Les competències bàsiques

4,081 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,081
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
756
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les competències bàsiques

 1. 1. <ul><li>Les competències bàsiques, com a elements integrants del currículum, són les fixades en l’annex I del Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre </li></ul>Les competències bàsiques
 2. 2. <ul><li>FINS ARA </li></ul><ul><li>A PARTIR D’ARA </li></ul><ul><li>Habitualment es parteix de la idea que cada àrea disciplinar té un valor educatiu per si mateixa </li></ul><ul><li>I que una representació equilibrada i completa de totes les disciplines són el mitjà més adequat per assolir les finalitats educatives </li></ul><ul><li>Cada àrea té entitat pròpia, amb el seu marc conceptual, procedimental i actitudinal. </li></ul><ul><li>Es dóna per fet que ensenyant cada àrea per la seua banda es contribueix a l’assoliment de les finalitats educatives </li></ul><ul><li>Les àrees són importants no per si mateixes, sinó en la mesura que possibiliten l’assoliment de les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Per tant, cada àrea ha de tractar de respondre a la pregunta: </li></ul><ul><li>Què aporta l’àrea en l’assoliment de les competències... </li></ul><ul><li>Comunicatives </li></ul><ul><li>Metodològiques </li></ul><ul><li>Personals </li></ul><ul><li>Conviure i habitar el món </li></ul>CANVI EN LA VISIÓ DE L’ÀREA
 3. 3. El concepte de competència <ul><li>Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . </li></ul>
 4. 4. Les competències al currículum COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES DE CADA ÀREA Competències transversals: - Comunicatives 1. C. Comunicativa lingüística i audiovi sual 2. C. Artística i cultural - Metodològiques 3. C. Tractament de la informació i C. Digital 4. C. Matemàtica 5. C. Aprendre a aprendre - Personals 6. C. Autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 7. C. Coneixement i interacció amb el món físic 8. C. Social i ciutadana <ul><li>Castellà: llengua i literatura </li></ul><ul><li>Valencià: llengua i literatura </li></ul><ul><li>Llengua estrangera - Ciències de la naturalesa </li></ul><ul><li>Ciències socials, geografia i història </li></ul><ul><li>Educació física </li></ul><ul><li>Educació per a la ciutadania i els drets humans </li></ul><ul><li>Educació visual i plàstica </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Tecnologies </li></ul><ul><li>Optatives </li></ul>
 5. 5. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA COMPETÈNCIES TRANSVERSALS. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN. Competències comunicatives Competències metodològiques Competències transversals 1. C. comunicativa lingüística audiovisual 2. C. artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital 4. C. matemàtica 5. C. d’aprendre a aprendre 6. C. d’autonomia i iniciativa personal 7. C. en el coneixement i la interacció amb el món físic. 8. C. social i ciutadana.
 6. 6. Un currículum orientat a la consecució de competències.... <ul><li>Implica assumir que la finalitat de l’educació és aconseguir que els xiquets i xiquetes adquirisquen les eines necessàries per entendre el món i esdevinguen persones capaces d’intervenir activament i críticament en la societat en què viuen i conviuen. </li></ul><ul><li>Comporta una concepció de l’aprenentatge centrada en la integració i relació de les noves informacions amb els coneixements preexistents per tal que el coneixement nou siga significatiu i aplicable. </li></ul><ul><li>Algunes de les claus que ho poden fer possible són: la integració de coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia (Sanmartí, 2007). </li></ul>
 7. 8. Què volem aconseguir? <ul><li>Facilitar l’adquisició de les següents competències: </li></ul><ul><ul><li>Matemàtica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixement i interacció amb el món físic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital. </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomia i iniciativa personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a aprendre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicativa lingüística i audiovisual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Artística i cultural. </li></ul></ul><ul><ul><li>Social i ciutadana. </li></ul></ul>
 8. 9. Competència comunicativa lingüística i audiovisual <ul><ul><li>És saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals , fent servir el propi cos i les TIC , amb gestió de la diversitat de llengües , amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada. </li></ul></ul>
 9. 10. Competència artística i cultural <ul><ul><li>Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques , utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. </li></ul></ul><ul><ul><li>A més és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. </li></ul></ul>
 10. 11. Competència en el tractament de la informació i competència digital <ul><ul><li>És gestionar la informació des de l’accés a la seva transmissió , tot usant distints suports, incloent l’ús de les TIC com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals. </li></ul></ul>
 11. 12. Competència matemàtica <ul><li>Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números , les seves operacions bàsiques , els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic , tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat , i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social. </li></ul>
 12. 13. Competència d’aprendre a aprendre <ul><ul><li>Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se , i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi. </li></ul></ul>
 13. 14. Competència d’autonomia i iniciativa personal <ul><ul><li>Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. </li></ul></ul><ul><ul><li>I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals- en el marc de projectes individuals o col·lectius- responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral. </li></ul></ul>
 14. 15. Competència en coneixement i interacció amb el món físic <ul><ul><li>Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influencia decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. </li></ul></ul>
 15. 16. Competència social i ciutadana <ul><ul><li>Suposa comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques , i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics. </li></ul></ul>
 16. 18. COMPETÈNCIES BÀSIQUES C A P A C I T A T S
 17. 19. Competències
 18. 20. Com ho fem? <ul><li>Partint dels interessos i del que saben. </li></ul><ul><li>Fent preguntes més que explicant. </li></ul><ul><li>Fomentant el treball en parelles i en petit grup. </li></ul><ul><li>Usant materials diversos. </li></ul><ul><li>Donant la importància a la representació de les descobertes. </li></ul><ul><li>Procurant que tot l’alumnat tinga un moment d’èxit. </li></ul>
 19. 21. LES PROGRAMACIONS D’AULA 1. DADES IDENTIFICATIVES TÍTOL DE LA UNITAT DIDÀCTICA: ÀREA O ÀREES IMPLICADES: CURS: 2. JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 3. OBJECTIUS D’APRENENTATGE
 20. 22. X = molt alta x = alta 4. CONTRIBUCIÓ A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència artística i cultural Tractament de la informació i competència digital Competència matemàtica Competència d’aprendre a aprendre Competència d’autonomia i iniciativa personal Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Competència social i ciutadana
 21. 23. 5. COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA/ES QUE ES TREBALLARAN 6. DESPLEGAMENT CURRICULAR CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 7. ACTIVITATS ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES (Metodologia) MATERIAL i RECURSOS TEMPORALITZACIÓ 8. VALORACIÓ I REVISIÓ DEL PROCÉS I RESULTAT DE LA UNITAT DIDÀCTICA

×