Sem.práce principy výchovy

1,998 views
1,649 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,998
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sem.práce principy výchovy

  1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Pedagogika - Principy výchovy Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogikyVypracovali:Marek SapákRenata FatkhulislamovaBrno, 22.11. 2012
  2. 2. Principy výchovy Pedagogika po staletí usilovala o formulaci základních pravidel, která by zajistila efektivnostvýchovně-vzdělávacího působení. Tak postupně vznikal a rozvíjel se systém pedagogickýchprincipů (norem) optimalizující výchovně-vzdělávací činnost. (Vladimír Jůva)Historický vývoj: Již v antice, v dílech největších pedagogických myslitelů jako byl Platón,Aristoteles se objevuje snaha o formulaci jistých obecných zásad, které bychom mělive výchově respektovat. Napr. Ve spise Marca Fabia Quintiliana Dvanáct kniho výchově řečníka se uvádí požadavek, aby učitel přihlížel k individuálnímvlastnostem žáků. Důležitá byla podle něj posloupnout a důslednost. V renesanci se dostala do popředí názornost, aktivita a samostatnost. Důraz sekladl na pěstování vlastního úsudku a postup od známého k neznámému. Nejrozsáhleji se zabýval problematikou pedagogických principů J.A. Komenský.Řešil téměř všechny pedagogické principy, kterými se v současné době zabýváme.Za hlavní považoval ve svých dílech (např. Velká didaktika, Analytická didaktika)názornost. Tvrdil: "Nic není v rozumu, co neprošlo nejdříve smysly." Zdůrazňujenutnost častého opakování, procvičování učiva a zkoušení.Dalším principem je podle něj princip soustavnosti a systematičnosti. "Od blízkého kevzdálenému, od jednoduchého ke složitému." Další významný pedagog Adolf Diesterweg za hlavní principy považuje principvýchovy ve shodě s přírodou (tj. Ve shodě s vlohami dítěte), princip výchovy ve shoděs kulturou a princip samostatnosti. Konstantin Dmitrijevič Ušinskij se pokusil formulovat základní principyúspěšné výchovy. Kladl důraz na přiměřenost výchovy, názornost, aktivnost asamostatnost, výchovnost vyučuvání a řídící úlohu učitele. Pedagogický reformismus 20.století oživil některé pedagogické principy a jejichnové aspekty a obohatil i novým obsahem. Vyzvedl především aktivitu, samostatnosta individuálnost přístupu k vychovávanému jedinci.Je nutné si uvědomit, že je tato problematika stále diskutována a neustále nepřetržitěse vyvijí. (Svobodová, Šmahelová)
  3. 3. Základní pedagogické principy Rozeznáváme celkem 9 základních pedagogických principů: principcílevědomosti, princip soustavnosti a systematičnosti, princip aktivnosti, principnázornosti, princip uvědomělosti, princip trvalosti, princip přiměřenosti, principemociálnosti a princip jednostnosti výchovného působení.Princip cílevědomosti Je třeba si jasně stanovit konečné i dílčí cíle. Tento cíl musí být zdůvodněni vysvětlen vychovávanému jedinci. Neujasně vede ke ztrátě významu pedagogicképráce. Pedagog musí předem vědět, čeho chce ve výchově dosáhnout. Nedílnousoučástí tohoto procesu je správná motivace.Princip soustavnosti a systematičnosti Pochopení a zapamatování závisí na logickém uspořádání informací a podnětů,proto je důležité, aby veškeré naše výchovné působení bylo uspořádánodo zdůvodněného systému. Systematičnost souvisí s požadavkem postupovatod známého k neznámu, od blízkého ke vzdálenému, od jednoduchého ke složitému.Pedagogovo působení i činnost vychovávaného jedince má být co nejsoustavnější.Princip aktivnosti Aktivnost jedince je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu, kteráje však podmíněna správnou motivací. Jedince vedeme a radíme jim, aleponechávame jim jistou volnost a svobodu při řešení problémů. Cílem je aktivizovatpoznávací a citové procesy žáka.Princip názornosti Je Komenským označován za "zlaté pravidlo vyučování" Je nutné vycházetz přímého názoru, aby předmět prošel bezrpostředním smyslovým vnímáním.Pedagog se opírá o dosavadní žákovy představy a zkušenosti (nepřímý názor) Je třebapostupovat od příkladů k formulaci pravidel a následně k ověření v praxi.Princip uvědomělosti Vychovávaný jedinec má plně rozumět požadavkům, které jsou na něho kladenya chápat jejich důležitost. Učivo by se mělo ve vědomí žáka odrážet ve forměvlastních představ a přesných pojmů. Má vědět, proč si musí určitě vědomosti osvojita k čemu mu budou sloužit v praktickém životě.Princip trvalosti Jednou osvojené vědomosti, dovednosti a zájmy musí být u vychovávanéhojedince trvalé. To je podmíněno častým opakováním a procvičováním. To souvisís uplatňováním všech ostatních principů. Trvalost je ovlivněna i přiměřeností
  4. 4. pracovního tempa a vztahem vychovávaného k vyhovávateli.Princip přiměřenosti Jde o to, aby obsah formy a metody výchovy odpovídaly věkové vyspělostia úrovně žáka. Je na pedagogovi, aby znal dosavadní stav těchto vědomostía dovedností žáka a uplatňoval individuální a diferencovaný přístup k žákům a učivovždy volit přiměřeně náročné.Princip emociálnosti Pedagog by měl navodit a udržet trvale radostnou a tvůrčí atmosféru, abyu vychovávaného jedince vytvořil adekvátní citové prožitky. Protože správnáatmosféra zvyšuje výkon, zlepšuje výsledky práce a snižuje pocit únavy. To se týkávšech činitelů pedagogického procesu. Výchovně vzdělávací proces by měl býtpřitažlivý a poutavý.Princip jednostnosti výchovného působení. Při výchově jde o spolupráci mezi vychovateli, učiteli a rodiči i dalšímiorganizacemi a institucemi. Je nutno zachovávat vzájemnou úctu, respekt a toleranci.Úspěšná výchova předpokládá jednotu výchovných požadavků. Veškeré znevažovánía neshody mohou navodit problémy ve výchově.Další pedagogické principy (Šmahelová, Svobodová) K výše uvedeným pedagogickým principům se připojují ještě princip vědeckosti,princip spojení školy se životem, princip úcty ke každému člověku, principdemokratického vztahu mezi vychovatelem a vychovávaným a princip opírání seo kladné vlastnosti vychovávaného.Princip vědeckosti Jde o požadavek, aby v průběhu výchovného procesu byly všechny vědeckypodložené. Zároveň respektovat náboženské a duchovní tradice. Jde o maximálnímožnou toleranci k názorům jiných.Princip spojení školy se životem Je třeba vytvářet souvislosti mezi výchovným působením a životní realitou. Jdeo spojení teorie s praxí, Žák by měl chápat smysl získaných poznatků a měl by býtschopen využít je v praxi. A proto by se měly ve výchovném procesu řešit situace, sekterými se žáci mohou setkav v reálném životě.Princip úcty ke každému člověku Je nutno přistupovat ke každému jedinci bez rozdílu s vážností a úctou. Je nutnési ho vážit, pomáhat mu a důvěřovat mu. Je třeba vést všechny k sebeúctěa sebedůvěře.
  5. 5. Princip demokratického vztahu mezi vychovatelem a vychovávaným Jde o demokratickou interakci mezi pedagogem a vychávaným jedincemzaloženou na vzájemné důvěře a empatii. Podmínkou jsou dobré vztahy a atmosféra.Vychovávatel a žák jsouPrincip opírání se o kladné vlastnosti vychovávaného. Vychovatel by se měl snažit vyhledat kladné stránky vychovávaneho jedincea opírat se o jeho pozitivní vlastnosti. Vyzvedáváním těchto kladných vlastnosti sik nim získá lepší vztah a bude je motivovat. Negativní stránky vychovávaného musívychovávající citlivě potlačovat. (Svobodová, Šmahelová)Aplikace pedagogických principů Pedagogické principy se uplatňují v celém výchovně-vzdělávacím procesu. Koncipování a plánování výchovně-vzdělávacího procesu je výchozíoblastí pro uplatnění principů cílevědomosti, systematičnosti, ativnosti, názornosti,uvědomělosti a trvalosti. Práce ve ktérékoliv výchovně-vzdělávací instituci by nebylamyslitenlá, kdybychom neměli stále na zřeteli uvedené klíčové principy. Organizační, materiální a prersonální zabezpečení výchovně-vzdělávacího procesu.Každý z principů má svůj odraz v organizaci výchovně-vzdělávacího procesu, v jeho materiálním zabezpečení i v zajištění personálním.Dobrý pedagog spojuje výchovu s potřebami života, je cílevědomýa soustavný. Samostný výchovně-vzdělávací proces. Není to práce snadná.Předpokládá kvalitní přípravu a zkušenosti, avšak respektování základníchpedagogických principů dáva pedagogovi poměrnou záruku úspěchu.Pedagogické principy jsou zároveň nástrojem objetivního posouzenívýchovně-vzdělávacího procesu. Při posuzování a hodnocení si klademe otázku, nakolik je daná činnostcílevědomá, nakolik si pedagogové a vychovávaní uvědomují cíle svého snažení,nakolik je systematická, aktivizující ,uvědomělá a přiměřená. Otázky směřujícík těmto kategoriím by si měl pravidelně klást každý pedagog, ředitel, inspektora další pracovníci ve výchovně-vzdělávacím procesu. (Vladimír Jůva)
  6. 6. Použitá literatura:1. SVOBODOVÁ, Jarmila a Bohumíra ŠMAHELOVÁ. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007, 140 s. ISBN 978-808-6633-817.2. JUN, Vladimír Jůva sen. Úvod do pedagogiky. 3., dopl. vyd. Brno: Paido, 1997. ISBN 80- 859-3139-7.

×