Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Türkiye Ekonomisi

650 views
370 views

Published on

Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Türkiye Ekonomisi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
650
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vahdi Boydaş, Mensur Boydaş, Türkiye Ekonomisi

 1. 1. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002
 2. 2. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayõn ve referans olarak kullanõlabilir. Bu e-kitap, http://ekutup.dpt.gov.tr/ adresindedir. Bu yayõn 1000 adet basõlmõştõr. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyasõ üretilmiştir. http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 3. 3. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) İÇİNDEKİLER Sayfa No I. 1980-2001 DÖNEMİNDEKİ TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER................................................................... 1 II. 2002-2005 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK ÖNGÖRÜLER........................ 58 III. YAPISAL REFORMLAR..................................................................... 66 i http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 4. 4. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLOLAR Sayfa No TABLO: 1- GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA ............................................................. TABLO: 2- FERT BAŞINA GSMH VE GSYİH....................................................... TABLO: 3- YURTİÇİ TASARRUFLARIN VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ GSMH İÇİNDEKİ PAYI ......................................... TABLO: 4- SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ....................................................... TABLO: 5- SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM) ............................................................... TABLO: 6- SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) ....... TABLO: 7- SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) ...... TABLO: 8- DIŞ TİCARET VE CARİ İŞLEMLER DENGELERİNİN GSMH'ya ORANLARI ...................................................................... TABLO: 9- TOPLAM İHRACAT ......................................................................... TABLO: 10- TOPLAM İTHALAT (Altõn Hariç) VE İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI ....................................................................... TABLO: 11- TURİZM GELİRLERİ ....................................................................... TABLO: 12- ULUSLARARASI REZERVLER.......................................................... TABLO: 13- YABANCI SERMAYE ....................................................................... TABLO: 14- DIŞ BORÇLAR ............................................................................... TABLO: 15- DIŞ BORÇ GÖSTERGELERİ ............................................................. TABLO: 16- DÖVİZ KURLARI ............................................................................ TABLO: 17- BAŞLICA PARASAL GÖSTERGELER-ÖZET......................................... TABLO: 18- AYLIK İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI ...................................... TABLO: 19- MENKUL KIYMETLER BORSALARINDA ÇEŞİTLİ GÖSTERGELER ......... TABLO: 20- KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİNİN BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI ......................................................... TABLO: 21- KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI (%) .................................................................... TABLO: 21- KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI (%) (Devamõ) ...................................................... TABLO: 22- KONSOLİDE BÜTÇEYE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER....................... TABLO: 22- KONSOLİDE BÜTÇEYE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER (Devamõ).......... TABLO: 23- KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ BORÇ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ ....................................................................................... TABLO: 23- KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ BORÇ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ (Devamõ) ......................................................................... TABLO: 24- TOPLAM VERGİ YÜKÜ ................................................................... TABLO: 25- İÇ BORÇ STOKU ........................................................................... TABLO: 26- ÖZELLEŞTİRME GELİR VE GİDERLERİ ............................................ TABLO: 27- TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ ................................................ TABLO: 28- KENTSEL ALANLAR TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ......................... TABLO: 29- TARIMSAL ÜRÜN ORTALAMA ALIM FİYATLARI ................................ TABLO: 30- TARIMSAL ÜRÜN ORTALAMA ALIM FİYATLARI DEĞİŞİMİ ................. TABLO: 31- SULANAN ALAN ............................................................................ TABLO: 32- ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ........................................................ TABLO: 33- ELEKTRİĞİ OLAN KÖY SAYISI ........................................................ TABLO: 34- KARAYOLLARI YOL AĞI ................................................................. TABLO: 35- TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ................................................ ii 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 5. 5. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: TABLO: 36373839404142434445464748495051- KIRSAL TELEFON İRTİBATI ............................................................ NÜFUS ......................................................................................... KENT VE KIR NÜFUSU ................................................................... DEMOGRAFİK HIZLAR ................................................................... SOSYAL SİGORTA PROGRAMLARININ KAPSADIĞI NÜFUS ................ MAAŞ VE ÜCRETLERDEKİ GELİŞMELER .......................................... YURTİÇİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA GELİŞMELER ................................. SAĞLIK PERSONELİ ...................................................................... SAĞLIK GÖSTERGELERİ ................................................................ BÜTÇE İÇERİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ........................................ OKULLAŞMA ORANLARI ................................................................. BÜTÇE İÇERİSİNDE EĞİTİM HİZMETLERİ ....................................... KÖYE GÖTÜRÜLEN İÇMESUYU HİZMETLERİ .................................... ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR ........... BİTİRİLEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJELERİ ........................ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR.................... iii 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 6. 6. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 7. 7. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) GİRİŞ Bu çalõşmanõn amacõ, 1980-2001 döneminde Türkiye’de ekonomik ve sosyal alanlarda sağlanan başlõca gelişmeleri incelemek, 2002-2005 dönemine ait makroekonomik tahmin ve öngörüleri sunmak ve yakõn zamanda gerçekleştirilen yapõsal reformlarõ özetlemektir. 1. 1980-2001 DÖNEMİNDEKİ TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER a. Milli Gelirdeki Gelişmeler 1980’li yõllarla birlikte Türkiye’de ekonomik büyüme stratejisi önemli bir değişim geçirmiştir. 1980 öncesi dönemde uygulanan ithal ikameci büyüme stratejisi terk edilerek dõşa açõk büyüme stratejisi uygulamaya konulmuştur. Bu dönemde uygulanan büyüme stratejisi, temel olarak, verimlilikte artõş sağlamayõ ve ekonominin rekabet gücünü artõrmayõ amaçlamõştõr. Bu çerçevede, piyasa ekonomisinin kurumsallaşmasõ yönünde adõmlar atõlmõştõr. Ekonominin dõş rekabete açõlmasõ, kamunun doğrudan üretim faaliyetlerinden çekilerek altyapõ yatõrõmlarõna yönelmesi ve mali piyasalarõn serbestleştirilmesi piyasa ekonomisinin kurumsallaşmasõ yönünde atõlan başlõca adõmlardõr. 1980-2001 döneminde GSMH yõllõk ortalama 3,65 dolayõnda artõş göstermiştir. Fert başõna milli gelir 1980 yõlõnda 1.570 ABD dolarõ iken, yõllõk ortalama yüzde 1,5 dolayõnda bir artõş göstererek 2001 yõlõnda 2.143 ABD dolarõna yükselmiştir. Satõnalma Gücü Paritesine göre 1980 yõlõnda 2.299 ABD dolarõ olan fert başõna milli gelir ise 2001 yõlõnda 6.082 ABD dolarõna yükselmiştir. 1980 yõlõnda yüzde 21,8 olan sabit sermaye yatõrõmlarõnõn milli gelir içerisindeki payõ 1993-1997 döneminde yüzde 25 civarõna yükselmiş, izleyen yõllarda gerileme göstererek 2001 yõlõnda yüzde 18,4 olarak gerçekleşmiştir. Sabit sermaye yatõrõmlarõnda kamu kesiminin payõnõn azalmasõna paralel olarak özel kesimin payõnda artõş gözlenmiştir. Sabit sermaye yatõrõmlarõ içerisinde 1980 yõlõnda yüzde 60 olan özel kesim payõ 1995 yõlõnda yüzde 82,5’e yükselmiş, 2001 yõlõ itibarõyla ise yüzde 69,1 düzeyine gerilemiştir. Toplam sabit sermaye yatõrõmlarõnõn sektörel bileşimi incelendiğinde, tarõm, madencilik ve imalat sanayinin paylarõnõn azaldõğõ, ulaştõrma, turizm, eğitim ve sağlõk sektörlerinin payõnõn arttõğõ görülmektedir. Enerji ve konut sektörlerinin payõ ise istikrarsõz bir seyir izlemiştir. b. Dõş Ticaretteki Gelişmeler Ekonominin dõşa açõlmasõna paralel olarak ihracat ve ithalat hacminde önemli artõş yaşanmõştõr. Dõş ticaret hacmi 1980 yõlõnda 10,8 milyar dolar iken, 2001 yõlõnda 74,8 milyar dolara yükselmiştir. İstikrarsõz bir seyir izlemekle birlikte dönem başõnda yüzde 6,6 olan dõş ticaret açõğõnõn milli gelire oranõ dönem sonunda yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir. 1987 yõlõna kadar cari işlemler fazla verirken izleyen yõllarõn önemli bir bölümünde cari işlemler açõk vermiştir. 1 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 8. 8. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) İhracat 1980 yõlõndaki 2,9 milyar dolarlõk düzeyinden 2001 yõlõnda 31,3 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. İhracattaki yõllõk ortalama artõş oranõ yüzde 12 dolayõnda gerçekleşmiş, toplam ihracat içerisinde sanayinin payõ yüzde 36’dan yüzde 91,6’ya yükselmiştir. İthalat 1980 yõlõndaki 7,9 milyar dolarlõk düzeyinden 2001 yõlõnda 40,4 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. İthalattaki yõllõk ortalama artõş oranõ yüzde 8,1 dolayõnda gerçekleşmiş, toplam ithalatõn GSMH içerisindeki payõ yüzde 11,3’den yüzde 27,5’e yükselmiştir. c. Turizm Türkiye son yõllarda çok önemli bir turizm odağõ haline gelmiş bulunmaktadõr. 1980 yõlõnda sadece 326 milyon dolar olan turizm gelirleri, yaklaşõk 24 kat artarak 2001 yõlõnda 8,1 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Turizm gelirlerindeki yõllõk ortalama artõş oranõ yüzde 16,5 olmuştur. d. Yabancõ Sermaye 1980’li yõllarõn başõnda ihmal edilebilecek düzeylerde bulunan fiilen gelen doğrudan yabancõ sermaye tutarõ 2000 yõlõna kadar oldukça düşük düzeylerde kalmõş, 2001 yõlõnda önemli bir artõş göstererek 3,3 milyar dolara yükselmiştir. e. Dõş Borçlar 1980’li yõllardan itibaren dõş borçlarda önemli artõş görülmüştür. Toplam dõş borcun milli gelire oranõ 1983 yõlõnda yaklaşõk yüzde 30 dolayõnda iken, bu oran 2000 yõlõnda yaklaşõk yüzde 59’a ve 2001 yõlõnda yüzde 78’e yükselmiştir. Dõş borçlarõn vade yapõsõnõn ise kõsa vade lehine değiştiği görülmektedir. Kõsa vadeli dõş borçlarõn toplam dõş borçlar içerisinde payõ 1983 yõlõnda yüzde 12,4 iken, bu oran 2000 yõlõnda yüzde 23,9’a yükselmiş, 2001 yõlõnda ise yüzde 14,2’e gerilemiştir. Dõş borç faiz ödemeleri 1983 yõlõnda 1,5 milyar dolar iken, 2001 yõlõnda 7,1 milyar dolara yükselmiştir. f. Kamu Finansmanõ Özellikle kamu transfer harcamalarõndaki artõşa paralel olarak, kamu harcamalarõ kamu gelirlerinden daha yüksek düzeyde artõş göstermiştir. Transfer harcamalarõnõn milli gelire oranõ 1980 yõlõnda sadece yüzde 7,5 iken 2001 yõlõnda yüzde 31’e yükselmiştir. Faiz ödemelerindeki artõş transfer harcamalarõndaki artõşõn başlõca nedenini oluşturmuştur. 1980 yõlõnda yüzde 8,8 olan toplam kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH’ya oranõ 1980’li yõllarõn ilk yarõsõnda azalõş göstermiş, izleyen yõllarda tekrar artõş eğilimine girmiştir. 1994 yõlõnda yaşanan ekonomik kriz sonrasõ tekrar azalõş eğilimine giren bu oran, özellikle 1999 yõlõ ve sonrasõnda önemli düzeyde artõş göstererek 2001 yõlõnda yüzde 16,4 düzeyine yükselmiştir. Konsolide bütçe faiz ödemelerinin milli gelire oranõ dönem içerinde ciddi artõş göstererek yüzde 0,6’dan yüzde 22,9’a yükselmiştir. 2 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 9. 9. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) g. Enflasyon Fiyat istikrarõ 1980 sonrasõ dönemde Türkiye ekonomisinin başlõca sorunlarõndan biri olmuştur. 1981 yõlõnda yüzde 25,6 olan oniki aylõk olan TEFE oranõ 1987 yõlõ ile birlikte ciddi bir artõş eğilimine girerek yüzde 51,6’ya yükselmiş, 1994 yõlõnda yaşanan ekonomik krizde yaklaşõk yüzde 150 düzeyinde gerçekleşmiştir. İzleyen yõllarda enflasyon oranõnda gerileme gözlenmekle birlikte, 2001 yõlõnda yaşanan ekonomik krizle birlikte enflasyon oranõ yüzde 88,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. h. Fiziki Altyapõ 1980 sonrasõ dönemde uygulanan piyasa ekonomisine geçiş süreciyle birlikte kamu kesimi kaynaklarõnõn artan ölçüde doğrudan üretim faaliyetleri yerine altyapõnõn geliştirilmesine yönlendirilmesi sonucu fiziki altyapõ unsurlarõnda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 1980-2001 dönemindeki 21 yõllõk sürede sulanan alan miktarõ 1,7 katõna, elektrik enerjisi üretimi 5,3 katõna, elektriği olan köy sayõsõ 2,1 katõna, karayollarõ ağõ 1,5 katõna, telefon santral kapasitesi ve telefon abonesi sayõsõ yaklaşõk 16,4 katõna yükselmiştir. i. Demografik Gelişmeler 1980 yõlõnda 44,7 milyon olan ülke nüfusu 2001 yõlõnda 69,2 milyona yükselmiş, aynõ yõllarda kentte yaşayan nüfus oranõ yüzde 36’dan yüzde 66’ya çõkmõştõr. 1980-1985 döneminde nüfus artõşõ yüzde 2,49, şehirleşme hõzõ yüzde 7,66, 1995-2000 döneminde ise nüfus artõşõ 1,62, şehirleşme hõzõ yüzde 4,67 olmuştur. Sağlõk alanõndaki gelişmeler sonucunda, bebek ölüm hõzõ 1980-1985 döneminde binde 83 iken, 1995-2000 döneminde binde 39’a düşmüştür. Aynõ dönemler arasõnda doğuşta ortalama yaşam süresi 63 yõldan 69 yõla yükselmiştir. j. Sosyal Güvenlik Sosyal sigorta programlarõnõn kapsadõğõ nüfus oranõnda önemli aşama kaydedilmiştir. 1980 yõlõnda sigortalõ nüfus oranõ yüzde 46,6 iken, bu oran 2000 yõlõnda yüzde 87’ye yükselmiştir. k. İşgücü Piyasasõ 1988 yõlõnda 19,4 milyon ve 17,8 milyon olan sivil işgücü ve istihdam 2001 yõlõnda, sõrasõyla, 22,4 milyon ve 20,5 milyona yükselmiştir. Dönem başõ ve sonu itibarõyla işsizlik oranõ yüzde 8,5 dolayõnda gerçekleşmiştir. Toplam istihdam içerisinde tarõmõn payõ azalõrken, sanayi ve hizmetler sektörlerinin paylarõ artmõştõr. 1988 yõlõnda yüzde 46,5, yüzde 15,8 ve yüzde 37,7 olan tarõm, sanayi ve hizmetler sektörlerinin toplam istihdam içerisindeki paylarõ 2001 yõlõnda, sõrasõyla, yüzde 36,1, yüzde 18,1 ve 45,8 olmuştur. l. Sağlõk Hizmetlerinde Gelişmeler 1980-2001 döneminde sağlõk göstergelerinde önemli iyileşmeler sağlanmõştõr. Dönem başõnda 27.241 olan hekim sayõsõ 83.170’e, 7.077 olan dişhekimi sayõsõ 14.681’e, 26.880 olan hemşire sayõsõ 76.930’a yükselmiştir. 1980 yõlõnda 394 olan 3 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 10. 10. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) yatak başõna nüfus oranõ önemli bir değişiklik göstermezken doktor başõna nüfus 1.652’den 825’e gerilemiştir. 2000 yõlõ itibarõyla, sağlõk hizmetlerine yönelik toplam harcamalar ile yatõrõm harcamalarõnõn konsolide bütçe içerisindeki paylarõ, sõrasõyla, yüzde 2,3 ve yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir. m. Eğitimdeki Gelişmeler Beşeri sermayenin en önemli göstergelerinden olan okullaşma oranlarõnda önemli gelişme yaşanmõştõr. 1980-1981 döneminde ilkokul ve ortaokul kademelerinde okullaşma oranlarõ, sõrasõyla, yüzde 97,7 ve yüzde 40,6 iken sekiz yõllõk zorunlu ilköğretimin (ilkokul+ortaokul) 1997-1998 öğrenim döneminde uygulamaya konulmasõyla birlikte bu kademedeki okullaşma oranõ 2000-2001 döneminde yüzde 100,7’ye yükselmiştir. Lise ve dengi okul ile yükseköğretimdeki okullaşma oranlarõ yüzde 28,4 ve yüzde 6,4 düzeylerinden yüzde 64 ve yüzde 28’e yükselmiştir. Eğitim hizmetlerine ayrõlan kaynaklarda da iyileşme sağlanmõştõr. Eğitim hizmetlerine yönelik toplam harcamalarõn konsolide bütçe içerindeki payõ 1983 yõlõnda yüzde 13,1 iken bu oran 2001 yõlõnda yüzde 14,5’e yükselmiştir. Benzer şekilde, 1983 yõlõnda yüzde 1,6 olan eğitim hizmetlerine yönelik yatõrõm harcamalarõn konsolide bütçe içerindeki payõ 2001 yõlõnda yüzde 2’ye yükselmiştir. n. Organize Sanayi Bölgeleri Kalkõnmanõn ivme kazanmasõnda ve ülke geneline yaygõnlaştõrõlmasõnda küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi büyük önem taşõmaktadõr. Bu çerçevede, 1962-1987 döneminde parsel sayõsõ 1.005 olan ve 1.550 hektar alanõ kapsayan 9 adet Organize Sanayi Bölgesi oluşturulmuşken, sadece 2001 yõlõnda parsel sayõsõ 1.803 olan ve 3.220 hektar alanõ kapsayan 14 adet Organize Sanayi Bölgesi oluşturulmuştur. Oluşturulan Organize Sanayi Bölgesi sayõsõnõn özellikle 2001 yõlõnda ciddi artõş gösterdiği görülmektedir. 4 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 11. 11. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 1- GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA MİLYAR TL. CARİ FİYATLARLA 1987 FİYATLARIYLA 1980 5.303 50.870 1981 8.023 53.317 1982 10.612 54.963 1983 13.933 57.279 1984 22.168 61.350 1985 35.350 63.989 1986 51.185 68.315 1987 75.019 75.019 1988 129.175 76.108 1989 230.370 77.347 1990 397.178 84.592 1991 634.393 84.887 1992 1.103.605 90.323 1993 1.997.323 97.677 1994 3.887.903 91.733 1995 7.854.887 99.028 1996 14.978.067 106.080 1997 29.393.262 114.874 1998 53.518.332 119.303 1999 78.282.967 112.044 2000 125.596.129 119.144 2001 179.480.078 107.911 KAYNAK: DİE, DPT 5 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 12. 12. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 2 - FERT BAŞINA GSMH VE GSYİH CARİ FİYATLARLA YIL ORTASI YILLAR NÜFUS (000 KİŞİ) TL 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 44.438 45.540 46.688 47.864 49.070 50.306 51.433 52.561 53.715 54.893 56.203 57.247 58.304 59.374 60.458 61.556 62.674 63.809 64.955 66.106 67.461 68.610 119.335 176.169 227.293 291.096 451.757 702.706 995.174 1.427.282 2.404.824 4.196.709 7.066.839 11.081.678 18.928.460 33.639.684 64.307.501 127.605.549 238.983.746 460.644.457 823.929.360 1.184.203.655 1.861.759.072 2.615.946.330 ENDEKS DOLAR ENDEKS SAGP'ne GÖRE GSYİH (1) 100 148 190 244 379 589 834 1.196 2.015 3.517 5.922 9.286 15.862 28.189 53.888 106.931 200.263 386.009 690.434 992.335 1.560.111 2.192.103 1.570 1.598 1.412 1.299 1.238 1.356 1.487 1.668 1.693 1.979 2.711 2.661 2.757 3.065 2.169 2.794 2.947 3.046 3.171 2.839 2.987 2.143 100 102 90 83 79 86 95 106 108 126 173 170 176 195 138 178 188 194 202 181 190 137 2.299 2.582 2.768 2.935 3.179 3.354 3.598 3.971 4.119 4.217 4.699 4.806 5.143 5.629 5.362 5.745 6.123 6.462 6.256 5.940 6.359 6.082 KAYNAK:DPT. (1) OECD tarafõndan GSYİH için hesaplanan Satõnalma Gücü Paritesi kullanõlarak elde edilmiştir. 6 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 13. 13. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 3 - YURTİÇİ TASARRUFLARIN VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ GSMH İÇİNDEKİ PAYI (Yüzde Pay) YURT İÇİ SABİT SERMAYE YILLAR TASARRUFLAR YATIRIMLARI 1980 16,0 21,8 1981 18,3 19,8 1982 17,1 19,2 1983 16,5 20,1 1984 16,5 19,3 1985 18,9 20,1 1986 21,9 22,8 1987 (*) 23,9 24,6 1988 27,2 26,1 1989 22,1 22,5 1990 22,0 22,6 1991 21,4 23,7 1992 21,6 23,4 1993 22,7 26,3 1994 23,1 24,5 1995 22,1 24,0 1996 19,8 25,1 1997 21,4 26,3 1998 22,7 24,3 1999 21,2 22,1 2000 18,1 22,6 2001 (1) 15,7 18,4 Kaynak: DPT (1) Tahmin; (*) 1987 yõlõndan itibaren DİE yeni milli gelir serisi kullanõlmõştõr. 7 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 14. 14. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :4 - SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 1988 1989 1990 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1.156 462 694 1.589 723 865 2.034 869 1.165 2.799 1.213 1.586 4.284 1.777 2.507 7.115 3.236 3.879 11.671 5.222 6.449 18.491 7.480 11.011 33.738 11.451 22.286 51.836 17.346 34.490 89.892 27.684 62.208 KAMU / TOPLAM ÖZEL / TOPLAM 40,0 60,0 45,5 54,5 42,7 57,3 43,3 56,7 41,5 58,5 45,5 54,5 44,7 55,3 40,5 59,5 33,9 66,1 33,5 66,5 30,8 69,2 TOPLAM / GSMH KAMU / GSMH ÖZEL /GSMH 21,8 8,7 13,1 19,8 9,0 10,8 19,2 8,2 11,0 20,1 8,7 11,4 19,3 8,0 11,3 20,1 9,2 11,0 22,8 10,2 12,6 24,6 10,0 14,7 26,1 8,9 17,3 22,5 7,5 15,0 22,6 7,0 15,7 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 150.156 47.585 102.571 258.406 81.295 177.111 525.506 143.977 381.529 952.322 192.052 760.270 1.882.225 328.577 1.553.648 3.757.812 763.421 2.994.391 7.728.372 1.782.699 5.945.673 13.022.213 3.359.435 9.662.778 17.328.840 5.130.996 12.197.844 28.414.469 8.709.004 19.705.465 34.024.186 10.509.245 23.514.941 KAMU / TOPLAM ÖZEL / TOPLAM 31,7 68,3 31,5 68,5 27,4 72,6 20,2 79,8 17,5 82,5 20,3 79,7 23,1 76,9 25,8 74,2 29,6 70,4 30,6 69,4 30,9 69,1 TOPLAM / GSMH KAMU / GSMH ÖZEL /GSMH KAYNAK: DPT, DİE (1) Tahmin 23,7 7,5 16,2 23,4 7,4 16,0 26,3 7,2 19,1 24,5 4,9 19,6 24,0 4,2 19,8 25,1 5,1 20,0 26,3 6,1 20,2 24,3 6,3 18,1 22,1 6,6 15,6 22,6 6,9 15,6 18,4 5,7 12,7 TOPLAM KAMU ÖZEL TOPLAM KAMU ÖZEL 8 2001 (1) http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 15. 15. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO 5 - SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM) (Cari Fiyatlarla, Yüzde Dağõlõm) 1980 TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIRMA 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 7,6 10,5 10,8 10,7 9,9 7,4 6,2 6,9 5,9 5,5 5,4 3,3 4,7 4,0 4,4 4,4 5,1 3,6 2,4 2,3 1,9 1,8 28,5 28,6 27,3 25,5 25,0 23,1 22,0 17,6 16,1 14,8 19,5 8,7 10,3 10,8 11,2 10,2 10,2 11,3 9,7 9,7 10,8 7,3 14,2 17,3 18,4 19,8 20,4 22,0 20,8 20,7 16,1 15,9 17,9 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,4 2,2 2,5 3,1 3,9 3,8 KONUT 27,8 17,5 17,5 17,3 18,6 18,8 21,4 27,9 35,8 36,7 33,4 EĞİTİM 1,8 2,1 2,1 2,1 1,7 2,2 2,0 2,3 2,3 2,5 2,6 SAĞLIK 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,5 DİĞER HİZMETLER 6,7 7,3 7,5 7,5 7,9 8,9 9,7 9,0 7,6 6,9 6,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(1) 5,7 4,9 5,0 4,1 5,4 5,8 5,8 5,7 4,5 4,5 4,2 TURİZM TOPLAM TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIRMA 1,9 1,7 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,4 1,6 1,1 1,3 18,9 18,4 18,0 19,6 22,6 21,6 18,2 18,0 17,5 19,4 17,6 6,1 5,0 3,6 2,8 2,7 4,1 5,9 6,8 6,6 6,6 9,4 19,0 21,5 25,3 16,9 18,8 20,9 24,6 24,1 25,0 29,1 23,5 3,7 2,9 2,2 2,2 2,4 2,1 2,1 2,9 4,0 4,0 4,5 KONUT 32,9 32,5 32,8 41,7 36,0 32,0 27,8 25,5 24,1 16,7 18,7 EĞİTİM 2,8 3,2 3,1 2,1 2,0 2,8 3,7 3,4 4,7 5,2 5,5 SAĞLIK 1,8 2,0 2,0 2,2 1,8 2,3 3,4 3,9 3,4 4,3 4,7 DİĞER HİZMETLER 7,3 7,8 6,6 6,9 6,9 7,2 7,3 8,3 8,7 9,1 10,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TURİZM TOPLAM KAYNAK: DPT (1) Tahmin 9 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 16. 16. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO 6 - SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (Cari Fiyatlarla, Yüzde Dağõlõm) 1980 TARIM 1981 7,4 MADENCİLİK 1982 10,8 1983 11,2 1984 11,4 1985 10,1 1986 7,7 1987 5,7 1988 5,6 1989 4,3 1990 3,0 3,6 0,5 0,6 0,6 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 İMALAT 30,0 34,1 33,6 32,9 32,9 31,9 31,8 25,2 21,4 19,9 26,2 ENERJİ 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 0,6 0,9 1,2 0,8 ULAŞTIRMA 9,7 15,3 16,2 16,9 17,2 17,0 13,8 11,8 9,1 8,8 10,7 TURİZM 0,6 0,7 0,7 0,6 1,1 1,8 2,5 3,1 4,0 5,3 5,0 KONUT 44,7 30,1 29,5 29,2 30,0 32,3 37,0 45,7 53,3 54,2 46,5 EĞİTİM 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 SAĞLIK 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 DİĞER HİZMETLER 6,3 7,4 7,2 7,0 6,7 6,7 6,1 5,4 4,8 4,9 4,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOPLAM 1991 TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ 1992 3,2 1993 3,1 1994 3,3 1995 2,6 1996 4,1 1997 4,7 1998 4,3 1999 4,8 2000 2,9 2001(1) 2,6 2,1 1,1 1,0 0,9 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,6 1,1 1,1 25,3 24,3 23,6 23,8 26,2 26,1 22,9 23,4 23,7 26,7 23,3 1,2 0,6 0,5 0,6 0,5 1,8 4,0 3,3 2,8 2,9 6,3 10,8 14,7 18,8 11,5 16,4 17,4 21,6 20,7 19,9 26,2 21,8 TURİZM 4,7 3,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,5 3,7 5,5 5,6 6,3 KONUT 47,1 46,3 44,7 51,8 43,3 39,8 35,8 34,1 33,8 23,7 26,7 EĞİTİM 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 1,1 1,1 0,9 1,7 2,3 2,1 ULAŞTIRMA SAĞLIK DİĞER HİZMETLER TOPLAM KAYNAK: DPT (1) Tahmin 1,4 1,4 1,3 1,5 1,2 1,8 2,9 3,6 3,2 4,2 4,4 4,3 100,0 4,4 100,0 3,7 100,0 4,0 100,0 4,1 100,0 4,0 100,0 3,8 100,0 4,2 100,0 4,8 100,0 4,7 100,0 5,9 100,0 10 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 17. 17. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO 7 - SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (Cari Fiyatlarla, Yüzde Dağõlõm) 1980 TARIM MADENCİLİK 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 7,9 10,2 10,3 9,8 9,6 7,0 6,8 8,7 9,1 10,3 9,6 7,6 9,7 8,6 8,8 9,1 9,8 6,7 4,1 4,5 3,2 3,4 İMALAT 26,3 21,9 18,9 15,8 14,0 12,6 9,8 6,5 5,9 4,5 4,5 ENERJİ 21,3 22,1 24,7 25,4 24,0 22,0 24,3 22,9 26,9 29,8 21,7 ULAŞTIRMA 20,8 19,7 21,3 23,5 25,0 28,0 29,3 33,9 29,7 30,1 34,0 TURİZM 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 1,8 1,7 1,5 1,1 1,2 KONUT 2,4 2,4 1,4 1,8 2,6 2,6 2,0 1,6 1,8 1,8 4,0 EĞİTİM 4,1 4,2 4,5 4,5 3,7 4,2 3,7 4,8 5,6 6,2 6,9 SAĞLIK 1,8 2,0 2,0 1,6 1,5 1,2 1,2 1,5 1,8 2,1 2,8 DİĞER HİZMETLER 7,2 7,2 7,9 8,1 9,6 11,6 14,2 14,3 13,2 10,8 11,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(1) 11,1 8,9 9,6 10,2 11,7 10,2 10,8 8,2 8,4 8,6 9,0 MADENCİLİK 3,5 3,4 2,5 2,6 2,1 1,5 1,6 1,5 1,5 1,1 1,7 İMALAT 5,0 5,4 3,2 3,1 5,7 4,1 2,5 2,7 2,6 2,8 4,9 ENERJİ 16,8 14,5 12,0 11,6 12,9 12,9 12,4 16,8 15,6 15,0 16,5 ULAŞTIRMA 36,6 36,5 42,6 38,4 30,2 34,7 34,8 34,0 37,0 35,7 27,2 1,5 1,6 1,7 1,9 2,4 1,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 TOPLAM TARIM TURİZM KONUT 2,2 2,6 1,2 1,7 1,5 1,7 1,2 1,1 1,3 0,8 0,9 EĞİTİM 7,1 8,4 9,2 7,4 8,3 9,2 12,4 10,7 11,6 11,8 13,0 SAĞLIK DİĞER HİZMETLER TOPLAM KAYNAK: DPT (1) Tahmin 2,6 3,2 3,8 4,8 4,9 4,1 4,8 4,6 3,8 4,5 5,4 13,6 15,4 14,3 18,4 20,2 20,2 18,9 20,1 17,8 19,1 20,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 18. 18. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 8 - DIŞ TİCARET VE CARİ İŞLEMLER DENGELERİNİN GSMH'ya ORANLARI DIŞ TİCARET AÇIĞI / GSMH % CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSMH % 1980 6,6 4,9 1983 4,8 3,1 1984 4,8 2,4 1985 4,4 1,5 1986 4,0 1,9 1987 3,7 0,9 1988 2,0 -1,8 1989 3,9 -0,9 1990 6,3 -1,7 1991 4,8 0,2 1992 5,1 -0,6 1993 7,8 -3,5 1994 3,2 2,0 1995 7,7 -1,4 1996(1) 5,7 -1,3 1997(1) 7,9 -1,4 1998(1) 6,9 1,0 1999(1) 5,6 -0,7 2000(1) 11,1 -4,9 2001(1) 3,1 2,4 KAYNAK: DPT, DİE (1) Bavul Ticareti Dahil 12 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 19. 19. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 9 - TOPLAM İHRACAT MİLYON $ İHRACAT / SANAYİ SANAYİ İHRACATININ GSMH (%) İHRACATI TOPLAM İÇİNDEKİ % PAYI 4,2 1047,4 36,0 1980 2.910 1983 5.728 9,2 3658,2 63,9 1984 7.134 11,7 5144,6 72,1 1985 7.958 11,7 5994,8 75,3 1986 7.457 9,8 5324,2 71,4 1987 10.190 11,6 8065,2 79,1 1988 11.662 12,8 8943,4 76,7 1989 11.625 10,7 9170,1 78,9 1990 12.959 8,5 10348,6 79,9 1991 13.594 8,9 10685,8 78,6 1992 14.715 9,2 12286,3 83,5 1993 15.345 8,4 12793,9 83,4 1994 18.109 13,8 15517,8 85,7 1995 21.636 12,6 19089,3 88,2 1996 23.225 12,6 20237,1 87,1 1997 26.261 13,5 23132,2 88,1 1998 26.973 13,1 23873,5 88,5 1999 26.588 14,2 23754,7 89,3 2000 27.775 13,8 25339,6 91,2 2001 31.340 21,3 28703,2 91,6 KAYNAK: DPT, DİE 13 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 20. 20. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 10 - TOPLAM İTHALAT (Altõn Hariç) VE İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI MİLYON $ 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 İTHALAT / GSMH (%) 7.909 9.235 10.757 11.343 11.105 14.158 14.335 15.792 22.302 21.047 22.871 29.428 23.270 35.709 43.627 48.559 45.921 40.671 54.503 40.410 11,3 14,8 17,7 16,6 14,5 16,1 15,8 14,5 14,6 13,8 14,2 16,2 17,7 20,8 23,6 25,0 22,3 21,7 27,1 27,5 İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI (%) 36,8 62,0 66,3 70,2 67,1 72,0 81,4 73,6 58,1 64,6 64,3 52,1 77,8 60,6 53,2 54,1 58,7 65,4 51,0 77,6 KAYNAK: DPT, DİE 14 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 21. 21. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :11 - TURİZM GELİRLERİ (MİLYON $) 1980 326 1983 420 1984 548 1985 1094 1986 950 1987 1476 1988 2355 1989 2557 1990 3225 1991 2654 1992 3639 1993 3959 1994 4321 1995 4957 1996 5650 1997 7002 1998 7177 1999 5203 2000 7636 2001 8090 Kaynak: (1) DİE-Turizim İstatistikleri (2) Maliye Bakanlõğõ - Tediye Muvazenesi Şubesi (3) DPT-Plan ve Yõllõk Programlar (4) Merkez Bankasõ 15 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 22. 22. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 12- ULUSLARARASI REZERVLER MİLYON $ TOPLAM MERKEZ BANKASI ULUSLARARASI RESMİ REZERVLER (NET) REZERVLERİ (BRÜT) 1980 1.209 - 1983 2.089 1.253 1984 3.482 1.239 1985 3.279 1.020 1986 4.347 1.368 1987 5.212 1.719 1988 6.428 2.307 1989 9.283 4.831 1990 11.387 5.972 1991 12.250 4.918 1992 15.252 6.116 1993 17.761 6.213 1994 16.514 7.112 1995 23.317 12.391 1996 24.966 16.273 1997 27.138 18.419 1998 29.499 19.721 1999 33.751 23.177 2000 34.159 22.172 2001 30.050 18.787 KAYNAK: DPT, MB 16 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 23. 23. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 13 - YABANCI SERMAYE İZİN VERİLEN YABANCI SERMAYE FİİLEN GELEN YABANCI SERMAYE (NET) (MİLYON $) (MİLYON $) 1980 97 18 1983 103 46 1984 271 113 1985 235 99 1986 364 125 1987 655 115 1988 821 354 1989 1.512 663 1990 1.861 684 1991 1.967 810 1992 1.820 844 1993 2.063 636 1994 1.478 608 1995 2.938 885 1996 3.837 722 1997 1.678 805 1998 1.647 940 1999 1.701 783 2000 3.060 982 2001 2.739 3.266 KAYNAK: HM, MB 17 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 24. 24. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 14 - DIŞ BORÇLAR (MİLYON $) ORTA VE DIŞ BORÇ TOPLAM KISA VADELİ UZUN VADELİ SERVİS ORANI 1980 16.227 2.505 13.722 47,4 1983 18.385 2.281 16.104 38,2 1984 20.659 3.180 17.479 31,0 1985 25.476 4.759 20.717 30,7 1986 32.101 6.349 25.752 35,8 1987 40.428 7.623 32.805 32,3 1988 40.722 6.417 34.305 36,2 1989 41.751 5.745 36.006 32,4 1990 49.035 9.500 39.535 28,5 1991 50.489 9.117 41.372 29,0 1992 55.592 12.660 42.932 29,1 1993 67.356 18.533 48.823 26,2 1994 65.601 11.310 54.291 28,5 1995 73.278 15.701 57.577 24,0 1996 79.194 17.072 62.122 19,4 1997 84.182 17.691 66.491 19,9 1998 96.313 20.774 75.539 23,2 1999 102.120 22.921 79.199 30,2 2000 118.615 28.301 90.314 34,0 2001 115.110 16.345 98.765 37,8 KAYNAK : HM 18 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 25. 25. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 15 - DIŞ BORÇ GÖSTERGELERİ 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 TOPLAM BORÇ / GSMH (%) 29,6 34,0 37,4 42,0 46,1 44,8 38,4 32,2 33,2 34,7 37,0 1995 1997 1998 1999 2000 2001 42,6 50,1 1996 42,9 43,3 46,8 54,4 58,9 78,3 KISA VADELİ BORÇ / TOPLAM BORÇ (%) 12,4 15,4 18,7 19,8 18,9 15,8 13,8 19,4 18,1 22,8 27,5 17,2 21,4 21,6 21,0 21,6 22,4 23,9 14,2 KISA VADELİ BORÇ / ORTA ve UZUN VADELİ BORÇ (%) 14,2 18,2 23,0 24,7 23,2 18,7 16,0 24,0 22,0 29,5 38,0 20,8 27,3 27,5 26,6 27,5 28,9 31,3 16,5 MAL İHRACATI (FOB) / TOPLAM BORÇ (%) 31,2 34,5 31,2 23,2 25,2 28,6 27,8 26,4 26,9 26,5 22,8 27,6 29,5 29,3 31,2 28,0 26,0 23,4 27,2 FAİZ ÖDEMELERİ / MAL İHRACATI (FOB) (%) 26,4 22,2 22,0 28,6 23,4 24,0 25,0 25,2 25,3 23,4 23,3 21,7 19,9 18,1 17,5 17,9 20,5 22,7 22,8 FAİZ ÖDEMELERİ / TOPLAM CARİ İŞL. GELİRLERİ (%) 15,5 13,4 13,1 16,6 14,1 13,9 12,9 12,3 12,2 11,7 11,5 11,8 10,1 8,2 7,8 7,7 10,3 10,7 12,6 BORÇ SERVİSİ / MAL İHRACATI (FOB) (%) 66,9 52,3 53,0 62,8 54,1 61,4 61,7 55,9 55,2 56,5 60,3 51,8 46,1 42,6 40,8 49,0 60,2 72,4 68,5 BORÇ SERVİSİ (IMF Hariç) / TOPLAM CARİ İŞL. GELİRLERİ (%) 37,5 29,5 29,5 33,5 30,0 33,4 30,8 27,2 26,7 28,3 25,6 28,2 23,4 19,4 18,3 20,8 30,3 34,1 37,8 BORÇ SERVİSİ / TOPLAM CARİ İŞLEMLER GELİRLERİ (%) 39,4 31,5 31,4 36,4 32,6 35,6 31,9 27,4 26,7 28,3 29,7 28,2 23,4 19,4 18,3 21,1 30,3 34,1 37,8 (BORÇ SERVİSİ + KISA VAD. BORÇ) / TOPLAM CARİ İŞL. GEL. (%) 62,9 58,3 66,9 85,8 77,6 67,4 57,5 63,3 59,2 71,4 89,1 62,3 60,3 52,9 48,6 54,3 73,6 82,0 66,6 BORÇ SERVİSİ (MİLYON DOLAR) -3.832 -3.730 -4.216 -4.685 -5.517 -7.158 -7.170 -7.297 -7.561 -8.733 -8.227 -9.993 -11.897 -11.418 -12.418 -16.513 -18.316 -21.937 -24.619 FAİZ -1.511 -1.586 -1.753 -2.134 -2.387 -2.799 -2.907 -3.264 -3.440 -3.439 -3.574 -3.923 -4.303 -4.200 -4.588 -4.823 -5.450 ANAPARA -2.136 -1.907 -2.208 -2.173 -2.687 -3.927 -4.023 -3.938 -4.070 -4.871 -4.412 -5.448 -5.667 -5.685 -6.095 -8.174 -10.560 -13.803 -14.347 TAHVİL GERİ ÖDEMESİ IMF -6.299 -7.133 -47 -185 -237 -255 -378 -443 -432 -240 -51 -423 -241 -622 -1.927 -1.533 -1.707 -3.285 -2.020 -1.747 -2.052 -48 0 0 0 0 0 0 -28 -231 -286 -88 -1.087 KAYNAK : HM , MB 19 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 26. 26. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 16 - DÖVİZ KURLARI YILLAR YIL SONU DOLAR KURU ORTALAMA DOLAR KURU 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 89,3 129,7 185,1 274,0 432,5 574,0 755,9 1.018,4 1.813,0 2.311,4 2.927,1 5.074,8 8.555,9 14.450,0 38.687,0 56.614,7 104.391,7 199.079,0 306.122,9 525.491,3 676.325,1 1.448.212,1 76,0 110,2 160,9 224,0 364,9 518,3 669,4 855,7 1.420,8 2.120,8 2.607,6 4.169,9 6.887,5 10.986,0 29.704,3 45.673,5 81.083,6 151.429,0 260.040,1 417.581,0 623.685,1 1.222.921,1 KAYNAK : DPT, MB 20 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 27. 27. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 17 - BAŞLICA PARASAL GÖSTERGELER - ÖZET (Milyar TL.) 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 EMİSYON HACMİ 279 14.074 21.289 36.838 63.104 120.212 223.935 382.243 758.878 1.328.542 2.390.748 3.772.411 5.328.876 REZERV PARA 479 23.871 37.244 61.195 101.721 185.738 343.484 621.487 1.186.386 2.145.691 3.932.210 5.949.348 7.931.613 PARA ARZI(M1) 739 31.398 46.793 78.341 129.087 230.847 388.185 896.855 1.581.210 2.562.478 4.272.018 6.746.482 11.073.270 PARA ARZI(M2) - Dolaşõmdaki Para - Banka Parasõ 924 218 706 71.570 117.118 190.736 282.442 11.343 17.415 30.244 51.364 60.226 99.704 160.493 231.078 PARA ARZI(M2Y) 0 MERKEZ BANKASI KREDİLERİ - Kamu - Özel 655 386 269 MEVDUAT BANKA. KREDİLERİ 790 YAT. KALKINMA B. KREDİLERİ 177 NET KREDİ HACMİ 1.353 1997 1998 1999 2000 2001 630.348 1.256.632 2.924.893 5.658.800 11.423.198 21.992.654 31.109.334 46.985.987 101.401 188.506 319.024 610.871 1.057.864 1.887.153 3.196.942 4.801.257 528.947 1.080.881 2.605.869 5.047.929 10.365.334 20.105.501 27.912.392 42.184.730 93.363 168.054 293.970 473.059 1.195.353 2.414.597 5.373.709 10.664.059 20.212.650 40.153.556 56.046.300 104.132.803 7.632 4.449 3.183 22.415 18.454 3.961 51.265 100.628 42.584 82.936 8.681 17.691 65.198 101.452 185.419 342.182 5.012 10.890 16.418 28.653 160.530 148.208 12.322 205.770 193.521 12.249 380.885 373.196 7.689 346.875 339.199 7.676 9.098 1.559 7.539 10.588 2.913 7.675 501.724 1.724 500.000 750.000 0 750.000 575.107 1.342.332 3.095.036 7.205.239 11.091.883 16.144.618 26.368.676 31.249.115 50.629 86.807 188.076 371.809 655.419 1.175.279 1.747.187 2.797.858 773.943 1.622.660 3.656.308 7.916.247 11.748.861 17.322.810 28.117.587 34.046.973 21.773 DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI 74.659 130.796 244.420 453.771 51.980 106.277 197.365 598.478 1.253.290 2.627.629 5.493.852 9.547.358 18.420.635 25.341.684 57.146.816 TOPLAM TL MEVDUAT * 768 62.294 103.045 165.723 238.569 544.456 1.081.100 2.634.682 5.181.477 10.549.212 20.896.413 29.337.889 42.184.239 - Tasarruf Mevduatõ - Vadesiz - Vadeli 343 183 160 34.901 5.261 29.640 60.701 7.294 53.408 94.459 126.160 12.164 19.422 82.295 106.738 330.860 34.538 296.322 691.204 1.743.092 3.191.725 6.425.242 13.340.770 17.888.051 27.258.952 54.612 133.830 236.520 326.020 633.131 905.778 1.484.723 636.592 1.609.262 2.955.205 6.099.222 12.707.639 16.982.273 25.774.229 - Ticari Mevduat 292 14.524 21.638 36.223 56.846 108.460 202.024 474.390 950.223 2.085.866 3.640.644 5.813.377 7.722.244 - Diğer Mevduat 133 12.869 20.705 35.042 55.563 105.136 187.873 417.200 1.039.529 2.038.104 3.914.999 5.636.461 7.203.043 768 84.068 155.024 272.000 435.933 1.142.934 2.334.390 5.262.311 10.675.329 20.096.570 39.317.048 54.679.573 99.331.055 TOPLAM MEVDUAT (TL+DTH) KAYNAK: MERKEZ BANKASI, DPT. (*) RESMİ MEVDUAT HARİÇ 21 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 28. 28. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 18 - AYLIK İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI VE VADE YAPISI (GÜN) (Yõllõk) Vade Ort. Basit Faiz Ort. Bileşik Faiz 1989 233 53,9 59,8 1990 236 49,7 54,0 1991 211 69,8 80,5 1992 211 74,6 87,7 1993 257 79,3 87,6 1994 119 109,9 164,4 1995 206 98,9 121,9 1996 195 107,8 135,2 1997 349 110,7 127,2 1998 233 102,0 122,5 1999 479 94,0 109,5 2000 410 36,6 38,0 2001 148 75,9 96,2 22 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 29. 29. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 19 - MENKUL KIYMETLER BORSALARINDA ÇEŞİTLİ GÖSTERGELER HİSSE SENETLERİ PİYASASI KOTE OLAN İŞL. GÖREN ŞİRKET SAYISI ŞİRKET SAYISI YILLAR İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) (MİLYON $) 1986 348 80 9 13 1987 414 82 105 118 1988 556 79 149 115 1989 730 76 1.736 773 1990 916 110 15.313 5.854 1991 1.092 134 35.487 8.502 1992 1.238 145 56.339 8.567 1993 1.284 160 255.221 21.771 1994 1.204 176 650.864 23.202 1995 922 205 2.374.055 52.357 1996 792 228 3.031.185 37.738 1997 743 258 8.907.402 57.178 1998 686 277 17.851.368 69.696 1999 319 285 36.389.823 82.931 2000 287 315 110.055.886 180.123 2001 278 279 92.542.281 79.945 Kaynak: İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ 23 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 30. 30. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 20- KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİNİN BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI TOPLAM KAMU KONSOLİDE BÜTÇE FAİZ ÖD. TOPLAM KAMU(FAİZ DIŞI) KONSOLİDE BÜTÇE -FAİZ DIŞI KONSOLİDE BÜTÇE KİT İŞETMECİ TASARRUFCU MAHALLİ İDARELER DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR SOSYAL GÜVENLIK KURULUŞLARI FONLAR ÖZELLEŞTİRME KAP. KUR. TOPLAM KAMU KONSOLİDE BÜTÇE FAİZ ÖD. TOPLAM KAMU(FAİZ DIŞI) KONSOLİDE BÜTÇE -FAİZ DIŞI KONSOLİDE BÜTÇE KİT İŞETMECİ TASARRUFCU MAHALLİ İDARELER DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR SOSYAL GÜVENLIK KURULUŞLARI FONLAR ÖZELLEŞTİRME KAP. KUR. (1) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ KAYNAK:DPT 1980 8,8 0,6 8,2 1981 4,0 0,9 3,0 1982 3,5 0,8 2,7 1983 4,9 1,5 3,4 1984 5,4 2,0 3,4 1985 3,6 1,9 1,7 1986 3,7 2,6 1,1 1987 6,1 3,0 3,1 1988 4,8 3,9 1,0 1989 5,3 3,6 1,7 1990 7,4 3,5 3,9 3,1 2,5 4,9 5,1 -0,2 0,3 0,5 - 1,5 0,6 2,4 3,9 -1,5 0,0 0,0 - 1,5 0,7 1,9 2,5 -0,5 0,0 0,1 - 2,2 0,7 2,2 2,8 -0,6 0,0 0,5 - 4,4 2,4 1,9 2,3 -0,4 -0,1 0,0 -0,3 -0,5 - 2,3 0,3 2,5 2,4 0,0 -0,1 -0,4 0,0 -0,6 - 2,8 0,2 2,6 2,6 -0,1 0,3 -0,3 0,0 -1,7 - 3,5 0,5 3,3 3,4 -0,2 0,5 0,0 -0,6 -0,6 - 3,1 -0,8 2,2 2,1 0,1 0,4 0,1 -0,4 -0,5 - 3,3 -0,3 1,9 2,0 0,0 0,2 0,0 -0,4 0,4 -0,1 3,0 -0,5 3,8 4,0 -0,2 0,0 0,0 -0,3 0,6 0,2 1991 10,2 3,8 6,4 1992 10,6 3,7 6,9 1993 12,0 5,8 6,2 1994 7,9 7,7 0,2 1995 5,0 7,3 -2,4 1996 8,6 10,0 -1,3 1997 7,7 7,7 0,0 1998 9,4 11,5 -2,1 1999 15,6 13,7 1,9 2000 12,5 16,3 -3,8 2001 (1) 16,4 22,9 -6,5 5,3 1,5 3,1 3,3 -0,2 0,3 0,0 0,1 0,9 0,4 4,3 0,6 3,3 3,8 -0,5 0,8 0,0 0,2 1,3 0,7 6,7 0,9 2,4 2,8 -0,3 0,7 0,0 0,6 0,9 0,7 3,9 -3,8 1,4 1,2 0,2 0,4 0,0 0,6 0,9 0,7 4,0 -3,3 -0,2 -0,6 0,4 0,2 0,0 0,4 0,6 -0,1 8,3 -1,7 -0,5 -0,4 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,5 7,6 -0,1 -0,3 0,6 -0,9 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 7,3 -4,3 1,4 1,3 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 11,9 -1,8 2,4 2,3 0,2 0,3 0,0 0,2 0,6 0,1 10,9 -5,3 1,8 1,6 0,2 0,5 -0,1 0,2 -1,3 0,5 16,0 -6,9 0,4 0,4 0,0 0,2 -0,1 0,6 -0,9 0,2 24 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 31. 31. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 21- KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI (%) 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 (*) 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 HARCAMALAR Cari -Personel -Diğer Cari Yatõrõm Transfer -Faiz Ödemeleri İç Faiz Ödemeleri Dõş Faiz Ödemeleri -KİT'lere Transfer -Vergi İadeleri -Sosyal Güvenlik -Diğer Transferler 16,33 8,44 6,20 2,24 3,24 4,65 0,49 0,35 0,14 1,62 0,25 0,13 2,16 17,72 8,34 6,56 1,78 3,91 5,47 0,45 0,31 0,14 1,60 0,36 0,44 2,63 21,19 9,36 7,37 1,99 4,84 6,99 0,48 0,32 0,15 1,92 0,28 0,64 3,66 20,35 9,25 7,18 2,07 4,15 6,96 0,46 0,30 0,15 1,59 0,21 0,98 3,71 20,75 9,15 7,41 1,74 3,41 8,19 0,62 0,45 0,17 3,72 0,11 0,71 3,02 20,33 9,33 6,44 2,89 3,50 7,50 0,59 0,42 0,17 3,82 0,10 0,84 2,15 18,89 7,95 4,96 2,99 3,82 7,12 0,94 0,51 0,43 2,39 0,40 0,70 2,70 15,09 6,79 4,17 2,62 3,14 5,17 0,82 0,32 0,50 2,12 0,00 0,64 1,59 18,75 7,67 4,81 2,86 3,39 7,69 1,52 0,57 0,94 2,19 1,34 0,82 1,82 17,07 6,72 4,04 2,68 3,12 7,23 1,99 0,80 1,19 1,27 1,72 0,56 1,69 15,03 5,93 3,61 2,32 2,91 6,19 1,91 0,70 1,21 0,51 2,05 0,59 1,12 15,95 5,96 3,60 2,37 3,17 6,82 2,60 1,27 1,33 0,27 2,18 0,56 1,21 16,92 6,47 4,41 2,06 2,64 7,82 3,02 1,68 1,34 0,64 2,20 0,56 1,39 16,26 6,09 4,24 1,85 2,10 8,07 3,85 2,45 1,41 0,78 1,63 0,58 1,22 16,52 7,73 5,96 1,77 1,68 7,11 3,59 2,22 1,36 0,53 1,25 0,61 1,14 16,92 8,93 7,19 1,74 1,72 6,27 3,52 2,42 1,10 0,32 0,90 0,31 1,23 GELİRLER Genel Bütçe -Vergi Gelirleri Gelir Üzerinden Al.V. Servet Üzerinden Al.V. Mal ve Hiz.Üz.Al.V. Dõş Ticaret Vergileri -Vergi Dõşõ Normal Gel. -Özel Gelir ve Fonlar Katma Bütçe 15,55 15,25 13,75 6,30 0,13 4,44 2,88 1,49 0,00 0,31 16,53 16,21 14,64 6,83 0,12 4,64 3,05 1,33 0,25 0,32 16,90 16,56 15,18 7,91 0,16 4,28 2,82 1,38 0,00 0,34 18,82 18,51 14,97 8,47 0,13 3,77 2,59 3,54 0,00 0,31 17,60 17,39 14,10 8,10 0,10 3,56 2,34 3,21 0,08 0,21 17,20 17,00 14,14 8,75 0,13 3,88 1,38 2,66 0,20 0,20 17,35 17,20 14,84 9,30 0,27 3,85 1,42 1,78 0,59 0,15 13,61 13,44 12,30 7,58 0,20 3,14 1,37 1,14 0,00 0,18 16,51 16,29 13,88 7,97 0,28 3,81 1,83 2,27 0,13 0,22 12,66 12,37 10,70 6,05 0,19 2,76 1,70 1,33 0,35 0,28 12,77 12,48 10,83 5,01 0,15 3,56 2,11 1,29 0,35 0,29 13,20 12,95 11,67 5,96 0,10 3,66 1,94 1,12 0,16 0,24 13,45 13,19 12,06 5,90 0,09 3,71 2,37 1,09 0,03 0,26 13,17 12,95 11,02 5,36 0,11 3,48 2,07 0,95 0,99 0,22 13,19 13,00 11,09 5,85 0,08 3,32 1,84 1,06 0,85 0,19 13,91 13,74 11,43 5,85 0,10 3,45 2,03 1,07 1,24 0,17 GELİR GİDER FARKI Emanet ve Avans.Net Değişme NAKİT AÇIĞI -0,78 -0,77 -1,55 -1,19 -0,51 -1,70 -4,29 0,97 -3,33 -1,53 -0,52 -2,05 -3,15 1,46 -1,68 -3,13 0,29 -2,84 -1,54 1,08 -0,46 -1,48 -0,08 -1,56 -2,24 0,94 -1,30 -4,42 -0,21 -4,63 -2,26 -0,33 -2,59 -2,76 -0,38 -3,14 -3,48 0,04 -3,43 -3,09 -0,06 -3,15 -3,33 -0,28 -3,61 -3,01 -0,10 -3,11 -0,20 0,01 0,21 1,74 0,78 1,08 0,30 -0,05 0,56 0,61 0,68 0,34 -0,17 0,02 0,19 1,87 0,89 1,15 0,26 0,05 0,77 0,73 0,78 0,16 -0,14 0,07 0,21 3,46 0,82 1,13 0,31 0,57 1,77 1,20 2,11 -0,03 -0,08 0,13 0,21 2,13 0,29 1,03 0,74 -0,19 1,00 1,19 0,95 1,09 0,31 0,58 0,27 1,37 0,66 1,08 0,42 0,14 0,59 0,46 1,03 -0,45 0,33 0,47 0,14 2,51 -0,24 0,33 0,57 0,75 1,13 0,39 1,95 0,05 0,31 0,59 0,28 0,15 -0,05 0,28 0,34 0,49 2,07 1,58 0,48 -0,77 -0,11 0,39 0,50 1,68 0,19 0,51 0,32 0,61 2,43 1,82 0,31 0,58 -0,64 0,43 1,08 1,95 1,21 1,42 0,22 -0,69 0,56 1,25 0,52 0,91 1,50 2,57 1,06 3,12 0,62 0,88 0,26 1,28 2,23 0,95 0,86 0,37 -0,64 0,55 1,19 3,23 1,41 1,89 0,49 0,65 3,44 2,79 0,75 0,42 -0,01 1,48 1,49 3,15 0,93 2,48 1,55 1,31 3,49 2,18 0,50 0,42 -0,35 1,24 1,59 3,79 1,19 2,73 1,53 1,22 5,27 4,05 0,47 0,90 0,24 2,06 1,82 2,91 1,88 2,95 1,07 0,30 3,96 3,66 0,52 0,21 -0,09 1,56 1,65 3,70 2,60 3,90 1,30 0,43 3,31 2,88 0,20 0,47 0,01 1,38 1,37 3,10 2,00 3,15 1,15 0,49 2,13 1,64 0,08 0,53 BORÇ İDARESİ Dõş Borçlanma (Net) -Kullanõm -Ödeme İç Borçlanma (Net) -Tahvil(Net) -Kullanõm -Ödeme -Bono (Net) -Kullanõm -Ödeme -Merkez Bankasõ (Net) -Diğer Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 yõlõ 10 aylõktõr. 25 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 32. 32. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 21- KONSOLİDE BÜTÇE GELİR VE HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI (%) (Devamõ) 1975 1976 1977 1978 1979 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 HARCAMALAR Cari -Personel -Diğer Cari Yatõrõm Transfer -Faiz Ödemeleri İç Faiz Ödemeleri Dõş Faiz Ödemeleri -KİT'lere Transfer -Vergi İadeleri -Sosyal Güvenlik -Diğer Transferler 16,33 8,44 6,20 2,24 3,24 4,65 0,49 0,35 0,14 1,62 0,25 0,13 2,16 17,72 8,34 6,56 1,78 3,91 5,47 0,45 0,31 0,14 1,60 0,36 0,44 2,63 21,19 9,36 7,37 1,99 4,84 6,99 0,48 0,32 0,15 1,92 0,28 0,64 3,66 20,35 9,25 7,18 2,07 4,15 6,96 0,46 0,30 0,15 1,59 0,21 0,98 3,71 20,75 9,15 7,41 1,74 3,41 8,19 0,62 0,45 0,17 3,72 0,11 0,71 3,02 20,53 10,38 8,63 1,75 1,85 8,31 3,79 2,67 1,12 1,92 1,02 0,25 1,32 20,08 11,28 9,45 1,83 1,72 7,09 3,65 2,77 0,88 0,74 0,98 0,36 1,36 24,29 11,09 9,32 1,77 1,83 11,38 5,83 4,63 1,20 1,29 1,06 0,69 2,50 23,08 9,49 7,60 1,89 1,30 12,30 7,67 6,00 1,67 0,54 0,80 1,01 2,27 21,78 8,20 6,40 1,80 1,17 12,41 7,33 6,05 1,28 0,58 0,81 1,38 2,31 26,31 8,56 6,50 2,06 1,59 16,15 10,00 8,87 1,12 0,34 0,70 2,24 2,88 27,19 9,46 7,05 2,40 2,01 15,72 7,75 6,73 1,02 0,42 0,85 2,59 4,12 29,15 9,67 7,23 2,43 1,87 17,61 11,54 10,52 1,02 0,30 1,01 2,62 2,15 35,89 11,70 8,83 2,87 2,00 22,18 13,69 12,55 1,14 0,53 1,48 3,51 2,96 37,40 10,82 7,95 2,88 2,20 24,37 16,27 14,96 1,31 0,71 1,30 2,57 3,53 44,49 11,27 8,47 2,80 2,17 31,05 22,88 20,89 1,99 0,67 1,63 2,67 3,21 GELİRLER Genel Bütçe -Vergi Gelirleri Gelir Üzerinden Al.V. Servet Üzerinden Al.V. Mal ve Hiz.Üz.Al.V. Dõş Ticaret Vergileri -Vergi Dõşõ Normal Gel. -Özel Gelir ve Fonlar Katma Bütçe 15,55 15,25 13,75 6,30 0,13 4,44 2,88 1,49 0,00 0,31 16,53 16,21 14,64 6,83 0,12 4,64 3,05 1,33 0,25 0,32 16,90 16,56 15,18 7,91 0,16 4,28 2,82 1,38 0,00 0,34 18,82 18,51 14,97 8,47 0,13 3,77 2,59 3,54 0,00 0,31 17,60 17,39 14,10 8,10 0,10 3,56 2,34 3,21 0,08 0,21 15,25 15,10 12,40 6,37 0,11 3,89 2,03 0,62 2,09 0,15 15,79 15,66 12,83 6,35 0,11 4,29 2,07 0,69 2,14 0,13 17,59 17,43 13,23 6,30 0,13 4,49 2,31 0,88 3,31 0,17 19,16 19,03 15,12 7,15 0,15 5,51 2,31 1,24 2,67 0,13 17,75 17,59 13,80 5,75 0,11 5,46 2,48 1,10 2,69 0,16 18,04 17,87 14,98 5,77 0,12 6,50 2,58 1,07 1,82 0,17 19,56 19,38 16,14 6,45 0,12 6,76 2,81 1,38 1,86 0,18 21,87 21,65 17,24 7,90 0,14 6,74 2,46 2,28 2,13 0,22 24,03 23,78 18,91 8,35 0,23 7,80 2,53 2,41 2,46 0,25 GELİR GİDER FARKI Emanet ve Avans.Net Değişme NAKİT AÇIĞI -0,78 -0,77 -1,55 -1,19 -0,51 -1,70 -4,29 0,97 -3,33 -1,53 -0,52 -2,05 -3,15 1,46 -1,68 -5,28 0,01 -5,27 -4,30 -1,09 -5,39 -6,70 0,39 -6,31 -3,91 0,01 -3,91 -4,03 0,28 -3,75 -8,27 -0,20 -8,46 -7,63 0,07 -7,56 -7,28 -0,21 -7,49 -11,86 -0,07 -11,90 26,47 26,23 21,10 8,36 0,28 9,05 3,42 2,78 2,03 0,24 0,00 -10,93 0,08 -10,85 28,47 28,26 22,16 8,72 0,24 10,10 3,09 4,12 1,98 0,21 0,00 -16,03 -1,98 -18,00 -0,20 0,01 0,21 1,74 0,78 1,08 0,30 -0,05 0,56 0,61 0,68 0,34 -0,17 0,02 0,19 1,87 0,89 1,15 0,26 0,05 0,77 0,73 0,78 0,16 -0,14 0,07 0,21 3,46 0,82 1,13 0,31 0,57 1,77 1,20 2,11 -0,03 -0,08 0,13 0,21 2,13 0,29 1,03 0,74 -0,19 1,00 1,19 0,95 1,09 0,31 0,58 0,27 1,37 0,66 1,08 0,42 0,14 0,59 0,46 1,03 -0,45 0,30 1,72 1,41 4,97 0,36 1,81 1,46 2,02 5,40 3,39 1,69 0,90 0,37 1,79 1,42 5,02 1,40 3,23 1,83 2,17 6,88 4,71 1,58 -0,12 1,05 2,31 1,26 5,26 1,51 3,25 1,74 1,11 8,57 7,46 2,65 -0,02 -1,73 1,13 2,86 5,64 -1,81 0,64 2,45 6,28 16,05 9,77 1,33 -0,17 -1,03 2,01 3,04 4,78 1,09 2,83 1,74 2,51 14,61 12,09 1,21 -0,03 -0,90 1,85 2,75 9,36 1,83 3,89 2,06 5,29 21,81 16,52 1,53 0,71 -1,52 0,83 2,35 8,52 5,05 7,04 1,99 3,47 10,14 6,67 0,00 0,55 -1,76 1,67 3,44 8,60 2,45 5,27 2,82 6,15 17,14 10,99 0,00 0,65 0,76 3,76 3,00 12,44 15,63 21,59 5,96 -8,48 8,74 11,92 0,00 -1,28 2,43 5,34 2,91 7,01 8,07 15,65 7,58 -1,06 4,48 5,54 0,00 0,91 -2,48 2,93 5,41 12,93 2,91 13,42 10,52 10,02 23,57 13,55 0,00 7,56 BORÇ İDARESİ Dõş Borçlanma (Net) -Kullanõm -Ödeme İç Borçlanma (Net) -Tahvil(Net) -Kullanõm -Ödeme -Bono (Net) -Kullanõm -Ödeme -Merkez Bankasõ (Net) -Diğer Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 yõlõ 10 aylõktõr. 26 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 33. 33. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :22- KONSOLİDE BÜTÇEYE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER 1980 1981 1982 (*) 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 KONSOLİDE BÜTÇE AÇIĞI (MİLYAR TL) -166,2 -123,6 -157,3 -312,6 -978,7 -798,3 -1411,5 -2607,4 -3990,2 -7672,5 -11955 FAİZ DIŞI AÇIK / FAZLA (MİLYAR TL) -134,7 -48,3 -69,9 -101,2 -537,9 -123,4 -80,3 -341,8 987,6 587,0 2012 KONS. BÜTÇE AÇIĞI / GSMH -3,1 -1,5 -1,5 -2,2 -4,4 -2,3 -2,8 -3,5 -3,1 -3,3 -3,0 FAİZ DIŞI KON.BÜT.AÇIĞI (FAZLA) / GSMH -2,5 -0,6 -0,7 -0,7 -2,4 -0,3 -0,2 -0,5 0,8 0,3 0,5 FAİZ ÖDEMELERİ / YATIRIM HAR. 17,0 24,6 26,2 44,7 63,8 65,5 82,0 98,7 158,5 163,0 156,9 114,3 183,2 213,1 204,8 FAİZ ÖDEMELERİ / YATIRIM HAR.(İşç.Har.) FAİZ ÖDEMELERİ / TRANSFER HAR. 7,9 13,2 15,9 19,7 27,5 30,8 38,1 38,6 47,8 50,4 56,1 FAİZ ÖDEMELERİ / TOPLAM HAR. 2,9 5,0 5,5 8,1 11,6 12,7 16,3 17,8 23,7 21,7 20,8 20,9 202,1 52,6 116,4 43,0 73,8 82,8 88,0 122,3 99,4 113,0 FAİZ ÖDEMELERİ / KON.BÜT.GEL. 3,5 5,4 6,1 9,2 15,7 14,9 19,7 22,5 29,3 27,2 25,3 VERGİ GELİRLERİ / TOPLAM HAR. 69,5 78,5 81,5 74,0 62,7 72,1 73,1 71,3 67,7 67,1 67,6 VERGİ GEL. / FAİZ DIŞI TOP.HAR. 71,6 82,6 86,2 80,6 71,0 82,6 87,4 86,8 88,8 85,8 85,3 TOPLAM GELİRLER / TOPLAM HAR. 84,6 91,8 90,2 88,0 74,1 85,0 82,7 79,5 81,0 79,8 82,2 TOPLAM GEL. / FAİZ DIŞI TOP.HAR. 87,1 96,6 95,4 95,8 83,9 97,3 98,8 96,7 106,2 102,0 103,8 VERGİ GELİRLERİ / GSMH 14,1 14,8 12,3 13,9 10,7 10,8 11,7 12,1 11,0 11,1 11,4 VASITASIZ VERGİLER / GSMH 8,9 9,6 7,8 8,2 6,2 5,2 6,1 6,0 5,5 5,9 6,0 VASITALI VERGİLER / GSMH 5,3 5,3 4,5 5,6 4,5 5,7 5,6 6,1 5,5 5,2 5,5 VASITASIZ VERGİLER / VERGİ GEL. 62,8 64,5 63,3 59,4 58,3 47,7 52,0 49,6 49,6 53,4 52,1 VASITALI VERGİLER / VERGİ GEL. 37,2 35,5 36,7 40,6 41,7 52,3 48,0 50,4 50,4 46,6 47,9 FAİZ ÖDEMELERİ / BORÇLANMA (NET) Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 Yõlõ 10 aylõktõr. 27 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 34. 34. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :22- KONSOLİDE BÜTÇEYE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER (Devamõ) 1991 KONSOLİDE BÜTÇE AÇIĞI (MİLYAR TL) FAİZ DIŞI AÇIK / FAZLA (MİLYAR TL) KONS. BÜTÇE AÇIĞI / GSMH FAİZ DIŞI KON.BÜT.AÇIĞI (FAZLA) / GSMH 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 -9284629 -13725888 -28766062 1436211 6713974 12298547 -11,9 -10,9 -16,0 1,8 5,3 6,9 -33517 -9444 -5,3 -1,5 -47434 -7136 -4,3 -0,6 -133857 -17387 -6,7 -0,9 -152180 146105 -3,9 3,8 -316623 259492 -4,0 3,3 -1238128 259273 -8,3 1,7 -2241376 36541 -7,6 0,1 -3895127 2281468 -7,3 4,3 140,4 205,5 45,7 18,5 72,0 35,7 24,9 137,8 211,9 51,5 18,2 67,8 27,1 23,1 219,1 318,7 51,2 24,0 92,4 41,3 33,1 409,8 592,4 62,4 33,2 196,3 43,0 40,0 627,7 628,9 385,8 616,3 683,8 738,6 1052,4 59,1 33,7 195,8 37,7 41,3 61,9 38,0 118,1 36,3 55,4 49,3 28,5 110,6 43,0 39,6 65,5 39,6 168,7 47,9 52,8 61,7 38,2 103,7 40,2 57,0 66,8 43,5 163,7 63,9 61,5 73,7 51,4 219,0 57,3 80,4 VERGİ GELİRLERİ / TOPLAM HAR. VERGİ GEL. / FAİZ DIŞI TOP.HAR. TOPLAM GELİRLER / TOPLAM HAR. TOPLAM GEL. / FAİZ DIŞI TOP.HAR. 60,4 74,1 74,3 91,1 63,9 78,1 78,6 96,1 54,5 71,7 72,4 95,3 65,5 98,1 83,0 124,4 63,4 95,6 81,5 122,9 57,0 91,9 68,6 110,6 59,4 83,1 72,0 100,6 59,2 97,9 75,0 124,2 52,7 85,2 67,0 108,3 56,4 99,9 70,8 125,3 49,8 102,5 64,0 131,7 VERGİ GELİRLERİ / GSMH VASITASIZ VERGİLER / GSMH VASITALI VERGİLER / GSMH VASITASIZ VERGİLER / VERGİ GEL. VASITALI VERGİLER / VERGİ GEL. 12,4 6,5 5,9 52,3 47,7 12,8 6,5 6,4 50,4 49,6 13,2 6,4 6,8 48,6 51,4 15,1 7,3 7,8 48,3 51,7 13,8 5,9 7,9 42,5 57,5 15,0 5,9 9,1 39,4 60,6 16,1 6,6 9,6 40,7 59,3 17,2 8,0 9,2 46,6 53,4 18,9 8,6 10,3 45,4 54,6 21,1 8,6 12,5 40,9 59,1 22,2 9,0 13,2 40,4 59,6 FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ ÖDEMELERİ / ÖDEMELERİ / ÖDEMELERİ / ÖDEMELERİ / ÖDEMELERİ / YATIRIM HAR. YATIRIM HAR.(İşç.Har.) TRANSFER HAR. TOPLAM HAR. BORÇLANMA (NET) FAİZ ÖDEMELERİ / KON.BÜT.GEL. Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 Yõlõ 10 aylõktõr. 28 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 35. 35. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :23- KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ BORÇ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ 1980 VERGİ GELİRLERİ BORÇ ANAPARA ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ ANAPARA+FAİZ ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ ANAPARA ÖD. / VERGİ GEL. (%) İÇ DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEME. / VERGİ GEL. (%) İÇ DIŞ BORÇ ANAPARA+FAİZ ÖD/VERGİ GEL. (%) İÇ DIŞ 1981 1982 (*) 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 750 1 190 1 305 1 934 2 372 3 829 5 972 9 051 14 232 25 550 45 400 58 50 7 32 22 9 89 73 16 176 153 22 75 41 34 251 195 56 281 228 54 87 34 53 368 262 107 354 205 150 211 80 131 566 285 281 505 269 236 441 177 264 946 446 500 1 578 1 158 420 675 247 428 2 253 1 406 847 2 673 1 909 764 1 331 649 682 4 004 2 557 1 446 5 4 1 2 1 1 7 5 2 8 6 2 4 3 1 13 9 4 13 9 3 8 5 3 21 14 6 16 11 5 13 9 4 30 20 9 7,7 6,7 1,0 4,2 3,0 1,2 11,9 9,7 2,2 14,8 12,9 1,9 6,3 3,5 2,9 21,1 16,4 4,7 21,5 17,4 4,1 6,7 2,6 4,1 28,2 20,1 8,2 18,3 10,6 7,7 10,9 4,1 6,8 29,2 14,7 14,5 21,3 11,3 9,9 18,6 7,5 11,1 39,9 18,8 21,1 41,2 30,3 11,0 17,6 6,5 11,2 58,8 36,7 22,1 44,8 32,0 12,8 22,3 10,9 11,4 67,0 42,8 24,2 388 191 197 266 260 006 654 451 202 59,5 46,3 13,2 25,0 13,9 11,1 84,6 60,2 24,3 464 109 355 978 159 819 442 268 174 59,5 42,9 16,5 35,0 22,2 12,8 94,4 65,1 29,3 437 640 797 260 115 144 697 755 941 52,6 37,7 14,9 32,3 20,0 12,3 84,9 57,8 27,2 540 092 448 966 613 353 506 705 801 36,4 24,4 12,0 30,8 21,2 9,6 67,2 45,6 21,6 Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 Yõlõ 10 aylõktõr. 29 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 36. 36. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :23- KONSOLİDE BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ BORÇ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ (Devamõ) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 VERGİ GELİRLERİ 78 644 141 602 264 273 587 760 1 084 350 2 244 094 4 745 484 9 228 586 14 802 293 26 503 693 39 767 892 BORÇ ANAPARA ÖDEMELERİ İÇ 39 687 30 719 87 869 72 189 208 676 183 598 586 353 1325 803 3195 593 3 235 915 475 149 1 086 819 2 783 496 2 544 649 9 229 442 16 350 700 20 128 991 52 899 141 7 390 577 14 002 900 16 475 973 43 193 265 8 968 15 680 25 078 111 204 238 984 1 838 865 24 073 40 298 116 470 298 285 576 115 1 497 401 2 277 917 6 176 555 10 720 840 20 439 862 41 064 609 16 941 30 545 92 518 233 168 475 519 1 329 087 1 977 967 5 629 514 7 132 9 753 23 952 65 117 63 760 128 167 325 146 884 638 1 901 918 4 692 994 5 513 832 15 406 037 27 071 540 30 568 853 93 963 750 İÇ 47 660 102 734 276 116 708 317 DIŞ 16 100 25 433 49 030 176 321 339 581 580 411 991 216 2 385 946 3 244 018 50,5 39,1 62,1 51,0 79,0 69,5 99,8 80,8 122,3 100,2 142,4 124,0 68,2 53,6 100,0 80,1 110,5 94,6 75,9 62,2 133,0 108,6 11,4 11,1 9,5 18,9 22,0 18,4 14,6 19,9 15,9 13,8 24,4 30,6 28,5 44,1 50,7 53,1 66,7 48,0 66,9 72,4 77,1 103,3 21,5 21,6 35,0 39,7 43,9 59,2 41,7 61,0 66,4 70,9 94,3 9,1 6,9 9,1 11,1 9,3 7,5 6,3 5,9 6,1 6,2 9,0 81,1 90,5 123,0 150,5 175,4 209,1 116,2 166,9 182,9 115,3 236,3 60,6 72,6 104,5 120,5 144,1 183,3 95,3 141,1 161,0 133,1 202,9 20,5 18,0 18,6 30,0 31,3 25,9 20,9 25,9 21,9 20,0 33,4 DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMELERİ İÇ DIŞ BORÇ ANAPARA+FAİZ ÖDEMELERİ BORÇ ANAPARA ÖD. / VERGİ GEL. (%) İÇ DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEME. / VERGİ GEL. (%) İÇ DIŞ BORÇ ANAPARA+FAİZ ÖD/VERGİ GEL. (%) İÇ DIŞ 100 597 412 097 168 314 691 266 299 950 547 081 2 347 800 3 653 000 9 705 876 9 824 622 18 791 862 37 494 301 896 218 1 648 000 3 570 308 1562 338 4 112 583 4 522 616 13 020 091 23 827 522 35 267 835 80 687 566 5 301 019 13 276 184 Kaynak: DPT, Maliye Bakanlõğõ (*) 1982 Yõlõ 10 aylõktõr. 30 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 37. 37. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 24 - TOPLAM VERGİ YÜKÜ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 SOS.GÜV.K.HARİÇ VERGİ YÜKÜ (4/7) (%) 14,8 15,7 13,1 14,8 12,0 13,2 15,7 16,1 15,2 15,2 16,0 SOS.GÜV.K.DAHİL VERGİ YÜKÜ (6/7) (%) 17,2 18,1 15,5 17,3 14,3 15,3 17,9 18,8 17,8 18,4 19,9 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 SOS.GÜV.K.HARİÇ VERGİ YÜKÜ (4/7) (%) 16,8 17,7 18,0 19,0 17,6 18,6 20,3 21,8 23,5 25,8 27,3 SOS.GÜV.K.DAHİL VERGİ YÜKÜ (6/7) (%) 20,9 22,1 21,9 22,3 20,5 22,1 24,5 26,2 28,8 31,3 33,3 2000 2001 (1) Kaynak: DPT (1) Tahmin 31 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 38. 38. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :25 - İÇ BORÇ STOKU (*) 1980 ÖDEMELER Anapara Ödemeleri Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar Faiz Ödemeleri Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar BORÇLANMA Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar NET BORÇ KULLANIMI Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar IÇ BORÇ STOKU (**) Tahvil Bono Avans Konsolide Borçlar 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 27 154 227 1 113 241 1 239 2 301 4 600 5 880 10 640 14 648 6 9 33 26 29 172 790 1 150 1 343 3 001 4 520 20 127 193 175 211 1 067 1 456 2 854 4 496 6 639 6 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 913 0 0 55 597 40 1 000 3 617 22 41 34 116 156 258 717 1 675 2 487 4 805 10 037 19 33 23 49 111 168 399 806 1 272 3 091 6 302 2 6 8 27 41 82 247 490 1 143 1 612 1 746 1 2 2 3 4 7 10 51 73 102 114 0 0 1 37 0 0 61 329 0 0 1 876 427 423 577 2 945 1 702 3 578 5 842 11 304 17 119 24 115 29 894 50 28 59 200 199 673 1 269 2 045 3 816 8 983 12 458 8 443 60 166 258 78 495 1 218 1 788 3 955 5 115 7 634 103 39 32 72 190 266 257 355 675 457 331 214 191 228 2 595 818 1 421 2 528 4 949 7 513 7 041 8 662 400 270 350 1 832 1 462 2 338 3 542 6 704 11 240 13 476 15 246 44 19 26 174 171 501 480 896 2 473 5 983 7 938 40 39 65 - 96 284 150 332 1 101 619 995 1 931 103 39 32 72 190 266 257 355 675 457 331 213 173 227 1 682 818 1 421 2 473 4 352 7 473 6 041 5 045 721 991 1 341 3 173 4 634 6 973 10 515 17 219 28 458 41 934 57 180 141 160 186 360 531 1 032 1 511 2 407 4 880 10 863 22 523 5 469 49 88 153 56 340 490 823 1 923 2 542 3 537 195 234 266 339 528 795 1 052 1 407 2 082 2 539 2 870 336 509 736 2 418 3 235 4 656 7 129 11 481 18 954 24 995 26 318 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ÖDEMELER Anapara Ödemeleri 33 364 82 115 214 050 588 115 1199 468 3389 039 3144 053 8507 210 15579 145 Tahvil 6 396 19 543 48 463 157 245 94 489 536 788 917 626 2426 865 6116 357 Bono 21 488 51 937 156 909 398 937 971 562 2826 351 2226 387 6080 345 9462 788 Avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konsolide Borçlar 5 481 10 635 8 678 31 933 133 417 25 900 40 0 0 Faiz Ödemeleri 16 914 34 087 84 825 229 912 472 804 1335 516 1977 164 5626 676 9898 624 Tahvil 10 221 15 898 42 319 111 345 110 705 327 774 860 395 2587 441 4889 437 Bono 4 953 15 033 41 612 114 016 356 466 1000 829 1099 736 3035 836 5004 947 Avans 266 1 214 894 4 551 5 633 6 913 17 033 3 399 4 240 Konsolide Borçlar 1 474 1 942 0 0 0 0 0 0 0 BORÇLANMA 65 451 183 415 376 368 1030 076 1761 165 5148 848 6226 632 13916 701 26886 405 Tahvil 11 510 81 958 151 788 206 124 366 873 1247 868 3185 561 4708 064 20027 769 Bono 34 277 75 926 179 151 638 678 1298 630 3722 027 3074 401 9546 260 6858 636 Avans 10 719 17 411 39 421 51 857 69 722 178 953 -33 330 -337 623 0 Konsolide Borçlar 8 944 8 120 6 008 133 417 25 940 0 0 0 0 NET BORÇ KULLANIMI 32 087 101 300 162 319 441 961 561 697 1759 809 3082 579 5409 491 11307 260 Tahvil 5 115 62 415 103 325 48 879 272 384 711 080 2267 935 2281 199 13911 412 Bono 12 789 23 989 22 242 239 741 327 068 895 676 848 014 3465 915 -2604 152 Avans 10 719 17 411 39 421 51 857 69 722 178 953 -33 330 -337 623 0 Konsolide Borçlar 3 464 -2 515 -2 670 101 484 -107 477 -25 900 - 40 0 0 IÇ BORÇ STOKU (**) 97 647 194 236 357 347 799 308 1361 006 3148 984 6283 425 11612 885 22920 145 Tahvil 33 404 86 387 190 505 239 384 511 768 1250 154 3570 812 5771 980 19683 392 Bono 18 258 42 247 64 489 304 230 631 298 1527 837 2374 990 5840 905 3236 753 Avans 13 589 31 000 70 421 122 278 192 000 370 953 337 623 0 0 Konsolide Borçlar 32 396 34 602 31 932 133 417 25 940 40 0 0 0 Kaynak: Hazine Müsteşarlõğõ (*) 1992 yõlõndan itibaren nakit dõşõ satõlan tahviller stokta yer almaktadõr. (**) Döviz cinsi senetlerin her ay oluşan kur farkõ doğrudan stoka dahil edilmiş, kur artõşlarõ stoktan düşülmüştür. 2000 2001 32 18968 071 123876 596 12006 317 96418 348 6961 754 27458 248 0 0 0 0 18609 423 40484 246 16966 537 34608 486 1640 332 5875 760 2 554 0 0 0 32468 546 209613 235 26685 862 164183 336 5782 683 45429 899 0 0 0 0 13500 475 85736 639 14679 545 67764 988 -1179 071 17971 651 0 0 0 0 36420 620 122157 259 34362 937 102127 925 2057 683 20029 334 0 0 0 0 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 39. 39. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 26 - ÖZELLEŞTİRME GELİR VE GİDERLERİ 1985-89 1990 1991 1992 1993 1994 1995 414 048 546 909 763 118 (Bin Dolar) 19851996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 271 641 363 431 1 020 344 320 328 2 737 789 285 434 7 758 661 NET ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 136 686 388 966 225 665 284 304 ÖZELLEŞTİRME GİDERLERİ - 58 410 - 18 209 - 29 342 - 126 681 - 62 271 - 54 539 - 317 755 - 139 469 - 220 004 - 665 354 - 131 217 - 640 200 - 268 804 -2 732 256 ÖZELLEŞTİRME GELİR - GİDER FARKI 78 276 370 756 196 323 157 623 351 778 492 370 445 363 132 172 143 427 354 989 189 110 2 097 589 16 630 5 026 406 Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ 33 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 40. 40. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :27- TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ(*) 12 AYLIK YÜZDE DEĞİŞME ARALIK 1981 25,6 1982 25,4 1983 40,1 1984 53,5 1985 38,2 1986 24,5 1987 51,6 1988 67,9 1989 62,3 1990 48,6 1991 59,2 1992 61,4 1993 60,3 1994 149,6 1995 65,6 1996 84,9 1997 91,0 1998 54,3 1999 62,9 2000 32,7 2001 88,6 12 AYLIK ORTALAMA YÜZDE DEĞİŞME 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ARALIK 37,6 29,2 30,4 50,4 43,2 29,6 32,5 70,5 64,0 52,3 55,3 62,1 58,4 120,7 86,0 75,9 81,8 71,8 53,1 51,4 61,6 Kaynak: DİE (*) 1981-82 dönemi için HDTM 1963=100, 1982-87 dönemi için DİE 1981=100, 1987-1994 dönemi için DİE 1987=100, 1995-2001 dönemi için DİE 1994=100 bazlõ endeksleri kullanõlmõştõr. TABLO :28- KENTSEL ALANLAR TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (*) 12 AYLIK YÜZDE DEĞİŞME 1998 69,7 1999 68,8 2000 39,0 2001 68,5 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 ARALIK 98,1 52,6 -6,5 11,1 50,6 88,7 63,3 60,3 66,0 70,1 66,1 106,3 89,1 80,4 85,7 84,6 Kaynak: DİE (*) 1982-87 dönemi için DİE 1978-79=100, 1987-1994 dönemi için DİE 1987=100, 1995-2001 dönemi için DİE 1994=100 bazlõ endeksleri kullanõlmõştõr. 1999 64,9 2000 54,9 2001 54,4 ARALIK 1983 37,1 1984 49,7 1985 44,2 1986 30,7 1987 55,1 1988 61,6 1989 64,3 1990 60,4 1991 71,1 1992 66,0 1993 71,1 1994 125,5 1995 76,0 1996 79,8 1997 99,1 12 AYLIK ORTALAMA YÜZDE DEĞİŞME 34 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 41. 41. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 29 - TARIMSAL ÜRÜN ORTALAMA ALIM FİYATLARI (TL/KG) 1980 1. BUĞDAY (1) 2. PAMUK (2) 3. TÜTÜN (3) 4. ÇAY (4) 5. Ş. PANCARI (5) 6. AYÇİÇEĞİ 7. FINDIK (6) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 10 48 112 28 19 62 138 41 23 75 211 55 29 126 282 73 47 187 378 101 63 242 538 140 79 298 773 177 97 626 1.444 220 165 880 2.904 360 328 1.639 4.714 569 503 2.272 7.707 907 3 30 109 5 40 124 6 55 149 7 61 168 9 110 252 14 142 674 17 168 690 23 215 1.195 45 370 2.032 84 668 2.768 142 862 3.440 1991 1. BUĞDAY (1) 2. PAMUK (2) 3. TÜTÜN (3) 4. ÇAY (4) 5. Ş. PANCARI (5) 6. AYÇİÇEĞİ 7. FINDIK (6) 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (*) 754 3.560 10.870 1.437 1.156 5.600 25.715 2.340 1.843 9.000 32.615 3.400 3.532 18.000 53.093 6.000 7.433 40.440 100.963 12.000 22.093 68.142 188.173 24.989 35.141 138.916 385.621 50.421 53.564 180.458 672.048 87.464 77.971 249.494 1.076.953 125.854 103.781 404.329 1.302.470 162.499 157.329 641.617 1.761.436 250.000 218 1.500 5.600 356 2.500 9.000 540 4.000 14.200 1.032 9.529 56.284 2.750 18.000 81.800 4.775 37.969 206.248 12.128 67.728 531.435 17.709 111.682 772.134 27.886 130.000 1.079.968 35.796 165.000 1.080.253 54.169 325.003 1.510.578 Kaynak: DPT (*) Tahmin (1) TMO ortalama alõm fiyatlarõdõr (2) Ege ve Antalya ST. 1 beyaz kütlü pamuk fiyatõdõr (3) TEKEL ortalama alõm fiyatõdõr (4) ÇAYKUR ortalama alõm fiyatõdõr (5) T. ŞEKER Fabrikalarõ ortalama alõm fiyatõdõr (6) % 50 randõmanlõ tombul kabuklu fõndõk fiyatõdõr 35 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 42. 42. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 30 - TARIMSAL ÜRÜN ORTALAMA ALIM FİYATLARI DEĞİŞİMİ (YÜZDE) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1. BUĞDAY (1) 2. PAMUK (2) 3. TÜTÜN (3) 4. ÇAY (4) 5. Ş. PANCARI (5) 6. AYÇİÇEĞİ 7. FINDIK (6) 102,8 93,6 83,4 91,0 118,3 150,0 189,6 83,1 27,1 23,5 48,0 48,4 33,3 14,2 23,0 22,6 53,1 34,1 28,3 37,5 20,7 26,1 67,2 33,6 31,8 15,3 10,9 12,4 61,4 48,4 33,9 39,3 32,4 80,3 49,9 33,5 29,2 42,2 38,6 55,6 29,3 167,1 26,6 23,4 43,8 26,4 22,1 18,3 2,4 22,4 109,7 86,7 24,3 33,3 27,8 73,1 70,9 40,6 101,2 63,6 98,7 72,1 70,0 98,1 86,4 62,3 58,1 85,4 80,6 36,2 53,7 38,6 63,5 59,1 69,3 29,0 24,3 TEFE 107,2 36,7 27,0 30,5 50,3 43,2 29,6 32,0 70,5 63,9 52,3 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (*) 1. BUĞDAY (1) 2. PAMUK (2) 3. TÜTÜN (3) 4. ÇAY (4) 5. Ş. PANCARI (5) 6. AYÇİÇEĞİ 7. FINDIK (6) 49,9 56,7 41,0 58,4 53,5 74,0 62,8 53,3 53,2 57,3 136,6 62,8 63,1 66,7 59,4 60,7 26,8 45,3 51,7 60,0 57,8 91,6 100,0 62,8 76,5 91,1 138,2 296,4 110,4 124,7 90,2 100,0 166,5 88,9 45,3 197,2 68,5 86,4 108,2 73,6 110,9 152,1 59,1 103,9 104,9 101,8 154,0 78,4 157,7 52,4 29,9 74,3 73,5 46,0 64,9 45,3 45,6 38,3 60,2 43,9 57,5 16,4 39,9 33,1 62,1 20,9 29,1 28,4 26,9 0,0 51,6 58,7 35,2 53,8 51,3 97,0 39,8 TEFE 55,3 62,1 58,4 120,7 86,0 75,9 81,8 71,8 53,1 51,4 61,6 Kaynak: DPT (*) Tahmin (1) TMO ortalama alõm fiyatlarõdõr (2) Ege ve Antalya ST. 1 beyaz kütlü pamuk fiyatõdõr (3) TEKEL ortalama alõm fiyatõdõr (4) ÇAYKUR ortalama alõm fiyatõdõr (5) T. ŞEKER Fabrikalarõ ortalama alõm fiyatõdõr (6) % 50 randõmanlõ tombul kabuklu fõndõk fiyatõdõr 36 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 43. 43. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :31 - SULANAN ALAN YILLAR BİN HEKTAR ENDEKS 1980 2.769 100 1983 3.098 112 1984 3.244 117 1985 3.407 123 1986 3.543 128 1987 3.637 131 1988 3.696 133 1989 3.791 137 1990 3.840 139 1991 3.936 142 1992 3.987 144 1993 4.079 147 1994 4.134 149 1995 4.235 153 1996 4.332 156 1997 4.461 161 1998 4.581 165 1999 4.643 168 2000 4.709 170 2001 (1) 4.772 172 (1) TAHMİN. 37 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 44. 44. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO:32- ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ YILLAR ÜRETİM (GWh) ENDEKS 1980 23275 100 1983 27347 117 1984 30614 132 1985 34219 147 1986 39694 171 1987 44353 191 1988 48049 206 1989 52043 224 1990 57543 247 1991 60246 259 1992 67342 289 1993 73727 317 1994 78322 337 1995 86247 371 1996 94862 408 1997 103296 444 1998 111022 477 1999 116440 500 2000 124922 537 2001 123003 528 38 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 45. 45. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :33- ELEKTRİĞİ OLAN KÖY SAYISI YILLAR ADET ENDEKS 1980 18345 100 1983 24436 133 1984 26515 145 1985 30591 167 1986 33885 185 1987 34557 188 1988 34834 190 1989 35060 191 1990 35191 192 1991 35872 196 1992 36124 197 1993 36196 197 1994 36204 197 1995 36890 201 1996 37588 205 1997 37714 206 1998 37454 204 1999 37520 205 2000 37551 205 2001 37551 205 39 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 46. 46. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :34 - KARAYOLLARI YOL AĞI YILLAR (1) 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 OTOYOLLAR 24 24 76 76 87 115 149 165 286 397 784 1.101 1.204 1.298 1.493 1.528 1.726 1.749 1.774 1.845 (KM OLARAK) DEVLET VE İL YOLLARI ASFALT ASFALT TOPLAM % 35.810 39.586 40.935 42.277 43.733 45.179 45.594 46.296 47.597 48.422 48.745 49.693 50.381 50.805 51.819 52.927 54.425 54.938 55.900 56.619 60.761 59.297 59.112 59.302 59.139 58.915 58.851 58.538 59.128 59.221 59.842 59.770 59.832 59.999 60.025 60.841 60.885 60.923 61.090 61.305 59 67 69 71 74 77 77 79 80 82 81 83 84 85 86 87 89 90 92 92 KÖY YOLLARI ASFALT ASFALT TOPLAM % 11.135 12.310 12.963 14.947 17.647 18.882 19.869 21.374 23.397 25.345 29.525 29.960 36.308 43.548 52.443 61.920 72.152 79.335 85.563 172.103 243.359 251.209 257.508 261.558 269.154 271.511 297.579 308.597 308.602 326.521 327.253 320.029 320.055 320.001 319.448 319.016 323.288 293.855 291.217 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 11 14 16 19 22 27 29 GENEL TOPLAM KM 232.888 302.680 310.397 316.886 320.784 328.184 330.511 356.282 368.011 368.220 387.147 388.124 381.065 381.352 381.519 381.817 381.627 385.960 356.719 354.367 ENDEKS 100 130 133 136 138 141 142 153 158 158 166 167 164 164 164 164 164 166 153 152 (1) YIL SONU DEĞERLERİDİR 40 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 47. 47. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :35 - TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Telefon Santral Kapasitesi (Bin Hat) 1298 1902 2242 2567 3352 4854 5851 6554 7521 9098 Telefon Abonesi (Bin) 1148 1673 1941 2248 2780 3702 4921 5877 6862 8147 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(1) 10685 12664 14005 14550 15812 17584 18558 19679 20796 21340 9472 11020 12306 13227 14286 15744 16959 18054 18395 18904 Telefon Santral Kapasitesi (Bin Hat) Telefon Abonesi (Bin) (1) Gerçekleşme Tahmini. (*) : 1985 yõlõndan itibaren veriler, 1984 yõlõndaki mevcut ruhsatlõ radyo ve televizyon sayõsõna üretim ve ithalat rakamlarõ eklenerek, ihracat rakamlarõ ise çõkartõlarak elde edilmektedir. 1985 yõlõndan itibaren yanan, patlayan, bozulan ve ekonomik ömrünü yitirmiş cihazlar tespit edilemediğinden bu cihazlarõn sayõsõ toplam içinde yer almaktadõr. 41 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 48. 48. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :36 - KIRSAL TELEFON İRTİBATI YILLAR 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ADET 7795 10272 12166 16000 24175 36442 37267 37644 39245 41195 42898 43896 45500 46500 47000 50605 48329 50083 51335 52780 42 ENDEKS 100 132 156 205 310 468 478 483 503 528 550 563 584 597 603 649 620 643 659 677 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 49. 49. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 37- NÜFUS 1980 1985 1990 1997 2000 Kişi 2001(3) Toplam Nüfus (1) 44.736.957 50.664.458 56.473.035 63.809.000 68.036.000 69.180.000 Kent Nüfusu (2) 16.064.681 23.238.030 28.958.300 37.023.189 43.352.407 45.430.954 Kõr Nüfusu 28.672.276 27.426.428 27.514.735 26.785.811 24.683.593 23.749.046 1980-1985 1985-1990 1995 2000 2001(3) Doğuşta Ortalama Yaşam Süresi (Yõl) 63 66 67 69 69 Bebek Ölüm Oranõ (Binde) 83 65 46 40 39 (1) 1997' den itibaren yõl sonu nüfus tahminleridir (2) Kent 20.000 ve daha fazla nüfusu olan yerleşmedir. (3) Tahmin 43 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 50. 50. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 38- KENT VE KIR NÜFUSU YIL TOPLAM NÜFUS KENT NÜFUSU (1) % KIR NÜFUSU % 1980 44.736.957 16.064.681 35,9 28.672.276 64,1 1985 50.664.458 23.238.030 45,9 27.426.428 54,1 1990 56.473.035 28.958.300 51,3 27.514.735 48,7 1997 63.809.000 37.023.189 58,0 26.785.811 42,0 2000 (2) 68.036.000 43.352.407 63,7 24.683.593 36,3 Kaynak: DİE, DPT (1) Kent, 20.000 ve daha fazla nüfusu olan yerleşmedir. (2) Yõl sonu itibariyle tahmin. 44 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 51. 51. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 39- DEMOGRAFİK HIZLAR 1980-1985 1985-1990 1997 2000(2) 2001(2) Nüfus Artõş Hõzõ (%) 2,49 2,17 1,63 1,56 1,52 Toplam Doğuşta Doğurgan Ortalama Şehirleşme Hõzõ Kaba Doğum Hõzõ Kaba Ölüm Hõzõ Bebek ölüm Oranõ Yaşam (Binde) (Binde) Hõzõ (Binde) (Çocuk) (2)(%) Süresi (Yõl) 7,66 30,8 9,0 82,96 4,05 63,00 4,53 29,9 7,8 65,22 3,76 65,58 3,57 23,0 6,6 42,70 2,65 68,00 4,10 22,3 6,7 39,70 2,52 68,50 4,79 22,0 6,7 38,70 2,50 68,60 Kaynak: DİE, DPT Source: SIS, SPO (2) Kent, 20.000 ve daha fazla nüfusu olan yerleşmedir. (2) Urban refers to areas with population 20.000 or more . 45 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 52. 52. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 40 - SOSYAL SİGORTA PROGRAMLARININ KAPSADIĞI NÜFUS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 SİGORTALI NÜFUS ORANI (Yüzde) 46,6 47,5 47,7 48,9 52,5 54,8 57,6 59,2 62,4 65,1 66,6 SAĞLIK KAPSAMINDAKİ NÜFUS ORANI (Yüzde) 36,4 37,1 37,0 36,9 39,0 39,0 46,5 47,1 58,2 59,7 60,9 1999 2000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 SİGORTALI NÜFUS ORANI (Yüzde) 67,8 71,5 73,6 77,4 79,9 82,7 86,5 87,5 84,7 87 SAĞLIK KAPSAMINDAKİ NÜFUS ORANI (Yüzde) 62,2 65,5 67,2 69,3 70,6 73,2 77,5 79,3 80,3 83,0 Kaynak: Emekli Sandõğõ, SSK, Bağ-Kur, DPT. 46 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 53. 53. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :41 - MAAŞ VE ÜCRETLERDEKİ GELİŞMELER A. İŞGÜCÜ MALİYETİ 1990 KAMU KESİMİ İŞÇİ ÜCRETİ 2.026 ÖZEL KESİM İŞÇİ ÜCRETİ 1.878 MEMUR MAAŞI 1.229 ASGARİ ÜCRET (1) 304 B. NET ÜCRETLER 1990 KAMU KESİMİ İŞÇİ ÜCRETİ 1.052 ÖZEL KESİM İŞÇİ ÜCRETİ 925 MEMUR MAAŞI 697 ASGARİ ÜCRET (1) 195 1991 4.920 4.536 2.118 575 1991 2.427 2.072 1.241 365 1992 8.737 7.791 3.854 1.071 1992 4.486 3.684 2.400 677 1993 15.610 12.995 6.439 1.886 1993 8.033 6.194 4.072 1.190 1994 1995 16.562 10.726 6.557 2.063 1998 1999 2000 61.591 61.689 36.237 12.023 145.102 115.528 76.294 24.688 250.756 230.493 135.556 40.605 522.535 406.594 229.708 85.838 955.607 698.350 307.082 114.300 1995 1994 1997 44.579 33.323 18.062 5.603 30.589 20.653 9.861 3.056 1996 1996 1997 1998 1999 2000 79.601 63.033 50.759 16.223 144.974 136.087 92.482 28.474 339.745 250.349 159.429 63.126 562.815 391.794 218.520 83.502 26.571 19.036 12.092 3.728 35.951 34.978 23.464 7.966 (Bin TL/Ay) 2001 1.319.885 447.948 152.196 2001 768.668 324.738 111.040 Kaynak : DPT. (1) Yõllõk Ortalama (16 + Yaş). 47 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 54. 54. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO: 42 - YURTİÇİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA GELİŞMELER (Bin Kişi) Sivil İşgücü Sivil İsdihdam İşsiz İşsizlik Oranõ(%) Eksik Isdihdam Eksik Isdihdam Oranõ(%) Işsizlik + Eksik İstihdam Nedeniyle Atõl İşgücü Oranõ(%) TARIM 15,2 16,5 16,4 17 14,5 13,2 12,8 13,1 16,5 13,6 14,5 SİVİL İSDİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI 8.249 8.639 8.691 9.094 8.526 7.608 8.450 8.634 8.736 8.299 8.461 8.872 7.187 7.400 SANAYİ Madencilik İmalat Sanayi Elektirik,Gaz ve Su HİZMETLER İnsaat Ulaştõrma Ticaret Mali Kurumlar Diğer Hizmetler TOPLAM 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 19.392 19.930 20.151 20.684 20.815 19.772 21.176 21.500 21.804 21.824 22.431 23.187 22.029 22.396 17.754 18.222 18.539 19.022 19.085 18.047 19.401 19.893 20.388 20.362 20.872 21.413 20.578 20.492 1.638 1.709 1.612 1.662 1.730 1.725 1.775 1.607 1.416 1.462 1.559 1.774 1.451 1.905 8,4 8,6 8,0 8,0 8,3 8,7 8 7,5 6,5 6,7 7,0 7,7 6,6 8,5 1.282 1.078 1.156 1.486 1.701 1.517 1.789 1.506 1.460 1.341 1.377 2.043 1.541 1.336 6,6 5,4 5,7 7,2 8,2 7,7 8 7,0 6,7 6,1 6,1 8,8 7,0 6,0 15,1 14,0 13,7 2.806 229 2.550 27 2.892 188 2.637 67 2.893 198 2.628 68 2.872 176 2.674 22 3.081 157 2.877 48 2.871 134 2.636 101 3.212 176 2.935 101 3.218 150 2.956 112 3.400 158 3.159 84 3.625 153 3.363 109 3.638 140 3.388 110 3.580 111 3.386 83 3.733 75 3.570 88 3.705 90 3.523 92 6.699 1.112 778 2.029 428 2.452 6.692 1.039 830 2.041 440 2.343 6.956 993 816 2.154 416 2.578 7.056 962 816 2.159 427 2.693 7.478 1.033 867 2.339 466 2.774 7.569 1.215 923 2.366 422 2.644 7.740 1.181 881 2.484 468 2.726 8.042 1.211 866 2.662 472 2.832 8.253 1.267 888 2.676 496 2.927 8.439 1.286 888 2.831 513 2.922 8.774 1.290 946 2.920 529 3.090 8.962 1.294 893 3.074 566 3.136 9.658 1.329 1.025 3.746 684 2.874 9.387 1.076 1.000 3.665 680 2.966 17.754 18.222 18.539 19.022 19.085 18.047 19.401 19.893 20.388 20.362 20.872 21.413 20.578 20.492 Kaynak: D.İ.E Not: 1997 Nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiştir. (1) Geçici verilerdir. 48 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 55. 55. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :43- SAĞLIK PERSONELİ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Hekim Dişhekimi 27.241 7.077 28.411 7.186 30.956 7.525 32.263 7.763 34.195 8.133 36.427 8.305 37.442 8.410 38.829 8.589 42.502 9.639 46.708 10.600 50.639 11.100 Eczacõ 12.039 11.610 11.428 11.527 11.586 12.202 12.866 13.668 14.567 15.201 15.792 Hemşire 26.880 29.459 29.343 29.316 30.261 30.854 32.452 34.855 38.903 43.374 44.984 Ebe 15.872 13.825 13.454 14.570 15.506 17.987 19.127 21.982 25.665 27.805 30.415 Sağlõk Memuru + Sağlõk Teknisyeni 11.664 12.226 11.830 10.704 10.456 10.525 11.684 12.352 18.831 18.869 21.547 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Hekim 53.264 56.985 60.050 65.832 67.160 70.000 73.350 76.000 77.969 80.900 83.170 Dişhekimi 11.600 12.100 12.600 13.100 13.630 14.200 15.365 16.000 13.757 14.200 14.681 Eczacõ 16.002 16.593 17.100 17.560 17.912 18.560 19.265 20.400 20.900 21.400 21.900 Hemşire 47.540 50.456 54.268 60.700 67.490 71.400 75.011 79.000 70.287 71.000 76.930 Ebe 33.724 35.096 37.100 39.200 43.000 45.000 48.900 53.000 53.390 53.800 54.100 Sağlõk Memuru + Sağlõk Teknisyeni 23.813 24.160 28.776 37.850 42.900 45.400 46.475 48.000 48.400 49.000 49.350 Kaynak: Sağlõk Bakanlõğõ, DPT. 49 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 56. 56. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 44- SAĞLIK GÖSTERGELERİ 1980 Hastane Yatağõ Sayõsõ Yatak Başõna Nüfus 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 114.217 112.865 111.238 114.496 115.598 119.018 123.981 128.548 131.540 133.833 137.662 394 409 421 424 430 428 420 414 413 415 412 Sağlõk Ocağõ Sayõsõ 1.652 1.827 1.614 1.890 1.528 1.967 1.503 2.525 1.454 2.793 1.398 2.887 1.390 3.152 1.370 3.170 1.280 3.205 1.190 3.304 1.121 3.454 Sağlõk Evi Sayõsõ 6.594 6.624 7.044 7.402 8.089 8.811 9.040 10.123 10.531 10.731 11.075 Doktor Başõna Nüfus 1991 Hastane Yatağõ Sayõsõ Yatak Başõna Nüfus 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 139.606 142.511 147.774 150.565 151.972 155.819 159.291 164.791 169.365 172.449 175.080 414 414 406 406 409 406 402 396 380 391 392 Doktor Başõna Nüfus 1.086 1.034 1.000 928 925 903 876 859 825 834 825 Sağlõk Ocağõ Sayõsõ 3.672 3.829 4.226 4.575 4.927 5.055 5.185 5.335 5.619 5.700 5.763 Sağlõk Evi Sayõsõ 11.262 11.427 11.630 11.878 11.888 11.901 12.151 12.401 11.694 11.744 11.787 Kaynak: Sağlõk Bakanlõğõ, DPT. Not: Yõl sonu nüfusu esas alõnmõştõr. 50 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 57. 57. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :45- BÜTÇE İÇERİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1) Konsolide Bütçe İçindeki Pay (%) Toplam Yõl Yatõrõm Harcama Harcama 1983 2,7 0,4 1984 2,7 0,6 1985 2,8 0,6 1986 2,6 0,7 1987 2,9 1,6 1988 3,0 1,9 1989 3,8 2,2 1990 4,7 3,3 1991 4,0 1,1 1992 4,0 2,2 1993 3,9 2,1 1994 3,5 1,8 1995 3,3 2,7 1996 3,3 1,4 1997 3,3 4,5 1998 - - 1999 2,8 1,5 2000 2,3 1,5 Kaynak: Maliye Bakanlõğõ (1) Sağlõk Bakanlõğõ ile Hudut ve Sahiller Sağlõk Genel Müdürlüğü bütçeleri toplamõdõr. 51 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 58. 58. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :46- OKULLAŞMA ORANLARI 1980-1981 1983-1984 1984-1985 1986-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 İlkokul 97,7 103,9 101,9 101,2 101,6 103,8 101,6 102,1 101,9 102,0 Ortaokul 40,6 46,6 49,0 50,3 52,5 55,2 58,8 58,8 60,3 60,1 Lise ve Dengi Okul 28,4 27,9 29,7 31,7 33,3 34,3 35,2 36,6 38,5 41,7 6,4 8,0 9,7 10,7 11,3 11,7 12,8 14,5 15,7 16,4 Yükseköğretim 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 İlkokul 99,7 97,3 104,4 103,5 100,0 Ortaokul 63,4 65,1 65,6 65,2 64,3 87,6 (1) 92,6 (1) 97,6 (1) 100,7 (1) Lise ve Dengi Okul 44,9 47,7 53,0 55,0 54,7 53,3 57,6 59,4 64,0 Yükseköğretim 18,1 22,2 22,1 22,4 23,2 25,7 27,4 27,8 28,0 (1) Sekiz Yõllõk İlköğretim (İlkokul+Ortaokul) Not: 1997-1998 yõlõnda itibaren hesaplanan okullaşma oranlarõna açõk ilköğretim ve lise öğrencileri dahil edilmiştir. 52 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 59. 59. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 47- BÜTÇE İÇERİSİNDE EĞİTİM HİZMETLERİ (1) Konsolide Bütçe İçindeki Pay (%) Toplam Yõl Yatõrõm Harcama Harcama 1983 13,1 1,6 1984 12,6 1,4 1985 13,3 1,4 1986 11,8 1,3 1987 12,4 1,5 1988 12,6 1,9 1989 15,8 1,8 1990 19,1 2,1 1991 17,6 1,9 1992 20,0 2,3 1993 16,7 1,9 1994 13,5 1,4 1995 12,3 1,3 1996 9,4 1,4 1997 8,0 1,5 1998 13,5 2,1 1999 12,2 1,9 2000 10,1 1,5 2001 14,5 2,0 Kaynak: Maliye Bakanlõğõ,DPT (1) Milli Eğitim Bakanlõğõ, YÖK ve Üniversitelerin bütçeleri toplamõdõr. 53 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 60. 60. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO 48 : KÖYE GÖTÜRÜLEN İÇMESUYU HİZMETLERİ YILLAR SULU (Ünite) YETERSİZ (Ünite) SUSUZ (Ünite) TOPLAM ( Ünite) 1980 54.659 18.184 15.710 88.553 1981 58.458 16.668 13.427 88.553 1982 37.924 13.677 27.239 78.840 1983 38.035 13.565 26.594 78.194 1984 38.584 13.252 26.355 78.191 1985 39.806 13.040 25.461 78.307 1986 42.296 12.304 24.140 78.740 1987 44.767 11.823 22.796 79.386 1988 46.144 11.185 21.678 79.007 1989 47.244 10.881 20.771 78.896 1990 48.179 10.425 20.723 79.327 1991 49.167 10.593 18.915 78.675 1992 47.115 13.477 17.506 78.098 1993 48.500 12.331 16.666 77.497 1994 49.767 11.343 15.677 76.787 1995 49.767 11.343 15.677 76.787 1996 52.046 10.582 13.847 76.475 1997 53.813 9.881 12.763 76.457 1998 54.662 8.940 11.337 74.939 1999 56.508 8.587 10.536 75.631 2000 57.570 8.725 10.122 76.417 2001 58.886 7.970 9.575 76.431 54 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 61. 61. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO :49-ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR (Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) Yõl Harcama 1984 4 1985 7 1986 14 1987 24 1988 26 1989 39 1990 77 1991 158 1992 238 1993 331 1994 412 1995 506 1996 1.930 1997 6.765 1998 10.500 1999 12.250 2000 18.150 2001 (1) 25.000 Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ (1) Tahmin. 55 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 62. 62. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 50 - BİTİRİLEN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJELERİ Yõl Adet Alan (Hektar) Parsel Sayõsõ 1962-1987 9 1.550 1.005 1988 4 1.900 1.077 1989 3 1.100 611 1990 2 240 107 1992 6 1.420 806 1993 5 1.205 935 1994 6 1.017 747 1995 1 150 85 1996 - - 1997 5 1.122 622 1998 2 456 376 1999 5 1.679 318 2000 3 1.080 457 2001 (1) 14 3.220 1.803 - Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ (1) Tahmin. 56 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 63. 63. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) TABLO : 51- KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR (Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) Yõl Harcama 1982 6,3 1983 6,1 1984 7,5 1985 15,0 1986 30,7 1987 70,0 1988 92,7 1989 66,6 1990 83,0 1991 225,0 1992 298,4 1993 530,5 1994 606,9 1995 1.355,9 1996 2.371,0 1997 3.706,0 1998 7.050,0 1999 6.550,0 2000 11.600,0 2001 18.000,0 Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 57 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 64. 64. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) 2. 2002-2005 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK ÖNGÖRÜLER a. Makroekonomik Politikanõn Temel Amaçlarõ 2002-2005 döneminde Türkiye’nin makroekonomik politikalarõnõn temel amaçlarõ; ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamõ tesis etmek, enflasyonu ve kamu açõklarõnõn ve kamu borç stokunun GSYİH’ya oranõnõ AB ülkeleri ortalamalarõna yaklaştõrmak, serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek ve rekabet edebilirliği artõrmaktõr. Bu temel amaçlar çerçevesinde; - maliye politikası, her yõl belirli bir oranda faiz dõşõ bütçe fazlasõ vererek kamu borç stokunu sürdürülebilir bir düzeye indirecek, kalõcõ bir biçimde azaltacak ve kamu borç stokunun sürdürülebilir bir yapõda gelişmesini sağlayacak şekilde yürütülecek, - para politikası, enflasyonla mücadeleyi hedefleyecek ve ekonomik birimlere uzun vadeli bir bakõş açõsõ kazandõracak çerçevede uygulanacak, Merkez Bankasõ para politikasõnõ fiyat istikrarõnõ sağlamaya yönelik olarak belirleyecek, bu amaçla, kõsa dönem faiz oranõnõn politika aracõ olarak kullanõlacağõ enflasyon hedeflemesine geçilecek, - dalgalı döviz kuru rejimine devam edilecek ve döviz kuru ekonomideki temel dinamikler tarafõndan belirlenecek, - gelirler politikası, fiyat istikrarõnõ sağlama hedefleriyle tutarlõ ve verimlilikle ilişkili olarak yürütülecek, geriye dönük endekslemeden vazgeçilerek ileriye dönük öngörülen fiyat artõşõ ile üretkenlik ve karlõlõğa dayanan bir ücret ve maaş belirlenmesi sistemine geçilecek, - makroekonomik istikrarõ sürekli kõlacak, piyasa mekanizmasõnõ güçlendirecek ve ekonominin krizlere karşõ kõrõlganlõğõnõ azaltarak etkin, esnek ve verimli bir yapõya kavuşmasõnõ sağlayacak, kamu maliyesi, bankacõlõk, tarõm ve altyapõ hizmetleri alanlarõndaki yapısal reformlara devam edilecektir. b. Büyüme 2002 yõlõnda GSYİH’nõn yüzde 3,9, GSMH’nõn ise yüzde 3 oranõnda artmasõ beklenmektedir. 2002 yõlõnda büyümenin harcamalar yoluyla bileşenlerine bakõldõğõnda, özel tüketimin yüzde 4, kamu tüketiminin yüzde 3,2, özel sabit sermaye yatõrõmlarõn yüzde 4 artacağõ, kamu sabit sermaye yatõrõmlarõnõn ise yüzde 3,5 düşeceği, böylece yurtiçi nihai talebin yüzde 3,4 artacağõ tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet ihracatõnõn 2002 yõlõnda yüzde 6,2, mal ve hizmet ithalatõnõn ise yüzde 15,8 artmasõ beklenmektedir. 2003-2005 döneminde GSMH’nõn yõlda ortalama yüzde 5,2, GSYİH’nõn ise yüzde 5 oranõnda artmasõ beklenmektedir. Talep bileşenleri itibarõyla, büyümenin temel olarak yatõrõm ve ihracat artõşõndan kaynaklanacağõ tahmin edilmektedir. Bu dönemde, toplam sabit sermaye yatõrõmlarõnõn yõlda ortalama yüzde 14,2, özel yatõrõmlarõn yüzde 15,6, kamu yatõrõmlarõnõn ise yüzde 10,7 oranõnda artmasõ beklenmektedir. Mal ve hizmet ihracatõnõn yõlda ortalama yüzde 6,6, mal ve hizmet ithalatõnõn ise yüzde 8,4 oranõnda artacağõ tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, özel tüketim harcamalarõnõn yõlda ortalama yüzde 3,8, kamu tüketim harcamalarõnõn ise yüzde 5,6 oranõnda artmasõ öngörülmektedir. 58 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…
 65. 65. Sayõlarla Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler (1980-2001) Tahminler (2002-2005) GSYİH’nin sektörel kompozisyona bakõldõğõnda, tarõmõn GSYİH içindeki payõnõn 2002-2005 döneminde azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, tarõm katma değerinin program döneminde yõllõk ortalama yüzde 1,8 civarõnda büyümesi ve toplam katma değer içindeki payõnõn 2001 yõlõndaki yüzde 13,7 seviyesinden dönem sonunda yüzde 12,2 seviyesine gerilemesi öngörülmektedir. 20022005 döneminde, GSYİH’nõn yõlda ortalama artõş oranõnõn yüzde 4,7, sanayi ve hizmetler sektörlerinin ortalama büyümelerinin ise GSYİH artõşõnõn bir miktar üzerinde olmasõ öngörülmektedir. Böylece, 2001 yõlõnda sõrasõyla yüzde 28,3 ve yüzde 58 olan sanayi ve hizmetler sektörlerinin GSYİH içindeki paylarõnõn 2005 yõlõnda sõrasõyla yüzde 29,1 ve yüzde 58,8 seviyelerine çõkmasõ beklenmektedir. Tablo:2. 1-Sektörler İtibarõyla Katma Değer Gelişmeleri Gerçekleşme 1999 2000 Tarõm Sanayi Hizmetler -4,6 -5,0 -5,1 3,8 5,6 9,4 GSYİH -5,0 14,0 28,8 57,2 13,5 28,3 58,2 GSYİH 100 2002 Büyüme Oranlarõ (Yüzde) -6,1 3,2 1,9 -7,5 5,2 5,3 -7,7 3,4 5,4 7,5 Tarõm Sanayi Hizmetler 2001 (1987 Fiyatlarõyla) Tahmin 2003 2004 2005 100 -7,4 3,9 4,9 GSYİH İçindeki Paylar (Yüzde) 13,7 13,6 13,2 28,3 28,7 28,8 58,0 57,7 58,0 100 100 100 1,0 5,5 5,7 1,0 5,7 5,8 5,0 5,1 12,7 28,9 58,4 12,2 29,1 58,8 100 100 2002-2005 döneminde, sermaye stoku ve işgücü gibi geleneksel üretim faktörlerinin yanõnda toplam faktör verimliliğinin de (TFV) büyümeye önemli katkõda bulunmasõ beklenmektedir. Program döneminde sermaye stokunun yõlda ortalama yüzde 2,9 oranõnda artõş göstermesi ve büyümeye katkõsõnõn yüzde 42,8 olmasõ öngörülmektedir. İstihdam artõşõnõn büyümeye katkõsõnõn ise yüzde 26,4 olmasõ beklenmektedir. Tablo:2. 2- Üretim Faktörleri Artõşlarõ (Yüzde) Dönem Hasõla Artõşõ 1980-2000 3,9 2001 -7,4 2002 3,9 2003 4,9 2004 5,0 2005 5,1 Sermaye Stoku Artõşõ 5,7 İstihdam Artõşõ TFV Artõşõ 1,7 0,6 1,3 -1,0 -5,6 2,2(*) 0,0 0,9 2,9 3,9 1,5 3,4 3,2 1,7 3,2 3,6 1,8 (*): Kapasite kullanõm oranlarõ için yapõlan düzeltme dikkate alõndõğõnda sermaye stoku artõşõ yüzde 6,4 olmaktadõr. 2002-2005 döneminde, TFV’nin yõlda ortalama yüzde 1,5 civarõnda artõş göstermesi ve ekonomik büyümeye yüzde 30 civarõnda katkõ sağlamasõ beklenmektedir. Bu çerçevede, Türkiye ekonomisi için öngörülen yõlda ortalama yüzde 5 civarõndaki büyüme oranõnõn gerçekleştirilebilmesi mümkün görülmektedir. 59 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/1980-01.pdf…

×