Thien ha phong_luu_de_nhat

635 views
577 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thien ha phong_luu_de_nhat

 1. 1. Thieân haï phong löu ñeä nhaát tieåu thuyeátDaønh cho nhöõng ngöôøi haâm moä giaûi trí.Lôøi noùi ñaàuCon ngöôøi sinh ra ôû ñôøi luùc naøo cuõng vaát vaû, phieàn muoän traêm chieàu,khoâng maûi mai ñöôïc thö nhaøn sung söôùng. Cuõng may böïc thaùnh nhaân môûmang trôøi ñaát, baøi chuyeän aùi aân nam nöõ ñeå coù caùi giaûi muoän giaûi saàu. Theolôøi caùc nhaø nho xöa, thì caùi vaät phía döôùi eo phuï nöõ chính laø caùnh cöûa sinhra ta, maø cuõng laø caùch cöûa choân ta.Nhöng neáu khoâng coù vaät naøy thì laïi e toùc seõ baïc sôùm hôn vaøi naêm, tuoåi thoïseõ giaûm ñi vaøi tuoåi. Khoâng tin cöù nhìn caùc vò hoøa thöôïng, coù maáy ai boánnaêm möôi tuoåi maø toùc khoâng baïc, coù maáy ai baûy taùm möôi tuoåi maø nhuïcthaân khoâng raõ. Hoaëc giaû neáu cho raèng cöù ñem hoøa thöôïng ra maø noùi thìkhoù, thì xem nhöõng cö só taïi gia ñeàu cuõng theo con ñöôøng naøy caû. Coøn nhöboïn thaùi giaùm ñôøi xöa, gian daâm vôùi phuï nöû khoâng ñöôïc maø bôõn côït vôùi ñoàñeä cuõng khoâng xong, vì coøn caùi gì ñaâu ñeå maø gian daâm, coøn caùi gì ñaâu maøbôõn côït. Da nhaên toùc baïc hôn ngöôøi, töôûng ñaõ soáng tôùi vaøi traêm naêm, tieánggoïi laø oâng maø thöïc coù khaùc chi baø.Neáu ngöôøi ñôøi bieát duøng nöû saéc nhö vò thuoác, khoâng thöa thôùt quaù, khoângdoàn daäp quaù, thì khoâng theå khoâng toát, maø cuõng khoâng theå quaù toát. Luùc chöagaàn nöû saéc, trong buïng nghó raèng vò thuoác naøy khoâng ñoäc thì taïi sao laïi sôï.Khi ñaõ gaàn nöû saéc roài, trong buïng nghó raèng vò thuoác naøy khoâng phaûi laøcôm thì sao cöù ñaém ñuoái say meâ.Ngöôøi vieát boä tieåu thuyeát naøy thaáu roõ loøng daï ñaøn baø neân muoán trình baøyvôùi ñôøi, khuyeân ngöôøi ñôøi daäp taét löûa duïc chöù khoâng khuyeán daâm ngöôøiñôøi, xin baïn ñoïc ñöøng hieåu laàm chuû yù cuûa taùc giaû...Coøn nhö ai muoán baûo toâimuoán vieát daâm thö, ngöôøi aáy cöù vieäc. Ai muoán suy nghó hai laàn sau khi ñoïcsaùch naøy, ñaáy laø chuû taâm taùc giaû.Nhaø xuaát baøn XUAÂN THU Box 97 Los Alamitos CA 90720
 2. 2. QUA KHE HÔÛPHAÀN I. SAU LAÀN “KHAI NHAÕN”... Hình aûnh ba me ñuï nhau cöù laån quaån trong oùc keå töø tröa hoâm ñoù. Toâibaét ñaàu nhìn ñaøn baø baèng con maét khaùc. Caùi nhìn ñaäm ñaëc nhöõng caûnhtöôïng aân aùi meâ tôi. Ngöôøi ñaàu tieân chòu ñöïng caùi nhìn ñoù laø chò Hai. Buoåi toái trôû veà sau cuoäc daïo chôi vôùi thaèng baïn, khi chò Hai ra môûcoång, toâi boãng thaáy chò laï haún. Hoâm qua, cuõng khuoân maët ñoù, nhaân daùngñoù, vuù vaø moâng ñuøi ñoù, nhöng chò hoaøn toaøn chöa gôïi cho toâi moät caûm giaùcnaøo khaùc laï. Vaäy maø chæ caùch nhau maáy tieáng ñoàng hoà, chò trôû thaønh moätngöôøi ñaøn baø ngoàn ngoän kheâu gôïi aêm aép duïc tình. Toâi chieáu tia maét choøngchoïc nhìn vaøo ngöïc chò. Boä ngöïc ñoà soä nuùng na nuùng naåy sau lôùp vaûi phin,toâi theøm ñöa tay boùp vuù chò quaù theå nhöng khoâng daùm. Böôùc vaøo phoøng,ngaû ngöôøi treân giöôøng trong ñaàu toâi laïi hieån hieän moàn moät caûnh aùi aân cuûaba meï. Töø döông vaät to vaø daøi ñeán chieác mu no troøn, roài ñaùm loâng ñen mòn,hai meùp aâm ñaïo ñoû au öôùt nhôùt phuû kín treân mieäng ba, saøng qua saøng laïi,ñoâi vaønh moâi ñoû son oâm cöùng quaù nöûa döông vaät thuït ra thuït vaøo, roài tieángcoï saùt leùp nheùp, tieáng ruù thoáng khoaùi, tieáng reân hoái haû, chaát nöôùc traéng ñuïcphoït ra vaêng treân maët meï... Vaø côn teâ ñieáng cuûa toâi cuõng voäi ñoàng tình khichaûy ngoaèn ngoeøo treân caùnh cöûa tuû. Taát caû ñeàu roû raøng, khoâng thieáu moätchi tieát nhoû. Phaûi laøm caùch naøo ñuï ñöôïc chò Hai. Chò Hai, chò ngöôøi laøm cuûa gia ñình toâi. Troâng thaân theå chò, chaéc chaénneáu côûi heát quaàn aùo ra seõ haáp daãn bieát maáy. Toâi cuõng seõ aùp duïng baøi hoïcba meï toâi vöøa bieåu dieån. Chò Hai sinh soáng ôû nhaø queâ, chaéc khoâng raønhchuyeän buù môùm lieám laùp. Neáu ñöôïc toâi ñuï nhö ba ñaõ ñuï meï chaéc chaén chò
 3. 3. seõ meâ tít. Saùng hoâm sau, ñôïi trong nhaø chæ coøn laïi hai ngöôøi, toâi thöïc hieänngay keá hoaïch ñaõ nghó ra. Toâi côûi heát quaàn aùo leân giöôøng naèm, chôø chò haiñi ngang qua, bôûi toâi bieát theá naøo chò cuõng seõ leân phoøng ba meï thu xeápchaên meàm vaø “thay ra”. Ñoàng hoà treân töôøng goõ 10 giôø, tieáng böôùc chaân chòHai böôùc ñeàu beân ngoaøi. Toâi roáng leân : “Trôøi ôi ñau... ñau quaù... ñau quaù...” Tieáng chaân döøng laïi, nghe ngoùng. Toâi laïi roáng leân theâ thaûm. Tieáng chaân tieán saùt caùnh cöûa phoøng. Chò Hai hoûi voïng vaøo : “Caäu Tuù... Caäu Tuù...Chuyeän gì theá ? “ “Ñau.. Ñau... Ñau chaéc cheát...” “Caäu Tuù...” Cöûa phoøng xòch môû. Chò Hai böôùc vaøo. Toâi laên loän treân giöôøng laätngang laät saáp roài laät ngöûa, muïc ñích phôi caùi döông vaät traéng hoàng trinhnguyeân tröôùc maét chò. Chò Hai söõng ngöôøi luùng tuùng khoâng bieát xöû trí caùchnaøo. Toâi hoån heån : “Chò laïi ñaây” Ngaàn ngöø moät laùt chò ñeán caïnh giöôøng. Toâi chæ leân tuû thuoác gaàn keäsaùch : “Chò laáy daàu xoa duøm...oái ñau quaù.. !” Chò Hai laøm theo lôøi toâi Ngoài xuoáng meùp giöôøng ñoå daàu leân phaànbuïng saên chaéc cuûa toâi maét coá traùnh khoâng nhìn döông vaät toâi ñaõ cöông cöùngtöø bao giôø, to khoâng thua cuûa ba bao nhieâu, nhöng traéng muoát vôùi qui ñaàuboùng löôõng, ñoû hoàng, moïc leân giöõa ñaùm loâng ñen mòn oùng aùnh. Toâi thaáy hai maù vaø vaønh tai chò ñoû tía, toâi cöôøi thaàm, vöøa reân vöøa öôûnngöôøi leân, döông vaät cöùng caùp cong cong chæa ngay vaøo maët chò.... Baøn taytoâi cuõng töø töø boø leân baép veá chò, xoa nheø nheï. Chò khoâng phaûn öùng. Toâi tieáptuïc ñöa baøn tay leân cao, ñeán cho giöõa haùng. Chò hôi nhích ngöôøi nhöng vaãnñeå yeân. Khoâng chòu ñöôïc nöõa toâi vuøng leân vaät ngöûa chò ra vuøi maët vaøo haitraùi vuù ñoà soä. Chò Hai keâu leân : “Tuù.. Caäu Tuù... ñöøng....ñöøng...!”
 4. 4. Nhöng toâi ñaõ trôû thaønh con thuù ñieân, keå gì lôøi keâu cuûa chò. Vaû toâicuõng thöøa bieát, ñoù chæ laø tieáng keâu chieáu leä cho phaûi ñaïo ! Baét chöôùc ba toâi vaïch aùo chò ra keùo nòt ngöïc xuoáng buù say söa moätbeân vuù, ngaäm caùi nuùm vuù troøn hoàng hoàng muùt chuøn chuït. Baøn tay traùi boùpnaén phía beân kia, baøn tay phaûi thoïc vaøo quaàn chò. Trôøi hoâm qua toâi chæ nhìnthaáy caûnh ba boùp aâm ñaïo meï, hoâm nay, toâi thöïc söï laø ngöôøi trong cuoäc, neânngoaøi maét nhìn, toâi coøn ñöôïc höôûng tröïc tieáp caùi söôùng khoaùi cuûa xuùc giaùc.Mu aâm ñaïo chò Hai e coøn to hôn mu meï, loâng nham nhaùm trong loøng baøntay, toâi thoïc saâu ngoùn troû vaøo aâm ñaïo, moùc ngoaùy. Baây giôø chò khoângcoøn “ñöøng” maø cuõng nhö meï baét ñaàu reân huø huï. Toâi buù vuù moät luùc roàitröôøn xuoáng. Khoâng muoán maát thôøi giôø nhö ba, toâi theøm muoán bieát ngaytöùc khaéc caûm giaùc vaø muøi vò cuûa phaàn cô theå quyeán ruõ kia noù ra sao, neânlaäp töùc vuøi maët ngay vaøo haùng chò sau khi ñaõ tuït xong chieác quaàn myõ a.Quaû thaät aâm ñaïo chò Hai to quaù. Mu troøn vun nhö mu ruøa, loâng nhieàu vaøraäm, hai meùp ñoû au troâng môn môûn nhö moät caùnh phong lan heù môû. ChòHai treû tuoåi hôn meï vaø chöa coù con neân aâm ñaïo coù veû goïn gaøng hôn. Toâisung söôùng keà mieäng vaøo giöõa hai meùp aâm ñaïo chò. Moät muøi vò noàng noàngngai ngaùi khoù taû luoàn vaøo khöùu giaùc. Chò Hai giaät mình : “ Caäu Tuù... laøm gì theá ? “ “ Buù aâm ñaïo... Tuù muoán buù aâm ñaïo chò “ “ Trôøi... khoâng ñöôïc ñaâu... ai laïi laøm theá... phaûi toäi cheát... “ “ Söôùng laém... ñeå Tuù buù... “ Maëc keä chò Hai daãy naãy khoâng chòu. Toâi duøng söùc ñaåy hai chaân chòdang roäng ra, keùo haùng laïi gaàn. leø löôõi lieám. Ban ñaàu chò Hai khoâng ngôùtkeâu ñöøng nhöng daàn daàn coù leõ caûm giaùc söôøng khoaùi laøm chò teâ meâ, tieángkeâu phaûn ñoái chuyeån thaønh tieáng reân. Ñeán moät luùc chính chò laïi vôùi hai tayoâm ñaàu toâi ròt thaät maïnh vaøo. Nöôùc nhôøn töø aâm ñaïo chò töôm ra lieân tuïc.Ban ñaàu toâi ñeå noù chaûy xuoáng neäm nhöng sau ñoù chò Hai söôùng quaù, keùomaët toâi aùp khít ròt vaøo hai meùp aâm ñaïo laøm toâi chaúng coøn ngoï ngoaïy gìñöôïc beøn nuoát heát. Chò Hai gaøo leân :
 5. 5. “Trôøi... meï ôi... cheát con... laøm sao con bieát... laøm sao...” Toâi cöôøi thaàm,” laøm sao con bieát...”, yù chò Hai muoán noùi laøm sao chòbieát caùch höôûng thuï khoaùi laïc cuûa ngöôøi thaønh phoá vaên minh maø ñieån hìnhlaø haønh ñoäng buù aâm ñaïo naøy. Chò quaëp hai chaân treân löng tôi, naåy moângleân, aâm ñaïo chò ñaäp baønh baïch vaøo maët toâi, ban ñaàu coøn chaäm vaø nheï, saunhanh gaáp, cuoái cuøng moät côn ruøng mình chaïy khaép thaân theå chò. Toâi ngoùcñaàu leân nhìn, thaáy hai maét chò lôø ñôø mieäng coøn ngaùp ngaùp nhö ngöôøi haáphoái. Toâi sôï quaù ngoài baät daäy. Nhöng chò Hai vôùi tay keùo ñaàu toâi nheùt trôû laïivaøo haùng, hoån heån : “ Nöõa... nöõa...Tuù ôi... buù aâm ñaïo chò nöûa ñi... chò söôøng... chò söôùngquaù... meï ôi...laøm sao ...” Teù ra chò ñang ñieân daïi vì söôùng. Toâi hoaøn hoàn tieáp tuïc duøng löôûi raøxuoáng haäu moân nhö ba ñaõ laøm vôùi meï. Chò Hai ruù leân cuoàng loaïn. Boång coù tieáng goïi cuûa meï döôùi nhaø : “ Hai ôi.” Toâi giaät mình. Chò Hai cuõng theá. Chò ngoài nhanh daäy maëc voäi chieácquaàn , hoát hoaûng : “Cheát môï veà... “ “ Khoâng sao ñaâu. Chò qua phoøng ba maù doïn deïp ñi. Toái Tuù seõ xuoángphoøng vôùi chò, nghe ?” Chò Hai kheõ gaät daàu böôùc ra khoûi phoøng. Toâi ngoài daäy, töïa löng vaøothaønh giöôøng, döông vaät coøn cöùng nhö thoûi saét. Toâi caàm laáy thuït nhanh. Haimaét nhaém laïi, coá veõ trong ñaàu hình aûnh traàn truoàng cuûa chò Hai, vôùi phaànaâm hoä no troøn öôùt nhôùt vaø döông vaät toâi xuaát nhaäp lieân tuïc. Côn khoaùi laïccöïc ñieåm chaïy khaép chaâu thaân khi tinh khí baén voït ra ngoaøi, tung toeù treânbuïng, treân neäm.... Ñaû nöûa thaùng troâi qua töø buoåi saùng hoâm ñoù, ban ngaøy ñôïi meï ñi chôï.Chò Hai leân phoøng toâi. Ban ñeâm toâi moø xuoáng phoøng nguû vôùi chò. Chuùng toâiñuï lieân tuïc, coù ñeâm toâi treøo leân tuoät xuoáng ñeán nhöõng naêm saùu laàn.
 6. 6. Chò Hai baây giôø ñaõ raønh... saùu caâu. Buù aâm ñaïo buù döông vaät, ñuïngang, ñuï doïc, ñuï treân, ñuï döôùi... Chuùng toâi coøn saùng cheá nhieàu kieåu ñuï taânkyø môùi laï. Moät laàn toâi ñang vuïc ñaàu giöõa haùng chò, löôõi raø treân moàng ñoùc,hai ngoùn caùi vaø troû chæa thaønh hình chöû V moãi ngoùn thoïc vaøo moät loå. Ngoùncaùi aâm ñaïo, ngoùn troû haäu moân, toâi vöøa ngoï ngoaïy vöøa lieám muùt say meâ.Chò Hai cuõng ñang naèm döôùi luôõi laùch saâu vaøo loå ñít toâi, tay thuït döông vaätlia lòa. Toâi ruøng mình lieân tuïc, côn söôùng raàn raàn trong maïch maùu. Moät luùcchò ruùt löôõi ra, haù mieäng ngaäm goïn hai hoøn daùi nuùt maïnh . Toâi ñau thoánnhöng raát thích. Ngoùc ñaàu leân, toâi la lôùn : “Söôùng quaù, buù döông vaät Tuù ñi.... Tuù saép ra roài...” Chò Hai noùi : “ Tuù ra roài laøm sao ñuï ? chò ñang nöùng, chò muoán Tuù ñuï...” “ Buù ñi...Buù döông vaät Tuù ñi.... Tuù seõ laøm chò söôùng coøn hôn ñuï nöõa.” Chò Hai lieàn nhaû hai ngoïc haønh, ngaäm döông vaät buù. Chò buù thaät thieänngheä. Bôûi qua nöûa thaùng caû hai cuøng nghieân cöùu chæ veõ cho nhau laøm saoñeå coù ñöôïc caûm giaùc söôùng nhaát. Hai moâi chò nhö hai meùp aâm ñaïo boïcchung quanh döông vaät, thænh thoaûng chò duøng raêng caén nheø nheï choå quiñaàu, mieäng chò thuït ra thuït vaøo thaät nhanh, moät baøn tay caàm phaàn goácdöông vaät boùp maïnh, tay coøn laïi naém hai hoøn daùi keùo ròt ra sau chaø xaùt,khoâng queân chóa ngoùn tay troû ñuùt vaøo haäu moân ngoaùy ñeàu töù phía. Toâisöôùng quaù chòu khoâng noåi, vöøa quaèn quaïi vöø a ruù leân töøng tieáng hoån heån.Chò buù ñoä naêm phuùt thì toâi ra. Khí chaïy qua oáng daãn tinh laøm toâi söôùngmuoán ngaát ñi. Khí baén vaøo cuoâng hoïng chò. Toâi nghe roõ chò nuoát öøng öïc.Khoâng moät gioït naøo rôi ra ngoaøi, taát caû ñaõ ñöôïc chò Hai lieám saïch. Chò suyùtsoa : “Ngon... Ngon quaù Tuù ôi...” Toâi vaät ra giöôøng thôû gaáp ruùt. Ñang ñòng nhaém maét nghæ moät tyù thì chòHai choàm leân, ngoài ngay treân maët toâi. AÂm hoä to nhö caùi moät caùi ñóa, loângraäm ñen moïc traøn hai beân haùng, ñang ñöôïc chò chaø xaùt thaät maïnh treân maëttoâi. Chò vöøa “ kyø coï” vöøa nguùng nguaåy :
 7. 7. “ Khoâng bieát... baét ñeàn Tuù ñaáy... laøm sao cho chò söôùng ñi.” Toâi thoø tay xuoáng döôùi goái loâi ra traùi chuoái giaø. Chò Hai nhìn thaáy traùi chuoái, ngaïc nhieân môû to maét : “ Chuoái giaø ñaâu coù aên ñöôïc.” “ Tuù khoâng aên ñöôïc, nhöng chò thì ba traùi cuõng heát.” Döùt lôøi toâi ngaäm phaàn goác cuûa traùi chuoái vaøo mieäng phaàn coøn laïi chóaleân nhö moät döông vaät ñang thaúng ñöùng. Toâi ra daáu baûo chò Hai vaïch aâmñaïo ñuùt traùi chuoái vaøo aâm ñaïo. Ban ñaàu chò hôi e deø nhöng roài thaáy troø chôilaø laï neân chò laøm theo. Hai tay oâm ñoâi moâng troøn cuûa chò toâi höôùng daãn chòsaøng saåy naéc naåy nhö nhöõng laàn chò ñuï toâi. Ñoàng thôøi toâi cuõng keùo ñaàu chòxuoáng ñuùt döông vaät vaøo moàm chò. Döông vaätvöøa xuaát tinh neân meàm eøo.Chò Hai vöøa nhaép vöøa muùt maïnh. Moät luùc döông vaät toâi daàn daàn cöùng trôûlaïi, vaø caûm giaùc söôùng khoaùi cuõng traøn ñeán, nhaát laø nhôùt aâm ñaïo cuûa chòtuoân ra chaûy doïc theo traùi chuoái len loûi vaøo mieäng khieán toâi caøng kích thíchdöõ doäi. Chò Hai baây giôø ñaõ hieåu troø chôi môùi naøy thaät haáp daån, naøo khaùc chòñang ñuï vôùi hai ngöôøi, hai döông vaät, mieäng treân mieäng döôùi ñeàu ñöôïc ñuï ?Chi reân huø huï, giaät naåy aâm hoä thaät maïnh treân mieäng toâi, ñoàng thôøi cuõngmuùt say söa döông vaät thaät. Toâi môû maét nhìn hai meùp aâm ñaïo saùt keà chænöûa gang tay ñang oâm saùt traùi chuoái xanh, troài ra thuït vaøo lieân tuïc. Chò chôikhaù laâu, tha hoà leân xuoáng qua laïi vaø chò bieát duø coù maïnh baïo ñeán ñaâudöông vaät giaû cuõng cöù cöùng maõi. Ñeán moät luùc hai baép ñuøi chò kheùp maïnhkeïp cöùng ñaàu toâi vaøo giöõa, roài chò traân ngöôøi ruøng mình lieân tieáp. Hai moâichò ngaäm chaët döông vaät toâi thuït nhanh vaø maïnh hôn. Toâi laïi ra laàn nöõa.Chò cuõng ra aâm ñaïo chò eùp treân mieäng toâi ñeán noåi muoán ngheït thôû, toâi haùmieäng nhai ngon laønh caùi moàng ñoùc cöông nôû cuûa chò. Traùi chuoái ñaû naèmgoïn nguyeân con trong aâm ñaïo chò, chò oaèn ngöôøi heùt leân : “Meï ôi... Söôùng....Söôùng quaù...Tuù ôi.” Chò eùp aâm ñaïo treân mieäng toâi moät hoài laâu, roài chò xoay laïi voøng tayoâm toâi : “Tuù gioûi quaù. chöa bao giôø chò söôùng nhö theá naøy.”
 8. 8. Sau moät thaùng meâ meät trong troø chôi xaùc thòt, toâi baét ñaàu thaáy nhaøm.Trong loøng toâi manh nha yù muoán tìm moät ngöôøi con gaùi khaùc, moät ñöùa congaùi coøn trinh. Toâi theøm ñöoïc ñuï moät ñöùa con gaùi coøn trinh. Toâi muoán thaáymoät caùi aâm ñaïo coøn trinh noù troøn meùo ra sao. Cuoáâí cuøng ngöôøi con gaùi toâi mô öôùc cuõng ñeán. Ñoù laø Tuyeát con em hoïgoïi toâi baèng anh. Con cuûa em gaùi meï toâi. Tuy thua toâi moät tuoåi nhöngTuyeát vaãn coøn raát treû con, duø thaân theå ñaû baét ñaàu naûy nôû vôùi ñoâi vuù nhuùcao gôïi caûm hai moâng ñít no troøn . Moät hoâm Tuyeát ñeán nhaø chôi. Toâi tìmcaùch ruû tuyeát leân phoøng : “ Tuyeát thích nhaïc tieàn chieán laém phaûi khoâng? Ñi leân anh cho xemneáu muoán tha hoà löïa, anh cho ñaáy.” Maét Tuyeát saùng leân : “Thaät haû anh ?” Toâi gaät ñaàu soát saéng, Tuyeát reo leân : “ Thích quaù anh noùi thaät nhaù anh cho em thaät nhaù ?” Toâi noùi : “ Caùi gì cho coøn ñöôïc, nhaèm nhoø gì maáy baûn nhaïc “. Trong ñaàu toâi nghó khaùc. Nhöng Tuyeát laøm sao ñuû khoân ñeå hieåu ñöôïccaùi phaàn “voâ ngoân “ trong caâu traû lôøi ñoù. Tuyeát hí höûng chaïy theo sau toâi.Khi ngang qua phoøng khaùch toâi thaáy meï vaø dì ñang ngoài noùi chuyeän. Dìnhìn ra thaáy chuùng toâi lieàn leân tieáng : “ Tuyeát aø, con ôû chôi vôùi anh. Meï vôùi hai baùc qua beân chuù Huaán ñaùnhchaén nheù. Bao giôø con muoán veà noùi anh chôû veà “ Tuyeát daï lôùn. Toâi möøng thaàm, ñuùng laø trôøi giuùp, chæ coøn moät mình toâivôùi Tuyeát, tha hoà baøy ñuû troø. Chôït nhôù ñeán chò Hai. Coù theå chò seõ moø leânkhi thaáy ba meï toâi ñi vaéng laém. Phaûi ñeà phoøng môùi ñöôïc. Toâi quay qua noùivôùi Tuyeát : “Em leân phoøng anh tröôùc, anh xuoáng beáp daën chò Hai naáu theâm cômcho em aên“.
 9. 9. Toâi xuoáng nhaø beáp. Chò Hai ñang naáu côm. Nhìn tröôùc sau khoâng coùai, toâi nhoùn goùt ñeán sau löng chò, baát thaàn loøn tay ra phía tröôùc, oâm goïn haitraùi vuù ñoà soä boùp naén. Chò Hai giaät mình, nhönh khi nhaän ra toâi chò nguyùtdaøi : “Ñoà quyû, laøm ngöôøi ta heát hoàn.” Toâi cöôøi : “Heát hoàn maø coù teo khoâng.” Chò Hai laïi nguyùt daøi, toâi thöøa thaéng xoâng leân, thoïc tay vaøo quaàn chò,xoa leân mu aâm ñaïo, moùc ngoøn tay vaøo khe hôû. Nöôùc nhôøn trôn nhôùt öôùtñaãm ñaàu ngoùn tay. Chò Hai quay ngang, quay doïc aùi ngaïi : “ Thoâi... Thoâi... Ñeå toái... Ba meï caäu thaáy baây giôø.” “ Yeân chí oång baû ñi vaéng roài.” Maét chò Hai saùng leân. Chò boû chieác xoong nhoâm ñang caàm treân tayxuoáng, oâm toâi xieát maïnh. Chò hoân leân toùc toâi, maét toâi, mieäng toâi, nuï hoântröôøn ra phía sau gaùy boø leân hai vaønh tai. Toâi thaáy nhoät teâ meâ. Chò môû voäikhuy quaàn cuûa toâi thoïc tay vaøo caàm döông vaät ñang caêng cöùng maàn moø.Toâi muoán ñuï chò heát söùc. Nhôù moät laàn caùch ñaây vaøi hoâm, cuõng taïi choã naøy,toâi ñaõ tuït quaàn chò ra, beá chò ngoài treân beä beáp, ñaåy moät chaân chò gaùc leân tuûbeáp, chaân kia gaùc leân vai toâi cho aâm ñaïo môû roäng ra, roài môû tuû laïnh laáymoät chuøm nho nheùt töøng traùi vaøo caùi aâm ñaïo ñang banh ra öôùt nheïp. ChòHai ruù leân : “ Tuù chôi gì kyø vaäy, daäp heát ôû troûng baây giôø.” Toâi khoâng traû lôøi, tieáp tuïc nheùt theâm naêm saùu traùi nöûa. Chò Hai daåynaåy : “ Ñaày ngheït roài, chò thoán laém.” Luùc ñoù toâi môùi cuùi xuoáng thoïc löôõi vaøo aâm ñaïo chò moi töøng traùi ranhai ngon laønh. Chaát nöôùc ngoït cuûa nho troän laån vôùi muøi vò noàng noàng ngaingaùi cuûa nhôùt aâm ñaïo khieán toâi aên khoâng bieát chaùn. Heát chuøm naøy ñeánchuøm khaùc, taùi dieãn troø “Ñoäc long cuoán chaâu.”. Chaùn toâi laáy moät oáng huùtthoïc saâu vaøo aâm ñaïo, roài môû lon coca ngaäm töøng buùng nöôùc thoåi vaøo, thoåi
 10. 10. ñaày toâi laïi muùt ra uoáng. Cöù theá cho ñeán khi caïn lon coca thì chò Hai ñaõ ngaátngö trong söôùng khoaùi. Ngöôøi chò rung baàn baät. Chò theàu thaøo : “ Ai baøy Tuù ba caùi troø naøy theá.” “ Chaúng ai baøy, Töï Tuù nghó ra. Ñoù laø troø “Roàng huùt nöôùc”. Môùi laïhoân?” Chò Hai oâm ñaàu toâi sieát maïnh : “ Ñoà quyû non daâm duïc, toái ngaøy chæ nghó ñeán chuyeän ñuï, ñaâu coù hoïchaønh gì phaûi khoâng.” “ Hoïc cuõng vaäy, phaûi chôi cho söôùng chöù. Ba coøn chôi baïo hôn Tuùnöõa kia maø.” “ Sao Tuù bieát ?” Toâi keå cho chò nghe chuyeän toâi ñaõ phuïc kích nhìn ba meï chôi nhaunhö theá naøo. Chò cöôøi haêng haéc : “ Ñuùng laø con nhaø toâng khoâng gioáng loâng cuõng gioáng caùnh “ Boãng maët chò trôû neân ñaêm chieâu : “ Theá maø chò thaáy ba Tuù luùc naøo cuõng nghieâm trang khieán chò sôø sôïtheá naøo ñoù.” Toâi ra veû raønh ñôøi : “ Ngöôøi lôùn laø chuùa ñoùng kòch, chaúng ai nghieâm trang ñaïo maïo heát.Ai cuõng vuïc maët voâ aâm ñaïo, ai cuõng ngaäm döông vaät ... Hoâm naøo chò thuûquyeán ruõ ba xem chôi...” Chò Hai nhìn toâi traùch moùc : “ Ñöøng noùi baäy, Tuù ñaõ vôùi chò sao laïi nghó theá. Boä loaïn luaân aø ?” Toâi oâm sieát chò, cöôøi : “ Tuù noùi ñuøa... Chò laø cuûa rieâng mình Tuù thoâi, phaûi khoâng ?” Chò gaät ñaàu sung söôùng. Naêm ngoùn tay chò xoaén maïnh döông vaät cöông cöùng trong quaàn. Toâicaûm thaáy theøm ñuï quaù söùc, neáu khoâng coù Tuyeát ñang ñôïi treân phoøng, chaécchaén toâi seõ taùi dieãn maø “ñoäc long cuoán chaâu”. Ñôïi chò vuoát ve moät laùt choñô theøm toâi töø töø ñaåy chò ra noùi :
 11. 11. “ Tieác quaù coù Tuyeát baïn em ñang ñôïi em soaïn maáy baûn nhaïc cho noù.Thoâi ñôïi toái nheù ?” Chò Hai gaät ñaàu. Toâi cuùi hoân leân ngöïc chò tröôùc khi rôøi nhaø beáp. Toâi böôùc leân laàu, môû cöûa böôùc vaøo phoøng. Tuyeát ñang ngoài haùt nho nhoû. “ Cheát leân ñeán ñaây môùi nhôù, Tuyeát laøm ôn xuoáng ñoùng cöùa ngoaøiduøm anh“. Tuyeát daï nhoû böôùc ra, toâi voäi vaøng môû ngaên keùo laáy goùi boät than conböûa cuûi maø toâi ñaõ chuaån bò ngaøy hoâm tröôùc ñoå vaøo ly coca cuûa Tuyeát. Tuyeát trôû leân, chuùng toâi cuøng coi caùc taäp nhaïc. Naêm phuùt troâi qua,boãng Tuyeát thôû gaáp hoån heån. Noù ngöôùc maét nhìn toâi. Maét noù daïi haún ñimieäng heù môû. Toâi bieát Tuyeát ñaõ ngaám thuoác voäi noùi : “ Sao maët em xanh vaäy, truùng gioù roài chöù gì ? Cheát thaät, ñeå anh xoadaàu cho nheù ?” Khoâng ñôïi Tuyeát traû lôøi toâi boàng noù leân, muøi da thòt trinh nöõ ngoànngoät khöùu giaùc. laøm nhö saåy tay, toâi thaû con nhoû ra roài voäi vaøng chuïp laïi : “ Aáy cheát, xin loãi em...” Baøn tay toâi coá yù... Voâ tình chuïp ngay giöûa haùng Tuyeát. Toâi ñaët Tuyeát leân giöôøng laáy chai daàu noùi : “ Em laät uùp laïi anh xoa...” Tuyeát baây giôø nhö moät con roái, hoaøn toaøn laøm theo laøm theo lôøi toâi,khoâng moät yù kieán phaûn ñoái. toâi veùn aùo Tuyeát leân. Trôøi, khoaûng löng mònmaøng traéng muoát. Traéng gaáp nhieàu laàn meï vaø chò Hai. Toâi ñoå daàu ra, baétñaàu vuoát ve, töø choå löng quaàn leân ñeán hai vai roài daàn xuoáng, daànxuoáng...Khi baøn tay toâi thoïc vaøo quaàn, boùp naén nheø nheï hai moâng thì Tuyeátkhoâng coøn chòu noåi nöõa noù laät ngöõa ngöôøi ra hai tay quaøng oâm toâi reân leân : “ Anh... Anh...” Traùi caây ñaõ chín. Toâi cuùi xuoáng thì thaøo qua hôi thôû : “Em...”
 12. 12. Toâi haù mieäng ngaäm chaët hai moâi Tuyeát luøa löôõi vaøo trong cuoán laáylöôõi noù huùt maïnh. Roài mieäng tuïc boø qua traùi tai ngaäm lieám. Moâi tieáp tuïc boøxuoáng ngöïc. Chieác aùo xoa toâi ñaõ côûi töø naõy ñeå loä khuoân ngöïc con gaùi vôùihai baàu vuù nhuù cao phía treân ñænh laø hai nuùm vuù nhoû, ñoû hoàng. Toâi ngaämmoät beân day day roài muùt chuøn chuït. Moät laùt, ñoåi qua beân kia. Cöù theá lieântuïc, Tuyeát nhaém nghieàn ñoâi maét hoån heån thôû, khaép ngöôøi da gaø noåi leân saànsaàn. Toâi vôøn Tuyeát nhö meøo vôøn chuoät vôù coâng phu tích luõy trong moätthaùng qua. Khaép ngöôøi Tuyeát, töø roán trôû leân khoâng nôi naøo löôõi toâ khoângboø qua. Naùch, oùt hoâng, vuù, buïng, soáng löng... Khi toâi keùo quaàn Tuyeát ra thì noù giöõ laïi : “ Ñöøng anh...Anh..” “Ñeå yeân... Anh yeâu Tuyeát... Anh yeâu Tuyeát...” Vaø maïnh tay tuït xuoáng. Khi nhìn thaáy aâm ñaïo Tuyeát phôi ra giöõa maëtneäm traéng phau toâi khoâng caàm ñöôïc thoát leân : “ Trôøi ! Ñeïp quaù, aâm ñaïo cuûa Tuyeát ñeïp quaù.” Ñeïp thaät ! Mu aâm ñaïo mum muùp traéng phau phôn phôùt nhöõng sôïi loângvaøng saãm. Toâi ñöa tay boùp naén nheø nheï. Tuyeát traân ngöôøi oaèn mình. Toâicuùi xuoáng hoân leân phaàn mu roài leø löôõi raø xuoáng daàn xuoáng döôùi. “ Oái... oái... Anh...Anh... Anh...” Tuyeát run baàn baät, hai ñuøi noù môû kheùp cuoáng cuoàng. Toâi bieát noù ñangsöôùng laém neân voäi aùp maïnh moâi vaøo khe hôû nhoû xíu coù hai meùp ñoû nhöson. AÂm ñaïo noù nhoû quaù luùc ñaàu toâi khoâng ñöa löôõi vaøo ñöôïc, nhöng chænöûa phuùt sau nöôùc nhôøn traøo ra leânh laùng toâi töø töø raø löôõi voâ trong. Aâm ñaïomôû roäng theâm moät chuùt, noù hôi rung ngöôøi co laïi. Laàn ñaàu tieân moät vaät laïthoïc saâu chaéc noù thaáy nhoät. Nhoät thoâi chöù khoâng ñau. Ñaàu löôõi toâi meàmmaïi nhuyeãn nhöø ñau theá naøo cô chöù ? Khi toâi thoïc heát ñöôïc chieác löôõivaøotrong xoaùy troøn, xoaùy troøn... Thì Tuyeát ruù leân khe kheõ “ Anh ôi.... Anh ôi...Em....Em...” Löôõi toâi tieáp tuïc ngoï ngoaïy, toâi coù caûm töôûng ñaàu löôõi ñuïng vaøo moätvaùch chaén. Toâi ñoaùn ñoù laø maøng trinh. Neáu duøng löôõi toâi nghó cuõng phaù
 13. 13. trinh ñöoïc, nhöng nhö theá phí ñi. Phaûi ñuùt döông vaät vaøo, phaûi ñeå cho ñaàudöông vaät boùng löôõng ñoû au xuyeân thuûng maøng thòt moûng ñoù môùi thuù chöù. Tuyeát baây giôø coù leõ teâ meâ gaàn nhö ñeán tuyeät ñænh. Noù khoâng ngôùt oaènoaïi daãy duïa, hai chaân noù daïng ra, moãi luùc moät roäng, cuoái cuøng noù cong leânquaëp cöùng aàu toâi ñoàng thôøi vôùi tay xoaén hai maûng toùc daøy cuûa toâi trongloøng baøn tay giaät ròt vaøo haøng. Thaáy noù höùng khôûi quaù toâi cuõng söôùng laây,döông vaät toâi cöùng ñeán ñoä nhö muoán xuyeân thuûng lôùp vaûi quaàn. Toâi voäivaøng côûi khuy gaøi, tuoät ra. Toâi côûi luoân aùo. Baây giôø caû hai ñeàu traàn truoàng.Tuyeát môû maét nhìn döông vaät toâi. Maét Tuyeát long lanh ñaém ñuoái, theømmuoán. Toâi xoay ngöôïc treøo leân laät uùp ngöôøi laïi, noùi vôùi Tuyeát : “ Buù anh ñi... Ngaäm döông vaät anh ñi...” “ Anh... Em khoâng bieát... buù...” “ Cöù ngaäm vaø muùt nhö muùt caørem aáy maø, thích laém...” Toâi chæ cho Tuyeát phaûi buù, thuït ra sao maân meâ hai hoøn daùi theá naøo...Moïi kinh nghieäm cuøng khaùm phaù vôùi chò Hai toâi mang laïi truyeàn choTuyeát. Luùc ñaàu noù ngöôïng ngaäp laøm chieáu leä, nhöng daàn daàn bò toâi kíchthích quaù, noù haêng haùi nhaäp cuoäc, cho ñeán moät luùc cuõng thieän ngheä khoângkeùm chò Hai vaø meï. Chuùng toâi duøng löôõi vôøn nhau ñoä khoaûng nöûa giôø. Khi caû hai khoângcoøn chòu noåi côn höùng cöù boác nguøn nguït trong thaân theå, toâi noùi vôùi Tuyeát : “Anh ñuï nheù?” “Daï...maø coù ñau khoâng anh ?” Toâi cuõng khoâng bieát coù ñau chaêng, vì ñaây laø laàn ñaàu toâi phaù trinh,nhöng cuõng noùi cho Tuyeát yeân loøng : “Khoâng ñau ñaâu em, söôùng chöù khoâng ñau.” Toâi banh roäng haùng Tuyeát ra, ñöa döông vaät vaøo cöûa mình mình noù.Nöôùc nhôøn öôùt nheïp hai beân, toâi löïa theá thoïc saâu. Tuyeát daãy leân : “OÁi ñau... Ñau em anh ôi...” “Raùng ñi em, saép vaøo roài...”
 14. 14. Tuyeát vuøng vaãy coù veû ñau thaät. Nhöng toâi nöùng quaù, khoâng nhòn laâuhôn ñöôïc nöõa. Toâi ngoài daäy, duøng hai chaân khoaù treùo hai chaân noù laïi, roàimoät tay banh aâm ñaïo, moät tay caàm döông vaät coá ñuùt vaøo khe hôû. Toâi naécmaïnh. Tuyeát laïi daãy naãy heùt lôùn : “Ñau..meï ôi...thoâi...thoâi anh ôi...” Thoâi theá naøo ñöôïc. Toâi tieát tuïc naéc. Döông vaät ñaõ ñi vaøo quaù nöûa, toâinghe hình nhö coù moät tieáng buïp nho nhoû chaéc laø maøng trinh ñaõ raùch. Tuyeátheùt : “Cheát em...Cheát em...” Nöôùc maét Tuyeát traøo ra chaûy xuoáng maù, toâi maëc keä vì toâi ñang nöùngquaù khoâng theå döøng ñöôïc. Maëc keä toâi naéc lieân tuïc caøng luùc caøng nhanh.Tuyeát daãy duïa moät hoài roài dòu daàn. Nöôùc nhôøn chaûy ra loûng boûng trong aâmñaïo laøm côn ñau haï xuoáng. Toâi naéc theâm moät hoài nöõa thì Tuyeát caûm thaáysöôùng. Noù reân nho nhoû, voøng tay oâm cöùng löng toâi... Toâi ñuï hôi laâu, ñuû ñeå xoùa ñöôïc caùi ñau cuûa Tuyeát vaø ñöa noù ñeánkhoaùi laïc cöïc ñænh. Khi thaáy noù uù ôù hai tay baét chuoàn chuoàn, maët khôø rangaây daïi, toâi bieát noù ñang leân cöïc ñieåm, laäp töùc toâi naéc nhanh maïnh. Toâicuõng phoït tinh dòch baén vaøo töû cung noù. Toâi thaáy nhöõng thôù thòt treân maëtTuyeát co giaät lieân hoài.... Thaân theå noù nhaõo ra, meàm nhuõn. Tuyeát naèm ngaát ngö moät hoài roài daàn daàn hoài tænh, trôû veà thöïc taïi.Boång noù baät khoùc reân ræ : “Trôøi ôi... Sao theá naøy... Anh laøm gì em...?” Roài vuøng ngoài daäy, vôù voäi quaàn aùo maëc nhanh vaøo. Thaáy noù hoát hoaûng thaùi quaù, toâi ñaâm sôï. Toâi cuõng ngoài daäy maëc quaànaùo roài ñeán beân noù vuoát ve maùi toùc daøi cuûa noù voã veà : “Em... Khoâng sao ñaâu...Anh yeâu em...” “Anh noùi gì...Yeâu em.... Nhöng sao anh...” Noù baät khoùc lôùn, toâi cuoáng leân voäi noùi vôùi noù : “Nín ñi ba meï maø bieát thì boïn mình cheát.”
 15. 15. Lôøi caûnh giaùc cuûa toâi quaû nhieân coù hieäu löïc. Tuyeát nín khoùc chaïy laïibeân giöôøng laáy chieác khaên loâng lau maét, noù noùi vôùi toâi gioïng nöûa caêm thuønöûa cam chòu : “Anh laø thaèng khoán naïn.” Toâi sôï noù laïi khoùc nöõa neân suît nhoû : “Ba meï leân baây giôø.” Tuyeát coá neùn côn khoùc roài böôùc ra khoûi phoøng. Toâi naèm treân giöôøng,vöøa thôû, vöøa khoan khoaùi vì ñaõ bieát ñöôïc ñöôïc vieäc “khai moân” moät caùi aâmñaïo coøn trinh nhö theá naøo. Sau ñoù, khi chôø Tuyeát ñi veà xong, toâi chaïy xemoät maïch ra Chôï Cuõ ñi aên moät toâ huû tieáu, goïi theâm ly soâña pha theâm haihoät gaø ñeå buø vaøo phaàn chaân khí vöøa bò tieâu hao. Vöøa aên, toâi vöøa ngaémnghía, “ñuï haøm thuï” caùc baø, caùc em ñi ngang qua. Naøo laø coâ naøy thì töôùngngöôøi ñaõ maét nhöng “rôùt ñaøi” nhanh choùng. Coâ kia thuoäc loaïi “Hoàng dieänña daâm thuûy”. Em aùo xanh kia thì “Tröôøng tuùc baát tri lao”... Toâi ngoài mômaøng töôûng töôïng ñeán xeá chieàu luùc naøo khoâng hay... Suy ñi nghó laïi thì ñuïcon gaùi coøn trinh khoâng söôùng baèng ñuï moät ngöôøi töøng traûi, ñieån hình nhöchò Hai. Coøn vaán ñeà “Xoå xui” nhö maáy gaõ Ba Taøu hay noùi theá naøo thì toâikhoâng quan taâm ñeán. Chuyeän toâi phaù trinh Tuyeát, naøo ngôø chò Hai cuõng ñaùnh hôi ñöôïc. Toâivoâ taâm laïi coøn caåu thaû. Luùc côûi quaàn noù toâi vöùt caùi xilíp cuûa noù ôû ñaâuñoù.Tuyeát sau vuï cöôõng hieáp tinh thaàn baát loaïn, khi maëc quaàn cuõng queânluoân. Theâm vaøo ñoù treân giöôøng coøn loang loå nöôùc nhôùt loân vaø maùu trinh, leõra toâi phaûi phi tang ngay.Khi chò Hai dí caùi quaàn xilíp vaøo maët toâi... Toâi chæcoøn bieát cöôøi tröø. Chò maéng nhieác toâi, noùi toâi laø moät con quyû daâm duïc, luùcnaøo cuõng coá thoûa maûn ñöôïc döông vaät cöông cöùng. Ban ñaàu toâi cuùi ñaàunhaän loãi,nhöng ñeán moät luùc toâi khaùm phaù ra laø chò ghen toâi thaáy töï aùi bòxuùc phaïm. Toâi loàng leân : “ Chò khoâng coù quyeàn hoãn vôùi toâi, boä chò toát laønh laém sao ? Boä khoângnöùng aâm ñaïo haèng ñeâm hay sao ? Neø ! Laøm ôn kheùp mieäng laïi duøm, khoângtoâi baûo meï ñuoåi chò baây giôø.”
 16. 16. Chò Hai nhìn toâi traân troái roài vuït oâm maët khoùc. Toâi thaáy coù hôi quaùnhöng ñeå ngaên ngöøa chò töø nay veà sau ñöøng raày raø nöõa, toâi laøm maët giaänñuøng ñuøng boû leân nhaø treân khoâng queân chuïp laáy chieác xilíp cuûa Tuyeát nheùtvaøo tuùi. Chaúng ngôø haønh ñoäng cuûa ñem laïi moät haäu quaû khoâng ngôø. Toâi nghæ giao hoan vôùi chò Hai khoaûng nöûa thaùng. Trong nöûa thaùngkhoâng coù ñaøn baø, aên quen nhòn khoâng quen, toâi thaät voâ cuøng khoå sôû. Ñeâm,toâi khoâng nguû ñöôïc, cöù laên loän treân giöôøng vôùi caùi döông vaät cöùng ngaéc.Bao nhieâu laàn ñònh moø xuoáng vôùi chò Hai nhöng roài töï aùi giöõ chaân toâi laïi.Khoâng phaûi ñeå cho chò aáy laøm laønh, naên næ, chöù mình xuoáng nöôùc thì nhuïcquaù. Chaúng ñuï ai baèng xöông baèng thòt ñöôïc toâi ñaønh ñuï “haøm thuï” baèngcaùch thuû daâm. Toâi côûi heáøt quaàn aùo, ngoài döïa vaøo vaùch töôøng troøng caùi xilípcuûa Tuyeát leân maët. Muøi aâm ñaïo trinh nöõ phaûng phaát, toâi leø löôûi lieám saysöa choå ñaùy. Tay caàm döông vaät thuït, maét nhaém laïi, taän duïng khaû naêngtöôûng töoïng, veõ ra trong ñaàu caûnh laøm tình vôùi chò Hai, caûnh buù lieám, caûnhTuyeát quaèn quaïi reân ræ. Taát caû nhöõng kinh nghieäm toâi töøng nhìn thaáy, töøngthöïc hieän vôùi chò Hai vôùi Tuyeát, toâi mang ra “laøm moài” ñeå töï thoaû. Chò Hainoùi coù phaàn ñuùng toâi laø con quyû daâm duïc. Khoâng ñeâm naøo toâi khoâng thuûdaâm, coù ñeâm ñeán vaøi ba laàn. Caùi xilíp bò toâi daøy voø nhai lieám ñeán beøo nheøotaû tôi. Nhöng thuû daâm tuy coù söôùng ñaáy vaãn chæ laø “moùn chay”, laøm saobaèng “moùn maën” ? Cuoái cuøng moät ñeâm toâi nöùng quaù khoâng chòu noåi, toâi suy nghó mình laøñaøn oâng phaûi roäng loøng vôùi ñaøn baø nghóa laø phaûi xuoáng nöôùc tröôùc, chaúngvieäc gì xaáu hoå. Suy cho cuøng, treân coõi ñôøi naøy chæ coù ñuï laø treân heát, ngoaøira taát caû ñeàu voâ nghóa, chaúng ñaùng quan taâm. Yeân loøng vôùi giaûi phaùp “ñaàu haøng trong danh döï” ñoù. Toâi moø xuoângphoøng chò. Ñeán tröôùc cöûa, toâi ñöùng phaân vaân moät hoài roài nheø nheï caàm hoätxoaøi xoay nöûa voøng. Cöûa khoâng khoaù toâi môû côø trong buïng. Nhö vaäy laø chòHai raát muoán toâi trôû laïi vôùi chò, vaø coù leõ ñeâm naøo cuõng boû ngoû cuûa chôø toâi.
 17. 17. Muoán taïo cho chò moät baát ngôø thuù vò, toâi nghó neân leûn vaøo phoøng ñeå chòñöøng hay bieát, roà baát ngôø voâø taám thaân phoáp phaùp aáy ñeø ra...Trôøi ôi nöûathaùng chay tònh, toâi theøm ñeán daïi ngöôøi. haún chò cuõng vaäy. Hai con thuùñang khao khaùt toät ñoä, tha hoà quaàn nhau tôùi saùng Toâi ñöa tay ñaåy nheø nheï. caùnh cöûa vöøa heù môû moät khe nhoû, aùnh saùngnhö sôïi chæ loït ra ngoaøi, qua khe hôû toâi nhìn thaáy hoaït caûnh beân trong,vaø toâigiaät naåy mình. Treân chieác giöôøng toâi vôùi chò Hai thöôøng hoan laïc, Ba ñang naèm duoãidaøi cho chò Hai buù döông vaät . Toâi cheát laëng nhìn traân troái caûnh töôïng ñangdieãn ra tröôùc maét. Chò Hai choàm hoåm giöûa hai chaân dang roäng cuûa ba, moâng choång leân,töø choå ñöùng cuûa toâi nhìn vaøo, thaáy roõ hai meùp loân söng moïng vaø voøng haäumoân loõm saâu tum tuùm. Chò Hai vöøa buù vöøa thuït. Hai tay ba oâm ñoâi vuù cuûachò boùp naén. nhö hoâm ñaàu tieân toâi thaáy oâng vôùi meï laàn naøy oâng cuõng luoânmieäng keâu “söôùng... söôùng quaù,... Hai aø !...”. Chò Hai chôït ngaång ñaàu leânnoùi vôùi ba : “Naûy giôø em buù thaày, baây giôø ñeán phieân thaày buù em.” Ba gaät ñaàu. “Xoay laïi, ñöa aâm ñaïo ñaây cho thaày, uùp aâm ñaïo leân mieäng thaày ñi” Chò Hai laøm theo lôøi ba, Chò daïng chaân quì goái ñaët ngay aâm hoä vaøomieäng oâng. Ba ngoùc ñaàu theø löôõi ngoaùy loå aâm ñaïo. Moâi oâng eùp saùt vaøo haimeùp aâm ñaïo, loâng aâm ñaïo raäm vaø daøi phuû kín maët ba. Chò Hai tröôøn leântröôøn xuoáng, chaø xaùt khoâng bieát moûi caùi “baøn chaûi” öôùt nheïp cuûa chò treâncaùi mieäng ñang môû roäng. Baây giôø toâi môùi khaùm phaù ra chò Hai coù moät cuoánhoïng thaät saâu, döông vaät cuûa ba thuoäc loaïi daøi vaø to neáu so vôùi nhöõngngöôøi ñaøn oâng toâi bieát sau naøy, vaäy maø chò Hai ngaäm ngon ô taän goác, keùora, nuoát vaøo moät caùch say meâ thoáng khoaùi. Coù laàn chò Hai noùi vôùi toâi : “Tuùtaäp cho chò bieát buù döông vaät , buù rieát chò ñaâm ghieàn roài Tuù ôi, cö moãi laànnghó tôùi döông vaät cöông cöùng cuûa Tuù, chò chæ muoán ngaäm hoaøi, ngaäm suoátngaøy ñeâm”. Toâi töùc giaän ruûa thaàm : “Ñoà quyû caùi daâm ñaûng, ñaâu phaûi chæ
 18. 18. muoán ngaäm döông vaät toâi maø chaéc chaén baát cöù döông vaät naøo, cuûa baát cöù aichò cuõng muoán ngaäm heát. Loaïi ngöôøi nhö chò, toát nhaát neân laøm ñó. Laøm ñómoãi ngaøy ngaäm haøng chuïc döông vaät tha hoà söôùng.” Caû hai buù lieám nhau thaät laâu.... Cuoái cuøng ba ngoài daäy noùi : “ Hoâm nay mình chôi kieåu naøy söôùng laém.” “ Kieåu gì thaày “ “ Ñöøng hoûi, töø töø seõ bieát “ Ba tieán ñeán goùc nhaø, nôi ñaây coù boä salon cuõ thaûi ra hoài naêm ngoaùi,vaát ñi thì uoång chò Hai mang xuoáng duøng. Ba ñeán beân boä salon, ngoaéc chòHai laïi gaàn. OÂng baûo chò Hai choång ngöôïc leân moâng töïa vaøo thaønh töïa,daïng haùng thaät roäng. Xong oâng laïi giöôøng luïc quaàn laáy ra moät döông vaätbaèng nhöïa gioáng nhö thaät. Nhìn thaáy chò Hai hoûi : “ ÔÛ ñaâu coù caùi naøy vaäy thaäy ?” “ A ! naêm ngoaùi thaày xuaát ngoaïi mua chôi “ Roài khoâng ñôïi chò Hai noùi tieáp loâi thoâi, oâng ñöùng khuyønh chaân chothaáp ngang taàm mieäng chò Hai, ñuùt döông vaät voâ mieäng chò. “Buù ñi Hai “ Phaàn oâng cuõng cuùi xuoáng. Aâm ñaïo chò Hai trong tö theá choång ngöôïc,baønh ra ngay tröôùc mieäng ba. OÂng lieám quanh haùng chò, raø moàng ñoùc, thoïcvaøo aâm ñaïo. Ba vaø chò Hai buù say söa. Theâm 15 phuùt nöõa troâi qua. Chò Haichòu khoâng thaáu la leân : “ Ñuï em ñi thaày... Ñuï em... Em nöùng quaù thaày ôi ! “ Ba rôøi mieäng khoûi aâm ñaïo chò, cöôøi : “ Thì thaày ñang ñuï em ñoù, thaày ñuï mieäng treân cuûa em...” “ Khoâng, thaày ôi, ñuï mieäng döôùi ñi... Em nöùng...” Ba caàm döông vaät nhöïa ñuùt voâ aâm ñaïo chò Hai thuït, ngoaùy, xoaùy, khibeân traùi, khi beân phaûi... Chò Hai giaät naûy töøng côn, chò nuùt döông vaät ba chuøn chuït, ngoùn taythoïc saâu vaøo haäu moân ba, tay kia boùp hai hoøn daùi ba. Phía treân ba thuït ñeàu
 19. 19. ñaën, ñoàng thôøi raêng cuõng caén nheï moàng doùc cuûa chò, nhay nhay. Chò Hai cöùreân töøng chaäp : “ Nöõa, nhanh nöõa thaày ôi... Ui... Ñuùt saâu voâ thaày... Ui....Ui... Söôùng...Ñuùt heát voâ thaày...” Toâi ñöùng ngaây, nhìn söõng moïi dieãn bieán. Vöøa bò kích thích toät ñoä vöøathaáy traùi tim ñau nhoùi. Trong loøng toâi 1 caûm giaùc töùc ngheïn daâng leân. Yeâuchò Hai dó nhieân laø khoâng, nhöng ba ñaõ ñuï chò Hai, laïi duøng nhöõng phöôngtieän hieän ñaïi tieáp söùc laøm sao toâi ñòch laïi ba ? Vaäy laø coi nhö tôi maát toimoät caùi aâm ñaïo meâ ñuï. Boãng nhieân toâi giaän ba quaù. Ba ñaõ coù meï, vaû tieànbaïc ba thieáu gì, vôùi khaû naêng taøi chaùnh cuõng nhö ñòa vò xaõ hoäi ba thöøa söùcthay ñoåi “khaåu vò” haèng ngaøy ham chi con sen, ñöùa ôû laøm chi cho maát heáttö caùch oâng chuû. Sau naøy toâi môùi bieát moïi chuyeän laø do chò Hai ñaïo dieån, chuû ñoäng. Vìthuø toâi, vì lôøi noùi cuûa toâi xuùc phaïm traàm troïng ñeán nhaân caùch vaø vò trí consen cuûa chò Hai, cuõng coøn vì chò ít nhieàu yeâu toâi, ghen vôùi Tuyeát, neân raépranh traû thuø. Vaø caùch hay nhaát laø quyeán ruõ Ba. Khoâng roõ chò ñaõ dôû ngoùnñoøn naøo maø chæ trong voøng nöûa thaùng, ba ñaõ ngaû vaøo trong voøng tay cuûachò. Teù ra coâng löïc cuûa chò cuõng ñaùo ñeå, teù ra lôøi ñuøa côït cuûa toâi hoâm naøoboång trôû thaønh söï thöïc nhanh choùng. Chò Hai quyeáøn ruõ ba, nguû vôùi ba vaø muoán cho toâi nhìn thaáy môùi haû daï.Do ñoù, bieát theá naøo toâi cuõng moø xuoáng neân moãi khi giao hoan vôùi ba. Chògiaáu ba khoâng khoùa cöûa, ñeå toâi deã daøng “baét taïi traän“. Keå ra tính toaùn cuûachò cuõng chính xaùc thaät, hieäu quaû thaät, laøm toâi ñieân tieát thaät, nhöng khaùnguy hieåm. Nhôõ meï toâi thöùc giaác khoâng thaáy ba xuoáng tìm thì sao ? Nhôõ toâigiaän meùc meï, thì haäu quaõ tai haïi nhöôøng naøo ? Toâi khoâng ngôø mình treûngöôøi non daï chöa tính toaùn baèng ngöôøi lôùn töùc laø baèng ba vaø chò Hai. Saunaøy vui mieäng chò cho bieát tröôùc khi ba xuoáng ñuï vôùi chò, ba ñaõ ñuï meï vaøcho baø “ phi “ moät vieân thuoác nguû maø ba noùi doái laø thuoác thaàn döôïc taêngcöôøng sinh löïc mua töø laàn xuaát ngoaïi. Vöøa thoûa maûn xong, laïi ñöôïc ru baèngthuoác nguû, meï tha hoà lang thang trong coõi moäng, suùng baén beân tai chöa
 20. 20. chaéc baø ñaõ bieát. Rieâng chò Hai cuõng khoâng sôï toâi toá caùo vôùi meï. Chò ñaõnaém ñöôïc taåy cuûa toâi laø quyeán ruõ vaø phaù trinh con em hoï. Cho neân coù caïymieäng toâi cuõng chaû daùm heù raêng. Theâm vaøo ñoù moät lyù do nöõa khieán toâichaáp nhaän troø chôi tay ba. Lyù do naøy chæ moät mình toâi bieát : Duø töùc giaän “ba ñaõ phoãng tay treân “ cuûa toâi maát chò Hai, nhöng thaâm taâm toâi raát khoaùioâng. Ñuùng chò Hai noùi ñuùng. Rau naøo saâu naáy. Con nhaø toâng khoâng gioángloâng cuõng gioáng caùnh. Neáu toâi daâm duïc nhö quyû non thì ba phaûi ñöôïc xeápvaøo haøng chuùa quyû. Toâi ñaõ thöøa höôûng doøng maùu “ truyeàn thoáng “ ñoù, côùchi toâi phaûi giaän ba nhæ ?. Toâi chòu ñöïng theâm ñoä 15 ngaøy theøm khaùt nöõa thì heát chòu noåi. Moätbuoåi saùng naèm trong phoøng toâi traên trôû nhö con laät ñaät, khoå sôû quaù möùc.Döông vaät cöù ngoång leân vaø ñoøi hoûi phaûi coù ngay moät caùi aâm ñaïo ñeå ñuùtvaøo. Tuyeát, töø ngaøy bò toâi phaù trinh khoâng thaáy qua nöõa. Neáu noù qua, toâisaún saøng xoùa boû lôøi theà ngay. Toâi seõ laïi tìm caùch ñöa noù vaøo mieàn cöïc laïc.Maëc meï ñaïo lyù, maëc meï baø con hoï haøng, maëc meï taát caû. Toâi theøm ñuï, toâitha thieát ñöôïc ñuï, baát keå aâm ñaïo non, aâm ñaïo giaø, aâm ñaïo to, aâm ñaïo beù.Trong ñaàu toâi chæ coù moät hình aûnh duy nhaát laø moät caùi aâm ñaïo, moät caùi aâmñaïo to, nhö meï, to, nhö chò Hai, hay moät caùi aâm ñaïo xinh xaén phôn phôùtloâng tô nhö cuûa Tuyeát. Daøi ngaén, meùo troøn, laù voâng, laù tre, laù mít, laù xoaøigì cuõng ñöôïc tuoát. Chôi “ haøm thuï “ hoaøi ngaùn khoâng theà töôûng. Chaúng coùtieáng reân, chaúng coù tieáng hít haø, chaúng nghe lôøi noùi tuïc, chaúng ñöôïc ngöûimuøi daâm thuûy ngai ngaùi oi oi, chaúng ñöôïc buù, muùt, lieám, naéc naåy... Toâi vuøng daäy, phaûi ñuï, nhaát ñònh phaûi ñuï. Ba ñaõ ñi laøm, meï ñi chôï. Nhaø chæ coøn toâi vaø chò Hai. Toâi ñi nhanhxuoùng beáp. Chò Hai khoâng coù trong beáp. Toâi vaøo phoøng chò, cuõng khoângnoát. Chò aáy ñaâu nhæ ? Toâi ra sau heø nhìn quanh tìm kieám. Phía beân kia bôøhoà choå böùc töôøng ngaên chia nhaø toâi vaø nhaø haøng xoùm, chò Hai ñang ñöùngkhom mình vôùi tay böùt moät ñùoaù sen vöøa nôû chum chuùm. Tô roùn reùn ñeán saulöng chò, ngaàn ngöø moät luùc roài oâm chaàm laáy chò. “ Laøm caùi gì theá ? “
 21. 21. Chò Hai daãy naãy vuøng ra khoûi tay toâi. “ Thoâi maø... Tuù... Tuù... Cho Tuù xin loãi... “ “ Chaèng ai loãi phaûi gì heát... “ Chò daám daúng. Toâi laïi nhaøo tôùi oâm sieát. “ Boû ra, toâi la laøng baây giôø.” Tuy mieäng noùi maïnh nhö vaäy nhöng toâi thaáy chò ñaõ coù veû xiu xiu.Voøng tay toâi vaãn oâm quanh hoâng chò, neáu muoán vôùi söùc löïc cuûa chò, coønkhuya toâi môùi giöõ noåi. Chò luoân mieäng keâu “ Boû ra... Boû ra “ maø thaân cöù trôtrô, vuøng vaèng chuùt ñænh laáy leä. Toâi vaät chò xuoáng coû, leo leân ngöôøi chò, luoàn tay vaøo chieác aùo caùnhboùp voäi vaøng cuoáng quít 2 traùi vuù ñoà soä, baøn tay coøn laïi thoïc voâ quaàn chò,moø aâm ñaïo. Chao oâi ! Bao nhieâu ngaøy roâi khoâng ñöôïc moø aâm ñaïo, baây giôøtoâi thaáy teâ meâ hôn caû laàn ñaàu. Mu aâm ñaïo u leân, naèm trong loøng baøn tay,nham nhaùm öôn öôùt, meàm meàm... Chò Hai nguyùt toâi moät caùi daøi caû thöôùc. “ Gôùm, töôûng ngon laønh laém, roát cuoäc cuõng ñaâu coù queân noåi aâm ñaïocon sen caùi ôø naøy...” Toâi cöôøi giaû laû. “ Thoâi maø, cay ñaéng laøm chi. Coù haáp daãn thì ñaây môùi thua chöù.” Chò nguyùt toâi, boãng giaät mình noùi : “ Ñöùng daäy ñi, laõo boäc thaáy baây giôø “ “ Maëc laõo... Tuù nöùng quaù...” “ Ñöùng daäy maø... leân phoøng Tuù “ Ñöôïc lôøi nhö côûi môû taám loøng. Toâi choáng tay ñöùng leân, ñi nhanh veàphoøng. Chò Hai cuõng voäi vaõ theo sau. Moät thaùng theøm khaùt ñaõ bieán toâi thaønh con thuù ñieân. Toâi haêm hôû laømñuû moïi troø ñaõ töøng laøm. Toâi ñuï moät caùi chöa ñaõ, vöøa môùi xuaát tinh ñaõ maànmoø buù môùm tieáp tuïc ñeå kích thích döông vaät cöông cöùng trôû laïi, ñuï tieáp.Meï ñaõ veà goïi “Hai ôi, Hai hôõi “ döôùi nhaø 5 laàn 7 löôït maø toâi nhaát ñònhkhoâng cho chò ngoài maëc quaàn aùo.
 22. 22. Trong luùc ñuï, toâi hoûi chuyeän cuûa ba, ban ñaàu chò khoâng noùi nhöngthaáy toâi hung haêng quaù, chò vuoát ve : “ Taïi Tuù chöûi chò, chò töùc neân laøm baäy. Ai bieåu...” “ Nhöng ba ñuï chò coù söôùng nhö Tuù khoâng ?” Chò Hai ngaäp ngöøng : “ AØ... AØ...” “ Söôùng khoâng, noùi ñi Tuù khoâng giaän ñaâu “ “Thì...Da thòt maø...Kim ñaâm voâ thòt thì ñau, thòt ñaâm voâ thòt... Tuùkhoâng nghe oâng baø noùi aø.” “ Theá töø nay chò coøn cho ba ñuï nöõa khoâng ?” Chò thôû daøi : “ Em thoâng caûm cho hoaøn caûnh cuûa chò, laøm sao chò daùm choáng laïi yùmuoán cuûa oång.” Chò chæ noùi trôù, chöù thaâm taâm chò muoán caû hai. Toâi vôùi ba moãi ngöôøimoät veõ. Toâi tuy treû, sinh löïc doài daøo nhöng kinh nghieäm duø sao cuõng chöabaèng ba. Chæ ñöôïc caùi huøng hoå maïnh baïo cuûa moät con daõ thuù, nhöng ba laïiñöôïc caùi kinh nghieäm, khoân ngoan beàn bæ cuûa moät con caùo giaø. Beân taùmlaïng ngöôøi nöûa caân. Boû beân naøo cuõng thaáy tieác. Chaéc nhaát laø xaøi caû hai. Cuoái cuøng toâi chaáp nhaän ñieàu ñoù. Toâi töï an uûi, mình coù yeâu thöông gìchò aáy. Chæ giaûi quyeát sinh lyù thoâi maø, chò luùc naøo cuõng saún saøng ñoùn nhaän,cuõng taän tình “ Hôïp taùc ñoâi beân cuøng coù lôïi“. Toâi nghó bieát ñaâu nhôø kinhnghieäm chò hoïc ôû ba, seõ phuïc vuï toâi toát hôn. Toâi khoâng thaéc maéc aám öùc nöõa. Ñeâm naøo ba xuoáng, chò baùo cho toâibieát, toâi nhòn. Hoaëc coù khi ba ñuï xong veà vôùi meï, toâi vaøo theá choå. Cho ñeánluùc ñoù toâi chæ bieát ñaøn baø qua chò vaø Tuyeát, neân cöù nghó ñaøn baø daâm daõngnhö chò, treân coõi ñôøi naøy chaéc laø khoâng nhieàu. Môùi maây möa gioâng baõo vôùiba xong, thaáy toâi chò ñaõ voà ngay. Coù khi döông vaät toâi ñuùt vaøo aâm ñaïo chòcoøn nghe haâm haáp noùng vaø öôùt nheïp tinh khí cuûa ba.
 23. 23. Khi thaáy toâi chaáp nhaän vò theá tay ba roài, chò Hai khoâng coøn kieâng kòmieäng moàm nöõa. Trong nhöõng luùc cöïc ñieåm khoaùi laïc, chi reân, chò sieát, chògoïi teân toâi, teân ba laãn loän. Chò baét toâi chôi nhieàu kieåu nhö ba ñaõ chôi. Coùlaàn chò coøn baïo gan noùi phaûi chi caû hai cha con cuøng chôi thì söôùng bieát baonhieâu. Toâi hoûi coù baét ba chôi nhöõng baøi do toâi saùng cheá khoâng ? Chò gaätñaàu : “Coù chöù, caùi troø “Ñoäc long cuoán chaâu “ vaø “ Roàng huùt nöôùc “ cuûa Tuùñaõ laém, oång vaõn laøm “ “ Theá ba khoâng hoûi xuaát xöù aø ?” “ Chò noùi do chò nghó ra. Oång tin ngay. Oång coøn khen chò laø ngöôøi ñaønbaø tuyeät vôøi, thoâng minh saùng daï nhaát maø oång ñaõ bieát. ÔÛ beân Myõ, oång keå,ñaøn baø vaãn nheùt vaøo aâm ñaïo nhöõng haït cöôøm to ñaâu baèng ngoùn troû, coù khivaøi ba hoät, ñeå khi ñi, ñöùng, nhích chaân nhích caúng, maáy hoät cöôøm chuyeånñoäng, chaïy loän xoän trong aâm ñaïo, luùc naøo cuõng thaáy söôùng. Chöa keå coøn coùdöông vaät giaû baèng nhöïa, ñuû “xai” nhö boä ñoà ngheà söûa xe trong “gara”. Coùloaïi coøn coù theå xòt nöôùc ñuôïc khoâng thua gì xuaát khí...” Trôøi, nghe noùi theá toâi öôùc ao ñöôïc moät chuyeán du hoïc sau naøy. Nhaøtoâi giaøu coù, thöøa tieàn cuûa, ngoài khoâng aên maáy naêm chöa heát. moät mình toâiñi coù laø bao. Duø hoïc haønh ngaøy caøng xuoáng doác, nhöng vôùi taøi chaïy choïtcuûa ba, toâi thöøa söùc ñi du hoïc, thoaùt ñöôïc naïn quaân dòch. Maáy ñöùa con cuûabaïn ba maù toâi, hoïc haønh taøi töû, aên chôi taän tình vaäy maø ñöôïc du hoïc ôû Myõmoät hôi maáy ñöùa caùi ruïp. Ngheøo môùi thaät söï laø caùi toäi, phaûi ñi ra chieántröôøng laøm bia ñôû ñaïn, thaäm chí laøm coâng ñeå cho maáy thaèng ngoaïi quoác haøhieáp. Cheá ñoä naøo cuõng vaäy, caùi mieäng thao thao ñeà cao coâng baèng, chínhnghóa, coøn thaèng daân ngheøo luùc naøy cuõng bò xoû muûi. Chöa keå laïi bò “ñoáiphöông” luùc baáy giôø tuyeân truyeàn, xuùi giuïc bieåu tình laøm moài ngon chocaûnh saùt ñaøn aùp. Neáu ñöôïc du hoïc, toâi chaéc chaén seõ ñem veà xöù taát caû caùc “Ñoäc chieâu” cuøng vôùi caùc “Ñoà ngheà”. Moät hoâm chò Hai noùi vôùi toâi : “ Tuù aø... Chò taét kinh gaàn moät thaùng roài, chaéc coù thai “
 24. 24. Toâi hoát hoaûng : “ Thaät khoâng ? “ “ Chò noùi doái laøm gì.” “ AØ... Thaùng tröôùc chò veà thaêm aûnh. Chaéc nhòn laâu, aûnh traû baøi baøi taäntình quaù neân dính chaáu chöù gì “ “ Thoâi ñi, ñöøng coù ñoå vaáy cho ngöôøi ta. Khoâng cuûa Tuù, thì cuõng cuûathaày, chöù aûnh laøm aên cuø laàn, chò khoâng thaáy söôùng laøm sao dính ñöôïc.” “ Trôøi aï! Chò doát cuõng vöøa vöøa thoâi chöù ! Caùi vuï thuï thai coù lieân quankhæ gì ñeán chuyeän söôùng hay khoâng söôùng. Tuù ñoïc saùch. Tuù bieát, ñaøn baøkhoaûng giöõa hai laàn coù kinh ñeå tinh truøng baén vaøo laø dính ngay. Ba theá naøokhoâng bieát, chöù Tuù chò nhôù laïi coi, coù bao giôø chò cho Tuù phoït vaøo trongñaâu ? Vöøa saép ñeán thieân ñöôøng laø chò baét ruùt ra ngay, voà laáy nheùt vaøo moàmmuùt ngon muùt ngoït, moät gioït cuõng chaúng phí. Khoâng leõ khí voâ ñaøng mieängchaïy moät leøo xuoáng töû cung ?” Chò Hai ñaám thuøm thuïp leân ngöïc toâi, leùo nheùo : “ Naøy ñöøng coù chöa gì ñaõ chaïy laøng nghe chöa. Ñaây chaúng theøm aênvaï ñaâu. ÖØ thì tui muùt ngon muùt ngoït... Nhöng ñöùa naøo meâ tôi quaù, ruùt rakhoâng noåi ñeå phoït vaøo troûng quaù nöõa roài môùi chòu ruùt ra ? Caùi maët ñoà sôûkhanh !” Toâi nghe chò noùi “ Chaúng theøm aên vaï “ thích quaù beøn voøng tay oâmsieát ngang hoâng chò nhaác leân khoûi maët ñaát, vaát leân giöôøng nhaûy choàm leânñeø nghieán chò ra, vuïc maët vaøo haùng chò hít laáy hít ñeå. Muøi aâm ñaïo ngaây ngaây oi oi quen thuoäc. Toâi haù mieäng ra ngoaïm saâuvaøo ñaùy quaàn cuûa chò. Chò la leân : “ Ui... Ui... Ñau ngöôøi ta...” Chò Hai töø luùc ñöôïc neám muøi aân aùi cuûa hai cha con toâi, baét ñaàu chaêmsoùc dung nhan khaù caån thaän Ngoaøi chuyeän taém röûa kyø coï saïch seõ, chò coøn luoân luoân taåm moät tínöôùc hoa vaøo nhöõng phaàn deã bò kích thích nhö naùch, haùng, ngöïc, gaùy... Bôûivì chò bieát toâi vaø ba toâi hay vuøi maët vuøi mieäng vaøo nhöõng nôi ñoù. Quaàn aùo
 25. 25. cuõng theá, maáy caùi quaàn myõ a chò ñaõ xeáp xuoáng ñaùy röông, thay vaøo ñoù chòsaém theâm maáy boä ñoà baèng vaûi xoa moûng, troâng töôm taát vaø kheâu gôïi voâcuøng, nhieàu khi nhìn caùi xuù chieâng maøu saãm naân nöûa döôùi cuûa hai traùi vuùno troøn, caùi xilíp nhoû xíu boïc ôõm ôø phaàn haï theå nung nuùc, aån hieän chaäpchôøn môø môø, toû toû sau lôùp vaûi xoa toâi thaáy chò coøn gôïi tình hôn laø traàntruoàng 100%. Baây giôø cuõng theá, thay vì tuoät quaàn chò ra, toâi khoâng tuoät, cöùñeå nguyeân nhö vaäy maø ngoaïm maø gaëm. Chò Hai la bai baûi nhöng döôøngnhö cuõng thích caùi troø buù aâm ñaïo “ Giaùn tieáp “ naøy neân thay vì ñaåy ñaàu toâira, chò laïi keùo ròt vaøo. Toâi vöøa uûi baèng ñaàu, vöøa chaø xaùt baèng mieäng, chònhoät cöù naåy ngang naåy doïc nhö naèm treân gai nhoïn, ñeán moät luùc nöôùc nhôøntuoân ra thaám qua lôùp vaûi öôùt nheïp. Toâi thích thuù duøng ngoùn tay thoïc hai lôùpvaûi vaøo saâu beân trong. Chò Hai reân leân : “ Ui... Ui... Dô heát quaàn cuûa ngöôøi ta roài, côûi ra ñi, lieám ñi...” Toâi tuoät quaàn chò vaø lieám. Toâi nghieàn quaù muøi aâm ñaïo cuûa chò xemchöøng coøn hôn daân nghieän töông tö thuoác. Chò Hai cuõng baùo cho ba bieát laø chò coù thai. Nhöng cuõng nhö toâi... Bachaïy laøng. Tuy vaäy chò vaãn tænh queo. Chò tænh laø phaûi vì ñaõ coù anh choàngcuø laàn höùng heát, khoâng chöøng anh ta coøn thích ñieân ngöôøi aáy chöù, vì neáu laøcon toâi hoaëc con ba, chaéc chaén nhieàu phaàn seõ ñeïp trai (hoaëc ñeïp gaùi) vaøthoâng minh ñónh ngoä. Coù ñöôïc moät ngöôøi con nhö theá, khoâng thích, khoânghaõng dieän coù hoïa laø ñieân ! Buïng chò Hai moãi ngaøy moãi lôùn. Ñeán thaùng thöù tö thì noù ñaõ no troønnhö 1 traùi boùng caêng. Toâi thích laém. Ñeå baûo veä thai nhi vaø ñeå khoûi bò laáncaán, chuùng toâi khoâng coøn chôi kieåu naèm treân naèm döôùi giaûn dò nöõa, thöôøng,chuùng toâi chôi ngoài, hoaëc nghieâng, hoaëc töø sau ñuùt tôùi nhö choù. Aâm ñaïoñaøn baø chöûa troâng thaät thích maét. Noù nôû to töø trong ra ngoaøi. Hai meùp luùcnaøo cuõng moøng moïng, mu nhoâ cao nhö moät goø moái, moøng doùc cuõng lôùn vaøñoû öûng, nhaát laø nöôùc nhôøn, chaúng hieåu töø ñaâu ra maø laém theá, cöù ñuïng vaøolaø tuoân traøo daàm deà, suõng öôùt. Moät hoâm toâi ñang ngoài treân salon trongphoøng chò ñoïc baùo. Chò töø nhaø taém böôùc ra chieác khaên loâng quaán quanh
 26. 26. ngöôøi, ñeå loä ñoâi bôø vai troøn caêng traéng mòn. Tr6ng chò maùt meû nhö moätmieáng thaïch. Toâi boû tôø baùo xuoáng noùi : “ Hoâm nay chò em mình tha hoà, oång baû qua nhaø chuù Huaán ñaùnh chaén.Deã toái mòt chöa veà.” Chò boû chieác khaên loâng böôùc ñeán tröôùc maët toâi, buïng chò saên cöùngchoàm leân phía tröôùc, mu aâm ñaïo cuõng no troøn raäm ñen loâng laù, hai baàu vuùcuûa chò voán ñaõ lôùn caøng lôùn gaáp boäi, ñaàu vuù moøng moïng veânh leân môøi goïi.Chò noùi : “ Tuù ñi taém nheù ? Chò kyø löng cho “ “ Thoâi, Tuù taém luùc saùng roài. Laïi ñaây chò Hai “ Toâi vöøa traû lôøi vöøa giang roäng tay ñoùn chò, haù mieäng ngaäm moät beânvuù muùt chuøn chuït. Moät tay loøn xuoáng taùy maùy 2 beân meùp aâm ñaïo. Nöôùc laïiræ öôùt. Chò Hai chôït leo ñöùng treân salon, hai tay voøng oâm ñaàu toâi, moät chaânlaøm truï, moät chaân nhaác leân cao nhö choù ñaùi, aùp aâm ñaïo vaøo mieäng toâi : “ Chò môùi taém, thôm laém aên ñi.” Toâi aên, nhai ngaáu nghieán, mieäng ñaày aép thòt meàm. Nöôùc nhôøn tuoânmaïnh, ñeán ñoä toâi chæ “ môùi aên “chöa ñaày 5 phuùt, maët muõi ñaõ boùng löôõngtrôn nhôùt, bôûi chò Hai chaúng bao giôø ñeå yeân phaàn haï theå, chò khoâng ngöønglaéc, saøng, saåy, naåy, daäp, xoay troøn nhö moät caùi coái xay, coù luùc höùng quaù chòcoøn choàm leân, eùp saùt aâm ñaïo vaøo traùn toâi roài tuoät daàn xuoáng, hai meùp aâmñaïo cheû ra, chaø qua traùn, oâm hai beân soáng muõi, qua nhaân trung, aùp vaøo ñoâimoâi roài döøng laïi ôû caèm. Cöù theá, chò keùo leân tuoät xuoáng ñeán maáy möôi laàn.Nhôùt daàm deà ñaày muõi ñaày mieäng, toâi nuoát khoâng kòp, chaûy roøng roøngxuoáng coå xuoáng ngöïc. Chaùn maøn “ boø tröôøn “, chò laïi bieãu dieãn maøn troàng chuoái ngöôïc. Chòchoáng hai chaân leân töôøng, ñieàu chænh cho aâm hoä ngay saùt mieäng toâi, duønghai tay eùp hai traùi vuù keïp cöùng döông vaät toâi, chæ chöø laïi moät chuùt qui ñaàu,roài leø löôõi lieám quanh phaàn thòt ñoû au nhaïy caûm ñoù, tay lieân tuïc thuït döôngvaät . Nhö theá chò ñaõ cho toâi höôûng cuøng moät luùc ba boä phaän trong cô theåchò, aâm ñaïo, mieäng, vuù. Chò Hai noùi troø naøy laø do ba toâi daïy. Ba toâi, quaû
 27. 27. cuõng raát xöùng ñaùng ñeå toâi toân laøm sö phuï, khoâng hieåu sao ba toâi nhieàu troøñeán theá . Thaûo naøo meï meâ ba nhö ñieáu ñoå. Moãi buoåi saùng nhìn meï ngaàyngaät böôùc ra töø phoøng nguû vöøa coù veû ruõ röôïi, vöøa coù veû thoûa maûn, toâi theâmphuïc ba. Coù ñöôïc moät ngöôi choàng nhö theá keå cuõng ñaùng soáng trong cuoäcñôøi naøy laém laém. Chæ coù moät ñieàu toâi hôi aùy naùy cho meï laø baø ngaây thôquaù, yeâu ba quaù neân chaúng bao giôø nghi ngôø oâng ñaõ caém lia chia leân ñaàubaø bieát bao nhieâu laø söøng. Khoâng phaûi chæ mình chò Hai maø coøn raát nhieàungöôøi khaùc nöõa. Nhieàu ngöôøi khaùc nöõa, trong soá ñoù coù... dì Hoa, meï cuûa Tuyeát ! Khinghe chò Hai tieát loä chuyeän naøy, luùc ñaàu toâi khoâng tin. Troâng beà ngoaøi, haingöôøi troâng coù veû “Quang minh chính ñaïi“ laém, laøm sao coù chuyeän ñoùñöôïc ! Vaäy maø vaån coù! Theá môùi bieát ñôøi soáng luoân luoân laø moät bí maät maøcon ngöôøi, qua bao nhieâu nghìn naêm, cöù khaùm phaù maõi vaãn chaúng bao giôøheát kinh ngaïc. Chò Hai hoûi : “ Tuù coù bieát ñaàu thaùng tröôùc thaày ra Vuõng taøu laøm gì khoâng ?” “ Ba môùi thaàu ñöôïc moät voá lôùn laém ngoaøi ñoù, chò bieát coøn hoûi “ Chò Hai ruït vai, nhaùy maét cöôøi : “ Tuù chæ thaáy moät maø khoâng thaáy hai. Ngoaøi chuyeän laøm aên, thaày coønñi du döông vôùi dì Hoa ñoù.” “ EÂ,ñöøng noùi baäy aø nghe !” “ Chuyeän gheâ gôùm, neáu khoâng coù, chò söùc maáy daùm noùi. Thaät maø.Thaày vôùi dì Hoa toø te vôùi nhau laâu roài. Tuù khoâng bieát ñaáy thoâi. Hoâm noï chògiaû vôø ghen, doïa seõ meùt vôùi môï, oång sôï quaù khai heát.” Toâi baøng hoaøng, chò Hai keå : “ Ñuùng caùi hoâm Tuù laøm thòt con nhoû Tuyeát, thaày môï vôùi dì Hoa quanhaø chuù Huaán ñaùnh chaén, nhöng hoâm ñoù chuù Huaán baän khaùch neân ba ngöôøiveà sôùm, nhôù khoâng ?”
 28. 28. “Toâi gaät ñaàu, phaûi, ñuùng hoâm ñoù ba ngöôøi laø vò cöùu tinh cuûa toâi. Neáuböõa ñoù hoï khoâng veà sôùm, toâi chaúng bieát xöû trí laøm sao tröôùc boä maët ñöañaùm cuûa Tuyeát. Chò Hai keå tieáp : “ Khi dì Hoa xuoáng beáp laáy lon coca, ñònh trôû leân thì thaày cuõng vöøaböôùc vaøo beáp. Oång ñeán caïnh dì Hoa, maét löôùt nhìn quanh xem coù ai khoâng,roài keùo maët dì Hoa laïi. Hai ngöôøi hoân nhau thaät aùc lieät, caùi hoân daøi caû phuùt.Moät luùc sau hoï rôøi nhau, thaày noùi nhoû vôùi dì Hoa tuaàn sau thaày ra Vuõng taøutìm thôï khôûi coâng thöïc hieän moái thaàu, dì ra ñoù vôùi thaày. Dì Hoa luùc ñaàuvieän côù choàng con khoâng ñi ñöôïc nhöng thaày naên næ moät luùc dì xieâu loøngñoàng yù, nhaän lôøi. Hoï coøn hoân nhau moät laàn nöõa tröôùc khi leân nhaø treân.” “ Nhöng chò laøm sao bieát ñöôïc chuyeän ñoù. Boä hai ngöôøi ñui khoângthaáy chò aø ?” “ Tuù thöû nhìn xem, phoøng naøy caùch nhaø beáp coù moät caùnh cöûa, luùc ñoùcöûa môû he heù, beân ngoaøi nhìn vaøo toái thui. Ngöôïc laïi beân trong nhìn ra, duøchæ qua moät khe hôû cuõng thaáy ñuû moïi chi tieát.” Chò Hai thích thuù cöôøi lôùn : “ Vì vaäy môï baûo chò leân laàu ôû chò ñaâu coù chòu. ÔÛ döôùi naøy tieän lôi moïibeà khoûi maéc coâng leo leân leo xuoáng moûi gioø, böôùc hai böôùc laø ñeán nhaø beápvaø nhaát laø thænh thoaûng coøn “chuïp hình” ñöôïc nhieàu caûnh meâ tôi. Coù laànsaùng sôùm, môï xuoáng naáu nöôùc pha caøpheâ cho thaày. Leõ ra vieäc naày chò phaûilo nhöng Tuù cuõng bieát laø môï thöông chò, môï töôûng laø chò coøn nguû neânkhoâng muoán ñaùnh thöùc. Môï vöøa ñaët aám nöôùc leân beáp thì thaày xuaát hieän.Oâng ñeán sau löng môï ñöa tay xoa xoa moâng roài voøng ra tröôùc boùp aâm ñaïomôï. Chieác aùo nguû ñöôïc oång veùn leân chò thaáy roõ môï khoâng maëc quaàn loùt,thaày vöøa xoa tay treân mu aâm ñaïo, vöøa hít haø sau gaùy môï, vöøa caï caï phaàndöôùi cuûa thaày vaøo ñít môï. Chò naèm trong giöôøng thaáy roõ heát, coá nín cöôøi khinghe môï gaét. “ Naøy hoài hoâm bieãu dieãn ñuû troø ñuû maøn, chöa ñaõ sao, giaø deâ?”. Ñuùng giaø deâ thaät. Toái ñoù, sau khi chôi môï, thaày moø xuoáng vôùi chò ngay,laïi quaàn nhau tôi bôøi hoa laù, vaäy maø saùng ra ñaõ dôû troø. Thaät... Cha naøo connaáy... Tuù cuõng ñaâu keùm thaày caùi nöôùc daâm ñaõng.”
 29. 29. Toâi noùng loøng muoán bieát theâm chi tieát chuyeän toø te giöõa ba vaø dì Hoaneân duïc chò Hai : “ Boû qua chuyeän deâ cuï ñi, Chò keå tieáp hoâm aáy ba khai theá naøo ?” “ Luùc ñaàu ôûng choái bai baûi, duø chò ñaõ baät mí cho oång bieát laø ñaõ thaáyhai ngöôøi hoân nhau theá naøo, hoø heïn ôû ñaâu. Ñeán khi suøng quaù chò doïa seõmeùc môï thì oång æu xìu, xuoáng nöôùc. Chò hoûi, thaày ôû ngoaûi caû tuaàn vôùi dìHoa aø ? Oång laéc ñaàu, khoâng, chæ coù 3 ngaøy, thaày ra tröôùc , dì aáy thu xeápvieäc nhaø xong môùi ra sau. Chò hoûi tieáp. Trong ba ngaøy ñoù thaày laøm nhöõnghuyeän gì ? Oång cöôøi, hoûi laïi theo em thì neân laøm nhöõng chuyeän gì ? Chònaém cu oång xoaén moâït caùi thaät maïnh, oång la choi choûi. Chò noùi, thaày khai ñi,khai heát, töø ñaàu ñeán cuoái, khoâng boû baát cöù moät chi tieát naøo neáu em bieátthaày gian, seõ ngaét cu cho maø xem. Chaúng nhöõng ngaét maø coøn meùc môï nöõañaáy. Dó nhieân laø oång chaúng ngaùn gì nhöõng lôøi haêm doïa cuûa chò, nhöng duøsao thì chò cuõng ñaõ bieát laïi thaáy chò chaúng coù veû ghen töông gheâ gôùm. Oångcao höùng keå tuoát tuoät moïi chuyeän, nghe ñaõ laém. “ Chò keå laïi Tuù nghe ñi.” “ Theo lôøi oång keå thì dì Hoa cuõng thuoäc vaoø loaïi daâm ñaõng soá moät.Chæ trong voøng ba ngaøy ñeâm maø hai ngöôøi quaàn nhau nhöõng möôøi laêm laàn.Gôùm söùc löïc oång cuõng gheâ chôù. Oång noùi dì Hoa thuoäc loaïi aâm ñaïo ñuï döôùi,chôi töø treân xuoáng hôi khoù. Ngon nhaát laøi chôi ngoài hoaëc choång moâng. Oångnoùi dì aáy buù döông vaät coøn thieän ngheä hôn caû môï, caû chò. Mieäng dì aáyngoaïm vaøo döông vaät goïn baân. Oång khoâng bieát baû söû duïng bí thuaät naøo maødöông vaät cöù bò xoaén laïi nhö ngöôøi ta vaét quaàn aùo, söôùng muoán ngaát. Dìcoøn baûo ñuï loå aâm ñaïo chöa ñaõ, phaûi ñuï loå ñít môùi tuyeät. Oång khen dì noùiñuùng, aâm ñaïo nhieàu khi nöôùc ra nhieàu quaù, loûng le cöù nhö muùa gaäy vöôønhoang, ñít thì luùc naøo cuõng khít ròt. Oång taû. Em bieát khoâng, muoán ñuùt döôngvaät voâ haäu moân tröôùc tieân laø phaûi buù aâm ñaïo thaät laâu cho baû nöùng toái ña,nöôùc nhôøn chaûy ra leânh laùng, roài duøng chaát nöôùc ñoù xoa öôùt döông vaät,ñoàng thôøi xoa loå ñít, nhö theá khi ñuùt voâ loå ñít caû hai khoâng bò raùt. Ñuùt xongthaày laáy döông vaät nhöïa mang theo thoïc vaøo loå aâm ñaïo, vöøa naéc vöøa thuït.
 30. 30. Trôøi ôi, cöù nhìn baû quaèn quaïi reân la muoán taét thôû cuõng ñuû xuaát khí roài chöùñöøng noùi gì ñeán chuyeän coï xaùt khít khao giöõa döông vaät vaø haäu moân. Quaû thaät chæ nghe lôøi chò Hai thuaät laïi, toâi cuõng ñaõ hình dung baø dìyeâu quí cuûa toâi “ taét thôû “ nhö theá naøo roài, huoáng chi tröïc tieáp nhaäp cuoäc.Toâi hoûi chò Hai : “ Chò ñaõ bieåu ba chôi kieåu ñoù chöa ?” “ Dó nhieân, chò baét oång thöïc hieän ngay ñeå bieát “ Toâi laïi thaáy loøng nhoùi ñau. Luùc naøo ba cuõng ñi tröôùc toâi moät böôùc. Töønhieàu ngaøy nay toâi coá moi oùc tìm nhöõng kieåu chôi môùi laï nhöng tìm maõivaãn khoâng ra. Vaäy maø chò Hai ñaõ ñöôïc höôûng kieåu ñuï loå ñít tröôùc toâi. Toâitöï traùch mình sao u meâ khoâng nghó tôùi nhæ. ÖØ thì loã naøo cuõng laø loã. Ñaõ thoïclöôõi vaøo ñít ñöôïc thì cuõng thoït döông vaät vaøo ñöôïc chöù. Daïi thaät. Ñaønh deïptöï aùi qua moät beân, toâi noùi vôùi vôùi chò Hai : “ Mình ñuï loã ñít ñi “ “ Tuù ñaâu coù döông vaät nhöïa nhö ba “ “ Uûa, oång khoâng ñeå ñaây aø ?” “ Ñeå theá naøo ñöôïc, phaûi duøng cho môï nöõa chöù, ñeå ñaây môï tìm khoângthaáy, thaày bieát aên noùi laøm sao ?” Toâi noùi : “ Khoâng coù döông vaät giaû thì Tuù duøng tay thay theá, cuõng söôùng vaäy.” Coù leõ thaáy toâi noùi nhöng veû maët khoâng laáy gì laøm “ phaán khôûi “ laém,chò Hai thaáy toäi nghieäp an uûi : “ ÖØ baèng tay cuõng söôùng chaùn. Nhöng moùn tuû cuûa Tuù sao khoâng mangra söû duïng ? Chò thaáy traùi chuoái giaø ñaõ khoâng thua gì döông vaät giaû ñaâu.” Theá laø toâi vaø chò Hai baøy troø chôi haäu moân. Ba noùi quaû khoâng sai chuùtnaøo. Cöù nhìn chò Hai quaèn quaïi reân ræ naåy baät töøng côn trong thoáng khoaùicuõng ñuõ xuaát tinh roài, chöù ñöøng noùi gì ñeán caûm giaùc coï xaùc giöõa döông vaätvaø haäu moân. Toâi coù caûm töôûng nhö loå ñít cuûa chò laø moät caùi mieäng thöù ba,ngoaøi mieäng thaät vaø “mieäng” aâm ñaïo. Nhöng aâm ñaïo, chæ sau naøy toâi môùithaáy coù ngöôøi ñieàu khieån noù môû ra kheùp vaøo nhö yù muoán ñöôïc, chöù thuôû ñoù
 31. 31. toâi hoaøn toaøn chöa bieát, coøn haäu moân cuûa chò Hai thì ñuùng laø moät caùi mieängkhoâng sai, noù cuõng oâm cöùng döông vaät, cuõng “muùt”, cuõng “boùp”, cuõngvuoát, toâi ñuï söôùng ñeán noãi queân caû thuït traùi chuoái, chò Hai phaûi gaøo leân : “ Tuù... Tuù.... Thuït ñi.... Thuït ñi... Thuït nhanh, thuït maïnh, thuït saâu vaøoTuù ôi... Ui... Ui... Chò söôùng, chò söôùng....” Chò loøn tay ra sau naém hai hoøn daùi toâi keùo veà phía tröôùc, xoa xoatrong loøng baøn tay. Toâi moät tay thuït traùi chuoái giaø, moät tay loøn ra phía tröôùcboùp heát vuù beân naøy ñeán vuù beân kia, caùi buïng chöõa cuûa chò tróu thaønh moätvoøng cong saùt maët neäm. Toâi chôi moät luùc laâu, chò Hai baét ñaàu rung baàn baät,chò chuøi maët xuoáng maët neäm, haù mieäng caén taám ra traûi giöôøng nhai nghieángiöõa hai haøm raêng, caøng thaáy chò söôùng toâi caøng höùng khôûi, naéc, thuït, thaätmaïnh. Haäu moân chò co thaét döõ doäi, nuoát keùo döông vaät toâi vaøo saâu beântrong, ñoàng thôøi moàng doùc cuûa chò cuõng cöông phoøng leân nhö traùi ñieàu loänhoät vaø ñoû moïng, hai meùp aâm ñaïo kheùp môû lieân tuïc, roài moät doøng nöôùc ñaëcseät nhö tinh truøng öùa ra xung quanh traùi chuoái, chaûy doïc theo keû haùng. Toâiruùt voäi traùi chuoái khoûi aâm ñaïo chò, döông vaät ra khoûi loå ñít, vaät nhanh chòngöûa ra xoay ngöôøi laïi ñuùt döông vaät vaøo mieäng chò tieáp tuïc naéc, ñoàng thôøitoâi cuõng cuùi xuoáng lieám heát chaát nhôùt traéng deûo queïo, töø keû haùng ñeán haimeùp. Moät côn ruøng mình chaïy raàn raät trong töøng maïch maùu, toâi bieát mìnhñang xuaát tinh, chò Hai thaáy döông vaätcuûa toâi giaät giaät lieân hoài, beøn boùpmaïnh hai beân hoøn daùi, doøn heát khí ra oáng daãn tinh, nuoát maïnh. Toâi coù caûmtöôûng nhö chaát tuûy trong moãi oáng xöông ñeàu tuoàn tuoät theo ra, khieán ngöôøitoâi boãng meàm nhaõo, hoa maét, mieäng khoâ, hôi thôû noùng ran coå hoïng. ChòHai cuõng reân höø höï giaãy ñaønh ñaïch, maét trôïn traéng mieäng haù ngaùp ngaùp,chò baáu hai tay vaøo moâng ñít toâi nhöõng chieác moùng tay ñaõ ñöôïc caét ngaénvaãn ghim xuoáng da thòt toâi muoán baät maùu. Chöa bao giôø chuùng toâi caûm thaáysöôùng nhö vaäy. Nhö thôøi tieát, nhö thieân nhieân, ñôøi soáng khoâng phaûi luùc naøo cuõng troâichaûy eâm ñeàm. Chuyeän aân aùi tay ba giöõa toâi, ba vaø chò Hai cuõng phaûi coù luùckeát thuùc.
 32. 32. Moät buoåi saùng, töôûng ba ñang vuøi ñaàu vaøo coâng vieäc ôû sôû, toâi yeân chímoø xuoáng phoøng chò Hai. Caùi buïng chöõa cuûa chò ñaõ sang thaùng thöù baûy.Naëng neà thì coù naëng neà, nhöng chôi vaãn söôùng, nhaát laø hai vuù chò caøngngaøy caøng lôùn, aâm ñaïo caøng nôû nang hôn troâng quaù thích maét. Trong luùcchò ñang choång moâng boø treân giöôøng cho toâi thoïc döông vaät töø phía sau tôùithì cöûa phoøng môû toang, aùnh saùng töø ngoaøi doäi vaøo choùi chang. Chöa kòphoaøn hoàn ruùt döông vaät ra khoûi aâm ñaïo chò Hai toâi ñaõ thaáy ba ñöùng söøngsöõng ngay ngaïch cöûa. “ Thaèng Tuù.... Maøy... Maøy... Daùm... “ Ba laép baép, nöûa ngaïc nhieân, nöûa kinh hoaøng. Chò Hai hoaûng hoát nhaûyvoäi xuoáng giöôøng quô nhanh môù quaàn aùo chaïy bieán vaøo goùc phoøng nôi coùtaám bình phong ngang thaønh moät dieän tích nhoû laøm nôi thay ñoà. Toâi luùngtuùng maëc chieác quaàn ñuøi vaøo haï theå. Ba ñöa hai tay leân trôøi, reân ræ : “Coøn caûnh naøo ñeïp maët hôn nöõa khoâng hôû trôøi ?” Duø sôï toâi vaãn nhuû thaàm, thì coù khaùc gì ba ñaâu, ñuï, chuyeän thöôøng,ñeïp vôùi xaáu noãi gì ! Toâi bình tónh hôn, ngöôùc maét nhìn oâng chôø phaûn öùng tieáp theo, nhöngthay vì tieáp tuïc chöûi maéng toâi, oâng höôùng veà chò Hai : “ Hai... ra bieåu “ Chò Hai kheùp neùp böôùc ra, lí nhí : “ Daï... Thaày goïi em...” “Noùi ñi, coâ quyeán ruõ thaèng Tuù laøm chuyeän xaèng baäy naøy phaûi khoâng?” Chò Hai lieác maét nhìn toâi, aáp uùng : “ Em.... Em...” “ Noùi !” Ba laïi heùt. Toâi thaáy tình traïng naøy coi moøi baát nhaãn, chính toâi “ Gaøibaãy “ ñöa chò vaøo troøng chöù chò naøo coù toäi tình gì. Thaáy chò Hai luùng tuùngchöa bieát traû lôøi ra sao toâi beøn leân tieáng : “ Ba... Chò Hai voâ toäi. Con... Chính con muoán chò aáy.”
 33. 33. Ba laïi ñöa tay leân trôøi : “ Maøy daùm vaäy aø. Naêm nay maøy maáy tuoåi höû ?” “ Con möôøi saùu, saép möôøi baûy. Con nghó mình ñaõ tröôûng thaønh “ “ Tröôûng thaønh, trôøi aï. Baèng tuoåi maày tao chæ bieát hoïc haønh, truïy laïctraùc taùng nhö theá naøy thì coøn hoïc haønh gì nöõa hôû troøi ?” Roài ba toâi noùi veà ñaïo ñöùc laøm ngöôøi veà haïnh phuùc gia ñình neáuchuyeän naøy ñoå beå ra ngoaøi, veà “ loøng nhaân “ ñoái vôùi choàng chò Hai. Ba toâicaøng noùi caøng phaán kích. Ñeán moät luùc oâng chôït döøng laïi, nhìn toâi roài nhìnchò Hai, coù leõ oâng vöøa nhaän ra nhöõng lôøi thuyeát giaûng cuûa mình ñang trôûthaønh khoâi haøi trô treõn. Vì coù leõ oâng nhaän ra toâi chaúng coù moät bieåu loä sôï seätnaøo, vaø chò Hai laáy laïi ñöôïc bình tónh ( duø sao chò cuõng naém ñöôäc con baøitaåy ) thæng thoaûng laïi cuùi maët xuoáng, coá giaáu moät nuï cöôøi. Ba trôû neân luùngtuùng, ngöôïng ngaäp. Toâi tin oâng ñuû thoâng minh ñeå hieåu toâi ñaõ bieát toûng taátcaû moïi chuyeän. Cuoái cuøng oâng haàm haàm böôùc ra ngoaøi, sau khi neùm laïi 1phaùn quyeát cho chò Hai : “ Coâ thu xeáp nghæ laøm veà queâ sanh ñeû. Toâi seõ noùi môï giuùp coâ moät soátieàn ñuû ñeå coù voán laøm aên. Coâ yeân taâm soá tieàn seõ khoâng nhoû ñaâu, nhöngphaûi nhôù giaám nheïm moïi chuyeän, ñeå ñoå beå ra ngoaøi coâ lieäu vôùi toâi.“ Caû ba chuùng toâi, ba, toâi vaø chò Hai ñeàu phaïm nhöõng sai laàm nghieâmtroïng. Toâi sai vì tin töôûng ba seõ khoâng bao giôø heù raêng. Chò Hai sai vì nghelôøi toâi, cuõng tin nhö theá. Nhöng caùi sai teä haïi nhaát laø caùi sai cuûa ba. Choñeán ngaøy hoâm nay toâi vaãn ngaïc nhieân moãi laàn hoài töôûng. Moät con ngöôøikhoân ngoan nhö ba taïi sao laïi noâng noåi vaø sô hôû ñeán ñoä ñaõ baùo caùo chuyeän“ñoäng trôøi“vôùi meï. Theá laø beân trong ngoâi bieät thöï naøy moïi chuyeän ñeàu naùt beùt nhö töông,nhöng maø vì só dieän , vì tai tieáng, vì danh giaù, vì ñòa vò xaõ hoäi.... Chuùng toâicoá böng bít khoâng ñeå loït baát cöù moät daáu hieäu khaû nghi naøo ra ngoaøi. Ngaycaû laõo boäc cuõng chæ bieát moät caùch höõu lyù laø chò Hai nghó laøm chæ vì saép ñeánngaøy sanh nôû. Theá thoâi ! Chaám heát.
 34. 34. Nhöng ba meï toâi thì chaúng theå chaám heát deã daøng nhö vaäy. Meï doïnqua nguû moät trong 4 phoøng troáng. Nhìn maët ngoaøi, oâng baø vaãn ñöôïc coi laø 1caëp vôï choàng taâm ñaàu yù hôïp. Thæng thoaûng coù leã laïc, tieäc tuøng hai ngöôøivaãn ñi chung noùi cöôøi vui veû. Chæ khi caùnh cöûa bieät thöï kheùp laïi, laø môõingöôøi veà moät coõi, maët ai cuõng laïnh nhö tieàn. Vôùi toâi baø coù meåm moûng hôn,nhöng tình thöông voâ bôø baø daønh cho toâi luùc tröôùc ít nhieàu hao huït. Ban ñaàutoâi coù buoàn, nhö daàn daàn cuõng quen ñi. Toâi töï tìm cho mình cho caùch soáng. Con heo loøng trong ngöôøi toâi vaãn ñang sung söùc. Töø luùc chò Hai veàqueâ, toâi khoâng coøn bieát tieâu phí söùc löïc vôùi ai, ñaønh söû duïng caùi xilíp cuûaTuyeát, nhö moät caùi côù ñeå töï thoûa maûn. Thænh thoaûng toâi ñeán caùc ñoängñieám. Toâi noùi thænh thoaûng vì toâi môùi möôøi baûy, coøn ñang leä thuoäc vaøo giañình, toâi laøm gì coù tieàn ñeå lui tôùi caùc laàu xanh thöôøng xuyeân ñöôïc. Vaû, ñaõquen vôùi nhöõng traän giao hoan ñeán nôi ñeán choán, caû hai cuøng höôûng öùng,cuøng nöông ñaåy ñeå ñöa nhau tôùi tuyeät ñænh khoaùi laïc, toâi caûm thaáy raát chaùnkhi laøm tình vôùi boïn gaùi buoân höông baùn phaán. Buù lieám thì chaéc chaénkhoâng theå. Nhöõng loã aâm ñaïo toang hoaùc theá kia, moãi ngaøy haøng chuïcdöông vaät ra vaøo cho uoáng thuoác luù cuõng chaû daùm keà mieäng vaøo. Phaàn boïnhoï neáu buoäc phaûi traû ñuû baøi baûn thì cuõng qua quít cho xong, ñoâi em coøn cavoïng coå ong oûng moät caùch haân hoan ngay khi toâi ñang hì huïc treân buïng. Ñuïnhö theá thaø ñuï vôùi caùi xilíp cuûa Tuyeát coù khi coøn söôùng hôn ! Quaû thaät aâmñaïo “dòch vuï” vaãn thua aâm ñaïo “nhaø” xa laéc! Ba dó nhieân vaãn quan heä vôùi dì Hoa. Töø ñoä caâu chuyeän ñoå beå tuømlum, ba raát ít khi nguû nhaø. Ñoâi khi oâng vaéng maët caû tuaàn leå. Trong moät tuaànbieät taêm ñoù, coù trôøi bieát oâng ñang laøm nhöõng gì, ôû ñaâu, vôùi ai. Chæ toäi nghieäp meï. Suoát ngaøy baø ru ruù trong phoøng bieáng noùi bieángcöôøi. Toâi coù caûm töôûng baø nhö moät caùi xaùc khoâng hoàn, soáng vaät vôø nöûa tænhnöûa meâ. Tình traïng loûng choûng cuûa gia ñình toâi cöù theá keùo daøi, toâi khoâng hieåuroài seõ ñi veà ñaâu.
 35. 35. Moät hoâm toâi ra vöôøn daïo chôi, khi ñi ngang qua caên nhaø kho cuûa laõoboäc, toâi chôït nhìn thaáy laõo ñang lom khom nhìn qua loå khoùa say meâ ñeán ñoätoâi böôùc ñeán saùt sau löng laõo cuõng chaúng heà hay bieát. Toâi goïi : “ Baùc Tö “ Laõo boäc giaät naåy mình quay laïi. Maët laõo ñoåi saéc, taùi xanh. Laõo nhìntoâi luùng tuùng gioïng noùi run run : “ Caäu Hai... Caäu Hai ñi daïo “ Toâi haát haøm veà phía caùnh cöûa. “ Baùc ñang doøm gì ôû troûng vaäy.” “ AØ... AØ... Coù gì ñaâu...” Toâi böôùc leân moät böôùc khom ngöôøi xuoáng, laõo boäc hoát hoaûng keùo taytoâi. “ Caäu Hai... Caäu Hai....” Nhöng toâi giaät ra gheù maét nhìn qua loåå khoùa. Trôøi ñaát ! Coù töôûng töôïngñöôïc khoâng ? Treân chieác gheá maây caïnh giöôøng moät thanh nieân ñang traàntruoàng ngoài döïa ngöûa hai chaân gaùc leân 2 thaønh töïa. Quyø ôû döôùi, cuõng traàntruoàng, laø moät ngöôøi ñaøn baø ñang say söa buù döông vaät gaõ thanh nieân.Ngöôøi ñaøn baø chaúng phaûi ai xa laï: Meï toâi ! Toâi nhaän ra gaõ thanh nieân, haén goïi laõo boäc baèng oâng ngoaïi, ñangphuïc vuï trong 1 binh chuûng taùc chieán. Thænh thoaûng sau cuoäc haønh quaânhaén ñeán thaêm laõo. Ñoù laø moät maãu ñaøn oâng ñuùng nghóa, cao lôùn, ñeïp trai,mình maåy loâng laù nhö con khæ ñoät, gioïng noùi oang oang vang nhö chuoângñoàng. Nhöõng laàn veà pheùp tröôùc haén vaãn ñöôïc ba toâi môøi ra nhaø thuûy taïcuøng oâng ñoái aåm. Haén uoáng röôïu raát maïnh, ñaøn haùt cuõng hay. Coù laàn toâinghe meï toâi hoûi haén : “ Chuù Khang chaéc nhieàu ñaøo laém nhæ ? “ “ Daï... cuõng nhì nhaèng thoâi.” “ Theá bao giôø laáy vôï ñaây ? Noùi cho toâi möøng.” “ Daï... Toâi chöa nghó ñeán chuyeän ñoù. Lính traùng maø baø chuû, soáng cheátnay mai.”
 36. 36. “ Noùi nhö chuù thì ñaøn baø ôû vaù heát aø ? Thôøi buoåi naøy ñaøn oâng con trainaøo laïi khoâng ôû trong quaân ñoäi ?” Gaõ cöôøi, nuï cöôøi traéng boùng hai haøm raêng ñeàu. Meï toâi nhìn haén, tianhìn öôùt röôït, coù ñuoâi. Toâi nghó ñaøn baø keå cuõng laï yeâu choàng laø theá maø khithaáy boïn con trai khoâi ngoâ ñænh ngoä vaãn khoâng ñöøng ñöôïc soùng maét laû lôi.thaûo naøo ñaøn baø deã duï. Gaõ thanh nieân ñaõ ñuï meï toâi (hoaëc ngöôïc laïi) töø luùc naøo ? Toâi töï hoûivaø töï traû lôøi. Chæ coù theå sau khi caâu chuyeän giöõa ba, toâi, chò Hai xaûy ra. Baøñang buoàn vaø coâ ñôn. Trong khi ñoù ba vaãn ñi baét nhaân tình vôùi dì Hoa. Vaøothôøi ñoù, chuyeän ly dò ñaâu coù phoå bieán nhö baây giôø, Nhöng söùc chòu ñöïngcuûa con ngöôøi coù haïn, meï chaéc cuoái cuøng nhìn ra ñieàu baát coâng neáu mìnhcöù tieáp tuïc aâm thaàm chòu ñöïng daøy voø mình maõi. Sao oâng aên chaû baø laïichaúng aên nem ? Toäi tình gì phaûi eùp xaùc chay tònh. Meï coøn treû, sinh löïc coønngoàn ngoän. Sau naøy do kinh nghieäm toâi bieát ñaøn baø vaøo lôùp tuoåi nhö meï -baêm boán baêm laêm - laø lôùp tuoåi tình duïc phaùt trieån maïnh meõ nhaát, chín muoàinhaát, ñam meâ nhaát, vaø saün saøng phaù vôû taát caû moïi raøng buoäc ñaïo ñöùc ñeålao vaøo khoaùi laïc nhaát. Beân trong caùnh cöûa, meï vaãn say söa ngaäm döông vaät gaõ thanh nieân.Baø muùt, thuït khoâng ngöøng. Baøn tay baø xoaén xuyùt hai hoøn daùi gaõ, mieäng baøphaùt ra nhöõng tieáng gaàm göø khoaùi laïc. Phía treân gaõ thanh nieân nhaémnghieàn ñoâi maét, haén cuõng reân ræ xuyùt xoa, voø roái maùi toùc meï trong hai baøntay. Boãng meï ngaång leân, mæm cöôøi aâu yeám hoûi haén : “ Khang söôùng khoâng ?” “ Söôùng... Söôùng... Söôùng laém... Buù nöûa ñi...” “ Vaäy ñaâu coù coâng bình. Khang phaûi buù chò nöõa chöù.” “ ÖØ Khang buù.” Gaõ noùi xong cuùi xuoáng beá meï leân. Toâi thaàm phuïc söùc maïnh cuûa gaõ.Meï tuy khoâng lôùn con nhöng thaân theå thuoäc loaïi ñaãy ñaø naëng kyù, vaäy maøgaõ nhaác boãng meï khoûi maët ñaát nheï nhö chôi, laïi coøn xoay ngöôïc ñaàu baøxuoáng, choång hai chaân leân traàn nhaø trong tö theá troàng chuoái ngöôïc. Meï
 37. 37. dang roäng haùng, aâm hoä nung nuùc vôùi hai meùp aâm ñaïo loài ra öôùt nhaåy. Haénkeâ mieäng vaøo moàng doùc, ñöa löôõi lieám quanh roài ngaäm muùt chuøn chuït. Phíadöôùi meï tieáp tuïc ñaåy saâu döông vaäthaén vaøo cuoáng hoïng, döông vaät to vaødaøi nhaát maø toâi töøng thaáy töø tröôùc tôùi giôø. Noù cuõng töông ñöông, thaäm chícoi moøi coøn hôn cuûa ba toâi (coù leõ vì boä loâng haén raäm quaù möùc töôûng töôïng).Moät tay haén voøng quanh oâm eo eách meï sieát maïnh, moät tay duøng ngoùn caùiaán vaøo choå xöông cuït cuûa meï, xoaùy xoaùy roài vuoát chaäm theo ñöôøng raõnhcoät soáng. Haén laëp laïi ñoäng taùc naøy nhieàu laàn, cuøng vôùi chieác löôõi meàm maïiuyeån chuyeån treân chieác aâm hoä coù leõ ñang nôû lôùn vaø co giaät ñeâ meâ. Toâi thaáymeï ruøng mình lieân tieáp, baø nhaû döông vaäthaén ra, baät keâu hoaûng loaïn : “ AÙ... AÙ... Cheát...Chò cheát... Khang ôi...” Baø laïi vuïc maët xuoáng, keùo döông vaät haén qua moät beân, ngaän goïn haihoøn daùi, nhai nhai, ñoàng thôøi gaàm göø luoân mieäng. Toâi bieát gaõ thanh nieân chaúng phaûi tay vöøa. Kinh nghieäm cuûa haén chaécchaén vöôït xa toâi. Nhìn caùch haén ñieåm huyeät, vuoát löng, söû duïng ñöôøng löôõi,toâi hieåu mình coøn phaûi hoïc hoûi bao nhieâu naêm nöõa môùi hoøng theo kòp. Meï cöù thænh thoaûng laïi ruøng mình baàn baät vaø la hoaûng. Coù leõ haén ñaõñöa baø ñeán cöc ñieåm khoaùi laïc nhieàu laàn. Ñeán noãi khi haén ñuùt döông vaätvaøo aâm ñaïo baø, baét ñaàu nhaép thì toâi thaáy maët meï ñaõ taùi meùt, thaát thaàn nhömoät xaùc cheát. Haén vaãn bình tónh tieáp tuïc nhaép, khoâng huøng huïc ngay töø ñaàunhö toâi, maø raát töø toán coù phöông phaùp. Haén töø töø ruùt döông vaät ra xa, choñeán khi qui ñaàu vöøa chaïm 2 meùp thì döøng laïi, baát thaàn ñoùng maïnh vaøo,ñoùng ñeán taän goác. Moãi laàn haén ñoùng moät phía, khi giaät leân, khi chuùc xuoáng,khi beân phaûi, khi beân traùi. Roài giöõ döông vaät trong vò theá saùt taän goác, haénxoaùy troøn hai moâng ñít nhö ngöôøi ta saøng gaïo. Tay haén cuõng chuyeån ñoängkhoâng ngöøng, ngoùn caùi nhö moät muõi khoan, chaø xaùt choã xöông khu, coätsoáng, hai naùch, hai beân hoâng meï. Mieäng haén cuõng khoâng chòu ñeå yeân, cuùixuoáng ngaäm moâi muùt löôõi, caén hai traùi tai, lieám quanh gaùy, thoïc vaøo loã nhó,ngoaùy. Töø treân ñuï xuoáng moät laùt, haén naâng moät chaân meï gaùc leân vai ñuïnghieâng. Laät baø qua, coøng tay keùo meï choàm hoåm, ñuï töø phía sau ñuï tôùi.
 38. 38. Chöa xong, haén ñöùng thaúng daäy, hai tay caàm hai oáng quyeån meï baønh roänghaùng, ñöa caû thaân theå baø leân xuoáng nhö cöû taï. Maët meï chaø treân neäm, tay baøxoaén taám ra traûi giöôøng, baø haù mieäng thôû hoàng hoäc nhö thoåi oáng loø reøn.Cho ñeán khi chaùn cheâ moïi kieåu, haén môùi vöøa cöôøi vöøa noùi vôùi meï : “ Ñaõ chöa. Muoán Khang ra chöa ?” Meï gaät ñaàu lia lòa, hoãn heãn : “ Ra ñi... Trôøi ôi... AÙ...AÙ... Khang ôi... Khang ñuï söôùng quaù... Söôùngquaù Khang oâí !! OÂi...” Haén quyø xuoáng, hai tay vaãn naém 2 chaân baø, laät ngöûa baø ra roài keùomaïnh vaøo, ñoàng thôøi naéc doàn daäp. Meï laïi heùt leân. Boãng haén traân mình, moïibaép thòt treân ngöôøi noãi leân cuoàn cuoän. Haén reân : “Ra... Khang ra... Söôùng quaù chò ôi... Söôùng quaù chò ôi...” Meï baät ngoài daäy, chuïp laáy döông vaät ñang thaúng cöùng boùng nhaãyngoaïm vaøo mieäng tay baø thuït lia lòa, doàn tinh khí töø 2 hoøn daùi ra, muùt saïch. Toâi rôøi maét khoûi oå khoùa. Döông vaät toâi cuõng cöông cöùng nhö moätkhuùc cuûi, moät chuùt nöôùc trong ræ ra, öôùt laïnh beân haùng. Laõo boäc naûy giôøñöùng caïnh khoâng daùm hoù heù nöûa lôøi. Khi thaáy toâi thaêng ngöôøi leân, laõo nhìntoâi veû sôï haõi. “Caäu Hai. Caäu thoâng caûm cho giaø. Môï caám laõo khoâng ñöôïc tieát loächuyeän naøy vôùi ai. Laõo ñaâu daùm khoâng tuaân lôøi “ Toâi voã voã baøn tay leân vai laõo boäc, gaät ñaàu : “ Toâi hieåu “ Roài toâi keùo laõo veà phía hoà sen, coát ñeå meï ñöøng bieát toâi coù maët quanhñaây. Vöøa ñi toâi vöøa hoûi laõo : “Chuyeän xaûy ra töø bao giôø “ “Daï, khoaûng nöûa thaùng “ “ Baùc keå toâi nghe ñaàu ñuoâi ñi “ “ Daï, hoâm ñaàu tieân thaèng Khang ñònh leân thaêm oâng chuû, nhöng oångvaéng nhaø. Môï tieáp haén. Chaúng hieåu 2 ngöôøi laøm sao maø 2 ngaøy sau môïxuoáng ñaây cho toâi 4 nghìn, noùi moãi laàn thaèng Khang tôùi môï seõ söû duïng nhaø
 39. 39. kho ñeå haén giuùp moät soá coâng vieäc rieâng. Toâi nghe vaäy, ñeå buïng, chôù ñaâucoù ngôø “ “ Meï toâi vôùi anh aáy... maáy laàn roài ?” Laõo boäc gaõi tai : “Daï... Toâi thieät khoâng nhôù. Thaèng Khang kyø naøy döôõng quaân daøingaøy, nghe ñaâu heát muøa möa. Böõa naøo noù cuõng tôùi.” “ Nghóa laø ngaøy naøo meï toâi cuõng xuoáng ñaây ?” “ Cuõng coù khi khoâng vì thaày ôû nhaø.” “ Ba toâi khoâng bieát chöù ?” Laõo laéc ñaàu : “ Laøm gì, caäu Hai. Oång maø bieát, toâi chaéc phaûi nhaûy voâ hoøm.” “ Toát, ñöøng noùi vôùi ai chuyeän naøy vôùi baát cöù ai nheù.” “ Daï.. Caäu khoâng daën toâi cuõng hieåu.” Toâi trôû veà phoøng. Chôït nhôù maáy tuaàn gaàn ñaây maët maøy meï boãng töôitænh haún ra. Baø ñaõ chòu ra khoûi phoøng hoûi han chuyeän hoïc haønh cuûa toâi. Baøcoøn höùa cuoái thaùng seõ ñoåi cho toâi chieác xe môùi. Thì ra aâm döông ñieàu hoøacoù khaùc. Ñuùng nhö laõo boäc noùi, gaõ thanh nieân nghæ döôõng quaân khaù laâu. Gaànmoät thaùng töø ngaøy toâi nhìn thaáy 2 ngöôøi aân aùi beân trong loå khoùa, haén ñeánvôùi meï thöôøng xuyeân. Voâ hình chung toâi vaø laõo boäc trôû thaønh 2 teân gaùccöûa. Meï caøng luùc caøng bò gaõ thanh nieân hôùp heát hoàn vía. Baø meâ haén nhömoät tín ñoà cuoàng tín meâ toân giaùo cuûa mình, vaø phuïc vuï haén nhö moâït toâi tôùtrung thaønh phuïc vuï chuû. Neáu noùi theo ngoân ngöõ kieám hieäp thì coâng löïchaén coù leõ ñaõ ñeán möùc thöôïng thöøa, haén ñaùp öùng moät caùch troïn veïn nhöõngñoøi hoûi cuûa meï. Luùc ñaàu toâi nghó, meï ñeán vôùi haén nhaèm muïc ñích traû thuøba. Nhöng daàn daø qua chung ñuïng xaùc thòt, meï môùi khaùm phaù ra ñaâu chæ coùba, ñaøn oâng laém keû coøn tuyeät vôøi gaáp boäi. Moät laàn haén hoûi meï : “ Khang laøm chò söôùng baèng oâng chuû khoâng ?” Meï vöøa vuoát ve döông vaäthaén vöøa bóu moâi : “ Laõo giaø ñoù maø laøm gì. Chæ nhôø ngoaïi khoa khoâng aø.”
 40. 40. “ Ngoaïi khoa cuõng ñaõ vaäy.” “ Nhöng caùi chính maø yeáu xìu thì coi nhö vaát ñi.” Toâi thaáy meï baát coâng. Tuy ba khoâng baèng gaõ thanh nieân thaät nhöng“yeáu xìu  

×