Proiect manusa iri ''.

1,506 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proiect manusa iri ''.

 1. 1. Universitatea Tehnica “Gh.Asachi” Iasi Facultatea: TPMI Specializarea: Inginerie si management Anul: IV PROIECT INOVARE “Mănuşi de piele ”Indrumator, Student: Asist.univ. Cristian IVANOV Maria HODAN Irina NEAGU Iaşi, 2010
 2. 2. Cuprins1. Noţiuni teoretice..................................................................................................32. Elemente cheie ale analizei şi inginerie valorii...................................................43. Principiile analizei şi ingineriei valorii...............................................................54. Metodologia elaborării studiilor de analiza şi ingineria valorii.........................64.1. Etapele elaborării studiilor de analiza şi ingineria valorii.............................64.2. Analiza funcţională………………………………………………………..9 4.2.1. Dimensionarea tehnică a funcţiilor……………………………………..10 4.2.2. Dimensionarea economică a funcţiilor…………………………………144.3. Analiza sistemică a funcţiilor…………………………………………….155. Reproiectarea produsului…………………………………………………….186. Analiza finală a datelor………………………………………………………21 21
 3. 3. 1. Noţiuni teoretice Analiza şi ingineria valorii În perioada foarte frământată a celui de- al II lea război mondial, accelerareaproducţiei de echipamente militare a determinat o creştere puternică a cererii şi apreţului de achiziţie a unor material considerate strategice, datorită repartizării lor cătreindustriile de armament. Multe firme au început să se ocupe de găsirea unor soluţiiînlocuitoare,mai ieftine, dar cu aceleaşi performanţe. Astfel, la General Electric, dinPhiladelphia, responsabilitatea asigurarii cu materiale înlocuitoare îi reveneadirectorului departamentului de aprovizionare, Harry Erliecher, care a dat semnalulreproiectării unor produse în noul context. După terminarea războiului s- a încercat revenirea la proiectele originale, dar s-aconstatat că produsele fabricate pe baza noilor soluţii funcţionau cel puţin la fel de bineşi în plus, erau mai ieftine. Analizând în profunzime acest fapt, H. Erliecher a propuselaborarea unui sistem de realizare a unor alternative constructive şi la un cost mai micpentru acelaşi produs, însă în mod sistemic , deliberat şi nu întâmplător. Lauwrence D. Miles, directorul unui departament de aprovizionare de la osucursală a firmei General Electric din Baltimore şi-a focalizat atenţia asupra funcţiilorunui produs, atitudinea reflectată de următoarea maximă:” dacă nu pot obţine produsul,trebuie să obţin funcţiile acestuia! ”. Prin formularea acestei probleme de fond si apoidezvoltarea ei, L.D.Miles este considerat veritabilul fondator al unei noi metodemanageriale intitulată analiza şi ingineria valorii . În STAS 11272 / 1- 1979 se arată că “Analiza valorii este o metodă de cercetareşi proiectare sistemică şi creativă care, prin abordarea funcţională, urmăreşte cafuncţiile obiectului studiat să fie concepute şi realizate cu cheltuieli minime în condiţiide calitate, fiabilitate şi performanţă, care să satisfacă cererile utilizatorului”.  Analiza valorii(AV) se aplică la obiecte existente, este un procedeu sistemic de ameliorare a acestora prin eliminarea costurilor nejustificate şi acţionează pe baza mecanismului feed –back;  Ingineria valorii (IV) se aplică în cazul unor obiecte noi, este un procedeu sistematic de prevenire şi eliminare a unor cauze generatoare de costuri inutile prin realizarea funcţiilor cu un cost minim fără a neglija perforrmanţa, se aplică din fazele de concepţie şi proiectare şi acţionează pe baza mecanismului feeed –before. 21
 4. 4. Unii specialişti, referindu-se la metodele amintite şi la altele asemănătoare,introduc noţiunea de “managementul valorii” (MV), termen care în accepţiunea noastrăare o sferă de cuprindere mai mare, desemnând totalitatea activităţilor de naturămanagerial care urmăresc perfecţionarea produselor şi porceselor prin prismarelaţiei dintre valoare şi utilitate pe de o parte şi consumul de mijloace pe de altăparte . În esenţă, analiza şi ingineria valorii urmăreşte realizarea funcţiilor unui obiect –funcţiile constituind un rezultat al cerinţelor utilizatorului astfel încât să existe oproporţionalitate între utilitatea fiecărei funcţii şi consumul de mijloace pentrurealizarea acesteia, iar ca o rezultantă logică să se maximizeze raportul dintre utilitteaprodusului şi costul acestuia . 2. Elemente cheie ale analizei şi ingineriei valorii 1.Analiza funcţională- este punctul de plecare în analiza şi ingineriei valorii;- răspunde la întrebările : ce este şi ce face produsul ?- dematerializează produsul, detaliind necesitatea utilizatorului în nomenclatorul, listăsau diagrama de funcţii. 2. Costul funcţiilor- răspunde la întrebările: cât costă fiecare funcţie ?; cât reprezintă ea în costulprodusului?;- descompune costul produsului în cele mai mici detalii;- stabileşte relaţia dintre repere şi funcţii ; 3. Valoarea funcţiilor- răspunde la întrebările: cît este de importantă funcţia pentru utilizator ?; cât de binesatisface ea exigenţele utilizatorului?;- defineşte noţiunile: importanţă relativă,utilitate intrisecă, dimensiune tehnică afuncţiei. 4.Conceperea / reconceperea prin funcţii- urmăreşte realizarea în condiţii optime ale funcţiilor ;-concepe produsul ca pe un ansamblu optim de funcţii ;- se face apel la metode logice şi psihologice de creativitate ; 21
 5. 5. - se porneşte de la idea că nimic nu este perfect şi veşnic . 5. Implementarea soluţiei- vizează descoperirea de la început a zonelor în care ar putea apare eşecul aplicăriisoliţiei ;- descoperă obstacole care pot bloca aplicarea studiului ;- stabileşte acţiunile care pot înlătura piedicile în aplicarea studiului . 6. Echipa de analiză şi ingineria valorii 7. Planul de lucru al analizei şi ingineria valorii- 3variante: americană, franceză şi română. Iar varianta română cuprinde :- pregătirea, analiza necesităţii sociale, analiza situaţiei existente, conceperea,aprobarea, realizarea şi controlul. 3. Principiile analizei şi ingineriei valorii  Principiul concepţiei funcţionale Analiza şi ingineria valorii concepe produsul ca pe un ansamblu de funcţiioptimizate. Aceasta înseamnă că înainte de a crea produsul este necesară realizarea încondiţii optime a fiecărei funcţii, ca rezultat al cerinţelor utilizatorului .  Principiul concepţiei integrate Analiza şi ingineria valorii are ca obiect produsul marfă , produsul finit şi nu părţicomponent sau funcţii ale sale luate în sens individual, cu alte cuvinte, nu estesuficientă analiza la nivel de funcţie, aceasta trebuie continuată în sensul ansamblăriiaâoptime a soluţiilor.  Principiul dublei (multiplei )dimensionări a funcţiilor O funcţia are cel puţin 2 dimensiuni : una tehnică, de utilitate şi una economică,de cost . 21
 6. 6. Dimensiunea tehnică, de utilitate, implică la rândul ei: dimensiunea caracteristiciide calitate, ponderea funcţiei în utilitatea produsului etalon, relaţia dintre utilitateaintrisecă şi dimensiunea caracteristicilor de calitate. Dimensiunea economică reprezintă costul , respectiv ponderea fiecărei funcţii încostul produsului .  Principiul echilibrului (proporţionalităţii) dintre cele două dimensiuni ale funcţiei Între dimensiunea tehnică şi dimensiunea economică a funcţiei trebuie să existe oproporţionalitate .Aceasta înseamnă că un produs bine proporţionat trebuie să necesitemai multe mijloace pentru o funcţie mai utilă decît pentru una mai puţin utilă.  Principiul maximizării raportului dintre utilitate şi cost Scopul declarat al analizei şi ingineriei valorii este maximitarea raportului dintreutilitatea produsului şi costul acestuia , sau dintre performanţele şi costul produsului . 4.Metodologia elaborării studiilor de analiza şi ingineria valorii 4.1.Etapele elaborării studiilor de analiza şi ingineria valorii Metodologia elaborări studiilor de analiză şi ingineria valorii cuprinde 6 etape, iarîn cadrul fiecărei etape se disting mai multe faze astfel: Etapa 1 - Măsuri pregătitoare 1 .Stabilirea temeiAlegerea obiectului pentru studiu trebuie să ţină seama de următoarele aspecte :  Ciclul de viaţă al produsului. Nu este eficient să abordăm în studiu un produs aflat în perioada de declin.  Ponderea produsului în activitatea unităţii . Se preferă produse cu pondere mare sau cu perspective încurajatoare .  Nivelul costurilor de producţie, a consumurilor de resurse , în special deficitare.  2. Organizarea colectivului de muncă  Colectivul cuprinde : specialişti în domeniul proiectării şi realizării produsului, economişti, utilizatori, specialişti în marketing, în AIV . 21
 7. 7. 3.Pregătirea metodologică  Se instruiesc şi autoinstruiesc membrii echipei în ceea ce priveşte elaborarea studiilor de IV şi în sensul familiarizării cu produsul studiat .  Un studiu de AIV cuprinde faze de lucru individual, urmate de şedinţe cu întreaga echipă pentru definitivarea şi omologarea fazelor, precum şi interviuri cu utilizatorii şi proiectanţii de produs sau investigaţii statistice în rândul specialiştilor. 4.Stabilirea planului de lucru  Se preconizează termenele şi responsabilităţile pentru realizarea fiecărei etape din prezenta metodologie . 5.Aprobarea planului de lucru  Se întocmeşte între benefiarul şi executantul studiului . Etapa 2. Analiza necesităţii sociale 1.Culegerea informaţiilor  Informarea pe plan social- stabilirea ciclului de viaţă al produsului, nivelul caracteristicilor de calitate solicitatde utilizator .  Informarea pe plan ethnic - studiază posibilităţile de realizare a produsului: materiale, soluţii constructive şi tehnologice, realizări pe plan mondial .  Informarea pe plan economic - se estimează costurile de producţie până în cele mai mici detalii (până la nivel de reper sau operaţie). 2.Stabilirea nomenclatorului de funcţii  De la necesitatea socială, prin intermediul cerinţelor derivate din această se ajunge la lista, diagramă sau nomenclatorul de funcţii ale produsului. 3.Stabilirea nivelului de importanţă a funcţiilor  Pentru produsul ideal se stabileşte ponderea sau importanţa relativă pe care o are pentru utilizatori fiecare funcţie a produsului . 21
 8. 8. Etapa 3. Analiza şi evaluarea situaţiei existente 1.Dimensionarea tehnică a funcţiiilor Se stabilesc caracteristicile de calitate cu care pot aprecia utilităţile intriseci ale funcţiilor şi a relaţiilor dintre acestea. Se determină ponderile funcţiilor în utilitatea produsului ideal. 2. Dimensionarea economică a funcţiilor Se stabileşte costul şi ponderea în cost a fiecărei funcţii pornind de la diagrama de relaţii dintre repere / operaţii şi funcţii. 3.Analiza sistemică a funcţiilor Se construieşte dreapta de regresie care exprimă proporţionalitatea dintre utilitatea intrisecă şi ponderea în cost a fiecărei funcţii. Etapa 4. Conceperea sau reconceperea produsului 1.Elaborarea propunerilor pentru noul produs Se înregistrează toate posibilităţile de îmbunătăţire a produsului prin metode de creativitate , prin tehnici de corelare a ideilor. 2.Selecţionarea propunerilor Se elimină soluţiile existente, cele depăşite din punct de vedere tehnic, cele incompatibile sau imposibil de realizat în viitorul apropiat. 3.Dezvoltarea şi concretizarea propunerilor la nivel de soluţie Se detaliază şi concretizează propunerile reţinute, sub formă de soluţii alternative la soluţia existentă sau etalon. 4.Evaluarea soluţiilor Se determină utilităţile şi costurile funcţiilor pentru solutiile noi; Se construieşte dreapta de regresie pentru fiecare soluţie; Se calculează suma “S” a dispoziţiilor şi raportul utilitate / cost; Se compară fiecare soluţie cu soluţia etalon şi se determină soluţia optimă. 21
 9. 9. Se aplică şi alte metode de evaluare. Etapa 5.Aprobarea soluţiei optime  Se apreciază efectele globale pe care le va avea aplicarea soluţiei optime asupra organizaţiei;  Se stabilesc responsabilităţile în aplicarea studiului.Etapa 6.Realizarea şi controlul aplicării studiului1.Stabilirea programului de realizare2.Realizarea soluţiei aprobate3.Evaluarea rezultatelor după aprobare 4.2.Analiza funcţională “Funcţia este un rezultat al proprietăţilor produsului capabile a satisface onecesitate sau a se vinde “. “Funcţia reprezintă primul răspuns la cererea utilizatorului.Ea dematerializezăprodusul , exprimînd rolul să , acţiunea sa, ceea ce poate face şi cum se comportă faţăde restricţiile mediului înconjurător”. O funcţie este determinată de o parte material a obiectului studiat şi are însuşiri cedetermină un efect util, satisface o necesitate, conferindu–i obiectului respectiv outilitate . Clasificarea noţiunii de funcţie, ca intermediar între utilizator şi producător,reprezintă una din cheile reuşitei unui studiu de analiza şi ingineria valorii, fiindpunctul de plecare în realizarea lui. Funcţia reprezintă primul răspuns la cerereautilizatorului. În mod normal, funcţiile produsului reprezintă însuşirea elementară, care conferăîn mod direct sau indirect utilitate şi valoare produsului. Pentru conceperea produsuluieste necesară găsirea principalelor funcţii ale produsului, pe care utilizatorul trebuie săle regăsească în produs. 21
 10. 10. 4.2.1.Dimensionarea tehnică a funcţiilor Această etapă este necesară pentru a stabili în care variantă corectă a produsuluinostru satisface pretenţiile maximale ale utilizatorului adică a stabili utilitatea fiecăreifuncţii. Pentru aceasta sunt necesare 2 acţiuni distincte: - stabilirea ponderii funcţiilor în utilitatea produsului real ; - determinarea utilităţii intriseci a fiecărei funcţii, adică dimensionarea tehnică afuncţiilor ; ; U = pi ⋅ u i În cazul produsului mănuşă din piele sintetică am dedus următoarelecaracteristici tehnice pentru fiecare funcţie : F1 –Să fie durabilă u1 = = = 0,4 unde , t = 70, nota obţinută / procentaj de variantă ; tmax = 100, nota maximă posibilă; tmin = 30,nota minimă posibilă ; F2 - Sa aibă aspect esteticExprimă modul de armonizare estetică a sistemului corp – produs în procesul depurtate şi disponibilităţile produsului de declanşare a actului de cumpărare . u2 = = =1 unde ,N = 100, nota obţinuta de variantă;N max = 100, nota maximă posibilă; 21
 11. 11. F3 – Să fie rezistentă la agenţi chimiciRezistentă la spălare şi curăţire, la purtare . u3 = = = 0,8 unde ,X =85, nota obţinută / procentaj de variantă ;Xmax = 100, nota maximă posibilă;Xmin = 2 5, nota minimă posibilă; F4 – Să fie rezistentă la agenţi mecaniciRezistentă la alungirea la rupere, la glisare, destrămarea materialelor . u4 = = = 0,7 unde ,X = 80, nota obţinută / procentaj de variantă ;Xmax = 100, nota maximă posibilă;Xmin = 30, nota minimă posibilă; F5 – Să poarte informaţiiAceastă funcţie este determinată de numărul de etichete şi de embleme oferte deprodusul nostru şi numărul maxim de embleme ce pot interesa utilizatorul . u5 = = = 0,8 unde ,X = 80, nota obţinută / procentaj de variantă ;Xmax = 100, nota maximă posibilă; F6 – Să asigure izolare termicăCapacitatea de izolare termică este proprietatea căptuşelii să nu lasă să treacă fluxul decăldură să treacă în ambele sensuri . 21
 12. 12. u6 = = =1 unde ,Rt = 100, nota obţinută / procentaj de variantă ;Rt max = 100, nota maximă posibilă;Rtmin = 60, nota minimă posibilă; F7 – Să asigure uşurinţă în îmbrăcare – dezbrăcareExprimă realizării îmbrăcării – dezbrăcării cu efort minim. u7 = = = 0,07 unde ,t = 90, nota obţinută / procentaj de variantă ;tmax = 95, nota maximă posibilă; tmin = 30, nota minimă posibilă; F8 – Să îşi menţină aspectul şi dimensiunileExprimă menţinerea formelor şi a dimensiunilor mănuşii care au fost asigurate prinproiectare, la purtare şi întreţinere . u8 = = = 0,22 unde ,X = 80, nota obţinută / procentaj de variantă ;Xmax = 90, nota maximă posibilă;Xmin = 45, nota minimă posibilă ; F9 – Să asigure confort fiziologic (pliantă) u9 = = =1 unde , 21
 13. 13. P = 100 ,nota obţinută / procentaj de variantă ;Pmax = 100, nota maximă posibilă;Pmin = 50, nota minimă posibilă ; F10– Să acopere mâna(consum specific de materie primă)Acoperirea mâinii exprimă capacitatea produsului de a acoperii mâna şi de a protejamâna de factorii externi . u10 = = =1 unde ,Cs = 100, nota obţinută / procentaj de variantă ;Csmax = 100, nota maximă posibilă;Csmin = 50, nota minimă posibilă; F11 -Să aibă masă redusă u11 = = = 0,4 unde ,X = 75, nota obţinută / procentaj de variantă ;Xmax = 95, nota maximă posibilă;Xmin = 45, nota minimă posibilă ; F12 – Să asigure mobilitate şi flexibilitate u12 = = =1 unde ,N = 100, nota obţinută / procentaj de variantă ;Nmax = 100, nota maximă posibilă; 21
 14. 14. Subiect F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 1 60 35 45 40 20 90 70 80 50 100 75 55 2 100 50 100 30 30 100 90 90 100 100 90 90 3 100 30 100 100 60 70 30 40 60 90 45 80 4 50 45 50 60 10 80 95 90 95 90 95 100 5 40 20 25 40 15 100 50 70 80 90 95 70 6 70 50 90 80 55 100 80 70 50 50 50 60 7 30 50 70 70 100 90 80 50 100 50 70 60 8 100 40 100 100 80 60 90 70 100 80 80 100 9 100 70 30 30 90 100 60 100 80 90 50 30 10 100 100 50 50 10 90 40 45 75 55 45 90 Suma 750 490 660 600 470 880 695 735 760 795 695 705 Media 75 49 66 60 47 88 69.5 73.5 76 79.5 69.5 70.5 Suma 8235 totală Pj 10.98 16.8 12.4 13.7 17.5 9.3 11.8 11.2 10.8 10.3 11.8 11.6 ui 0.4 1 0.8 0.7 0.8 1 0.07 0.22 1 1 0.4 1 Ui 4.32 16.8 9.92 9.59 14 9.3 0.82 2.46 10.8 10.3 4.72 11.6ordinea 11 2 4 3 1 12 5 9 6 10 7 8 4.2.2. Dimensionarea economică a funcţiilor Constă în determinarea costului fiecărei funcţii. Ea poate fi globală saudetaliată.Dimensionarea economic poate fi global dacă se ia în considerare costulglobal al reperelor şi detaliată dacă se iua în considerare alte tipuri de costuri, ca deexemplu costul materialelor, al manoperei . Scopul dimensionării economice este de a determina costul fiecărei funcţii şiponderea ei în costul de produsului. În plus , acestă etapă ne oferă şi primele soluţii demicşorare a costului produsului, prin identificarea costurilor funcţiilor inutile şi acheltuielilor nejustificate . Pentru dimensionarea economică am întocmit un tabel în care am precizat repereleprodusului, costurile reperelor şi ponderea fiecărui reper în realizarea funcţiilorspecificate pentru produs.Reper Cost F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 21
 15. 15. Piele 20 10% 15% 10% 10 10 10 5% 5% 5% 500 % % % % 100 50 75 50 50 50 50 25 25 25Căptuşeală 350 30 15% 20 15% 10 10% % % % 105 52.5 70 52.5 35 35 Aţă 100 30 20% 20% 30% % 30 20 20 30 Elastic 50 10% 30 20% 40 % % 5 15 10 20 Etichete 200 20 25% 5% 20% 30% % 40 50 10 40 60 Total 1 120 274 125 105 172. 135 122.5 70 50 25 60 60 0 5 Croire 120 20% 50% 30% 25 60 36 Coasere 170 50 25% 25% % 85 42.5 42.5 Control 80 100% 80Amba-lare 30 100 % 30 Total 2 400 85 147.5 42.5 30 60 36Regie 50% 800 180 136.2 52.5 107. 15 91.25 35 25 12. 30 48 5 5 5Total Cost 240 540 408.7 157. 322. 45 135 273.7 105 75 37. 90 144 0 5 5 5 5 5 Kj 22.5 17.02 6.5 13.4 1.87 5.62 11.4 4.37 3.12 1.5 3.75 6 2 6 4.3.Analiza sistemică Obiectivul analizei sistemice a funcţiilor este identificarea funcţiilor critice / supradimensionate din punct de vedere economic, adică a funcţiilor ale căror costuri sunt mult mai mari decât valoarea lor de întrebuinţare. Pentru atingerea acestui 21
 16. 16. obiectiv, se compară pentru fiecare funcţie utilitatea cu ponderea în cost cu ajutorul dreptei de regresie. Analiza sistemică permite clasificarea funcţiilor produsului în 3 categorii:  Funcţii supradimensionale din punct de vedere economic – situate deasupra dreptei de regresie , pentru care ki – a*Ui > 0  Funcţii bine dimensionate din punct de vedere economic – situate în apropiere dreptei de regresie , pentru care ki - a *Ui = 0  Funcţii subdimensionate din punct de vedere economic – situate sub dreapta de regresie , pentru care ki -a* Ui < 0Analiza sistemică cu ajutorul dreptei de regresie pentru ponderi cu note de la 1 la 100 Funcţia ui Ki Ui Ui2 Ki * Ui a* Ui Ki- a*Ui (Ki- a*Ui)2 F1 0.4 22.5 4.32 18.6 97.2 3.11 19.39 375.97 F2 1 17.02 16.8 282 285.9 12.09 4.93 24.3 F3 0.8 6.5 9.92 98.4 64.48 7.14 -0.64 0.4 F4 0.7 13.42 9.59 91.39 128.6 6.9 6.52 42.51 F5 0.8 1.87 14 196 26.18 10.08 -8.21 67.4 F6 1 5.62 9.3 86.49 52.26 6.69 -1.07 1.14 F7 0.07 11.4 0.83 0.68 9.46 0.59 10.81 116.865 F8 0.22 4.37 2.46 6.05 10.7 1.77 2,6 6.76 F9 1 3.12 10.8 115 33.6 7.77 -4,65 21.62 F10 1 1.56 10.3 106 16.06 7.4 -5.84 34.1 F11 0.4 3.75 4.72 22.2 17.7 3.3 0.45 0.2 F12 1 6 11.6 134 69.6 8.4 -2.4 5.76 Total 1157.8 8.39 100 104.64 838.74 75.24 21.89 697.01 1 Panta dreptei de regresie : a = = = 0.72 După care vom calcula suma abaterii pătratice: s = = = 0.06 Deoarece s > 0, produsul trebuie reproiectat ! 21
 17. 17. În următorul grafic este redată analiza sistemică cu ajutorul dreptei de regresiepentru note de la 1 la 100 . 25 20 15 Ki(Ui) regr 10 5 0 0 5 10 15 20 25 1.Funcţiile supradimensionale din punct de vedere economic sunt funcţiile care se situează destul de mult deasupra dreptei de regresie, şi anume : F1-Să fie durabilă, F4- Să fie rezistentă la agenţi mecanici şi F7- Uşurinţă la îmbrăcat- dezbrăcat. 2.Funcţiile bine dimensionate din punct de vedere economic sunt funcţiile care se află în apropierea dreptei de regresie, şi anume: F8- Să îşi menţină aspectul şi dimensiunile, F2- Să fie estetică, F11- Să aibă masă redusă. 3.Funcţiile subdimensionate din punct de vedere economic sunt funcţiile care se află sub dreapta de regresie, şi anume: F3- Să aibă rezistenţă la agenţi chimici, F5-Să poarte informaţii, F6- Să asigure izolare termică, F9- Să asigure confort fiziologic.,F10-Să acopere mâna, F12- Să aibă mobilitate, flexibilitate. 21
 18. 18. Pentru a avea o imagine mai clarǎ a funcţiilor supradimensionate vom întocmi şidiagram Paretro: 5.Reproiectarea produsului Urmare a analizei sistemice au rezultat funcţii supradimensionate din punct devedere economic. Reproiectarea produsului presupune eliminarea acestei situaţii şi ease face prin reconceperea produsului. Reproiectarea produsului în vedrea opmtimizăriiacestuia presupune reproiectarea reperelor supradimensionate din punct de vedereeconomic. Prin reproiectarea acestora costul materialelor şi al manoperei reperelorreproiectate trebuie să scadă. Pentru reproiectare, am stabilit următoarele:  Scoaterea elasticului şi introducerea scaiului;  Schimbarea pielii ; Mănuşile nu vor mai fi în intregime cu degete, ci stil “decapotabile”. 21
 19. 19. Dimensionarea economică Repere Cost F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Piele 300 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0. 0.0 0.0 0.05 5 1 5 5 60 30 45 30 30 30 30 15 15 15Căptuşeală 250 0.3 0.15 0.2 0.15 0.1 0.1 75 37.5 50 37.5 25 25 Aţă 50 0.3 0.2 0.2 0.3 15 10 10 15 Scai 50 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 15 10 15 5 5 Etichete 200 0.2 0.25 0.0 0.2 0.3 5 40 50 10 40 60 Total 1 850 20 100 65 137. 80 97.5 35 30 20 40 40 3 5 Croire 120 0.2 0.5 0.3 25 60 36 Coasere 170 0.5 0.25 0.25 85 42.5 42.5 CTC 80 1 80Ambalare 30 1 30 Total 2 400 85 147.5 42.5 30 60 36Total 1 +2 125 28 157.5 65 180 30 80 157.5 35 30 20 40 76 0 8 21
 20. 20. Regie 50% 625 14 78.75 32. 90 15 40 78.75 17. 15 10 20 38 4 5 5Total Cost 187 43 236.2 65 270 45 12 236.2 52. 45 30 60 114 5 2 5 0 5 5 Kj 23 12.6 3.4 14.4 2. 6.4 12.6 2.8 2. 1.6 3.2 6 6 4 4 În urma reproiectării produsului, s-a redus : - Costul pielii de la 500 lei la 300 lei; - Costul aţei de la 100 lei la 50 lei; - Costul căptuşelii de la 350 la 250 lei. Rezultatul reproiectării este dat de costul total de 1875 lei faţă de 2400 lei în faza de proiectare. Se constată a diferenţă de 525 lei. Analiza sistemicăFuncţia ui Ki Ui Ui2 Ki * Ui a* Ui Ki- a*Ui (Ki- a*Ui)2 F1 0,4 23 4,32 18.6 99,36 2,59 20,46 418,61 F2 1 12,6 16,8 282 211,68 10,08 2,52 6,35 F3 0,8 3,46 9,92 98.4 34,32 5,95 -2,49 6,20 F4 0,7 14,4 9,59 91.39 138 5,73 8,67 75,16 F5 0,8 2,4 14 196 33,6 8,4 -6 36 F6 1 6,4 9,3 86.49 59,52 5,58 0,82 0,67 F7 0,07 12,6 0,83 0.68 10,45 0,49 12,11 146,65 F8 0,22 2,8 2,46 6.05 6,88 1,47 1,33 1,76 F9 1 2,4 10,8 115 25,92 6,48 -4,08 16,64 F10 1 1,6 10,3 106 16,48 6,18 -4,58 20,97 F11 0,4 3,2 4,72 22.2 15,10 2,83 0,37 0,13 F12 1 6 11,6 134 69,6 6,96 -0,96 0,92 1157.8 Total 100 104,64 720,91 62,74 64,39 730,06 1 Panta dreptei de regresie : = = 0,6 După care vom calcula suma abaterii pătratice: s = = = 0,07 21
 21. 21. 6. Analiza finală a datelor Proiecare iniţială Reproiectare Panta de regresiei 0,7 0,6Suma disproporţiilor 0,06 0,07 Costul 2400 lei 1875 lei 21

×