medier?68% har haft succes med at rekruttere viaLinkedin. 32% via Facebook. 9% via Twitter.Figur 5: Virksomhedernes erfaring med at rekruttere medarbejdere via forskellige sociale medier68 %LinkedinJA 32 %FacebookJATwitterJA 9%BlogQJA 8%7Copyright - Marianne Steen & Co. 2013
  • 2 %86 %12 %Nej Ja Imod vores politikSøger du efter supplerende oplysninger om kandidaten på nettet eller på specifikke sociale medier - og hvornår?86% af virksomhederne søger oplysninger omkandidater i løbet af rekrutteringsprocessenFigur 7a: Virksomheder, der søger supplerende oplysninger om kandidater til et job7b: Virksomhedernes brug af sociale medier til at hente supplerende oplysninger om kandidater i løbet af rekrutteringsprocessen.0 %10 %20 %30 %40 %50 %11 %8 %43 %17 %Når ansøgningen modtagesForberedelse til jobsamtaleEfter jobsamtaleAndetQJA8Copyright - Marianne Steen & Co. 2013
  • 0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %Linkedin Google Facebook Twitter Google Plus Blogs Social Mention6 %18 %7 %18 %57 %71 %80 %I nogle tilfældeOfteHver gangTotalHvor ofte søger du efter supplerende oplysninger om kandidaten på nettet eller på specifikke sociale medier?80% søger oplysninger om kandidater påLinkedin. 71% googler. 57% tjekker Facebook.Figur 8: Virksomhedernes brug af digitale og sociale medier til at trække supplerende oplysninger om kandidater ved rekruttering.Q9Copyright - Marianne Steen & Co. 2013
  • Ved ikke Ja NejTiltrækning af medarbejdereAnsøgerne har højere kvalitetVi får bedre indtryk af ansøgerneKandidaten får et bedre indtryk af virksomhedenVi opnår bedre højere kvalitet i jobsamtalen0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %22 %6 %14 %14 %6 %55 %74 %72 %57 %83 %23 %20 %14 %29 %11 %I hvor høj grad har din virksomhed udbytte af de sociale medier ift nedenstående?2/3 oplever bedre kvalitet hos og bedre indtrykaf kandidat hhv. virksomhedenFigur 10: Virksomhedernes kvalitative udbytte ved at bruge sociale medier til rekruttering.Virksomheder, der ikke benytter sociale medier er frafiltreret.Q10Copyright - Marianne Steen & Co. 2013
  • Marianne Steen & Co. underviser, rådgiver samt udvikler til sociale medier.Vi udgiver informationsbrevet “digitale fodspor”, holder foredrag, kurser og workshopsamt rådgiver i strategisk brug af sociale medier til relationsopbygning.M a r i a n n e S t e e n & C o .TræningogudviklingtilsocialemedierHvidsværmervej 1612610 RødovreT: +45 28 18 78 60mail@mariannesteen.dkwww.mariannesteen.dkFølg os påTwitter: mariannesteenslideshare.net/mariannesteen