• Like
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
373
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình NHÖÕNG NGOÏN LÖÛA TÌNH CHÖÔNG MOÄTVöøa töø treân laàu xuoáng, oâng Vaên Long saép söûa tieán vaøo phoøng aênñeå chuaån bò thì nghe tieáng baø Long heùt : - Caùi con khæ naøy, tao ñi ñaâu cuõng ñi theo. Naøy theo !Tieáp theo laø tieáng con choù la oaêng oaúng. Baø Long vöøa môùi ñaù noùmoät caùi neân thaân. - Cho maøy bieát thaân. Ñoà voâ tích söï. Maøy chæ laø thöù thuù vaätnuoâi laøm caûnh chöù daùm caén ai.Chò beáp vöøa töø nhaø döôùi leân hai tay böng moät caùi maâm ôû treânñaët nhöõng toâ chaùo noùng nghi nguùt.Baø Long tröøng maét : - Chò laïi naáu chaùo nöõa ñoù phaûi khoâng. Toâi ñaõ baûo chò chieântröùng gaø cho toâi ñeå aên vôùi baùnh mì bô vaø möùt. Taïi sao chò cöù naáuchaùo, naáu mì hoaøi vaäy ? - Daï thöa baø, oâng nhaø baûo aên chaùo hay aên mì vaøo buoåi saùngraát toát vì nheï buïng neân em cöù töôûng baø cuõng thích nhö theá. - Thích laø thích nhö theá naøo. Oång khaùc, toâi khaùc. Chò nghechöa. Thoâi böng cho oång aên roài xuoáng chieân tröùng gaø cho toâimau leân keûo toâi ñi treã toâi seõ cho nghæ vieäc ngay laäp töùc.Chò beáp daï daï roài riu ríu böng maâm chaùo vaøo phoøng aên. Baø longngoài vaøo baøn aên vôùi veû maët haàm haàm, khieán oâng Long hôi choätdaï. Oâng vöøa uoáng caø pheâ, vöøa xem baùo, thænh thoaûng laïi lieác veàphía baø.Moät laùt baø long höôùng veà oâng : - Caùi vuï ñaáu thaàu xaây caát cö xaù só quan ñeán ñaâu roài, maáythaèng Taây ôû boä Tö Leänh noù noùi sao ?
 • 2. 2 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhOâng voäi buoâng tôø baùo, thôû daøi : - Huït roàí! Tuïi Taây noù cho con meï Hueä thaàu.Baø Long la lôùn : - Toâi ñaõ noùi vôùi oâng töø tröôùc roài maø ! Phaûi hoái loä, môøi tuïi sóquan cao caáp, coù quyeàn theá, noù ñi aên nhaäu thì môùi truùng thaàuñöôïc chöù cöù ñaáu thaàu khôi khôi thì ñeán naêm naøo môùi ñöôïc. Oângthaät voâ tích söï, chæ coù laõnh nhöõng vuï thaàu teùp riu thieân haï cheâkhoâng theøm ñaáu. Toâi ñaâu coù baûo oâng haø tieän trong vieäc ñaõi ñaèngboïn TaâyOâng Long nhuùn vai : - Thì toâi cuõng coù môøi moïc tuïi noù ñaáy chöù. Nhöng...Baø Long trôïn maét : - Nhöng vôùi nhò gì ! Oâng neân deïp caùi haõng thaàu cuûa oâng choñöôïc vieäc. Ngöôøi ta cuõng laø nhaø thaàu ra cuøng luùc vôùi mình maøngöôøi ta nay ñaõ trôû thaønh phuù gia ñòch quoác coøn oâng thì chækieám ñöôïc ñuû tieàn tieâu trong nhaø.Oâng Long taèng haéng. - Taïi mình chöa tôùi thôøiBaø Long ñaäp tay xuoáng baøn, ly caø pheâ ñoå tung toeù : - Xôøi ôi. Laïi ñoå cho thôøi vaän. Taïi sao oâng khoâng chòu nhaän laøoâng baát taøi ?Oâng Long noåi caùu lôùn tieáng : - ÖØ toâi baát taøi ñoù baø coù muoán boû toâi ñi laáy ngöôøi khaùc taì caùnvaø giaøu coù. Thì baø cöù ñi, toâi khoâng coøn can ñaûm ngoài nghe baønoùi nöõa.Baø Long gaït tay moâït caùi. Ly taùch treân baøn rôùt xuoáng ñaát vôõloaûng xoaûng. Baø gaàm leân : - Oâng thaùch toâi ñoù haû? Toâi ñaâu coù ngaùn. Oâng khoâng bieát laømoät teân baát löïc roài hay sao. Xí, thöù ñoà baát löïc khoâng coøn xíquaùch ñeå phuïc vuï vôï maø khoâng bieát nhuïc.
 • 3. 3 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Neø baø ñöøng coù loâi vuï noï sang vuï kia ñoù nghe. Ngöôøi ta ngheñöôïc ngöôøi ta cöôøi baø ñaáy.Chöù chaúng cöôì gì toâi ñaâu.Baø Long cöôøi gaèn: - Cöôøi toâi? Oâi cha meï ôi, caùi thö baát taøi baát löïc nhö oâng thì toâiphaûi reâu rao leân cho thieân haï hoï bieát ñeå hoï nhìn taän maët oâng maøcheá gieãu chöù cöôøi gì toâi.Baø ñöùng daâïy, maët vaãn haàm haàm : - Oâng ñaõ thuaän ñeå toâi ñi laùy ngöôøi khaùc ñoù nghe.Vaäy ngayngaøy hoâm nay toâi seõ ñi luoân. Oâng ñöøng coù ra tieäm cuûa toâi maønaên næ nhö maâùy laàn tröôùc nöõa nghe. Toâi chaùn laém roài .Noùi xong baø leân laàu thaây quaàn aùo roài xuoáng nhaø xe baø laáy xerieâng laùi ra khoûi coång.Oâng Long cuõng goïi chuù Taùm taøi xeá laùi xe ra roài leo leân ñi. BaøLnog vöøa laùi xe vöøa ngæ caùch traû thuø. Baø laàm thaàm noùi ,moätmình : - Höø maøy ñaõ muoán theá thì baø seõ cho maøy ñöoïc toaïi nguyeän.Coù bao nhieâu thaèng vöøa ñeïp trai vöøa khoûe maïnh ñang sum xoechaïy theo baø maø maøy laïi thaùch baø ñi thì ñuùng laø maøy tôùi soá roài !Vöøa ñeán tieäm vaûi do baø laøm chuû baø Long ñaõ quaùt thaùo maáyngöôøi laøm coâng, xong baø vaøo phoøng laøm vieäc quay ñieän thoaïi : - Aloâ ! Anh chín ñoù haû? Em, Lyù Hoa ñaây. Sau maáy böõa naykhoâng thaáy anh gheù choã em noùi chuyeän chôi.Tieáng cuûa Chín trong ñieän thoaïi : - Anh hôi baän vieäc. Vaøi hoâm nöõa seõ gheù thaêm em - Vieäc gì ? Anh thì chæ lo phuïc vuï maáy coâ vuõ nöõ thì heát ngaøyroài chöù laøm aên gì. Anh xaïo em vöøa vöøa chöù.Coù tieáng cöôøi trong ñieän thoaïi : - Anh xaïo thì aên caùi giaûi gì. Anh ñang boá trí moâït vuï buoân baùntieàn teä, ñeå roài gaëp em anh seõ noùi cho em bieát, khoâng bieát chöøngem coù theå giuùp anh moät tay cuõng hay.
 • 4. 4 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - AØ aø, vaäy chöøng naêm giôø chieàu anh laïi gaëp em nheù. - Xong roài. Heïn gaëp vaøo chieàu nay. Baø Long gaùc ñieän thoaïi, veû maët dòu xuoáng khoâng coøn haàm höønöõa. Khoâng phaûi chæ coù rieâng teân Chín naøo ñoù ñang ñeo ñuoåi baø,coù ba boán ngöôøi khaùc nöõa. Taát caû ñeàu meâ veû ñeïp cuûa baø. Phaûi, ñuùng baø Long coøn treû vaø ñeïp laém. Baø môùi coù 29 tuoåichua heà sanh nôû, laïi ñeán saên soùc saéc ñeïp ôû caùc thaåm myõ vieängaàn nhö thöôøng xuyeân thì baûo sao baø khoâng ñeïp. Caû nhöõng baïngaùi khaùch haøng cuûa baø ñeàu khen baø ñeïp. Chì coù oâng choàng baø laøchaúng chuù yù gì ñeán saéc ñeïp cuûa2 baø heát. Theá môùi ñaùng giaâïn.Baø long suy nghæ veá oâng Long : “Ngöôøi gì maø yeáu xìu, yeáu coøn hôn buùn thiu. Môùi coù 40 tuoåimaø ñaõ trôû thaønh thöù ñaøn oâng baát löïc. Höø caû maáy thaùng nay haénchæ naèm nguû rieâng ôû phoøng beân caïnh chaúng sôø moù gì tôùi baø! Haéncuõng coù noùi laø chaïy thaày thuoác ñuû loaïi roâi nhöng thaày naøo cuõngchaïy daøi chaúng hieåu vì sao.”Baø long nghieán raêng: “Roài ñaây baø seõ cho chín Tuøng noù chôi cho maáy haèng con nítnoù chôi cho boû gheùt. Haø, haø roài ta seõ höôûng thuï toái ña, seõ daét traiveà nhaø cho mi töùc luoân theå”Tröa hoâm aáy baø Long veà nhaø , tom goùp moät ít quaàn aùo , vaätduïng caán thieát , laáy luoân hoäp nöõ trang goàm nhieáu voøng vaø daáychuyeàn meà ñay coù gaén kim cöông . - Baø baûo chò Beáp baø seõ ñi luoân : Naêm giôø chieàu Chín Tuøng laùi xe moâtoâ ñeán gaëp baø Long taïi tieämvaûi .Chín Tuøng coi coù maõ laém , nhöng nhìn maët haén ngöôøi ta bieátngay laø moät teân ñieám ñaøng , chuyeân lôïi duïng ñaøn baø con gaùi nheïdaï . Vöøa vaøo phoøng laøm vieät cuûa BAØ long , haén ñaõ oâm hoân baø vaøcöôøi nham nhôû :
 • 5. 5 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhEm chôø anh coù soát ruoät khoâng ? Toùâi nay em coù theå troán nhaø ñichôi vôùi anh ñeán 11 giôø haõy veà coù ñöôïc khoâng? Anh seõ baøn vôùiem moâït chuyeän laøm aên.Baø Long, baây giôø trong vai Lyù Hoa, teân tuïc cuûa baø thôøi coøn congaùi, cöôì raïng rôõ : - Toái nay anh phaûi ñaõi em moâït chaàu thaät linh ñình. Tuïi mìnhvaøo Chôï Lôùn. Nhöng tröôùc khi ñi aên, anh phaûi ñeå em chôû caùivali quaàn aùo cuûa em tôùi building Cöûu Long gôûi cho con Thu ñaõ. - Uûa, em ñi ñaâu maø laïi coù caû vali quaàn aùo? - Bí maâït. Roài em seõ cho anh bieát. Toái nay aên xong, mình ñinhaûy roài seõ du döông vôùi nhau.Chín Tuøng möøng quyùnh: - Em noùi thieät hay noùi chôi ñoù Hoa? Ñöøng coù xí gaït anhnghe cöng bao laâu nay anh cöù xin hoaøi nhöng em khoâng cho, naytöï döng sao em roâïng raõi theá?Trong böõa aên. Chín Tuøng cho bieát haén ñaõ thaûo keá hoaïch chuyeånngaân laäu buoân baùn ñoàng ño la vaø tieàn cuûa Phaùp, neáu moïi vieäctroâi chaûy thì seõ hoát baïc trieäu.Baø Long töùc Lyù Hoa hoûi : - Vaâïy chöù trong keá hoaïch cuûa anh em giöõ vai troø gì?Chín Tuøng ngaäp ngöøng : - Vuï naøy laø moät vuï hoát baïc vaäy neáu em chòu tham gia thìboïn mình cuøng höôûng. Noùi thieät vôùi em laø töø maáy böõa nay anhñaõ giao phoù vai troø aáy cho con Dung. Nhöng anh sôï coù aên roài vaøbieát ñöôøng ñi nöôùc böôùc noù seõ phaûn anh maø ñi thaúng vôùi maáythaèng Taây goâïc ôû sôû hoái ñoaùi vaø Phuû Cao Uûy. Noù coù th6eû haát anhra rìa laém. - Sao anh choïn moät ñöùa tinh ranh khoân quyû quyeät nhö theálaøm gì? Boï anh khoâng coù ñaøo naøo khaùc coù theå cho noù tham gia
 • 6. 6 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhmaø khoâng sôï noù phaûn hay sao? AØ ra anh ñònh môøi em giöõ vai troømaø anh ñònh giao cho con Dung ñaày aø? - Phaûi vì anh tin töôûng nôi em hôn. Nhöng anh ngaïi laø neáu loächuyeän, choàng em noù ghen tuoâng seõ gieát em. - Caùi gì maø gheâ vaâïy. Ñaâu anh noùi roõ em nghe xem naøo.Chín Tuøng phaùc hoïa cho Lyù Hoa nghe. Theo keá hoaïch thì Lyùhoa phaûi duøng myõ nhaân keá chaøi moài boïn coâng chöùc ôû sôû Hoáiñoaùi vaø cho chuùng vaøo xieäc ñeå chuùng dung tuùng cho Chín Tuøngtha hoà chuyeån ngaân. Dó nhieân laø phaûi chia tieàn, nhöng boïn Taâycoâng chöùc cao caáp chuùng noù thöøa tieàn laáy caùi lôïi veà tieàn baïc thoâikhoâng chöa ñuû ñeå thuyeát phuïc chuùng. Caàn phaûi coù gaùi ñeïp nöõa. - Theá em phaûi cho tuïi noù ... chôi aø.Chín Tuøng cöôøi caàu taøi : - ÖØ thì vaâïy chöù sao. Baø chìa cuûa naøy, oâng maát cuûa kia. Traoñoåi maø Hoa. Em neân nhôù laø chuùng mình seõ hoát baïc trieäu chöùkhoâng ít.Baø Long ngoài ngaãm nghæ. Thuôû coøn ñi hoïc ôû tröôøng Marie Curiebaø cuõng caëp boà vôùi thaèng Taây lai hoïc ôû Chasseloup Laubat. Baøcho noù chôi. Coøn thöù Taây thaät baø chöa coù bieát muøi bao giôø neâncoù hôi ngaøi ngaïi.Chín Tuøng coá gaéng thuyeát phuïc maõi. Sau cuøng thì baø Long nhaänlôøi. Trong caâu chuyeän Chín tuøng bieát baø Long ñang giaän choàngboû nhaø ñi hoang . Haén möøng laém. Theá laø khoâng coù chuyeän ghentuoâng gì raùo, baây giôø baø Long, töùc naøng Lyù Hoa cuûa haén ñangnhö con chim soå loàng th a hoà cho haén lôïi duïng.Aên xong Lyù Hoa thuû thæ beân tai Tuøng : - Baây giôø hai ñöùa mình möôùn moät caùi phoøng ñeå nguû trongñeâm nay. Em seõ cho anh höôûng caùi maø anh ñoøi hoûi em töø baolaâu nay.Nhöng anh lieäu hoàn. Maáy thaùng nay roài oâng choàng baát
 • 7. 7 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhlöïc cuûa em noù ñeå em moâùc meo ra. Nay em caàn phaûi traû thuø töùclaø phaûi aên buø anh nhaém coù ñuû söùc laøm em thoûa maõn khoâng?Chín Tuøng cöôì roøn raõ : - Vaâïy laø em chöa bieát danh Chín Tuøng haû. Noùi thieät choem bieát anh coù theå chôi moät luùc hai ngöôøi ñaøn baø vaø chôi suoátñeâm ...Lyù Hoa möøng rôõ. Leân xe Lyù Hoa laùi ñeán khaùch saïn sang troïng.Cöûa phoøng vöøa ñoùng laø Chín Tuøng ñaõ oâm Lyù Hoa hoân tôùi taáp.Haén möøng rôn nhö keû baét ñöôïc vaøng. Vöøa ñöôïc chôi ñeâm nayvöøa duï doã ñöôïc con nhoû öng chòu laøm tay sai ñeå nhöû moài maáythaèng Taây coù quyeàn theá. Lyù Hoa baûo Chín Tuøng ngoài xuoángmeùp giöôøng ñeå naøng bieåu dieãn moät maøn thoaùt y.Duø ñaây laø moät maøn ñoäc dieãn khoâng keøn troáng nhaïc ñeäm nhöngLyù Hoa cuõng laøm cho Chín Tuøng ñi töø ngaïc nhieân naøy ñeán ngaïcnhieân khaùc. Naøng toû ra raát ñieâu luyeän trong nhöõng ñoäng taùcthoaùt y, theo caùi kieåu strip-tease laàn ñaàu tieân Chín Tuøng nhìnthaáy thaân theå cuûa Lyù Hoa. Naøng coù boâï ngöïc no troøn caêng cöùng .Hai ñaàu nuùm vuù ñoû hoàng. Buïng naøng phaúng lyø coøn caùi aâm hoätuyeät ñeïp. Naøng voán laø ñaøn baø chöa sanh nôû maø. Caùi mu cao caovôùi môù loâng daøi vaø cong laïi.Chín Tuøng ñöa tay sôø aâm hoä cuûa Lyù Hoa . Haén khen : - Boä loâng cuûa em meàm maïi vaø hôi cong cong troâng ñeïp laém.Nhö theá naøy maø choàng em laïi ñeå cho noù moác meo thì thaät laø nguquaù.Lyù Hoa suît suît vaø ñöa moät ngoùn tay ngang moâi : - Caám khoâng ñöôïc nhaéc ñeán haén maát höùng cuûa em ñi. Nghechöa!Chín Tuøng laïi cöôøi caàu taøi xin loãi. Haén leï laøng truùt boû quaàn aùo.Lyù Hoa lieác xuoáng thaáy cu haén ñaõ hôi cöùng leân roài .naøng cöôøikhuùc khích ,laáy tay naém con cu ñang ngoûng ñaàu leân ,vuoát nheï noù
 • 8. 8 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhmaáy caùi .Chæ trong maáy phuùt ngaén nguûi maø cu cuûa Chín Tuøng ñaõcöông cöùng haún leân .Chín Tuøng vaät Lyù Hoa . Haén quyø giöõa hai chaân naøng , laáy haitay naâng ñoâi moâng leân roài uùp maët vaøo aâm hoä cuûa naøng hít hítmaáy caùi .l chuaån bò töø tröôùc .Naøng ñaõ boâi leân môù loâng oùng aû cuûanaøng gaàn nöûa chai daàu thôm Madam Rochas .Muì thôm bay söïcnöùc , nhöng chaúng phaûi chæ coù rieâng muøi nöôùc hoa.Troän vaøo ñoùlaø muøi ñaøn baø thoaùt töø aâm hoä cuûa Lyù Hoa bay ra .Naøng hoûi : - Cuûa em Coù thôm khoâng ?Chín Tuøng ôõm ôø ; - Em baûo cai gì ? caùi gì cuûa em thôm ?Lyù Hoa reù leân cöôøi ,naøng voã nheï vaøo ñaàu Chín Tuøng : - Caùi loàn em chöù caùi gì nöõa .Loàn em coù thôm khoâng noùimau ? - Chín Tuøng lam boä trònh troïng :Thöa nöõ hoaøng ,loàn cuûa nöõhoaøng thôm laém , thôm hôn muùi mít .Caû hai reù leân cöôøi saëc suïa, cöôøi nhö ñieân. Lyù Hoa taèng haéng roàiuoán gioïng : - Vaäy coøn chôø gì nöõa maø khanh khoâng aên caùi muùi mít thômtho aáy. Ta ban cho khanh ñoù.Chín Tuøng khoâng ñaùp. Haén duøng hai tay vaïch boä loâng meàm maïira hai beân. Haén thaáy aâm hoâï Lyù Hoa thaät ñeïp. Hai meùp ngoaøikheùp kín laïi caùi khe coù maøu ñoû hoàng phôn phôùt. Haén caén nheïmoät mieáng cuûa meùp ngoaøi, khe kheõ loâi nheï phaàn da thòt aáy leânbaèng raêng baèng moâi, haén cöù tieáp tuïc laøm nhö theá giaùp voøng haimeùp khoâng ñeå chöøa moät choã naøo. Haén caén vaø ngaäm caû loâng vaøomieäng.Lyù Hoa thôû daøi naõo nuoät. Naøng laø moät phuï nöõ coù Taây hoïc neânbieát thöôûng thöùc caùi vuï ñöôïc “aên” nhö theá naøy.Coù nhieàu ngöôøi
 • 9. 9 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhñaøn baø, raát nhieàu laø khaùc, raát muoán ñöôïc choàng “aên” nhö vaäynhöng caùc oâng choàng chaúng bao giôø chieàu, hoï baûo dô laém, nhöcaùi teân Long choàng cuûa naøng chaúng haïn. Haén chæ bieát leo leânlaøm huøng huïc roài rôùt ñaøi raát nhanh chæ ñoâï 5 hay 6 phuùt gì ñoù theálaø xong. Haén xuaát tinh ra roài leo xuoáng ngay chaúng naèm trenbuïng naøng ñöôïc vaøi giaây.Roài haén hoân naøng moâït phaùt xong xoaylöng ngaùy pho pho.Ñoù laø hoài môùi laáy naøng cho tôùi naêm tröôùc ñaây. Chöù gaàn ñaây thìhaén hoaøn toaøn baát löïc cu khoâng coøn cöùng leân ñöôïc nöõa ñeå coù theåñut vaøo aâm hoä .Ñang nghó ngôïi lan man veà oâng choàng baát löïc cuûa naøng Lyù Hoaboãng reân leân moät tieàng roài öôõn cong ngöôøi leân .Phía döôùi naøyChín Tuøng ñang duøng löôõi lieám quanh caùi cöûa vaøo ñoäng thieânthai .Haén vöøa lieám vöøa bang ra vaø thaàm nghó : Con nhoû naøy coùchoàng ñaõ laâu roài maø caùi loã cuûa noù coøn nhoû quaù ñoãi . Gaàn ngö laøcaùi loã cuûa moät thieáu phuï .Haén ñöa löôõi vaøo saáu trong aâm ñaïo.Haén ngoaùi ngoaùi löôõi khaùp bôø thaønh khieán Lyù Hoa söôùng quaùreân khaù to .Daâm thuyû chaûy ra leânh laùng .Chaûy ra bao nhieâu Tuøng lieám heátbaát nhieâu .Haén noùi thaàm : Khí cuûa con nhoæ naøy khoïâng coù hoâitanh chuùt naøo caû , döôïc laêùm toát laém .Moät laùt Tuøng rôøi vò trí tieánleân caùi moàng doác haùén duøng caùi ñaøàu löôõi chaïm nheï vaøo caùi côquan nhoû xíu naøy .Lyù hoa ruù leân , chaân naøng giöït giöt .Tuøng ñaùnh ñaàu löôõi vaøonhanh hôn .Lyù Hoa coù caûm giaùc nhö haøng ngaøn luoàng ñieän chaïydoïc khaép töù chi cuûa naøng .Caùi moàng ñaõ cöôùng cöùng giöït giöït .LyùHoa caûm thaáy khoaùi laïc ñeán toät ñoä .Naøng laïi reân , roài moät chaäpsau , naøng baét ñaàu noùi laûm nhaûm :
 • 10. 10 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Tuøng ôi . Em cho anh aên caùi loàn em ñoù , cho heát .Anh aênnoù ñi , anh buù noù ñi cho em söôùng , em söôùng quaù ñöøng ngöøngnghe anh .Buù loàn em maõi maõi nghe anh .Tuøng ngaäm troïn caùi moàng doác vaøo mieäng vöøa muùt vöøa buù .Baâygiôø thì caùi moàng ñoùâc ñaõ nôû to hôn luùc naõy .Noù cöông leân cöùngnhö moät con cu ñöông nöùng .maùu tuï xuoáng nhieàu neân caùi moàngdoác trôû thaønh ñoû hoàng .Lyù hoa nöùng quaù .Naøng coù caûm giaùc nhöñaàu naøng ñang muoán noå tung ra coøn aâm hoä thì nhö caùi loø than vìnoù noùng quaù .Hai meùp ngoaøi caêng phoàng leân . Tuøng vöøa buù vöøa muùt caùi moàng doác , vöøa thoïc moät ngoùn tay vaøoloã aâm ñaïo .haén ngoaùy ngoaùy ngoùn tay ñuùt ra ñuùt vaøo khieán LyùHoa söoông quaù ngaát ngöôøi .Haén laïi thoïc theâm moät ngoùn tay nöõavaøo . Lyù Hoa röôùn ngöôøi leân nhö ñeå cho maët Tuøng uùp saùt vaøoaâm hoä cuûa naøng , vaø maáy ngoùn tay vaøo saâu trong aâm hoä hôn .Naøng laïi reân vaø noùi laûm nhaûm .: - Anh ôi , em chòu heát noåi roài anh buù loàn em gioûi quaù, emsöôùng quaù. Ngöôøi em nhö muoán noå tung leân ñaây neø. Trôøi ôi consöôùng quaù con ñöôïc buù loàn söôùng quaù.Tuøng moùc tay nhanh hôn vaø buù nhanh hôn. Lyù Hoa quaèn quaïi,chaân naøng co leân duoãi xuoáng leân hoài ñaàu naøng laéc lö, maét naøngnhaém laïi. Naøng naên næ : - Anh Tuøng, em khoâng chòu noåi nöõa roài em nöùng quaù. Anhleo leân ñuï em ñi, ñöøng baét em chôø nöõa. Ñuï em ñi.Tuøng ngöoùc maët leân. Maët haén dính ñaày chaát nhôøn vaø tinh khícuûa Lyù Hoa . Moâi haén boùng löôõng nhö coù thoa kem. Haén duïi maëttreân môù loâng cuûa naøng roài nhoûm daâïy. Haén choàm leân ñoâi moâinaøng, hoân leân hai nuùm vuù roài haén ñeå cu ngay nôi caùi loã. Haén naécmoâït caùi maïnh. Lyù Hoa ruù leân. Tuøng baét ñaàu nhaáp nhaáp nheïnhaøng. Cu haén coï vaøo bôø thaønh aâm ñaïo, coï vaøo caùi moàng ñoâùc.Tieáng nhoùp nheùp phaùt ra töø aâm hoä nghe nhòp nhaøng.
 • 11. 11 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNaøng khoâng ngôùt reân sieát hít haø.Tuøng gia taêng toác ñoä daàn daàn. Haén caøng naéc maïnh hôn. Lyù Hoacaûm thaùây nhö söï khoan khoaùi keùo daøi ñeán voâ taän. Naøng voøng haitay leân bôø löng cuûa Tuøng. Moïi caùi naéc cuûa Tuøng laïi khieán naøngreân öù öø.Lyù Hoa theàu thaøo : - Anh ñuï em maïnh vaøo. Ñuï caøng maïnh em caøng söôùng.Ñuï ñi roài em seõ thöôûng anh.Chín Tuøng naéc maïnh hôn. Haén quaû laø tay cöï phaùch. Haén ñaõ laømhôn nöõa giôø roài maø chöa ra.Lyù Hoa caûm thaáy khoaùi laïc toät ñoä.Nhöng chæ moät luùc sau laø Chín Tuøng baén tinh khí vaøo töû cungñem laïi cho naøng moät caûm giaùc khoâng theå taû, naøng ngaát lòm ñi.Tuøng buoâng hai tay, naèm saáp leân ngöôøi Lyù Hoa .Sau côn töùc ngaát. Lyù Hoa laáy hai tay vuoát nheï xöông soáng cuûaTuøng. Caû hai naèm yeân laëng nhö theá moät luùc.Tuøng noùi : - Ñeå anh leo xuoáng. Mình naèm nghæ moät laùt.Nhöng Lyù Hoa quaù tham lam. Naøng khoâng muoán cu cuûa Tuøngrôøi khoûi aâm ñaïo cuûa naøng. Naøng noùi nhoû : - Anh cöù naèm treân ngöôøi cuûa em maø nguû. Em muoán anhngaâm cu trong loøng em troïn ñeâm nay.Tuøng öø höû roài buoâng tay thieáp daàn trong giaác nguû. Lyù Hoa cuõngnguû. Naøng thoûa maõn vì coù moät ngöôøi ñaøn oâng naèm ñeø leân naøng.Naøng theøm ñaøn oâng töø moät naêm nay roài.Nguû ñöôïc moâït tieáng ñoàng hoà gì ñoù thì Chín Tuøng giaät mình thöùcgiaác. Haén coù caûm giaùc laø cu haén ñang cöùng leân. Haén bieát söùccuûa haén laø coù theå chôi nhieàu laàn trong moâït ñeâm. Vì vaâïy caùc emvuõ nöõ môùi baøm haén . coù laàn haén ñaõ chôi hai em vuõ nöõ trong moâïtluùc. Thoïc vaøo aâm hoä em naøy nhaáp vaøi caùi roài laïi ruùt ra, thoïc vaøo
 • 12. 12 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhcaùi aâm hoä kia. Cöù theá haén laøm caû ñeâm. Hai em vuõ nöõ phuïc haénquaù. Caùc em coù bieát ñaâu, ñeâm hoâm aáy, tröôùc khi chôi haén ñaõuoáng thuoác gia truyeàn. Trong mieâïng haén laïi ngaâïm moâït cuû saâmcao ly, thì chôi suoát ñeâm ñaâu coù nhaèm nhoø gì.Caùi troø moâït chaøng hai naøng ít khi ñöôïc caùc em taùn thaønh. Nhöngem naøo ñaõ thích thì cöù muoán chôi troø aáy hoaøi. Nhöng phaûi gaëpkeùp dai kìa, chöù maáy anh gaø cheát thì kham laøm sao noåi. Môùi leoleân ñaõ oïc söõara roài, chaúng laøm neân côm chaùo gì, noùi chi ñeán vieäcchôi hai naøng moâït luùc. Rieâng veà phía ñaøn baø thì Chín Tuøng bieátcoù nhieàu em ñaõ chaáp caû boâùn hay naêm anh moät luùc. Caùc em kieàunöõ naøy coù ngheä thuaâït cao sieâu, vaø dai söùc nöõa, caøng chôi hoïcaøng haêng say hôn.Lyù Hoa ñaõ thöùc giaác. Naøng thaáy Chín Tuøng vaãn coøn naèm treânmình naøng thì khoan khoaùi laém. Naøng cuõng yù thöùc ñöôïc raèng cucuûa tuøng ñaõ cöùng leân roài. Tuøng ñaõ khôûi söï nhaáp nhaáp. Laàn naøyhaén khoâng quyø, vaãn naèm saáp leân ngöôøi Lyù Hoa chæ caùi moângnhuùc nhích maø thoâi.Moâït luùc sau, Lyù Hoa ñeà nghò : - Ñeå em leo leân naèm treân nghe anh. Ñaõ laâu laém roài emchöa ñöôïc naèm treân ñuï.Tuøng gaät ñaàu chaáp nhaän.Lyù Hoa nhoåm daäy, leo leân ngoài treân buïng Tuøng.Naøng caàm cucuûa Tuøng coï coï vaøo moàng ñoùc cho tôùi khi naøng caûm thaáy söïkhoaùi laïc daâng leân. Nöôùc nhôøn töø trong aâm hoä chaûy ra. Tuøngcaûm thaáy söï khoaùi laïc khi ñaàu cu cuûa haén ñöôïc Hoa coï xaùt vaøomoàng ñoùc.Lyù Hoa vöøa thôû doàn daäp, vöøa hít haø. Naøng ñeå cu cuûa Tuøng vaøongay caùi loã roài ngoaùi nheø nheï, nhöng naøng chöa ñuùt vaøo voäi. Töøngaøy oâng Long trôû thaønh baát löïc thì naøng thöôøng thuû daâm baèngmoâït cuû khoai hay traùi döa. Coù luùc raûnh roãi naøng mua hoâït eù veà,
 • 13. 13 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhxong may moâït caùi tuùi gioâùng nhö con cu. Naøng ñoå hoät eù vaøo roàiñoå nöôùc aám vaøo sau. Moâït laùt hoät eù nôû ra caêng phoàng caùi tuùi vaûi.Theá laø naøng ñaõ coù moâït con “cu nhaân taïo” meàm meàm vì noù coùchöùa nöôùc, nhöng noù cuõng ñuû cöùng vì hoâït eù nôû ra laøm cho caùi tuùicaêng thaâït laø caêng. Roái Lyù Hoa duøng con cu hoâït eù aáy maø thuûdaâm. Vöøa thuû daâm naøng vöùa ruûa oâng choàng. Naøng vaãn sôï bòmang tai tieáng neân khoâng daùm ngoaïi tình, chöù thaâït ra coù thieáu gìkeû ñeo ñuoåi naøng, nhö Chín Tuøng ñaây chaúng haïn.Laâu nay thuû daâm baèng nhöõng thöù giaû, hoâm nay saün coù con cu thöùthieâït, toâïi gì naøng khoâng höôûng thuï. Con cu naøy thaâït cöùng, tha hoàcho naøng caàm noù maø thuû daâm.Lyù Hoa ngoaùi ñaàu cu cuûa Tuøng nôi moàng ñoùc vaø caùi loã moâït luùckhaù laâu roài môùi ñuùt vaøo.Naøng nhaáp maïnh moät caùi cho troïn con cu vaøo saâu trong aâm ñaïo.Daâm thuûy chaûy ra öôùt ñaãm. Naøng khôûi söï nhaáp nhoâ leân xuoâùng.Chín Tuøng nhìn xuoáng. Maëc duø troïn con cu cuûa haén ñaõ vaøo trongLyù Hoa nhöng haén vaãn thaáy naøng nhoåm leân ngoài xuoáng khoângñöôïc maïnh neân haén khoâng caûm thaáy höùng, nhöng haén cöù laëngyeân ñeå naøng haønh ñoäng. Moâït laùt haén ñeà nghò : - Coù leõ em neân quyø leân maø naéc thì noù vaøo saâu hôn vaø emcoù theå laøm maïnh hôn.Lyù Hoa ñoàng yù. Naøng ruùt ra roài quyø leân, tay choáng xuoánggiöôøng. Phaäp ! vöøa ñeå ñaàu cu ngay loã laø naøng naéc moâït caùi thaätmaïnh. Naøng caûm thaáy aâm ñaïo naøng sieát chaët con cu cuûa Tuøng.Vöøa naéc Lyù Hoa vöøa la nho nhoû : - Caám anh khoâng ñöôïc ra, caám anh khoâng ñöôïc xìu xuoángñaáy. Laâu laém roài em môùi ñöôïc ñuï nhö theá naøy. Anh phaûi ñeå choloàn em höôûng thuï ñaõ ñôøi moâït phen nghe anh.nhöng Chín Tuøng khoâng ra maø Lyù Hoa laïi ra tröôùc. Khí cuûa naøngchaûy xuoáng öôùt ñaãm. Naøng thôû doâùc roài buoâng tay naèm saûi ngöôøi
 • 14. 14 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhleân buïng Chín Tuøng . naøng coù caûm töôûng nhö taát caû nhöõng gì ôûtrong aâm ñaïo ñeàu tuoân ra heát. Naøng gheù saùt tai Chín Tuøng : - Anh coù bieát taïi sao em ra mau khoâng ? - Khoâng. Coù theå laø taïi em laøm nhanh quaù neân noù ra sôùm. - Em nöùng quaù, sao coù theå laøm chaäm chaäm ñöôïc. AØ, em ñeåyù thaáy anh ít noùi tuïc trong khi chôi. Chæ coù em noùi nhieàu. Ñoù laøcaùi beänh cuûa em. Neáu em khoâng noùi tuïc trong khi chôi thì emmaát höùng nhieàu laém. - Anh bieát. Coù nhieàu ngöôøi noùi tuïc hôn em nhieàu. Nhöngban ngaøy hoï aên noùi nhö nhöõng meänh phuï quyù phaùi.Chín Tuøng vuoát vuoát maùi toùc cuûa naøng : - Em ra nhieàu quaù. Nhöng anh vaãn chöa ra.Lyù Hoa naèm vaät xuoáng giöôøng. Naøng thôû haøo heån. Tuøng laáykhaên lau cho naøng. Haén chuøi con cu, roài naèm xuoáng moâït beânnaøng. Cu haén cöùng ngaéc. Töø chaäp toái ñeán giôø Hoa ñaõ ra nhieàulaàn, phaàn Tuøng chæ môùi xuaát tinh coù moâït laàn. Lyù Hoa ngoài daâïy,naém con cu cuûa Tuøng roài cuùi xuoáng lieám hai hoøn daùi. Naøng lieámtöø töø, caén nheï hoøn daùi roài lieám daàn leân con cu. Löôõi naøng lieámcon cu tay naøng tuoâït tuoâït noù. Moâït laùt naøng ngaâïm con cu Tuøng,roài duøng löôõi ñaùnh nheï vaøo choã quy ñaàu.Nöôùc nhôøn töø ñaàu cu ñaõ ròn ra. Lyù Hoa lieám ngay choã quy ñaàu.Noù ñoû höôøm höôøm. Naøng muùt muùt roài buù, caøng luùc caøng nhanhhôn, cu cuûa Tuøng khôûi söï giaät giaät. Lyù Hoa bieát raèng tinh khí saépbaén ra. Naøng ñaåy saùt con cu vaøo cuoáng hoïng, mieâïng ngaâïm, tayvuoát. Boãng Tuøng la leân : - Anh saép ra roài ñoù em.Roài töøng ñôït tinh khí baén vaøo cuoáng hoïng Lyù Hoa. Töøng ñôït,töøng ñôït. Lyù Hoa nuoát ngon laønh. Khi tinh khí ñaõ ra heát. Lyù Hoamôùi nhaû con cu ra, lieám nheï vaøo quy ñaàu khieán cho Tuøng nhaûynhoåm ngöôøi leân. Naøng lieám meùp roài noùi :
 • 15. 15 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình -Beùo quaù.CHÖÔNG 2Saùng sôùm hoâm sau Chín Tuøng chia tay Lyù Hoa heïn ngaøy giôøgaëp boïn Taây ôû sôû Hoái ñoaùi.Tuy thöùc gaàn troïn ñeâm ñeå laøm tình,nhöng hoâm nay Lyù Hoatroâng töôi roùi. Coù chaát ñaøn oâng vaøo coù khaùc. Hai ngöôøi laøm coângôû tieäm vaûi thaáy baø chuû töôi cöôøi vui veû thì raát ñoãi ngaïc nhieân.Thöôøng ngaøy baø vaãn quaïu quoï, cau coù chôù ñaâu coù vui veû nhötheá. Moâït ñieàu laï maø hoï khoâng ñoaùn ra.Chieàu nay Thu ñeán ñoaùn Lyù Hoa ñi aên, roài veà building CöûuLong, nôi ñaây Thu coù moâït caên phoøng roäng raõi. Thu laø baïn hoïccuûa Hoa töø luùc coøn hoïc ôû Marie Curie. Naøng hieän laøm cho moâïthaõng haøng khoâng. Thu ñaõ li dò choàng, baây giôø naøng soáng ñoäcthaân. Naøng baûo so1ng ñoâïc thaân thích hôn vì ñöôïc töï do muoánlaøm gì thì laøm. Naøng thuoâïc loaïi ña daâm neân coù raát nhieàu baïntrai. Chæ laø baïn trai thoâi, chöù khoâng oâng naøo ñöôïc naøng choïn laømboà ruoät. Vì naøng khoâng muoán coù chuyeän ghen tuoâng, tranh giaønhloâi thoâi. Hoâm naøo thích ai thì naøng ruû ngöôøi aâùy ñi khieâu vuõ roàiveà laøm tình. Ñoâi khi höùng naøng ruû hai gaõ veà moâït luùc. Dó nhieânhai ngöôøi ñöôïc choïn phaûi laø baïn vôùi nhau. Thu caám khoâng aiñöôïc toû ghen tuoâng vôù vaãn. Anh naøo môùi quen, chöa bieát tínhnaøng toû veû voà vaâïp vöøa gaëp hoâm tröôùc, hoâm sau töï ñoäng tìmnaøng laø bò naøng quaït ngay.Naøng noùi thaúng raát traéng trôïn : - Anh chæ laø ngöôùi tình moâït ñeâm cuûa toâi maø thoâi. Coønkhuya anh môùi trôû thaønh boà ruoâït cuûa toâi. Vaâïy ñöøng coù laåm caåm,ñeán laøm phieàn toâi. Lyù ra thì toâi coù theå gaëp anh moâït vaøi laàn nöõa.
 • 16. 16 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNhöng nay anh töï ñoäng laïi tìm toâi nhö theá naøy thì toâi phaûi giaõ töøanh luoân. Ñöøng bao giôø ñeán tìm toâi nöõa nghe chöa !Ñoâi khi, sau moâït ñeâm laøm tình, saùng ra naøng baûo thaúng vaøo maëtchaøng kia : - Anh chôi yeáu laém. Vaø anh cuõng khoâng bieát caùch buù nöõa.Vì caùi maõ ngoaøi cuûa anh, maø toâi ruû anh veà ñeâm qua. Toâi ñaâu coùngôø anh yeáu xìu nhö theá. Vaâïy töø nay mình baùi bai nhau luoânnghe. Gaëp laïi toâi baát kyø ôû choã naøo, anh neân lôø ñi, laøm nhö ngöôøixa laï, nhö vaâïy toát cho anh laãn toâi.Anh chaøng kia tiu nghæu nhö meøo bò caét tai, luûi thuûi ra veà. Do ñoùmaû Thu bò thieân haï ñaët cho caùi hoãn danh laø “Thu tuû laïnh”. Laïnhnhö nöôùc ñaù. Tuy nhieân, ñoái vôùi baïn gaùi thì naøng thaân maâït vuiveû laém. Naøng chôi thaân vôùi Lyù Hoa vaø moâït vaøi ngöôøi nöõa. Gaëpnhau ôû choã cuûa Thu hoï ñaáu hoùt töng böøng vaø keå cho nhau nghenhöõng cuoâïc phieâu löu trong vieâïc du hí tìm khoaùi laïc. Boä tö :Chuùc, Thu, Phöôïng vaø Hoa maø keå chuyeâïn ñi tìm khoaùi laïc thì keåhoaøi khoâng heát. Vaø hoï noùi tuïc nghe ñeán laïnh ngöôøi. Ñoù laø thoùiquen cuûa caû boán ngöôøi. Trong boán ngöôøi thì Hoa laø keû ít ñeán hoïpmaët nhaát vì naøng quaù baâïn roâïn coâng vieâïc, hai nöõa sôï phaûi nghenhöõng chuyeâïn meâ ly cuûa ba ngöôøi kia. Oâng choàng naøng ñaõ trôûthaønh baát löïc, naøng ñang thieáu ñaøn oâng maø laïi nghe hoï keå nhöõngvuï chôi suoát ñeâm thì naøng chæ coù nöoùc ñieân leân maø cheát ! Hoâmnay saün dòp boû nhaø ñi hoang vaø vöøa môùi ngoaïi tình ñeâm hoâmqua neân naøng môùi höùng thuù ñeå nghe boïn quyû caùi ñaâùu hoùt.Trong boïn thì Thu bieát nhieàu chuyeän cuïp laïc nhaát. Deã hieåu, laø vìnaøng ñang ôû trong building Cöûu Long, moät nôi noåi tieáng. Taøi töû,giai nhaân daâïp dìu keùo ñeán cao oác naøy. Ngöôøi thì ñeán tìm ñaøo, keûñeán gaëp keùp. Ñaøo vaø keùp trong cao oác naøy cuõng caëp boà vôùinhau.
 • 17. 17 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhCaùi muïc laøm tình ôû ñaây, khoâng laø chuyeän ñeå moïi ngöôøi xaàm xì,maø ngöôøi ta chæ xaàm xì khi khoâng thaáy ai lai vaõng ñeán phoøngAphoøng B .Thu vaø Hoa veà phoøng ñöôïc moâït laùt thì boïn Chuùc vaø Phöông keùoñeán. Keïo, möùt baùnh vaø traø ñöôïc baøy ra.Thu khai maøo : - EÂ tuïi baây bieát khoâng. Tuaàn tröôùc tao vöøa truùng soá. - Theá haû. Bao nhieâu ? Chia cho boïn tao vôùi.Caû boïn lau nhau.Thu cöôøi ngaët ngheõo : - Khoâng phaûi truùng soá ñoâïc ñaéc maø tao baét ñöôïc moâït boølaïc, môùi coù 18 tuoåi. Keùp nhí. Noù chöa heà chôi bao giôø coønnguyeân xi. Tao phaûi daïy noù töøng chuùt, cuõng hôi böïc mình. Vaøluïp chuïp laém. - Theá maøy coù daïy noù buù loàn khoâng? - Khoâng. Noù nhaùt nhö thoû ñeá. Vöøa chôi, vöøa run maø baétnoù buù thì ñeán teát cuõng chöa daùm thöïc haønh. Ñöôïc caùi buø laïi laønoù cöùng leân nhanh laém. Laàn ñaàu noù xòt xì daàu ra ngay khi cu noùvöøa cöùng leân, nhöng chæ 15 phuùt sau laø noù ñaõ cöùng trôû laïi. Laànthöù nhì, ñöôïc ñaâu chöøng vaøi ba phuùt. - Coù tieán boä ñaáy chöù. Nhöng noù ñuï ñöôïc maáy laàn? - Chôi caû ñeâm. Tao cuõng khoâng nhôù laø maáy caùi nöõa. Noùkhoûe laém. Tao ra lieân mieân. Khí cuûa noù vaø cuûa tao hoøa laãn chaûyöôùt suõng caùi khaên traûi giöôøng. Tao baét thaèng beù phaûi laáy khaênchuøi loàn ñeán maáy laàn. Noù laøm coâng vieäc moät caùch trònh troïng,baøn tay naâng niu aân caàn sôï laøm tao ñau.Phöôïng cöôøi reù leân : - Sau naøy ra ñôøi, chaêùc noù coù cô trôû thaønh moät chuyeân vieânchuøi loàn !Chuùc hoûi : - ÔÛ ñaâu maø maøy baét ñöôïc noù ?
 • 18. 18 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu cöôøi ruõ röôïi : - Noùi theá chöù noù coù phaûi boø laïc thöïc söï ñaâu., Chaúng laø taogaëp moâït keùp cuõ. Noù noùi coù thaèng em trai, thöù uùt, chöa bieát gaùi laøgì, noù muoán giao cho tao huaán luyeän. Tao nhaän lôøi nghe vì taocuõng toø moø muoâùn bieát trai taân noù nhö theá naøo. - Cu cuûa noù coù böï khoâng ? - Khoâng böï nhöng noù cöùng nhö cuûi. Khi noù ñuï tao, taothaáy ñaõ laém, söôùng laém.Phöôïng duï Thu : - Maøy coù theå heïn noù laàn nöõa khoâng? Cho tao höôûng caùixaùi nhì. Coù khi nöôùc nhì ngon hôn nöôùc ñaàu.Caû boïn cöôøi ngaët ngheõo.Lyù Hoa khoe : - Coøn tao, ñeâm hoâm qua tao vöøa môùi ngoaïi tình. - Theá haû ?Caû ba kieàu nöõ reo leân. - ÖØ öø ñaõ hôn moâït naêm nay tao chæ coù thuû daâm chöù coù chôicaùi naøo ñaâu, neân ñeâm hoâm qua tao nhö ñöoïc leân chín taàng maây. - Uûa sao laï vaäy ? Hôn moâït naêm nay maø teân Long noùkhoâng laøm maøy caùi naøo aø ? Saïo.Hoa treà moâi : - Moâùc xì. Noù baát löïc töø laâu roài. Tao khoâng muoán cho tuïibaây bieát ñoù thoâi. Vì tao xaáu hoå. Coù choàng baát löïc thì phaûi daáu, aidaùm khoe ra.Thu noùi, veû thöông haïi : - Toâïi nghieäp khoâng. Nhòn chôi caû hôn moâït naêm. Neáu maøycho tao bieát thì tao seõ phaùt cho maøy voâ soá keùp giaø coù treû coù.Chuùc toø moø : - Theá hoâm qua maøy chôi thaøêng naøo ? - Chín Tuøng . Noù chôi dai laém. Ñaõ laém.
 • 19. 19 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Noù coù bieâùt caùch buù loàn khoâng ? - Sao khoâng. Noù buù ñöôïc laém. Laïi lieám heát khí cuûa taomoãi khi tao ra. Tao cuõng coù buù noù hai laàn. Noù ñöôïc tao nuoát heáttinh khí thì sung söôùng laém.Caû boïn cöôøi oà.Phöôïng noùi : - Tao bieát teân Chín Tuøng. Troâng maët noù ñieám laém tuyraèng noù cuõng coù maõ ngoaøi. Maøy coi chöøng nhöõng teân coù veû ñieámñaøng ñeàu laø nhöõng ñöùa chæ muoán lôïi duïng ñaøn baø.Lyù Hoa nhuùn vai : - Thaây keä. Tao caàn ñaøn oâng ñeå traû thuø teân Long neân chonoù chôi ñeâm qua, theá thoâi tao cuõng xem noù nhö cong cuï. Coù theåtao seõ coøn gaëp noù nöõa vì noù bieát caùch laøm cho tao söôùng.Chuùc cuõng khoe thaønh tích : - Caùch nay vaøi tuaàn, tao gaëp laïi thaèng boà cuõ. Luùc coøn laøsinh vieân. Baûy naêm veà tröoùc tao ñaõ cho noù phaù trinh. Nay gaëp laïinoù, tao vaãn thích. Bôûi vaâïy, duø ñaõ coù choàng con tao cuõng leân ñichôi vôùi noù hai laàn. Tuïi baây giöõ kín chuyeän nghe. Thaèng choàngtao maø bieát ñöôïc thì chaéc laø phaûi li dò. Noù ghen kinh khuûng.Thu hoûi doø veà boâø cuõ cuûa Chuùc : - Theá noù chôi coù khaù hôn hoài noù phaù trinh maøy hay cuõngvaäy?Chuùc cöôøi cöôøi veânh maêït leân : - Khaù hôn nhieàu chöù. Hoài noù phaù trinh tao noù cuõng coù chuùtkinh nghieâïm roài, nhöng so vôùi baây giôø thì noù xa laém. Baûy naêmveà tröôùc noù khoâng bieát buù, baây giôø noù buù raâùt coù kyõ thuaät laïi ñoøichôi kieåu 69. Noù bieát duøng möôøi ngoùn tay cuûa noù ñaùnh ñaøn treânngöïc vaø hai caïnh söôøn cuûa tao khieán tao höùng leân ngay, khoângñôïi noù buù hay thuïc vaøo.
 • 20. 20 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Vì sao hoài aáy maøy cho noù phaù trinh maø roài khoâng laáy noù? Maøy coù theå keå cho boïn tao nghe noù phaù trinh maøy nhö theá naøokhoâng?Chuùc gaa5t ñaàu, uoáng moät taùch traø roài thong thaû thuaät laïi chuyeâïncuûa naøng vaø Vuõ : - Daïo aáy noù ñeo ñoåi tao saùt nuùt. Ngaøy naøo cuõng ñöa ñoùn,ñi xem haùt, ñi nhaûy. Thænh thoaûng laïi mua taëng vaøi ba thöù. Noùxin tao ban ôn cho noù nhöng tao cöù laàn löõa töø choái. Sau cuøng vìnoù van xin tao gheâ quaù neân coù moâït hoâm tao cho noù côûi quaàn aùovaø cho noù sôø soaïng hoân hít thoâi. Khoâng cho chôi. Luùc aáy taocuõng nöùng laém muoán cho noù nhöng tieâùc reû caùi maøng trinh , neânlaïi thoâi khoâng cho. Tuïi baây bieát khoâng luùc aáy noù cuõng côûi quaànaùo ra heát, cu cuûa noù ngoùc leân cöùng ngaét , nhöng bò tao ñaåy rahoaøi neân noù ñaønh chòu. Tao thaáy noù nöùng quaù khoâng nôõ ñeå chonoù thaát voïng, beøn hoûi noù coù caùch naøo laøm cho cu noù xìu xuoánghay chaêng ? noù lieàn naên næ baûo tao laáy tay vuoâùt vuoát cu noù, noùbaûo chæ moâ5t chaâ5p laø töï nhieân noù seõ xìu xuoâùng ngay. - Nghóa laø keùp baûo maøy suùc chai cho noù ? - Ñuùng luùc aáy tao maéc côõ quaù. Thuôû giôø tao coù naém cu ñaønoâng bao giôø. Nhöng hoâm aáy tao lieàu laøm thöû. Chæ moâït laùt laø noùbaén tinh khí ra chaûy xuoáng ñaày caû tay tao. Maâùy laàn sau heïn hoøvôùi noù tao khoâng ñeå cho noù daãn veà caên phoøng cuûa noù. Moâït hoâmnoù baûo tao - Anh môùi möôïn ñöôïc moâït cuoán phim 8 ly vaø caùi maùychieáu. Em ñeán xem phim khoâng? Tao hoûi phim gì noù noùi phimthuïy Ñieån. Toø moø tao theo noù luùc ngoài chôø noù söûa soaïn tao thaáytreân baøn coù maáy mieáng soâcoâla cuûa Nhaâït Baûn tao hoûi noù aên ñöôïckhoâng noù gaâït ñaàu , luùc phim ñöôïc chieáu leân taám vaûi traéng maø noùcaêng leân töøng tao hoâ1t hoaûng nhìn noù. Teù ra ñoù laø moâït cuoánphim con heo. Caûnh moâït caüp trai gaùi oâm nhau hoân hít vaø vaâ5t
 • 21. 21 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnhau xuoáng coû. Tao muoán baûo noù taét maùy, vì tao sôï khi xemphim tao seõ nöùng leân, nhöng tao chöa kòp noùi thì boãng thaáy côtheå tao noùng ran nhaát laø ôû phía döôùi aâm hoä. - Theá laø maøy maéc möu noù roài. - Maáy mieáng soâcoâla ñoù coù chöùa thuoác kích thích cöïcmaïnh. Tao bieát loaïi soâcoâla aáy maø. Coù taùc duïng aùc lieät ! - Luùc aâùy tao ñaâu coù bieát gì veà maáy mieáng soâcoâla. Tao chænghæ nhìn caûnh thaèng keùp trong phim noù buù loàn con boà noù neântao nöùng leân ñoù thoâi. - Roài sau nöõa. Noù ñeø maøy ra ñuï lieàn aø. - Khoâng noù galaêng laém. Oâm tao hoân hít vuoát ve laâu laém.Kyø laï laø luùc ñoù chính tao naên næ noù côûi quaàn aùo tao ra nhö caûnhtao vöøa thaáy trong phim. Noù côûi quaàn aùo cuûa noù nöõa roài oâm taosôø soaïng khaép nôi. Cuoán phim ñaõ döùt, maùy ñaõ töï ñoäng taét, nhöngtao chaúng caàn coi theâm nöõa. Baáy giôø tao vaø thaèng boà tao cuõngñang ñoùng phim chöù gì nöõa !Keå ñeán ñaây Chuùc cöôøi leân hinh hích. Naøng noùi : - Tuïi baây bieát khoâng vaøo phuùt ñoù tao coù caûm töôûng nhöngöôøi tao laø moâït noài nöôùc ñang soâi, tao nöùng quaù söùc töôûngtöôïng. Khi thaèng boà vöøa vuoát ve caùi mu laø tao ñaõ chaûy nöôùc rangay, ra nhieàu laém.Thu hoûi : - Keùp coù cuùi xuoáng buù maøy khoâng ? - Tao ñaõ noùi roài. Daïo aáy noù chöa buù loàn, chæ coù maáy caùixoa xoa, vuoát vuoâùt maø tao cuõng ñaõ phaûi leân tieâùng van xin noù ñuùtcu vaøo, vì tao nöùng quaù, nöùng kinh khuûng. Keùp ñuùt cu vaøo roàitao môùi ngöøng naên næ. Thaâït ra luùc noù ñuùt cu vaøo tao cuõng thaáyñau nhöng tao nghieán raêng chòu ñöïng cho noù ñaâm thuûng maøngtrinh. Coù theá côn nöùng cuûa tao môùi haï xuoáng. Vaø ñeán luùc ñoù taomôùi thaáy ñau raùt !
 • 22. 22 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Maøy aên ñeán hai mieáng soâcoâla Nhaät Boån thì laøm saomaø khoâng nöùng nhö ñieân.Caû boïn laïi cöôøi ruõ röôïi.Thu ñöa ra moâït ñeà nghò haáp daãn : - Boïn töù quaùi boïn mình hoâm naøo phaûi toå chöùc moâït caùiparty ñoâïc ñaùo vöøa coù muïc ñôùp hít, vöøa coù muïc nhaûy ñaàm laïi coùmaøn chôi hoäi ñoàng nöõa. Tuïi baây coù daùm döï khoâng ?Chuùc noùi : - Choàng tao noù ghen laém, tao chòu thua maø noù hay ñöôïcnoù seõ gieát tao.Hoa vaø Phöôïng baèng loøng tham döï.Thu tieát loâï : - Tao ñaõ töøng tham döï party hoâïi ñoàng, ñaõ laém roài tuïi baâyseõ meâ ngay.Hoa nghe noùi thích laém. Vì naøng ñang caàn chôi. Naøng caàn coùnhieàu ñaøn oâng ñeå traaû thuø oâng choàng baát löïc.Phöôïng hoûi : - Seõ toå chöùc ôû ñaâu vaø ñoâï bao nhieâu caëp ? - Tao seõ möôïn moâït caùi villa thaät lôùn. Hai vôï choàng chuûnhaø cuõng seõ tham döï cuoäc chôi. Nhhö vaâïy mình chæ caàn môøi vaøiba caëp nöõa, dó nhieân laø phaûi tìm ba teân keùp cho ba ñöùa mình.Hoa ngaây thô hoûi : - Theá trong maøn hoäi ñoàng caùc caëp coù quyeàn thay ñoåi ñaøokeùp vôùi nhau khoâng?Thu cöôøi ngaát : - Maøy khôø laém ñaõ baûo laø hoäi ñoàng maø. Ñaøo laø cuûa chung.Keùp muoán chôi em naøo laø em ñoù phaûi chôi, khoâng coù quyeàn töøchoái, bieát chöa?Noùi chuyeän moät laùt roài caû boïn chia tay. Hoa ôû laïi nguû chung vôùiThu.
 • 23. 23 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNaøng döï ñònh seõ ôû ñaây luoân neáu choàng naøng khoâng ñeán naên næ.CHÖÔNG 3 Coù leõ oâng Vaên Long khoâng ghen neân oâng cöù ñeå maëc keâï baøLong ñi hoang. Oâng töï baûo : “Noù coù muoán li dò mình cuõng ñoàngyù.” Oâng coù cô sôû rieâng, baø cuõng coù cô sôû rieâng, khoâng phaûi chiacuûa caûi gì caû. Oâng bieát baø ñoøi boû ñi hoang vì oâng baát löïc töø moâïtnaêm nay oâng chaúng heà rôù tôùi baø. Oâng nghó cöù ñeå noù ñi kieám trainoù chôi cho söôùng th6eù laø oâng ñöôïc yeân thaân.Nhôù tôùi nhieäm vuï huït thaàu lieân mieân oâng thôû daøi söôøn söôït. Oângbieát roõ nhöõng ñoàng nghieäp cuûa oâng sôû dó hoï truùng thaàu laø vì hoïdaâng vôï, hoaëc em vôï, chaùu gaùi cho maáy thaèng Taây coù quyeàntheá. Caùi vuï chia tieàn lôøi ñaõ ñaønh nhöng aùc noãi maáy thaèng Taây coùquyeàn haønh ñeàu thích gaùi. Maø phaûi laø gaùi nhaø laønh, hoaëc laø vôï,con cuûa nhöõng ngöôøi muoán xin aân hueä chöù coøn ñöa gaùi ñieám chonoù noù cheâ vì noù nhìn, hoaëc noùi chuyeâïn moâït laùt laø bieát ngay ñoù laøgaùi ñieám. Tuïi thöïc daân tinh ranh hôn quyû. Phaàn oâng khoâng coùem vôï, chaùu vôï gì raùo coøn baø vôï thì oâng chöa kòp noùi baát cöùchuyeâïn gì baø cuõng noùi laûng sang chuyeâ5naøng khaùc vaø boû ñi. Nhötheá laøm sao oâng daùm noùi caùi söï bí maâït veà chuyeän ñaáu thaàu. Oângkhoâng coù maùu ghen, baø vôï oâng laïi ñeïp, thì caùi vuï duøng vôï ñeå ñigiao thieâïp vôùi Taây ñaâu coù gì trôû ngaïi. Ngaët noãi laø oâng khoângdaùm ñeà nghò vôùi baø ñoù thoâi.Oâng goïi Taùm, taøi xeá rieâng cuûa oâng vaøo ñeå nhôø vieâïc. Taùm laø moâïtthanh nieân môùi 21 tuoåi, troâng khaù ñeïp trai.Oâng Vaên Long :-Taùm, keå töø ngaøy mai, em laáy xe gaén maùy ñi ra ñöùng vaån vô gaànchoã tieäm vaûi cuûa baø nhaø vaø doø xeùt xem baø ñi ñaâu, nguû ôû ñaâu, coùñaøn oâng ñi vôùi baø khoâng. Nghóa laø em ñoùng vai moâït thaùm töû
 • 24. 24 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhduøm cho qua. Töø ngaøy mai, qua seõ töï laùi laáy xe, ñeå cho emthoâng thaû ñoùng vai troø thaùm töû nghe chöa. Ñöøng tieát loâï cho conSaùu (chò beáp) noù bieát. Moãi ngaøy veà baùo caùo cho qua hay töï söï.Taùm taøi xeá vaâng lôøi.Hoâm sau, haén laûng vaõng ôû khu Charner gaàn tieäm vaûi Long Hoacuûa baø Long , töùc Lyù Hoa ñeå doø xeùt. Haén ñöùng beân kia ñöôøngnhìn sang heã thaáy coù ngöôøi ñaøn oâng naøo vaøo tieâïm troø chuyeänñeàu ñeå yù xem coù phaûi ngöôøi quen khoâng. Haén coù thaáy ChínTuøng nhöng Taùm taøi xeá khoâng quen maët laïi coù vaøi thanh nieânchöøng 20, 21 tuoåi ñöôïc baø Long keùo vaøo phoøng giaáy ôû phía trongñeå troø chuyeâïn hay laøm gì ñoù haén khoâng bieát.Taát caû ñeàu ñöôïc Taùm taøi xeá baøo caùo vôùi oâng Long. Oâng naøythaáy Taùm coù veû ñaéc löïc neân moùc tuùi chi theâm cho môù tieàn, goïilaø ñeå aên uoáng trong khi thi haønh phaâïn söï.Ñöôïc ba ngaøy thì Lyù Hoa phaùt giaùc ra söï hieän dieâïn cuûa Taùm taøixeâù. Aø thì ra thaèng chaû cho teân taøi xeá ñi theo doø xeùt mình ñaây. BaøLong nghó buïng nhö theá. Laäp töùc baø nghó keá hoaïch ñeå laøm ñoáiphöông bò laïc höôùng.Lyù Hoa goïi ñieän thoaïi cho Chín Tuøng baûo haén ñöøng leân tieâïm, seõheïn nôi khaùc.Baø cuõng thoâng tin ngay cho maáy teân thanh nieân vaãn ñeán tieämgoïi baø laø chò xöng em, nhöng chuû yù laø ñeå taùn tænh baø .buoåi chieàu baø khoâng laùi xeá ñeán thaúng cao oác Cöûu Long nöõa maøgôûi xe taïi ga ra Charner roài chôø Thu ñeán ñoùn. Thu nghe Lyù Hoathuaâït laïi vuï thaèng Taùm taøi xeá thì cöôøi ngaát.-Neâùu tao ôû ñòa vò maøy thì tao goïi thaèng taì xeá aáy vaøo tieâïm vaøbaûo noù : vì oâng cuûa maøy baát löïc neân chò phaûi boû nhaø ñi vôùi trai.Em khoâng vieâïc gì phaûi theo doø xeùt chò, cöø veà baùo caùo thaúng vôùioång laø chò coù voâ soá baïn trai xem oång laøm gì.
 • 25. 25 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Nhöng tao muoán thaéng kieâïn neáu haén laøm ñôn ly dò, vaäy noùi nhömaøy seõ khoâng oån tí naøo. Noù seõ möôùn thaùm töû thöù thieät vaø thöøatheo doõi vaø baét quaû tang tao vaøo phoøng nguû vôùi Chín Tuøng hayvôùi ai ñoù thì tao thua kieän ngay, vì tao can toâïi ngoaïi tình.Thu ngaãm nghó :-ÔØ nhæ. Hay laø ... maøy duï doã thaèng Taùm taøi xeâù.-Noùi baâïy. Chaúng leõ tao cho thaèng taøi xeá chôi ?-Thieáu gì caùc baø nhaø giaøu, vôï oâng lôùn vaãn cho taøi xeá chôi, maøykhoâng bieát aø ? Thaèng Taùm coøn treû laïi ñeïp trai thì maøy cho noùchôi ñeå keùo noù veà phe maøy coù gì quaù ñaùng ñaâu. Noù veà baùo caùolaùo thì choàng maøy muø tòt luoân, tha hoâø cho maøy töï do.Lyù Hoa nghó ngôïi “thaèng Taùm coøn trai treû, laïi ñeïp maõ cho noùchôi cuõng ñöôïc.”Roài Lyù Hoa nghó ñeán chuyeâïn phaûi traû thuø oâng Long. Naøng noùithaàm “öø roài tao seõ cho thaèng taøi xeá noù chôi cho mi xaáu hoå. Ly dòthì ly dò sôï quaùi gì.” Lyù Hoa nghó vaäy vaø baûo Thu :-Neâùu tao duï doã thaèng Taùm taøi xeâù thì maøy coù cho tao möôïnphoøng cuûa maøy khoâng?-Chaéc chaén laø ñöôïc.Roài Hoa cuøng Thu baøn thaûo keá hoaïch. Thu noùi :-Tao coù quen thaèng coø, caûnh saùt tröôûng quaän I ñeâû tao nhôø noù huøthaèng taøi xeá cuûa maøy, roài maøy laõnh noù ra, theá laø noù phaûi theophe maøy, trung thaønh vôùi maøy. Vaû laïi nhö noù coù moâït baø chuû xinhñeïp nhö maøy cho chôi thì noù coøn ñoøi hoûi gì nöõa.Hoâm sau Taùm taøi xeâù ñang ñöùng chuùi muõi voâ tuû kính cuûa moâïttieäm baùn vaøng vaø ñoàng hoà thì boãng coù ngöôøi voã vai :-Anh laøm gì maø loanh quanh khu vöïc naøy töø boán ngaøy nay ? Toâilaø thaùm töû thuoäc caûnh saùt quaâïn I, ñaây laø theû hình söï cuûa toâi. Anhñöa caên cöôùc cho toâi xem.Taùm taøi xeâù xanh maët. Haén moùc caên cöôùc ra trình :
 • 26. 26 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Thöa thaày, toâi khoâng phaûi Vieät Minh hay coù yù gì gian. Toâi laø taøixeá cho baø chuû tieäm vaûi ôû beân kia ñöôøng, toâi chôø tôùi giôø chôû baûveà nhaø.-Ñeå anh coù noùi laøo hay khoâng. Toâi phaûi ñöa anh veà quaän caûnhsaùt ñeå söu tra ñaõ, xong toâi xeõ goïi baø chuû cuûa anh ñeå laõnh anh veà.Sau khi laõnh thaèng Taùm ra khoûi cuoäc caûnh saùt Lyù Hoa doïa haén :-Oâng coø noùi em coù teân hoï gioáng teân moät thaèng coù thaønh tích baáthaûo. Oång baûo chò phaûi laøm giaâùy baûo laõnh oâng môùi cho em veâø ñoù,sao em lôûn vôûn ôû choã aáy. Aø maø chò bieát roài phaûi oâng choàng cuûachò sai em ñi rình raâïp chò ñoù khoâng. Höø em daïi quaù, boä em töôûngai cuõng laøm thaùm töû ñöôïc hay sao.-Daï em ñaâu daùm. Taïi oång baûo em phaûi theo canh chöøng baø sôïbaø bò tuïi löu manh noù giaät boùp hay giaät ñoàng hoà giaây chuyeàn chöùnaøo em ñaâu daùm laõnh phaän söï rình baø ñaâu.Lyù Hoa quaùt :-Ñöøng noùi laùo. Coù muoán thì chò baûo oâng coø nhoát em luoân khoâng.Thoâi, leân laùi xe ñöa chò veà tieäm. .5 giôø chieàu, Lyù Hoa baûo Taùmtaøi xeâù veà baùo caùo laùo vôùi oâng Long, ñöøng ñaû ñoâïng gì ñeán vuï baét,roài ñeán nhaø haøng Meâkoâng ôû chôï cuõ gaëp laïi.Lyù Hoa bieát Taùm taøi xeâù chöa coù vôï con neân baûo haén :-Em veà choã chò ñeâm nay. Oâng coø baûo chò phaûi luoân luoân canhchöøng em, caû ngaøy laãn ñeâm. Baát cöù luùc naøo oâng cuõng coù theå goïiñieän thoaïi ñeán thaêm chöøng. Oâng cuõng nghi luoân caû oâng choàngcuûa chò, töùc laø oâng chuû cuûa em ñoù. Em lieâïu maø giöõ thaân.Taùm taøi xeâù töôûng thaät neân sôï run. Haén ñöoïc baø chuû goïi cho moâïtdóa côm gaø roâti, moâït chai lave 33.Aên xong Taùm taøi xeâù laùi chieác xe rieâng cuûa Lyù Hoa veà buildingCöûu Long.Thu giaøu kinh nghieäm neân ñaõ laùnh maët. Luùc ôû quaän caûnh saùtcuøng vôùi Lyù Hoa naøng ñaõ nhìn thaáy thaèng Taùm. Naøng baûo thaàm
 • 27. 27 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình: “troâng thaèng naøy ñeïp trai ñaáy chöù vaø coù veû khoûe maïnh. Ñeå chocon Hoa laøm thòt noù tröôùc roài tôùi phieân mình sau. Xaøi maáy ñöùacon nít naøy ñôõ raéc roái. Chæ phaûi toâïi noù thieáu kinh nghieäm, luïpchuïp nhö thaèng nhoû 18 maø mình haønh haï hoâm tröôùc.”Phoøng cuûa Thu laø loaïi phoøng lôùn, ôû taàng döôùi coù nhaø taém vaø ñuûtieän nghi chöù khoâng nhö caùc phoøng nhoû ôû maáy taàn gtreân.Lyù Hoa baûo thaèng Taùm :-Em vaøo phoøng taém, taém röûa ñi. Nhaø naøy coù saün pigiama ñaønoâng, ñaây em caàm laáy boä naøy ñeå taém xong maëc vaøo, coù saün daàuthôm trong phoøng taém em cöù laáy maø xaøi.Taùm taém xong Lyù Hoa baûo noù ngoài chôø ôû caùi gheá xích ñu nghenhaïc, coøn naøng thì vaøo phoøng taém.Baøi haùt : “ñuøng cheøo laïi ñaây coâ laùi ñoø ôi, döøng cheøo laïi ñaây giaâyphuùt ñöøng bôi, cho toâi sang vôùi beân soâng vaéng, bôø ñeâm xa vaéng,khaùch sang mình toâi.” Ñang ñöôïc phaùt töø caùi maùy thu thanhkhieán thaèng Taùm laéng nghe thích thuù. Nhöng boãng noù giaâït mìnhvì noù vöøa nhìn thaáy hình aûnh baø chuû loà loä hieän ra trong taámkieáng gaén xeùo loái vaøo nhaø taém.Cheát chöa. Noù töï nhuû thaàm baø chuû vaøo thay ñoà trong phoøng taémmaø laïi khoâng ñoùng cöûa neân caùi kieáng phaûn chieáu cho thaáy roõraøng laø baø ñang côûi truoàng.Taùm phaân vaân maáy phuùt roài quyeát ñònh leân tieáng :-Baø chuû baø queân ñoùng cöûa phoøng taém laïi ñaáy.Coù tieáng Lyù Hoa voïng ra :-Chò bieát roài, ôû ñaây khoâng coù ai ñoùng cöûa phoøng taém laïi heát. Chæcoù em laø ngöôøi nhaø queâ neân taém môùi ñoùng cöûa.Taùm nín thinh. Noù nghæ ôû nhaø baø thì coù ai daùm leân laàu nhìn vaøophoøng taém cuûa baø ñaâu maø caàn ñoùng cöûa. Coøn ôû ñaây ñang coùmình ngoài maø baû cuõng coi nhö khoâng coù ai caû. Oái maáy ngöôøi naøy
 • 28. 28 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhhoï vaên minh hoï soáng theo Taây, hoï ñaâu coù lyù gì ñeán caùi vuï maëcñoà hay khoâng.Haén laïi lieác nhìn leân taám kieáng . haén thaáy baø chuû coù thaân hìnhthon ñeïp quaù. Da baø traéng muoát. Ngöïc baø no troøn troâng gioánghai traùi böôûi Bieân Hoaø. Buïng phaúng lyø chöù khoâng ñaày môõ, coùnaây gioáng buïng maáy baø soàn soàn.Coøn caùi khu tam giaùc coù loâng ñen ñen troâng haáp daãn laøm sao.Thaèng Taùm chöa coù vôï nhöng cuõng coù con boà baùn cheø, teân laøcon Tö, con nhoû naøy ñaõ cho noù chôi, luùc aáy caû hai ñöùa ñeàu chöañöùa naøo bieát muøi ñôøi neân caùi vuï laøm tình noù luïp chuïp döõ laém.Thaèng Taùm so saùnh : mu cuûa baø chuû ñeïp hôn mu cuûa con Tö, vìloâng raäm hôn, caùi goø cao hôn.Taùm taøi xeâù noùi nhoû ñuû cho moät mình haén nghe : Mình cöù ngôõ caùimu cuûa ngöôøi ñaøn baø naøo cuõng gioáng nhau ñaâu coù deø caùi mu cuûabaø chuû ñeïp hôn caùi mu cuûa con Tö cheø thöng nhieàu. Loâng mucuûa con Tö thöa thôùt quaù vaø noù suoâng ñuoät chöù ñaâu coù hôi quaênnhö cuûa baø chuû. Chaéc loâng cuûa baø meàm laém.Boãng Taùm nhaän thaáy con cu cuûa noù ñaõ ngoãng leân töï hoài naøo !Phaûi roài taïi vì noù nhìn thaáy baø chuû côûi truoàng thì thích laém chöùnhöng neáu con cu cuûa noù cöông leân maõi chaéc noù khoâng chòu noåi!Coù tieáng bì boõm trong boàn taém. Taùm suy nghó : ôû ñaây coù moãimoâït caùi giöôøng. Roài toái nay mình nguû ñaâu. Chaéc laø phaûi nguû treâncaùi gheá daøi naøy. Noù thaáy hôi yeân taâm vì cu noù ñaõ xìu xuoâùng.Nhìn leân taám kieáng noù laïi thaáy baø chuû töø trong boàn taém böôùc ra.Baø ñang lau mình cho khoâ. Xong baø maëc vaøo ngöôøi caùi aùochoaøng may baèng loaïi vaûi khaên taém roài böôùc ra.Thaèng Taùm ñang nghó ngôïi veà caùi chuyeän khoâng thaáy baø chuûmaëc quaàn aùo loùt thì Lyù Hoa ñaõ ôû tröôùc maët noù. Naøng baûo noù :
 • 29. 29 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Chò nghe oâng chuû cuûa em noùi em coù bieát ñaám boùp, oång noùi emñaám hay laém, vaäy chò muoán nhôø em ñaám boùp coù ñöôïc khoâng ?Chò thaáy ñau löng nhöùc chaân quaù.Ngöøng moâït vaøi giaây roài Lyù Hoa baûo Taùm :-Nhöng maø ñaám boùp thì em phaûi côûi boä pigiama ra chæ maëcxaøloûn thoâi. Maëc nhieàu quaàn aùo noù vöôùng laém khoâng toát ñaâu.Thaèng Taùm uù ôù, noù khoâng muoán côûi boä pigiama ra vì noù sôï lôõ cucuûa noù laïi ngoãng leân baát töû thì nguy quaù. Nhöng noù sôï baø thaáynoù chaúng daï thöa vaø laøm theo meänh leänh.Taùm côûi boïâ pigiama xong , quay laïi thì thaáy baø Long ñaõ naèm saáptreân giöôøng. Treân ngöôøi baø chaúng coøn maûnh vaûi naøo che heát.Caùi aùo choaøng ñaõ bò vöùt moät xoù. Nhìn ñoâi moâng troøn tròa, caëpñuøi daøi, caø caùi löng thon thon traéng muoát cuûa baø chuû khieán thaèngTaùm meâ maån. Noù ñang ngaém thaân theå baø Long thì baø ñaõ quaùtnhoû :-Coøn chôø gì nöõa ñoù Taùm. Leo leân ñaám boùp cho chò ñi. Con trai gìmaø chaäm chaïp theá !Taùm hoaûng hoát voäi leo leân giöôøng, ngoài saùt beân löng baø chuû vaøkhôûi söï ñaám. Noù caûm thaáy da thòt cuûa baø chuû töôi maùt quaù, sôø tôùiñaâu nghe maùt röôïi tôùi ñoù. Môù toùc daøi cuûa baø xoõa moät beân, ñeå loäcaùi gaùy traéng ngaàn. Taùm vuoát caùi gaùy roài baøn tay töø töø vuoátxuoáng xöông soáng. Noù laøm nhö vaäy ñeán laàn thöù nhì thì nghetieáng thôû daøi cuûa baø chuû.Noù duøng soáng baøn tay chaët chaët baèm baèm treân löng töø vai xuoánggiaùp ranh cuûa ñoâi moâng. Noù laøm caøng luùc caøng nhanh vaø maïnhhôn. Xong roài ñeán maøn ñaám. Baø Long caûm thaáy khoan khoaùilaém. Qauû thaät thaèng nhoû naøy coù maøn ñaám boùp. Ñieäu naøy naøngphaûi baét noù ñaám boùp daøi daøi. Nhöng khoâng hieåu noù coù bieát caùchchôi hay khoâng? Hay noù coøn laø moâït trai taân ? Nhöng naøng nghónoù ñaõ 21 tuoåi roài, leõ naøo noù chöa chôi ñöùa con gaùi naøo caû. Baây
 • 30. 30 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhgiôø ñoâi baøn tay thaèng Taùm ñang xoa naén khaép caùi löng ong cuûabaø Long. Naøng caûm thaáy lô mô, thoaûi maùi vì gaân coát ñaõ daõn ra.Nhöng chôït naøng nghó raèng Taùm chöa ñuïng hai bôø moâng cuûanaøng. Nghó vaâïy naøng quay ñaâøu veà phía sau baûo thaèng Taùm :-Em khoâng ñaám boùp hai caùi moâng cuûa chò aø ?-Daï, daï ñeå em laøm.Thuôû giôø ñaám boùp cho caû ñaøn oâng laãn ñaøn baø, Taùm ñaâu coù naénhay xoa naén ñoâi moâng. Noù hôi chaàn chöø nhöng sôï bò raày neân voäivaøng ñaám ñaám xoa xoa ñoâi moâng troøn laún, xinh xaén cuûa baø chuû.Nhöng tay noù hôi run vì hôi noùng töø ñoâi moâng chuyeàn sangkhieán cho noù caûm thaáy khoan khoaùi roài con cu cuûa noù ngoùc leân ,ngoùc leân raát nhanh. Nhìn xuoáng ñaùy quaàn xaø loûn Taùm thaáynguuy quaù. Baø chuû maø thaáy noù nöùng leân nhö theá thì seõ naït noùsao daùm coù yù nghó xaèng baäy phaïm thöôïng ñoái vôùi baø.Thaèng Taùm nhôù laïi laø thöôøng ngaøy ôû nhaø, baø chuû haùch laém. Heátquaùt thaùo oâng chuû, laïi la raày chò beáp vaø caû noù nöõa, noù cuõng töøngbò baø keâu maøy tao chi tôù chôûi bôùi um suøm chöù baø ñaâu coù töû teá gìñoái vôùi noù. Sao baây giôø giaän choàng boû nhaø ra ñi baû laïi noùi naêngoân toàn, deã thöông nhö theá naøy. Vaø baây giôø baø coøn laïi côûi truoàngra naèm ñaây ñeå cho noù xoa naén. Noù nghó : Baø chuû naøy laø ngöôøi kyølaï. Ôû nhaø thì döõ daèn nhö baø chaèng maø ôû ñaây thì deã thöông. Coùtheå laø ôû nhaø vì caàn phaûi “trò” oâng chuû neân baø môùi laøm oai nhötheá cuõng khoâng chöøng.Lyù Hoa ñang suy nghó lan man . ñoâi baøn tay cuûa thaèng Taùm xoanaén ñieäu ngheä quaù khieán cho naøng höùng leân nhanh laém. Naøngnghe nhö töø phía aâm hoä coù nhöõng tín hieäu phaùt ñi, baùo ñoäng raèngsaép söûa nöùng leân roài. Phaûi duï doã thaèng Taùm môùi xong. Naøng noùithaàm trong buïng “neáu maáy böõa tröôùc maø mình khoâng gaëp ChínTuøng vaø cho haén chôi troïn ñeâm thì coù theå tha thöù cho thaèng
 • 31. 31 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm ñeâm nay, chöù mình vöøa aên ñoù, laøm sao nhòn ñöôïc nöõa”.Vöøa nghó ñeán ñaây thì naøng ñaõ nöùng leân thaät söï roài.Luùc naøy thaèng Taùm ñang xoa xoa, naén naén caëp ñuøi non cuûa LyùHoa. Noù cuõng caûm thaáy khoù chòu trong ngöôøi laém . cu cuûa noù ñaõcöông cöùng leân heát möùc roài.Thöôøng khi moãi laàn heïn hoø vôùi con Tö cheø thöng thì chæ caàn nhìnthaáy con Tö traàn truoàng naèm treân giöôøng laø cu noù ñaõ ngoãng leânroài, sau vaøi phuùt hoân hít laø noù xaùp traän lieàn. Baây giôø ngoài caïnhmoâït ngöôøi ñeïp cuõng khoâng coù maëc quaàn aùo, maø tay noù ñang xoanaén sôø moâng sôø ñuøi ngöôøi ñaøn baø aáy thì baûo sao cu noù khoângcöông leân cöùng nhö khuùc caây.Chôït Lyù Hoa thoø tay traùi ñaët ngay vaøo ñaùy quaàn cuûa Taùm. Naøngnhaän ra raèng con cu cuûa Taùm ñaõ cöông leân töï hoài naøo, cöùngngaéc. Thaèng Taùm bò chaïm nhaèm nhöôïc ñieåm, nhoåm haún ngöôøileân. Lyù Hoa taèng haéng :-Baây giôø chò muoán em xoa naén ngöïc vaø buïng.Noùi xong naøng lieàn trôû mình naèm ngöûa, hai chaân daïng ra. Mucuûa naøng ñaõ nôû vì nöùng. Nöôùc nhôøn ñaõ ròn ròn. Muøi ñaøn baø toûa ratöø aâm hoä naøng thoaûng bay leân muõi thaèng Taùm khieán noù ngaâyngaát. Noù nhìn chaèm chaëp vaøo caùi aâm hoä. Haáp daãn hôn caùi cuûacon Tö nhieàu laém. Lyù Hoa nhìn thaáy noù nhìn vaøo caùi mu cuûanaøng khoâng chôùp maét thì thích chí laém. Naøng lieác veà phía haï boäcuûa thaèng Taùm. Cu noù ngoùc ngoùc laøm cho ñuõng quaàn xaø loûnphaäp phoàng leân xuoáng. Naøng bieát tröôùc sau gì naøng cuõng laømthòt thaèng nhoû naøy. Naøng noùi thaàm : ñeå mình doø xem noù ñaõ bieátchôi chöa. Nghó ñoaïn naøng ra leâïnh :-Xoa vaø naén boùp ngöïc vaø buïng chò ñi. Mau leân.Thaèng Taùm tuaân leänh. Hai baøn tay noù xoa nheï treân ngöïc LyùHoa. Naøng thôû daøi ñoùn nhaän hôi noùng töø hai baøn tay thaèng Taùmmoâït caùch khoan khoaùi.
 • 32. 32 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Duøng hai baøn tay boùp boùp vuù cuûa chò ñi. Boùp nheï.Hai ñaàu nuùm vuù cuûa Lyù Hoa ñaõ cöông leân, vì ñang nöùng.-Duøng maáy ngoùn tay se se ñaàu vuù cuûa chò.Thaèng Taùm raêm raép tuaân leänh. Tay noù boùp vuø, tay kia se se ñaàuvuù cuûa baø chuû.Noù nghó chò beáp maø thaáy noù luùc naøy thì chò seõ kinh ngaïc laém. BaøLong noåi danh laø keû haùch dòch vôùi ngöôøi laøm, maø baây giôø laïi ñeåcho noù boùp vuù. Nghó cuõng laï.Lyù Hoa ñaõ baét ñaàu thôû doàn daäp. Hôi thôû naøng gaáp ruùt nhö ngöôøiñöùt hôi. Maët naøng ñoû böøng, naøng lim dim caëp maét. Naøng khôûi söïdoø hoûi :-Taùm aø, töï thuôû giôø em ñaõ coù boà chöa ?-Daï coù roài.Boà cuûa em laø con tö baùn cheø thöng .Noù ôû chung xoùmvôùi em.-Theá hai ñöùa ñaõ nguû vôùi nhau chöa ?-Daï..daï roài .Taùm ngöôïng ngaäp traû lôøi.-Nghóa laø em ñaõ chôi con Tö roài.-Daï .-Noù laø con gaùi hay ñaõ moät ñôøi choàng?-Daï,luùc em gaëp noù thì noù coøn con gaùi nguyeân xi.Luùc aáy em cuõngchöa bieát gì veà ñaøn baø.Hai ñöùa ñeàu laø tay mô,luïp chuïp laém.Lyù Hoa cöôøi khuùc khích:-Vaäy laø em ñaõ bieát muøi ñaøn baø roài.Hai ñöùa caüp vôùi nhau ñöôïcbao laâu?-Da tính ñeán nay cuõng ñaõ gaàn hai naêm.-vaäy laø em ñaõ raønh ñaøn baø roài,ñaâu coøn laø tay mô nöõa.Em thaáythaân theå cuûa chò coù ñeïp baèng ngöôøi cuûa con Tö boà em khoâng?Taùm thaät thaø:
 • 33. 33 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Daï con boà em thuoäc loaïi con nhaø bình daân laøm sao noù coù theåsaùnh vôùi baø ñöôïc.Da noù ñaâu coù traéng nhö baø.Maët noù thì thua baøxa laéc.Noù laøm gì coù tieàn ñi mó vieän nhö baø chuû.Lyù Hoa haøi loøng laém.Naøng môû cuoäc taán coâng ngay.Naøng caàmmoät tay cuûa thaèng Taùm,ñeå baøn tay leân aâm hoä:-Xoa xoa caùi choã naøy cuûa chò.Baogioø chò baûo ngöøng môùi ñöôïcngöøng nghe chöa.Thaèng Taùm haù hoác moàm.Noù khoâng ngôø baø chuû laïi baét noù phaûixoaxoa caùi mu cuûa baø.Tay noù vöøa xoa ñöôïc moät vaøi phuùt gì ñoù treân môù loâng quaênquaên,thì daàm thuûy chaûy ra aoø aït.Thaèng Taùm bieát baø chuû ñangsöôùng.Noù lieác thaáy baø lim dim maét,thôû gaáp ruùt.Boãng Lyù Hoa vuït hoûi:_Em coù bieát caùi choã em ñang xoa xoa ngöôøi ta goïi laø gì khoâng?Thaèng Taùm ñoû maët.Noù ngöôïng ngaäp, aáp uùng.con Tu cheø thöngmoãi khi muoán noù vuoát ve caùi aáy thì baûo noù:”anh nöïng chim cuûaem ñi”nhöng khi naøo nhaéc ñeán con baûyhoät vòt loän,laø ñöùa ñangtheo ve vaõn thaèng Taùm,ñònh giöït boà cuûa noù,thì con Tö nhaûy leânñoång ñoång:“Noù muoán giöït anh trong tay em haû? Noù saép tôùi soá roài.Boä noù coùhai caùi loàn hay sao maø gaëp noù laø anh cöù saùp laïi noùi chuyeän vôùinoù? Em seõ raïch maët ,raïch luoân caùi loàn cuûa noù neáu em baét gaëp noùnguû vôùi anh”,Vaäy teân cuûa caùi naøy goïi laø...Taùm ngaãm nghó...laøchim maø cuõng laø loàn.Nghó vaäy noù traû lôøi baø chuû:-Daï...daï,caùi choã naøy haû baø chuû?Em nghe goïi laø... chim-Noù coù loâng nhöng ñaâu coù caùnh,ñaâu coù bieát bay maø goïi noù laøchim.Em coù nghe ngöôøi ta goïi noù baèng danh töø khaùc khoâng?
 • 34. 34 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm suy nghó raát nhanh:coù ngöôøi goïi noù laø cua.Nghó vaäy noù laïiñaùp:-Daï coù ngöôøi goïi noù laø cua.-Noù ñaâu coù caøng, coù chaân,ñaâu coù bieát boø maø goïi noù laø cua.Nghekhoâng suoâi tai...Thaèng Taùm chòu thua.Caùi baø chuû nayø hoâm nay sao hoûi caéc côù,khoù khaên nhö theá naøy.Noù ñang höùng thaáy moà maø cöù hoûi quanhco.Laøm sao noù khoâng bieát?Ngöôøi trong giôùi bình daân ôû xoùmnoù,khi noùi chuyeän tieáu laâm vôùi nhau vaãn goïi caùi aáy laø caùi loàn,nhöng nhöõng ngöôøi nhaø giaøu nhö baø chuû ñaây chaéc khoâng xaøidanh töø aáy, chaéc laø hoï xaøi danh töø khaùc.Thaáy thaèng Taùm laëng thinh,Lyù Hoa caøng thích chí,naøng cöôøi roønraõ:-Hieän giôø trong phoøng naøy chæ coù chò vôùi em.Chò thì ñang côûitruoàng,vaäy em coøn maéc côõ gì maø khoâng noùi ñuùng teân cuûa noù cho chònghethöû?Thaèng Taùm cuõng cöôøi:-Baø chuû bieåu thì em noùi.Em nghe maáy ñöùa con gaí goïi caùi aáy laøcaùi ...loàn.Lyù Hoa cöôøi reù leân:-Döõ hoâng.Chò hoûi maø em khoâng noùi huych toeït ra ngay,cöù loanhquanh maõi.Neáu noù laø chim thì töï naõy giôø chò côûi quaàn aoù ra noùñaõ bay ñi roài.neáu noù laø cua thì töï naõy giôø noù ñaõ keïp em chaûymaùu tay.vì em ñang xoa xoa noù kìa.Boãng Lyù Hoa chuïp con cu cuûa thaèng Taùm xuyeân qua lôùp vaûiquaàn xaø loûn.Chaø cu thaèng naøy coi boä ñöôïc ñaây.Khoâng nhoû ñaâu.
 • 35. 35 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm uù ôù ,noù ngöôïng quaù.töï naõy giôø cu noù chæ thieân hoaøi maø noùqueân löõng.Lyù Hoa tuoät caùi quaàn loùt cuûa thaèng Taùm quaêngvaøomoät xoù.Cu cuûa noù ñoû höôøm höôøm ngoùc ngoùc caùi ñaàu.Gioáng congaø saép laøm traän nôi tröôøng ñaù gaø.Lyù Hoa hoûi ,maët laøm boä nghieâm:-Vì sao caùi naøy cuûa em ngoùc leân hoaøi vaäy?Taùm laïi aáp uùng.hoûi gì maø raéc roái quaùù!-Daï...daï thöa baø chuû,em noùi thieät ñeå baø chuû khoûi raày la em laànnöõa.Noù ngoùc caùi ñaàu laø vì em ñang nöùng quaù.Lyù Hoa guïc gaëc ñaàu:-AØ thì ra em ñang nöùng.Vaäy chöù moãi khi em nöùng nhö vaäy emlaøm sao cho xìu xuoáng?Tam nghó:baø naøy böõa nay ñieân roài ñaây maø,chaéc vì nhôù oâng chuûneân baø ñaõ noåi ñieân.Noù ñaùp:-Chæ khi naøo gaàn con Tö thì em môùi nöùng.Sau khi conTö cho emchôi, ra roài,laø töï nhieân noù xìu xuoáng ngay.-Chò thaáy em ôû trong tình traïng naøy chaéc laø khoù chòu laém. Vaäyem coù muoán chò giuùp em khoâng?Taùm laëng thinh .-Chò noùi thaät. Baây giôø em naèm leân ngöôøi chò ñi.Taùm laøm theo.-Em hoân chò nhö hoân con Tö vaäy ñoù,ñöoïc khoâng?-Höø,höø em chöa bieát hoân .-Nhöng khoâng sao.Baây giôø em ñuùt cu cuûa em vaøo loàn chò ñi.Emvôùi con Tö laøm sao baây giôø laøm thöû chò coi.Thaèng Taùm caûm thaáy baát ngôø quaù.Baø chuû baûo noù ñaám boùp thìñöôïc chöù laïi baûo noù chôi thì thaáy hôi kyø.Ruûi oâng chuû hay ñöôïcvuï naøy thì noùi laøm sao ñaây.tuy cu cuûa noù ñaõ coï xaùt vaøo aâm hoäcuûa Hoa nhöng noù vaãn ngaàn ngaïi chöa daùm ñuùt vaøo.
 • 36. 36 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Meï ôi.Mình truùng moái ,thaèng naøy ñuï vöøa maïnh laïi vöøa dai nöõa.Thöôøng htì maáy thaèng 20,21 nhö noù leo leân laøm vaøi caùi laø rôùtñaøi,leo xuoáng ngay.Thaèng naøy coù voõ ñaây maø.Con Thu ñöôïc thaèngnaøy chôi chaéc noù thích laém.Chæ buoàn laø noù khoâng bieát buù.Oâinhöng mình vaø con Thu seõ huaán luyeän noù maáy hoài.Thaèng Taùm vaãn naéc.Chính noù,noù cuõng laáy laøm ngaïc nhieân:”Saoböõa nay mình chôi dai theùá naøy.Chaéc coù leû mình sôï oai baø chuûneân noù laâu ra”.Thaèng Taùm chöa ra thì Lyù Hoa ñaõ ra.Naøng caûm thaáy nhö ñöôïcbay boãng leân taän maây xanh.Khoaùi laïc khoâng taû xieát.Naøng nhaémnghieàn maét,caûm thaáy khí trong ngöôøi cuoàn cuoän tuoân ra.Naøngkhoâng coøn oâm löng thaèng Taùm nöõa,tay naøng buoâng xuoâi xuoánggiuôøng,chaân naøng hôi giô leân cao,roài naøng thaû chaân xuoáng.Meätquaù,giöõa luùc Lyù Hoa chôi vôi nhö theá thì thaèng Taùm taøi xeá cuõngxuaát tinh.Noù ra cuõng nhieàu töøng ñôït tinh khí baén vaøo taän trongtaän cuøng cuûa aâm hoäLyù Hoa .Moät laùt sau thaèng Taùm buoâng tay naèm daøi treân mình baø chuû cuûanoù,thôû phì phoø.Lyù Hoa ñaõ trôû veà döông gian,töø ôû chín taàng maâyhaï xuoáng!Naøng ñöa hai tay leân löng Taùm taøi xeávuoátvuoát soánglöng cuûa noù.”thaèng nhoû naøy xaøi ñöôïc” naøng töï noùi thaàm.”Vaäymaø baáy laâu nay mình ñaâu coù bieát.Neáu bieát mình ñaõ xaøi noù töøkhuya”Naøng oâm ñaàu noù hoân vaøo maët noù.Trai bình daân khoâng bieát hoânmoâi.Mình ñöøng laøm noù sôï,phaûi töø töø.taùm taøi xeá hoài döông daàndaàn.noù cuõng nghó thaàm”Quaùi laï ,mình chôi con Tö ñaâu coù ranhieàu nhö theá.Hay taïi mình chôi laâu quaùù!Coù theå laø taïi baø chuûñeïp quaù,mình meâ maån neân noù laâu ra”.
 • 37. 37 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhBaø chuû hoân noù chöù noù khoâng daùm hoân baø.Caùi gì cuõng phaûi coùleänh cuûa baø ñaõ.Cöông aåu nhö keùp caûi löông coù theå bò baøxaïclaém.Baø boác ñoàng cho mình chôi ñöøng töôûng bôû.Baø trôû maëtmaáy hoài.Oâng chuû coøn sôï baû nhö sôï coïp.Nghó tôùi oâng chuû thaèng Taùm laáy laøm caûm ñoäng.Toäi nghieäp chooång quaù.Oång sai mình ñi rình baû maø roát cuoäc mình laïi nguû vôùibaû.Oâng chuû ôi ñöøng thuø toâi nheù.Bò caí vuï oâng coø baét toâi,roài baûlaõnh toâi ra neân toâi phaûi nhôù ôn baû,vaø phaæ sôï baû,neáu toâi laïngquaïng baû coù theånoùi vôùi oâng coø nhoát toâi luoân laém aø.Lyù Hoa ñaõ ñaåy thaèng Taùm xuoáng.Naøng phoùng vaøo buoàngtaém.Khoâng röûa cho mau lôõ ra noù ñaäu thai thì meät.Khi naøng trôû ranaøng baûo noù:-Voâ taém röûa ñi em.Roài chò em mình laùi xe ra chôï cuõ kieám caùi gìaên.Chò laïi thaáy ñoùi roài.Vaø chò cuõng muoán em uoáng theâm vaøi chai 33cho laïi söùc.Trong khi röûa raùy thaèng Taùm cöù aùy naùy duøm cho oâng chuû.Oång bòmình caém söøng maø laïi phaûi coøn phaùt löông cho mình nöõachöù.Môùi hoài chieàu naøy sau khi nghe mình baùo caùo laùo,theo lôøidaën doø cuûa baø chuû,oång coøn moùc tuùi cho mình tieàn xaøi nöõachöù.Oång maø bieát chuyeän naøy chaéc oång gieát mình.Chöông 4 Saùng hoâm sau Lyù Hoa baûo Taùm taøi xeá veà baùo caùo laùo vôùioâng Vaên Long raèngchaúng coù ngöôøi ñaøn oâng vaøo phoøng laøm vieäccuûa baø chu vaø nhö vaäy vieäc rình moø chæ laø chuyeän phí coâng voâích.Oâng Vaên Long nghó ngôïi giaây laùy roài quyeát ñònh baûo thaèng
 • 38. 38 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm ngöng ñi doø xeùt vôï oâng ta,vaø oâng baûo thaèng Taùm tieáp tuïclaùi xe cho oâng nhö thöôøng leä.Tuy ban ngaøy Taùm taøi xeá laùi xe cho oâng Vaên Long nhöng banñeâm noù phaûi ñeán binh ñinh Cöuû Long ñeå nguû taïi phoøng cuûa baøchuû vì Lyù Hoa doïa noù raèng:-Luùc naøo cuõng coù thaùm töû caûnh saùt theo doõi em.Vaäy toát hôn emñöøng coù veà nhaø.Toái ñeán choã chò maø nguû,oâng coø bieát em nguû ôûchoã chò thì seõ ñeå cho em yeân thaân.Taùm taøi xeá nghe lôøi.Noù sôï bò môøi veà sôû caûnh saùt vaøo luùc nöõañeâm thì khoå.Lyù Hoa cuõng daën noù ñöøng veà nhaø aên uoáng gìcaû,naøng seõ daét noù ñi aên moãi böõa toái.Hoâm sau thaèng Taùm ñeán caên phoøng maø noù ñaõ nguû vôùi baø chuûhoâm tröôùc.Ra môû cöûa cho noù khoâng phaûi laø baø chuû maø laø moätphuï nöõ khaùc.Baø naøy ñeïp hôn baø chuû,söùc daàu thôm ngaøongaït.Taùm khöïng laïi noù hoûi:-Daï thöa baø ,em coù heïn vôùi baø chuû em taïi caùi phoøng naøy.Ñuùnglaø phoøng soá 1aâm hoä ñaây maø.-Baø chuû em teân gì?-Daï...baø Vaên Long.-Phaûi roài.Baø chuû em ñeán ôû chung vôùi chò.Baû ñi coù vieäc,em ñôïimoät laùt.Taùm böôùc vaøo ngoài nôi gheá ôû phoøng khaùch.Noù laáy laøm laï.Tuybaø chuû noùi baø ôû nhôø phoøng cuûa moät ngöôøi baïn,nhöng ñeâm hoâmtröôùc luùc noù nguû ôû ñaây,sao khoâng thaáy baø naøy.Chaéc baø naøy laøchuû caên phoøng.Boãng baø kia,töùc laø Thu baïn Lyù Hoa ,hoûi thaèng Taùm:”Chò nghenoùi em coù bieät taøi ñaám boùp ,phaûi vaäy khoâng?”Taùm aáp uùng:
 • 39. 39 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình_Daï,daï thì em ñaám cuõng taøm taïm vaäy thoâi.Ngheà cuûa em laø taøixeá,em chæ ñaám boùp chôi chôi.Chôù ñaâu coù phaûi thôï taåm quaát thöùthieät.Noùi xong thaèng Taùm cöôøi ngöôïng ngaäp.-OÀ,nghe chò Lyù Hoa noùi em ñaám ngheà laém kia maø.Thoâi ñöøng coùdaáu ngheà.Laùt nöõa ñi aên xong ,veà,chò seõ nhôø em ñaáy.Taùm hôi lo ngaïi.Sao baø chuû giôùi thieäu aåu vaäy kìaù!Mình ñaâu coùphaûi thôï ñaám boùp.Baây giôø,aø,aø,toái nay baø naøy baét mình ñaám roàibaø chuû baét mình ñaám nöõa,chaéc laø moûi tay cheát luoân.Noù ñang nghó ngôïi thì Thu baûo noù:-Em cöù ngoài ñaây ñôïi chò Lyù Hoa ,aø queân baø Long veà ñeå cuøng ñichôï Cuõ aên côm.Chò vaøo taém cho noù maùt caùi ñaõ.Thu vaøo buoàng taém ,naøng ñeå cöûa môû vaø noùi voïng ra:-chò nghe noùi em ñaõ coù boà.Chò muoán nghe em keå veà con boà cuûaem ñöôïc khoâng?Em cöù ngoài ñoù noùi to leân,chò ôû trong naøy ngheroõ laém.Thaèng Taùm nghó :maáy baø naøy kyø quaù.Cöù muoán mình keå chuyeänboà bòch cuûa mình cho maáy baû nghe.Coù tieáng Thu taèng haéngtrong phoøng taém:-Em khong muoán keå haû. Khoâng sao.Taùm sôï baø baïn cuûa baø chuû phaät loøng noùi nhanh:-Daï,thöa baø chuyeän con boà cuûa em coù gì ñaâu maø keå.Noù ñi baùncheø thöng, khoâng coù chöng dieän gì heát.Noùi tôùi ñaây Taùm ngöôùc leân nhìn vaøo taám kieáng lôùn treo nôivaùch.Noù giaät mình khi thaáy baø chuû nhaø ñang ôû truoàng ñöùng trongphoøng taém,chôø nöôùc chaûy ñaày boàn.Noù nhaän thaáy baø naøy ñeïp aùc.Ñeïp hôn baø chuû noù laø caùi chaéc.Ngöïc baø to hôn,caêng hôn,chaân baødaøi hôn,coøn caùi mu thì cuõng cao hônmu cuaû baø chuû nhieàu loânghôn vaø loâng daøi hôn.
 • 40. 40 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm say söa nhìn vaøo taám kieáng cho tôùi khiThu böôùc vaøo boàntaém,khuaát daïng.NOÙ thôû phaøo noùi thaàm:maáy baø nhaø giaøu naøychaúng caàn giöõ yù töù gì caû.Treo moät taám kieáng toå boá nhö theá kia ôûvaøo vò trí coù theå phaûn chieáu taát caû nhöõng gì trong phoøng taém ñaõlaø söï laï,roài vaøo buoàng taém maø chaúng caàn ñoùng cöûa ,laïi laø söï laïkhaùc.Hoï laøm nhö caùi söï hoï côûi truoàng noù chaúng khaùc gì luùc hoïcoù maëc ñaày ñuû quaàn aoù.Coøn caùi baø chuû cuûa noù.Thaät kyø,boãng döng cho noù chôi ñaõ ñôøichaúng maéc côõ gì caû.Mai moát, baø ta heát giaän choàng,veà nhaø trôûlaïi,khoâng bieát baø aáy seõ ñoái xöû vôùi noù ra sao.Chöa bieát chöøng baø aáy seõ ñuoåi coå noù ñi ñeå traùnh noù maùch vôùioâng Vaên Long veà caùi vuï noù nguû vôùi baø. Nghó tôùi ñaây,Taùm taøi xeáthôûdaøi ngao ngaùn.Nhìn vaøo taám kieáng ,laïi thaáy hieän ra baø baïn cuûachuû noù.Taùm ngaån ngô ñuùng nhìn baø naøy ñöùng lau mình.Boãng noù nghe tieáng baø ta goïi noù:-Em Taùm aø.-Daï baø bieåu chi?-Chò vaoø taém maø queân laáy theo ñoà saïch.Chò ñaõ ñeå saün nhöõngquaàn aùo chò ñònh ñem vaøo ñaây ñeå maëc sau khi taém maø queânmaát.Nhöõng thöù aáy chò ñeå treo ôû caùi maéc aùo,saùt taám kieáng nôivaùch ñoù.Em oâm heát vaùo ñaây giuøm cho chò.Taùm daï daï.Noù tieán laïi gaàn beân taám kieáng lôùn.Hình aûnh baø noïhieän roõ trongaáy vì ñeøn trong buoàng taém ñöôïc vaën saùngchoang.Noù oâm caùi aoù loùt,quaàn loùt vaø caùi aoù ñaàm treo nôi maécaùo.Xong noù roùn reùn ñeán saùt cöûa phoøng taém caàm môù quaàn aoù ñöavaøo,trong khi noù vaãn ñöùng ngoaøi.-Daï aùo quaàn ñaây thöa baø.-Uaû sao em khoâng ñöa voâ ñaâymaø laïi ñöùng nôi cöûa nhö theá.Chònhôø em ñem vaøo maø.Coù gì maø em ngaïi.
 • 41. 41 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm ñaønh böôùc vaøo.Thu ñöùng giöõa phoøng taém hai tay choáng vaøocaïnh söôøn,ngöôøi hôi ngaû veà phía sau.Nhìn thaáy naøng trong taámkieáng laø moät chuyeän,nhöng nhìn thaáy naøng baèng xuông baèngthòt,ñöùng ñaây khieán thaéng Taùm hôi ngöôïng.Luùc noù trao môù aoùquaànchoThu,thì noù nhìn xuoáng ñaát,nhöng noù lieác nhín caùi mu vôùi môùloâng ñen moïc saùt buïng döôùi.Noù noùi thaàm :baø naøy nhieàu loângquaù.Thu baûo thaèng Taùm treo quaàn aoù vaøo caùi maéc aoù ôû töôøng ,noùlaøm xong naøng baûo noù:-Em Taùm laáy hoäp phaán thoa ôû treân baøn kia,emvoác ra tay roài xoaleân löng giuøm chò.Xoa ñeàu khaép löng.Taùm laëng leõ laøm theo ñieàu Thu sai noù.Khi noù ñaõ xoa heát caùilöng,Thu xoay ngöôì laïi,baûo noù xoa luoân treân ngöïc,buïng vaø caûhai ñuøi nöõa.Thaèng Taùm vöøa thi haønh coâng taùc vöøa nín thôû.Da thòt cuaû baø naøysao maø meàm maïi ,maùt theá.Vaäy maø baû coøn baét mình xoaphaán.Ñeå coù theå xoa khaép ñuøi cuûa Thu,thaéng Taùm phaûi quì ngayxuoáng tröôùc maët Thu.Trong tö theá naøy,caùi mu coù loâng ñen quaênquaên chóa saùt ngay vaoø maët Taùm.Töø aâm hoä cuûa Thu thoaûng ramuøi ñaøn baø hôi noàng moät chuùt,troän laãn vôùi muøi nöôùc hoaChanel.Muøi naøy coù söùc maïnh voâ hình ñaõ laøm cho cu cuûa thaèngTaùm ngoãng leân ngay töùc khaéc.Taùm boái roái,cöù laáy phaán xoa xoabaép chaân vaø hai chaân cuûa Thu.Noù khoâng daùm ñöùng daäy vìnoùbieát ñaùy quaàn cuûa noù ñaõ noåi u leân roài.Thaáy thaéng naøy cöù quì maø xoa chaân naøng hoaøi Thu raát ngaïcnhieân.
 • 42. 42 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhChaéc laø thaéng naøy coù taät thích ñaøn baø.naøng lieác nhìn xuoáng vaøkhi thaáy roõ ñaùy quaàn cuûa Taùm noåi leân,naøng hieåu ngay.Naøng baûothaèng Taùm:-Em ñöùng daäy chò xem naøo.Chò khoâng la raày gì em ñaâu.CHÒthoâng caûm maø.Coøn trai treû nhö em maø thaáy ñaøn baø côûi truoànglaøm sao maø khoâng nöùng.Taùm ñöùng baät daäy.Maët noù ñoû nhö traùi gaác.Thu cöôøi cöôøi.Naøng laïi treâu choïc noù:-Em ñöùng ñoù ,ñôïi chò maëc ñoà xong chò seõ nhôø em caøi giuøm maáycaùinuùt aùo ñaàm ôû phía sau löng.Taùm cuùi gaàm maët xuoáng,lí nhí daï daï.Thu vöøa maëc quaàn aoù vöøalieác nhín ñeå doø phaûn öùng cuûa thaèng Taùm.Naøng maëc aoù nòt vuùvaøo,chía löng ra ñeå Taùm gaøi caùi moùc ôû sau löng.Xong naøngkhoâng maëc quaàn loùt voäi.Naøng vôùi tay laáy chai daàu thôm ôû treânbaøn phaán,caàm noù xòt xòt vaøo caùi mu.Khi loâng mu ñaõ öôùt ñaãmnöôùc hoa,naøng laáy tay xoa ñeàu treân môù loâng roài Thu môùi maëcquaàn loùt.Khi caùi aoù ñaàm ñöôïc maëc vaøo,laïi moät maøn caøi nuùt ôûsau löng.Xong Thu nhoeûn mieäng cöôøi,laáy moät ngoùn tay queït vaøomaù thaèng Taùm:-Ñeå mình ñi aên ñaõ roài laùt nöõa veà chò seõ xem xeùt caùi ñoà ngheà cuûaem.Thaèng Taùm ngöôïng muoán cheát.Aùc noãi cu noù khoâng chòu xìuxuoáng,maø noù cuõng chaúng bieát laøm sao.Coù tieáng chìa khoùa travaøo cöûa ôû phía ngoaøi.Thu hoûi voïng ra:-Maøy ñoù haû Hoa?Veà treã vaäy.Tao ñôïi maøy soát caû ruoät.Lyù Hoa oâm moät goùi ñoà vaøo,quaêng caùi goái nôi gheá soâfa.Naøngnhìn thaáy thaèng Taùm.Lieác xuoáng haï boä noù naøng nhaän ra ngay noùñang nöùng .Lyù Hoa cöôøi ngaát:
 • 43. 43 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Maøy laøm sao maø em Taùm noù cöù cuùi gaàm maèt xuoáng vaäy haûThu.Maøt coù la raày,ñaùnh ñaäp gì noù khoâng.Toäi nghieäp thaèng emtaøi xeá cuûa tao quaù.Noù coù toäi gì vaäy?Ñeán löôït Thu cöôøi ruõ:-Tao ñaâu coù laøm gì noù .Maøy thöû hoûi noù coi.Noù ñang leân cônñoäng côõn,neân maéc côõ cuùi maët xuoáng vaäy thoâi.Chaúng coù ai laømkhoù noù caû.Phaûi vaäy khoânh em Taùm?Thaèng Taùm muoán ñoän thoå.Caí cuûa nôï noù sao maø döng leân laâuquaù vaäy,laøm sao cho noù xìu xuoáng baây giôø?Lyù Hoa ñöù ra ñeà nghò;Hay laø baây giôø tao chieân tröùng gaø vôùi giaêm boâng,ba ñöùa mình aêncho ñôõ ñoùi ñaõ.Noùi tôùi ñaây naøng nhaùy maét vôùi Thu:AÊên xong tröùng gaø chieân vôùi baùnh mì maøy chòu khoù laøm maùt xacho em Taùm ñeå chim cuûa noù xìu xuoáng ,luùc aáy mình môùi keùonhau ra ñöôøng ñöôïc chöù.Thu ñoàng yù:ÖØ, maøy laøm tröùng gaø chieân ñi.Ñeå tao saên soùc em Taùm moätchuùt.Chonoù bôùt khoù chòu trong ngöôøi,.Tao vaø em Taùm seõ aên sau.Thaèng Taùm chöa kòp phaûn ñoái tieáng naøo thì Thu ñaõ nhaéc tay noùñi veà phía giöôøng nguû.Naøng baûo noù:-Em côûi heát quaàn aoù ra.Thaèng Taùm maéc côõ muoán cheát.Tuy nhieân noù vaãn laøm theo leänhcuùa Thu.Trong khi thaèng Taùm côûi ñoà thì Thu cuõng leï laøng côûi aoùñaàm raThu noùi vôùi Hoa.:-Tao cho maøy laøm khaùn giaû mieãn phí ñoù.Raùng maø röûa maét.Neáumaøy coù thaáy höùng quaù chòu khoâng noåi thì laøm caùi saùi nhì.Thu ñaõ hoaøn toaøn traàn truoàng .
 • 44. 44 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNaøng nhaûy leân giöôøng ñeø ngay thaèng Taùm xuoáng.Troâng naøngnhö moät con thuù vôøn moài. Con cu thaèng Taùm vaãn cöông cöùng.Noùdöïng thaéng leân,coi boä huøng duõng.Töø naõy ñeán giôø maø cu noù chöaxìu xuoáng coù nghóa laø thaèng Taùm maïnh laém.Vaø chính noù cuõngmuoán ñöôïc chôi.Thu toû ra moät ngöôøi laõo luyeän.Naøng caàm con cuvuoát nheï, tay kia kheõ boùp hai hoøn daùi maét naøng nhìn thaúng vaøo maét Taùmtaøi xeá.Keá ñoù,Thu laáy maáy ñaàu ngoùn tay ñaùnh nheï treân ngöïc vaøhai beân beïsöôøn cuûa con moài.Thu goõ nheï,löôùt nhanh nhö ngöôøichôi ñaøn piano.Troø chôi ñaùnh ñaøn treân hai beï söôøn coù taùc duïnglaøm cho anhhuøng nöùng leân toät ñoä. Troø naøy phaûi ñöôïc luyeän taäp vì chæ ñaùnhnheïmaáy ñaàu ngoùn tay thoâi vaø phaûi löôùt thaät nhanh chöù khoâng phaûigoõ bòch bòch kieåu nhö caùc lang Taây luùc khaùm beänh vaãn laøm.Toaùn thaân thaèng Taùm run leân.Ngöôøi noù naûy naûy.Noù baét ñaàu thôûgaáp hôn luùc bình thöôøng.Thu vôøn con moài moät luùc khaù laâu.Naøngcoù caùi khoaùi laø khi baét ñöôïc con moài naøng phaûi keùo daøi thôøi gianñuøa giôõn,coù nhö theá naøng môùi thaáy höùng thuù.Thaèng Taùm xuoâi tay.Noù bieát caùc baø nhaø giaøu hay coù nhieàu troømôùi laï.Tuy noù nöùng quaù söùc höng noù cuõng coá chòu ñöïng ñeå xembaø naøy laøm gì.Lyù Hoa ñaõ chieân xong maáy tröùng gaø giaêm boâng.Naøng ra ñöùnggaànbeân giöôøng:-Thu tao aên tröôùc nghe.Ñoùi laém roài.Mayø laøm xong aên sau.Lyù Hoa ngoài nôi baøn aên.Naøng vöøa queát baùnh mì vaøo ñóa tröùnggaø oáp lavöøa nhìn Thu ra ngheà.
 • 45. 45 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu khoâng coøn kieân nhaãn ñeå ñuøa vôùi con moài nöõa.Naøng cuõngnöùng laém roài.Daâm thuûy ñaõ chaûy ra öôùt ñaãm loâng mu.Naøng ngoàileân ñuøi thaèng Taùm.Naøng caàm con cu queùt leân,queùt xuoáng giöõacaùi khe aâm hoä.Naøng cho ñaàu cu coï coï vaøo moàng ñoác.Söï coï xaùtñem laïi cho Thukhoaùi laïc maø naøng mong ñôïi.Thu vöøa coï ñaàu cu vaøo moàngñoác,vöøa thôû vöøa hít haø.Moät laùt caûm thaáy nöùng quaù .Thu khoânh coøn coù theå choà ñôïi ñöôïcnöõa.Naøng ñuùt cu vaøo loã aâm hoä roài töø töø aán vaøo.Khi ñaõ vaøo ñöôïcnöõa chöøng Thu beøn nhaép moät caùi thaät maïnh.Troïn döông vaät cuûathaèng Taùm naèm troïn trong aâm ñaïo cuûa Thu.Naøng khôûi söï nhaép nhaép nheï,caøng luùc caøng maïnh hôn nhanhhôn.Thu raát thích ñoùng vai chuû ñoäng,naøng muoán laøm kî maõ hôn laønaèm döôùiCu cuûa thaèng Taùm ñaõ vaøo troïn trong aâm ñaïo maø Thu vaãn cöù raäpraäp thaät maïnh,döôøng nhö naøng cho raèng noù vaøo chöa heát,chöasaùt.Thu nhaép nhö theá ñöôïc chöøng 10 phuùt thì thaáy thaèng Taùmreân leân.Noù uù ôù muoán noùi gì ñaáy nhöng khoâng noùi neân lôøi.Lyù Hoa ngoài nôi baøn aên thaáy vaäy beøn la leân-Thu,maøy ngöøng laïi ñi.Thu ñangnaéc haêng,nghe Lyù Hoa la,naøng voäi ngöøng laïi vaø ngoàixuoáng.Aâm hoä naøng vaãn nuoát troïn con cu cuûa thaèng Taùm.Naøngquay laïi veà phía Lyù Hoa :-Gì theá maøy?Tao ñang ñuï haêng maø maøy laøm tao cuït höùng khæ ôilaø khæ.Lyù Hoa cöôøi ruû:-Noù saép ra maø maøy cöù nhaép maõi tao sôï noù xòt xì daàu roài maøy seõcuït höùng chöûi theà om soøm vaø baét noù buù.Tao sôï raèng noù chöa bieátbuù loàn ñaâu.
 • 46. 46 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu cöôøi cöôøi,haát maùi toùc loøa xoøa qua moät beân:-AØ,theá ra maøy coù myõ yù giuùp tao ñaáy haû.Toát laém.Caùm ônmaøy.Thaät ra laâm traän roài môùi bieát khoâng bieát gì .Cuõng may coùmaøy laøm giaùm saùt vieân baûo tao ngöøng vöøa kòp thôøi khoâng thì emTaùm ñaõ ra roài vaø tao phaûi xuoáng ngöïa.Thaèng Taùm naèmnghe hai baø naøy noùi chuyeän vôùi nhau maø giaätmình hoaûng sôï.Vöøa roài,noù saép ra thaät,chæ moät li nöõa thoâi nhôø caùibaø Thu naøy ngöøng laïi sau tieáng la cuûa baø chuû nhaø maø noù keàmgiöõ ñöôïc tinh khí khoâng cho noù baén ra.Noù vöøa nghe hai baø naøynoùi chuyeän buù vaøvieäc naøy laøm noù thaät söï hoaûng sôï.Gaàn hai naêm nay laøm tìnhnhieàu laàn vôùi con Tö,coù bao giôø con boà baét noù phaûi buùñaâu?Thænh thoaûng noù coù nghe loùm chuyeän cuûa maáy baø soàn soàn ôûtrong xoùm.Maáy baø cöôøi ruù leân khi noùi ñeán chöõ buù.Kyø quaù.Baâygiôø,nghe hai baø ñoái ñaùp vôùi nhau coù noùi ñeán chuyeän buù noù lieànvan vaùi maáy baø tha cho noù caùi vuï naøy thì ñôõ khoå cho noù.Thu laïi nhaép nhaép.Naøng nhaép thaät nheï coát yù ñeå höôûng thuï laâuhôn.Naøng vöøa naéc vöøa suy nghó”thaèng naøy cuõng coù söùc deûo dai ñoùchöù.Gaëp ñöùa khaùc ñaõ oïc söõa ra roài,mình ñuï ñaâu coù vöøa gì”.Nghó vaäy neân Thu naéc nhanh hôn,raäp raäp vaì ba caùi laø,thaèngTaùmbaén khí ra trong aâm hoä naøng.Vì naøng ñang ngoài treân cu cuûathaèng Taùm neân tinhkhí cuûa noù baén vaøo saâu trong töû cung.”Tinhkhí cuûa thaèng naøy noùng quaù,vaø noù ra nhieàu quaù”,Thu nghó nhötheá.Naøng naèm daøi treân ngöôøi thaèng Taùm,thôû haøo heånKhi thaáybôùt meät ro82i ,Thu oâm ñaàu thaèng Taùm hoân vaøo moâi roài noí nhoû:-Chò caûm ôn em .Coù th61y söôùng khoâng?
 • 47. 47 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-daï coù,em cuõng thaáy söôùng laém,con Tö cheø thöng vaø con baûy hoätvòt loän chöabao giôø leo leân laøm nhö baø vöøa laøm.Maø tuïi noù ñaâucoù thôm tho ñeïp ñeõ nhö baø.Thu cöôøi ngaát.Naøng leo xuoáng,ñi vaøo buoàng taém.Lyù Hoa ngoàinôibaøn aên noùi vôùi thaèng Taùm:-Baây giôø thì noù xìu xuoáng roài phaûi khoâng Taùm.Em vaøo taém moätcaùi cho saïch seõ ñi roài chò em mình ñi ra chôï Cuõ kieám caùi gìaên.Chò d0oaùn chaéc em ñaõ ñoùi buïng laém roài phaûi khoâng?Taùm daï daï.Noù vaøo phoøng taém giöõa luùc Thu ñang ñöùng döôùi caùivoøi boâng sen.Baây giôø thaèng Taùm chaúng coøn sôï seät gì nöõa.Thuthaáy noù vaøo baûo noù:-em böôùc vaøo ñaây taém chung vôùi chò.Mình taém mau mau coøn ñiaên nöõa chöù.Ra tôùi nhaø haøng Mekong Lyù Hoa goïi cho thaèng Taùm 1dóa thòt boøbit taát ñaëc bieät vaø baûo nhaø haøng caét saün ra,keûo thaèng Taùm khoângbieát duøng dao niaõ.Taùm aên xong Thu baûo nhaø haøng laøm moät lysöõa hoät gaø cho noù uoáng d-eå laáy söùc.Thu noí:-Töø nay em goïi chò laø chò Thu.coøn baø chuû cuûa em thì em goïi laøchò Hoa.Bao gioø coù oâng chuû cuûa em ôû caïnh baø chuû thì môùi goïi laøbaø chuû em nghe roõ chöa.Duøng tieáng baø laøm noù maát söï thaân maïâtgiöõachò vaø em, maát höùng nöõa.Luùc caû ba saép söûa ñöùng daäy thì Chín Tuøng böôùc vaøo nhaùhaøng.Haén reo leân khi nhìn thaáy Lyù Hoa .Haén ñeán chaøo Thu vaønhìn thaèng Taùm vôùi veû doø xeùt.Lyù Hoa hieåu yù naøng traán an Tuøng:-Em Taùm ñaây laø ngöôøi tín caån cuûa em.Anh ñöøng ngaïi.Nhöngneáu anh muoán noùi chuyeän rieâng vôùi em thì mình laïi baøn ñaèngkia.
 • 48. 48 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNoùi xong ,Lyù Hoa keùo Chín Tuøng laïi moät baøn nôi goùc.Thu baûo thaèng Taùm:-Mai em gaëp oâng chuû,trong khi laí chieác xe cho oång em ñöøngtieát loä chuyeän chò Hoa noùi chuyeän vôùi ngöôøiñaøn oâng ñoù.Coønchuyeän trong phoøng giöõa chò ,chò Hoa vaø em thì em cuõng phaûigiöõ bí maät luoân.Ñeåloä ra laø cheát caû ñaùm ñaáy.Maø roài chò Hoa giaän emseõ baûo oângcoøquaänmoâït nhoát em luoân ñoù.Nghe noí em truøng teân vôùi moät teân chuùañaûng cöôùp raát döõ daèn.Neáu oâng coø muoá nhoát em thì oång cöù noùiraèng em chính laø teân chuùa ñaûng cöôùp ñaõ can nhieàu toäi cöôùp cuûagieát ngöôøi laø em seõ naèn khaùm boùc 10 cuoán lòch laø caùi chaéc.Thaèng Taùm nghe noùi tôùi coø boùp thì run caàm caäp .Noù daï daï,töï noùithaàm:sao mình xui quaù vaäy.Truøng teân vôùi chuùa ñaûng cöôùp thìnguy to roài.May maø mình coù baø chuû che chôû.Vaäy mình phaûitrung thaønh vôùi baø chuû.Coøn oâng chuû?Thì mình cuõng toäi nghieäpoâng Ñaõ bò mình caém söøng nhöng loãi aáy ñaâu phaûi do nôi mình.Khoâng laøm theo lònh cuûa baø chuû thì phaûi vaøo boùp gaëp oângcoø.Ñaèng naøo cuõng keït.OÂâi cha,laïi coøn caùi baø baïn cuûa baø chuû ñaây nöõa.Baû daâm quaù.Chaúng bieátñeâm nay baû coù haønh haï mình ñeán nhö theá naøo nöõa ñaây.Thaät rachôi ñöôïc ñaøn baø ñeïp nhö hai baø ñaây laø chuyeän mình khoâng baogiôø daùm nghó ñeán,nhöng maø laøm vöaø vöøa thoâi thì coøn söôùng chöùlaøm lieân mieân thì chòu sao thaáu?Thaèng Taùm coøn ñang nghó ngôïi lan man thì baø chuû Vaên Long ñaõrôøi baøn beân kia sang noùi nhoû vaøo tai Thu:-Tao theo Chín Tuøng veà nhaø haén ñeâm nay.Vaäy maøy veà vôùithaèng Taùm Mai gaëp laïi.
 • 49. 49 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThaèng Taùm khoâng hieåu vì sao baø chuû khoâng veà nhaø ba baïncuøng vôùi noù nhöng noù khoâng daùm hoûi loâi thoâi.Noù laéc ñaàu noùithaàm:-Maáy baø nhaø giaøu vaên minh quaù,neân cha73ng caàn chung thuûyvôí choàng.Oâng Vaên Long maø bieát ñöôïc vôï nguû chung vôùi thaèngtaøi xeároài ñi vôùi trai caû ñeâm nhö theá naøy chaéc oång daùm töï vaän laémChöông 5 Veà tôùi Building Cöûu Long ,Thu baûo thaèng Taùm cuøng naøngleân giöôøng nguû moät giaác cho khoeû roài tính sao.Taùm noùi thaàmtrong buïng:nguû thì nguû tôùi saùng môùi daäy chöù ñaâu coù nguû moätgiaác laø nghóa gì,vaø tính tôùi chuyeän chi.Nhöng noù laø trai môùi lôùnneân cuõng chaúng caàn hoûi han loâi thoâi,noù leân giuôøng ,quay maëtvaøo vaùch roài ñivaøo giaác ñieäp trong nhaùy maét.Thu cuõng nguû thieáp vì naøng hôi meät,caàn nguû ñeå laáy söùc.Nöõañeâm,Taùm ñang nguû say boãng noù giaät mình thöùc giaác vì Thu ñaõkheõlay noù daäy vaø vaën ñeøn saùng choang.Taùm tænh giaác hoûi:-Coù chuyeän chi ñoù chò?Thu ñöa cho noù ly röoïu thuoác coù ngaâm chaát aâm döông hoaéc,uoángvaøo laøm cu cöông leân hoaøi.Naøng gaït thaèng nhoû:-em nguû ngaùy lôùn quaù,chò nguû khoâng ñöôïc.Vaäy em uoáng ly röôïuthuoác naøy ñi.Noù seõ laøm cho em nguû eâm khoâng coù ngaùy nöõa.Naùo,nghe lôøi chò ,uoáng ñi,chò cöng em nhieàu.Thaèng Taùm tuôûng thaät .Teù ra noù ngaùy to quaùlaøm cho baø naøy nguûkhoâng ñöôïc.Noù chaúng caàn hoûi daøi doøng,noác caïn ly röôïu.Xong noù
 • 50. 50 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnaèm xuoáng ñònh tieáp tuïc nguû laïi.Noù mô maøng ñöôïc chöøng moâïtluùcthì Thu day sang oâm noù.Luùc toái khi leân giöôøngThu chæ cho noùmaëc caùi quaàn xaø loûn ,coøn naøng chæ maëc caùi xìlip.Taùm caûm thaáy ngöôøi noù noùng ran.Noù nghó chaéc laø do hôi noùng töøngöôøi baø Thu truyeàn sang.Baø Thu oâm noù thaät chaët,ñuøi gaùc leânñuøi noù.Roài moät baøn tay eâm dòu xoa nheï ngöïc noù ñi laàn xuoángñeán buïngroà baøn tay aáy thoïc vaøo trong quaàn,naém cu noù boùp nheø nheï.Chæmaáy giaây sau laø cu noù cöông leân nhanh choùng.Noù nghe nhö cunoùñaõ bieán thaønh moät hoøn than chaùy ñoû vì khoâng hieåu taïi sao noùlaïi noùng ñeán theá,vaø cöùng quaù söùc.Baøn tay cuûa Thu thì maùtröôïi.Noù nghe deã chòu vì ñöôïc baøn tay aáy maân meâ, vuoát ve cu noù.Moät laùt Thu baûo noù côûi quaàn xaø loûn ra quaêng xuoáng saøn,coøn Thucuõng quaêng luoân caùi quaàn silip.Naøng baét thaèng Taùm day maët veàphía naøng.Thu hoân leân maët ,leân moâi roài laàn xuoáng ñeán ngöïcthaèng Taùm.Naøng baûo noù naèm ngöûa ñoaïn choàm leân vuoát ve môntrôùn phíabuïng döôùi cuûa noù.Roài tôùi con cu.Thu duøng löôõi lieám hai hoøn daùi,tay maân meâ phía treân.Moät laùtnaøng lieám khaép con cu vaø döøng laïi ôû da quy ñaàu.Thaèng Taùmnhaûy nhoåm leân.Noù chöa bao giôø ñöôïc ñaøn baø “yeâu”theo kieåu naøy.Söôùng quaù,ñaõquaù.Noù nhìn xuoáng phía döôùi.Oi maët baø Thu naøy ñeïp laømsao,maùi toùc daøi cuûa baû loøa xoøa moät beân vai,löôõi cuûa baû theø radaøi thaät daøi lieám lieám ñaàu cu cuûa noù.Thaèng Taùm caûm thaáy haïnhphuùc quaù söùc.Noù töôûng noù thaønh tieân,bay boång treân chín töøngmaây xanh.Boãng Thu nhaû ñaàu cu thaèng Taùm,naøng choàm leân phíatreân baûo noù:
 • 51. 51 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Chò muoán em buù chò.Haõy laøm theo lôøi chò ñi roài chò thöôngnhieàu.Taùm ngô ngaùc:-hò baûo em laøm gì?Chò muoán em buù vuù chò haû?Ñöôïc,em bieát buùvuù maø.thænh thoaûng em coù buù vuù con Tö cheø thöng.Thu böïc doïc thôû daøi.Nhöng naøng cuõng naèm xuoáng hai chaân hôidaïng ra.thaèng Taùm nhoåm daäy,boùp boùp moät beân vuù roài cuùi xuoángbuù maïnh thaät laø maïnh nghe chuøn chuït.Thu baät cöôøi xoa xoa maí toùc ngaén cuûa noù:-em buù gì maø maïnh quaù vaäy.Chò ñaâu coù söõa em coù nuùt maïnh theámaáy ñi nöõa cuõng vaäy thoâi aø.Neø,buù nheø nheï vaäy thoâi.Taùm ngöông ngaäp laøm theo.Tay noù boùp boùp,mieäng noù buù nheï nhaøng.Moät laùt,Thu naém moätbaøn tay cuûa noù,ñöa xuoáng phiaù döôùi,ñeå treân aâm hoä.-Em bieát caùi naøy laø caùi gì hoâng?Thaèng Taùm suy nghó raát nhanh.Böõa tröôùc baø chuû cuûa noù hoûi,noùnoùi ñoù laø chim,baû baûo khoâng phaûi,keá noù noùi laø cua cuõng khoângphaûi,tôùi khi noù noùi theo caùi teân maø giôùi bìnhdaân vaãn goïi laø caùiloàn thì baø chuû cuûa noù môùi chòu.Vaäy baø naøy chaéc cuõng goïi theocaùi teân aáy.Nghó vaäy noù ñaùp:-Daï thöa chò caùi ay61 laø caùi loàn.Thu cöôøi leân hinh hích:-töôûng em laïi goïi noù laø chim coø soø cua khoâng ngôø em duøng chöõñuùng quaù.Baây giôø,em sôø noù em coù thaáy coù chaát nöôùc ñang ròn rònra ñoù khoâng?Sôø vaøo ngay caùi khe ôû giöõa aäy.Thaèng Taùm vaïch loâng,laáy haí ngoùn tay vuoát theo caùi khe,töùc laønôi tieá giaùp cuûa hai caùi meùp lôùn.Quaû laø noù thaáy coù chaát nöôùcnhôøn nhôøn.
 • 52. 52 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNoù coù sôø mu cuûa con Tö nhöõng laàn noù saép leo leân chôi con Töneân noù bieát ñaøn baø thöôøng chaûy ra chaát nöôùc nhôøn nhôøn moãi khihoïïnöùng.Nhö vaäy laø baø naøy nöùng laém roài ñaây.Noù nhuû thaàm.Thu duï doã noù:-Baây giôø chò muoán em chuoài ngöôøi xuoáng phía döôùi,nhö chò laømluùc naõy,khi chò hoân vaø lieám con cu cuûa em ñoù.Roài em lieám choheát caùi chaát nuôùc aáy ñi.Vöøa roài chò ñaõ lieám em vaäy em cuõngphaøi bieát ñieàuñaùp leã cho chò vui vui moät chuùt coi naøo.Thaèng Taùm nghe coù lyù.Noù chuoài ngöôì phía buïng cuûa Thu,uùpmaët vaøo mu,hai tay noù vaïch vaïch môù loâng raäm raïp quaên quaên.-Lieám ñi chò thöông.Thaèng Taùm tuaân leänh.Noù theø löôõi ra lieám treân hai meùp lôùn,roàiñeán caùi khe.Ñaây laø laøân ñaàu noù laøm chuyeän naøy.Noù thaáy caùi nöôùcnhôøn nhôøn naøy chaúng coù muøi vò gì gheâ goám caû.Noù lieám caùi khe ñöôïc moâït laùt thì Thu baûo noù :-Baây giôø em duøng hai tay banh hai caùi meùp lôùn, hai caùi meùp oûphía ngoaøi ñoù. Roài chöa. Em thaáy gì ?-Daï ôû trong coù hai caùi meùp nhoû.-Lieám noù ñi. Roài lieám caùi loã, em thaáy loã chöù.-Daï thaáy.-ÖØ, laøm ñi. Theø löôõi cho thaät daøi coi naøo.Thaèng Taùm laøm theo lôøi chæ daãn. Khi löôõi noù lieám nôi caùi loã,nöôùc nhôøn töø trong tuoân ra. Noù voäi lieám heát vì “chò Thu” muoánnoù lieám saïch chaát nöôùc kia maø.-Laáy tay banh caùi loã ra. Roài chöa. Ñuùt löôõi em vaøo saâu thaät laøsaâu roài ngoaùy ngoaùy caùi löôõi ôû phía trong aáy.Thaèng Taùm laïi laøm theo leänh. Löôõi noù ñuùt vaøo saâu phía trong vaøngoaùy ngoaùy.
 • 53. 53 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu reân leân vì sung söôùng. Löôõi thaèng nhoû keå ra cuõng nhaùm ñaáychöù. Theá laø noù ñaõ hoïc vôõ loøng baøi hoïc chæ daïy “caùch buù loàn” maønoù chaúng deø Thu caûm thaáy khoaùi traù laém khi nghó ñeán söï vieäcnaøng taâïp cho thaèng nhoû buù. Coøn caùi vuï buù moàng ñoùc nöõa. Thuthôû doàn daäp, reân leân moät chaäp roài ñöa hai tay xuoáng xoa xoa ñaáuthaèng Taùm, vaø baõo noù :-baây giôø, em lieám caùi loã ñuû roài. Em laáy löôõi ra töø choã caùi loã leânphía treân xem naøo. ÖØ laøm vaäy ñoù. Roài ngöøng laïi ñi. Em thaáy coùcuïc thòt nhoû xíu naèm ôû treân caùi loã tieåu ñoù khoâng?-Daï thaáy troâng noù gioáng nhö con cu tí hon quaù haø.-Phaûi roài. Teân noù laø moàng ñoâùc, coù nguôøi coøn goïi noù laø caùi hoät le.Em laáy moâït ngoùn tay rôø nheï noù thöû coi.Taùm laøm theo lôøi Thu. Naøng nhaûy nhoåm khi ñaàu ngoùn tay thaèngnhoû chaïm vaøo caùi moàng ñoác. Choã naøy laø choã nhaïy caûm nhaátñaây maø.-Em lieám lieám caùi cuïc thòt nhoû tí xíu ñoù ñi. Lieám phôn phôùt vaøñaùnh ñaàu caùi löôõi vaøo noù.Thu nhaûy döïng leân khi löôõi thaèng Taùm löôùt treân caùi moàng ñoác.Naøng ñaõ töøng ñöôïc buù raát nhieàu laàn,nhöng chaúng hieåu vì saothaèng taøi xeá con nít naøy laïi laøm cho naøng coù caûm giaùc maïnh ñeántheá.-Oâi cha meï ôi, söôùng quaù, con söôùng quaù...Thu reân, caøng luùc caøng lôùn. Taùm bieát raèng “chò Thu” thích noùlieám choã naøy neân noù caøng troå taøi ñaùnh caùi löôõi thaät nhanh. Moätchaäp khoâng caàn Thu chæ daãn, noù töï ñoâïng ngaâïm caùi moàng ñoác buùnheø nheï.Thu reân leân to hôn. Khoaùi laïc lan ñi töø aâm hoä lan daàn leân phíabuïng, lan khaép töù chi. Naøng duøng hai tay aán nheï ñaàu thaèng Taùmvaøo saùt mu naøng. Öôùc söùc naøng muoán noù chaø saùt caû caùi maët noùvaøo aâm hoä naøng nhö vaäy môùi ñaõ.
 • 54. 54 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm bieát “chò Thu” söôùng laém neân noù caøng muùt, buù caùi moàngñoùâc vôùi toác ñoä nhanh hôn.Baây giôø thì nöôùc nhôøn cuûa Thu chaûy ra leânh laùng. Ví baän buù caùimoàng ñoâùc neân thaèng Taùm ñaâu coù theå lieám chaát nöôùc aáy chosaïch.Boãng Thu ruù leân moâït tieáng. Naøng thôû doàn daäp roài chaát khí cuûanaøng traøo ra ngoaøi. Thu vöøa “ra”. Naøng im ngöôøi ñi moâït luùc, haitay naøng buoâng thoõng xuoáng neäm giöôøng nhöng ñuøi naøng keïpñaàu thaèng Taùm thaït chaët.Thaèng Taùm bò ngoäp thôû vì hai caùi ñuøi keïp noù chaët quaù. Noù voäilaáy tay ñaåy nheï hai caùi ñuøi no troøn cuûa Thu ra ngaång ñaàu leân,thôû moâït hôi daøi. Noù thaáy “chò Thu” maét nhaêùm nghieàn, hai caùnhmuõi phaäp phoàng, mieäng hôi haù ra. Thaèng Taùm sôï “chò Thu” ngaátxæu neân choàm leân, nuùt nuùt caùi mieäng cuûa Thu. Maáy phuùt sau Thumôû maét nhìn noù, oâm ñaàu noù nuùt löôõi vaø caén moâi noù. Thu theàuthaøo :-Em laøm chò söôùng quaù ! Vöøa roài em coù bieát taát caû nhöõng vieäcchò baûo em laøm , toång hôïp laïi goïi noù laø gì khoâng?-Daï, khoâng. Thì ...laø ... em lieám chò chöù gì?-khoâng phaûi. ñoù oïi laø buù loàn, em bieát chöa?-AØ, aø vaäy ra buù loàn laø laøm nhö theá ñoù. Em cöù töôûng khoù khaêngheâ gôùm laém.-Vaâïy laø em ñaõ hoïc xong baøi hoïc nhaäp moân roài. Mai kia ai yeâucaàu em buù loàn thì cöù theá maø laøm. Aø, xem naøo, chò queân maát caùiphaàn cuûa em.Naøng ñöa tay xuoáng sôø cu thaèng Taùm. Vaãn cöùng nhö ñaù. Naøngmóm cöôøi noùi thaàm : maøy uoáng moät ly röôïu coù daâm-döông-hoaéccuûa ta cho laø maøy ñaõ tôùi soá trong ñeâm nay.Phaûi. thu bieát raát roõ. Uoáng thöù röôïu coù pha daâm-döông-hoaéc vaøothì ñeán oâng giaø cuõng cöông cöùng leân moâït tieáng ñoàng hoà, huoáng
 • 55. 55 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhchi ñay laø moâït thanh nieân môùi 21 tuoåi. Thu cuõng bieát chôi aùc.Nhöng naøng muoán töï thaèng Taùm phaûi naên næ naøng ñeå cho noùchôi cho ñeán khi noù xìu xuoáng.Naøng móm cöôøi baûo thaèng Taùm :-Baây giôø ñeán löôït em ñöôïc söôùng. Chò cho em leo leân ñuï chò chotôùi khi naøo em ra vaø em khoâng coøn muoán nöõa luùc aáy chò môùinguû.Taùm ñang ôû trong tình traïng cöông cöùng ñaõ laâu quaù roài. Noù maõiphuïc vuï chò Thu queân khuaáy raèng noù cuõng ñang nöùng, maø nöùngkòch lieät.Ñöôïc leänh cuûa Thu, noù leo leân, ñuùt cu vaøo vaø naéc thaät maïnh. Cucuûa noù ngaäp saâu vaøo aâm ñaïo. Roài cöù theá noù naéc lieân hoài. Noùmuoán xaû cho noù “ra” nhanh nhanh ñeå höôûng söï khoaùi laïc, vaø sauñoù noù coøn ñi nguû chöù ! khuya quaù roài.Nhöng noù caøng naéc, cu caøng cöông leân cöùng ngaéc nhö khuùc cuûi.Ñeán gaàn moâït tieáng ñoàng hoà thì noù meät quaù, buoâng tay naèm saáptreân ngöôøi chò Thu, thôû haøo heån. Vöøa luùc aáy, Thu röôùn ngöôøileân. Naøng laïi ñaït khoaùi laïc, laïi “ra” naøng cuõng thôû doác nhöthaèng nhoû. Nhöng chæ moâït laùt laø naøng laáy laïi phong ñoä.Thu xoa xoa ñaàu thaèng Taùm hoûi nho nhoû :-Em khoâng muoán ñuï nöõa aø ? Meät roài aø. Dôû quaù vaäy. Neáu emkhoâng muoán ñuï nöõa thì ruùt ra ñi nguû.Thaèng Taùm cuõng muoán nguû laém. Nhöng cu noù nöùng quaù, khoùchòu quaù, chöa ra ñöôïc laøm sao nguû. Vaû laïi bò Thu cheâ dôû, noùnhö töôùng bò khích, töï aùi cuûa moâït thaèng thanh nieân ñaâu cho pheùpnoù ñaàu haøng deã daøng nhö vaäy, nhuïc quaù.Roài noù khôûi söï noùi tuïc, cuõng nhö Thu, chaúng coøn e deø gì nöõa heát:-Khoâng hieåu vì sao toái nay em laâu ra quaù. Moïi khi em ñuï con boàcuûa em, laâu laém laø nöõa giôø haø. Chaéc taïi caùi loàn cuûa chò chaët quaù.
 • 56. 56 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhHay taïi em “buù loàn” chò, nuoát khí cuûa chò vaøo nhieàu quaù khieáncho noù laâu ra?Thu cöôøi reù leân nhö moät ngöôøi ñieân. Thaèng nhoû naøy khôø quaù.Neáu maø nuoát khí cuûa ñaøn baø seõ laøm cho laâu xuaát tinh thì caùc oângñaõ ñua nhau maø xin buù loàn vôï, buù loàn tình nhaân, buù loàn baø chuû,buù loàn Marie seán... chöù ñaâu coù ñôïi caùc baø, caùc coâ naên næ æ oâimuoán gaõy löôõi caùc oâng môùi chòu cuùi xuoáng buù vaø buù moät caùchmieãn cöôõng, ra caùi ñieàu khoå sôû laém vaäy.Thu bieát cuõng coù moâït soá ít ñaøn oâng töï nguyeän vaø töï ñoäng laømcaùi coâng taùc buù lieám. Ñoù laø nhöõng oâng ôû vaøo löùa tuoãi trung nieân,nghóa laø chöa giaø, nhöng cuõng khoâng coøn laø keùp treû nöõa. Hoïthuoäc thaønh phaàn nònh ñaøn baø raát kyõ vaø hoï raát gheùt caùc oâng ñaïoñöùc giaû. Coù ñieàu laø khi hoï töï ñoäng cuùi xuoáng buù, hoï cuõng mongñöôïc “ñaùp leã” (baùnh ít ñi, baùnh qui laïi) theo nhö ngöôøi ta thöôøngnoùi coù qua coù laïi môùi toaïi loøng nhau nhöng caùc baø maéc côõ quaùkhoâng daùm laøm caùi chuyeän ñaùp leã, duø raèng chæ laøm thöû “cho bieátmuøi ñôøi”.Rieâng Thu thuoäc loaïi “nhaän heát”, nhöng cuõng “cho heát” coøn gìnöõa maø phaûi e deø, hay e leä khi hai ngöôøi ñaõ traàn truoàng naèm treângiöôøng vaø ñoàng yù cuøng nhau vui höôûng chuyeän laøm tình.Thu ñang nghó ngôïi lan man thì thaèng Taùm laïi leo leân tieáp tuïc.Noù khoâng laøm thaät baïo nhö luùc ñaàu nöõa. Noù nghó coù leõ laømchaàm chaàm, naêùc nheø nheï, vöøa khoûe vöøa khoaùi vaø bieát ñaâunoù seõra nhanh hôn laø laøm huøng huïc. Nhöng noù tính sai. Khoûe thì coùkhoûe hôn laøm huøng huïc nhöng noù coù ra ñaâu? Ñieäu naøy khoângxong roài. Töùc thì thaèng Taùm ñoåi chieán thuaät môùi. Noù vöøa laømnhanh laïi vöøa laøm chaäm. Cu noù noùng vaø cöùng khaùc hôn nhöõnglaàn noù chôi con Tö. Noù chaúng hieåu taïi sao hoâm nay dai söùc theánaøyvì noù queân löûng ñi caùi ly röôïu thuoâùc maø Thu ñaõ ñöa cho noùuoáng caùch ñaây vaøi giôø ñoàng hoà.
 • 57. 57 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm baét ñaàu thôû phì phoø. Moà hoâi noù ñoå ra nhö taém. Meät roài.Boãng Thu ruù leân nho nhoû. Naøng laïi ra moâït laàn nöõa. Naøng ñaõ ñaïtñöôïc khoaùi laïc cöïc ñieåm laàn naøy neân môùi ruù leân nhö theá. Thaáynaøng nhaém nghieàn maét vaø aâm ñaïo naøng co thaét laïi, boùp vaø sieátcon cu lieân hoài, neân thaèng Taùm ñoaùn raèng chò Thu cuûa noù laïi“ra”.Taùm naèm saáp treân ngöôøi Thu. Naøng oâm löng noù vuoát vuoát töø caùigaùy xuoáng ñeán xöông khu. Noù thaáy ñaõ laém, haïnh phuùc laém,nhöng noù chöa bieát noù chôi ñeán bao laâu nöõa noù môùi ra.Thu naèm lim dim maét moät luùc laâu, khi côn khoaùi laïc ñaõ laéngxuoáng, naøng ñaåy thaèng Taùm naèm xuoáng moâït beân vaø baûo noù :-Em naèm nghæ moâït laùt ñi. Chò daäy ñaäp maáy caùi tröùng gaø phasoâña cho em uoáng.Taùm uoáng moâït hôi caïn ly soâña hoät gaø. Thu ñöa cho noù caùi khaêntaém baûo noù lau mình maåy cho khoâ moà hoâi. Vaø naøng cho noù naèmnghæ moâït luùc laâu.Roài Thu laáy khaên lau khaùép con cu cuûa Taùm. Ñoaïn naøng khôûi söïlieám. Naøng duøng löôõi lieám lieám caùi quy ñaàu. Choã naøy laø choã yeáuñieåm cuûa ñaøn oâng neân moãi laàn löôõi cuûa Thu ñaùnh vaøo quy ñaàuthì con cu laïi giöït giöït. Keá ñoù Thu ngaäm troïn cuïc thòt gaân vaøomieäng. Naøng vöøa lieám quy ñaàu vöøa buù. Naøng cho ñoâi moâi coï saùttöø treân xuoáng döôùi roài laïi töø döôùi leân. Trong khi aáy tay naøng boùpboùp hai hoøn ngoïc haønh. Baøn tay kia naøng cho noù ñi thaùm hieåmxuoáng phía döôùi , xuoáng nöõa. Khi ñuïng haäu moân, Thu thoïc moâïtngoùn tay vaøo.Thaèng Taùm ruù leân vì khoaùi laïc. Noù chöa heà coù caûm giaùc naøybaogiôø. Ñaõ quaù, söôùng quaù. Chò Thu quaû laø tay coù nhieàu kinhnghieäm. Thu vaãn buù caùi quy ñaàu, tay kia boùp nheø nheï ñoâi tröùngdaùi.
 • 58. 58 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThaèng Taùm söôùng ñeâ meâ. Chaéc coøn khuya con Tö cheø thöng haycon Baûy vòt loän môùi laøm cho ñöôïc cho noù söôùng, khoaùi nhö vaäy.Ñaøn baø vaên minh vaø ñeïp quaû coù nhieàu taøi ngheä hôn ñaøn baøthuoäc lôùp bình daân. Taùm nghó vaø nhaän xeùt nhö theá. Noù cho raèngnoù may maén laém. Chaû phaûi maát coâng ñeo ñuoåi taùn tænh maø cuõngñöôïc chôi, chôi thaû daøn, chôi suoâùt ñem, vaø chôi ñaøn baø thôm thoñeïp ñeõ. Nhöng hieän thôøi vaán ñeà maø thaèng Taùm caàn phaûi giaûiquyeát ngay laø chôi caùch naøo cho noù “ra”, heã noù ra roài thì töïnhieân noù xìu xuoáng ngay. Chò Thu ñang buù, lieám noù, nghóa laø noùchæ vieäc naèm ngöûa ra ñoù maø höôûng, vaâïy maø noù cöù thaéc maéc caùivuï cu cöù cöông leân.Veà phaàn Thu naøng chaúng coù ñaët caâu hoûi gì caû veà vuï naøy. Naøngbieát roõ ñoù laø dosöï hieäu nghieäm cuûa chaát daâm-döông-hoaéc phatroän vôùi nhieàu vò thuoác aùc oân khaùc. Thaèng Taùm seõ coøn cöôngcöùng nhö theá laâu laém. Tha hoà cho naøng haønh haï. Buù moâït luùc khaùlaâu, Thu leo leân ngöôøi thaèng Taùm. Naøng aùp duïng ngay kyõ thuaätsaøng vaø saåy. Bình thöôøng neáu khoâng coù uoáng daâm-döông-hoaécthì chæ caàn naøng saøng vaø saåy nhö theá ñoâï möôi phuùt laø anh huøngnaøo cuõng rôi ñaøi. Nhö thaèng Taùm thì chæ ñoä naêm phuùt.Kyõ thuaät saøng saåy Thu hoïc ñöôïc cuûa maáy muï Taøu. Maáy muï naøythì phaûi xeáp vaøo loaïi chuyeân vieân thöôïng thaëng trong laõnh vöïccung öùng söï khoaùi laïc cho ñaøn oâng. Thu cuõng hoïc ñöôïc kyõ thuaätsöû duïng nhöõng baép thòt nhoû trong aâm ñaïo. Neáu bieát xöû duïng, aâmñaïo coù theå co thaét laïi vaø sieát con cu moät caùch chaët chòa. Sieát vaøoroài buoâng lôi ra, roài laïi sieát vaøo. Cöù nhö theá vaøi ba laàn laø chaøngkî maõ phaûi xeáp giaùo quy haøng.Gaëp nhöõng tình nhaân maø naøng thích Thu vaãn aùp duïng kyõ thuaätthöôïng ñaúng naøy. Ñeå cho keùp phuïc laên vaø naøng cöôøi ñaéc thaéng.Ñeâm naøy naøng muoán höôûng thuï toái ña, ñaây laø con moài do Lyù
 • 59. 59 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhHoa cung caáp taïi sao naøng khoâng höôûng? Cho neân Thu môùi ñaùnhra chieâu thöùc treân.Thaèng Taùm ñang naéc boãng thaáy chò Thu saøng caùi moâng, saøngñeàu ñeàu laøm cho noù söôùng quaù. Nhaát laø caùi loã cuûa chò Thu quaùkhít khao thì hieäu quaû cuûa nhöõng caùi saøng leân ñeán cao ñoä. Roàinoù laïi coù caûm giaùc nhö cu cuûa noù bò moät goïng keàm baèng gaân thòtsieát laïi, sieát laïi thaâït chaët. Sieát roài laïi nhaû ra, cöù nhö theá. Taùmtöôûng mình leân tieân. Oâi, cha meï oâi, sao maø söôùng quaù, ñaõ quaùnhö vaâøy. Caùi chò Thu naøy gioûi hôn baø chuû ñeán maáy böïc, gioûi quaù!Thu hoûi thaèng Taùm :-Sao em khoâng naéc ñi. Chò laøm gì maëc chò, boån phaän em laø phaûinaéc ñeàu ñeàu nghe chöa. Ñuï ñi chöù cöù naèm yø treân ngöôøi chò thìñeán bao giôø em môùi “ra”.Taùm bò raày, noù caûm thaáy töï aùi cuûa thaèng con trai bò thöông toån.Sao noù dôû hôn ngöôøi ñaøn baø naøy quaù vaäy. Vì töï aùi, thaèng Taùmhít moâït hôi daøi, roài nhaép nhaép lieân hoài, nhaép nhö vuõ baõo. Tieángnhoïp nheïp nghe roõ moàn moâït. Thaèng Taùm töôûng töôïng nhö cucuûa noù laø caùi chaøy vaø aâm hoä chò Thu laø caùi coâùi, vaø noù ñang giaõgaïo trong ñeâm khuya.Thu laïi chuaån bò ñeå xuaát khí moâït laàn nöõa. Naøng ngöøng saøng saåyñeå ñoùn nhaän khoaùi laïc. Khi naøng xuaát khí naøng reân to leân moâïttieáng roài noùi laûm nhaûm :-Ñuï chò nöõa ñi, ñuï ñi ñöøng ngöøng. Ui, ui, chò söôùng quaù em gioûiquaù, chò yeâu em quaù.Boãng thaèng Taùm ruøng mình moâït caùi. Cu noù ngoùc ngoùc trong aâmñaïo, roài giöït giöït lieân hoài, keá ñoù moâït tia tinh khí baén ra vaøo taäntrong saâu cuûa cô theå chò Thu. Tinh khí baén ra maõi, döôøng nhö baáttaän. Tinh khí caøng ra thaèng Taùm caøng thaáy söôùng. Noù thôû doácnhö ngöôøi huït hôi, buoâng tay, naèm treân ngöôøi chò Thu. Noù töôûng
 • 60. 60 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnhö bao nhieâu khí huyeát trong ngöôøi noù ñaõ theo döông vaät noùtuoân ra ngoaøi heát.Vaøi phuùt sau khi tinh khí ñaõ ngöng baén ra, thaèng Taùm ñaõ döôïmngoài daâïy thì Thu ñaõ oâm löng noù keùo naèm xuoáng khoâng cho concu rôøi khoûi aâm hoä. Keá naøng aùp duïng kyõ thuaät co thaét baép thòttrong aâm ñaïo ñeå vaét cho heát, khoâng coøn gioït nhoû tinh khí naøo soùtlaïi môùi thoâi.Moâït luùc laâu, Thu môùi ñaåy thaèng Taùm naèm xuoáng moâït beân. Taùmtaøi xeá naèm haù mieäng, thôû nhö caùi loø reøn, phì phoø. Noù meät muoáncheát. Maáy tieáng ñoàng hoà roài baây giôø môùi ra. Töù chi noù raõ rôøi. Bòtraän naøy chaéc noù phaûi döôõng söùc laâu laém. Baây giôø maø chò Thubaûo noù phaûi laøm nöõa, chaéc chaén noù seõ quyø xuoáng laïy ñeå xin tha.Thu cuõng meät laém. Naøng vaø thaèng nhoû vaät loän vôùi nhau coù leõñeán ba boán tieáng ñoàng hoà laø ít. Nhöõng tia saùng yeáu ôùt ñaõ loït quakhe hôû cuûa cöûa soå baùo hieäu trôøi saép raïng ñoâng. Thu móm cöôøimoâït mình :” Bò traän naøy ngaøy mai thaèng Taùm laøm gì coøn söùc löïcmaø ñi laøm. Chaéc noù phaûi nghæ taïm”.Aø maø noù coù theå boû troán laém chöù chaúng chôi. Roài con Lyù Hoa seõtraùch mình ích kyû. Tuy lolaéng thaèng Taùm coù theå khoâng caàn ñeáncaên phoøng naøy nöõa nhöng Thu baát caàn. Naøng chæ bieát höôûng thuï.Hoâm noï naøng ñaõ phaù taân moâït thaèng nhoû 18 tuoåi. Hoâm nay laømthòt moâït teân 21 tuoåi. Heân quaù.Thu troãi daäy, naøng chaïy nhanh vaøo buoàng taém. Thaèng nhoû ranhieàu quaù, naøng nghe nhö tinh khí cuûa noù oïc aïch ñaày caû aâm ñaïo.Naøng vöøa kyø coï, vöøa haùt nho nhoû baøi haùt cuûa Phaùp : “Em thaáyñôøi laø moâït maøu hoàng. Moãi khi anh oâm em trong tay, vaø thì thaàmbeân tai em”.Chöông saùu
 • 61. 61 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhCoù tieáng oâng Vaên Long thôû daøi söoøn söôït. Töø ngaøy vôï oâng boû ñiñeán giôø ñaõ hôn nöûa thaùng, oâng ñaõ xuoáng nöôùc nhoû nhaén baø trôûveà nhöng baø Long lôø ñi. Baø cuõng khoâng coù maët ôû ngoaøi tieäm vaûihaèng ngaøy. Khi baø tôùi laø ñeå xem xeùt soå saùch hoaëc tieáp vaøi ngöôøimaø baø ñaõ coù heïn tröôùc. Baø giao cho coâ Saùu Vaøng moâït nhaân vieântin caån giuùp vieäc cho baø ñaõ laâu naêm troâng coi heát moïi vieâïc. OângVaên Long bieát baø vôï ñeán ôû nhaø baø Thu, baïn cuûa baø, ôû cao oác coùteân laø Cöûu Long, ñöôøng Hai Baø Tröng nhöng oâng khoâng muoánñeán ñoù ñeå gaëp baø. Coøn ñeán tieäm vaûi ñeå gaëp baø thì laïi caøng maátmaët quaù. Nhaân vieân tieâïm vaûi seõ coøn coi oâng ra thöù gì nöõa. Oângchaùn bieát vì oâng ñaõ trôû thaønh baát löïc neân baø môùi boû nhaø ra ñi.Oâng tin chaéc chæ trong nöûa thaùng qua baø ñaõ caém söøng oâng, ñieàuñoù oâng chaúng caàn. Oâng ñaõ trôû thaønh ngöôøi baát löïc vónh vieãn thìlaøm sao oâng coù theå caám baø ñi nguû vôùi trai ? Baø môùi coù ngoaøi 30tuoåi, xuaân tình phôi phôùi ngaên caâùm baø ñi tìm trai cuõng chaúngkhaùc naøo caâùm moâït ñöùa treû khoâng ñöôïc keïo trong khi coù haøngchuïc huõ keïo ñöôï baøy la lieâ5thaèng Taùm trong nhaø noù.Baây giôø söï theå ñaõ nhö theá naøy, neáu baø vôï oâng trôû veà maø roài baøcoøn ñi nguû laêng nhaêng vôùi trai, vôùi baát kyø ai oâng cuõng höùa vôùibaø oâng seõ laøm ngô.Boãng oâng Long nghó ñeán nhöõng vuï ñaáu thaàu. Khoái baïn ñoàngnghieäp cuûa oâng ñaõ truùng thaàu nhôø hoï daâng em vôï, chò vôï hay caûvôï cuûa hoï nöõa cho maáy teân quan naêm, quan saùu coù quyeàn theùâ.Neáu baø Long chòu hy sinh giuùp oâng nhö kieåu caùc baø kia ñaõ hysinh giuùp choàng thì ñôõ cho oâng bieát maáy. Khoã noãi baø chaúng baogiôø ngoài nghe oâng noùi ñeán 10 phuùt thì laøm sao oâng coù theå noùi roõcho baø nghe nhöõng chuyeän nhö theá.Oâng Vaên long laïi thôû daøi. Khoå quaù oâng muoán töï vaän cheá ñi choraõnh nôï ñôøi. Nhöng coøn oâng coøn baø meï vaø maáy ñöùa em ôû döôùitænh, oâng cheát khoâng ñaønh.
 • 62. 62 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhSuy tính ñeán hai ngaøy oâng Vaên Long môùi quyeát ñònh göûi cho baømoâït caùi thô. Thoâi thì mình xuoáng nöôùc ñeå cho baû trôû veà quaùnxuyeán vieäc nhaø.Thaèng Taùm taøi xeá vaø chò beáp coi boä hôi loäng roài ña. Vaéng chuûnhaø gaø moïc ñuoâi toâm laø vaäy. Oâng ñi töø saùng ñeán toái môùi veà thì ôûnhaø chæ coù baø laø chuû nhaø thoâi chôù coøn ai voâ ñaây nöõa.Oâng vöøa vieát vöøa ñaén ño,s au cuøng, oâng quyeát ñònh : Höùa seõ ñeåcho baø hoaøn toaøn töï do, baø muoán giao du thaân maät vôùi ai cuõngñöôïc, töø hoâm baø boû nhaø ra ñi ñeán nay neáu baø coù caëp boà , vui veûvôùi ngöôøi naøo oâng cuõng boû qua mieãn laø baø trôû veà.Oâng cuõng khoâng queân uùp môû raèng neáu baø veà vaø baèng loøng thayoâng ñi giao thieäp vôùi maáy thaèng Taây coù quyeàn theá thì seõ giaøu to,oâng coù ñaày ñuû döõ kieän neân môùi vieát ra ñieàu naøy ñeå baø roõ.Khi xeáp laù thö boû vaøo phong bì oâng laïi thôû daøi. Ñaây laø vaên kieâïnñaàu haøng oâng bieát nhö vaäy. Baø Long maø trôû veà thì baø seõ laø baøchuû thaät söï, coøn oâng nhaát nhaát seõ phaûi tuaân lôøi baø.Baø Vaên Long nhuõ danh Lyù Hoa ñoïc thö cuûa oâng Long raát kyõ.Chieàu laïi baø goïi ñieän thoaïi ñeán sôû cuûa Thu baûo naøng veà tieäm vaûicuûa baø ñeå cuøng ñi aên.Ngoài aên ôû nhaø haøng Kim Hoa, Thu ñoïc böùc thö cuûa oâng VaênLong do Lyù Hoa trao cho, nhôø coá vaùân coù neân trôû veà hay khoâng ?Thu ñoïc ngaãm nghó roài phaùt bieåu :-Theo tao thì ñeå cho thaèng chaû chôø moâït tuaàn nöõa roài haõy vieát traûlôøi. Maøy heïn seõ trôû veà, nhöng khoâng noùi roõ böõa naøo. Ñeå chothaèng chaû vöøa möøng laø maøy baèng loøng trôû veà vöøa leân ruoät vìmaøy khoâng noùi chaéc ngaøy veà.Lyù Hoa coù veû phuïc taøi coá vaán cuûa Thu :-Maøy tính nhö vaäy ñöôïc laém. Tao seõ laøm theo lôøi maøy. Nhö vaäylaø chaû ñaõ ñaàu haøng, mình veà taùc oai, taùc quaùi, daïi gì ñi luoân, ñeåcho chaû röôùc baø con, gioøng hoï ôû döôùi tænh leân ôû chieám caùi nhaø
 • 63. 63 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhluoân uoång coâng tao gaày döïng. Aø, nhöng chaû noùi gì veà caùi vuï giaothieäp vôùi Taây, taø maøy coù yù kieán gì khoâng?Thu suy nghó giaây laùt roài voã traùn :-Tao nghó ra roài. Thaèng chaû khoâng noùi thaúng ra ñaây nhöng taobieát thaèng chaû ñònh möôïn maøy laøm caùi moài ñeå nhöû maáy thaèngTaây coù quyeàn theá. Vì laø thaèng chaû khoâng ñöôïc quyeàn ghen nöõathì thaø thaû boø cho ñi aên coû coøn coù lôïi.Lyù Hoa ñoàng yù vôùi yù kieán cuûa Thu. Naøng baûo thu :-Tuïi mình hoïc tröôøng ñaàm ra nhöng tao cuõng hôi ngaùn maáythaèng Taây deâ xoàm. Nhieàu thaèng troâng nhö khæ ñoät, sôï thaáy moà.Thu cöôøi haêng haéc, noùi nhoû vaøo tai Lyù Hoa, vì naøng sôï caùc thöïckhaùch ngoài ôû baøn keá beân nghe loùm :-Noù to thì cuû cuûa noù cuõng to, chôi caøng söôùng chöù sao.Lyù Hoa naït nhoû :-Thoâi ñi. Maøy thì luùc naøo cuõng nghó ñeán caùi ñoù. Nhöng tao nghenoùi maáy thaèng Taây noù to con nhö ñöôøi öôi, nhöng cuû cuûa noù nhoûlaém. Vaø noù chæ laøm huøng huïc ñöôïc maáy phuùt laø haï maõ ngay.Neáu vaäy thì chaùn pheøo.-Chöa chaéc. Vaû caùi ñoù coøn tuøy. Tao nghe con Thoa noù noùi coùthaèng Taây chôi dai laém, chôi ñeán maáy tieáng chöa ra. Neáu maøymaø gaëp moâït thaèng nhö theá thì ñaõ bieát maáy. Vöøa ñöôïc tieáng laø hysinh cho söï nghieäp cuûa choàng con, vöøa ñöôïc höôûng khoaùi laïc.Lyù Hoa boãng söïc nhôù ñeán vuï maø Chín Tuøng saép ñaët. Cuõng laøbaûo naøng ñi moài chaøi maáy thaèng Taây ñeå laøm aùp phe chuyeånngaân laäu.Lyù Hoa laåm baåm Lyù Hoa:-Cuõng laïi laø Taây nöõa. Sao maø laém Taây thöïc daân theá.-Maøy noùi gì ñoù? Thu hoûi.
 • 64. 64 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-AØ, tao nhôù laïi hoâm tröôùc teân Chín Tuøng coù noùi vôùi tao moâït aùpphe maø chính yeáu laø phaûi duï maâùy thaèng Taây ôû sôû Hoái ñoaùi ñeåchuyeån ngaân laäu.Thu laïi cöôøi nhö naéc neû :-Vaäy laø maøy coù soá chôi Taây. Nhöng aùp phe coù xöùng ñaùng ñeå chotuïi muõi loõ chôi khoâng? Hay chæ laø aùp phe teùp riu. Tao hôi ngôøkhaû naêng boá trí baét aùp phe cuûa thaêøng Tuøng. Ñöøng coù töôûng boïnTaây thöïc dan noù ngu. Coù khi boïn Taây lôïi duïng noù laøm maøy banhcaøng gaõy goïng xong roài thì noù thí cho caùi aùp phe coøm thì töùclaém, hoâïc maùu ra ñöôïc.Lyù Hoa gaät guø ra ñieàu naøng cuõng am hieåu chôù khoâng phaûi laømoâït nai tô.Thu voã vai Lyù Hoa noùi nhoû :-Coøn thaèng Taùm taøi xeá. Töø hoâm aâùy ñeán nay noù troán bieät taêmluoân. Maøy coù goïi veà nhaø baûo chò beáp nhaén laïi noù khoâng?-Coù, tao coù baûo con nhoû Saùu. Tao chæ noùi mô mô hoà hoà thoâi.Nhöng thaèng nhoû maát daïng luoân. Tao nghi laø taïi maøy quaù. Toâíhoâm ñoù chaéc maøy haønh haï noù caû ñeâm neân noù sôï noù troán laø phaûi.Maøy tham quaù, phaûi aên töø töø chöù gaëp moài laø ngaáu nghieán ñôùplaøm sao beàn ñöôïc. Theá coøn thaèng nhoû 18 tuoåi cuûa maøy ñaâu?-Gia ñình noù gôûi noù leân Ñaø laït hoïc roài. Chaùn quaù. Toái nay coùmuïc gì khoâng? Keùp thì tao khoâng thieáu, boû ñi cuõng chöa heát,nhöng tao chæ thích maáy teân deã sai baûo. Tao thích loaïi ñaøn oângchòu luïy vì ñaøn baø chöù khoâng thích maáy thaèng toû ra ta ñaây thaâncao thöôùc röôõi laøm chöùc naøy chöùc noï...nghe tôùi ñaây Lyù Hoa khoâng nhòn ñöôïc cöôøi. Naøng cöôøi ruõ röôïi,cuùi gaàm ñaàu xuoáng maø cöôøi.Vaøi ba thöïc khaùch ôû baøn beân caïnh thaáy Lyù Hoa cöôøi nhö ñieân thìnhìn naøng ngaïc nhieân.
 • 65. 65 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu voäi goïi boài tính tieàn roài keùo Lyù Hoa ra xe. Ra ñeán xe Thuñeà nghò :-Tao coù bieát hai thaèng traïc tuoåi mình, tuïi noù möôùn chung moâïtapartment ôû ñöôøng Calmette. Caû hai ñeàu ñoäc thaân. Khoâng ñeïptrai laém, nhöng laø loaïi ñaøn oâng coù hoïc thöùc, raát nònh tao moãi khigaëp tao. Duy coù ñieàu tuïi noù deã sai baûo khi naèm vôùi mình treângiöôøng hay chaêng laïi laø chuyeän khaùc, vi tao chöa xaøi hai thaèngñoù bao giôø. Maøy coù muoán baét tuïi noù ñöa ñi nhaûy roài sau ñoù tuøycô öùng bieán cho qua ñeâm hay khoâng?Lyù Hoa gaät ñaàu ñoàng yù. Thu laùi xe veà Cöûu Long vaøo luùc 9 giôøtoái. Hai keùp naøy thuoäc loaïi con nhaø khaù giaû, coù ñi Taây hoïc. Hieänlaøm cho haõng xaêng Con Soø. Caû hai ñeàu töø choái vieäc laáy vôï maëccho gia ñình chöûi ruûa. Ñi laøm veà laø caû hai ñi vôùi ñaøo ñeán khuya.Ñeâm naøo cuõng nhö ñeâm ñoù.Troïng ñöôïc ngöôøi quen giôùi thieäu vôùi Thu. Chaøng coù dòp nhaûyvôùi Thu taïi moâït party. Thaáy Thu ñeïp loäng laãy nhöng coù veû kieâukyø neân chaøng hôi ngaïi khoâng daùm môû maùy taùn tænh. Chaøng daétThaønh baïn ôû chung nhaø vaø laø ñoâøng nghieäp, ñeán giôùi thieäu vôùiThu, duïng yù laø ñeå Thaønh doï daãm ñöôøng ñi, nöôùc böôùc hoä. Gaëpñöôøng coù gaøi mìn thì Thaønh raùng laõnh ñuû. Chuyeän naøy chöùng toûTroïng thuoäc loaïi ngöôøi tính toaùn bieát lôïi duïng keû khaùc.Coøn Thaønh thì traùi ngöôïc haún. Chaøng thuoäc loaïi phoåi boø , thaúngnhö ruoät ngöïa.Ngay töø luùc ñaàu gaëp Thu. Thaønh ñaõ choùa maét vì saéc ñeïp cuûaThu. Nhöng chaøng cuõng hôi e deø vì chaøng bieát ñaøn baø ñeïp haychöùng laém.Chaøng coù doï hoûi veà Thu thì ñöôïc giôùi aên chôi cho bieát nhieàuchuyeän veà Thu vaø hoï baûo : “Thoâi taïm queân moùn ñoù ñi. Khoùkhaên laém. Haùch laém. Neáu naøng ñaõ bieát soá ñieän thoaïi cuûa toa roàimaø naøng chöa goïi toa coù nghóa laø toa khoâng ñöôïc naøng tuyeån
 • 66. 66 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhchoïn, toa khoâng ñöôïc loït vaøo maét xanh cuûa naøng. Vaäy cöù raùngchôø. Ñöøng coù mon men laïi building Cöûu Long tìm ngöôøi ñeïp,seõbò hoá to...’Toái nay nghe ñieän thoaïi reo Troïng baét ñieän thoaïi leân.Khi bieát laø Thu goïi Troïng doï daãm:-AØ, ngöôøi ñeïp.Laâu quaù khoâng gaëp laïi.Thu ñònh goïi toâi hayThaønh?Chaéc laø goïi noù,toâi laøm sao coù ñöôïc dieãm phuùc ñöôïc ngöôøi ñeïpgoïi,coù phaûi vaäy khoâng?Noùi xong Troïng cöôøi roøn--goïi caû hai .Böõa nay Thu coù moät ngöôøi baïn gaùi ñeán chôi.Tuïi naøyñònh ñi Arc-En-Ciei.Xong sang beân Grande Mondean.Vaäy haibaïncoù baèng loøng hoä toáng tuïi naøy khoâng?Troïng cöôøi noùi nònh:-Ñuôïc hoä toáng moät ngöôøi ñeïp nhaát Saigon nhö Thu thì laøm saoimaø töø choái.Chuyeän ngaøn naêm moät thöûo.Theá ñònh maáy gioø thìboïn naøy ñeán ñoùn.-9 giôø.Nhôù nghe.Thoâi ñeå laùt nöõa gaëp seõ noí chuyeän nhieàu.Cuùpñaây.Thaønh töø nhaø taém ra hoûi ai ñaáy.Troïng thuaät laïi ñaàu ñuoâi.Thaønhreo leân:-Vaäy laø toái nay tuïi mình coù muïc roài!khoaùi quaù.Sao boãng döng baøaáy laïi goïi tuïi mình theá nhæ.Nghe noùi baø aáy coù haøng taù keùp ñeïptrai kia maø.Vaäy laø ñeâm nay boïn mình nhaûy cheát thoâi.Xong roàiduï doã muïc khaùc,lieäu coù ñöôïc khoâng?Troïng treà moâi:-Maøy ñöøng töôûng bôû.Tuïi noù caàn keùp ñi hoä toáng ñeå traû tieàndancing,
 • 67. 67 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhtieàn aên ôû Grande monde chöù deã gì duï doã tuïi noù.Coù tuïi noù duï doãmình thì coù lyù.Tao lôõ nhaän lôøi roài chaû leõ mình laïi goïi laïi töøchoái,chöùthaät ra tao hôi ngaïi con nhoû Thu.Ai cuõng bieát noù thuoäc loaïi daâmñaõng soá moâït nhöng noù thích thaèng naøo thì thaèng d0où ñöôïchöôûng,gaëp ñöùa noù khoânh thích maø ai saùp laïi taùn tænh,noù quaït ngay vaøomaët,giöõa coâng chuùng ,xaáu hoå ñeán ñoän thoå maø troán.tao ngaïi laém.Thaønh nghe Troïng khai xaáu veà Thu chaøng cuõng hôi choät daï.Connhoû ñoù gheâ laém chöù vöøa gì.Nhöng nghó cho cuøng hoâm nay cuõng laø ngaøy vui,maát ít tieàn concoùxaù chi.Nghó vaåy chaøng thuùc giuïc Troïng söûa soaïn aoù quaàn .Chaøngduï Troïng:-Neáu maøy ngaïi chi thì tao seõ laøm ñaàu taøu ñeâm nay.Böõa khaùc tôùiphieân maøy.Mình phaûi toû ra anh huøng chöù.Chöa ñaùnh traän naøo ñaõsôï cuoán côø chaïy daøi aø?Noù ñaõ khoù khaên mình phaûi aùp duïng chieánthuaät:Chæ aên chôi thoâi roài ñöa noù veà,phôùt tænh aêngle khoâng theøm taùntænh,duï doã gì caû xem noù phaûn öùng ra sao.Troïng nghe Thaønh thuaän chi heát ñeâm nay thì ñoàng yù ngay.Lyù Hoa quan saùt hai keùp naøy moät caùch kín ñaùo.Khoâng ñeâp trainhöng cuõng taøm taïm.Caû hai ñeàu aên maëc chaûi chuoát,aoù quaàn ñeàuthuoäc loaïi ñaét tieàn.Troïng laùi xe.Thaønh ngoài baêng sau vôùi Lyù Hoa .Thu ngoài baêngtröôùc.Thaønh keå nhieàu chuyeän vui khieán Lyù Hoa cöôøi hinh hích.Thu coù veû nghieâm nghò neân Troïng chaêm chuù vaøo vieäc laùi xe.Khieâu vuõ tröôøng Arc-en-Ciel hoâm nay thaät laø ñoâng khaùch.Coù leõlaø vì ngaøy cuoái tuaàn.Thu nhaûy vôùi Troïng.Thaønh nhayû vôùi LyùHoa ,nhung hoï ñoåi ñaøo,keùp sau vaøi ba baøi.Lyù Hoa thuoäc loaïi deã
 • 68. 68 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhdaõi thaáy hai anh chaøng naøy coù veû lòch söï neân naøng vui veûlaém.Naøng nghó neáu ñeâm nay moät trong hai ngöôøi naøy ñeà nghòvôùi naøng thì naøng seõ cho,khoâng bieát yù cuûa Thu ra sao?Veà phaàn Thu naøng cuõng noùi chuyeän vui veû nhöng trong thaâmtaâm thì khoâng thích caû hai anh chaøng naøy.Thu bieát Troïng muoántaùn tænh naøng nhöng ngaïi nguøng sao ñoù neân khoâng daùm ngoûlôøi.Coøn Thaønh thì toû ra côûi môû hôn,noùi nhieàu hôn ,nhöng cuõngchöa taùn naøng caâu naøo.Thaáy caû hai gaõ khoâng gaû naøo saên ñoùn raùo rieát neân töï aùi cuûa Thubò thöông toån ñoâi chuùt:”Ñaõ vaäy thì ñeâm nay thaø mình veà nguû voùicon Hoa coøn hôn.Boïn mi khoâng quò luïy thì toäi gì ta cho”Thu laáyquyeát ñònh ngay töø luùc chöa rôøi vuõ tröôøng.Tuy nhieân naøng noùithaàm:teânThaønh coù veû ñöôïc hôn teân Troïng.Neáu ngaøy naøo ñoù mình keït keùpmaø muoá chôi seõ goïi Thaønh.Coøn teân Troïng neáu Lyù Hoa noù öngthì phaùt cho noù.Naøng caøng thieân veà Thaønh hôn khi thaáy caû hai chaàu:tieàn nöôùc ôûvuõ tröôøng vaø tieàn aên ôûGrande-Monde ñeàu do Thaønh chi.Troïngngoài tænh bô trong khi Thaøng mo1Chín Tuøng boùp.Thu raát gheùt nhöõng oâng coù maùu keïo maïch nha neân caøng choThaønh theâm ñieåm.Aên xong Troïng veà nhaø cuûa hai chaøng ôû ñöôøng Calmette ñaùnhpheù naêm ba ñoàng chôi cho vui nhöng Thu gaït ñi.Naøng nhaùy maétcho Lyù Hoa roài baét Thaønh laùi xe ñöa veà building Cöûu Long .Vöøa vaøo phoøng Lyù Hoa ñaõ hoûi ngay:-Sao maøy khoâng chòu veà nhaø tuïi noù ñaùnh pheù,coù vaây tuïi noù môícoù cô hoäi xin xoû mình chöù.Tuïi noù khoâng coøn treû nhö thaèng Taùmnhöng tao nghó xaøi taïm ñeâm nay cuõng ñöôïc.Coøn hôn chæ coù haiñöùa mình oâm nhau nguû.Thu nhuùn vai:
 • 69. 69 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Maøy deã daõi vôùi boïn chuùng quaù ñaâu ñöôïc.Heøn chi maøy cho teânChín Tuøng laøm xaû laùng.Tao thì hôi khaùc.Tao khoù khaên laém.thaølaø nhö thaéng Taùm maø tao thíchVì mình troïn quyeàn haønh haï noùvaø xem noù nhö moät moùn ñoà chôi.Coøn ñaõ laø keùp thì phaûi quò luïytaovaø tình nguyeän laøm noâ leä duø chæ laø noâ leä moät ñeâm hay vaøiñeâm.Baûo gì thì laøm naäy,coù phaûi thöùc suoát ñeâm cuõng phaûi thöùcñeå phuïc vuï tao.-Laøm sao maøy bieát ñöôïc tuïi noù khoâng quò luïy maøy.Ñaõ coù dòp naøoñeå cho chuùng baøy toû ñaâu?-ÔØ thi ñeå ñoù maát ñaâu maø sôï.Neáu tuïi noù goïi vaø môøi mình ñi chôinöõa ,luùc aáy seõ tính.Tao nghó hai ñöùa neân chay tònh ñeâmnay.Ngaøy mai neáu maøy muoán tao seõ trieäu taäp hai keùp khaùc ñeánphuïc vuï maøy ,chòu chöa?Chöông 7 Saùng hoâmsau laø ngaøy chuû nhaät.Thu ruû Hoa ñi aên saùng ôûtieâm mì Caây Nhaõn Dakao roài veà La pagode uoáng cafe.Ñangngoài quaäy ñöôøng vaøo taùch cafe boãng Thu la leân:-Anh Taâm!laâu quaù môùi gaëp.Vaoø ñaây.Ngöôøi maø Thu vöøa goïi teân laø moät gaõ ñeå raâu quai noùn,caolôùn,vöøa töø ngoaøi ñöôøng böôùc vaøo.Thu giôùi thieäu:-Ñaây laø Lyù Hoa ,baïn em, coøn ñaây laø anh Taâm,döôïc só.Taâm vaøo traïc 34 hay 35 tuoåi,aên maëc kieåu theå thao.Vöøa ngoàixuoáng chaøng noùi nhanh;-Anh vöøa ôû Hueá vaøo ñaây ñöôïc hai ngaøy.Ñònhñi tìm em thì laïigaëp em ôû ñaây,may quaù.Theá naøo,coâ em gaùi cuûa anh,daïo naøy laømaên ra sao?
 • 70. 70 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Cuõng bình thöôøng thoâi.Coøn anh nhaø thuoác taây cuûa anh ôû ngoaøiHueá coù phaùt ñaït khoâng?-Deã chòu laém.AØ maø coù baïn em ñaây...-Daï em teân Hoa .anh cöù goïiteân cho tieän.-Toâi ñònh noùi coâ em hoï cuùa toâi coù moät baïn gaùi ñeïp quaù.Luùc naõykhi môùi böôùc vaøo ñaâytoâi ñaõ choaùng ngöôøi vì nhìn thaáy saéc ñeïpcuaø coâ,aø cuûa Hoa.Lyù Hoa nôû muõi vì ñöôïc khen:-Chaéc anh noùi chôi cho vui vaäy thoâi chöù Hoa maø ñeïp ôû choãnaøo.Duø sao cuõng caùm ôn anh ñaõ khen.Thu cöôøi leân khanh khaùch:-Oâng anh hoï cuûa tao coù baèng caáp veà khoa nònh ñaàm ñaáy Hiaaï.Maø laø nònh ñaàm thöù thaät ôû beân Taây.Aûnh ñi du hoïc nhieàu naêm ôûbeân phaùp,laáy baèng döôïc só ôû beån.Vaø Thu quay sang Taâm bóu moâi:-Anh vaãn giöõ taät nònh taát caû baïn gaùi cuûa em,coøn em thì anhchaúng theøm nònh laáy moät caâu bao giôø.Taâm cöôøi xoaø:-Em thì ñeïp nhaát nöôùc roài,coù khen cuõng baèng thöøa.Vaû laïi anh ñaõkhen vaø nònh em töø luùc em 16 tuoåi,anh nghó chaéc em ñaõ nhaøm taivì nhöõng lôøi nònh bôï cuûa anh.Thu cöôøi tít maét ,lieác Taâm roài noùi;-bieát theá ngaøy xöa em ñaõ haønh anh thaät kyõ,cho anh cheát leân,cheátxuoáng ñeå baây giôø anh khoâng coøn ngoài ñaây maø nònh bôï ñaøn baø.Taâm cuõng nhìn Thu moät caùch tình töù.Chaøng vaãy tay goïi boài chobaùnh mì Croissan vaø cafe.Thu hoûi:-Anh vaøo saigon chôi bao laâu?Chaéc laø laâu.Vì anh ñònh môû theâm moät döôïc phoøng nöõa ôûñaây.Coøn nhaø thuoác ôû ngoaøi Hueá anh seõ giao cho moät ngöôøibaïn
 • 71. 71 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhquaûn trò.Neáu tìm ñòa ñieåm toát anh seõ xuùc tieán ngay vieäc thueânhaø,ñaët haøng ôû caùchaõng baøo cheá.Khi naøo nhaø thuoác khai tröông anh seõ ôû laïi ñaâyluoân,thaùng thaùng ra Hueá moât laàn ñeå tính soå maø thoâi.Thu reo leân:-Theá thì hay quaù nhæ.Anh vaø em seõ gaëp nhau thöôønghôn vaø coøn chuyeän ly dò cuûa anh ñaõ döùt khoaùt chöa?-Xong roài.Baây giôø anh hoaøn toaøn töï do.AØ, hoâm nay em vaø Hoañaõ coù heïn hoø vôùi ai chöa.Neáu khoâng coù heïn vôùi ai thì anh xinmôøi caû hai ñi chôi vôùi anh hoâm nay.Em Thu vaãn ôû building CöûuLong ñaáy phaûi khoâng?-ÖØ,em vaãn ô ñoù.Tuïi mình ñi loanh quanh mua saém vaøi thöù roài ñiThuû Ñöùc vaø Bieân Hoøa chôi.Taâm tieáp theo-Toái veà,thay quaàn aoù xong boïn mình ñi aên cômtaâyôû nhaø haøng Guillaume Tell, roài ñi nhaûy.Thu cöôøi tít lieác Taâm:-Ñeán ñoù laø heát muïc roài aø?Chöông trình cuûa anh phaùc hoïa xem rakhoâng coù ñoaïn haäu.Taâm cuõng cöôøi tình vôùi Thu:-Ñeå em ñöa Hoa veà nhaø ñaõ sao ñoù mình baøn vieäc nhaø sau.Thu chæ Lyù Hoa roài noùi vôùi Taâm:-Hoa noù giaän choàng ,ñeán ôû chung vôùi em ñaõ nöûa thaùng nayrooài,coøn ñöa noù veà ñaâu nöaõ.-Theá aø.Vaäy sau khi ô vuõ tröôøng veà anh ñöa Hoa vaø emveà nhaanh,hay em muoán veà building Cöûu Long tuøy yù.ÔÛ Bieân Hoøa veà .Taâm ñöa Thu vaø Hoa veà Cöûu Long,heïn seõ gaëplaïi ñi aên ñi nhaûy.Töø saùng ñeán luùc naøy Lyù Hoa raát thaéc maéc vì söï thaân maät ,laû lôigiöõa Taâm vaø Thu.Hoï coù laø anh em hoï thaät khoâng?Baây giôø laø luùcnaøng phaûi hoûi cho roõ.
 • 72. 72 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNghe Lyù Hoa hoûi.Thu keå heát khoâng daáu dieám:-Aûnh laø anh hoï tao thaät ñoù maøy.Baø con xa thoâi chöù khoâng phaûianh emchuù baùc hayanh chò em baïn dì.-Nhöng theo tao nhaän xeùt thì giöõa maøy vaø aûnh coù söï giao duthaân maät.Thu cöôøi roøn:-ñuùng,maøy coù oùc nhaän xeùt ñaáy.Giao du thaân maät quaù ñi aáy chöùlaïi.Naøy,noùi cho bieát chính anh laø ngöôøi ñaõ phaù trinh tao luùc taomôùi möôøi baûy tuoåi.-Trôøi ñaát!roài gia ñình maøy khoâng ai hay bieát gì sao?Hai ñöùa laømsao qua maët moïi ngöôøi?Thu keå laïi cho Hoa nghe:-Thaät söï thì Thucuõng chaúng roõ giöõa naøng vaø Taâm coù quan heähuyeát thoáng ra sao.nghe noùi laø baø con xa laéc xa lô.sôû dó Taâm vaønaøng g85p gôõ nhau thöôøng xuyeân laø vì hai nhaø ôû saùt vaùch vôùinhau.Taâm ñöôïc ba meï Thu giao phoù vieäc keøm hoïc cho naøng.Cho neân chaúng ai ñeå yù hay nghi ngôø söï quaán quít giöõa naøng vaøTaâm.Thu yeâu T6am töø luùc naøng môùi 15 tuoåi.Nhöõng luùc ngoàinghe Taâmgiaûng baøi trong phoøng hoïc cuûa naøng,Thu coù yù ñuïng chaïm vaøoTaâm.Moãi laàn nhö theá naøng caûm thaáy nhö coù moät luoàng ñieänchaïm vaøo ngöôøikhieán naøng llaâng laâng.Nhöõng luùc bieát roõ nhaøkhoâng coù ai ngoaøi naøng vaø Taâm ngoài trong phoøng hoïc thì Thutieán xa hôn.Naøng keùo gheá ngoài saùt vaøo Taâm,coá yù thôû vaøo maùTaâm.Roài naøng giaû vôø hôi mmeät ngaû ñaàu döïa vaøo vai Taâm.Nhöõng luùc aáy naøng muoán Taâm oâm naøng vaø hoân naøng nhöngTaâm chaúng laøm gì heát.Naøng töï hoûi sao anh Taâm chaúng ñeå yù gìñeán mình caû.Naøng ñoïc raát nhieàu tieåu thuyeát laõng maïn neânnhieãm naëng.Nhöõng moái tình trong tieåu thuyeát aûnh höôûng raátnhieàu ñeán söï mô moäng cuûa naøng.Coù khi naøng töôûng töôïng
 • 73. 73 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhraèngTaâm vaø naøng yeâu nhau tha thieát,laøm tình vôùi nhau.Ngoàiduöïa vai ,thôû vaoø coå vaø maët khoâng thaáy coù hieäu quaû naøo neânThu nghó phaûi ñoåi chieán thuaät,naøng nghó phaûi taoù baïo môùi mongloâi cuoán söï chuù yù cuûa Taâm.Song le naøng chaúng bieát phaûi laømcaùch naøo.Cuöù nhö theá cho ñeán naêm naøng vöøa troøn 17 tuoåi.Baây giôø naøng bieát naøng phaûi laøm gì ñeå chinh phuïc Taâm:ñoù laø caùithaân hình naûy nôû ñaày nhöõng ñöôøng cong kheâu gôïi vôùi nuùi ñoàikhe suoái haáp daãn maø taïo hoaù ñaõ cho naøng.Moãi khi ñöùng tröôùctaám göông lôùn treo trong phoøng rieâng naøng thöôøng laáy tay vuoátve xoa naén khaép ngöôøi trong khi maét naøng chaêm chuù nhìn vaøogöông.Naøng naâng ñoâi nhuõ hoa leân boùp nheø nheï,laáy maáy ngoùntay se se ñaàu vuù’Ñoäng taùc naøy laøm naøng raïo röïc.Khi naøng ñöa tay xuoáng vuoát vecaùi mu vôùi môù loâng vöøa luùn phuùn thì söï raïo röïc caøng taêng.Töïnhieân naøng naûy ra yù nghó boùp boùp caùi mu.Naøng boùp boùp moät laùtthì maët naøng noùng böøng leân,moät khoaùi caûm raát laï chaïy raàn raätkhaép ngöôøi naøng.Boùp mu nhö vaäy chöøng vaøi ba laàn,naøng naûy ra saùng kieán môùicho moät ngoùn tay troû vaøo caùi khe hôû giöaõ hai meùp mum muùp cuûacaùi mu.Di ñoäng ngoùn tay töø töø xuoáng khe hôû.Naøng laøm nhö vaäytrong khi maét vaãn nhìn vaøo taám göông.Caùi mu cuûa naøng traéngphau.Naøng laáy maáy ngoùn tay banh hai meùp ra.Phía trong laø moätmaøu hoàng hoàng .Naøng coï ngoùn tay vaøo maïnh hôn, nhanhhôn.Hôi thôû naøng trôû neân doàn daäp ,ngöôøi naøng noùng ran.Caøng coïngoùn tay nhanh chöøng naøo caøng coù caûm giaøc môùi laï hôn.Baâygiôø naøng môùi bieát söï ñuïng chaïm vaøo caùi choã kín ñaùo naøy noùñem laïi söï khoaùi laïc maø naøng chöa töøng neám muøi.Sau laàn ñaàutieân,Naøng ñaõ coù thoùi quen moãi toái sau khi taém xong vaøo ñöùngtröôùc taám göông laø xoa naén khaép ngöôøi,
 • 74. 74 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhroái ñöa tay xuoáng phía caùi mu boùp,cho ngoùn tay vaøo coï xaùt giöõacaùi khe hôûñeå tìm caûm giaùc laï.Naøng bieát ñoù laø söï thuû daâm,danhtöø maø saùch vôû noùi veà tình duïc do tuïi baïn ñöa cho naøng ñoïc vaãnthöôøng ñeà caäp.Moät hoâm tuïi baïn ñöa cho naøng taäp truyeän daâm maø caùc coâ leùn luùttruyeàn tay nhau ñoïc say meâ.Töï aâm hoä d0eà cuûa taäp truyeän quayroneo aáy laø:’7 ñeâm khoaùi laïc”.Truyeän thuaät laïi tuaàn traêng maätcuûa ñoâi vôï choàng treû môùi cöôùi.Naèm treân giöôøng ñoïc taïâp truyeän naøy Thu ñaõ töôûng töôïng naøng laøcoâ daâu coøn Taâm laø chuù reå.Nhöõng ñoaïn taû caûnh chuù reå thoïc cuvaøo aâm ñaïo nhaép lieân hoài khieán cho coâ daâu söôùng quaù naûy haünngöôøi leân, laø nhöõng ñoaïn Thu ñoïc say meâ nhaát.Vöøa luùc aáy Thuvöøa ñoïc vöøa thuû daâm.Maáy ñoaïn taû caûnh buù lieám coøn haáp daãnhôn nöõa.Ñoïc nhöõng ñoaùn naøyThu töôûng töôïng Taâm ñang cuùixuoáng buù naøng,Vaø Thu caï ngoùn tay vaøo caùi khe hôû cuûa aâm hoäcaøng luùc caøng nhanh cho tôùi khi naøng ñaït ñöôïc ñænh cao cuûakhoaùi laïc.Daâmthuûy trong aâm ñaïo traøo ra öôùt ñaãm taám khaên traûigiöôøng.Naøng caûm thaày söôùng moãi khi thuû daâm nhöng naøng bieátmuoán ñaït ñöôïc söï khoaùi laïc thaät söï thì phaûi coù ñaøn oâng,töùc laø coùcon cu baèng gaân,baèng thòt ñuùt vaøo aâm hoä.Ngoaøi ra thuû daâm baèngcaùch naøo ñi nöõathiì cuõng chæ laø söï töôûng töôïng keùm xa thöïc teá.Vaø nghó ñeán thöïc teá Thu laïi nhôù ñeán Taâm.Naøng töùc oâng anh hoïnaøy laém:baø con xa laéc ,suùng ñaïi baùc baén chöa tôùi nôimaø aûnh cöùlaøm nhö laø anh ruoät cuûa mình,khoâng daùm oâm,khoâng daùm hoânmình bao giôø.Aûnh hôn mình 5 tuoåi, chaéc laø coù laøm tình vôùi ñaønbaø roài, vaäy aûnh thöøa bieát laø mình yeâu aûnh,muoán daâng hieán choaûnh,vaäy maø aûnh cöù laøm ngô,giaû muø sa möa.Ñoïc ñi ñoïc laïi maõi nhöõng ñoaïn taû caûnh aân aí trong taäptruyeän,thuû daâm maõi cuõng thaäy nhaøm.Naøng quyeät phaûi duï oâng
 • 75. 75 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhanh hoï ñöa anh ta vaøo troøng.Thu nghó thöû ñeå cho Taâm nhìn thaáycaùi thaân hình naûy nôû,caùi ngöïc caêng troøn,caùi mu ñaõ moïc loânhgluùn phuùn xem phaûn öùng aûnh ra sao.Thu nghó ra mooät keá.Naøng heïn Taâm qua gaëp naøng vaøo moät ngaøychuû nhaät maø naøng bieát chaéc caû gia ñìng seõ ra Vuõng Taøu chôi ñeánsaùng hoâm sau môùi veà.Naøng cuõng giaû vôø saép xeäp quaàn aùo taém ñeåcuøng ñi.Nhöng saùng sôùm chuû nhaät khi moïi ngöôøi ñaõ saün saøng ñeåleân ñöôøng thì naøng noùi naøng Dau buïng quaù chaéc phaûi ôû laïi nhaø.Dôïi caû nhaø ñi roài naøng môùi sang goïi Taâm.Chaøng ñöôïc Thu chobieát caû nhaø ñi Vuõng Taøu qua ñeán hoâm sau môùi veà vaø Thunghieâm chænh baûo Taâm phaûi nguû ôû ñaây ñeâm nay keûo naøng sôïma,hoaëc coù keû gian leûn vaøo nhaø thì naøng laøm sao ñoái phoù .Taâm hoûi:-Vì sao caû nhaø ñi chôi maø em khoâng ñi?-Em ñaõ ñònh ñi roài ñaáy chöù. Nhöng luùc naõy em ñau buïng quaù,ñauquaèn quaïi neân ñaønh phaûi ôû nhaø.Naøng baûo Taâm xuoáng döôùi beáp phuï vôùi naøng naáu vaøi moùn ñeåhai anh em cuøng aên.Moät laùt Thu keâu leân;”Trôøi noùng qua” vaø naøng vaøo phoøng taémcôûi ñoà ra xoái nöôùc aøo aøo.Phoøng taêùm naèm ngay caïnh nhaø beâùp caùch nhaø treân caùi saân nhoû.Caí baøn ñeå thaùi thòt, laøm ñoà aên keâ saùt saân. Ñöùng ôû ñaây nhìn xeùoqua laø cöûa phoøng taém, chæ caùch maâ1y böôùc.Taâm ñaõ côûi aùo sômi, chæ coøn maëc caùi aùo thun, ñang ñöùng xaêùtthöùc aên. Thu vöøa taêùm vöøa noùi chuyeâïn vôùi taâm.Boãng Thu noùi voïng ra :-Anh Taâm ôi. Luùc naõy em queân laâùy caùi khaên taém vaøo ñeå lau,vaâïy anh laáy ñem vaøo ñaây cho em, coù ñöôïc khoâng?-Ñöôïc chöù. Taâm noùichaøng böôùc xuoâùng saân, laâùy caùi khaên taêùm treo treân sôïi daây. Khichaøng böôùc laïi tröôùc cöûa phoøng taém ñònh baûo Thu heù cöûa ra cho
 • 76. 76 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhchaøng ñöa khaên vaøo, baát ngôø cöûa phoøng taém môû toang. Thuñöùng ngay sau cöûa, traàn truoàng, nöôùc coøn ñoïng treân ngöôøi.Taâm choaùng vaùng tröôùc thaân hình naûy nôû toaøn veïn, traêùng hoàngcuûa Thu. Mu cuûa naøng ñaõ moïc loâng ñen luùn phuùn, caùi buïngphaúng, ñoâi vuù caêng leân nhö hai traùi böôûi nhoû. Naøng ñang vuoátngöïc baèng caû hai tay.Raát töï nhieân, Thu baûo Taâm :-Anh ñöa khaên cho em. Taém moâït caùi maùt quaù. Anh coù muoán taémtröôùc khi aên khoâng?Taâm uù ôù. Coâ em hoï chaøng ñöùng ñoù, tay voùi caàm caùi khaên troângnhö moâït pho töôïng veä nöõ.Naøng ñeïp quaù, saéc ñeïp cuûa naøng, cuûa thaân hình naøng laøm Taâmñöùng laëng ngöôøi queân caû vieäc baûo naøng haõy ñoùng cöûa phoøngtaém laïi.Thu ñöùng lau ngöôøi, vaãn ñeå cöûa môû, vöøa lau vöøa nhìn thaúng vaøomaét Taâm, veû thaùch ñoá.Taâm nuoát nöôùc mieáng. Chaøng baûo Thu :-Sao em laïi môû toang cöûa nhaø taém ra trong khi chöa maëc ñoà.Ñoùng cöûa laïi ñi Thu.Thu cöôøi gioïng mæa mai , cheá gieãu :-Anh ñaõ nhìn thaáy heát roài, vieäc gì em coøn phaûi ñoùng cöûa laïi nöõa.Boä anh xaáu hoå aø? Anh laø sinh vieân tröôøng y döôïc, cuõng laø moâïthoïa só taøi töû thì em nghó anh chaúng coù gì ñeå maéc côõ khi nhìn thaáymoâït coâ gaùi hoaøn toaøn khoûa thaân.Taâm noù nho nhoû :-Sao böõa nay em taùo baïo quaù vaäy. Mình laø baø con, anh em,nhöng anh laø trai em laø gaùi, em ñeå cho anh nhìn thaáy em nhövaâïy coù theå haïi cho em ñoù.-Haïi ôû choã naøo? Thu vöøa hoûi vöøa laáy caùi aùo nòt vuù maëc vaøo.Naøng queân haún chuyeän ñoùng cöûa phoøng taém.
 • 77. 77 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-AØ, aø khi moâït ngöôøi ñaøn oâng nhìn thaáy moâït coâ gaùi ñeïp côûitruoàng, ñöùng tröôùc maët anh ta thì anh ta raát coù theå ñeø coâ gaùixuoáng laøm baäy laém.Thu cöôì khuùc khích, naøng laáy aùo maëc vaøo trong khi naøng vaãnñeå cho haï boä naøng troáng trôn :-Em bieát roõ laø anh chaúng bao giôø daùm laøm viee5Chín Tuøng ñoùcho neân em môùi môû cöûa phoøng taém ra.Taâm ñaõ quay löng laïi tieán veà phía beáp, chaøng chæ höø leân moâïttieáng. Chaøng ñaâu coù coøn laø moâït thieáu nieân nöõa maø khoâng bieát coâem hoï coù yù laøm nhö vaäy ñeå treâu chaøng.Taâm bieát töø gaàn hai naêm nay, coâ em hoï kieâm hoïc troø cuûa chaøngñaõ yeâu chaøng. Thì coøn gì nöõa, coâ ta giaû vôø ñuïng chaïm vaøo ngöôøiroài laïi ngaõ ñaàu vaøo vai chaøng, maét nhìn vaøo maét chaøng ñaùêmñuoâí. Chì coøn nöôùc Thu chöa toû tình vôùi chaøng baèng lôøi noùi maøthoâi.Thu ñaõ maëc xong aùo quaàn. Naøng ñi veà phía beáp hoûi Taâm caùcmoùn aên ñaõ chín chöa. Gioïng naøng töï nhieân laøm nhö chuyeän vöøaqua khoâng heà xaûy ra.Trong böõa aên naøng hoûi Taâm veà nhöõng coâ ngöôøi maãu ñöùng chochaøng veõ khoûa thaân.Taâm giaûng giaûi :-Luùc coøn ñi hoïc baùn thôøi gian ôû tröôøng Myõ thuaâït anh vaø caùc baïnanh ñaõ laøm quen ñöôïc vôùi maáy coâ laøm kieåu maãu cho tröôøng. Khiboïn anh khoâng coøn hoïc ôû tröôøng Myõ thuaâït nöõa thì boïn naøy tieáptuïc lieân laïc vôùi maáy coâ ñeå hoï ñeán xöôûng veõ cuûa anh hoaëc baïnanh laøm maãu.-Hoï ñaõ laø ngöôøi maãu chuyeân nghieâïp, chaéc chaén hoï khoângngöôïng chuùt naøo khi khoûa thaân ñöùng tröôùc maët ñaøn oâng. Coønem, em khoâng laø ngöôøi maãu, vaäy chöù ñoùâ anh luùc naõy em khoûathaân ñöùng tröôùc maët anh, em coù maéc côû khoâng?
 • 78. 78 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaâm nhìn coâ em hoï doø hoûi. Chaøng bieát Thu coù tính tinh nghòch,chaøng nhuùn vai :-Naøo ai bieát ñöôïc em. Nhöng anh hoûi thaätvì sao em laøm nhö theá?-Anh khoâng biueát aø? Giaûn dò laø vì em muoán cho anh nhìn thaâùythaân theå em, ñeå anh bieát raèng em ñaõ lôùn, laø moät coâ gaùi ôû vaøo löùatuoåi coù theâû laâùy choâøbng ñöôïc roài, chöù khoâng coøn con nít nöõa.-Vaâ5y sao. Roài anh phaûi laøm gì?Thu tröøng maêùt nhìn Taâm :-Laøm gì thì anh phaûi bieát laâùy. Anh cöù giaû vôø hoaøi. Giöõa anh vaøem tuy hai gia ñình laø baø con, nhöng theo ba em noùi thì baø conxa laêùc xa lô. Ñieàu ñoù chaêùc anh cuõng bieâùt roõ hôn em. Chuùng mìnhkhoâng theå laøm ñaùm cöôùi nhöng neâ1u yeâu nhau cuõng chaúngcoùtoâ5i gì. Vaâïy taïi sao anh cöù traùnh neù, khoâng coù cöû chæ aâu yeám naøovôùi em heâùt.-Anh ñaâu coù bieâùt yù em muoâùn theá. Taïi em khoâng toû tình vôùi anhthì anh laøm sao ñoïc ñöôïc yù nghó cuøa em.-Em khoâng thuoâc oaïi laõng maïn. Em khoâng thô moâ5ng cho neânem khoâng toû tình baèng lôøi noùi, nhöng cöû chæ, haønh ñoâïng cuûa emñaõ ñuû cho anh bieát laø em yeâu anh. Anh ñoïc ñöôïc yù nghó cuûa emtöø trong aùnh maét cuûa em maø anh Taâm.Taâm naém tay Thu, gaät d8aàu :-Anh bieát em yeâu anh qua nhöõng caùi nhìn thieát tha, qua söï ñuïngchaïm , nhöng chæ vì nghó ñeán quan heä baø con maø anh phaûi taûnglôø ñoù thoâi.Gioïng chaøng tha thieát :-Anh cuõng yeâu em chöù coù phaûi khoâng ñaâu. Ngoài daïy em hoïc ñaõhai naêm nay laøm sao anh khoâng theå yeâu em ?thu nhìn thaúng vaøo maét Taâm :
 • 79. 79 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Em nghi ngôø ñieàu anh môùi noùi ra laém. Anh coù theå chöùng minhñöôïc khoâng?Taâm khoâng ñaùp, chaøng ôm Thu vaøo loøng, ñaët moâi treân moâi n. Nuïhoân ñaàu khieán Thu ngaây ngaát.Khi chaøng buoâng naøng ra, naøngnhìn Taâm ñaêùm ñuoái, roài naøng oâmñaâu Taâm keùo xuoáng.Nuï hoân thöù nhì keùo daøi hôn. Thu ngoâì döïa vaøo Taâm, veû maët haânhoan. Moâït laùt naøng baûo :-hai ñöùa mình doïn deïp baøn aên xong, roài leân laàu anh chæ em laømbaøi nghe.Ngoài nghe Taâm giaûng baøi maø Thu ñeå taâm trí troâi taâïn ñaâu ñaâu.Boãng Thu keâu leân moâït tieáng lôùn : “Oái cha, ñau quaù !” Xongnaøng oâm buïng.-Sao vaâïy em? Taâm hoát hoaûng hoûi.-Chöùng ñau buïng cuûa em noù laïi taùi phaùt roài. Hoài khuya em ñauquaù laø ñau, cho neân saùng nay em phaûi ôû nhaø ñoù. Oâ1i, oái, laïi ñautrôû laïi roài. Nguy quaù.Taâm chöa kòp laøm gì thì Thu ñaõ laïi naèm leân giöôøng. Naøng laênloâïn keâu trôøi khieán taâm hoaûng sôï.Chaøng lyùnh quyùnh chaúng bieát phaûi laøm gì ñeå giuùp cho naøng bôùtñau. Thu oâm buïng reân leân moâït chaâïp, roái lieác Taâm baûo :-Anh ñi tìm chai daàu gioù ñem laïi ñaây.Taâm chaïy xuoáng laàu , tìm ñöôïc chai daàu ñem leân thì ñaõ thaáy Thucôûi phaêng aùo nguû vaø caùi nòt vuù. Thu vöøa reân vöøa yeâu caàu :-Anh ôi, em ñau quaù chaêùc cheát maát. Coù daàu roài ñoù haû! Vaäy anhhaõy xoa xoa khaép buïng em ñi.Taâm laøm theo lôøi Thu.-Anh xoa maïnh vaøo. Kieåu nhö ngöôøi ta laøm matxa vaäy ñoù. Uicha, ñau quaù.
 • 80. 80 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaâm baêùt ñaàu duøng caû hai tay xoa maïnh sau khi ñaõ boâi daàu. Moâïtlaùt Thu laïi reân :-Nguy roài, baây giôø côn ñau noù laïi nhích xuoáng döôùi nöõa, ngaybuïng döôùi cuûa em. Anh giuùp em ñöôïc khoâng?Taâm lo laéng :-Anh phaûi laøm sao baây giôø? Hay anh ñöa em ñi baùc só nheù. AØ,maø hoâm nay chuû nhaâït caùc phoøng maïch ñeàu ñoùng cöûa.-khoâng caàn ñi baùc só. Anh haõy tuoät quaàn nguû vaø caùi quaàn loùt cuûaem ra ñi.Taâm ngaàn ngaïi nhöng thaáy Thu coù veû ñau quaù, naøng nhaên nhoùtroâng raùât thaûm haïi thì khoâng nôõ töø choái. Chaøng voâïi tuoät caùi quaànvaø caùi sì líp cuûa naøng ra.-Baây giôø anh duøng caû hai tay chaø saùt buïng döôùi cuûa em ñi. Ñöøngcoù thoa daàu.Taâm laøm theo. Chaøng lo laéng cho Thu thaâït söï. Chaøng ñang xoaxoa nôi choã tieáp giaùp cuûa loâng mu vaø buïng döôùi thì Thu caàm taychaøng ñeå ngay treân caùi mu. Taâm nhìn Thu. Naøng ñaõ nhaémnghieàn maét neân chaøng chaúng ñoïc ñöôïc yù nghó cuûa naøng.Thaáy Thu khoâng noùi naêng gì neân Taâm cöù ñeå baøn tay naèm yeântreân môù loâng luùn phuùn. Chaøng noùi thaàm : mu cuûa con beù noù ñeïplaøm sao. Loâng môùi moïc chöa ñöôïc daøi laém neân raát mòn maøng.Da thòt nôi ñaây ñoû hoàng hoàng. Vì loâng môùi luùn phuùn neân maøutréng ñoû cuûa hai meùp aâm hoä loù ra ñoù. Caùi mu no troøn, naåy nôû. Caùikhe hôû giöõa hai meùp khít ròt.Thu laïi reân ræ :-Anh ñeå tay naèm yeân ñoù aâm hoä? Khoâng xoa boùp cho em bôùt ñauaø? Baây giôø noù chaïy xuoáng choã ñoù roài khoâng coøn ôû buïng nöõa.Neáu anh thaáy ngaïi thì thoâi anh ra gheá ngoài ñi, ñeå em töï xoa laáyvaâïy. Oái cha ñau, ñau quaù.Taâm hoát hoaûng voäi di ñoâ5ng baøn tay thaät nheï.
 • 81. 81 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu thôû ra :-ÖØ, anh laøm vaa5y ñi, e, caùm ôn anh. Laøm nhanh moâït chuùt nöõañi. Xoa voøng quanh.Taâm laïi riu ríu laøm theo, cô khoå giöõ khoâng. Ñau gì maø nheø choãnhöôïc theá naøy. Tay xoa xoa caùi mu, Taâm khôûi söï thaáy hôi noùngtruyeàn qua tay mình. Chaøng ñaõ höùng tình leân roài. Con cu ñaõngoùc ngoùc caùi ñaàu trong quaàn. Chaøng coâù gaéng keàm laïi nhöngchætrong maâùy phuùt ngaén nguûi, cu chaøng cöông leân nhanh choùng.Giôø thì noù ñaõ nhö moâït khuùc cuûi.Chaøng ñöùng ñoù, chaúng caàn che daáu gì con cu nöùng. Chaøng ñöùngsaùt giöôøng Thu. Ñaây laø caùi giöôøng loø xo kieåu Hoàng Koâng, hôicao, nhöng caùi ñaùy quaàn chaøng naèm ngay treân taám neâïm.Thu ñaõ môû maét. Naøng lieác nhìn thaáy söï cöông cöùng cuûa Taâm.Naøng quyeát ñònh raát nhanh :-Hoâm nay seõ laø ngaøy döùt ñieåm. Khoù coù cô hoäi naøo khaùc. Maëc keâïsöï theå roài seõ ra sao. Hai ñöùa daét nhau sang Phaùp ôû roài laøm ñaùmcöôùi beân aáy coù sao ñaâu. Aûnh hoï Traâøn, mình hoï Ñaëng, coù daây môreã maù gì vôùi nhau maø sôï?Thu nöùng quaù roài. Khoâng coøn caùch naøo trôû veà ñieåm xuaât phaùtñöôïc nöõa. Nöôùc nhôøn töø trong aâm ñaïo ñaõ chaûy ra. Naøng ñaõ caûmthaâùy khoaùi laïc ôû gaâøn keâø. Vaû chaêng naøng cuõng thaâùy cu cuûa Taâmcöông cöùng leân, nghóa laø anh chaøng cuõng nöùng laêùm roài. Vaäy coønñôïi gì nöõa.Vì nöôùc nhôøn chaûy ra nhieàu neân Taâm caûm thaâùy baøn tay ròn ròn.Muøi noàng noàng toûa nheï. Taâm hít hít muõi. Chaøng thaâùy noù thôm,moâït muøi thôm ñaêïc bieâ5thaèng Taùm cuûa con gaùi.Thu muoâùn baûo Taâm cuùi xuoâùng hoân mu nhöng naøng ngaïi chaúngbieâùt noùi nhö theâù naøo. Sau cuøng naøng baûo Taâm : - Baây giôø emthaâùy toaøn thaân laïnh run anh aï. Oâi, laïnh quaù, maø vaãn ñau ngay
 • 82. 82 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhchoã aâùy nöõa. Vaâ5y anh côûi quaâøn aùo leo leân aâùp cho ngöôøi emnoùng leân, ñöôïc khoâng anh Taâm?Taâm giöït mình hôi hoaûng. Baây giôø maø côûi quaàn aùo ra naèm oâmnaøng nhö lôøi yeâu caâøu thì con cu nöùng cuûa chaøng giaâùu vaøo ñaâu?Thu noù biee1thaèng Taùm mình nöùng thì nguy to.-Nhanh leân anh, em laïnh quaù roài ñaây neø.Taâm khoâng theå chaàn chôø hôn nöõa. Chaøng voâ5i côûi quaàn aùo, chæmaêïc caùi quaàn loùt nhoû vöøa che con cu. Nhöng baây giôø noù cuõngchaèng che ñaäy gì ñöôïc nöõa. Caùi sì líp ñaõ caêng leân ôû phía tröôùc.Thu lieâùc nhìn haï boâï cuûa Taâm. Con cu nhö muoâùn choïc thuûng caùiquaâøn loùt. Loâng ñen loù ra ôû choã buïng döôùi cuûa chaøng.Chæ nhìn thaùây maâ1y sôïi loâng cuûa Taâm maø Thu nöùng leân döõ doäi.Naøng voán thöøa höôûng caùi maùu daâm di truyeàn cuûa cha laâõn meï.Ñoâi loâng maøy raäm ñen cuûa naøng ñaõ toùâ caùo ñieâøu ñoù.Taâm ñaõ leo leân giöôøng. Caùi giöôøng loø xo nhuùn nhaûy.-Oâm em ñi anh. Oâm chaêït vaøo. Oâi em caûm thaâùy laïnh quaù, laïnhrun ngöôûi ñaây neø.Thu naèm nghieâng naøng ra daáu ñeå Taâm cuøng naê2moàng ñoácnghieâng nhö naøng. Hai ngöôøi oâm nhau, Thu gaùc ñuøi naøng leân ñuøiTaâm. Con cu cuûa Taâm baây giôø ñaõ döïng ñöùng leân nhö coâ5thaèngTaùm côø. Ñaàu noù coï coï vaøo aâm hoä cuûa Thu, nhöng noù vaå4naøngcoøn caùch moâ5thaèng Taùm lôùp vaûi. Thu naém tay Taâm ñeå vaøo caùimu,. Naøng noùi kheõ :-Xoa xoa choâ naøy cuûa em ñi. Noù vaãn coøn ñau ñoù.Taâm vöøa xoa vöøa nghó ngôïi :-Con nhoû naøy lieàu quaù. Côûi quaàn aùo tröôùc maët trai ñaõ lieàu, baâygiôø laïi baêùt mình oâm vaø xoa xoa caùi mu. Ñieàu naøy mình khoùtroâ1naøng thoaùt. Lieâ5u mình coù daùm phaù trinh noù hay khoâng ñaây?Con gaùi gì maø laïi taâùn coâng con trai tôùi taâùp nhö theâù naøy. Chaéctreân ñôøi coù con nhoû naøy laø moâït. Coâ5thaèng Taùm ñi tìm traâu.
 • 83. 83 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhChaøng con ñang suy nghó lan man thi Thu ñaõ oâm chaøng hoân leânmoâi raâùt laâu. Luùc buoâng chaøng ra naøng noùi :-Em thaâ5thaèng Taùm söï höùng laêùm roài. Em theøm ñöôïc anh hoânkhaêùp ngöôøi. Chieàu em ñi anh.Naøng nhìn chaøng baê2ng caëp maét van lôn, naøi næ. Taâm chuõnghöùng tình neân chaøng cuoái xuoâùng laøm theo lôøi Thu.Khôûi ñaàu laø caùi coå traéng ngaâøn nhö coå thieân nga. Roài ñeâùn caùingöïc. Chaøng boùp nheï moâït beân vuù, beân kia chaøng vöøa boùp vöøangaâ5moàng ñoác ñaâøu nuùm vuù. Coù tieâùng thôû daøi cuûa Thu roâøi hôi thôûgaâùp ruùt hôn. Taâm buù ñuû caû hai beân vuù. Ñaâøu nuùm vuù ñoû nhö coùthoa son., caêng cöùng leân sau khi ñöôïc Taâm ngaäm vaø buù.Chaøng muoâùn ngöøng laïi khoâng tieâùn xuoáng nöõa neân buù hai nuùmvuù maõi. Moâït laùt Thu kheõ noùi :-Anh hoân em ôû phía döôùi nöõa chöù.-Choã naøo? Taâm ngöøng buù ngöôùc leân hoûi.-ÔÛ ngay caùi choã maø luùc naõy em nhôø em xoa ñoù.Taâm nghó raá nhanh : “Cheát chöa. Con nhoû naøy quaù quaêt laém.Coøn laø gaùi trinh maø noù ñaõ bieát caùi vuï buù loàn roàí! Ai daïy noù vaäykìa?”tuy nghó vaâïy nhöng chaøng cuõng cöù chieàu theo Thu. Ñònh buïngsau khi buù, chaøng seõ tra cho bieát ai daïy noù. Taâm hoân caùi ruùntröôùc khi tieâùn xuoáng döôùi. Thu naåy ngöôøi leân vì naøng caûm nhöcoù moâït luoàng ñieâïn chaïy töø caùi roán xuoáng ñeán aâm hoä. Baøn taycuûa Taâm xoa nheï caùi mu luùn phuùn loâng tô.Chaøng cuùi xuoáng khôûi söï lieám thaâït nheï treân hai caùi meùp lôùn. Khiliee1moàng ñoác ñaõ xong ba voøng, chaøng môùi khôûi söï caén nheïtöøng khoaûng thòt coù loâng meàm. Caén thaâït nheï roài keùo ra moâït chuùt.Coù tieáng reân cuûa Thu. Caén giaùp voøng, chaøng laïi quay trôû laïi nôixuaâùt phaùt.Thu vöøa reân nho nhoû vöøa hít haø. Naøng noùi thaàm :
 • 84. 84 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Anh Taâm cuõng yeâu mình thaâït ñaáy chöù. Khoâng yeâu sao laïi aênloàn mình nhö theá naøy.Naøng voùi tay xuoáng , xoa xoa môù toùc hôi quaên cuûa Taâm.. Saukhi lie1moàng ñoác vaø aên hai caùi meùp ngoaøi. Taâm vaïch caùi khe ra.Chaøng khen thaàm : “ñoû nhö son, loàn gaùi trinh coù khaùc”. Taâm cuùixuoáng löôùt ñaàu löôõi treân hai meùp nhoû. Thu naåy ngöôøi leân, naåynaåy lieàn maáy caùi. Moâi Taâm ngaäm hai caùi meùp nhoû ñoû hoàng,trong khi caùi löôõi khoâng ngöøng lieám. Thoaït ñaàu lieám chaâ5moàngñoác, sau nhanh daàn.Thu caûm thaáy söôùng quaù. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi naøng ñöôïc moâïtngöôøi ñaøn oâng buù, lieám. Ñoïc maáy taâïp truyeâïn naøng cuõng coù thaáytaùc giaû moâ taû nhöõng pha buù loàn naøng vaãn ao öôùc ñöôïc laø ngöôøitrong cuoäc, ñöôïc höôûng söï khoaùi laïc maø taùc giaû moâ taû trongquyeån daâm thö thì giôø ñaây naøng ñang ñöôïc buù thaät söï. Coøn gìsung söôùng hôn.Boãng Thu giaät naåy ngöôøi leân. Ñaâu löôõi cuûa Taâm ngoaùy ngoaùynôi cöûa mình naøng.Caùi löôõi ngoaùy luùc chaäm luùc nhanh. Döôøng nhö noù ñang tìmñöôøng len loõi vaøo phía trong ñoâïng ñaøo. Cöûa ñoâïng quaù chaâït, quaùkhít, löôõi phaûi len laùch maõi môùi vaøo ñöôïc beân trong. Noù ngoaùyngoaùy hai beân vaùch khieán daâm thuûy cuûa Thu öùa ra. Naøng khoângngôùt naåy naåy ngöøi leân, hai chaân naøng hôi co leân.Mieâïng Thu reân ræ, hôi thôû naøng ñöùt quaõng gaàn nhö ngöôøi huït hôi.Naøng laép baép :-Anh ôi, em söôùng quaù. Anh ñöøng ngöøng nghe anh.Caùi löôõi baây giôø ñaõ naèm goïn beân trong aâm ñaïo. Noù caøng quaâïy,nöôùc nhôøn caøng traøo ra leânh laùng. Thu reân to hôn vaø theàu thaøomaáy tieáng: “em söôùng quaù, em söôùng quaù”.Thu ôm chaët ñaàu ngöôøi tình aán nheï vaøo aâm hoä. Naøng xoaén toùcTaâm moãi khi caùi löôõi quaâ5y maïnh hôn.
 • 85. 85 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhMoâït chaäp Taâm ruùt löôõi ra. Chaøng ngöôùc ñaàu leân, hít vaøo moâït hôidaøi. Töø naõy giôø chaøng gaàn nhö ngoäp thôû vì muõi chaøng aán saùtvaøoaâm hoä roài hai tay cuûa Thu coøn aán ñaàu chaøng vaøo saùt hôn nöõa.Thu thaáy Taâm ngöøng thì la leân nho nhoû :-Sao anh ngöøng vaäy. Em ñang söôùng maø. Chieàu em nöõa ñi.Choùng ngoan, toái em bao anh ñi aên nhaø haøng.Taâm phì cöôøi :-Em ñònh duï doã anh ñaáy aø? Cho anh thôû moâït chuùt chôù.Hai tay Taâm banh hai meùp nhoû ra. Chaøng ñi tìm caùi moàng ñoác.Noù naèm ñoù nhoû tí xíu, maëc duø luùc aáy noù ñaõ cöông cöùng leân roài.Maùu tuï laïi khieán caùi moàng ñoác ñoû nhö caùi moàng gaø.“Chaéc laø con nhoû ñang nöùng gheâ gôùm laém roài. Cöù xem maøu ñoûtöôi cuûa caùi moàng ñoác thì bieát ngay.”Taâm noùi ñeå cho moâït mìnhchaøng nghe. Chaøng kheõ chaïm ñaàu löôõi vaøo caùi moàng ñoác . Thugiaät naåy ngöôøi leân nhö bò ñieän giaâït.Töø luùc Taâm khôûi söï buù, lieám ñeán giôø naøng ñaõ traûi qua moâït nöõagiôø ñoàng hoà ngaây ngaát trong söï söôùng khoaùi. Naøng nghó nhö vaâïylaø söôùng laém roài. Baát ngôø baây giôø löôõi cuûa Taâm môùi lieám ñeánchoã nhaïy caûm nhaát trong cô theå cuûa naøng. Ñaàu löôõi caøng ñaùnhnheï chöøng naøo vaøo caùi moàng ñoác thì khoaùi laïc caøng nhieáu chöøngnaáy.Thu reân to leân, naøng quaèn quaïi, ñaàu laéc lö, day qua beân phaûi, roàilaïi day qua beân traùi, chaân naøng co leân, hai ñuøi keïp ñaàu Tam, nhömoâït goïng keàm.-Oái ba maù ôi, con söôùng quaù, söôùng quaù. Anh laøm gì maø emsöôùng quaù vaäy anh Taâm. Anh ñöøng rôøi choã ñoù nghe anh. Anh buùnöõa ñi.Taâm ngaâïm caùi moàng ñoác muùt muùt, trong khi löôõi vaãn lieám.Chaøng töï nhuû :”Con nhoû naøy môùi coù17 tuoåi maø ñaõ nöùng loàn sôùm
 • 86. 86 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhquaù. Ñoøi caû anh hoï noù laø mình phaûi buù noù. ÖØ , thì anh buù ñaây, buùcho raõ rôøi tay chaân em, cho em ngaát ñi luoân.”Chöøng möôøi phuùt sau, trong khi Taâm taän tình buù vaø lieám caùimoàng ñoác thì Thu ruù leân moâït tieáng, naøng ruøng mình moâït caùi roàitöø trong aâm ñaïo öùa ra moâït chaát nöôùc seàn seät. Thu ñaõ “ra”. Naøngngaát lòm ñi trong khoaùi laïc. Naøng khoâng coøn bieát trôøi ñaát laø gìnöõa.Moâït laùt Thu môû maét ra nhìn xuoáng. Taâm ñaõ boû vò trí, chaøng ñaõngoài daâïy. Thu nhìn chaøng ñaày veõ bieát ôn trìu meán. Naøng noùi kheõ:-Caùm ôn anh ñaõ chieàu chuoâïng em.Naøng nhìn xuoáng haï boä cuûa Taâm. Chaøng vaãn coøn maëc caùi sì líp.Thu nhìn chaøng :-Sao anh khoâng côûi caùi quaàn loùt ra, coøn maëc noù laøm gì chovöôùng baän. Vaû laïi em cuõng muoán xem caùi cuûa anh noù ra sao. Emchæ thaáy cu cuûa nhöõng ñöùa nhoû , coøn cuûa ngöôøi lôùn em chöa heàthaáy.Taâm löôõng löï moâït chuùt roài tuoät quaàn, quaêng xuoáng ñaát. Thu nhìnlom lom : “Troâng noù to vaø daøi laïi cöùng nöõa, khaùc xa cu cuûa treûcon.” Naøng töï nhuû thaàm : “ñuùt vaøo caùi loã mình chaéc laø ñau laém.Nghe noùi laàn ñaàu ngöôøi con gaùi naøo cuõng bò chaûy maùu vì maøngtrinh bò raùch. Ñaùng sôï, nhöng neáu mình khoâng cho anh aáy, khoângdaâng hieán cho anh aáy ngaøy hoâm nay thì ñeán bao giôø môùi coùdòp.”Sau khi ñaõ xaùc ñònh laâïp tröôøng. Thu khoâng coøn e ngaïi gì nöõa caû.Naøng ngoài daâïy ñöa tay naém con cu. Naøng noùi :-noù cöùng quaù. Maø to nöõa. Ñaâu anh ngoài xích laïi ñaây cho em laømquen vôùi noù moâït chuùt.Thu maân meâ, vuoát ve töø treân xuoáng döôùi hai hoøn daùi. Naøng noùiñuøa:
 • 87. 87 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Nghe noùi oâng naøo bò boùp daùi cuõng ñau troái cheát. Em vaãn chôø coùdòp ñeå naém hai hoøn daùi cuûa anh. Hoâm nay em toaïi nguyeâïn roài.Vaäy baây giôø em boùp thaâït maïnh nghe anh.Taâm voäi naém laáy baøn tay naøng, mieäng la oai oaùi :-Oái, em maø laøm vaäy thì anh seõ ñi veà ngay. Vaø seõ khoâng bao giôøgaëp laïi em nöõa. Boä em muoán gieát anh ñaáy aø?Thu cöôøi leân saèng saëc :-Anh nhaùt theá. Em chæ môùi doïa sô sô maø anh ñaõ cuoáng leân roài.Baây giôø em môùi nöïng noù, ve vuoát noù vaø... vaø... hoân noù nhö anhñaõ hoân caùi cuûa em vaäy. Anh baèng loøng khoâng?Taâm cöôøi sung söôùng, chaøng gaâït ñaàu :-Ñeå anh chæ daïy cho em.Chaøng giaûng giaûi cho Thu bieát khi ngöôøi ñaøn baø muoán buù cuphaûi laøm theá naøo cho ngöôøi ñaøn oâng söôùng, vaø ngaên chaën tinhkhí laïi khi ngöôøi ñaøn oâng saép ra.Thu ghi nhaän töøng lôøi chæ giaùo, y nhö naøng nghe giaûng moâït baøitoaùn. Laùt sau naøng thöïc haønh ngay.Naøng vöøa buù vöøa doø xeùt phaûn öùng cuûa Taâm.Roài tôùi khi Taâm saép ra, naøng cuõng bieát, neân ngöøng laïi ngay ñoàngthôøi naøng naém chaët phía döôùi, saùt vôùi hai hoøn daùi ñeå cho tinh khíñöøng baén ra.Taâm khen :-Em môùi hoïc baøi hoïc nhaäp môn maø ñaõ thöïc haønh ñuùng saùch vôû.Gioûi quaù.Thu veânh maët leân :-Chöù boä anh noùi em ngu laém sao? Aø, em ñoïc maáy truyeän daâmcuûa Phaùpthaáy noùi laøm kieåu 69 söôùng laém, anh coù bieát kieåu aáykhoâng?-bieát, hai ngöôøi xoay ngöôïc ñaàu roài baø buù oâng, oâng buù baø.-Vaäy mình laøm kieåu ñoù ñi anh.
 • 88. 88 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaâm queït moâït ngoùn tay vaøo maù Thu :-Em quaù laém ñaáy nheù. Nhöng xong caùi troø 69 laø mính vaõn haùt ñoùnghe.Thu nhìn Taâm veû bí maät :-Chuyeän ñoù coøn tuøy.Vöøa ngaäm cu cuûa Taâm, Thu vöøa taâïn höôûng söï khoaùi laïc do löôõicuûa chaøng lieám vaøo moàng ñoác. Moãi khi söôùng quaù naøng phaûinhaû cu cuûa Taâm ra ñeå reân cho noù ñaõ. Chæ möôøi laêm phuùt saunaøng laïi ruøng mình laïi tuoân chaát khí ra vaø ñaït ñöôïc khoaùi laïcmoâït caùch nhanh choùng. Naøng ra nhieàu quaù khieán cho Taâm phaûilieám thaâït nhanh khoâng ñeå cho daâm thuûy chaûy xuoáng giöôøng.Sau vaøi giaây phuùt lòm ñi, Thu hoaøn hoàn trôû laïi. Naøng vaãn coønngaäm con cu trong mieäng, moâït con cu cöùng ngaéc. Naøng töï nhuû:”Mình ích kyû quaùù! Aûnh ñaõ buù cho mình söôùng ñeán hai laàn maømình vaãn chöa laøm cho aaûnh söôùng laàn naøo.”Nghó vaäy, Thu chaêm chuù vaøo vieâc. Naøng lieám hai hoøn daùi roàicaén nheï caùi bìu da.D0oaïn naøng lieám leân phiaù treân, lieám thaâït maïnh. Tôùi choã quyñaàu naøng lieám thaâït nheï, ñaùnh ñaàu löôõi vaøo caùi ñöôøng cheû nhoû.Taâm giöït baén ngöôøi leân nhieàu laàn vì ñaàu löôïi cuûa Thu laøm vieäcthieän ngheä quaù.Moâït laùt Thu ngaâïm troïn ñaàu cu vaøo mieäng buù, trong khi ñaàu löôõivaãn lieám.Boãng Taâm ruøng mình. Chaøng khoâng coøn coù theå töï kieàm cheáñöôïc nöõa. Tinh khí töø hai hoøn daùi chaïy qua oáng daãn tinh baén rakhoûi quy ñaàu, chaûy vaøo cuoáng hoïng cuûa Thu. Naøng ngaäm quyñaàu chaët hôn, buù maïnh hôn. Tinh khí baén ra töøng ñôït noùnghoåi.thu nuoát heát, nuoát trong khoaùi laïc.
 • 89. 89 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhMoâït laùt con cu ngöøng giöït giöït. Tinh khí ñaõ baén ra heát. Thu ruùtnoù ra töø trong mieäng, naøng boùp boùp nheï vaø lieám nhöõng gioït tinhkhí coøn soùt laïinôi quy ñaàu.Taâm caûm thaáy raõ rôøi chaân tay, nhöng Thu vaãn tænh taùo khoûekhoaén nhö thöôøng. Naøng baûo Taâm naèm nghæ cho khoûe ñeå naøngxuoáng beáp pha hai ly söõa soâña hoät gaø.Uoáng xong ly soña taâm dôïm maëc quaàn aùo vaøo thì Thu ngaên laïi.Naøng baûo :-Boä anh ñònh ñi veà hay sao? Baây giôø môùi coù hai giôø tröa, trôøinaéng chang chang anh ñi ra ngoaøi laøm gì? Naèm ñaây nguû vôùi emmoâït giaác.-Theá cöù ñeå traàn truoàng nhö theá naøy nguû aù?-Chöù sao! Ai vaøo ñaây maø sôï. Thoâi ñöøng noùi loâi thoâi nöõa. Oâm emcho em nguû trong voøng tay anh ñi. Toái, mình ñi nhaø haøng aên chonoù khoaùi khaåu roài hai ñöùa laïi veà ñaây ñuøa giôõn.Nghe Thu noùi toái laïi ñuøa giôõn Taâm hôi ngaïi. Chaøng nghó :”chieàucon nhoû naøy baèng caùch buù mieâïng vaø löôõi thì cuõng ñöôïc ñi. Vaû laïinoù cuõng bieát caùch buù cu roài, bieát ñaùp leã cho mình söôùng thì coùtheå taïm chôi caùi troø naøy, ít nhaát laø qua ñeâm nay vì beà gì mìnhcuõng phaûi nguû ôû ñaây ñeå canh “ma” cho noù kia maø. Tuy nhieânneáu noù ñoøi ñi xa hôn nghóa laø baét mình chôi noù, phaù trinh noù thìmình seõ phaûi ñoái phoù ra sao. Phaù trinh noù maø ba maù noù bieát ñöôïcthì mình chæ coøn coù nöôùc ñoâïn thoå”.Ñieàu maø Taâm lo ngaïi roài cuõng phaûi ñeán.Thu nguû moâït giaác daøi, tôùi khi tænh giaác thì maët trôøi ñaõ saép laën.Aùnh naéng vaøng nhaït cuûa buoåi chieàu taø yeáu ôùt xuyeân qua cöûa soå.Naøng môû maét ra thì thaáy Taâm vaãn coøn oâm naøng trong voøng tay,moâït chaân gaùc leân ñuøi naøng. Thu hoân nheï leân moâi Taâm roài naøngkheõ gôõ tay Taâm ra, nheï nhaønh nhö moâït con meøo naøng treøo qua
 • 90. 90 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhngöôøi Taâm xuoáng beáp laøm ly söõa nöôùc ñaù. Uoáng xong naøng trôûleân laàu.Taâm ñaõ ñoåi theá naèm. Baây giôø khoâng coù thu naèm trong voøng tayneân chaøng naèm ngöûa, hôi thôû nheï, khuoân ngöïc phaäp phoàng. Thunhìn xuoáng haï boï. Con cu cuûa Tam khoâng xìu haún maø noù hôingoùc ñaàu leân. Thu caàm nheï noù trong tay khôûi söï môn trôùn, vuoátve nheø nheï. Ñoaïn naøng lieám töø döôùi leân treân. Maáy phuùt sau cucuûa Taâm ñaõ hôi cöông cöùng. Thu ngaâïm troän noù vaøo mieäng ñeåbuù, vöøa buù vöøa ruùt ra ñaåy vaøo.Coù tieáng reân nho nhoû cuûa Taâm. Thu khoâng löu yù ñeán phaûn öùngcuûa ngöôøi tình, naøng chæ muoán cho cu cuûa Taâm cöông cöùng trôûlaïi nhö hoài saùng.Chæ möôi phuùt sau Thu ñaõ toaïi nguyeän. Cu cuûa Tam, naèm troïntrong mieäng Thu, baây giôø ñaõ cöông cöùng nhö khuùc goã.Taâm uù ôù, cöïa mình, roài môû maét. Chaøng nhìn xuoáng haï boä. Thuñang naèm giöõa hai chaân cuûa chaøng, moät tay naøng boùp hai hoøndaùi nheø nheï, tay kia naém phía döôùi con cu, mieäng naøng ngaâïmgaàn troïn veïn phía treân, löôõi naøng lieám vaøo nhöõng ñöôøng gaân,ñaàunaøng cuùi xuoáng ngaång leân.Taâm nghó:maëc keä ñeå cho noù buù tôùi khi mình ra sau ñoù mình buùloàn noù moâït laàn nöõa theá laø xong nôï.Chaøng vöøa nghó tôùi ñoù thì Thu ñaõ nhaû cu chaøng ra ngoài nhoåmdaâïy vaø hoân leân moâi chaøng moät caùch say söa. Naøng noùi raát eâmnhö roùt vaøo tai chaøng :-Baây giôø em naèm xuoáng, anh leo leân ñuùt caùi cuûa anh vaøo. Emcho anh caùi maøng trinh quyù baøu cuûa em ñoù chiuï khoâng?Taâm nhìn naøng khoâng noùi moâït lôøi naøo ñoâi maét doø hoûi. Laâu laémchaøng môùi hoûi :
 • 91. 91 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Em ñaõ suy nghæ kyõ chöa? Chuùng mình ñaâu coù theå trôû thaønh vôïchoàng. Em cho anh roài mai kia, trong ñeâm taân hoân em seõ traû lôøira sao veà vieäc em maát trinh.Thu xí moät tieáng roài bóu moâi :-Baây giôø ma anh coøn noùi ñeán chuyeän con gaùi veà nhaø choàngphaûiø coøn trinh nguyeân nhö thôøi xöa ?Em hoïc tröôøng ñaàm maø ,anh naoø cöoùi em thì phaûi hieåu raèng gaùi vaên minh soáng theo taäpquaùn cuûa ngöôøi taây phöôngkhi veà nhaø choàng khoù coù theå coøntrinhnguyeân.Baèng loøng hay khoâng tuøy yù.Vaû laïi em tính mình cöù giöõ bí maät thìai hay bieát maø sôï,maø neáu coù theå thì mai kia anh sang Phaùp, emseõ theo anhva 2tuïi mình laøm ñaùm cöôùi beân aáy coù gì trôû ngaïi ñaâu.Naøng oâm Taâm hoân,kheõ baûo chaøng ñöa caí löôõi ra cho naøngquyeän vaøo löôõi naøng.Thu buù löôõi cuûa Taâm raát ngon laønh.Chuyeänhoân hít thì naøng thaïo töø laâu.Roài naøng thuû thæ vaøo tai Taâm:-Ñoành yù nghe anh.Em cho maø anh khoâng nhaän em noåi giaän leânbaây giôø,vaø em seõ khoùc ,coù theå em seõ noí tuïc ñeå choïc giaän anhnöõa cô ñaáy.Taâm caén vaøo vaønh tai naøng:-Em coù bieát laø em lieàu lónh laém ñaáy khoâng?Vaû laïi ñuùt vaøo em seõñau laém.Ñau thaáu maây xanh,tôùi chöøng ñoù em seõkhoùc vaø chöûianh cuõng neân..Thoâi ,ñuönh nghe Thu.Thu giaõy nayû leân:-em khoùc baây giôø ñoù nghe.Em bieát laø seõ ñau laém,nhöng ñaèngnaøo thì em c4ng böôùc qua caùi caàu aáy moät laàn, coù chaïy thoaùt ñiñaâu.Hay chaû leõ suoát ñôøi em chæ cho lieám vaø buù nhö anhvöøalaøm.Ñöøng sôï em ñau.Em ñaõ chuaån bò tinh thaàn roài,em seõ caénraêng chòu ñau.Nghe noùi ñeán laàn thöù nhì thì seõ heát ñau,vaø söôùnglaém.Em meâ laém.Chieàu em nghe.
 • 92. 92 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaâm vaãn löøng khöøng.Chaøng ngaùn thaät söï.ngaùn ba maùThu.Chaøng cuõng muoán laém chöù.Deã gì ñöôïc phaù trinh moät ñöùacon gaùi ñeïp nhö con nhoû naøy,.Thu nhìn chaèm chaëp vaøo maét anh ñeå xem anh phaûn öùng ra sao.Thaáy Taâm coù veû nghó ngôïi,naøng noåi giaän thaät söï ,lalôùn:-Ñoà cuø laàn.Gaùi trinh daâng ñeán mieäng maø coøn oõng eïo,töøchoái.Hay laø anh chæ bieát thoåi chöù chöa biieát chôi?Roài naøng cöôøi leân khanh khaùch haï thaáp gioïng:-Anh T6am, anh chöa duï gaùi bao giôø phaûi khoâng?Chaøng môû troøn maét nhìn naøng, ngaïc nhieân thaät söï:-Aâm hoä,baâygiôø em baét ñaàu noùi tuïc roài ñaáy phaûi khoâng?Ai daïyem vaäy?-xôøi ôi, tuïi con gaùi hoïc tröôøng ñaàm maø.Khoâng noùi tuïc baèng tieángT6ay thì noùi tuïc baèng tieáng ta,gaëp nhau noùi chuyeän tieáu laâmbaèng thích.Anh khoâng bieát aø/_Töø hoài anh sang nhaø naøy ñeán giôø coù nghe em noùi tuïc bao giôøñaâuAÙ,ra theá ñaáy.ÔÛ nhaø thì caùc coâ ngoan laém nhöng khi tuï taäpñaûng caùc coâ laïi thì tha hoà noùi tuïc phaûi khoâng?Thu cöôøi nhaát:_ Chaúng nhöõng noùi tuïc maø coøn chöûi tuïc nöõa.Tuïi naøy hoïc ôû MarieCurie chöù coù phaûi daân ôû tu vieänSacre Coeurñaâu.Anh maø khoâmgquyeát ñònh nhanh em seõ noùi tuïc thaúng vaøo maët cho maø xem._Noùiñi, mi noùi ñi ,ta saün saøng nghe.Taâm cöôøi cöôøi.Thu haéng gioïng roài noùi to:-Haõy nghe coâ nöông ra leänh cho nhaø ngöôi ñaây:cuùi xuoáng buù loàncoâ nöông nhanh leân.Buù xong leo leân ñuï.Khoâng bieát ñuï thì seõ bòphaït 100 roi.Taâm cöôøi laên loän.Thu cuõng cöôøi. Naøng duï doã:-Laøm ñi anh.Thoâi cuùi xuoáng buù em ñi ñaõ roài hoài sau seõ phaângiaûi.
 • 93. 93 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaâm hoân vaøo hai naùch cuûa Thu.Moà hoâi ñaõ ròn ra ôû nôi ñaây.Noùilaø moà hoâi chöù chaúng hoâi tí naøo caû.”Muøi cuûa gaùi trinh noù thômthaät,nhaát laø gaùi trinh con nhaø giaøu”Taâm noùi thaàm trong buïng“Ngay nhö nöôùc töø trong aâm ñaïo noù chaûy ra cuõng chaúng coù muøigì”Taâm lieám nhöõng gioït moà hoâi ôû naùch.Thu cöôøi khuùc khích:-Nhoät em anh.Roài naøng oâm ñaàu Taâm ñaåy xuoáng phía döôùi:daïng hai chaân ra roàivoã voã vaøo ñaàu Taâm:buù ñi choùng ngoan.Em yeâu anh nhieàu.Taâm baønh hai meùp lôùn ra.lieám khaép hai meùp nhoû. Moät laùt ñeánchoã cöûa mình.Chaøng ñònh buïng seõ lieám ôû nôi aáy thaät laâu ñeå nöôùc nhôøn cuûaThu chaûy ra nhieàu chöøng naøo toát chöøng aáy.Chaøng seõ khoâng lieám nöôùc nhôøn ñeå laùt nöõa khi ñuùt cu vaøo noù seõdeã daøng hôn.Nhung chaøng vaãn khoâng tin raèng chaøng seõ ñuùt vaøoloït.Caí loã naøy nhoû quaù.Thu khôûi söï reân,hai tay töï boùp vuù.Moät laù`thaèng Taùm naøng oâmñaàu Taâm aán saùt vaøo caùi mu.Daâm thuûy chaûy ra nhö suoái.Naøngvöøa reân vöøa laép baêp:-Em nöùng quaù roài Taâm ôi.Leo leân ñuùt cu anh vaøo ñi.ñuï em ñi,em cho anh heát ñaáy.Khoâng tieác gì caû. Ñuùt vaøo ñi anh.Taâm nghe lôøi.Daâm thuûy chaûy ra uôùt ñaãm chaéc ñaõ ñuû ñeå ñaåy cuvaøo.Chaøng laáy tay banh hai caùi meùp ra.aâm hoä cuûa Thu baây giôùñaõ nôû phoàng leân.Naøng nöùng quaù khoâng chòu noåi, reân leân ö öû.Taâm kheõ ñaåy ñaàu cu vaøo caùi loã nhoû xíu.nöôùc nhôøn trônlaém,chaøng noùi thaàm, may ra deã ñaåy vaøo.Nhöng noù chæ môùi vaøoñöôïc moät chuùt thì Thu ñaõ la leân:-Oâi cha ñau quaù anh.Taâm ngöøng laïi ngay.Chaøng ñeå ñaàu cu ôû vò trí môùi roài caàm noùngoaùy ngoaùy.Söï coï xaùt cuûa ñaàu cu vaøo caùi loã khieán Thu caûm
 • 94. 94 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhthaáy söôùng.Taâm cöù caàm cu ngoaùy nheø nheï nhö theá moät luùclaâu,roài nheï nhaøng ñaåy theâm vaøo moät chuùt.chaøng ñaõ doå moà hoâitraùn.Laïi nheø nheï ñaåy vaøo.Thu la leân:-Ñau quaù.Ngöøng laïi moät chuùt anh T6am.Naøng ñang nöùng quaù söùc thaät,nhöng ñaàu cu ñuùt vaøo ñau quaù,naøng phaûi laäp keá hoaõn binh.Moât laùt, naøng giuïc Taâm:-Ñuùt vaøo nöõa ñi anh.Em raùng chòu ñau, khoâng sao ñöøng lo choem.Taâm laïi ñuùt vaøo .Chaøng ñaåy nheï thaät nheï.Vaøo ñöôïc theâm moätchuùt nöõa.Chaøng ngöøng laïi hít moät hôi daøi roài baát thình lình ñaåy vaoø.-oái,ñau quaù ,em ñau quaù.Thu ñaõ chaûy nöôùc maét .Naøng suït sòtmuoán khoùc nhöng coá nhòn khoâng daùm khoùc.Naøng sôï Taâm thoáichí ngaõ loøng roài boû cuoäc ngang.Ñaõ ñi ñöôïc moät ñoaïn ñöôøng baâygiôø , dôõ boû phí quaù . Thu nghó nhö vaäy .Naøng cuõng hít moät hôidaøi ,laáy tay queït nöôùc maét ñaõ traøo ra . Naøng nghó neáu khoâng thu heát can ñaûm ra leänh cho Taâm cöùñuùt vaøo thì seõ cöù keùo daøi maõi .Nghó nhö theá neân Thu baûo Taâm :- Em hôi quen quen caùi ñau roài . Anh ñöøng sôï cöù ñut vaøo ñi , laømtöø töø thoâi .Ñöøng thaáy em keâu ñau maø ngöng laïi ,em baûo anh cuölaøm tôùi ñi .Taâm aùi ngaïi :-Em muoán khoùc roài ñoù .Hay laø mình ngöøng laïi ,anh buù em theâm-moät chuùt nöõa :- Khoâng .Baây giôø maø anh ruùt ra thì ñeán bao giôø anh môùi ñuùt voâñöôïc .Noù ñaõ vaøo chuùt roài phaûi khoâng ? Em coá gaéng chòu ñauñöôïc maø . Ñöøng ruùt ra ñaåy vaøo ñi .
 • 95. 95 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình taâm laïi ñut vaøo thaät nheï nhaøng . Nhích moâït chuùt , nhích theâmmoâït chuùt nöõa , boãng chaøng coù caûm töôûng nhö coù moâït böùc maønchaén naèm trong aâm ñaïo .Chaøng caûm thaâùy ñaàu cu chaøng chaïm vaøo caùi chöùông ngaïi vaät aáy. “ Phaûi roài , ñoù laø caùi maøn trinh “ Taâm töï baûo;“Baây giôø laøm sao ? Cöù ñaày nheï maõi , thì laøm theâmoâït naøo phaùñöôïc maøn Trinh “Nghó vaäy chaøng ngöôùc nhìn leân .Thu ñaõ bôùt ñau , Ngaán leä ñaõ bòthuû tieâu roài , naøng nhìn Taâm cöôøi khuyeán khích :-Naøng chuaån bò tinh thaàn roài . Ñöøng sôï ñuùt vaøo ñi . Baát thình lình Taâm ñaåy vaøo moät caùi thaät maïnh .Thu heùt leân :-Cheâùt em roài . cheát em roài ! Oâi cha meï ôi ñau quaù , nöôùc maéttraøo ra . Thu khoc suït suì . Cu cuûa Taâm ñaõ vaøo ñöôïc beân trong aâm ñaïo . caùi maøng trinh ñaõbò phaù vôõ roài . Thu co hai chaân leân , roài laïi duoãi ra. Naøng baáuchaët hai tay vaøo hai caùnh tay cuûa Taâm . Naøng thôû doác , maët nhôïtnhaït . Nöôùc maét vaãn öùa ra . Nhö Thu khoâng noùi ra tieáng nöõa .naøng caùên raêng coá nhaán chìm söï ñau ñôùn xuoángTaâm bieát ñaõ phaù xong böùc thaønh kieân coá.Vaäy laø khoûe roài.Baâygiôø phaûi töø töø ,ñeå cho Thu noù hoaøn hoàn laïi ñaõ roài môí nhaép, môíñaåy vaøo theâm.Chaøng cöù ñeå cu naèm trong aâm hoä,tröôøn ngöôøi leânlaáy tay lau nhöõng gioït nöôùc maét.Chaøng cuùi xuoáng hoân l6en maétroài hoân leân moâi ngöôøi tình.Thu coù nhòn ñau hoûi Taâm:-Noù vaøo roài phaûi khoâng anh?Em ñau quaù,ñau nhö xeù da xeù thòt,chöa bao giôø em ñau ñôùn nhö vaäy.Taâm an uûi voã veà:-Noù ñaõ vaøo roài.Nhönh anh ñeå cho aâm ñaïo noù quen vôùi con cuanh ñaõ.Nghæ moät laùt roài anh seõ ñuùt vaøo tieáp.Töø baây giôø trôû ñi coù
 • 96. 96 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhleõ em chæ thaáy raùt raùt thoâi.Ñoù laø do söï coï xaùt giöõa aâm ñaïo vaø concu.Moät laùt khi nöôùc nhôøn cuûa em ra nhieàu hôn seõ heát raùtngay.Yeân trí.Em cöôøi leân xem naøo.chaøng buoâng moät tay choángcuø vaøo naùch Thu.Naøng cöôøi leân ruùc rích:-nhoät em.Baây giôø em thaáy bôùt ñau roài.Ñuùng nhö anh noùi em chæcaûm thaáy hôi raùt raùt thoâi.Anh thaáy coù gioït maùu naøo khoâng?-Coù vaøi gioït.Taâm laïi khôûi söï ñuùt con cu vaøo theâm nöõa.Thu hôi nhaên maëtnhöng naøng khoâng reân la gì.Töøng ly töøng ly moät.Taâm ñaõ ñuùtheátcon cu vaøo trong aâm ñaïo.Chaøng naèm saáp treân ngöôøi Thu ,hoânnaøng kheõ noùi:-Noù ñaõ vaøo heát roài,chôø moät laùt anh seõ nhaép seõ naéc vaø em seõ caûmthaáy khoaùi laïc ngay.-Coù söôùng hôn...söôùng hôn laø ñöôïc buù khoâng anh?-Anh khoâng roõ.Laùt nöõa töï em seõ phaân bieïât ñöôïc hai chuyeän aáy.Chaøng laïi ñuøa:-coâ nöông ra leänh cho taïi haï ñuï coâ nöông,baây giôø coâ nöông ñaõthoõa maõn chöa?Thu ñaõ laáy laïi ñöôïc nuï cöôøi:-Chöa nhaø ngöôi coøn phaûi phuïc vuï ta daøi daøi. Töø baây giôø choñeán saùng mai.-Vaäy thì cheát taïi haï roài.Taâm naéc nheï nheï.Ñuùt vaøo ruùt ra thaät nheï.Nhôø Thu coù nhieàu daâmthuûy neân ñaõ khaù trôn tru.Taâm naéc nheï nhö theá moät luùc khaùlaâu.Baây giôø thì aâm ñaïo cuûa Thu ñaõ khaù quen thuoäc côùi con cucuûa Taâm roài.Naøng baét ñaàu ñoùn nhaän nhöõng caûm giaùc môùi.Öôùc chöøng aâm ñaïo ñaõ quen roài.Taâm ñoåi chieán thuaät.Chaøng naécmaïnh hôn.Thu ñaõ thaáy söôùng chæ coøn thaáy raùt moät chuùt thoâi,khoâng sao.Naøng töï nhuû.Vaäy laø xong,mình ñaõ thaønh ñaøn baø. Chaøñoaïn ñöôøng vöøa qua khoù khaên quaù.
 • 97. 97 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaâm naéc maïnh hôn nöõa.Thu co hai chaân quaëp vaøo löng ngöôøiyeâu.Naøng thaáy chaøng”lao ñoäng “cöïc khoå thì thöông quaù.khoaùilaïc daàn daàn daâng leân,daâng leân maõi.Thu caûm nhö coù muoân ngaøn vì sao chaäp chôøn tröôùc maët.Taâmcaøng luùc caøng naéc mau hônThu khoâng coøn thaáy raùt nöaõ.Nöôùc nhôøn cuûa naøng chaûy ra nhieàuquaù.Oâi,naøng caûm thaáy haïnh phuùc quaù söôùng quaù.Chöa bao giôønaøng thaáy ñöôïc söï khoaùi laïc nhö baây giôø.Naøng voøng tay oâm löngngöôøi tình,roài oâm ñoâi moâng cuûa Taâm.Naøng ñaåy phuï vôùi Taâm baèng caùch oâm moâng chaøng aán xuoáng, aánleân.Boãng Thu ruù leân moät tieáng.Naøng ruøng mình moät caùi thaätmaïnh,roài söï khoaùi laïc chaïy khaép chaâu thaân,moät chaát nöôùc seànseät öùa ra töø aâm ñaïo,chaûy ra khoûi cöûa mình.Thu ngaát lòm ñi, chaântay naøng raõ rôøi.Moät laùt, khi naøng trôû laïi thöïc taïi thì ñeán löôït Taâm chaøng cuõngruøng mình roài söï khoaùi laïc chaïy qua oáng daãn tinh baén phoït rasaâu vaøo trong aâm ñaïo cuûaThu.Chaøng buoâng tay, naèm daøi treân ngöôøi Thu.Hai ñoâi moâi dính chaëtvaøo nhau,hoï oâm nhau, sieát chaët voøng tay.Caû hai caûm thaáy haïnhphuùc traøn treà...chöông 8ùùNghe Thunkeå laïi chuyeän naøng daâng hieán tieát trinh cho Taâm luùcThu môùi coù 17 tuoåi.Lyù Hoa laéc ñaàu pheâ bình:-Môùi coù 17 tuoåi maø maøy ñaõ daâm nhö theá.Chaû traùch sau naøy maøyli dî choàng, chaéc cuõng chæ vì choàng maøy ghen chöù gì.-Ñuùng tao ly dò choàng chæ vì haén ta ghen quaù maø tao thì hoaøntoaøn khoâng muoán maát töï do vì ñaõ coù choàng.-Theá luùc chöa ly dò maøy coù keùp naøo khaùc hôn choàng maøy khoâng?
 • 98. 98 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Thaät ra thì tao khoâng coù keùp naøo caû.Tao cuõng sôï thieân haï bieátñöôïc chuyeän bí maät ñoàn aàm leân,roài seõ tôùi tai choàng tao.Nhöngquaû tao coù ngoaïi tình.Ñuùnh hôn laø tao caàn ñöôïc thoõa maõn xaùcthòt ma 2choàng tao khoâng hteå phuïc vuï tao, khoâng theå thoõa maõntao neân tao cho gaõ baïn cuûa choàng tao noù chôi.Teân ñoù khoâng phaûilaø keùp cuûa tao-Maøy noùi laêng nhaêng tao chaúng hieåu gì caû.Khoâng phaûi laø keùpmaø maøy laïi cho chôi?Thu gaät ñaàu :-Ñuùng gaõ aáy laø baïn choàng tao.Thinh thoaûng noù ñeán chôi, nguû laïi-nhaø vaøi ñeâm.Moät buoåi toái haén laïi chôi luùc choàng tao vaéngnhaø.Haén ñi Daølat aùp phe.gaõ kia teân laø Minh,ñònh caùo töø khi thaáychoàng tao vaéng nhaø,nhöng tao baûo haén tao muoán ñi aên ñi nhaûygaõ coù theå ñöa tao ñi ñöôïc chaêng?Gaõ nhaän lôøi-Theá roài ñeâm veà maøy baét noù chôi.-Töø töø ñaõ naøo.Ñeå tao keå.Minh nhoû tuoûi hôn choàng tao Haén chöaheà bao giôø coù yù gaï gaãm tao.Coøn tao, cuõng khoânh heà coù yù nghócho noù chôi, cho ñeán hoâm aáy.Taá thaèng Taùm caû ñeàu do tao maøsinh ra chuyeän.Luùc nhaûy vôùi Minh tao ñònh treâu choïc haén neânoâm thaät saùt.trong moät baûn slow ñeøn taét toái thui,tao caï caï mu vaøocu haén theá laø haén nöùng leân.Haén ñònh ñaåy tao ra nhöng tao cöù oâmchaëtcöùng, buïng cöôøi thaàm raát khoaùi chí.Haén aáp uùng ñònh noùi gì vôùi tao nhöng tao noùi nhoû:-Nhaûy ñi Minh. Ñöøng noùi gì caû,Laùt nöõa heát baûn veà baøn seõ noùisau.Ban nhaïc d0aùnh lieàn moät luùc hai baûn slow.Tao caï mu vaøo cu noùbaèng htích.tröôùc khi heát baûn nhaïc,tao keùo noù veà baøn roài ñeà nghògoïi boâìtính tieàn, ñi veà.Veà ñeán nhaø tao baûo haén:
 • 99. 99 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Luùc naõy nhaûy ôû vuõ tröôøng khoâng ñöôïc töï nhieân laém.Em muoánkhieâu vuõ vôí anh taïi nhaø ñaây.Minh chöa kòp ñoàng yù hay phaûn ñoái tao ñaõ vaën nhaïc vaø oâm haénnhaûy sau khi tao roùt cho haén moät ly röôïu.Tao oâm haén thaät saùtnhö ôû dancing.Chæ maáy phuùt sau laø haén nöùng leân.Tao vôø hoûi haén:-Anh ñeå gí trong tuùi quaàn coäm theá ?Laáy ra ñi.Haén aáp uùng,luùng tuùng chaúng bieát traû lôøi ra sao.Tao cöôøi ngaët ngeõo roài noùi thaúng:-Em bieát Minh ñaõ nöùng.Em cuõng nöùng laém.vaäy hai ñöùa vaøophoøng nguû giaûi quyeát nghe.Cho noù haï xuoáng.Minh noùi laép baép:-theá coøn oâng xaõ cuûa Thu?Tao gaït ñi:-Aûnh khoâng coù ôû nhaø .Phöông Taây coù caâu raèng:keû vaéng maët laøkeû coù loãi.Vaäy mình neân queân aûnh ñi.Vaû laïi mình chæ giaûi quyeátnhu caàu caáp baùch chöù hai ñöùa mình ñaâu coù aâm möu löøa doái oångñaâu.Nghe tao noùi coù lyù, Minh chaáp nhaän.-Haén chôi coù khaù khoâng?Lyù Hoa hoûi.-Haén ñuï dai hôn choàng tao,vaø coù kinh nghieäm hôn nhieàu.haénlaøm maïnh baïo.laïi bieát nhieàu kieåu.Trong ñeâm hoâm aáy haén ñuï taoñeán 4 5 laàn.Tao khoâng ngôø haén chì ñeán nhu theá neân thíchlaém.Theá roài sau böõa ñoù,moãi kh haén gheù nhaø tao vaø nguû ñeâm ôûñaáy laø tao leùn choàng sang phoøng haén ñuï.-Theá choàng maøy khong bieát gì aø?-Haén nguû say nhö cheát bieát gì.Coù ñeán caû naêm sau do moät söï tìnhcôø ha71naøng môùi baét gaëp.-Theá ñoâi gian phu daâm phuï coù bò aên dao naøo khoâng?
 • 100. 100 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Khoâng.Choàng tao chaúng noùi naêng gì caû.Haén aâm thaàm laøm ñônxin ly dò.Ñeán khi tao nhaän ñöôïc traùt toøa thì tao môùi bieát.tuïi taokhoâng heà ñaùnh nhau cho ñeán khi hai ñöùa chia tay.Ngöøng moät laùt Thu hoûi Lyù Hoa :-Tao ñònh toái nay baét anh Taâm phuïc vuï caû hai ñöùa.Maøy baéngloøng khoâng.tao nhöôøng cho maøy chôi tröôùc.Theá laø nhaát maøynheù.Vöøa cöôøi,Lyù Hoa vöøa voã vaøo vai Thu moät caùi maïnh:-Theá maøy ñònh chôi troø ahi baø moät oâng ñeâm nay aø.-Chöù sao.Maøy ngaïi aø?Ñôøi baây giôø ngöôøi ta chôi troø hai baø moätoâng,hai oâng moät baø laø chuyeän thöôøng.Lyù Hoa ngöôïng ngaäp ñaët caâu hoûi:-nhöng chaúng bieát oâng anh hoï maøy coùchòu nhö theá khoâng?-Chòu gaáp chöù laøm gì maø khoâng chòu.Deã gì, coù hai caùi loàn ñeûchôitrong moät luùc.Ngoaïi tröø maáy tu só,maøy coù thaáy teân ñaøn oângnaøo cheâ loàn chöa?-khæ ôi laø khæ.Giöõa luùc aáy coù tieáng goïi cöûa.Taâm ñaõ ñeán.ÔÛ vuõ tröôøng veà Thu keùo Taâm ra moät goùc noùi nhoû:-Con baïn em noù ñang theøm ñaøn oâng, theøm chôi.Vaäy anh vui veûphuïc vuï noù nghe.Taâm gaõi ñaàu:-Theá coøn em?-Em cuõng naèm chung,nhöng em ñeå cho noù höôûng tröôùc.-Coù em naèm caïnh soï coâ aáy maéc côõ.-Khoâng.Tuïi naøy chôi thaân vôùi nhau laém maø.Noù khoâng maéc côõnhö anh ngaïi ñaâu.AØ,hay laø...trong khi anh chôi noù thì anh buùem,nhö vaäy noù seõ heát maéc côõ.Taâm dí ngoùn tay vaøo traùn Thu:
 • 101. 101 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Em daâm quaù toå.Gaëp em laø ñoùi buù vôùi lieám.Thu veânh maët leân:-Ñaøn baø ai cuõng thích ñöôïc buù,cöù gì daâm vôùi khoâng daâm.Vaøo trong phoøng nguû,Thu khôi maøu tröôùc baèng caùch côûi phaêngquaàn aùo.Lyù Hoa ngoài yeân nhìn Thu.Thu giuïc;-Kía Hoa maøy côûi quaàn aùo ra ñi chöù coøn ñôïi gì nöõa.-Anh Taâm ra ngoaùi phoøng khaùch côûi quaàn aùo ra ñi roài vaøo khaùmbeänh cho tuïi naøy.Taâm ôû ngoaøi noùi voïng vaøo:-Anh laø döôïc só chöù ñaâu phaûi baùc só maø ñoøi khaùm.Maø hai coâ bònhgì?Thu cöôøi ruùc rích:-Bònh theøm ñuï ,ñöôïc khong?Lyù Hoa khoû ngoùn tay vaøo ñaàu Thu:-Noùi tuïc vöøa vöøa chöù.Ñoá quyû,khoâng sôï anh Taâm cöôøi hay sao.OÀ,Sao maøy hay lo boø traéng raêng .Trong gaàn hai naêm tao vôùi aûnhleùn luùt laøm tính,tröôùc kh aûnh sang Phaùp,tuïi tao vaãn noùi tuïc trongkhi chôi chöù coù phaûi môùi ngaøy hoâm nay ñaâu.Maøy cöù thöû noùi tuïctrong khi chôi,noù taêng phaàn söôùng leân gheâ laém,thöû ñi roài seõ thaáyeùp pheâ.--Thì tao vaãn noùi tuïc luùc ñang söôùng.Hoâm nay vì coù oâng anh hoïcuûa maøy neân tao ngaïi ñoù thoâi.Taâm ñaõ côûi xong quaàn aùo,chaøngböôùc vaøo phoøng nguû.Thu vaø LyùHoa naém ngöûa treân giuôøng.Taâm vöøa leo leân ñaõ bò Thu vaät ngayxuoáng.Naøng naèm ñeø leân ngöôøi chaøng roài tröôøn leân tröôøn xuoángchuû yù laø ñeå cho caùi aâm hoä coï xaùt vôí cu cuûa Taâm.Moät lat con cuñaõ hôi ngoùc leân nhöng chöa cöùng.Thu baûo Hoa:
 • 102. 102 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-nhôø ngöôøi ñeïp duøng moâi vaø löôõi saên soùc thaèng nhoû naøy moätchuùt cho noù cöùng leân.Coøn tao,thì tao seõ ngoài leân maët cuûa aûnh.Noùi xong Thu ngoài choàm hoåm leân maët Taâm vaø noùi:-Giôø naøy chaéc anh ñoùi buïng laém roài phaûi khoâng?Khuya quaù roàicha93ng coøn haøng quaùn naøo môû cöûa vaäy xin anh xôi taïm con soøloâng naøy vaäy.Soø naøy goïi laø loàn tieân ñaáyù!Taâm ñònh naït Thu nhöngThu ñaõ ngoài haún leân maët chaøng,aâm hoäñeø leân mieäng.Chaøng le löôõi lieám khaép hai meùp.Döôí naøy,Hoa ñaõngaäm con cu vaøo mieäng.Naøng vaãn coøn nhôù caùch buù cu,tuy ñaõ laâulaém naøng môùi laøm laïi vieäc naøy.ÔÛ vôùi choàng naøng ñaâu coù daùmgiôû ngoùn ngheà ra.Hoâm tröôùc naøng cuõng coù buù cu Chín Tuøngnhöng chæ trong khoaûnh khaéc.Coøn thaèng Taùm thì naøng chæ cho noùchôi thoâi.Khoâng daùm buù vì naøng sôï bò maát theå dieän.Duø sao naøngvaãn laø baø chuû cuûa noù.Ñeâm naygaëp moät ngöôøi ñaøn oâng coù hoïc thöùc,ñieån trai neân LyùHoa thích laém.Luùc ñaàu naøng coøn deø ñoái vôùi Taâm,vì laø anh hoï cuûa Thu,nhöngbaây giôø vöøa ngaäm con cu vöaø buù,vöøa lieám naøng chaúng coøn thaáyngaïi nguøng,Baây giôø chæ coù con cu laø ñaùng keå.Lyù Hoa buù vaø lieámmoät caùch say söa ñaém ñuoái.Nghó ñeán oâng choàng baát löïc,naøngcang caûm thaáy quyù con cu ñaøn oâng hônLyù Hoa lieám hai hoøn daùi cuûa Taâm.Vöøa lieám naøng vöøa caénnheï,hai tay boùp boùp.Naøng nghó naøng phaûi buù thaät laâu ñeå thöôûngthöùc caùi quí vaät naøy.Töø ngaøy choàng naøng thaønh ngöôøi baát löïc hôn moät naêm nayroài,luùc naøo Lyù Hoa cuõng khao khaùt ñöôïc caàm con cu cöùng nhötheá naøy ñeâ vuoát ve,môn trôùn, vaø buù lieám.Khi Lyù Hoa ñaõ lieám khaép hoøn daí naøng töø töø tieán leân phíatreân.Leân ñeán choã quy ñaàu naøng lieám thaät nheï vaø nhanh.Laùt saunaøng ngaäm noù vaoø moàm.Troïn con cu töø töø ñöôïc ñöa vaøo trong coå
 • 103. 103 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhhoïng.Ñaàu cu ñaõ chaïm vaøo cuoáng hoïng.Ñeå yeân moâït laùt roài naønglaïi ruùt noù ra moät caùch chaäm chaïp,moâi naøng tuoät lôùp daôû choã caùingaán xuoáng. Roài laïi keùo trôû leân.Lyù Hoa laøm coâng vieäc naøy moätcaøch trònh troïng. Khi naøng baét ñaàu buù thì chaát nhôøn töø trong aâmñaïo naøng öùa ra .Naøng buù maõi mieát vì caøng buù maïnh ,naøng caøngthaáy nöùng leân.Aâm hoä naøng phoàng leân .Boãng nghe Thu ruù leân .Lyù Hoa ngöøng buù ngöôùc nhìn leân phíatreân.thu vaãn ngoài treân maët Taâm,hai tay naøng banh hai meùp aâmhoä ra.löôõi Taâm ñang lieám caùi loã,Löôõi xoaùy xoaùy.Thu ruù leân vìnaøng ñaït ñöôïc khoaùi laïc.moät chaát nöôùc ñaëc seät traøo ra öôùt heátmaët muó Taâm.Muõi Taâm bò keït giöõa caùi khe hôû cuûa hai meùp,maymaø Thu ñaõ banh roäng hai meùp aáy ra baèng khoâng thì Taâm ñaõ bònget thôû roài.Thu söôùng quaù, söôùng ñeán toät ñoä,neânnaøng vöøa reân vöøa noùi laûmnhaûm:-Anh aên loàn em ñi,caén loàn em ñi cho em söôùng.Oâi, cha meïôi,sao con söôùng quaù theá naøy.Laâu laém roài môùi coù moät gaõ ñaøn oâng baèng loøng ñeå cho naøng ngoàileân maët vaø buù naøng töø döôùi leân.Thu ngöûa maët leân traàn nhaø,hai ñuøi naøng keïp ñaàu cuûa Taâm, naøngnhaém maét laïi ñeå taän höôûng caûm giaùc ñöôïc ngöôøi tình chieàuchuoängheát möïc.Naøng cöù ngoài nhö theá vaø khuyeán khích Taâm:-Anh coá gaéng moät chuùt nghe Taâm.Buù em ñi ,buù maïnh vaøo choem ñaït ñöôïc khoaùi laïc.Laùt nöõa,tôùi phieân em,em seõ phuïc vuï anhheát mình .Anh coù quyeàn ngoái leân maët em.Taâm uù ôù.Chaøng muoán yeâu caàu Thu ñöùng daäy ñeå cho chaøng ñôõngoäp nhung chaøng khoâng daùm.Töø ngaøy chaøng phaù trinh naøngñeán giôø Thu luoân luoân hieáp ñaùp chaøng.Naøng muoán chôi kieåu naøo
 • 104. 104 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình,chaøng phaûi tuaân lôøi chôi theo kieåu ñoù. Naøng coù caùch phaït raátaùc.Ñoù laø buù cho con cu cuûa Taâm thaät nöùng, xong naøng nhaát ñònhkhoâng cho chôi.Ñoâi khi naøng naït raát to:-Anh laø con cuø laøân.Ngöôøi ta muoán ñuï ñöùng maø anh baûo ñuïñöùngkhoângthoaûi maí, khoâng suôùng.Baûo buù loàn cho ngöôì tasöôùng thì anh baûo buù hoaøi nhaøm quaù.Chaøng bieát hoâm nay coù maët Lyù Hoa ,tha hoà cho naøng leân chaân,leân caúng,laøm phaùch vôùi chaøng.Cho neân luùc naõy khi naøng ngoàileân maët chaøng baét buù,chaøng ñaõ laëng leõ laøm theo.Lyù Hoa aùi ngaïi hoä cho Taâm:-Thu maøy ñuùng leân cho anh Taâm thôû moät chuùt.Maøy ngoài muoándeïp caùi maët ñeïp trai cuûa aûnh.Thu cöôøi saèng saëc, xua tay:-Maøy lo phaän söï cuûa maøy ñi.Loâi thoâi tao xuoáng tao ñoaït maát baùuvaät cuûa maøy thì ñöøng coù ngoài ñoù maø khoùc.Sao maøy chöa leo leânñuï.Boä maøy khoâng thích cöôõi ngöïa aø?Ngoài treân ñuï môùi söôùng chöù,ñoà ñieân.Lyù Hoa khoâng traû lôøi Naøng moàng ñoábieát moãi khi Thusöôùng laø naøng noùi tuïc,noùi huyeân thuyeân.Nhöng naøng nghó Thunoùi coù lyù.Tôùi giôø naøy maø mình chöa leo leân cuõng laï.Mình nöùngquaù söùc roài.Nghó vaäy neân Hoa leo leân ngöôøi TaâmNaøng caàm ñaàu cu ngoayùngoaùy ngay nôi caùi loã.Daâm thuûy traøo ra,.Naøng ngoaùy moät luùc roàicho ñaàu cu coï coï vaøo caùi moàng ñoác.Lyù Hoa vöøa hít haø vöøacoï.Luùc ñaâøu naøng laøm chaäm,moâït luùc caûm thaáy söôùng quaù naøngcoï lia lòa caùi quy ñaàu vaøo moàng ñoác.Luùc naøy moàng ñoác cuûa naøngñaõ nôû to hôn,cuông cöùng vaø ñoû nhö caùi moàng gaø.Moät laùt, Lyù Hoa nöùng quaù khoâng chòu noãi nöõa,naøng ñuùt nhanhcon cu cuûa Taâm vaøo aâm ñaïo vaø nhaán xuoáng, nhaán xuoáng.Khithaáy troïn con cu ñaõ loït vaøo,naøng coøn nhaán xuoáng nöõa yù chöøngnaøng muoán cho caû hai hoøn daùi loït vaøo luoân.Naøng nhaáp
 • 105. 105 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnhaáp.Nhöõng caùi nhaêùp cuûa Lyù Hoa ñaõ coù hieäu quaû,Taâm caûm thaáykhoan khoaùi vì cu chaøng ñaõ loït vaøo aâm ñaïo.Treân kia Thu ñaõ cho caùi moàm cuûa Taâm ñöôïc nghæ xaû hôi.Naøngnaèm xuoáng ôû phía ñaàu giöôøng.Lyù Hoa nhaép mau hôn.Thu naèmquay ñaàu laïi theo doûi hoaït ñoäng cuûa Hoa.Chöøng15 phuùt sau.Taâm caûm thaáy nhö coù luoàng ñieâïn chaïy khaépthaân theå roài chaøng ruøng mình moät caùi,tinh khí chaïy qua oáng daãntinh ñem laïi söï khoaùi laïc toät ñænh,roài noù phoïtra baén saâu vaøotrong aâm ñaïo cuûa Hoa.Ccon cu giaät giaät lieân hoài.Taâm traânmình.Nhaém chöøng tinh khí ñaõ ra gaàn heâùt.Lyù Hoa nhoåm leân chocon cu tuoät ra ngoaøi roài naøng cuùi xuoáng buù.Nhöõng gioït tinh khicuoái cuøng chaûy vaøo mieâng naøng.Lyù Hoa nuoát heát trong khoaùilaïc.Loâng vaø daùi cuûa Taâm öôùt ñaãm chaát daâm thuûy cuûa Lyù Hoa.Naøng cuùi xuoáng lieám saïch.Thu naèm quan saùt töø naõy giôø vuït laleân:-Suôùng khoâng Hoa.Loàn maøy ñöôïc no neâ,ñaày buïng roài ñaâùynheù.Laùt nöõa ñeán luôït tao.Lyù Hoa treâu töùc:-Nayø,maøy xem tao lieám heát khí cuûa anh Taâm.Mieäng noùi tay naøng boùp nheï daùi roài vuoát leân treân.Con cu cuûaTaâm giaät giaät roài vaøi gioït tinh khí öaù ra ôû choã quy ñaàu.Lyù Hoacuùi xuoáng lieám thaät saïch roài ngöôùc leân nhìn Thu:-Beùo ôi laø beùo.Thöù naøy laø thöù boå nhaát treân traàn gian,aên maáy caíboø bítteât cuõng khoâng baèng.Maøy coù theøm khoâng Thu.Duø maøy coùtheøm thì coøn phaûi chôø cho boø coù söõa ñaõ môùi buù ñöôïc.Thu cöôøi ruùc rích:-Tao nhöôøng cho maøy höôûng nöôùc nhaát baây giôø laïi noùi gioïngphaûn traéc.Laùt nöõa tao seõ giaønh heát ñeå xem maøy coù quyø xuoángmaø xin nöõ hoaøng ban ôn cho hay khoâng?Taâm ngoài nhoûm daäy.Chaøng böôùc xuoáng ñaát ñi vaøo buoàng taém.
 • 106. 106 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhÔÛ ngoaøi naøy Lyù Hoa noùi nhoû vaøo tai Thu:-aûnh ñi röûa maët, suùc mieäng ñoù.Khieáp tao thaáy nöôùc khí cuûa maøytuoân ra ñaày maët, ñaày muõi cuûa aûnh toäi nghieäp quaù.-Maëc keä aûnh.Laâu quaù môùi ñöôïc gaëp neân tao phaûi haønh haï chonoù boû.Maøy toäi nghieâïp aûnh haû.Vaäy maøy ñöøng coù baét aûnh phuïc vuïmaøy nöõa.Ñeå phaàn cho tao.Taâm trôû ra roùt moâït ly röôuï thuoác.Chaøng cuõng khoâng bieát ñaây laøröôïu gì,cöù thaáy caùi chai ñeå treân tuû buffet thì roùt uoáng.Chaøngñang caàn uoáng baát cöù thöù röôïu naøo .Ñeâm nay phaûi phuïc vuï haingöôøi ñaøn baø moâït luùc, khoâng coù röôïu trôï löïc e khoù soáng.Chaøng ngoài nhaám nhaùp trong khi Lyù Hoa vaøo phoøng taém.Thunaèm daøi treân giöôøng,Naøng heù maét hi hí lieác nhìn veà phíaTaâm.Naøng nôû moâït nuï cöôøi bí maät noùi thaàm:-Cho nhaø ngöôi cheát.Ta ñeå chai röôïu thuoác ôû doù maø nhaø ngöôilaáy uoáng böøa thì ñeâm nay phaûi boû maïng ôû chieán tröôøngnaøy.Uoáng theâm moät ly nöõa ñi cöng.ÔÛ ñaøng kia,Taâm caïn xong ly ñaàu chaøng laïi roùt theâm moät lynöõa.Coi boä thöù röôïu thuoác naøy coù vò trhôm thôm,ngoït ngoït ,deãuoáng.Thu haêùng gioïng roài noùi lôùn:-Anh Taâm röôïu thuoác ñoù chæ uoáng ñöôïc hai ly laø toái ña ñöønguoáng nöõa anh seõ maát nguû caû ñeâm ñoù.Lyù Hoa töø phoøng taém böôùc ra.Naøng hoaøn toaøn traàn truoàng.Taâmleân tieáng:-Em Hoa coù thaân hình raát ñeïp.Ngöïc nôû chaân daøi vaø khoâng coùchuùt môõ naøo ôû buïng,ôû ñuøi.Ñeïp tuyeät.-Anh coù nònh em khoâng ñaáy.Em maø ñeïp aø.Con Thu môùi coù thaânhình ñeïp chöù.Thu,maøy böôùc ra ñay cho anh Taâm aûnh chieâmngöôõng caùi thaân hình veä nöõ cuûa maøy.
 • 107. 107 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Thoâi tao saép söûa haønh anh aáy suoát ñeâm nay,söùc maáy maø aûnhtheøm khen tao.aûnh nònh laáy loøng maøy laø vì luùc naõyaûnh chæ coùnaèm daøi ra,maøy buù,maøy lieám roài maøy leo leân ñuï,aûnh chaúng toántí söùc lao ñoäng naøo û caû maø vaãn ñöôïc höôûng thuï.Lyù Hoa oâm buïng cöôøi.Naøng laïi naèm beân caïnh Thu.Thu khoan khoaùi trong buïng laém.Naøng cöù cöôøi cöôøi.Taâm ngoài treân gheá sofa lim dim nguû.Chaøng muoán döôõng söùc moät laùt,nhöng chæ ñoä 15 phuùt sau chaøngboãng giaät mình.Thu ñaõ ra quì tröôùc maët chaøng,giöõa hai chaân.Taynaøng vuoát vuoát con cu,roài naém chaët,va cuùi xuoáng buù.Thu ñaõ coù kinh nghieäm raát nhieàu veà khoa buù cu ñaøn oâng.Naøngcoù kyõ thuaät tuyeät kyõ.Löôó naøng vôøn vôøn raát nheï phôùt treân dathòt.Chæ vaøi phuùt sau cu cuûa Taâm ñaõ cöông leân.Taâm ñònh ngoài lyønôi gheâù naøy maëc cho Thu buù,nhöng Thu chæ buù moät laùt laø naém cuchaøng ra lònh:-Ra ñaây hoaøng töû cuûa loøng em.Ñaâu coù löôøi bieáng ñöôïc.Phaûi laømvieäc chöù.Nghæ gaàn nöûa giôø roài.Taâm riu ríu ñöùng daäy.Chaøng neå sôï coâ em hoï quaù quaétnaøy.Chaøng noùi:-Laøm thì laøm chôù ai sôï coâ bao giôø.Thu vaät Taâm xuoáng,naøng leo leân ñuùt cu ngay vaøo cöûa mình.Roàinhaêùp caøng luùc caùng nhanh.Naøng xoay beân traùi, quay qua beânphaûi,ngoài nhìn veà phía maët cuûa Taâm,roài laïi xoay ngöôøi ,ñöa löngcho Taâm nhìn.Vöøa xoay troøn Thu vöøa nhaép nhaép khoâng ngöøng.Lyù Hoa naèm ngöøa nhìn Thu haønh ñoäng.Chôït Thu baûo Lyù Hoa :-Maøy coù muoán ngoài leân maët aûnh cho aûnh thöôûng thöùc muøi vòthôm tho cuûa maøy khoâng haû Hoa.Tao cho pheùp maøy ñoù.-khoâng ñôïi laùt nöõa.Tao naèm xem maøy muùa may.Show mieãn phí.
 • 108. 108 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNgoài nhaép maõi ñaõ chaùn.Thu naèm treân ngöôøi Taâm naéc nheï roàinhanh daàn nhanh daàn.Ñoâi moâng troøn tròa cuûa naøng nhaáp nhoâ leânxuoáng.Taâm ñöa hai tay quaøng ngang löng Thu,vuoát ve xöông soáng vaøcaùi gaùy mòn maøng.Chaøng nghó lan man:-Con nhoû naøy ñuùng laø daâm coù haïng.Noù ngoài roài naèm naéc ñaõ nöõagiôø hôn maø chaúng thaáy noù thôû gaáp hay toû ra meät moùi.Maáy coâkhaùc leo leân ñöôïc maâùy phuùt laø ñaõ thôû doác vaø leo xuoáng.Taâm vöøa vuoát löng Thu vöøa khen laáy loøng:-Em chôi hay laém.Coù veû dai söùc hôn ngaøy xöa.Thu ñaùp:-Gì chöù ñuï thì em coù theå ñuï caû ñeâm.Böõa nay anh truùng soá roàiñoù.Raùng leân, cuïc cöng cuûa em.Laïi moät nöûa giôø troâi qua.Thu khoâng boû cuoäc nhöng naøng ñaõ ramoät laøàn.Tuy vaäy naøng vaãn naèm treân ngöôøi Taâm nhaáp nhoâ ñoâimoâng.Khaù nhieàu tay kî maõ ñaõ bò Thu haï rôùt ñaøi mau choùng.Sôõdó Taâm vaãn trô trô laø vì chaøng vöøa uoáng hai ly röôïu cöôøng döôngco pha chaát daâm döông hoaéc.Taâm ñaâu coù ngôø,chaøng töï nhuû:’Sao toái nay mình chòu ñöïng beànbæ theá nhæ.Töø luùc naõy ñeán giôø coù leû ñaõ caû tieáng ñoàng hoà roài.Conbeù naøy naéc lia lòa chöù ñaâu coù naèm yeân.theá maø mình chaû thaáy coùtrieäu chöùng gì laø saêøp ra caû”Nhìn thaáy Lyù Hoa naèm beân caïnh veû ngoan ngoaõn Taâm khoângñaønh ñeå naøng naèm khoâng:-Hoa ôi em coù muoán anh buù em khoâng?-Daï muoán chöù anh.Naøng ngöøng laïi cöôøi roøn:”coø ngöôøi ñaøn baø naøo töø choái caùi vuïñöôïc buù loàn bao giôø”Taâm lieàn ñeà nghò vôùi Thu:
 • 109. 109 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Thu,em leo xuoáng ñi.Roài naèm saáp choång moâng leân,anh seõ ñuïem töø phía sau,trong khi ñoù em Hoa seõñöùng ñöa loàn cho anhbuù.nhanh leân.Thu leo xuoáng.Hoï ñoåi tö theá nhöTaâm ñeà nghò.Töø phía sau naéctôùi,Taâm ñaåy vaoø moâït caùi maïnh ñeán noãiThu höï leân moâïttieáng.Taâm vaãy tay cho Lyù Hoa ñöa aâm hoä ngay maët chaøng.Taâm vöøa naéc vöøa buù.Töø luùc naõy ñeán giôø Lyù Hoa naèm nhìn haianh em hoï chôi nhau,naøng nöùng laém nhöng khoâng daùm nhaûy vaøonhaäp cuoäc.Ñöôïc Taâm ñoàng yù Lyù Hoa nhö môû côø trong buïng.Taâm naéc caøng luùc caøng maïnh.Chæ maáy phuùt sau laø Thu ruùleân,naøng ruøng mình moâït caùi maïnh roài caûm thaáy nhö khí huyeáttrong ngöôøi tuoà ra heát.Naøng ñaõ ñaït ñöôïc khoaùi laïc toät ñænh.Söôùng hôn luùc naõy vì trongkhi naøng ra Taâm ôû ñaøng sau tieáp tuïc ñaåy tôùi,ñaåy tôùi maõi.Moätchaäp sau Thu noùi:thoâi,taïm nghæ anh Taâm.Nghæ moâït laùt mình seõ tieáp tuc.-Ñaàu haøng roài aø?Taâm coù veû ñaéc chí.-Ñaâu coøn ñoù,ñöøng töôûng bôû.ta muoán nghæ moâït chuùt ñeåuoángnöôùc,khaùt quaù,chöù boä ta tuyeân boá tan haøng luoân hay sao maønhaø ngöôi ñaõ voäi leân chaân.Noùi xong naøng ñöa tay veà phía sau ñaåy Taâm moâït caùi maïnh LyùHoa voâïi böôùc traøn qua moâït beân,ngoài xuoáng giöôøng.uoáng xong lynöôùc Thu ñeà nghò:-Baây giôø Hoa naèm ngöûa,anh Taâm quì giöõa hai chaân cuûa Hoa vaøbuù loàn noù.Em seõ naèm giöõa chaân cuûa caû hai ngöôøi va buù anhTaâm.Xong chöa?Boä 3 laïi xaùp chieán theo vò trí môùiLyù Hoa caûm thaáy thaät deã chòu khi ñöôïc naèm ngöûa,daïng hai chaânthaät xa cho Taâm buù .Nöôùc nhôøn töø trong aâm ñaïo naøng chaûy raöôùt ñaãm nhöõng sôïi loâng hôi quaên quaên.Taâm thoïc löôõi vaøo cöûa
 • 110. 110 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhmình cuaû Hoa,quaäy quaäy xung quanh caùi loã roài ñöa saâu ñaøàu löôõivaøo Lyù Hoa cong ngöôøi traân mình. Naøng kheõ noùi:-Anh Taâm ôi,em thích boä raâu cuûa anh laém.Anh coù theå coï coï raâuvaøo cho em söôùng khoâng?-Ñöôïc chöù.Taâm noùi vaø laøm theo.Lyù Hoa reân to ví söï coï xaùt cuûa nhöõng sôïi raâu vaøo hai beân meùpnhoû,roài vaøo caùi moàng ñoác laøm naøng söôùng muoán ngaát ñi.Naøngvoán coù yeáu ñieåm laø thích nhöõng anh ñeå raâu,Vöøa coù raâu meùp vaøcoù raâu quai noùn nhö Taâm thì caøng meâ hôn nöõaTöø moâït naêm nay Hoa ao öôùc:”ñöôïc moâït boä raâu meùp coï coï vaøoloàn”thì baây giôø naøng ñang ñöôïc toaïi nguyeän.Naøng nghó ñeán oângchoàng bò baát löïc maø phaùt töùc.Ñaõ baát löïc thì chôù ,mình baûo haénñeå raâu roài buù haén laéc ñaàu nhaát ñònh khoâng chòu ñeå raâu,khoâng buù.Ha ha,phen naøy ta caém cho mi vaøi chuïc caùi söøng cho boõ gheùt.Söï töùc giaän oâng choàng caøng laøm cho Hoa thích taâm hôn.Baây giôøthìchaøng ñang môn man caùi moàng ñoác Lyù Hoa reân to.Nhöõng sôïiraâu chaïm vaøo moàng ñoác ñem laïi cho Hoa nhöõng khoaùi caûm tuyeätvôøi.Daâm thuûy chaûy ra öôùt caû taám khaên traûi giöôøng.Muøi noàng noànglan ra trong khoâng khí.Trong khi aáy thì Thu naèm döôùi cuõng hoaït ñoäng maïnh.Ñaàu naøngquay veà phía haï boâï cuûa Lyù Hoa .Naø ng ñang ngaäm con cu cuôngcöùng, d0oû höôøm höôøm,noùng hoåi.Thu cöôøi thaàm:”Anh chaøng uoáng tôùi hai ly röôïu tha hoà maønöùng,cho tôùi 9 giôø saùng cuõng coù theå laém.Mình coøn haønh haï haéndaøi daøi .Haén chöa ra thì vaãn cuù phaûi ñuï”Naøng bieát coøn khuyaTaâm môùi ra neân khoâng caàn voäi laém.Cöù buù vaø lieám töø töø.Lau laâunaøng muoán choïc töùc Taâm beønù buù thaät maïnh .Cu chaøng giaät giaät
 • 111. 111 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnhöng vaãn khong baêùn khí ra.Chaøng coù caûm töôûng nhö laø con cuchaøng laø nôi tuï ñieåm thu heát caû maùu ôû trong nguôøi.Noù caêng cöùngvaø noùng.Quaùi laï,chaøng töïhoûi vì sao hoâm nay noù laâu baén khí ra theá naøy.Noãng chaøng nhôù ra.Cheâùt cha roài.Coù theå laø vì hai ly röôïu thuoáccuûa Thu.Chaøng ñònh boû caùi moàng ñoác ngöôùc leân ñeå hít nhöngHoa ñang duøng hai tay aán ñaàu chaøng xuoáng.Hoa reân leân ö öû.Maètnaøng ñoû nhö gaác.Naøng muoán heùt lôùn:”Anh aên heá caùi loàn cuûa emñi cho em söôùng” nhöng naøng khoâng daùm.Naøng soï Thughen.Naøngã bieát Thuvaãn coøn yeâu Taâm.Söï chia xeû hoâm nay laø vì Thu thuông baïn ñangcoâ ñôn thieáu keùp an uûi theá thoâiThu vöøa buù vöøa laáy tay thuït thuït ,vuoât vuoát con cu cöùng nhökhuùc cuûi:”Aûnh höôûng cuûa chaát daâm döông hoaéc gheâ thaät” Thuvöøa buù vöøa nghæ nhö vaäy.Naøng chæ thoaùng thöông haïi Taâm ñaõ bòsa vaøo baãynhöng neáu haén khoâng uoáng maáy ly röôïu taát ñaõ nguû khì roáiChæ ravaøi ba laàn thì anh huøng cuõng ñuû thaám meät,söùc ñaâu maø ñuï ñeánsaùng.Thu muoán cöôøi vang nhöng coá nhòn sôï Lyù Hoa tra hoûi.Taâm caûmthaáy thích Lyù Hoa vì laø cuûa môùi moät phaàn,hai laø naøng ñeïpthaätchöù khoâng phaûi chaøng coù yù nònh bôï.Vöøa buù chaøng vöøanhgó:”Neáu em naøy ly dò choàng mình seõ laáy em.Coi caùi loã naøynhoû xíu deã thöông quaù.Maáy em ñeïp maø thuoäc loaïi “roàng loän”thìcuõng chaùn cheát.Chaøng buù vaø muùt caùi moàng ñoác Lyù Hoa quaènquaù thôû gaâùp roài ruøng mình.Khí vaø nöôùc nhôøn chaûy ra leânh laùngLyù Hoa söôùng muoán ngaâùt ñi.Naøng nhaém nghieàn maét.Thu ngöøng buù.Naøng bieát Lyù Hoa ñaõ ra vì nghe tieá heùt nho nhoûVaø tieáng htôû doàn daäp cuûa Hoa.Thu tröôøn mình böôùc xuoáng
 • 112. 112 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhñaát.Taâm vaãn coøn aùp maët vaøo aâm hoâïMuøi moàng ñoác toûa töù aâm hoäcuûa Lyù Hoaphaûng phaát trong khoâng gian gaây söï kích thích cho caû 3 ngöôøi.Thu böôùc leân giöôøng naèm caïnh Lyù Hoa .naøng voã nheï vaøo vaiTaâm:-Lyù Hoa noù ra roài.Ñeå noù naèm nghæ moâït chuùt.Baây giôø anh ngoàidaâïy,quì leân nhöng xeá hai ñuøi laïi.Roài chöa,saùt vaøo banh hai ñaàugoái ra,keïp hai beân moâng cuûa em.thu giô caû hai chaân ñöa thaúngleân phía traàn nhaø vaø baûo Taâm:-Anh ñuùt cu vaøo hai tay naém hai chaân em,naéc ñi.Ñuï maïnh choem söôùnh coi naøo.Taâm naêc thaät maïnh.Chaøng ñònh buïng phaûi chôi cho thaïât maïnhñeå khí noù phoït ra.Laâu quaù roài.nhöng chaøng laøm ñeán hôn nöûa giôømaø vaãn cöù trô trô.Trong khi ñoù Thu ñaõ ñaït ñöôïc khoaùi laïc moâït laâøn.Moà hoâi cuûaTaâm tuoân ra öôùt ñaãm.Taâm hôi meät muoán taïm ngöng chieánnhöng sôï con nhoû leân gioïng laøm phaùch vaø cheá gieãu thì nhuïclaêùm,neân chaøng ñaønh tieáp tuïc.Boãng Thu la leân:-Ngöøng ,em muoán chôi kieåu choù .Anh ruùt ra ñi ñeå em quì leânnhoång moâng cho anh ñuï töø phía sau.Töø xöa ñeá nay Thu vaãn thích tö theá naøy.Cu cuûa ngöôøi ñaøn oângñöa vaøo saùt hôn vì aâm hoä ñöa haún veà ñaøng sau.Taâm cuõng thíchtö theá naøy.Vöøa naéc Taâm vöøa nghó:”con nhoû naøy ñaõ töøng coùchoàng nhungvì chua coù con neân loàn noù coøn khích quaù.Cöù nhö luùc mình vöøaphaù trinh noù.Thaûo naøo caùc coâ tuùa ñimua voøng aoaên vaø thuoácngöøa thaiveà uoáng cho noù ñöøng ñaäu thai.
 • 113. 113 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNghó tôùi ñoù Taâm söïc nhôù ñeán Lyù Hoa .Chaøng ñöa tay ra daáu choLyù Hoa xích laïi choã chaøng ñang quìChaøng baûo Lyù Hoa cuõng quì choång moâng nhö Thu,Roài vôùi tayxoa ñoâi bôø moâng troøn tròa.Thoïc moâït ngoùn tay vaøo cöûa mình cuûa Hoa chaøng moùc vaùch aâmñaïo,xoay troøn, ngoaùy naoaùy ngoùn tay.Ñoàng thôøi chaøngduøngngoùn tay caùi aán nheï treân caùi moàng ñoác.Thu quay ñaàu laïihoûi:-Anh ñang naéc maïnh sao laïi ngöng ngang theá.AØ,anh sôï ngöôøiñeïp maát phaàn neân phaûi moùc noù cho noù khoûi giaän anh phaûikhoâng?Anh haõy ñuï cho em ra ñi roàiem nhöôøng anh cho noù troïnmoâït giôø ñoàng hoà.Em höùa chaéc vôùi anh nhö vaäy.Taâm duøng baøn tay traùi voã maïnh moâït caùi treân moâng Thu:-Saép ñuïmaïnh ñaây neø.Raày raø quaù.Chaøng khôûi söï ñaåy maïnh.Moãi caùi ñaåy laøm cho Thu höï leân moâïttieáng vaø nhuûi ñaàu veà phiaù tröoùc.Hoøn daùi cuûa Taân ñaäp vaøo moângMoãi laàn ruùt ra Taâm ruùt thaät nhenhöng luùc ñaåy vaøo chaøng naéc thaät maïnh ,taän löïc.Lyù Hoa thaát ngieâïp buoàn tình laáytay boùp boùp hai hoøn daùi.Tay kianaøng thoïc vaøo aâm ñaïo cuaû naøng htuû daâm.Taâm nhaép ñeàu ñeàu.Chaøng ñang nghó ngôïi khoâng hieåu vì sao Thulaâu ra quaù,thì nghe Thu ruù leân,naøng ñaåy moâng veà phía sau lieânhoài.Taâm reo leân:-nhaø ngöôi ra roài ,ra roài nheù.Chòu thua ta chöa?Thu khoâng noùi naêng ,naøng cöù ñaåy moâng veà phía sau nhö theá chotôùi khi naøng naèm saâùp xuoáng.Cu cuûa Taâm tuoät ra ngoaøi.Troâng noùboùng nhaãy chaát daâm thuûy cuûa Thu.Naøng thoå haøo heån.Ñaàu uùp treân goáiKhoâng noùi lôøi naøo.Taâm laáy tay ra daáu cho Lyù Hoa baûo naøng quìgoái choång moâng leân y nhö Thu luùc naõy.
 • 114. 114 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhLyù Hoa vöøa quì leân Taâmñuùt ngay cu vaøo cöûa mình naéc moâït caùithaät maïnh,Hoa gaàn chuùi nhuõi nhöng naøng göôïng laïiLyù Hoa khen thaàm:”Anh naøy khoûe quaù.Töø luùc veà nhaø ñeán giôøaûnh phuïc vuï cho caû hai ñöùa maø khoâng bieát meät.Neáu aûnh khoângphaûi laø boà cuûa con Thu thì soáng cheát mình cuõng caëp boà vôùiaûnh.Tieác quaù”Thu vaã naèm saõi tay.Khoâng quay ñaàu laïi nhöng naøng cuõng bieát laøTaâm ñang chôi Lyù Hoa .Naøng cöôøi moâït mình”haén maø bieát röôïukia coù pha daâm döông hoaécchaéc haén seõ ñaùnh mình”cho cheát.Coønlaâu môùi oïc söõara .Maø chöa ra coøn phaûi ñuï daì daøi.Ha ha ..vuiquaù”Moà hoâi cuûa Taâm ñoå ra nheã nhaïi Lyù Hoa cuõng htaám.Naøng khoaùilaém.Vì cu cuûa Taâm cöùng nhö moâït thoûi saét.Noù laïi noùng hoåi.Chaûbuø vôí con cu meàm xeøo cuûa choàng naøngNaøng thaáy caàn phaûi nònh gaõ ñaøn oâng chôi dai naøy:-Anh taâm thaät dai phoâng.Coâ naøo ñöôïc anh cöôùi veà laøm vôï chaéchaïnh phuùc laém.Ñeâm 7,ngaøy 3 ,ra voâ khoâng keå.-Vaäy anh chôi em tôùi saùng em chòu khoâng?-Chòu gaáp Lyù Hoa cöôøi ruù.Cheâ caùi gì thì cheâ chöù ñuï thì laøm maáyngaøy lieàn em cuõng ñoàng yùThu ñaõ ñi vaøo giaác ñieäp,Naøng thôû nheï ñeàu ñeàuLyù Hoa baûo Taâm:-Con Thu noù nguû ñeå laáy söùc ñoù.Anh coi chöøng.Chuùt nöõa anhcuõng phaøi nguû döôõng söùc keûo con quæ noù daäy thaâùy anh coøn thöùclaø noù baét anh phaûi laøm tieáp ñoù.Boãng Lyù Hoa keâu höï höï,naøng reân to,roài ñaåy moâng veà phía saucho aên nhòp vôùi nhöõng caùi naéc cuûa TaâmMoät laùt Lyù Hoa ruøng mình la lôùn:-Em ra ñaây, ra ñaây anhTaâm.Oâi,em söôùng quaù Taâm coá naêc thaätmau,chuû yù laø ñeå cho tinh khí baén ra cuøng moâït löôït vôùi Hoa
 • 115. 115 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnhönh chaøng caøng naéc Lyù Hoa caøng reân leân vì söôùng coøn cuchaøng vaãn trô trôVaì phuùt sau Lyù Hoa tuyeân boá:-Nghæ moâït laùt nghe anh.Em ñaõ thaám meät.Taâm ruùt ra,Chaøng laáy khaên giaáy lau,coøn Lyù Hoa naèm ngöûa thôûdoác,Taâm böôùc xuoáng ñaát ñi tìm goùi thuoác.Chaøng ngoài duoãi hai chaântreân chieác gheá sofa rít töøng hôi thuoác.Lyù Hoa ñaõ nhaém maét.Naøng cuõng ñi vaøo coõi moäng y nhöThu.Mieäng Lyù Hoa heù môû troâng nhö naøng d0ang mæm cöôøiTaâm vöøa uoáng nöôùc vöøa cöôøi khan moâït mình”chaúng hieåu caùi thöùröôïu thuoác naøy noù goà coù nhöõng gì maø nình chôi maõi khoângraChaøng nhìn xuoáng phía haï boä.Cu chaøng cuõng coøn döôngleân.khoâng thaâùy trieäu chöùng noù seõ töï nhieân xìu xuoángChaøng ñaõthaám meät roài chaøng nguû thieáp ñi trong khi cu chaøng vaãn chi 12giôøTaâm ñang ngaùy khoø khoø boãng giaät mình.Chaøng vaãn nhaém maétnhöng lôø môø coù caûm giaùc laø coù baøn tayñsng naém cu chaøng vuoátve.Taâm chaúng buoàn môû maét chaøng maëc keäThu thöùc giaác thí ngoài ngay daäy,Naøng thaáy Lyù Hoa naèm caïnhngaùy pho pho.ñeøn trong phoøng ñaõtaét chæ coøn boùng ñeøn nguû maøuñoû,luø muø ôû goùc phoøng.Naøng tìm xem Taâm naèm ñaâu.AØ, anhchaøng ñang naèm ngaùy ñeàu ôû treân sofa.Thu tuït xuoáng ñaát naøng ñitìm nuôùc uoángVôùi tay laáy goùi thuoác cuûa Taâm,naøng tìm dieâm roài chaâmmoâït ñieáuKhoùi thuoác laøm naøng tænh taùo.Naøng uoáng caïn ly nöôùc cam xongnoí to leân-
 • 116. 116 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Ñaâu coù ñeå cho anh kia nguû sung söoùng nhö theá.Phaûi haønhchöù.Cho boõ nhöõng ngaøy xa vaéng.Chaúng bieát ñaõ ñuï con Hoa maáylaàn trong luùc mình nguû?Thu böôùc chaäp choaïng laïi phiaù caùi sofa--AØ,con cu coøn cöùng nguyeân.Toát laém.Buù moâït laùt roài mình leo leânchôi,Cho haêùn naèm döôùiThu khôûi söï lieám hoøn daùi ,tay vuoát vuoát con cu.Naøng lieám daàndaàn leân phía treân roài ngaäm ñaáu cu laáy löôõi ñaùnh nheï.Taâm cöïamình uù ôù roài naèm yeânThu ngöôùc nhìn thaêm doø phaûn öùng cuûa Taâm,thaáy chaøng khoângmôû maét thì nhuùn vai quay trôû laïi tieáp tuïc buù ,lieám.moâït laùt Thungaäm troïn con cu vaøo mieäng.Ñaàu cu ñuïng vaøo cuoáng hoïng.Thunghó:”neáu mình buù taän löï buù maõi chaéc haén cuõng xuaát tinh.Ñeå thöû coi”Thu cöù ngaäm vaøo roài laïi nhaû ra,tay vuoát maïnh nhö coù leû cuõngñeâùn gaàn moâït giôø ñoàng hoà.Con cu vaãn cöùng ngaéc.Thu nghó:”Ñaõquaù .Caøng laâu ra caøng toát”Boãng Taâm uù ôù cöïa mình va thôû daøi nhöng vaãn nhaém nghieàn maêùt.Buù maõi cuõng chaùn .Thu leo leân ñuùt cu vaøo cöûa minh.Naøng aánxuoáng nhaâp nhoâ, nhaáp nhoâ.Roài naèm saáp treân ngöôøi Taâm,naéc nheønheï.Cu cuûa Taâm vaøo saâu taän trong cuøng cuûa aïâm ñaïo.Thu nghócoù leû ñaàu cu ñaõ chaïm töû cung.Laùt sau Thu ngoài daäy baét ñaàusaøng,söï cöông cöùng vaãn ôû möùc cuõ.Con cu ñoû höôøm höôøm vaønoùng.Thu saøng nhanh hôn ,xoay traí,xoay phaûi.Chöøng nöûa giôøsau Thu baét ñaàu thôû hoån heån,naøng bieát naøng saêùp ra neân caøngsaøng maïnh hôn nhanh hôn.Roài naøng ruù leân nho nhoû.Nöôùc daâm töø trong aâm ñaïo chaûyxuoáng,chaûy xuoáng trong khi Thu ruøng mình.Cho ñeán khi naøngngoài treân buïng döôùi cuûa Taâm thì caûm thaáy thaám meâït.Con cu vaãn
 • 117. 117 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnaèm trong aâm ñaïo.Thu ngoài nhö vaäy moâït luùc laâu môùi buôùcxuoángTaâm vaãn naèm nhaém maét.Chaøng lôø môø yù thöùc raèng coù ngöôøi leoleân treân ngöôøi chaøng nhöng chaøng cöù naèm yø,khoâng muoán thöùcdaäy.Thaây keâï,khi coù caûm giaùc ngöoøi ñeø leân mình ñaõ heát Taâm tieáptuïc ñi saâu vaøo giaâùc nguû.Thu vaøo röûa raùy trong phoøng taém.Luùc naøng trôû ra thì ñaõ coù vaøitia saùng yeùáu ôùt laùch qua böùc maøn che cöûa soå...Khi Lyù Hoa tænh daäy naøng cuõng nhìn quanh tìm kieám xem Taâmôû ñaâu.aaAnh naèm treân sofa.Naøng böôùc laïi gaàn roài la leân;”Cucuûa aûnh vaãn coøn cöùng ,laï nhæ”Naøng vaãn coøn traàn truoàng cuõng nhö Taâm.Hoa nghó:”Toâïi gì mìnhkhoâng leo leân ñuï”Lyù Hoa elo leân ,naøng cuõng saøng saåy nhu Thu”Ñaõ quaù”naøngnoùinhoûGiaác nguû daøi ñaõ laøm cho Hoa laïi söùc neân naøng chôi raátmaïnh.Vöøa saøng Hoa vöaø lieác nhìn veà phía giöôøng.Thu vaã connguû”Maøy nguû laø maøy thieät thoøi ñaáy Thu aï.Xin pheùp maøy nheù.Taophaæ ñuï oâng anh hoï cuûa maøy cho tôùi khi naøo caùi loàn cuûa tao noùthaät no neâ ñaày ñuû tao môùi thoâi”Lyù Hoa phoùng ngöïa trong hoan laïc.Cöù theá naøng saøngmaõi.Nhöng roài moâït laùt naøng cuõng thoå haét ra.Ruøng mình roàira.Cônkhoaùi laïc keùo daøi Lyù Hoa reân nho nhoû,naèm saáp treân ngöôøiTaâm...Chöông 9 Lyù Hoa ñaõ trôõ veà nhaø .Oâng Vaên Long chaáp nhaän taát caû caùcñieàu kieâïn donaøng ñöa ra.Oâng nghó duø coù phaûi xuoáng nöôùc vôùi vôïcuõng laø leõ thöôøng tình treân coõi ñôøi naøy.Ai bieát ñoù laø ñaâu..Chaû leû
 • 118. 118 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhthieân haï nhaøn roãi ñeán ñoä ñi soi moùi ,baøn taùn vieäc cuûa ngöôìkhaùc.Vaû laïi oâng caàn taïo söï nghieäp ñeåkhoûi thua keùm caùc baïnñoàng nghieäp.,maø muoán vaäy oâng phaûi hy sinh deïp boû ghentuoâng, ñeå nhôø tay baø taïo döïng neân söï nghieäp aáy.Nhöõng vuï ñaáuthaàu neáu khoâng coù ñaøn baø taát khoâng xongHình thöùcthì vaãn laø ñaáu thaàu.Beân trong laø nhöõng cuoäc vaänñoäng.Keû ñi vaän ñoäng phaûi coù saêùc ñeïp bieát maùnh khoùe ñeå ñaëtñieàu kieâïn tröôùckhi côûi quaàn aoù cho maáy teân muõi loõ deâ xoàm daøy voø.Laïi nöõa ngöôøi ñi vaän ñoâïng phaûi laø vôï, con gaùi hay ngöôøi thaântrong gia ñình môùi ñöôïc vì boïn Taây thöïc daân chuùng tinh ranhlaém. Chuùng coù nhaân vieân ñi ñieàu tra, heã phaùi vieân ñi thöôngthuyeá maø laø gaùi ñieám ñöôïc thueâ möôùn ñeå laøm vieäc aáy thì chuùngtöø choái ngay, coøn ghi teân nhaø thaàu ñöông söï vaøo soå bìa ñen, suoátñôøi seõ chaúng truùng ñöôïc moái thaàu naøo caû. Thöù hai laø neáu khoângphaûi ngöôøi nhaø, noâïi vuï seõ bò tieát loä roài coù khi ngöôøi ñöôïc möôùnseõ ñoaït maát vuï thaàu hoaëc ñöa cho keû khaùc ñeå laáy ñöôïc nhieàutieàn hôn.Bôûi nhöõng leõ ñoù maø oâng Long caàn caùi saéc ñeïp cuûa baø. Oâng bieátvì oâng vì oâng baát löïc neân baø môùi kieám chuyeän boû nhaø ra ñi.Trong moâït thaùng trôøi ñi hoang laøm gì baø Vaên Long khoâng nguûvôùi trai, sôï laø nhieàu thaèng nöõa aáy chöù chaúng phaûi moâït thaèng.Baây giôø oâng thaáy baø ñaõ ñoåi taùnh neát. Baø bôùt cau coù, khoâng caøunhaøu chöûi choù maéng meøo nöõa.Baø coù veû oân hoøa hôn moãi khi noùi chuyeän vôùi oâng. Baø laïi toû rathöông ngöôøi hôn tröôùc. Baø goïi thaèng Taùm taøi xeá laø em, xöng chòchöù khoâng maøy tao chi tôù nöõa. Chò beáp ñaõ ñôõ bò baø haïch saùch.Lyù Hoa veà nhaø ñöôïc moâït tuaàn thì oâng Vaên Long thuû thæ cho baøbieát oâng muoán nhôø tay baø tìm caùch nhö theá naøo ñeå truùng thaàutrong vuï saép tôùi. Lyù Hoa chæ nghe oâng noùi uùp môû bieát ngay oâng
 • 119. 119 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhchoàng cuûa baø ñònh nhôø caâïy caùi laù ña cuûa baø ñeå baét maùnh vôùiTaây thöïc daân thöù böï.Baø hoûi thaúng oâng :-Theá oâng khoâng ghen aø? Toâi ñi aên nhaûy vôùi boïn Taây chaéc chaénseõ khoâng traùnh ñöôïc caùi vuï phaûi cho tuïi noù nguû. Khoâng chöøngphaûi nguû vôùi maáy thaèng chöù khoâng phaûi chæ moâït ñöùa.. vaäy oângbaèng loøng nhö theá sao?Oâng Vaên Long gaät ñaàu :-Thì baø bieát ñoù, khoâng hy sinh khoâng xong. Vaû laïi toâi baây giôøkhoâng coøn coù theå phuïc vuï baø ñöôïc nöõa thì aâu ñoù cuõng laø caùch ñeåbaø giaûi quyeát nhu caàu. Nhaát cöõ löôõng tieän. Toâi seõ nhaém maét laømngô. Neáu coù theå phaûi cho boïn noù ngay taïi nhaø naøy toâi cuõng baèngloøng. Chæ caàn cho con ôû noù veà thaêm nhaø laø xong. Thaèng Taùm thìchæ khi naøo toâi caàn, noù môùi ôû laïi ñeâm. Baø suy nghó ñi. Ôû ñôøi naøymuoán trôû thaønh trieâïu phuù phaûi hy sinh ...Lyù Hoa ngaét lôøi choàng :-Thoâi ñuû roài, oâng khoûi noùi daøi doøng nöõa.roài saün dòp naøng leân lôùpgiaûng baøi luaân lyù giaùo khoa cho oâng Long :-Ñôøi naøy ai cuõng caàn tieàn. Ai cuõng muoán giaøu coù, chaúng ai muoánngheøo heát. Nhöng phaûi ngoaïi tình ñeå taïo söï nghieäp xem ra noùkhoâng ñaïo ñöùc chuùt naøo caû. Töø hoài laáy oâng ñeán giôø toâi vaãn trungthaønh vôùi oâng,duø trong thôøi gian qua oâng chaúng heà ñuïng ñeánngöôøi toâi. Baây giôø oâng sôï toâi ñeå noù moác ra , phí cuûa trôøi, oângbaûo toâi ñoåi laáy aùp phe thì ñoù laø yù oâng muoán ñaày nheù.Oâng Vaên Long gaät gaät ñaàu, gaõi gaõi tai :-Toâi cuõng bieát laøm theá noù traùi vôùi luaân thöôøng ñaïo lyù nhöng ñôøinay maáy ai ñeám xæa ñeán hai chöõ ñaïo ñöùc. Keû coù tieàn, duø coù bòchuùng nghi ngôø laø aên ôû voâ luaân cuõng vaãn ñöôïc troïng voïng nhöthöôøng. Neáu toâi coù em gaùi thì toâi ñaõ baûo noù laøm vieäc naøy vaø chia
 • 120. 120 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhcho noù nhöng ruûi laø toâi chaúng coù em, chaùu naøo caû. Maø baø thìnhan saéc coù thöøa.Lyù Hoa khoaùt tay baûo oâng ngöøng noùi :-Toâi hieåu roài. Vaäy töø nay toâi nguû vôùi Taây, vôùi Chaø ñen vôùi bataøu, baát cöù ai, oâng cuõng chaáp nhaän phaûi khoâng? Toát. Toâi seõ ñöanhöõng keû maø toâi bieát seõ giuùp oâng laøm giaøu veà ñaây nguû, vaø chonhöõng thaèng trai treû nguû vôùi toâi. Oâng ñoàng yù khoâng?Oâng Vaên Long ñaønh nhaän ñieàu kieän cuûa baø. Oâng ñaõ ñaàu haøngvoâ ñieàu kieän roài thì ñieàu kieän naøo cuûa baø maø oâng coù theå töø choái.Oâng nghó trong buïng : “Noù noùi vaäy chöù neáu noù muoán nguû vôùithaèng naøo khaùc hôn maáy thaèng Taây quan naêm, quan saùu thì noùdaïi gì ñem veà nhaø ñaây”.Roài oâng nhuùn vai baûo baø :-Mieãn laø baø taïo ñöôïc söï nghieäp ñoà soä cho caû hai ñöùa. Coøn baømuoán laøm gì tuøy baø. Toâi seõ khoâng nguû ôû nhaø neáu baø muoán toaønquyeàn söû duïng nhaø naøy.Maáy ngaøy sau oâng Vaên Long doø bieát coù moät vuï khaù to thì lo saépñaët keá hoaïch. Boïn thö kyù ñöôïc oâng mua chuoäc baèng tieàn neânchuùng cho oâng gaëp moâït teân quan naêm. Cuõng phaûi lui tôùi nhieàungaøy môùi môøi ñöôïc teân quan naêm vaø phuï taù cuûa noù laø moâït quanba.Aáy döôùi thôøi kyø Taây coøn naém quyeàn ôû nöôùc ta thì quan nhaø binhñeo naêm caùi gaïch treân caàu vai goïi laø quan naêm, ñeo ba gaïchtreân caàu vai thì goïi laø quan ba khoâng coù goïi vaên veû laø ñaïi taù, ñaïiuùy nhö quaân ñoäi Vieät Nam veà sau naøy.Teân quan ba noùi soõi tieáng Vieät. Haén ñaõ ñöôïc hoïc tieáng Vieät töøtröôùc khi sang Ñoâng Döông. Vaø haén aên ñuû caùc moùn aên daân Vieät.Teân haén laø Jacques. Veà chuyeän ñaøn baø Vieät thì jacques coøn coùkhi raønh hôn ñaøn oâng Vieät. Raønh ñaây laø raønh caùch laøm cho ñaønbaø söôùng.
 • 121. 121 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTheo phong tuïc cuûa Taây thì töø vua chuaù ñeán caùc coâng töôùc, haàutöôùc, baù töôùc xuoáng ñeán haøng daân giaû, ôû nhaø queâ hay thaønh thòcuõng vaâïy ñeàu thích buù loàn. Ñoù laø moùn khai vò raát ñöôc öachuoäng. Ñaøn baø thích ñöôïc buù laø chuyeän ñaõ ñaønh, nhöng ñaønoâng cuõng thích laøm caùi chuyeän aáy laém.Aáy caùi moùn khai vò naøy maáy oâng Taây caø loà muõi loõ, maét xanh ñoâikhi aên ñeán maáy tieáng ñoàng hoà. Coøn khi leo leân chôi thì chæ ñoänaêm, möôøi phuùt laø leo xuoáng. Ñaàm non, ñaàm soàn soàn luùc leângiöôøng côûi vaùy ra laø voã voã caùi mu ra daáu. Theá laø tình nhaân hoaëcoâng choàng phaûi bieát cuùi xuoáng, uùp maët vaøo maø phuïc vuï.Quan ba Jacques laáy vôï töø luùc môùi ñeo lon thieáu uùy. Sang ÑoângDöông ñöôïc naêm naêm thì haén ly dò vôï. Vì haén ñaõ meâ ñaøn baøVieät. Ñaøn baø Vieät Nam ngon laønh hôn. Haén noùi vôùi baïn beøngöôøi Vieät (noùi baèng tieáng Vieät vaø haén noùi raát soõi, raát raønhmaïch ) :-Loàn ñaøn baø An Nam nhoû nhaén vaø thôm. Caùi loã nhoû xíu. Coøn loàncaùc coâ ñaàm to nhö caùi quaït giaáy, loã thì toang hoaùc vaø chaúng coùthôm tí naøo, phaûi xòt ñeán caû hai chai daàu thôm noù môùi heát muøi.Töø ngaøy ñöôïc laøm chaùnh vaên phoøng cho quan naêm Albert, quanba Jacques ñöôïc sôi raát nhieàu gaùi Vieät vì nhöõng keû muoán hoái loägaùi vaø tieàn cho Albert ñeàu phaûi qua tay Jacques tröôùc.Phaàn lôùn gaùi ñöôïc daâng cho quan naêm Albert ñeàu laø gaùi coù hoïc.Duø ñoù laø vôï hay laø con chaùu cuûa nhöõng keû ñi hoái loä, taát caû ñeàuxinh ñeïp thôm tho.Khi moâït aùp phe to ñöôïc tung ra thì beà treân cuûa quan naêm Albertlaø quan saùu Delina cuõng ñoøi ñöôïc hoái loä gaùi vaø tieàn. Thaønh ra keûhy sinh laøm vaâït teá thaàn phaûi traûi qua ba tay. Ñoâi khi quan saùuDelina aên roài laïi truyeàn tay cho quan saùu khaùc, mang nhieàu saotreân vai hôn ñöôïc höôûng.
 • 122. 122 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhOâng Vaên Long ñaët moät böõa tieäc ôû nhaø haøng Ngoïc Lan ñình roàimôøi Jacques vaø Albert ñeán döï. Tieäc ñöôïc ñaët ôû trong moâït phoøngrieâng. Oâng Vaên Long coù möôùn maøá coâ taøu hoái theùng ñeán haàuröôïu. Lyù Hoa ñöôïc saép xeáp ngoài giöõa Albert vaø Jacques. Vöøathaáy maët Lyù Hoa laø caû thaày troø ñeàu meâ tít.Hoâm nay, nhaèm muïc ñích chaøi moài boïn quan Taây neân Lyù Hoatrang ñieåm raát kyõ. Quaàn aùo toaøn choïn thöù ñaét tieàn. Muøi nöôùc hoaChannel bay thôm phöùc. Sau khi nghe vôï choàng Vaên Long trìnhbaøy yù ñònh, quan naêm Albert beøn ra giaù. Oâng Vaên Long thuaâïnngay.Nhöng Albert ñoøi hoûi : Töø nay oâng Vaên Long neân ñeå baø vôï cuûaoâng lui tôùi vaên phoøng giao thieäp, nhö vaâïy tieän hôn. Ñieàu naøycuõng ñöôïc oâng Vaên Long vui veû chaáp thuaän.Vaøi ba ngaøy sau, nhaèm böõa quan naêm Albert phaûi ñi hoïp vôùi BoäTham Möu, Jacques goïi ñieän thoaïi cho oâng Vaên Long baûo neáucoù theå môøi baø chuû thaàu ñeán ngay vaên phoøng ñeå thaûo luaän chi tieátvuï thaâ2u.Lyù Hoa voäi trang ñieåm roài choïn moät caùi vaùy ñaàm thaät ngaén,moâït caùi aùo hôû coå. Naøng chæ maëc quaàn loùt hieäu Valisere moûngdính coøn ôû treân khoâng maë xuù chieâng. Aùo hôû coå raát roâïng maù laïikhoâng coù aùo nòt vuù neân moãi khi naøng cuùi xuoáng laø troâng thaáy roõñoâi boàng ñaûo.Oâng Vaên Long hoùâi thuùc Lyù Hoa nhanh nhanh leân ñi, keûo laõoAlbert noù ñôïi laâu, noù seõ ñoåi yù cho teân khaùc vuï naøy thì maát moáibôû. Caû trieäu ñoàng chöù ít sao.Taùm taøi xeâù laøi xe cho baø chuû ñi aùp phe.Töø hoâm thaèng Taùm troán bieät khoâng daùm beùn maûng ñeán buildingCöûu Long vì bò Thu haønh haï quaù möùc, cho ñeán hoâm nay baø chuûmôùi coù dòp noùi chuyeän vôùi noù trong thaân maät.Lyù Hoa ngoài baêng sau, choàm leân voã vai Taùm :
 • 123. 123 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-chieàu nay sau khi chò ôû vaên phoøng tuïi quan Taây ra em ñöa chòveà building Cöûu Long tröôùc khi veà nhaø.Taùm daï da. Chæ coù mình baø chuû thì noù khoâng ngaùn, sôï laø sôï caùibaø Thu. Trôøi ôi, baø ta laøm sao maø noù chôi caû ñeâm môùi ra. Meâïtmuoán ñöùt hôi. Laïi coøn baét noù buù nöõa. Töø thuôû cha sanh meï ñeûñeán hoâm gaëp baø Thu nopmoâït môùi buù loàn laàn ñaàu. Keå ra thì buùcuõng chaúng khoù nhoc gì, ngaët noãi baø Thu cöù baét noù lieám heát khícuûa baø ta töø trong tuoân ra. Lieám muoán raùt löôõi maø khí cuûa baø taöùa ra hoaøi.Jacques tieáp Lyù Hoa raát nieàm nôû. Haén roùt ly röôïu môøi Lyù Hoauoáng xong caø hai baøn ñeán vuï thaàu. Jacques nhìn chaêm chuù vaøongöïc baø chuû thaàu. Caùi aùo hôû coå cho thaáy roõ ñoâi vuù caêng phoàngsaên chaéc. Jacques baûo Lyù Hoa ra gheá salon ngoài treân caùi gheásofa. Haén ngoài keá beân. Laïi roùt röôu môøi theâm ly nöõa. Lyù Hoañaâu coù ngaùn gì vuï uoáng röôïu. Naøng uoáng caïn ly. Hoûi quan naêmAlbert coù ôû vaên phoøng oång khoâng, d0aùp : oång ñi hoïp khaån. Oånguûy nhieäm toâi noùi chuyeän vôùi baø. Vaø haén noùi huîch toeït traéngtrôïn :-Haún laø baø cuõng bieát laø tröôùc khi oâng Albert giao du vôùi ngöôøiñaøn baø naøo cuõng phaøi qua tay toâi tröôùc. Toâi phaûi baùo caùo chooång bieát roài oång môùi quyeát ñònh. Heã toâi chaám ñieåm toát thì oångñoàng yù tieáp vaø cho aùp phe. Coøn toâi cho ñieåm ít laø oång seõ boû quataát nhieân cuõng seõ boû qua luoân chuyeän laøm aên.Lyù Hoa noùng böøng maët. Khoâng bieát coù phaûi vì hai ly röôïuCointrean hay khoâng? Naøng caûm thaáy raïo röïc, ngöôøi baét ñaàunoùng ran, Jacques choaøng tay qua vai naøng. Haén oâm naøng hoânvaøo moâi.Luùc ñi ñeán ñaây Lyù Hoa ñinh niinh laø seõ gaëp quan naêm Albert vaøseõ phaûi chaáp thuaän cho laõo aáy chôi. Chôi ôû taïi vaên phoøng haylaõo chôû ñi ñaâu cuõng khoâng thaønh vaán ñeà, nhöng baây giôø naøng
 • 124. 124 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhhôi öùc laø teân Jacques laïi ñoøi naøng phaûi noâïp maõi loä. Xeáp cuûa noùñi hoïp maø noù laïi goïi mình ñeán, vaø ñoøi chôi. Laùo quaù.Lyù Hoa coøn ñang löôõng löï boãng nghe noùng ran ôû aâm hoä roài nöùngleân raát nhanh. Thoâi cheát roài. Teân naøy leùn boû thuoác kích thích vaøoröôïu cho naøng uoâùng. Baây giôø Lyù Hoa coù muoán töø choái ñeà nghòcuûa teân naøy cuõng khoâng kòp nöõa. Naøng ñaõ nöùng , chaéc laø phaûicho noù chôi, ñeå haï côn nöùng xuoáng. Lyù Hoa nghó trong bìnhröôïucoù pha thuoác kích thích.Jacques thoø tay vaøo coå aùo naøng. Nhìn maët Lyù Hoa ñoû böøng haénbieát naøng ñaõ leân côn roài. Coøn chôø gì nöõa. Jacques maân me, se sehai ñaàu vuù. Se roài laïi boùp boùp. Lyù Hoa khoâng noùi tieáng naøo.Naøng nöùng quaù, nöùng muoán phaùt ñieân. Gaõ sæ quan thoïc moâït tayvaøo giöõa ñuøi naøng. Caùi vaùy hôi roâïng,deã hoaït ñoâïng quaù. TayJacques moø moø treân caùi sì líp moûng. Haén luoàn tay qua giaây thunñeå baøn tay treân mu. Haén xoa xoa môù loâng meàm maïi. Lyù Hoatieáp tuïc ngoài laëng thinh. Baøn tay cuûa Jacques boùp boùp caùi mu.Nöôùc nhôøn ñaõ baét ñaàu ròn ra. Jacques boùp mu moâït luùc roài thoïcmoâït ngoùn tay vaøo. Haén thuïc vaøo ruùt ra moâït chaâïp. Khi thaáy daâmthuûy ra khaù khaù, haén ñeø ngay Lyù Hoa xuoáng sofa. Toác vaùy leân.Loâït caùi sì líp ñaõ öôùt quaêng leân moâït caùi gheá gaàn ñoù. Roài haén cuùixuoâùng ngoaïm caùi mu, nhay nhay. Vöøa nhai vöøa hít hít caùi muõi.Haén nghieâïn muøi loàn ñaøn baø Vieâït.Haén ngöôùc leân noùi baèng tieáng Vieät :-Loàn baø ñeïp laém. Thôm laém. Toâi thích laém. Xin baø naèm yeân chotoâi buù.Jacques noùi tieáng Vieät raát soõi. Roài haén buù, lieám, haén lieám, haénmuùt.Lyù Hoa ñang nöùng ñöôïc buù thì thaáy ñôõ khoå. Nheï bôùt aùp löïc ñiñoâi chuùt. Naøng voø ñaøâu teân Jacques baèng caû hai tay roài thuaän taynaøng aán ñaàu haén saùt vaøo loàn. Jacques uù ôù, muoán ngheït thôø.
 • 125. 125 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNhöng haén vaãn tieáp tuïc buù. Chæ moâït laùt sau laø Lyù Hoa ruøngmình, ñaït ñöôïc khoaùi laïc. Chaát khí chaûy ra bao nhieâu Jacques lecaùi löôõi daøi thöôït cuûa haén ra lieám, heát. Vöøa aán ñaàu haén vaøo aâmhoä, Lyù Hoa vöøa móm cöôøi. Naøng töï nhuû :-Taây maø gaëp loàn thì buù phaûi bieát. Ngheà cuûa chaøng maø. Chatruyeàn con noái, buù coù baøi baûn laém chôù ñaâu coù nhö maáy oâng treûngöôøi Vieät. Tieác caùi laø maáy thaèng Taây nhaø binh khoâng coù ñeåraâu. Coù raâu coï coï vaøo söôùng hôn.Naøng söïc nhôù tôùi döôïc só Taâm. Cöù töôûng töôïng laø Taâm ñang buùmình. Cho ñôõ aám öùc laø phaûi cho teân naøy buù thì haén môùi cho aùpphe. Lyù Hoa laïi ruøng mình ‘ra” theâm laàn nöõa. Coù theå laø vì naøngnghó ñeán oâng anh hoï cuûa Thu neân deã bò kích thích.Nhöng naøng cuõng phaûi nhìn nhaän gaõ thöïc daânnaøy coù taøi buùõ t72n4y ñeán giôø laâu quaù roài. Lyù Hoa ñöa tay leân xem ñoàng hoà. Haénbuù ñaõ hôn moâït giôø ñoàng hoà. Naøng ra bao nhieâu haén lieám saïchvaäy maø haén vaãn chöa nhaû ra. Cöù buù mieát. Thænh thoaûng haéncuõng ngöôùc leân ñeå thôû, hít vaøo vaøi caùi, roài laïi cuùi xuoáng buù tieáptuïc.Baáy giôø Lyù Hoa môùi môû mieäng noùi baèng tieáng Vieät :-Oâng buù laâu quaù. Loàn toâi ngon laém phaûi khoâng?Jacques nhaû caùi moàng ñoác ra, ngöôùc leân :-Ngon laém. Thôm laém. Ñeå toâi aên noù moâït chaäp nöõa.Haén laïi cuùi xuoáng ngoaïm töøng mieáng thòt meàm maïi cuûa caùi muloâng laù xum xueâ.Maáy phuùt sau, Lyù Hoa cöôøi roøn, naøng voã voã ñaàu haén :-Coù ngon hôn bí-teát khoâng? Lieám cho saïch ñi. Buù laâu quaù roài.Leo leân ñuï cho toâi söôùng. Coù bieát ñuï khoâng? Toâi nghó oâng chóbieát buù, chöù khoâng bieát ñuï?Bò khích töôùng haén ngoài nhoûm daâïy :-Boä baø töôûng toâi khoâng coù caëc sao?
 • 126. 126 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhHaén côûi quaàn aùo. Lyù Hoa nhìn xuoáng haï boä haén. Chaû to gì hôncu cuûa ngöôøng baøn xöù. Ñeå xem taøi ngheä cuûa haén ra sao.Jacques ñaõ nöùng. Cu cuûa haén cöông cöùng. Coù theå haén ñaõ nöùng töøkhi môùi baét ñaàu buù Lyù Hoa nhöng vì haén ham buù hôn chôi neâncöù ñeå vaäy. Haén ñeå ñaàu cu ngay caùi loã roài thoïc vaøo thaät maïnh.Haén thoïc maïnh quaù neân Lyù Hoa keâu leân moâït tieáng höï.Vaø haén khôûi söï nhaép. Haén naéc maïnh baïo. Huøng huïc y nhö ngöôøita taäp theå duïc. Ra, vaøo, ra, vaøo.Vì haén naéc maïnh neân Hoa caûm thaáy hôi hôi söôùng. Naøng nghóneáu haén keùo daøi baêøng thôøi gian haén buù, chaéc naøng seõ ra nhieàulaàn. Nhöng naøng chöa kòp nghó tieáp thì Jacques ñaõ roáng leân. Tinhkhí cuûa haén baén töøng ñôït vaøo saâu trong ngöôøi Lyù Hoa.Naøng keâu khoå. Mình chöa kòp coù caûm giaùc, chöa kòp söôùng thìhaén ñaõ ra. Chæ môùi naêm phuùt. Voïâ duïng quaù. Haén naèm treân ngöôøiLyù Hoa, thôû phì phoø.Lyù Hoa nhìn quanh caùi cöûa nhoû kia coù theå laø cöûa toilet. Ñuùng.Naøng vöøa röûa trong caùi boàn goïi laø Bidet vöøa nghó : “Vaên phoøngmaø laïi coù phoøng taém vôùii duïng cuï ñeå röûa raùy nhö theá nayø thì haúnlaø teân naøy vaãn thöôøng chôi ôû ñaây, chaúng caàn ñöa veà nhaø haykhaùch saïn. Tuïi Taây naøy chæ bieát coù ñaøn baø. Aên tieàn vaø aên loàn”.Khi Lyù Hoa trôû ra thì Jacques ñaõ ngoài daâïy. Haén nhìn Lyù Hoamaëc quaàn aùo, hình nhö haén coøn thoøm theøm muoán buù nöõa.Lyù Hoa haát haøm hoûi haén:-Böõa naøo thì toâi gaëp ñöôïc xeáp cuûa anh.Jacques gaõi ñaàu :-Coù leõ ngaøy moát. Oång seõ môøi baø veà nhaø duøng côm. Oång khoângcoù vôï ôû ñaây.baø aáy ôû luoân beân Phaùp. Boán giôø chieàu ngaøy kia baøtrôû laïi ñaây ñi.
 • 127. 127 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTreân ñöôøng veà Lyù Hoa khoâng ngoài ôû baêng sau. Naøng ngoài caïnhTaùm taøi xeâù. Xe chaïy moâït quaõng gaàn veà ñeán nhaø thì Lyù Hoa laleân :-Luùc naõy chò baûo em ñöa chò veà nhaø baø Thu maø. Em queân aø.Queïo laïi ñi.Taùm hôi run. Haén daï daï. Xe ngöøng tröôùc cöûa building. Lyù Hoabaûo thaèng Taùm khoùa cöûa xe roài theo naøng leân laàu. Naøng vaãn giöõmoâït caùi chìa khoùacöûa phoøng cuûa Thu.Vöøa gaøi choát cöûa laïi laø Lyù Hoa ñaõ baûo :-Baø Thu chöa veà. Cuõng tieän. Khoâng thì em laïi phaûi phuïc vuï baûtôùi toái môùi ñöa chò veà nhaø ñöôïc. Em côûi ñoà ra ñi. Phuïc vuï chòmoâït chuùt. Laùt chò cho em tieàn.Naøng côûi quaàn aùo, vaøo phoøng taém laáy khaên giaáy chuøi caùi mumoâït laàn nöõa cho thaät khoâ. Xong naøng trôû ra. Naøng naèm nghieângbaûo Taùm cuõng naèm nhö theá. Gaùc moâït chaân leân ñuøi naøng vaø ñuùtcu vaøo. Trong khi thaèng Taùm loay hoay ñuùt cu vaøo, Lyù Hoa noùithaàm :-Thaèng Jacques chôi dôû quaù môùi ñuùt vaøo ñaõ oïc ra. Phaûi baétthaèng em naøy noù laøm cho mình ñaõ ngöùa chöù khoâng thì laøm saonguû yeân ñeâm nay.Taùm naéc. Moâït laùt boãng Hoa söïc nhôù ñeán Taâm. Naøng nhôù luùcTaâm chôi naøng trong tö theá quyø goái, choáng tay, choång moâng leân,töø ñaèng sau thoïc tôøi.Naøng baûo Taùm :-Ngöng ñi. Chò muoán em laøm kieåu khaùc.Naøng quyø, roài choáng tay, choång moâng ra daáu cho thaøèng Taùm quyøôû phía sau roài ñuùt cu vaøo.Taùm laøm theo. Tröôù khi ñuùt cu vaøo aâm ñaïo, haén buoät mieäng noùi:-Hoâm nay em vaø baø chuû ñuï kieåu choù.
 • 128. 128 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhLyù Hoa cöôøi reù leân :-ÖØ, ñuï kieåu choù. Söôùng laém. Em coù ñuï kieåu naøy bao giôø chöa.-Coù, böõa tröôùc baø Thu baét em laøm kieåu naøy. Baû noùi baû thích laémvì... vì...-Vì sao? Lyù Hoa hoûi doàn.-Daï baø Thu noùi chôi kieåu naøy caëc em vaøo saùt taän trong loàn cuûabaû neân baû khoaùi laém.-Ñuùng. Vaäy baây giôø em ñuùt vaøo thaät saùt ñi. Naéc maïnh voâ.Taâm yeân laëng laøm theo. Moâït laùt chæ coøn nghe tieáng nhoùp nheùpvì nöôùc nhôøn töø trong aâm ñaïo chaûy ra quaù nhieàu.Lyù Hoa ñaåy caùi moâng veà phía sau cho aên nhòp vôùi nhöõng caùi naéccuûa Taùm. Ñaõ quaù, naøng noùi thaàm.Vì bò kích thích quaù laâu bôûi caùi mieäng cuûa teân Jacques neân LyùHoa nöùng tôïn. Do ñoù chæ möôøi laêm phuùt sau laø naøng ñaõ ñaït ñöôïckhoaùi laïc, trong khi Taùm vaãn tieáp tuïc naéc. Lyù Hoa keâu leân :-Chò söôùng quaù em ôi. Naéc maïnh voâ nöõa ñi. Laùt nöõa chò seõthöôûng em. Ñuï nhö vaäy môùi laø ñuï chôù.Naøng nghó ñeán thaèng Taây quan ba : “Ñoà gaù cheát, chi ham buù”.Ñoä möôøi phuùt sau, Taùm ruøng mình. Haén bieát haén cuõng saép ra.Haén la leân :-Chò, chò, em saép ra ñaây neø. Oâi, oâi em söôùng quaù.Thaèng Taùm naéc maïnh hôn trong khi tinh khí phoït ra. Noù söôùngquaù neân ñaåy Lyù Hoa naèm saáp xuoáng roài naèm ñeø leân, caû hai thôûhoån heån. Lyù Hoa uùp maët xuoáng goái. Naøng caûm thaáy hoâm naythaät ñaày ñuû. Moâït thaèng Taây buù loàn naøng hôn moâït giôø ñoàng hoà.Thaèng em naøy ñuï kieåu choù naéc maïnh baïo laâu quaù môùi ra.Tröôùc khi xuoáng xe veà nhaø Lyù Hoa moùc boùp laáy ra moâït môù giaáybaïc naøng duùi vaøo tay Taùm :-Em laáy ít tieàn veà aên uoáng taåm boå. Chò thöông em laém ñoù.
 • 129. 129 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhVeà tôùi nhaø sau khi taém röûa Lyù Hoa ra ngoài nôi baøn aên chôø chòbeáp doïn côm. Oâng Vaên Long hoûi :-Ñi coù ñöôïc vieäc khoâng?-Chöa bieát, coù leõ môùi ñöôïc nöûa ñöôøng.Sao vaäy? Baø coù gaëp thaèng quan naêm chöa?-Chöa. Chæ gaëp thaèng quan ba Jacques. Oâng bieát noù ñoøi gìkhoâng?-khoâng? Boä noù ñoøi chia tieàn aø? Gì maø gaáp vaâïy. Xong vuï thaàutheá naøo mình laïi khoâng cho noù chuùt ít. Baø coù höùa seõ cho noù moâïtphaàn khoâng?Lyù Hoa nhìn thaúng vaøo maët oâng Vaên Long :-Noù khoâng ñoøi chia tieàn maø ñoøi ñuï toâi. Ñuï ngay taïi vaên phoøngcuûa noù.-Theá baø traû lôøi sao?-Coøn traû lôøi, traû voán gì nöõa. Noù ñoøi ñuï maø khoâng cho noù thì noùseõ hoùt vôùi laõo quan naêm haát caúng mình.-Vaäy laø... laø... baø cho noù laøm taïi choã?Lyù Hoa nhuùn vai :-Chöù sao. Thaät nhuïc nhaõ. Vì oâng maø toâi phaûi ñeå cho daøy voø.Ñaây laø laàn ñaàu tieân, töø sau ngaøy laáy oâng toâi môùi nguû vôùi moâïtngöôøi ñaøn oâng khaùc. Neáu khoâng vì oâng toâi ñaõ töø choái thaèngJacques. Toâi yeân trí seõ chæ phaûi chieàu laõo Albert thoâi chöù, naøongôø laïi coøn phaûi chieàu thaèng chaùnh vaên phoøng.Oâng Vaên Long gaõi gaõi tai :-Thoâi söï theå noù nhö vaäy thì baø cuõng ñaønh hy sinh cho noù ñöôïcvieäc.Lyù Hoa naác leân khoùc roài laáy khaên muøi soa ra lau nöôùc maét :-Thaø toâi cho moâït ngöôøi Vieät chôi. Bieát bao nhieâu ñaøn oâng traitraùng ñeo theo toâi, trong thaùng vöøa qua luùc toâi boû nhaø ñi vì giaänoâng, vaäy maø toâi ñaâu coù cho ai ñuïng ñeán chaân loâng. Baäy giôø, phaûi
 • 130. 130 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnaèm ngöûa cho moâït thaèng Taây voû phu noù daøy voø. Hu, hu, hu...nhuïc quaù.Oâng Vaên Long doã daønh :-Toâi bieát buïng baø laém. Baø quaù haõnh dieän neân khoâng theøm ngoaïitình, duø toâi ñaõ trôû thaønh ngöôøi baát löïc. Toâi hieåu laém chöù. Töø naytoâi nghó coù leõ... baø cuõng neân coù baïn traiñeå giaûi quyeát nhu caàusinh lyù,vì raèng baây giôø baø ñaõ hy sinh cho maáy thaèng Taây noù laømroài thì coøn gì nöõa ñeå maø giöõ.-Theá oâng seõ ñeå cho toâi nguû vôùi ai tuyø yù aø? Toâ daét baïn trai veàñaây oâng coù chòu khoâng?Oâng Vaên Long gaät ñaàu, nhöng xem chöøng raát ñau khoå :-Mieãn laø baø cho con Saùu laøm beáp noù veà nhaø noù ñeå traùnh söï doømngoù cuûa noù thoâi. Coù caùi phoøng troáng ôû döôùi nhaø ñoù, baø coù muoánduøng thì duøng.Lyù Hoa laïi khoùc raám röùt :-Thaâït toâi khoå quaù. Toâi coù baïn trai naøo ñaâu. Noùi laø noùi vaäy thoâichöù. Baây giôø, coøn thaèng Albert nöõa. Ngaøy kia toâi phaûi ñeán gaëpnoù. Chaéc noù seõ laøm toâi tôi bôøi hoa laù.Oâng vaên Long oâm Lyù Hoa hoân :-Thoâi baø raùng hy sinh. Taïo ñöôïc cuûa caûi, taát caû seõ veà phaàn baø.Toâi chæ muoám ñöôïc nôû maøy nôû maët thoâi.Lyù Hoa nín thinh. Naøng ñang môû côø trong buïng. “Ñoùng kòch vôùilaõo naøy xem ra ñöôïc keát quaû toát. Caên phoøng ôû döôùi nhaø mình seõtrang trí, mua giöôøng môùi doïn vaøo ôû luoân. Ñeå haèng ñeâm khoûiphaûi troâng thaáy oâng choàng baát löïc theâm chaùn naûn. Roài khi naøocaàn mình seõ baûo thaèng Taùm nguû luoân ôû ñaây, tha hoà cho mình vuithuù”.Naøng laïi nghó tieáp:”Coøn anh Taâm döôïc só vaø boïn Thaønh, Troïng,mình seõ coù cô hoäi gaëp laïi sau. Naøng nghó ñeán thaèng Taây quannaêm. Noù böï con hôn thaèng quan ba, chaé noù chôi khaù hôn. Coøn
 • 131. 131 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhcaùi vuï buù loàn thì chaû thaèng Taây naøo keùm thaèng Taây naøo. Khoûicheâ roài”.Chò beáp ñaõ doïn côm. Lyù Hoa aên ngon laønh.Chöông 10Saùng nay chuû nhaät, khoâng ñeå ñoàng hoà reo, neân caû Chuùc laãn Hoøañeàu thöùc daäy muoän. Aùnh naéng thuûy tinh cuûa buoåi ban mai xuyeânqua khung cöûa soå ñaõ laøm saùng haún caên buoàng nguû.Chuùc môû maét, ñònh ngoài daäy nhöng laïi löôøi bieáng naèm naùn laïi.Naøng nghieâng mình nhìn sang beân caïnh. Hoøa, choàng naøng vaãncoøn nguû say, mieâïng hôi haù ra. Veû ñeïp trai ngaøy naøo khoâng coønnöõa. Chæ môùi coù boán naêm chung soáng. Quaû thaät söï lo laéng ñaõlaøm cho caû Hoaø laãn Chuùc mau giaø. Nhöõng bieán coá xaûy ñeán chogia ñình Hoøa: cha chaøng ñoâït ngoâït qua ñôøi vì moâït tai naïn khieánmeï chaøng buoàn raàu, uû ruõ, than thôû suoát ngaøy ñeâm ñeå roài cuoáicuøng baø cuï ñaõ theo oâng cuï veà beân kia theá giôùi.Coù leõ vì nhöõng bieán coá aáy maø Hoøa trôû neân ít noùi. Troâng chaøngxuoáng saéc haún. veà maët sinh lyù Hoøa cuõng suy yeáu. Ñeán ba thaùngnay chaøng khoâng ñuïng ñeán Chuùc.Naøng tính nhaåm vaø nhôù roõ nhö theá. Coù ñieàu laï laø Chuùc cuõngkhoâng ñoøi hoûi Hoøa phaûi laøm boån phaän. Naøng cöù döûng döngkhoâng heà coù söï gì xaûy ra.Ngaøy hai buoåi naøng ñeán sôû. Toái veà naáu côm, roài ñi ñoùn ñöùa conba tuoåi, göûi ôû nhaø ngöôøi quen gaàn ñoù. Tröôùc kia, nghóa laø töø luùchai ngôøi môùi laáy nhau. Hoøa thöôøng veà ñuùng giôø vaøo buoåi chieàu.Vôï choàng vöøa aên vöøa ñuøa giôõn, roài xem truyeàn hình, vaø ñi nguû.Khoâng keå thôøi gian môùi cöôùi, maáy naêm tröôùc ñaây, leâï thöôøng thìHoaø laøm tình vôùi vôï moãi tuaàn hai laàn. Coù khi höùng thì ba laàn.
 • 132. 132 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTöø ñaàu naêm ñeán khoaûng hôn ba thaùng tröoùc ñaây, thì söï gaàn guõithöa haún. Caû thaùng Hoøa môùi laøm boån phaän moâït laàn. Roài baët haún.Chuùc döûng döng khoâng phaûi vì naøng ñaõ bò chöùng lieät aâm. Naøngkhoâng haún coù doøng maùu daâm naëng nhö Thu hay Phöôïng nhöng ítnhaát moãi tuaàn cuõng phaûi vaøi ba laàn. Khoâng coù noù böùt röùt, khoùchòu trong ngöôøi roài trôû thaønh cau coù gaét goûng.Khoâng. Naøng khoâng bò chöùng lieät aâm. Sôû dó naøng vaãn bình thaûnlaø vì naøng ñaõ gaëp laïi Chung. Ngöôøi tình cuõ. Ngöôøi ñaõ phaù trinhnaøng. Chuyeän naøng, naøng ñaõ keå cho Thu, Phöôïng vaø Hoa nghe.Thuôû Chuùc coøn laø nöõ sinh. Chung la moâït sinh vieân y khoa.Chaøng ñeo ñuoåi naøng raát chaêm chæ, ñöa ñoùn raùát caàn maãn neânChuùc xieâu loøng. Vaû laïi Chung cuõng khaù ñeïp trai, maëc duø chaøngcaâïn thò. Chaøng vaø naøng heïn hoø vôùi nhau suoát hai naêm daøi. Chotôùi ngaøy Chung ñöôïc Chuùc hieán daâng thaân xaùc vì naøng bò kíchthích bôûi cuoán phim “con heo” maø Chung möôïn veà chieáu chonaøng xem.Chuùc khoâng heà aân haän veà chuyeän bò Chung phaù trinh. Naøng ñaõöng thuaän kia maø. Chung coù laøm aåu ñaâu. Vì vaâïy maëc duø sau naøynaøng vaø Chung chia tay ai ñi ñöôøng naùây. Naøng ñi laáy choàngnhöng trong ñaùy loøng luùc naøo naøng cuõng coøn yeâu Chung. Moáitình ñaàu deã gì maø queân ñöôïc.Ngaøy Chuùc leân xe hoa veà nhaø choàng, Chung coù gôûi quaø vaø maáyvaàn thô, kyù moâït buùt hieäu maø chæ coù naøng vaø chaøng bieát. Ñoïcmaáy vaàn thô cuûa Chung, Chuùc ñaõ ngaån ngô queân caû vieäc phaûitrang ñieåm cho kòp giôø ñeå ñaøng trai ñeán röôùc daâu.Maáy thaùng tröôùc ñaây Chuùc gaëp laïi Chung. Chaøng nhaéc laïi nhöõngkyû nieäm cuõ. Chuùc caûm ñoäng ngoài laéng nghe roài Chung heïn Chuùcchôû naøng ñi Bieân Hoøa.Sau khi aên, hai ngöôøi ñöa nhau vaøo moâït caùi nhaø maø chuû nhaø ñaõcho Chung möôïn.
 • 133. 133 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhMaëc duø baây giôø Chuùc khoâng coøn laø moâït gaí trinh nöõ, maëc duønaøng ñaõ coù con, nhöng Chung vaãn coøn say meâ Chuùc. Chaøng côûiquaàn aùo cuûa ngöôøi yeâu cuõ moâït caùch naâng niu, trònh troïng, khaùchaún caùi hoâm chaùng bieán Chuùc töø moâït xöû nöõ thaønh ñaøn baø. Hoâmaáy chaøng ñaõ côûi quaàn aùo cuûa Chuùc moâït caùch voäi vaõ, vaø haáp taápleo leân chæ sôï naøng ñoåi yù thì coâng trình chaøng boá trí naøo ñi thueâmaùy, thueâ phim, naøo caày cuïc laën loâïi ñeåâ mua cho ñöôïc maáy thoûisoâcoâla coù chöùa chaát kích thích thaâït naëng.Baây giôø tình theá ñaõ ñoåi khaùc. Chaúng caàn gì phaûi lo sôï, chaúng coùgì ñeå phaûi voäi vaõ, cho neân chaøng vöøa côûi vöøa hoân naøng. Côûi ñeánñaâu hoân ñeán ñoù.Chuùc ruøng mình. Ñaõ maáy thaùng nay choàng naøng ñeâm naøo cuõngveà khuya, ñeâm naøo cuõng uoáng röôïu say khöôùt,veà ñeán nhaø laønaèm vaät xuoáng giöôøng, chaúng ngoù ngaøng gì ñeán naøng. Maáythaùng nay naøng theøm ñöôïc aân aùi, nhöng thaáy choàng hôø höõngnaøng ñaønh nhòn theøm. Thænh thoaûng naøng vaøo phoøng taém ñeå thuûdaâm.Ñoâi khi naøng laån thaån nghó ngôïi veà söï ñoøi hoûi cuûa xaùc thòt. Thuôûcoøn con gaùi, bao nhieâu naêm, töø luùc môùi coù kinh nguyeâït laàn ñaàucho tôùi khi naøng daâng hieán cho Chung, naøng chaúng thaáy xaùc thòtnoù thoâi thuùc ñoøi hoûi gì cho laém. Cuõng coù nhöng ñoù laø nhöõng luùcnaøng vôù ñöôïc nhöõng ñoaïn moâ taû maáy caëp trai gaí aân aùi.Naøng vaø ñaùm Thu, Phöôïng, Hoa hoïc tröôøng ñaàm neân saùch keåchuyeän daâm maø caùc naøng chuyeàn tay nhau ñoïc ñeàu vieát baèngchöõ Phaùp. Tuy coù taû chaân ñaày ñuû nhöõng pha laøm tình vaø taû caùcboä phaän cuûa ñoâi trai gaùi nhöng caùc naøng xem khoâng thaáy höùngcho laém. Vì noù laø chöõ Phaùp. Khoâng coù daâm thö vieát baèng tieángVieät, ñoïc khoâng thaáy thaám thía maáy.Tuy nhieân nhöõng taäp truyeän quay maùy roneo aáy cuõng giuùp chocaùc coâ nöõ sinh traûi qua ñöôïc nhöõng giôù phuùt meâ ly. Hoaëc laø ñoïc
 • 134. 134 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhxong roài vaøo phoøng taém hoaëc ñem luoân vaøo phoøng taém ñeå vöøañoïc vöøa thuû daâm. Thaáy chung loay hoay maõi vôøi caùi khoaù moùcchieác aùo nòt vuù. Chuùc kheõ noùi :-Ñeå em côûi cho. Anh laø con trai ñoäc thaân neân vaãn cöù luùng tuùngmaõi moãi khi côûi quaàn aùo ñaøn baø.Chung cuùi xuoáng hoân hai ñaàu nuùm vuù. Chaøng muùt, muùt roài buù,tay khoâng ngöøng boùp nheø nheø.Chuùc thôû daøi khoan khoaùi. Töø maáy naêm nay, Hoaø, choàng naøngñaõ ngöøng buù vuù naøng. Anh ta chæ hoân leân maët, hoân leân moâi naøngroài leo leân laøm huøng huïc ñoâï chöøng muôøi phuùt laø rôùt ñaøi, naèm vaätxuoáng beân caïnh Chuùc , ngaùy khoø khoø. Chuùc ñaõ maát daàn höùngthuù moãi khi aân aùi vôùi Hoøa.Chung ñaõ rôøi hai caùi goø boàng ñaûo. Chang ñang hoân caùi buïng. Vìñaõ moâït laàn sanh nôû neân buïng Chuùc ñaõ coù neáp nhaên, tuy raát nhoû.Nhöng buïng naøng vaãn phaúng lyø, khoâng coù tí môõ naøo. Chung ñöañaàu löôõi ngoaùy caùi roán. Chuùc öôõn ngöôøi leân naøng ñaõ nöùng roài.Daâm thuûy ñaõ khôûi söï öùa ra.Chung boû vò trí cuõ, luøi daàn xuoáng. Chaøng xoa xoa caùi mu vôùi môùloâng vöøa möôùt vöøa raäm. Chaøng moùc moâït ngoùn tay vaøo cöûa mình.Chuùc laïi öôõn ngöôøi leân.Moâït laùt Chung ruùt ngoùn tay ra, laáy caùi löôõi thay theá. Cöûa mìnhcuûa chuùc baây giôø ñaõ roäng hôn ngaøy xöa. Chung nghó nhö theá coùleõ ñaõ moâït laàn sinh nôû. Chuùc naåy naåy ngöôøi leân vì löôõi Chunghoaït ñoäng maïnh. Chaøng ñaåy ñaàu löôõi vaøo trong aâm ñaïo roài lieámxung quanh vaùch aâm ñaïo. Nöôùc nhôøn chaûy ra öôùt ñaãm. Chaønglieám saïch chaát daâm thuûy. Lieám aâm ñaïo moâït luùc laâu roài Chungxoay qua caùi moàng ñoác.Chuùc caûm thaáy khoaùi laï daâng leân trong khaép cô theå naøng. Chuùcnhôù laïi ngaøy xöa Chung khoâng heà buù, lieám naøng. Chöa moâït laànnaøo. Theá maø baây giôø chaøng ñaõ toû ra thaønh thaïo trong coâng vieâïc
 • 135. 135 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnaøy. Chuùc móm cöôøi, naøng vöaø ñoùn nhaâïn khoaùi laïc vöøa nghóthaàm : “Buù loàn cuõng laø moâït ngheâï thuaâït! Ngöôøi buù phaûi kieânnhaãn, phaûi chòu ñöïng caùi muøi ñaëc bieät cuûa aâm hoä, phaûi lieám saïchdaâm thuûy hay chaát khí chaûy ra, phaûi bieát caén aên nhay nhay. Nhaátlaø phaûi bieát caùch buù moàng ñoác. Toùm laïi phaûi tuøy töøng choã maø buùhoaëc lieám hoaëc caén, vaø phaûi buù cho ñeán khi naøo ngöôøi ñeïp baûo :thoâi ñuû roài, cho phepmoâït leo leân thì luùc baáy giôø môùi ñöôïc leoleân”.Chuùc caøng luùc caøng naåy ngöôøi leân. Chung oâm moâng chuùc, chaønguùp saùt maët vaøo aâm hoä vaø buù caùi moàng ñoác lieân hoài.Boãng Chuùc ruøng mình moâït caùi thaät maïnh. Côn khoaùi laïc daângleân chaïy lan ra khaép töù chi. Naøng coù caûm töôûng nhu coù moâïtluoàng ñieän chaïy töø aâm hoä leân ñeán oùc. Naøng bieát naøng ñang “ra”.Hai tay naøng oâm ñaàu Chung aán saùt vaøo hôn nöõa, chaân naøng coleân, naøng hít haø maây caùi lieàn roài buoâng tay, thôû haét ra. Maét naøngnhaém laïi, Chuùc lòm ñi trong giaây laùt.Chung bieát Chuùc ñaõ ra. Baèng côù laø naøng ruøng mình moâït caùimaïnh, quaèn quaïi roài daâm thuûy traøo ra nhö suoái.Chaøng ngöøng buù. Ngoài daäy vaø ñöa ñaàu con cu vaøo cöûa mình cuûaChuùc.Phuïp! Chaøng thoïc maïnh vaøo vaø naéc lieân tuïc.Chuùc vöøa tænh laïi ñeõ traân mình ñeå ñoùn nhaän khoaùi laïc. Chungnaéc ñeàu ñeàu. Baây giôø chæ coøn nghe tieáng nhoùp nheùp. Nhö theáchuøng möôøi laêm hay vaøi chuïc phuùt roài Chung ruù leân, la lôùn :-Anh ra ñaây, anh ra ñaây, Chuùc ôi.Tinh khí voït ra, baén vaøo töø cung cuûa Chuùc. Naøng caûm thaáysöôùng ñeán toät ñænh khi nhöõng ñôït tinh khí baén vaøo taâïn trong saâu.Chung buoâng tay naèm saáp treân ngöôøi Chuùc. Chaøng thôû gaáp ruùtmoâït laùt roài naèm yeân.
 • 136. 136 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhChuùc ñöa hai tay leân xoa xoa toùc cuûa ngöôøi tình. Naøng caûm thaáysung söôùng. Naøng nghó coù leõ töø nay naøng phaûi xeáp ñaët thôøi khoùabieàu caùch naøo ñeå coù theå gaëp Chung thöôøng xuyeân.“Mình coøn treû quaù maø”. Naøng nghó. “Chöa ñeán ba möôi tuoåi.”Mình caàn phaûi höôûng thuï. Nhö boïn Thu, Phöôïng chöù daïi gì nhòntheøm, nhòn khaùt cho noù thieät thaân”.Chuùc duøng baøn tay vuoát nheï caùi gaùy cuûa Chung roài laàn laàn vuoátxuoáng ñeán xöông soáng daøi xuoáng ñeán xöông cuït. Tay kia naøngxoa xoa khaép löng cuûa Chung. Naøng öôùc gì thôøi gian ngöøng haúnlaïi vaøo luùc naøy. Kim ñoàng hoà ñöøng chaïy nöõa. Khoâng coù ngaøy vaøñeâm, khoâng coù ngaøy mai, cæ coù hieän taïi vaø hieän taïi cöù ôû maõi moâïtchoã nhö theá naøy.Ñeå Chung naèm maõi maõi treân ngöôøi naøng. Chuùc mô moäng vaån vônhö theá ñöôïc chöøng moâït luùc khaù laâu. Roài Chung môû maét, chaøngnhoåm daâïy, oâm Chuùc hoân vaøo moâi. Nuï hoân keùo daøi nhö voâ taän.Maõi moâït chaäp sau, Chung môùi buoâng Chuùc ra, chaøng kheõ noùi :-Coù leõ chuùng mình neân taém röûa roài trôû veà Saøi goøn thì vöøa. Chieàuroài.Chuùc böøng tænh. Naøng ñaønh phaûi trôø veà vôùi thöïc teá. Phaûi veà ñoùnthaèng con. Roài naáu côm, doïn deïp nhaø cöûa, chaùn quaù.Tröôùc khi chia tay chuùc heïn seõ lieân laïc vôùi Chung ñeå heïn ngaøygiôø gaëp nhau. Chuùc ngoâì treân xe xích loâ treân ñöôøng veà nhaø.Naøng noùi nhoû ñeå moâït mình naøng nghe :-Chæ laøm ñöôïc coù moâït caùi laø ñaõ heát giôø. Naûn quaù. Mình phaûi xeápñaët theá naøo ñeå coù theå ôû vôùi Chung trong ba hay boán ngaøy lieàn.Nhö theá môùi ñuï ñöôïc nhieâøu nhieàu môùi ñaõ ngöùa.Naøng söïc nhôù ñeán Hoøa. Boä oâng choàng cuûa mình ñaõ heát xí quaùchroài hay sao maø y chaúng ñuïng ñeán ngöôøi mình. Naøng chaúng thaáylöông taâm caén röùt gì caû. Loãi ñaâu phaûi taïi mình? Taïi Hoaø ñaáy
 • 137. 137 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhchöù! Ai bieåu haén ñeå cho caùi loàn mình noù moác meo. Coù ngöôøiñaøn baø naøo chòu noåi nhö theá khoâng?Chuùc töï baøo chöõa cho mình vaø thôû phaøo nheï nhoõm.Chuùc böôùc xuoáng ñaát, vaøo phoøng taém. Ñaõ moâït tuaàn nay vì baänroän nhieàu vieäc neân naøng khoâng gaëp ñöôïc Chung.Naøng caûm thaáy theøm moâït con cu ñaøn oâng, ñeå vuoát ve, vaø buù noùcho ñeán khi noù baén tinh khí vaøo mieäng naøng. Naøng ñeå yù chaúngthaáy cu cuûa Hoøa ngoãng leân vaøo buoåi saùng. Hoøa daùm trôû thaønhngöôøi baát löïc roài cuõng neân. Vaû laïi duø haén khoâng baát löïc ñi chaêngnöõa naøng cuõng ñaâu coù theå voà laáy cu cuûa haén maø buù. Vôï choàngmaø, ai laïi laøm nhö theá. Hoøa chöa bao giôø buù naøng. Coøn naøng,laøm sao naøng daùm gôïi yù hay baûo vôùi Hoøa raèng naøng thích ñöôïcbuù. Kyø quaù!Khi Chuùc taém xong trôû ra thì Hoøa ñaõ thöùc daâïy. Chaøng ñang huùtthuoác vaø cöù tieáp tuïc nhaû khoùi khoâng ñeå yù gì ñeán Chuùc. Naøng ñaõthay xong quaàn aùo vaø ngoài xuoáng moâït caùi gheá ñoái dieâïn vôùi Hoøa.Boãng Hoøa noùi :-Coù maáy ngöôøi baïn ruû ñaùnh maït chöôïc. Anh muoán giaûi saàu neânñaõ nhaän lôøi. Coù leõ seõ ñaùnh ñeán toái mòt môùi tan. Vaäy em daêùt conñi chôi loanh quanh hay ñi mua saém gì tuyø yù. Ñöøng ñôïi côm toái.Chuùc tröøng maét :-töø maáy thaùng nay ñeâm naøo anh cuõng veà treã. Côm canh ñeå phaøânanh luùc naøo cuõng phaûi haâm laïi luùc anh veà ñeán nhaø. Roài chuû nhaätnaøo cuõng bieät daïng. Nhö vaâïy nghóa laø laøm sao?-Taïi anh buoàn phieàn veà chuyeän oâng baø cuï ra ñi nhanh quaù neânchieàu chieàu anh gheù quaùn nhaäu röôu vôùi maáy ngöôøi baïn cho noùkhuaây khoûa. Veà treã moâït chuùt ñaâu coù sao.Chuùc quaùt to :
 • 138. 138 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Höø, ñaâu coù sao. Khoâng coù ngöôøi ñaøn baø naøo coù theå chòu noåi nhötheá, anh bieát khoâng. Laâu laâu ñi moät toái thì coøn ñöôïc ñaøng naøyñeâm naøo cuõng ñi roài laïi baûo ñaâu coù sao.Hoøa ngoài laëng thinh.Chaøng chaâm theâm moâït ñieáu thuoác. Chuùc ñaäp tay xuoáng baønphaán keâ gaàn ñoù:-Anh ñi nhaäu hay laø ñi ñaâu nöõa, noùi thaät cho toâi bieát ñi. Toâi nghianh ñaû nhaäp boïn vôùi maáy thaèng nghieän thuoác phieän laém. Troânganh phôø phaïc, maét lôø ñôø theá kia, cheùm cheát anh cuõng ñi huùtthuoác phieän, coù phaûi vaäy khoâng?-Laøm gì coù chuyeän ñoù. Toâi ñaâu coù huùt xaùch gì. Ñöøng nghi baäy.-khoâng huùt thuoác phieän theá sao ñaõ maáy thaùng nay anh chaúng ngoùngaøng gi ñeán toâi. Anh laøm nhö toâi chæ laø ngöôøi chung nhaø vôùianh theá thoâi chöù khoâng phaûi laø vôï anh.-taïi toâi buoàn phieàn quaù neân noù khoâng leân noåi nöõa. Toâi xin loãi veàcaùi vuï ñoù.-Höø, theá ñeán bao giôø anh môùi heát buoàn phieàn. Maáy naêm nöõa?Roâi toâi laøm sao? Thoâi ñi, anh ñöøng coù choái quanh. Chaéc laø anhnghieän roài neân noù teo laïi chöù gì.Hoøa la to:-Nghieän ñaâu maø nghieän, chæ ñöôïc caùi nghi baâïy nghi baï. Coù im ñikhoâng.-tôi khoâng im. Anh coù ngoù ngaøng gì ñeán toâi caû thì toâi phaûi nghi.Khoâng coù con ñaøn baø naøo coù theå ngoài im ñöôïc neáu noù cuõng laâmvaøo hoaøn caûnh nhö toâi. Neáu anh ñeå tình traïng naøy keùo daøi, toâi seõvaøo ñôn xin ly dò.-Ly dò? Thoâi coâ ôi, ñöøng coù doïa. Boãng döng coâ kieám chuyeän vôùitoâi roài laïi doïa ly dò, theá laø theá naøo! Coâ voâ lyù laém.-Toâi noùi thaät ñoù chöù chaúng phaûi doïa ñaâu. Anh lieäu hoàn. Toâi maûñaõ vaøo ñôn roài laø nhaát ñònh khoâng coù hoaø giaûi. Anh ñi vôùi maáy
 • 139. 139 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhthaèng nghieän. Toâi lo nuoâi con toâi. Toøa maø xöû cho ly thaân roài laøtoâi daét con ñi veà baø ngoaïi ôû. Maëc xaùc anh.Noùi xong Chuùc haàm haàm môû cöûa phoøng böôùc ra. Hoøa goïi vôùitheo :-Chuùc, Chuùc, khoan ñaõ ñeå yeân anh noùi cho em nghe ñaõ naøo.Chuùc khoâng traû lôøi. Naøng qua beân phoøng ñöùa beù, thay quaàn aùocho noù roài daét ñi thaúng.Hoøa vaøo phoøng taém.vöø röûa maët ñaùnh raêng, chaøng vöøa suy nghó :-Sao noù bieát mình ñi huùt thuoác phieän. Chaéc noù laïi ñoaùn moø chöùgì. Noù bieát oâng cuï mình luùc coøn soáng laø moâït ngöôøi nghieän neânnoù cho raèng mình cuõng ñi vaøo con ñöôøng aáy chöù gì.Hoøa coù veû lo laéng thaät söï. Væ ñuùng nhö söï nghi ngôø cuûa Chuùcchaøng ñaõ nghieän thuoác phieän roài. Moãi toái tröôùc khi veà chaøngphaûi aên cam töôi, xuùc mieäng ñaùnh raêng ôû choã nhaø baùn thuoácphieän. Vì ñaõ trôû thaønh ngöôøi nghieän ma tuùy neân Hoøa maát haúnphong ñoâï trong laõnh vöïc sinh lyù. Saùng nguû daâïy cu chaøng xuïi lô.Chaøng bieát ñieàu aáy chöù. Nhöng ñaõ lôõ roài, laøm sao baây giôø. Deã gìboû huùt ñöôïc.Chaøng vöøa maëc quaàn aùo vöøa chaëc löôõi :-Oái thaây keä noù. Neáu noù muoán ly dò cuõng ñöôïc. Caøng raûnh nôï.Luùc noù veà vôùi mình ñaâu coøn trinh traéng gì, coù maát noù cuõngchaúng coù gì maø tieác.Chuùc ñem thaèng con trai laïi nhaø baø ngoaïi cuûa noù gôûi roài goïi taxiñeán building Cöûu Long. Goõ cöûa ñeán naêm laàn môùi thaáy Thu ramôû cöûa. Thu coøn ngaùy nguû. Chuùc vöø vaøo hoõi ngay :-coù keùp naøo trong buoàng khoâng?-Khoâng. Tao coù kinh, hieán binh gaùc cöûa töø hoâm qua neân toái hoâmqua ñi nhaûy vôùi teân Vöông luaâït sö , ñi aêm xong roài chia tay. Neáutao khoâng keït thì teân Vöông ñaõ veà ñaây.-Sao noù ñöôïc töï do theá. Con Hoàng vôï noù ñaâu?
 • 140. 140 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu vöøa ngaùp vöøa traû lôøi :-Con Hoàng ñi Phaùp hai tuaàn coù vieäc gì ñoù, teân Vöông noùi taocuõng chaúng ñeå yù. Sau böõa nay chuû nhaät maø maøy moø ñeán ñaâysôùm vaäy. Chaéc laïi coù chuyeän luûng cuûng phaûi khoâng?Chuùc ngoài gaùc chaân leân baøn, gaät ñaàu :-Ñuùng coù chuyeän luûng cuûng. Thaèng choàng tao beâ boái. Toâí naøocuõng ñi ñeán khuya môùi veà. Tao ñöôïc tuïi noù cho bieát teân Hoøa ñaõnhaäp boïn vôùi maáy teân nghieän thuoác phieän. Noù xaïo vôùi tao baûoraèng ñi nhaäu. Nhöng tao bieát noù ñaâu coù phaûi laø daân nhaäu. Noù chæuoáng ñöôïc moâït ly. Nhöng coøn chuyeän khaùc nöõa.-Chuyeän gì?-Vì noù ñaõ gia nhaäp ñaûng huùt xaùch neân noù ñaõ trôû thaønh baát löïcroài.Thu môû troøn maét ngaïc nhieân :-Thaät vaäy sao? Noù khoâng leân noåi nöõa aø?-Teo roài. Töø gaàn ba thaùng nay noù chaúng traû ñöôïc baøi.-Vaâïy laø maøy keït roài. Maøy coù gaây goã vôùi noù khoâng?-Tao môùi haï toái haäu thö cho noù luùc saùng nay. Tao baûo neáu noùcoøn huùt xaùch tao seõ töø, nghóa laø ly dò noù.-Teân Hoøa coù phaûn öùng gì khoâng?-Noù khoâng tin laø tao seõ vao ñôn ly dò.Thu ngoài tröôù baøn phaán laáy baøn chaûi gôõ toùc :-Maøy phaûi suy nghó kyõ. Ly dò roài maøy seõ laáy ai. Coøn thaèng nhoûcon maøy roài seõ ra sao?-Con tao thì Toøa seõ giao cho tao nuoâi. Coù gì maø sôï. Ñaøn oâng laømsao giaønh phaøàn nuoâi con nhoû ñöôïc. Coøn laáy ai thì roài tao seõ tính.Coù theå tao laáy thaèng tình nhaân cuõ.-AØ, aø teân Chung. Baây giôø haén ñaõ laø baùc só roài phaûi khoâng? Taonhôù coù nghe maøy keå laø ñaõ gaëp laïi noù. Theá töø ngaøy ñoù ñeïán giôùmaøy coù gaäp teân Chung thöôøng khoâng?
 • 141. 141 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-khoâng thöøng laém nhöng boïn tao cuõng saép ñaët ñeå gaëp nhau, moãikhi coù dòp.-Teân Chung daïo naøy baøi baûn coù khaù hôn xöa khoâng?Thu vöøa noùi vöøa cöôøi.-Tao nhôù hình nhö maøy coù keå cho tuïi naøy nghe laø baây giôø noùbieát chôi kieåu 69 roài. Ngoaøi ra noù coù ngoùn ngheà naøo ñaëc bieät?Chuùc phaùt vaøo vai Thu moâït caùi maïnh :-Sao maøy toø moø theá! Aø, baây giôø noù buù coù kyõ thuaät laém roài. Coùnbieát chôi naêm, baûy kieåu khaùc nhau. Tao nghó coù leõ tao seõ boû teânHoøa ñeå laáy noù vì tao vaaãn coøn yeâu.moái tình ñaàu maø maøy.Thu ñöùng daäy ñi vaøo phoøng taém :-Maøy vaøo ñaây ngoài noùi chuyeän. Tao nhaåy vaøo boàn taém qua loaroài thay quaàn aùo, hai ñöùa ñi ra ñöôøng Leâ Lôïi aên saùng. Maøy chöaaên saùng chöù?-ÖØ, saùng daâïy tao gaây söï vôùi teân Hoøa roài ñi göûi thaèng con xonglaïi ñaây ngay. Ñaõ aên uoáng gì ñaâu. Naøy trong khi maøy taém cho taogoïi nhôø ñieâïn thoaïi.Chuùc goïi ñieän thoaïi cho Chung nhöng khoâng coù Chung ôû nhaø.Thu ngoài trong boàn taém noùi voïng ra :-Tao queân cho maøy bieát, con Phöôïng seõ ñeán ñaây chieàu nay.Hoâm qua tao noùi coù keùp Vöông luaät sö nhöng tao keït, hoûi noù coùmuoán xaøi ñôû thì laïi ñaây, noù noùi O.K. tao cuõng heïn teân Vöôngchieàu nay ñeán ñeå cuøng ñi aên toái. Maøy coù theå ôû ñaây chôi ñeánchieàu roài cuøng ñi aên toái luoân. Teân Hoøa chaéc gì seõ veà tröôùc nöûañeâm.coù khi noù coøn naèm huùt thuoác phieâïn caû ñeâm laø khaùc.Chuùc nhuùn vai :-Tao coùc caøân. Noù ñi luoân cuõng ñöôïc. Xong roài, tao seõ ôû chôi vôùimaøy hoâm nay.
 • 142. 142 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Ngoaøi Vöông luaät sö ,coù leõ anh Taâm seõ ñeán. Maøy coù muoánñöôïc anh aáy phuïc vuï thì tao seõ baûo anh aáy. Hoâm noï con Hoañöôïc aûng chieáu coá noù cöù nhaéc aûnh hoaøi. Coi boä noù meâ aûnh roài.-Chaéc laø vì oâng anh hoï maøy chôi dai?Thu cöôøi ngaát :-Ñuùng! Ñeå tao tieát loâï bí maät cho maøy nghe. Caám maøy khoângñöôïc noùi cho con Hoa hay anh Taâm bieát. Hoâm aáy tao gaøi baãycho anh Taâm uoáng hai ly röôïu thuoác ñaëc bieät coù pha daâm-döông-hoaéc. Taâm ñuï hoaøi khoâng ra.Ñuï caû con Hoa laãn tao. Ñuï suoárñeâm. Con hoa meâ laém.Thu ñaõ taém xong, böôùc ra lau ngöôøi cho khoâ.Chuùc hoûi :-theá maøy ñònh sang Phaùp laøm ñaùm cöôùi vôùi oâng Tam hay khoâng?-Coù theå laém. Laøm ñaùm cöôùi beân aáychaúng coù ai bieát maø dò nghòchuyeän anh em hoï maø laáy nhau. Thieân haï ôû ñaây nhieàu thì giôøraûnh cöù loâi chuyeän cuûa ngöôøi khaùc maø noùi. Hoï ñaâu caàn bieát tuytieáng laø coù hoï haøng chöù tao vaø anh Taâm ñaâu coù lieân heä huyeátthoáng gì vôùi nhau.Thu dieän raát loäng laãy, trang ñieåm thaät kyõ tröôùc khi ra phoá. Naøngbaûo Chuùc :-Maøy coù choàng roài neân chaúng caàn aên dieän. Coøn tao vaãn laø gaùiñoäc thaân, aên maëc luøi xuøi khoâng ñöôïc.Saøi goøn vaøo saùng chuû nhaät thaät roän ròp. Taøi töû giai nhaân daâïp dìutreân ñöôøng Catinat vaø Bonard. Thu ruû Chuùc vaø nhaø haøng PhaïmThò tröôùc ôû ñöôøng Bonard. Aên xong laïi keùo ra La Pagode uoàngcaøpheâ. Ngoài moâït laùt boãng Chuùc thaáy Chung ñi treân væa heø ôûñöôøng Catinat. Naøng chaïy voäi ra loâi chaøng vaoø La Pagode. Chuùcgiôùi thieäu Chung vôùi Thu. Trong khi hai ngöôøi naøy ngoài noùichuyeän vôùi nhau Thu kín ñaùo quan saùt Chung. Naøng nghó buïng :“Anh chaøng naøy coù veû saùng suûa thoâng minh. Haén ñaâïu baèng baùc
 • 143. 143 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhsó laø phaûi. nghe nhoû Chuùc keå thì anh naøy baây giôø buù thieâïn ngheälaém. Hoâm naøo mình phaûi ñoøi nhoû Chuùc cho möôïn tình nhaâ cuûanoù moâït ñeâm. Neâùu noù ghen thì ñeà nghò chôi tay ba. Mình saünsaøng chia seû anh Taâm vôùi noù cuõng nhö vôùi Hoa kia maø. Mình vaøTaâm yeâu nhau laø moâït chuyeâïn coøn cho baïn beø möôïn taïm ngöôøiyeâu trong moâït ñeâm laïi laø chuyeâïn khaùc. Vaû chaêng mình vaø Taâmlaøm tình vôùi nhau ñaõ laâu roài neân xem ra anh chaøng chæ buù mìnhqua loa tröôùc khi leo leân chôi. Trong khi aâùy thì mình laïi thíchñöôïc buù”.Uoáng caïn ly caø pheâ, Chuùc noùi nhoû vôùi Thu :-Maøy coù theå ñöa tao veà nhaø anh Chung ñöôïc khoâng? Tao traùnhñi chung xe vôùi aûnh ôû ngoaøi ñöôøng, lôõ ra coù ai quen veà noùi laïivôùi choàng tao thì hôi keït.Thu nhaân lôøi. Leân xe naøng hoûi Chuùc :-Coi töôùng maïo boà maøy ñöôïc laém. Nhöng tao khoâng bieát haén coùthuo5Chín Tuøng loaïi chòu chôi khoâng? Haén coù thuaâïn cho taocuøng tham döï vôùi maøy khoâng?Chuùc nhìn Thu :-Maøy muoán noùi laø maøy ñònh chôi tay ba. Tao, maøy vaø aûnh?-Ñuùng vaâïy. Maø maøy coù ghen khoâng caùi ñaõ? Neáu maøy muoán ñoâïcquyeàn con cu cuûa Chung thì thoâi vaâïy. Tao hoûi laø hoûi vaâïy thoâichöù hoâm nay tao chöa saïch ñöôøng kinh ñaâu coù laøm aên gì ñöôïc.Coù theå cuõng phaûi chôø ñeán hoâm khaùc.-ÖØ ñeå tao doï yù anh Chung xem aûnh coù baèng loøng chôi tay bakhoâng? Tao seõ thoâng baøo cho maøy sau.Thu thaû Chuùc xuoáng ñöôøng Albert Premier ôø Dakao gaàn nhaøChung. Hai tuaàn nay Chuùc khoâng gaëp ñöôïc Chung neân ñaønhnhòn theøm. Cho neân baây giôø naøng nöùng laém. Vöøa vaøo tôùi nhaø,cöûa vöøa ñoùng laïi laø Chuùc ñaåy Chung teù xuoáng taám thaûm ôû phoøngkhaùch. Naøng haáp taáp côûi quaàn Chung. Vöøa caàm con cu laø naøng
 • 144. 144 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhñaõ ñuùt noù voâ mieâïng buù ngay. Chung naèm yeân ñeå Chuùc muoánlaøm gì thì laøm. Chaøng cuõng hôi ngaïc nhieân : “Sao hoâm nay nhoûnaøy voäi vaõ quaù vaäy. Coù bao giôø noù buù mình tröoùc ñaâu?”.Chuùc buù chöøng naêm baûy phuùt thì cu cuûa Chung cöông cöùng leân.Naøng lieám lieám nôi qui ñaàu.Ñoaïn vöøa buù naøng vöøa töï côûi aoùquaàn.Xong naøng leo leân ngöôøi Chung caàm ñaàu cu queùt vaøo caùi khe roàicoï coï noù vaøo moàng ñoác.Naøng hít haø luoân mieäng.Chæ maáy phuùt laødaâm thuûy cuûa naøng traøo ra chaûy xuoáng con cu.Caàm coï coï moâït laùtöôùc chöøng Chuùc nuùng quaù roài,chòu khoâng noåi nöõa naøng ñuùt cucuûa Chung vaøo cöûa mình.Naøng aán vaøo cho tôùi khi noù naèm troïntrong aâm ñaïo.Roài naøng nhoåm leân ngoài xuoáng.Chæ ñoä 10 phuùt laø Chuùc ñaõ ra.Naøng naèm leân ngöôì Chung hai caímoâng ñöa leân raäp xuoáng.Sau cuøng thì naøng la leân:-Em söôùng roài .Em ra roài ñaây neø anh.Naøng ngöøng noùi ñeå reân nho nhoû.Cu cuûa Chung vaãn coøn cöôngcöùng.Chaøng chöa ra.Noù coøn naèm trong aâm ñaïo cuûa ChuùcNaøng hoûi ngöôøi tình:-Anh chöa ra phaûi khoâng?Cöù naèm yeân.Em nghæ moâït chuùt roài seõlaïi chôi.Coù leõ ñeán 10 ngaøy roâi em vaø anh khoâng gaëp nhau .Maáyhoâm vöøa roài em nöùnh quaù,khoâng bieát laøm sao ñaønh phaûi thuûdaâm.-Thuû daâm aù!Cuõng chaúnh haïi gì.Em thuû daâm baèng gì?-Em chæ laáy maáy ngoùn tay.Vöøa chaø saùt treân caùi moàng ñoác vöaøñuùt voâ ngoaùy ngoaùy trong aâm ñaïo.Luùc aáy em töôïng töôïng laø anhñang ñuï emChung cöôøi roøn:-Theá coøn choàng em ñaâu?Y khoâng thoõa maõn em aø?Chuùc bæu moâi:-Haén aáy aù!Baát löïc roài.Cu luùc naøo cuõng tí xíu thì laøm sao maø ñuï
 • 145. 145 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Sao em khoâng baûo haén buù?-Oâi,thoâi caùi vuï ñoù haén coøn dôû beùt haïng.hoài môùi cöôùi haén cuõngchæ hoân qua loa thoâi chöù khoâng chòu buù.Ñaøn oâng maø khoâng bieátbuù loàn vôïcoù boû laïi chaúng hieåu taïi sao vôï toâi noù laïi boû toâi?-Em coù yù ñònh boû Hoaø khoâng?-Coù theå laém.Sau ñoù thì anh phaûi cöôùi em.Anh baèng loøng cöôùi emkhoâng, hay chæ muoán ñuï em thoâi?-sao em hoûi vaäy?Hoài xöa taïi em öng Hoøa khoâng laáy anh neân anhñaønh ñeå em laáy Hoøa ñaáy chöù.Neáu hoài ñoù em ñöøng boû anh thì tuïimình ñaõ thaønh vôï choàng roài-Taïi gia ñình em. Baø cuï laø baïn meï Hoøa.Chung laûng sang chuyeän khaùc:-baây giôø em thaám meät chöa.Neáu chöa thì em cöù naèm treân maølaøm.Coøn nhö em meät roài thì ñeå anh leo leân.Chuùc khoâng traû lôøi.Naøng choáng hai tay leân,khôûi söï naéc.Chuùc nghó:”Mình vaãn coøn ñang nöùng maëc duø vöøa môùi ra.Naèmtreân ñuï söôùng hôn,ñaõ hônChuùc raát sung söùc neân naøng naéc hoaøi khoâng thaáy meätNaøng nhaänthaáy Chung chöa ra.Nhö theá caøng toát.Ñeå cho naøng coù theå keùodaøi theâm moâït chuùt nöõa.Chaäp sau Chung thaáy cu chaøng giöït giöït.Coù leõ chaøng saépra.Chaøng la leân:-Em laøm nhanh leân, maïnh hôn nöõa ñi ,saép ra roài.Vöøa noùi tôùi ñoù thì cu chaøng giöït maïnh hôn.Tinh khí chaïy quaoáng daãntinh khieân chaøng muoán ngaát.]töøng ñôït tinh khí phoït ra. Chuùc naèm eïp xuoáng.Naøng muoán höùnglaáy tinh khí vaøo trong aâm ñaïo,ñoàng htôùi luùc aáy naøng cuõng ruøngmình vaø ra.Chuùc caûm thaáy khoaùi laïc hôn luùc naõy.hai ngöôøi ra cuøng moâït löôïtluùc naøo cuõng söôùng hôn laù chæ coù moâït ngöôøi ra.
 • 146. 146 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhCon cu cuûa Chung giaät vaøi caùi nheï roài im..nNoù xìu daàn.nöngChuùc vaãn cöù ñeå noù naèm trong aâm ñaïo.Naøng nhôù ñeán caâu thô cuûa Hoà Xuaân Höông:“coâ naøo muoán toát thì ngaâm cho kyõ”...Naøng cöôøi ruùc ríc.Chung naèm döôùi ñöa tay leân vuoát toùc naøng:-Em cöôøi gì vaäy?-Em muoán noùi tuïc vì caøng söôøng nhöng sôï anh baûo sao baây giôøem baøy ñaët noùi tuïc neân em nín laïi.Chung cöôøi:-Chaéc em baét chöôùc baø Thu.Hoâm tröôùc luùc ôû bieân Hoøa em coù keåcho anh bieát laø maáy chò baïn cuûa em baø naøo cuïng thích noùi tuïctrong khi chôi.Vaø baø Thu laø xeáp soøngÑaâu em noùi tuïc anh nghethöû tí.-Baâygiôø caû hai ñöùa ñaõ ra roài.Nguoäi roài, ñaâu coøn höùng ñeå noùituïc.Laùt nöõa, chôi caùi thöù nhì kìa em seõ noùi cho anh nghe.-Ñoàng yù.Chung vuoát toùc Chuùc:-Cöù naèm treân ngöôøi anh maø nghæ xaû hôi moâït laùt.Khi naøo höùngleân mình seõ tieáp tuïcChöøng nöûa giôø sau Chuùc tröôøn ngöôøi xuoáng phía döôùi.Naøng caàmcon cu ñang meàm eùo vuoát vuoát maïnh.Moät tay naøng kheõ boùp haihoøn daùi.Roài naøng cuùi xuoáng lieám töø döôùi leân phía treân.Lieám thaätnheï ,hai tay vaãn vuoát vuoát va boùp nheø nheï ñeàu ñeàu.Trongkhoaûnh khaéc cu cuûa Chung ñaõ cöùng,Chaøng ñeà nghò:-Baây giôø hai ñöùa chôi ngoài em chòu khoâng?-Chòu gaápChôi moâït laùt Chung baûo:-Em naèm xuoáng ,Giô chaân leân cao,giô caû hai chaân.Em laáy taykeùo hai ñuøi em veà phía truoùc roài quaët chaân laïi.Cöù giöõ hai chaânbaèng tay nhö theá.
 • 147. 147 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTrong tö theá naøy moâng cuûa Chuùc ñaõ ñöôïc naâng cao.Aâm hoä naøngñöa haún veà phía tröôùc.Chung quì leân moâït ñuøi deá vaøo moâng cuûaChuùc,chaân kia luøi ra ñaèng sau moâït chuùt,roài ñeû ñaàu cu ngay vaøocöûa mình.Chaøng ñaåy vaøo moâït caùi thaät maïnh.Troïn con cu ñaõ loïtvaùo trong.Chung khôûi söï naéc.Chaøng môùi naéc chöøng 5 7 caí,daâmthuûy cuûa Chuùc ñaõ traøn ra.Chuùc reân leân:-Ñuï kieåu naøy söôùng quaù.Cu cuûa anh vaùo saùt taän trong loàn em.Oâicha söôùng quaù naéc nöõa ñi anh.Naéc maïnh vaøo .Loàn em nuoát heátcon caëc cuûa anh roàiMoãi laàn Chung ruùt raroài ñaåy vaøo thaät maïnh thì Chuùc höï leân moâïttieáng roài hít haø ,reân nho nhoû.Trong choác laùt Chuùc ñaõ ñaït ñöôc khoaùi laïc vì cu cuûa Chung saùtquaù.Chung vaãn naéc ñeàu trong khi Chuùc töôûng mình bay boång treânmaây.Chuùc coù hôi meät naøng ñeà nghæ ngöng chieánHai ngöôøi naèm nghæ moâït laùtChung baûo Chuùc naèm saáp xuoáng hôi cong hai ñuøi leân moâït chuùtñeå cho caùi moâng hôi nhoâ leân.Ñaàu Chuùc uùp treân goái.Chung töøphía sau d8uùt cu vaøo roài thoïc thaät manh,Chuùc huï moâït tieáng ñaàunaøng nhuûi vaøo chieác goái.moät laùt caûm thaáy hôi moûi tay ñaàu goái vìcaû hai ñaâu goái phaûi chòu ñöïng nhöõng caùi ñaåy,naéc cuûa Chung töøphía sau ñöa tôùi.Naøng ñeà nghò ñeå naøng quyø goái choáng hai tay, vaø Chung cuõngquyø, töø phía sau ñaåy tôùi.Chung bieát naøng thích tö theá naøy. Chuùc ñôõ moûi goái hôn vì coù haitay choáng leân, ñeå cho aâm hoä ñöa haún veà phía sau.Chung laáy ngoùn tay ñaët vaøo caùi khe giöõa hai meùp lôùn chaøøngvuoát vuoát hai meùp trong roài ñuïng vaøo moàng ñoác. Chuùc giaät naåyngöôøi. Chung duøng ngoùn tay ñaäp ñaäp lieân hoài, raát nheï vaøo caùi
 • 148. 148 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhmoàng ñoác. Chuùc reân to hôn vaø noùi trong söï ñöùt quaõng cuûa hôithôû :-Chung ôi, anh thoïc ngoùn tay vaøo loã cuûa em vaø moùc thaät saâu,moùc töù phía.Chung laøm theo lôøi yeâu caàu. Nöôùc nhôøn öùa ra thaät nhieàu. Moâïtluùc sau, trong khi ngoùn tay cuûa baøn tay traùi vaãn tieáp tuïc thuït vaøokeùo ra trong aâm ñaïo. Chung thoïc moâït ngoùn tay cuûa baøn tay coønlaïi vaøo haäu moân cuûa Chuùc.-Oái oái. Chuùc la leân. Em söôùng quaù, söôùng quaù. Anh cöù thoc caûhai tay vaøo loã ñít, loã loàn em nhö theá nöõa ñi. Em söôùng quaù muoánngaát ñaây neø.Chuùc söôùng thaät söï. Naøng vaãn thöôøng thuû daâm baèng maáy ngoùntay, nhöng ñöôïc nhöõng ngoùn tay cuûa ñaøn oâng thoïc vaøo vaãnsöôùng hôn nhieàu. Laïi nöõa, ñaây laø laàn ñaàu coù ngoùn tay thoïc vaøohaäu moân naøng. Caûm giaùc môùi laï.Chung thoïc maáy ngoùn tay vaøo aâm ñaïo, vaø haäu moân, nhö ñöôïcmoâït luùc laâu thì Chuùc vöøa reân vöøa naên næ :-Chung ôi, ñuùt cu anh vaøo loàn em ñi. Nhanh leân. Em chòu heát noåiroài. Em nöùng quaù söùc roài. Ñuùt vaøo ñi anh.Chung ruùt hai ngoùn tay. Chaøng ñeå cu vaøo cöûa mình cuûa Chuùc roàiñaåy maïnh vaøo. Vì toaøn boä aâm hoä cuûa Chuùc ñöa haún veà phía sauneân cu cuûa Chung vaøo thaät goïn, thaät saùt.Chuùc reân leân, naøng höï höï lieân tieáp vì chung khôûi söï naéc mau vaømaïnh. Moâït chaäp sau, Chung ruøng mình, chaøng khoâng theå töï chuûñöôïc nöõa. Tinh khí voït ra. Chaøng cuõng la leân :-Oái, oái anh ra ñaây Chuùc. Anh cho em heát ñoù.Tinh khí cuûa Chung vöøa baén vaøo aâm ñaïo thì Chuùc cuõng ruøngmình. Naøng ra ñoàng moät löôït vôùi Chung.Chuùc ñaåy ñaåy moâng veà phía sau, trong khi hai tay Chung baáuchaët hai beân eo buïng cuûa naøng.
 • 149. 149 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhKhi tinh khí ñaõ ra heát, con cu xìu xuoángvaø teo laïi Chung ruùt ravaø ñaåy nheï cho Chuùc naèm saáp xuoùáng. Chaøng naèm leân löng tìnhnhaân. Caû hai thôû phì phoø.Laùt sau Chuùc ñeà nghò :-Mình ñi taùém roài laøm moùn gì aên. Anh coù chöùa thöùc aêm trong tuûlaïnh hay khoâng?-Coù ñuû thöù. Thòt boø, tröùng, rau, bô. Coù caû baùnh mì.Sau maøn taém taùp. Chuùc laøm moùn boø bít teát, khoai chieân cho caûhai aên.Naøng laïi öôùm thöû xem Chung coù thaät söï yeâu naøng hay khoâng?-Anh Chung. Em hoûi thaät. Neáu baây giôø em ly dò vôùi Hoøa vaø sauñoù ôû vôùi anh thì anh laøm ñaùm cöôùi ñaøng hoaøng khoâng?Chung gaõi gaõi ñaàu :-Em ñaët caâu hoûi thình lình quaù neân anh chöa bieát phaûi traû lôøi emra sao. Anh yeâu em töø luùc caû hai ñöùa coøn ñi hoïc. Baây giôø em ñaõcoù choàng, coù con, phaàn anh coù söï nghieäp caàn xaây döïng. Chuùngmình ñaõ ôû vaøo tuoãi trung nieân roài, muoán quyeát ñònh vieäc gì tacaàn suy nghó kyõ ñaõ.Chuùc nhìn vaøo maét Chung :-Coù leõ tình yeâu maø anh daønh cho em luùc em coøn laø con gaùi nayñaõ heâùt roài. Baây giôø, gaëp laïi em anh khoâng coøn yeâu em nöõa maøchæ muoán laøm tình vôùi em thoâi. Coù phaûi theá khoâng?-Em ñöøng buoäc toäi anh. Ngaøy xöa neáu em laáy anh thì ñaâu coùchuyeän gì ñeå noùi ngaøy hoâm nay. Taïi em ñaáy chöù. Duø sao thì emcuõng neân nghó kyõ d0aõ. Ñöøng voäi vaõ.-Em ñaõ nghó kyõ roài. Oâng choàng em baây giôø ñaõ trôû thaønh moâïtngöôøi nghieän. Em ñaâu coù theå troâng chôø gì söï toát ñeïp ñeán vôùi emkhi choàng em ñi vaøo con ñöôøng beâ tha, truïy laïc nhö theá. Duø anhkhoâng cöôùi em, vieäc em ñònh ly dò vôùi Hoøakhoâng theå dôøi noåiñöôïc nöõa. Nhaát ñònh em seõ vaøo ñôn xin ly dò.
 • 150. 150 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhChuùc muoán baät khoùc nhönh naøng kòp thôøi nín laïi. Taïi sao laïikhoùc? Ñeå Chung thaáy thöông haïi maø chaép noái vôùi mình aø?Ngoài treân xe xích loâ treân ñöôøng veà nhaø Chuùc öùa nöôùc maét. Teù raChung chaúng thöông yeâu gì mình heát. Haén chæ muoán lôïi duïng caùitheâû xaùc cuûa mình maø thoâi. Noùi ñeán chuyeän aên ôû vôùi nhau laâu daøihaén kieám côù hoaõn binh. Neáu haén yeâu mình thaät thì ñaõ voà ngaylaáy cô hoäi, chöù ñaâu coù khuyeân mình neân nghó cho kyõ. Coøn Hoøa?Mình môùi hai möôi taùm tuoåi, chaû leõ phaûi chòu ñöïng moâït oângchoàng nghieän thuoâùc phieän, baát löïc cho ñeán ba boâùn chuïc naêmnöõa. Khoâng. Nhaát ñònh laø phaûi ly dò. Khoâng laáy Chung thì seõ laâùyngöôøi khaùc. Thieáu gì ñöùa seõ ñeán naên næ quî luïy mình. Tuïi noù noùimình vaãn coøn ñeïp nhö ngaøy chöa laáy choàng maø!Chöông möôøi moät.Phöôïng ngoài trang ñieåm ôû baøn phaán nhöng trí oùc naøng ôû maõi taänñaâu ñaâu. Naêm nay naøng ñaõ 28 tuoåi roài nhöng vaãn coøn soáng ñoäcthaân. Trong boïn Töù quí thì naøng coù saéc ñeïp troäi hôn heát. Hôn caûThu. Töø ngaøy coøn laø moâït nöõ sinh ôû Marie-Curie ñaõ coù bieát baonhieâu thanh nieân theo ñuoåi naøng nhöng khoâng hieåu vì saochuyeänleân xe hoa veà nhaø choàng naøng khoâng bao giôø nghó tôùi. Keùp thìnaøng khoâng thieáu. Ñaõ bieát laø naøng ñeïp thì dó nhieân phaûi ñoùngkeùp. Nhöng roài sau nhöõng ñeâm hoan laïc, keùp veà nhaø keùp, naøngveà nhaø naøng. Raâùt hieám keùp ñöôïc naøng giöõ cuûa rieâng trong moâïtthôøi gian daøi. Naøng thöôøng töï nhuû : “Mình chaúng yeâu caû”. Naøngbieâùt vôùi loâùi so1ng buoâng thaû baâùt caàn ngaøy mai naøng coù theå trôûthaønh moâït gaùi giaø khi tuoåi ñôøi ñaõ choâøng chaát. Naøng thöôøng nghóñeán caâu : “Laém moái toâùi naêøm khoâng.” vaø thôû daøi. Nhöng bieát laømsao baây giôø. Sau khi ñaäu tuù taøi naøng ñaõ ghi danh hoïc ôû tröôøngLuaät. Hieâïn naøng ñaõ laø moâït luaâït sö coù khaù ñoâng thaân chuû. Vöøa veõmaét vôùi caùi mascara, Phöôïng vöøa nghó ñeán tieáng: “chaøo coâ”nghe coù veû haáp daâõn, y nhö naøng vaãn coøn laø moâït nöõ sinh “trong
 • 151. 151 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhtraêùng thaân chöa laâùm buïi traàn” nhöng naøng laïi muoán ñöôïc thieânhaï goïi Baø, nghe coù veû oai, coù veû laø ngöôøi ñaõ coù ñòa vò trong xaõhoâ5i, moâït meâïnh phuï phu nhaân chaúng haïn.Suy ñi nghó laïi thì Phöôïng bieát sôõ dó naøng chöa caëp beán naøo chævì hai lyù do thöù nhaát naøng hoïc gioûi, thaønh coâng treân phöông dieänngheà nghieâïp. Lyù do thöù hai laø chöa coù keùp naøo thoûa maõn ñöôïcsöï ñoøi hoûi cuûa naøng treân phöông dieâïn sinh lyù.Thaønh coâng treân ñöôøng ñôøi trong laõnh vöïc ngheà nghieäp laø moâïtcaùi côù ñeå nhöõng oâng ñoäc thaân sôï haõi, traùnh xa. Vì maëc caûm thuakeùm hoaëc ganh gheùt, nhöõng oâng ñoäc thaân coù ñòa vò ngang haøngvôùi naøng hoaëc keùm naøng chæ giao thieäp vôùi naøng nhö moâït ñoàngnghieäp nhö moâït baïn trai. Theá thoâi, chaû coù ai taùn naøng, ñeà nghòvôùi naøng heát.Keùp cuûa naøng phaàn lôùn laø baïn cuõ, thuôû coøn ñi hoïc ôû trung hoïc.Boïn naøy ñeàu hoïc ôû Chasseloup Laubat hoaëc Lyceeù Normale.Nhöõng keùp môùi ñeàu do Thu giôùi thieäu. Ñöôïc Phöôïng cho laømtình moâït ñeâm hoaëc vaøi thaùng taát caû ñeàu phaûi long troïng tuyeântheä vôùi nöõ hoaøng Hoa Phöôïng raèng hoï seõ tuyeät ñoái giöõ bí maät veàsöï giao du thaân maät.Thaät ra caùc keùp ñöôïc tuyeån choïn khoâng oâng naøo haäm höïc raèngnaøng chæ “xaøi” taïm hoï trong moâït thôøi gian ngaén bôûi vì coù khi chæmoâït ñeâm chieán ñaáu vôùi naøng treân giöôøng saùng ngaøy hoâm sau hoïtöï ruùt lui khoâng keøn khoâng troâùng. Hoï thì thaàm raèng : “Phöôïng laømoâït Voõ Haäu taùi sinh”.Keùp ñöôïc choïn neáu chæ leo leân ñaøi ñöôïc möôøi hay möôøi laêmphuùt ñaõ ño vaùn thì naøng kieám côù bò ñau buïng hay chuyeän gì ñoùñeå ñuoåi keùp veà. Khoâng cho ôû laïi laøm caùi thöù nhì. Keùp dai phoângtreân nöûa giôø hoaëc moâït giôø thì taïm ñöôïc nhöng neáu caû ñeâm chæchôi ñöôïc vaøi laàn thì cuõng bò haát xuoáng saøn, khoâng ñöôïc nguûchung treân giöôøng vôùi nöõ hoaøng.
 • 152. 152 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhVì vaâïy cho neân chöa coù keùp naøo ñöôïc Phöôïng cho ñieåm cao, khaûdó coù theå tuyeån laøm ñaáng phu quaân. Roài laïi coøn phaûi coù caùi maõngoaøi, coù ñòa vò. Phöôïng khoâng caàn tieàn, naøng coù ñuû tieàn ñeåsoáng moâït cuoäc soáng sung tuùc, gia ñìng naøng giaøu coù ai cuõng bieátdanh. Nhöng moâït nöõ luaâït sö thì ít ra cuõng phaûi laáy moâït ngöôøi coùbaèng ñaïi hoïc, khoâng lyù laáy moâït anh thö kyù queøn.Hoâm nay, Thu heïn Phöôïng ñeán ñeå gaëp anh Taâm, döôïc só anh hoïcuûa naøng. Taâm thì naøng ñaõ coù gaëp, nhôù maøi maïi hình nhö cuõngkhaù ñeïp trai, coù ñeå raâu quai noùn. Sôû dó naøng haùo höùc gaëp Taâm laøvì hoâm tröôùc nghe Lyù Hoa keå laïi raèng trong moâït ñeâm Taâm ñaõchôi naøng vaø chôi caû Thu, vöøa chôi vöøa ñeå cho buù, chôi suoátñeâm, ñaâu cuõng taùm chín laàn gì ñoù, chia ra cho caû Thu laãn Hoa.Phöôïng ñaõ hoûi Hoa :-Theá haén ra maáy laàn? Maøy noùi haén chôi taùm chín laàn coù nghóa laøhaén ñaõ ra trong taùm chín laàn aáy, hay maøy chæ tính nhöõng laàn haénthoïc tay vaøo loàn maøy xong laïi xoay qua thoïc vaøo con nhoû Thu?Lyù Hoa nghó ngôïi vaøi giaây roài noùi :-Tao nhôù, luùc môùi nhaäp cuoäc, tao chôi haén, haén ra moâït laàn. ConThu buù vaø chôi haén ra moâït laàn nöõa laø hai. Kyø dö veà sau haén ñuïcaû tao laãn nhoû Thu moãi ñöùa söôùng ba boán laàn gì ñoù maø haén vaãncöù trô trô khoâng ra. Con cu cuûa haén vaãn coøn cöùng nhu khuùc cuûi.Theá môùi ñaùng noùi chöù haïng taàm thöôøng tao keå cho maøy nghelaøm gì.Phöôïng ngaãm nghó roài nhuùn vai :-Haén laø döôïc só chaéc coù thuoác ngoaïi khoa. Nhöng coù leõ tao cuõngmuoán giao chieán vôùi haén moâït phen. Ñeå tao lieân laïc vôùi nhoû Thu.Lyù Hoa lôø ñi khoâng keå cho Phöôïng nghe chuyeän “aùi tình” giöõaThu vaø Taâm, chuyeän Thu cho Taâm phaù trinh, vaân vaân... Chæ chobieát laø Taâm vaãn ñoâïc thaân, vaø laø anh hoï xa, côõ suùng ñaïi baùc baénchöa tôùi cuûa Thu.
 • 153. 153 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhPhöôïng choïn moâït boä aùo ñaàm thaät ñeïp. Khoâng maëc aùo nòt vuù. Ñeåtrong luùc nhaûy cho Taâm nhìn vaøo boä ngöïc traàn cuûa mình xuyeânqua caùi aùo hôû coå. Coù theá môùi gôïi höùng.“AØ, xem naøo”, Phöôïng söïc nhôù : “Hình nhö nhoû Thu baûo noù seõmôøi Taâm vaø mình ñi moâït party goàm toaøn tuïi ngoaïi quoác laøm ôûhaõng cuûa noù vaø ôû haûng Haøng khoâng khaùc. Chæ coù moâït ít ngöôøibaûn xöù ñöôïc môøi. Vaâïy mình coøn ñôïi gì maø khoâng chôi caùi troøhaáp daãn maø “thænh thoaûng” mình vaãn chôi luùc coøn ñi hoïc?Nghó theá Phöôïng choïn moâït caùi vaùy mini thaät ngaén, vaø queân caùichuyeän maëc sì líp. Phöôïng nhìn vaøo taám göông söûa laïi maùi toùcmoâït laàn choùt roài móm cöôøi :-Treân khoâng maëc aùo loùt döôùi khoâng maëc quaàn loùt. Ha ha ñeâmnay seõ coù khoái anh maét xanh muõi loõ veà ñeán nhaø laø nghó ñeán caùimu cuûa mình roài thuû daâm hoaëc seõ oïc söõa ra trong luùc moâïng tinh.Ñeán döï party cuûa ngöôøi Vieät thì Phöôgn raát ñöùng ñaén, maët laïnhnhö khoái nöôùc ñaù nhöng ñeán choã cuûa boïn ngoaïi quoác, chaúng aibieát naøng laø ai thì Phöôïng seõ chôi nhieàu troø tinh ranh, quyû quaùi.Cho noù vui.Thu ra môû cöûa cho Phöôïng roài noùi luoân :-Tao ñònh ruû moâït keùp nöõa cho maøy. Chæ ñeå nhaûy thoâi. Luùc veàcho haén doït maøy chòu khoâng? khoâng lyù luùc anh Taâm nhaûy vôùitao hay vôùi maøy thì moâït ñöùa ngoài khoâng?Phöôïng gaït ñi :-Party cuûa boïn ngoaïi quoác chaéc chuùng khoâng thích coù nhieàu ñaønoâng Vieät ñaâu. Vaõ laïi tao bieát chaéc laø seõ coù thieáu gì keùp maétxanh muõi loõ noù ñeán môøi tao hay môøi maøy neáu tuïi noù thaáy ñaøn baømaø ngoài moâït mình khi coù nhaïc ñaùnh.-ôø cuõng ñöôïc.Vöøa nhìn thaáy Taâm, Phöôïng coù caûm tình ngay. Naøng baên khoaêntöï hoûi vì sao con Thu cho anh hoï noù chôi xaû laùng nhö theá. Noù
 • 154. 154 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhlieàu thaät. Ñeâm nay mình phaûi kieám caùch ñoäc quyeàn anh chaøngnaøy môùi ñöôïc. Nghó vaäy nhöng Phöôïng chaúng bieát phaûi laøm sao.Caû ba ñi aên xong ñeán choã party.Phaàn lôùn nhöõng ngöôøi hieän dieän ôû nôi ñaây ñeàu laø ngöôøi ngoaïiquoác nhaân vieân cuûa caùc haõng Haøng Khoâng hoaëc caùc haõng baùnxehôi myõ phaåm. Cuõng coù moâït ít ngöôøi Vieät nhöng raát may choPhöôïng laø khoâng coù ngöôøi naøo quen bieát naøng caû.Thu nhöôøng Phöôïng nhaûy tröôùc vôùi Taâm.Phöôïng khoâng oâm Taâm saùt vaøo ngöôøi naøng nhöng cuõng vöùa ñuûcho Taâm lieác xuoáng caùi aùo hôû coå vaø nhaän ra hai goø boàng ñaûocuûa Phöôïng ñöôïc hoaøn toaøn töï do. Khoâng coù aùo nòt vuù. Phöôïnghaát maùi toùc daøi cuûa naøng ra ñaøng sau khoâng ñeå cho toùc chekhoaûng ngöïc traéng ngaàn. Taâm vöøa nhaûy vöøa lieác xuoáng ngöïcPhöôïng. Naøng baám vai Taâm roài noùi :-toái nay em khoâng maëc aùo nòt vuù vì em muoán ñôõ bò goø boù. Thoaûimaùi hôn.Taâm noùi nöûa ñuøa, nöûa thaät:-Nhôø vaâïy maø anh ñöôïc thöôûng thöùc veû ñeïp cuûa boâï ngöïc cuûa em.Phöôïng cöôøi tinh quaùi :-Anh coù muoán bieát em coù maëc thöù gì khaùc hôn laø caùi aùo hôû coå vaøcaùi vaùy mini naøy khoâng ?Taâm cöôøi phuï hoïa :--Neáu anh muoán bieát thì phaûi laøm sao? Ñôïi em noùi cho anh bieáthay anh laøm moâït cuoäc thaùm hieåm.-nhöõng ngöoøi coù oùc maïo hieåm thöôøng hay ñöôïc ñeàn buø. Nhöngem khoâng ñôïi chôø anh laøm cuoäc thaùm hieåm ñaâu. Em noùi cho anhbieát ñaây neø: em khoâng maëc aùo nòt vuù vaø cuõng khoâng maëc quaànloùt nöõa.
 • 155. 155 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Trôøi ñaát! Taâm keâu leân. Caùi vaùy cuûa em ngaén quaù maø em khoângmaëc quaàn loùt, lôõ ra em voâ yù moâït tí seõ coù nhöõng caëp maét toø moøchieáu thaúng vaøo ñaáy. Em lieàu quaù.-Thì cho nhöõng keû toø moø noù ñöôïc chieâm ngöôõng. Cho hoï ñöôïcröûa maét moâït phaùt. Mình chaúng maát maùt gì coøn hoï thì seõ haïnhphuùc laém. Anh naøo may maén ñöôïc nhìn thaáy noù ñeâm nay veà thahoà töôûng töôïng.Noùi xong Phöôïng cöôøi ruùc rích.Heát hai baøi rumba. Taâm ñöa Phöôïng veà choã ngoài vaø chaøng môøiThu ra nhaûy baøi mambo.Taâm keå cho Thu nghe nhöõng gì Phöôïng vöøa tieát loä. Thu cöôøi ruõ,nhìn veà phía choã Phöôïng ñang ngoài :-khoâng bieát noù seõ ñònh giôû troø gì ñaây. Noù laø moâït con quyû. Anhbieát khoâng, luùc coøn hoïc Marie-Curie noù ñaõ cho khoái thaèng contrai nhìn thaáy noù khoâng maëc sì líp nhöng chuû ñích cuûa noù chæñeåcho tuïi con trai nöùng leân maø thoâi. Chaúng thaèng naøo ñuïng ñöôïcvaøo ngöôøi noù caû. Tuïi con trai muoán phaùt ñieân leân vì noù. Thaâït laømoâït con nhoû tinh quaùi. Anh lieäu hoàn. Neâùu noù muoán veà nhaø emñeâm nay thì coù nghóa laø noù coù theå cho anh chôi. Coøn nhö noù ñoøiñi veà thì anh ñöøng coù hy voïng taùn tænh ñeå cho noù ñoåi yù. Noù muoánlaøm chuyeän gì thì cöù laøm,chaúng ai lay chuyeån ñöôïc noù bao giôø.Taâm le löôõi :-Gheâ nhæ. Anh coù gaëp Phöôïng moâït laàn laâu laém roài, hình nhöcuõng taïi moâït party do em ñöa anh ñeán. Hoâm nay môùi gaëp laïi. Ñeåxem ñeâm nay Phöôïng coù veà chung vôùi tuïi mình hay khoâng?Thu nghó : “Con Phöôïng daâm noåi tieáng phaûi coù hai keùp cuøng ñuïnoù moâït ñeâm hoïa may noù môí thoûa maõn. Ñaèng naøy laïi chæ coù moâïtanh Taâm phaûi phuïc vuï caû noù laãn mình thì laøm sao cho xueå.Muoán goïi teân Vöông ñeán maø noù laïi gaït ñi. Ñieäu naøy chaéc laïiphaûi cho anh Taâm uoáng röôïu thuoác nhö hoâm noï.”
 • 156. 156 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNhaïc döùt, ñeøn baät saùng.Veà ñeán choå ngoài Thu thaáy coù moâït keùp troâng cuõng khaù saùng suûañang ñaáu chuyeâïn vôùi Phöôïng. Haén ngoài ôû ñaàu baøn coøn Phöoïngngoài ôû goùc. Keùp ñang lom lom nhìn vaøo ngöïc Phöôïng. Naøng cöùcuùi ñaàu nghieâng ngöôøi ra ñieàu chaêm chuù vaøo caâu chuyeän nhöngThu bieát Phôïng cuùi nhö theá ñeå cho caùi aùo noù caøng hôû theâm phaànôû ngöïc. Dó nhieân laø ñeå cho keùp nhìn vaø theøm roõ daõi.Nghieâng ngöôøi veà phía tröôùc moâït laùt, Phöôïng laïi ñaåy caùi gheánñang ngoài ra xa caùi baøn roâì naøng döïa vaøo gheá, öôõn ngöôøi veà phíasau. Chaân traùi naøng gaùc leân ñuøi chaân phaûi theo kieåu baét chaânchöõ nguõ. Caùi vaùy mini keùo leân khoûi ñaàu goái moâït khoaûng xa.Thu thaáy keùp kia ñang nhìn vaøo ngöïc boãng rôøi muïc tieâu. Ñi töøngöïc xuoáng ñuøi. Caëp ñuøi cuûa Phöôïng vöøa daøi, vöøa troøn laú. Naøngkhoâng theøm mang vôù.Tuy nhieân theo caùi theá ngoài cuûa Phöôïng thì keùp noï chæ ñöôïcchieâm ngöôõng caëp ñuøi naøng maø thoâi. Khoâng theå nhìn vaøo giöõahai ñuøi. Phöoïng vaø keùp noï chæ ngoài ñaáu chuyeän khoâng nhaûy.Moâït laùt phöôïng laáy ví moùc ra caùi löôïc nhoû. Naøng vöøa noùichuyeâïn vöøa chaûy ñaàu. Baâùt chôït naøng ñaùnh rôi caùi löôïc xuoángñaát.Phöôïng kheõ baûo keùp môùi quen :-Anh cuùi xuoáng nhaët dum toâi caùi löôïc.Keùp cuùi xuoáng. Caùi löôïc naèm ôû döôùi saøn nhaø giöõa hai chaânPhöôïng. Keùp boû gheá, ngoài choàm hoåm döôùi saøn ñeå löôïm caùi löôïc.Maét anh ta chieáu thaúng vaøo giöõa hai ñuøi Phöôïng, luùc aùây ñaõ môûra. Ñoâi maét keùp môû to ra nhhö maét oác nhoài. Caùi mu cuûa Phöôïngvôùi môù loâng ñen chæ caùch maët anh ta chöøng nöûa thöôùc. Anh tañöa ta quôø quaïng ñeå nhaët caùi löôïc. Nhöng löôïm maõi khoâng ñöôïcvì maét anh ta coøn baän nhìn vaøo mu cuûa Phöôïng ñaâu coù bieát caùilöôïc noù naèm ôû ñaâu.
 • 157. 157 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhPhöôïng hoûi kheõ :-Anh coù tìm thaáy caøi löôïc khoâng? Raùng nhìn quanh xem, chaéc noùcuõng chæ naèm loanh quanh ôû choã anh ñang ngoài. Kyù thaät caùi löôïcnaèm ngay ñoù giöõa hai chaân Phöôïng laøm gì Phöôïng khoâng thaáy.Khoâng theå keùo daøi maõi söï tìm kieám, keùp ñaønh nhaët caùi löôïcñöùng leân ñöa cho Phöôïng vaø ngoài xuoáng gheá.Phöôïng lieác xuoáng choã ñaùy quaàn anh ta. Noù ñaõ noåi haèn leân. Vaûiquaâøn noåi u leân quaù roõ reät khoâng theå che daáu ñöôïc ai.Thu ngoài beân caïnh Phöôïng ñaõ chöùng kieán töø ñaàu ñeán ñuoâi. Naøngche mieäng cöôøi. Keùp ñaõ nöùng leân roài. Chæ vì ñaõ nhìn thaáy caùi mucuûa nhoû Phöôïng.Giöõa luùc aáy thì nhaïc troãi leân. Ñieäu Boston. Phöôïng keùo ta keùp.-Ñi ra nhaûy vôùi toâi baûn naøy.Chaøng kia muoán ñöùng leân nhöng khoâng daùm ñöùng. Phöôïng laïigiuïc:-Neáu anh khoâng nhaûy baûn naøy vôøi toâi, qua nhöõng baûn sau toâi seõnhaûy vôùi ngöoøi khaùc.Vaø Phöôïng loâi keùp ñöùng daäy, naøng raát nghieâm chænh. Veû maëtlaïnh luøng nhö daân Aêngleâ.Keùp ñaønh phaûi ñöùng daäy, caùi ñaùy quaàn noåi leân moâït cuïc troâng raátbuoàn cöôøi. Dò hôïm. Keùp aáp uùng, xin caùo loãi, roài quay löng ñinhanh veà phía toilet.Phöôïng ngoài xuoáng cöôøi ruõ röôïi, saëc suïa. Naøng phaûi uùp maëtxuoáng baøn ñeå cöôì.Thu noùi :-Con quyû. Maøy aùc laém. Cheùm cheát teân kia cuõng vaøo toilet ñeå thuûdaâm. Cho noù xìu xuoáng. Chöù chaû leõ ñi lom khom.Taâm cuõng ñöôïc Thu noùi cho bieát söï gì ñaõ xaûy ra. Chaøng cöôøingaët ngheõo.
 • 158. 158 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhPhöôïng keùo Taâm ra saøn nhaûy. Sau baøi Boston vaø Valse, bannhaïc ñang chôi moâït baøi Tango raát muøi. Baøi Tango Blue (TheBlue Tango). Phöôïng oâm Taâm saùt vaøo ngöôøi. Naøng keùo Taâm ñinhöõng böôùc daøi, thaâït daøi. Chaân Phöôïng nhaûy thaâït deûo. Nhaûyñöôïc maáy phuùt thì Taâm baét ñaàu thaáy ngöôøi noùng ran. Thì ra vìmu cuûa Phöôïng coï coï vaøo ñaùy quaàn chaøng neân con cu cuûa Taâmñang töï ngoùc daâïy.Phöôïng oâmsaùt Taâm hôn nöõa. Baây giôø cu Taâm ñaõ cöông haún leân.Chaøng voäi ñaåy Phöôïng ra xa. Naøng laïi xaùp laïi oâm chaët nhö cuõ.Hai tay Taâm noùng böøng.Phöôïng kheõ noùi :-Em ñeå yù ban nhaïc naøy chôi xong hai baøi Tango laø ñaùnh sangSlow. Cuõng hai baøi.Roài naøng ngöôùc leân tinh quaùi :-Ñeán giöõa baøi Slow thöù nhì, mình seõ veà baøn. Anh khoûi caàn chotay vaøo tuùi quaàn. Vì ñeøn coøn taét. Vaø anh cuõng khoâng caàn phaûixin loãi em. Ñoù laø taïi em muoán thöû xem anh coù nhaïy khoâng? vaäythoâi. Ñeâm nay em veà nhaø nhoû Thu. Anh coù cuøng veà khoâng?Taâm baám löng Phöôïng :-Em quaùi aùc. Töø giôø ñeán lkuùc aên party chaéc seõ coøn nhieàu keùp ñilom khom vaøo toilet, vì em.Phöoïng cöôøi khanh khaùch.Chöa döùt baûn Slow, Phöôïng ñaõ keùo Taâm veà choã, naøng noùi :-Ñeå lôõ tuïi noù baät ñweøn saùng leân thì nguy cho anh.Taâm ñi saùt sau löng Phöôïng.Thu nhìn chaêm chuù vaøo choã ñaùy quaàn cuûa Taâm. Chaøng vöøa ngoàixuoáng, naøng cöôøi ngaát :-Teù ra anh cuõng laø moâït naïn nhaân cuûa con quyû naøy.Phöôïng ñöùng daäy, noùi ñeå naøng ñi loøng voøng thaêm daân cho bieáttình hình.
 • 159. 159 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhD0eán moâït goùc naøng ñeå yù nôi ñaây keâ toaøn loaïi gheá salon thaâïtthaáp, thaät eâm neân naøng laån quaån ôû nôi ñoù tìm moâït caùi gheá troáng.Coù moâït caùi. Phöôïng vchieám ngay, chaúng caàn bieát noù coù chuû haykhoâng. chieâùc gheá Phöôïng ngoài höôùng xeùo veà maáy caùi gheá khaùc,cuõng thuoäc loaïi gheá luøn. Khu naøy khoâng coù keâ baøn. Chæ coù moâïtbaøn ñaët saùt goùc nhaø, duøng ñeå cho moïi ngöôøi ñaët ly cuûa hoï treânaáy khi ra nhaûy. Coù ba oâng maét xanh muõi loõ vaø hai coâ ñaàm ngoàitreân maáy caùi gheá xeùo choâõ Phöôïng ngoài.Nhaïc troãi leân. Hai oâng môøi hai coâ ñaàm ra saøn nhaûy. Coøn laïi moâïtñaáng, chöøng ngoaøi 30 tuoãi.Phöôïng luïc ví tìm goùi thuoác laù vaø caùi queït maùy. Chaâm moâït ñieáuthuoác, naøng vöøa huùt vöøa giaû vôø nghe nhaïc vaø nhìn thieân haïnhaûy. Ñang xeáp laïi ñuøi naøng boãng giaïng ra, vaø ngöûa ngöôøi veàphía tröôùc, caùi vaùy mini hôû ra giöõa hai ñuøi.Chaøng kia ñang ngoài moâït mình thaáy kieåu hôù heânh cuûa Phöôïngthì giaû vôø meät, ngaû ngöôøi treân caùi gheá döïa ñaàu vaøo choã töïa löng.Anh ta höôùng veà phía Phöôïng nhìn thaúng vaøo caùi vaùy môû roâïng.Caùi mu cuûa ngöôøi ñeïp sao maø thaáy roõ theá naøy. Naøng naøy khoângmaëc quaàn loùt, laïi ngoài hôù heânh, nhìn ñaõ quaù. Chaøng ta khoângcoøn d0eå yù gì ñeán söï vieäc xung quanh.nhaïc ñaùnh maêc nhaïc.Thieân haï nhaûy maëc xaùc thieân haï, baây giôø theá giôùi chæ thu heïp ôûcaùi mu coù loâng ñen ñen.Nhaïc ñaõ döùt baûn. Moïi ngöôøi luïc ñuïc trôû veà choã. Chaøng 35 vaãncoøn chieáu töôùng thaúng vaøo giöõa hai ñuøi Phöôïng, mieäng chaøng tahaù hoác.Boãng, boáp, moâït caùi taùt naûy löûa xaùng vaøo giöõa maët anh ta. Khichaøng ta ngöôùc leân thì moâït trong hai coâ ñaàm ñaõ ñöùng tröôùc maët.Anh kia oâm maët gaét :-Sao töï nhieân ñaùnh tao vaäy?
 • 160. 160 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Tao ñaùnh maøy laø vì maøy thaáy con kia ngoài ñeå loàn ra maøy anhìnkhoâng chôùp maét. Tao vaøo ñaây ngoài maø maøy chaúng ñeå yù gì caû.Cöù nhìn maõi caùi loàn ñaèng kia. Laùt nöõa veà nhaø bieát tay tao.Caû boïn cöôøi oà leân. Phöôïng thaûn nhieân ñöùng daäy ñi choã khaùc,vöøa ñi naøng vöøa cöôøi. Ñeå ñi loanh quanh tìm theâm moâït naïn nhaânnöõa cho vui.Phöôïng khoâng tìm ra moâït chaøng naøo ñeå tieáp tuïc troø ñuøa neânñaønh phaûi trôû veà choã Thu vaø Taâm ngoài.Boãng moâït hoài troáng noåi leân töø phía ban nhaïc roïài moâït hoaït naùovieân ra ñöùng tröôùc micro yeâu caàu moïi ngöôøi im laëng, ñoaïn anhta cho bieát ban toå chöùc coù môøi ñöôïc moâït vuõ nöõ htoaùt y, ñaàmchaùnh hieäu töø Pari môùi sang. Coâ ñaàm naøy sang ñaây ñeå ñi bieåudieãn taïi vaøi nôi cho caùc quan to xem, saün dòp caùc oâng Taây chuûnhaø haøng môøi naøng ñeán giuùp vui ôû ñaây.Nghe noùi coù bieåu dieãn, moïi ngöôøi hoan hoâ nhieät lieâït. Taát caû ñeønñeàu taét. Tröø moâït ngoïn ñeøn spotlight chieáu xuoáng saøn nhaûy. Coâvuõ nöõ xuaát hieâïn giöõa moâït traøng voã tay, huyùt saùo. Ban nhaïc ñaùnhbaûn Boston. Coâ vuõ nöõ vöøa muùa vöøa ñi voøng voøng quanh saønnhaûy.Nhaïc ñaùnh qua baøi thöù nhì thì coâ vuõ nöõ chæ coøn caùi nòt vuù ôû phaøàntreân. Phía döôùi vaãn coøn nguyeân veïn, chöa coù moùn naøo ñöôïc côûira. Khi naøng côûi caùi xu chieâng, caàm noù quay quay treân tay thìtieáng hoan hoâ noåi leân aøo aøo.Ñeán löôït caùi vaùy. Sao caùi vaùy laø moâït caùi quaàn loùt coù veû hôi daøy,chaúng co g2i thaáy aån hieän beân trong. Quqaàn loùt laïi hôi lôùn, kieåuquaàn loùt maâùy baø ñaàm giaø, coå huû. Khi naøng vuõ nöõ ñeå hai tay leâncaùi daây thun cuûa chieác quaàn loùt, tieáng coå voõ laïi vang leân. Moïingöôøi chôø xem loâng ôû döôí coù vaøng kheø gioáng nhö maøu toùc cuûanaøng khoâng. chieác quaàn töø töø tuoät xuoáng. Oâ kìa, laïi coù caùi quaànloùt thöù hai.
 • 161. 161 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThieân haï nhao nhao, cöôøi saèng saëc. Nhaát laø caùc coâ ñaàm phuï dieãntrong soá khaùn giaû cöôøi to hôn maáy ñaùm nam nhi.Coù tieáng la :-Sao maø maëc nhieàu sì líp theá. Noùng cheát.-ôû ñaây trôøi noùng sao maø baøy ñaët maëc hai quaàn loùt chi vaäy cho noùtheâm raéc roái söï ñôøi.Naøng vuõ nöõ chæ cöôøi cöôøi. Laïi muùa, laïi ñi voøng voøng. Moâït hoàitroáng troãi leân. Naøng ñöa tay tuoät caùi sì líp.-OÀ. Moi ngöôøi la leân.Beân trong khoâng phaûi laø sì líp nöõa, nhöng laø moâït mieáng vaûi, nhoûhôn baøn tay chæ che ñöôïc moâït tí xíu. Mieáng vaûi ñöôïc buoâïc baènggiaây, quanh caùi löng thon. Loâng maøu vaøng, chóa ra hai beân haùng.Tieáng huyùt saùo, la où noåi leân.-khoâng cho xem heát aø? Nhö vaäy ñaâu phaûi laø 100 phaàn traêm.Coâ vuõ nöõ chæ cöôøi. Laïi muùa. Roài baát thình lình naøng ngöøng laïitröôùc maët moâït oâng coù ñeo kính ngoài saùt pit. Naøng nheï nhaøng gôõcaëp kính cuûa oâng kia, xong naøng baûo:-oâng côûi giuøm em caùi naøy ñi.Vaø naøng chìa ñoâi moâng troøn tròa ngay vaoø muõi oâng noï :-maát kính roài, oâng coù thaáy ñöôøng ñeå côûi sì líp cuûa em khoâng?Tieáng voã tay noåi leân nhö phaùo. Moïi ngöôøi cöôøi oà oà. Oâng kia vôùitay xoa xoa caäp moâng cuûa naøng vuõ nöõ.-Aáy cheát. Côûi thoâi chöù, sao laïi xoa.Naøng chöa noùi döùt lôøi thì oâng noï ñaõ tuoät caùi maûnh vaûi to baèngbaøn tay ra.Loâng laù vaøng nhö sôïi tô taèm.Tieáng voã tay raøo raøo. Nhieàu tieáng khen noåi leân :-Ñeïp laém. Treân, döôùi cuøng moâït maøu, vaäy laø chính hieäu toùc vaøngchöù khoâng phaûi nhuoäm.
 • 162. 162 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhAùnh ñeøn spotlight taét phuït. Tieáng troáng noåi leân. Khi ñeøn baätsaùng thì naøng vuõ nöõ bieán maát.Maáy coâ ñaàm lao nhao :-böõa nay caùc oâng ñöôïc moät böõa röûa maét ngon laønh nheù.Treân ñöôøng ñi tìm thöùc aên khuya. Thu khen coâ vuõ nöõ. Taâmkhoâng pheâ bình nhöng Phöôïng baûo :-Cuõng chöa thaáy gì laø hay laém. Hoâm naøo toå chöùc party thaät thaânmaät ta seõ bieàu dieãn cho caùc ngöôi xem. Aùc hôn nhieàu.Thu treà moâi.-Ñoá maøy daùm. Chæ ñöôïc caùi noùi höôu. Maø maøy hoïc moân thoaùt yvuõ hoài naøo maø daùm seõ bieåu dieãn hay hôn con ñaàm luùc naõy.Phöôïng veânh maët :-Tao töï luyeän ñaáy caàn gì phaûi hoïc ai. Tao xem muùa thoaùt y ôûbeân Phaùp, beân Nhaâït nhieàu laàn roài.Phöôïng ñeà nghò ñi veà höôùng chôï Cuõ ñeå aên mì hoaëc chaùo caù,nhöngThu baûo ñi aên ôû maáy tieäm taøu khoâng vui.Taâm hoûi :-Theá em ñònh ñi ñaâu?-Ñeán ñöôøng Phan Ñình Phuøng.Nôi ñoù coù moâït baø baùn baùnh cuoánnoùng ngon laém, laïi coù baùnh toâm, mieáng löôn, cheø ñöôøng xoâi voø.Nhöng ngoaøi maáy moùn aáy caùi thuù vui chính, khi ngoài aên ôû ñoùvaøo luùc khuya laø ñöôïc nghe giôùi aên chôi baøn taùn veà nhöõngchuyeän aí tính laâm li bi ñaùt hoaëc meâ ly ruøng rôïn, ñaõ vaø ñang xaûyra taïi Saøigoøn naøy ñaây.Phöôïng toû veû khoâng tin :-Maøy ñi aên ôû Phan Ñình Phuøng thöôøng xuyeân, chaéc maøy coù nghenhöõng vuï aùi tình gaây caán. Vaäy maøy keå tao nghe thöû. Ví duï nhö:-Ví duï nhö chuyeän moâït nam ca só noåi danh ñaõ coù nhieàu ñôøi vôïvöøa môùi boû vôï ñeå caëp moâït nöõ ca só cuõng noåi danh. Nhöngchuyeän ñaùng keå laø nam ca só naøy ñang ñöôïc vôï moâït baùc só noåi
 • 163. 163 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhdanh meâ nhö ñieáu ñoå. Baø ta cho chaøng ca só aáy khaù nhieàu baïc,qua maët oâng choàng giaø vuø vuø.-Coøn gì nöõa?-Chuyeän moâït baø chuû nhaø haøng lôùn, khaùch aên ñoâng nöôøm nöôïp,tính giaù caét coå. Baø nay meâ keùp taøu ñoùng phim beân Hoàng Koângneân bay qua beân aáy nhôø moái laùi ñieàu ñình xin chi cho keùp taøu coùgheû caû traêm xaáp tieàn ñoâ la Hoàng Koâng, maøy nghe cho kyõ, ñoâ lachöù khoâng phaûi giaáy baïc do ngaân haøng Ñoâng Döông phaùt haønhnghe.-Chi naëng vaâïy ñeå laøm gì?-Coøn ñeå laøm gì nöõa! Ñeå cho thaèng Taøu kia noù ñuï.-theá thaèng Taøu coù gheû aáy traû lôøi ra sao?-Noù töø choái. Baûo raèng : giaø quaù, nhìn khoâng thaáy nöùng, khoângleân noåi. Nhieàu tieàn thì nhieàu tieàn, khoâng leân noåi laøm sao chôi?Haø, caùi laày khoâng ñöôïc lôù!Thu noùi ñeán ñaây thì Taâm ñaõ ñaäu xe ôû heûm Phan Ñình Phuøng.Haøng quaùn xaâïp xeâï. Luøi xuøi nhöng khaùch aên ngoài chaâït caû maáyquaùn. Phöôïng khen baùnh cuoán noùngngon döõ. Roài mieáng löôn aêncuõng khoaùi khaåu. Sau cuøng laø muïc xoâi voø cheø ñöôøng ngon aùc.Baø baùn cheø boán coâ gaùi xinh thaät laø xinh .Coâ naøy hay mua veù soábaûo raèng :“ Coù giaøo coù laáy choàng noù môùi neå .”Trong khi as8naøng uoáng coøn ñöôïc nghe thöïc khaùch keå nhieàuchuyeän ñoäng trôøi .Treân ñuôøng veà Building Cöûu Long , Phöôïng noùi :-Baây giôø tao tin maøy roài , daân aên khuya ôû ñaây neáu khoâng laømcave , ngheä só thì cuõng laø daân meâ nhaûy ñaàm coù chuyeän gì maø laïikhoâng bieât .Hoï trao ñoåi tin töùc vôùi nhau Y nhö maáy oâng nghieänthuoác phieän naèm trong tieäm ,nhöng bieát heát moïi söï saûy ra ôûngoaøi .
 • 164. 164 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình -Taâm cöôøi heà heà . Chöa bieát chöøng caùi vuï khoâng maëc caùi xuùchieân , xì lieâùp roài cho keùp laï nhìn ñeå keùp nöùng leân , chôi cho vui nhöng ñinhaûy ñaàm cuõng seõ keå cho nhau nghe vaøo ngaøy mai......... Phöôïng cöôøi ruõ . Thu noùi :  Vaäy tao phaûi ñaït cho maøy caùi bí danh laø “ Nöõ hoaøng sans sì sans suù “ Chòu chöa  Phöôïng phaùt vaøo vai Thu moâït caùi ñoâïp :  - Ñoà quyû . Coi chöøng tao seõ traû thuø caùi vuï maøy ñaït bí danh cho tao ...Chaúng haïn tao seõ ....  - May seõ laøm sao noùi nghe thöû .  - Chaúng haïn tao seõ cuoãm maâùt anh Taâm cuûa maøy ....  - Taâm la leân:  - EÂ ,EÂ caùi gì Laïi dính toâi vaøo ñoù . Xin cho toâi hai chöõ bình yeân .  Hoï veà ñeán nhaø thì ñaõ hôn hai giôø saùng .  Vöøa côõi quaàn aùo . thu vöøa duï doã Taâm ;  Anh taâm , anh coù meät khoâng ?Laøm moät ly röôïu thuoác nheù . Anh seõ thaùây khoeû ngay . taâm chaû ñeå yù gì tôùi röôïu thuoác , chaøng gaät ñaàu : -ÖØ , uoáng thì uoáng coù saâm cao ly trong ñoù khoâng ? -Coù , loaïi hoàng saâm thöù thieät töø Ñaïi haøn daân Quoác ñem sang , khoâng phaûi laø cuûa giaû do maáy oâng Taøu Chôï Lôùn cheâù ra . Thu roùt moät ly lôùn . Taâm uoáng caïn trong choùâc laùt . Thu cöôøi thaàm, ñeâm nay thì nhaø ngöôi tha hoà phuïc vuò hai ñöùa naøy . Uoù6ng heát caùi ly lôùn theá kia thì phaûi ñuï ñeán 10 giôø saùng ñeán mai môùi ra . Thu baûo Phöôïng :
 • 165. 165 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình -Tao vôùi anh Taâm ñuï nhau töø laâu , chaúng caàn phaûi e leä , ruït reø gì nöõa . Böõa tröôùc con Hoa tôùi ñaây anh Taâm phuïc vuï caû tao laãn noù , Vaäy maøy coù muoán nhaäp cuoäc khoâng ? Maéc côõ thì nghó ngoaøi gheá sofa ñaây ñeå tao vaø Taâm vaøo buoàng . coøn muoán nhaäp cuoäc thì côûi phaêng quaàn aùo caû ñi .sabns sì Sanssuù caøng ñôõ khoûi maát thì giôø .Taâm ñi vaøo buoàng nguû .Thu noùi voïng ra :Anh taâm thoaùt y ra nheù . Saúng saøng ñeå haønh ñoäng . Ñeâm saép taønroài ,.Ta phaûi ñua nöôùc ruùt môùi xong .Phöôïng vöøa côûi quaán aùo xong vöøa hoûi :Chôi tay ba aø ?-Chöù sao , hay laø maøy maéc côõ ? Thì thoâi vaäy, naèm ngoaøi maø nguûñi cho ñöôïc vieâïc.Phöôïng treà moâi :-Tao maø sôï aø. Chæ sôï tao daønh heát phaàn cuûa maøy roài maøy seõ töùchoâïc maùu maø cheát hay phaùt ñieân leân ñaáy thoâi em aï!Thu ñaõ côûi xong quaàn aùo. Phöôïng nhìn Thu traàn truoàng buoätmieäng khen :-Maøy vaãn ñeïp nhö ngaøy coøn ñi hoïc. Hay laém.-Tao luùc naøo maø chaû ñeïp. Hoâm nay ñeïp hôn ngaøy hoâm qua.Ngaøy mai ñeïp hôn hoâm nay. Aø, baây giôø chæ coù moãi moät mìnhanh Taâm, moâït keùp hai ñaøo vaäy maøy daønh phaàn ñöôïc ñuï hay buùngay luùc nhaäp cuoäc. Thoâi hay laø oaún tuø tì. Ñöùa naøo thaéng seõ ñuï.Ñöùa kia ñöôïc buù.Hai naøng vöøa oaún tuø tì vöøa caõi nhau.Taâm hoûi voïng ra :-Chuyeän gì maø hai coâ vui theá.
 • 166. 166 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-AØ tuïi naøy oaún tuø tì chia phaàn. Seõ xaâu xeù anh ra laøm muoân maûnhñaáy. Chuaån bò tinh thaàn ñi laø vöøa.Taâm cuõng ñaõ côûi heát aùo quaàn. Chaøng naèm daøi treân giöôøng, caûmthaáy raïo röïc thaâït söï. Chaát daâm-döông-hoaéc coù taùc duïng thaät söï.Cu chaøng ñaõ hôi ngoãng leân. Aáy laø, chöa nhìn thaáy hai ngöôøi ñeïphoaøn toaøn traàn truoàng ñang caõi nhau ôû ngoaøi phoøng khaùch.Vöøa nhìn thaáy Phöôïng hoaøn toaøn traàn truoàng töø ngoaøi böôùc vaøoTaâm ñaõ khen :-Phöôïng coù thaân hình ñeïp laém.Phöôïng veû haõnh dieâïn vì ñöôïc khen. Naøng coù thaân hình ñeïp thaâït.Löng ong, chaân thuoäc loaïi “tröôøng tuùc baát chi lao”, ñoâi vuù caêngcöùng nhö hai traùi böôûi nhoû. Loâng mu hôi raäm nhöng ñaõ ñöôïc tæacaét. Mu naøng cao, maùi toùc daøi ñeå xoõa moâït beân vai.Hai naøng ñaõ böôùc leân giöôøng. Thu la leân :-Anh khen noù ñeïp, theá coøn em xaáu nhö ma muùt phaûi khoâng? chæñöïôïc caùi môùi nôùi cuõ. Ñöøng choïc em noåi giaâïn em cho de ngaybaây giôø ñoù nghe. Lieäu hoàn anh ñaáy.Taâm laøm boâï sôï seät :-Thoâi thoâi anh khen em suoát bao nhieâu naêm roài. Giôø coù baïn emthì nhöôøng cho coâ aáy moâït tieáng coù sao ñaâu.Thu noùi :-Chieáu theo keát quaû cuûa vuï oaún tuø tì thì Phöôïng noù ñöôïc anh ñuïcoøn em seõ ñöôïc buù. Aâ leâ haáp! Saün saøng chöa.Phöôïng nhìn con cu cuûa Taâm :-Ñeå tao buù cho anh aáy leân ñaõ maøy. Cu chöa cöùng haún laøm saoñuï? Phöôïng nhaøo xuoáng caàm con cu Taâm ñöa ngay vaøo mieäng.Ñaõ maáy tuaàn nay naøng thieáu vaéng ñaøn oâng. Naøng buù moâït caùchngon laønh, maét nhìn thaúng vaøo maét Taâm.Phöôïng chæ buù coù maáy phuùt laø cu Taâm ñaõ cöông cöùng. Naøng baûoThu :
 • 167. 167 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Baây giôø tao leo leân ñuï, coøn maøy ngoài ñöa loàn cho aûnh buù, ñoàngyù chöù.Noùi xong khoâng ñôïi Thu traû lôøi naøng ngoài leân ngöôøi Taâm. Caàmñaàu cu queùt nheï vaøo caí moàng ñoác. Tuy raèng töï tay naøng choñaâu cu chaïm vaøo moàng ñoác nhöng naøng cuõng giaâït naåy mình vìsöï coï saùt. Chæ môùi chaïm sô maø ñaõ coù caûm giaùc maïnh.Coï nheï roâøi phöôïng chaø xaùt haún ñaàu cu vaøo cho löôùt töø moàng ñoácxuoáng hai meùp roài cöûa mình. Naøng ngoaùy ngoaùy ñaàu cu nôi cöûamình. Nöôùc nhôøn chaûy ra leânh laùng. Naøng coï maïnh leân, vöøangoaùy vöøa hít haø, hôi thôû trôû neân gaáp ruùt.Phöôïng reân nho nhoû :-Söôùng quaù. Cu cöùng quaù. Ñaõ quaù.Roài naøng aán vaøo, roài nhaán xuoáng moâït caùi thaâït maïnh. Phoïp, concu ñaõ vaøo taâïn trong aâm ñaïo. Laïi coù tieáng Phöôïng la leân :-Thu ôi loàn tao ñôùp heát con cu cuûa aûnh roài. Tao laùây heát phaàn cuûamaøy roài tieác khoâng?thu traû lôøi :-Cho maøy con cu ñaïáy. Tao coùc caàn. Tao coù caùi mieäng cuûa aûnhcuõng ñuû chaùn. Tao thích ñöôïc buù hôn ñöôïc ñuï. Buù coù theå keùo daøisuoát ñeâm chöù ñuï thì chæ chöøng moâït giôø laø nhieàu. Xem ai hôn ai.Thu ñang ngoài treân maët Taâm. Chuyeän naøy naøng ñaõ laøm raátnhieàu laàn. Naøng nghó raèng Taâm phaûi chòu ñöïng söï hanh haï cuûanaøng. coù nhö vaäy Taâm môùi chöùng toû raèng anh ta yeâu naøng. coøntình yeâu cuûa naøng ñoái vôùi Taâm, naøng ñaõ chöùng toû qua söï vieâïcnaøng ñaõ cho chaøng caùi maøng trinh, cho caû cuoâïc ñôøi con gaùi trongkhi caû hai ñeàu bieát raèng hoï seõ khoâng theå laáy nhau.Hai tay naøng banh hai meùp aâm hoä ñeå löôõi Taâm coù theå löôùt treâncaùi moàng ñoác. Taâm bieát Thu raát thích ñöôïc liweám vaø buù caùimoàng ñoác, ñoâi khi chaøng phaûi buù ñeùân caû giôø ñoàng hoà. Moãi khi
 • 168. 168 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình“ra” Thu baét Taâm phaûi lieám saïch chaát nhôøn vaø khí cuûa naøng. roàinaøng naèm xuoáng nghæ chöøng möôøi phuùt laïi leo leân baét buù nöõa.Kieåu 69 laø kieåu Thu meâ nhaát vì theo naøng, trong luùc ñöôïc buù loànlaïi coù moâït con cu cöùng thaâït laø cöùng ñeå ngaäm trong mieäng thì ñaõlaém, khoaùi laém. Ñoái vôùi naøng tinh khí laø moâït thöù quyù, raát boåbeùo, khi buù cu phaûi nuoát heát tinh khí khi noù baén ra coøn moâït gioïtcuõng neân lieám saïch.Thu baûo naøng coù ñoïc vaøi quyeån saùch veà y hoïc. Taùc giaû cuûanhöõng quyeån saùch aáy quaû quyeát raèng khi ngöôøi ñaøn baø buù vaønuoát tinh khí chaát aáy seõ giuùp cho naøng coù nhieàu söùc khoûe, da deûhoàng haøo. Ñieàu ñaùng keå laø coâ naøo khoâng coù vuù, chòu khoù nuoáttinh khí trong moâït thôøi gian vuù trôû neân caêng phoàng, ngöïc nôûnang. Raát nhieàu phuï nöõ ñaõ thí nghieâïm vaø hoï baûo ñuùng nhö vaâïy :nuoát tinh khí ñaøn oâng seõ laøm vuù lôùn ra, saên chaéc. Khoâng caànphaûi uoáng thuoác gì caû. Neáu coù thôøi giôø taâ5p theå duïc caøng toát.Theo taùc giaû cuûa quyeån saùch aáy thì moâït soá phuï nöõ ñaõ aùp duïngphöông thöùc naøy vaø hoï nhaän thaáy coù söï hieâïu nghieäm. Nhöõngngöôøi naøy, tröôùc khi aùp duïng phöông phaùp nuoá tinh khí ñaõ uoánghaøng chuïc loaïi thuoác nhöng chaúng gaët haùi ñöôïc keát quaû naøo.Hieän giôø Thu ñang ñöôïc Taâm lieám vaø buø, naøng reân leân vì söôùng,nhöng ñaùng tieác laø cu cuûa Taâm ñaõ bò Phöôïng chieám maát roài.Taâm ñaõ quen vôùi caùi aâm hoä cuûa Thu. Tuy vaâïy, ñoâi khi chaøngcuõng caûm thaáy söôùng luùc buù Thu. Duø sao moãi laàn nhìn thaáy Thulôø ñôø ñoâi maét, reân höø höø vì ñöôïc chaøng lieám. Taâm nhö ñöôïc chiaseõ vôùi Thu khoaùi laïc maø naøng ñang thuï höôûng.Taâm ñaõ rôøi caùi moàng ñoác. Chaøng ra daáu cho Thu ñeå naøng ñaëtcöûa mình ngay löôõi chaøng. Taâm ñuùt löôõi vaøo quaâïy quaâïy, cöûamình cuûa Thu nhoø xíu. Noù khoâng môû roâïng ra tí naøo töø ngaøy naøngbò Taâm phaù trinh, maëc duø noù ñaõ ñoùn tieáp nhieàu döông vaâït. Daâm
 • 169. 169 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhthuûy töø aâm ñaïo öùa ra khaù nhieàu, Taâm caøng lieám daâm thuûy caøngöùa ra nhieàu hôn. Chaøng ñöa löôõi vaøo saâu trong aâm ñaïo.Thu khoâng coøn töï chuû ñöôïc nöõa. Naøng laûm nhaûm :-Ñuùt löôõi voâ saâu nöõa ñi, saâu nöõa ö ö ... em cho anh caùi loàn emñaáy. Anh aên noù ñi, aên ñi ... oái oái ... em söôùng quaù.Thu ruøng mình xuaát tinh roài reân to vì ñaõ ñaït ñöôïc khoaùi laïc toätñænh. Muõi cuûa Taâm ñaõ bò mu cuûa Thu uùp haún leân. Nöôùc nhôøn vaøchaát khí seàn seät chaûy ra dính ñaày soâùng muõi. Taâm muoán ngaït thôû.Chaøng uù ôù nhöng Thu coøn ñang ngaát ngaây vì khoaùi laïc, naøng ñaâuchòu ñöùng leân ñeå giaûi toûa cho Taâm, traùi laïi naøng coøn ñeø saùt caùimu xuoáng hôn nöøa ,vaø chaø saùt caùi mu leân maët Taâm.Naøng vöøa reân vöøa hoûi :-Loàn em coù thôm khoâng? anh aên coù ngon khoâng?Hôi thôû cuûa Thu doàn daâïp. Naøng ruøng mình lieân tieáp, hít haø maáycaùi roài naèm laên qua moâït beân. Giöõa luùc aáy thì Phöông keâu leân :-Anh Taâm ôi. Em ra ñaây neø, em ra ñaây. Oâi cha söôùng... söôùngquaù.Töø luùc naõy giôø Phöôïng vaãn ngoài treân ngöôøi Taâm. Naøng nhoùn haigoùt chaân leân xuoáng ñeå cho cu cuûa Taâm coï saùt vaøo vaùch aâm ñaïovaø naøng choáng hai tay xuoáng giöôøng, nhaáp nhaáp leân xuoáng.Chöøng möôi phuùt thì Phöôïng khôûi söï naéc maïnh. Naøng naêùc y nhöñaøn oâng luùc naèm leân buïng ñaøn baø. Caøng luùc Phöôïng caøng laømnhanh hôn cho tôùi khi naøng keâu leân, baùo hieâïu laø naøng ra. Baâygiôø maët muõi Taâm ñaõ ñöôïc thu giaûi toûa neân Phöôïng choàm leân oâmñaàu Taâm vaø hoân vaøo moâi chaøng. Hai caùi löôõi quyeâïn laáy nhau.Phöôïng ñaõ coù caûm tình vôùi Taâm, coù veû thích chaøng neân naønghoân chaøng say söa, y nhö moâït caëp tình nhaân yeâu nhau tha thieát.Khi buoâng Taâm ra, Phöôïng quay veà phía Thu, naèm caïnh ñoù.-EÂ Thu maøy ra nhieàu khí quaù neân maët muõi anh Taâm dính ñaày khícuûa maøy. Chaéc laø ñoà quyû söôùng gheâ laém.
 • 170. 170 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNaøng laïi quay sang noùi vôùi Taâm :-anh Taâm, anh ñaõ buù loàn noù vaø laøm cho noù söôùng ñeán noãi noùnaèm lim dim ñeå taän höôûng caùi dö aâm kia kìa. Baây giôø em ñi röûaraùy cuøng vôùi anh nghe, anh Taâm. Röûa xong, anh cuõng seõ buù loànem cho em söôùng y nhö nhoû Thu ñaõ ñöoïc anh buù.Noùi ñoaïn naøng keùo Taâm ñöùng daäy vaøo phoøng taém.Thu vaãn naèm lim dim. Ñaõ thaám thaùp gì ñaâu, naøng coøn phaûi ñöôïcñuï, ñöôïc buù nhö theá vaøi ba laàn nöõa thì hoïa may môùi thoûa maõn.Coù ñieàu lo sôï giuøm cho Taâm. Con quyû Phöôïng seõ laøm cho anhaáy cheát maát. Dai quaù. Laàn sau thì khoâng bao giôø cho möôïn boànöõa. Nhaát laø cho moâït con nhoû daâm quaù söùc nhö con Phöôïng. Noùlaø Voõ Haâïu taùi sinh. Coù tieáng nöôùc chaûy vaø tieáng cöôøi giôõn trongphoøng taém.Thu nghe roõ tieáng cuû aPhöôïng :-Anh ñöùng töïa vaøo vaùch töôøng ñi. Nhö theá ñoù. Daïng hai chaân ra.Ñöôïc roài. Baây giôø em quyø xuoáng giöõa hai chaân anh ñeå buù cu cuûaanh. Cu anh cöùng laém, luùc naõy em chöa buù, ñeå xem ...Thu nhoûm daâïy roùn reùn ñeán cöûa phoøng taém loù ñaàu vaøo coi haingöôøi ñang laøm gì.Taâm ñöùng töïa töôøng, chaân xoaïc ra, hai tay chaøng voø toùc Phuôïng.Coøn naøng thì quyø döôùi ñaát, tay naém daùi, tay naém cu cuûa Taâmñöa vaøo mieäng. Chæ maáy phuùt sau naøng nhaû cu ra lieám xuoángphía döôùi hai hoøn daùi. Roài laïi lieám töø töø leân phía treân. Moâït laùtPhöôïng ñöa troïn con cu vaøo mieäng. Naøng haù to moàm ra ñeå coùtheå ngaäm heát con cu. Ñaàu Phöôïng ñöa xuoáng, ñöa leân, moâi naøngbaùm chaët con cu. Laâu laém chaúng thaáy Taâm coù cöû chæ naøo baùohieâïu chaøng saép ra. Buù maõi Phuôïngcuõng thaáy chaùn. Naøng baûoTaâm :-Baây giôø, em vòn tay vaøo caùi boàn röûa maët, choàm ñaàu veà phíatröôùc, ñöùng choång moâng cho anh ñuï töø phiaù sau tôùi.
 • 171. 171 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNoùi xong Phöôïng ñöùng daäy, cuùi ñaàu, hai tay vòn vaøo caùi boàn röûamaët, ñöa caùi moâng naåy veà phía sau.Taâm ñöùng töø phiaù sau. Chaøng caàm con cu queùt doïc caùi khe aâmhoä. Chaøng cho quy ñaàu chaø xaùt caùi moàng ñoác. Phöôïng reân nhonhoû. Moâït luùc sau Taâm ñeå 9daàu cu vaøo ngay caùi loã nhoû xíucuûaPhöôïng roài thoïc maïnh vaøo.Phöôïng nhuûi ñaàu veà phía boàn taém. Naøng höï leân moät tieáng. Taâmkhôûi söï naéc, naéc nheï roài maïnh daàn, maïnh daàn. Phöôïng ñaåy caùiñoâi moâng veà phía sau.Taâm vöøa ruùt ra nheø nheï, vöøa ñaåy vaøo thaâït maïnh. Cöù nhö theá ñeánnöûa giôø ñoàng hoà.Phöoïng höï höï lieân hoài. Chaâïp sau naøng keâu leân :-Em saép ra... oái oái ... em ra ñaây neø, ra ñaây neø anh Taâm. Anh cöùñuï maïnh vaøo ñi. Oâi cha meï ôi, con söôùng quaù. Anh ñuï thaät saâuvaøo loàn em ñi anh Taâm.Taâm vaãn tieáp tuïc ñaåy maïnh. Moãi laàn chaøng naéc Phöôïng laïi reânleân. Naøng ñaõ ñaït söï khoaùi laïc cöïc ñieåm.Qua cônkhoaùi laïc, Phöôïng hôi meät. Naøng ñeà nghò Taâm ruùt ra ñeånaøng taém sô qua moâït chuùt.Taâm ruùt ra. Nöôùc nhôø vaø chaát khí seàn seät baùm quanh cu. Noù trônboùng, nhöng noù vaãn cöùng nhö khuùc goã. Taâm laáy khaên giaáy chuøisaïch. Chaøng ñònh chôø cho Phuôïng taém xong, cuõng vaøo taém ítphuùt. Nhöng Thu ñöùng ôû choã cöûa ñaõ chaïy vaøo. Naøng l6oi Taâm rangoaøi :-Ra ñaây, ra ñay chaøng cuûa em. Anh ñuï con Phöôïng hai laàn roài,baây giôø tôùi phieân em chöù.Naøng naèm ngöûa baøo Taâm naèm giöõa hai ñuøi ñoaïn naøng ñöa haichaân leân trôøi vaø vaùc hai chaân leân vai Taâm. Hai tay naøng naémcaùnh tay cuûa Taâm vaø giuïc :
 • 172. 172 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Nhìn anh ñuï con Phöôïng em nöùng laém roài. Anh ñuùt vaøo ñi vaønaéc cho maïnh. Naéc yeáu em seõ gieát anh cheát ñoù.Taâm ñuùt vaøo nhö lôøi Thu yeâu caàu.Trong tö theá naøy cu cuûa Taâm vaøo thaâït saâu, thaâït saùt.Thu hoûi Taâm :-Anh coù bieát kieåu naøy giôùi bình daân goïi laø gì khoâng?-khoâng. vöøa traû lôøi Taâm vöøa naéc.-Ñaây laø kieåu “vaùc caøy qua nuùi”-Coøn kieåu gì nöõa chæ cho anh laøm tieáp.-Em chæ nhöng maø. .. nhöng ... oâi ... cha anh ñuï em söôùng quaù ...söôùng quaù. Ñöøng ngöøng nghe anh. Ñuï nöõa ñi.Phöôïng ñaõ taém xong. Naøng ñeán caïnh giöôøng vöøa caàm caùi khaênlau cho khoâ ngöôøi vöøa nhìn caëp Taâm Thu ñuï.Thu ruøng mình, ngöôøi run leân baàn baät, naøng ñaõ ñaït ñöôïc khoaùilaïc. Hai tay naøng baáu chaët laáy baép tay Taâm.Phöôïng ngoài xuoáng giöôøng baûo Taâm :-moâït chuùt nöõa thu noù ra heát, xong anh buù em nghe.Thu ñang söôùng nhöng cuõng leân tieáng xen vaøo :-Em caám anh khoâng ñöôïc buù loàn noù. Oái oái ... em ra ñaây, ra ...ra...Thu thôû daøi moâït tieáng roài tieáp theo hôi thôû cuûa naøng ñöùt quaõng.Naøng nhaém maét laïi.Taâm buoâng tay xuoáng. Chaøng naèm xuoáng moâït nöûa ngöôøi ôø treânmoâng vaø ñöøi Thu. Hai chaân Thu vaãn gaùc treân ñoâi vai cuûa Taâm.Chöøng naêm möôøi phuùt sau, Taâm ruùt ra. Chaøng naèm ngöûa treângiöôøng thôû phì phoø.Phöôïng leát ñeán gaàn beân chaøng. Naøng vuoát ve Taâm vaø naém concu cuûa chaøng.
 • 173. 173 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Cu anh vaãn cöùng. Anh xöùng ñaùng ñöôïc em tuyeån vaøo cung. Emñeå yù töø hoài môùi nhaâïp cuoäc tôùi giôø anh vaãn chöa bao giôø xìuxuoáng. Anh coù uoáng thuoác phaûi khoâng?-Töï nhieân noù nhö theá ñaáy chöù. Coù uoáng thuoác gì ñaâu. Nhaèmngaøy. Hay laø taïi thaáy em ñeïp quaù noù khoâng muoán xìu xuoáng vìxìu thì laïi phaûi chôø ít nhaát nöûa tieáng môùi cöùng leân.Phöôïng vöøa xoa ngöïc Taâm vöøa cöôøi hinh hích :-Cu anh noù cuõng bieát em ñeïp cô aø! Baây giôø noù vöøa chui vaøo loàncon nhoû Thu, chaéc noù meâït roài, hay anh ñeå noù nghæ ngôi.Roài naøng ñoåi gioïng, duï doã Taâm :-Em naèm xuoáng cho anh buù nghe? Em vöøa taém xong laïi aên caépnöôùc hoa cuûa con Thu ñeå trong phoøng taém xòt lia lòa vaøo caùi mu,thôm laém. Ñoàngyù khoâng?Taâm gaâït ñaàu. Chaøng muoán chieàu chuoänt Phöoïng vì thaáy Phöoïngñeïp laïi chôi xaû laùng. Taâm raát gheùt maáy naøng trong buïng thì thíchmaø ngoaøi maët cöù giaû vôø e leâï ruït reø.Phöôïng naèm xuoáng. Naøng co hai ñaàu goái leân, banh chaân thaâït xa,Taâm naèm xaáp hai tay vôùi leân boùp boùp hai caùi vuù caêng cöùng cuûaPhöïông. Ñoaïn chaøng cuùi. Phöoïng thoø tay xuoáng, banh hai meùpaâm hoä ra ñeå cho Taâm buù. Naøng vöøa cöôøi vöøa noùi :-Moùn soø naøy vöøa boå vöøa ngon, môøi oâng Tieát ngao Taøo cuûa traãmaên cho taêng söùc khoûe. Taâm cuõng cöôøi chaøng boùp maïnh vuùPhöôïng.-oái, ñau quaù. Cho aên moùn soø loâng öôùp nöôùc hoa maø coøn boùp vuùngöôøi ta ñau ñieáng. Ngaøy mai traãm seõ ra leâïnh cho ñao phuû loâinhaø ngöôøi ra caïo loâng veà toäi khi quaân ñoù nghe. Cho nhaø ngöôisoáng theâm vaøi giôø ñoàng hoà nöõa thoâi.Thu môû maét nhìn sang phía hai ngöôøi.-Em caám anh khoâng ñöôïc buù loàn noù maø anh daùm caõi leänh em aø!Anh sôï con Voõ Haâïu naøy hôn em thaâït sao.
 • 174. 174 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaâm ñaõ cuùi xuoáng. Chaøng vaãn boùp ñoâi vuù vaø baûo Phöông :-Em ñeå anh laøm. Ñöøng banh ra voäi. Ñeà anh nhai nhai caùi mu ñaõroài anh seõ lieùám vaøo phía trong.Phöoõng buoâng hai tay ruùt leân phía treân töï boùp vuù. Taâm caén meùpngoaøi moâït mieáng. Chaøng caén hôi maïnh.Phöoïng keâu leân :-ñöøng caén maïnh quaù ñau em anh. Boä anh ñònh nhai heát caùi loànanh ñeå laáy loøng con Thu ñaáy hay sao?Taâm tieáp tuïc caén nhöng caén thaät nheï. Vöøa roài laø chaøng ñònh ñuøaPhöôïng chôi cho noù vui. Chaøng ngoaïm moâït mieáng nöõa nhai nhaithaâït nheï. Thu naèm keá beân, nhìn chaèm chaèm vaø keâu leân :-Coi boä anh aên ngon döõ. Loàn con nhoû naøy laø loàn laù voâng ñaây.Thieáu gì thòt. Loâng cuõng nhieàu nöõa.Phöoïng cöôøi hinh hích. Naøng ñöa tay xuoáng xoa nheï ñaàu Taâm :-Cöù buù cho ngon laønh. Ñöøng sôï gì con ma ñaàu Thu. Ngayø maitraãm seõ phong cho khanh chöùc teå töôùng. Danh hieäu laø Boùán Luø teåtöôùng, ñöôïc toaøn quyeàn sinh saùt. Neáu con ma ñaàu coøn tieáp tuïc ñedoïa vaø caûn trôû coâng taùc cuûa khanh thì khanh cöù toáng giam noùvaøo nguïc thaát. Ñeå baù taùnh ñöôïc an höôûng thaùi bình, ñeâm ñeâmtrai gaùi ñuï nhau xaû laùng. Coøn khanh thì vaøo cung buù loàn traãmsuoát ñeâm suoát ngaøy. Chuyeän aáy raát thuaän loøng trôøi, khanh ngheroõ chöa.Taâm chaúng ñeå yù gì ñeán söï ñoái ñaùp cuûa hai ngöôøi ñeïp. Chaøng chælo phaän söï. Sau khi caén nheï vaø nhai khaép caùi mu ôû beân ngoaøi.Chaøng banh hai meùp ra lieám hai meùp nhoû ôû beân trong. Chaønglieám suoát caùi khe roài lieám tôùi caùi moàng ñoác. Phöoïng nhaûy voàngleân khi löôõi Taâm chaïm vaøo caùi boâï phaâïn cöïc kyø nhaïy caûm cuûanaøng.Taâm ñaùnh ñaàu löôõi nheø nheï vaøo moàng doác.nheï vaø nhanh roài laïilieám phôùt qua.phöôïng khôûi söï reân ö öû.Naøng ñaõ ngöøng noùi.Taâm
 • 175. 175 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhduøng moâi môùm nheï caùi moàng ñoác,buù choùc choùc.Phöôïng giaät naûyngöôøi.Naøng öôõn caùi mu leân cho saùt maët Taâm roài naûy vaøo maëtTaâm.phöôïng vöaø thôû vöøa naûy, hai tay naøng naém toùc Taâm aán saùtvaøoRoài Phöôïng ruù leân moâït tieáng nhoû.Nöôùc daâm traøn ra leânlaùng.Naøng ruøng mình hoàn bay boång leân 9 taàng maây.Naøng noùilaûm nhaûm:-Oâi cha meï ôi con söôùng quaù .Taâm,Taâm ñöøng ngöøng buù ngheanh.Lieám caùi loã loàn cuûa em ñi.Ñuùt löôõi anh vaøo saâu thaät saâu cho emsöôùng.Taâm laøm theo lôøi yeâu caàu.Chaøng ngoaùy löôõi ôû phía ngoaøimoâïtlaùt,roài thoïc saâu vaøo.Phöôïng vöøa ra,luùc Taâm coøn buù caùi moàng ñoácnhöng naøng muoán côn khoaùi laïc ñöôïc keùo daøi neân baûo Taâm lieámtrong aâm ñaïo.Luùc naøy aâm ñaïo cuûa naøng ñaày daâm thuûy,chaát nhôøn vaø khí.Taâmlieám saïch.Taâm lieám vöøa khoâ thì daâm thuûy laïi öaù ra nöõa.Chaøngnghó:”con nhoû naøy daâm laém neân noù môùi ra nhieàu nhö theá.chöa bieátchöøng noù baét mình thöùc tôùi saùng ñeå chôi vaø buù noù.Toäi nghieäp emThu naõy giôø bò daønh phaàn aên cuõng chæ vì chieàu baïn beø.Phöôïng oaèn oaïi reân sieát khi löôõi Taâm ngoaùy saâu vaøo trong aâmñaïoChæ trong khoaûnh khaéc naøng laïi ra nöõa.Taâm laïi phaûi lieám saïchseõ.nhöng cuõng coù daâm thuûy chaûy xuoáng taám khaên traûigiöôøng.Giöõaluùc Phöôïng reân sieát vì söôùng quaù,thì Thu loâi Taâm ra khoûi aâm hoäcuûa
 • 176. 176 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhPhöôïng,naøng vaät Taâm qua moâït beân roài cuùi xuoáng caàm cu cuûaTaâm ñuùt voâ mieäng.Thu nhìn caûnh buù lieám dieãn ra tröôùc maät,laømsao naøng khoâng nöùng cho ñöôïc.Thu ngaäm troïn con cu vaøo moàmcöù theá buù.Ñaàu Thu leân xuoáng tuùy theo luùc naøng buùÑoâi moâi naøng ngaäm thaät chaët cheõ .Löôõi naøng lieám lieám.Vöøa buùThuvöøa nghó:”Naøng cöù buù thaät löïc xem noù coù ra khoâng.Neáu aûnh rathì mình nuoát heát tinh khí roài ñeå cho aûnh naèm nguû moâït giaác chonoù laïi söùcToäi nghieäp aûnh phaûi phuïc vuï hai con ñaøn baø daâm daätcuønh moâït luùc .Neáu khoâng coù ly röôïu thuoác chaéc aûnh boû troán roài.Thu raát thích thuù trong vieäc buù cu ñaøn oângNaøng cho raèng luùctinh khí baén vaøo cuoáng hoïng laø luùc ngöôøi ñaøn baø cuõng söôøng nhöngöôøi ñaøn oâng.Nuoát tinh khí laø moâït söï khoaùi laïc ñoái vôùi naøng vívaäy khoâng bao giôø naøng ñeå cho moâït gioït tinh khí chaûy rangoaøi.Naøng buù heát, lieám heátBuù chöøng 15 20 phuùt gì ñoù,naøng baûo Taâm leo leân ngöôøinaøng”hai ñöùa chôi kieåu 69 nghe anh Taâm”Taâm xoay ngöôïc ñaàu,buù loàn Thu,trong khi Thu vaãn tieáp tuïcngaäm con cuVöøa ñöôïc Taâm buù Thu ñaõ naûy naûy caí moâng leân.Baây giôø Taâmnaèm treân cu chaøng naèm trong mieäng Thu,trong khi ñoù chaøngbanh hai meùp aâm hoä ra lieám vaøo caùi moàng ñoác.Boãng Thu ñaåy taâm leân ñeå naøng coù theå phaùt thanh:-Em muoán anh chôi caùi mieäng em.Vaäy anh haõy nhaép nheønheï.Em duøng moâi caén chaët cu anh cho anh söôùng.Taâm noùi:”ñoàng yù” xong roài chaøng khôûi söï nhaép nhaêp caùi moângcho con cu ra vaøo mieäng Thu.Chaøng khoâng hieåu vì sao hoâm naytinh khí laâu baén ra nhö theá.Hoâm tröôùc, cuõng taïi nôi ñaây,chaøngchôi caû Thu laãn Hoa chôi suoát ñeâm khoâng ra,khoâng chöøng böõanay laïi taùi dieãn chuyeän aáy cuõng neân.
 • 177. 177 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhBoãng chaøng söïc nhôù ñeán ly röôïu thuoác maø Thu roùt cho chaøng luùcmôùi ñi aên veàChaøng noùi thaàm :”cheát cha.Coù leõ ñaây laø taùc duïngcuûa ly röôuï thuoác.Con nhoû naøy ñònh haïi mình ñaây neø”Taâm vöøa buù vöaø chôi vaøo mieäng Thu.Chaøng thaáy thích caùi kieåu69 naøy laém,nhöng phaûi chi khí noù baén ra phoït vaøo mieäng Thukiaø ,thì môùi söôùng chöù noù cöù cöùng hoaøi nhu vaäy cuõng chaúngsöôùng tí naøo.Phöôïng naèm keá beân quan saùt.Naøng ñang nghæ caùch duï doã Taâmveà ôû chung naøng,Anh chaøng naøy chôi dai quaù.Ñaây laø laàn ñaàumình gaëp moâït anh dai phoâng nhö theá naøy.Nhöng aûnh khoâng rathì chaéc aûnh cuõng chaúng söôùng tí naøo.Ñeå xem hai ñöùa quaàn aûnhtôùi saùng xem aûnh coù ra hay khoâng?Phöôïng nghó chaéc Taâm coùthuoác ngoaïi khoa trôï löïc,nhönh chaøng daáu ñoù thoâi.Thu muoán reân leân vì söôùng nhöng vì mieäng naøng coøn baän ngaämcon cu neân naøng chæ uù ôù trong coå hoïng.Luôõi Taâm ñöa saâu vaøotrong aâm ñaïo cuûa Thu.Naøng öôõn cong ngöôøi naûy naûy leân.roài Thuruøng mình,coù caûm giaùc nhö taát caû khí huyeát trong ngöôøi naøngñang theo ngaû aâm ñaïo traøn ra ngoaøiNaøng coù caûm giaùc nhö theá vì naøng caûm thaáy söôùng quaù,cônkhoaùi laïc daâng cao ,töù chi naøng buûn ruûn.tuy vaäy thu vaãn ngaämchaët cu cuûa Taâm.Naøng caøng söôùng caøng buù maïnh hôn,muùtmuùt...Taâm tieáp tuïc nhaép nhaùép.Chaøng nghó:”Coù leû baây giôø xoayngöôïc ñaàu laïi,mính ñuùt vaøo chôi taän löïc ,khoâng chöøng coù theå rakhí”Nghó vaäy chaøng ruùt cu ra khoûi mieäng Thu vaø naèm xoayngöôøi laïi.Chaøng noùi kheõ vaøo tai Thu:-Ñeå anh chôi em cho tôùi khi naøo anh ra môùi thoâi.-ÖØ,ñuï ñi Taâm.Em muoán anh ra trong mieäng em nhöng maõi noùkhoâng ra.Coù leõ ñuï noù seõ ra cuõng neân.Taâm baûo Thu haõy co hai ñaàu goái leân,co thaät saùt,vaø duøng hai taynaém laáy hai chaân,ñeå cho hai ñuøi naøng luùc naøo cuõng ôû trong tö
 • 178. 178 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhtheá co veà phía ñaàu.Ñoaïn Taâm ñeå cu ngay vaøo cöûa mình ñuùtvaøo.Chaøng ñaåy maïnh troïn con cu ñaõ vaøo trong.Roài cöù nhö vaäy Taâm naéc thaät maïnh.Moät laùt moà hoâi cuûa chaøngñoå ra khaép ngöôøi.Giöõa luùc aáy thì Thu ñaït ñöôïc khoaùi laïc toätñænh.Ví Taâm naéc maïnh vaø nhanh trong tö theá keùo ñaàu goái leânnhö vaäy,aâm hoä naøng ñöa ra phía tröôùc giuùp cho cu cuûa Taâm coùtheå vaøo thaät saùt.Cho neân ñeã ñem laïi khoaùi laïc cho naøng.Thu thôû ñöùt quaõng ,doàn daäp, roài xuoâi chaân xuoáng.Naøng buoâng caûhai tay khoâng naém vaøo caùnh tay cuûa Taâm nöõa.Thu naèm im, limdim maét.Taâm chôø moâït luùc roài ruùt cu ra khoûi aâm ñaïo.Noù vaãn coøncöùng.Chaøng naèm xuoáng thôûPhöôïnh nhaøo tôùi,naøng chaúng caàn Taâm coù ñoàng yù hay chaêng,leoleân ngoài treân buïng Taâm ,taycaàm cu ñeå ngay cöûa mình.Sau khiñaàu cuñaõ ôû ñuùng vò trí.Phöoïng ñuùt vaøo roài naøng nhoåm ngöôøi leânaán xuoáng.Phoïp.Troïn con cu ñaõ naèm trong aâm ñaïo.Phöôïng nhaápnhoåm lieân tuïcPhöôïng ngoài nhoùn chaân chôi kieåu côõi ngöïa nhö theá moâït luùclaâu,roài naøng naèm daøi treân ngöôøi Taâm naéc lialòa, caøng luùc caøngnhanh.Naøng ñang nöùng gheâ gôùm laém,cho neân naøng caàn coù moâïtcon cu ñeå ñuùt vaøo loàn.Maëc duø naøng bieát Taâm vöøa môùi chôi Thu,chaøng coù veû meät,lyù ra neân ñeå cho chaøng nghæ ,tuy nhieân söï ñoøi hoûi cuûa naøng caápbaùch quaùnaøng khoâng theå chaàn chöøPhöôïng naèm treân ngöôøi Taâm nhaáp nhoâ khi mau khi chaäm.Naønglaø loaïi ngöôøi thuoâc loaïi beàn bæ neân maëc duø trong tö theá naøy naønghoaøn toaøn laø ngöôøi chuû ñoäng.Taâm chæ naèm daøi ra ñoù thuïhöôûng.Phöôïng vaãn khoâng thaám meät sau nöûa giôø côõi ngöïaÑaøn baøtröôøng tuùc quaø coù lôïi theá hôn nhöõng ngöôøi coù ñoâi chaân ngaén
 • 179. 179 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhSau gaàn moâït giôø naèm treân vaø naéc khoâng ngöøng,cuoái cuøngPhöôïng cuõng ruøng mình roài ñaït khoaùi laïc.Toaøn thaân naøng runleân roài naøng naèm saáp xuoáng.Phöoïng caûm thaáy söï khoaùi laïc keùodaøi khaù laâu vì naøng vaãn coøn naèm treân ngöôøi Taâm vaø con cu cuûaTaâm vaãn coøn naèm trong aâm ñaïo cuûa naøng.Moät laùt,naøng thôû daøiroài quay sang beân caïnh tìm xem Thu ñang naèm ôû ñaâuKhi thaáy Thu ñang nhaém maét thôû ñeàu ñeøàu.Phöôïng bieát Thu ñaõnguû.Naøng thöøa dòp noùi nhoû vaøo tai Taâm-em chòu caùi nöôùc dai phoâng cuûa anh roài ñoù.Anh coù nghó raènghai ñöùa mình coøn seõ gaëp laïi nhau hay khoâng?Taâm ñaùp:-Gaëp laïi ñöôïc chöù.Coù gì trôû ngaïi ñaâu.Cöù baûo Thu noù heïn anh,roài mình seõ gaëp sau.Phöôïng ngaàn ngöø roài noùi kheõ:Em muoán gaëp rieâng anh, lieäu chöøng coù hy voïng khoâng?Emmuoán noùi chuyeän nhieàu. coù Thu sôï baát tieänTaâm hôi ngaïc nhieân chaøng nghó raát nhanh:”Uûa ,con nhoû naøymuoán tính chuyeän gì ñaây?Sao noù chæ muoán gaëp rieâng mình?Noùmuoán mình cho rieâng noù trong moâït ñeâm aø?Coi boä noù daâm hônnhoû Thu moâït böïc”Vì maõi suy nghó neân Taâm khoâng traû lôøi Phöôïng.Chôø moâït laùtkhoâng thaáy Taâm noùi naêng gí heát Phöôïng laøm boä doãi:-Hay laø thoâi vaäy, chaéc anh sôï Thu.Noù xem anh nhö laø cuûa rieângnoù phaûi khoâng?Neáu vaäy em ruùt laïi d8eà nghò vöøa roài xem nhökhoâng coù gì.Bao giôø coù cô hoäi mình seõ laïi gaëp laïi.Taâm ñöa tay leân vuoát toùc Phöôïng:-Thu khoâng xem anh nhö laø cuûa rieâng ñaâu.Tuy nhieân anh nghómình ñöøng daáu dieám gì noù.Cöù cho noù bieát laø anh vaø em coù heïnnhau vaøo ngaøy giôø naøo,ôû ñaâu ñoù.Noù coù muoán nhaäp boïn thì ñeánPhöôïng ngaàn ngöø roài noùi:
 • 180. 180 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Ñöôïc ñeå em tính laïi xem ñaõ.Em seõ baøn vôùi Thu.Quay laïi Phöôïng thaáy Thu nguû say, hôi thôû ñeàu ñeàu.Naøng kheõ baûo Taâm:-Cu cuûa anh vaãn coøn cöông cöùng.Hai ñöùa ngoài daäy tuïi mính chôingoài cho noù ñoåi moùn.Taâm ñoàng yù.Phöôïng baûo Taâm:-Anh haõy ngoài baèng hai baép ñuøi.Ñaàu goái xeáp laïi ,hai tay anhchoáng veà phía sau.Em seõ ngoài vaøo loøng anh ,moâït tay em oâm coåanh.Taâm laøm theo lôøi chæ daïy cuûa Phöôïng.Naøng vöøa ngoài vöøaquì trong loøng Taâm.Ñoaïn naøng caàm ñaàu cu ñuùt vaøo cöûa mình,roàihôi xoay ngöôøi nghieâng nghieâng, moâït tay choáng treân ñaàu goáiTaâm, moâït tay baù coå chaøngTrong tö theá naøy Phöôïng cuõng laø ngöôøi chuû ñoäng.Taâm chæ coùvieäc uôõn öôõn leân moâït chuùt thoâi.Cu cuûa chaøng vaøo troïn aâmñaïo.Khoâng coøn moâït li naøo hôû ra ngoaøi.Chaøng hoûi:-Phöôïng hoïc saùch vôû naøo maø bieát ñöôïc kieåu naøy?-Thì cuõng 3 quyeån saùch Aán Ñoä vaø saùch Taøu.Naøng nhaáp nhaáp roài hoûi Taâm:-Anh thaáy kieåu naøy theá naøo?Coù söôùng khoâng?Söôùng ví cu anh vaøo troïn trong em.Phöôïng ngoài nhaáp nhoåm nhö theá moâït luùc laâu.Xem chöøng naøngcuõng thích kieåu naøy neân naøng vöøa laøm vöøa reân.Moät luùc sauPhöôïng noùi:-Töø luùc naõy ñeán giôø anh ñöoïc nghæ khoûe nhieàu roài.Luùc naõy emnaèm treân ,baây giôø em cuõng ngoái vaø nhaáp.Baây giôø tôùi phieân anh,em caàn anh laøm kieåu khaùc.Taâm hoûi:-Vaäy baây giôø em muoán anh laøm kieåu gì?-Ñuï töø sau ñuï tôùi nhö choù ñöïc vaø choù caùi vaäy ñoù.
 • 181. 181 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNoùi xong Phöôïng quì leân, tay naøng choáng xuôùng neäm ,moâng hôiñöa leân.Taâm quì ôû sau, chaøng khoâng muoán ñuùt voâ voäi.Chaøng laáy taymoùc moùc aâm ñaïo.Moät laùt keïp theâm ngoùn tay caùi treân caùi moàngñoác.Caøng luùc Taâm caøng moùc nhanh hôn vaø ngoùn tay caùi nhaáncaùi moàng ñoác maïnh hônPhöôïng reân ö öû .Naøng söôùng quaù vì Taâm moùc vaø thuït ngoùn taykhaù nhanh.Laùt sau chaøng ñöa theâm moâït ngoùn tay nöõa vaøo aâmñaïo.Daâm thuûy tuoân ra, Phöôïng reân roài keâu leân:-Ñuùt voâ ñi anh.Em nöùng quaù roài.Khoâng chòu thaáu nöõa ñaâu.Ñuïem ñi.Ñuï saâu voâ loàn em ñi anh.Taâm ñeå cu ngay cöûa mình roài thoïc vaøo moâït caùi thaätmaïnh.Phöôïng nhuûi veà phía tröôùc,naøng keâu leân:-ÖØ ,nhö vaäy ñoù ,maïnh vaøo.Em khoâng coù ñau ñaâu .ñöøng sôï em bòñau.Ñuï caøng maïnh caøng söôùng anh cuõng bieát nhö theá maø.Taâm ñaåy theâm moâït caùi thaät maïnh roài ruùt ra töø töø.Daâm thuûy theocucuûa chaøng chaûy ra khoûi cöûa mình,chaûy xuoáng ñuøi Phöôïng.Taâmcuõng thích tö theá naøy laém.toaøn boä aâm hoä cuûa Phöôïng ñöa heát raphía sau.Chaøng vöøa coù theå naéc vöøa xoa ,vöøa nöïng ñoâi moâng troøntròaâ ñaày ñaën,khoâng moâït chuùt môõ dö thöøa.Ñoàng htôøi chaøng cuõngcoù theå ñöa tay vuoát löng Phöôïng.Moãi buoåi saùng naøng ñeàu coù taäptheå duïc neân thaân hình naøng ñeàu ñaën,da thòt naøng raén chaéc.Caùi eocuûa naøng thon.Taâm xoa xoa ñoâi moâng troøn roài noùi:-Em coù ñoâi moâng troøn tròa, ñeïp laém.Nhöõng ñoâi moâng beà xeïà laømanh ngaùn maát höùng.Maáy baø coù caëp moâng ñaày môõ dö nhö vaïây,neáu hoï baûo anh chôi hoï töø phía sau,nhö anh ñang chôi em theánaøy ,chaéc chaén laø anh seõ töø choái.Phöôïng coù veû thích thuù:-Anh chæ khen ñoâi moâng em thoâi aø?Coøn nhöõng boä phaän khaùc?
 • 182. 182 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-AØ, ñuøi em daøi vaø thon.Roài caùi löng cuûa em ,noù thon vaø raénchaéc,caùi eo nhoû xíu .Taát caû ñeàu ñeïp ñeàu gôïi höùngPhöôïng cöôøi ruùc rích,naøng quay ñaàu veà phía sau:-coøn phía tröôùc cuûa em thì sao?anh chæ noùi ñeán nhöõng gì ôû phíasau.Coøn ngöïc em neø,buïng em neø,vaø..vaø...caùi mu cuûa em nöõachöù-Anh ñang quì phía sau ,Ñaâu coù chieâm ngöôõng phía ñaøng tröôùcmaø pheâ bình.Luùc naõy anh coù nhìn thaáy nhöng queân roài-thoâi anh ñuï em ñi.Ñuï maïnh ñi,cho em ra vaø anh cuõng ranöõa.Anh coá gaéng ra ôû trong loàn em ñi cho em söôùngTaâm laïi ñaåy maïnh.Ruùt ra thì ruùt thaät chaäm,coøn ñaåy vaøo thì thaätmaïnh.Roài naéc naéc.Phöôïng höï nho nhoû moãi khi Taâm ñaåy maïnh vaøo.Taâm naéc moãiluùc moâït nhanh hôn.Chaøng thaáy höùng laém vaø chaøng coù caûm töôûngchaøng saép ra.Tinh khí khoâng baén ra thì ñaâu coù ñaït ñöôïc khoaùilaïc?Caøng chôi thì tinh khí caøng tuï ôû hoøn daùi,khoâng ra ñöôïc noù töùñì laém.D0oä chöøng 15 20 phuùt sau,ñang luùc Taâm ñaåy,naéc caøng luùc caøngmaïnh vaø nhanh thì Phöôïng keâu leân oái oái roài noùi laûm nhaûm:-Anh ôi,em söôùng quaù,söôùng quaù.Anh ñuï thaät saâu voâ loàn em ñiAnh cho loàn em noù nuoát heát con caëc cuûa anh ñi.Oái,oái,em rañaây,em ra ñaây,oâi em söôùng quaùTaâm naéc theâm maáy caùi roài chaøng ngöøng laïi cuït höùng.Vaäy laø ñaõra theâm moâït laàn nöõa.Coøn chaøng coù caûm töôûng nhö saép ra nhöngvaãn chöa ra.Phöôïng ñaõ naèm chuùi ñaàu xuoáng caùi goái .Naøng thôû doác.Taâm ruùtra.Phöôïnh duoã hai chaân,naèm saáp xuoáng giöôøng.Naøng reân ö öûtrong coå hoïng.Taâm vöøa ñònh naèm xuoáng beân caïnh Phöôïng ñeå nguû moâït giaác,maë cho con cu cuûa chaøng noù cöông cöùng keä noù
 • 183. 183 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNhöng chaøng vöøa naèm chöa ñaày 10 phuùt,boãng nghe coù vaät naëngñeø treân ngöôøi.Môû maét ra chaøng thaáy Thu ñaõ naèm treân ngöôøichaøng,vaø naøng ñang nhaáp nhoâ caùi moângThaá chaøng môû maét Thu noùi:-Xong traän naøy nöõa anh môùi ñöôïc nguû.Anh coøn nôï emTaâm thôû daøi ,chaøng khuyeán khích Thu:-ÖØ,anh hôi meät nhöng neáu em naèm treân vaø laøm cho anh ra thìanh caùm ôn em laùém.Thu naèm naéc moâït laùt. Naøng ngoài daäy.Naøng apmoâït duïmg kyõthuaät saøng,saåy,xoay ngöôøi töù phía .Cöù theá Thu ñong ñöa haïboä,naøng xem cu cuûa Taâm nhö moâït caây truïc maø naøng duøng ñeåxeo,naïy khaép nôi trong aâm ñaïotöø luùc Taâm chôi Phöôïng.Thu naèm nguû ñöôïc moâït giaác neân söùc löïcñaõ phuïc hoài.Baây giôø naøng coù caûm töôûng naøng laø moâït con thuù,caànphaûi daøy voø con moài cho thaät ñaõ ñôøi,tröôùc khi naøng aên vaø nuoátnoù ngaáu nghieánNaøng kieân nhaãn aùp duïng kyõ thuaät saøng,saåyLaïi aùp duïng kyõ thuaätduøng söï co thaét cuûa cô baép trong aâm ñaïo ñeå sieát con cucuûaTaâm,sieátvaøo roài nhaû,roài laïi boùp vaøo ,cöù nhö theáThu cöông quyeát phaûi laøm cho Taâm ra môùi ngheQuaû nhieân,moâït laùt sau,Taâm ruøng mình.Chaân chaøng giöït giöït,roàicu chaøng giöït lieân hoài trong aâm ñaïo cuûa Thu.Tinh khí chaïy quaoáng daãn tinh ñem laïi cho chaøng söï khoaùi laïc maø chaøng mong ñôïitöø luùc hai giôø saùng cho ñeán baây giôøThu vöøa saøng vöøa nhìn Taâm ñeå doø phaûn öùng ,khi nghe cu cuûachaøng ñang giöït giöït trong aâm ñaïo,naøng caøng saøng maïnh hôn.Giöõa luùc tinh khí cuûa Taâm baén ra thì naøng cuõng ruøng mình vaø ra
 • 184. 184 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhHai ngöôøi ra ñoàng moâït luùc,thu naèm saáp treân ngöôøi Taâm ñeå höùngtroïn nhöõng gioït tinh khí.Naøng söôùng quaù ,caûm thaáy khoaùi laïûcquaù neân keâu leân:-Em thaønh coâng roài,Em bieát anh chæ coù theå ra ôû trong loàn em maøthoâi.Em cuõng ñang ra ñaây.Oái,oái anh baén khí ra nhieàu quaù .Emmuoán ngaát ñaây anh Taâm.Anh ñuï söôùng quaù vaø naøng lòm ñi treânngöôøi TaâmBoãng coù tieáng goõ cöûa töø beân ngoaøiTaâm lay Thu vaø kheõ noùi:-Coù tieáng goõ cöûaThu nhuùn vai ñònh lôø ñi thì tiw61ng goõ cöûa laïi vang leân,roài coùtieáng ñaøn baø voïng vaøo töø ngoøai haønh lang:Thu,Thu maøy laøm sao ñoù.Tao nghe maøy reân to quaù ,chaéc laø maøybò ñau phaûi khoâng?Ra môû cöûa cho tao vaoø xem maøy ñau rasao?Hay tao goïi xe ambulance nheù?Thu haéng gioïng roài leân tieáng:-Maøy ñoù haû Lieâu.Tao ñau buïng neân reân hôi to.Tao xin loãi maøyneáu vì tao reân,la maø maøy thöùc giaác-Ramôû cöûa cho tao vaøo ñöôïc khoâng?-Tao ñang côûi truoàng khoâng ra môû cöûa cho maøy ñöôïc.Thoâi veàphoøng nguû ñi.Saùng tao seõ sang noí chuyeän vôí maøy.Vaø xin loãimaøy moâït laàn nöõa-OK.chuùc maøy heát ñau buïngRoài coù tieáng deùp leïp keïp nghe xa daànPhöôïng ñaõ thöùc daäy naøng noùi nhoû:-Con khæ.Maøy reân to quaù neân con beù haøng xoùm noù thöùc giaác.Reânnho nhoû chöù khæ aïThu cöôøi ruùc rích:
 • 185. 185 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhÖØ,öø tao söôùng thì tao reân.Anh Taâm ra trong loàn tao maø taokhoâng reân sao ñöôïc.Thoâi baây giôø taát caû moïi ngöôøi ñi nguû.Saùngdaäy haõy hay.Phöôïng voã vai Thu chæ ra phía cöûa soå:-Chaéc maøy muoán noùi,nguû ñeán chieàu daäy haõy hay.Aùnh saùng yeáu ôùt cuûa buoåi bình mijh ñaõ laáp loù beân ngoaøi böùcmaøn che cöûa soåTaâm ngaùp daøi chaøng ñi vaøo phoøng taùémPhöôïng laïi chuùi ñaàu xuoáng goái.Thu noùi nhö khoe vôùi Phöôïng:-Maøy chôi hoaøi khoâng laøm cho anh Taâm ra.Chæ coù tao môùi ñuû taøilaøm cho aûnh rôùt ñaøi.Aûnh ra nhieàu quaù,tao nghe khí cuûa aûnh noùoïc aïch trong loàn ñaây neø_maøy khoâng ñi taém,lôõ ra noù ñaäu thai,laïi toán tieàn baùc sóThu ngaùp roài ñaùp:-Neáu ñaäu thai ñöôïc caøng toát.Tao chæ mong coù con vôùi aûnh ñeåaûnh cöôùi tao.Nhöng tao bieát coøn khuya tao môùi coù baàu.Neáu coùthì tao ñaõ coù töø luùc bò aûnh phaù trinh chöù ñaâu tôùi baây giôøPhöoïng cöôøi nho nhoû:-Tao coøn thoøm theøm.Ñeå nguû moâït giaác roài tao seõ baét aûnh ñuïnöõa.Ñuï cho tôùi khi naøo aûnh ra môùi thoâiThu tröøng maét nhìn Phöôïng:-Maøy laø con quæ daâm duïc.Ñeå cho aûn haén nguû.Maøy laøm quaù aûnhsôï,chaéc tao seõ khoâng goïi aûnh laïi ñay ñöôïc nöõa ñaâu.Chöông 12 Hoâm nay Lyù Hoa coù h5naøng seõ gaëp ñaïi taù Albert ,só quanñöôïc Boä Tö leänh quaân ñoäi vieã chinh Phaùp taïi Ñoâng döông giaoquyeàn quyeát ñònh chon löïa caùc nhaø thaàu xaây caát,cung caáp vaät
 • 186. 186 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhlieäu ñeå thöïc hieän caùc cong taùt xaây caát lôùn lao.ngöôøi truùng thaàuphaàn lôùnñeàu coù giao thieäp kín ñaùo vôùi Albert.Neáu khoâng thì nhaø thaàukhoâng bao giôø coù theå truùng thaàu ñöôïcAlbert ñöôïc quyeàn quyeát ñònh cho nhaø thaàu naøo thì ngöôøi ñoùñöôïc chuyeän ñaáu thaàu chì laø beà ngoaøi.Leõ dó nhieân laø ngöôøi ñöôïcchoïn phaûi ñi ñeâm vôùi haén ta.Nghóa laø phaûi chia moâït soá tieànlôøi,ngoaøi ra,tröôùc khi ñöôïc choïn vaø chính thöùc giao coâng taùc thìphaûi hoái loä ñaøn baø.nhöng phaûi laø ñaøn baø ñeïp vaø laø thaân nhaân cuaûnhaø thaàu.Gaùi ñieám,duø laø haïng sang,Albert seõ bieát ngay vaø töøchoái nhaän cuûa hoái loä.Vì teân chæ huy phoøng nhì laø ñaøn em cuûaAlbert neân haén baûo teân naøy sai nhaân vieân ngöôøi baûn xöù ñi ñieàutra toâng tích ngöôøi ñaøn baø saép ñeán daâng hieán cho haùén.chæ trongvoøng nöõa ngaøy laø chuùng phaêng ra lai lòch keû saép gaëp Albert .Haéncaàn giöõ söï bí maät veà nhöõng vuï hoái loä xaùc thòt neân phaûi laø thaânnhaân cuûa nhaø thaàu môùi chaéc aên,khoâng sôï noäi vuï bò tieát loä rangoaøi.Albert ñaõ laøm thòt nhieàu vô,con gaùi,em,chaùu cuûa moâït soá thaàu khoaùn.Tröôùc khi haén chôi thìchaùnh vaên phoøng cuûa haén,ñaïi uyù Jacques luoân luoân ñoøi höôûngtröôùcNeáu khoâng khoù coù theå gaëp AlbertÑoâi khi Albert laøm thòt 5 7 laàn chaùn cheâ ,haén lieàn daâng cho beàtreân laø Delina .Vôùi ñieàu kieän laø keû daâng hieán phaûi thaät ñeïp,coøntreû thì quan saùu Delina môùi chôi.Nhöõng ngöôì ñaønbaø laøm thaânñöôcvôùi Delina seõ ñöôc nhieàu aùp phe to taùt,trôû neân coù theá löïcneâu bieât lôïi duïng vieân töôùng naøyThaàu khoaùn Vaên Long,choàng Lyù Hoa,giao cho naøng toaøn quyeànöùng phoù vôùi caùc quan Taây Lyù Hoa muoán cho ai nguû tuøy yù mieãnsao thaønh coâng trong vieäc laõnh thaàu laø ñieàu chính
 • 187. 187 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhLyù Hoa taém taùp vaø trang ñieåm raát kyõ.Naøng muoán teân quan 5Albertphaûi meâ naøng.Hoâm tröôc,cuøng ngoài aên tieäc vôùi Albert ,Lyù Hoañeå yù laø teân só quan naøy buïng khoâng böï maø laïi cao lôùn hôn thuoächaï laø quan 3 Jacques .Nhö vaäy chaéc Albert chôi dai hôn,Lyù Hoanghó neáu naøng aùp duïng kyõ thuaät buù,lieám,saøng ,saåy moâït caùchñieâu luyeän naøng seõ coù theå hôùp hoàn teân só quan cao caáp vaø lôïiduïng haén trieät ñeå.Seõ tuøy cô maø baûo haén giôùi thieäu vôùi teân töôùngDelina.Neáu cho teân töôùng naøy vaøo troøng ñöôc thì giaøu to maáyhoài.Nghe noùi teân quan 6 Lina thích ñaøn baø baûn xöù laém.Nghe ñaâutrong moâït böõa tieäc thaân maät vôùi caùc thuoäc caùáp haén ñaõ noùi toaïc raraèng:”caùi loã cuûa ñaøn baø baûn xöù nhoû xíu,khít laém,ñaõ laém”.Coøncaùi loã cuûa ñaøn baø Taây phöông thì chaùn laém noù toang hoaùcThaèng thaèng Taùm taøi xeá laùi xe ñöa baø chuû ñeán nhaø rieâng cuûa teânquan 5 Albert.Caùi bieät thöï roäng theânh thang chæ coù mình Albert ôûvôùi ñaùm boài beáp phuïc dòchLyù Hoa ngoài chôø ôû phoøng khaùch chöøng möôi phuùt thì Albert xuaáthieän.Giöõ ñuùng pheùp lòch söï cuûa ngöôi Aâu Chaâu haén caàm tay LyùHoa ñöa leân moâi hoân.ñoaïn haén môøi naøng ngoài treân gheá sofa.Haén goïi boài ñem röôuï leân môøi Lyù Hoa ,Lyù Hoa hôi nghi nghitrong röôuï coù pha thuoác kích thích nhö hoâm noï thaèng Jacques ñaõcho naøng uoáng.Naøng nghó:”Mình ñeán ñaây laø ñeå cho noù chôi ñoåilaáy caùi giaáy truùng thaàu vaäy caàn gì phaûi ñeà phoøng.Vaû laïi coù thuoácvaøo mình mau nöùng,caøng deã daøng hôn.Cho noù moâït caùch mieãncöôõng,khoâng thaáy nöùng thì chaùn ph eøoAlbert hoûi thaêm Lyù Hoa veà vieäc laøm aên cuûa haõng thaàu “VaênLong”veà nhöõng döï aùn cuûa haõng thaàu vaø veà gia caûng cuûa naøng.Khiñöôc bieát Lyù Hoa chöa coù con thì Albert thích laém.Haén bieát ñaønbaø baûn xöù maø chöa sinhnôû thì thaân hình nhoû nhaén ñeïp ñeõ,coøn
 • 188. 188 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhcöûa mình thì nhoû xíu,aâm hoä thôm chöù khoâng naëng muøi nhö caùccoâ ñaàm.duø caùc coâ 9aàm thöông xòt daàu thôm vaøo choã aáy.Coù khixòt caû chai môùi aùt noãi muøi.Sau khi Lyù Hoa uoáng caïn ly röôuï Albert moøi sang phoøng aên.Haénñaõi Lyù Hoa toaøn nhöõng moùn ngon,uoáng röôuï Champagne haûohaïngHaén lòch söï chöù khoâng nhö teân Jacques .Haén laø quan 5,laø xeáp coùkhaùc,khoâng chuïp giöït thaáy ñaøn baø laø voà ngay nhö coïp voà moài LyùHoa vöøa aên vöøa ñoaùn thöû xem teân naøy cu coù to,daøi khoâng .Aênmoùn traùng mieäng xong haén ñöa Lyù Hoa vaøo phoøng nguû khoângqueân ñem theo moâït chai Champagne ñeå trong soâ ñaù vaø hai caùi lyHaén noùi tieáng baûn xöù raát raønh.Haén khen Lyù Hoa ñeïp,khen ñoâimaét,khuoân maët,nuï cöôøiHaén choaøng tay qua vai Lyù Hoa -toâi nghó raèng khoâng nhöõng baøchæ coù khuoân maët ñeïp maø thaân hình baø cuõng ñeïpCaùi aùo ñaàm baømaëc ñaõ oâm saùt nhöõng ñöông cong cuûa thaân theå.Toâi muoán ñöôcchieâm ngöôngthaân theå ñeïp ñeõ cuûa baøLyù Hoa nôû moâït nuï cöôøi raát quyeán ruõ:”-Tröôc khi ñeán ñaây,toâi ñaõ chuaån bò tö töôûng tröôc.Toâi bieát theánaøo oâng cuõng ñoøi laøm tình vôùi toâi.Nhö vaäy dó nhieân tröôc sau gìtoâi cuõng ph aûi côûi quaàn aùo ra,coù ph aûi vaäy khoâng oâng Albert ?Teân só quan nôû moâït nuï cöôøi:-Noùi thaât vôùi baø toâi raát meâ saéc ñeïp cuûa ñaøn baø nöôùc naøy.Khi toâinhìn moâït ngöôi ñaøn baø AÙ ñoâng coù saéc ñeïp nhö baø ,dó nhieân laømuoán ñöôc laøm tình vôùi ngöôi ñaøn baø aáy.Vôùi laïi ñaøn oâng naøothaáy ñaøn baø ñeïp maø khoâng naûy ra yù ñònh laøm tình vôùi ngöôi ñaønbaø ñoù.Vaäy,caùi söï toâi muoán ñöôc laøm tình vôí baø,noù cuõng laøchuyeän thoâng thöông thoâi,chaúng coù gì quaù ñaùng caûLyù Hoa ñaùp:
 • 189. 189 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Leõ töï nhieân thì ñaøn oâng thaáy ñaøn baø ñeïp thì ham muoán.Nhönghoï coù ñöôc ngöôi ñaøn baø cho hay khoâng cuõng coøn tuùy.Nhö oânglaø ngöôi coù quyeàn theá.chaé ñaõ laøm tình vôùi raát nhieàu ngöôi ñaønbaø baûn xöù.Khoâng bieât toâi laø ngöôi thöù bao nhieâu.Albert cöôøi haø haø:-Ñaâu coù nhieàu nhö baø töôûng.Cuõng coù moâït ít baø hay coâ cho toâithöông thöùc caùi saéc ñeïp cuûa hoï thoâi.trong soá naøy chæ coù vaøi 3 baøcoù saéc ñeïp ngang vôùi baøLyù Hoa cöôûi:-Theá coù baø hay coâ naøo ñeïp hôn toâi khoâng ?Albert laéc ñaàu:-Thaønh thaät maø noùi chöa coù.Hay taïi toâi chöa coù duyeân ñöôc gaëp.Lyù Hoa gaät guø:-Vaäy toâi haõnh dieân ñöôc keå laø moâït ngöôi ñaøn baø ñeïp.Naøo mìnhuoáng caïn ly Champagne naøy.YÙ oâng muoán ñöôc côûi quaàn aùo cuûatoâi hay oâng muoán töï tay toâi côûi ra?Albert ngaàn ngöø:-AØ,aø.Toâi nghó baø töï côûi aùo quaàn ra thì hayhôn.Toâi seõ sung söôùng vì nghó raèng baøvui veû cho toâi ñöôc nhìnthaáy baø hoaøn toaøn khoûa thaân.-Ñöôc laém toâi seõ chieàu theo yù oângLyù Hoa suy nghó:”Teân naøy muoán mình töï côûi quaàn aùo ñeå töôûngtöôïng raèng mình thích haén neân ñeán ñaây ñeå daâng hieán chohaùén.Ñaõ vaäy mình seõ keùo daøi vieäc côûi ñoà naøy cho haùén theøm chôi”Nghó vaây neân Lyù Hoa baûo teân só quan Phaùp:-Toâi muoán oâng ra ngoài ôû caùi gheá kia,xem toâi côûi quaàn aùo.Albert vui veû ra ngoài ôû chieâc gheá baønh keâ trong phoøng nguûHoâm aáy Lyù Hoa maë ñoà ñaàm,aùo vaø vaùy treân rieâng reõ.Thoaït tieânnaøng luôïn qua löôïn laïi choøn vôøn tröôc maët Albert roài môùi töø töøcôûi aùo ngoaøi.Roài ñeán caùi aùo nhoû baèng luïa.Sau khi côûi hai caùi aùora thì ôû phaàn treân naøng chæ coøn maëc caùi aùo nòt vuù.Naøng quay
 • 190. 190 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhngöôi maáy voøng löôïn qua,löôïn laïi,Mieäng luoân luoân nôû moâït nöcöôøi,nöûa nhö kheâu gôïi,nöõa nhö cheá gieãu.Moät laùt Lyù Hoa côûi caùiaùo nòt vuù ra roài neùm noù vaøo ngöôi teân Albert .Haén chuïp laáy caùiaùo nòt vuù cöôøi thích thuù.Roài ñeán caùi vaùy.Baây giôø thì treân ngöôiLyù Hoa chæ coøn caùi silip moûng Lyù Hoa cuõng laïi chôøn vôøn nhötheá,laâu laém naøng môùi ñeán tröôc maët Albert ,hai tay tuoät laàn sôïidaây thun xuoáng.Teân naøy môû to ñoâi maét caù ngaõo nhìn chaàm chaäpvaøo khoaûng buïng döoùi vaø giöõa hai ñuøi cuûa Lyù Hoa .Haén noùithaàm trong buïng:”Ñeå xem caùiloàn cuûa con nhoû coù ñeïp hay khoângvaø coù thôm khoâng ?”Lyù Hoa tuoät caùi silip xuoáng töø töø.Khi naøng thaáy moâït ít loâng muñaõ loä ra,naøng ñeå cho Albert nhìn moâït phuùt roài naøng keùo sôïi daâythun leân raát nhanh Lyù Hoa cöôøi leân roøn raõ.Naøng xoay mình moâïtcaùi nhö theå naøng nhaûy ñieäu valse roài buôùc ra khoûi taàm tay cuûaAlbert .Teân naøy cuõng cöôøi leân veû khoaùi traù.Maáy ngöôi ñaøn baøkhaùc ñeán ñaây ñeå cho haén chôi ñaâu coù bieát caùi vuï côûi aùo quaànmoâït caùch kheâu gôïi nhö theá.Baûo hoï côûi laù hoï côûi ra nhanhchoùng,döôøng nhö maáy baø aáy muoán mau mau traû nôï quyû thaàn ñeåñöôc thoaùt nôï Lyù Hoa chôøn vôøn tröôc maët Albert ,Uoán eùo vaø öôncaùi mu vaøo maët haén.Teân naøy ñònh giô tay leân choäp naøng ,thì LyùHoa ñaõ buôùc luøi veà phía sau Albert chuïp vaoø khoâng khí Lyù Hoacöôøi leân khanh khaùch Albert coù veû ngöông vì chuïp huït.Haøén gaõigaõi caèm ,mæm cöôøi:-Hay laém, Madam bieåu dieãn hay laém.Haén caàm ly röôuï Champagne leân uoáng tieáp.Nhö theá moâït luùc laâuLyù Hoa tuoät caùi silip ra cho thaèng thöïc daân deâ xoàm chieâmngöông caùi mu mum muùp vôùi khaù nhieàu loânh hôi quaên quaên LyùHoa ñöùng ngay tröôc maêt haén,ñöa tay ñaët treân ñaàu haén vaù noùi:-Oângcoù muoán hoân noù khoâng ?Toâi cho oâng hoân noù ñaáyAlbert cöôøi khaø khaø noùi tieáng vieät:
 • 191. 191 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Tröôc khi hoân noù toâi phaûi khen noù ñeïp ñaõ chöùLyù Hoa coù veû haõnh dieän:-Oâng thaáy noù ñeïp phaûi khoâng ?Chæ coù vaøi ngöôi ñaøn oâng ñöôcnhìn thaáy noù,keå caû oâng choàng cuûa toâi.Vaø hoï ñeàu khen noùñeïp.Oâng thaáy noù ñeïp ôû ñieåm naøo?-AØ,aø toâi bieát chöù .Moäy caùi loàn thì mu phaûi cao,phaûi coù loâng hôiraäm moâït chuùt.Ít loâng quaù noù löa thöa khoâng ñeïp.Nhieàu loângquaù,raäm raïp nhö loâng cuøa phuï nöõ Taây phöông chaúng haïn,maátñeïp.Raäm quaù noù che haún caùi mu ñi,ngöôi ta chæ thaáy loâng laøloâng,maát höùng-Theá ra oâng raát raøng reõ veà veû ñeïp cuûa caùi loàn-Toâi ñaõ gaëp raát nhieàu ñaøn baø .Ñuû thöù quoác tòch neân toâi cuõng hôibieát moâït chuùt Albert cöôøi veû töï tin-theá ngoaøi caùi mu cao loâng vöøa phaûi ra,coøn caùi gì nöõa?Ñoù laø veà phaàn ôû ngoaøi.Coøn veà veû ñeïp beân trong thì phaûi vaïchloâng ra môí bieát vaù nhìn thaáy chöùLyù Hoa cöôøi khuùc khích:-Vaäy baây gioø oâng vaïch loâng toâi ra,xem thöû oâng pheâ bình nhö theánaøoVöøa noùi Lyù Hoa vöøa buôùc laïi gaàn hôn nöõa,cho aâm hoä cuûa naønggaàn chaïm vaøo muõi AlbertHaén hít hít caùi muøi töø aâm hoä Lyù Hoa ,troän laãn vôùi muøi Chanel soá5 maø naøng xòt treân loâng tröôc khi naøng ra ñi Albert hít hít ngöûingöøi moâït laùt roài leân tieáng:-AØ,tröôc khi vaïch loâng ra quan saùt,toâi nghó cuõng coù lôøi pheâ bìnhveà caùi muøi cuûa baø.-Muøi cuûa toâi laø muøi gì?Muøi toùc,muøi naùch hay muøi hai baøn chaân?-mình ñang noùi chuyeänveà veû ñeïp cuûa caùi loàn maø.Toâi xin loãiñöôc duøng ñuùng chöõ nheù.Muøi ñaây laø muøi töø loàn baø toûa ra.Muøicuûa baø thoâm laém.
 • 192. 192 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Tröôc khi ñeán ñaây toâi coù xòt daàu thôm Chanel 5,vaäy chaéc oângmuoán noùi caùi muøi nöôùc hoa noù thôm phaûi khoâng ?-Khoâng,toâi bieát phaân bieät chöù,Muøi nöôùc hoa laø nöôùc hoa.Hai thöùkhoâng theå troän laãn vôùi nhau .AØ,chæ coù nhöõng ngöôi saønh ñieäunhö toâi môùi phaïân bieät hai thöù muøi moâït caùch deã daøng maø thoâi.-Theá muøi cuûa toâi noù ra sao?-Noù thôm laém,Moät muøi thôm ñaëc bieät,chæ coù ñaøn baø ñeïp vaøthuoäc giôùi tröông giaû hay thöông löu môùi coù ñöôc muøi thôm nhötheá naøy-Oâng laïi nònh toâi roàiLyù Hoa caûm thaáy sung söông laém.Muõi naøng phaäp phoàng cô hoàmuoán nôû haún ra.Ñaøn baø naøo ñöôc nònh bôï maø khoâng thaáy nôû muõiNaøng noùi tieáp:-AØ,sau caùi mu cao,boä loâng roài ñeán caùi muøi thôm.Noù khoâng gioángmuøi thôm cuûa daàu thôm vaäy chôù gioáng muøi chi?Albert aùp maët vaøo aâm hoä hoä cuûa Lyù Hoa ,hít hít vaøi ba caùi roàiñaùp:-Gioáng nhö muøi mít.-AØ,aø oâng muoán noùi laø gioáng muøi thôm cuûa muùi mít chín-Ñuùng vaäyLyù Hoa cöoøi ruõ röôi kheõ voã vai haén:-Oânh quaû laø moâït ngöôi saønh ñieäu.Toát laém.Baây giôø ñeán caùi gínöõa?Albert vaïch môù loâng hôi quaên ra.Haén vuoát ve caùi mu roài noùi:-Veû ñeïp thöù 4 laø hai meùp loàn cuûa baø noù khít vaøo vôùi nhau.Troângnoù nhö hai ngoïn ñoài dình lieàn vôùi nhau.Caùi khe hôõ khoâng hôõ haúnra, phaûi laày tay banh noù môùi hôû ra.Lyù Hoa gaät guø chuùm chím cöôøi:-Hai ngoïn ñoài mum muùp phaûi khoâng ?Quaû oâng coù taøi nhaän xeùt.Albert laïi tieáp tuïc coâng vieäc pheâ bình nhöõng neùt ñeïp:
 • 193. 193 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Baây giôø ñeán caùi..caùi maø caùc oâng doctôø goïi laø cöûa mình ñaøn baø.Cöûa mình cuûa baø nhoû xíu Albert laáy ngoùn tay ñeå vaøo thöû.Noùnhoû laém.Vaäy laø theâm moâït veû ñeïp nöõa.Neáu maø cöûa mình roängquaù thì maát veû ñeïp maø coøn laøm cho ñaøn oâng maát höùng nöõaLyù Hoa oâm buïng cöôøi:-Phaûi roài,roäng quaù thì ngöôi ñaøn oâng coù caûm töôûng laø hoï nhaûyxuoáng caùi hoà taém,khoâng thaáy ñuïng vaøo choã naøo heát,neân hoï chaùnlaø ñuùng.AØ,maø oâng vöøa noùi cöûa mình laø tieáng caùc oâng ñoctôøthöông duøng ñeå goïi caùi choã aáy.Theá coøn nhöõng ngöôi nhö oângchaëng haïn.moâït ngöôi Phaùp noùi raønh tieáng baûn xöù thì oâng goïi noùlaø caùi gì?-Toâi aø?oâng thaày daïy tieáng vieät coù daïy toâi ñuû caû.vaø oång goïi noù laøcaùi loã,thì toâi cuõng goïi noù laø caùi loã loànLyù Hoa cöôì reù leân vaø hoûi tieáp:-Coøn caùi gì nöõa khoâng ?-Coøn chöù.Caùi naøy laø boä phaän quan troïng Albert laáy ngoùn tayñuïng vaøo caùi moàng ñoác.Noù ñaây naøy.Coù ngöôi goïi noù laø hoät le,ngöôi goïi noù laø caùi moàng ñoác.Ñeå xem naøo.Hoät le cuûa baø cuõngñeïp.Noù nhoû chöù khoâng lôùn.Neáu noù lôùn quaù noù seõ loøi ra beânngoaøi,naèm giöõa hai meùp.Troâng maát myõ thuaät laém-Nhö vaäy laø loàn toâi coù taát caû 6 caùi ñeïp.Ñaây laø laàn ñaàu tieân toâimôùi ñöôc haân haïnh nghe moâït ngöôi leân tieáng pheâ bình veà veûñeïp cuûa noù.Neáu toâi gioûi tieáng Phaùp thì toâi seõ göûi cho haøn laâmvieän nöôùc oâng ñeå xin cho trôû thaønh moâït thaønh vieân cuûa vieän aáy.Albert cöôøi xoaø:-Baø noùi ñuøa laøm gì theá.Chæ coù caùc nhaø pheâ bình ngheä thuaät vaênhoïc ,ngheä thuaät hoäi hoïa saân khaáu,aâm nhaïc...môùi ñöôc baàu vaohaøn laâm vieän.Chöù coù ñôøi thöûo naoø moâït ngöôi chæ bieàt pheâ bìnhveà veû ñeïp cuûa caùi loàn nhö toâi maø ñöôc loït vaøo caùi vieän aáy.
 • 194. 194 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhAlbert ñöùng daäy ñaùy quaàn cuûa haén ñaõ noåi u leân Lyù Hoa lieác nhìnbieât ngay laø gaõ deâ xoàm naøy ñaõ nöùng.Coøn gì nöõa maø khoângnöùng.Töø naõy ñeán giôø haén ñaõ hít nhieàu laøàn caùi muøi ñaêc bieät cuaûLyù Hoa .Haén ñaõ bò kích thích moâït phaàn,roài ngoài quan saùt sôøsoaïng aâm hoä cuûa Lyù Hoa coù ñeán gaàn nöõa giôù ñoàng hoà baûo saocu haén khoâng cöông cöùng.Haén côûi aùo quaàn raát nhanh.ñoaïn dìuLyù Hoa laïi chieác giöông roäng.Haén ñeå naøng ngoài xuoáng moâït meùpgiöông,roài haén quì xuoàng saøn,giöõa hai chaân naøng .Haén banh haiñuøi naøng ra thaät roäng,va cuùi xuoáng uùp maét vaøo aâm hoä .Haén hít hít vaøi caùi.Coù leõ haén thích caùi muøi cuûa Lyù Hoa thaät chöùkhoâng phaûi chæ khen ñeå laáy loøng.Roài haén vôùi tay laáy caùi goái keâdöôùi moâng cuûa Lyù Hoa .Haén nhìn chaêm chuù vaøo aâm hoä cuûa LyùHoa ,ñoaïn duøng hai caùnh tay ñeø treân hai ñuøi cuûa naøng ñeå cho aâmhoä nôû roängHaén cuùi xuoáng lieám nheï treân caùi mu.Hai baøn tay haùên vaïch môùloâng ra cho deã lieám hôn.Haén lieám töø beân naøy sang beân kia, töøtreân xuoáng ñeán haäu moân,roài laïi ñi ngöôc leân.Cöù theá lieám maõi LyùHoa noùi thaàm trong buïng:-Teân naøylaø thôï lieám.Chæ rieâng caùi muïc lieám naøy khoâng thoâi haénñaõ laøm maát bao nhieâu thí giôø.Chaúng bieát khi haùén buùcaùi loã haycaùi hop65thaèng Taùm le thì haùén seõ buù ñeán bao giôø?Nhôù laïi böõa tröôc teân quan ba buù ñeán hôn moâït gioø Lyù Hoa tinchaéc roài teân naøy buù cuõng laâu nhö theá.Taây thích moùn naøy laém maø.Giaù maø ngöôi ta toå chöùc moâït cuoäc thi buù loàn taïi Paris coù bangiaùm khaûo haún hoùi thí chaéc laø haøo höùng laémTrong khil nghò lan man thì Albert ñaã laøm xong caùi moùn aên chôilaø caùi vuï lieám ,Baây gioø ñeán moùn aên thieät laø buù Albert ñang buùnôi maø haùén goïi laø caùi loã loàn,nghe coù tieáng nhoùp nheùp..AØ, thì radaâm thuûy cuûa Lyù Hoa chaûy ra nôi ñaây vaø ñaàu löôõi cuûa Albertñang lieám chaát nhôøn aáy.Haén huùp huùp cho neân môùi coù tieáng nhoùp
 • 195. 195 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnheùp nho nhoû. Lyù Hoa thaáy haén meâ meät buù caùi loã naøng thì naøngthuù vò laém,söông laém.Naøng nhìn xuoáng phía haï boä,ñöa hai tay xoa nheø nheï treân ñaáuAlbert .Haén cho ñoù laø moâït cöû chæ khuyeán khích neân caøng huùpmaïnh hôn.Moät laùt Lyù Hoa hoûi:-Oâng aên coù ngon khoâng?Loàn toâi coù thôm tho khoâng ?Albert nguøng buù ngöôc leân ñaùp:-Ngon ,ngon laém .baø cöù naèm yeân ñeå toâi aên.Maët muõi Albert boùng löôõng nhö coù thoa daàu.Hình nhö Lyù Hoavöøa naûy ra yù nghó gì ñoù ,naøng hoûi:_Oâng coù caàn gia vò khoâng ?Nhö rau raêm hay muoái tieâu?Albert laïi phaûi ngöøng buù haén laáy tay queït mieäng:-moùn naøy phaûi aên nguyeân chaát theá naøy môùi ñuùng.Haén laïi cuùi xuoáng tieáp tuïc moùn aên ñang boû dôû.Haén buù raát ñieâu luyeän neân Lyù Hoa söông laém.Daâm thuûy traøo raleânh laùng.Hai tay naøng xoa xoa ñaàu haén nhö khuyeán khích ,voãveà.Laâu laùém,Lyù Hoa cuõng hôi soát ruoät.haén cöù buù lieám maõi choãcaùi loãNaøng voã ñaàu haén nheø nheï hoûi:-Oâng chæ thích buù choã caùi loã thoâi aø?Theá khoâng coøn choã naøo khaùchay sao?Naøng ñöa tay leân xem giôø .ñaõ gaàn hai tieáng troâi qua roài maø haénvaãn cöù baùm saùt maõi moâït vò trí .Hôi nhaøm chaùn.Nghe tieáng Lyù Hoa hoûi nhöng haén vaãn khoâng ngöøng buù .Haénböïc mình.Ñang aên maø baø naøy cöù hoûi hoaøi.Moät laùt sau haùén môùitaïm ngöøng vaù ngöôc leân traû lôøi:-Baø ra Nöôùc nhôøn nhieàu quaù maø.Toâi phaûi lieám heát chöù.Maø vöøalieám saïch seõ noù laïi öùa ra nöõa.Vì vaäy toâi cöù phaûi tieáp tuïc.Baây giôøtoâi saép söûa buù caùi hoät le cuûa baø ñaây..
 • 196. 196 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhHaén lieám lieám cöûa mình moâït laàn choùt roài chocaùi löôó sangchieám vò trí môùi laø caùi moàng ñoácLyù Hoa giaät naûy ngöôi khi luôõi haén chaïm vaøo caùi moàng ñoác.Löôõi cuûa haén nhaùm nhö con söùa .Haén ñaùnh ñaàu löôõi vaøo ñaàumoàng ñoác Lyù Hoa öôn ngöôi leân.Söông quaù .Roài haén ngaämmoàng ñoác baèng moâi nhay nhay raát nheû Lyù Hoa reân leân nhonhoû:”quaû thaät teân naøy buù loàn raát ngheà”naøng nghó nhö vaäy.Teânquan ba Jacques buù nhö keû ñoùi aên gaëp moùn ngon thì aên laáy aênñeà,voâò vaøng haáp taáp sôï coù keû khaùcñeán giaønh aên maát phaàn.Haénbuù theo kieåu haïng ngöôi thoâ loãCoøn teân quan 5 naøy buù raát töø toán nheï nhaøng,nhö theå haén keùo daøisuoát ñeâm khoâng ñi ñaâu maø voäiAlbert caøng buù môùm caùi moàng ñoác Lyù Hoa caøng run leân vìsöông ,khoaùi.Löôõi cuûa teân deâ xoàm naøy laøm naøng teâ meâ Lyù Hoanhaém nghieàn maét.Naøng reân caøng luùc caøng to hôn.Ñ oâi baøn taynaøng aán caùi ñaàu Albert saùt vaøo mu.Vöøa aán Lyù Hoa vöøa öônngöôi leân ñeå cho maët muõi cuûa Albert uùp vaøo thaät saùt.Naøng muoánAlbert chaø saùt caùi maët cuûa haén vaøo cho naøng söông theâmnöõa.Roài naøng ruøng mình caûm thaáy khoaùi laïc ñeán cöïc ñoä.naøngvöøa ra.Thaáy Lyù Hoa oaèn oaïi co chaân leân duoãi chaân xuoáng tay naém chaëttoùc cuûa haén thì Albert bieát naøng ñaõ ra.Haén nghó thaàm:-“Keå ra con nhoû naøy cuõng cao tay laém”.Ngöôi khaùc haén chæ môùiquaäy quaäy caùi löôõi vaøo aâm ñaïo laø ñaõ ngaát roàiHaén khoan koaùi nghó raèng chaúng coù ngöôi ñaøn baø naøo coù theåcöùng coûi ñöôc maõi khi maø caùi mieäng cuûa ngöôi ñaøn oâng chòu khoùbuù hoï.Cuõng coù moâït soá ñaøn baø khoâng cho ñaøn oâng buù.vieän leû dô daùy.Doùlaø nhöõng ngöôi naøy chöa heà thöû ñoù thoâi.Thöû moâït hai laàn thì khaécbieát.
 • 197. 197 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhSeõ meâ ngay nhu ngöôi nghieän ma tuùy.Khoâng buù khoâng coù höùngñeà chôiAlbert nhôù laïi hoài haén coøn treû ôû beân Taây,chò haén ñaõ baét haén buùgaàn nhö moãi ngaøy.vì chò haén giöõ danh giaù cho gia ñình khoângcaëp boà lung tung neân tuùng ñaøn oâng.Nhaø laïi khoâng coù nuôi choùbecgie.Vì theá moãi khi nöùng,chò haén chæ coøn caùch thuû daâm baèngcuû caûi, caø roát.Moät böõa haén ñöa con boà veà nhaø ,töôûng caû nhaø ñi vaéng,haén ñeøcon boà xuoáng buù ,baát thaàn chò haén nghe tieáng ñoäng 9i qua phoønghaén vaø baét gaëp haén buù con nhoû kiaCon boà haén cöù naèm ñoù traàn truoàng,chaøo chò haén ,xong thaûnnhieân noùi:-Em vôùi thaèng Albert yeâu nhau töù laâu.Boïn em ñuï nhau nhieàu laànroâì.Böõa nay sang thaêm noù em nöùng quaù neân baét noù buù.Chò ñöøngla noù toäi nghieäp.Vaø em cuõng khoâng boï ñi veà ñaâu.thaèng Albertphaûi thaõo maõn em roài em môùi ñi veà ñöôc.Chò thoâng caûm nheùThaèng Albert run laäp caäp.Baát ngoø chò noù baûo;-ñöôc roài hai ñöùa baây laøm gì thì cöù laøm.Thaèng Albert toái nay quaphoøng chò tao nhoà caùi naøy.Toái hoâm aáy, luùc caû nhaø ñaõ ñi nguû thaèng Albert moø sang phoøngchi noù thì chò noù côûi truoàng naèm treân giöôøng. Chuyeän con gaùiTaây côûi truoàng trong luùc nguû laø chuyeän thöôøng.Nhöng chò noù baûo noù :-Em leo leân ñaây.Thaèng Albert ngoan ngoaõn vaâng lôøi.Chò noù baûo noù côûi quaïàn aùo ra. Albert ngaïc nhieân nhöng cuõnglaøm theo vì haén sôï chò Jacqueline cuûa haén laém. Laïi coøn caùi vuïbòbaét quaû tang ñang buù loàn con Juliete nöõa. Jacqueline baûo thaèngAlbert chui vaøo meàn. Naøng hoûi :-Maøy ñaõ caøi choát cöûa phoøng laïi chöa?
 • 198. 198 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Daï roøài.-Toát. Theá baây giôø maøy buù con Juliete laøm sao haõy laøm vôùi taocho tao xem thöû. Maøy töø choái tao gieát cheát hay tao seõ maùch boámeï cho oång baû gieát maøy. Nghe roõ chöa. Laøm ñi tao coi naøo.Theá laø thaèng Albert phaûi cuùi xuoáng buù chò noù. Cho tôùi khi chò noùsöoùng ñeán laàn thöù nhì môùi tha cho noù veà phoøng.Sau ñoù Jacqueline baét Albert buù daøi daøi ....Cho tôùi moät hoâm naøng nöùng quùa chò noù sang phoøng noù baét noù buù.Noù ñang buù caùi moàng doác vaø moùc tay vaøo moàng doác vaø moùctay vaøo aâm ñaïo chò noù thì em gaùi noù laø Paullette baát chôït ñaåycöûa vaøo .Jacqueline la lôùn :-Cheâùt cha .thaèng Albert khoâng caøi choát cöûa ! vaø caû hai naèm ñoù ,cheâùt traân , nhìn Pauletetr , luùc aâ1y ñaõ tieâùn saùt vaøo vaø ñöùng saùtcaïnh giöôøng .Con nhoû Pauleter naêm aùây ñaõ 17 tuoåi .Noù sôï cha meïchöôûi maéng neân cuõng khoâng daùm baét boà vôùi baïn trai naøo caû.Nhöng noù nöùng laém .Neânnoù cuõnng thöôøng thuû daâm baèng maáycuû caø roát ngoùn tay .Hoâm nay noù baét gaëp chò Jacqueline vaø anh Albert ñang laøm tìnhvôùi nhau thì noù hôi hoaûng sôï .Nhöng noù traán tænh laïi ngay .Vì noùlaø df9öùa con gaùi nhanh trí laïi coù thuû ñoaïn ,Noù khoâng noùi gì caûchæ nhoû nheï baûo :-Hai ngöôøi sung söôùng haïnh phuùc quaù nhæ .Em thaáy roõ raøng anhAlbert ñang buù loàn chò Jacqueline , luùc em vöøa heù cöûa .Neùâu haianh chò khoâng bieát ñieäu , töû teá vôù em thì em seõ maùch boá meï,chòu khoâng ?Jacqueline laäp caäp hoûi :-maøy muoán gì ? Tao xin maøy ñöôøng maùch boùâ meï , roài tao seõ chomaøy baát cöù thöù gì tao coù .Keå caû tieàn tao ñi may ôû tieäm tao cuõngseõ cho maøy chuùt ít ñeå maø maøy xaøi .maøy chòu khoâng ? Tuïi mình
 • 199. 199 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhba ñöùa thöông yeâu nhau laém phaûi khoâng ? vaäy maøy höa giöõ kínvuï naøy nheù .Pau letter haéng gioïng roài noùi :-Vieäc ñaàu tieân em muoán anh Labletter keå töø ngaøy mai sangphoøng em chæ cho em laøm toaùn .moãi ngaøy ñoä vaøi giôø coønchuyeän chò Jacqueline thì ñeå ñoù ,em tính sau .Nmoùi xong pauletter boû veà phoøngJacquelinenghieán raêng treøo treïo :Con ranh .Nhöng coi chöøng nghe Albert. Maøy khoâng sanh laømbaøi hoä cho noù laø noù maùch boá meï ngay ñaáy.Hoâm sau khi thaéng Albert sang phoøng con Paulette, con nhoû naøykhoùa ngay cöûa laïi vaø haát haøm baûo thaèng Albert :-Maøy cuõng phuïc vuï tao y nhö maøy phuïc vuï chò Jacqueline chòukhoâng? hay maøy muoán cheát.Theá laø töø ñoù Albert luaân phieân buù chò noù vaø em gaùi noù ñeå ñöôïcyeân thaân. Nhôø vaäy maø Albert coù thöøa kinh nghieäm veà khoùa buùloàn. Böõa nay, buù loàn naøng Lyù Hoa haén nhaän ra naøng laø moâït ñoáithuû cöø khoâi. Vì phaûi buù ñeán hôn hai giôø ñoàng hoà naøng môùi ra.Haén ñaõ buù raát nhieàu phuï nöõ. Tröôùc tieân laø con boà haén. Roài ñeánchò vaø em gaùi haén, sau ñoù raát nhieàu gaí Taây vaø gaùi baûn xöù ôûnhöõng nôi quaân ñoäi vieãn chinh ñaët chaân tôùi ñaõ coù ngöôøi naøo chòuñöïng hôn ñöôïc nöûa giôø maø khoâng ra. Juliette boà haén ngay cuõngnhö chò vaø em gaùi haén thì chæ buù ñoä möôøi hay möôøi laêm phuùt laøñaõ ra roài.Khi Lyù Hoa traân mình vì khoaùi laïc thì daâm thuûy chaûy ra khaùnhieàu. Teân Albert phaûi boû caùi moàng ñoác ñeå lieám cho saïch chaátnöôùc nhôøn maø haén nghó seõ laøm cho haén trôû neân treû trung hônneáu haén chòu khoù nuoát. Côn khoaùi laïc qua roài. Lyù Hoa naèm yeânnaøng caûm thaáy laâng laâng. Naøng muoán Albert leo leân chôi neânbaûo haén :
 • 200. 200 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Oâng buù khaù laâu roài. Hôn hai giôø ñoàng hoà. Toâi nghó ñaõ ñeùn luùcoâng leo leân ñeå ñuï cho toâi söôùng.Albert löôõng löï, chöa muoán leo leân voâïi. Nhöng haén muoán chieàuLyù Hoa neân ngöøng buù leo leân.Vöøa ñuùt cu vaøo haén ñaõ xuyùt xoa :-Oâi cha ñaõ quaù loã cuûa baø nhoû vaø khít khao qua.ù Thaät söï thì cöûamình cuûa Lyù Hoa nhoû moâït caùch khaùc thöôøng. Cu cuûa teân Albertkhaù böï neân khi haén vöøa ñuùt vaøo naøng thaáy hôi ñau. Ñoù laø daâmthuyû ñaõ traøn vaøo ñaày aâm ñaïo. Albert laøm huøng huïc nhö thuoäc haïcuûa haén laø Jacques nhöng haén caàm cöï laâu hôn. Coù leõ ñeán möôøilaêm phuùt. Vi cu cuûa haén khaù to, haén laïi laøm maïnh baïo neân LyùHoa ruøng mình moâït caùi roài laïi ra nöõa. Naøng ra cuøng luùc vôùiAlbert. Naøng reân leân vì söôùng. Albert coù veû khoaùi khi thaáy LyùHoa reân. Haén hoûi :-Toâi ñuï coù khaù khoâng?haén chôi ñaâu coù dai nhöng Lyù Hoa muoán laày loøng haén neân traû lôøicho haén khoaùi :-Oâng ñuï ñöôïc laém khaù laém.Albert ruùt cu ra. Haén giuïc Lyù Hoa ñi taém röûa. Caû hai vaøo phoøngtaém röûa raùy. Trôû ra Albert roùt cho Lyù Hoa moâït ly Champagne töøcaùi chai haén môùi khui. Khi haén ñònh seõ buù vaø chôi moâït laâøn nöõa.Boãng coù tieáng chuoâng 9ieän thoaïi reo vang. Albert caàm oáng ñieänthoaïi leân nghe. Ngöôøi ñaàu daây beân kia laø xeáp cuûa haén. Quan saùuDelina.-Nghe baùo caùo raèng anh coù moâït khaùch quyù ñeán thaêm. Ñoù laø baøVaên Long coù phaûi khoâng?-Daï thöa ñuùng. Albert hôi ngaïc nhieân laøm sao xeáp haén ñöôïc baùocaùo nhanh nhö vaäy. Vuï naøy phaûi ñieàu tra truy ra keû tieát loä tin töùcmôùi ñöôïc.-Daï thöa xeùáp coù bieát baø Vaên Long khoâng?
 • 201. 201 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Coù toâi bieát maët baø aáy trong moâït cuoäc tieáp taân. Baø aáy ñeïp chöùtroâng ngon laønh laém phaûi khoâng? coù tieáng cöôøi vang trong ñieänthoaïi! Chaéc laø anh ñaõ duï doã baø ta roài phaûi khoâng?-Daï, daï thöa trung töôùng em ñaâu coù duï doã baø vaên Long. Emñang môøi baø aáy uoáng Champagne noùi chuyeän ñôøi, theá thoâi.-Toâi muoán ôû ñòa vò anh . vaäy anh coù theå ñöa baø aáy qua beân naøychôi coù ñöôïc khoâng?-Daï, daï ñöôïc chöù thöa trung töôùng.Albert noùi thaàm trong buïng :” Cheát cha. Theá naøy thì beå maùnhroài. Muï naøy gaëp oâng saùu seõ noùi toaïc ra heát. Oâng Saùu chaéc seõ ñoøichia chaùc. Chöa bieát chöøng oång seõ giöõ muï naøy laøm cuûa rieâng.Mình khoù chôi ñöôïc laàn thöù nhì. Xui quaù”.Tuy haén böïc mình nhöng Albert khoâng daùm caõi leänh xeáp. Haénnoùi vôùi Lyù Hoa:-Oâng töôùng Delina muoán gaëp baø. Chaúng roõ do teân cheát tieät naøoñoù laùo leáu no baùo caùo neân oång bieát baø ôû ñaây. Khoå quaù. Vaäy baøñeå toâi ñöa qua beân dinh oång cho oång gaëp. Neáu khoâng sang chaéckhoù soáng. Vaø aùp phe cuûa mình cuõng bò lôõ ddõ. Baø vui loøng nghe.Oâng saùu Delina vui veû vaø deã chòu laém. Baø raùng chìu oång. Coù khibaø trôû thaønh tình nhaân cuûa oång thì tha hoà maø laøm aùp phe. Oång coùnhieàu quyeàn haønh laém. Chæ thua coù oâng ñaïi töôùng toång tö leänh.Vaäy baø ñi vôùi toâi sang dinh oång nheù.Lyù Hoa gaät ñaàu öng thuaän. Vaû chaêng trong tình traïng cuûa naøngkhoâng thuaâïn cuõng khoâng xong. Neáu bò Delina phaù chaêùc chaénkhoù coù theå kieám ñöôïc vuï thaàu naøo. Hoùa ra coâng daõ traøng sao?Ñaõ cho thaèng Jacques vaø thaèng naøy chôi roài, phaûi gôõ laïi chöù.Ñaâm lao phaûi theo lao. Vôùi laïi naøng nghó : “Chöa bieát chöøngmình chaøi moài caùi laõo trung töôùng aáy vaø lôïi duïng laõo cuõng neân”.Quaû nhieân nhö lôøi Albert noùi, quan saùu Delina vui veû baët thieäpvaø lòch söï laém. Haén cuõng môøi Lyù Hoa uoáng röôïu Champagne thöù
 • 202. 202 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhhaûo haïng nhö ôû beân nhaø Albert. Lyù Hoa ñaõ uoáng maáy ly qua beânnaøy laïi uoáng theâm vaøi ba ly nöõa cho neân naøng thaáy hôi ngaø ngaøsay. Boãng Delina hoûi :-Ngaøy xöa baø hoïc ôû tröôøng Marie-Curie phaûi khoâng? Toâi nghenoùi nhö vaäy-Thöa ñuùng nhö vaäy. Toâi ñaäu tuù taøi xong thì ñi laáy choàng.-vaäy laø baø bieát roõ phong tuïc vaø taäp quaùn cuûa ngöôøi nöôùc toâi. Bacoù bieát ñaøn oâng nöôùc toâi khi laøm tình vôùi ñaøn baø thích nhaát laøchuyeän gì khoâng?-thöa toâi khoâng bieát.-Baø khoâng bieát thaät aø?-Thöa oâng. Neáu trung töôùng giaûng giaûi cho toâi bieát vôùi thì haylaém.Delina cöôøi heà heà :-Keå thì cuõng khoù noùi ra nhöng toâi bieát baø ñaõ laøm tình vôùi oângAlbert roài. Tuïi noù baùo caùo cho toâi roõ raèng baø ñaõ ñeán nhaø oâng tatöø luùc baûy giôø toái maø baây giôø ñaõ nöûa ñeâm. Chaúng leõ baø vaøAlbert chæ aên xong roïåi noùi chuyeän suoâng. Ai chöù albert thì toâibieát roõ laém. Haén gaëp ñaøn baø ñeïp thì voà laáy ngay nhö coïp ñoùi gaëpnai tô. Khoù coù ngöôøi ñeïp naøo ñeán nhaø haén maø thoaùt khoûi tayhaén. Vaïäy haún nhieân laø baø ñaõ cho haén laøm tình coù ñuùng vaäykhoâng?-Bieát raèng töø choái cuõng baèng thöøa neân Lyù Hoa noùi toaïc ra raèngnaøng ñaõ cho Ablet chôi ñeå haén cho naøng vuï thaàu saép tôùi-Haø haø toái bieát roõ laém . Hoûi baø chæ ñeå maø hoûi vaäy thoâi .Baø conghó raèng neáu toâi nhuùng tay vaøo vuï ñaùâu thaàu thì toâi coù theå chonguôøi khaùc truùng thaáu deã daøng thay vì cho baø .-Thöa , toâi bieát chöù . Trung töôùng chæ caàn ra leänh cho oâng Albetthì xong ngay .
 • 203. 203 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Ñuùng vaäy . Baø chieåu albel ñöôïc thì chaéc baø cuõng coù theå chieàutoâi ñöôïc chöù ?Lyù Hoa nhìn thaúng vaøo maét Delina :-Toâi seõ chieàu oâng . Vôùi ñieàu kieän töø nay trôû ñi toâi chæ ñeán ñaây ñeågaëp oâng thoâi , khoâng caàn phaûi gaëp oâng Albel nöõa . Toâi coù choàngñaøng hoaøng . Nguû vôùi nhieàu ngöôøi quaù toâi khoâng laøm ñaâu . Vaäytuyø oâng quyeát ñònh .Delina Ngaãm nghó roài gaät ñaàu :-Ñöôïc . Toâi chaáp nhaän ñeà nghò cuûa baø . Nhöõng vieäc ñaùâu thaàu doAlbel toå chöùc vaø xuùc tieán . Toâi seõ baûo oâng ta baùo cao cho toâi roõ .baø muoán vuï naøo , cöù cho toâi hay . Baø coù theå ñöôïc truùng thaàu deãdaøng . Nhöng caùi ñoù coøn tuyø ôû choã baø coù laøm co toâi thoaû maõntreân phöông dieän tình duïc hay khoâng ?Lyù Hoa noùi vôùi söï töï tin :-Toâi nghó toâi coù theå laøm oâng thoûa maõn . Oâng muoán sao toâi seõchieàu theo vaäy .Delina coù veõ sung söôùng khi nghe Lyù Hoa noùi naøng ñaõ chieàutheo yù muoùân cuûa Delina .Haén noùi :-Khi naõy toâi coù hoûi baø veà chuyeän ñaøn oâng nöôùc toâi thích nhaátchuyeän gì khi laøm tình . Baø chöa traû lôùi caáu hoûi aáy .Lyù Hoa ngaàn ngöø roái vöøa cuôøi vöøa ñaùp :-Toâi nghó caùc oâng thích buù loànDelina cöôøi ha haû :-Ñung theá .nhöng ngoaøi chuyeän aùâyra ñaøn oâng nöôùc toâi thíchcuõng thích ñöôïc ñaøn baø buù nöõa chöù-AØ aø chuyeän ño toâi khoâng roõ .Toâichæ bieát ñaøn oâng nöôùc oâng thíchbuù loàn maø thoâi .-Toâi thích laøm kieåu 6*9 . baø coù bieát kieåu aùây chaêng ?Lyù Hoa laøm boä ruït reø roài noùi :
 • 204. 204 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhToâi bieát kieåu aáy .Hai ngöôøi nam nöõ buù qua buù laïi vôùi nhau .-Haø ,ahhai vaäy ta uoáng caïn ly Champange naøy roài toâi vôùi baø thöûlaøm kieåu aáy xem sao ?Lyù Hoa nghó buïng :“ Cheâùt mìnhroài ; Thaèng naøy baét mình buù noù .Nhöng lôõ roài ñaønhphaûi chieàu noù vaäy “Lyù Hoa troå taøi thoåi keøn ñieâu luyeän .Coøn taì buù loàn cuûa Delinacuõng chaúng keùmgì teân Albert .Tuy nhieân Delina laøm sao cöï laïiñöôïc vôí doâi moâi vaø caùi löôõi thieän ngheâ cuûa Lyù Hoa .Haén chæchòu ñöïng ñöôïc 10 phuùt laø ra .L cho khí cuûa haén baén ra treân caùikhaên , naøng khoâng nuoát .naøng coù theå nuoát khí khí cuûa thaèng Taùmtaøi xeá chöù khoâng nuoát khí cuûa thaèng naøy .Tuy nhieân ,nhôø kinh nghieäm ,Khi buù cho Delina ra roài ,naøng chæcaàn chôø ñoï vaøi chuïc phuùt laø buù cho haén cöùng trôû laïi .Laàn thöù nhìthì Delina chòu ñöïng laâu hôn moät chuùt .Haén coù veû khoai caùi taøithoâi keøn cuûa Lyù hoamaõi cho ñeán saùng Lyù Hoa môùi ñöôïc delina cho taøi xeá ñöa veà .Vìhaén heïn seõ gaëp laïi vaøo ngaøy cuoái tuaàn .Keå töø ñeâm aáy trôû ñiDelina meâ maån taøi buù cuûa Lyù Hoa neân naøng trôû thaønh tình nhaâncuûa haén Lyù Hoa coøn chôi ñonø ñoäc hôn nöõa .naøng leùn cho haénuoáng maùu hoøe roài töø ngaøy aáy naøng baûo gì haên cuõng nghe theo.Dó nhieân laø tröø ra nhöõng bí maät quaân söï hay chaùnh trò . Coøn thìmaáy caùi vuï thaàu thieác laêng nhaêng haén ñeàu giuùp naøng toaïinguyeän .Haõng thaàu vaên Long ñeàu trôû neân phaùt ñaït .Oâng baø VaênLong ñeàu trôû neân phuù gia ñòch quoâùc ‘Oâng vaên Long caûm thaáy haïnh phuùc laém .baây giôø oâng ñöôïc moïingöôøi troïng voïng vì oâng giaøu lôùn .Oâng chia nhöõng vuï thaàu nhonhoûcho nhöõng ñoàng nghieäp neân nhöõng ngöôøi naøy goïi oâng laø aânnhaân.
 • 205. 205 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhOâng cho baø Vaên Long ñöôïc toaøn quyeàn trong moïi vieäc. Baømuoán laøm gì thì laøm. Oâng khoâng ôû chung trong bieät thöï cuõ vôùibaø nöõa. Oâng ñaõ xaây moâït caùi nhaø môùi ñeå ôû vaø duøng laøm vaênphoøng. Haøng ngaøy Lyù Hoa ñeán ñaây ñeå phaùc hoïa coâng vieäc.Veà phaàn thaèng Taùm Lyù Hoa giöõ noù laùi xe rieâng cho naøng. vaø ôûluoân taïi bieät thöï cuûa naøng. chò beáp ñaõ ñöôïc thay theá. Ngöôøi ñaàubeáp môùi khoâng ñöôïc nguû taïi bieät thöï. Lyù Hoa xeáp ñaët nhö theá ñeåtraùnh tai tieáng. Ban ñeâm chæ coù naøng vaø thaèng Taùm thì coøn aibieát ñeán söï bí maät cuûa naøng vaø thaèng Taùm nöõa.Chæ tröø nhöõng ngaøy naøng coù kinh, coøn thì gaàn nhö ñeâm naøothaèng Taùm cuõng leân laàu nguû chung vôùi baø chuû. Baây giôø thaèngTaùm muoán coù bao nhieâu tieàn ñeå mua saém quaàn aùo hay mua saâmcao ly uoáng cho khoûe thì noù chæ vieäc hoûi laø Lyù Hoa ñöa ngay. Noùñaõ trôû thaønh cuïc cöng cuûa naøng. baây giôø Lyù Hoa khoâng baétthaèng Taùm buù nöõa. Vì Taây buù hay hôn, dai hôn. Naøng chæ caàncon cu cuûa thaèng Taùm.Naèm vôùi noù, naøng thuû thæ :-Chò khoaùi con cu cuûa em laém. Em nhôù laø moãi khi chò côûi quaànaùo ra roài laø em phaûi caàm noù ñöa ngay vaøo mieäng chò cho chò buù.Khi noù ñaõ cöùng em caàm noù chaø treân ngöïc, treân buïng...hieän taïi Lyù Hoa xem thaèng Taùm nhö tình nhaân. Oâng Vaên Longcoù hôi nghi nghi chuyeän vôï oâng nguû vôùi taøi xeá nhöng roài oângcuõng boû qua. Oâng ñaõ trôû thaønh moâït ngöôøi baát löïc roïài coøn ghenlaøm gí? Vaø hôn nöõa, oâng thuoäc loaïi nhaø queâ, khoâng bieát buù loànra laøm sao neân oâng xa laùnh ñaøn baø. Töø nay oâng chæ lo laøm giaøu,vaø oâng chaúng caàn gì nöõa treân ñôøi naøy ngoaøi tieàn, tieàn, tieàn...