Nga phan1

366 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nga phan1

  1. 1. Chöông 1: Nga Ñoù laø ngaøy toâi khoâng sao queân ñöôïc. Noù ñaùnh daáu nieàm mô öôùc rôøi VN cuûa toâi ñaõ thaønh söï thaät. Gia ñình toâi ñöôïc baõo laûnh sang Myõ, vaø hoâm ñoù laø ngaøy cuoái cuøng cuûa toâi ôû maõnh ñaát toâi ñaõ ñöôïc sinh ra, lôùn leân, vaø bieát yeâuï Sau moät ñeâm ngao du cuøng ñaùm baïn, toâi thöùc daäy thì cuõng ñaõ hôn 10 giôø saùng roàò Moïi chuyeän ñaõ thu xeáp xong xuoâi tröôùc ñoù, ñoät nhieân toâi khoâng bieát phaûi laøm gì baây giôø. Xaùch xe ñi lang thang, ngang qua Cao Ñaúng Sö Phaïm, toâi chôït nhôù coâ boà cuû ñang laøm y taù ôû ñoù. Nga lôùn hôn toâi 2 tuoåò Naøng hoïc chung vôùi toâi naêm lôùp 9 vaø dó nhieân luùc ñoù naøng baét toâi goïi baèng chò. Toâi raát thích naøng nhöng naøng thì chaû ngoù ngaøng gì tôùi toâi caû vì naøng ñang baän roän vôùi maáy teân hoïc lôùp 12. Nhöng naøng thích noùi chuyeän vôùi toâò Toâi nhôù hoaøi muøa heø cuûa naêm lôùp 9 ñoù. Naøng thöôøng ôû laïi treã vôùi toâò Saân tröôøng coù 1 caây phöôïng vó to vaø ñoõ röïc hoaï 2 ñöùa thöôøng leo leân caây, troø chuyeän, ngaét hoa phöôïng neùm nhauï Coù laàn naøng ngoài chung moät chaïc caâî Naøng gaàn tui trong gang taác, toâi caõm giaùc ñöôïc hôi thôû nheø nheï cuûa naøng. Toâi thaáy ñöôïc bôø cong troøn tròa cuûa vuù naøng qua khe hôû cuûa chieác aùo sô mi traéng maø naøng luoân môû 1 chieác nuùt. Ngöôùc nhìn naøng toâi thaáy nhö vuõ truï ngöøng xoay chuyeãn. Tai toâi chæ nghe hôi thôû naøng, maét toâi chæ nhìn thaáy bôø ngöïc troøn tròaï Roài chôït nghe naøng noùi: "Thoâi chò ñi veà nhe T." Vaø naøng cöôøi tuûm tæm. Sau ño ' vaøi thaùng, tui ñöôïc tin naøng ñi Thanh nieân xung phong. Roài thì chaúng nhaän ñöôïc tin töùc gì veà naøng nöõaï Toâi cuõng queân ñi ngöôøi chò maø toâi thaàm yeâu, maõi meâ lao vaøo cuoäc soáng thaùc loaïn vôùi nhöõng ngöôøi yeâu ngaây thô treân giöôøng. 2 naêm sau toâi gaëp laïi naøng. Naøng vaãn
  2. 2. ñeïp nhö ngaøy naøo, vuù naøng xem chöøng coøn böï hôn ngaøy tröôùc. Chuùng toâi möøng rôû khi gaëp laïi nhau, keùo nhau ñi uoáng cafeù troø chuyeän. Roài ñi coi xíneä Trong boùng toái môø môø ôû haøng gheá sau cuøng beân goùc phaûi, toâi hoân naøng. Moâi naøng daày, hôi treã raï Toâi caén nheø nheï leân ñoâi moâi gôïi caõm aáy roài moâi toâi baáu chaët treân moâi naøng. Tay toâi vuoát nheø nheï leân ngöïc naøng. Naøng aäm öø gì ñoù trong mieäng, roài keùo tay toâi xuoáng. Toâi laïi laàn leân boùp nheï nhaøng. Döôøng nhö löôõi naøng ñôø ra trong mieäng toâò Toâi caãn thaän môû theâm moät nuùt aùo, roài loøn tay vaøo aùo ngöïc naøng maân meâ ñaàu vuù troøn laün, cöng cöùng. Naøng khoâng hoân toâi nöõa, vuøi ñaàu vaøo vai toâi ñeã maëc toâi muoán caén xeù naøng ra traêm maûnh. Toâi thôû hoãn heån, noùi ñöùt ñoaïn nho nhoû beân tai naøng: "Nga veà nhaø anh nhe!". Cuoäc tình aáy keùo daøi ñöôïc naêm thaùng. Toâi quen ñöôïc moät coâ gaùi khaùc, treû hôn, thaân theå caêng traøn nhöïa soáng hôn. Toâi queân maát ngöôøi chò toâi toâi mô öôùc khi coøn laø caäu beù 14 tuoåò Khi maø thaân theå naøng ñaõ thuoäc veà toâi, naøng chæ laø moät coâ gaùi taàm thöôøng nhö bao ngöôøi con gaùi taàm thöôøng khaùc ñaõ naèm treân giöôøng toâò Theá maø trong ngaøy cuoái cuøng ôû VN, toâi ngang qua nôi naøng laøm vieäc vaø chôït nhôù ñeán chuøm phöôïng vó ñoû thaém ngaøy naøo treân saân tröôøng. Toâi daét xe ñi thaúng vaøo phoøng y taù. Naøng vaãn nhö xöa, ñoâi maét to, caëp moâi moïng hôi treã xuoáng, ñoâi vuù ñaày caêng phoàng qua lôùp aùo y taù. Naøng noùi chuyeän ríu rít möøng vuò Toâi noùi chuyeän vôùi naøng, nhìn ngaém naøng vaø khoâng hieåu sao hoài nhoû toâi coi naøng nhö thaàn töôïng. Keùo nhau ñi nhaø taøu gaàn ñoù aên tröa, toâi ñoøi veà nhöng naøng baõo ôû laïi nghó tröa moät chuùt. Naøng ñoùng cöûa, ñoùng kín luoân cöûa soå. Toâi naèm treân giöôøng bònh nhaân, naøng xaø xuoáng beân caïnh. Naøng keùo tay toâi ñaët leân ngöïc naøng, roài quay qua hoân toâò Toâi hôi boái roái vì duø sao chuùng toâi ñaõ khoâng coøn laø boà bòch nöõa, nhöng roài toâi cuõng queân ñi ñieàu ñoù.
  3. 3. Naøng caøng luùc caøng bò kích thích, hôi thôû doàn daäp. Naøng caén nheï leân tai toâi, gioïng noùi nheï nhö laøn gioù: "Mình veà nhaø anh chôi ñöôïc khoâng?" Toâi giaät mình, nhìn ñoàng hoà: "Chaéc khoâng ñöôïc ñaâu, giôø ñaõ hôn 1 giôø, chieàu nay anh coù heïn vôùi Trinh luùc 4 giôø!" Naøng raø löôûi voøng quanh tai toâi: "Khoâng sao ñaâu, kòp giôø maø!" Ñeán nöôùc naøy thì toâi coøn töø choái sao ñaëng! Leân tôùi phoøng toâi, naøng chaúng noùi chaúng raèng, côûi phaêng quaàn aùoï Vuù naøng to, hôi xeä moät tí nhöng vaãn troøn trænh. Toâi uùp maët vaøo vuù naøng, thaáy eâm aùi deã chòuï Hai tay toâi cuoáng quít töï côûi quaàn aùo cuûa mình. Roài 2 ñöùa naèm xuoáng, 2 thaân hình traàn truïi quaán quít. Caên phoøng toâi noùng böùc, nhöõng gioït moà hoâi quyeän vaøo nhau, muøi noàng maën laøm toâi caøng kích thích. Toâi ghì saùt naøng trong voøng tay, buoâng ra roài nhìn nhö thoâi mieân vaøo nhöõng daáu baáu hoàng treân laøn da traéng noõn cuûa naøng. Naøng nhaém chaët maét, tay keùo toâi leân naèm xaáp treân ngöôøi naøng. Naøng voán hôi maäp moät tí, naèm treân naøng toâi luoân caõm thaáy eâm aùi hôn baát cöù taám neäm naøoï Toâi nguïp laën nhaáp nhoâ, oùc mô maøng nhôù ñeán bôø ngöïc caêng phoàng cuûa naøng aån hieän qua laøn aùo sô mi ngaøy naøo treân chaïc caây phöôïng, vôùi nhöõng chuøm hoa ñoû thaém … CHUÔNG 2: Trinh Chia tay vôùi Nga, toâi voäi vaøng ñi ñeán ñieåm heïn vôùi Trinh. Cuõng may maø toâi ñaõ tranh thuû thôøi giôø vôùi Nga, taán nhanh ruùt leï. Nga cuõng thoâng caûm cho caùi ngaøy cuoái cuøng cuûa toâi ôû Vieät Nam neân sau khi thoûa maõn xong naøng cuõng voäi vaøng chaïy xe veà Cao Ñaúng Sö Phaïm. Coù leõ taïi laâu quaù naøng khoâng quen ñöôïc vôùi anh chaøng naøo coù phoøng rieâng neân naøng môùi sung söùc nhö vaäî Toâi cuõng chæ laøm aên laáy leä, söùc löïc phaûi ñeå daønh cho coâ boà ruoät cuoái cuøng ôû Vieät Nam chöù: Trinh.
  4. 4. Toâi bieát Trinh töø khi Trinh coøn laø coâ beù quaøng khaên ñoû trong ñoäi Thieáu Nhi Tieàn Phong. Luùc ñoù toâi laø chi ñoäi tröôûng. Toâi vaãn nhôù moät con beù con nhoû nhaén, döôùi aùnh ñeøn ñöôøng lôø môø trong caên heûm nhoû; ngöôùc leân nhìn toâi nuõng nòu: "Anh thaét laïi cho em caùi khaên quaøng ñò... " Toâi nhôù laøn da traéng noõn treân chieác coå cao, ngaång leân chôø ñôïò Luùc ñoù toâi chæ laø chuù beù con, hôn Trinh khoaûng 4 tuoåi, taâm hoàn vaån ñuïc bôûi nhöõng cuoán truyeän tình caûm öôùt aùt cuûa Töï Löïc Vaên Ñoaøn trong tuû saùch gia ñình. Khi lôùn leân, gia ñình naøng caøng sa suùt trong caùi xaõ hoäi ñoùi khoå cuûa thaäp nieân 80. Sau giôø hoïc, naøng baùn taïi moät xe baùn thuoác laù saùt nhaø toâò Dó nhieân toâi laø khaùch haøng quen thuoäc, vì naøng cho kyù soå thoaûi maùò Nhöõng khi vaõ ñoä, tuùi heát tieàn, toâi thöôøng xaùch caây ñaøn ra haøng naøng ngoài, toâi ñaøn naøng haùt. Chuùng toâi noùi chuyeän thoaûi maùi veà moïi vaán ñeà vì toâi coi naøng nhö em uùt trong nhaø. Toâi bieát naøng coù thaèng keùp raát giaøu vaø ñeïp traò Naøng vaãn thaáy toâi ñi vôùi heát em naøy tôùi em khaùc trong maáy naêm quaï Caâu chuyeän vaãn luoân vui veû vaø duø môùi 17 tuoåi, naøng noùi chuyeän chaû chuùt e deø. Coù laàn toâi noùi: "Luùc naøy em bò muïn hôi nhieàu ñoù, aên caùi gì maùt maùt ñi!" Naøng cöôøi, nuï cöôøi tinh quaùi: "Em bò muïn taïi laâu quaù hoång coù ai hun em heát aù!" Toâi cöôøi tröø. Ñaõ baûo laø em gaùi maø. Naøng thöôøng hoûi toâi veà nhöõng ngöôøi con gaùi toâi quen. "Con nhoû ñoù anh coù... laøm noù hoâng?" "Trôøi ôi, sao con ñoù vuù noù nhoû xíu maø anh laïi quen, anh noùi anh thích vuù böï maø!" Ñaïi khaùi laø nhöõng caâu hoûi con gaùi khoâng neân hoûi con traò Coù laàn naøng ruû toâi ñi xíneâ vôùi naøng. Toâi ñi, maét chaêm chuù nhìn leân maøn aûnh. Khi veà, naøng bóu moâi: "Vaäy maø em nghe noùi töôûng anh huøng hoå gì laém chöù!" "EÂ, em gaùi noùi gì kyø vaäî Anh maø laøm aên caùi khæ gì vôùi em ñöôïc chöù.
  5. 5. Boä anh hoång sôï em laøm beå maùnh saoû" Naøng cöôøò Tuaàn sau, naøng laïi ruû toâi ñi nöõaï Luùc ñoù, toâi ñang vaõ ñoä, chaû coù nhoû naøo ñeå ñi chôi, neân cuõng ñoàng yù. Khi aùnh ñeøn trong raïp haùt môø daàn, naøng laüng laëng quay qua giaät caëp maét kieáng caän cuûa toâò Toâi ñaønh xuoâi theo yù naøng. Laàn ñaàu tieân, hai ñöùa hoân nhauï Caùi löôõi laõo luyeän cuûa naøng laøm toâi nhö huït hôò Noù chaïy sang ñoâng, sang taây roài thuït laïi duï löôõi toâi sang. Naøng nuùt löôõi toâi, nuùt maïnh baïoï Tay toâi laàn sang luoàn leân caùi aùo thun. Toâi noùi nhoû beân tai naøng: "Anh khoâng thích loaïi aùo ngöïc ñan naøy ñaâu" "Anh côûi noù ra luoân ñi!" Môû moùc aùo ñaèng sau, keùo daây vai beân phaûi xuoáng qua khuyûu tay, naém daây vai beân traùi loâi tuoät noù ra tay aùo beân phaûò Naøng cöôøi khuùc khích beân tay toâi: "hi, hi, anh côûi ngheà thieät heù, chæ toán coù maáy giaây thoâò." Toâi khoâng traû lôøi, baän thaùm thính caùi vuù nho nhoû, nhöng raén chaéc voâ cuøng. Caùi laøm toâi thích thuù laø caùi nuùm nhoû xíu ñang cöùng leân, caï nheø nheï vaøo nhöõng ngoùn tay toâi laøm toâi thaáy laâng laâng. Roài toâi daét naøng leân caên phoøng cuûa toâò Caên phoøng naøng thöôøng nghe noùi, vôùi ba vaùch töôøng daùn ñaày nhöõng hình aûnh kieàu nöõ trong baùo Playboî Caên phoøng nhoû laø moät caên gaùc, noùng böùc vôùi maùi toân, chæ coù moät chieác giöôøng ñaõ maát neäm, thay baèng moät taám thaûm daàî Moät caùi baøn goã guï, döôùi maët kính laø hình nhöõng coâ gaùi toâi quen. Naøng nhìn nhöõng taám hình, nheo maét noùi: "Em khoâng muoán coù hình em ôû ñaây ñaâuï.." Toâi naâng maët naøng leân, hoân leân traùn, leân maét, leân muõi roài laàn xuoáng moâò Vöøa hoân toâi vöøa noùi trong hoïng: "Treã roài, em ôò.." "Anh ñang nghó gì ñoù..." Trinh xuaát hieän ñaèng sau toâi luùc naøo toâi chaúng haî Hoâm nay naøng dieän röïc rôõ, aùo ñaàm ñoû laøm noåi baät laøn da traéng muoát cuûa naøng. Toâi hoûi: "em muoán ñi ñaâu, dieän nhö vaày phaûi ñi uoáng caø pheâ môùi ñöôïc!" Naøng cöôøi, nuï cöôøi heùo haét: "Em muoán veà phoøng mình thoâò" Toâi chôït nhôù ra raèng, laàn naøy laø laàn gaàn nhau cuoái
  6. 6. cuøng. Trinh naèm treân giöôøng toâi, laøn da traéng muoát noåi baät leân giöõa suoái toùc daøi xoõa xuoáng phuû kín xung quanh. Naøng nhaém maét, tay maân meâ toùc toâò Toâi ñang quyø beân caïnh giöôøng, hoân naøng töø treân xuoáng döôùò Hoân töø töø leân töøng khoaûng thòt da noõn naø. Hoân töø töø leân goø cao, hoân töø töø xuoáng vöïc caïn. Tay naøng vaãn maân meâ toùc toâi, laâu laâu giöït nheø nheï khi naøng caûm thaáy sung söôùng. Tay toâi ve vuoát thaân theå traàn truïi ñoù, ñaàu oùc laâng laâng, khoâng nghó ngôïò Naøng thuoäc loaïi nhoû con, nhöng khoâng oám. Toâi leo leân giöôøng, laät naøng naèm saáp xuoáng. Tay maân meâ ñoâi moâng troøn tròa, ñoâi moâng toâi vaãn nuoát nöôùc mieáng moãi khi nhìn naøng baän quaàn jean boù saùt. Toâi naâng moâng naøng leân, roài töø töø tieán saâu voä Tay naøng baáu vaøo taám meàm cuõ, roài töø töø thaû nheï ñaàu xuoáng, nghieâng moät beân. Maùi toùc daøi che nöûa khuoân maët naøng. Laøm tình vôùi naøng toâi luoân luoân caûm thaáy nhö môùi laï. Nhöõng phaûn öùng cuûa naøng khoâng theå naøo ñoaùn tröôùc, khi nheï nhaøng, khi maõnh lieät nhö con hoå ñoùi moàò Suoát hôn taùm thaùng aân aùi vôùi nhau, naøng raát ít khi noùi yeâu toâò Toâi cuõng vaäî Khoâng bieát ñoù laø tình yeâu, hay laø tình xaùc thòt. Khoâng ai boû coâng tìm hieåu ñieàu ñoù, chæ caàn bieát khoâng theå thieáu nhauï Caùi giöôøng cuõ keâu oïp eïp, döôøng nhö muoán gaãy ñoå. Naøng ñoøi xuoáng ñaát. Toâi nhaûy xuoáng, traûi caùi meàn treân neàn xi maêng roài naèm xuoáng. Naøng cuõng xuoáng giöôøng, leo leân ngöôøi toâi ngoàò AÙnh maët trôøi gay gaét buoåi xeá chieàu soi qua khung cöûa soå laøm suoái toùc naøng oùng aùnh. Naøng nhaém maét, ñaàu ngaång leân, chieác coå daøi vöôn leân, laâu laâu chuyeån ñoäng khi naøng nuoát nöôùc mieáng. Toâi nhôù ñeán caùi coå ngaøy naøo vöôn leân chôø toâi quaøng chieác khaên ñoû. Khaùc chaêng laø luùc ñoù toâi nhìn xuoáng, giôø toâi laïi nhìn leân, thaáy sao maø chieác coå daøi khieâu gôïi quaù. Naøng vaãn nhaáp nhoâ treân toâi, hai tay naøng ñaët leân boä ngöïc leùp keïp vì thieáu aên cuûa toâò Toâi chôït thaáy treân khoùe maét naøng moät gioït leä laên daøi xuoáng. Roài moät gioït nöõaï.. Nöôùc maét caøng rôi, naøng caøng nhaáp nhoâ nhanh hôn. Chöøng khi
  7. 7. toâi caêng ngöôøi trong caûm giaùc nöûa thích thuù, nöûa bi thöông, höï leân moät tieáng, naøng töø töø haï ñaàu xuoáng, eùp saùt ngöïc naøng leân toâi roài oâm ñaàu toâi khoùc nöùc nôû... CHUÔNG 3: THUÛY Ñöa Trinh veà thì trôøi ñaõ toái moø. Ñi aên nhaäu vôùi ñaùm baïn thaân buoåi cuoái, veà tôùi nhaø ñaõ hôn 11 giôø khuyaï Toâi hôi ngaïc nhieân khi thaáy Thuûy ñaõ chôø toâi töø hoài naøoï Ngaïc nhieân vì Thuûy khoâng phaûi laø boà toâò Thuûy laø coâ beù haøng xoùm, chôi vôùi nhau töø hoài naêm saùu tuoåi gì ñoù. Toâi vaãn bò ñaùm con trai trong xoùm goïi laø "T. deâ" vì tui daùm phaù leä chôi vôùi ñaùm con gaùi trong xoùm. Toâi vaãn thöôøng ñoùng vai vôï choàng vôùi Thuûy, vì coâ beù laø ngöôøi xinh nhaát trong ñaùm con gaùi ñoù. Roài thôøi gian troâi qua, toâi lôùn leân, khoâng chôi troø con nít. Naøng cuõng lôùn leân, boãng döng trôû neân naëng neà hôn. Dó nhieân toâi muoán noùi laø naøng phaùt töôùng, maäp uù nuù uø nuï Nhöng cuõng coù theå hieåu raèng naøng naëng neà hôn vì caëp vuù vó ñaïi coù moät khoâng haò Toâi thì boà bòch taù laû, naøng thì vaãn coâ ñôn. Toâi vaãn nhôù tình xöa, laâu laâu khi maø tuùi heát tieàn, tình troáng trôn, toâi laïi ruû naøng ñi aên, ñi coi xíneä Dó nhieân laø naøng traû tieàn heát, vì naøng thuoäc loaïi con nhaø giaøuï Chöa bao giôø naøng thaéc maéc gì veà nhöõng coâ baïn gaùi cuûa toâi heát. Naøng vaãn vui veû ñi chôi vôùi toâi khi toâi caàn ñeán, suoát maáy naêm tröôøng. Toâi chæ daãn naøng ñi ñeán raïp xíneâ gaàn nhaø vì sôï baïn beø baét gaëp toâi ñi chôi vôùi moät em maäp uù. Nhöng thöa baïn, xin ñöøng cheâ caùc coâ nhö vaäî Khi ngöùa tay, toâi vaãn thöôøng thoø tay maân meâ caùi vuù böï, muõm móm vaø thaáy thaät ñaõ. Toâi vaãn coù caùi taät laø khi môùi quen vôùi em naøo, giai ñoaïn ñaàu moø maãm vuù em, luùc naøo cuõng thaáy vuù maáy em lôùn heát. Caøng rôø raãm, sao laïi thaáy noù nhoû hoài naøo khoâng haî "Nhoû" vì toâi ñaõ roû raøng moïi goùc caïnh, boùp nhö theá naøo thì noù ñaày tay, hay boùp nhö theá naøo thì noù maát pheä Nhöng vôùi caùi vuù vó ñaïi cuûa
  8. 8. Thuûy, toâi khoâng taøi naøo khaùm phaù ñöôïc moïi ngoùc nghaùch. Cuõng coù theå vì laâu laém, coù khi caû naêm toâi môùi ñi chôi vôùi Thuûy moät laàn, neân toâi khoâng coù thì giôø ñeå maø khai phaù. Vaû laïi, toâi chaúng bao giôø daét Thuûy veà phoøng mình. Toâi caøng ngaïc nhieân hôn khi Thuûy noùi Thuûy ñaõ xin pheùp meï Thuûy nguû laïi nhaø toâi ñeâm nay vôùi chò toâò Moïi ngöôøi taùn doùc, meät moûi roài ñi nguû. Trong caên phoøng roäng, coù taát caû 3 caëp: chò toâi vaø teân boà, baïn toâi vaø coâ boà, toâi vaø Thuûî Moãi ngöôøi chia nhau moät goùc roài taét ñeøn. Caên phoøng khoâng coù cöûa soå, toái ñen, giô baøn tay leân khoâng thaáy caû ngoùn taî Toâi oâm Thuûy, voøng tay duø daøi ñeán ñaâu cuõng khoâng heát noåi thaân hình muõm móm cuûa naøng. Toâi hoân Thuûy, laàn ñaàu tieân sau bao naêm chæ bieát rôø raãm ngöôøi naøng. Tay toâi laàn xuoáng vuù naøng, nheï nhaøng thaùo khuyu gaøi aùo ngöïc naøng roài laáy raï Naøng baän aùo ngöïc raát ñaëc bieät, toaøn nhöõng coïng theùp cöùng ñeå naâng ngöïc, neân neáu khoâng thaùo thì raát vöôùng víu khoù chòuï Ñi xíneâ vôùi naøng khoâng thaùo haún ra ñöôïc, laàn naøy thaùo ra xong, tay toâi tung hoaønh ngang doïc. Vôùi 2 baøn tay, toâi cuõng chæ môùi naém troïn ñöôïc 1 vuù cuûa naøng. Naøng thích thuù hay nhoät gì ñoù, cöù cöôøi rinh rích trong mieäng. Toâi moø maãm ñuû choå, ñeán khi thaáy naøng öôùt nheïp ngoùn tay toâi nheï nhaøng keùo quaàn naøng xuoáng. Naøng chaän tay laïi, toâi laïi keùo xuoáng nhöng naøng nhaát quyeát khoâng choï Ñaønh vaäy, ngaøy mai toâi ñi maát roài, naøng sôï toâi seõ ñeå laïi cho naøng moät buïng baàu thì cheát. Roài ñeâm qua ñi, toâi nguû luùc naøo khoâng haî Saùng hoâm sau, ba ngöôøi con gaùi ñoù ñaõ tieãn toâi ra phi tröôøng Taân Sôn Nhaát. Toâi chæ hoân Trinh töø giaõ. Böôùc leân caàu thang daãn leân maùy bay, toâi ngoù laïi maûnh ñaát yeâu quyù. Giaõ bieät Saigon, giaõ töø tuoåi treû thaùc loaïn...

×