1. Incluziune Sociala

3,580 views

Published on

Incluziune sociala

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. Incluziune Sociala

 1. 1. INCLUZIUNE SOCIALĂ, EFICIENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI CALITATE ÎN EDUCAŢIE Tulcea, 4 – 6 septembrie 2009
 2. 2. DELIMIT ĂRI CONCEPTUALE (Incluziune socială, I) <ul><li>Incluziunea socială - acţiune de răspuns, în planul politicilor sociale, la situaţiile de excluziune socială; </li></ul><ul><li>Momentul de referinţă pentru introducerea termenului de incluziune socială - Consiliul European de la Lisabona , anul 2000 ( Procesul sau Strategia Lisabona ) </li></ul><ul><li>Obiectivul SL - transformarea economiei comunitare în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere (termen, 10 ani). </li></ul>
 3. 3. DELIMIT ĂRI CONCEPTUALE (Incluziune socială, II) <ul><li>Termenul de incluziune socială în ROMÂNIA - Planul Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (HG.829/2002). </li></ul><ul><li>JIM, 2005 (Documentul Comun în domeniul Incluziunii Sociale – Joint Inclusion Memorandum ). </li></ul>
 4. 4. DELIMIT ĂRI CONCEPTUALE (Incluziune socială, III) <ul><li>Guvernul României şi Comisia Europeană au fost de acord că </li></ul><ul><li>priorităţile imediate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii </li></ul><ul><li>sociale sunt, printre altele: </li></ul><ul><li>creşterea eficienţei programelor de stimulare a ocupării forţei de muncă cu accent pe învăţarea pe tot parcursul vieţii şi formarea profesională şi combaterea tuturor formelor de discriminare în toate domeniile socio-economice; </li></ul><ul><li>intensificarea măsurilor pentru eliminarea neparticipării la învăţământul obligatoriu, reducerea abandonului şcolar şi creşterea participării la învăţământul gimnazial cel puţin la standardele europene, îmbunătăţirea adaptabilităţii pregătirii profesionale şi tehnice la cerinţele pieţei muncii şi intensificarea învăţării pe tot parcursul vieţii; </li></ul><ul><li>finalizarea implementării Strategiei Guvernamentale pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor şi în special eliminarea cazurilor persoanelor fără acte de identitate, susţinerea formării şi ocupării forţei de muncă, educaţiei, îngrijirii sănătăţii, programelor de dezvoltare a infrastructurii şi a locuirii care contribuie la incluziunea socială a persoanelor de etnie romă şi continuă lupta împotriva discriminării . </li></ul>
 5. 5. DELIMIT ĂRI CONCEPTUALE (Incluziune socială, IV) <ul><li>Măsurile pentru sprijinirea incluziunii sociale privesc : educaţia preşcolară, educaţia cetăţenească activă, prevenirea eşecului şi a abandonului şcolar, acordarea unei a doua şanse de şcolarizare adulţilor, eliminarea discriminării de gen, sprijin pentru organizaţiile societăţii civile etc </li></ul>
 6. 6. DELIMIT ĂRI CONCEPTUALE (Calitate în educaţie, I) <ul><li>Calitatea educaţiei - ansamblul de caracteristici ale unui program de studii sau program de calificare profesională şi ale furnizorului acestuia (unitate sau instituţie de învăţământ), prin care sunt îndeplinite standardele de calitate precum şi aşteptările beneficiarilor . </li></ul><ul><li>S tandardele - un ansamblu de reguli sau rezultate privitoare la activităţile unei instituţii furnizoare de educaţie sau la programele de studii oferite de aceasta, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a acestor activităţi . </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea continuă a calităţii este necesară pentru a atinge şi a menţine performanţa. </li></ul><ul><li>Eficienţă managerială – Performanţă – Calitatea produselor/serviciilor </li></ul>
 7. 7. DELIMIT ĂRI CONCEPTUALE (Calitate în educaţie, II) <ul><li>Etape care au vizat calitatea de-a lungul timpului: </li></ul><ul><li>etapa inspecţiei de calitate </li></ul><ul><li>etapa controlului de calitate </li></ul><ul><li>etapa de asigurare a calităţii </li></ul><ul><li>etapa calităţii totale </li></ul><ul><li>Patru elemente stau la baza calităţii totale în general şi încep să fie luate în </li></ul><ul><li>seamă din ce în ce mai mult şi în cadrul sistemului educaţional, respectiv: </li></ul><ul><li>sisteme şi proceduri prin care să se poată identifica, monitoriza şi elimina deficienţele constatate; </li></ul><ul><li>controlul proceselor ( măsurători, colectări de date şi analize în cadrul unor planuri elaborate anterior ) în vederea aplicării unor acţiuni preventive, anterioare unor activităţi defective; </li></ul><ul><li>management , care trebuie să mobilizeze creativitatea şi experienţa întregului personal; </li></ul><ul><li>personalul recrutat trebuie să facă parte din categoria elitelor, a specialiştilor de neegalat. </li></ul>
 8. 8. R ECOMANDĂRI ISJ/ISMB (I) <ul><li>Revizuirea anuală a Strategiei judeţene pentru accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate (atenţie la continuarea şi asigurarea sustenabilităţii mecanismelor implementate în proiectele PHARE pentru accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate: programul tip Grădiniţa de vară, programele de educaţie remedială, programele A doua şansă etc.); </li></ul><ul><li>Monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Strategia judeţeană pentru accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate (planuri manageriale, rapoarte de monitorizare); </li></ul><ul><li>Elaborarea planului managerial la nivel de inspectorat şi la nivelul fiecărei specialităţi ţinând cont de precizările MECI şi de principiile unui management eficient şi de asigurarea calităţii în educaţie; </li></ul><ul><li>Elaborarea unui manual de proceduri la nivelul organizaţiei, în vederea eficientizării operaţiilor şi a obţinerii calităţii totale; </li></ul><ul><li>Monitorizarea cu rigurozitate a activităţilor proiectate în planurile manageriale (rapoarte, scrisori metodice, procese-verbale etc.); </li></ul><ul><li>Acordarea unei atenţii desoebite aplicării cu rigurozitate a ordinelor, notelor şi precizărilor MECI, atât în ISJ cât şi în unităţile de învăţământ subordonate ; </li></ul>
 9. 9. R ECOMANDĂRI ISJ/ISMB (II) <ul><li>Elaborarea propunerilor de plan de şcolarizare conform prevederilor legislative în vigoare, respectând principiile educaţiei incluzive şi ale asigurării calităţii totale ; </li></ul><ul><li>Analiza nevoilor de formare ale personalului didactic în domenii precum: Metode active de învăţare, Educaţie incluzivă, Dezvoltare durabilă, Managementul de proiect, Asigurarea calităţii (prin inspectorii şcolari de specialitate şi în colaborare cu CCD-ul); </li></ul><ul><li>Formarea personalului propriu din subordine, în vederea elaborării proiectelor cu finanţare externă; </li></ul><ul><li>Creşterea numărului de proiecte cu finanţare externă eligibile care să acopere nevoile identificate în Strategia judeţeană pentru accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate sau în planurile manageriale şi neacoperite încă prin măsurile finanţate la nivel naţional sau local ; </li></ul><ul><li>Sprijinirea implementării proiectelor educaţionale iniţiate de MECI pentru învăţământul preşcolar şi primar ( Să citim pentru mileniul III, Ecogrădiniţa, Kalokagathia, Educaţie incluzivă în grădiniţe, PETI - Program de Educaţie Timpurie Incluzivă. PRET – Programul Naţional de Reformă a Educaţiei Timpurii etc.); </li></ul><ul><li>Implementarea cu rigurozitate a proiectelor educaţionale iniţiate de inspectorat sau derulate în parteneriat cu diverşi actori din c omunitate . </li></ul>
 10. 10. R ECOMANDĂRI unităţi de învăţământ (I) <ul><li>Elaborarea unor planuri de dezvoltare instituţională care să ţină cont de nevoile reale ale instituţiei şi ale comunităţii din care aceasta face parte şi care să fie în deplină concordanţă cu politica la nivel naţional şi judeţean în domeniu; </li></ul><ul><li>Elaborarea unor planuri manageriale în care măsurile pentru incluziune socială şi asigurarea calităţii să fie clar evidenţiate (o atenţie deosebită va fi acordată mediului educaţional stimulativ, procesului de desegregare, egalităţii de gen, protecţiei şi promovării drepturilor copilului, susţinerii dezvoltării profesionale a angajaţilor, precum şi implicării comunităţii în viaţa instituţiei de învăţământ); </li></ul><ul><li>Constituirea de clase/grupe respectând prevederile legislative în vigoare şi principiile educaţiei incluzive; </li></ul><ul><li>Elaborarea şi monitorizarea cu atenţie deosebită a planificărilor asistenţelor la clasă (planificările vor viza îndeosebi aplicarea corectă a curriculumului naţional, precum şi competenţele de comunicare, proiective, manageriale şi evaluative ale cadrelor didactice); </li></ul>
 11. 11. R ECOMANDĂRI unităţi de învăţământ (II) <ul><li>Analiza şi transmiterea către ISJ a nevoilor de formare ale personalului didactic în domenii precum: Metode active de învăţare, Educaţie incluzivă, Dezvoltare durabilă, Managementul de proiect, Asigurarea calităţii etc. ; </li></ul><ul><li>Formarea personalului propriu din subordine, în vederea elaborării proiectelor cu finanţare externă; </li></ul><ul><li>Participarea activă şi cu responsabilitate la programele educaţionale iniţiate de MECI pentru învăţământul preşcolar şi primar ( Să citim pentru mileniul III, Ecogrădiniţa, Kalokagathia, Educaţie incluzivă în grădiniţe, PETI - Program de Educaţie Timpurie Incluzivă. PRET – Programul Naţional de Reformă a Educaţiei Timpurii etc.); </li></ul><ul><li>Implementarea cu rigurozitate a proiectelor educaţionale iniţiate de instituţia de învăţământ sau derulate în parteneriat cu diverşi actori din comunitate. </li></ul>
 12. 12. R ECOMANDĂRI la nivelul grupei/clasei <ul><li>Organizarea mediului educaţional conform prevederilor curriculumului specific şi în acord cu principiile educaţiei incluzive; </li></ul><ul><li>Planificarea şi desfăşurarea activităţilor instructiv-educative/lecţiilor în acord cu prevederile curriculumului specific şi cu respectarea principiilor educaţiei incluzive şi ale managementului eficient; </li></ul><ul><li>Utilizarea în activitatea cu elevii/preşcolarii a materialelor şi a auxiliarelor didactice avizate MECI şi/sau confecţionarea lor, cu respectarea principiilor privind siguranţa, calitatea, aspectul estetic şi concordanţa cu programa şcolară specifică; </li></ul><ul><li>Organizarea de şi participarea la evenimente didactice (activităţi metodice, cercuri pedagogice, simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.) care abordează tematica educaţiei incluzive, învăţarea diferenţiată, calitatea în educaţie, managementul clasei etc.; </li></ul><ul><li>Planificarea şi derularea unor activităţi în parteneriat (activităţi extraşcolare, activităţi cu părinţii, activităţi cu şcoala/grădiniţa, activităţi în cadrul unor proiecte educaţionale etc.) în care să fie atinse şi obiective ale educaţiei incluzive/educaţiei diferenţiate sau ale asigurării calităţii în educaţie. </li></ul>

×