hcaciwotaK w ynzcydeM tetysrewinU iksąlŚ ,hcahcyT w awtcinżołoP i iigolokeniG ynzcinilK łaizddO i ardetaK         ...
:ęis aineimyw                  ogeiksrasec aicęic ainawynokyw oksiwajz ejuzaksw oc anńazaksw hcyzstsęzcj...
-orpod udołp unatsorbod ikytsongaid dotem jówzoR .ugeib                           .ńadab hcyndęb...
.ułopsez oget hcaicatsop hcikżęic w oklyt        .udorop ugeibezrp ogewołdiwarp ald eineż             ...
.]6[ okmołS gułdew udołp mywocindeim uineżołop w                                     ...
-byz s o d ynawotogyzrp tsej dórop ycązdaworp łópsez a                    -rasec meicęic myndej żin jec...
- o r o p ą l a s z i k t n e j c a p ę i s a i n a n z o p a z ei n ei wil ż o m U ) 9                  ...
noitces naeraseac rof snoitacidni ,noitces naeraseac :           sdrow yeK                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

wskazania do wykonania ciecia cesarskiego

606 views
512 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

wskazania do wykonania ciecia cesarskiego

 1. 1. hcaciwotaK w ynzcydeM tetysrewinU iksąlŚ ,hcahcyT w awtcinżołoP i iigolokeniG ynzcinilK łaizddO i ardetaK ,g 0083 > ,hcywowhcop hcajcarepo op nats •eisam jeżud bul g 0052-0051 a ł a i c eisam jełam o dółp • ,myndor elanak w ydokzsezrp • ,yniwopęp eicęindapy w • :ęis aineimyw iktam ynorts,udołp eineineltodein – udołp ęciwtramaz ącąjażargaz • ez ńazaksw dórśW .]2[ udołp ynorts ez i ikta m ynorts :]3[ ąjumjebo anosneB gułdew ewodołp ainazaksW ez :ogeiksrasec aicęic od ńazaksw ypu rg eiwd an łaizdop .ąwowhcop–owozrehcęp ękotezrp • ymakytops ogeiksńamyzS ąjckade r dop ”akmilK aflod ,ycicam ikjyzs akar • -uR owtcinżołoP„ :.tp awtcinżołop ukinzcęrdop mynzcys ,ążąic enaw -alk W .einśezcondej abo bul udołp eineżorgaz – jeigurd z-okudni eineinśicdan eikżę i c ,ywokwacuzrdezrp nats • ,jecązdor eineżo r g az ynorts jendej z ecąjumjebo ,ńaz ,udołp eineżołu i eineżołop ewołdiwarpein • -aksw ejazdor awd ąjupętsyw ,ogeiksrasec aicęic ijcarepo ,jełam ycindeim eibęrbo w yzug • ainan o kyw od ]1[ albmeryhcsP i anesuahneduD gułdeW ,ycicam eicęinkęp • .ainecilondeju eno ąjagamyw ńazaksw wółaizdop ćśoleiw ,ezcruks hcycąjazdubop wókel ainaw ąnzcanz an udęlgzw eZ .ogeiksrasec ai c ę ic ijcarepo od-osots omim ycicam awozcruks ćśonnyzc anawonydro ńazaksw yłaizdop enżór ąs enasipo eiwtcinneimśip W-oksein ,ycicam awozcruks ćśonnyzc abałs eintowreip • ogeiksrasec aicęic od ainazaksW ,hcyndor górd zmeineiwawrk z aksyżoł eineleizddo ensezcwdezrp • .memelborp myt dan , e c ą j u d o z r p o k s y ż oł • hcynwytkepsorp i hcynwytkepsorter ńadab ainezdaworp ,wókainśęim uinezczsuływ bul uicęic od ainałks aksiwajz oget nyzcyzrp einawikuzsoP .ogeiksrasmytybezrp op ycicam ainśęim eibęrbo w ynzilb ebałs • -ec aicęic ainanokyw od ńaza k s w ainazrezsop od ęjcned ,ąwodorop ćśonreimłópswein • -net ąłats ęis ejuwresbo eiceiwś myłac an hcatal hcintatso :azcilaz rotua hcynyzctam W .ogeiksrasec aicęic ainanokyw ćśowolec aindasazu ńazńazaksw oD .]3[ ewodołp i en y z c t am ainazaksw :ypurg -aksw einelśerkO .enzcydem ainazaksw ełsicś ąjuząiwoboeiwd an ńazaksw ułaizdop ejunokod nosneB żeinwóR ogeiksrasec aicęic ągord udorop ainezcńoku oD .akceizd i iktam ald owtsńezceipzebein enzcanz a i w atsdezrp ein . u d o ł p a i n e p o t y c o b m o rt • -ezcńokaz enlarutan hci an einawikez c o e zslad ydg ,udor ,udołp yda w • -op bul yżąic einezcńoku ulec an am azcinżołop ajcarepo ,udołp eineżołop ewołdiwarpein • okaj ,eiksrasec eicęic wókinżołop aksiwonats gułdeW ,udołp eineineltodein ecąjażargaz • .jezcinżołop ijcautys jenlautka azilana :ąs udołp ynorts ez imainazaksW awołógezczs tsej anzceinok udorop ainezcńoku yzc yżąic .awodołpoleiw ażąic • ainaząiwzor eibosops o ijzyced aicęjdop oD .ęjzyced ogec ,aksyżoł einejelkdo ensezcwdezrp • -ąjumjedop a z r akel einezcdaiwśod zaro azcinżołop ajca , e c ą j u d o z r p o k s y ż oł • -utys am udorop ainezcńoku ydotem ezrobyw yzrp einezc ,udorop upętsop karb • -anz ecąjudyceD .ogeiksrasec aicęic od ńazaksw hcynsezc ,ycicam eicęinkęp ecąjażargaz • -łópsw ęzilana ąwołógezczs i ę j suksyd ąkorezs ćąjdop ej ,ycicam hcajcarepo op nats • -uzakan ketam u hcynjycarepoołoko ńałkiwop aineipątsyw ,miksrasec uicęic op nats • ćśowilżom eżkat a ,hcyntorkoleiw i kaj ,hcywozarozswreip ,ycindeim yda w • onwóraz hciksrasec ćęic ćśotsęzc ęis a c ąjazskęiwZ pętsW ainazaksw ,eiksrasec eicęic : ewozculk awołS .ujark w hcynzcinilk i hcynlatipzs wókdorśo z aiceloicęip ogeintatso zńeiseinod meineindęlgzwu mynlógezczs ez awtcinneimśip elteiwś w ogeiksrasec aicęic od hcyzcinżołopazop i hcyzcinżołop ńaz-aksw ijcatnezerp onanokod ycarp W .ainecilondeju eno ąjagamyw ,ńazaksw wółaizdop ćśoleiw ąnzcanz an udęlgzw eZ .ogeiksrasecaicęic ijcarepo od ńazaksw yłaizdop enżór ąs enasipo awtcinżołop hcakinzcęrdop hcynzcysalk W .ązcinżołop ąjcarepo ąndębz ogeiks-rakel ainezcdaiwśod i jenzcydem yzdeiw elteiwś w ęis cąjats ,hcynzcydem ńazaksw zeb enawynokyw tsej eiksrasec eicęic jeicśęzczaroC .ogeiksrasec aicęic ainanokyw od ńazaksw ainazrezsop od ęjcnednet ąłats ęis ejuwresbo eiceiwś myłac an hcatal hcintatso W einezczsertS AKSWOKRAM-AMOIS ALUZSRU ,ABĘROP ATENA ,OKJEZRDĘJ JEICAM ,ABĘROP DRAZSYR Wskazania do cięcia cesarskiego 8002 ,81-11 ,1 tyzsez ,1 mot ,aigolokeniG i aigolotanoeN ,aigolotanireP
 2. 2. :ęis aineimyw ogeiksrasec aicęic ainawynokyw oksiwajz ejuzaksw oc anńazaksw hcyzstsęzcjan dórśw uinawocarpo mynni W ,yndęlgzw retkarahc ąjam ogeiksrasec aicęic od ainazaksw .miks eincebo żi ,oksiwonats ąjutnezerp yzrotua yzrótkeiN-rasec uicęic mindezrpu op udorop abórp anaduein • .udołp ainezsonezrp ywajbo • ,enzcezrpop ,aidrakydarb ęis acąjumyzrtu bul ejcareleced enźó p •bul e w o cindeim – udołp eineżołop ewołdiwarpein • ,yniwopęp eicęindapy w • ,udorop upętsop karb • ,)oindezrpop ołyb eikaj ,einazaksw omas ot ejein ,udołp aineżorgaz ywajbo • -tsi bul ycicam i kjyzs einawotogyzrpein( ijcakoworp :ot ąS .]6[ ogeiksrasec aicęic od ainazaksw enwółg yr łagamyw dórop ybydg bul ałizdor ein yrutan imagord-etzc ąjunimod eincebo azciworobęrB i ikmołS gułdeW aktnejcap ileżej ,miksrasec uic ę i c mindezrpu op nats • ,)keren ,acres yborohc( aksyż -oł icśonlodywein jecąjatsaran cebow ęis ąjaz sragop ycisawk wów udołp ald iknur a w ydg bul/i iktam nats an udęlgzw -ajbo i GTK eisipaz w naimz )ewoicyż ainazaksw( ez enazaksw tsej yżąic einezcńoku ezsjeinśez c w ydg eiwatsdop an enanzopzor eicęic enzcołwzzeB bul ,ażułdezrp ęis dórop bul yrutan imagord dórop yn ,udołp eineżorgaz eikżęic • -durt ęis ejudiwezrp ydg ,ewodałku yborohc erótkein • ertsodop • udołp aineżorgaz ęis ,uinezcel ertso • ogecąjanyzcopzor imawajbo z ełkelwezrp • enjycnewerp ainazaksW ęis ycąjaddopein ywokwacuzrdezrp nats bul akwacuzr • ewoicśonnyzc ainezrubaz• ,udorop eisazc w ,ogewodorop udołp aineżorgaz b u l d e z r p e i s e r k o w ai n e z d o r u e w t r a m o i n d e z r p o p • umzinahcem ainezrubaz • wówajbo zeb ,ycicam einozrt w hcajcarepo op • ,enzcytsenmana okyzyr • enjycnewerp ainazaksW ,ikdórow ]6 az .tyc[ thcerblA i kceB .gw -reip u i eizdorop mynożułdezrp yzrp ,ogewoindowo ogeiksrasec aicęic od ainazaksW .1 alebaT unyłp uicęinyłpdo mynsezcwdezrp op ,jewołdiwarp -ein ycindeim yzrp azczsałwz ,ewo c i n deim aineżołop • ,eizdor .)ewoicyż ainazaksw( eicęic enzcołwzzeb • -op mynożułdezrp yzrp ewoicęigdo aineżołu erótkein • ,udołp aineżorgaz ęis ,udołp ogenozsonod enzcezrpop eineżołop •ogecąjanyzcopzor imawajbo z enjycnewerp ainazaksw • ,udorop uktązcop an ,ud bul yżąic eisazc w aksyżoł e i n e jelkdo ensezcwdezrp •-ołp aineżorgaz wówajbo zeb enjycnewerp ainazaks w • , e c ą j u d o z r p e i n l a r t n e c o k s y ż oł • :ńazaksw ypurg yzrt ąjainżóryW .)1 alebat( ńał ,jezsjeinm ycindeim w yzug •-kiwop ijcnewerp muiretyrk gułdew ogeiksrasec aicęic od ,agułd acindeim ,anożęwz einreim acindei m •ńazaksw ułaizdop ąjunokod ]6 az .tyc[ thcerblA i kceB :ążelan hcyndęlgzw ńaz .yntadyzrp jeizdrabjan az eincebo ćanzu yżelan ainaw -aksw od ]4[ ogeiksńyzsorT gułdeW .udorop ukot w bul uk-osotsaz ogenzcytkarp hci metąk dop oge i ksrasec aicęic -tązcop an obla jewodorop icśonnyzc meicęzcopzor dezrpod ńazaksw einawozytametsysU .ijcarepo icśonlip ainp yżąic w ćeintsiaz ągom erótk ,iktam i udołp aiwordz i aicyż-ots muiretyrk gułdew bul )hcynwytkele( hcynjycnewerp ald aineżorgaz y n a t s ot ąS .ogewodorop bul ogewożąicń a z a k sw hcairogetak w ogeiksrasec aicęic od ainazaksw akyzyr wók i n nyzc meineintsi z enaząiwz ąs endęlgzwęis ćawyrtapzor onniwop hcahcyT w ikinilK ńezcdaiwśod ainazaksW .eleiwein tsej ńazaksw hcyT .yndor łanak zezrpgułdew ,iktam i udołp nats einjyzycerp ozdrab ćineco imyc udołp eicśjezrp hcycąjaiwilżomeinu wózug ikdapyzrp i-ąjalawzop ,imynzcytsongaid imadotem imywo n cąjunop jetyban ijcamrofed bul ycindeim aineż ę w z ogenozdorw-syd einśezcłópsW .iktam i kaj ,udołp ynorts ez einśezcon ikdapyzrp ot ąS .]4[ yrutan imagord a k c eizd )ogewtram-dej hcycąja k i nyw ,ńazaksw jecęiw ejeintsI .ynlautkaein i tewan a( ogewyż udorop einezdaworpezrp hcycąjaiwynwytzs tybz ęis ej a d y w eincebo ewodołp i enyzctam an -ilżomeinu hcynzcimotana wóknuraw z ąjakinyw endęlgzwńazaksw łaizdop ynawotpeckaaz einhcezswop ,ynwaD -zeb ainazaks W . y nawotpecka okorezs łyb łaizdop net .jewodorop ijcka ainawrt eickart w – enrót w • ukeiw ogetseizduwd .08 i .07 hcatal W .endęlgzw i )e n t u l ,jew -osba( endęlgzwzeb ainazaksw aindęlgzwu net łaizdoP .og-ozcruk s icśonnyzc meicęzcopzor dezrp – entowreip • -eiksrasec aicęic ainanokyw icśonzceinok muiretyrk an yt :an ąleizd ainazaksw jewozcruks icśonnyzc -rapo ńazaksw łaizdop tsej mywojark i mywotaiwś eiwtcina i n e i p ą t s y w u s a z c m u i r e t y r k g u ł d e W . j e w o z cr u k s i c ś o n -neimśip w mynakytops ńazaksw mełaizdop myn nI-nyzc aineipątsyw usazc muiretyrk ycąjaindęlgzwu ogeiks .iktam ywhcop i umors ękzczsyrpo •-rasec aicęic od ńazaksw ł a i zdop ynni eżkat ąjadop ]1[ ,hR ytna imałaicwicezrp iktam ęjcazinummiotua •lebmeryhcsP i nesuahneduD .]5[ hcyzcinżołop ńa z aksw ,iktam u ęcyzrkuc •ukarb ukdapyzrp w ikta m urobyw udowop z einzcąływ ,udołp eineżołop ewołdiwarpein • akswokraM-amoiS .U ,abęroP .A ,okjezrdęJ .M ,abęroP .R 21
 3. 3. -orpod udołp unatsorbod ikytsongaid dotem jówzoR .ugeib .ńadab hcyndębz-az oget ainawynokyw od ńazaksw hcynlógez c z sop icśot -ein wókinyw uinaksyzu op anawor e p o ćyb anniwop ak-sęzc anaimz ałipątsan ,hciksrasec ćęic aktesdo metsorzw -tnejcaP .aicęic ainanokyw od iknuraw i ązcinżołop ęjcautez zarw eincebO .kinżołop atsilajceps ejumjedop ogeiksras -ys ćyzsrogop eżom udorop pętsop ynlautnewe i einaw-ec aicęic ogełgan ainanokyw icśonzceinok o ęjzyceD -ikezco ezslad a ,iliwhc jedżak w ćipątsyw eżom einezsrog -op eż ,iknałsezrp ąjeintsi zcel ,iliwhc jenad w aicyż aineż .udołp aidrakydarb akżęic • -orgaz ogeinderśopzeb ąiwonats ein ela ,ąjeintsi udołp i ik ,akwacuzr acąjażargaz • -tam uiwordz i uicyż ecąjażargaz einlajcnetop ikinnyzC , a k w a c u zr • enlip ainazaksW .2 ,aksyżoł einejelkdo • ,ycicam meicęinkęp ogen .aicęic od ijcak -awodowops ogenzrtęnwew ukotowrk einezrjedop • -ifilawk zralumrof ynawocarpo oindeiwopdo cąjusipdop i ,yniwopęp eicęindapy w • cąjainłepy w kinżołop ynozcdaiwśod ejumjedop ęjzyceD :ydałkyzrP .)enni ,enzcyrtaihcysp ,enzcigol .ijcarepo -oidrak ,enzcigolotameh ,enzc ydepotro ,enzcytsilukoainawrt eickart w ćarbop yżelan hcynjyrotarobal ńadab od ,enzcigoloruen( ezcinżołopazop ainazaksw eiktsyzs w •werK .iwrk ypurg ainezcanzo zeb tewan a ,hcynjyrotarobal ,mm 2 < jeżinopńadab ikinyw an ainawikezco zeb ,)tunim ugąic w( ts a i m miksrasec uicęic mytybezrp op ,ycicam anzilb akneic •-hcytan lamein enanokyw ćyb onniwop eicęiC .udołp bul ,awokrab ajcotsyd acąjażargaz •iktam uiwordz i uicyż ąjażargaz oinderśopzeb ,yłgąic bós ,)g 0524 do ycyzrkuc w-ops w ecąjupętsyw enyzctam bul ewodołp ainezrubaZ dółp yżud ,g 0054 do aimosorkam ,ycindeim enzcim -otana ydaw( azcindeim–owodołp ćśonreimłópswein • ewotsaimhcytan – ełgan ainazaksW .4 ,udołp eineżołop ewołdiwarpein • .hcynad hcynpętsod uinawozilanaezrp :ydałkyzrPmywilkinw op kinżołop ynozcdaiwśod ejumjedop ęjzyceD .eindogyt tewan a ,ind ęjcarepo an ćawikezco einzceipzeb eżom anrażęiC .jewozcruks icśonnyzc meicęzcopzor dezrp .akwacuzr acąjażargaz • udołp ina iktam a i cyż aineżorgaz ogeinderśopzeb am ,ezcwawohcaz ein ,enanz ąs yrutan imałis dórop ecąjaiwilżomein u i kineinezcel an acąjugaerein udołp aidrakydarb akobęłg • -nyzc ,einimret mynolatsu w ęis awybdo eiksrasec eicęic – ,udorop upętsop ijcarepo ainanokyw ogenzcołwzein ybezrtop am eiNogewołdiwarp jecąjainwepazein jewozcruks icśonnyzcjenwytkefeein yzrp e nneimz bul enźóp ejcareleced • )ewonalp( enwytkele ainazaksW .1 ,iidrakydarb ydozipe ęis ecąjazratwop • .)ewotsaimhcytan( ełgan ainazaksW )4 :ydałkyzrP .ecąlgan ainazaksW )3 .ijcarepo ainawrt sazcdop wók .enlip ainazaksW )2-inyw ćawikez c o i enjyrotarobal ainadab an werk ćarbop .)ewonalp( enwytkele ainazaksW )1yżelaN .)ynizdog ,ytunim( jeicbyzsjan kaj anaworepo ćyb :ńazaksw ypurg yretzc onoinżóryW .ijcarepo icśonlipanniwop aktnejcap ,iliwhc jedżak w ćipątsan eżom udołp ńeipots onanzu ,ńazaksw ułaizdop muiretyrk enzcyt karpbul iktam aicyż eineżorgaz einderśopzeb ,usazc hcapętsdo jeizdrabjan az elaizdop myt W .ainawosotsaz hci ogenzcythciktórk w ęis ąj a z r a t wop i ąjupętsyw udołp zaro iktam -karp metąk dop ogeiksrasec aicęic od ńazaksw einawozytuiwordz i uicyż ecąjażargaz einla j cnetop ainezrubaZ -ametsysu ąjunoporp ]8[ ceimeiN ,swerD ,abęroP ,okmołS ecąlgan ainazaksW .3 hcywor u t aretil hcynad hcynpętsod zaro jenzcinilk ikyt -karp i hcynsałw ijcawresbo hcinteloleiw eiwatsdop aN .hcynad hcynpętsod uinawozilanaezrp .]7[ ogewodołp azrehcęp uicęinkęp op nizdogmywilkinw op kinżołop ynozcdaiwśod ejumjedop ęjzyceD 6–4 jeżywop yteibok h c y ndor wódązran akzczsyrpo • .icreimś bul ,)jenzsuzrb ymaj ikołwop ydawainezd o kzsu okyzyr enżawop iwonats imyndor imag ,eiwołgodo w eżud( udołp ewojowzor ydaw enarby w •-ord dórop ogerótk ald ,udołp ynsezcwdezrp dórop • ,awodołpoleiw ażąic • ,ywokwacuzrdezrp nats ikżęic • ,ałaic eisam ,awokjyzs ajcotsyd • ) g 0002 <( jeiksin i )g 0051 <( jeiksin ozdrab o d ó ł p • ,awokrab ajcotsyd acąjażargaz • , e c ą j u d o z r p o k s y ż oł • ,jewozcruks icśon ,aksyżoł eineleizddo ensezcwdezrp •-nyzc jecąjawrt yzrp u dołp eineżołop ewołdiwarpein • ,udołp eineżołop ewołdiwarpein • ,ikwółg eineżołu ewołdiwarpein • ,awocindeim-owodołp ćśonreimłópswein • :ydałkyzrP ,udołp enzcicamzrtąnwew eineineltodein ecąjażargaz •31 ogeiksrasec aicęic od ainazaksW
 4. 4. .ułopsez oget hcaicatsop hcikżęic w oklyt .udorop ugeibezrp ogewołdiwarp ald eineż enawynokyw ćyb onniwop eiksrasec eicęic eż ,ęis ażawu-orgaz ewoktadod cąiwonats ,hcywodołpoleiw żąic ald ein )NUO ńezrubaz hcynni i ogewotsorzor usecorp icśoncebo-zcąływ enzcifyceps enni i k a j ,udołp ogezcnydejop iwod z eb – ywołg imalób zaro ogewokorzw uwren yzcrat me i k-orop ązsyzrawot eikaj ,ainałkiwop eiktsyzsw onwóraz ,ąic -ęzrbo mycązsyzrawot z ewokzsazcdórś eineinśic enozs-śotsęzc ąnozskęiwz ez ą jupętsyW .mywodołpondej eizd -żywdop( ugzóm azug ogemokezr ukdapyzrp W .ikwóktais-orop w ogenazdreiwts do ezsżyw einzcanz ,eineżorgaz en ęis uinejelkdo cąjageibopaz ,aicrap sazcdop enzco ik ł a g-jelok wódołp ald iwonats ,jenlatanerp ikeipo ijcakifysnetni a n żeinwór ęis isonezrp ałaic eiwołop jenróg w ainei n ś i cainpots do einżelazein ,jewodołpoleiw yżąic w dóroP tsorzW .]61[ yżąic dezrps nats ąjuksyzdo etsilkzs okła ic jew zaro akwóktais udorop do hcacąiseim u k l i k oP .aksyżoł-odołpoleiw yżąic w ogeiksrasec aicęic od ainazaksW ńyzcan iwonats adaiwopdo ikwóktais ńyzcan nats myzcin - t ę t u i n e i n ś i c d a n w ż i , d ą l g o p ą j u t n e z e r p y z r o t u A .j e w o c .ainezdor elokzs w eizdorop o yzdeiw -yzrkuc iitaponiter pętsop an yrutan imałis udorop uwainawyban zaro iiparetokamraf i iiparetohcysp jenzcetuks -yłpw onoindowodu ein sazchcytod ]61[ .psw i kuinamoReisazc w ijcakifyrew ćageldop ągom erótk ,ewosazc ainaz gułdeW .ikwóktais eineiwtsrawdo zaro eitaponiter enawos-aksw ok a j ej ćażawzor zaro einzcytyrk ćawotkart yżelan -nawaaz einzcąływ eincebo ąjumjebo ukorzw udązran natsńazaksw upyt oget eleiW .]41[ yrutan imałis udorop aicyb a n wyłpw hcycąjam ńezrohcs hcyrótkein ukdapyzrp w-do od jecązdor ywomdo udowop z hcynanokyw hciksras ogeiksrasec aicęic ijcarepo od ainazaksW .elaizddo an ik- e c ć ęi c w ó k d a p y z r p 8 o n a w ot o n d o u k o r 5 0 0 2 W . y r u t a n -tnejcap utybop sazcdop ainazaksw upyt oget ćawokifyrewimałis udorop ijcatpecka ukarb udowop z miksrasec meic yżelan hcywilptąw hcakdapyzrp W .]51[ %6,74 sv %7,93 z-ęic hcynaząiwzor teibok łaizdu łatsarzw einzcytametsys łsórzw hcatal hcintatso w ketesdo hcyrótk ,enzcytsilukoeiserko mintats o w elairetam mynsałw mynawozilana W ainazaksw ąs ,imynawyżudan otsęzc ,ogeiksrasec aic.udorop od ewokęl eineiwatsan i yrutan imałis udorop ijcat -ęic od imainazaksw imyzcinżołopazop imyzstsęzcjaN-pecka karb an ęis ejuzaksw uineindasazu w j eicśęzcjaN .mynranilpycsydretni elopsez w jenrażęic jedżak.hcyzcinżołopazop ńazaksw hcynjysrewortnok jeizdrab z ald einlaudiwydni enalatsu ćyb ynniwop ainazaksw ujazdimyndej ela ,imikdazr ąs enzcyrtaihcysp ainazaksW -or o g e T .eiksrasec eicęic zezrp yżąic ainezcńoku ąitseg .ugzóm zug zaro ewogzómod aineiwawrk :einzcął -us z einipo ąjaiwatsyw owtał owoknusots i c ś onlajceps-yw lamein ęis ażawu hcynzcigoloruen ńaza k s w eZ hcynni ezrakeL .]5 1 - 3 1 ,11[ hcyzcinżołopazop ńazaksw .]51-31 ,11[ einjycarepo hcynaząiwzor teibok aktesdo ez hciksrasec ć ę i c aktesdo tsorzw łipątsan hcatal hcinogezskęiw yłyzcytod enzcydepotro ainazaksw uiceloicęip -tatso W .ainei w ó m o ogezsrezs ąjagamyw ogeiksrasec aicmintatso W .ycindeim eibęrbo w ązcinżołop ąigolotap z -ęic ijcarepo ainanokyw od ezcinżołopazop ainazaksWęis ąjawyrkop jeicśęzcjan enzcydepotro ainazaksW ezcinżołopazop ainazaksW .Hpimainezrubaz i ijcarutas meikdaps ,ąinpakopih ącązsyzraw .ejsrewortnok izdub tal uklik do einezcyż-o t z ąjcalytnewrepih ęis ycąjaiwajbo jewohceddo icśon an aicęic ogenwytkele azczs a łwz a ,ogeiksrasec aicęic od-lodywein ńeipots i ęirtemozag cąjuzilana udorop eickart w hcynwytkele ńazaksw hcynozrezszor tamet an aj s uksyDjeicśęzcjan ęis alśerko enzcigolonomlup ainazaksW .]41[ yrutan imałis u d orop ijcatpecka karb ,anawonimret .ogeiksrasec -ezrp ażąic , d a iwyw ynożąicbo ,aifortopih ,jenrażęic keiwaicęic od ńazaksw iwonats ein AHYN ilaks w II i I ńeipotS ynawosnawaz ,icśon d o łpein uinezcel op nats ,ywhcop i.AHYN ilaks w aineżąrk icśonlodywein ńeipots VI i III ycicam ydaw ,udołp ydaw ,eineinśicdan ,acyzrkuc ,azcainecąjudowop ainezrohcs ąjumjebo aineżąrk icśonlodywein -źilb ażąic ,udołp aimosorkam :kaj eikat ezcinżołop a i n a zainpots do icśonżelaz w enz c igoloidrak ainazaksW -aksw enwytkele enni eżkat ć i n e imyw yżelan hciksrasec .medorop dezrp )ęiparetoresal( ęjcalug ćęic akinźaksw tsorzw an hcycąjutuzr ńazaksw dórśW-aokotof ąnzcytkaliforp ącąjazceipzebaz ćyżawzor yżelan .miksrasec uicęic op unats udowop z ćęic ębzcilikwóktais ”mytsaicark„ uineindorywz w zaro ikwóktais ain ćawokuderz i aicęic ainanokyw ogenwonop od hcynrażęic-eiwtsrawdo od hcycąjunopsyderp ikwóktais hcynjycaren ijcakifilawk jewicśałw ćanokod alawzop miksrasec uicęic-eged naimz ainawopętsyw ijcautys W .y r u t a n imalis eizd minde z r p op op ycicam aknicdo ogenlod ynzilb icśoburg- o rop op ikwóktais naimz ajsergorp ejupętsyw ein żi , ę i s yneco jenzcifargonosartlu jewodoropdezrp ćśowilżoM .]31azdreiwts awtcinneimśip udąlgezrp eiwatsdop aN ).iirtpoid -9 ,5[ miksras e c uicęic op nats zaro udołp eineżołu bul/itąiseizdaklik – eicśanaklik( ąicśonzcorzwoktórk ąkosyw z eineżołop ewołdiwarpein ,udorop upętsop ka rb ,udołpcinżołop u jeicśęzc ęis ąjazradz ewokwóktais ikotowrK ajskopih :ąs enażawu uiceloicęip mintatso w ainazaksw.ikwóinyzcan aineiwrkezrp ,ogewokłagzrtąnwew aineinśic ezsjeinżawjan yretzc az ogeiksras ec aicęic od ezcinżołopńezrubaz od izdoh c o d yvlaslaV eimzinahcem w udorop ainazaksw h cycąjuzilana wórotua uleiw hcaineiseinod Weiserko migurd W .ćśonzcorzwoktórk tsej ogeiksrasec .udorop upętsop ukarb zaro udołp aineżorgaz udowop zaicęic od hcynzcytsiluko ńazaksw hcytsęzc z myndeJ hcynawynokyw hciksrasec ćęic aktesdo utsorzw od łizdaw akswokraM-amoiS .U ,abęroP .A ,okjezrdęJ .M ,abęroP .R 41
 5. 5. .]6[ okmołS gułdew udołp mywocindeim uineżołop w ,tąinźilb imimynlarutan imagord udorop uinezdaworp yzrp ainawokor -adorop yzdęim awrezrp )nim 06 >( ęis acąjażułdezrp •ald entotsi ikinnyzc ćindęlgzwu yżelaN .iktam i akceizd ald ,aksyżoł eineleizddo ensezcwdezrp •akyzyr z e b imyndor imagord dórop ćizdaworpezrp hcak ,udołp ogeigurd yniwopęp eicęindapy w •-dapyzrp hcynwep w ąjalawzop ynzcytsongorp-onzcytson ,udołp ogeigurd enzcicamzrtąnwew eineineltodein •-gaid ledom o uicra p o w mywocindeim uineżołop w wód ,udołp ogeigurd enzcezrpop eineżołop •-orop i żąic ńadab hcynwytkepsorp ainezcdaiwśod eintelot :ainazaksW-seizduwD .]6[ ąnrażęic zezrp ainaząiwzor ogeikat ijcatpec .)jeic-ka yzrp zaro )g 0053 < udołp ałaic asam ,antsok acindeim -śęzc yzar 2( g 005 żin jecęiw o yzswreip żin yzskęiw dółpanrezsbo( jezcindeim-owodołp icśonreimłópsw hcaknur igurd i )jeicśęzc yzar 8( nim 06 > isonyw udołp ogeigurd i-aw hcindeiwopdo yzrp imyndor imagord ęis ćybdo eżom ogezswreip medorop yzdęim awrezr p , ) jeicśęzc yzar 2(ud o ł p ogewocindeim ogenżułdop aineżołop z dóroP mywokwółgein uineżołop w tsej dółp igurd ydg ,hcakdap .]4[ udołp ogenzrtęnwez utorbo ainanok - y z rp w ćśotsęzc azsżyW .%5,9 od 5,3 do :ćśotsęzC-yw ębórp ćąjdop yżelan ,ńazakswwicezrp uineindęlgzwuop ,udołp ogewocind e im ogenżułdop aineżołop hcak .ogezsw-dapyzrp hcynarbyw W .ąjcpo ąindeiwopdo ęis e jadyw -reip mywowhcop eizdorop op eizdołp migurd an eiks,kedóroleiw azczsałwz ,ketnejcap hcynawonojckelesyw el -rasec eicęiC.]91-71[ )ewtram ąs ydołp abo y d g hcak-śicś ,hcynawozongaidz ezrbod u mywocindeim uineżołop -dapyzrp w tewan( udorop upętsop ogezslad meinaww ąwowhcop ągord udorop abórp ,udołp ogewocindeim -omahaz i wódołp ubo imynlod imanyzcńok zrtąnwezogenżułdop aineżołop hcakdapyzrp hcyłatsoz op W an imynozdoru z ,ewocindeim-owocindeim eineżołop • ,ogeillenavaZ urwenam uinanokyw op • .jezcainźilb yżąic w udołp I ewocindeim eineżołop • ,)mynzcysalk mebosops eiks ,akdórowreip • -rasec eicęic( jeżud ycindeim w wódołp ainezczselkaz • ,ycicam jewozcruks icśonnyzc ainezrubaz • :ełgan ainazaksW ,yzcinżołop daiwyw ynożąicbo • ,aksyżoł ćśonlodywein ,)RGUI( udołp ogen .)61:1 ćśotsęzc( tąinźilb einezczselkaz –-zcicamzrtąnwew ainatsarzw einawomahaz ,eini m ret ,udołp ogeigurd udorop aldop ażąic ,nizdog 21 > oge w odołp azrehcęp eicęinkęp hcyndor górd ainawotogyzrp ogeindeiwopdo karb –ensezcwdezrp ,ecąjudo z r p oksyżoł ,iktam u acyzrk ,yżąic ezrtsem-uc ,ążąic enawokudni eineinśicdan :yżąic ainałkiwop • -yrt III w udołp ogezswreip ynzcicamzrtąnwew nogz • ,udołp ydaw erótkein • ,mywokwółgein w igurd ,iktam acindeim anożęwz • ,mywokwółg uineżołop w yzswreip dółp :akdórowreip • ,)GSU( udołp akwółg iwołyt uk atęigdo einreimdan • ,aindogyt .23 < azcainźilb ażąic • ,ycicam ikjyzs ,miksrasec uicęic mytybezrp op nats •uicrawzor mytiwokłacein yzrp udołp kepóts aicęindap ,awoindowouwd awokwómsokondej azcainźilb ażąic •-yw ogensezcwdezrp ,ogewoniwopęp arunzs aicęindap :endęlgzw ainazaksW-yw awtsńeibodopodwarp ogezskęiw ,ycicam jewozc .icśontork jezsżyw o i azcajort ażąic •-ruks ijcka aineibałso :od ćizdaworp eżom acąjudozrp ,)ecąjćśęzc anłepuzein – ewoknalok bul ewokpóts eineżołu • - u d o z r p o k s y ż o ł . p n ( j e w o d o ł p o n d e j y ż ą i c w k a j , e n ni • ,g 0002 < ałaic ,)wónąsam z dółp bul )indogyt 43 <( y n s e zcwdezrp dórop • -yzcokęr ydeikein hcynawokilpmoks ozdrab ainezd ,g 0573 > )WFE( udołp asam anlazczsupyzrp • -aworpezrp ald acsjeim icśoli jecąjazcratsyw ainein :ćąj -wepaz ulec w ,mynzcysalk mebosops yż ą i c uindog-yzrp yżelan udołp ogewocindeim aineżołop ukdapyzrp w -yt .83-63 w eiksrasec eicęic( enoleizdzorein atęinźil b •ogeiksrasec aicęic od ainazaksw endęlgzwzeb aZ ,).gyt .43-23 w udołp mywocindeim myn eiksrasec eicęic( awoindowoondej azcainźilb ażąic •-żułdop uineżołop w ogeiksrasec aicęic od ainazaksW ,%52 > ogezswreip do yzskęiw igurd dół p • .)wódorop 88 : 1( tąinźilb ainezczselkaz ćśowilżo m – .]91-71[ akdorowon u hcywodoropdórś wózaru hcynżaw ,ogezswreip ikwółg aicęigyzrp ńeip-op i unogz od ćizdaworp eżom einazcardo jeJ .akbyzs ćyb - o t s a n ć a w y ł p w e ż o m u d o ł p o g ei g u r d ć ś o n c e b o –anniwop eizdołp migurd an miksrasec uicęic o ajzyceD ,)%02( mywocindeim uineżołop w dółp yzswreip • .mywokwółgein uineżołop w :enwytkele ainazaksWudorop uinezdaworp w akinżołop ainezcdaiwśod karb • .]91-71[ ogeiksrasec aicęic od ńazaksw żeinwór ,eizdołp migurd an ogen myt w ,ainawopętsop ubosops ogenozrezszor e i n zcanz-zr t ę n wew bul ogenzrtęnwez utorbo abórp anaduein • ,ogenbęrdo ąjagamyw hcywodołpoleiw żąic ydoroP51 ogeiksrasec aicęic od ainazaksW
 6. 6. -byz s o d ynawotogyzrp tsej dórop ycązdaworp łópsez a -rasec meicęic myndej żin jecęiw mytybezrp z yteiboK )11,udołp i jecązdor ynorts ez iknur a w e n dogod ąjeintsi ydg .miksrasec uicęic ,ynzceipzeb ćyb eżom miksrasec uicęic mytybezrp op dór mytybezrp op imyndor imagord dórop hcycąjunalp -oP .imyndor imagord udorop ębórp e jutpecka acązdor a teibok u ycicam ikjyzs udorop od jełazrjodein ukdap,udorop ogenzceipzeb jenzcytsongaid e i crak w ogenzcyt -yzrp w ćawosots einzceip z e b a n żom ayeloF kinweC )01-songaid ainawopętsop ogenolatsu y rudecorp eiktsyzsw .ycicam aicęinkęp okyzyr enozskęiwz an udęlgzw ąs enoinłeps ydg ,udorop od enawokifi l a wkaz ćyb ągom ez )lotsorposi M ( 1EGP i )notsorponiD( 2EGP imanmiksrasec uicęic mytybezrp op ecązdor i enrażęic yteiboK - y d n a l g at s o r p u d o r o p ij c k u d n i ć a w o s o t s y ż e l a n e i N ) 9.miksrasec uicęic mytybezrp op jenzcicam ynzilb ęlortnok .jezcinżołop ijcautys uinawozilanaezrp mywicśałw ąnzcęr ćanokyw yżelan imyndor imagord eizdorop oP op einżortso ćawosots ąj yżelan ogetald i ok y z y r e zs .ycicam ikjyzs ułanak z aineiwawrk ęjcawresbo • -kę i w ć i w o n a t s eżom ąnycotysko udorop ajcalumytS )8 ,imazcruks yzdęim eiwrezrp w .ąnycotysko ycicam aknicdo ogenlod icśonselob ąnjycaplap ęneco • udorop ajcalumyts anazakswwicezrp tsej ein imyndor ,imazcruks yzdęim eiwrezrp w i hcyw imagord udorop ą b ó r p ą t ęjdop z hcycązdor teibok U )7 -odorop wózcruks sazc dop ycicam aknicdo ogenlod .akdorowon i iktam unogz zaro ńałkiwop ainezsjeinmz ecą z cytod jecązdor aicuzcdo – ewotoimdop einadab • ulec w iimotorapal einanokyw ewotsaimhcytan tsej en :ćindęlgzwu -agamyw ycicam aicęinkęp ainezrjedop ukdapyzrp W )6 yżelan uinawopętsop w udorop sazcdoP .]32-12[ miksrasec .udołp acres icśonnyzc einaworotinom enzcinortuicęic op ynzilb uinawozongorp w entadyzrp tsej aknicdo -kele ełgąic ćizdaworp yżelan ,miksrasec uicęic mytybogenlod enzcifargonosartlu einadaB .ycicam aknicdo ogen -ezrp op ,imyndor imagord udorop ębórp cąjumjedoP )5-lod eineco w iifargonosartlu einawosotsaz zaro enzsuzrb .miksrasec uicęicikołwop zezrp ycicam aknicdo ogenlod enjycaplap ein mytybezrp op dórop ogecązdaworp ułopsez ald ainaw -adab ,)ewotoimdop einadab( daiwyw :ćawomjebo onniw -opętsop ęigetarts ćawocarpo neiniwop latipzs ydżaK )4-op miksrasec uicęic mytyb e z r p op hcynrażęic u jenzcic .ynzcig -am ynzilb aicęinkęp ogecąjażargaz einawanzopz o R -olotanoen i ynzcigolojzetsena ,jenjycarepo ilas yzc .im - i n ż ołop lenosrep indeiwopdo ćadaisop neiniwop lat-yndor imagord udorop ębórp ćawonoporpaz anżom -ipzS .ogeiksrasec aicęic ogewotsaimhcytan ainanokyw ,eżud tsej uknicdo mynlod w ycicam aicęica n ogen ćśowilżom eizdęb m y r ó t k w ,ulatipzs w ćizdor anniw -zcezrpop owtsńeibodopodwarp ilśeJ .ogeiksrasec aic -op anrażęic ateibok awtsńezceipzeb aineinwepaz alD )3 -ęic ainezdaworpezrp icśonzciloko acązcytod ajcamrof .miksrasec uicęic min -ni tsej a n comop uknicdo mynlod w ycicam aicęican -dezrpop w ycicam aicęican eibosops o ęjcatnemukod ogenzcezrpop ogetybezrp awtsńeibodopodwarp uinel ći c ś e i m u y ż e l a n u d o r o p i y ż ąi c u g ei b e z r p ei c r a k W ) 2 -śer k o w ujazdor ogemodaiwein ynzilb ukdapyzrp W )81 .ąjcatnemukod ąwicśałw ąnozc .ycicam aicęican ainanokyw ubosops ainelatsu ulec w -ąłaz z imyndor imagord udorop ębórp an iktnejcap ęd ogeiksrasec aicęic ogeindezr pop geibezrp jecąjusipo -ogz ąmodaiwś ćaksyzu yżelaN .akceizd i jein ald ukyz j e i k s r a k e l ij c at n e m u k o d ai n a k s y z u o d ć y ż ą d y ż e l a N ) 7 1 -yr mywilżom o zaro ainawopętsop ogeikat hcaicśyzr .miksrasec uicęic mytybezrp op teibok -ok o ,bósops ywicśałw ew ćawomrofnioP .ąwowhcop u imyndor imagord udorop yb ó rp aicęjdop od ainaz ą g o r d u d or o p ę b ó r p ć a w o n o p o r p a z y ż e l a n y c i c a m-akswwicezrp iwonats ein yżąic uindogyt .04 op dóroP )61 uknicdo mynlod w einzcezrp op enanokyw eiksrasec .udorop sazcdop ycicam aicęinkęp ukyzyr mynozs eicęic ałybezrp arótk ,jecązdor bul jenrażęic eiceiboK )1 -kęiwz o ćawomrofniop y żelan miksrasec uicęic myt :ecąjupęt-ybezrp op ycęiseim 42-81 eiserko w ecązdor yteiboK )51 -san ąs miksrasec uicęic m y t y b e z rp op hcycązdor i hcyn.)eiksrasec eicęic zezrp einaząiwzor ćyżawzor yżelan -rażęic u ainawopętsop iknureik ]02[ wógolokeniG i wókin GTP aksiwonats gułdeW( .miksrasec uicęic mytybezrp -żołoP a wtsyzrawoT ogeiksjydanaK gułdeW.ąjcatnemuk op teibok u imyndor i m a g ord udorop od ainazaksw -od ąwicśałw ąnozcąłaz z imyndor imagord udorop ębórp - wi c e z r p i w o n a t s e i n u d oł p ii m o s o r k a m ei n e z rj e d o P ) 4 1 an iktnejcap ędogz ąmodaiwś ćaksyzu yżelaN .akce i zd i .miksrasec uicęic jein ald uky z yr mywilżom o zaro ainawopętsop ogeikat mytybezrp op teibok u imyndor imagord udorop yb hcaicśyzrok o ,bósops ywicśałw ew ćawomrofnioP .ąwow-órp aicęjdop od meinazakswwicezrp tsej ein acyzrkuC )31 -hcop ągord udorop ębórp ćawonoporpaz yżelan ,ycicam .miksrasec uicęic mytybezrp op uknicdo mynlod w einzcezrpop enanokyw eiksrasec eicęic teibok u imyndor i m a gord udorop od ainazakswwic a ł y b e z r p a r ót k , j e c ą z d o r b u l j e n r a ż ę i c e i c e i b o K . o g e i k s-ezrp ogendęlgzwzeb iwonats ein awodołpoleiw ażąiC )21 -rasec aicęic ogenjelok ald ęwytanretla ązsjeinzceipzeb ok .ycicam aicęinkęp meik -aj myntorkoleiw miksrasec uicęic op yrutan imałis dórop-yzyr my nozskęiwz ez ęis eżąiw at abórp żaicohc ,ąw ęis aiwats jeicśęzc zaroc mywotaiwś eiwtcinneimśip W -owhcop ągord udorop ębórp ćawomjedop ągom miks miksrasec uicęic op dóroP akswokraM-amoiS .U ,abęroP .A ,okjezrdęJ .M ,abęroP .R 61
 7. 7. - o r o p ą l a s z i k t n e j c a p ę i s a i n a n z o p a z ei n ei wil ż o m U ) 9 .ogendębz eicśiw .eizdorop w ulób ainezcąływ icśowilżom o hcynraż -yzco ogenjycarepo ugeibaz einanokod okaj yżelan ćawok-ęic aineimodaiwśu ulec w meigolojzetsena z ijckelerp -ifilawk ainezdiw utknup ogenwarp z einśezcondej agjoboeinawozinagro i mywodorop melób dezrp ukęl umoiz bul udołp eineżorgaz śaz jeigurd z ,jecązdor aicyż źdąb aiw-op einaineco )ainezdor hcałokzs w( yż ą i c e iserko W )8 -ordz eineżorgaz ynorts jendej z hcycąjumjebo hcynzcyd .udorop od aineluzceinz einawosots ezstsęzC )7 -em ńazaksw ukarb ijcautys w jecązd o r y teibok einezc .yrutan imałis udorop -yż enzcąływ an aicęic ogeiksrasec ugeibaz einanokoDainawomorp eiserkaz w ainezdor łókzs icśonwytka ein .udorop eickart w ąteibok dan ik-ezskęiwz zezrpop medorop dezrp ukęl ein e zsjeinmZ )6 -eipo keząiwobo yżąic uzrakel an ot żaweinop ,einezcyż jej .aicęic od ainazaksw ina ,iktnejcap adogz myt yzrp azcąływ ein einlśymuein ybo k a j u d o ł p a i n e ż o r g a z u n at s ei n a l ś e r k o e n j y z y c e r P ) 5 -żaicohc ynoinłepop nyzc az azrakel jenrak icśonlaizdeiw .miksrasec uicęic mytybezrp op ąwow -opdO .aineindasazu ąjudjanz ein jenzcydem yzdeiw- h c o p ą g o r d u d o r o p y b ó r p ei n a w o mj e d o p e z s t s ę z C ) 4 elteiwś w erótk ,ńałaizd ćawomjedop udorop sazcdop .udorop ein iktnejcap einezcyż enzcąływ a n e żom ein zrakeL-ezdaworp az hcynlaizdeiwopdo ,hcynzcigolokenig-ozc .]72 ,52[ ąn-inżołop wółaizddo yzrakel iitseg w ejatsozop yżąic ain -liwyc i ąnrak ąicśonlaizdeiwopdo tewan a ,udowaz ainaw-aząiwzor eibosops o ajzyced eż ,ąnrażęic ćawomrofni -ynokyw dasaz einezsuran az azrakel ąicśonlaizdeiwopdoinniwop ,yżąic ainaząiwzor ubosops od oc , i k tnejcap ćawoktuks eżom i jeiksrakel ecutzs w dąłb ynoiniwaz iwonainatyp an cąjadaiwopdo indarop i wótenibag ezrakeL )3 -ats ,udołp źdą b jecązdor aiwordz einats w eineindasazu .hcynzcigolokenig indarop yzrakel zezrp einlóg hcycąjam ńazaksw ukarb yzrp jecązdor einezcyż en-ezczs ,ńazaks w a i n a i w a t s ogensezcwdezrp einakinU )2 -zcąływ an aicęic ogeiksrasec ugeibaz ogenjycarepo ein .ogeiks -ezdaworpezrp an ydogz azrakel zezrp eineżaryW-rasec aicęic ainanokyw od ńazaksw einelśerko ełsicŚ )1 .awtspęt .ijcarepo hcyt -sezrp an o imanz ainłepyw ,uiwordz an ukbrezczsu ogeikybzcil utsorzw ogezslad ainezcinargo ybórp i hciksrasec -żęic obla aicyż ytartu owtsńezceipzebein einderśopzeb anćęic aktesdo aineżinb o od ęis ćinyzcyzrp eżom ainawop ęteibok ażaran erótk ,ogeiksrakel ainezcdaiwśod i jenzcyd- ę t s o p d a s a z h c y n a w o t n e z e r p j e ż i n o p e i n a g e z rt s e z r P -em yzdeiw elteiwś w ogendębz eicśiwyzco ogenjycarepo einawomusdoP ugeibaz oge n ż a wop od einezczsupod ogenraK uskedoK 2 § 061 .tra elteiwś W .yrutan imagord i imałis udorop .”einadąż an„ hciksrasec ćęic ainazd ainezdaworpezrp hcaicśowilżom o ęktne jcap ćyzcuop-aworpezrp icśondasaz od żeinwór einawosotsaz ąjam keząiwobo am zrakel ,imy nzcydem imakinnyzc hcynoinydasaz ezsżywoP .eiksrakel muily s n o k ćawozinagroz bul -dasazu ńazaksw am ein ilśeJ .enzcanzondej tsej ]82-42 ,6[yt sil aj c e p s a z r a k el o g e wi c ś ał w ii ni p o ć ą n g ęi s a z n ei ni w o p wókinwarp i wókinżołop hciks l op oksiwonatS,jenzcydem yzdeiw ńagamyw elteiwś w enoindasazu az ot .akceizd jej zaro iktnejcap aicyż i aiwanzu ileżej ,ogewowatsu aleiciwatsdezrp ogej bul atnejcap -ordz ald entsyzrok jeizdrabjan einaząiwzor areibyw – ukkesoinw an źdąb ywytajcini jensałw z zrakel hcynzcy t -dapyzrp ogenlaudiwydni eizilana jenbęłgod zaro mynzcin-ueparet bul hcynzcytson gaid icśowilptąw eizar w ,min z - i l k uinezcdaiwśod mynadaisop ,yzdeiw an ęis cąjareip oeindogZ .ytsytned azrakel i azrakel hcadowaz o ywa t s u yrótk ,akinżołop-agolokenig ytsilajceps azrakel od einzcął73 .tra sipe z r p an ęgawu ćicórwz żeinwór yżelaN -yw ćeżelan anniwop ąnzsuzrb ęmaj w uinezcor k w myn .einanokyw ogej i udorop ainazd -zcigrurihc o ajzyceD .enlazczsupodein az ęis ażawu ,hcyn-aworpezrp ubosops oget róbyw az icśonlaizdeiwopdo -zcydem ńaz a ksw zeb ,einezcyż an eiksrasec eicęiCdo azrakel ainlawz ein ,”einadąż an„ ogeiksrasec aicęic .awtsńezcainanokyw eiwarps jenaiwamo w a ,ainezcel ubosops -ełops ąnjycakude ęjcka zaro jenrażęic ęiparetohcysp ąinęktnejcap zezrp ei n e c uzran metaZ .jeiksrakel ecutzs w -deiwopdo zezrpop ,ćawokuderz anżom kęL .iktnejcap kęludęłb okaj ainezcel ydotem róbyw az icśonlaiz d e iw tsej ein e z c yż an miksrasec uicęic o ijzyced ainawomjed- o p d o d o a z r a k e l k a n d e j o t a i n l a w z e i n ) y t s yt n e d a z r a k -op od medowop mynwółG .jecązdor meinezcyż mynzcął-el i azrakel hcadowaz o ywatsu 2 i 1 .tsu 43 .tra( atnejcap -yw tsej enawotkydop ugeibaz einanokyw enlautnewe aydogz je n m e sip agamyw atnejcap ald okyzyr enozsżyw ,hcynzcydem ńazaksw am ein ydg ,ijcautys w eiksras ec-dop jecąjazrawts ikytsongaid ydotem einawosotsaz obla eicęic ćanok y w a nżom yzc ,ajsuksyd awrT .tal hcintatsoogenjycarepo ugeibaz azrakel zezrp einanokyw – rudec m e l b o r p y w o n i w o n a t s e i n e z c y ż a n e i k sr a s e c e i c ę i C-orp hcyrótkein einśondo – hcajcautys hcynolśerko W einezcyż an eiksrasec eicęiC einezcyż an ogeiksrasec aicęicainanokyw eiwarps w .r 7002.80.82 aind z aiwordZ .udorop sazcdop ńałkiwop ęis hcycąjaiwawtsretsiniM ogenwarP utnematrapeD oksiwonatS -ajop ukdapyzrp w ogeiksrasec aicęic ainanokyw o geik71 ogeiksrasec aicęic od ainazaksW
 8. 8. noitces naeraseac rof snoitacidni ,noitces naeraseac : sdrow yeK .sraey tsal ni sdraw lacirtetsbo hsiloP morf gnimoc stroper lautca dna erutaretil hsiloptsewen eht nopu dezylana dna detneserp era noitces-c rof snoitacidni lacirtetsbo-non dna lacirtetsbo yduts siht nI .dezidradnats dnadeifinu eb ot eriuqer snoisivid elpitluM .noitces naerasec rof snoitacidni fo snoisivid tnereffid ynam dnif nac ew scirtetsbo fo slaunamlacissalc nI .erudecorp deifitsujnu yllacidem sa noitces-c retsinimda ot ycnednet gniworg ediwdlrow a si tI .erudecorp lacigrusyrassecennu si noitces naerasec fo epyt taht denrecnoc si ecneirepxe dna egdelwonk lacidem sa raf sA .snoitacidni lacidem laer ynatuohtiw demrofrep gnieb era netfo erom dna erom snoitces naeraseC .sraey tnecer ni daerps gnieb era noitces naerasec ot snoitacidnI noitces naeraseac rof snoitacidnI .69-58 :1 .t ,II .lpus ,77 .loP .niG .og -eiksrasec aicęic ogenwytkele od ńazaksw ajcaulawE )6002( .J ikswozoP ,.A abęroP ,.U akswokraM-amoiS ,.R abęroP ]41[ lp.yhcyt.aigolokenig@tairaterkes :liam-e .24-53 :2 .t ,II .lpus ,77 .loP .niG .6002-7991 201 ijcakudE .lu ,yhcyT 001-34 hcatal w mynsałw elairetam w hciksrasec ćęic od ńazaksw ynzcytsilajcepS latipzS ikzdówejoW azilanA )6002( .psw i I nokaB ,.J arokiS ,.M kyzcrawowiP ]31[ awtcinżołoP i iigolokeniG ynzcinilK łaizddO i ardetaK J .48-77 :2 .t ,II .lpus ,77 .loP .niG .miksras -ec meicęic udorop ainezcńoku od ńazaksw azilanA )6002( .12-51 :)3(1 tcejorP lacideM – .J ikswozoP ,.A abęroP ,.R abęroP ,.U akswokraM-amoiS ]21[owtcinżołoP i aigolokeniG .ymelborp enlautka – ukeiw IXX i .701-101XX eimołezrp an eiksrasec eicęiC )7002( .P ceiP ,S ikcohcuS ]82[ :1 .t ,II .lpus ,77 .loP .niG .5002-0002 hcatal w uimodaR w ogen .54-53 :)3(1 tcejorP lacideM – owtcinżoł -zcytsilajceps alatipzs ogeikzdówejow ogezcinżołop-onzcigol-oP i aigolokeniG .jenlatanirep einycydem w azrakel jenrak -okenig ułaizddo elairetam w ogeiksrasec aicęic od ńazakswicśonlaizdeiwopdo aineindagaZ enarbyW )7002( .S iksrowaJ ]72[ azilanA )6002( .I akswokzsyzrK ,.K aksrasiP ,.Z kezcanaB ]11[.55-84 :2 tcejorP lacideM – owtcinżołoP i aigolokeniG .hciks .8-172 :72 .tet-rasec hcaicęic op ainałkiwoP )6002( .H saruH ,.A ńoreR ]62[ -sbO .locenyG .hcrA .mret ta snosaer lacidem-non rof noitces .45-64 :)3(1 naeraseaC )6002( .la te .J neslieN ,.G ryemfoH ,.T rednevaL ]01[tcejorP lacideM – owtcinżołoP i aigolokeniG .jecązdor einezc .01-802-yż enzcąływ an ogeiksrasec aicęic geibaZ )7002( .J okrebaH ]52[ :62 .loceanyG .tetsbO .J .tsew-htuos ni ytilicaf htlaeh yr .3801-2501 -aitret a ni stneitap latanetna ot yreviled naerasec fo ytilibat:ńanzoP ,hcywokuaN wtcinwadyW kedorśO .G.H zciworob -peccA )6002( .O.A nudobgimO ,.A.O edniyA ,.S.B akniyowA ]9[-ęrB .der ,akyzyr ogeikosyw ażąiC ]:W[ .iigolokenig i iigolot .22-7 :)2(2 tcejorP lacideM – owtcinżołoP i aigol-anirep w enwarp ytkepsa enarbyW ]:W[ .jecązdor einezcyż -okeniG .ogeiksrasec aicęic ecązcytod aineindagaz ezsjeinan ogeiksrasec aicęic ugeibaz einanokoD )6002( .J okrebaH ]42[ -żawjaN )6002( .K ceimeiN ,.K swerD ,.R abęroP ,.Z okmołS ]8[ .43-22 :)3(1 tcejorP lacideM – owtcinżołoP i aigolokeniG .awazsraW ,LWZP .T iksrasiP ,aigolokeniG i owtcin.aineżorgaz i icśyzrok – eiksrasec eicęiC )7002( .R abęroP ]32[ -żołoP :W .ezcinżołop ejcarepO )1002( .G.H zciworobęrB ]7[ .43-22 :)2(2 tcejorP lacid .ńanzoP ,hcywokuaN wtcinwadyW-eM – owtcinżołoP i aigolokeniG .hcahcyT w ecinilk w ńad kedorśO .G.H zciworobęrB .der ,akyzyr ogeikosyw ażąiC-ab hcynwytkepsorp eiwatsdop an – ?ynzceipzeb tsej miks :W ezcinżołop ejcarepO )6002( .G.H zciworobęrB ,.Z okmołS ]6[-rasec uicęic mytybezrp op dórop ydeiK )6002( .R abęroP ]22[ .58-971 :1 .t ,II .lpus ,77 .loP .niG .jen .661-951 :2 .t ,II .lpus -zcigolotanirep icśonjycnerefer ainpots III akdorśo icśonlał,77 .loP .niG .miksrasec uicęic op ynzilb unats uinawozon -aizd eizdałkyzrp an aicęic ogeiksrasec od ńazaksw ijculowe-gorp w ycicam aknicdo ogenlod aneco anzcifargonosartlU azilana – yrutan imałis dórop yzc eiksrasec eicęiC )6002()6002( .R abęroP ,.M akswocbO ,.A iksbęzrtsaJ ,.A abęroP ]12[ .J atreM ,.D aknozrG ,.P loduR-relgeiF ,.W kazcreimźaK ]5[ .741 oN .enilediuG ecitcarP lacinilC .htrib naer .awazs-aseac suoiverp retfa htrib lanigav rof senilediuG :adanaC -raW ,LWZP .ainezciwĆ .owtcinżołoP )3002( .M iksńyzsorT ]4[fo sitsigoloceanyG dna snaicitetsbO fo yteicoS - )4002( GCOS 02[ .awazs .584-184 :32 .nireP .J .mA .niwT dnoceS eht ni -raW ,LWZP .aigolokeniG i owtcinżołoP )8991( .C.R nosneB ]3[sisodicA cilobateM dna lavretnI yrevileD niwtretnI neewteb .wókarK ,cnI .pmoC .lbuPpihsnoitaleR )6002( .la te .Q gnaY ,.L remiehneppO ,.F sirdE ]91[ maerD .akmilK afloduR owtcinżołoP )9991( .W iksńamyzS ]2[ .675 :433 JMB .yduts trohoc evit .awazsraW ,LWZP .ezcinżołop ejcarepo i enzcytkarp-cepsorter :3002-4991 ,selaW dna ,dnalerI nrehtroN ,dnalgnE owtcinżołoP )3002( .W lebmeryhcsP ,.W.J nesuahneduD ]1[ni yreviled ot detaler htaed latanirep fo ksir dna sniwt owtcinneimśiPfo redro htriB )7002( .R.I etihW ,.M.K gnimelF ,.S.C.G htimhS ]81[ .ńanzoP ,hcyw-okuaN wtcinwadyW kedorśO .awodołpoleiw ażąiC .)3002(.E akswonklaW-ninoR ,.W ikswonilaM ,.H.G zciworobęrB ]71[ .udorop iigolojzifotap userkaz z yzdeiw einelanoksoD )21 .yhcyT ,iksąlŚ łaizddO GTP .dyW ,yżąic ainaząiwzor .wókytilokot einawosots zezrpop udołp ”ijcaminabósops a enzcytsiluko ainezrohcS :dałkyW .ogeiksrasec -er„ jenzcicamzrtąnwew einawosots ybezrtop eizar W )11aicęic od enzcytsiluko ainazaksW )6002( .psw i .W kuinamoR ]61[ .aicęic od ainazaksw .49-98 :1 .t ,II .lpus ,77 .loP .niG .5002 o k a j u d o ł p ai n e ż o r g a z u n at s ei n al ś e r k o e nj y z y c e r P ) 0 1-3002 i 5991-3991 hcaserko hcintelyzrt hcówd w ogeiksras-ec aicęic od hcyzcinżołopazop ńazaksw einanwóroP )6002( .eizdorop w ulób ainezdogał.M kyzcwodW ,.T kaibaŁ ,.H hcyrbmeL-aksriwŻ ,.B kaibaŁ ]51[ icśowilżom eineiwatsdezrp i yżąic eiserko w żuj ąwod akswokraM-amoiS .U ,abęroP .A ,okjezrdęJ .M ,abęroP .R 81

×