Návrh NP: Po dpora sy stému ďa lšieho  v zdelávania v Slovenskej republike - napĺňanie Stratégie celoživotného vzdeláv...
Kľúčové aktivity NP <ul><li>Komunikačná platforma (KOPLAT) </li></ul><ul><li>Program medzinárodného zisťovania kompetencií...
1. KO MUNIKAČNÁ PLAT FORMA <ul><li>3. ZAMESTNÁVATEĽ </li></ul><ul><li>2. ŠKOLA </li></ul>Náplň práce pracovnej pozície, ...
1. KO MUNIKAČNÁ PLAT FORMA medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami El. dotazník o profile absolventa na základe...
KOPLAT - Čiastkové aktivity <ul><li>1. Analytická a návrhová fáza Vytvorenie pracovných skupín za účasti medzinárodných e...
1. Prínosy KOPLAT-u KVALIFIKAČNÝ PROFIL (ŠTANDARD) Identifikácia „gaps“ medzi výstupmi zo škôl a potrebami zamestnávateľov...
Aktivita č. 2 – Realizácia programu OECD – medzinárodné hodnotenie dospelých PIAAC a využitie výsledkov programu <ul><li>H...
Čiastková aktivita č. 2.1 HLAVNÉ TESTOVANIE <ul><li>na vzorke min. 5000 úspešných rozhovorov / dotazníkov </li></ul><ul><l...
Čiastková aktivita č. 2.2 – SPRACOVANIE A ANALÝZA ÚDAJOV <ul><li>Aká je funkčná gramotnosť rôznych skupín dospelej populác...
Dopady aktivity č. 2. <ul><li>identifikácia príčin a dôsledkov nadobúdania a straty kompetencií </li></ul><ul><li>opis a a...
Aktivita č. 3: Vytvorenie multimediálnej platformy pre vzdelávanie dospelých v oblasti kľúčových kompetencií Cieľ: Vytvor...
Čiastkové aktivity multimediálnej platformy <ul><li>3.1 Analytická a návrhová fáza </li></ul><ul><li>Identifikácia súčasné...
Čiastkové aktivity multimediálnej platformy <ul><li>3.2 Fázy tvorby vzdelávacieho obsahu </li></ul><ul><li>Fáza : Vytvoren...
Dopady aktivity č. 3 <ul><li>Lepšia spravovateľnosť systému </li></ul><ul><li>Lepšie a bohatšie komunikačné možnosti </li>...
Aktivita č.4 – Poradenské služby kariérneho poradenstva pre dospelých v Slovenskej republike <ul><li>4.1. Analytické výcho...
Výstupy aktivity č.4 <ul><li>Výstupy čiastkovej aktivity č. 4.1. </li></ul><ul><li>Návrh efektívnej siete poradenských sl...
Dopady aktivity č.4 <ul><li>funkčný integrovaný informačný systém pre poskytovanie poradenských služieb v SR ; </li></ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike - napĺňanie Stratégie celoživotného vzdelávania

1,150 views

Published on

Boris Sloboda, workshop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
274
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike - napĺňanie Stratégie celoživotného vzdelávania

 1. 1. Návrh NP: Po dpora sy stému ďa lšieho  v zdelávania v Slovenskej republike - napĺňanie Stratégie celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže
 2. 2. Kľúčové aktivity NP <ul><li>Komunikačná platforma (KOPLAT) </li></ul><ul><li>Program medzinárodného zisťovania kompetencií dospelých (PIAAC) </li></ul><ul><li>Multimediálna platforma (Multipla) </li></ul><ul><li>Pilotná prevádzka poradenských služieb kariérneho poradenstva (KAPOR) </li></ul>
 3. 3. 1. KO MUNIKAČNÁ PLAT FORMA <ul><li>3. ZAMESTNÁVATEĽ </li></ul><ul><li>2. ŠKOLA </li></ul>Náplň práce pracovnej pozície, skúsenosti s absolventmi Porovnanie kompetencií reálnych absolventov s profilmi absolventov. Porovnanie výstupu zo vzdelávacieho procesu (tzv. learning outcomes) s NŠZ Profil absolventa (odb. vedomosti, odb. zručnosti, všeob. spôsobilosti) + koľko hodín sa na to vynakladá 1 1. NÚCŽV - vypracovanie el.dotazníkov na báze Národných štandardov zamestnaní (500)
 4. 4. 1. KO MUNIKAČNÁ PLAT FORMA medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami El. dotazník o profile absolventa na základe NŠZ El. dotazník súladu profilu absolventa s jeho reálnym účinkovaním v praxi škola zamestnávateľ Popis kvalifikačného profilu (štandardu)
 5. 5. KOPLAT - Čiastkové aktivity <ul><li>1. Analytická a návrhová fáza Vytvorenie pracovných skupín za účasti medzinárodných expertov. Definícia cieľových skupín zisťovania u zamestnávateľov podľa sektoru, regiónu, úrovne vzdelania. Priradenie skupiny výberovej vzorky zamestnávateľov jednotlivým typom škôl . </li></ul><ul><li>2. Vytvorenie, distribúcia, zber a vyhodnotenie 500 elektronických dotazníkov Vyplnenie elektronických dotazníkov za účasti expertov, zamestnávateľov a zástupcov škôl. </li></ul><ul><li>3. Vytvorenie pracovných a kompetenčných profilov v zmysle agregovaných dát Vytvorenie automatizovaného zberu dát na báze vyplnených štruktúrovaných dotazníkov. Popísanie kvalifikačných profilov absolventov škôl . </li></ul><ul><li>4. Zabezpečenie komunikácie zamestnávateľov so školami a vzdelávacími inštitúciami prostredníctvom informačného portálu Naprogramovanie komunikačného web – portálu zabezpečujúceho transparentnosť procesov a trvalú udržateľnosť komunikácie. </li></ul><ul><li>5. Zavedenie indexov súladu požiadaviek trhu práce a obsahu vzdelávania (zavedenie komunikačných, štatistických a spätno-väzbových funkcií Vytvorenie Indexov zhody profilov a vzdelávacích programov a spokojnosti zamestnávateľov s absolventmi jednotlivých škôl/vzdelávacích inštitúcií. </li></ul>
 6. 6. 1. Prínosy KOPLAT-u KVALIFIKAČNÝ PROFIL (ŠTANDARD) Identifikácia „gaps“ medzi výstupmi zo škôl a potrebami zamestnávateľov + zachovanie špecifík konkrétneho zamestnávateľa Platforma pre vytvorenie systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania Podklad pre poradenské služby v určovaní vzdelávacích ciest občanov Generátor vzdelávacích potrieb - Výzva pre vzdelávacie inštitúcie ĎV
 7. 7. Aktivita č. 2 – Realizácia programu OECD – medzinárodné hodnotenie dospelých PIAAC a využitie výsledkov programu <ul><li>Hlavné ciele </li></ul><ul><li>Identifikácia a meranie kognitívnych a pracovných kompetencií podnecujúcich sociálny a ekonomický úspech </li></ul><ul><li>Hodnotenie vplyvu týchto kompetencií na sociálne a ekonomické výsledky vybraných skupín obyvateľstva i celých krajín </li></ul><ul><li>Meranie výkonu vzdelávacieho systému a systému odbornej prípravy v generovaní požadovaných kompetencií </li></ul><ul><li>Identifikácia a sprehľadnenie nástrojov na zvýšenie úrovne kompetencií. </li></ul>
 8. 8. Čiastková aktivita č. 2.1 HLAVNÉ TESTOVANIE <ul><li>na vzorke min. 5000 úspešných rozhovorov / dotazníkov </li></ul><ul><li>testovanie gramotnosti dospelých (práca s textom, matematika, využívanie IT, spracovanie informácií) </li></ul><ul><li>mapovanie skúseností dospelých so vzdelávacím systémom </li></ul><ul><li>testovanie kompetencií dospelých (správne komunikovať, efektívne organizovať svoju činnosť, naprávať chyby, riešiť problémy, kriticky myslieť, postupovať logicky a pod.) </li></ul><ul><li>mapovanie kompetencií využívaných na pracovisku </li></ul><ul><li>mapovanie, nakoľko občania v práci využívajú kompetencie získané v škole / počas ďalšieho vzdelávania </li></ul>
 9. 9. Čiastková aktivita č. 2.2 – SPRACOVANIE A ANALÝZA ÚDAJOV <ul><li>Aká je funkčná gramotnosť rôznych skupín dospelej populácie? </li></ul><ul><li>Nakoľko je funkčná gramotnosť dôležitá pre úspech v živote a ktoré kompetencie sú pre dobré životné uplatnenie najdôležitejšie? </li></ul><ul><li>Do akej miery je nízka úroveň funkčnej gramotnosti spojená s rizikom nezamestnanosti? </li></ul><ul><li>Do akej miery podmieňuje funkčná gramotnosť pracovnú pozíciu a príjmy? </li></ul><ul><li>Ako súvisí funkčná gramotnosť s vekom a ďalším vzdelávaním? </li></ul><ul><li>Kde sú najväčšie medzery vzdelávacieho systému vzhľadom na poskytovanie dôležitých kompetencií? </li></ul><ul><li>Aké opatrenia by posilnili sprostredkovanie kľúčových pracovných kompetencií a nakoľko sú vzdelávacie inštitúcie v tejto oblasti úspešné? </li></ul>
 10. 10. Dopady aktivity č. 2. <ul><li>identifikácia príčin a dôsledkov nadobúdania a straty kompetencií </li></ul><ul><li>opis a analýza vzdelávacích potrieb dospelých </li></ul><ul><li>vyhodnotenie vplyvu kompetencií na sociálne a ekonomické výsledky jednotlivcov i spoločnosti </li></ul><ul><li>tvorba politík a opatrení na budovanie kompetencií dospelých </li></ul><ul><li>návrh opatrení pre zvýšenie kvality vzdelávania </li></ul><ul><li>návrh vzdelávacích programov pre rozvoj kompetencií </li></ul><ul><li>posúdenie výkonu vzdelávacích inštitúcií </li></ul><ul><li>stanovenie súboru indikátorov o prepojení systému vzdelávania s potrebami trhu práce a ukazovateľmi sociálnej situácie občanov </li></ul>
 11. 11. Aktivita č. 3: Vytvorenie multimediálnej platformy pre vzdelávanie dospelých v oblasti kľúčových kompetencií Cieľ: Vytvoriť a poskytnúť čo najširšej skupine používateľov a organizácií platformu pre elektronické riadenie a poskytovanie vzdelávacieho obsahu pri súčasnom zavedení nových možností monitoringu a analýz vzdelávania.
 12. 12. Čiastkové aktivity multimediálnej platformy <ul><li>3.1 Analytická a návrhová fáza </li></ul><ul><li>Identifikácia súčasného stavu a oblastí vzdelávania </li></ul><ul><li>Vytvorenie expertnej skupiny pre vytvorenie štruktúry a obsahu multimediálnej platformy </li></ul><ul><li>Stanovenie využiteľnosti výstupov KOPLAT-u pre tvorbu multimediálnej platformy </li></ul><ul><li>Nastavenie úrovní poskytovaného multimediálneho obsahu pre jednotlivé skupiny užívateľov podľa dosiahnutej úrovne vzdelania </li></ul>
 13. 13. Čiastkové aktivity multimediálnej platformy <ul><li>3.2 Fázy tvorby vzdelávacieho obsahu </li></ul><ul><li>Fáza : Vytvorenie vzdelávacích multimediálnych programov ďalšieho vzdelávania pre oblasť kľúčových kompetencií dospelých: cudzie jazyky, matematické kompetencie, IT kompetencie, finančná gramotnosť, občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie a iné </li></ul><ul><li>3.3 Fázy tvorby vzdelávacieho obsahu </li></ul><ul><li>2. Fáza: Zapracovanie výstupov z KOPLAT-u do vzdelávacích programov pre kľúčové kompetencie pre trh práce. </li></ul>
 14. 14. Dopady aktivity č. 3 <ul><li>Lepšia spravovateľnosť systému </li></ul><ul><li>Lepšie a bohatšie komunikačné možnosti </li></ul><ul><li>Priblíženie vzdelávania čo najväčšiemu počtu ľudí </li></ul><ul><li>Odstránenie osobných prekážok vo vzdelávaní: vzdelávacie programy budú zadarmo, čím sa odstráni cenová prekážka a budú e-laerningovou formou, čím sa odstránia prekážky súvisiace s časom a cestovaním </li></ul><ul><li>Kvalita garantovaná NÚCŽV </li></ul>
 15. 15. Aktivita č.4 – Poradenské služby kariérneho poradenstva pre dospelých v Slovenskej republike <ul><li>4.1. Analytické východiská na vytvorenie funkčnej siete poradenských služieb pre dospelých </li></ul><ul><li>stanoviť kritériá pre tvorbu efektívnej siete poradenských služieb v SR; </li></ul><ul><li>zadefinovať kompetenčný profil poradcov a navrhnúť systém sledovania kvality poradenských služieb </li></ul><ul><li>4.2. Vytvorenie integrovaného informačného systému pre poradenské služby </li></ul><ul><li>vyhodnotiť v súčasnosti fungujúce portály využívané na poradenské služby pre dospelých na Slovensku a vypracovať a predložiť návrh prepojenia vybraných databáz do integrovaného verejne dostupného IS pre celoživotné poradenstvo; </li></ul><ul><li>4.3. Pilotné overenie činnosti poradenských centier </li></ul><ul><li>vytvoriť pilotnú sieť poradenských centier pre dospelých v SR </li></ul><ul><li>4.4. Propagácia CŽV a CŽP zameraná na zvyšovanie účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní a využívaní poradenských služieb </li></ul><ul><li>Výskum a kampaň zamerané na zvyšovanie účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní a využívaní poradenských služieb  </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 16. 16. Výstupy aktivity č.4 <ul><li>Výstupy čiastkovej aktivity č. 4.1. </li></ul><ul><li>Návrh efektívnej siete poradenských služieb s dôrazom na jeho udržateľnosť v podmienkach Slovenskej republiky; </li></ul><ul><li>Stanovenie náplne a štandardu kariérneho poradenstva pre dospleých v SR </li></ul><ul><li>Návrh kvalifikačného a kompetenčného štandardu pre činnosť poradcov; </li></ul><ul><li>Návrh systému zabezpečenia a merania kvality poradenských služieb </li></ul><ul><li>Výstupy čiastkovej aktivity č. 4.2. </li></ul><ul><li>Integrovaný informačno – poradenský systém poradenstva pre dospelých v SR – na báze existujúcich informačných zdrojov/databáz využívaných v poradenských službách pre dospelých + vytvorenie kompletnej databázy existujúcich vzdelávacích inštitúcií ako súčasti integrovaného verejne dostupného integrovaného informačno – poradenského systému </li></ul><ul><li>Výstupy čiastkovej aktivity č. 4.3. </li></ul><ul><li>Vytvorenie siete centier kariérneho poradenstva pre dospelých v Slovenskej republike (8 centier na báze počtu a infraštruktúry VÚC); </li></ul><ul><li>Výstupy čiastkovej aktivity č. 4.4. </li></ul><ul><li>Komplexná propagácia a marketing systému poradenských služieb v SR </li></ul>
 17. 17. Dopady aktivity č.4 <ul><li>funkčný integrovaný informačný systém pre poskytovanie poradenských služieb v SR ; </li></ul><ul><li>zásadné kritériá pre činnosť efektívnej siete poradenských centier v pre dospelých SR ; </li></ul><ul><li>poskytovanie poradenských služieb všetkým občanom podľa ich potrieb - v zmysle napomáhania identifikácie ďalších vzdelávacích ciest pre občanov, potrebných na získanie kvalifikácie zvyšujúcej uplatniteľnosť na trhu práce ; </li></ul><ul><li>propagácia celoživotného poradenstva s cieľom zvyšovania účasti občanov na celoživotnom vzdelávaní </li></ul>

×