Melissa

424 views
348 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Melissa

  1. 1. Taát caû nhöõng gì maø toâi muoán laøm laø chôi coâ ta. Coâ ta quaù ñeïp ñi.Toâi bieát raèng coâ ta khoâng coù baïn trai. Toâi thaéc maéc khoâng bieáttröôùc ñaây coâ ta ñaõ bò ai chôi chöa.Coâ ta teân laø Melissa. Coâ ta hoïcôû tröôøng toâi. Toâi laø sinh vieân naêm cuoái coøn coâ ta laø sinh vieânnaêm nhaát. Toâi muoán coâ ta…Toâi muoán coâ ta... Toâi raát theøm muoáncoâ ta. Coâ ta cao khoaûng 1m65, thaáp hôn toâi moät chuùt, coâ ta coùmoät boä toùc vaøng hoe daøy vaø ñeïp xoõa xuoáng ngang löng. Coâ ta coùñoâi maét xanh nhö coù ma löïc thoâi mieân vaø ñoâi moâi ngoït ngaøo. Coâta coù thaân hình vôùi caùc soá ño tuyeät vôøi, boä ngöïc caêng troøn, moätcaùi buïng thon thaû, nhöõng ñöôøng cong gôïi tình ôû eo, moät caùimoâng troøn trónh, chaéc nòt, vaø ñoâi chaân maûnh deû maø toâi muoán noùdaïng ra ñeå toâi ñuùt caùi döông vaät cuûa toâi vaøo. Coâ ta cuõng bieát toâi,nhöng khoâng bieát nhieàu laém. Toâi cho laø coâ ta nghó toâi laø moät anhchaøng khaù ñeïp trai. Vaøo moät bieåu chieàu thöù baûy, Toâi ngaém nhìncoâ ta daïo qua caùi saân boùng ôû phía sau tröôøng toâi. Toâi ôû ñoù taäpchaïy voøng quanh caùi voøng ñua. Coâ ta chæ ñi thô thaån xung quanh.Ñoù laø moät ngaøy ñeïp trôøi vaøo giöõa muøa xuaân. Moïi thöù quanhchuùng toâi thaät laø vó ñaïi. Hoâm ñoù laø moät ngaøy trôøi raát noùng,khoaûng 35 ñoä C. Boä ñoà maø coâ ta maëc laøm toâi söõng sôø moät luùc.Coâ ta maëc moät caùi aùo thun traéng bò raùch, vì vaäy toâi haàu nhö coùtheå thaáy heát caëp vuù vó ñaïi beân trong. Nuùm vuù cuûa coâ ta caêngcöùng nhö ñaù ôû beân döôùi. Toâi bieát ñöôïc laø bôûi vì chuùng gaàn nhömuoán raïch thuûng caùi aoù thun cuûa coâ ta. Coâ ta baän moät caùi quaànñuøi jean caét ngaén. Noù ngaén ñeán noãi maø, töø phía sau, toâi coù theå
  2. 2. thaáy haàu nhö nöûa boä moâng cuûa coâ ta. Chuùa ôi toâi chæ muoán ñaâmcaùi döông vaät cuûa toâi vaøo moâng coâ ta caøng nhanh caøng toát. Toâiñöùng nhìn coâ ta khoaûng moät giôø. Cuoái cuøng toâi nhaän ra raèng caùidöông vaät cuûa toâi nöùng to leân khoaûng 8 inches. Noù nhö muoán baätra. Toâi chaïy veà phía coâ ta, keâu to teân coâ ta "Melissa!""Melissa!" Coâ ta quay laïi vaø chaøo toâi ngoït ngaøo ñeán noãi maø toâichæ muoán ñeán ñeå nghe gioïng noùi cuûa coâ ta. "anh khoûekhoâng,Pete?" "Toâi khoeû, coøn em?" "OÀ, em ñaõ thaáy ñôõ hôn. Caûnhaø em ñang tranh caõi vaø em thaáy hôi bò aùp löïc." Toâi muoán giuùpcoâ ta vui leân, vaø toâi bieát phaûi laøm gì, nhöng coâ ta coù thaät söïmuoán caùi döông vaät daøi ñang rung ñoäng cuûa toâi ñuùt vaøo aâm hoäcuûa coâ ta khoâng, hoaëc ñoù chæ laø töôûng töôïng cuûa toâi? Luùc ñoù coâta noùi :, "What are you up to?" I got a hold of myself and justrisked total embarrassment - I mean, what did I have to lose? SoI said, "OÀ, neáu em cho pheùp, anh muoán chôi em!" Coâ ta nhìn toâichaèm chaèm nhö theå toâi laø moät thaèng thích chôi gaùi. "Gì?!!!!" Coâta theùt leân. "Anh muoán xeù boä quaàn aùo khieâu daâm cuûa em vaø chôiem nhö em ñaõ töøng ñöôïc chôi tröôùc ñaây!" (Hy voïng laø coâ ta chöabao giôø bò ai chôi tröôùc ñaây.) Maët cuûa coâ ta luùc aáy troâng nhö theålaø coâ ta muoán ñaù cho toâi moät caùi vaäy, nhöng coâ ta chæ quay quayngöôøi laïi vaø boû ñi. Leõ naøo laïi ñeå moät coâ gaùi haáp daãn nhö vaäy boûñi. Vì vaäy toâi ñuoåi kòp coâ ta vaø nhanh choùng nhaác boång coâ leân.Toâi ñaët coâ ta leân vai cuûa toâi, duøng tay traùi giöõ laáy thaân theå cuûacoâ ta, vaø duøng tay phaûi vuoát ve môn trôùn caùi moâng nôû nang saênchaéc cuûa coâ ta. "Ñeå toâi xuoáng, anh laø caùi ñoà con hoang!" Coâ takeâu leân phaûn ñoái. Toâi lôø ñi vaø mang coâ ta ñeán moät vuøng coûxanh ñöôïc nhöõng buïi caây raäm raïp bao boïc xung quanh. Ñaây laømoät nôi tuyeät dieäu, ôû ñaây toâi coù theå tha hoà maø chôi coâ ta, thoaûimaùi hieáp daâm coâ ta cho ñeán khi coâ ta banh loàn thì thoâi, vaø seõkhoâng ai bieát ñöôïc ñieàu naøy. Toâi ñaët coâ ta xuoáng ñaát, ngöûa maët
  3. 3. leân trôøi, vaø ghì hai vai cuûa coâ ta xuoáng khieán cho coâ ta khoângtheå nhuùc nhích. Coâ ta coá gaéng daõy duïa ñeå thoaùt khoûi toâi, nhöngtoâi quaù khoûe so vôùi coâ ta. Cuoái cuøng, coâ ta thoâi khoâng daõy duïanöõa vaø naèm im. Luùc ñoù, caû hai chuùng toâi ñeàu chaûy moà hoâi vì quaùnoùng böùc(moät phaàn laø do trôøi quaù noùng). Toâi noùi nhoû nheï vôùi coâta, "Naøo Melissa, anh chæ muoán ñuï em thoâi. Em haõy ñoàng yù nheù,seõ khoâng ñau ñaâu maø cuõng chaúng haïi gì cho em caû, ngöôïc laïicoøn ñem laïi khoaùi caûm cho em nöõa." Coâ ta ñaùp laïi baèng caâu noùi,"sao anh theøm muoán em döõ vaäy?" "Bôûi vì anh chöa töøng thaáy aikhieâu daâm nhö em caû!" Toâi traû lôøi. Coâ aáy chôït noùi nhoû"Ñöôïcroài, em seõ cho anh chôi em." Nhöõng lôøi naøy nhö laø khuùc nhaïcbeân tai toâi. "Haõy ñeå em ñöùng leân vaø em seõ cho anh thaáy moät caëpvuù maø anh chöa töøng thaáy qua. Anh coù theå buù hay caén tuøy yù –anh coù theå laøm baát cöù ñieàu gì anh thích vôùi chuùng. Thaáy coâ ta trôûneân bò kích duïc nhö toâi, toâi ñeå coâ ta ñöùng leân, haêm hôû troâng ñôïicaùi ñieàu tuyeät vôøi saép ñeán vôùi toâi. Coâ ta ñöùng daäy, côûi boû caùi aùothun ra, vaø phoâ baøy ra moät boä ngöïc lôùn maø toâi chöa töøng thaáy ôûmoät coâ gaùi naøo vaøo ñoä tuoåi nhö coâ ta tröôùc ñaây. Sau ñoù coâ ta côûicaùi aùo maø toâi ñang maëc, xeù noù ra khoûi ngöïc toâi. "Sao baây giôø emlaïi muoán ñöôïc laømtình vôùi anh vaäy?" Toâi keâu leân. "Bôûi vì luùcnaøy em ñang bò kích duïc vaø em muoán caùi döông vaät cuûa anh. Emkhoâng theå chôø ñôïi theâm!" Toâi hôi bò xoác. Ñieàu gì xaûy ra vaäy bôûivì caùch ñaây maáy phuùt coâ ta coøn khaùng cöï cô maø? Khoâng caànbieát, toâi tuït quaàn ñuøi vaø quaàn loùt ra thaät nhanh, toâi gaàn nhö bòvöôùng víu trong khi coá gaéng côûi chuùng ra. Bôûi vì döông vaät cuûatoâi chöa bao giôø to vaø cöùng nhö vaäy. Noù ñang phình leân vôùi moätsöï thoâi thuùc maõnh lieät chôi banh loàn coâ ta thaønh haøng trieäumaûnh. Sau ñoù coâ ta côûi quaàn ñuøi ra. Phôi baøy theâm caùi moâng raénchaéc cuûa mình. Toâi quì xuoáng tröôùc maët coâ ta, duøng raêng caénchaët laáy caùi ñuõng quaàn xi-líp cuûa coâ ta, vaø xeù toaëc noù ra khoûi caùi
  4. 4. moâng cuûa coâ ta. Coâ ta nhaûy leân ngöôøi toâi ngay laäp töùc. Coâ tacöôõi leân buïng toâi vaø reân leân trong meâ ly khi toâi naén boùp hai ñaàuvuù cuûa coâ ta. "Oâi, chuùa ôi!"Coâ ta keâu leân. "Em muoán anh chôiem cho ñeán khi em chaûy maùu thì thoâi!" Luùc naøy toâi ñang ôû treânthieân ñöôøng. Toâi saép söûa giao hôïp vôùi Melissa! Toâi lòch söï hoûicoâ aáy raèng tröôùc ñaây ñaõ bao giôø em ñuùt caùi gì vaøo aâm ñaïo hayñaõ töøng giao hôïp vôùi ai chöa vaø coâ ta noùi coâ ta vaãn coøn laø gaùitrinh. Coâ ta noùi raèng coâ ta ñaõ töøng töï laøm cho mình ñaït ñöôïc moätchuùt caûm giaùc cöïc khoaùi khi ñang nhìn troäm em trai cuûa coâ tañang côûi quaàn aùo. Coâ gaùi naøy quaû thaät laø moät ngöôøi ñaøn baøcuoàng daâm! Coâ ta noùi coâ ta ñaõ töøng nhìn ñöùa em trai 17 tuoåi côûiquaàn aùo, nhìn noù thuû daâm cho ñeán khi noù thoûa maõn, vaø sau ñoù coâta trôû veà phoøng, khoùa cöûa laïi, côûi ñoà ra, vaø töï laøm cho mình thoûacôn kích duïc. Nghó ñeán ñieàu naøy chôït laøm cho toâi bò kích thíchhôn. Ñoät nhieân toâi nhaän ra raèng coâ ta ñang xoay sang höôùngkhaùc. Caùi loàn cuûa coâ ta ñang lôø môø hieän ra ngaøy caøng gaàn maëttoâi hôn, vaø cuoái cuøng, coâ ta ñöa tay xuoáng, banh hai caùi moâi aâmñaïo aåm öôùt ra, vaø aán dính caùi loàn cuûa coâ ta vaøo mieäng toâi. Toâilieám vaø lieám, duøng löôõi tìm kieám aâm vaät cuûa coâ ta khi toâi ghìchaët laáy caùi moâng coâ ta vaø nhaán caùi loàn cuûa coâ ta thaät saâu vaøomieäng toâi. Coâ ta ñang reân leân nho nhoû vì sung söôùng. Toâi tieáptuïc lieám hai moâi aâm ñaïo cuûa coâ, roài toâi ñöa löôõi vaøo taän saâutrong aâm ñaïo raø qua raø laïi, toâi buù, toâi muùt cho ñeán khi chaát dòchtrong aâm ñaïo coâ ta xuaát ra chaûy aøo aøo vaøo mieäng toâi. Toâi nuoátheát vaø caûm thaáy hôi thinh thích. Coâ ta trôû neân meàm laû sau khicaûm giaùc khoaùi ngaát qua ñi. Sau khi naèm treân ngöôøi toâi vaøi phuùt,coâ ta baät daäy, giang hai chaân cuûa toâi ra, vaø baét ñaàu buù muùtdöông vaät cuûa toâi, ñaõ quaù vì töø tröôùc tôùi giôø toâi chöa bao giôøñöôïc moät coâ gaùi naøo kích thích döông vaät baèng löôõi caû. Löôõi coâta thaät aám aùp, noù nhö bao boïc caû caùi cuûa quí cuûa toâi vaäy, vaø moät
  5. 5. luùc sau, toâi caûm thaáy döôøng nhö toâi saép söûa xuaát tinh vaø tröôùckhi xuaát tinh, toâi voäi ñuùt nuùt döông vaät cuûa toâi vaøo trong mieängMelissa. Coâ ta töø töø nuoát tinh dòch cuûa toâi vaø lieám saïch ñaàudöông vaät cuûa toâi. Sau khi côn khoaùi caûm qua ñi, coâ ta noùi, "OK,chæ coù moät thöù chöa ñöôïc thoûa." "Ñoù laø caùi gì vaäy?" Toâi hoûi."Baây giôø chuùng mình phaûi ñuï nhau." Coâ ta ñaùp laïi. Coâ ta laïi naèmngöûa xuoáng baõi coû, daïng hai chaân roäng ra, vaø ra leänh cho toâinaèmñeø leân coâ ta. Vì vaäy toâi laïi ñuùt caùc döông vaät ñang cöôngcöùng trôû laïi vaøo caùi aâm ñaïo nhö ñang môû roäng môøi moïc cuûa coâta. Chuùng toâi nhaûy noïc vôùi nhau vaø giao hôïp vôí nhau, xoaénnhau laïi, reân ræ, naém chaët nhau cho ñeán khi caû hai chuùng toâi nhödính vôùi nhau laøm moät. Baát thình lình, Melissa baûo toâi buù caëp vuùcoâ ta. Vì vaäy toâi naén boùp vuù traùi coâ ta vaø baét ñaàu muùt caëp vuùthaät maïnh, döông vaät toâi vaãn nhaán maïnh vaø lieân tuïc vaøo saâutrong aâm ñaïo cuûa coâ ta. Coâ ta khoaùc hai chaân voøng laáy thaét löngtoâi vaø keùo thaân theå cuûa toâi saùt hôn. Finally, seconds before I wasabout to come, I lifted her from the ground, pulled her up until Iwas in a kneeling position, and grabbed her ass cheeks andcontinued fucking and fucking. She was screaming. I wasscreaming. "Oh, oh, oh, oooooooh!" "Fuck, oh mother fucker.Fuck, fuck, fuck!" Then, at exactly the same instant, my loadwent shooting up her and her juices spilled onto my dick, downmy legs, and all over the place. "Aaaahhhhhhhhhh!" we bothyelled as I collapsed on top of her. "Well, what are you doingtonight?" she asked after a few minutes of silence. "Hopefully,fucking your brains out again." I replied. That night, she cameover to my house, and we fucked until dawn. That wholesummer, I fucked Melissa every single day - without fail. Ialways used protection of course, except for that first time, sowe never got in any trouble. Then, in September, when I had to
  6. 6. leave for college. Melissa gave me a video tape of us fuckingand of her masturbating. She said I should watch it as often as Icould, think of her, and jerk off. Then when I came home duringvacations, she would fuck me over and over. So I did. Eventhough I knew that at the same time, that horny little slut who Ihad de-flowered, was fucking every god damn guy in our highschool. By the end of her four years there, there was not a singleguy who had not tasted the wonderful, pussy that I knew andloved.

×