Prova avaluació de sisè de primària 2014 Sta. Coloma Gramenet

1,583 views
1,467 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
827
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prova avaluació de sisè de primària 2014 Sta. Coloma Gramenet

 1. 1. ASPECTES MÉS RELLEVANTS. 4 d’abril de 2014
 2. 2. FINALITAT DE LA PROVA La prova avalua competències i coneixements bàsics de l’alumne/a que finalitza l’educació primària. La prova té caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres. Els resultats de la prova proporcionen als docents indicadors pedagògics que els han de servir per orientar i organitzar les activitats d’ensenyament i aprenentatge. Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d’informació de què disposen els centres per identificar en cada alumne/a el grau d’assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si s’escau, els factors que els poden dificultar el seguiment de les activitats d’aprenentatge al llarg de l’educació secundària obligatòria.
 3. 3. CONTINGUT DE LA PROVA La prova s’estructura en quatre parts: competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana, en llengua estrangera i competència matemàtica. Les competències comunicatives lingüístiques en llengua catalana i llengua castellana es refereixen a la comprensió lectora i a l’expressió escrita, i en llengua estrangera a la comprensió oral, a la comprensió lectora i l’expressió escrita. Les competències matemàtiques inclouen domini de la numeració i el càlcul, de representació de l’espai, la mesura i lectura de gràfics, i de la comprensió i interpretació de relacions i canvi.
 4. 4. CALENDARI REALITZACIÓ DE LES PROVES Dimarts 6 de maig 8h Accés dels presidents a les proves des de l’aplicació informàtica Primera sessió Llengua catalana Segona sessió Matemàtiques Dimecres 7 de maig 8h Accés dels presidents a les proves des de l’aplicació informàtica Primera sessió Llengua castellana Segona sessió Llengua anglesa
 5. 5. LLOC I DURADA DE LES PROVES L’alumnat farà la prova preferentment en la seva aula habitual. Es descomptarà el temps dedicat a les instruccions de manera que l’alumnat pugui disposar de 60 minuts útils per fer cada una de les proves. Per tal de garantir la confidencialitat, no es permetrà l’entrada ni la sortida d’alumnes de l’aula durant la realització de les proves.
 6. 6. LLOC I DURADA DE LES PROVES Els alumnes amb TDAH o dislèxia diagnosticades, a petició del director al president de la comissió, podran realitzar cadascuna de les proves amb 15 mn. addicionals. Es farà constar a l’acta d’aplicació de la prova
 7. 7. Flexibilitat en el temps de durada de les proves • Atès que aquest curs les preguntes tancades s’han de respondre en un full diferent (full de respostes) i aquest fet podria provocar una pèrdua de temps per a alguns alumnes, es pot perllongar fins a 15 minuts la durada de cadascuna de les proves, en el cas que es cregui convenient. • Als alumnes amb TDAH, dislèxia o dificultats visuals, a aquests 15 minuts de més se’ls sumaran els 15 minuts addicionals que ja se’ls havia assignat. LLOC I DURADA DE LES PROVES
 8. 8. FUNCIONS DELS APLICADORS • Llegir a l’alumnat les instruccions que figuren a la portada dels quaderns. • Repartir les etiquetes d’identificació i comprovar que l’alumne s’identifica correctament, enganxant els codis tant a la portada del quadern com al full de respostes. Cal avisar l’alumnat que, per garantir l’anonimat en la correcció, no pot signar ni posar el seu nom enlloc dels quaderns. • Motivar a l’alumnat per tal que llegeixi bé els enunciats, pensi les respostes i s’esforci a escriure les redaccions
 9. 9. FUNCIONS DELS APLICADORS • Atendre les incidències i consultes durant l’aplicació. Per tal que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions, els aplicadors no aclariran les preguntes de l’alumnat referides als continguts o enunciats de les proves. En tot cas, se li ha de dir que torni a llegir la pregunta i si no se’n surt, se li pot llegir el text de l’activitat en veu alta, però no ajudar-lo a resoldre-la. .
 10. 10. FUNCIONS DELS APLICADORS • Vetllar perquè l’alumnat faci la prova en silenci i de manera individual. • Comprovar, abans de les proves de llengua, que funcionin correctament els reproductors de veu que s’utilitzaran. L’escola
 11. 11. FUNCIONS DELS APLICADORS •Recollir i comptar els quaderns i els fulls de resposta al final de cada sessió, separar els de correcció interna, ordenar-los per codi i lliurar-los al president de la comissió. •En aquesta edició del 2014 hi haurà dos sobres per competència, un per als quaderns i un altre per als fulls de respostes. •En el cas d’alumnat absent, s’ha d’etiquetar el full de respostes i introduir-lo al sobre corresponent. El quadern romandrà al centre
 12. 12. NOU SISTEMA DE RESPOSTA • Per facilitar que l’alumnat es familiaritzi amb el nou model, es podran utilitzar les proves dels cursos 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011, convenientment adaptades al nou model, que estan disponibles al web del CSASE. •També s’hi poden consultar els criteris de correcció i les proves corregides.
 13. 13. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES AMB RELACIÓ ALS QUADERNS La direcció, com a responsable de l’administració de la prova en el seu centre, rebrà les proves precintades entre el 22 i el 30 d’abril. Una vegada comprovat que el destinatari de la tramesa és correcte, signarà l’avís de rebuda amb nom i cognoms i amb el segell del centre. En cas d’absència del director/a, el substituirà un membre de l’equip directiu. Si el centre no ha rebut les proves el dia 5 de maig, comunicarà la incidència al CSASE i n’enviarà còpia al ST. 30 d’abril
 14. 14. En el cas que es comprovi que el precinte o el contingut del paquet ha estat manipulat, es comunicarà al president/a de la comissió, que ho farà constar en l’acta d’aplicació, segons el model establert. Els paquets que continguin les proves s’han de custodiar en lloc segur fins a l’últim dia de realització de les proves. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES AMB RELACIÓ ALS QUADERNS
 15. 15. FUNCIONS DELS/LES DIRECTORS/ES DELS CENTRES AMB RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LA PROVA Les direccions dels centre són les responsables de l’aplicació de les proves en el seu centre i de la validació de les dades referides als alumnes en l’aplicació informàtica i tenen les funcions següents: Revisar les dades dels alumnes a l’aplicació informàtica i assignar-los a grup. Proposar al/a la president/a de la comissió l’alumnat exempt de realitzar la prova, en aplicació dels criteris que s’indiquen a la base 5 de la Resolució ENS/440/20134. La proposta d’alumnes exempts ha de ser supervisada pel president/a de la Comissió, conjuntament amb l’inspector/a del centre.
 16. 16. Aplicar les instruccions rebudes en la recepció i custòdia de les proves i lliurar-les al professorat aplicador. Vetllar perquè els docents del centre, i especialment l’equip directiu i els tutors i tutores de sisè d’educació primària, col·laborin amb el professorat aplicador extern. Imprimir el llistat corresponent per lliurar a l’aplicador el dia de la prova. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES AMB RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LA PROVA
 17. 17. Introduir a l’aplicació informàtica les incidències produïdes el dia de la prova: codis contingents i baixes. Les absències d’alumnat els dies de la prova no s’han d’introduir a l’aplicació. Cal introduir el full de respostes en blanc, amb l’etiqueta de l’alumne, dins del sobre del grup corresponent. El quadern roman al centre. Lliurar els resultats a les famílies de l’alumnat o, en el seu cas, informar de la no realització de la prova. Informar al consell escolar i al claustre dels resultats globals obtinguts pel centre, fer-ne una valoració i presentar una proposta de mesures encaminades a millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge. FUNCIONS DELS/LES DIRECTORS/ES DELS CENTRES AMB RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LA PROVA
 18. 18. CODIS Codi sec: És un codi d’identificació que va associat a un alumne que fa les proves d’avaluació. Cada alumne té el seu codi i és el mateix per tots els quaderns. Codi contingent: És un codi d’identificació que s’assigna a un alumne que no apareix al llistat de control i que, per tant, no té codi sec. Aquest codis apareixen amb la resta d’etiquetes de codis. Hi ha codis contingents per a cada grup-classe. Cal tenir en compte que sempre s’ha de donar el mateix codi contingent al mateix alumne. Els dies de les proves, la direcció del centre afegirà l’alumne/a a l’aplicació informàtica i li assignarà el seu codi contingent. Si no ho fa, l’alumne no tindrà informe i l’informe del centre no incorporarà les dades d’aquest alumne/a.
 19. 19. FUNCIONS DELS CORRECTORS/ES Corregir i puntuar les proves seguint els criteris de correcció que proporcionarà la presidenta de la comissió i segons estableixi el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Enregistrar els resultats mitjançant l’aplicació informàtica corresponent. Informar la presidenta de la comissió de les incidències que es produeixin. Mantenir la màxima confidencialitat sobre el contingut i els resultats de les proves que hagin corregit.
 20. 20. FUNCIONS DELS CORRECTORS/ES Enguany canvia el sistema de correcció. Les respostes tancades es corregiran de manera automatitzada i les respostes obertes les corregirà el professorat designat, entre els aplicadors.( Llengua catalana i castellana: dictat i expressió escrita; Llengua anglesa: expressió escrita; matemàtiques: dues preguntes). Les respostes tancades es respondran en un full de respostes. Cada corrector corregirà les respostes obertes dels quaderns que se li assignen. Les proves d’anglès seran corregides per un especialista d’anglès
 21. 21. CORRECCIONS La correcció de les proves es farà en horari de no permanència al centre i els resultats s’hauran a l’aplicació informàtica abans del dia 23 de maig. La introducció de les puntuacions es podrà iniciar el 12 de maig. Retribució per quadern: 1€
 22. 22. CORRECCIÓ I INTRODUCCIÓ DE NOTES No s’han d’identificar els sobres de correcció amb el nom del centre. Si falten sobres i se n’ha de posar algun del centre s’ha de procurar que no es pugui identificar la seva procedència. Si el corrector té quaderns i no té els alumnes al llistat pot ser que s’hagi lliurat el quadern per error (havia de ser correcció interna) o bé que el centre no hagi introduït les dades d’un codi contingent.
 23. 23. CALENDARI •Lliurament de proves: Dia 7 (dimecres) al Servei Educatiu, Rbla. Sant Sebastià, 100. Horari: de d'11.30h. a 13.30h. •Correctors: Reunió i recollida de proves per corregir: Es realitzarà una reunió prèvia per establir els criteris de correcció de les proves. La reunió tindrà lloc el dia 7 (dimecres) a les 17h., al Servei Educatiu, Rbla. Sant Sebastià, 100. Posteriorment es lliuraran les proves.
 24. 24. RECLAMACIONS • Els centres podran fer reclamacions del 23 al 30 de juny, mitjançant instància dirigida a la presidenta de la comissió, on s’especificaran els quaderns dels quals es demana la revisió, justificant-ne els motius.

×