Srujan padwa diwali ank 2012

 • 2,979 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,979
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
41
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. JwT>rnmS>dm dg§V {deof
 • 2. JwT>rnmS>dm dg§V {deof � g§nH©$ … http://prajkta- prajkta.blogspot.com � A§H$mV ì`º$ Pmbobr ‘Vo Ë`m Ë`m boIH$m§Mr AmhoV. Ë`m ‘Vm§er g§nmXH$ gh‘V AgVrbM Ago Zmhr. (A§H$ ’$º$ ImgJr {dVaUmgmR>r)
 • 3. JwTT>r>rnmS>dmm dg§V {deofJw nmS>d dg§V {deofg§nmXH$s` W§ S>rMo ~moQ> AbdmanUo gmoSy>Z {ZgJ© nmZJirMo _mob XoÊ`mV hadbobm AgVmo Am{U `mM doir hr g¥ï>r H$moH$siHw$OZ gmo~Vrbm KoD$Z `oUmè`m dg§VmÀ`m AmJ_ZmgmR>r A_mn CËgwH$ ~Zbobr AgVo. nmZJirZo ewîH$ Pmbobr {ZgJm©À`m a§Y«ma§Y«mda {hadmB©Mo {R>nHo$ Am{U a§Jm§Mr CYiU H$aUmè`m gw_Zm§À`m N>moQ>çm-N>moQ>çm Zjm C_Qy>Z `oD$ bmJVmV Am{U nmhVm nmhVm {ZgJm©Mo ê$nS>o a§J~mdao hmoD$ bmJVo. {Xgm_mOr {hadmB© J{har hmoV OmVo Am{U a§Jm§Mm hmo{bH$moËgd {ZgJ© _wº$nUo gmOam H$ê$ bmJVmo. gmo~Vrbm Am_«_§{Oè`m§Mm K_K_mQ> H$moH$sioÀ`m gmX-à{VgmXmgmo~VM é§Or Kmby bmJVmo. {ZgJ©gIm dg§V MamMamda amÁ` H$aÊ`mgmR>r _moR>çm S>m¡bmV Ambobm Amho `mMr 1⁄2dmhr {_iy bmJVo Am{U Hy$g ~XbUmè`m {ZgJm©Mm hm Am{dîH$ma VoOmo_` {H$aUm§Zmhr W~H${dÊ`mg ^mJ nmS>Vmo...a§Jbobm {ZgJ© ~mobm`bm {eH$dVmo...ì`º$ ìhm`bm {eH$dVmo...hadm`bm {eH$dVmo...~o^mZ ìhm`bm bmdVmo... a§J~mda§ ho ê$n Ý`mhmiÊ`mV Jw§Vboë`m _Zmbm VoìhmM "_amR>r g§dËgamÀ`m Zì`m dfm©À`m nmdbm§Mr Mmhÿb bmJVo. M¡Ì nmS>ì`mbm A§JUmA§JUmV AJXr S>m¡bmZo JwT>r C^r amhVo Am{U _amR>r _Z AmZ§XmZo CM§~iyZ `oVo. Zddfm©{^Z§XZ H$aÊ`mV hr _Z§ AmH§$R> ~wSy>Z OmD$ bmJVmV. B§J«Or Zddfm©Mm O„mof H$aVmZm g§JVrbm H¥${Ì_Vm AgVo; `mÀ`m ~amo~a CbQ> gw§XaVoMr AI§S> CYiU H$aUmam {ZgJ© gm¢X`m©Mo XmZ dmQ>V gwQ>bobm AgVmo Am{U hmM _whÿV© gmYyZ _amR>r Zddf© gmOao hmoV AgVo _amR>r _Zm_Zm§V. AmVm Zdo _amR>r df© gwê$ Pmbo Amho. dg§VmoËgdm_Ü`o gmar g¥ï>r qM~ {^OyZ Jobobr Amho. Aem doir Zì`m {dMmam§Zm Yw_mao w$Q>Uo AJXr An[ahm`© Amho. Aem doir Amnë`m "_amR>r{df`r H$mhr àíZ _Zm§V C^o amhVmV. "A_¥VmVohr n¡Om qOH$Umè`m... _amR>rMr H$miOr CJmM§M dmQy> bmJVo. hr H$miOr AJXrM AZmR>m`r Zmhr ho EH$ _Z gm§JV AgVmZm Xwgao _Z Zo_H$s CUr ~mOy R>iH$nUo _m§S>Vo Am{U H$miOmbm H$mhrg§ ~Omdm`Mm à`ËZ H$aVo. "g¥OZÀ`m JwT>rnmS>dm dg§V{deofÀ`m _mÜ`_mVyZ WmoS>rer `m H$miOrbm dmQ> XoÊ`mMm à`ËZ Ho$bm Amho. nmhm, hm à`ËZ AmnUmg H$gm dmQ>Vmo Vo... Zoh_rà_mUo hr EoZdoir gwMbobr H$ënZm Amho Voìhm Vr Iyn _`m©{XV Amho `mMr nwaonya OmUrd AmhoM; nU Á`mà_mUo "g¥OZÀ`m "B© {Xdmir A§H$mbm Ogm à{VgmX {XbmV VgmM à{VgmX `m A§H$mbmhr Úmb, Aer Amem dmQ>Vo. _mÂ`mda {dídmg R>odyZ AJXr EoZdoir _mJyZhr _bm {bImU nmR>dUmè`m gd© boIH$-H$dt_wioM hm A§H$ nyU©Ëdmbm Jobm. A§H$mMr H$ënZm gm§{JVë`mZ§Va Ad¿`m H$mhr Vmgm§V _wIn¥ð> H$aUmam {_Ì g_ra Am{U H$WogmR>r VmVS>rZo {MÌ aoImQ>Umao àXrn KmoS>Ho$ d hmVmVrb gd© H$m_o ~mOybm R>odyZ A§H$mMr _m§S>Ur H$aUmao A{Zb `m§À`m_wioM hm A§H$ nyU© hmoD$ eH$bm Amho. gdm©V _hÎdmMo åhUOo hm A§H$ Amnë`mn`ªV nmoM{dÊ`mgmR>r Amnë`m H$m`©~mhþë`mVyZ doi H$mTy>Z A§H$mMo Vm§{ÌH$ gmonñH$a nyU© H$aUmè`m {dZm`H$Mo H$m¡VwH$M dmQ>Vo. hm EH$ N>moQ>mgm à`moJ Amho. AmnUmg H$gm dmQ>bm Vo Oê$a Oê$a H$idm. gdmªZm _amR>r Zddfm©À`m hm{X©H$ hm{X©H$ ew^oÀN>m! - g§nmXH$ sonnuprasad@gmail.com
 • 4. JwT>rnmS>dm dg§V {deofb{bV F$ VwMH«$mVrb gO©ZmMm n{hbm hþ§H$ma åhUOo dg§V. nmdbmnmdbm§Zr {e{eamVbr nmZJi _mJo gaHy$ bmJbr Am{U dg§VmMr Mmhÿb bmJbr. F$VwMH«$mVrb amOd¡^dmZo `m doir g¥ï>r A_mn ZQ>bobr Amho. H$modir nmbdr AmVm EoZ ^ambm Ambr Amho. amZw$bm§Mm gwJ§Y dmVmdaUmV Xadibm Amho. dg§VmÀ`m AmJ_ZmMr OUy H$mhr Xd§S>r {nQ>VM $mëJwZ g¥ï>rV AdVaVmo. gO©ZmMr à{H«$`m J{V_mZ Pmbobr Amho. n{jJUmÀ`m àU`amYZoMo hoM {Xdg AmhoV. PmS>m§da gwa{jV OmJm emoYyZ H$mS>çm, H$mnyg, gwVir, Xmoam, dmibob§ JdV, AJXr Oo H$mhr {_iob Vo AmUyZ KaQ>r ~ZdÊ`mV Vo _3⁄4 AmhoV. _bm EH$ _mbdUr bmoH$JrV AmR>dVo`. Am§ã`mÀ`m åhmodamMmo dmg ~J K_K_Vm H$mO`oÀ`m ~m|S>dmMmo ag gmamo Jmo JiVm PmS>mnoS>mV Mmimo ^aVm dg§VmMmo dmamo JmZr Jm`V ^w_waS>mo gwQ>bmo {^a{^amo dhÝVrŸ&Ag§ åhQ>b§`. gmoZoar {ndù`m a§JmMr w$b§ H$m|S>rVbr `ob Sw>bbr, PwS>Vmam gS>çmd`br H$Um©b§H$ma åhUyZ dmnaV Agë`mMm C„oI Amho. gmVoarÀ`m nmfmUmH$ {ha`r nmZm w$Q>br Amåhr gmVoarÀ`m nmfmUmÀ`m H$mZmV H$Uoa ImodV Agy. `m H$UoamM§ nrVm§~a adiZmWmbm ZogdÊ`mMr adimo C~mo _mima Jmo ZogyZ nrVm§~a {H$_`m {H$Vr ghO H$ê$Z Jobm hm bmoH$JrVH$ma. hr _oë`m VwOo w$Q>bo S>moio, {ndimo ømo H$Uoa {H$_`m dg§VmMrM. VmoM Aem gw§Xa H$ënZm _ZmV noê$Z OmVmo. Am{XH$dr dmpë_H$s¨Zr dg§Vdm`yÀ`m à^mdmM§ Oo dU©Z dg§V n§M_r Vo $mëJwZ nm¡{U©_on`ªV dg§V F$Vyer Ho$b§ Amho, Ë`mÀ`m Iyn Odi OmUma§ ho bmoH$JrV g§~§{YV AZoH$ CËgd Ad¿`m ^maVdfm©V gmOao Amho. Ë`m g§ñH¥$V H$mì`mVhr dg§Vdm`y d¥jemIm§Zm Ho$bo OmVmV. dg§VmÀ`m AmJ_ZmZ§ gmar Y[aÌr PwbdrV - S>mobdrV dmhVmo. ^«_a Ë`mMr Jm¡adJrVo `m¡dZmÀ`m AZmo»`m CÝ_mXmZ§ _mohê$Z CR>Vo. dg§V JmD$ bmJVmV. {J[aH§$XamV H$mo{H$i g§JrVg^m F$Vy åhUOo F$Vy§Mm amOm. gdmªZm AmZ§X XoUmam. ^adVmo. OUy H$mhr d¥jM A§VarMr àgÞVm JrVmVyZ CËgd{à` bmoH$m§Zm CËgd gmOao H$aÊ`mgmR>r H$maUo ì`º$ H$arV AmhoV Am{U nrVm§~a n[aYmZ Ho$bobo XoUmam. nydu dg§V n§M_rÀ`m {Xder dg§Vm~amo~aM àgÞ nwê$f AgmdoV, Vgo {ndù`m w$bm§Zr H${U©H$ma a{V H$m_Xod `m§Mrhr nyOm Ho$br Om`Mr Am{U `m gObobo AmhoV, Ag§ åhQ>b§ Amho. `m H${U©H$mambm CËgdmV àm_w»`mZ§ dg§V amJ Jm`bm Om`Mm. `mM _mbdUr bmoH$JrVH$mamZo {H$Vr ghO Ë`m bmb _ {Xder Xodr gañdVr Am{U ^JdmZ lrH¥$îUmMr mVrVrb H$Uoa H$ê$Z Q>mH$bm Amho. H${U©H$ma ho H$moUV§ nyOmhr Ho$br Om`Mr. _wbm§Zm ZdrZ nmQ>rda "A y$b _bm R>mD$H$ Zmhr. "Hw$_mag§^dmVrb nmd©VrÀ`m {bhm`bm bmdyZ Ë`m§À`m {ejUmMm lrJUoem Ho$bm dU©ZmV "AmH¥$ï>ho_Úw{VH${U©H$ma§ dg§Vnwînm^aU§ Om`Mm. "AH$ma åhUOo lrH¥$îUmMo ê$n. na_oœamM§
 • 5. JwT>rnmS>dm dg§V {deof dmñVì` MamMam_Ü`o gm_mdbob§ Amho. Varhr Ho$di `mM {Xdgm§V g¥ï>r {ZñVoO Am{U åbmZ dmQ>m`bm bmJbr ^JdX²JrVo_Ü`o ^JdmZ lrH¥$îUmZo "F$Vw§Zm… w$bUmè`m AemoH$ d¥jmM§ hmoVr; nU nmZJir_wio CKS>çm nS>boë`m Hw$gw_mH$a åhUV dg§V F$Vybm ñdV…M§ ZmV§ am_m`Umer OmoS>bob§ d¥j`îQ>çm§Zr Amnë`mVbm "OrdZag ê$n åhUyZ gm§{JVb§`. Ë`m_wioM ^JdmZ Amho. amdUmZ§ grVm_mB©bm EH$dQy>Z ~mhoa AmoVm`bm gwadmV Ho$br. lrH¥$îUmbm gmjmV dg§VmÀ`m ê$nmV ñdrH$mê$Z nidyZ ZoD$Z AemoH$ OrdZagmM§ ê$nm§Va M¡VÝ`agmV H$ê$Z, ZQy>Z CËgd gmOam H$aÊ`mMr na§nam CÎma ^maVr`m§Zr dZmV R>odb§ hmoV§ Am{U WQy>ZM dg§Vg»`mbm gm_moa§ Om`M§ Am{U AmOhr Omonmgbr Amho. `mÀ`mM N>m`oV {da{hUr Ë`mZ§ KoVboë`m d«VmV AmnUhr gh^mJr doiyÀ`m ~ZmVyZ dg§VmMm dmam dmhÿ bmJbm, grVoZ§ emoH$ Ho$bm hmoVm. ìhm`M§ R>adb§! d¥j`îQ>çm§Zr Ë`mgmR>r H$s Hw$R>§Var Xyada AmËå`mbm gmX KmbUmar EH$sH$S>o hm grVoÀ`m nwînXodVm§Zm AmdmhZ Ho$b§! H$modù`m ~mgarMr YyZ dmOVo Amho Ag§ dmQy> bmJV§. {dahmdñWoMm gmjr, Va nmbdrbmhr {Z_§ÌU {Xb§! XmoKr dg§V Am{U F$VwJ§YmV ZmhÿZ {ZKmbobr amYm XwgarH$S>o `mM AemoH$mbm F$VyÀ`m {XdmÊ`m! dg§Vgmohù`mgmR>r ^mZ ZOaog_moa Jmo$ {dUy bmJVo. AmVm hm a§JmoËgd e¥§JmamMm g§X^©hr bm^bm hanyZ "amZgyº$ Amidm`bm Ë`m§Zr gwê$ AgVmo {ZgJm©Mm. Jwb_mohamMr Vm§~S>r ^S>H$ Amho. Ho$b§! àË`oH$ jUmbm amZgyº$mÀ`m AmbmnrMm N>Ìr CÝhmÀ`m VbIrV Vinm`bm bmJVo. ñda dmT>Vmo Amho! nwînXodVm Am{U H$modir bmb~w§X a§JmÀ`m nmonQ>mÀ`m MmoMrgma»`m nmbdr amZgyº$mV JTy>Z Joë`m AmhoV! dg§V w$bm§Zr H$mQ>ogmdar w$byZ `oVo. O§JbmVyZ Cgiboë`m bmbOX© F$VyÀ`m ew^eHw$ZmMm {hadm gya amZmdZmVë`m bVm-dobtda, bmoimgmaIm nig bj doYyZ KoVmo. AemVM {ndù`mY_H$ d{ZVoÀ`m earam§_YyZ N>oS>bm OmVmo`! H$mo{H$ioZ§hr Ë`mda Vmb hiXr a§JmÀ`m w$bm§À`m _w§S>mdù`m ~m§YyZ A_bVme ZQ>bobm Yabm Amho! H$mo{H$ioÀ`m gwam_Ü`o BVa n{jJUm§Zrhr gya {_giV {XgVmo. `m a§JmoËgdmMr n[aUVr {_bZmÀ`m dmQ>odê$ZM nwT>o AmhoV! dg§V F$VyÀ`m AmJ_ZmMo gya gmè`m g¥ï>rV ^ê$Z gaH$Vo, åhUyZM dg§V n§M_rÀ`m {Xder a{V-H$m_XodmM§ nyOZ am{hboV. gmar g¥ï>r a§J-J§YmÀ`m CËgdmV BVH$s EH$ê$n Pmbr`, Ho$b§ OmV§. V„rZ Pmbr`, H$s {Vbm AmJ AmoH$Umè`m gy`m©Mr XmhH$Vmhr Ho$di `mM {Xdgm§V w$bUmè`m AemoH$ d¥jmM§ ZmV§ am_m`Umer OmUdV Zmhr! nm¡fmV _mohmoaboë`m Am_«Vê§$Mo {haì`m a§JmMo OmoS>bob§ Amho. amdUmZ§ grVm_mB©bm nidyZ ZoD$Z AemoH$ dZmV nmMyMo R>gR>erV Pw~o bm§~ XoR>mÀ`m Q>moH$mbm AmVmAmVmnmdoVmo R>odb§ hmoV§ Am{U `mÀ`mM N>m`oV {da{hUr grVoZ§ emoH$ Ho$bm bm|~V hmoVo. nm¡fm_Ü`o Am§ã`m~amo~a $UgmZ§hr dgm KoVbm hmoVm, hmoVm. EH$sH$S>o hm grVoÀ`m {dahmdñWoMm gmjr, Va XwgarH$S>o Vmohr nm¡fmV w$bbm hmoVm; nU Ë`mMr w$bÊ`mMr VèhmM {Zamir! `mM AemoH$mbm e¥§JmamMm g§X^©hr bm^bm Amho. EImÚm gw§Xa _mXr w$b§ _w»` ImoS>mda hmoS>rgma»`m {haì`m H$moŠ`mV, Va Za a_UrÀ`m bÎmmàhmamZo hm d¥j ~haVmo, Ag§ åhUVmV. Vg§M w$bm§Mr hmoS>r N>moQ>çm S>hmù`m§da! OgmOgm `m d¥jmbm w$bm§Mm ~ha `m`bm bmJVmo VgVg§ Ë`m dg§V F$VyÀ`m `m ew^eHw$Zr IwUm amZmdZmV àIa CÝhmVhr gw§XarM§ ào_ g$b ìhm`bm bmJV§, Aer _OoXma H$ënZm `m gVV IwUmdVmhoV. àIa CÝhmbm gm_moa§ OmÊ`mgmR>r ~è`mM d¥jmbm {MH$Q>br Amho. H$m{bXmgmÀ`m "_mb{dH$m{3⁄4{_Ì `m d¥jm§Zr nm§T>è`m, {hadQ>-{ndù`m a§Jmbm àmYmÝ` {Xb§`! gwJ§Yr ZmQ>H$mV àU` VmnmZo gwñV Agbobr _mb{dH$m AmiË`mÀ`m w$bm§_wio Vmnbobm {Xdghr gwgø hmoVmo`, _Zmbm AmëhmX bmb^S>H$ a§JmZ§ Amnë`m nX H$_im§da ZmOwH$ ZjrH$m_ aoImQ>Vo XoVmo`. amZmV H$mQ>oar H$ad§Xm§À`m Omù`m ^a^ê$Z w$bë`mV, Am{U Ë`m nm`mZ§ à_XdZmVrb AemoH$ d¥jmda bmW _maVo. OUy AmH$meJ§JoVbo Vmao Omù`m§_Ü`o AS>H$boV! {e{ea-ho_§VmV Ë`m_wio AemoH$mbm w$bmoam `oD$Z A{3⁄4{_Ìmda {VMr Agbobr nU©hrZ Pmboë`m _mohmÀ`m PmS>mZ§ dg§V F$VyV gmè`m§ZmM _mohmV àrVr g$b hmoVo, Aer gw§Xa H$Wm H$m{bXmgm§Zr Jw§$br Amho. nmS>b§`! M¡ÌmVë`m CÝhmMm VS>mIm H$_r ^mgmdm åhUyZ, H$s hmoanidyZ Q>mH$Umè`m CÝhmù`mÀ`m gwadmVrbm Aer {d{dY H$m` _mohmÀ`m S>hmù`m§À`m Q>moH$mbm Vm§~yg a§JmÀ`m nmbdrMo a§Jm§Mr CYiU H$aV, J§Ym§Mr nIaU H$aV, _XZH$WoZo [aPdV JwÀN> EImÚm N>moQ>çm N>ÌrgmaIo CKSy>Z R>odboV. EdT>§M Zìho, nwT>o `oD$ KmVboë`m J«rî_mMm Xmh _Z_mohH$ H$aÊ`mMr {ZgJm©Mr hr Va nmbdrZ§ Amnë`m ~oMŠ`mVyZ bm§~ Xm§S>çmMr Ag§»` w$b§ gmar YS>nS> Hw$R>§Var _Zmbm ñney©Z OmVo! Am{U dg§V w$bVmo. Img dg§VmM§ ñdmJV H$am`bm Amnë`m ~amo~aM AmUbr. 00000 nmbdr AmH$memH$S>o dibobr, Va _D$, _I_br w$b§ O{_ZrH$S>o $mëJwZ_Ü`o Pmboë`m nmZJirZ§ gmè`m g¥ï>rM§ gm¢X`© hanb§ hmoV§! dmH$bobr! Xm§S>moè`mÀ`m àË`oH$ Q>moH$mda _I_br, Vm§~yg-Vn{H$ar {XdgmJ{UH$ dmT>V Agboë`m CÝhmÀ`m Vrd«VoZ§ Va jUmjUmbm a§JmÀ`m AmdaUmV bwgbwerV _mVH$Q>-_mo{V`m a§JmMr gwJ§Yr w$b§
 • 6. JwT>rnmS>dm dg§V {deof bnbobr. w$bm§À`m nmH$ù`m§V JmoS> _YmÀ`m Hw$ß`m ^aboë`m. Ambobo! Ë`m§À`mnojmhr C§M H$mS>rda "A§S>me`m§Zr Amnbr "JwT>r `mMr Md MmIÊ`mgmR>r amZmVbo njr, àmUr Ë`m w$bm§da VwQy>Z $S>H$mdbr {Xgob. nS>VmhoV. _mohmÀ`m w$bm§_wio dg§V F$VyMr qPJ gmè`m§ZmM "_hmJZr, "{eg_gmaIo _hmH$m` d¥jhr dg§VJm`ZmV ^mJ MT>br`. KoVrb. PiPiUmar _D$, nmonQ>r bwebwerV M¡Ìnmbdr dg§V gXmh[aV àH$maÀ`m amZmV "{Z_©ir nmZmÀ`m ~oMŠ`m-~oMŠ`mVyZ F$VyM§ ñdmJV H$arb. dg§V F$VyVhr nmonQ>r a§JmM§ IynM dM©ñd w$bob. nm§T>è`m a§JmMo, gwdm{gH$ w$bVwao dg§V _wHw$Q>mV Amnbo {Xgob! _hmJZr d¥jmÀ`m {hadQ> {ndù`m N>moQ>çm _§{Oè`m nmonQ>r ApñVËd XmIdob. "dmdù`mMr nmZ§ dg§V F$VyÀ`m AJmoXaM nmZm§À`m ngmè`mV ZrQ> {XgUmahr ZmhrV; nU dg§V F$VyM§ ñdmJV JiyZ Jobr hmoVr. AmVm {hadQ>-{ndù`m w$bm§Mo Vwao $m§Úm§daM H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Zr nm`merM gw§Xa ZmOyH$ w$bm§Mm, gwJ§{YV gS>m bQ>H$Vrb, nU Ë`mH$S>o $mag§ Hw$UmM§M bj OmUma Zmhr; nU KmVbobm {Xgob. `m w$bm§~amo~aM {~ãã`mMr w$b§hr w$bVrb. nmVi MnQ>çm {haì`m a§JmÀ`m $im§Mo Kmog _mÌ M¡ÌJm¡arbm Ë`mÀ`m w$bm§Zr hþ~ohÿ~ Am§ã`mÀ`m _mohmoamMr "Z¸$b Ho$br H$S>mH$Ê`m ~m§Yë`mgmaIo M_H$Vrb. gH$miÀ`m H$modù`m CÝhmV Agob. "~ohS>çmMr w$b§hr bm§~ Xm§S>çmda XmQ>rdmQ>rZ§ ~gbobr hr nmonQ>r MnQ>r $i§ gmoÝ`mMr ^mgVmV. nmZmÀ`m ~oMŠ`mVyZ; nU {XgVrb! nmH$ù`m§À`m dmQ>rVyZ Ë`m§Zr nw§Ho$gam§À`m ZmOyH$ nmZmÀ`m {déÕ ~mOybm `oUmar nm§T>arew^« "~maVm|S>rÀ`m gwdm{gH$ H$mS>çm§À`m "JwT>çm C^maboë`m {XgVrb. Ë`m§À`m namJH$moem§Zr w$bm§Zr Amg_§V XadiyZ Q>mH$Vrb. "{Z_©irMm OmV^mB© "H$mOam "JwT>rMr OmJm emo^dbr Agob; nU w$bm§À`m CJ« J§Ym_wio Vr hmhr dg§VmVM w$bVmo. {hadQ>-nm§T>è`m {ÌH$moUr w$bm§Mo JwÀN> Hw$UmbmM $maer AmdS>V ZmhrV. nmZm§À`m ~oMŠ`m~oMŠ`mVyZ w$bVrb. Ë`m§Zm hiXrgmaIm dmg dg§Vbú_rM§ ew^« hmñ` nm§T>è`m IwaMmâ`m§À`m PmS>mda w$bob. `oB©b. M¡ÌJm¡a hiXrÀ`m dmgmZ§ _mohê$Z OmB©b; nU "H$mOamÀ`m "Om§^ir VmåhU w$bm§Mo Vwao PmS>mÀ`m Q>moH$mer KoD$Z dg§V ZV©ZmV nmZmw$bm§Zm ñne© H$am`bm Hw$UrM YOmdUma Zmhr; H$maU Vr gm_rb hmoB©b. Va "A§OZrÀ`m d¥jmZr Amnë`m ImoS>mda JS>X $maM {dfmar; nU H$mH$S>mM§ Vg§ Zmhr! nmonQ>r, _D$, bwgbwerV Om§^ù`m-Jwb~Q> a§JmMo Ag§»` n¢OUmMo OmoS> OmJmoOmJ ~m§Ybobo nmbdr w$Q>ë`mZ§Va S>hmù`m§À`m _§{Oè`m§da nm§T>è`m-{ndù`m {XgVrb. dg§VF$Vy "w$bdoS>m Pmbobm nmhm`bm {_iob. a§Jm§Mr w$bo M¡ÌJm¡argmR>r gwdm{gH$ AÎma AmUVrb§! M¡ÌJm¡arbm ^oQ>Ê`mgmR>r `m w$bm§~amo~a ^w§Jo, _Y_mí`mhr Jw§Omad H$aV, dg§VJrV JmV `oVrb. "Hw§$^mM§ _mÌ AJXr CbQ>! Hw§$^mMr nm§T>arew^« w$b§ ZOaoV ^aVmV; nU Ë`m§À`m Ë`m CJ«, KmUoaS>çm dmgmZ§ dg§V F$VyVë`m J§YmoËgdmbm Jmb~moQ> bmJV§! Ë`mMo Om§^iQ>, Jwbm~r nw§Ho$ga _mÌ dg§V a§JmoËgdmV a§J ^aVrb. "B§ÐOdmbm - "Hw$S>çmbm ho Jmb~moQ> bmJV Agbob§ $mag§ ^mdV Zmhr. Ë`mÀ`m w$bm§Zr ho Jmb~moQ> nwgyZ Q>mH$m`M§ R>adb§! $m§Úm§À`m S>hmù`m§da "Hw$S>mMr {ndiga-_mo{V`m a§JmMr PmH$ Agbobr nm§T>ar w$b§ w$bVrb. nmM nmH$ù`m§Mr w$b§ $ma _mohH$ {XgVrb. dg§V F$VyV M¡ÌJm¡arnwT>o ZmOyH$ am§Jmoir H$mT>m`M§ Ë`m§Zr d«VM KoVbob§ AgV§! nmM nmH$ù`m EH$Ì `oD$Z ñdV… EH$ N>moQ>m nobm H$aVrb, Ë`mda nmH$ù`m§Mr aMZm BVH$s gwaoI {Xgob, H$s ñdJm©Vë`m Mm§XÊ`mM n¥Ïdrda CVaë`mV H$s H$m`, Agm ^mg hmoB©b. nmH$ù`m§Zr Amnë`m Jù`mer ZmOyH$, nm§T>è`m H$mS>çm§Mm ^aJƒ "ZoH$boghr KmVbobm {Xgob. Jù`mVyZ ~mhoa nSy>Z w$bm§_Ybo nw§Ho$ga "hmV OmoSy>Z M¡ÌJm¡arMr àmW©Zm åhUVrb. w$bm§À`m dmgm_wio M¡ÌJm¡arMm Xoìhmam ^ê$Z OmB©b. dg§V F$VyM§ ñdmJV dm`dUm©À`m {hadQ>- {ndiQ> w$bm§À`m AJ{UV JwÀN>m§ZrM H$am`M§ Agm g¥ï>rMm OUy AmXoeM Amho. `m ñdmJVmV ñdV…À`m Zd{Z_m©UmMm {dga nSy> Z`o åhUyZ H$s H$m`, Ë`mMo Om§^io nw§Ho$ga w$bm§_YyZ ~mhoa
 • 7. JwT>rnmS>dm dg§V {deofH${dVm 1 2 Am^mimÀ`m N>Q>m gmoZoar Pimir AH$ñ_mV a§J ~XbVmV YaVrbm Zìhmir Ë`mgmo~V Imbr dg§V Ambm .... PmS>§ _wH$s hmoVmV XdmÀ`m _moË`m§V nmZ§ hmoVmV g¡a^¡a JdVmÀ`m nmË`m§V Am{U Jiy bmJVmV dg§V Ambm .... {XemhrZ CS>V OmVmV Zì`mMr Mmhÿb _J H$erhr Hw$R>§hr nmonQ>r nmD$b nSy>Z amhVmV dg§V Ambm .... gma§ hmoV§ EH$X_ a§Jm§Zr IwbyZ Amobga Yyga w$bm§Zr PwbyZ Am{U H$aS>§ {H$a{_Or... dg§V Ambm .... Ad{MV _J dobtZm ~ha Zd§ ñdßZ hgV§ Am§ã`mMm _mohmoa H$mimoIr _i^ dg§V Ambm .... H$YrM gaV§ CÝhmÀ`m dIm©V nmonQ>r IwUm§Zr H$modù`m _IamV PmS>§ gOVmV dg§V Ambm .... nmZm§AmSy>Z PmS>m§Zm VH$mH$s H$ù`m bmOVmV {hadr bH$mH$s VOoë`mÀ`m aoer_ bS>r dg§V Ambm .... CbJS>V a§JHw$ß`m H$moH$si Hy$OZ CYiyZ XoVmV... àw$„ g¥OZ _J... dg§V Ambm .... nmZJirÀ`m CXmg AmR>dUr AdIi Pè`mV _mJ§ gmaV, dg§V `oVmo _moamÀ`m Vmoè`mV gwJ§YmMo gS>o qenVmo dg§V Ambm .... Ë`mMm ñne© _Ywa ñdmXmV MamMa boVmo... éUwPwUw ZmXmV Ad¿`m XohmV dg§V Ambm .... AZ² Jw{nV H$mZmV _ZmVhr PwbVmo ! JmU§ _ZmV dg§V Ambm .... F$Vy§À`m amOmMr JwT>r AmZ§XmMr dg§V Ambm ....
 • 8. JwT>rnmS>dm dg§V {deof
 • 9. JwT>rnmS>dm dg§V {deofH$Wm {MÌ … àXrn KmoS>Ho$ Ë`m Zo {Vbm Q>nbr _mabr Am{U Vmo AmV Jobm. ~§Jë`mÀ`m XmamVM {VZo Amnbm ^mVwH$brMm Ioi _m§S>bm hmoVm. Jmo~è`m JmbmMr, Hw$aù`m Ho$gm§Mr, Vr Mma-nmM dfmªMr _wbJr Amnë`m Ë`mÀ`m ~mobÊ`mVbm amoI {Vbm H$ibm. nU {VZ§ Ë`mH$S>o Xwb©j Ho$b§. ""Mhm-H$m°$s H$m` hd§ {VMm gmYm àíZ. ""H$mhr ZH$mo. ~Km`bm Ambmo hmoVmo... Ë`mZo gai _wÔçmbm hmV KmVbm. ~mhþbrbm ÝhmD$-_mIy KmbV hmoVr. AmV Jobm Vgm Vmo ""~{KVb§g Zm _J H$er dmQ>br. {VZo ghO amhÊ`mMm g¡b Pmbm. gmoâ`mda A§J Q>mHy$Z Vmo nSy>Z am{hbm. à`ËZ Ho$bm, nU à`ËZM. Vy H$Yr Ambmg... KamMr Vr _mbH$sU Agmdr. ""N>mZ Amho. gJirM _wb§ N>mZ {XgVmV. Ë`mV hr nU AR²>R>oMmirg-nÞmg dfmªMr Agob. H$mù`m a§JmÀ`m N>mZ Amho. _bm {VMm amJ ZmhrM.. Ho$gm§Mo d` bn{dbo Agbo Var Jmbmda éiUmè`m ""OmD$ Xo Zm O`§Vm.. {VZo {df` Q>mim`Mm à`ËZ H$mhr ~Q>m MhmS>r H$aVM hmoË`m. Mohè`mda gwaHw$Ë`m§Zr Ho$bm. Ioi _m§S>m`Mr V`mar gwê$ Ho$br hmoVr. JS>X bmbrZo ""OmD$ Xo Va OmD$ Xo... nU Varhr _bm H$mhr àíZm§Mr AmoR>m§Mr H$_mZ CJmM é§X Ho$ë`mMo dmQ>V hmoVo. Ë`mZo CÎma§ Zmhr {_imbr. åhUyZ Ambmo BWo.. {VÀ`mH$S>o ~{KVbo Am{U OmoamMm gwñH$mam Q>mH$bm. ""_bm VwÂ`m H$mhr àíZm§Mr CÎmao Úm`Mr ZmhrV. ~mhþbrbm A§Kmoi KmbU§ Mmby hmoV§ Ë`mdoir Ambmo. {VZo ñnï>nUo CÎma XoÊ`mMo Q>mibo.. AmVm Vr OodyZ Pmonr nU Jobr Agob. hm hm hm.. "nU.. Ë`mMm hm ñd^md {Vbm _mhrV hmoVm. H$moUË`mhr "nU Zmhr Am{U {~Z Zmhr. O`§Vm Amnb§ H$m` Jmoï>rH$S>o Vmo Zoh_rM {dZmoXmÀ`m A§JmZo ~Km`Mm Am{U R>ab§ hmoV§. AmnU EH$_oH$m§À`m Am`wî`mV S>moH$mdm`Mo _J ñdV…M _moR>-_moR>çmZo hgm`Mm.. Zmhr.. _J VwPo ho àíZ H$m
 • 10. JwT>rnmS>dm dg§V {deof "H$m O`§VmZo Moham Ìm{gH$ H$aV àíZ {dMmabm. H$maU Vr Ý`mhmiV hmoVm. {VZo EH$Xm {VÀ`mH$S>o ~{KVbo Am{U Z§Va _mP§ Zmd bmdUma Amho. Amnbm AOyZ KQ>ñ$moQ> Pmbobm O`§VmH$S>o ~{KVbo. _J hbHo$M {VZo O`§VmÀ`m nm`mbm hmV Zmhr, åhUyZ. bmdbm Am{U _J {VÀ`m nm`mbm.... "hmo! _J Zmhr bmdUma Vr VwP§ Zmd§. VwP§ Zmd {Vbm bmdÊ`mV O`§Vmbm H$ibo Zmhr. H$m` hmoV§` Vo.. {VZo Vr ~mhþbr _bm ñdmañ` Zmhr. CMbbr Am{U Amnë`m ImobrH$S>o {ZKyZ Jobr. O`§Vm {VÀ`m {VZo VmoS>m`M§ åhUyZ gm§JyZ Q>mH$b§. nmR>_moè`m ~mb_yVuH$S>o ~KV am{hbm. "àíZ ZmdmMm Zmhr.. ho Vwbmhr _mhrV Amho. O`§VmZo "O`§Vm... _bm dmQ>V§ VwÂ`m àíZm§Mr CÎma§ Vwbm {_imbr {OVH§$ em§V amhVm `oB©b {VVH§$ em§V amhÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. AgVrb.. {VÀ`m `m dmŠ`mZo Vmo àM§S> AñdñW ~Zbm. Vy CÚm AmUIr Xhm _wb§ AmUbrg Am{U Ë`m§Zr _mP§ Zmd Ë`mÀ`m ñdßZm§Zm gwé§J bmJbm hmoVm. H$moUrVar Ë`mMm Jim bmdb§ Var _bm haH$V Zmhr, ho Vwbmhr _mhrV Amho. _bm Ë`m AmdiVmo` Ag§ dmQ>V hmoV§. Vmo {VÀ`mH$S>o ~KV hmoVm Am{U _wbr{df`r amJ Zmhr.. nU hoM Oa H$am`M§ hmoV§ Va _J... ñdV…bm {eì`m KmbV hmoVm. Ë`m jUr Ë`m KamV amhU§ åhUOo "_J H$m` ZaH$ dmQy>Z Vmo VmS>H$Z² ~mhoa nS>bm. XadmOmVyZ ~mhoa `oVmZm " _J.. OUy Vwbm _mhrVM Zmhr.. O`§VmZo àíZ Ë`mMm nm` EH$m IoiÊ`mbm bmJbm. MQ>H$Z Ë`mM§ _Z hbb§. {dMmam`Mm Ho${dbdmUm à`ËZ Ho$bm. nU {VZo Moham ~mOybm Ë`mZo Vo IoiU§ CMbb§. Ë`mbm Ë`m _wbrMr ZOa AmR>dbr Ho$bm. _Kmer ^mVwH$br IoiUmar Vr _wbJr AmV Ambr. {VZo Am{U _J {VMr. Am`wî`mV EdT>m _moR>m ^mVwH$brMm Ioi S>mì`m hmVmV ~mhþbr KQ²>Q> Yabr hmoVr. S>moù`mV H$éUo{edm` Ë`mZo ~{KVbm ZìhVm. {Od§V IoiÊ`m§Zr IoiUmè`m {VÀ`m Xwgam ^md ZìhVm. Jmbm§da CXmgVoMo T>J XmQ>rdmQ>rZo ~gbo ^mVwH$brÀ`m IoimMo Vmo EH$ IoiUo Ho$ìhm§M hmoD$Z Jobm hmoVo. Ë`m _wbrZo EH$Xm {VÀ`mH$S>o Am{U EH$Xm O`§VmH$S>o hmoVm. AmVm Ë`mV AmUIr EH$m IoiÊ`mMr ^a ~{KVbo. _J {VZo hbHo$M hmVmVrb ~mhþbr g_moaÀ`m Q>o~bda nS>br hmoVr... R>odbr Am{U {VÀ`mnmer Ambr. O`§Vm ~KV hmoVm. {Vbm
 • 11. JwT>rnmS>dm dg§V {deof{deof ~§ Sy> hm dmñV{dH$ H$mhrVar Ü`o` dJ¡ao Camer KoD$Z ~miJUmam EH$ {dÛmZ hmoVm; nU Ë`mMr _w»` JmoMr hr Ë`mÀ`m ZmdmV hmoVr. Amnb§ Zmd H$m_ AmnU Ho$b§ nm{hOo hm {dMma H$mhr Ë`mbm ñdñW ~gy XoV ZìhVm. gm`ÝggmaI§ _amR>r {df`mV Zdg§emoYZ Zmhr. n§Mdrg df} KmbdyZ Zo_mS>|Zr "qhXy ~§Sy> Amho Ë`m_wio Amnë`mbm H$moUr {dÛmZ g_OV H$mX§~ar {b{hbr Va {VÀ`m 25 hOma àVrnU Inë`m Zmhr `mM§ eë` Zmhr åhQ>b§ Var Ë`mbm hmoV§M. Am{U ZmhrV. {edm` ~marH$ gmarH$ Jmoï>r o$g~wH$da gm§JyZ Ü`o`dmXr dJ¡ao nwÊ`mVbo ~hþVoH$ bmoH$ H$m` AgVmVM. Q>mH$mì`mV Ë`mgmR>r n§Mdrg df} KmbdyZ qhXy H$embm Ë`m_wio Ë`m§M§hr Hw$Umbm H$m¡{VH$ Agm`M§ H$mhr {bhm`Mr Agm hiwdma ~« H$mT>Umao gm{hpË`H$ AmhoVM. H$maU ÝhdV§. Zmhr åhUm`bm Amnbr gmgy MmaMm¡Km§V Ë`m_wio H$emMo g§emoYZ H$amd§ Am{U H$emda nrEMS>r Amnë`mbm ~§S>mon§V åhUVo `mM§ Var Ë`mbm ~a§ dmQ>o. H$amdr Agm `jàíZ Jobo H$mhr _{hZo Ë`m§À`m _ZmV Amnbm Pmbm Vmo Pmbm {ZXmZ nmoam§À`m Zmdm§Mm Var Ka H$ê$Z hmoVm. Kmoi hmoD$ Z`o EdT>çmMgmR>r Ë`mZ§ Ë`m§Mr Zmd§ ZrQ> EH$Xm "_r {edmOramOo ^mogbo ~mobVmo` hm {dMma H$ê$Z R>odbr hmoVr. _wbJm Pmbm Voìhm Ë`mM§ {gZo_m nmhVmZm Vmo hm gJim {df` _mÂ`mer ~mobbm. Zmd {dZmoX R>odmd§, Ag§ Ë`mM§ ~m`H$moM§ _V hmoV§ Vo À`m`bm Amnë`mbm nU Ag§ H$mhrVar kmZoída Ë`mZ§ hmUyZ nmS>b§. MmaMm¡Km§V _wbmMr AmoiI H$ê$Z dJ¡ao ^oQy>Z Amnë`m nrEMS>rM§ H$mhrVar H$ê$Z XoVmZm H$m` XoVrb Va {H$Vr ~a§ hmoB©b, Ag§ Ë`mbm dmQ>V hmoV§. gm§JUma- hm Am_Mm {dZmoX Agm `w{º$dmX _amR>rÀ`m Zmdmda {gZo_mdmbo, amOH$maUr, Q>rìhrdmbo H$ê$Z Ë`mZ§ Ë`mM§ Zmd nmW© R>odb§ Am{U _wbrM§ {H$VrVar nwT>o Jobo ~K ZmhrVa Amåhr àmÜ`nH$ gmYm OmZH$s. boŠMaagwÕm Amnë`m Zmdm_mJo "àmoo$ga {b{hVmo Am{U Ë`mÀ`m ~m`H$moZ§ boQ>oñQ> °$eZM§ OmÝhdr Hw$Umbmhr Ë`mVbm $aH$ H$iV Zmhr. EdT>çm H$R>rU gwMdb§ hmoV§; nU Q>rìhrdaÀ`m _amR>r _m{bHo$Vrb Zmd§ n[apñWVrV g§emoYZ H$am`Mo Var H$moUË`m {df`mda gwMderb Va Ho$~b H$mTy>Z Q>mHo$Z Agm Ë`mZ§ ~§S>çm ho nmoQ>{VS>H$sZo ~mobV hmoVm. {Vbm X_ {Xbm. Ë`mMm `mo1⁄2` Vmo n[aUm_ AWm©VM ~§S>çm Vy _amR>r {gZo_mdaM H$m Zmhr g§emoYZ Pmbm. Q>rìhrdaÀ`m OrdZmdí`H$ _m{bH$m ~§X H$aV H$mhrVar Amnbm {df` ¿`m`Mm H$s ~wdm "_amR>r hmoÊ`mnojm Amnbr _wbJr {ZZmdr am{hbr Var Mmbob VéU Am{U _amR>r {MÌnQ>- EH$ gdmªJrU {dMma {dW Agm AË`§V ì`dhmar {dMma {VZ§ Ho$bm Am{U Vr Jßn ñnoeb ao$aÝg Qy> Jobr nmM-ghm df} dJ¡ao. ~gbr. ~§S>mon§Vm§Mm {dO` Pmbm. ho _r Amnb§ Ë`mbm ghO ~a§ dmQ>md§ åhUyZ nU KaÀ`m Kar {_imbobm {dO` H$m` H$m_mMm åh§Q>b§ Ia§ nU ~§S>mon§V noQy>ZM CR>bo. g_mOmV aoH${J«eZ {_im`bm hd§, ho Ë`mbm àH$fm©Z§ "XoAa `y Ama. _bm ho H$g§ gwMb§ Zmhr ho åhUVmV Vg§ dmQ>V hmoV§. ~a§ _Zwî` Mm§Jbm _amR>rMm AmVmn`ªV ~§S>çm {gar`g hmoVm.-"YÝ`dmX {_Ìm, Vwbm àmÜ`mnH$. nU J§_V Aer H$s kmZoídarMm Aä`mgH$ ^oQ>b§ H$s _bm ~a§ H$m dmQ>V§ ho AmO H$ib§ _bm. Ag§ ZmVodmBH$m§_Ü`o {_adb§ Var g_mO Vg§ g_OV Vy `ma H$mhrVar Zdm {dMma XoVmog _bm. VwPo Am^ma ZìhVm. H$maU _amR>rÀ`m àmÜ`mnH$mbm ~rEÀ`m _mZm`bm - AmbQy>Z nmbQy>Z gd©M dJmªZm kmZoídarMm Hw$R>bm "~§S>çm, Amda ñdV…bm. _r Amnb§ ho ghO Zm Hw$R>bm AÜ`m` {eH$dmdm bmJVmo. Ë`m_wio Vmo ~mobbmo Am{U _r VwPm {_Ì Amho, ñQw>S>§Q> Zmhr, ho ImoQ>§ AmnmoAmnM kmZoídarMm Aä`mgH$ hmoVmo. Var ~a§ ~mobm`bm. _amR>rMm àmÜ`mnH$ AgyZhr `mM§ dmMZ ~a§ Amho. ~a§ ~§S>çmZo MyH$ _mÝ` Ho$br Am{U ñdIMm©Zo 40 åhUOo d. nw. H$mio, nw. b. Xoenm§S>o Am{U AZwdm{XV én`o {H$_VrMo nm°nH$m°Z© {dH$V KoVbo. gm{hË`m `mnbrH$S>ohr _amR>rV H$mhr {b{hb§ OmV§ ho Ë`mZ§Va ~§S>çm H$m_mbmM bmJbm. AmnU _m{hVr AgUma; nU _amR>r_Ü`o H$mhrVar ~o{gH$ AmYr {df`mMm ZrQ> Aä`mg H$amdm, _J nrEMS>rMo
 • 12. JwT>rnmS>dm dg§V {deof a{OñQ´>oeZ H$ê$ ho Va Ë`mM§ R>ab§M hmoV§. Vm~S>Vmo~M _amR>r {gZo_m{df`r _amR>r VéUm§M§ H$m` _V Amho ho Ë`mZ§ AmYr Vnmgm`M§ R>a{db§. _r H$mhr Ë`mÀ`m ~amo~arZo qhS>V Zgbmo Var {df` _r gwM{dbm Agë`mZ§ Amnbr gJir YS>nS> _bm gm§{JVbr nm{hOo, Ag§ Ë`mbm àm_m{UH$nUo dmQ>V hmoV§. AmOÀ`m OJmV EdT>m àm_m{UH$nUm åhUOo hÔ Pmbr. nU ~§S>çm ho H°$a°ŠQ>a _bm _mhrV Agë`mZ§ Ë`mM§ {deof dmQ>b§ Zmhr. Ia§M åhUOo _amR>r {MÌnQ>m{df`r Ë`mM§ Img Ag§ _V ZìhV§. $º$ "ídmg {gZo_mÀ`m Am°ñH$admargmR>r Ë`mÀ`m ~mnmZ§ 151 én`m§Mr _ZrAm°S>©a Ho$br hmoVr Voìhm Ë`mM§ Q>miH§$ gQ>H$b§ hmoV§. "EonV Zmhr ñnYmªZm {gZo_o ~Km`Mr Va ZH$m nmR>dy Am{U Am_À`m ~mnmbm Zmhr A¸$b. _amR>rÀ`m ZmdmImbr bmoH$ H$m` dmÅ>ob Vo IndVmV. AmYr {gZo_mMo S>~o åhQ>b§ H$s Ë`mV gm§JyZ ~§S>çm ñdV…À`m Kar Jobm. [ai§ Agm`Mr. "ídmg_wio {gZo_mMo S>~o åhQ>b§ H$s Am°ñH$a AmVm ~§S>çm YŠŠ`mbm bmJbm `m {dMmamZ§ _r {ZpíM¨V §$S>mMo S>~o Ag§ Zd§ g_rH$aU Pmb§. Pmbmo. R>aboë`m {Xder ~§S>çm _mÂ`m Kar Ambm. Ë`mÀ`m hmVmV Q>o~bmdaÀ`m Mhmnojm Ja_ hmoD$Z _mÂ`mnwT>o ~§S>çmZo hr EH$ ~°J hmoVr. Ë`mZ§ ~hþVoH$ nrEMS>rMm à~§Y nmM H$m°nrO_Ü`o _wº$m$io CYibr hmoVr. dmñV{dH$ [aim§Mo S>~o Am{U §$S>m§Mo {bhÿZM AmUbobm {XgVmo` Ag§ _bm dmQ>V AgVmZmM ~§S>çmZ§ S>~o hm {dZmoX _r Ë`mnyduM H$moR>oVar dmMbm hmoVm; nU ~§S>çmZ§ Xwgè`mMm Mm§Jbm O_bobm [agM© nona Agmdm Aem amJmV Vr Vmo Amnë`m Zmdmda In{dbm! àmÜ`mnH$ _Zwî` åhUyZ _r ~°J eoOmaÀ`m IwMuda o$H$br Am{U ~yS> Q>oH$b§. Ë`mÀ`mH$S>o Xwb©j Ho$b§. Agmo. nU Eaìhr {gZo_m~Ôb H$mhr "H$m` WH$bobm {XgVmo` Ë`mÀ`mnwT>o H$m°$s R>odV _r Img _V Zgë`mZ§ Amnb§ g§emoYZ àm_m{UH$ hmoB©b Ag§ {dMmab§. Ë`mbm dmQ>V hmoV§. ~§S>çmZ§ H$m°boO VéUm§Zm {dMmaÊ`mgmR>r EH$ "" Zmhr {dQ>bobm, ~§S>çmZ§ {gb°~g CMbmd§ Vem hVme àíZmdbr V`ma Ho$br. Ë`mV gmYmaUnUo Ago àíZ hmoVo...... Mohè`mZ§ H$m°$sMm _J CMbbm Am{U Vm|S>mbm bmdbm. Ë`mMm 1 AmnU _amR>r {MÌnQ> hm nmhVm amJa§J R>rH$ ZìhVm. H$maU EdT>çm _§X Mohè`mZ§ Vmo Hw$R>b§hr no` 2 _amR>r {MÌnQ>m§_wio _amR>r ^mfoMm {dH$mg hmoVmo Amho nrV Zmhr. Ag§ Vwåhmbm dmQ>V§ H$m ""`mbm O~m~Xma Vy Amhog ~§S>çm d¡VmJbm. 3 B§J«OrÀ`m VwbZoV _amR>r {MÌnQ> OmñV gH$g AgVmV ""H$_mb H$aVmog ! _r H$m` Ho$b§ _r Va _amR>r {gZo_o H$m V`ma nU H$aV Zmhr 4 gÜ`mMm _amR>r {MÌnQ> hm _amR>r _ZmÀ`m g§dXoZm ñnï> ""nU _amR>r {gZo_m§da VéUmB© {déUmB© dJ¡ao KoD$Z [agM© H$aVmo H$m Vy H$am`bm gm§{JVmb _bm. Am_À`m H$m°boOmVbr nmoa§ {~ZS>moH$ 5 _amR>r {MÌnQ> ~KU§ hr _amR>r ^m{fH$ åhUyZ Amnbr AmhoV `mMm A§XmO hmoVmM _bm; nU Vo A°Q>{bñQ> {gZo_m§{df`r O~m~Xmar Amho, Ag§ Vwåhmbm dmQ>V§ H$m Var pŠbAa AgVrb Ag§ dmQ>b§ hmoV§. ~§S>çm ñdV…M àmÜ`mnH$ Agë`mZo $m°_© ^ê$Z XoUmè`m ""Pmb§ H$m` nU Vwbm Va eoH$S>çm§Zr $m°_© ^ê$Z {_imboV _wbm-_wbtMr H$_VaVm ZìhVrM. {edm` {gZo_mg§~§Yr H$mhrVar Zm" Amnbm _mñVa Aä`mg H$aVmo` ho H$ië`m_wio Zmhr åhQ>b§ Var ""Cn`moJ H$m` Ë`mMm Aao AmnU _amR>r {MÌnQ> H$m nmoam§Zm CËgmh dmQ>bmM. Ë`m_wio EoZdoir {dÚmÏ`mªMr g§»`m ~KVmo `mM§ EH$m dmŠ`mV YS> CÎma XoVm Amb§ Zmhr Hw$Umbm! EdT>r dmT>br H$s ~§S>çmbm àíZmdbrMo $m°_© H$_r nS>bo. Ë`m_ Vodrg {dÚmÏ`mªZr `mbm "_H$a§X AZmgnwao EdT>§M CÎma {Xb§` wio gwadmV Var CËgmhmV Pmbr. "AmVm _ñV ñQ>°Q>°pñQ>H$ _m§S>Vmo Mm¡nÞ OUm§Zr "Amåhr _amR>r {gZo_o ~KVmo H$maU Vo WoQ>a_Ü`o Am{U nadm S>mQ>m KoD$Z ^oQ>Vmo Vwbm, Ag§ hgë`m Mohè`mZ§ bmJVmV Ag§ {b{hb§`. Mma OUm§Zr `mM àíZmM§ CÎma," AmVm
 • 13. JwT>rnmS>dm dg§V {deof dmObo H$s ~mam Ag§ {b{hb§`. Ë`mVë`m AÜ`m©nojm OmñV _mñVa Pmë`m{edm` {b{hboë`m eãXm§_mJo XS>bobm AW© g_ OUm§Zr Ë`mnwT>o H§$gmV "Am`Q>_ gm±J {bhÿZ _mÂ`mM kmZmV ^a OÊ`mM§ H$m¡eë` `oUma Zmhr Vwbm. Vy dmM nwT>o Am{U ^mfoÀ`m Q>mH$br`o! MwH$m§H$S>o Xwb©j H$a ""Zer~ H$s _amR>r {MÌnQ> Am{U àojH$ `mn¡H$s Zo_Ho$ "" Aao nU hm _amR>rMm A{^_mZr Amho Zm _J ^mfm ZrQ> Hw$UmMo ~mam dmObo Vo {b{hbob§ Zmhr {bhm`bm ZH$mo" ""~mîH$i {dZmoX ZH$moV ~§S>çm VS>H$bm "" _r [agM© "" Vy _mJmgbobm Amhog AOyZ. "_amR>r ^mfoMm A{^_mZ H$aVmo`, _amR>r {gZo_m Zmhr. ho dmŠ` EH$m ~mB©H$À`m Z§~aßboQ>da," _am{R> ^meoMm A^r_mU ""gm°ar h§ ~§S>çm Vy _amR>r {gZo_m H$aVmo` Agm ~obJm_ Ag§ {b{hbob§ ~{KVb§` _r Am_À`m H$m°boOmV! Ë`m_wio BWo Amamon _bm VwÂ`mda H$am`Mm ZìhVm. nwT>o gm§J Zm VwPo ^mfoMm A{^_mZ hm AmS>Zmd, ~mobr Am{U BVam§er ^m§S>Ê`mM§ $mBªqS>1⁄2O AmVm _bm J§_V dmQy> bmJbr hmoVr. hË`ma EdT>çmnwaVmM Ko. AmJo ~T>mo "" Aao H$gbo ~moS>Š`mMo $mBªqS>1⁄2O! EH$mZ§ Va "{gZo_m ""Va nwT>o- _r AmJo ~T>bmo-"" _amR>r {MÌnQ> ~KUo ho ~KU§ hm _mPm OÝ_{gÕ h¸$ AgyZ _r Vmo ~KUmaM Ag§ _mPo EH$ à_wI H$Ìì`...Amnb§ H$V©ì` Amho. Ë`m_wio _amR>r ~mUoXma CÎma {Xb§`. bmoH$_mÝ`M OUy hm! {MÌnQ> ~KUo ho XoeH$m`© Amho Ag§ _r g_OVmo. ho Vw_À`m ""Aao nU Hw$UrVar {gar`g CÎma§ {Xbr AgVrb Zm n{hë`m àíZmM§ CÎma Amho...AÀN>m åhUOo hm àíZdmB©O CÎma ""AmhoV Zm. ho ~K {gar`g CÎma"" ~§S>çmZ§ Ë`mÀ`m XoVmo Amho åhUyZ ho {gar`g Amho Ag§ dmQ>V§` H$m Vwbm ~a§, ~°JoVyZ EH$ H$mJXm§Mr ^|S>mobr H$mT>br. AmYr {VÀ`mdaMm nwT>o H$m` Amho...XmoZ Agm AmH$S>m Amho, åhUOo ho Xwgè`m a~a~±S> H$mT>bm. EdT>m _moR>m AmH$ma Am{U EdT>m H$iH$Q> a§J àíZmM§ CÎma ~hþVoH$...Va 2. _amR>r {MÌnQ>m§_wio _amR>r ^mfoMm åhUOo hm a~a~±S> ~§S>çmZ§ H$m°boOÀ`m ŠbmH©$H$Sy>Z T>mnbm {dH$mg hmoVmo H$maU {MÌnQ>m§_wioM Hw$R>ë`mhr ^mfoMm {dH$mg AgUma ~hþVoH$. Vmo ZrQ> Jw§S>miyZ R>odbm. _J hiwdma hmVmZ§ hmoV AgVmo. qhXr {MÌnQ>m§_wio AmnU qhXr ~mobVmo Ë`m_wio $m°åg© ~mhoa H$mTy>Z Ë`mVbm hdm Vmo $m°_© emoYy bmJbm. EdT>çm ^æ`m bmoH$m§M§ ^mdV§. Ë`m_wio AmnU Amnbo _amR>r {MÌnQ> hiwdmanUo Vmo {dÚmnrR>mÀ`m CÎman{ÌH$m Var hmVmiVmo H$s Zmhr `ynr-{~hma_Ü`o bmdbo nm{hOoV åh§Oo Ë`m§Zm _amR>r `oB©b. _J `mMr e§H$mM Amho. {dÚmnrR> narjm§À`m H$mimV ~aoMXm Vmo Vw Amnë`m bmoH$m§Zm Q´>oZm ^ê$Z {VWo KwgImoar H$am`bm nmR>dbo $mZ doJmZ§ CÎman{ÌH$m§da Xo XUmXU IwUm H$ê$Z _mH©$ Q>mH$Vmo` nm{hOob. Aem àH$mao ^mfoMm {dH$mg hmoB©b. Am{U Ë`mMr ~m`H$mo Q>moQ>b H$ê$Z `mo1⁄2` Ë`m aH$mÝ`mV {b{hVo` ""H$er dmQ>Vo Am`{S>`m" ~§S>çmZ§ _mÂ`m nS>boë`m Ag§ Ñí` _r AZoH$Xm ~{KVb§`. Mohè`mH$S>o ~KyZ CËgmhmZ§ {dMmab§. _r {ZéÎma hmoD$Z nwT>Mr ""ho ~K, dmM ~§S>mon§Vm§Zr _mÂ`m nwT>çmV EH$ $m°_© CÎma§ dmMy bmJbmo.. Q>mH$bm. _r Vmo hmVmV KoD$Z dmMy bmJbmo. Ë`mda nÌmV daÀ`m 3) B§J«Or {MÌnQ>m§À`m VwbZoV _amR>r {MÌnQ> gH$g ~mOybm AmnU "lr dJ¡ao {b{hVmo {VWo ^Jì`m a§JmÀ`m emB©Z§ AgVmV H$maU EImXm {MÌnQ> gH$g Agm`bm AmYr R>iH$ Ajam§V" A{^_mZ Amho _bm _r _amR>r Agë`mMm Am{S>`Ýgbm g_Obm nm{hOo. Amnë`mbm B§J«Or {MÌnQ>mnojm Aer JO©Zm {b{hbr hmoVr. Ë`mImbr "g{MZ V|Sw>bH$a, bVm _amR>r {MÌnQ> OmñV bdH$a g_OVmV. Ë`m_wio Vo gH$g _§JoeH$a Am{U _hoe _m§OaoH$a `m _amR>r Apñ_VoÀ`m {Ì_yVubm AgVmV. {edm` B§J«Or {MÌnQ> Aíbrb AgVmV. Ë`m_wio _mPm _mZmMm _wOam! Ag§hr hmoV§. Hw$R>ë`m Var goZoMm hm Zì`m g_mOmda dmB©Q> n[aUm_ hmoVmo. Ë`mda ~§Xr KmVbr nm{hOo qH$dm X_mMm, Zì`m _ZyMm eya {enmB© Amho (H$moU _bm dR>Urbm AmUy Vo _amR>r_Ü`o S>q~J H$ê$Z XmI{dbo nm{hOoV. åhUOo _amR>r eH$Vmo Vo _r nmho... hr nwT>Mr Amoi AWm©VM Jwá!) ho H$im`bm H$bmH$mam§Zm H$m_ {_iob. CXm. qQ>~ gwXoe ^mogbo... H$mhr AdKS> ZìhV§. _mZ da H$ê$Z ~§S>çmH$S>o nm{hb§. Vmo JmbmVë`m JmbmV ""Aao nU `mV {gar`g H$m` Amho _r ~§S>çmbm {dMmab§ hgV hmoVm. ""nwT>o dmM ""Amao, Aíbrb B§J«Or {gZo_o _amR>rV S>~ Ho$ë`mda bJoM "" _r _amR>r Amho `mMm _bm gmW© A{^_mZ Amho _r _ íbrb H$go hmoVrb...Am{U B§J«Or {gZo_o Aíbrb AgVmV Agm moR>çmZ§ dmMy bmJbmo ""_amR>r Agë`m_wio gd© _amR>r H$m`©H«$_m§Zm gaigmoQ> Amamon H$gm H$ê$ eH$Vmo hm _wbJm nmqR>~m XoU§ ho _mP§ H$Ìì` Amho...H$Ìì` ""Ag§ H$m` H$aVmog; Ë`mZ§ B§J«OrVbo Zo_Ho$ "VoM {gZo_o ""H$V©ì` åhUm`M§` Ë`mbm ~§S>çmZ§ Iwbmgm Ho$bm "" ~{KVbo AgUma Zm! Vo gmoS>. íbrb-AíbrbVoÀ`m àíZmda
 • 14. JwT>rnmS>dm dg§V {deof AmnU AmVm ~mobm`bm ZH$mo, Vmo {df` doJim Amho. Ë`mnojm gwXoe ^mogbo dJ¡ao bmoH$m§À`m amoOJmamMrhr Ë`mbm H$miOr Amho. hm _wÔm Ü`mZmV Ko. Mma Z§~a dmM. 4 ""gÜ`mMm {MÌnQ> _amR>r _ZmÀ`m g§doXZm ñnï> H$aVmo Agm àíZ ga Vwåhr {dMmabobm Amho. Va _amR>r _Z ho Iyn g§doXZerb AgV§. Amåhr _moSy> nU dmH$Uma Zmhr. JmoaJar~ OZVoMo Aly nwgÊ`mV _amR>r _mUyg AmKmS>rda Amho. A_o[aHo$V _moR>_moR>çm H§$nÝ`m§_Ü`o _amR>r _mUyg H$m_mbm Amho....Aao ~§S>çm `mZ§ H$m` dmÅ>ob Ë`m AmoitMr AmJJmS>r Ho$bobr Amho....Am{U ho H$m` nwT>o _amR>r {MÌnQ>m§V hr doXZm {XgVo g§doXZm Am{U doXZm `mVM Kmoi Amho `m ~hmÔamMm! ""Ë`mnojmhr {dZmoXr CÎma nmMì`m àíZmM§ Amho Vo dmM. ~§S>çm hm OUy H$mhr {Vgè`mM Hw$UmMm Var [agM© Agë`mgmaIm§ VQ>ñWVoZo _mÂ`mer ~mobV hmoVm. _r {Z_yQ>nUo _amR>r {MÌnQ> ~KU§ hr O~m~Xmar _amR>r ^mfH$ åhUyZ Amnë`mda Amho Ag§ Vwåhmbm dmQ>V§ H$m `m ~§S>çmÀ`m nmMì`m àíZmM§ CÎma dmMy bmJbmo. CbQ>b§. Ë`mda EH$ nÌdOm {Z~§YM hmoVm- 5 _amR>r ^mfoMm A{^_mZr åhUyZ àË`oH$ _mUgmZo "ga, AmnU _amR>r {MÌnQ> Am{U VéUm§Mr Ë`m{df`rMr Imbrb H$V©ì` H$amdo.. AmñWm `mda g§emoYZ H$arV AmhmV `mMm AmZ§X dmQ>bm, 1 Hw$R>ë`mhr _mUgmer _amR>rVM ~mobmdo _J Vmo ^æ`m Amnbo A{^Z§XZ. na§Vw _amR>r {MÌnQ>mMr gÜ`mMr n[apñWVr hr Agmo qH$dm A_o[aH$Vbm B§J«O Agmo. Vmo Amnë`mer Oa ~mig§ ZgyZ gyO Amho, Ag§ _mP§ _V Amho. EImÚm g§gJ©OÝ` Ë`mÀ`mM ^mfoV ~mobVmo Va AmnU eonyQ> H$m Kmbm`Mo amoJmV gyO `mdr Vgm hm g§gJ© Amho Am{U BVa gd© g§gJ©OÝ` 2 $º$ _amR>r {gZo_oM ~KmdoV. H$mhr bmoH$ nadS>V Zmhr amoJmà_mUo hm g§gJ©hr "ídmgm_m©$VM Pmbobm Amho! (dm, åhUyZ añË`mdaÀ`m "{eS>çm KoVmV Ë`m {dH$Umao bmoH$ _amR>r nmoaJr {dZmoXr Amho! AmnU Iye) _amR>r {MÌnQ>mÀ`m CÞVrgmR>r AgVmV H$m Voìhm añË`mdê$Z ¿`m`À`m {gZo_mÀ`m {eS>çm Amåhr VéU H$mhrhr H$aV Zmhr. qH$~hþZm Amåhr H$m` Ho$b§ Amnë`m _amR>r nmoam§H$Sy>ZM ¿`mì`m. nm{hOo _amR>r {MÌnQ> Mm§Jë`m XOm©Mo H$mT>U§ hr O~m~Xmar {Z_ 3 _amR>r {gZo_m§À`m OmoH$da _moR>çm§Xm hgmdo. m©Ë`m§Mr Amho. Mm§Jbo dmQ>bo Va Vo Amåhr nmhÿ. `mV A{^_mZmMm 4 JUnVrV $º$ _amR>r JmÊ`m§daM ZmMmdo. AmOH$mb àíZ `oVmoM Hw$R>o Ver JmUr `oVmV. AmVm Vwåhr g§emoYZ H$arV AmhmV Vg§ g§emoYZ Vw_À`m 5 Xa AmR>dS>çmbm EH$ Var _amR>r {gZo_m ~KrZ Aer àíZmM§ CÎma XoÊ`mÀ`m {Z{_ÎmmZ§ _r H$ê$Z ~{KVb§. Xadfu gË`gmB©~m~m§À`m nm`mer enW ¿`mdr. XmoZ-Mma _amR>r {gZo_m§Mr MMm© hmoVo. BVa àX{e©V {MÌnQ>m§M§ 6 emgZmZo _amR>r {gZo_m ~KUmè`m§Zm AZwXmZ Úmdo. H$m` hmoV§ "ídmgZ§Va àX{e©V Pmboë`m _amR>r {MÌnQ>m§Mm emoY 7 _r {edmOramOo ^mogbo ~mobVmo` `m {gZo_mbm Am°ñH$a ¿`mdm Aer `m{Z{_ÎmmZ§ _mPr BÀN>m hmoVr. _bm {MÌnQ>m§Mr {_imboM nm{hOo! ZwñVr `mXrM hdr hmoVr; nU XwX£dmZ§ Aer `mXr Hw$R>ohr ghO AJ{VH$ Mohè`mZ§ ~§S>çmH$S>o ~{KVb§. Vmo pñWVàkmà_mUo CnbãY Zmhr. OJmVë`m ~hþVoH$ ^mfm§_Yë`m {MÌnQ>m§Mr `mXr Amnë`m $m°åg©Mm JR²>Q>m CMH$V hmoVm. AmVm Ë`mZ§ Ë`mVyZ ghO CnbãY hmoVo. _amR>r {MÌnQ>m§{df`rMr, OwÝ`m OmD$ Úm ñQ>onb Ho$bobr VrZ-Mma nmZ§ H$mT>br. nU B§Q>aZoQ>À`m H$mimVë`m {MÌnQ>m§Mr `mXrhr CnbãY Zmhr. "" ho dmM. _{hbm à{V{ZYr." _mÂ`mH$S>o Vo H$mJX XoV Vmo nwÊ`mVë`m amï´>r` {MÌnQ> g§J«hmb`mVë`m dmMZmb`mV `mgmR>r åhUmbm. _r à`ËZ Ho$bm. {VWë`m Omoer _°S>_Zr _bm H$mhr OwZo ao Ë`mVbm n{hbm ~§S>çmZ§ V`ma Ho$bobm $m°_© H$moam hmoVm. $aÝgog CnbãY H$ê$Z {Xbo, Ë`mdê$Z _r hr `mXr Ho$br. Vr Vw_ Ë`mda $º$ H$mbr "_mJo nmhm Ag§ {b{hb§ hmoV§. _r nmZ À`m g§emoYZmgmR>r Cn`moJr nS>ob åhUyZ Imbr XoV Amho. EH$M
 • 15. JwT>rnmS>dm dg§V {deof H$am. `m gd© {MÌnQ>m§Mr Zmd§ _moR>çmZ§ Cƒmê$Z ~Km. ZwñV§ Zmd AmB© Z§ 1, aoñQ>m°a§Q>, JmT>dmM§ b3⁄4, dmMyZM Vmo ~KÊ`mMr BÀN>m hmoUma Zmhr. AWm©V `mbm AndmX 2007 AmhoV. ho Á`mMo Ë`mZ§ R>admdo. OmD$ {VW§ ImD$, gmS>o _mS>o VrZ, lr {g{Õ{dZm`H$ _{h_ m, XodH$s, _w¸$m_ nmoñQ> b§S>Z, AmB© eßnW, qQ>1⁄2`m, H$Xm{MV, 2004 _mPr AmB©, gIr, VhmZ ,_Z nmIê$ nmIê$, _r A_¥Vm g¡b, _m{ZZr, AmVm b3⁄4mbm Mbm, _mP§ Ka VwP§ ~mobVo`, O~aXñV, amOH$maU, Vwbm {eH$drZ Mm§Jbm YS>m, Xo Ka, {had§ Hw§$Hy$, Pw§O EH$mhr, ho Amnb§ Ag§M Mmbm`M§, Y¸$m, Amåhr gmVnwVo, OI_r nmo{bg, {ZVi, H$am`bm Jobmo VwÂ`mMgmR>r, gyZ Agmdr Aer, MVwa Zdam {MH$Zr ~m`H$mo, EH$, Jmob_mb, ~Hw$im Zm_Xod KmoQ>mio, Zmo àm°ãbo_, gmdbr, aUam{JUr, Hw§$Hy$ bmdVo _mhoaM§, _wIdQ>o, H$miy~mB©À`m ZmdmZ§ ~iramOmM§ amÁ` `oD$ Xo, Jm¡ar, _mhoaMm {Zamon Mm§J^b§, hmD$gw$„, _hmZXrÀ`m Vramda, gwhm{gZrMr hr 2008 gËdnarjm, AmB© VwPm Amerdm©X, {^D$ ZH$mog _r VwÂ`m CbmT>mb, gZB© Mm¡KS>o, JbJbo {ZKmbo, gIr, {nH${ZH$, nmR>rer Amho, AmoQ>r H¥$îUm_mB©Mr, XodamB©, AH$pënV, ^rVr Ama§ Ama§ Am~m AmVm Var Wm§~m, Am°pŠgOZ, YwS>Jyg, jU hm - EH$ gË`, OwB©br, gmdaIoS> EH$ Jmd, XodXmgr, A{^`mZ, _mohmMm, Jwb_moha, diy, J_^Z, gmgy Z§~ar OmdB© Xg Z§~ar, eoJmdrMm amUm JOmZZ, w$bnmIao, Am^mimMr gmdbr, ídmg. VhmZ, Jm|Úm _maV§` V§JS>§, _w§~B©Mm S>~odmbm, AmB©Mm Jm|Yi, 2005 AXbm~Xbr, _m`~mn, S>_S>_ {S>Jm {S>Jm, H$moëhmQ>çmM§ nmoa, AJ§ ~mB© Aaoƒm, Mm¡H$Q>, $moZoŠg, MH$dm, gmjmËH$ma, Am~m qOXm~mX, ~mn ao ~mn S>moŠ`mbm Vmn, gmda ao.., EdT>§g _r VwPr...VwPrM ao..., _mP§ Ka _mPm g§gma, X¡dmMm Ioi, Am^mi, w$b W«r Y_mb, dmgwXod ~id§V $S>Ho$, XmoKm§V boH$ bmS>H$s `m KaMr, CÎmam`U, XodmMm Ioi, amOm n§T>arMm, {Vgam AmVm gJi§ {dgam, MoH$_oQ>, _Yy BW§ Am{U M§Ð {VW§, H$dS>go, Amamon, qhXHo$gar, gmgy~mB© Oam OnyZ, {_bZ, gbm_, Mb bd H$a Zdam _mPm ZdgmMm, H$ê$ H$m gê$, gOZm VwÂ`mMgmR>r, 2009 gmH$ma, emoY, nH$ nH$ nH$mH$..., ào_ nmIa§, Xogê$S>...EH$ EH$ S>md Ymo~rnN>mS>, e§^a H$amoS>, Jmd Vg§ Mm§Jb§, na§nam, àVrjm EH$m jUmMr, W¡_mZ, n¡bVra, Q´>H$ Am°$ {S´>åg, _hmZXrÀ`m {Vamda, Aer nmIao `oVr, OmdB©~mny qPXm~mX, hmoV§ PwiyH$, _wÞm^mB© Egoñgr, Xr B§{S>`Z _wabr, {VKr, B‚mV Am~«y, Ag§ H$Yr H$Yr, gmbrZ§ Ho$bm KmoQ>mim, gmdar`m S>m°Q> H$m°_, I~aXma, eZr gmS>ogmVr, A_mZwf... EH$ Wama, gmgyMr _m`m, Kmo _bm AgbmM hdm, Jwb_mohmoa, {dO` XrZmZmW Mm¡hmZ, _oS> H$Yr AMmZH$, gdmb _mPm ào_mMm, EH$ CZmS> {Xdg, ZmWm nwao BZ Mm`Zm, Xodr H$më`m©Mr EH$dram, _r {edmOramOo ^mogbo AmVm, {ZU©`, H$b_ 302, garda gar, OÌm, H$m`ÚmM§ ~mobm, ~mobVmo`, ^mJ_^mJ, ZD$ _{hZo ZD$ {Xdg, ~moŠ`m gmV~§S>o, Pw_ Pw_ P§~r, OrdmnmS>, AmJ, H$_mb Y_mb, _§WZ-EH$ A_¥V ZmV _m_m ^mÀ`mM§, gw§Xa _mP§ Ka, J„rV Jm|Yi {X„rV ß`mbm, {hadm emby, Xdq~Xy, S>m|{~dbr $mñQ>, _mhoaMr _m`m, _wOam, H$Wm {VÀ`m b3⁄4mMr, PH$ _mabr ~m`H$mo Ho$br, hmoD$Z g»Im ^mD$ n¸$m d¡ar, _r Vwig VwÂ`m A§JUr, ~mYm, Amåhr OmD$ Xo, AmoaIS>m, ~oYw§X, {ZemUr S>mdm A§JR>m, a§Jamd Mm¡Yar, AgyZ bmS>Ho$, I§S>mo~mÀ`m ZmdmZ§, AmB© EH${damMm CXmo CXmo, Ë`m amÌr nmD$g hmoVm, b3⁄4mMr damV b§S>ZÀ`m XmamV, _mñVa ãbmBªS> Jo_, Zmar VwPr AO~ H$hmUr, gmZo JwéOr EHo$ _mñVa, {VÝhr gm§Om, _Ý`m g‚mZm, h[aíM§ÐmMr °$ŠQ>ar, 2006 J§Y, [aQ>m, Jm^«rMm nmD$g, hm` H$m` Zm` H$m`, _ZmVë`m bmb~mJMm amOm, ~o^mZ, {hadm MwS>m, AmVm _r H$er _ZmV, ZmVrJmoVr, hgVrb Ë`mMo XmV {XgVrb, _mZgÝ_mZ, {XgVo, _mVr_m`, Hw§$Hy$ Pmb§ d¡ar, ~miy_m_mÀ`m ZmdmZ§, N>S>r AYm§Var, ~o XwUo gmS>oMma, ~m`H$moÀ`m ZH$iV, g_m§Va, ZQ>a§J, bmJo N>_ N>_, ^º$s hrM Iar eº$s, e§^y _mPm ZdgmMm, OmoJdm, $m°aoZMr nmQ>brU, Jmoï> N>moQ>r S>m|JamEdT>r, gË`, {VM Mî_o~hmÔya, Am`bm ao..., AI§S> gm¡^m1⁄2`dVr, XodmenW ImoQ>§ gm§Jy eHo$b, H$m°ÝñQ>o~b H$m_Zm H$m_Q>oH$a, H$O© Hw§$H$dmMo gm§JoZ, ZmZm_m_m, J¥hbú_r, amñVm amoH$mo, hr nmoaJr H$moUmMr, `§Xm H$V©ì` Amho, _mPm Zdam VwPr ~m`H$mo, ew^_§Jb gmdYmZ, {deof gyMZm 2007 Vo 09 gmbÀ`m {MÌnQ>m§Mr `mXr _mo{hË`m§Mr aoUwH$m, {_eZ M±{n`Z, _mhoaMr _m`m, AmZ§XmM§ AnyU© Amho. hr `mXr B§Q>aZoQ>À`m AJ{UV gmB©Q²>g_YyZ ImoXyZ PmS>, Bíe.., Jmo{Oar, {Xdg|{Xdg, AjVm Aly§À`m, eodar, H$mT>br Amho. H$mhr nyU© Pmbobo nU àX{e©V Z Pmbobo qH$dm bnyZ N>nyZ, XwJ} XwK©Q>^mar, Wm§J, _mVrÀ`m Mwbr, ~m~y, _m`~mn, _moR>çm eham§_Ü`o H$YrM Z Ambobo Ago AmUIr Ag§»`
 • 16. JwT>rnmS>dm dg§V {deof {MÌnQ> AgVrb Á`m§Mr Zmd§ _bm gmnS>bobr ZmhrV. H$Xm{MV ìhm`bm bmJë`m AmhoV. H$mhr Mm§Jbo {MÌnQ> `mVyZ gwQ>bohr AgVrb, Zmhr Ag §Zmhr. ""Am{U {VM§ ho EH$ Ia§ Amho ~a§ H$m, ZwñVr Zmd§ dmMbr VargwÕm Amnë`m gJù`m àíZm§Mr CÎma§ `m Zmdm§_Ü`o {MÌnQ>m§Mr Var Ë`mMm XOm© H$iy eHo$b ! _J H$m` VwÂ`m AmhoV. [agM©M§ H$m` ew^oÀN>m! ""IS²S>çmV Jobm [agM©. AmVm _bm H$ib§ AOyZn`ªV § S>moH§$ XwIm`bm bmJb§ hmoV§. hr EdT>r Zmd§ EdT>o {MÌnQ> Hw$Ur Agm [agM© Ho$bobm H$m Zmhr`o Vo. OmD$ Xo hmVr KoVboë`m _amR>rV àX{e©V hmoVmV Xadfu Am{U Ë`mVë`m Mma-XmoZ {gZo_ àË`oH$ H$m_m§Zm nyU©Ëdmbm Zob§M nm{hOo Ag§ Hw$R>o Amho {gZo_m m§{df`rÀ`m MM}VyZ AmnU _amR>r {MÌnQ>m§À`m `emÀ`m Jám V`ma H$aUmao AZoH$ OU Mma [ai§ eyQ> H$ê$Z àmoOoŠQ> S>ã`mV H$aVmo ~§S>çmÀ`m `m {dÚmWuZrMrhr H$_mb Amho! {VZ§ Zo_H$mM R>odVmV Va Ë`m§À`mdaMm [agM© _r AÜ`m©da gmoS>bm Va {~KS>b§ {df`mbm hmV KmVbm hmoVm Am{_ ~§S>çmbm W§S>m Ho$bm hmoVm! _r Hw$R>§ {ZXmZ _bm Ë`m§ H$maU Var Z¸$s _m{hVr Amho. ~§S>çmbm H$mJX naV Ho$bo. ~§S>çmM§ åhUU§ nQ>b§. "`oVmo åhUyZ Vmo {ZKmbm. XmamVyZ "AmVm _r {dMmab§ ~mhoa nSy>Z bm§~da N>moQ>r hmoV OmUmar Ë`mMr AmH¥$Vr _bm "" AmVm H$m` _mOr hdmM Jobr Vo hr `mXr dmMyZ. EImÚm {gZo_mVë`m em°Q>_Ü`o AgVo Ver dmQ>br. Hw$R>ë`m~a§ nÞmgmVbo nmM ~ao AgVrb. åhUOo eoH$S>m Xhm Vohr "~a§ {gZo_mV AmnU Agm em°Q> ~{KVbm hmoVm Vo _r AmR>dy bmJbmo. Ag§bob§ à_mU. ho gJio Ago Oa {MÌnQ> AgVrb Va _amR>r Zo_H§$ Zmd AmR>doZm nU H$m Hw$Umg R>mD$H$, hm {gZo_m _amR>r _ZmÀ`m g§doXZm dJ¡bo H$m` emoYy _r BW§ _mÂ`mM g§doXZm ~moWQ> Agob Ag§ H$mhr _bm dmQ>V ZìhV§.
 • 17. JwT>rnmS>dm dg§V {deofàH$meH$-‘ZmoJV _m Â`m boImMr gwédmV _r _m¡O àH$meZMo g§MmbH$ Ho$. {dîUwn§V ^mJdV `m§À`m EH$m gw§Xa dmŠ`mZo H$aVo. Vo nwñVH$m§{df`r åhUVmV, ""eaX F$Vy_Ü`o {VimÀ`m w$bboë`m eoVmV C^o am{hbo AgVm g§ñH$maj_ _Zmbm gm¢X`m©Mm Omo gmjmËH$ma hmoVmo VmoM gmjmËH$ma d VrM àMrVr Mm§Jë`m _w{ÐV J«§WmZo {_iVo. Ia§M AË`§V ZoQ>H$s, gw~H$ nÕVrZo àH$m{eV Ho$bobr Ame`g§nÞ nwñVHo$ hmVmV YaVmZm, dmMVmZm Omo AmZ§X hmoVmo Vmo AdU©Zr` AgVmo. Mm¡Wr Amd¥Îmr df© ìhm`À`m AmV àH$m{eV Pmbr Amho. Am_À`m Hw$bH$Uu Hw$Qw>§~mV Jobo VrZ {nT>çm hr nwñVHo$ dmMH$m§Zr S>moŠ`mda KoVbr AmhoV. àH$meZmMm ì`dgm` Agë`mZo AZoH$ CÎm_moÎm_ AmO _bm Ago OmUdVo, H$s àH$meH$m§Zr $º$ nwñVH$m§Mm OÝ_ _r nm{hbm Amho. _r ñdV… Jobr 17 df} àñWm{nV boIH$m§MmM {dMma H$ê$ Z`o Va Zì`m "H$m°pÝQ>Z|Q>b_Ü`o g§MmbH$ åhUyZ H$m`©aV Amho, Ë`m_wio X_mÀ`m, Zì`m H$ënZm KoD$Z `oUmè`m Zdmo{XV `m ì`dgm`mVrb AZoH$ AmìhmZo d g§Yr OdiyZ _m{hVr boIH$mbmhr àmoËgmhZ Úm`bm hdo. AmhoV. "na§nam Am{U àJVr ho Amnbo ~«rXdmŠ` OnV AmO dmMH$m§Mr AmdS> nmhVmZm Ago bjmV AmO {edmOr gmd§V, Zm. g§. BZm_Xma, lr. Zm. n|S>go, `oVo, H$s AmOMm dmMH$ hm $º$ H$Wm-H$mX§~è`m§V Hw$gw_mJ«O Aem {X1⁄2JOm§Mr nwñVHo$ àH$m{eV Va Ho$brM; Z a_Vm emór`, d¡km{ZH$ nwñVHo$, CÎm_moÎm_ M[aÌo, nU AZoH$ VéU boIH$m§Zmhr Zoh_r g§Yr {Xbr. ZdrZ AmË_M[aÌo, AZwdm{XV gm{hË` `mH$S>o dibm Amho. ~Xb, ZdZdrZ àdmh ñdrH$maë`m{edm` Hw$R>brhr àñWm{nV boIH$m§Mr nwñVHo$hr InVmZm {XgVmV. AmOhr g§ñWm {Q>H$V Zmhr, _moR>r hmoV Zmhr. _¥Ë`w§O`, N>mdm, `wJ§Ya, ``mVr, ñdm_r, amD$ `m§gmaIo ZdrZ ~Xbm§Mm {dMma Ho$bm Va EH$ A{^OmV gm{hË` bmoH$m§À`mV A_mn bmoH${à` Amho. `m _mÝ` H$am`bm hd§, H$s AmOM§ `wJ ho g§JUH$mM§, nwñVH$m§À`m Amd¥Î`m§da Amd¥Î`m InVmV {XgVmV. BboŠQ´>m°{ZH$ _r{S>`mM§ Amho. "B© ~wŠg `m àH$mamH$S>o AmOhr Mm§Jbo boIH$ {Z_m©U hmoV AmhoV, Zmhr Ag§ Xwb©j H$ê$Z A{O~mV MmbUma Zmhr. gÜ`m AZoH$ Zmhr; nU AmO àH$meH$ åhUyZ EH$ Jmoï> OmUdVo Vr àH$meH$ nwñVH$m§Mr "B© ~wŠg H$aVmZm {XgV AmhoV. åhUOo AmO nydugmaIr VmH$XrMr hñV{b{IVo Xw{_©i àH$meH$m§Zr VéU dJm©Mr AmdS>, H$b bjmV KoD$Z Pmbr AmhoV. AmOÀ`m VéU boIH$m§Zm $º$ boIH$ ZdrZ nÕVr Adb§~yZ, AmYw{ZH$ V§ÌkmZmMm $m`Xm åhUyZ H$[aAa H$aUo AdKS> Amho. Ë`m_wio Vo nyU© H$ê$Z ì`dgm`mV `mo1⁄2` Ë`m Zì`m Jmoï>r ñdrH$mam`bmM doi boIZmgmR>r XoD$ eH$V ZmhrV. gÜ`m doioA^mdr hì`mV. "B© ~wŠg `m àH$mamH$S>o AmìhmZ åhUyZ Z nmhVm Agob nU bmoH$m§Zr $ma _moR>r nwñVHo$, Aä`mgJ«§W ZH$mo gwdU©g§Yr åhUyZ nmhmdo. AmO H$m°pÝQ>Z|Q>bZohr Amnbr AgVmV. "B© ~wŠg V`ma H$aUo gwê$ Ho$bo Amho. AmO AmnU VéU boIH$m§Mm {dMma H$aVmo Voìhm àH$meZ ì`dgm`mV gO©ZerbVoMm AmZ§X Iyn g§Xrn Iao, gbrb Hw$bH$Uu, A{^am_ ^S>H$_H$a Aer Amho. AmO AmYw{ZH$ V§ÌkmZmÀ`m ghmæ`mZo (S>rQ>rnr, H$mhr Zmdo S>moù`m§g_moa `oVmV. AmO g§XrnMo "_m¡ZmMr CËH¥$ï> N>nmB© _{eÝg) nwñVHo$ {Z_m©U H$aUo gmono Pmbo ^mfm§Vao, "Zo{UdoMr Ajao Va gbrbMo "bndboë`m Amho; na§Vw hm ì`dgm` {VVH$mM AmìhmZmË_H$hr Amho. H$mMm nm{hbo, H$s _Z Cëhm{gV hmoVo. `m nwñVH$m§À`m Mm§Jbo CËH¥$ï> _amR>r `oUmao àw$ arS>g©, g§nmXH$ {_iUo AZoH$ Amd¥Î`m {ZKV AmhoV. "bndboë`m H$mMmMr AdKS> Pmbo Amho.
 • 18. JwT>rnmS>dm dg§V {deof AmnU Ooìhm nmhVmo Voìhm B§1⁄2b§S>-A_o[aHo$V EH$m-EH$m titels AmhoV. nU hr nwñVHo$ R>odm`bm _moR>o JmoXm_ bmJVo. nwñVH$mMr Amd¥Îmr 50 hOma qH$dm EH$ bmI àVtMr AgVo; AmO Zì`mZ§ {Z_m©U hmoD$ nmhUmè`m àH$meH$m§nwT>o h _moR>§ nU AmO Xhm H$moQ>tda _amR>r OZVm Agboë`m _hmamï´>mV EH$ AmìhmZ Amho. Vo XmoZ hOma àVtÀ`m Amd¥Î`m AgVmV. _bm dmQ>V§, àH$meH$- _bm dmQ>V§ EImÚm VéU hmoVH$ê$ _mUgmZ§ `m ì`dgm`mV ~wH$ gobg© dmMZ g§ñH¥$Vr dmT>dÊ`mV H$_r nS>V AmhoV. {eaVmZm ho _wÔo bjmV KoU§ AË`§V JaOoM§ Amho. AWm©V `m {edm` BboŠQ´>m°{ZH$ _r{S>`mM§hr AmH«$_U WmondUo AdKS> Amho. ì`dgm`mMr gH$mamË_H$ (+ve) ~mOy Amho. åhUyZ AmO ~a§ nwñVH$ V`ma Pmbo Var Om{hamVrM§ H$m` gÜ`m Xadfu 4000 _amR>r nwñVHo$ ~mOmamV `oVmV. AZoH$ ^mfm§Vrb _moR>çm dV©_mZnÌm§Vrb Om{hamVtMo Xa AmH$membm {^S>bo AZwdmXhr _amR>rV `oVmZm {XgVmV. AmhoV. Aem Om{hamVr XoUo d Ë`m nwñVH$m§Vrb Z$m `m§Mm AmO _bm ór àH$meH$ åhUyZ `oUmè`m AS>MUr H$m` Agm Vmi_oi ~gU§hr AdKS> Amho. àíZ AZoH$Xm {dMmabm OmVmo. J§_V åhUyZ EH$ CXmhaU gm§JVo. Vg§M ~wH$ gobg©H$Sy>Z `oUmar ~mH$s dgyb H$aU§ hohr {X„rVrb o$S>aoeZ Am°$ B§{S>`Z npãbeg© `m g§ñWoÀ`m H$mhr doim AdKS> OmV§. _r Zmd KoV Zmhr; nU _Ü`§Var EH$ ({X„r ~wH$ o$Aa_Ü`o) H$m`m©b`mV ~gbo AgVm ~hþVm§er ^maV^a à{gÕ AgUmè`m ~wH$ gobaZo EH$ dfm©gmR>r Am_Mo 3 nwéf àH$meH$M ~gbobo {Xgbo. Jßnm _maVmZm EH$OU J_VrZo bmI én`o WH$dbo hmoVo. åhUmbo, H$s Xod`mZr amÌr nmQ>uV AZoH$ nwñVH$m§Mr S>rëg gÜ`m OJ^aÀ`m àH$meH$m§Zm nm`agrMm _wÔm ^oS>gmdVmo hmoVmV. Ë`m_wio VwPr AZoH$ nwñVHo$ hmVyZ OmVmV. H$Xm{MV ho Amho. Amnbr CÎm_moÎm_ nwñVHo$ H$dS>r_mobmZo y$Q>nmWda Ia§hr Agob. nU _bm _mÌ ór åhUyZ Xwæ`_ dmJUyH$ {_imbr {dH$br OmVmV Voìhm àH$meH$mÀ`m _Zmbm {H$Vr `mVZm hmoVmV Amho Ag§ H$Yr OmUdb§ Zmhr. _r AmO Xoe-{dXoem§Vrb ~wH$ ho Amåhr AZw^dV AmhmoV. nm`agr WmondU§ ho AmìhmZ AmO o$Aabm OmV AgVo. H$mhr àH$meH$m§nwT>o Amho ho Z¸$s. Va Ag§ Amho Am_À`m àH$meZ ì`dgm`mMo A§Va§J. JmoXm_ hmhr EH$ H$irMm _wÔm Amho. AmO OmJm§Mo ^md Xwgè`mbm kmZmMm àH$me XoVm-XoVm àH$meH$hr Amnbr AmH$membm {^S>bo AmhoV. {Z_m©U Ho$bobr nwñVHo$ R>odUo hr EH$ àH$medmQ> Yw§S>miV AgVmo. {O{H$arMr ~m~ Pmbobr Amho. AmO H$m°pÝQ>Z|Q>bMr n§YameoÀ`mda
 • 19. JwT>rnmS>dm dg§V {deof‘wbmIV {X dmirMo {Xdg Odi Ambo, H$s Xmamda {$aVo {dH«o$Vo `oD$ bmJVmV. amOñWmZr, {~hmar, CÎma àXoemVrb {dH«o$Vo VèhoVèhoÀ`m dñVy _hmamï´>mVrbM. {VMo _Z lrH¥$îUmda OS>bo. _moR>çm ^mdmZo b3⁄4 XwgarH$S>o R>a{dbo. épŠ_UrZo YmS>g H$ê$Z Amnë`m KaÀ`m§{déÕ ~§S> Ho$bo. Amnë`mbm hì`m Ë`m KoD$Z {$ê$ bmJVmV. AgmM EH$ {dH«o$Vm AZ² Ë`mMm ì`º$ser {ddmh H$aÊ`mgmR>r g_mO, _`m©Xm, na§nam, gmWrXma Am_À`m XmamV Ambo hmoVo. H$mhr dñVy Ë`m§Zr ê$T>r `m§Mr ndm© Z H$aVm Vr lrH¥$îUm~amo~a niyZ Jobr. XmIdm`bm gwadmV Ho$br. _r Ë`mVrb EH$ dñVy ng§V Ë`mH$mir Ago Ym[aîQ>ç XmIdUo Xw{_©i hmoVo. _amR>r Ho$br Am{U _mob^md H$ê$ bmJbo. EdT>çmV Ë`mVrb órÀ`m ~§S>ImoarMr ~rOo BWo {XgVmV. B{VhmgH$mimV EH$OU åhUmbm, ""^m^rOr, AnZo Cggo Zhr ny{N>EJm Va PmerMr amUr bú_r~mB©Zo B§J«Om§{damoYr ~§S> Amn AHo$br IarX ahr hmo _r H$mhr CÎma XoUma, Ho$bo, bT>br. Ë`mhr AmYr XoemVrb Am{Xbemhr, EdT>çmV Xwgam åhUmbm, ""Mwn ahmo, Hw$N> nVm Zhr _wKbemhr{damoYr bT>Ê`mMo, Ë`m§Zm `m XoemVyZ hþgH$dyZ Vwåho. _hmamï´> _| Am¡aV gmoZm ^r IwX IarX gH$Vr h¡. bmdÊ`mMo ñdßZ nmhUmè`m {OOm_mVm hmoË`m. Ë`m§Mo BVZm A{YH$ma h¡ `hm± H$s Am¡aVm| H$mo. AnZm `ynr WmoS>r _moR>onU, gm_Ï`© àM§S> hmoVo. N>ÌnVr {edmOr _ Zm h¡. `hm± _amR>r Am¡aV H$mo ~am~a H$m A{YH$ma h¡ !"" hmamOm§Zm ñdmV§Í`mMo ñdßZ {OOmD§$ZrM {Xbo. O~aXñV _r Vm~S>Vmo~ Ë`mÀ`m CÎmamV _mPm hmoH$ma KwgS>bm _hÎdmH$m§jm Amnë`m _wbm_Ü`o {Z_m©U Ho$br. XoemV Am{U gwImdbo. Vo {dH«o$Vo Ia§M _ZmnmgyZ åhUmbo, H$s ñdmV§Í`mMo ñdßZ nmhUmar n{hbr ór EH$ _amR>r ór _hmamï´>mV dñVy {dH$VmZm dmnaÊ`mMr Ë`m§Mr Vr `wº$s hmoVr hr Ho$dT>r A{^_mZmMr Jmoï>. hmoVr, ho _bm _mhrV Zmhr. na§Vw H$moUË`mhr CÔoemZo XoemV ór {ejUmMr Xmao Iwbr H$aUmar n{hbr H$m AgoZm, Ë`m§Zr _amR>r ór~Ôb H$mT>bobo Vo CX²Jma ór _amR>r hmoVr. gm{dÌr~mB© w$bo `m§Zr `m XoemVrb gwImdUmao Z¸$sM hmoVo. _amR>r órMo g_mOmVrb, órbm {ejU XoD$Z {VMo Am`wî` AmË_^mZmÀ`m Hw$Qw>§~mVrb ñWmZ BVa amÁ`mVrb {ó`m§À`m VwbZoV àH$memZo COiyZ Q>mH$bo. Iao Va XoenmVirda IaoM doJio Amho H$m A{YH$ gj_ Amho H$m Ago àíZ gm{dÌr~mB© w$b|À`m Zmdo _moR>o {dÚmnrR> ìhm`bm hdo. _J _mÂ`mg_moa C^o am{hbo. H$m` _mhrV, Ë`m H$Zm©Q>H$, CÎma àXoe qH$dm ~§Jmb_ nwamUH$mimMm {dMma H$am`Mm Pmë`mg _amR>r Ü`o OÝ_ë`m AgË`m Va Vgo KS>bohr AgVo! Agmo. ór Ë`mhr H$mimV WmoS>r ~§S>Imoa hmoVr Ago åhUÊ`mg n§{S>Vm a_m~mB© amZS>o, Vmam~mB© qeXo, a_m~mB© amZS>o, haH$V Zmhr. JmoHw$imV JmontZm doS> bmdUmè`m bú_r~mB© {Q>iH$, S>m°. AmZ§Xr~mB© Omoer Aem Ag§»` lrH¥$îUmMr nËZr épŠ_Ur {dX^©H$Ý`m åhUOo Amnë`m _amR>r {ó`m§Zr g_mOmbm Zdr Ñï>r {Xbr. g§nyU© ^maVr`
 • 20. JwT>rnmS>dm dg§V {deof {ó`m§gmR>r Ë`m§Zr Zì`m dmQ>m V`ma Ho$ë`m. ho Zì`m dmQ>m V`ma H$aob Am{U à{VH$ma H$aVmZm Vr EH$Q>r AgUma Zmhr. åhUyZM H$aÊ`mMo, Z S>J_JVm Ë`mdê$Z MmbÊ`mMo gm_Ï`© _amR>r Mmoê$Z, bmoH$b_Ü`o Y¸$m _maUmè`m nwéfm§Zm _amR>r {ó`m ór_Ü`o AmOhr Amho. Q>mMÊ`m Q>moMVmV. {X„rV {~Mmè`m qhXr-n§Om~r {ó`m {Z_yQ>nUo Amho H$er hr _amR>r ór ~§S>Imoa H$s {Z_yQ>nUo gmogUmar Y¸o$ ImVmV. gm_Ï`©embr H$s e{º$hrZ Hw$Qw>§~mbm gd©ñd _mZUmar H$s ór Zdo ~Xb $ma MQ>H$Z AmË_gmV H$aVo. {VZo ñdV…bm Hw$Qw>§~mbm $mag§ _hÎd Z XoUmar nma§n[aH$ H$s AmYw{ZH$ {dMma _`m©Xmhr Mm§Jë`m KmbyZ KoVë`m AmhoV. 1⁄2b°_aÀ`m joÌmV Ho$bm Va bjmV `oB©b, H$s H$mo_bVm Am{U H$UIanUm `mM§ Agmo H$s H$mnm}aoQ> joÌmV, _amR>r _wbr-{ó`m Iyn _moH$ionUmZo EH$ {dbjU agm`Z _amR>r ór_Ü`o Amho. CJmM AÝ`m` dmJÊ`mnojm "KmQ>r Agm {e¸$m _mê$Z KoUo ng§V H$aVmV. gmogV, aS>V ~gU§ hm gd©gmYmaU _amR>r órMm ñd^md Zmhr. {ejUmÀ`m gd©M joÌm§V _amR>r {ó`m nwT>o AmhoV. H$[aAa {X„r XoemMr amOYmZr. ZwH$Ë`mM Ho$boë`m EH$m gd}jUmZwgma hm Ë`m§Mm AmO _§Ì ~Zbm Amho. Ë`mM~amo~arZo H$m¡Qw>§{~H$ {X„rV {ó`m§Mo gdm©{YH$ emofU hmoVo. {VWo ór gwa{jV Zmhr. O~m~Xmè`mhr Vr brb`m gm§^miVo Amho. AOyZ nÞmg dfmªZr añË`mZo MmbVmZm EImXm nwéf Aíbrb eoao~mOr H$ê$Z Jobm _amR>r ór Hw$R>o Agob `m àíZmMo CÎma emoYm`Mo Agë`mg Va {X„rVrb ór Jßn amhVo. $ma Va {eì`m nwQ>nwQ>Vo. _w§~B© Amnë`mbm $ma {dMma H$aÊ`mMr JaO Zmhr. OJmV, XoemV Or XoemMr Am{W©H$ amOYmZr, BWo Ago YmS>g Hw$Ur nwéf CKS>nUo gdm}ƒ nXo AgVrb Ë`mda _amR>r ór _moR>çm g§»`oZo Am{U H$ê$ eH$V Zmhr. _amR>r ór ho IndyZ KoV Zmhr. Vr JXuMr _moR>çm A{^_mZmZo {damO_mZ Pmbobr Agob `m~m~V _mÂ`m V_m Z ~miJVm, Ë`m nwéfmda OmoaXma h„m MT>dob, à{VH$ma _ZmV Var H$moUVrhr e§H$m Zmhr.
 • 21. JwT>rnmS>dm dg§V {deof‘wbmIV Z dlr_§V Hw$Qw>§~mM§ Ka - ~§Jbm - âb°Q> Aem H$moUË`mhr ^ì` {ZdmgmMm {VVH$mM ^ì`, XoIUm, amOoemhr {XdmUImZm. Ë`m_Ü`o C§Mr gmo Ë`mbm g_OmdÊ`mMm à`ËZ H$aVmV. hm _mUgmMm ghO ñd^md Amho. nU _m{bH$m§_Ybr nm̧ gX¡d Iyn Mm§Jbr qH$dm Iyn dmB©Q> AgVmV. $m, IwÀ`m©, Q>r nm°`, C§Mr Jm{bMo, Xmao {IS>Š`m§Zm `mda Hw$Urhr åhUob, H$s Vo gJio OU boIH$mZ§ AmH$f©H$ a§Jg§JVrMo nS>Xo, gOdbobr w$bo... gmao {b{hbobo g§dmX åhUVmV; nU boIH$mMr, {Z_m©Ë`mMr dmVmdaU Ka_mbH$mMo ^aKmog CËnÞ Am{U A{^éMr `m_mJMr J{UV§ doJir AgVmV. AmnU XmIdVmo Vo XmIdUmao! Aem {R>H$mUr dmdaUmar _mUgo Oer H$go Amho, `mnojm gdm©{YH$ Q>rAmanr {_idUmar _ AgVrb Agm AmnU àË`jmV A§XmO H$ê$ Ë`mbm N>oX m{bH$m Hw$R>br Amho ho nmhÿZ Ë`mMo AZwH$aU H$aÊ`mda XoUmar nmÌo, åhUOo _J gJio _hmJS>o Xm{JZo, H$nS>o ^a AgVmo. Ë`m_wioM Va H$mhrhr XmIdV Agbo `m§Zr ZQ>bobo AgVmV. nU Ë`m§Mr ^mfm, Xoh~mobr, Var bmoH$m§Zr AmaS>mAmoaS>m Ho$bm Var, H$moUr {H$Vrhr g§dmX Am{U dmJUo `m gmè`mÀ`m {I„r CS>dbr Var Xhm-n§Yam ~amo~a CbQ> AgV§. àË`oH$ ór EH$ 19ì`m eVH$mVrb _amR>r df}hr _amR>r _m{bH$m Mmby eH$Vo. Va gmogUmar, aS>H$s Var qH$dm gyS> EH${dgmì`m eVH$mV H$er dmñVdmer nyU© $maH$V KoVboë`m CJdUmar Var Am{U àË`oH$ nwéf EH$ g_OUma EH$ Va Ë`m_Yrb Aem _m{bH$m§~Ôb H$mhr ~mobmdo, Va AJ{VH$, Aghm` AgVmo qH$dm AZoH$ ~m~r H$mb~mø dmMmdo, {bhmdo EdT>rgwÕm Hw$R>b§ Var H$mañWmZ H$aÊ`mV _3⁄4 Pmboë`m AgVmV. _m{bH$m Amdí`H$Vm dmQ>V Zmhr. Aem _ AgVmo qH$dm Hw$R>ë`m Var órÀ`m nmhUmao ~hþg§»` àojH$ m{bH$m AmdS>rZo ~KUmè`m§Zm $º$ ~wÕrZwgma MmbUmam AgVmo... Anwè`m OmJoV âb°Q>_Ü`o _Zmo_Z H$monamnmgyZ hmV OmoS>UoM EdT>§ dmMë`mda Vw_À`m amhUmao AgVmV. Ë`m§Zm AmnU H$ê$ eH$Vmo. bjmV Amb§ Agob H$s ho dU©Z dmS>m, Jdmj, Xa~ma Aem `m _m{bH$m§_Ü`o XmoZ- Amnë`m KamVë`m N>moQ>çm Jmoï>r XmI{dUohr AdKS>; VrZ àH$ma AmhoV. Eo{Vhm{gH$ nS>ÚmdaÀ`m Hw$R>ë`mhr _m{bHo$Vb§ H$maU VéU nmbH$m§ZrM Ë`m _m{bH$m§Mr ^mfm Ë`m Ë`m Amho. `m _m{bH$m§_Ybr Ka§, nm{hboë`m ZgVmV. H$mimZwgma ~XbV OmUma ho Z¸$s _mUg§, Ë`m§M§ ZQ>U§-WQ>U§ åhUOo Amho. PmerMr amUr, a_m~mB© amZS>o ~mø gOmdQ> AË`§V AmH$f©H$, {XbIoMH$ {IidyZ B§J«Or`wº$ ~moby eH$Uma Zmhr ho Z¸$s, na§Vw 19ì`m R>odUmar, nwÝhm nwÝhm nmhmdrer dmQ>Umar, H$mhr OUm§À`m eVH$mVrb _amR>r EH${dgmì`m eVH$mV H$er g_OUma _ZmV _ËgamMr H$i CR>dUmar AgVo `mV dmXM Zmhr. EH$ Va Ë`m_Yrb AZoH$ ~m~r H$mb~mø Pmboë`m nU `m nmÌm§Mo {dMma, Ë`m§M§ dmJU§, Ë`m§Mm ñd^md, AgVmV. _m{bH$m nmhUmao ~hþg§»` àojH$ Anwè`m Ë`m§Mr ^mfm `m ì`º$sÀ`m A§Va§JmVyZ C_Q>Umè`m OmJoV âb°Q>_Ü`o amhUmao AgVmV. Ë`m§Zm dmS>m, Jdmj, Jmoï>r H$em AgVmV ho àË`oH$mbm _mhrV Amho. AmnU Xa~ma Aem Jmoï>r XmI{dUohr AdKS>; H$maU VéU gd©gm_mÝ` _mUg§ H$moUVmhr JwU _J Vmo Mm§Jbm Agmo nmbH$m§ZrM Ë`m nm{hboë`m ZgVmV. _wbm§Zr {dMmabo H$s dmB©Q> - nyU© doi dmJdV Zmhr. Amnbo ZmVog§~§Y, Va H$m` gm§JUma Ë`m_wio EdT>çm _moR>çm Zdè`mMr ^mfm ñd^mdmÀ`m doJdoJù`m N>Q>m gVV XmIdV EdT>rer ~m`H$mo nXamZo nm` nwgVo. Ago Ho$ë`mZo AgVmV. CXm. XmoZ ì`º$t_Ü`o dmX gwê$ Agob Zdam-~m`H$moVrb ào_ dmT>Vo Ago åhUVo Voìhm KamVrb Am{U {VW§ N>moQ>§ ~mi - ~mbH$ Amb§ Am{U Vo `m gmè`m§ZmM hgy `oV AgUma. Vr Zdè`mMo Cï>o ImVo XmoKm§H$S>o ~KyZ JmoS> hgb§ Va XmoKm§À`mhr amJmMm nmam Voìhm EH$m _wbrZo Amnë`m AmB©bm {dMmabo, "AmB© Cï>o {Zåå`mda `oVmo qH$dm Vo ~mi AZno{jVnUo Kgê$Z Am{U IaH$Q>o `m§V $aH$ H$m` AmB©bmhr Vmo $aH$ nS>b§ Va XmoKohr dmX {dgê$Z Ë`mbm ¿`m`bm YmdVmV ZrQ> gm§JVm `oB©Zm. Aem pñWVrV `m _m{bH$m ^mfonojm Am{U Vo aS>m`bm bmJb§ Va AmngmVrb dmX {dgê$Z {MÌm§dê$ZM OmñV g_OyZ ¿`mì`m bmJV AgUma.
 • 22. JwT>rnmS>dm dg§V {deof gm_m{OH$ _m{bH$m§_Yrb nmÌo B§J«Or`wº$ qhXr{_{lV J _ n.., "T>mobH$sÀ`m Vmbmda qH$dm AemM _m{bH$m nmhVmZm _amR>r ~mobVmV. H$mhr _m{bH$m§_Ü`o _amR>rVrb dmŠ` bJoM ì`{º$JV ~mbnUm{df`rMo àíZ {dMmabo OmVmV Am{U doJioM B§J«OrV ^mfm§V[aV H$aÊ`mMr `wº$s $ma hþemarZo dmnabr OmVo. _amR>r EoH$m`bm {_iVo. H$mhr doim Va gmgy-gwZoÀ`m ZmË`mVrb CXm. Vwbm g_Ob§ H$m _r H$m` åhUVmo Vo "Ama `y JoqQ>J _r Jw§Vm gm§JUmam Zo_H$m eãX ~hþVm§e bmoH$m§Zm _mhrV ZgVmo. Aem nÕVrZo g§dmX Ho$bm OmVmo. åhUOo Vwåhmbm Or g_OVo {Z_m©Ë`mÀ`m S>moù`mg_moa Zo_H$m H$moUVm àojH$ Amho hoM Ü`mZr Vr ^mfm ¿`m. `oWo AS>MUr ZgVmV. Va Vo àm°ãboåg o$g H$aV `oV Zmhr. qH$~hþZm ^mfm hr {dMmanyd©H$ dmnaÊ`mMr Jmoï> Amho. AgVmV. åhUOo H$Vm© {H«$`mnXmgmaIo XmoZ-VrZ eãX _amR>r `mMm {dga nS>ë`mMo {XgyZ `oVo. dmnabo H$s _amR>r _m{bHo$Mo g§dmX hmoVmV. dmŠ`mVrb BVa eãX `m nmíd©^y_rda hbŠ`m-w$bŠ`m _Zmoa§OZ H$aUmè`m B§J«Or AgVmV Ë`m_wio Amnë`m _amR>r _m{bH$m§_Yrb g§dmXmV Mm§Jb§ _amR>r ~mobUmè`m _m{bH$m AmhoV. nU AJXr _amR>rnU {H$Vr `mda g§emoYZ Ho$bo Va AË`§V J_VrXma {ZîH$f© AndmXmZoM. "EH$m b3⁄4mMr Xwgar Jmoï> hr _m{bH$m hbH$s g_moa `oVrb `mV dmX Zmhr. w$bH$s Amho. Iyn OUm§Zm AmdS>Vohr; nU nwÝhm VrM ~m~. gd©M _m{bH$m§Mr ZmdogwÕm H$ënH$VoMm gw_ma XOm© XmIdy nmÌo A{VMm§Jbr AmhoV. Varhr _yi _mZdr ^mdZm§Zm hmV KmbV bmJbr AmhoV. JmOboë`m qH$dm {Z_m©Ë`mÀ`m g§Kmbm Agë`m_wio Vr Amnë`mbm OdiMr dmQ>VmV. nU Aem _ AmdS>boë`m JmÊ`mMr Amoi ho _m{bHo$Mo Zmd AgÊ`mMr m{bH$m§Mm Vmob gm§^mibm OmUo Iyn H$R>rU AgVo. A{^Z`mVrb bmQ> Ambr Amho. gmh{OH$M EH$m M°Zobda "EH$mM `m OÝ_r gmYonUm Am{U CWinUm, {ZînmnnUm d _yI©nUm `m§Vrb OUy... Va XwgarH$S>o "{$ê$Zr Zdr OÝ_oZ _r... Agm H$mhrgm gr_maofm $ma Yyga AgVmV. J_Vrera àH$ma hmoVmo. Zmd Ago _moR>o Agmo H$s "gwdm{gZr, 1980 Vo 90 À`m XeH$mV Xya{MÌdmUr g§M KamoKar "dmXidmQ> `m§gmaIo gmYo gmono Agmo, H$Wm§À`m doJionUmÀ`m Ambo. Ë`m H$mimV "gmám{hH$s ZmdmMm EH$ H$m`©H«$_ hmoV Ago. ZmdmZo nmbWr KmJaM àojH$m§g_moa `oVo. qhXr OJVmMo AZwH$aU AmR>dS>m^amV H$moUVo H$m`©H«$_ hmoUma `mMr PbH$ XmI{dUmam H$aÊ`mÀ`m ZmXmV _amR>rnUmMm Ë`m§Zm {dga nS>Vmo. hm Vã~b Vmg^a MmbUmam H$m`©H«$_ Ago. Voìhm AZoH$ OU `m nmíd©^y_rda "[aA°{bQ>r emo_Yrb _amR>rMr AdñWm S>m`arV Ë`mÀ`m Zm|Xr R>odyZ Vo H$m`©H«$_ nmhV. _m{bH$mhr AmUIrZM Ho${dbdmUr hmoVo. H$maU B§J«Or, qhXr d _amR>r Ago Ë`m_Ü`o AgV; nU Ë`m _m{bHo$Mm àË`oH$ ^mJ VmOm dmQ>m`Mm. {VÝhr ^mfm§Mo ^arV àojH$m§À`m H$mZr ^adbo OmVo. _wbmIVH$ma nwT>o H$m` hmoUma `mMr MMm© a§JV Ago. gÜ`mÀ`m {H«$Ho$Q>À`m _amR>r () ~mobVmo Am{U Á`m§Zm àíZ {dMmaVmo Ë`m§Mo _amR>r gm_Ý`mBVH$s bmoH${à`Vm Ë`m§Zm {_iV hmoVr. Ë`mMo _w»` Q>moH$mMo doJiohr hmoVo. "hmo_ {_{ZñQ>a, "^m§S>m gm¡»` ^ao, "gm ao H$maU Ë`mMr ^mfm Vw_Mr Am_Mr hmoVr. Ë`mVë`m nmÌm§À`m
 • 23. JwT>rnmS>dm dg§V {deof d¥Îmr gm_mÝ`m§gma»`mM Agm`À`m; nU EImXmM KQ>H$ N>moQ>m Agbm Var BVH$m doJim Ago H$s Ë`m_wio Vr _m{bH$m {IidyZ R>odm`Mr. Xwgar _hÎdmMr ~m~ åhUOo H$mhrhr H$am Am{U Q>rAmanr {_idm, Aer JmoMr ZìhVr. Ë`m_wio 13 nmgyZ 52 ^mJm§n`ªVÀ`m _m{bH$m àm_w»`mZo Agm`À`m. H$m` Am{U {H$Vr XmIdm`Mo `mMo ^mZ XmI{dUmè`m§Zm hmoVo. AmVm Amnë`m g_mOmMr n[apñWVr Am{U pñWVr XmoÝhrhr Ë`mdoiÀ`m VwbZoZo ~Xbbr Amho. Ë`m_wio AmnUM g§^«_ mdñWoV AmhmoV. _wbo B§J«Or emim§_Ü`o OmVmhoV, Ë`m§À`mH$Sy>Z _amR>r ~mÊ`mMr AmnU Anojm R>odVmo AmhmoV. nU _hÎdmMo XoUma H$s Q>rAmanrÀ`m AmH$S>çm§Zm Am{U Ë`m§À`m AmYmao åhUOo AmnU Vmo _mJoM gmoSy>Z {Xbm Amho ho Amnë`m bjmV {_iUmè`m Om{hamVtÀ`m CËnÞmbm AndmXmZoM `oV Amho. AmnU Amnë`m AmB© d{S>bm§er H$gohr àíZ amñV Agbm, `mo1⁄2` dmQ>V Agbm _mÝ` H$am`bm dmJV Agbmo H$moUË`mhr ^mfoV ~mobV Agbmo Var Amnë`m WmoS>m AdKS> Amho. _mÂ`m _Vo Ë`mMo CÎma à`moJerbVoV Amho. _wbmH$Sy>Z Iyn Anojm R>odVmo AmhmoV. VgoM H$mhrgo BWohr Amnë`mda Amboë`m _`m©Xm§À`m [a¨JUmV gwÕm CÎm_ XO}Xma Amho. Amnë`m KamVrb dmVmdaU _amR>r am{hbo Amho H$m boIH$ emoYyZ, X_Xma {gÕhñV g§dmXboIH$ emoYyZ _amR>r IoS>çmnmS>çmVrb ~m`m-~mnS>çmgwÕm ã`wQ>r nmb©a_Ü`o OmVmV. ^mfoVrb, _amR>r dmVmdaUmVrb _m{bH$m gmXa H$aVm `oD$ eoVmVrb H$m_m§Zm, eoUm_mVrbm KmU H$m_ g_OVmV. ZI§ eH$Vrb. gwX¡dmZo AmOMo V§Ì AmYw{ZH$ Amho. _J JaO CaVo Vr a§JdyZ _°qMJ H$aÊ`mV AmYw{ZH$Vm _mZVmV. B§J«Omibobo _amR>r $º$ emoY KoÊ`mMr Am{U hmo XO}Xma _amR>r åhUOo H$m` ho g_ ~mobVmV. AJXr N>moQ>çm ~mimbmhr W±Š`y, gm°ar, _å_r, nßnm OyZ KoD$Z Vem boIH$m§Zm g§Yr XoUmè`m g§~§{YV A{YH$mè`m§er {eH${dÊ`mMm AmJ«h AgVmo. Aem bmoH$m§g_moa XO}Xma _amR>r EdT>o Pmbo Var g§V kmZoídam§Zr gm§{JVë`mZwgma "_amR>rMo A_¥V AmUUo hr {Z_m©Ë`m§Mr EH$ g_ñ`m Agy eH$Vo. Ë`m AWm©Zo a{gH$m§À`m Vm|S>r Z¸$s nS>ob, "_mÂ`m _amR>rMo ~moby H$m¡VwHo$... _amR>r _m{bH$m åhUOo Amnë`m ^m{fH$ kmZmMo n[a_mU _mZmdo nar A_¥VmVohr n¡Om qOHo$.. Eogr Ajao a{gHo$ _oi{dZ... Agm bmJob. H$maU Amnë`mbm g_OUo _hÎdmMo Amho. _amR>r{_{lV ~mUm Agbobo boIH$ àH$memV `oVrb. Vmo {XZw gmo{Z`mMm! B§J«Or Amho H$s qhXr B§J«OrV Kmoibobo _amR>r Amho `mbm _hÎd
 • 24. JwT>rnmS>dm dg§V {deof{deof _w§ ~B©, nwUo, H$moëhmnya qH$dm BVa Hw$R>ohr XrK© _mbdUr Am{U Jmoì`mV ~mobbr OmUmar H$moH$Ur _w¸$m_ Pmbm H$s, _mbdUr _mUgmbm EH$M Amho, Agm ~è`mM OUm§Mm g_O hmoVmo; nU Amnë`m _wbImMr AmoT> bmJVo. àdmgmV _mbdUr Ë`mV VÏ` Zmhr. `m XmoÝhr ^mfm doJdoJù`m AmhoV. _wbImV nmohmoMë`mMr n{hbr Mmhÿb bmJVo Vr _ `m XmoÝhtMr eãXo$H$, eãX, Ë`mMo AW© IynM mbdUrVrb _Ymi eãX EoH$ë`mda. ho _mbdUr eãX {^Þ AmhoV. H$mhr OU _mbdUr åhUOo _amR>rMo AJXr A§V…H$aUmn`ªV nmohmoMVmV. ho eãX _mbdUr AewÕ ê$n Ago _mZyZ {VMr hoQ>miUr H$aVmV; nU _mUgmÀ`m _Zmn`ªV Zmhr Va AJXr AmËå`mn`ªV g_ _mbdUr hr ~mobr^mfm Amho. Hw$R>Mrhr ~mobr^mfm mYmZ nmohmoM{dVmV. `m ^mfoV, `mVrb àË`oH$ eãXm§V Ë`m-Ë`m àm§VmMr {VÀ`m R>m`r ewÕM AgVo. Ë`m_wioM agmi-ZmX_YwaVm IMmIM ^abobr Amho. `m ^mfoÀ`m Va _mbdUr _mUgmbm `m _mbdUrMm AJXr _mYw`m©{df`r _mbdUrVM gm§Jm`Mo Va "~mobUmè`mZ§ A§V…H$aUmnmgyZ A{^_mZ Amho. AJXr nwÊ`m-_w§~B©V ~mobV admMm Am{U EoH$Umè`mZ§ EoH$V ZmoH$ar{Z{_ÎmmZo pñWamdbobm _mbdUr admMm AerM hr ^mfm Amho. _mbdUr hr _mUyg AmOhr Hw$R>o ^oQ>bm, Va AmdOy©Z _mbdUr _wbwI åhUOo _amR>rMrM EH$ _mbdUrV ~mobVmo. `mVyZ AmnwbH$sMo ImaonmQ>UnmgyZ XmoS>m_mJ©n`ªV ~mobr^mfm åhUVm ZmVo AmUIr KÅ> hmoVo. _mbdUr hr Am{U Am§~mobrnmgyZ nma d|Jwb}- `oB©b. "Hw$S>mir _amR>rMrM EH$ ~mobr^mfm åhUVm `oB©b. _mbdUn`ªV. EH$m ~mOyMm gømÐrMm Agohr _mbdUrbm "Hw$S>mir Agohr _mbdUrbm åhUVmV. `m àM§S> H$S>m Am{U XwgarH$S>o ñdÀN> åhUVmV. `m ^mfoMr ^mfoMr _m¡{IH$ na§nam Iyn àmMrZ Amho. dmiyMm {H$Zmam Am{U o$gmiUmè`m _m¡{IH$ na§nam Iyn `m ^mfoMm $º$ g§dmXmgmR>rM Zmhr Va bmQ>m§Mr Pmba Agbobm {Zimema àmMrZ Amho. nydunmgyZ _m¡{IH$ gm{hË`mVhr dmna hmoV Aa~r g_wÐ `mÀ`mVrb qMMmoim Amho. _mbdUr bmoH$JrVo, H$Wm, JmèhmUr, nÅ>m. AmVmÀ`m qgYwXwJ© {OëømV åhUr, Pmonmim JrVo, BVHo$M H$m` Añgb `oUmam hm ^mJ "X{jU H$moH$U, "ViH$moH$U `m _mbdUrVë`m {eì`m dfm©Zwdf}, {nT>çmZ² {nT>çm ZmdmZohr n[a{MV. hm ^mJ åhUOo {ZgJ©gm¢X`m©Zo g_¥Õ MKië`m Joë`m Am{U OmV AmhoV. Vwåhr åhUmb H$moH$UmÀ`m _wHw$Q>mVrb {eanoM. _mbdUr _mUyg {eì`m H$m` Mm§Jë`m AgVmV; nU _mbdUrV Iyn ~w{Õ_mZ_Ybm, gmYm; nU {VVH$mM Bagmb. BWë`m OdirH$, AmnwbH$s XmI{dUmam g§dmX gmYVmZm gam©g MamMam§V ZmX_YwaVm Amho. g_wÐmÀ`m bmQ>m§_Ü`o, {eì`m dmnaë`m OmVmV. AWm©V `m {eì`m eŠ`Vmo nmZm§À`m gigirV, Xè`m-Imoè`m§VyZ ~oYw§XnUo KmUoaS>m AW© {ZKUmè`m ZgVmV. {edm` g§dmXmV dmhUmè`m dmè`mV, _§{XamV dmOUmè`m T>mob-ZJmè`mV, Ë`mMr eãX BWë`m àWm-na§namV BVHo$M H$m` Va BWë`m Añgb o$H$hr doJir AgVo. Ago àH$ma BVa ~mobr^mfm§_Ü`o _mbdUr ^mfoVhr _mYw`© AmoVàmoV ^abobo Amho. A^mdmZoM nmhm`bm {_iob. CImUr, bmoH$JrVo Va _mbdUr Iao Va `oWrb Ad¿`m AmR> VmbwŠ`m§V ~magm, b3⁄4, `m~amo~aM eoVmda H$m_ H$aVmZm AmVmhr ngaboë`m 8-9 bmI bmoH$g§»`m Agboë`m àm§VmMr JwUJwUbr OmVmV. bmoH$JrVm§À`m `m _m¡{IH$ na§naobm ^mfm; nU `mVrb _mYw`m©_wio Vr "dóhaUgma»`m {b{IV ê$n XoÊ`mMm à`ËZ à{gÕ gm{hpË`H$ à. lr. ZmQ>H$mÀ`m _mÜ`_mVyZ gmVmg_wÐmnman`ªV nmohmoMbr Zoê$aH$a `m§Zr Ho$bm hmoVm. 1950-55 À`m Xaå`mZ Am{U {VWë`m a{gH$m§Zmhr éMbr. _mbdUr Ver Ë`m§Zr _mbdUr _wbImVrb H$moH$Ur JrVo g§H${bV $Q>H$i, amoIR>moH$; nU {VVH$sM ZmX_Ywa, _m`oMr H$ê$Z "H$moH$Ur bmoH$JrVo ZmdmZo Vr à{gÕhr Ho$br. gmdbr, H$U©_Ywa ^mfm. `m ^mfobm eoH$S>mo dfmªMr _mbdUr ~mobr^mfm Agbr Var {Vbm {b{IV na§namhr na§nam Amho. AmOhr Vr Amnbo ApñVËd, _hÎd Amho. g§V Zm_Xod JmWoV Jm¡iUr R>H${dë`m ho JrV {Q>H$dyZ Amho. Amho. `mV
 • 25. JwT>rnmS>dm dg§V {deof "nmdJm XmVmam! nmdJm XmVmam! ømo ~K nmoQ>çmimo Vy Z§XmMmo {Pb! ømo ~K gm|S>çmimo _mH$m $S>H$mo Xr! _r {hdmZ _obmo!! dagyZ {XgVm Jm ~amo Ko _mPmo H$mo`Vmo! Xodm nm`m nS>bmo!! ImbgyZ hþihþimo !! `m _mbdUr ^mfoMr OdirH$ gmYUmè`m Amoir AmhoV. kmZoídar_Ü`ohr _mbdUr eãX AmT>iVmV. g§nyU© bmoH$H$bmH$mam§~amo~aM Iè`m AWm©Zo _mbdUrbm ì`mnH$ AmoiI {_idyZ {Xbr _mbdUr Am{U Jmoì`mV _mbdUrV à^mdr H$mì` aMUmao kmZ Vr ZmQ>çg¥ï>rZo. _Ü`§Var "{ejUmÀ`m ~mobbr OmUmar H$moH$Ur H$dr åhUOo à. lr. Zoê$aH$a. Ë`m§À`m Am`Mm Kmod `m {MÌnQ>mÀ`m _mbdUrVrb EH$M Amho, Agm ~è`mM 1932 _Ü`o à{gÕ Pmboë`m "CËH§$R>m erf©H$mZo _moR>o dmXi CR>dbo hmoVo. OUm§Mm g_O hmoVmo; nU Am{U BVa H${dVm `m H$mì`g§J«hmV "dóhaU ZmQ>H$mÀ`m _mÜ`_mVyZ Á`oð> Ë`mV VÏ` Zmhr. `m XmoÝhr nmM _mbdUr H${dVm AmhoV. 1969 A{^ZoVo (H¡$.) _pÀN>¨Ð H$m§~ir `m§Zr ^mfm doJdoJù`m AmhoV. `m _Ü`o M§ÐH$m§V ImoV `m§Mm "_{V©H$ hm _mbdUr AJXr {eì`m§gH$Q> gdªXya XmoÝhtMr eãXo$H$, eãX, H$mì`g§J«h à{gÕ Pmbm. AmaVr à^y, nmohmoMdbr. 1880 À`m Xaå`mZ _mbdUr Ë`mMo AW© IynM {^Þ AmhoV. J§JmYa _hm§~ao, dg§V gmd§V, {dÚmYa àm§VmV Mmbboë`m ZmQ>ç MidirV H$mhr OU _mbdUr åhUOo _ ^mJdV, _Yy _§Joe H${U©H$, XmXm (AàH$m{eV) _mbdUrMm dmna hmoV amR>rMo AewÕ ê$n Ago _mZyZ _S>H$B©H$a, O`d§V Xidr, qM. Í`§. Ago; _mÌ A{YH¥$VarË`m {dMma H$am`Mm {VMr hoQ>miUr H$aVmV; nU ImZmobH$a, AZ§V H$mUoH$a Aem {X1⁄2JO Pmë`mg 14 E{àb 1928 bm nai _mbdUr hr ~mobr^mfm Amho. gm{hpË`H$m§Zr _mbdUr gm{hË`{dídmV (_w§~B©) `oWo Xm_moXa hm°b_Ü`o J§JmYa H$X_ AT>i ñWmZmda ZoD$Z R>odbr. H$moH$U {b{IV "bbmQ>boI `m ZmQ>H$mVrb {nQ>m aoëdoMr g§H$ënZm gJù`mV AmYr R>mog AmamIS>çmgh ho ór nmÌ gJù`mV AmYr _mbdUrV ~mobbo. "J¥hbú_r, _m§S>Umao H$moH$UmVrb Á`oð> {dMmad§V, gm{hpË`H$ A. ~. "XodH$s, "ZH$Q>rÀ`m b3⁄4mbm, "AO~ Ý`m` dVw©imMm, dmbmdbH$a `m§Zr Va M¸$ _mbdUr ^mfoV JrVm {b{hbr. "Jw§VVm öX` ho, "XwJu Aem AZoH$ ZmQ>H$m§V _mbdUr Ë`mMo Ë`m H$mimV {d. g. Im§S>oH$a `m§Zrhr H$m¡VwH$ Ho$bo hmoVo. g§dmX EoH$m`bm {_imbo. g§nyU© _mbdUrV {b{hbobo n{hbo hm _mbdUrÀ`m àdmgmVrb _¡bmMm XJS> åhUVm `oB©b. ZmQ>H$ 1951 bm Am~mgmho~ AmMaoH$a `m§Zr {b{hbo. Z_Z, b{bV `mgh qgYwXwJm©Vrb àmMrZ bmoH$H$bm "Jmddmbo hgVrb ho Ë`mMo Zmd. `mMm n{hbm à`moJ 16 Agboë`m XemdVmamVhr _mbdUr ~mobrbm ñWmZ Amho. {S>g|~a 1951 bm naiÀ`mM Xm_moXa hm°b_Ü`o Pmbm. XemdVma hr H$Zm©Q>H$mVrb `jJmZmMr gmYå`© Agbobr "h`gaM {nH$d`m gmoZm, "ñdJm©a _moMm}, "amOm M§ÐHo$Vy, bmoH$H$bm. XemdVma ZmQ>çà`moJmnydu JUoeñVdZ, gañdVr "MmH$a_mZr, "nmbmo $H$sa, "Jd©haU, "Yy_emZ Aer Z¥Ë` hmoVo. `mZ§Va e§Imgwa `m nyU© H$mù`m H$nS>çmVrb BVahr _mbdUr ZmQ>Ho$ a§J^y_rda Ambr. 1975 _Ü`o {d{MÌ nmofmImVrb nmÌmMm àdoe hmoVmo. e§Imgwa g_mOmVrb J§Jmam_ JdmUH$a `m§Zr {b{hboë`m "dóhaU ZmQ>H$mZ§Va {d{dY ì`§J, KS>m_moS>r `mda {dZmoXre¡brV ^mî` H$aVmo. Iè`m AWm©Zo _mbdUr ZmQ>H$mbm Mm§Jbo {Xdg Ambo. `mMo g§^mfU _mbdUrV AgVo. Ë`mMm "JmdmV ^` dóhaU ZmQ>H$mMr a§J^y_rdarb gwadmV {ZamemOZH$ hmoVr. JmdH$mamMmo, amZmV ^` dmKmMmo, amÁ`mV ^` amOmMmo AmUr `mZ§Va dóhaU nwÝhm C^o H$aÊ`mgmR>r AZoH$m§Zr à`ËZ `m ^aboë`m g^oV ^` `m e§ImgwamMmo hm S>m`bm°J à{gÕ Ho$bo. _pÀN>¨Ð H$m§~ir `m§Zrhr `m ZmQ>H$mV H$m_ Ho$bo. nwT>o Amho. Ë`mZo åhQ>bobr Añgb _mbdUrVrb JUnVrMr Ë`m§Zr ñdV…Mr ^ÐH$mbr àm°S>ŠeZ g§ñWm H$mTy>Z dóhaU AmaVrhr a{gH$m§Zm JwXJwë`m H$ê$Z OmVo. hr AmaVr Aer a§J_§Mmda AmUbo. VmË`m gan§MmMo _w»` nmÌ Ë`m§Zr Amho … gmH$mabo. dóhaU Am{U _pÀN>¨Ð H$m§~ir ho _mbdUrÀ`m ~Q>~Q>çm S>moù`m§Mmo, $Q>$Q>çm H$mZm§Mmo a§JmV a§JyZ EH$ê$n Pmbo. 1984 _Ü`o Ë`m§Zr "dóhaUMm ømo ~K gmoZ`mimo _mbdUrVbm à`moJ M¸$ b§S>Z_Ü`o Ho$bm. nwT>Mr AZoH$ df} Amdg {H$Z`mir, ~mnyg OQ>çmimo, `m ZmQ>H$mZo a§J^y_rda A{YamÁ` JmO{dbo. Ë`mÀ`mM OmoS>rZo {Pb Pmbmo Vmo ~m, _mbdUrMr A{dQ> JmoS>r _hmamï´>^a nmohmoMdbr. _mbdUrMm
 • 26. JwT>rnmS>dm dg§V {deof $ma WmoS>çm bmoH$m§Zr Aä`mg Ho$bm. _mbdUrÀ`m dmT>rgmR>rhr g_OoMm nmZ R>odb§d! VwbZoV $ma WmoS>o à`ËZ Pmbo. Aä`mgH$mV S>m°. gañdVr aoJo, am_oídamÀ`m ZmdmZ Ajar ZOma R>odb§` S>m°. Ho$. Q>r. {dídZmW, àm. E. Eg. KmQ>Jo, S>m°. ~miH¥$îU `m ZOaoa ZOma Iar H$ê$Mr b{iV AmXtMo Zmd ¿`mdo bmJob. Amgbbr ~mamWim g_OoH$ `odMr _mbdUr _wbImÀ`m MamMam§V, àWm-na§namV, Ym{_©H$ H$m`m©V AmO Vy Iè`m~è`mÀ`m gm_rbZmå`mH$ `odMm hr ^mfm gm_mdbr Amho. ViH$moH$UmVrb ~mam-nmMmMr XodñWmZo BVŠ`md H$ê$Z I` ImoQ>r H$_bXmar hr `oWrb Ym{_©H$ A{Yð>mZmVrb nm`m _mZbr OmVmV. `mV gd© MimV-MwH$mV, _mJo èhdmV JmdmZo EH$Ì `oD$Z J«m_XodVobm KmVë`m OmUmè`m JmèhmÊ`mbm Va Mm§X, gy`m©H$ MwH$mV! (gmH$S>o) AZÝ`gmYmaU _hÎd Amho. ho JmèhmUo {d{eï> b`mV, Y[aÌr _mVoH$ MwH$mV! aMZoV, Añgb _mbdUrV KmVbo OmVo. JmèhmUo KmbUmamhr Aer AmO ~mam nmM ^mdUyH$ H$aV§d R>abobm AgVmo. JmèhmÊ`mÀ`m àË`oH$ dmŠ`m~amo~a gJio Va åhmamOm! `e Xr-gJù`m§Mm, JmdJmS>çmMm JmdH$ar "hmo` åhmamOm@@ Agm g§_VrXe©H$ à{VgmXhr XoVmV. a`V am|~mdbrMm, ~am H$a ao åhmamOm@@ _mbdUrÀ`m `m boImMm g_mamon AemM EH$m JmèhmÊ`mZo H$aUo `mo1⁄2` R>aob. AW© "O¡ Xodm åhmamOm Jm§Jmo KmS>dgm, JmdmVrb gd© XodVm§Mr Zmdo KoD$Z JmdmVrb gd© _mZH$ar EH$Ì ~mamÀ`m nyd©gm Ambo AgyZ JmdmVrb gdmªMo ^bo ìhmdo. JmdmVrb gd© a`Vobm O¡Zm am_oídam gwIem§Vr {_iy Úmdr. Ë`m§Zm gd© H$m_m§V `e {_iy Xo. Amåhr gmVoar H$_amXodr, ^md` {~am_Z Oo H$mhr H$aVmo Amho Ë`m_Ü`o `e {_iy Xo...Ë`mgmR>r Amåhr Mm¡aoÀ`m Mmù`m, {eå`m åhmaWim, Vw_Mr AmamYZm H$aV AmhmoV...`mVyZhr Oar H$mhr MwH$bo Agob AmQ>H$mè`m, {nQ>H$mè`m, H$mR>rH$mam, JmS>rH$mam Va...M§Ð, gy`© d YaVr_mVobm Vr eº$s MwHo$b Ago åhUV Va Xodm! AmO ~mam nmM O_mZ JmdmÀ`m hÔrV `oUmµa`m gd© X¡dVm§Mr AmR>dU H$ê$Z Ë`m§Zm VwH$m AmO Om~gmb H$aV§d! KmVbobo ho JmèhmUo adboë`m gJù`m§À`m ZmdmZ
 • 27. JwJwTT>r>rnmS>dmm dg§V {deof nmS>d dg§V {deof n adm EH$m _amR>r BbmoìhoeZbm (hm nU B§p1⁄2be eãX ~a§ H$m) Jobmo hmoVmo. VoWo Am`Ë`mdoir ~mobVmZm EH$ _hÎdmMr Jmoï> bjmV ~Xbm§Mr ndm© H$am`Mr A{O~mV JaOM Zmhr. nU `mMm AW© _amR>rbm H$g§hr dmhÿ OmD$ XoUo Agm Zìho. àdmhmgmo~V OmU§ doJi§ Am{U Ambr, H$s Amnë`mbm 3-5 {_{ZQ>o gbJnUo g§nyU© _ àdmhmgmo~V OmVmZm ñdV…Mr nm`dmQ> {Z_m©U H$aU§ amR>r ~mobVmM `oV Zmhr Am{U ho gË` _mÂ`m A§Jmda doJi§. _bm H$miOr dmQ>Vo Vr Am_À`m A°{Q>Q>çyS>Mr. Amb§ nU AmnU Vo ñdrH$mab§M nm{hOo. AmOH$mb B§J«Or{_{lV _amR>r ~mobUo ho à{Vð>oMo Amåhr VéU bmoH$ Vgo gJù`mM ~m~VrV bjU ~Zbo Amho. amJ Ë`mMm `oVmo. ^mfoMm A{^_mZ, H$³â`yÁS> AmhmoV. _mPrhr Ë`mVbrM EH$ Jmoï>. Zm YS> Ë`mgmR>rMr AmoT> Vr _mÌ Onbr nm{hOo Zm! {VWo _amR>r Zm YS> B§p1⁄2be, Zm qhXr Aer EH$ doJirM H$moR>oVar Amåhr H$_r nS>V AmhmoV. _amR>r boIH$m§Mr ^oi Am_À`m~m~V V`ma Pmbr Amho. nU `m Zmdo AmR>dUmam hOmamV EImXm gmnS>VmoM. AmÎmmÀ`m gJù`mda ~mobÊ`mAmYr "^mfm åhUOo Z¸$s H$m` d `mAmYrÀ`m {nT>rZo Ë`mMm {dMma H$am`bm hdm. `mMm {dMma H$am`bm hdm _bm, ^mfm ho g§dmXmMo Xwam{^_mZ ZH$mo; A{^_mZ _mÌ hdmM. Ë`mgmR>r à`ËZ àmW{_H$ _mÜ`_ dmQ>Vo. XmoKm§Zmhr EH$_oH$m§Mo åhUUo, hdoV. "_amR>r" _mPr Amho hr ^mdZm Ooìhm _Zm_ZmV ^mdZm H$iUo gdm©V _hÎdmMo. éOob Vmo Iam _amR>r ^mfm {Xdg. nU "^mfm åhUOo $º$ VodT>oM Zìho...Va AmOMr {nT>r kmZmgmR>r, _m{hVrgmR>r Vo Amnë`m g§ñH¥$VrMo, g_mOmMo, g§ñH$mam§Mo àVrH$ Amgwgbobr Amho. _amR>r hr kmZ^mfm ~ZdUo Ë`mgmR>r Amho. åhUyZM _bm g§nyU© _amR>r ~mobVm Ambo Zmhr, JaOoMo Amho. "_amR>r {dH$s dJ¡ao gwadmV Amho `mMm IoX dmQ>bm. Ia§ gm§Jm`M§ Va Am_Mr ^mfm Am{U Ia§M ZoQ>Zohr ^mfm ~arM ~XbV Amho. H$mhr àM§S> doJmZo ~XbVo Amho Am{U Ë`mbm H$maUohr B§J«Or eãXm§ZmXoIrb ZdZdo _amR>r à{VeãX {ZKmbo ~arM AmhoV. EH$ Va B§Q>aZoQ>Zo OJ $ma Odi Ambo AmhoV. gmo, ~ao Mmbbo Amho. EHw$UmV Ia§ gm§Jm`M§ Amho. g§dmXmbm ^mfoMo ~§YZ Cabo Zmhr. ZoQ>À`m Va JaO Amho Vr $º$ gwdU©_Ü` gmYm`Mr. dmT>rÀ`m doJmer _amR>rbm OwidyZ KoUo dmQ>Vo VodT>o à_mU^mfm, ~mobr^mfm Aem ^m§S>UmV nS>m`bm gmono Z¸$sM Zmhr. _J Ë`m_wio Ambobo em°Q>© Amåhmbm doi Zmhr. AmOÀ`m Zì`m O_mÝ`mMr Zdr $m°_©, H$im`bm gmono eãXà`moJ ho gmh{OH$M. `m _amR>r doJir Amho. H$mhrer _m§p1⁄2behr, Vr ñdrH$mê$ {edm` AmOH$mbM§ OJhr H$m°ñ_monm°{b{Q>`Z Amho. AmnU AmZ§XmZo..nU OJmÀ`m ñnY}V YmdVmZm hOa Amnë`mgmo~V AmnbrM ^mfm ~mobUmao {_Ì-_¡{ÌUr ^mfm Am{U Amnbr ^mfm, g§ñH¥$Vr `mV ~°bÝg hm AgVrb. `mMr emídVrhr AmO Cabobr Zmhr. Ë`m_ hdmM..._ZmV _mV¥^mfm AmXamZo Onbr Jobr nm{hOo wio ^mfm§Mr ga{_gi hmoUmaM. Am{U OJmV H$moR>ohr Jobmo Var _amR>r ~mobVmZm nU Ë`m_wio _mÂ`m _amR>rda Kmbm `oVmo` Ago _bm Mohè`mda A{^_mZM nm{hOo. A{O~mV dmQ>V Zmhr. qH$~hþZm, _amR>r A{YH$ g_¥Õ ...Vgo Pmë`mda Am_Mr {nT>r H$Xm{MV "_m` hmoV Amho. Vr H$mimà_mUo MmbVo Amho. _hmamOm§À`m _amR>rÀ`m OmJr _r _amR>r åhUoZ...nU Ë`mVhr _mPr doiMr _amR>r, {dîUwemór {MniyUH$am§Mr _amR>r _mV¥^mfm, {VMo ào_ AmoVàmoV ^ê$Z dmhV Agob. Vmo Am{U AmÎmmMr _amR>r `mV O_rZ-Añ_mZMm $aH$ gmoÝ`mMm {XZ `odmo hrM àmW©Zm. Amho. nU `m {VÝhr _amR>r VodT>çmM JmoS> dmQ>VmV. _hÎdmM§ AgV§ ^mfoM§ gm¢X`©, {VMr JmoS>r Am{U g_yhmÀ`m _Zmn`ªV nmoMm`Mr {VMr VmH$X. `m VrZ Jmoï>r Omon`ªV H$m`_ AmhoV Vmon`ªV ^mfoV hmoUmè`m
 • 28. JwT>rnmS>dm dg§V {deof Vr H$mhr gm¢X`©dVr ZìhVr, H$s énJ{d©Vm. {MÌnQ>g¥ï>r hr _m`mZJar, BWb§ dmVmdaUhr AO~. CÎm_ {XgU§ `mnojm CÎm_ H$m_ H$aU§ hoM {VM§ VÎd EImÚm {MÌnQ>mV N>moQ>rer Oar ^y{_H$m {_imbr Var Agmd§. Vr {H$Ë`oH$ {MÌnQ>m§V Amnë`mbm AJXr gmÜ`m hþaiyZ OmD$Z ñdV…bm ñQ>ma g_OUmao AZoH$OU BW§ doe^yfoV {Xgbr, {MÌnQ>m§V {VMm dmdahr AJXr gmYm ^oQ>VmV. nU pñ_VmÀ`m ~m~VrV Ag§ H$YrM KS>b§ Agm`Mm. åhUyZM Vr Vw_À`m-Am_À`mVbr dmQ>m`Mr. Zmhr. `m PJ_JË`m Xw{Z`oV Vr Agm_mÝ` AgyZhr Hw$R>ë`m Zm Hw$R>ë`m H$maUmZo gVV à{gÕrÀ`m PmoVmV gm_mÝ`m§à_mUoM dmdabr. XoemoXoetMo gÝ_mZ, nwañH$ma, Agmd§ Ag§ {Vbm H$Yr dmQ>b§M nÙlr `m§gmaIo {H$Ë`oH$ nwañH$ma Zmhr. {MÌnQ>mÀ`m PJ_JË`m Xw{Z`oV `m PJ_JË`m Xw{Z`oV {_iyZhr Vr Amnbr dmQ>br, dmQ>V amhÿZhr $º$ A{^Z`mÀ`m VmH$Xrda Vr Agm_mÝ` AgyZhr am{hbr. `m joÌmV KÅ> nm` amodUmar Vr _amR>_ gm_mÝ`m§à_mUoM dmdabr. í`m_ ~oZoJb, Oã~ma nQ>ob, Ho$VZ moir A{^ZoÌr hmoVr pñ_Vm nmQ>rb. XoemoXoetMo gÝ_mZ, _ohVm§gmaIo {X1⁄2Xe©H$ {Vbm AJXr embo` OrdZmnmgyZ _amR>r nwañH$ma, nÙlr `m§gmaIo gwadmVrnmgyZ {_imbo, ho {VM§ XwX£d ZmQ>H$m§V ^y{_H$m H$aÊ`mMr AmdS> {H$Ë`oH$ _moR>o nwañH$ma H$s gwX¡d hoM g_OV Zmhr. H$maU pñ_Vmbm A{^Z`mÀ`m BVŠ`m C§Mrda {_iyZhr Vr Amnbr dmQ>br, gwadmVrbmM MH«$, _§WZ, ~mOma, KoD$Z OmB©b, Ag§ {Vbm Var dmQ>b§ dmQ>V am{hbr H$maU {VMo AY©gË`, AW©, C§~aR>m, A_¥V Agmd§ H$m Xya{MÌdmUrV ~mVå`m nm` Zoh_rM O{_Zrda `m§gmaIo {MÌnQ> {_imë`mZ§Va dmMUmè`m pñ_Vmbm {X1⁄2Xe©H$ í`m_ am{hbo. {VMr A{^Z`mMr VmH$X {H$Vr _moR>r ~oZoJbZr nm{hbo Am{U “MaUXmg Amho, ho {Xgbo. nU Aem àH$maÀ`m Mmoa’ `m ~mb{MÌnQ>mgmR>r KoVb§. H$m H$moU OmUo gm_m{OH$ {df`m§da AmYm[aV {H$Ë`oH$ {MÌnQ>m§_Ü`oM ~oZoJbZm pñ_Vm_Ü`o A{^Z`mVb§ doJi§ Ag§ ñH$sb {Vbm nmhmd§ bmJb§ hohr XwX£dM Zm! nU `m {MÌnQ>m§gmR>r {Xgb§. Ë`m§Mr {ZdS> `mo1⁄2`M R>abr, pñ_Vm nmQ>rb $º$ pñ_VmMmM {dMma Ho$bm OmVmo, hr gwÕm EH$ ZmdmMm EH$ {ham {MÌnQ>g¥ï>rbm {_imbm. `m {hè`mbm A{^_mZmMr Jmoï> Amho. AmUIr EH$ _hÎdmMr Jmoï> n¡by nmS>Ê`mM§ H$m_ {H$Ë`oH$ {X1⁄2Xe©H$m§Zr Ho$b§. åhUOo gË`{OV am`-gX²JVr, Hw$_ma ehmZr-Va§J, _hoe Am{U IamoIarM {Xboë`m g§YrM§ pñ_VmZ§ gmoZ§ Ho$b§. ^Å>-AW©, Or. AaqdXZ²-{MX§~a_², _¥Umb goZ-AH$mboa
 • 29. JwT>rnmS>dm dg§V {deof g§YmZo, JmoqdX {ZhbmZr-AmH«$moe, AY©gË`, Ho$VZ _ohVm- ^dZr XoÊ`mn`ªVMm {VMm gh^mJ IynM _moR>m hmoVm. {Xdg^amÀ`m ^dmB©, {_M© _gmbm...`m§gma»`m CÎm_ {X1⁄2Xe©H$m§Zr {Vbm {MÌrH$aUmÀ`m ì`mnm§VyZ WHy$Zhr Vr Zmar H|$ÐmgmR>r doi KS>{dbo. {VMr A{^Z`mMr VmH$X AmoiIyZ ~r. Ama. Mmoàm- Úm`Mr. _{hbm§À`m {d{dY CnH«$_m§V gh^mJ, n[ag§dmXmgmR>r AmO H$s AmdmO, {e{ea {_lm-{^Jr nbH|$, gwZrb XÎm-XX© doi H$mT>V hmoVr. {MÌnQ> Am{U dmñVd `mM§ ^mZ AgUmar H$m [aíVm `mhr _mVã~am§Zr {Vbm Amnë`m {MÌnQ>m§V g§Yr {Xbr. pñ_Vm Zmar H|$ÐmÀ`m Ñï>rZ§ Iyn _moR>r hmoVr, nU ho {VZ§ H$Yr _ZmoOHw$_ma, `e Mmoàm§gma»`m ~S>çm {X1⁄2Xe©H$m§Zr {Xboë`m OmUdyhr {Xb§ Zmhr. {VÀ`m g_H$mbrZ A{^ZoÌter pñ_VmZ§ {MÌnQ>mÀ`m Am°$g© pñ_VmZ§ YwS>H$mdÊ`mM§ YmS>g XmI{db§ H$YrM ~amo~ar Ho$br Zmhr. {VMr gdm©Wm©Zo g_H$mbrZ åhUyZ hmoV§. _ZmoOHw$_maZ§ Va “emoa’gmR>r {VMmM {dMma Ho$bm hmoVm. e~mZm AmP_rer VwbZm Ho$br Jobr. XmoKtMmhr n{hbm {X1⁄2Xe©H$ nU Ë`m doir Vr ^y{_H$m§~m~V IynM MmoI§Xi Pmbr hmoVr. í`m_ ~oZoJb. {MÌnQ>mgmR>r Amdí`H$ 1⁄2b°_aÀ`m Anojm nwè`m Hw$R>ë`mhr àH$maÀ`m, H$emhr ^y{_H$m Ho$ë`m AgË`m Va Vr Z H$ê$ eH$Umè`m `m XmoKr A{^ZoÌtZr _mÌ $º$ Amnë`m `m ì`mdgm{`H$ Xw{Z`oV H$YrM {déZ Jobr A{^Z`mÀ`m Omoamda ñdV§Ì ApñVËd AgVr. {XgÊ`mMm °$ŠQ>a Á`m H$mir {gÕ Ho$b§, Vohr ì`mdgm{`H$ {MÌnQ>mÀ`m {XgÊ`mMm °$ŠQ>a Á`m H$mir AJXr _hÎdmMm _mZbm OmV gwadmVrZ§. {Zem§V_Ü`o O_rZXmamMr gyZ, AJXr _hÎdmMm _mZbm OmV hmoVm Ë`mdoir hmoVm Ë`m doir gmdù`m pñ_VmZo _§WZ_Ybr í`m_bm, O¡V ao O¡V _Ybr gmdù`m pñ_VmZo Amnë`m A{^Z`mZo énoar Amnë`m A{^Z`mZo énoar R>mH$arU...pñ_VmÀ`m `m {d{dYm§Jr ^y{_H$m nS>Xm COibm. àË`oH$ ^y{_H$m Vr OJbr nS>Xm COibm. àË`oH$ ^y{_H$m {X1⁄2Xe©H$mÀ`m {dídmgmbm IamoIaM gmW© Am{U A{^Z`mMr AmJir C§Mr JmR>br. Vr OJbr Am{U A{^Z`mMr R>aë`m. nU ì`mdgm{`H$ {MÌnQ>m§~amo~aM n[an¹$ _wÐm{^Z`mMo {dÚmnrR> ~Zboë`m AmJir C§Mr JmR>br. n[an¹$ eº$s, Z_H$ hbmb, {^Jr nbH|$ `m pñ_Vm A{_Vm^gmo~V ^a nmdgmV AmO _wÐm{^Z`mMo {dÚmnrR> ~Zboë`m {MÌnQ>m§Vrb ^y{_Ho$Vhr AJXr {$Å> ~gbr anQ> OmE... åhUV AgVmZm nmhUo AmOhr pñ_Vm A{_Vm^gmo~V ^a ho {deof. Z_H$, {^Jr nbH|$ {MÌnQ>m§doir gwImdh dmQ>Vo Vo Ë`m_wioM. nmdgmV AmO anQ> OmE... amO ~ã~aer pñ_VmMr Mm§Jbr _¡Ìr Pmbr g_mOH$m`m©Mr nmíd©^y_r Agboë`m åhUV AgVmZm nmhUo AmOhr Am{U _¡ÌrMo énm§Va {ddmh~§YZmV Pmbo. pñ_Vmbm g_mOmVrb KQ>Zm, dmñVd `mMr gwImdh dmQ>Vo Vo Ë`m_wioM. gm_Zm, {Zem§V, MaUXmg Mmoa, _§WZ, OmU bhmZnUmnmgyZ hmoVr. H$maU g_ ^y{_H$m, O¡V ao O¡V, ^dZr ^dmZr, MH«$, mOH$maUmM§ dmVmdaU Vr ~mbnUmnmgyZM AmH«$moe, Z_H$hbmb, eº$s, AmO H$s AZw^dV hmoVr. {MÌnQ>joÌmV Amë`mdahr ho dmVmdaU AmdmO, XX© H$m [aíVm, ~Xbo H$s AmJ, C§~aR>m, enW, A_ {VÀ`mnmgyZ Xya Jobo Zmhr Ag§M åhUmd§ bmJob, H$maU {Vbm ¥V....Aer {H$Vr åhUyZ {MÌnQ> gm§JmdoV H$s Oo pñ_Vm nmQ>rb gwadmVrbm Oo {MÌnQ> {_imbo Vo gm_m{OH$ {df`m§MoM. Ia§ {edm` AYwao AmhoV., qH$~hþZm pñ_Vm nmQ>rbgmR>rM ho {MÌnQ> Va Ë`mVyZ gm_m{OH$ Om{Udm A{YH$ àIa hmoV Joë`m. AgmdoV. ^maVr` {MÌnQ>mÀ`m B{VhmgmV pñ_Vm nmQ>rb ZmdmÀ`m {MÌnQ>m§Vrb ñdßZdV Xw{Z`onmgyZ pñ_Vm Iyn Xya am{hbr. `m A{^ZoÌrM§ EH$m XeH$mM§ gwdU©nmZ {b{hb§ OmV AgVmZm, Jmoï>rMm $m`Xm _mÌ {Vbm Z¸$s Pmbm. _yiÀ`m gm_m{OH$ H$m¡VwH$-Q>rH$m{Q>nUr PobV Am`wî`mÀ`m H$ma{H$XuMm AmboI Om{Udm “C§~aR>m’_wi§ A{YH$M àJë^ Pmë`m. 1985 MT>Vm hmoV AgVmZm {Z`VrZ§ 13 {S>g|~a 1986 bm pñ_Vmbm _Ü`o _{hbm XeH$mMm g_mamon Z¡amo~rV Pmbm, Voìhm ^maVmVyZ Amnë`mnmgyZ {hamdyZ KoVb§, H$Xm{MV {Z`VrH$S>§hr EImXr `m n[afXoV ^mJ KoVboë`m _{hbm§V pñ_Vm nmQ>rbhr hmoVr. ^y{_H$m Agob $º$ pñ_VmgmR>rM..... AË`mMmam§{déÕ bT>Umè`m Zmar H|$ÐmMr pñ_Vm _moR>r AmYmañV§^ hmoVr. H|$Ðmbm Am{W©H$ _XV XoÊ`mnmgyZ Vo _XV {_idyZ
 • 30. JwT>rnmS>dm dg§V {deof