Shiv sahyadri november 11-2012 (1)

 • 521 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • Its a must read for everyone
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • sunder, khup chaan
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
521
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
58
Comments
2
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. २०१२
 • 2. २०१२" - " E- (PDF) " - " ३-४ - ( ) ५ प सणस ६-१२ १३-१६ ड . र १७-२० कळस र २१-२४ २५-२८ ई २९-३० ........? ३१-३५ ३६-४० ष( ) " - " ४१
 • 3. " - " ई- (PDF) , - . तर . . . तर . त . तर . - , . गड- . ." . व . ." . नजर , , - . "हर हर " अन " जय” . . - - . , , एक नर- , , . . . . - . ष तर . . , तर .
 • 4. पण . गड- तर . " " . - तर ." . ." . ,तर . , . . पण . " " पट त , .पण अढळ-पद तर - . " " न . , " - " ............ ई- (PDF) “ - ” ........... :-
 • 5. - , यवन :च , , , , , , - , मज"........ अफजल अफजल ..........." ऊ , न , , , , , - , , , , , ................... :-
 • 6. …… . व १० १६५९ . प , , बळ . जनक . ओळख . . . पगडच . , करण , . , तर आपण , . . त तर .६ १६७४ . . व , . अवघड , . , . , आपण , . व . , , . . . करत . . इतपत व . , " ", . , ? ," आग परत ". करण
 • 7. . ." तर , तर हजर कर", न . , . व . तर , . . . . , . , वध व इथच . . न एक . , ,अभय परत सवलत . , , . दफन . कबर घडवत . असत . , एक . , तस नसत पण २९ .१६८१ . , , . . ....व १२ १४ . , . , आपण . , . श , . . . , . तर , . .
 • 8. व . . . , . . करत . , . ओळखल. तह पण . तह तह , आपण तर आप . यश . .पण १० ४ १० बरबर . , , इथ , करत . . . . , . उल . न करत . . . . . एक ,एक .मदत शकत . वर , मदत व . . तर शकत व व . करत , व , व पण
 • 9. . , १० , १० , . . १० ११ . , . आपण , यश आव . व . १० १६५९ . . परत . . . , व .खरतर करत कळत . एक . . , , . . . . जर तर गलबत . , . अ . . , . गलबत , , . तर असल . व ,अस . , . १०१६५९ . , . , १० प ,
 • 10. , यश . व अथक . , पण . ,अफजल व . . व , . व पण. .मग . अस , , परत . . व . . , नव . यश . , क एक पण . , तर . करत . , .. . व .खर अस , पण व अस , . व ग .व अन यश व व व . .
 • 11. ,तह , अस पण तह शकत , शकत . . व करण . करत . न . ओळख . व , , वध . ओळखत . , , .ओळख . ओळख एक अस . . . दवर . व एक करत . व व . . . . , . . , तर , व यश . . , , तर . , शकत. , . , करत . करत आपल मन , . व १० व .
 • 12. आज . वतर " ....." :- सणस " " . ( http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5279420612580271203.htm ) " (१९९४)"," (१९९४)," (२०००) .
 • 13. , – .................! . . पण, व . तट ,व . पण, पण , ; तर. ढग उ , , . -गड ....!, . शक ३२१ १९१७ ( सन १९९५) . व ३२१ . मळगळ . १७ व - करत . व . . . . उप , आपण पण ? ..........! . . ळ व ." " . . व ! सण . . पण आज? पण ? , . , मग ! पणच . ! ! , !
 • 14. मग तर . गड , ! !पण, ? ३३९ , तर पण ३३९ ! एकमत . . ३३९ . , , व . ! , . वर . पण .......................... . . “ ” . , . , , मग व . . . , व व . पण, व . . . . , व . . ? . , . तर मग व , , . . , पण . . व !! , . ? . ओघ . , . , पण . २४ व , व ." " . ! . - . , ! ; . . पण,
 • 15. . व . . तरव . ................एक एक . ." ........" , , . , मन . पण . , करत "जय , जय " . ." जय , जय", " जय , जय" . मग व . . . एक .व . , ३३९ छ , . परत . ; ‘ .’ “ ! कळकळ , पण हतबल ! , पण सहज !" , व . , . व . व . उडत . तर , पण ? एकच . . ! , , . . ?
 • 16. . . .|| || !!! :-
 • 17. ......... . . , अन , , , , ऊन, ... आज . . अन ! . . आज . नसत. . अन , . , . गवत . ... ! , अन ! अन . . . मन . . . . र ,अन . . . . , ! . . . . , . , त
 • 18. . . . . . .जवळजवळ - . . . हरएक - . न . - . एक ...! .अन . . . . . . , ? , मग मन . . . त . . वर . एक . . .लखलखत अन चढत उजळ . . धरण . - - , . , एस. . . अन . , . . तर अन . अन . . , मग . , . . , दम अन अन . . अन पडत , . . गवत . झळ . . ऊन . . चढ. . आपण . , तर अन मग आठवण . , अवघड .
 • 19. . . . . अन . . . . . ऊरत . . , , . . . . न . . . , . . . अन उलगडत . ऐन अन . . . . . . ... . . गवत . . आई . गड . . अन . . . एक, , . . . तर दवच . . अनदव . , . .फरक . . :मन , . . !
 • 20. . . . . . . . . . अन . . ... . , : , ष, , , ... -- तर अन . . ...! :- . . (" " " , व " ) ( http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5574112654548306147.htm )
 • 21. , , , . . आपण . आपण . .......? एक, ,एक , ...! . . . - न तर न . - . आपण करत . करत . , , तर . जर तर . आपण , , न , . . . . आपण . . " " " " ..... बदलत . बदलत , बदलत ., दडपण , , " " .तर ......." " , जग . .आपण , , , करत सतत आठवत तर . सतत . . . . . भर . मन मन. आपण सतत तर घडत . व . .
 • 22. , . .पण एक .मग घटक पण . . . , , , , . . आपण जवळ तर बळ आपण . च मत . आपण , ,मनन- . , , - , -नरक, - , -हवन, , , , , , , , - , , - , , , , , , , ,धन , , , - , , , , , , ,नवस- , , - त , , . / . . .आ ( ) . , , , , , व आपण जण . , , व व कथन करत . ," ." . जगभर जवळजवळ . , धन ।। धन ।। , . - धन . तर . . तर आपण . . . . श .आपण एक .
 • 23. पर । ।। ........? गरज . मदत उलट ,, , , . . जर जर तर , हवन, गरज . । ।। - . .ए- , , . . पण मग . । ॥ । ॥ , - , मदत च , . । । । ।। पण समजत तर . . ।। ।। आज . . . आपण आज ? . - . तर . . मनन .
 • 24. ।। . . न . , .NGO . .पण आव , . . ।। . फरक सहज . धन । , . आठवण . पण . करत आपण , , , , भर . , , , , , " ". , . एक पण , समजत . आ.ह. . . तर, व . आशय, ,, , . तर . :- .
 • 25. १० . . वर . ३ ४ . . वर. अवघड . .:- . , . , . , . आ . .मन .
 • 26. :- आठ एक . . . एकच . . छत . . व . दगडदगड . २२ ,८ व ८.५ . २.९ . 1) भ:- 2) . २,००० . न . , , . . . . . , . .अवयव , .
 • 27. पण . वर . . आठवण . . . पण . ‘ ‘. बलक . * . .1) 2) 3) पण . , . . . ९.५ , ११ २.५ . १५ . पण . छत. . , . . .
 • 28. एक . पण . पडझड . .३ ७ . . .८ . जवळच . पडझड . दगड . . 1) 2) ST . : . ST . . . . एक . – आपण . पण . जवळ पण . .एक तर . – : . ‘ ‘ . :-
 • 29. ? ?, असत बर ? ? . तर . , , व . , , व इतर . व खडतर . . जवळच . . . . . , , , , , मध व इतर . . , . , . , फळ , , , , , घटक . . ब . जगभर . . , न . . , , , , . आज . . गल . व पडत .आज आपण ,व , .
 • 30. , ,व आज आपण नकळत बदलत . . . . . , , , , , . आज. , , , व . वन . , . . , , . , जतन . . ३० . . , , , . व इतर . औषध . व . . . . . , , , , . . , . , . . व . . , , . , , सहज , , , व इतर . , . , .व इतर . ओढ , तर . . :-
 • 31. …….? - . सतत . ५६ झगडत . . .व ११ २०१२ . . व . , पण व ? , , न आपण र . . - धगधगत जवळजवळ त , . , . , , तर . - . . .पण आदर न . सतत . , . पण . . . , एस. एम. ल , पण १०५ . पण , , ८५६ . तर ९५ आज५६ . . -
 • 32. , . - . , ल , , न . १६ १९५६ , . , १७ १९५६ . , . , , , ..९ १९५६ . ,१ १९५८ . , ६७ . १७ . , .एक . , असत. . पण . - . . . उलट, बनत . , , , , , , , , दडपण, , . . , एक . . . . . धरत . . ? ५६ , . ? ५६ न . १९६६ . न . . , . र . .१९६७ . ५६ . , ,पण ! २००४ . 8
 • 33. . पण . - . पण ‘ ’ ! ‘ ’ , , , २८ , ७२ ,३३२ ८०८ . पथक, पथक . . ! भवन च . दडपत , अटक , न . . , , . . . तर . ग ? ? . व समजत . . अटक . . , . न . अटक . . . फरफटत व . अटक क .२७ २००६ १२ . पण , . . , तर . एस. ४ २००८ . करत . . मग , ? ? ?" " , ? आज
 • 34. फरक . - २००४ . म . , . . ,. , .एन. , . , . , . व . आठ एक . . ११ . १९५६ २०११ , - दखल , १९५० २३ , , , . , - १५० ६४ . न . मत . . १२ एक . उ . . दखल . . . शरद . . , . . एक . शरद , , ; पण व . , पण ? . , . . . भवन . . . शरद . , . . . पण .
 • 35. . . , , तर . . आजवर ; ..- . जखम लवकर सग . .पण न ? :-
 • 36. " आपण ...? शकत , शकत . एक , पण फरक , , . आपण . जण करत पण ? जर तर ? जर तर कडक वआपण . , ,व " " . " " . आपण , आदर . पण आपण , आदर , . . , पण आदर पण . छळ , तर छळ , पण आपण ? एक तर आपण . आपण तर पण मग ? ? परत आठवण , तर पण . , ,इ आपण . UDHR (Universal Declaration Of Animal , 1978) .घटक . . , तर पण व घटक
 • 37. व क .* ( Animal Welfare Board of India )- / , ,व .- शकत .- members .- जर , १९९९ करत , , व .- action ; पण . व - आपण ,1) Indian Penal Code, 1960(Sec. 428 & 429)2) Bombay Police Act, 1951(Sec. 73 to 78 & 99)3) The Maharashtra Animal Prevention Act4) Prevention of Cruelty to Animals Act, 19605) Wildlife Protection Act, 1972
 • 38. 1) Indian Penal Code, 1960:-(Sec. 428 & 429)#Sec 428 - / १० . , , छळ , . , पण १० . तर मग पण ?- ( , ) ( , ) sec .-जर sec ४२८ तर १ .# Sec. 429 / ५० . छळ , , .- , , , , , , .- ५ .# - .( ) . कडक , . , व , व , व , ,( ), कवच, व .
 • 39. ( ) , १८०० . व / . ( ) , १९७२ .इतर तर . . जर तर मदत . गरज . . / एक WWF , IUCN - , सन १९७६ .आपण ? आपण , आपण ? जर ( ) घडत तर .?जर घडत तर . / , , - / . तर . ;१) (011-23384556)२) (022-26828184)३) (033-22878698)४) (044-24916747)५) (0183-2588383)६) (0361-2522709)७) (0484-2428706)८) (0761-2840689)९) (011-41504786) , . तर आपण मदत .
 • 40. एक . , ,, . म आपण . मदत , . :- . (B.S.L,LL.B,LL.M)
 • 41. :-१ १६८३:- .१ १९८७:- ( ) " " ( ) . एक . गट .तर गट .3 १६८९:- " " . .3 १७६१:- . .४ १६५६:- ........ ....... .....................१० १६५७:- अफझल भर .१० १६५९:- अफझल ...अफझल कपट ....... अफझल ...... .............. गय .....२१ १९१७ :- .२८ १६५७:- ............ भर ..........१३ १६६८:- पडझड - .१६ १६७७:- चकमक.१९ १६६५:- नऊ .२५ १६६४:- ( , शक १५८६) . . . . .२८ १६५९:- अफझल .२८ १७५३ :- .३० १८७० :- . ( ) .
 • 42. " - " ई- १ १० . ई- , ( , , ) (गड- , , , , - ) , . , व इतर ई- shivsahyadrigatha@gmail.com वर . .ई- न . shivsahyadrigatha@gmail.com वर . - FB :-http://www.facebook.com/shivSahyadrigatha .