แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ

9,579 views
9,373 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ

 1. 1. 41 แผนกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ ศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 255 ١-255 ٥ โรงเรี ย นบาเจาะ สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ١٥ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 2. 2. 41 คำานำา การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียนและท้องถิ่น นั้น โรงเรียนจะต้องจัดทำาแผนกลยุทธ์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อการจัดทำางบประมาณแบบมุงเน้นผลงานให้เกิดประโยชน์เกิดแก่ผู้เรียนมากที่สุด ่ แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบาเจาะ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งประกอบด้วยสภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของการศึกษา กลยุทธ์การจัดการศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดทำา ได้ทำาการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม นำามาทำาข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และได้นำามาจัดทำาแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดำาเนินงานให้บรรลุผลสำาเร็จ ตามกลยุทธ์ที่กำาหนด ในระหว่างปีงบประมาณ 2551-2555 เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะครูของโรงเรียนบาเจาะ และได้รับคำาแนะนำาจากนายจร ประสงค์สุข ผู้อำานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนดำาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงขอลงนามเพื่อสนองเจตนารมณ์ในการใช้แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบาเจาะฉบับนี้ลงชื่อ ลงชื่อ ( นายนันทพงษ์ เลิศกาญจนวัฒน์ ) ( นายอดุลย์ มะแซะ ) รองผู้อำานวยการ รักษาราชการแทน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำานวยการโรงเรียนบาเจาะ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 3. 3. 41 สารบัญ เรื่องหน้าคำานำา.................................................................................................................................กสารบัญ..............................................................................................................................ขบทสรุป...............................................................................................................................1วิสัยทัศน์.............................................................................................................................٢พันธกิจ...............................................................................................................................2เป้าประสงค์........................................................................................................................٢ตัวชี้วัด...............................................................................................................................٢ภาพรวมของโรงเรียน...........................................................................................................4 - ข้อมูลพื้น ฐาน....................................................................... ..................................4 แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 4. 4. 41 - โครงสร้างการบริหาร งาน........................................................................ .................7 - สภาพความพร้อมของ บุคลากร.................................................................. ..............٩ - สภาพผู้ เรียน...................................................................... .....................................9สถานภาพของโรงเรียน.......................................................................................................11 - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก................................................................. 11 - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน....................................................................١ ٢ - ผลการประเมิน สถานภาพ............................................................... .......................١٤กรอบแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน............................................................................................15 - กลยุทธ์ระดับ องค์กร.................................................................... ..........................15 - กรอบแผน กลยุทธ์................................................................... ..............................15โครงสร้างแผนงานและโครงการ.........................................................................................١٩ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 5. 5. 41แหล่งวิทยากรภายนอก......................................................................................................23บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์.................................................................23การกำากับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน.................................................................٢٦การรายงาน......................................................................................................................26ภาพผนวก.......................................................................................................................٢٧ - ตารางวิเคราะห์ SWOT.................................................................... ...................28 - โครงการตามแผน กลยุทธ์................................................................... ..................31 - กราฟสถานภาพของโรงเรียน บาเจาะ................................................................... ..34 - ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของ องค์กร...................................................٣٥ - ตารางกำาหนด กลยุทธ์................................................................... .......................36 - การเขียนแผน กลยุทธ์................................................................... ........................٣٧ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 6. 6. 41คณะทำางาน....................................................................................................................٥٠ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 7. 7. 41 บทสรุป การปฏิรูปการศึกษาของประเทศมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิตสามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในการที่จะทำาให้เกิด ่ผลสำาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถในการจัดการศึกษา ทีทำาให้การศึกษาเป็นการศึกษา ่ตลอดชีวิตของประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบาเจาะบรรลุเป้าหมายของการปฏิรปการศึกษาดังกล่าวแล้วนั้น คณะครู ูได้รวมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนพบว่า จำาเป็นต้อง ่ปรับปรุงทรัพยากรทางการศึกษา คุณภาพของบุคลากรเทคโนโลยีที่ทนสมัย การได้รบการสนับสนุนในการระดม ั ัทรัพยากรจากผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนา ่ในด้านการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน และด้านการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนบาเจาะได้กำาหนดกลยุทธ์ขึ้น 4 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพกลยุทธ์ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์พัฒนาความสามารถของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน และกลยุทธ์ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพจากกลยุทธ์ดังกล่าว โรงเรียนบาเจาะจึงได้จัดทำาแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2551 – 2555) เพื่อเป็นเครื่องมือกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของโรงเรียน จึงกำาหนดแผนกลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการปรับโครงสร้างองค์กรของโรงเรียนเพื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีอำานาจหน้าที่อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา การกระจายอำานาจทางการศึกษาในด้านงบประมาณบุคลากร วิชาการ และบริหารทัวไป อีกทั้งกำาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียน ่ให้จัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ให้ผู้ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 8. 8. 41เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีการขยายการบริการด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีเครือข่ายที่กว้างไกล สามารถใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น ทังเพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพ ่ ้ชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญอย่างแท้จริง ดังนั้นโรงเรียนบาเจาะ จึงได้ร่วมจัดทำาแผนกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นโดยมีความคาดหวังว่าในระยะเวลา 5 ปี จะสามารถดำาเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพขึ้นสามารถผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพร้อมในทุกๆด้านวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์(Corperation Objective) วิสัยทัศน์ (Vision)นบาเจาะเป็นโรงเรียนที่มุ่งมันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ โรงเรีย ่รูคู่คุณธรรม นำาสังคมสู่สันติที่ยั่งยืน มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ (Mision)1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้ง2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์3. เร่งรัดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยและสอดคล้องกับศักยภาพของโรงเรียน5. ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิต เป้าประสงค์1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา2. นักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรทีกำาหนด ่3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 9. 9. 414. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามเกณฑ์ที่กำาหนด5. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับศักยภาพของโรงเรียนเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ6. ครู นักเรียน และผู้ปกครองใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิต ตัวชี้วัด1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรมหลักสูตรที่กำาหนด3. ร้อยละของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ4. อัตราส่วนของโรงเรียนทีมีระบบเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ ่กำาหนด5. ร้อยละของผู้ใช้บริการต่อเทคโนโลยีในโรงเรียน6. ร้อยละของครู นักเรียน และผู้ปกครองใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิต แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 10. 10. 41ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile) โรงเรียนบาเจาะตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกโรงเรียนได้อาศัยอาคารเรียนและที่ดินของค่ายลูกเสือนำ้าตกปาโจ เป็นสถานทีเรียน สำาหรับโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและกระดานดำา ได้ยืมใช้จาก ่โรงเรียนประถมศึกษา ในปีแรกเปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีนักเรียนทั้งสิ้น 16 คน นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 2คน ครู 1 คน คือ นายสุนทร เทพขุน ปีการศึกษา 2512 โรงเรียนก็ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง จึงต้องอาศัยเรียนที่กองอำานวยการลูกเสือนำ้าตกปาโจ 2ห้องเรียน คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านนำ้าตกปาโจ ในขณะนั้นมีนักเรียนทังสิ้น 75 คน ้ ปีงบประมาณ 2513 ได้รบงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่ง ัก่อสร้างจึงมีอาคารเรียนปลูกสร้างในที่ดินของค่ายลูกเสือนำ้าตกปาโจ เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น แบบ 212 ได้ก่อสร้างเพียง 5ห้องเรียนเท่านัน ในปีเดียวกันได้รบเงินงบประมาณสร้างอาคาร ้ ัคหกรรม จำานวน 1 หลัง ซึ่งโรงเรียนได้ใช้ห้องเรียนมาจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2521 เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากอำาเภอประมาณ 2.5 กิโลเมตรและอยูในท้องที่ทลำาบากต่อการเดินทางของนักเรียน จึงได้จัด ่ ี่ซื้อที่ดินใหม่ซงห่างจากตัวอำาเภอประมาณ 1 กิโลเมตร คือที่ตั้ง ึ่ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 11. 11. 41ของโรงเรียนในปัจจุบน โดยในปีการศึกษา 2520 กรมสามัญ ัศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนจัดซื้อ ต่อมาก็ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ216 ค จำานวน 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2522 ต่อมาโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทโครงการ 1 รุนที่ 3 ได้รับอาคารและวัสดุ ่ครุภัณฑ์มากมาย เช่น อาคารวิทยาศาสตร์และห้องสมุด บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง รวมทัง ห้องนำ้า ห้องส้วมสำาหรับ ้นักเรียน ประปา และติดตั้งไฟฟ้าตามถนน ภายในบริเวณโรงเรียนสิ่งต่างๆ ดังกล่าวสร้างเสร็จและรับมอบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม2526 ปีงบประมาณ 2535 ได้รบงบประมาณหมวดที่ดิน และสิ่ง ัก่อสร้างตามแผนงานการจัดการศึกษาระดับมัธยม รหัสลักษณะงาน 042111 งานดำาเนินการมัธยมศึกษา รหัสบัญชี 0301 เป็นค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำานวน 1 สนาม วงเงิน 151,000บาท เป็นค่าเทพื้น อาคาร 216 ค วงเงิน 201,000 บาท ปี พ.ศ. 2547 ได้รบคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำาเภอ ัหนึ่งโรงเรียนในฝันซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน คือ เลขที่ตั้ง 16 หมู่ 2 ตำาบลบาเจาะ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96170โทรศัพท์ 073-599089 โทรสาร 073-599312e-mail : bachoschool@hotmail.com website : http://www.bacho.ac.th สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีเนื้อที่ 22 ไร่ 84 ตารางวา และได้ดำาเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2532สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเยี่ยมคณะครู นักการภารโรง นักเรียน โรงเรียนบาเจาะ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ขวัญโรงเรียน “ รักษ์วินย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม” ั สีประจำาโรงเรียน เหลือง – ดำา อักษรย่อ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 12. 12. 41 บ.จ. ต้นไม้ประจำาโรงเรียน บานบุรีเป็นไม้เลื้อยที่มีการผลัดใบโดยธรรมชาติ ต้นของบานบุรีจะเลื้อยพาดไปตามรั้ว หลัก หรือต้นไม้อื่น หากไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่ม เถาบานบุรีเมื่อแก่จะเป็นสีนำ้าตาล ส่วนบริเวณยอดเถาจะเป็นสีเขียวใบจะแตกออกบริเวณข้อของลำาต้นหรือข้อของเถา ข้อหนึ่ง ๆ จะมีใบออกประมาณ 3-6 ใบ และใบจะออกตรงข้ามกัน ตัวใบสีเขียวเข้ม ผิวใบมัน ปลายใบแหลม ก้านใบสั้นดอกบานบุรีจะออกดอกตรงส่วนยอด ดอกเป็นรูปแตร มีกานดอกสั้น้และจะมีกลีบเลียงเป็นริวสีเขียวติดอยู่โคนดอก ดอกจะเป็นสี ้ ้เหลืองมีกลีบดอก 5 กลีบ เขตพืนที่บริการ ้ มีเขตพื้นที่บริการ 6 ตำาบล ได้แก่ ตำาบลบาเจาะ ตำาบลกาเยาะมาตี ตำาบลบาเระเหนือ ตำาบลบาเระใต้ ตำาบลปะลุกาสาเมาะตำาบลลุโบะสาวอ สภาพชุมชน สภาพชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีเพียงร้อยละ 1 นับถือศาสนาพุทธ อาศัยกระจัดกระจายเป็นกลุ่มๆ การติดต่อสื่อสารใช้ภาษามลายูท้องถิน ่หรือ ภาษายาวี ปัจจุบันชุมชนในเขตบริการการศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณร้อยละ 55 การประกอบอาชีพของชุมชนร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นสำาคัญ อาชีพหลัก คือทำาสวนยางพาราสวนผลไม้ต่างๆ เช่น ลองกอง มะพร้าว ทุเรียน เงาะ เป็นต้นส่วนการค้าขาย อาชีพบริการมีเล็กน้อย ประมาณ ร้อยละ 7 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 3 การให้ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาชุมชนให้ความสนใจและเป็นความสำาคัญกับการศึกษาของบุตรหลานและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี สภาพเศรษฐกิจ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 13. 13. 41 ชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนั ก ส่ ง ผลต่ อการจั ดการศึ ก ษาของโรงเรี ย น แต่ บางครอบครั ว มีฐานะดี ในบางพื้นที่บางกลุ่มเท่านั้นโครงสร้างการบริหารงาน บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีโครงสร้างการบริหารงาน4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไปปฏิบัติตามกรอบนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายงาน ประกอบด้วย 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 14. 14. 41 3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี เ พื่ อ การ ศึกษา 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7. การนิเทศการศึกษา 8. การแนะแนวการศึกษา 9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11.การประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึกษา 12.การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณขอบข่ายงาน ประกอบด้วย 1. การจัดทำาและเสนอของบประมาณ 2. การจัดสรรงบประมาณ 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ ใช้เงินและผลการดำาเนินงาน 4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 5. การบริหารการเงิน 6. การบริหารบัญชี 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ฝ่ายบริหารงานบุคคลขอบข่ายงาน ประกอบด้วย 1. การวางแผนกำาลังคน 2. การกำาหนดตำาแหน่งและอัตราเงินเดือน 3. การสรรหาและการคัดเลือก 4. การบรรจุและการแต่งตั้ง 5. การปฐมนิเทศ 6. การทดลองปฏิบัติราชการ 7. การโอนและการย้าย 8. การพ้นจากงานและบำาเหน็จบำานาญ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 15. 15. 41 9. การพัฒนาบุคคล 10.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 11.วินัยและการดำาเนินการทางวินัย 12.การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 13.การจัดทำาทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอบข่ายงาน ประกอบด้วย 1. การดำาเนินงานธุรการ 2. งานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 5. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 8. การจัดทำาสำามะโนผู้เรียน 9. การรับนักเรียน 10.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 11.การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 12.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 13.การจัดระบบการควบคุมภายใน 14.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสภาพและความพร้อมของบุคลากร มีจำานวนครูในปีการศึกษา 2551 จำานวน 20 คน แยกเป็นฝ่ายบริหาร 2 คน ฝ่ายปฏิบัติการสอน 22 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 4 คน ปริญญาตรี 18 คน มีประสบการณ์การสอนเฉลีย 7 ปี ลูกจ้างประจำา จำานวน 2 คน ครูปฏิบัติการสอนทุกคน ่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา และเน้นการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูทุกคนมีงานสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 16. 16. 41สภาพผู้เรียนด้านปริมาณ นักเรียนชั้น ม.1- 6 ปีการศึกษา 2551 จำานวน 221คน จำาแนกตามระดับชั้น ดังนี้ ม. 1 มี 2 ห้อง จำานวนนักเรียน 65 คน ม. 2 มี 2 ห้อง จำานวนนักเรียน 45 คน ม. 3 มี 1 ห้อง จำานวนนักเรียน 20 คน ม. 4 มี 2 ห้อง จำานวนนักเรียน 40 คน ม. 5 มี 2 ห้อง จำานวนนักเรียน 33 คน ม. 6 มี 2 ห้อง จำานวนนักเรียน 18 คน รวมจำานวนนักเรียนทั้งหมด 221 คนด้านคุณภาพ ม. 1 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดี ์ ในวิชาสังคมศึกษา การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนตำ่า ์ ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม. 2 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดี ์ ในวิชาสังคมศึกษา การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนตำ่า ์ ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม. 3 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดี ์ ในวิชาพลานามัย การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนตำ่า ์ ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม. 4 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดี ์ ในวิชาพลานามัย การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนตำ่า์ ในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม. 5 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดี ์ ในวิชาสังคมศึกษา และพลานามัย มีผลสัมฤทธิทางการเรียนตำ่า ์ ในวิชาภาษาอังกฤษ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 17. 17. 41 ม. 6 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดี ์ ในวิชาสังคมศึกษา การงานอาชีพ และพลานามัย มีผลสัมฤทธิทางการเรียนตำ่า ์ ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 18. 18. 41สถานภาพของโรงเรียน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดทำา แผนกลยุท ธ์ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนไปพร้อม ๆกัน และเสนอผลการวิ เคราะห์ส ภาพแวดล้อ มของโรงเรีย นใน 2ประเด็น คือ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มและผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสภาพสถานที่ตั้งของชุมชน ตั้งในพื้นทีราบ มีเขตพื้นที่ ่บริการ 6 ตำาบล ได้แก่ ตำาบลบาเจาะ ตำาบลกาเยาะมาตี ตำาบลบาเระเหนือ ตำาบลบาเระใต้ ตำาบลปะลุกาสาเมาะตำาบลลุโบะสาวอมีจุดเด่นชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือในด้านแหล่งความรูและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ซีละ ้แหล่งท่องเที่ยว วิถีการเรียนรู้ในชุมชน ชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การกวนอาซูรอเข้าสุนัต จุดอ่อน ชุมชนไม่เข้าใจบทบาทในการดูแลเอาใจใส่โรงเรียนและขาดการติดตามบุตรหลานที่มาศึกษา เช่น ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เยาวชนอยู่ในภาวะเสี่ยงยาเสพติด ชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมีปัญหาครอบครัวแตกแยก ทำาให้มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนราชการมีการบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต ส่งผลให้โรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ เช่นห้องสมุดประชาชนเทศบาล สิ่งที่เป็นอุปสรรคด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร คือเทคโนโลยีที่เป็นแหล่งความรู้และวิทยาการต่างๆ มีน้อย ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ชุมชนที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมีน้อย ไม่สามารถช่วยเหลือการเรียนการสอนในวิชาที่ขาดแคลนเช่น การสอนคอมพิวเตอร์ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 19. 19. 41ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สภาพชุมชนตำาบลบาเจาะ มีจุดเด่นมีหน่วยงานภายนอกให้งบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษา เช่น ศอ.บต.เทศบาล อบต.อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ อาชีพรับจ้าง การค้าขาย การให้บริการ และการเกษตร รายได้ของประชากรโดยเฉลียอยู่ในระดับดี ่ อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่พบของรายได้มีลักษณะการกระจุกในกลุ่มค้าขาย และกลุ่มทีมีฐานะดั้งเดิม ช่องว่างระหว่างคนจนกับ ่คนรวยมีมากผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้น้อย มีอาชีพที่ไม่มั่นคงส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ไม่มีหน่วยงานสนับสนุนการฝึกอาชีพปัจจัยด้านกฎหมายและการเมือง สถานภาพในเชิงกฎหมายของภาคราชการ ในด้านการปฏิรปการศึกษา โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ูเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว สถานประกอบการ และมีทิศทางการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีความพร้อม เช่น เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สิ่งที่เป็นอุปสรรค การดำาเนินการแก่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีจำานวนมาก การบังคับใช้ล่าช้าไม่ทันกำาหนดเวลาและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ความขัดแย้งค่อนข้างสูงในทุกระดับหน่วยงานให้การสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา บริการไม่ทว ั่ถึง นักการเมืองให้การดูแลในเรื่องการจัดการศึกษาไม่ทั่วถึง ด้านการเมือง ในภาครัฐ มีแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน แต่แนวทางปฏิบัติค่อนข้างล่าช้า มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการค่อนข้างบ่อย นโยบายเชิงปฏิบัติ มีการปรับเปลี่ยนตามด้วย ความสับสนของฝ่ายปฏิบัติมีมากต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ส่วนการเมืองท้องถิ่น ยังไม่มีนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจน การโอนถ่ายภารกิจการศึกษาไม่เป็นไปตามกำาหนด การช่วยเหลือสนับสนุนจากท้องถิ่นมีน้อย เป็นอุปสรรคอย่างมากในการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 20. 20. 41ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ นปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายโรงเรียน โรงเรียนมีโครงสร้างการจัดการศึกษาภายในของโรงเรียนชัดเจน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมการบริหารงานในรูปแบบองค์คณะบุคคล สิ่งที่เป็นจุดอ่อนในด้านการกำาหนดโครงสร้างและนโยบายได้แก่ นโยบายของโรงเรียนไม่ชัดเจน การประสานงานดำาเนินการ การประชาสัมพันธ์ ทำาความเข้าใจต่อบทบาทอำานาจหน้าที่ในองค์คณะบุคคล ผูปกครองนักเรียน และประชาชนโดยทั่วไป ้ปัจจัยด้านบริหารจัดการ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มประสิทธิภาพ ีกำาหนดให้มีธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยุทธ์โรงเรียน เป็นกรอบทิศทางจัดการศึกษา และมีแผนปฏิบัติการเป็นแผนดำาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น จุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ้สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงการมีสวนร่วมที่ไม่จริงจัง โดยผูนำาท้องถิ่นไม่ให้ความสำาคัญในการ ่ ้จัดการศึกษาของภาคราชการ ระเบียบ กฎหมาย ไม่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา การทำาความเข้าใจ ตระหนักถึงการพัฒนาคน ยังไม่จริงใจ จริงจังปัจจัยด้านเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทังภาค ้ประชาชน ในการบริจาคที่ดิน การก่อสร้างอาคารเรียน การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ มาโดยตลอด และมีผู้อุปถัมภ์ปัจจัยในการจัดการศึกษา มีอาคารเรียน อาคารประกอบและห้องปฏิบัติการเพียงพอ จุดอ่อน ผูปกครองส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญในการบริจาค ้เพื่อพัฒนาการศึกษาวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมที่จะใช้งานและไม่ทนัสมัยในการจัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 21. 21. 41ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โรงเรียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ โรงเรียนได้รบ ัการจัดสรรและมีการระดมทุนที่ดีประสิทธิภาพทางการเงินโรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการโดยแผนปฏิบัติการประจำาปีเป็นการควบคุม กำากับ จุดอ่อนการระดมทรัพยากรมาจัดการศึกษา ด้านความคิด ที่ว่ารัฐจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการรณรงค์ระดมทรัพยากรและมีปัญหาในเชิงปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการที่กำาหนดจุดอ่อนในการบริหารงบประมาณ มีข้อจำากัดเชิงระเบียบปฏิบัติมาก ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ และการโอนเงินงวดไม่ตรงกำาหนดระยะเวลาปัจจัยด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากร โรงเรียนมีจุดแข็งครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (มฐ. 10) จุดอ่อน โรงเรียนขาดแคลนครูสาขา วิชาเอกคอมพิวเตอร์สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการดนตรี ขาดบุคลากรในบางวิชาและมีอัตรากำาลังตำ่ากว่าเกณฑ์ ทำาให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ ครูทำาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอนไม่ถึงร้อยละ 80ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ การจัดการศึกษาด้านขั้นพื้นฐาน ได้รับการประเมินตามมาตรฐานของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับพอใช้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์นักเรียนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรของโรงเรียน ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 22. 22. 41 จุดอ่อนผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ สรุปโดยรวม สถานภาพบริบทของโรงเรียนต่อการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (การศึกษาภาคบังคับ) ไม่เอื้อแต่แข็ง ดังนั้นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ต้องใช้กลยุทธ์เสถียรภาพ เร่งรัด พัฒนากรอบแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดจัดหาเทคโนโลยีททันสมัย เพื่อการ ี่จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงการบริหารจัดการตามขอบข่ายงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 23. 23. 41 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีผลสัมฤทธิทางการ ์เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรอบแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์กลยุทธ์ระดับ กลยุทธ์ระดับ ตัวชี้วัดความ เชิงจุดมุ่ง องค์กร แผนงาน สำาเร็จ หมายกลยุทธ์ที่ 1 ١.เร่งรัดการนำา ١.โรงเรียนใช้ ١.ร้อยละความส่งเสริมการนำา หลักปรัชญา หลักปรัชญา พึงพอใจของหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอ เศรษฐกิจพอ บุคลากรต่อเศรษฐกิจพอ เพียง มาใช้ใน เพียง มาใช้ใน การใช้หลักเพียง มาใช้ใน การจัดการ การจัดการ ปรัชญาการจัดการ ศึกษา ศึกษา เศรษฐกิจพอศึกษาโดยใช้ เพียง มาใช้ในระบบประกัน การจัดการคุณภาพการ ศึกษาศึกษา ٢.พัฒนาการ ٢.ครูนำาหลัก ٢.ร้อยละของ เรียนการสอน ปรัชญา ครูที่ใช้หลัก ให้มีการนำา เศรษฐกิจพอ ปรัชญา หลักเศรษฐกิจ เพียง มาใช้ใน เศรษฐกิจพอ พอเพียงมาใช้ การจัดการ เพียง มาใช้ใน ในการจัดการ ศึกษา การจัดการ ศึกษาปรับปรุง ศึกษา นโยบายให้มี ประสิทธิภาพกลยุทธ์ระดับ กลยุทธ์ระดับ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ องค์กร แผนงาน เชิงจุดมุ่ง สำาเร็จ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 24. 24. 41 หมายกลยุทธ์ที่ 2 ١.เร่งรัดการใช้ ١.ครูใช้ ١.ร้อยละของเร่งรัดจัดหา เทคโนโลยีที่ เทคโนโลยีใน ครูที่ใช้เทคโนโลยีที่ เป็นแหล่งเรียน การจัดการ เทคโนโลยีในทันสมัย เพื่อ รู้ ในการ เรียนการสอน การจัดการการจัดการ จัดการเรียน เรียนการสอนศึกษาโดยการ การสอนให้มีสวนร่วม ่ หลากหลาย ٢.พัฒนาการ ٢.มีข้อมูลที่จัด ٢.ร้อยละความ บริหารงานให้ เก็บอย่างเป็น พึงพอใจของผู้ ชัดเจนโดย ระบบ ใช้บริการ อาศัย เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือกลยุทธ์ที่ 3 ١.พัฒนาให้ ١.คณะ ١.ร้อยละของปรับปรุงการ คณะกรรมการ กรรมการสถาน คณะกรรมการบริหารจัดการ การศึกษาขั้น ศึกษาขั้นพื้น สถานศึกษาขั้นตามขอบข่าย พื้นฐานเข้าใจ บานเข้าใจ พื้นบานเข้าใจงานโดยใช้ บทบาทและ บทบาทและ บทบาทและโรงเรียนเป็น หน้าที่ หน้าที่ หน้าที่ฐาน ٢.ส่งเสริมให้ ٢.ชุมชนเข้า ٢.จำานวนของ ชุมชนเข้าร่วม ร่วมกิจกรรมที่ ประชาชนที่เข้า กิจกรรมการ โรงเรียนจัดขึ้น ร่วมกิจกรรมที่ ศึกษา โรงเรียนจัดขึ้น ٣.ปรับปรุงการ ٣.มีระบบ ٣.ร้อยละความ บริหารงานใน บริหารงานที่ พึงพอใจของ แต่ละฝ่ายให้มี ชัดเจน ผู้รบบริการ ั ความชัดเจน ข้อมูล แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 25. 25. 41 วัตถุประสงค์กลยุทธ์ระดับ กลยุทธ์ระดับ ตัวชี้วัดความ เชิงจุดมุ่ง องค์กร แผนงาน สำาเร็จ หมายกลยุทธ์ที่ 4 ١.ส่งเสริม ١.โรงเรียนและ ١.ร้อยละความส่งเสริมความ ความสัมพันธ์ ชุมชนมีความ พึงพอใจของสัมพันธ์ ระหว่าง สัมพันธ์ที่ดี ประชาชนในระหว่าง โรงเรียนกับ การเข้าร่วมโรงเรียนกับ ชุมชน โดย กิจกรรมกับชุมชน โดย สืบสาน โรงเรียนการสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน ่ ٢.พัฒนา ٢.ครูจัด ٢.ร้อยละของ บุคลากรให้มี กิจกรรมการ ครูที่จัดการ องค์ความรูใน ้ เรียนการสอน เรียนการสอน การเรียนการ ทีสอดคล้อง ่ ที่สอดคล้อง สอนให้มี กับวัฒนธรรม กับวัฒนธรรม ประสิทธิภาพ และ ให้สอคล้องกับ ขนบธรรมเนีย วัฒนธรรม มประเพณี และ ขนบธรรมเนีย มประเพณี แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 26. 26. 41กลยุทธ์ที่ 5 ١.ส่งเสริมให้ผู้ ١.นักเรียนมี ١.ร้อยละของส่งเสริมผู้เรียน เรียนมี คุณธรรม นักเรียนที่มีให้มีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ คุณธรรมจริยธรรม และ จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึง จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ค่านิยมที่พึง ประสงค์ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตาม ประสงค์ ประสงค์มาตรฐานการ ٢.พัฒนา ٢.นักเรียนมี ٢.ผลสัมฤทธ์เรียนรู้ คุณภาพ คุณภาพตาม ทางการเรียน นักเรียนตาม มาตรฐานการ ของนักเรียน มาตรฐานการ ศึกษา เรียนรู้ทั้งด้าน ความรู้ สุขภาพ อนามัยและ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ วัตถุประสงค์กลยุทธ์ระดับ กลยุทธ์ระดับ ตัวชี้วัดความ เชิงจุดมุ่ง องค์กร แผนงาน สำาเร็จ หมาย แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 27. 27. 41กลยุทธ์ที่ 6 ١.พัฒนาผู้ ١.นักเรียนมี ١.ร้อยละของพัฒนาผู้เรียน เรียนให้มี คุณธรรม นักเรียนที่มีให้มีความรู้ มี ศักยภาพทาง จริยธรรมและ คุณธรรมผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรม คุณลักษณะที่ จริยธรรมและทางการเรียน จริยธรรม ค่า พึงประสงค์ คุณลักษณะที่ผ่านเกณฑ์ นิยม ที่พึง พึงประสงค์มาตรฐาน ประสงค์ การ อนุรักษ์ ทรัพยากรของ โรงเรียน สร้าง สุขนิสัย สุขภาพกายใจ สุนทรียภาพ และลักษณะ นิสัยด้านดนตรี กีฬา ٢.เร่งรัดหน่วย ٢.ชุมชนมีส่วน ٢.จำานวนของ งานภาครัฐ ร่วมในการ ประชาชนที่ และเอกชน จัดการศึกษา เข้าร่วม รวมถึงนักการ กิจกรรม เมืองให้การ ดูแลในเรื่อง การศึกษา ٣.พัฒนาครูใน ٣.ครูใช้สื่อ ٣.ร้อยละของ การใช้สื่อ เทคโนโลยีใน ครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีทา การเรียนการ เทคโนโลยีใน การศึกษา สอน การเรียนการ สอน แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 28. 28. 41โครงสร้างแผนงานและโครงการ แผนงาน โครงการกิจกรรม ผลผลิตกลยุทธ์ที่ 1 ส่ง ١.โครงการเศรษฐกิจพอ ١.โรงเรียนจัดเสริมการนำาหลัก เพียง โครงการเศรษฐกิจปรัชญา พอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการศึกษาโดยใช้ 2. โครงการหารายได้ ٢.นักเรียนมีรายได้ระบบประกัน ระหว่างเรียน ระหว่างเรียนคุณภาพการศึกษา 3.โครงการบูรณาการ ٣.ครูสามารถจัดการ การนำาหลักปรัชญา เรียนการสอนโดยนำา เศรษฐกิจพอเพียง มา หลักปรัชญา ใช้ในการเรียนการสอน เศรษฐกิจมาใช้ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 29. 29. 41 แผนงาน โครงการกิจกรรม ผลผลิตกลยุทธ์ที่ 2 1. โครงการจัดทำาระบบ ١.มีข้อมูลการบริหารเร่งรัดจัดหา เครือข่าย งานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างเทคโนโลยีที่ ครบถ้วนและสะดวกทันสมัย เพื่อ ในการใช้การจัดการ 2.โครงการจัดหา ٢.โรงเรียนมีศึกษาโดยการมี เทคโนโลยีททันสมัย ี่ เทคโนโลยีททันี่ส่วนร่วม เพื่อการจัดการศึกษา สมัย 3.โครงการระดม ٣.มีทุนการศึกษา ทรัพยากรจากองค์กร เพิ่มขึ้น 50% ภาครัฐ เอกชน 4.โครงการจัดหา ٤.มีโปรแกรมที่ใช้ใน โปรแกรมที่ทันสมัยใน การเรียนการสอน การเรียนการสอน ٥.โครงการจัดประชุม ٥.บุคลากรเข้าใจ บุคลากรในโรงเรียน นโยบายของ โรงเรียน ٦.โครงการตรวจสอบ ٦.บุคลากรปฏิบัติ นิเทศ ติดตามการ งานได้ถูกต้อง ทำางานแต่ละฝ่าย แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 30. 30. 41กลยุทธ์ที่ 3 1.โครงการพัฒนาระบบ ١.มีรูปแบบการปรับปรุงการ งานแต่ละฝ่าย ทำางานที่เป็นระบบบริหารจัดการตามขอบข่าย 2.โครงการจัดหาวัสดุใน ٢.มีวัสดุเพียงพอต่องานโดยใช้ แต่ละฝ่ายงาน การปฏิบัติงานโรงเรียนเป็นฐาน 3.โครงการประชุมคณะ ٣.คณะกรรมการมี กรรมการสถานศึกษา ความรู้และเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติ งาน 4.โครงการนิเทศงานใน ٤.บุคลากรปฏิบัติ แต่ละฝ่าย งานด้วย ความเข้าใจ ถูกต้อง และเป็นระบบ แผนงาน โครงการกิจกรรม ผลผลิตกลยุทธ์ที่ 4 ส่ง 1. โครงการจัดประชุมผู้ 1.มีการประชุมภาคเสริมความ ปกครอง เรียนละ 1 ครั้งสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยการสืบสานวัฒนธรรม 2. โครงการสร้างความ ٢.ชุมชนเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น สันพันธ์ครูกับชุมชน กิจกรรมของ โรงเรียนทุกครั้ง ٣.โครงการจัดกิจกรรม ٣.มีการจัดกิจกรรม วันสำาคัญทางศาสนา 3 ครั้งต่อ 1 ภาค เรียน แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 31. 31. 41กลยุทธ์ที่ 5 ส่ง 1.จัดค่ายคุณธรรม ١.นักเรียนผ่านการเสริมผู้เรียนให้มี จริยธรรม อบรม 100%คุณธรรมจริยธรรม และค่า 2.โครงการเสริม ٢.นักเรียนเข้าร่วมนิยมที่พึง หลักสูตร กิจกรรม 100%ประสงค์ ตามมาตรฐานการ 3.โครงการหารายได้ ٣.จำานวนนักเรียนที่มีเรียนรู้ ระหว่างเรียน รายได้ระหว่างเรียน เพิ่มขึ้น 20% ٤.โครงการศึกษา ٤.มีการจัด หาความรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษานอก สถานที่ ปีละ 1 ครั้ง ٥.โครงการค่ายวิชาการ ٥.มีการจัดกิจกรรม ค่ายวิชาการภาค เรียนละ ١ ครั้ง ٦.โครงการกีฬาภายใน ٦.มีการจัดกิจกรรม โรงเรียน กีฬาภายใน ปีละ ١ ครั้ง แผนงาน โครงการกิจกรรม ผลผลิตกลยุทธ์ที่ 6 1.โครงการพัฒนา ١.นักเรียนมีพัฒนาผู้เรียนให้ บุคลิกภาพ บุคลิกภาพดี 100%มีความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 2.โครงการกิจกรรม ٢.มีการจัดกิจกรรมเรียนผ่านเกณฑ์ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ศิลปะ ดนตรีและมาตรฐาน กีฬา ปีละ 2 ครั้ง 3. โครงการสร้างความ ٣.โรงเรียนเข้าร่วม สัมพันธ์โรงเรียนกับ กิจกรรมของหน่วย หน่วยงานรัฐ งานอื่น 5 ครั้ง แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 32. 32. 41แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 1.ด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งการท่องเที่ยวที่สำาคัญ คืออุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี , มัสยิดวาดิลฮูเซ็น 2.ด้านประกอบการ มีร้านบริการอินเตอร์เน็ต , ร้านทำาขนมปัง 3.แหล่งประกอบการวิชาชีพ - กลุมแม่บานในหมู่บาน ่ ้ ้ - หัตถกรรมเครื่องจักสาน เช่น กระจูด - หัตถกรรมการทำาผ้าบาติกในท้องถิ่น - หัตถกรรมการปักผ้าบทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ ้ 1) ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาตามแนวแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแนวทางการปฏิรปการ ูศึกษาให้เข้าใจ เพื่อกำาหนดทิศทางในการจัดการศึกษา แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 33. 33. 41 2) สำารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาและความต้องการ เพื่อกำาหนดแผนพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 3) กำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้มีความสอดคล้องตามแนวแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแนวทางการปฏิรปการศึกษาของกระทรวง ูศึกษาธิการ 4) กำาหนดกลยุทธ์ในการวางแผน ปรับปรุงโรงเรียน เพื่อให้การบรรลุตามนโยบายพัฒนาโรงเรียน 5) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนและแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 6) สนับสนุนการจัดหางบประมาณทรัพยากรต่างๆ ทีเป็น ่ปัจจัยในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 7) ตรวจสอบ ติดตาม กำากับ ดูแล การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 8) ให้ข้อเสนอแนะและเผยแพร่ชื่อเสียงและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 1) ร่วมกำาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชน 2) ควบคุมดูแบการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและความต้องการของท้องถิ่น 3) สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 4) กำากับ ดูแล ตรวจสอบการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนของโรงเรียน 5) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร หน่วยราชการจังหวัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องเพื่อ ่ประโยชน์ในการดำาเนินงานของโรงเรียน แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 34. 34. 41ครู – อาจารย์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับข้าราชการครู รักษาจรรยาบรรณ มารยาท วินัยตามระเบียบประเพณีครู 2) ร่วมประชุมกำาหนดบทบาท หน้าที่ของครู-อาจารย์ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 3) ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 5) ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลอย่างเคร่งครัด 6) เอาใจใส่ติดตามและประเมินผลด้านการเรียน และความประพฤติของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 7) ร่วมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและบุคลากรในโรงเรียน 8) ช่วยเหลือประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน 9) ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนตามที่ได้รบมอบหมาย ัด้วยจิตสำานึกร่วมรับผิดชอบต่อโรงเรียนนักการภารโรงเรียน มีบทบทหน้าที่ ดังนี้ 1) เข้าร่วมประชุมกับครู-อาจารย์ เพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบหลักการและนโยบายของโรงเรียน 2) ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 3) ปฏิบัติหน้าที่ประจำาโดยเคร่งครัด และเกิดผลดีต่อโรงเรียน 4) มีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยจิตสำานึกในการช่วยเหลือ แผนกลยุทธ์โรงเรียนบาเจาะ
 35. 35. 41ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 1) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 2) ร่วมมือ เอาใจใส่กับโรงเรียนในการกวดขัน ควบคุมแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎร)on_rout1

×