Alena Zukersteinová: Predvídanie potrieb trhu práce

1,009 views

Published on

Alena Zukersteinová, workhop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
261
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alena Zukersteinová: Predvídanie potrieb trhu práce

 1. 1. Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta Predvídanie potrieb trhu práce Alena Zukersteinová Expert , Cedefop 14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop
 2. 2. Predvídanie kvalifikačných potrieb v EÚ : trend y & prístupy <ul><li>Plánovanie ľudských zdrojov </li></ul><ul><li>Cieľom je vedieť : </li></ul><ul><li>Koľko ľudí bude </li></ul><ul><li>potrebných v </li></ul><ul><li>konkrétnej profesii o </li></ul><ul><li>päť až desať rokov? </li></ul>14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop V minulosti <ul><li>Predvídanie kvalifikačných potrieb ( informa čná & politická fun kcia ) </li></ul><ul><li>Cieľom je vedieť : </li></ul><ul><li>Ktoré profesie a aký druh kvalifikácie a zručností bude potrebný ? </li></ul><ul><li>Komplexný prístup, ktorý kombinuje metódy a prácu rôznych aktérov </li></ul><ul><li>Prognózy : jedna z mnohých informácií </li></ul><ul><li>Lepší prístup k dostupným informáciám o trhu práce </li></ul><ul><li>Povedomie: MS potrebuje spoločné prístupy pre viac porovnateľné a kompatibilné výsledky </li></ul><ul><li>Výzva : </li></ul><ul><li>Presun zistení do politiky a praxe EÚ  panoráma zručností EÚ </li></ul>V súčasnosti
 3. 3. Ako krajiny predvídajú kvalifikačné potreby <ul><li>Decentralizovaný systém </li></ul><ul><li>( najmä v obchode , na sektorovej a lokálnej úrovni ) </li></ul><ul><li>BG, DK, EL, ES, HU, LV, </li></ul><ul><li>LT, MT, PT, SI, SK , RO </li></ul>14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop Koordinovaný nekomplexný systém ( kvantitatívne prognózovanie ) CY, IE, FI Budovanie koordinovaného komplexného systému ( smerom k systematickému prístupu ) CZ, EE, IT, PL Koordinovaný komplexný systém (efektívne systémy, uplatňovanie zistení) DE, FR, NL, AT, SE, UK <ul><li>Zostávajúce výzvy : </li></ul><ul><li>obmedzené dáta , nedostatočné financovanie a odborná kapacita </li></ul><ul><ul><ul><li>in štitucionálne a politic ké ‘se bectvo ’ </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Metódy a prístupy <ul><li>predvídanie potrieb trhu práce podľa zamestnania a vzdelania na základe kvantitatívneho ekonometrického modela, </li></ul><ul><li>prieskumy zamestnávateľov , audity zručností ; </li></ul><ul><li>monitoring voľných pracovných miest, prieskumy o problémoch pracovných náborov, analýzy pracovných ponúk v tlači a na internete ; </li></ul><ul><li>sektorové štúdie , vrátane vyhľadávania a určovania kvalifikačných potrieb v spoločnostiach, ktoré nastavujú trendy </li></ul><ul><li>štúdie kvalifikačných potrieb v špecifických oblastiach činností , nových technológiách , zamestnaniach , kvalifikáciách a cieľových skupinách ; </li></ul><ul><li>prieskumy a monitoring absolventov ; </li></ul><ul><li>Delphi štúdie , prípadové štúdie , fo k us ové skupiny ; </li></ul><ul><li>prognózy , spoločné diagnózy , scen áre ; </li></ul><ul><li>observat óriá </li></ul>14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop
 5. 5. Problémy a prekážky <ul><li>nedostatok koordinácie pri zbere dát, analýzach, výskume, tvorbe a implementácii politík, </li></ul><ul><li>časové oneskorenie medzi tvorbou výskumných zistení a ich začlenením do kvalifikačných štandárd, vzdelávacích programov a kurzov, </li></ul><ul><li>nedostatočné financovanie , hoci príspevok od ESF je široko uznávaný, </li></ul><ul><li>problémy zberu štatistík ( nedostatočné vzorky , rozdelené časové rady , zmeny v klasifikáciách , nedostatok podrobných súborov dát o kvalifikačných rozdieloch a kompetenčných potrebách ) , </li></ul><ul><li>obmedzené zapojenie sociálnych partnerov do prognózovania kvalifikačných potrieb, </li></ul><ul><li>nedostatočná odborná kapacita v niektorých oblastiach v niektorých členských štátoch </li></ul>14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop
 6. 6. 14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop Predvídanie kvalifikačných potrieb : Franc úzsko Úroveň Ini c i á tor Hlavné zameranie I niciatíva ( príklad ) Národná Predseda vlády , Minist erstvo práce , Minist erstvo školstva Pracovný nábor, sektorový rozvoj Prospe ktívne š t ú die zmlúv (CEP); stav sektorov ; čo treba urobiť Region álna Observatórium zamestnanosti a vzdelávania (tripartit y , v rokoch 2007-13 financované na základe zmlúv medzi štátnymi a regionálnymi radami Analýzy, predpovede školského vzdelávania a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy v podnikoch Region á l ne observat ó ri á zamestnanosti a vzdelávania (OREF); 2009 pravidelné analýzy kvantitatívneho a kvalitatívneho rozvoja sektorových činností a profesií Se kt or ová Spoločné observatórium priemyselných odvetví ; nastavenie observatória prognózovania profesií a kvalifikácií (OPMQ) v 2004 Predpoveď rozvoja odborových profesií na regionálnej, národnej a európskej úrovni Observ a t órium automobil ového obchodu povereného od roku 2004 všetkými súvisiacimi štúdiami po diagnostickom a prognostickom prístupe
 7. 7. Stále pozorovanie kvalifikačných potrieb: Taliansko <ul><li>Webové rozhranie zabezpečuje tok informácií (kvalitatívne, kvantitatívne informácie a odhady) o vzdelávacích potrebách vyplývajúcich z potrieb ekonomiky a trhu práce. </li></ul><ul><li>Systém sprostredkováva údaje a informácie pochádzajúce z rôznych zdrojov: </li></ul><ul><li>popisy vzdelávacích potrieb vyplývajúcich z národných prieskumov uskutočnených sociálnymi partnermi na bilaterálnej úrovni, </li></ul><ul><li>krátkodobé prognózy procesu zamestnávania založené na prieskume zamestnávateľov, </li></ul><ul><li>strednodobé (päť rokov) prognózy hospodárskych trendov zamestnanosti v odvetviach, na základe správy ISFOL, </li></ul><ul><li>strednodobé (päť rokov) prognózy kariérneho postupu zamestnancov na národnej a regionálnej úrovni na základe správy ISFOL. </li></ul>14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop
 8. 8. Prieskum zručností zamestnávateľov – Veľká Británia <ul><li>Dva celoplošné (VB) prieskumy zamestnávateľov : </li></ul><ul><li>Prieskum vnímania zamestnávateľov ( EPS)  skúma perspektívu zamestnávateľa a jeho vnímanie vzájomného pôsobenia systému zamestnanosti a kvalifikácie (napr. zapojenie sa do služieb na podporu podnikania, služby pracovných náborov, kvalifikačné a vzdelávacie iniciatívy a organizácie, odborné stáže) </li></ul><ul><li>Prieskum zručností zamestnávateľov (ESS)  skúma postupy zamestnávateľov pri pracovných náboroch a  ich stratégie na udržanie si zamestnancov , ich dopyt po konkrétnych pracovných zručnostiach,  rozdiely v kvalifikácii, rozvoj a odborné vzdelávanie pracovnej sily, a obchodné stratégie a štruktúry (záujem o internú zamestnávateľskú prax  - organizácia, odborná príprava, nábor...) </li></ul>14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop
 9. 9. Prognózovanie situácie na pracovnom trhu : Holandsko <ul><li>Zameranie : na zhodu  medzi vzdelávaním a zamestnaním, procesy výmeny na trhu práce a uplatnenie viac ako 100 vzdelávacích programov a povolaní na trhu práce (zahŕňa zber veľkého množstva aktuálnych dát, trendov a indikátorov) </li></ul><ul><li>Poskytnuté informácie : pre každý typ vzdelania a profesie sú  prognózy robené na základe strednodobého vývoja miery zamestnanosti, potreby výmeny a  prílevu absolventov škôl na trh práce </li></ul><ul><li>Použitie :  Národné informačné centrum pracovného poradenstva,  ktoré začleňuje tieto pracovno-trhové informácie do rôznych informačných produktov pre odborné a vzdelávacie poradenstvo (používané aj rôznymi ministerstvami, verejnými službami zamestnanosti, vzdelávacími inštitúciami, personálnymi manažérmi, poradnými radami atď.   každý používa iné časti informačného systému pri ich rozhodovaní) </li></ul>14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop
 10. 10. Národná kvalifikačná databáza: Írsko <ul><li>Elektronická úschovňa zdrojov a dát dostupných v reálnom čase týkajúcich sa aktuálneho kvalifikačného dopytu a ponuky na trhu práce </li></ul><ul><li>3 krátke prieskumy na lepšiu identifikáciu ťažko obsaditeľných a nových pracovných miest : pracovné agentúry , zamestnávatelia , PES </li></ul><ul><li>Úschovňa je naprogramovaná tak, aby bolo možné porovnávať rôzne zdroje dát, čo umožňuje poskytnúť komplexný obraz o pracovnom trhu </li></ul><ul><ul><li>Kľúčové dáta o dopyte : zamestnanosť , prisťahovalectvo, momentálne a budúce ponuky pracovných miest , bankrot spoločností (zamestnávateľov), voľné pracovné miesta, ťažko-obsaditeľ né voľné pracovné miesta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kľúčové dáta o ponuke : uchádzači o prácu , zapísaní a končiaci študenti a ich ďalšie smerovanie </li></ul></ul><ul><li>Správa z národnej kvalifikačnej databázy : </li></ul><ul><ul><li>Bulletin národných kvalifikácií (350 profesií podľa 11 indi kátorov ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Celková správa o voľných pracovných miestach </li></ul></ul><ul><ul><li>Výstupy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy </li></ul></ul>14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop
 11. 11. Budúcnosť profesií : Česká republika <ul><li>Budúcnosť profesií: informácie o šanciach na uplatnenie v rôznych profesijných odboroch do roku 2013. Vyhľadávať v profesiách je možné podľa odboru, zadaním názvu požadovanej profesie do fulltextového vyhľadávača. </li></ul><ul><li>Sektorové štúdiá:  skúmajú do hĺbky vybrané časti českej ekonomiky a hľadajú súvislosti medzi zmenami v globálnej ekonomike a dopyte po pracovníkoch v dôležitých odvetviach: Čo spôsobuje odliv zahraničných investorov ďalej na východ? Kedy a v akých odvetviach? Po kom bude dopyt v najbližších rokoch zo strany firiem a ktoré profesie budú kľúčové pre konkurencieschopnosť? </li></ul><ul><li>Vývoj v odvetviach: jednotlivé odvetvia českej ekonomiky, ich minulosť a očakávaný budúci vývoj. Poskytuje informácie o dopyte po pracovníkoch v danom odvetví, predpokladanom vývoji zamestnanosti, vekovej a profesijnej štruktúre. </li></ul><ul><li>Trhy práce v regiónoch: majú svoj špecifický vývoj a požiadavky na pracovníkov, aj oni sú však ovplyvnení globálnymi trendmi. Porovnávanie budúcich zmien v ekonomike a potenciálu regiónov v oblasti ľudských zdrojov je základom pre úspešnú stratégiu rozvoja kraju. </li></ul><ul><li>Zahraničné skúsenosti: inšpirácia v krajinách ako Spojené štáty, Veľká Británie, Írsko, Francúzsko, Nemecko nebo Kanada, kde považujú predvídanie kvalifikačných potrieb za dôležitú súčasť služieb inštitúcií trhu práce a tejto téme je venovaná veľká pozornosť. </li></ul>14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop
 12. 12. O*Net: Spojené štáty americké 14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop
 13. 13. Čo robí Európa ? 14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop Iniciatíva: Nové zručnosti pre nové pracovné miesta (systematický prístup) Program: Nové zručnosti a nové pracovné miesta ( širší, ale so silným dôrazom na zručnosti ) Kvantitatívna prognóza dopytu a ponuky na pracovnom trhu po celej Európe (Cedefop) Kvalitatívne a kvantitatívne EU-se k tor ové a medzisektorové štúdie (DG Employment) European sector skills councils foreseen Zamestnávateľský prieskum o kvalifikačných potrebách (Cedefop) …… .  Celkový prehľad kvalifikácií – Panoráma kvalifikácií/zručností - Centrálny prístup k dátam a informáciám na európskej, národnej a regionálnej úrovni
 14. 14. Ďakujem Vám za pozornosť 14 June 2011 An agenda for new skills and jobs workshop Cedefop web site http://www.cedefop.europa.eu

×