Pengantar perbandingan mazhab

12,493 views
12,301 views

Published on

3 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
984
Actions
Shares
0
Downloads
644
Comments
3
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengantar perbandingan mazhab

 1. 1. Presentasi Awal PENGANTAR MATA KULIAH Oleh: Hj. Marhamah Saleh, Lc. MA
 2. 2. 1 KONTRAK KULIAH KOMPETENSI METODE EVALUASI Memiliki pemahaman Ceramah • diskusi • Penilaian diperoleh thd ikhtilaf fiqh, sebab penugasan • quiz • dari aspek - aspek munculnya mazhab, presentasi makalah • sebagai berikut : metode istinbath & tanya-jawab • P B L Keaktifan, diskusi dalil yg digunakan, ( Problem Based & makalah 30% • mampu memilih Learning ) • active U T S 30% • pendapat yang rajih learning • slides • U A S 40% • dalam topik-topik 30 menit seminar • Total penilaian hukum fiqih dengan 60 menit tutorial • adalah 100% • pendekatan ushul fiqh. 10 menit review • Semoga Sukses
 3. 3. Pengertian, Sebab ikhtilaf Sejarah, pola Sejarah, polaruang lingkup * Ahlu Ra’yi istinbath istinbath dan tujuan & Ahlu Hadis Mazhab Mazhab Hanafi & Maliki Syafii & Hanbali UJIAN Pendekatan Mazhab Fiqh TENGAH mazhab di Syi’ah, Dhahiri SEMESTER zaman & ibadhiyyah modern IKHTILAF Bacaan IKHTILAF IKHTILAF Dalam Makmum & Qashar dan Zakat Harta Wudhu’ Basmalah Jama’ Shalat Anak-anak UJIAN IKHTILAF IKHTILAF AKHIR Dalam Hukum Dalam Thalaq SEMESTER Orang Hilang ALUR MATERI KAJIAN MATA KULIAH PERBANDINGAN MAZHAB
 4. 4. 234 LITERATUR WAJIB Literatur Wajib Literatur Wajib Tambahan ASBAB IKHTILAF AL FUQAHA Dr. Abdullah bin TARIKH TASYRI’. Abdul Muhsin At DR. Rasyad Hasan Turky Asbab TARIKH Khalil Ikhtilaf al- TASYRI’ Fuqaha’ AL FIQH ’ALA AL MADZHAAHIB AL KHAMSAH. BIDAYATUL Muhammad Jawad MUJTAHID. Fiqh 5 Mughniyah Ibnu Rusyd. Mazhab KITAB FIQH ‫مقارنة المذاهب‬ PENGANTAR PERBNDINGAN EMPAT MAZHAB. ‫في الفقه‬ MAZHAB. Abd-ur-Rahman Prof.DR.Mahmud Prof.DR. Huzaemah bin Muhammad Syaltut & Prof.M.Ali T.Yanggo Awd Al-Jazeeri al-Sayis,
 5. 5. BUKU RUJUKAN TAMBAHAN1. Al Inshāf fi bayāni Asbābi al Ikhtilāf : Waliyullah Ad Dahlawy. Daarun Nafaais Beirut Cetakan II 1978 M/ 1398 H.2. Dirāsah fi al Ikhtilāfāti al fiqhiyah : Dr. Muhammad Abu al Fath Albayanuny.3. Khulāshah Tārikh al Tasyri’ al Islāmy : Abdul Wahhab Khalaf.4. Ikhtilāf al-Fuqahā’ : Al-Thabari5. Al Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Al Imam Al-nawawi.6. Al Um, Al-Syafi’i, (Fiqh As Syafi’i)7. Al Muhalla bil Atsar, Ibn Hazm Adz Dzahiri, (Fiqh Al-Dzahiri)8. Al-Mughni : Ibnu Qudamah9. Al-Muwattha’ : Imam Malik, dsb.
 6. 6. 5 Pengertian Fiqh DEFINISI OBJEK SUMBER TUJUAN Secara etimologi, Setiap perbuatan Sumber/landasan Menerapkan fiqh = pemahaman mukallaf yang yang digunakan hukum syari’at (QS. Hud 11:91). memiliki nilai dan untuk memperoleh terhadap Secara telah ditetapkan hukum fiqh yang perbuatan/ucapan terminologi hukumnya. Nilai disepakati ulama manusia ▪ Menun- “pengetahuan ttg perbuatan itu bisa (al-mashadir al- tun manusia dlm hukum syara’ berbentuk wajib, asasiyyah) yaitu: bermuamalat ▪ yang sunah, mubah, Al-Quran, Sunnah, Memberi rambu2 berhubungan haram & makruh. Ijma’, Qiyas. Ada dan konsekwensi dengan amal Fiqh berkaitan dgn pula al-mashadir bagi perbuatan perbuatan, yang masalah ‘amaliyah al-taba’iyyah. mukallaf digali dari dalilnya secara terperinci”.
 7. 7. 6 Ruang Lingkup Fiqh 8 CABANG PERIODISASI MAZHAB TOPIK FIQH FIQH FIQH • Fiqh Ibadah • Periode Risalah AHLUSSUNNAH • Ahwal Syakhshiyah • Khulafaurrasyidin • Mazhab Hanafi • Muamalah Madaniyah • Awal pertumbuhan Fiqh • Mazhab Maliki • Muamalah Maliyah • Periode Keemasan • Mazhab Syafi’i • Jinayah & ‘Uqubah • Periode Tahrir, Takhrij, • Mazhab Hanbali • Murafa’ah atau Tarjih dlm mazhab Fiqh SYI’AH Mukhashamah • Kemunduran Fiqh • Syi’ah Zaidiyah • Ahkam alDusturiyyah •Taqnin • Syi’ah Imamiyah • Ahkam alDualiyah
 8. 8. SKEMA 5 MAZHAB SEKILAS TENTANG 5 IMAM MAZHAB MAZHAB JA’FARI MAZHAB SYAFI’I Imam Ja’far Shodiq b Muhammad al Baqir b Ali Muhammad bin Idris Assyafi’i al Quraisy dilahirkan di Zainal Abidin b Husein b Ali b Abi Thalib - suami Ghazza bersamaan wafatnya imam Hanafi. SaatFatimah binti Rasulillah SAWA. Ibunya Ummu Farwah masih kecil beliau hapal Al-Qur’an. Umur 20 tahun binti Qasim b Muhammad b Abubakar. Guru beliau beliau meninggalkan Mekkah dan berguru ilmu Fiqhadalah ayah beliau sendiri. Beliau menguasai filsafat, ke Imam Malik, belajar ke murid2 Imam Hanafi di tasawuf, fiqh, kimia dan kedokteran. Di kalangan baghdad dan akhirnya ke Yaman. Oleh Harun Al sufi, beliau adalah shaikh besar. Beliau dianggap Rasyid, beliau diundang ke Baghdad. Thn 198H pelopor ilmu kimia. Salah seorang muridnya Jabir b MAZHAB MALIKI beliau pergi ke Mesir dan mengajar di masjid Amr bin Hayyan - ahli kimia dan kedokteran. Imam Hanafi Ash dan menyusun Qaul Jadid - sebagai pengganti Imam Malik b Anas berasal dari kabilah Yamaniyah. berkata: saya tidak dapati orang yang lebih faqih Sejak kecil beliau hafal Qur’an. Guru-guru beliau: Qaul Qadim saat beliau di Baghdad. Buku-bukudari Ja’far bin Muhammad. Murid-murid beliau: Imam Rabiah, Ibn Syahab (Hadist) dan pada para sahabat beliau: Al Umm, Amali Kubro, Kitab Risalah, Ushul Hanafi, Imam Muslim, Imam Malik, Washil bin Atho’ (fiqh). Al Dahlami berkata: Malik adalah ahli hadist di Fiqh. Beliau dianggap pelopor penulisan ilmu Ushul dan 900 syaikh lainnya. Fiqh. Madinah yang mengetahui ttg keputusan2 Umar, paling mengeri pendapat Abdullah b Umar, Aisyah dan sahabat2 lainnya, yang dengan dasar ini beliau MAZHAB HANAFI memberikan fatwa-fatwanya. Beliau selalu MAZHAB HAMBALI Nu’man b Tsabit b Zufi at Tamimi. Sejak kecil beliau bermusyawarah sebelum memberikan fatwa-nya ttg Ahmad b Muhammad b Hambalb Hilal Assyaibani. hapal Qur’an. Guru beliau Imam Asin, Anas b Malik, sesuatu. Kitab beliau adalah Muwattho yg Beliau hafal Qur’an dan belajar ilmu-ilmu: bahsa Abdullah b Aufa dan Tufail Amir dalam ilmu hadist. merupakan kitab Hadist dan Fiqh. Arab, Fiqh, Hadist, dan Sejarah Nabi, sahabt dan Beliau berguru ilmu Fiqh pada ulama terkemuka pengikutnya. Beliau belajar pada Imam Syafi’I di Humad b Abu Sulaiman selama 18 tahun. Setelah Basrah. Beliau juga ke Yaman dan Mesir. Guru2 gurunya wafat, beliau banyak mengajar di Kufah. beliau: Ysuf Al Hasan b Ziad, Husyaim, Umair,Ibn Thn 130H beliau ke Makkah dan menetap disana Humam dan Ibn Abbas. Kitab hadist beliau adalah beberapa tahun dan bertemu dgn murid Abdullah b Musnad Imam Ahmad. Saat Mu’tashim berkuasa,Abbas. Karena penolakan beliau pada jabatan qadhi beliau di penjara karena berpendapat Qur’an adalah oleh Al Manshur, beliau dipenjarakan sampai akhir mahluq dan dibebaskan saat khalifah Al Mutawakkil.hayatnya. Murid-murid beliau al: Abu Yusuf, Abdullah b Mubarak, Waki’ b Jarah, dll.
 9. 9. ALUR PEMBENTUKAN HUKUM FIQH SUMBER USHUL FIQH HUKUM FIQH (hasil dari pola (Al-Quran dan Hadits) (+ Kaidah Ushul) istinbath al-ahkam)) FIQH BARU QAWA’ID (QANUN) FIQHIYYAH (Kaidah Fiqh)(1) Sumber hukum Islam: al-Quran dan hadits, (2) lalu muncul USHUL FIQHsebagai metodologi dalam penarikan hukum menggunakan pola pikir deduktif,(3) selanjutnya menghasilkan hukum FIQH dengan materi yang beragam dalamkitab yang sangat banyak. Setelah diteliti persamaan hukum fiqh menggunakanpola pikir induktif, kemudian dikelompokkan dari masalah-masalah yang serupa,(4) akhirnya disimpulkan menjadi QAWA’ID FIQHIYYAH yang memudahkanulama dalam menentukan hukum fiqh terhadap persoalan baru. (5) setelahmelalui pengujian dan dengan dukungan ushul fiqh, maka natijahnya adalahterbentuknya hukum FIQH BARU, QANUN, maupun fatwa terhadappermasalahan kontemporer.
 10. 10. ISLAM A COMPREHENSIVE WAY OF LIFE (KĀMIL & SYĀMIL) ISLAM AQIDAH SYARIAH AKHLAQ MUAMALAH IBADAH
 11. 11. SYARIAH - FIQH SYARIAH (Islam) SYARIAH (Islam) AKHLAQ (Ihsan)AQIDAH (iman) SYARIAH - FIQH Hakekat Beragama Islam
 12. 12. DEFINISI HUKUM SYARA’ ‫الحكم لغة المنع والفصل والقضاء‬ ‫الحكم الشرعي فى اصطلح الصوليين هو خطاب ال المتعلق‬ ‫بأفعال المكلفين بالقتضاء او التخيير او الوضع‬ HUKUM (al-hukm) secara bahasa (etimologi) berartimencegah, memutuskan. Menurut terminologi ushul fiqh, hukum syar’i adalahkhitab (kalam) Allah Swt yang berkaitan dengan semuaperbuatan mukallaf, baik berupa iqtidha` (perintah,larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan),takhyir (memilih antara melakukan dan tidak melakukan),atau wadh’i (ketentuan yang menetapkan sesuatusebagai sebab, syarat, atau penghalang/māni’).
 13. 13. Penjelasan Definisi al-Hukm Yang dimaksud Khithabullah adalah semua bentuk dalil- dalil hukum, baik Quran, Sunnah, maupun Ijma’ dan Qiyas. Namun Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil hanya Quran dan Sunnah, adapun ijma’ dan qiyas sebagai metode menyingkapkan hukum dari Quran dan sunnah. Al-Quran dianggap sebagai kalam Allah secara langsung, dan sunnah sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena Rasulullah Saw tidak mengucapkan sesuatu dibidang hukum kecuali berdasarkan wahyu, sesuai firman Allah: Demikian pula dengan ijma’ harus mempunyai sandaran kepada al-Quran dan sunnah. Yang dimaksud perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa, berakal sehat, termasuk perbuatan hati (seperti niat), dan perbuatan ucapan (seperti ghibah).
 14. 14. Hukum Taklifi dan Wadh’i HUKUM TAKLIFI adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat. ‫ما اقتضى طلب فعل من المكلف او كفه عن فعل او تخييره بين الفعل والكف عنه‬ Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa shalat 5 waktu wajib, khamar haram, riba haram, makan-minum mubah. ... ‫وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة ... /// وكلوا واشربو‬ HUKUM WADH’I adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan māni’ (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi). ‫ما اقتضى وضع شيء سببا لشيئ او شرطا له او مانعا منه‬ Misalnya, hukum wadh’i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya mukallaf menunaikan shalat zuhur. Wudhu’ menjadi syarat sahnya shalat. Atau, kedatangan haid menjadi penghalang/māni’ seorang wanita melakukan kewajiban shalat dan puasa.
 15. 15. Bentuk-bentuk Hukum Taklifi WAJIB. Secara etimologi berarti tetap atau pasti. Secara terminologi, sesuatu yang diperintahkan Allah dan RasulNya untuk dilaksanakan oleh mukallaf, jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan diancam dengan dosa. MANDUB. secara bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan. Secara istilah, suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan RasulNya dimana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya. Mandub atau nadb disebut juga sunnah, nafilah, mustahab, tathawwu’, ihsan, dan fadhilah. HARAM. Secara bahasa berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Secara istilah, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dimana orang yang melanggarnya diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannyakarena menaati Allah akan diberi pahala. Misal: larangan zina. MAKRUH. Secara bahasa berarti sesuatu yang dibenci. Secara istilah, sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dimana jika ditinggalkan akan mendapat pujian dan pahala, dan jika dilanggar tidak berdosa. Misal, dalam mazhab Hanbali makruh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung (‫ (المضمضة والستنشاق‬secara berlebihan ketika wudhu di siang hari Ramadhan. MUBAH. Secara bahasa berarti sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Secara istilah, sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak, dan tidak ada hubungannya dengan dosa serta pahala. Misal: jika terjadi puncak cekcok suami-istri, maka boleh (mubah) bagi istri membayar sejumlah uang kepada suami dan meminta suami menceraikannya (QS. Al-Baqarah: 229).
 16. 16. SELAMAT BELAJAR Selamat membaca, menulis, searching, Googling, diskusi, dan presentasi.Keaktifan dan kesungguhan Anda adalah kunci kesuksesan studi. Mau?
 17. 17. Apa itu PBL ?Belajar Berdasarkan Masalah atau Problem Based Learning adalah Suatu proses pembelajaran yang diawali dari masalah-masalah yang ditemukan dalam suatu lingkungan pekerjaan. Problem Based Learning (PBL) adalah lingkungan belajar yang di dalamnya menggunakan masalah untuk belajar. Yaitu, sebelum pebelajar mempelajari suatu hal, mereka diharuskan mengidentifikasi suatu masalah, baik yang dihadapi secara nyata maupun telaah kasus.Masalah diajukan sedemikian rupa sehingga para pebelajarmenemukan kebutuhan belajar yang diperlukan agar mereka dapat memecahkan masalah tersebut. Penerapan metodePBL ini merupakan suatu bentuk implementasi team learningdan personal mastery* menuju suatu organisasi pembelajar *Personal mastery is about creating what one wants in life and in work… Peter Senge says, “Personal mastery goes workbeyond competence and skills…it means approaching one’s life asa creative work, living life from a creative as opposed to a reactive viewpoint.” Back to Previous slide

×