• Save
Prof. Mária Kozová: EURÓPA 2020: Ako môžu samosprávy vstupovať do procesu formovania a vykonávania environmentálnej politiky EÚ?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Prof. Mária Kozová: EURÓPA 2020: Ako môžu samosprávy vstupovať do procesu formovania a vykonávania environmentálnej politiky EÚ?

on

 • 1,256 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,256
Views on SlideShare
1,159
Embed Views
97

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 97

http://www.europa2020.sk 93
http://webcache.googleusercontent.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Prof. Mária Kozová: EURÓPA 2020: Ako môžu samosprávy vstupovať do procesu formovania a vykonávania environmentálnej politiky EÚ? Prof. Mária Kozová: EURÓPA 2020: Ako môžu samosprávy vstupovať do procesu formovania a vykonávania environmentálnej politiky EÚ? Presentation Transcript

 • E URÓPA 2020: Ako môžu samosprávy vstupovať do procesu formovania a vykonávania environmentálnej politiky EÚ? Mária Kozová Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Workshop 1: Európa efektívne využívajúca zdroje
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európa efektívne využívajúca zdroje“ – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 Brusel, 26. 1. 2011m KOM/2011) 21 v konečnom znení Výbor regiónov (VR) bol založený v r. 1994 ako poradný orgán EÚ zložený zo zástupcov európskych orgánov na regionálnej a miestnej úrovni. M á s ídlo v Bruseli. Zmluvy ukladajú Komisii, Európskemu parlamentu a Rade povinnosť požiadať VR o konzultáciu vždy, keď sa pripravujú nové návrhy v oblastiach, ktoré majú vplyv na regionálnu a miestnu úroveň. Výbor regiónov má 344 členov z 27 členských krajín EÚ. Slovensko má vo Výbore 9 riadnych členov. Piati z nich sú zástupcovia Združenia SK 8, dva zastupujú ZMOS a dvaja Úniu miest SR.
 • Úspešné naplnenie stratégie Európa 2020 závisí od zapojenia všetkých zložiek spoločnosti, vrátane miestnych orgánov
  • Medzi inštitúcie, ktoré koordinujú účasť rôznych zainteresovaných strán, patrí aj Výbor regiónov , ktorý môže mobilizovať regionálne a miestne orgány, ktoré majú v mnohých štátoch EÚ kompetencie v oblastiach súvisiacich so stratégiou Európa 2020, ako sú napr. Vzdelávanie, doprava, inovácie alebo zmena klímy.
  V bode 2 dokumentu „Európa efektívne využívajúca zdroje“ sa uvádza: Táto hlavná iniciatíva pomôže vytvoriť strategický a integrovaný prístup, ktorý zabezpečí, aby konkrétne opatrenia, ktoré už boli stanovené pre časový horizont do roku 2020, pripravili pôdu na splnenie dlhodobých cieľov do roku 2050 a aby sa prijímali ďalšie vhodné kroky na dosiahnutie vytýčených cieľov. ... To pomôže zaistiť jednoznačnú podporu a zaangažovanosť vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, zainteresovaných strán a občanov. View slide
 • Platforma na monitorovanie stratégie Európa 2020 ako nástroj na podporu konzultačnej činnosti Výboru regiónov
  • Platforma na monitorovanie stratégie Európa 2020 je sieť regiónov a miest, ktorej cieľom je prispieť k európskej diskusii o inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom raste a monitorovať uplatňovanie stratégie Európa 2020. Platforma na 145 členov.
  • Zapojenie Slovenska: je zastúpené 5 členmi: BSK, KSK, PSK, TSK a ŽSK.
  • Cieľom platformy na monitorovanie stratégie Európa 2020 je:
  • zapojiť miestne a regionálne orgány , aby sa tak zaistilo lepšie uplatňovanie politík súvisiacich s cieľmi stratégie Európa 2020
  • preskúmať rozvíjajúci sa vzťah medzi stratégiou Európa 2020 a politikou súdržnosti
  • sledovať zapájanie miestnej a regionálnej úrovne do procesu správy a riadenia stratégie
  • zisťovať prekážky , s ktorými sa miestne a regionálne orgány stretávajú pri uplatňovaní stratégie Európa 2020
  Zdroj:http://www.cor.europa.eu/pages/CoRAtWorkTemplate.aspx?view=folder&id=f2899625-1cfd-41b9-87bb-7d1bb97d2de5&sm=f2899625-1cfd-41b9-87bb-7d1bb97d2de5 (10.04.2011) View slide
 • Pripomienky ZMOS k Stratégii EÚ 2020 (výber) Bratislava, 16. februára 2010
  • Podľa ZMOS-u stratégia obsahuje ciele smerujúce k zvýšeniu tempa rastu ekonomiky EÚ a zamestnanosti. Ak ZMOS vychádza z nedávnej skúsenosti – ekonomickej a finančnej krízy, v pozadí ktorej stojí nadmerná spotreba spoločnosti, je potrebné sa skôr zamerať na kvalitu rastu a produkcie k na kvantitu, tak aby kvalita verejných služieb zodpovedala požiadavkám na všetkých úrovniach verejnej správy.
  • ZMOS považuje sa neprijateľné, aby sa takýto dokument nezmienil o postavení a úlohe miestnych samospráv v tomto procese. Pri absencii viacúrovňového riadenia (pozn. správnejšie spravovania) môže byť ohrozená celková implementácia stratégie. Dôležité je partnerstvo medzi miestnou samosprávou a národnou úrovňou.
  http://www.municipalia.sk/municipalia/index.php?newsid2=57&from2=46 (10.4.2011)
 • Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému: „Úloha miestnych a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životného prostredia“ (1)
  • Výbor regiónov (preambula)
  • zastáva názor, že miestne a regionálne samosprávy by mali zohrávať väčšiu úlohu pri formulovaní politiky EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, pretože ich zapojenie zaručí lepšie uplatňovanie a stotožnenie sa s ňou. Inovatívne metódy viacúrovňového spravovania (pozn. v oficiálnom preklade je nesprávne preložené „ governance“ ako riadenie) , vrátane využívania existujúcich sietí a platforiem, podporia proaktívny prístup zo strany miestnych a regionálnych samospráv. V tomto zmysle možno ako dobrý príklad uviesť Dohovor primátorov a starostov a jeho koncepciu by bolo možné rozšíriť na ostatné kľúčové oblasti environmentálnej politiky EÚ.
  Úradný vestník Európskej únie, C 15/4, 18. 1. 2011
  • Dohovor primátorov a starostov je záväzok signatárskych miest presahovať ciele energetickej politiky EÚ v oblasti znižovania emisií CO 2 prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti a výroby a využívania obnoviteľných energetických zdrojov. K termínu 10.4.2011 je 2 409 signatárov, zo Slovenska sú iba 2 (Moldava n.B. a Nitra).
  EÚ uviedla Dohovor do života dňa 29. januára 2008 . Zdroj:http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/com_sp_lang/docs/Covenant_SK.pdf K 10.4.2011 má Taliansko takmer 900 a Španielsko viac ako 700 signatárov.
 • Zdroj:http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/com_sp_lang/docs/Covenant_SK.pdf (10.4.2011)
 • Zdroj:http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/com_sp_lang/docs/Covenant_SK.pdf (10.4.2011)
 • Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému: „Úloha miestnych a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životného prostredia“ (2)
  • Výbor regiónov ( preambula)
  • Zdôrazňuje, že 7. environmentálny akčný program by predstavoval kľúčový pilier stratégie Európa 2020 a je potrebný na to, aby formuloval jej dosah na environmentálnu politiku. Mal by stanoviť jasné ciele a harmonogramy a zachovať spoločnú tematickú stratégiu pôdy, vrátane cieľa prijať rámcovú smernicu o pôde.
  • Výbor regiónov (v časti I. Politické odporúčanie, B. Zlepšovanie koordinácie a riadenia, bod 9)
  • Vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v plánoch Európskej komisie na zlepšenie uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia chýba zdôraznenie krokov podporujúcich dobré spravovanie (pozn. v oficiálnom preklade je nesprávne preložené „governance“ ako riadenie) , na miestnej a regionálnej úrovni.
  Úradný vestník Európskej únie, C 15/4, 18. 1. 2011
 • Výhľadové stanovisko Výboru regiónov na tému: „Úloha miestnych a regionálnych orgánov v budúcej politike ochrany životného prostredia“ (3)
  • Výbor regiónov (v časti I. Politické odporúčanie, D. Ako môžu miestne a regionálne orgány zintenzívniť svoju činnosť v oblasti životného prostredia,
  • Otázky riadenia (bod 30)
  • Vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že sa bude rešpektovať vnútroštátne rozdelenie právomocí a že na konzultácie s miestnymi a regionálnymi orgánmi sa zavedú osvedčené postupy. Dobrá spolupráca, najmä medzi „transpozičnými tímami“ pracovníkov štátnej, regionálnej a miestnej správy, podporuje vzájomné porozumenie a úspešné uplatňovanie právnych predpisov.
  • Zaangažovanie a zapojenie občanov (bod 36)
  • Žiada podporu vzdelávania a výskumu, aby sa upevnili väzby medzi občanmi a ich životným prostredím. Občania si plne neuvedomujú, akú úlohu hrá životné prostredie v ich živote.
  Úradný vestník Európskej únie, C 15/4, 18. 1. 2011
 • „ Ak chceme priviesť členské štáty k tomu, aby vytvárali územné dohody , potrebujeme Vašu pomoc,“ povedal predseda Komisie Barroso Brusel, 3. decembra 2010
  • Predseda Komisie José Manuel Barroso na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov (VR) v Bruseli potvrdil, že regióny a mestá musia mať väčšiu úlohu pri dosahovaní cieľov EÚ. „Na to, aby sme získali podporu občanov, nevyhnutne potrebujeme energiu a nasadenie regionálnych a miestnych zástupcov, ktorí musia pomôcť propagovať Európu. Ste pre Úniu nenahraditeľným ohnivkom reťaze.“
  • Podľa J. M. Barrosu bude naliehať na členské štáty, aby zapájali regionálne a miestne orgány prostredníctvom územných dohôd. Cieľom už od samého začiatku je, aby sa stratégia Európa 2020 pripravovala v spolupráci so širokou škálou rôznych partnerov vrátane Výboru regiónov a regionálnych a miestnych orgánov. Uviedol : „Sme veľmi naklonení myšlienke územných dohôd. Budem naliehať na členské štáty, aby akceptovali zapojenie všetkých zainteresovaných strán“.
 • Šesť podmienok úspechu stratégie Európa 2020, ktoré zdôraznilo predsedníctvo Výboru regiónov na schôdzi 4. októbra 2010 (Územné dohody – často kladené otázky)
  • Novej stratégii treba dať územný rozmer a prihliadať na rozdielne podmienky a východiskové situácie jednotlivých území
  • Európska, národná, regionálna miestna úroveň verejnej správy by mali pracovať v partnerstve koordinovane a integrovane
  • Treba odstrániť problémové miesta na EÚ aj na národnej úrovni
  • Politika súdržnosti by sa mala podieľať na plnení cieľov stratégie Európa 2020
  • Komisia by mala oveľa systematickejšie posudzovať územný vplyv politických opatrení súvisiacich so stratégiou Európa 2020
  • Nová stratégia by mala byť príležitosťou zjednodušiť administratívu
  • Územné dohody by mali byť vytvorené v roku 2011, aby všetkým priamo zainteresovaným aktérom a všetkým ostatným zainteresovaným stranám poskytli možnosť aktívne sa podieľať na rozvoji Stratégie 2020.