Gazetka nr 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
758
On Slideshare
758
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Be z Naz w y Sz k oł Podst ow a n r 12 a aw W iose nnie , z ie l ono M arz e c 2007 W ydanie 3 i śpie w nie k ą — gra i t ańcz y t m ał pow ie - o o Cz e ść W am ! dz ian e — m al e k ulurę t go uj t e W iose n n ie , z ie l o i śpie w n ie — on k raj z acz arow uj cał w idow - u, e ą z pe w n ością w ię sz ość z W as się k n ię prz e n osi w sz yst ich n a z ie - , k t cz uj . W iosn a m a t do sie - ak e o l ą w yspę a gdy k ończ y się on b ie , że w yz w al u cz ł ie k a do- a ow k on ce rt żal , odch odz ić . W num e rz e dat ow ą e n e rgię Pocz uj m y j k . e ą To w ydarz e n ie , w yob rażcie j sz cz e b ardz ie j gdy z acz n ą się e , sob ie , w pł ę o n a t że z ain t - yn ł o, e e z ie ln ićk rz e w y i drz e w a. re sow ał m się Irl dią, j jk ulu- e an e t Wst ępniak 1 Tyt t n j dn ak że m a z w ią- uł e e rą, t radycj m uz yk ą. ą, I andia 2 rl z e k z z upe ł ie in nym w ydarz e - n Na z ak ończ e n ie prz ypom in a- Św iatgie r 4 n ie m . Cie k aw j st m , cz y e e k m y, że n asz a gaz e t a poj ił aw a Kinow e h ity 5 an z ast aw ial iście się k ie dyś n ad , się dz ię i pan u Sz ym ańsk ie m u, k Pom óżm y 6 e f n om e n e m prz ypadk u i j go e ron n a st ie n asz e j sz k oł M oże - y. Engl h 8 is yw w pł u n a W asz dal y l Cz y sz os. cie j z n alść w dz ial Dow n l ą e e o- Gae l force Dance 8 z auw ażacie , że pe w n e z darz e n a e a e ad, j j w e rsj j st k ol orow a. Mal bork 9 ą m aj w pł n a z m ian ę W asz e go yw ual Ew e n t n e uw agi prosim y prz e - Pał Kul ac t ury z ach ow an ia, z ain t re sow an ia e sył ać na e m ail : re dak - i Nauk i — ogól ie jW asz e go bycia. n cja121@w p.pl w W ars zaw ie 10 O t był m n ie daw n o n a k on - óż e R e dak cj a Muzyk a 11 ce rcie m ię yn arodow e go z e spo- dz Z drow ie 12 ł Gae l u force Dan ce . Z e spół gra i tańcz y l udow ą m uz yk ę irl dz - an
 • 2. I andia rl I andia — rl w iadom ości ogól ne Łagodny i w il ny k l at Irl dia z aw dz ię a got im an cz an o m a” Irl dia t „ ał (po- cz ę ym w iat st rom poł udn iow o-z ach odn im oraz w pł o- yw w ie rz ch n ia: 70282k m 2) wi w yspa. J j l ość t e udn o prądu ok oł 3,6 m l . a gę ośćz a- o n st pół ocn o- n l ie n ia t 51 osób n a udn o at an t l yc- k m 2. J z yk am i urz ę ę dow ym i są: irl dz k i i an gie l i. an sk k ie go. L cz j się ok az uj n ie w ie l osób posł e ak e e uguj się j z y- e ę W il n e got k ie m irl dz k im , osoby k t an óre n a co dz ie ń się n im po- w iat ry, sł ą o e udn uguj t z aldw ie 4% l ości! W ie l Irl dcz yk ów u an kt óre n a e w ogól n ie um iał posł o ugiw aćsię sw oim oj yst cz ym j - ę sw e j dro- z yk ie m ! Dl e go j st on ob ow iąz k ow ym j z yk ie m w at e ę dz e n ie sz k oł ach oraz podst ą do dost ia się aw an n apot y- n a w yższ e ucz e l ie .n k aj ą na ol u e St icą k raj j st Dub l (Bail Át a in e h prz e sz k o- Cl h ). Gł nym port m poł iat ów e udn iow e go dę w po- w yb rz e ża j st Cork (Corcaigh ). e st aci Godł m n arodow ym j st h arf a go- e e a w yso- e dł m t radycyj nym k on icz yn k a — cz ylSh am rocki k ich gór, docie raj do k ażde go z ak ąt a w yspy. M im o ą k A k on icz yn k a się w z ię a st ł e ąd, że św . Pa- t go, w sch odn ia cz ę k raj poz ost e such sz a. Śre d- ść u aj tryk n ie w ie dz iał j w yt um acz yć Irl dcz y- n ia t m p. z im y w ah a się od 4oC n a w sch odz ie do 7oC ak ł an e k om cz ym j st Trój Św ię a. W k ońcu w padł n a z ach odz ie . Na ob sz arach poudn iow o-z ach odn ich e ca t n a pom ysł i pok az ał k on icz yn k ę k t , óra posiada t y k l at j st t ł rz im e ak agodny, że ist ie j w arun k i do upra- n ą l k i, t j Trój Św ię a, Bóg w t e ch osob ach . A w y rośl śródz ie m n om orsk ich . W lcie śre dn ia t m p. ist ak ak ca t rz in e e e i uż ryk o e j ślj m ow a o św . Pat u t j st on pat e m Irl - w yn osi 14 do 16o C. R ocz n e opady się ą od ron an gaj dii. Sw ię o prz ypada 17 m arca. W t t ym dn iu w ol nym 1000 m m n a z ach odz ie do 750 m m n a w sch odz ie . od pracy, irl dcz ycy poub ie ran i n a z ie l o spot aj an on yk ą się w pub ach aby n apićsię z ie l e go piw a. on Ce n t n a n iz in a Irl dii, k t ral an órą ok al ą ł aj ąńcuch y górsk ie , w w ię sz ości lży pon iże j 100 m i z b udow an a k e j st gł n ie z e sk ał w apie n nych oraz z pol e ów odow co- w ych osadów gl i piask u. L n ie w yst puj t j z io- iny icz ę ą u e ra oraz b agn a. W ię sz a cz ę n iz iny w yk orz yst an a k ść yw j st w rol ct ie , podcz as gdy góry poz ost ą dz ik ie . e n w aj Naj yższ ym sz cz yt m j st Carran t w e e uoh il (1040m ) w l paśm ie piask ow cow ych w z górz M ack gil licuddys R e e k s w poł udn iow o-z ach odn ie j cz ę k raj Na poł ści u. u- dn iow ym w sch odz ie roz ciąga się gran it e pasm o W ic- ow kl ow M oin t s doch odz ące do w ys. 9 26 m . ain sc M ie j w art ych z w ie dz e n ia j st w Irl dii m n ó- e an ugn a). n ow (L aq uil Pół ocn e gran it e góry M ourn e z n aj st o. W art w spom n ie ć o t - w o ych n aj ardz ie jch arak t ry- b e e ie e t w yższ ym sz cz yt m Sl v Don ard (852 m ) oraz b az alo- st nych i z n anych . Na poł ycz udn iu in t re suj e ącym w e góry An t o w an rim t n aj yższ e w z n ie sie n ia Irl dii m iast m j st Cork , sk ąd n ie dalk o do t ie rdz y Ca- e e e w Pół ocn e j W z dł w yb rz e ża ciągn ie się pas se t k b a- sh e l w z n ie sion e j n a sk al Św . Pat a. Nie dalk o n . uż e , e ryk e z alow ych k ol n z n anych j o Gian t Cause w ay. Naj Cork z n aj e się rów n ie ż z am e k Bl e y z prz e re k l t um ak - duj arn a- w ię sz ym j z iore m Irl dii j st L k e an e ough Ne agh , o m ow anym „ am ie n ie m Bl e yquot;, k t go pocał an ie k arn óre ow pow ie rz ch n i 39 6 k m 2. aut at n ie z ape w n ia e l w e n cj . K rąg K e rry t om ycz ok ę o j dn a z n aj span ial ych t e w sz ras w Europie z z apie raj ą- 2
 • 3. cym i de ch w idok am i n a m ał w yse pk i, st e l e k l y e rz ist if n ie in n e go ące w suw aj sięst e aże rom o w m orz e i piasz cz yst pl . Naj - z ak ąt ak e t e y dalj n a z ach ód w ysun ię y j st rów n ie w span iał pół - św iat n iż a w yse p Din gl, gdz ie u w e j e ścia do port Din gl m ożn a u e żyz n e rów - spot ać de l a Fun gie - k t k fin óry z adom ow ił się t aj n a ut n iny Tip- dob re i st się at cj t ał rak ą uryst n ą. Na z ach odz ie n a ycz pe rary, n sz cz e gól ą uw agę z asł ą if uguj K l y M oh e r, osiągaj ące pat ąc rz w ysok ość 200 m . U w yb rz e ży Cl lżą w yspy Aran , are e z aś na i radycyj a Irl dia w piguł . Nie l cz yl t n an ce ada grat ą k dz ie w icz o są ruiny pre h ist orycz n e go f u Dun Ae n gus. Brun at ort - pię n e k n e t ow isk a, j z iora, ch arak t ryst n e k am ie n n e orf e e ycz k l y, if z a- m urk i oraz pasące się dz ik o k ucyk i odn aj ie m y w dz t ki ocz i w e n h rab st ie Con e m ara. Im dalj n a pół oc w yspy t ym pl aże z a- ob raz y st ą się b ardz ie jdz ik ie i surow e . aj ch odn ie go w yb rz e ża, trudn o uw ie rz yć , że od sf o-al w anych pa- st isk w h rab st ach w gł b i k raj dz ie l j ldw o w w ę u i e e k iladz ie siąt m il k . Naj ię sz ych at cj t j z ie m i sz uk ać t e b a — z w k rak i e rz k ilom a w yj k am i — n a w si. W spół e sn a Irl dia k ąt cz an coraz ściśljin t gruj się z n ow ocz e snym i gospodark a- e e e m i Europy Z ach odn ie j al sk ut i m ode rn iz acj i roz - , e k i w oj k raj sz cz ę iw ie n ie rz ucaj się w ocz y: u u śl ą R óżn orodn e go i z ach w ycaj go pię n a Irl dii ące k an n ie sposób opisaćw k ilu sł ach . St ica re pub l i ir- k ow ol ik l dz k ie j n ie prz ypom in a in nych , pe ł an nych gw aru z a- ch odn ich m et ropol ii. Być m oże dl e go, że at z am ie sz k uj j n ie w ie l pon ad pół m il a l i. Do e a e ion udz m ie j scow e jt radycj n alży k ończ e n ie w ę i e drów k i po Du- b l ie z w ie dz an ie m ist ie j go od 1759 rok u sł n e - in n ące yn go b row aru GUINNESSA. Na m ie j scu m oże m y sk osz t aćpysz n e go piw a i z ob acz yćw j i sposób po- ow ak w st e t n n aj aj e popul ie j y n apój n ie t k o n a w y- arn sz yl spie . W st icy Irl dii w sz yst ie drogi prow adz a do ol an k ... pub u. J st ich t e am pon ad t ysiąc. O b ok st icy, n a ol pół ocy, z n aj e się j de n z n aj k aw sz ych z abyt n duj e cie - k ów n e ol ycz nych , sprz e d pon ad 5000 l (st it at arsz y od m ie jscow y k raj raz w ciąż w ydaj się n ie sk al ob e any, a i piram id!) - cm e n t arz NEW GRANGE. Nie dalk o lży e e l i m ie sz k a t n ie w ie l Sz m aragdow ą W yspę n aje - udz u u. l t ż M on ast rb oice z e sł nym i ce lyck im i k rz yżam i. e e aw t pie j z w ie dz ać pow ol w ę i, druj pol i od f ąc am arm y do Turyst ów prz yciągaj do Irl dii — ą an ik R e pub l i farm y alo posz arpanym w yb rz e że m , gdz ie cz ę o sł b st y- oraz Irl dii Pół ocn e j — prz e de w sz yst im k raj ra- an n k ob ch ać j dyn ie h uk f , roz b ryz guj e al ących się o urw ist e z y i l ie . M ał k t prz e żyw a roz cz arow an ie t , co udz o o ym k ly i o t if ysiące sk al ych w yse pe k . To w ym arz on a ist aj sce z ast e po prz ybyciu n a m ie j : z ie l onym i, spow it i ym k rain a n a dł ugie w ypraw y pie sz e i row e row e , raj dla de l at ą m gie ł ą pagórk am i, dz ik im i n adm orsk im i ik n k w ę arz y i że gl y, ch oć n a k ąpie lw z im n e j w odz ie dk arz urw isk am i, t e n t m gaw ę iarsk im Irl dcz yk ów , al e dz an de cyduj się t k o n aj ą yl odw ażn ie j W m ie ście ch yb a si. m n ie spie sz nym ryt e m życia. Naj ię sz ym j dn ak z a- w k e prz e sz e dz n aj yj m n ie j ą roz ryw k ą j st w ie cz ór spę ony z e sk ocz e n ie m j st ogrom n a różn orodn ość k raj raz ow a e ob sz k l icą guin n e ssa w gw arnym , roz b rz m ie w aj an ącym e ak k t j n ie t w k ońcu w ie lie j w yspy. W apie n n e t arasy m uz yk ą, prz yt nym pub ie prz y św ie t e k rw ist ul l o-po- n agie go, sk al e go Burre n z daj się poch odz ićz z upe ł ist ą - m arańcz ow ych pł ie n i w opal om anym t e m k om in k u. orf 3
 • 4. n az w anych j go im ie n ie m . e Patron I andii rl e uż rudn o oddz ie l h ist Daljj t ić orię od lge n dy. e Św . Pat ryk j st z n any n a cał św ie cie z t go, że e ym e Praw dopodob n ie j dyn e ir- e w ypę ił w ę z Irl dii. R óżn e opow ie ści m ów ią o dz że an l dz k ie św ię o n arodow e ob - an t t , że st n a w z górz u i dre w n ian ą l ą w prow a- ym ał ask ch odz on e poz a k raj me dz ił w ę do m orz a, z ab ran iaj im n a z aw sz e pow ro- że ąc o poch odz e n ia t Dz ie ń św ię e - t u t n a w yspę J dn a z lge n d opow iada h ist . e e orię go Pat a. J st t ocz yw ist ryk e o y pe w n e go st go w ę are ża, k t óry opie rał się w ypę e n iu dz yw dow ód w pł ów irl dz k ich an e lcz z ost prz e ch yt ony - św . Pat ał rz ryk z b udow ał w sz ę ie n a św ie cie . Na prz y- dz sk rz yn k ę i z aprosił gada do środk a. Dysk usj był a a kł ad w St ach Z j dn ocz o- an e coraz b ardz ie j in t n syw n a, gdyż w ąż t ie rdz ił że e w , nych , ch ociaż n ie j st t e o a. sk rz yn k a j st dl n ie go z a m ał W k ońcu, by udow od- e a św ię o n arodow e , 17 m arca t n ić sw oj racj , w ąż w sz e dł do sk rz yn k i, po cz ym św . ą ę j st ob ch odz ony w w ie l spo- e u Pat ryk z at asn ął w ie k o i w rz ucił sk rz yn k ę do rz e ł cz n ościach l al ok nych i m iast . W św ię o pat a ach t ron m orz a. Ch ociaż t praw da, że w Irl dii n ie m a w ę o an ży Irl dii odbyw aj się parady, n osi się z ie l e ub ra- an ą on cał ie m m ożl e , że n igdy ich t k iw am n ie był od cz asu o e on n ia, podaj się z ie l e piw o (z dodat ie m z ie l e go k on gdy w yspa oddz ie l a się od k on t e n t pod k on ie c ił yn u b arw n ik a) a gdz ie n ie gdz ie f uj się rz e k i n a z ie l arb e o- ok re su z l odow ace n ia. Tak j i w in nych pogańsk ich ak b n o. Naj ardz ie jurocz yście ob ch odz i się t n dz ie ń w Ir- e re ligiach sym b ol w ę ża był cz ę o spot any l st yk ub l dii. Praw ie w sz yst ie firm y, z a w yj k ie m an k ąt n aw e t cz cz ony. W yprow adz e n ie w ę z Irl dii był ży an o re st i ą n auracj i pub ów , m aj w ol e 17 m arca. Z uw agi praw dopodob n ie sym b olm uk róce n ia t j pogańsk ie j e e igij e n a re l ny ch arak t r św ię a prz e d w łt aściw ym i ob ch o- prak t i. Ch ociaż św . Pat yk ryk n ie był pie rw sz ym m i- dam i w ie l l i ucz e st icz y w e M sz y św . t u udz n radycyj - sj arz e m ch rz e ścij on ańst a w Irl dii, on t w ł ie w an o aśn e i on n ie ofiarow an e j w in t n cj m isj arz y cał go św iat e a. spot ałsię z Druidam i w Tarz e i z n iósłich pogańsk ie k ryk n K im byłśw . Pat ?Co w spól e go z Dn ie m św . Pat ry- ryt y. Naw rócił w odz ów i k siążę a ch rz cz ąc ich uał t k a m a k on icz yn a? Św . Pat ryk urodz ił się ok oł 39 0 o w raz z t ysiącam i poddanych w św ię ych St t udn iach , n .e . w Bryt ii pod pan ow an ie m rz ym sk im . Z a an kt óre po dz iś dz ie ń t są n az yw an e . ak mł odu z ost porw any i sprz e dany do n ie w ol w Irl - ał i an Z godn ie z prz e k az e m św . Pat ryk z m arł w 49 3 n .e . dii. Ucie k ł sz e ść l późn ie j i sch ron ił się w Gal Po at ii. i z ost poch ow any w t ał ym sam ym grob ie co św . Brygi- k ilun ast l ach życia w z ak on ie w rócił do Irl dii k u at an da i św . K ol b a w Dow npat um rick , h rab st o Dow n . w w 432 r. j o m isj arz . W e dł lge n dy w yprow adz ił ak on ug e K ość sz cz ę ow a św . Pat a z ost a z ach ow an a w k ryk ał że u. , w ę z k raj M ów i się że używ ał t l n e j k on icz y- rójist sre b rnym re l w iarz u. Prz yn osz on o j do rodz ących , ik ą a aśn ę cy ny dl w yj ie n ia poj cia Trój św ., dl e go t ż j st at e e cie rpiących n a at i e pilpsj i uw ażan o z a och ron ę ak e i arz e k oj on a z n im i z j go św ię e m . t prz e d z ł ym urok ie m . W e dł in n e j lge n dy św . Pa- ug e e arz Z ie lń k oj y się z Dn ie m św . Pat a gdyż j st ryk e tryk dok on ał żyw ot w Gl on b ury i z ost t a ast ał am po- ore an k ol m w iosny, Irl dii i k on icz yny. L pre k ony (w róż- e ch ow any. K apl ica św . Pat a w ciąż j st cz ę ryk e ścią k i m aj ać ące post m ał go st e e ą arusz k a) t ż m aj z w iąz e k opact a Gl on b ury. Ist ie j dow ody m ów iące o pie l w ast n ą - z t ym św ię e m . L ge n darn e lprok ony t w ł t e e o aściw ie grz ym ce do j go grob u z a pan ow an ia sak sońsk ie go e e ośl ot ąt m ał z ł iw e ist y, z a w yj k ie m L y Ch arm sa. uck k ról In e w 688 n .e ., gdy grupa pie l ym ów prow a- a grz Z ost y praw dopodob n ie dodan e późn ie j pon ie w aż k a- ał dz onych prz e z św . In drak t usa z ost a w ym ordow an a. ał pit iści pot e b ow al cz e goś m ił go n a k art i z życz e - al rz i e k W ie l różn orodnych prz e k az ów co do m ie j e sca spo- n iam i. W prz ypadk u św . Pat a h ist ryk oria m ie sz a się cz yn k u św . Pat a i in nych m ożn a w yt um acz yć po- ryk ł z lge n dą. W ie m y, że urodz ił się w Sz k ocj z ost po- e i, ał t e b ą posiadan ia sz cz ąt ów , l rz k ub prz yn aj n ie jm rw any i sprz e dany do Irl dii j o n ie w ol ik . Z an im an ak n ik t ak re l w ii św ię ych , t pow sz e ch n ą w śre dn iow ie cz u. ucie k ł n a k on t e n t n aucz ył się b ie gl m ów ić po ir- yn e K on icz yn a, k ie dyś n az yw an a „ am roy”, sym b ol Se i- an ał l dz k u. W k ońcu z ost diak on e m , pot m k się e m e dz z uj k rz yż i św . Trój . W cz asach prz e dch rz e ścij e cę ań- a n ast pn ie b isk upe m . Papie ż Ce lst w ysł go z po- ę e yn ał sk ich był św ię ą rośl ą Druidów irl dz k ich a t in an e an w rot m do Irl dii by gł osił Ew an ge l . Św . Pat ię ryk pon ie w aż j j le iście t orz ą t w riadę Naj ardz ie j z n an a . b n aj yraźn ie j był t że z n anym podróżn ik ie m , sz cz e - w ak lge n da z de cydow an ie ł y k on icz yn ę z e św . Pat e ącz ry- n gól ie po k raj ach ce lyck ich , gdyż w ie l m ie j w Bre - t e sc k ie m i j go n auk am i. Gł ąc pod goł n ie b e m dok - e osz ym an ii, ii, t ii, K ornw al W al Sz k ocj i Irl dii j st i an e t ę o Trój św ., podob n o prz e dst ił ist ie n ie ryn cy aw n 4
 • 5. Trz e ch w J dnym z ryw aj k on icz yn ę k t e ąc a ak uż , óra rosł u j j w spom n ie l y, był św ię ą rośl ą Druidów , iśm a t in e j go st i pok az uj j z grom adz onym . óp ąc ą icz a l b a t y m ist nym n um e re m t ce lyck ie j j rz ycz ak t , ak L ge n da o k on icz yn ie z w iąz an a j st t ż z w ypę e - i in nych re l e e e dz igii. n ie m w ę z Irl dii. M ów i on a o t , że w ę n igdy ży an ym że n ie pe ł aj po t l n e j k on icz yn ie , k t z ą rójist óra j st lk ar- Opracow ał Mare k Figl k : e e are w a: e st e m n a uk ąsz e n ia w ę i sk orpion ów . W Arab ii k on i- Żród ł w w w .sh am rock .in t rn e t sl / ży d .pl , cz yn a n osi n az w ę „ am rak h ” a w Iran ie był cz cz on a w w w .m oj sh a airl d ia.pl an / j o sym b ol pe rsk ich t ak riad. św . Pat ryk m usiał być św iadom y z n acz e n ia sw e j il racj gdyż k on icz yn a, ust i, Św iatgie r H ARD TRUCK 18 W H EELS OF STEEL.Pot ok ów o yl ężna ,, os ie m nas t oł k aquot; t nie t k o s ym bol e ryk ańs k ie go t am rans port , al u e e yl u t ż s t życia w ie l k ie row ców , dl k t a órych uk och ana ciężarów k a s t e s ię cał dom e m . aj ym W H ARD TRUCK z ak ł adasz w ł ą firm ę prz e w oz ow ą i w cz uw asz się w rol b iz n e sm e n a. Prz e d Tob ą asn ę w ran ow sz an sa st orz e n ia firm y t sport e j : z at rudn ian ia pracow n ik ów , k upow an ia w span iał ych poj dów , az organ iz ow an ia prz e w oz ów . W drogę ! Podb ij am e ryk ańsk ie sz osy . cie W YM AGANIA: W in dow s 9 8/ E/ M XP;Dire ct 8.1; X Proce sor Pe n tium l 600 M H z ( l z godny); l l ub 128 M B pam ię RAM z alcan e 256 M B; ci e K art grafik i 3D;16 M B RAM z godn a z Dire ct 8.1 a X O CENA: 4+ W nas tępnym num e rze : Th e guil 2 d Opracow ałBart k Sz ym cz yk z k l4c e . 5
 • 6. St sz cz e nia k inow ych h it re ów ,,LabiryntFauna” Gat e k : Dram at Fan t ycz ny, H orror un , ast Ak cj t y się w H isz pan ii. W ł ę spraw uj ge n e rałFran co. Dw un ast e t ia O f l raz e m z cię a ocz adz e ol n e ia żarn ą m at ą i k cz oj ym e m m ie sz k a w w ie lie j posiadł k ości poł iżu are n ab u. ożon e j w pob l st go, z ruj ow an e go l iryn t Pon ura rz e cz y- ość asz ow e w ist , f yst sk ie re pre sj oraz ok rucie ńst a prz yb ran e go oj spraw iaj że dz ie w cz yn k a ucie k a w św iat w ca ą, ast w yob raźn i. Fan t ycz n a k rain a, pe ł a n ie sam ow it n w ych st orów i t e m n icz ych m ie j st e się j j pryw at aj sc, aj e nym sch ron ie n ie m poz w al ącym poradz ić sob ie z pow oj n n ą rz e cz yw ist aj e ością. J dnym z m ie sz k ańców t go n ie z w y- e e k ł go św iat j st Faun . e a e ,,Norbit” Gat e k : K om e dia rom an t n a un ycz O pow ie ść o pe w nym f cie – Norb it (Eddie M urph y), k t ace , e cz óry j st z arę ony z m on strual ą k ob ie t (w t j n ą e i e k rol rów n ie ż Eddie M urph y). Norb it poz n aj pię n ą dz ie w cz yn ę (Th an die Ne w t ), w k t j z ak och uj się b e z on óre e gran ic. Na prz e sz k odz ie do pe ł i sz cz ę n ścia st m on st oi rual a n arz e cz on a... n ,,Sposób na re k ina” Gat e k : An im ow any un m óre e Fil an im ow any, k t go b oh at row ie dow odz ą, że odw aga n ie z alży od w ie lości. Pyś, n ie w ie la ryb a z e k k on Bost u, prz e dw cz e śn ie t e raci rodz iców . De cyduj się w yrusz yć w podróż do R af gdz ie m ie sz k a j go ciot a y, e k Pe rł Na m ie j a. e ię óre scu Pyś poz n aj K orde l , w k t j się z ak och uj . Pe w n e go raz u usił e rat ać j prz e d groź- e uj ow ą aj k t nym re k in e m Ć w ie k ie m . To w ydarz e n ie st e się pocz ąt ie m z acię e j ryw al acj o K orde l i spok oj e życie n a iz i ię n R afie . ,,Kl w a I ” ąt I Gat e k : H orror un Tak ash i Sh im iz u pon ow n ie opow iada h ist orię prz e k lt j dz ie w cz yny. Tym raz e m j st n ią Aub re y – siost ęe e ra ę ące ści uj w yst puj j w poprz e dn ie j cz ę K are n . O bydw ie dz ie w cz yny usił ą z at m w yrw ać się spod w ł e adan ia k lą- w e at t y, co ocz yw iście n ie j st ł w e , b o t e m n icz e w ydarz e n ia i dz iw n e z b ie gi ok ol n ości coraz b ardz ie jj osacz a- aj icz e j i prz e rażaj K l at b ardz o z b l ą ą. im iżony do cz ę ści 1, b ow ie m t órcy roz pocz ę i re al acj t j k on t uacj w l iz ę e yn i j t y dn i po pre m ie rz e ,,K l w y”. uż rz ąt 6
 • 7. Pom óżm y! W padł am na ś w ie t pom ys ł aby ny pom óc Z gie rs k ie m u s ch ronis k u.Od- w ie dzaj y czas e m s ch ronis k o, przy- m noś m y j dze nie , k oce , zróbm y budy e dl ps ów .Użadźm y ak cj zarobk ow ą pod t uł m : a e yt e quot;POMÓŻMY BI EDNYM Z W I ĘTOM Z Z GI ERZ ERSKI EGO SCH RONI SKAquot; M yśl że k ażda z ł ów k a b ę ie sie l ył dl t e ot dz icz a a ych b ie dnych z w ie rz ąt l ie pracuj .A udz ący t am b ę sz cz ę iw i że m ogą n a dą śl k ogoś l yć y m usim y być źl w ob e c t icz !Cz i ych z w ie rz ąt Cz y t ? o ich w in a że m iał t ą prz e sz ł ? y ak ość NI EE!!!!! Dl e go pom óżm y im !! Z rób m y dysk ot k e z k t j pie n iądz e at e óre b ę prz e z n acz on e n a sch ron isk o!!!!Użądźm y an k ie t i z ob a- dą e cz ym y il osób ch ce t !!! e ak Marcys ia Juras . Rozw iąż k rót i t s t a dow ie s z s ię, j i prow adzis z s t życia. k e , ak yl 1. J ro m asz t ut rudny t st w sz k ol. Co rob isz ? e e A z agl u, dz ądasz do z e sz yt b o z n aj ie sz w n im n aj ażn ie j e w iadom ości pot e b - w sz rz n e do t st e u B ucz ysz się cał n oc (alo, ch ociaż do t e cie jn ad ran e m ) ą b rz C Nie ucz ysz się alo sz yk uj sz dob rą ściągę b e e e e e 2. J st ś w sz k ol i n agl dost e sz staj rasz ny b ól ę a. Co rob isz ? z b A cz e k asz do k ońca lk cj i od raz u idz ie sz do de n t y e i yst B b ie rz e sz t lt ę n a b ól ę a i m asz n adz ie j , że z adz iał ab e k z b ę a C M yśl , że t dob ra w ym ów k a, aby z w ol ićsię w cz e śn ie jdo dom u isz o n 3. J st n ie dz ie l w ie cz ór. Co rob isz ? e ny e y: k A sz yk uj sz się do sz k oł odrab iasz w sz yst ie lk cj i pak uj sz plcak e e e e B z am iast prz ygot ać się do sz k oł ogl ow y ądasz t lw iz j i idz ie sz spać prz e d pół e e ę - n ocą C K ł w o, ócisz się z e sw oim rodz e ńst e m o t że t on o był dł j prz y k om put rz e o o uże e n iż t a pot m idz ie sz spać y e 4. Tw oj z w yk ł ć icz e n ia t e e w o: A j źdz isz n a row e rz e k ila godz in w t e k ygodn iu alo grasz w pił ę n ożn ą b k B w ych odz isz z e sw oim pse m t y raz y dz ie n n ie n a k rót i space r rz k C n ic n ie rob isz t k o sie dz isz prz e d t lw iz ore m , a do sz k oł j źdz isz sam och o- yl e e y e de m l aut use m ub ob 5. J st n ie dz ie l poran e k . Co rob isz ? e ny A idz ie sz z e sw oim pse m n a space r a n ast pn ie b ie rz e sz prysz n ic i j sz duże ę e śn iadan ie B raz e m z e sw oj rodz in ą sz yk uj sz śn iadan ie ą e 7
 • 8. C L żysz w ł u do 12.00 i ogl e óżk ądasz t lw iz j . e e ę A t raz poznajs w ójs t życia: e yl W ięk s zoś ć odpow ie dzi A e e e yl e rz yl e rz e w Tw oj życie j st z organ iz ow an e i z drow e . J sz t e il pot e b a i śpisz t e il pot e b uj t ój organ iz m . Dużo ć icz ysz i t ójt w w ryb życia j st z drow y. e W ięk s zoś ć odpow ie dzi B e a e W ie sz , co j st dl cie b ie dob re , al cz ase m śpisz troch ę z a m ał n ie z drow o się odżyw iasz . Pam ię aj że n a- o t , st at ow i pot e b a w ię j sn u n iż dorosł . Sprób uj t ż lpie j organ iz ow ać sw ój cz as, a w t dy w sz yst o b ę ol k rz ce ym e e e k - dz ie dob rz e . W ięk s zoś ć odpow ie dzi C w yl e Nie ob ch odz i cię cz y t ój st życia j st z drow y cz y n ie . Sprób uj dużo w ię j spać a t że z m ie ń sw oj z w y- ce ak e cz aj żyw ie n iow e . W ię jsię rusz aj a m n ie jst suj e ce , re !! A t raz k rót i dow cip na os ł e k odę: : Naucz ycie l — Jasiu, j śl t ój prz yj e i w ć acie lm a pię b at ik ów a t w e źm ie sz od n ie go dw a t j i b ę ie on y o, ak dz w yn ik ? J — Bę ie m y się b ić aś: dz . I t att s h ypical Engl ? ly ish Th e En gl l e in h ouse s w it garde n . ish iv h An gl m ie sz k aj w dom ach z ogrodam i. icy ą Th e En gl m e n oft n sm ok e cigars. ish e An gl cz ę o pal cygara. icy st ą Th e y oft n w at BBC ch an n e l e ch . Cz ę o ogl ą k an ałBBC. st ądaj Th e y al ays h av t a fiv o` ock . w e e e cl Z aw sz e o godz in ie piąt jpo poł e udn iu pij h e rb at . ą ę Th e y l e pl g f b alan d crick e t ik ayin oot l . L ią graćw pił ę n ożn ą i k ryk ie t ub k a. Z robił An e t Brz ę e k oraz Ad rian n a Sz cz ak ow sk a y: a cz 8
 • 9. Ne w s pape rs in Britain. Pras a w W ie lie jBryt j s tbardzo zróżnicow ana. k anii e Je s tt ok oł dzie s ięciu ogól raj ych gaze tco- am o nok ow y h is Th e re is a gre atvarie t oft e Brit h pre s s . Th e re dzie nnych . Są t w ydania poranne obe j uj po- o m ące e are aboutt n nat y ionaldail ne w s pape rs . Th e s e are w ażne gaze t np. `Th e Tim e s `. Londyn m a s w oj y e m orning pape rs incl uding q ualy ne w s pape rs l e it ik gaze t w ie czorne zat uł ane `Eve ning Ne w s ` y yt ow `Th e Tim e s `. London h as it e ve ning pape rs cal s - ld `Eve ning Ne w s ` e Z robił Ane t Brzęcze k oraz Adrianna Szczak ow s k a y: a Z e spółGa- k l m uz yk ów prz e dst ia rodz i- asy aw m ą k ulurę w sposób do t j pory t e pe ł ie in nych św iat . St n ach b raci — Paul de cyduj się z ost , e arsz y z ać n ie z n any, n ow at orsk i. Łącz y t at e r w dom u rodz in nym . J e s n ie po- am el force z b alt m , t ie c n ow ocz e sny z ryt e e an - dz ie l ide ał a ów st arsz e go b rat a. cz m am i prz odk ów , w spół e sn ość z e J st t m sam ot ik a. Prz e dst ype n a- tradycj Pub l n ość podz iw ia ory- ą. icz w ie n ie roz pocz yn a urocz yst ość z a- Dance gin al e uk ł n an an ady t e cz n e , irl dz - śl in Paul i j go uk och an e j ub a e , yw k ą m uz yk ę suge st n e k ost ium y, Fiony, dz ie w cz yny, k tóra dorast a ał ef k t e y spe cj n e . al Gae lorce f w raz z J e se m i Paulm . Ch o- am e Z e s pół rze czyw iś cie poch odzi z Au- Dan ce w m ist ow sk i sposób rz ciaż Fion a pośl ia Paul j dn ak ub a, e ral e e s t ii, al w t j ch w ilt ak i ańczą w nim t że ł y e lm e n t t ącz e an y ańca irl dz k ie go e j j se rce i m yśl są pe ł e w ąt iw o- i n pl art ci z I andii, Kanady i St yś rl e anów Z j dno- e e k z b alt m , a prz e de w sz yst im z e ści. W k on se k w e n cj w ydarz e ń, i i ów czonych , czylz k raj , w k t órych m ie s z- st pe m . To, co pre z e n t e z e spół e uj kt ą óre m aj m ie j sce w pie rw sz e j ą rl k aj I andczycy, bądź ich pot k ow ie . om m ożn a ok re śl k rót o — ić k e f e ria cz ę prz e dst ie n ia, doch odz i do ści aw Z de cydow an a w ię sz ość z n ich k e a e św iat łi n ie sam ow it pe rf k cj w y-a k on f t i, w k t j b rat st e ron acj óre aj t ańcz y od 14-15 l , z acz yn aj w at ąc n k on an ia, co sz cz e gól ie w idać w prz e ciw b rat u... H ist oria opart a o w ie k u ok oł 5 l . O prócz w yst - at ę an sce n ach z b iorow ych , k ie dy 30 t ce - j st n a k l e asycz n e jf orm ul Sz e k spi- e k pów w sh ow w ię sz ośćz n ich w yst - ę rz y z godn ie w yst uj j de n ryt . uk e e m row sk ie go w ąt u m ił e go, w k t k osn ó- e puj in dyw idual ie n a różn e go n ow Tan ce rz om t arz ysz y dz ie się cio- rym praw dz iw a pasj prz e pl a a at rodz aj m ist ost ach w t u rz w ańcach osob ow a ork ie st pre z e n t ąca ir- ra uj się z z az drością i t rage dią. t radycyj nych . K iloro z n ich m a k an l dz k ie m e l odie w aran żacj i Urok t go m usical t w i w su- e u k uż j z a sob ą w yst py w R iv rd an - ę e um Col a O 'Fare l a. ge st nym , a z araz e m n at yw ural - l ce i/ ub L ord of t e Dan ce , co h Z e spółm iałrów n ie ż sw oj t e our- nym f k ow ym ol ryt ie . m j st osiągn ię m , b iorąc pod e cie n e e po Pol sce z e sz ł j w iosny n a e Trz ydz ie stoosob ow a grupa t ce - an uw agę śre dn ią w ie k u, k t óra oscyl u- spe k t l ak u „Tan ie c Żyw ioł quot;.ów re k i t ce rz y m ist ow sk o st pu- an rz e e j w gran icach 20 l . at Prz e dst ie n ie opow iada h ist aw orię j, e n ie k ie dy w rz Te n t ydz ie st oosob ow y z e spół am dw óch b raci — J e sa i Paul k t a, ó- n ie praw dopodob nym t m pie . M usi- e irl dz k ich t ce rz y i św iat e j an an ow z ą rz y m im o w ię ów k rw i żyj w z u- cal udow any j st n a n apię m ię b e ciu - 9
 • 10. dz y de l at ik nym i cich ym a w yraz i- st i agre syw nym t ym ańce m . Opracow ał Mare k : Figl k are Żród ł a: w w w .sh am rock .in t rn e t s e d l.pl Z am e k w M al bork u Got iyck zam e k w Mal u bork w znie s iony prze z Krzyżak ów w l ach at 1274-1457 j s t j dną z naj ięk s zych t ie rdz ś re dniow ie czne j Europy i przyk ł m e e w w ade ś re dniow ie czne jarch it k t obronne j e ury . W l ach 1309 -1457 był sie dz ib ą m ist ów Z ak on u K rz yżack ie go i st icą at rz ol Państ a K rz yżack ie go. W l ach 1457-1772 z t go m ie j w at e i e b sca pan ow al w oj w odow ie m alorscy. W 19 61 rok u ut orz on o M uz e um Z am k ow e , a w grudn iu 19 9 7 rok u z am e k z ost w pisany n a l ę św iat e go dz ie dz ict a w ał ist ow w k ulurow e go UNESCO . t Śl osadn ict a w m ie j ady w sz b scu dz isie j e go M alork a się ą m ł gaj odsz e j e pok i k am ie n ia. W n aj l e j ok ol b iższ icy n at ik y k c e rafion o n a re l t rz ym sk ie . W XII i n a pocz ąt u XIII w ie k u, a w ię j sz cz e prz e d podb oj m i k ol iz acje on ą tych t re n ów prz e z K rz yżak ów , Pom e z an ia, h ist e orycz n a z ie m ia, n a k t j lży M alork , z am ie sz k iw an a był óre e b a dość gę o. J dn ak duże poł st e acie k raj pok ryw ał pusz cz e , n a podm ok ł u y ych ł ach b uj a t a, pasł się st ąk n raw y ada z w ie rz yny, j z iora z aś ob fit ał w ryby. e ow y Cz ę t re n ów z dobyt był prz e z k siążąt pom orsk ich . O n i t n a praw ym , w ysok im b rz e gu Nogat ść e a a o u z ał i yr e ożyl gród Z an t w raz z podgrodz ie m . Na sk ut k k rę e j pol yk i Sam b ora, j dn e go z dw óch b raci t it e pot żn e go k się ę t k cia Św ię ope ł a, Z an t podarow an o w 1250 r. Z ak on ow i. O k oł 1274 rok u K rz yżacy z acz ę i yr o l w z n osić cz ę , e ów ściow o z m at riał uz ysk anych z roz b iórk i st arych z ab udow ań k l t asz ornych grodu w Z an t e ,yrz sil ie uf yfik ow any z am e k w dol n ort nym b ie gu Nogat Budow any z am e k i ot aj u. acz ące go m iast n az w an o o M arie n b urg, cz ylgród M arii, od im ie n ia pat k i Z ak on u. i ron Fil y re al ow ane w M al m iz bork u • Krzyżacy — f m f arny, rok produk cj i pre m ie ry 19 60, re żys e ria Alk s ande r Ford. il abul i e • Mal — f m dok um e nt ny, rok produk cj 19 62, re żys e ria Jan Rie s s e r. bork il al i • Sam och odzik i t m pl ze — s e riale lw izyj rok produk cj 19 71, pre m ie ra 19 72, re żys e ria H ube rtDrape l e arius t e ny, i la. e • H e nryk Mont — f m h is t il i oryczny, rok produk cj 19 71, re żys e ria Saul Šal nis . us te • Kope rnik — f m biograf il iczny, rok produk cj 19 72, pre m ie ra 19 73, re żys e ria Ew a i Cze s ł Pe t lcy. i aw e s • Z nak Orł – s e rial , rok produk cj 19 77, pre m ie ra 19 78, re żys e ria H ube rtDrape l a TV i la. 1
 • 11. • Pan na Żuł ach — s e rial , rok produk cj 19 82-19 84, pre m ie ra 19 85, re żys e ria Syl e s t r Szys zk o. aw TV i w e • Król a Bona — s e rial , rok produk cj 19 80, pre m ie ra 19 82, re żys e ria Janus z Maj w s k i. ow TV i e • Przył bice i k apt — s e rial , rok produk cj 19 85, pre m ie ra 19 86, re żys e ria Mare k Pie t . ury TV i rak • Mal — f m dok um e nt ny, rok produk cj 19 87, re żys e ria Cze s ł Duraj St ł Kos t w a. bork il al i aw , anis aw rze • Król ch — f m w oj nny, rok produk cj 19 9 6, re żys e ria V k e r Sch l Ol il e i ol öndorf . f • Szt — f m s e ns acyj rok produk cj i pre m ie ry 19 9 7, re żys e ria Ol Lubas ze nk o. os il ny, i af • W ie dźm in — f m przygodow y i s e rialv ok re s zdj il t, ęciow y 2000-2001, pre m ie ra: f m 2001, s e rialv 2002, re żys e ria Mare k Brodzk i. il t • Bat l f t e Bibl (Bit a o Bibl — f m f arny, rok produk cj 2006, re żys e ria Se an Grundy, na zlce nie Pionie r TV(W ie la te or h e w ię) il abul i e k Bryt ania). Pał k ulury i nauk i w ac t W arsz aw ie Pał Kul i Nauk i (PKiN, daw nie j nos iłim ię Józe f St ina) — naj yżs zy budyne k w Polce . Poł ac tury a al w s ożony w ce ntrum W ars zaw y przy pl De f ad. acu il W yb udow any w z aldw ie t y l a i oddany do użyt u w 19 55. e rz at k O b e cn ie pał ac j st sie dz ib ą w ie l firm oraz in st ucj e u yt i e icz , ak użyt cz n ości pub l n e j t ich j ak k in a, t at e ry, k się garn ia, w yższ a ucz e l ia (Col gium Civ as), in st ucj n auk ow e . n le it yt e O rgan iz ow an e są t t że różn e go t u ak ypu w yst y i t aw argi, m .in . od 19 58 M ię yn arodow e Targi K siążk i. M ie ści się w n im dz n aj ię sz a w Pol sal k on f re n cyj o— w idow isk ow a n a 3000 w k sce a e n osób (t w . Sal K on gre sow a), M uz e um Te ch n ik i oraz Pał z a ac M ł ie ży w raz z b ase n e m . odz Dane t ch nicz ne e *l iczba pom ie s zcze ń: 3288 * cał ow it pow ie rzch nia pom ie s zcze ń: 123 t . m ² k a ys * k ubatura: 817 000 m ³ * zbudow any zos t z pł ce ram icznych w k ol w padaj ym w cim ny ał yt orze ąch róż — re now acj e l acj t k os ztok . 20 m l zł ych a w i o n ot * pał zużyw a t e prądu co 30-t ięczne m ias t ac yl ys o * w ym iana ok ie n t k os zt6 m l zł ych o n ot * s pół a PKiN zat k rudnia w budynk u 330 os ób - dys ponuj w ł nym i t e as apice ram i, e lk t am i, h ydraul am i it e ryk ik d. 11
 • 12. M uz yk a Drugi alum z e społ - b u Sam 's Tow n z ost w ydany n a św ie cie , późn ie jbył ał dost pny rów n ie ż w e k on om icz n e j- pol ie jw e rsj ę sk i. W sum ie z dobyłn a gl ie podw ój ą pl yn ow ą ob n at Th irt Se conds To M ars — y am e ry- yt . b ą sce e pł ę Alum prom uj w Pol sin gl - quot;W h e n You k ańsk i z e spół rock a ale rn at n e go z ał t yw ożony prz e z W e re Youn gquot;, quot;Bon e squot; i quot;R e ad m y m in dquot;. ak t ora i w ok al ę J da L t sz e rz e j z n an e go z ist are e o, quot;Sam 's Tow n quot; z ost a uh on orow an a t uł m n aje p- ał yt e l fil u Re q uie m d l sn u i j go b rat Sh an n on a. m a e a Grupa z acz yn ał j o m ał rodz in ny proj k t Spra- a ak y e . yt yw sz e jpł y 2006 rok u prz e z Sub ie k t ny Tygodn ik w a j dn ak n ab rał sz yb sz e go t m pa, gdy do z e spo- e a e e ow In t rn e t y u ącz t ł doł ył M at W ach t r. Prob lm e m st o się e e ał 5l h l ipca 2005 rok u t e K il rs w yst pow alj o sup- e ę i ak z n alz ie n ie w ł e aściw e go git yst W k ońcu z n al- arz y. e z ion o Tom o M il vice ica, k tóry j się ok az ał ide al ak o - port U2 n a k on ce rcie w Ch orz ow ie . n ie spe ł ia sw oj rol. n ą ę Sk ł ad: – Bran don Fl e rs - śpie w , gitara b asow a, syn - ow Cie k aw ost a: k t z at e or t ldysk do piose n k i quot;Th e K il z ost opart n a fil e e l quot; ał y - – Dav K e un in g - śpie w , gitara e m ie quot;Th e Sh in in gquot; (L ie n ie ). śn – M ark Stoe rm e r - śpie w , gitara b asow a Sk ład: – R on n ie V n ucci - pe rk usj an a – J d L t (w ok algit are e o , ara) – M at W ach t r (b as) t e – Sh an n on L t e o(pe rk usja) Kasabian to an gie l i z e spółgraj m uz yk ę sk ący – Tom o M il v (git ice ic ara) z gat k u rock ale rn at ny oraz in die rock , um ie - un t yw j t ie ł ąc t z e lk t icz nym i b rz m ie n iam i. Z a- ęn ącz o e ron Th e Kil rs są am e ryk ańsk im le łożony w 19 9 9 r. z e społ m roc- e k ow ym poch odz ącym z L V gas w Ne v ie . Tw o- as e adz Sk ład: ow rz ą go: Bran don Fl e rs — w ok al a, in st ist rum e n ty – Tom M e igh an — śpie w k l isz ow e , Dav K e un in g — aw id git yst M ark St arz a, o- – Se rge Piz z orn o — git ara, śpie w e rm e r — b asist R on n ie V n ucci — a, an pe rk usista. – t Ian M at h e w s — pe rk usj a – J M e h lr — git ay e ara ( w z ast pst ie z a Ch ri- ę w Z e spółz ost z ał ał ożony prz e z Bran don a Fl e rsa, a ow sa K arl a ) off ą e o in spiracj do t go był ob e j e n ie w yst pu O asis. rz ę – Ch ristoph e r Edw ards — gitara b asow a Nie długo pot m odpow ie dz iałn a ogł e n ie Dav e osz ida Dysk ografia: K e un in ga i t pow st rdz e ń z e społ Naz w a z ost ak ał u. a- ł z apożycz on a z k l Ne w O rde r pt quot;Cryst quot;. a ipu . al • K asab ian (2004) ce W k rót pot m do Bran don a i Dav doł yl e ida ącz i • L e From Brixton Acade m y (2005) iv • Em pire (2006) M ark St rm e r i R on n ie V ucci i w cz w órk ę sz yb - oe an e b k o roz pocz ę i prace n ad m at riał m n a alum . l e Kaise r Ch ie f — s an gie l i z e spółin die roc- sk Ich pie rw sz y alum H otFuss z ost w ydany 7 b ał k ow y z ałożony w 19 9 7 rok u w L e ds. e cz e rw ca 2004 rok u w W ie lie jBryt ii, a 15 cz e rw - k an Do rok u 2003 cz ł k ow ie późn ie j e go K aise r on sz w k ca w USA. Pie rw sz ym i n aj ię sz ym h it m byłsin - e s Ch ie f gralw garażow ym z e spol Parv (w cz e śn ie j i e a ge lquot;Som e b ody Tol M e quot;, k t d óry w spiąłsię n a ak z n anym t że j o Run st Parv M om e n t m ak on a). e t e cie m ie j UK sin gls ch art In nym i h it i z rz sce e . am prz e ł ow ym był porz uce n ie ich prz e z w ydaw cę om o e t go alum u był quot;M r. Brigh t b y: l side quot;, quot;AlTh e se — m uz ycy post ow ilpow rócićdo sw oich k orz e n i an i Th in gs Th at I'v Don e quot;, quot;Sm il L e You M e an It e e ik quot; ow ą im y. oraz z aadopt aćj w in die rock ow e k l at To 12
 • 13. an o sz ące ak e y n dz iał ie z ade cydow ał o późn ie j ych suk ce sach od- z aw ie raj t że m at riał prom ocyj e , n agran ia yj , yl n ie sionych n a b ryt sk ie j i n ie t k o, sce n ie m uz y- z w yst pów n a żyw o oraz dodat i. ę k k i n ie z alżn e j e . Sk ład: ual Ak t n a n az w a f i orm acj w z ię a się od z e społ pił ł u - – Rick y W il — gł ny w ok alt b uryn son ów , am k arsk ie go z R e pub l i Poł ik udn iow e jAf i — ryk K a- – An dre w 'W h it y' W h it — git e e ara e lk t e rycz n a s b l ub e iz e r Ch ie f Foot alCl . W t je k ipie grałdaw ny – Sim on Rix — git ara b asow a an e k apit L e ds Un it d (m uz ycy są z agorz ał i f a- e ym an – Nick H odgson — pe rk usj t ny w ok al a, yl m i e k ipy z L e ds). e – Nick 'Pe an ut Bain e s — k l isz e ' aw 18 l e go 2005 rok u K aise r Ch ie f z agraln a ot ar- ut s i w Nagrody i osiągnięcia: ciu galdz ie n n ik a m uz ycz n e go NM E i t sam ym i ym 2005 z ape w n ilsob ie t e Ph il H alR adar Aw ard. Z a ofi- i h ip l • 2005 3voor12 (NL Be st Sin gl: O h M y ): e cj ny de b iut grupy m ożn a uz n aćsin ge l h M y al O God 2006 God w ydany w w yt órn i Drow n e d In Soun d w w m aj 2004 rok u. W ydaw n ict o z ost o w yprz e dan e u w ał • 2006 Brit Aw ards: Brit R ock Act ish • 2006 Brit Aw ards: Brit L e Act ish iv w t y dn i od poj ie n ia się w sk lpach , pl ąc rz aw e asuj • 2006 Brit Aw ards: Brit Group ish się n a 66 m ie j scu b ryt sk ie jl y prz e b oj . De b iu- yj ist ów • 2006 NM E Aw ards: Be st Alum b t ck i alum Em pl e n t uk az ałsię 7 m arca 2005 an b oym • 2006 NM E Aw ards: Be st Dre sse d ym i w t sam ym t ął sce yj ygodn iu z aj 3 m ie j n a b ryt - or son (f Rick y W il ) sk ie jl . Pom im o t go, Em pl e n t n ie z doł iście e oym ał Opracow ał Mart a W al ak , k lV c a: yn cz . I z dobyćM e rcury M usic Priz e w rok u 2005. W l opa- ist dz ie 2005 w sk lpach poj ił się (cz ę e aw o ściow o fik cyj - ny) fil dok um e n t ny n a t m at z e społ m al e u, H EALTH Body: e ar — uch o e ye — ok o nos e — nos ne ck — s zyj a s h oul r — ram ię de e l — ł ie ć bow ok k ne e — k ol ano ank l — k os t a e k h e ad — gł a ow h and — ręk a h ip — biodro lg — noga e h air — w ł y os t e t — zęby e h Opracow ał Mart a W al ak k l6 c a yn cz . W YKONANI W DTP ® SCRI E BUS 13