Vo si nam_ky

372 views
296 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vo si nam_ky

  1. 1. VOÕ SÓ NAM KYØ Gaùi phong traàn, mao cu duõ ñeä. Trai giang hoà, töù haûi ñaïi du. Chaân böôùc doïc chaân böôùc ngang, haéén laàm luûi ñi veà phía daõy leàu cuûa ñoaøn maõi voû. Môùi nhaäu coù vaøi xò, hôi saàn saàn haén laøm boä meät moûi, caùo beänh ruùt lui, coù moäät chuyeän haén phaûi laøm cho ñöôïc khoâng thoâi maáy thaèng trong ñoaøn seõ cheâ cöôøi, coøn haén cuõng nuoái tieác maø cheát vì töùc daùi. Soá laø ... Haén laøm trong ñoaøn Sôn Ñoâng maõi voû, löu laïc qua töøng laøng xaõ maõi voû vaø baùn cao ñôn hoaøn taùn kieám côm. Tuaàn tröôùc ñoaøn cuûa haén gheù laïi xaõ An Laïc huyeän Ñoàng Sôn tænh Goø Coâng, döïng saïp xin pheùp laøng xaõ bieãu dieån cho baø con coi. Hai hoâm tröôùc, bieåu dieån xong tieát muïc ruoät Kim Chung Traïo ( hay coøn goïi laø Thieát Boá Sam – ñao kieám cheùm khoâng chaûy maùu.), haén ra sau leàu vaïch cu truùt baàu taâm söï. Thaét laïi giaây löng quaàn, haén quay trôû vaøo leàu chôø tieát muïc keá tieáp, baát chôït haén thaáy moät boùng ñen ñang lom khom nhìn vaøo saïp cuûa thaèng Haùt Boä. Ñònh thaàn haén neùp ngöôøi saùt goùc saïp ñöùng yeân quan saùt, nhìn kyû haén thaáy khoâng phaûi thaèng naøo, maø laø moät ñöùa con gaùi tuoåi coù leû coøn treû qua voùc daùng vaø caùi phao caâu troøn tròa laùng o. Ñöùa con gaùi nhìn caùi gì maø chaêm chuù laém, haén thaáy con nhoû thoø tay vaøo trong quaàn, khoâng leû ... Nhö coù linh tính, con nhoû chôït ñöùng thaúng ngöôøi quay ñaàu veà nôi haén aån nuùp, thoaùng giaät mình khi thaáy haén, dôïm chaân ñònh boû ñi nhöng khoâng bieát nghæ sao nhìn haén nôû moät nuï cöôøi. Con nhoû troâng “ ngoä “ quaù, da khoâng ñen nhö gaùi queâ maø traéng hoàng, noùi laø “ maù phöôïng maøy ngaøi “ thì hôi quaù ñaùng, phaûi noùi nhö boïn ñaøn oâng tuïi haén thì môùi ñuùng nghóa “ nhìn laø nöùng caëc “. Chöa kòp môû mieäng noùi gì, con nhoû ñaõ quay mình boû ñi veà phía ven röøng, daùng ñi deûo nheïo laï kyø, mieäng haén khoâ ran – trôøi ôi Xaø Hình Töôùng, haén laãm baãm trong mieäng. Nuoác nöôùc mieáng caùi öïc, haén böôùc nheï tôùi saïp tröôùc maët, gheù maét nhìn vaøo beân trong, qua aùnh
  2. 2. saùng hieám hoi cuûa caây ñeøn tröùng vòt haén thaáy thaèng keùp chaùnh ñang hì huïc nhaáp nhoâ treân mình ñöùa con gaùi naøo ñoù, chaéc laïi laø moät “ nai ñoàng queâ “, meâ caùi maõ döôùi aùnh ñeøn saân khaáu cuûa thaèng Haùt Boä, ñem loàn cho noù chôi khoâng. Caû ngaøy hoâm sau, haén vaøo trong xoùm la caø, coá tìm xem con nhoû hoâm qua laø con caùi nhaø ai trong laøng, chæ doï daãm baâng quô thoâi chôù haén ñaâu daùm doø hoûi thaúng. Queâ mieàn Nam thì moäc maïc ñôn giaûn ñoù, nhöng laøng xaõ naøo coù leà luaät cuûa laøng xaõ ñoù, laïng quaïng laø bò “ ñoùng traêng “ nhö chôi. Haén khoâng tìm ra ñöôïc toâng tích cuûa con nhoû, duø ñaû toán heát maáy voøng röôïu cho maáy thaèng du coân trong xoùm. Ñem chuyeän keå cho tuïi cuøng ñoaøn nghe, tuïi noù noùi haén gaëp ma vì con nhoûù ñi veà phía röøng, lôøi qua tieáng laïi haén mang tieáng noùi doùc, töùc mình maø haén khoâng bieát laøm sao, haén khoâng tin vaøo chuyeän ma quaùi nhöng laøm sao maø giaûi thích ñaây. Hoài naõy ñang bieãu dieãn, haén nhìn thaáy con nhoû ñöùng trong ñaùm khaùn giaû, thaáy haén nhìn veà phía mình, con nhoû cöôøi mæm chi coïp vôùi haén, nuï cöôøi noù khieâu khích laøm sao ñoù, xeùm chuùt nöõa haén queân vaän coâng laø cheát meï döôùi con dao cuûa thaèng coø moài roài. Xong tieát muïc cuûa mình, haén voäi vaõ nhaûy xuoáng ao taém moät phaùt, roài chaïy voäi ra quaùn uoáng maáy ly, phaûi coù röôïu ngaø ngaø haén môùi daùm “ aên thòt “ con nai non naøy. Haén bieát con nhoû ñôïi taøn cuoäc bieãu dieãn môùi ra veà, ñem hoâm tröôùc haén theo rình con nhoû maø. Nhôù tôùi aùnh maét nghi ngôø cuûa tuïi cuøng ñoaøn khi haén giaû beänh xin veà sôùm, haén thaáy coù caùi gì ñoù khoâng oån, chaéc tuïi noù coù yù ñoà gì, nhöng haén maëc keä, ngaøy mai ñoaøn seõ ñi sang laøng khaùc, khoâng chôi baây giôø laø khoâng coøn cô hoäi nöõa. Con nhoû caøng nhìn caøng ñeïp, khoâng “ thòt “ noù chaéc töùc daùi maø cheát quaù. Haén ngoài döïa goác caây, chôø ñôïi, giôø naøy chaéc ñoaøn haùt vöøa tan, con nhoû chaéc saép veà roài, hoâm tröôùc theo rình haén thaáy con nhoû ñi veà höôùng naøy. Coù tieáng chaân raûo böôùc ñi veà phía haén ngoài, thaáy daùng con nhoû ñaøng xa,
  3. 3. haén töø töø ñöùng daäy. Con nhoû vaãn böôùc tôùi, khoâng moät chuùt giaät mình nhö thoùi thöôøng cuûa ngöôøi ñi ñeâm, hay noù laø ma thieät, haén töï hoûi. Con nhoû böôùc tôùi gaàn haén mæm cöôøi raát töôi, roài döøng laïi khoâng noùi tieáng naøo. Haém baäm gan, böôùc tôùi saùt mình con nhoû, naém tay noù maø vuoát nheø nheï, baøn tay meàm maïi vaø aám aùp nhö vaäy thì khoâng phaûi laø ma roài, haén noùi thaàm cho theâm can ñaûm. Thaáy em ñöùng yeân, coù veõ “ chòu ñeøn “, haén keùo saùt ngöôøi em laïi, ñaët leân maù moät nuï hoân, roài haén hoân moâi, hoân sau mang tai con nhoû, haén ngöôûi thaáy muøi thôm con gaùi, toaøn thaân em run nheø nheï theo töøng nuï hoân. Con nhoû naøy laø gaùi tô, haén nghæ trong buïng, sao noù “ nöùng “ sôùm vaäy caø, chaéc tình côø thaáy thaèng keùp haùt chôi gaùi neân noù toø moø. Haén hoûi nhoû: - Em coù muoán...muoán nhö con nhoû böõa hoãm khoâng ? Böõa em nhìn voâ saïp thaèng keùp haùt ñoù. - Ö ...ö ... ö. Con nhoû khoâng noùi gì, chæ duïi ñaàu vaøo caùi ngöïc saên chaéc cuûa haén. Haén noùi tieáp: - Thaèng ñoù chæ coù caùi maõ thoâi em, noù chôi nhö gaø vaäy ñoù, sao maø baèng anh ñöôïc, theo anh veà saïp nha. Vöøa noùi, haén vöøa thoø tay keùo saùt caùi moâng con nhoû vaøo ngöôøi, haén saøng qua saøng laïi, caï con caëc vaøo loàn con nhoû qua lôùp vaûi quaàn baø ba. Con nhoû run baén ngöôøi leân, khoâng noùi moät tieáng nhöng gaät nheï caùi ñaàu. Dìu con nhoû veà saïp, chæ coù hôn traêm meùt thoâi maø sao con nhoû ñi muoán khoâng noåi, hai caúng noù nhö quíu laïi, ñoâi luùc chaân noï ñaù chaân kia. Haén thaáy toäi nghieäp, nhöng noùi trong buïng, khoâng phaûi anh thì cuõng thaèng khaùc thoâi ai bieãu em nöùng loàn sôùm. Vöøa gaøi xong choát cöûa laø haén quay laïi oâm chaët con beù vaøo loøng, cuùi ñaàu ñaët leân moâi em moät caùi hun daøi. Haén xoay ngöôøi con beù laïi, mieäng hoân sau oùt, coøn hai tay thì xoa naén hai bôø ngöïc ñang phaäp phoøng theo töøng hôi thôû. Hai caùi vuù thieät laø vöøa boùp, haén nghæ thaàm, ñaõ thì thoâi. Haén laàn hoài côiû töøng haït nuùt cuûa chieác aùo baø ba, ñöa tay vaøo boùp nheø nheï hai caùi vuù meàm maïi, roài se se hai chieác nuùm, con nhoû chæ bieát reân ö öû
  4. 4. maø thoâi. Xoay con nhoû ñoái dieän, haén phaûi cuoái gaäp nguoøi xuoáng caùi mieäng môùi ngaäm ñöôïc chieác nuùm, con nhoû thaáp hôn haén ñeán moät caùi ñaàu maø. Môùi ñaùnh löôõi vaøi caùi, con nhoû ñaû muoán quò xuoáng saøn, haén dìu con nhoû tôùi chieác giöôøng tre, ñeå em ngoài xuoáng caïnh giöôøng roài côûi chieác aùo ra, ñaåy em naèm ngöûa treân giöôøng, hai maét noù nhaém nghieàn, mieäng heù ra ñeã huùt theâm khoâng khí, reân höø höø nheø nheï. Haén ruùt chieác löng quaàn, roài tuoät haún ra khoûi chaân con nhoû, nhö coù linh tính, con nhoû chôït môû maét, ñöa hai tay buïm loàn, ñònh laên ngöôøi ngoài daäy, nhöng khoâng bieát caùi gì ñang quaây cuoàng trong ñaàu con nhoû maø noù thôû daøi nhö cam chòu soá phaän, töø töø laáy hai tay ra. Caû ngöôøi con nhoû traéng tinh nhö hoät gaø boùc voû, chæ coù caùi loàn hôi ñen moät chuùt, coù leû laø taïi haøng loâng löa thöa môùi moïc. Haén quì xuoáng ñaát, chu mieäng hun caùi loàn con nhoû moät caùi chuït, roài môùi töø töø ñöa hai ngoùn tay caùi raø quanh meùp loàn banh nheï ra, keâ mieäng ñöa caùi löôõi daøi soïc veùt nheø nheï hai beân. Lieám laùp moät hoài, haén môùi ñöa ngoùn caùi vaøo caùi loå maø ngoaùi nheø nheï, caùi loå coøn nhoû xíu may nhôø con nhoû ra khí hôi nhieàu neân ngoùn tay haén môùi vaøo ñöôïc, khoâng bieát chuùt nöõa laøm sao ñuùt caët voâ ñaây, haén töï hoûi. Haén thaáy con nhoû naèm im re, thôû hoån heån, ñoâi khi chaân choùng haún leân thaønh giöôøng, uoán cong ngöôøi theo caùi löôõi cuûa haén. Noù ñang nöùng phaùt ñieân leân, baây giôø maø hoûi cha meï noù laø ai chaéc noù cuõng khoâng bieát nöõa, maø noù laø con caùi nhaø ai vaäy caø. Thaáy con nhoû gaàn tôùi “ möùc “, haén vöøa lieám vöøa côûi leï quaàn aùo, cho con caëc ñôû caêng thaúng moät chuùt. Boãng con nhoû ngoài baät daäy, hai tay oâm ñaàu haén keùo leân, treân khuoân maët ñang daïi ra vì kích thích toät ñoä nhöng aùnh maét vaãn nhö naøi næ van xin. Laï luøng thieät, trong cuoäc ñôøi chôi bôøi cuûa haén, haén ñaõ chôi nhieàu loaïi ñaøn baø, naï doøng coù, ñæ ñieám coù, haén cuõng ñaû phaù trinh nhieàu ñöùa con gaùi meâ gaùnh Sôn Ñoâng maø theo, nhöng haén chöa bao giôø gaëp ai nhö
  5. 5. con nhoû naøy, noù theøm ñuï gì maø quaù maïng vaäy. Con nhoû baät leân tieáng: - Anh ... anh ... Sao tieáng noùi cuûa noù nhö tieáng khoùc vaäy, haén cuùi xuoáng, thaáy con nhoû ñang nhìn chaêm chaêm vaøo con caëc cuûa haén, haén to con vaïm vôû, theo ngheà voõ töø nhoû neân ngöôøi haén naûy nôû ñeàu ñaën, caùi gì cuõng to lôùn hôn ngöôøi, con nhoû nhìn con caëc haén, sôï seät laø phaûi roài. Haén töôûng con nhoû boû chaïy hay naên næ xin tha, nhöng khoâng, noù vaãn cöù nhìn chaêm chaêm vaøo caùi “ chaøi voà “, laïi buoät mieäng thôû daøi nhö cam chòu soá phaàn haãm hiu, phaûi chòu cho caùi “ chaøi voà “ ñaâm luûng maøng trinh. Con nhoû thoø tay naém con caëc haén, baøn tay cuûa noù naém khoâng heát moät voøng maø, ngöôùc maét leân nhìn haén, noù noùi: - Em ñaâu bieát noù böï quaù vaày neø, chaéc em cheát quaù, nhöng maø ... nhöng maø ... em muoán ... muoán ñuï laém, em muoán laém. Anh raùng nheø nheï duøm em nha anh, coi chöøng cheát em nha anh. Em chöa ... chöa ... laàn naøo heát, nheï nheï nha anh. Tieáng noùi con nhoû sao maø dòu daøng ngoït lòm vaäy, maø laïi nöùc nôû nhö tieáng khoùc, haén chæ bieát gaät ñaàu maø thoâi. Con nhoû nhö yeân taâm moät chuùt, cho haén moät nuï cöôøi, vuoát vuoát con caëc nhö voã veà, naên næ, roài buoâng mình xuoáng giöôøng, nhaém nghieàn maét, xoaûi tay dang roäng ra baùm chaëc chieác chieáu loùt, chuaån bò cho haén nhaäp cung. Ñaõ höùa, laïi theâm thöông con nhoû, nhöng caùi loå nhoû quaù con caëc phaûi noâng voâ, laøm sao con ngöôøi ta chòu noåi, haén suy nghæ nhanh nhö chôùp veà caùc chieâu phaù trinh maø caùc tay chôi laûo luyeän ñaõ noùi qua, haén nghæ ra moät chuyeän. Chaïy voäi vaøo beáp, may quaù coøn hai caùi tröùng gaø, haén caàm chaïy ra. Con nhoû ngoùc ñaàu nhìn leân nhö doø hoûi, haén noùi: - Em yeân taâm, anh ñaõ nghó ra moät caùch, ñuï em khoâng ñau. Con nhoû laïi mæm cöôøi, nhìn haén bieát ôn. Haén ñaäp hoät gaø ra, gaït troøng traéng qua moät beân, coøn troøng ñoû haén boû voâ mieäng nuoát troïn cho boå vaø taêng cöôøng sinh löïc. Sau ñoù haén laáy troøng traéng treùt leân meùp loàn con nhoû, vaø boâi ñeàu treân con cu cuûa haén. Con nhoû ngaïc nhieân
  6. 6. laém nhöng khoâng noùi gì. Xong xuoâi, haén naém hai chaân con nhoû dang roäng ra, choûi leân thaønh giöôøng, roài caàm caùi “ chaøi voà “ caø caø leân meùp loàn trôn tuoät bôûi loøng traéng tröùng gaø, haén uûi leân uûi xuoáng moät hoài laâu con nhoû môùi ñoäng ñaäy thaân hình, hai chaân noù choûi xuoáng thaønh giöôøng, haûy haûy caùi ñít leân cao. Haén ñôïi con nhoû nhoûng ñít vaøi laàn môùi cho hai tay xuoáng bôï hai moâng ñít noù leân, aán maïnh ñaàu khaác vaøo, nhaán gaàn heát söùc caùi ñaàu ban môùi chòu loït qua aûi, khoâng nhôø tröùng gaø haén khoâng bieát phaûi laøm sao. Tuy chæ môùi coù caùi ñaàu ban thoâi, nhöng con nhoû ñau laém roài, noù caén raêng maø nöôùc maét chaûy daøi treân maù. Haén ruùt ra, roài laïi uûi uûi leân loàn con nhoû, roài haén nhaán ñaàu ban voâ saâu hôn moät chuùt. Haén laëp ñi laëp laïi vaøi laàn, con nhoû cuõng quen daàn khoâng coøn thaáy ñau nöõa, haén cuõng khoâng ruùt caëc ra nöõa, cöù cho noù naèm trong loàn con nhoû moãi luùc moät saâu hôn. Haén nhaáp nheø nheï coi phaûn öùng con nhoû ra sao, thaáy noù khoâng nhaên maët maø coøn nhoûng ñít leân theâm, haén yeân taâm vaø chôø ñôïi. Haén thaû caùi ñít con nhoû xuoáng giöôøng, laøm boä ruùt ra töø töø, con nhoû haûy ñít heát côû, haén khoâng nhaán theâm chæ cho moät phaàn trong loàn con nhoû maø thoâi. Con nhoû haï ñít xuoáng, haén cuõng xuoáng theo. Laøm nhö vaäy vaøi laàn, ñeán laàn thöù ba, con nhoû cöù aên quen nhoûng cao caùi ñit leân, mong theâm ñöôïc khuùc naøo hay khuùc ñoù, laàn naøy con nhoû vöøa nhoûng cao leân thì haên bôï ñít con nhoû keùo ngöôïc leân, haûy ñít haén maïnh xuoáng. Caùi chaøi voà cuûa haén ñi ngoït sôùt vaøo loàn con nhoû nghe moät caùi söït. Con nhoû rít leân moät tieáng ñau ñôùn, nöôùc maét raøn ruïa, buoâng mình xuoáng giöôøng, haén cuõng ngaõ theo treân mình con nhoû vì quaù meät. Naèm yeân moät laùt, con nhoû baét ñaàu ñoäng ñaäy, noù môû to maét ra nhìn leân traàn, noù bieát noù ñaõ trôû thaønh ñaøn baø theo lôøi maù noù daïy. Caûm giaùc ñau raùt nôi haï theå bôùt ñi raát nhieàu, loå loàn cuûa noù chaéc ñaõ banh roäng heát côû môùi chöùa noåi caùi chaøi voà cuûa thaèng voõ só naøy, soá noù thieät xui quaù, laàn ñaàu maø gaëp
  7. 7. phaûi moät vaät quaù khoå. Luùc vöøa nhìn thaáy con caëc cuûa teân voõ só, noù ñaõ muoán boû chaïy roài – maù noù ñaâu bao giôø keå cho noù nghe veà caëc loaïi naøy, nhöng nhôù lôøi daën doø cuûa maù tröôùc luùc cheát vaø nhôù laïi hoaøn caûnh cuûa mình, noù ñaønh naèm yeân raùng chòu. Thaèng voõ só naøy cuõng bieát thöông mình, thöông cho caùi loã nhoû xíu cuûa mình. Nghæ tôùi ñaây, noù voøng tay oâm ñaàu teân voõ só, hun nheø nheï leân maù haén bieãu loä loøng bieát ôn. Ñöôïc con nhoû oâm vaø hun, haén thích voâ cuøng, haén bieát con nhoû caùm ôn. Choáng tay choûi mình daäy, haén nhìn vaøo khuoân maët baàu bænh ñang nhaên nhoù, hoûi nhoû: - Bôùt ñau chöa ? - Coøn anh, nhöng em chòu ñöôïc, raùng nheø nheï duøm em nha anh. Nheï laøm sao ñöôïc, tao ñang nöùng muoán ñieân leân ñaây, ôû ñoù maø nheø nheï. Tuy nghæ vaäy nhöng haén cuõng gaät ñaàu cho con nhoû yeân taâm. Haén cuoái ñaàu hun con nhoû, ñít haén haûy nheø nheï, tuy haén laøm raát nheï nhöng con nhoû cuõng nhaên maët, choáng tay ñaûy haén ra. Ñaûy sao noåi em gaùi, thoâi maù lôõ laáy tieàn roài, raùng ñi em, ai bieãu em nöùng loàn sôùm chi cho khoå vaäy. Vöøa nghæ, haén vöøa tieáp tuïc naéc, tay con nhoû cuõng yeáu daàn ñi, maét noù nhaém nghieàn, moâi chu ra reân nho nhoû. Bieát con nhoû ñaõ quen daàn, haén choáng chaân xuoáng ñaát, hai tay naém hai ñuøi con nhoû beït ra, haén ruùt con caëc ra moät khuùc roài aán trôû vaøo, laøm vaäy vaøi laàn thaáy con nhoû vaãn naèm yeân, haén ruùt ra phaân nöõa roài aán maïnh vaøo, con nhoû hôi nhaên maët nhöng khoâng noùi gì, haén yeân taâm tieáp tuïc naéc. Môùi ñaàu coøn chaäm, sau haén taêng toác ñoä daàn, caùi ñít to beø cuûa haén daäp nghe baønh baïch, caùi naøo ra caùi ñoù. Haén thaáy con nhoû ra nhieàu laàn, toùc tai ruû röôïi, meät moûi laém roài, nhöng haén vaãn chöa ra. Haén noãi tieáng ñuï dai, moãi laàn voâ ñoäng maáy con ñó ñoâi khi ñoøi tieàn gaáp ñoâi môùi chòu cho haén chôi. Nhöng ñoù laø chôi ñó kìa, chôù haén ñaâu muoán ñuï dai haønh haï con nhoû laøm gì. Chaéc taïi maáy xò ñeá hoài chieàu laøm haén ngaø ngaø, toäi cho em nhoû quaù. Haén chôït ruùt con caëc ra nghe moät caùi boùc, xoay ngöôøi con nhoû laïi,
  8. 8. naém hai beân hoâng dôû cao moâng ñít con nhoû leân, töø sau haén ñaåy tôùi. Naèm choång ñít cho thaèng voõ só chôi, con nhoû mieân man nghæ chuyeän mình. Teân noù laø Baûy, baø con trong laøng goïi noù laø Baûy phong, bôûi maù noù maéc bònh phong cuøi. Maù noù khoâng bieát sinh quaùn nôi ñaâu, löu laïc ñeán caùi laøng heûo laùnh naøy thaønh daân nguï cö, noù ñöôïc naêm tuoåi baø phaùt bònh cuøi, toaøn thaân lôû loaùi. Daân laøng hieàn laønh khoâng xua ñuoåi, döïng cho meï con noù caên nhaø ôû saâu trong röøng, giuùp ñôû löông thöïc, thuoác men. Ngaøy ngaøy meï noù vaøo röøng kieám cuûi, baùn ñoä nhaät. Con Baûy caøng lôùn caøng ñeïp, nhöng con trai laøng khoâng daùm laøm thaân, sôï noù cuõng mang bònh cuøi nhö meï. Hai thaùng tröôùc, maù noù phaùt bònh qua ñôøi, tröôùc khi cheát baø coù daën noù phaûi kieám moät thaèng ñaøn oâng cho noù ñuï thì môùi sang “ noïc “ con vi truøng cuøi cho haén, coù nhö vaäy ñeán tuoåi daäy thì noù môùi khoâng phaùt bònh nhö baø ta. Noù ñònh boû laøng ra ñi tìm moät thaèng ñaøn oâng, thì ñoaøn Sôn Ñoâng maõi voõ tôùi. Nghe boïn con gaùi noùi thaèng Haùt Boä raát khoaùi ñuï gaùi queâ, noù rình tröôùc leàu chôø cô hoäi, ai ngôø gaëp phaûi thaèng voõ só böï con naøy. Aâu cuõng laø soá trôøi, ñöøng traùch em nha anh voõ só. Nam Kyø löïu ñaïn

×