Documents de gestió del centre educatiu

10,448 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,720
Actions
Shares
0
Downloads
243
Comments
3
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Documents de gestió del centre educatiu

 1. 1. Documentacióbàsica delcentreeducatiuDirectors i directores centres públics Sta. Coloma Gr.Inspecció d’Educació20 de gener de 2012
 2. 2. CONTINGUTS DE LA SESSIÓ• Els documents de gestió del centre.• Els fonaments normatius dels documents de gestió.• La relació i l’organització jeràrquica d’aquests documents.• El contingut de cadascun dels documents.• Calendari de revisió i elaboració.
 3. 3. PEC Projecte Educatiu de centreNOFC Normes d’organització i funcionament del centre Cartacompromís PL Projecte Lingüístic PCC Projecte curricular de centre
 4. 4. PdD Projecte de DireccióPGA Programació General Anual MA Memòria anual/avaluativa
 5. 5. PEC PdDNOFC Acords Coresponsabilitat Cartacompromís PL PGA MA PCC
 6. 6. PECMàxima expressió de l’autonomia del centrei l’element vertebrador de la seva activat
 7. 7. PLANTEJAMENTPEC INSTITUCIONALS •Trets d’identitat. •Valoració del context iNOFC necessitats educatives de l’alumnat Cartacompromís •Prioritats i plantejaments educatius i curriculars. PL •Objectius •Indicadors de progrés PCC
 8. 8. ESTABLEIX:PEC •Criteris que defineixen l’estructura organitzativa. •Procediments d’inclusió educativa.NOFC •Aprenentatge de la convivència. • Relacions amb la comunitat i Carta l’entorncompromís •Projecte lingüístic. •Concreció i desenvolupament PL dels currículums •Altres aspectes PCC
 9. 9. REFERENTS NORMATIUSPEC • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOE). Art 120 i 121. • Llei 12/2009, del 10 de juliol,NOFC d’educació (LEC) Art. 14, 20, 91, 92 i 93. Carta • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centrescompromís educatius. Art. 4, 5, 6 i 7. • Decret 155/2010, de 2 de PL novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional PCC docent. Art. 24.
 10. 10. PEC
 11. 11. PEC NOFC CONJUNT D’ACORDS I DECISIONSD’ ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
 12. 12. PEC NOFCDETERMINEN:•Lestructura organitzativa de govern i de coordinació•La concreció de lorganització pedagògica,•Els mecanismes de rendiment de comptes al consell escolar•Mecanismes per facilitar el treball en equip del personal•Mecanismes de participació i intercanvi dinformació entre la comunitatescolar•Mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes demediació•La concreció en regles i normes dels drets i deures dels alumnes.•Altres elements necessaris per a lorganització i funcionament del centre
 13. 13. PEC NOFCACTUALITZACIÓ DE LES NOFC: Decret 102/2010, de 3 d’agostCurs 2010-2011: adaptació per l’aplicació dels articles 23, 24 i 25: Mesures de promoció de la convivència Mesures correctores i sancionadores Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència En el termini de quatre anys, els centres han d’haver adaptat a les previsions del Decret 102/2010, la resta de les seves normes d’organització i funcionament. Curs 2013-2014
 14. 14. PEC NOFC REFERENTS NORMATIUS• Ley orgànica 2/2006, de 3 de mayo de Educació (LOE). Art 124 i 142• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) Art. . 25.1, 98, 142.7• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Art. 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 22, 34, 37, 40, 45, 47, 48 i DA 1ª (ZER)• Decret 279/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010.
 15. 15. PEC PdDNOFC Acords Coresponsabilitat Cartacompromís PL PGA MA PCC
 16. 16. PEC PdDEl projecte de direcció (PdD), ordena el desplegament i l’aplicació del PEC
 17. 17. PEC PdD•Defineix els objectius que es volen assolir.•Estableix estratègies i actuacions peraconseguir els objectius•Estableix indicadors per a l’avaluació iconcreta les mesures per fer-ne elseguiment.
 18. 18. PEC PdDCONTINGUT DEL PROJECTE de DIRECCIÓ•Diagnosi actualitzada del centre.•Previsió de l’aplicació del PEC.•Concrecions organitzatives.•Objectius a assolir en els diferents àmbits (pedagògic, gestió, serveis..), vinculats a la millora, (èxit escolar, cohesió social, objectius propis...)•Elements que afavoreixin el lideratge i la participació.•Indicadors per a l’avaluació del mandat.
 19. 19. PEC PdDREFERENTS NORMATIUS• Ley orgànica 2/2006, de 3 de mayo de Educació (LOE). Art 135.• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) Art. 144.• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Art. 31.• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. Art. 23, 24, 25 i 26..
 20. 20. PEC PdD Acords Coresponsabilitat PGA MA
 21. 21. El PdD es concreta, cada curs, mitjançant lesProgramacions Generals Anuals (PGA) il’avaluació recollida a la Memòria Anual (MA) PGA MA
 22. 22. CONTINGUT PROGRAMACIÓ GRAL. ANUALPrioritats i objectius anualsOrganització activitats i serveisHorari escolarConcreccions: Projectes Currículum Normes Plans d’actuacióIndicadors d’avaluacióI PGA MA
 23. 23. La concreció anual d’un pla estratègic és,pels centres amb pla de millora (PMQC) oacord de coresponsabilitat, l’element dereferència fonamental per elaborar laprogramació general anual. PGA MA
 24. 24. REFERENTS NORMATIUS•Ley orgànica 2/2006, de 3 de mayo de Educació(LOE). Art 125,127 i 129.•Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) Art.142, 146 i 148.•Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia delscentres educatius. Art. 10, 31, 46, 48, 58 i DA 15 (ZER). PGA MA
 25. 25. PGA MA
 26. 26. PGA PGA
 27. 27. La memòria anual recull el resultat del’avaluació de l’assoliment dels objectiusprevistos en la PGA PGA MA
 28. 28. PECNOFC Cartacompromís PL PGA MA PCC
 29. 29. PLANIFICACIÓ DE L’ELABORACIÓ DELS DOCUMENTS DE GESTIÓ 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2012-16PdD X XPEC X X XNOFC X XPGA X X X X XMemòria X X X X XPLC X
 30. 30. Gràcies per la vostra atencióhttp://blocs.xtec.cat/manuelarubio/

×