• Like
Luat doanh nghiep
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Luat doanh nghiep

 • 171 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
15
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 1 MUÅC LUÅCCHÛÚNG I NHÛÄNG QUY ÀÕNH CHUNG................................................................................. 3CHÛÚNG II THAÂNH LÊÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH ....................................................... 10CHÛÚNG III CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN .............................................................. 24CHÛÚNG IV CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN ............................................................................................ 43CHÛÚNG V CÖNG TY HÚÅP DANH .......................................................................................... 74CHÛÚNG VI DOANH NGHIÏÅP TÛ NHÊN .............................................................................. 76CHÛÚNG VII TÖÍ CHÛÁC LAÅI, GIAÃI THÏÍ VAÂ PHAÁ SAÃN DOANH NGHIÏÅP .......................... 80CHÛÚNG VIII QUAÃN LYÁ NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP ...................................... 89CHÛÚNG IX KHEN THÛÚÃNG VAÂ XÛÃ LYÁ VI PHAÅM .............................................................. 94CHÛÚNG X ÀIÏÌU KHOAÃN THI HAÂNH.................................................................................... 97http://ebooks.vdcmedia.com
 • 2. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 2 LUÊÅT DOANH NGHIÏÅPSÖË 13/1999/QH10 NGAÂY 12 THAÁNG 6 NÙM 1999 Àïí goáp phêìn phaát huy nöåi lûåc phuåc vuå sûå nghiïåp cöng nghiïåphoaá, hiïån àaåi hoaá àêët nûúác; àêíy maånh cöng cuöåc àöíi múái kinh tïë;baão àaãm quyïìn tûå do, bònh àùèng trûúác phaáp luêåt trong kinh doanhcuãa caác doanh nghiïåp thuöåc moåi thaânh phêìn kinh tïë; baão höå quyïìnvaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa nhaâ àêìu tû; tùng cûúâng hiïåu lûåc quaãn lyánhaâ nûúác àöëi vúái caác hoaåt àöång kinh doanh; Cùn cûá vaâo Hiïën phaáp nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa ViïåtNam nùm 1992; Luêåt naây quy àõnh vïì cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tycöí phêìn, cöng ty húåp danh vaâ doanh nghiïåp tû nhên.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 3. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 3 CHÛÚNG I NHÛÄNG QUY ÀÕNH CHUNG ÀIÏÌU 1. PHAÅM VI ÀIÏÌU CHÓNH 1. Luêåt naây quy àõnh viïåc thaânh lêåp, töí chûác quaãn lyá vaâ hoaåtàöång cuãa caác loaåi hònh doanh nghiïåp: cöng ty traách nhiïåm hûäuhaån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåp danh vaâ doanh nghiïåp tû nhên. 2. Doanh nghiïåp nhaâ nûúác, doanh nghiïåp cuãa töí chûác chñnhtrõ, töí chûác chñnh trõ - xaä höåi khi àûúåc chuyïín àöíi thaânh cöng tytraách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn thò àûúåc àiïìu chónh theoLuêåt naây. Trònh tûå vaâ thuã tuåc chuyïín àöíi do Chñnh phuã quy àõnh. ÀIÏÌU 2. AÁP DUÅNG LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP VAÂ CAÁC LUÊÅT COÁ LIÏN QUAN Viïåc thaânh lêåp, töí chûác quaãn lyá vaâ hoaåt àöång cuãa doanhnghiïåp trïn laänh thöí Viïåt Nam aáp duång theo quy àõnh cuãa Luêåtnaây vaâ caác quy àõnh phaáp luêåt khaác coá liïn quan. Trûúâng húåp coá sûå khaác nhau giûäa quy àõnh cuãa Luêåt naây vaâquy àõnh cuãa luêåt chuyïn ngaânh vïì cuâng möåt vêën àïì, thò aáp duångtheo quy àõnh cuãa luêåt chuyïn ngaânh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 4. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 4 ÀIÏÌU 3. GIAÃI THÑCH TÛÂ NGÛÄ Trong Luêåt naây, caác tûâ ngûä dûúái àêy àûúåc hiïíu nhû sau: 1. “Doanh nghiïåp” laâ töí chûác kinh tïë coá tïn riïng, coá taâi saãn,coá truå súã giao dõch öín àõnh, àûúåc àùng kyá kinh doanh theo quyàõnh cuãa phaáp luêåt nhùçm muåc àñch thûåc hiïån caác hoaåt àöång kinhdoanh. 2. “Kinh doanh” laâ viïåc thûåc hiïån möåt, möåt söë hoùåc têët caã caáccöng àoaån cuãa quaá trònh àêìu tû, tûâ saãn xuêët àïën tiïu thuå saãnphêím hoùåc cung ûáng dõch vuå trïn thõ trûúâng nhùçm muåc àñch sinhlúåi. 3. “Höì sú húåp lïå” laâ höì sú coá àêìy àuã giêëy túâ theo quy àõnh cuãaLuêåt naây, coá nöåi dung àûúåc khai àuáng vaâ àuã theo quy àõnh cuãaphaáp luêåt. 4. “Goáp vöën” laâ viïåc àûa taâi saãn vaâo cöng ty àïí trúã thaânh chuãsúã hûäu hoùåc caác chuã súã hûäu chung cuãa cöng ty. Taâi saãn goáp vöën coáthïí laâ tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïå tûå do chuyïín àöíi, vaâng, giaá trõquyïìn sûã duång àêët, giaá trõ quyïìn súã hûäu trñ tuïå, cöng nghïå, bñquyïët kyä thuêåt, caác taâi saãn khaác ghi trong Àiïìu lïå cöng ty do thaânhviïn goáp àïí taåo thaânh vöën cuãa cöng ty. 5. “Phêìn vöën goáp” laâ tyã lïå vöën maâ chuã súã hûäu hoùåc chuã súã hûäuchung cuãa cöng ty goáp vaâo vöën àiïìu lïå. 6. “Vöën àiïìu lïå” laâ söë vöën do têët caã thaânh viïn goáp vaâ àûúåcghi vaâo Àiïìu lïå cöng ty. 7. “Vöën phaáp àõnh” laâ mûác vöën töëi thiïíu phaãi coá theo quyàõnh cuãa phaáp luêåt àïí thaânh lêåp doanh nghiïåp. 8. “Vöën coá quyïìn biïíu quyïët” laâ phêìn vöën goáp, theo àoá ngûúâisúã hûäu coá quyïìn biïíu quyïët vïì nhûäng vêën àïì àûúåc Höåi àöìng thaânhviïn hoùåc Àaåi höåi àöìng cöí àöng quyïët àõnh. 9. "Cöí tûác" laâ söë tiïìn haâng nùm àûúåc trñch tûâ lúåi nhuêån cuãacöng ty àïí traã cho möîi cöí phêìn.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 5. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 5 10. “Thaânh viïn saáng lêåp” laâ ngûúâi tham gia thöng qua Àiïìulïå àêìu tiïn cuãa cöng ty. "Cöí àöng saáng lêåp" laâ thaânh viïn saáng lêåpcöng ty cöí phêìn. 11. "Thaânh viïn húåp danh" laâ thaânh viïn chõu traách nhiïåmbùçng toaân böå taâi saãn cuãa mònh vïì caác nghôa vuå cuãa cöng ty. 12. “Ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp” laâ chuã súã hûäu doanhnghiïåp tû nhên, thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh,thaânh viïn Höåi àöìng thaânh viïn, Chuã tõch cöng ty, thaânh viïn Höåiàöìng quaãn trõ, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc), caác chûác danh quaãn lyáquan troång khaác do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh àöëi vúái cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn. 13. “Töí chûác laåi doanh nghiïåp” laâ viïåc chia, taách, húåp nhêët,saáp nhêåp vaâ chuyïín àöíi doanh nghiïåp. 14. “Ngûúâi coá liïn quan” laâ nhûäng ngûúâi coá quan hïå vúái nhautrong caác trûúâng húåp dûúái àêy: a) Doanh nghiïåp meå vaâ doanh nghiïåp con; b) Doanh nghiïåp vaâ ngûúâi hoùåc nhoám ngûúâi coá khaã nùng chiphöëi viïåc ra quyïët àõnh, hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp àoá thöng quacaác cú quan quaãn lyá doanh nghiïåp; c) Doanh nghiïåp vaâ ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp; d) Nhoám ngûúâi thoaã thuêån cuâng phöëi húåp àïí thêu toám phêìnvöën goáp, cöí phêìn hoùåc lúåi ñch úã cöng ty hoùåc àïí chi phöëi viïåc raquyïët àõnh cuãa cöng ty; à) Vúå, chöìng, böë, böë nuöi, meå, meå nuöi, con, con nuöi, anh chõem ruöåt cuãa ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp, thaânh viïn cöng ty, cöíàöng coá cöí phêìn chi phöëi.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 6. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 6 ÀIÏÌU 4. BAÃO ÀAÃM CUÃA NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP VAÂ NGÛÚÂI SÚÃ HÛÄU DOANH NGHIÏÅP 1. Nhaâ nûúác cöng nhêån sûå töìn taåi lêu daâi vaâ phaát triïín cuãacaác loaåi hònh doanh nghiïåp àûúåc quy àõnh trong Luêåt naây, baãoàaãm sûå bònh àùèng trûúác phaáp luêåt cuãa caác doanh nghiïåp, thûâanhêån tñnh sinh lúåi húåp phaáp cuãa hoaåt àöång kinh doanh. 2. Nhaâ nûúác cöng nhêån vaâ baão höå quyïìn súã hûäu taâi saãn, vöënàêìu tû, thu nhêåp, caác quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp khaác cuãa doanhnghiïåp vaâ chuã súã hûäu doanh nghiïåp. 3. Taâi saãn vaâ vöën àêìu tû húåp phaáp cuãa doanh nghiïåp vaâ chuãsúã hûäu doanh nghiïåp khöng bõ quöëc hûäu hoaá, khöng bõ tõch thubùçng biïån phaáp haânh chñnh. Trûúâng húåp thêåt cêìn thiïët vò lyá do quöëc phoâng, an ninh vaâ vòlúåi ñch quöëc gia, Nhaâ nûúác quyïët àõnh trûng mua hoùåc trûng duångtaâi saãn doanh nghiïåp, thò chuã súã hûäu hoùåc caác chuã súã hûäu chungcuãa doanh nghiïåp àûúåc thanh toaán hoùåc böìi thûúâng theo giaá thõtrûúâng taåi thúâi àiïím quyïët àõnh trûng mua hoùåc trûng duång vaâàûúåc taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi àïí àêìu tû, kinh doanh vaâo lônh vûåc,àõa baân thñch húåp. ÀIÏÌU 5. TÖÍ CHÛÁC ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM, CÖNG ÀOAÂN VAÂ CAÁC TÖÍ CHÛÁC CHÑNH TRÕ - XAÄ HÖÅI KHAÁC TRONG DOANH NGHIÏÅP Töí chûác Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam trong doanh nghiïåp hoaåtàöång theo Hiïën phaáp, phaáp luêåt vaâ caác quy àõnh cuãa Àaãng Cöångsaãn Viïåt Nam.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 7. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 7 Töí chûác cöng àoaân vaâ caác töí chûác chñnh trõ - xaä höåi khaáctrong doanh nghiïåp hoaåt àöång theo Hiïën phaáp vaâ phaáp luêåt. ÀIÏÌU 6. NGAÂNH, NGHÏÌ KINH DOANH 1. Theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt, doanh nghiïåp àûúåc tûå chuãàùng kyá vaâ thûåc hiïån kinh doanh caác ngaânh, nghïì khöng thuöåc àöëitûúång quy àõnh taåi caác khoaãn 2, 3 vaâ 4 Àiïìu naây. 2. Cêëm kinh doanh caác ngaânh, nghïì gêy phûúng haåi àïënquöëc phoâng, an ninh, trêåt tûå, an toaân xaä höåi, truyïìn thöëng lõch sûã,vùn hoaá, àaåo àûác, thuêìn phong myä tuåc Viïåt Nam vaâ sûác khoeã cuãanhên dên. Chñnh phuã cöng böë danh muåc cuå thïí ngaânh, nghïì cêëmkinh doanh. 3. Àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh caác ngaânh, nghïì maâluêåt, phaáp lïånh hoùåc nghõ àõnh quy àõnh phaãi coá àiïìu kiïån, thòdoanh nghiïåp chó àûúåc kinh doanh caác ngaânh, nghïì àoá khi coá àuãcaác àiïìu kiïån theo quy àõnh. 4. Àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh caác ngaânh, nghïì maâluêåt, phaáp lïånh hoùåc nghõ àõnh àoâi hoãi phaãi coá vöën phaáp àõnh hoùåcchûáng chó haânh nghïì, thò doanh nghiïåp àoá chó àûúåc àùng kyá kinhdoanh khi coá àuã vöën hoùåc chûáng chó haânh nghïì theo quy àõnh cuãaphaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 8. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 8 ÀIÏÌU 7. QUYÏÌN CUÃA DOANH NGHIÏÅP Theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt, doanh nghiïåp hoaåt àöång theoLuêåt naây coá quyïìn: 1. Chiïëm hûäu, sûã duång, àõnh àoaåt taâi saãn cuãa doanh nghiïåp; 2. Chuã àöång lûåa choån ngaânh, nghïì, àõa baân àêìu tû, hònh thûácàêìu tû, kïí caã liïn doanh, goáp vöën vaâo doanh nghiïåp khaác, chuã àöångmúã röång quy mö vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; 3. Chuã àöång tòm kiïëm thõ trûúâng, khaách haâng vaâ kyá kïët húåpàöìng; 4. Lûåa choån hònh thûác vaâ caách thûác huy àöång vöën; 5. Kinh doanh xuêët khêíu vaâ nhêåp khêíu; 6. Tuyïín, thuï vaâ sûã duång lao àöång theo yïu cêìu kinh doanh; 7. Tûå chuã kinh doanh, chuã àöång aáp duång phûúng thûác quaãnlyá khoa hoåc, hiïån àaåi àïí nêng cao hiïåu quaã vaâ khaã nùng caånhtranh; 8. Tûâ chöëi vaâ töë caáo moåi yïu cêìu cung cêëp caác nguöìn lûåckhöng àûúåc phaáp luêåt quy àõnh cuãa bêët kyâ caá nhên, cú quan hay töíchûác naâo, trûâ nhûäng khoaãn tûå nguyïån àoáng goáp vò muåc àñch nhênàaåo vaâ cöng ñch; 9. Caác quyïìn khaác do phaáp luêåt quy àõnh. ÀIÏÌU 8. NGHÔA VUÅ CUÃA DOANH NGHIÏÅP Doanh nghiïåp hoaåt àöång theo quy àõnh cuãa Luêåt naây coánghôa vuå:http://ebooks.vdcmedia.com
 • 9. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 9 1. Hoaåt àöång kinh doanh theo àuáng caác ngaânh, nghïì àaä àùngkyá; 2. Lêåp söí kïë toaán, ghi cheáp söí kïë toaán, hoaá àún, chûáng tûâ vaâlêåp baáo caáo taâi chñnh trung thûåc, chñnh xaác; 3. Àùng kyá thuïë, kï khai thuïë, nöåp thuïë vaâ thûåc hiïån caácnghôa vuå taâi chñnh khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; 4. Baão àaãm chêët lûúång haâng hoaá theo tiïu chuêín àaä àùng kyá; 5. Kï khai vaâ àõnh kyâ baáo caáo chñnh xaác, àêìy àuã caác thöng tinvïì doanh nghiïåp vaâ tònh hònh taâi chñnh cuãa doanh nghiïåp vúái cúquan àùng kyá kinh doanh; khi phaát hiïån caác thöng tin àaä kï khaihoùåc baáo caáo laâ khöng chñnh xaác, khöng àêìy àuã hoùåc giaã maåo, thòphaãi kõp thúâi hiïåu àñnh laåi caác thöng tin àoá vúái cú quan àùng kyákinh doanh; 6. Ûu tiïn sûã duång lao àöång trong nûúác, baão àaãm quyïìn, lúåiñch cuãa ngûúâi lao àöång theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì lao àöång;tön troång quyïìn töí chûác cöng àoaân theo phaáp luêåt vïì cöng àoaân; 7. Tuên thuã quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì quöëc phoâng, an ninh,trêåt tûå, an toaân xaä höåi, baão vïå taâi nguyïn, möi trûúâng, baão vïå ditñch lõch sûã, vùn hoaá vaâ danh lam thùæng caãnh; 8. Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 10. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 10 CHÛÚNG II THAÂNH LÊÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH ÀIÏÌU 9. QUYÏÌN THAÂNH LÊÅP VAÂ QUAÃN LYÁ DOANH NGHIÏÅP Töí chûác, caá nhên coá quyïìn thaânh lêåp vaâ quaãn lyá doanhnghiïåp, trûâ nhûäng trûúâng húåp sau àêy: 1. Cú quan nhaâ nûúác, àún võ thuöåc lûåc lûúång vuä trang nhêndên sûã duång taâi saãn cuãa Nhaâ nûúác vaâ cöng quyä àïí thaânh lêåp doanhnghiïåp kinh doanh thu lúåi riïng cho cú quan, àún võ mònh; 2. Caán böå, cöng chûác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì caán böå,cöng chûác; 3. Sô quan, haå sô quan, quên nhên chuyïn nghiïåp, cöng nhênquöëc phoâng trong caác cú quan, àún võ thuöåc Quên àöåi nhên dên; sôquan, haå sô quan chuyïn nghiïåp trong caác cú quan, àún võ thuöåcCöng an nhên dên; 4. Caán böå laänh àaåo, quaãn lyá nghiïåp vuå trong caác doanhnghiïåp nhaâ nûúác, trûâ nhûäng ngûúâi àûúåc cûã laâm àaåi diïån àïí quaãn lyáphêìn vöën goáp cuãa Nhaâ nûúác taåi doanh nghiïåp khaác; 5. Ngûúâi chûa thaânh niïn; ngûúâi thaânh niïn bõ haån chïë hoùåcbõ mêët nùng lûåc haânh vi dên sûå; 6. Ngûúâi àang bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå hoùåc àangphaãi chêëp haânh hònh phaåt tuâ hoùåc bõ Toaâ aán tûúác quyïìn haânh nghïìvò phaåm caác töåi buön lêåu, laâm haâng giaã, buön baán haâng giaã, kinhdoanh traái pheáp, tröën thuïë, lûâa döëi khaách haâng vaâ caác töåi khaáctheo quy àõnh cuãa phaáp luêåt;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 11. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 11 7. Chuã doanh nghiïåp tû nhên, thaânh viïn húåp danh cuãa cöngty húåp danh, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc), Chuã tõch vaâ caác thaânhviïn Höåi àöìng quaãn trõ, Höåi àöìng thaânh viïn cuãa doanh nghiïåp bõtuyïn böë phaá saãn khöng àûúåc quyïìn thaânh lêåp doanh nghiïåp,khöng àûúåc laâm ngûúâi quaãn lyá doanh nghiïåp trong thúâi haån tûâ möåtàïën ba nùm, kïí tûâ ngaây doanh nghiïåp bõ tuyïn böë phaá saãn, trûâ caáctrûúâng húåp quy àõnh taåi Luêåt phaá saãn doanh nghiïåp; 8. Töí chûác nûúác ngoaâi, ngûúâi nûúác ngoaâi khöng thûúâng truátaåi Viïåt Nam. ÀIÏÌU 10. QUYÏÌN GOÁP VÖËN 1. Töí chûác, caá nhên àûúåc quyïìn goáp vöën vaâo cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåp danh, trûâ nhûängtrûúâng húåp sau àêy: a) Cú quan nhaâ nûúác, àún võ thuöåc lûåc lûúång vuä trang nhêndên sûã duång taâi saãn cuãa Nhaâ nûúác vaâ cöng quyä goáp vöën vaâo doanhnghiïåp àïí thu lúåi riïng cho cú quan, àún võ mònh; b) Caác àöëi tûúång khöng àûúåc quyïìn goáp vöën vaâo doanhnghiïåp theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì caán böå, cöng chûác. 2. Töí chûác nûúác ngoaâi, ngûúâi nûúác ngoaâi khöng thûúâng truá taåiViïåt Nam, ngûúâi Viïåt Nam àõnh cû úã nûúác ngoaâi coá quyïìn goáp vöënvaâo cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn, cöng ty húåpdanh theo quy àõnh cuãa Luêåt khuyïën khñch àêìu tû trong nûúác.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 12. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 12 ÀIÏÌU 11. HÚÅP ÀÖÌNG ÀÛÚÅC KYÁ TRÛÚÁC KHI ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Húåp àöìng phuåc vuå cho viïåc thaânh lêåp doanh nghiïåp coá thïíàûúåc thaânh viïn saáng lêåp hoùåc ngûúâi àaåi diïån theo uyã quyïìn cuãanhoám thaânh viïn saáng lêåp kyá kïët. 2. Trûúâng húåp doanh nghiïåp àûúåc thaânh lêåp, thò doanhnghiïåp laâ ngûúâi tiïëp nhêån quyïìn vaâ nghôa vuå phaát sinh tûâ húåpàöìng àaä kyá kïët quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây. 3. Trûúâng húåp doanh nghiïåp khöng àûúåc thaânh lêåp, thò ngûúâikyá kïët húåp àöìng theo quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây hoaân toaânhoùåc liïn àúái chõu traách nhiïåm vïì viïåc thûåc hiïån húåp àöìng àoá. ÀIÏÌU 12. TRÒNH TÛÅ THAÂNH LÊÅP DOANH NGHIÏÅP VAÂ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Ngûúâi thaânh lêåp doanh nghiïåp phaãi lêåp vaâ nöåp àuã höì súàùng kyá kinh doanh theo quy àõnh cuãa Luêåt naây taåi cú quan àùngkyá kinh doanh thuöåc Uyã ban nhên dên tónh, thaânh phöë trûåc thuöåctrung ûúng, núi doanh nghiïåp àùåt truå súã chñnh vaâ phaãi chõu traáchnhiïåm vïì tñnh chñnh xaác, trung thûåc cuãa nöåi dung höì sú àùng kyákinh doanh. 2. Cú quan àùng kyá kinh doanh khöng coá quyïìn yïu cêìungûúâi thaânh lêåp doanh nghiïåp nöåp thïm caác giêëy túâ, höì sú khaácngoaâi höì sú quy àõnh taåi Luêåt naây àöëi vúái tûâng loaåi hònh doanhnghiïåp. Cú quan àùng kyá kinh doanh chó chõu traách nhiïåm vïì tñnhhúåp lïå cuãa höì sú àùng kyá kinh doanh. 3. Cú quan àùng kyá kinh doanh coá traách nhiïåm giaãi quyïëtviïåc àùng kyá kinh doanh trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaâyhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 13. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 13nhêån àûúåc höì sú; nïëu tûâ chöëi cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh thò phaãi thöng baáo bùçng vùn baãn cho ngûúâi thaânh lêåp doanhnghiïåp biïët. Thöng baáo phaãi nïu roä lyá do vaâ caác yïu cêìu sûãa àöíi, böísung. ÀIÏÌU 13. HÖÌ SÚ ÀÙNG KYÁ KINH DOANH Höì sú àùng kyá kinh doanh bao göìm: 1. Àún àùng kyá kinh doanh; 2. Àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty; 3. Danh saách thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäuhaån, danh saách thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh,danh saách cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 4. Àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanh caác ngaânh, nghïì àoâi hoãiphaãi coá vöën phaáp àõnh thò phaãi coá thïm xaác nhêån vïì vöën cuãa cúquan, töí chûác coá thêím quyïìn theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 14. NÖÅI DUNG ÀÚN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Àún àùng kyá kinh doanh phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sauàêy: a) Tïn doanh nghiïåp; b) Àõa chó truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp; c) Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 14. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 14 d) Vöën àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty, vöën àêìu tû ban àêìu cuãa chuãdoanh nghiïåp àöëi vúái doanh nghiïåp tû nhên; à) Phêìn vöën goáp cuãa möîi thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; söë cöí phêìn maâ cöí àöng saánglêåp àùng kyá mua, loaåi cöí phêìn, mïånh giaá cöí phêìn vaâ töíng söë cöíphêìn àûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; e) Hoå tïn, chûä kyá, àõa chó thûúâng truá cuãa chuã doanh nghiïåpàöëi vúái doanh nghiïåp tû nhên; cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåtàöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn; cuãa têët caãthaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh. 2. Àún àùng kyá kinh doanh àûúåc lêåp theo mêîu thöëng nhêët docú quan àùng kyá kinh doanh quy àõnh. ÀIÏÌU 15. NÖÅI DUNG ÀIÏÌU LÏÅ CÖNG TY Àiïìu lïå cöng ty phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, àõa chó truå súã chñnh, chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån(nïëu coá); 2. Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; 3. Vöën àiïìu lïå; 4. Hoå tïn, àõa chó cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöngty húåp danh; tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån; tïn, àõa chó cuãa cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöíphêìn; 5. Phêìn vöën goáp vaâ giaá trõ vöën goáp cuãa möîi thaânh viïn àöëi vúáicöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; söë cöí phêìn maâcöí àöng saáng lêåp cam kïët mua, loaåi cöí phêìn, mïånh giaá cöí phêìn vaâtöíng söë cöí phêìn àûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi àöëi vúái cöng tycöí phêìn;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 15. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 15 6. Quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån, cöng ty húåp danh; cuãa cöí àöng àöëi vúái cöng ty cöíphêìn; 7. Cú cêëu töí chûác quaãn lyá; 8. Ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt àöëi vúái cöng ty traách nhiïåmhûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn; 9. Thïí thûác thöng qua quyïët àõnh cuãa cöng ty; nguyïn tùæcgiaãi quyïët tranh chêëp nöåi böå; 10. Nhûäng trûúâng húåp thaânh viïn coá thïí yïu cêìu cöng ty mualaåi phêìn vöën goáp àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån hoùåc cöí phêìnàöëi vúái cöng ty cöí phêìn; 11. Caác loaåi quyä vaâ mûác giúái haån tûâng loaåi quyä àûúåc lêåp taåicöng ty; nguyïn tùæc phên chia lúåi nhuêån, traã cöí tûác, chõu löî trongkinh doanh; 12. Caác trûúâng húåp giaãi thïí, trònh tûå giaãi thïí vaâ thuã tuåcthanh lyá taâi saãn cöng ty; 13. Thïí thûác sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöng ty; 14. Chûä kyá cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng tyhúåp danh; cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt hoùåc têët caã thaânhviïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån; cuãa ngûúâi àaåi diïån theophaáp luêåt hoùåc têët caã cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn. Caác nöåi dung khaác cuãa Àiïìu lïå cöng ty do thaânh viïn, cöí àöngthoaã thuêån nhûng khöng àûúåc traái vúái quy àõnh cuãa phaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 16. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 16 ÀIÏÌU 16. DANH SAÁCH THAÂNH VIÏN CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN, CÖNG TY HÚÅP DANH, DANH SAÁCH CÖÍ ÀÖNG SAÁNG LÊÅP CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN Danh saách thaânh viïn cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tyhúåp danh, danh saách cöí àöng saáng lêåp cöng ty cöí phêìn phaãi coá caácnöåi dung chuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåmhûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; cuãa cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng tycöí phêìn; 2. Phêìn vöën goáp, giaá trõ vöën goáp, loaåi taâi saãn, söë lûúång, giaá trõcoân laåi cuãa tûâng loaåi taâi saãn goáp vöën, thúâi haån goáp vöën àöëi vúái cöngty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty húåp danh; söë lûúång cöí phêìn,loaåi cöí phêìn, loaåi taâi saãn, söë lûúång taâi saãn, giaá trõ coân laåi cuãa tûângloaåi taâi saãn goáp vöën cöí phêìn, thúâi haån goáp vöën cöí phêìn àöëi vúái cöngty cöí phêìn; 3. Hoå tïn, chûä kyá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt hoùåc cuãatêët caã thaânh viïn, cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty traách nhiïåmhûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn; cuãa têët caã thaânh viïn húåp danh àöëivúái cöng ty húåp danh.ÀIÏÌU 17. ÀIÏÌU KIÏÅN CÊËP GIÊËY CHÛÁNG NHÊÅN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH VAÂ THÚÂI ÀIÏÍM BÙÆT ÀÊÌU KINH DOANH 1. Doanh nghiïåp àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh nïëu coá àuã caác àiïìu kiïån sau àêy: a) Ngaânh, nghïì kinh doanh khöng thuöåc àöëi tûúång cêëm kinhdoanh;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 17. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 17 b) Tïn cuãa doanh nghiïåp àûúåc àùåt àuáng nhû quy àõnh taåikhoaãn 1 Àiïìu 24 cuãa Luêåt naây; c) Coá höì sú àùng kyá kinh doanh húåp lïå theo quy àõnh cuãaphaáp luêåt; d) Nöåp àuã lïå phñ àùng kyá kinh doanh theo quy àõnh. 2. Doanh nghiïåp coá quyïìn hoaåt àöång kinh doanh kïí tûâ ngaâyàûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh. Àöëi vúái nhûängngaânh, nghïì kinh doanh coá àiïìu kiïån thò doanh nghiïåp àûúåc quyïìnkinh doanh caác ngaânh, nghïì àoá kïí tûâ ngaây àûúåc cú quan nhaâ nûúáccoá thêím quyïìn cêëp giêëy pheáp kinh doanh hoùåc coá àuã àiïìu kiïånkinh doanh theo quy àõnh. ÀIÏÌU 18. NÖÅI DUNG GIÊËY CHÛÁNG NHÊÅN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH Giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh phaãi coá caác nöåi dungchuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, àõa chó truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp, chi nhaánh, vùnphoâng àaåi diïån (nïëu coá); 2. Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; 3. Vöën àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tycöí phêìn vaâ cöng ty húåp danh; vöën àêìu tû ban àêìu àöëi vúái doanhnghiïåp tû nhên; vöën phaáp àõnh àöëi vúái doanh nghiïåp kinh doanhngaânh, nghïì àoâi hoãi phaãi coá vöën phaáp àõnh; 4. Hoå tïn, àõa chó thûúâng truá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaápluêåt cuãa doanh nghiïåp; 5. Tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn àöëi vúái cöng ty traách nhiïåmhûäu haån; cöí àöng saáng lêåp àöëi vúái cöng ty cöí phêìn; hoå tïn, àõa chóthûúâng truá cuãa thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng ty húåp danh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 18. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 18 ÀIÏÌU 19. THAY ÀÖÍI NÖÅI DUNG ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Khi thay àöíi tïn, àõa chó truå súã chñnh, chi nhaánh, vùnphoâng àaåi diïån (nïëu coá), muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh, vöënàiïìu lïå, vöën àêìu tû cuãa chuã doanh nghiïåp, thay àöíi ngûúâi quaãn lyá,ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa doanh nghiïåp vaâ caác vêën àïìkhaác trong nöåi dung höì sú àùng kyá kinh doanh, thò doanh nghiïåpphaãi àùng kyá vúái cú quan àùng kyá kinh doanh chêåm nhêët mûúâi lùmngaây trûúác khi thûåc hiïån viïåc thay àöíi. 2. Trûúâng húåp coá thay àöíi nöåi dung cuãa giêëy chûáng nhêånàùng kyá kinh doanh, doanh nghiïåp àûúåc cêëp laåi giêëy chûáng nhêånàùng kyá kinh doanh; trûúâng húåp coá thay àöíi khaác, doanh nghiïåpàûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån thay àöíi àùng kyá kinh doanh. ÀIÏÌU 20. CUNG CÊËP THÖNG TIN VÏÌ NÖÅI DUNG ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Trong thúâi haån baãy ngaây, kïí tûâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêånàùng kyá kinh doanh, giêëy chûáng nhêån thay àöíi àùng kyá kinhdoanh, cú quan àùng kyá kinh doanh phaãi gûãi baãn sao giêëy chûángnhêån àoá cho cú quan thuïë, cú quan thöëng kï, cú quan quaãn lyángaânh kinh tïë, kyä thuêåt cuâng cêëp, Uyã ban nhên dên huyïån, quêån,thõ xaä, thaânh phöë thuöåc tónh núi doanh nghiïåp àùåt truå súã chñnh. 2. Töí chûác, caá nhên àûúåc yïu cêìu cú quan àùng kyá kinhdoanh cung cêëp thöng tin vïì nöåi dung àùng kyá kinh doanh, cêëpbaãn sao giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh, giêëy chûáng nhêånthay àöíi àùng kyá kinh doanh hoùåc baãn trñch luåc nöåi dung àùng kyákinh doanh vaâ phaãi traã phñ theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 19. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 19 3. Cú quan àùng kyá kinh doanh coá nghôa vuå cung cêëp àêìy àuãvaâ kõp thúâi caác thöng tin vïì nöåi dung àùng kyá kinh doanh theo yïucêìu cuãa töí chûác, caá nhên quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu naây. ÀIÏÌU 21. CÖNG BÖË NÖÅI DUNG ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Trong thúâi haån ba mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây àûúåc cêëp giêëychûáng nhêån àùng kyá kinh doanh, doanh nghiïåp phaãi àùng baáo àõaphûúng hoùåc baáo haâng ngaây cuãa trung ûúng trong ba söë liïn tiïëpvïì caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: a) Tïn doanh nghiïåp; b) Àõa chó truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp, chi nhaánh, vùnphoâng àaåi diïån (nïëu coá); c) Muåc tiïu vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh; d) Vöën àiïìu lïå àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tycöí phêìn vaâ cöng ty húåp danh; vöën àêìu tû ban àêìu àöëi vúái doanhnghiïåp tû nhên; à) Tïn vaâ àõa chó cuãa chuã súã hûäu, cuãa têët caã thaânh viïn saánglêåp; e) Hoå tïn vaâ àõa chó thûúâng truá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaápluêåt cuãa doanh nghiïåp; g) Núi àùng kyá kinh doanh. 2. Khi thay àöíi nöåi dung àùng kyá kinh doanh, doanh nghiïåpphaãi cöng böë nöåi dung nhûäng thay àöíi àoá theo quy àõnh taåi khoaãn1 Àiïìu naây.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 20. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 20 ÀIÏÌU 22. CHUYÏÍN QUYÏÌN SÚÃ HÛÄU TAÂI SAÃN 1. Sau khi àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh,ngûúâi cam kïët goáp vöën vaâo cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng tycöí phêìn vaâ cöng ty húåp danh phaãi chuyïín quyïìn súã hûäu taâi saãn goápvöën cho cöng ty theo quy àõnh sau àêy: a) Àöëi vúái taâi saãn coá àùng kyá hoùåc giaá trõ quyïìn sûã duång àêët,thò ngûúâi goáp vöën phaãi laâm thuã tuåc chuyïín quyïìn súã hûäu taâi saãn àoáhoùåc quyïìn sûã duång àêët cho cöng ty taåi cú quan nhaâ nûúác coá thêímquyïìn. Viïåc chuyïín quyïìn súã hûäu àöëi vúái taâi saãn goáp vöën khöng phaãichõu lïå phñ trûúác baå; b) Àöëi vúái taâi saãn khöng àùng kyá quyïìn súã hûäu, viïåc goáp vöënphaãi àûúåc thûåc hiïån bùçng viïåc giao nhêån taâi saãn goáp vöën coá xaácnhêån bùçng biïn baãn. Biïn baãn giao nhêån phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu: tïn vaâ àõachó truå súã chñnh cuãa cöng ty; tïn vaâ àõa chó ngûúâi goáp vöën; loaåi taâisaãn vaâ söë àún võ taâi saãn goáp vöën; töíng giaá trõ caác taâi saãn goáp vöën vaâtyã lïå cuãa töíng giaá trõ taâi saãn àoá trong vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty; ngaâygiao nhêån; chûä kyá cuãa ngûúâi goáp vöën vaâ ngûúâi àaåi diïån theo phaápluêåt cuãa cöng ty; c) Cöí phêìn hoùåc phêìn vöën goáp bùçng caác taâi saãn khöng phaãilaâ tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïå tûå do chuyïín àöíi, vaâng chó àûúåc coi laâthanh toaán xong khi quyïìn súã hûäu húåp phaáp àöëi vúái taâi saãn goápvöën àaä chuyïín sang cöng ty. 2. Taâi saãn àûúåc sûã duång vaâo hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanhnghiïåp tû nhên khöng phaãi laâm thuã tuåc chuyïín quyïìn súã hûäu chodoanh nghiïåp.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 21. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 21 ÀIÏÌU 23. ÀÕNH GIAÁ TAÂI SAÃN GOÁP VÖËN 1. Taâi saãn goáp vöën nïëu khöng phaãi laâ tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïåtûå do chuyïín àöíi, vaâng, thò phaãi àûúåc àõnh giaá. 2. Àöëi vúái taâi saãn goáp vöën vaâo doanh nghiïåp khi thaânh lêåp,thò têët caã thaânh viïn saáng lêåp laâ ngûúâi àõnh giaá caác taâi saãn àoá. Giaátrõ caác taâi saãn goáp vöën phaãi àûúåc thöng qua theo nguyïn tùæc nhêëttrñ. 3. Trong quaá trònh hoaåt àöång, Höåi àöìng quaãn trõ cöng ty cöíphêìn, Höåi àöìng thaânh viïn cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, têët caãthaânh viïn húåp danh cuãa cöng ty húåp danh laâ ngûúâi àõnh giaá taâisaãn goáp vöën. 4. Ngûúâi àõnh giaá quy àõnh taåi caác khoaãn 2 vaâ 3 Àiïìu naâyphaãi chõu traách nhiïåm vïì tñnh trung thûåc, chñnh xaác àöëi vúái giaá trõtaâi saãn goáp vöën. Trûúâng húåp giaá trõ taâi saãn goáp vöën àûúåc àõnh caohún so vúái giaá trõ thûåc tïë cuãa noá taåi thúâi àiïím goáp vöën, thò ngûúâigoáp vöën vaâ ngûúâi àõnh giaá phaãi goáp àuã söë vöën nhû àaä àûúåc àõnhgiaá; nïëu gêy thiïåt haåi cho ngûúâi khaác thò phaãi liïn àúái chõu traáchnhiïåm böìi thûúâng. Trûúâng húåp ngûúâi coá quyïìn, nghôa vuå vaâ lúåi ñch liïn quanchûáng minh àûúåc taâi saãn goáp vöën àûúåc àõnh giaá sai so vúái giaá trõthûåc tïë taåi thúâi àiïím goáp vöën, thò coá quyïìn yïu cêìu cú quan àùngkyá kinh doanh buöåc ngûúâi àõnh giaá phaãi àõnh giaá laåi hoùåc chó àõnhtöí chûác giaám àõnh àïí giaám àõnh laåi giaá trõ taâi saãn goáp vöën. ÀIÏÌU 24. TÏN, TRUÅ SÚÃ VAÂ CON DÊËU CUÃA DOANH NGHIÏÅP 1. Tïn cuãa doanh nghiïåp phaãi baão àaãm:http://ebooks.vdcmedia.com
 • 22. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 22 a) Khöng truâng hoùåc gêy nhêìm lêîn vúái tïn cuãa doanh nghiïåpkhaác àaä àùng kyá kinh doanh; b) Khöng vi phaåm truyïìn thöëng lõch sûã, vùn hoaá, àaåo àûác vaâthuêìn phong myä tuåc cuãa dên töåc; c) Phaãi viïët bùçng tiïëng Viïåt vaâ coá thïí viïët thïm bùçng möåthoùåc möåt söë tiïëng nûúác ngoaâi vúái khöí chûä nhoã hún; d) Ngoaâi caác quy àõnh noái taåi caác àiïím a, b vaâ c khoaãn naây,thò coân phaãi viïët roä loaåi hònh doanh nghiïåp: cöng ty traách nhiïåmhûäu haån, cuåm tûâ "traách nhiïåm hûäu haån" viïët tùæt laâ "TNHH"; cöngty cöí phêìn, tûâ “cöí phêìn” viïët tùæt laâ “Cp”; cöng ty húåp danh, tûâ “húåpdanh” viïët tùæt laâ “HD”; doanh nghiïåp tû nhên, tûâ “tû nhên” viïëttùæt laâ “TN”. 2. Truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp phaãi úã trïn laänh thöí ViïåtNam; phaãi coá àõa chó àûúåc xaác àõnh, göìm söë nhaâ, tïn phöë (ngoä phöë)hoùåc tïn thön, laâng, xaä, phûúâng, thõ trêën; huyïån, quêån, thõ xaä,thaânh phöë thuöåc tónh; tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc trung ûúng; söëàiïån thoaåi vaâ söë fax (nïëu coá). 3. Doanh nghiïåp coá con dêëu riïng theo quy àõnh cuãa Chñnhphuã. ÀIÏÌU 25. VÙN PHOÂNG ÀAÅI DIÏÅN, CHI NHAÁNH CUÃA DOANH NGHIÏÅP 1. Vùn phoâng àaåi diïån laâ àún võ phuå thuöåc cuãa doanh nghiïåp,coá nhiïåm vuå àaåi diïån theo uyã quyïìn cho lúåi ñch cuãa doanh nghiïåpvaâ thûåc hiïån viïåc baão vïå caác lúåi ñch àoá. Nöåi dung hoaåt àöång cuãa vùnphoâng àaåi diïån phaãi phuâ húåp vúái nöåi dung hoaåt àöång cuãa doanhnghiïåp 2. Chi nhaánh laâ àún võ phuå thuöåc cuãa doanh nghiïåp, coánhiïåm vuå thûåc hiïån toaân böå hoùåc möåt phêìn chûác nùng cuãa doanhhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 23. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 23nghiïåp, kïí caã chûác nùng àaåi diïån theo uyã quyïìn. Ngaânh, nghïì kinhdoanh cuãa chi nhaánh phaãi phuâ húåp vúái ngaânh, nghïì kinh doanhcuãa doanh nghiïåp. 3. Doanh nghiïåp coá quyïìn lêåp chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïånúã trong nûúác vaâ nûúác ngoaâi. Trònh tûå vaâ thuã tuåc lêåp chi nhaánh, vùnphoâng àaåi diïån do Chñnh phuã quy àõnh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 24. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 24 CHÛÚNG III CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN MUÅC I CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN COÁ HAI THAÂNH VIÏN TRÚÃ LÏN ÀIÏÌU 26. CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN 1. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån laâ doanh nghiïåp, trong àoá: a) Thaânh viïn chõu traách nhiïåm vïì caác khoaãn núå vaâ caácnghôa vuå taâi saãn khaác cuãa doanh nghiïåp trong phaåm vi söë vöën àaäcam kïët goáp vaâo doanh nghiïåp; b) Phêìn vöën goáp cuãa thaânh viïn chó àûúåc chuyïín nhûúångtheo quy àõnh taåi Àiïìu 32 cuãa Luêåt naây; c) Thaânh viïn coá thïí laâ töí chûác, caá nhên; söë lûúång thaânh viïnkhöng vûúåt quaá nùm mûúi. 2. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån khöng àûúåc quyïìn phaáthaânh cöí phiïëu. 3. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá tû caách phaáp nhên kïí tûângaây àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 25. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 25 ÀIÏÌU 27. THÛÅC HIÏÅN GOÁP VÖËN VAÂ CÊËP GIÊËY CHÛÁNG NHÊÅN PHÊÌN VÖËN GOÁP 1. Thaânh viïn phaãi goáp vöën àêìy àuã vaâ àuáng haån nhû àaä camkïët. Trûúâng húåp coá thaânh viïn khöng goáp àêìy àuã vaâ àuáng haån söëvöën àaä cam kïët, thò söë vöën chûa goáp àûúåc coi laâ núå cuãa thaânh viïnàoá àöëi vúái cöng ty; thaânh viïn àoá phaãi chõu traách nhiïåm böìi thûúângthiïåt haåi phaát sinh do khöng goáp àuã vaâ àuáng haån söë vöën àaä camkïët. Ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty phaãi thöng baáobùçng vùn baãn vïì trûúâng húåp noái taåi àoaån 1 khoaãn naây cho cú quanàùng kyá kinh doanh trong thúâi haån ba mûúi ngaây, kïí tûâ thúâi àiïímcam kïët goáp vöën; sau thúâi haån naây, nïëu khöng coá thöng baáo bùçngvùn baãn àïën cú quan àùng kyá kinh doanh, thò thaânh viïn chûa goápàuã vöën vaâ ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty phaãi cuâng liïnàúái chõu traách nhiïåm àöëi vúái cöng ty vïì phêìn vöën chûa goáp vaâ caácthiïåt haåi phaát sinh do khöng goáp àuã vaâ àuáng haån söë vöën àaä camkïët. 2. Taåi thúâi àiïím goáp àuã giaá trõ phêìn vöën goáp, thaânh viïn àûúåccöng ty cêëp giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp. Giêëy chûáng nhêån phêìnvöën goáp coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: a) Tïn, truå súã cöng ty; b) Söë vaâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh; c) Vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty; d) Tïn, àõa chó cuãa thaânh viïn; à) Phêìn vöën goáp, giaá trõ vöën goáp cuãa thaânh viïn; e) Söë vaâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp; g) Chûä kyá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty. 3. Trûúâng húåp giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp bõ mêët, bõ raách,bõ chaáy hoùåc bõ tiïu huyã dûúái hònh thûác khaác, thaânh viïn àûúåc cönghttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 26. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 26ty cêëp laåi giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp vaâ phaãi traã phñ do cöng tyquy àõnh. ÀIÏÌU 28. SÖÍ ÀÙNG KYÁ THAÂNH VIÏN 1. Cöng ty phaãi lêåp söí àùng kyá thaânh viïn ngay sau khi àùngkyá kinh doanh. Söí àùng kyá thaânh viïn phaãi coá caác nöåi dung chuãyïëu sau àêy: a) Tïn, truå súã cuãa cöng ty; b) Tïn, àõa chó, chûä kyá cuãa thaânh viïn hoùåc cuãa ngûúâi àaåidiïån theo phaáp luêåt cuãa thaânh viïn; c) Giaá trõ vöën goáp taåi thúâi àiïím goáp vöën vaâ phêìn vöën goáp cuãatûâng thaânh viïn; thúâi àiïím goáp vöën; loaåi taâi saãn goáp vöën, söë lûúång,giaá trõ cuãa tûâng loaåi taâi saãn goáp vöën; d) Söë vaâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêån phêìn vöën goáp cuãa tûângthaânh viïn. 2. Söí àùng kyá thaânh viïn àûúåc lûu giûä taåi truå súã chñnh cuãacöng ty hoùåc núi khaác, nhûng phaãi thöng baáo bùçng vùn baãn cho cúquan àùng kyá kinh doanh vaâ têët caã thaânh viïn biïët. ÀIÏÌU 29. QUYÏÌN CUÃA THAÂNH VIÏN 1. Thaânh viïn cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá quyïìn:http://ebooks.vdcmedia.com
 • 27. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 27 a) Àûúåc chia lúåi nhuêån sau khi cöng ty àaä nöåp thuïë vaâ hoaânthaânh caác nghôa vuå taâi chñnh khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåttûúng ûáng vúái phêìn vöën goáp vaâo cöng ty; b) Tham dûå hoåp Höåi àöìng thaânh viïn, tham gia thaão luêån,kiïën nghõ, biïíu quyïët caác vêën àïì thuöåc thêím quyïìn cuãa Höåi àöìngthaânh viïn; c) Coá söë phiïëu biïíu quyïët tûúng ûáng vúái phêìn vöën goáp; d) Xem söí àùng kyá thaânh viïn, söí kïë toaán, baáo caáo taâi chñnhhaâng nùm, caác taâi liïåu khaác cuãa cöng ty vaâ nhêån baãn trñch luåc hoùåcbaãn sao caác taâi liïåu naây; à) Àûúåc chia giaá trõ taâi saãn coân laåi cuãa cöng ty tûúng ûáng vúáiphêìn vöën goáp khi cöng ty giaãi thïí hoùåc phaá saãn; e) Àûúåc ûu tiïn goáp thïm vöën vaâo cöng ty khi cöng ty tùngvöën àiïìu lïå; àûúåc quyïìn chuyïín nhûúång möåt phêìn hoùåc toaân böåphêìn vöën goáp; g) Khúãi kiïån Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) taåi Toaâ aán khi Giaámàöëc (Töíng giaám àöëc) khöng thûåc hiïån àuáng nghôa vuå cuãa mònh, gêythiïåt haåi àïën lúåi ñch cuãa thaânh viïn àoá; h) Caác quyïìn khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty. 2. Thaânh viïn hoùåc nhoám thaânh viïn súã hûäu trïn 35% vöënàiïìu lïå hoùåc tyã lïå khaác nhoã hún do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh coáquyïìn yïu cêìu triïåu têåp hoåp Höåi àöìng thaânh viïn àïí giaãi quyïëtnhûäng vêën àïì thuöåc thêím quyïìn. ÀIÏÌU 30. NGHÔA VUÅ CUÃA THAÂNH VIÏN 1. Goáp àuã, àuáng haån söë vöën àaä cam kïët vaâ chõu traách nhiïåmvïì caác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác cuãa cöng ty trongphaåm vi söë vöën àaä cam kïët goáp vaâo cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 28. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 28 2. Tuên thuã Àiïìu lïå cöng ty. 3. Chêëp haânh quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn. 4. Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâÀiïìu lïå cöng ty. ÀIÏÌU 31. MUA LAÅI PHÊÌN VÖËN GOÁP 1. Thaânh viïn coá quyïìn yïu cêìu cöng ty mua laåi phêìn vöëngoáp cuãa mònh, nïëu thaânh viïn àoá boã phiïëu chöëng hoùåc phaãn àöëibùçng vùn baãn àöëi vúái quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn vïì caácvêën àïì sau àêy: a) Sûãa àöíi, böí sung caác nöåi dung trong Àiïìu lïå cöng ty liïnquan àïën quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa thaânh viïn, quyïìn vaâ nhiïåm vuåcuãa Höåi àöìng thaânh viïn; b) Töí chûác laåi cöng ty; c) Caác trûúâng húåp khaác quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty. Yïu cêìu mua laåi phêìn vöën goáp phaãi bùçng vùn baãn vaâ àûúåcgûãi àïën cöng ty trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây thöngqua quyïët àõnh vïì caác vêën àïì quy àõnh taåi caác àiïím a, b vaâ c khoaãnnaây. 2. Khi coá yïu cêìu cuãa thaânh viïn quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìunaây, nïëu khöng thoaã thuêån àûúåc vïì giaá, thò cöng ty phaãi mua laåiphêìn vöën goáp cuãa thaânh viïn àoá theo giaá thõ trûúâng hoùåc giaá àûúåctñnh theo nguyïn tùæc quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty trong thúâi haånmûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây nhêån àûúåc yïu cêìu. Viïåc thanh toaán chó àûúåc thûåc hiïån nïëu sau khi thanh toaánàuã phêìn vöën goáp àûúåc mua laåi, cöng ty vêîn baão àaãm thanh toaán àuãcaác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 29. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 29 ÀIÏÌU 32. CHUYÏÍN NHÛÚÅNG PHÊÌN VÖËN GOÁP Thaânh viïn cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá quyïìn chuyïínnhûúång möåt phêìn hoùåc toaân böå phêìn vöën goáp cuãa mònh cho ngûúâikhaác theo quy àõnh sau àêy: 1. Thaânh viïn muöën chuyïín nhûúång möåt phêìn hoùåc toaân böåphêìn vöën goáp phaãi chaâo baán phêìn vöën àoá cho têët caã caác thaânh viïncoân laåi theo tyã lïå tûúng ûáng vúái phêìn vöën goáp cuãa hoå trong cöng tyvúái cuâng àiïìu kiïån; 2. Chó àûúåc chuyïín nhûúång cho ngûúâi khöng phaãi laâ thaânhviïn nïëu caác thaânh viïn coân laåi cuãa cöng ty khöng mua hoùåc khöngmua hïët. ÀIÏÌU 33. XÛÃ LYÁ PHÊÌN VÖËN GOÁP TRONG CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP KHAÁC 1. Trûúâng húåp thaânh viïn laâ caá nhên bõ chïët hoùåc bõ Toaâ aántuyïn böë laâ àaä chïët, thò ngûúâi thûâa kïë coá thïí trúã thaânh thaânh viïncuãa cöng ty, nïëu àûúåc Höåi àöìng thaânh viïn chêëp thuêån. 2. Trûúâng húåp coá thaânh viïn bõ haån chïë hoùåc bõ mêët nùng lûåchaânh vi dên sûå, thò quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa thaânh viïn àoá trongcöng ty àûúåc thûåc hiïån thöng qua ngûúâi giaám höå, nïëu àûúåc Höåiàöìng thaânh viïn chêëp thuêån. 3. Trûúâng húåp ngûúâi thûâa kïë quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naâykhöng àûúåc Höåi àöìng thaânh viïn chêëp thuêån hoùåc khöng muöën trúãthaânh thaânh viïn, ngûúâi giaám höå cuãa thaânh viïn quy àõnh taåikhoaãn 2 Àiïìu naây khöng àûúåc Höåi àöìng thaânh viïn chêëp thuêån,thaânh viïn laâ töí chûác bõ giaãi thïí hoùåc bõ phaá saãn, thò phêìn vöën goápcuãa thaânh viïn àoá àûúåc cöng ty mua laåi theo quy àõnh taåi Àiïìu 31http://ebooks.vdcmedia.com
 • 30. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 30cuãa Luêåt naây hoùåc àûúåc chuyïín nhûúång theo quy àõnh taåi Àiïìu 32cuãa Luêåt naây. 4. Trûúâng húåp phêìn vöën goáp cuãa thaânh viïn laâ caá nhên bõchïët maâ khöng khöng coá ngûúâi thûâa kïë, ngûúâi thûâa kïë tûâ chöëinhêån thûâa kïë hoùåc bõ truêët quyïìn thûâa kïë thò cöng ty phaãi nöåp giaátrõ phêìn vöën goáp àoá vaâo ngên saách nhaâ nûúác. ÀIÏÌU 34. CÚ CÊËU TÖÍ CHÛÁC QUAÃN LYÁ CÖNG TY Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá tûâ hai thaânh viïn trúã lïnphaãi coá: Höåi àöìng thaânh viïn, Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn, Giaámàöëc (Töíng giaám àöëc). Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá trïn mûúâimöåt thaânh viïn phaãi coá Ban kiïím soaát. Quyïìn, nghôa vuå vaâ chïë àöålaâm viïåc cuãa Ban kiïím soaát, Trûúãng ban kiïím soaát do Àiïìu lïå cöngty quy àõnh. ÀIÏÌU 35. HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Höåi àöìng thaânh viïn göìm têët caã thaânh viïn, laâ cú quanquyïët àõnh cao nhêët cuãa cöng ty. Trûúâng húåp thaânh viïn laâ töí chûác,thò thaânh viïn àoá chó àõnh àaåi diïån cuãa mònh vaâo Höåi àöìng thaânhviïn. Höåi àöìng thaânh viïn hoåp ñt nhêët möîi nùm möåt lêìn. 2. Höåi àöìng thaânh viïn coá caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå sau àêy: a) Quyïët àõnh phûúng hûúáng phaát triïín cöng ty; b) Quyïët àõnh tùng hoùåc giaãm vöën àiïìu lïå, quyïët àõnh thúâiàiïím vaâ phûúng thûác huy àöång thïm vöën;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 31. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 31 c) Quyïët àõnh phûúng thûác àêìu tû vaâ dûå aán àêìu tû coá giaá trõlúán hún 50% töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöngty hoùåc tyã lïå khaác nhoã hún quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty; d) Thöng qua húåp àöìng vay, cho vay, baán taâi saãn coá giaá trõbùçng hoùåc lúán hún 50% töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïëtoaán cuãa cöng ty hoùåc tyã lïå khaác nhoã hún quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöngty; à) Bêìu, miïîn nhiïåm, baäi nhiïåm Chuã tõch Höåi àöìng thaânhviïn; quyïët àõnh böí nhiïåm, miïîn nhiïåm, caách chûác Giaám àöëc (Töínggiaám àöëc), kïë toaán trûúãng vaâ caán böå quaãn lyá quan troång khaác quyàõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty; e) Quyïët àõnh mûác lûúng, lúåi ñch khaác àöëi vúái Giaám àöëc(Töíng giaám àöëc), kïë toaán trûúãng vaâ caác caán böå quaãn lyá quan troångkhaác quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty; g) Thöng qua baáo caáo taâi chñnh haâng nùm, phûúng aán sûãduång vaâ phên chia lúåi nhuêån hoùåc phûúng aán xûã lyá löî cuãa cöng ty; h) Quyïët àõnh cú cêëu töí chûác quaãn lyá cöng ty; i) Quyïët àõnh thaânh lêåp chi nhaánh, vùn phoâng àaåi diïån; k) Sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöng ty; l) Quyïët àõnh töí chûác laåi cöng ty; m) Quyïët àõnh giaãi thïí cöng ty; n) Caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâÀiïìu lïå cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 32. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 32 ÀIÏÌU 36. CHUÃ TÕCH HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Höåi àöìng thaânh viïn bêìu möåt thaânh viïn laâm Chuã tõch.Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn coá thïí kiïm Giaám àöëc (Töíng giaámàöëc) cöng ty. 2. Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn coá caác quyïìn vaâ nhiïåm vuåsau àêy: a) Chuêín bõ chûúng trònh, kïë hoaåch hoaåt àöång cuãa Höåi àöìngthaânh viïn; b) Chuêín bõ chûúng trònh, nöåi dung, taâi liïåu hoåp Höåi àöìngthaânh viïn hoùåc àïí lêëy yá kiïën caác thaânh viïn; c) Triïåu têåp vaâ chuã toaå cuöåc hoåp Höåi àöìng thaânh viïn hoùåcthûåc hiïån viïåc lêëy yá kiïën caác thaânh viïn; d) Giaám saát viïåc töí chûác thûåc hiïån quyïët àõnh cuãa Höåi àöìngthaânh viïn; à) Thay mùåt Höåi àöìng thaânh viïn kyá caác quyïët àõnh cuãa Höåiàöìng thaânh viïn; e) Caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå khaác àûúåc quy àõnh taåi Luêåt naâyvaâ Àiïìu lïå cöng ty. 3. Nhiïåm kyâ cuãa Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn khöng quaá banùm. Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn coá thïí àûúåc bêìu laåi. 4. Trûúâng húåp Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh Chuã tõch Höåi àöìngthaânh viïn laâ ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt, thò caác giêëy túâ giaodõch phaãi ghi roä àiïìu àoá.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 33. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 33 ÀIÏÌU 37. TRIÏÅU TÊÅP HOÅP HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Höåi àöìng thaânh viïn àûúåc triïåu têåp hoåp bêët cûá khi naâotheo yïu cêìu cuãa Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn hoùåc theo yïu cêìucuãa thaânh viïn hoùåc nhoám thaânh viïn quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu29 cuãa Luêåt naây. 2. Chûúng trònh vaâ caác taâi liïåu hoåp phaãi àûúåc gûãi cho thaânhviïn cöng ty trûúác ngaây khai maåc cuöåc hoåp. Thúâi haån gûãi trûúác doÀiïìu lïå cöng ty quy àõnh. ÀIÏÌU 38. ÀIÏÌU KIÏÅN VAÂ THÏÍ THÛÁC TIÏËN HAÂNH HOÅP HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Cuöåc hoåp Höåi àöìng thaânh viïn àûúåc tiïën haânh khi coá söëthaânh viïn dûå hoåp àaåi diïån ñt nhêët 65% vöën àiïìu lïå. Tyã lïå cuå thïí doÀiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 2. Trûúâng húåp cuöåc hoåp lêìn thûá nhêët khöng àuã àiïìu kiïån tiïënhaânh theo quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây, thò àûúåc triïåu têåp hoåplêìn thûá hai trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây cuöåc hoåp lêìnthûá nhêët dûå àõnh khai maåc. Cuöåc hoåp Höåi àöìng thaânh viïn triïåutêåp lêìn thûá hai àûúåc tiïën haânh khi coá söë thaânh viïn dûå hoåp àaåidiïån ñt nhêët 50% vöën àiïìu lïå. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng ty quyàõnh. 3. Trûúâng húåp cuöåc hoåp triïåu têåp lêìn thûá hai khöng àuã àiïìukiïån tiïën haânh theo quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu naây, thò àûúåc triïåutêåp hoåp lêìn thûá ba trong thúâi haån mûúâi ngaây, kïí tûâ ngaây cuöåc hoåplêìn thûá hai dûå àõnh khai maåc. Trong trûúâng húåp naây, cuöåc hoåp Höåiàöìng thaânh viïn àûúåc tiïën haânh khöng phuå thuöåc söë thaânh viïn dûåhoåp.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 34. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 34 4. Thaânh viïn coá thïí uyã quyïìn bùçng vùn baãn cho thaânh viïnkhaác dûå hoåp Höåi àöìng thaânh viïn. Thïí thûác tiïën haânh hoåp Höåiàöìng thaânh viïn, hònh thûác biïíu quyïët do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. ÀIÏÌU 39. QUYÏËT ÀÕNH CUÃA HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Höåi àöìng thaânh viïn thöng qua caác quyïët àõnh thuöåc thêímquyïìn bùçng hònh thûác biïíu quyïët taåi cuöåc hoåp hoùåc lêëy yá kiïën bùçngvùn baãn. 2. Quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn àûúåc thöng qua taåicuöåc hoåp khi: a) Àûúåc söë phiïëu àaåi diïån ñt nhêët 51% söë vöën cuãa caác thaânhviïn dûå hoåp chêëp thuêån. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh; b) Àöëi vúái quyïët àõnh baán taâi saãn coá giaá trõ bùçng hoùåc lúánhún 50% töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng tyhoùåc tyã lïå nhoã hún quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty, sûãa àöíi vaâ böí sungÀiïìu lïå cöng ty, töí chûác laåi, giaãi thïí cöng ty thò phaãi àûúåc söë phiïëuàaåi diïån cho ñt nhêët 75% söë vöën cuãa caác thaânh viïn dûå hoåp chêëpthuêån. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 3. Quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn àûúåc thöng qua dûúáihònh thûác lêëy yá kiïën bùçng vùn baãn khi àûúåc söë thaânh viïn àaåi diïånñt nhêët 65% vöën àiïìu lïå chêëp thuêån. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng tyquy àõnh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 35. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 35 ÀIÏÌU 40. BIÏN BAÃN HOÅP HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN 1. Têët caã caác cuöåc hoåp Höåi àöìng thaânh viïn phaãi àûúåc ghi vaâosöí biïn baãn cuãa cöng ty. 2. Biïn baãn hoåp Höåi àöìng thaânh viïn phaãi laâm xong vaâ thöngqua ngay trûúác khi bïë maåc. Biïn baãn phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëusau àêy: a) Thúâi gian vaâ àõa àiïím hoåp; b) Töíng söë thaânh viïn dûå hoåp vaâ tyã lïå vöën àiïìu lïå maâ hoå àaåidiïån; c) Chûúng trònh laâm viïåc; d) Toám tùæt yá kiïën phaát biïíu taåi cuöåc hoåp; à) Caác vêën àïì biïíu quyïët, kïët quaã biïíu quyïët àöëi vúái tûângvêën àïì vaâ caác quyïët àõnh àaä àûúåc thöng qua; e) Hoå tïn vaâ chûä kyá cuãa Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn hoùåcngûúâi àûúåc Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn uãy quyïìn chuã toaå cuöåchoåp. ÀIÏÌU 41. GIAÁM ÀÖËC (TÖÍNG GIAÁM ÀÖËC) 1. Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cöng ty laâ ngûúâi àiïìu haânh hoaåtàöång kinh doanh haâng ngaây cuãa cöng ty, chõu traách nhiïåm trûúácHöåi àöìng thaânh viïn vïì viïåc thûåc hiïån caác quyïìn vaâ nghôa vuå cuãamònh. Trûúâng húåp Àiïìu lïå cöng ty khöng quy àõnh Chuã tõch Höåiàöìng thaânh viïn laâ ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt, thò Giaám àöëc(Töíng giaám àöëc) laâ ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty. 2. Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) coá caác quyïìn sau àêy:http://ebooks.vdcmedia.com
 • 36. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 36 a) Töí chûác thûåc hiïån caác quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânhviïn; b) Quyïët àõnh têët caã caác vêën àïì liïn quan àïën hoaåt àöånghaâng ngaây cuãa cöng ty; c) Töí chûác thûåc hiïån kïë hoaåch kinh doanh vaâ kïë hoaåch àêìutû cuãa cöng ty; d) Ban haânh quy chïë quaãn lyá nöåi böå cöng ty; à) Böí nhiïåm, miïîn nhiïåm, caách chûác caác chûác danh quaãn lyátrong cöng ty, trûâ caác chûác danh thuöåc thêím quyïìn cuãa Höåi àöìngthaânh viïn; e) Kyá kïët húåp àöìng nhên danh cöng ty, trûâ trûúâng húåp thuöåcthêím quyïìn cuãa Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn; g) Kiïën nghõ phûúng aán böë trñ cú cêëu töí chûác cöng ty; h) Trònh baáo caáo quyïët toaán taâi chñnh haâng nùm lïn Höåiàöìng thaânh viïn; i) Kiïën nghõ phûúng aán sûã duång lúåi nhuêån hoùåc xûã lyá caáckhoaãn löî trong kinh doanh; k) Tuyïín duång lao àöång; l) Caác quyïìn khaác àûúåc quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty, taåi húåpàöìng lao àöång maâ Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) kyá vúái cöng ty vaâ theoquyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn. 3. Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cöng ty coá caác nghôa vuå sau àêy: a) Thûåc hiïån caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå àûúåc giao möåt caáchtrung thûåc, mêîn caán vò lúåi ñch húåp phaáp cuãa cöng ty; b) Khöng àûúåc laåm duång àõa võ vaâ quyïìn haån, sûã duång taâisaãn cuãa cöng ty àïí thu lúåi riïng cho baãn thên, cho ngûúâi khaác;khöng àûúåc tiïët löå bñ mêåt cuãa cöng ty, trûâ trûúâng húåp àûúåc Höåiàöìng thaânh viïn chêëp thuêån; c) Khi cöng ty khöng thanh toaán àuã caác khoaãn núå vaâ caácnghôa vuå taâi saãn khaác àïën haån phaãi traã thò phaãi thöng baáo tònhhònh taâi chñnh cuãa cöng ty cho têët caã thaânh viïn cöng ty vaâ chuã núåhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 37. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 37biïët; khöng àûúåc tùng tiïìn lûúng, khöng àûúåc traã tiïìn thûúãng chocöng nhên viïn cuãa cöng ty, kïí caã cho ngûúâi quaãn lyá; phaãi chõutraách nhiïåm caá nhên vïì thiïåt haåi xaãy ra àöëi vúái chuã núå do khöngthûåc hiïån nghôa vuå quy àõnh taåi àiïím naây; kiïën nghõ biïån phaápkhùæc phuåc khoá khùn vïì taâi chñnh cuãa cöng ty; d) Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác do phaáp luêåt vaâ Àiïìu lïå cöngty quy àõnh. ÀIÏÌU 42. CAÁC HÚÅP ÀÖÌNG PHAÃI ÀÛÚÅC HÖÅI ÀÖÌNG THAÂNH VIÏN CHÊËP THUÊÅN 1. Têët caã caác húåp àöìng kinh tïë, lao àöång, dên sûå cuãa cöng tyvúái thaânh viïn, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cöng ty, vúái ngûúâi coá liïnquan cuãa hoå àïìu phaãi àûúåc thöng baáo cho têët caã thaânh viïn biïëtchêåm nhêët mûúâi lùm ngaây trûúác khi kyá. 2. Trûúâng húåp coá thaânh viïn phaát hiïån húåp àöìng coá tñnh chêëttû lúåi thò coá quyïìn yïu cêìu Höåi àöìng thaânh viïn xem xeát vaâ quyïëtàõnh. Trong trûúâng húåp naây, húåp àöìng chó àûúåc kyá sau khi coá quyïëtàõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn. Nïëu húåp àöìng àûúåc kyá maâ chûaàûúåc Höåi àöìng thaânh viïn chêëp thuêån, thò húåp àöìng àoá vö hiïåu vaâàûúåc xûã lyá theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Nhûäng ngûúâi gêy thiïåt haåicho cöng ty phaãi böìi thûúâng thiïåt haåi phaát sinh, hoaân traã cho cöngty têët caã caác khoaãn lúåi thu àûúåc tûâ viïåc thûåc hiïån húåp àöìng àoá.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 38. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 38 ÀIÏÌU 43. TÙNG, GIAÃM VÖËN ÀIÏÌU LÏÅ 1. Theo quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn, cöng ty coá thïítùng vöën àiïìu lïå bùçng caách: a) Tùng vöën goáp cuãa thaânh viïn; b) Àiïìu chónh tùng mûác vöën àiïìu lïå tûúng ûáng vúái giaá trõ taâisaãn tùng lïn cuãa cöng ty; c) Tiïëp nhêån vöën goáp cuãa thaânh viïn múái. 2. Trûúâng húåp tùng vöën goáp cuãa thaânh viïn, thò vöën goáp thïmàûúåc phên chia cho tûâng thaânh viïn tûúng ûáng vúái phêìn vöën goápcuãa hoå trong vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty. Nïëu coá thaânh viïn khöng goápthïm vöën, thò phêìn vöën goáp àoá àûúåc chia cho thaânh viïn khaác theotyã lïå phêìn vöën goáp tûúng ûáng. 3. Theo quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng thaânh viïn, cöng ty coá thïígiaãm vöën àiïìu lïå bùçng caách: a) Hoaân traã möåt phêìn vöën goáp cho thaânh viïn theo tyã lïå vöëngoáp cuãa hoå trong vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty; b) Àiïìu chónh giaãm mûác vöën àiïìu lïå tûúng ûáng vúái giaá trõ taâisaãn giaãm xuöëng cuãa cöng ty. Cöng ty chó coá quyïìn giaãm vöën àiïìu lïå theo quy àõnh taåi àiïíma khoaãn naây, nïëu ngay sau khi hoaân traã cho thaânh viïn, cöng tyvêîn baão àaãm thanh toaán àuã caác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãnkhaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 39. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 39 ÀIÏÌU 44. ÀIÏÌU KIÏÅN ÀÏÍ CHIA LÚÅI NHUÊÅN Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån chó àûúåc chia lúåi nhuêån cho caácthaânh viïn khi cöng ty kinh doanh coá laäi, àaä hoaân thaânh nghôa vuånöåp thuïë vaâ caác nghôa vuå taâi chñnh khaác theo quy àõnh cuãa phaápluêåt vaâ ngay sau khi chia lúåi nhuêån cöng ty vêîn thanh toaán àuã caáckhoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác àaä àïën haån traã. ÀIÏÌU 45. THU HÖÌI PHÊÌN VÖËN GOÁP ÀAÄ HOAÂN TRAÃ HOÙÅC LÚÅI NHUÊÅN ÀAÄ CHIA Trûúâng húåp hoaân traã möåt phêìn vöën goáp do giaãm vöën àiïìu lïåtraái vúái quy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìu 43 cuãa Luêåt naây hoùåc chia lúåinhuêån cho thaânh viïn traái vúái quy àõnh taåi Àiïìu 44 cuãa Luêåt naây,thò têët caã thaânh viïn phaãi hoaân traã cho cöng ty söë tiïìn, taâi saãnkhaác àaä nhêån hoùåc phaãi cuâng liïn àúái chõu traách nhiïåm vïì khoaãnnúå tûúng àûúng vúái phêìn vöën àaä giaãm hoùåc lúåi nhuêån àaä chiatûúng ûáng vúái phêìn vöën goáp.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 40. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 40 MUÅC II CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN MÖÅT THAÂNH VIÏN ÀIÏÌU 46. CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN MÖÅT THAÂNH VIÏN 1. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânh viïn laâ doanhnghiïåp do möåt töí chûác laâm chuã súã hûäu (sau àêy goåi laâ chuã súã hûäucöng ty); chuã súã hûäu chõu traách nhiïåm vïì caác khoaãn núå vaâ caácnghôa vuå taâi saãn khaác cuãa doanh nghiïåp trong phaåm vi söë vöën àiïìulïå cuãa doanh nghiïåp. 2. Chuã súã hûäu cöng ty coá quyïìn chuyïín nhûúång toaân böå hoùåcmöåt phêìn vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty cho töí chûác, caá nhên khaác. 3. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânh viïn khöng àûúåcquyïìn phaát haânh cöí phiïëu. 4. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânh viïn coá tû caáchphaáp nhên kïí tûâ ngaây àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh. ÀIÏÌU 47. QUYÏÌN VAÂ NGHÔA VUÅ CUÃA CHUÃ SÚÃ HÛÄU CÖNG TY 1. Chuã súã hûäu cöng ty coá caác quyïìn sau àêy: a) Quyïët àõnh nöåi dung, sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöng ty; b) Quyïët àõnh cú cêëu töí chûác quaãn lyá cöng ty, böí nhiïåm,miïîn nhiïåm, caách chûác caác chûác danh quaãn lyá cöng ty quy àõnh taåiÀiïìu 49 cuãa Luêåt naây;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 41. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 41 c) Quyïët àõnh àiïìu chónh vöën àiïìu lïå cuãa cöng ty; d) Quyïët àõnh caác dûå aán àêìu tû coá giaá trõ bùçng hoùåc lúán hún50% töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty; à) Quyïët àõnh baán taâi saãn coá giaá trõ bùçng hoùåc lúán hún 50%töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty; e) Töí chûác giaám saát, theo doäi vaâ àaánh giaá hoaåt àöång kinhdoanh cuãa cöng ty; g) Quyïët àõnh viïåc sûã duång lúåi nhuêån; h) Quyïët àõnh töí chûác laåi cöng ty; i) Caác quyïìn khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty. 2. Chuã súã hûäu cöng ty coá caác nghôa vuå sau àêy: a) Phaãi goáp vöën àêìy àuã vaâ àuáng haån nhû àaä àùng kyá; b) Tuên thuã Àiïìu lïå cöng ty; c) Tuên thuã quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì húåp àöìng trong viïåcmua, baán, vay, cho vay, thuï vaâ cho thuï giûäa cöng ty vaâ chuã súãhûäu; d) Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 48. HAÅN CHÏË ÀÖËI VÚÁI QUYÏÌN CUÃA CHUÃ SÚÃ HÛÄU CÖNG TY 1. Chuã súã hûäu cöng ty khöng àûúåc trûåc tiïëp ruát möåt phêìnhoùåc toaân böå söë vöën àaä goáp vaâo cöng ty. 2. Chuã súã hûäu cöng ty chó àûúåc quyïìn ruát vöën bùçng caáchchuyïín nhûúång möåt phêìn hoùåc toaân böå söë vöën cho töí chûác hoùåc caánhên khaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 42. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 42 3. Chuã súã hûäu cöng ty khöng àûúåc ruát lúåi nhuêån cuãa cöng tykhi cöng ty khöng thanh toaán àuã caác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâisaãn khaác àïën haån phaãi traã. ÀIÏÌU 49. CÚ CÊËU TÖÍ CHÛÁC QUAÃN LYÁ CUÃA CÖNG TY 1. Tuây thuöåc quy mö vaâ ngaânh, nghïì kinh doanh, cú cêëu töíchûác quaãn lyá nöåi böå cuãa cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânhviïn bao göìm: Höåi àöìng quaãn trõ vaâ Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) hoùåcChuã tõch cöng ty vaâ Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc). 2. Quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa Höåi àöìng quaãn trõ hoùåc Chuã tõchcöng ty, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cuãa cöng ty traách nhiïåm hûäuhaån möåt thaânh viïn do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh cùn cûá vaâo quyàõnh cuãa Luêåt naây vaâ caác quy àõnh phaáp luêåt khaác coá liïn quan. ÀIÏÌU 50. TÙNG, GIAÃM VÖËN ÀIÏÌU LÏÅ Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån möåt thaânh viïn coá thïí tùng,giaãm vöën àiïìu lïå bùçng caách: 1. Tùng, giaãm vöën goáp cuãa chuã súã hûäu cöng ty; 2. Àiïìu chónh mûác vöën àiïìu lïå tûúng ûáng vúái giaá trõ taâi saãncuãa cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 43. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 43 CHÛÚNG IV CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN ÀIÏÌU 51. CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN 1. Cöng ty cöí phêìn laâ doanh nghiïåp, trong àoá: a) Vöën àiïìu lïå àûúåc chia thaânh nhiïìu phêìn bùçng nhau goåi laâcöí phêìn; b) Cöí àöng chó chõu traách nhiïåm vïì núå vaâ caác nghôa vuå taâisaãn khaác cuãa doanh nghiïåp trong phaåm vi söë vöën àaä goáp vaâo doanhnghiïåp; c) Cöí àöng coá quyïìn tûå do chuyïín nhûúång cöí phêìn cuãa mònhcho ngûúâi khaác, trûâ trûúâng húåp quy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìu 55 vaâkhoaãn 1 Àiïìu 58 cuãa Luêåt naây; d) Cöí àöng coá thïí laâ töí chûác, caá nhên; söë lûúång cöí àöng töëithiïíu laâ ba vaâ khöng haån chïë söë lûúång töëi àa. 2. Cöng ty cöí phêìn coá quyïìn phaát haânh chûáng khoaán ra cöngchuáng theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì chûáng khoaán. 3. Cöng ty cöí phêìn coá tû caách phaáp nhên kïí tûâ ngaây àûúåc cêëpgiêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 44. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 44 ÀIÏÌU 52. CAÁC LOAÅI CÖÍ PHÊÌN 1. Cöng ty cöí phêìn phaãi coá cöí phêìn phöí thöng. Ngûúâi súã hûäucöí phêìn phöí thöng goåi laâ cöí àöng phöí thöng. 2. Cöng ty cöí phêìn coá thïí coá cöí phêìn ûu àaäi. Ngûúâi súã hûäu cöíphêìn ûu àaäi goåi laâ cöí àöng ûu àaäi. Cöí phêìn ûu àaäi göìm caác loaåi sau àêy: a) Cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët; b) Cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác; c) Cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi; d) Cöí phêìn ûu àaäi khaác do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 3. Chó coá töí chûác àûúåc Chñnh phuã uyã quyïìn vaâ cöí àöng saánglêåp àûúåc quyïìn nùæm giûä cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët. Ûu àaäi biïíuquyïët cuãa cöí àöng saáng lêåp chó coá hiïåu lûåc trong ba nùm, kïí tûângaây cöng ty àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh. Sauthúâi haån àoá, cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët cuãa cöí àöng saáng lêåpchuyïín àöíi thaânh cöí phêìn phöí thöng. 4. Ngûúâi àûúåc quyïìn mua cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác, cöí phêìn ûuàaäi hoaân laåi vaâ cöí phêìn ûu àaäi khaác do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnhhoùåc do Àaåi höåi àöìng cöí àöng quyïët àõnh. 5. Möîi cöí phêìn cuãa cuâng möåt loaåi àïìu taåo cho ngûúâi súã hûäu noácaác quyïìn, nghôa vuå vaâ lúåi ñch ngang nhau. 6. Cöí phêìn phöí thöng khöng thïí chuyïín àöíi thaânh cöí phêìnûu àaäi. Cöí phêìn ûu àaäi coá thïí chuyïín thaânh cöí phêìn phöí thöngtheo quyïët àõnh cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 45. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 45 ÀIÏÌU 53. QUYÏÌN CUÃA CÖÍ ÀÖNG PHÖÍ THÖNG 1. Cöí àöng phöí thöng coá quyïìn: a) Tham dûå vaâ biïíu quyïët têët caã caác vêën àïì thuöåc thêímquyïìn cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng; möîi cöí phêìn phöí thöng coá möåtphiïëu biïíu quyïët; b) Àûúåc nhêån cöí tûác vúái mûác theo quyïët àõnh cuãa Àaåi höåiàöìng cöí àöng; c) Àûúåc ûu tiïn mua cöí phêìn múái chaâo baán tûúng ûáng vúái tyãlïå cöí phêìn phöí thöng cuãa tûâng cöí àöng trong cöng ty; d) Khi cöng ty giaãi thïí, àûúåc nhêån möåt phêìn taâi saãn coân laåitûúng ûáng vúái söë cöí phêìn goáp vöën vaâo cöng ty, sau khi cöng ty àaäthanh toaán cho chuã núå vaâ cöí àöng loaåi khaác; à) Caác quyïìn khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty. 2. Cöí àöng hoùåc nhoám cöí àöng súã hûäu trïn 10% söë cöí phêìnphöí thöng trong thúâi haån liïn tuåc ñt nhêët saáu thaáng hoùåc tyã lïå khaácnhoã hún quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty, coá quyïìn: a) Àïì cûã ngûúâi vaâo Höåi àöìng quaãn trõ vaâ Ban kiïím soaát (nïëucoá); b) Yïu cêìu triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng; c) Xem vaâ nhêån baãn sao hoùåc trñch luåc danh saách cöí àöng coáquyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng; d) Caác quyïìn khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 46. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 46 ÀIÏÌU 54. NGHÔA VUÅ CUÃA CÖÍ ÀÖNG PHÖÍ THÖNG 1. Thanh toaán àuã söë cöí phêìn cam kïët mua vaâ chõu traáchnhiïåm vïì núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác cuãa cöng ty trong phaåmvi söë vöën àaä goáp vaâo cöng ty. 2. Tuên thuã Àiïìu lïå vaâ quy chïë quaãn lyá nöåi böå cuãa cöng ty. 3. Chêëp haânh quyïët àõnh cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng, Höåi àöìngquaãn trõ. 4. Thûåc hiïån caác nghôa vuå khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâÀiïìu lïå cöng ty. ÀIÏÌU 55. CÖÍ PHÊÌN ÛU ÀAÄI BIÏÍU QUYÏËT VA QUYÏÌN CUÃA CÖÍ ÀÖNG ÛU ÀAÄI BIÏÍU QUYÏËT 1. Cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët laâ cöí phêìn coá söë phiïëu biïíuquyïët nhiïìu hún so vúái cöí phêìn phöí thöng. Söë phiïëu biïíu quyïët cuãamöåt cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 2. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët coá quyïìn: a) Biïíu quyïët vïì caác vêën àïì thuöåc thêím quyïìn cuãa Àaåi höåiàöìng cöí àöng vúái söë phiïëu biïíu quyïët theo quy àõnh taåi khoaãn 1Àiïìu naây; b) Caác quyïìn khaác nhû cöí àöng phöí thöng, trûâ trûúâng húåpquy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìu naây. 3. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi biïíu quyïët khöng àûúåcchuyïín nhûúång cöí phêìn àoá cho ngûúâi khaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 47. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 47 ÀIÏÌU 56. CÖÍ PHÊÌN ÛU ÀAÄI CÖÍ TÛÁC VAÂ QUYÏÌN CUÃA CÖÍ ÀÖNG ÛU ÀAÄI CÖÍ TÛÁC 1. Cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác laâ cöí phêìn àûúåc traã cöí tûác vúái mûáccao hún so vúái mûác cöí tûác cuãa cöí phêìn phöí thöng hoùåc mûác öín àõnhhaâng nùm. Cöí tûác àûúåc chia haâng nùm göìm cöí tûác cöë àõnh vaâ cöí tûácthûúãng. Cöí tûác cöë àõnh khöng phuå thuöåc vaâo kïët quaã kinh doanhcuãa cöng ty. Mûác cöí tûác cöë àõnh cuå thïí vaâ phûúng thûác xaác àõnh cöítûác thûúãng àûúåc ghi trïn cöí phiïëu cuãa cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác. 2. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác coá quyïìn: a) Nhêån cöí tûác vúái mûác theo quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây; b) Khi cöng ty giaãi thïí, àûúåc nhêån laåi möåt phêìn taâi saãn coânlaåi tûúng ûáng vúái söë cöí phêìn goáp vöën vaâo cöng ty, sau khi cöng tyàaä thanh toaán hïët cho chuã núå vaâ cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi; c) Caác quyïìn khaác nhû cöí àöng phöí thöng, trûâ trûúâng húåpquy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìu naây. 3. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi cöí tûác khöng coá quyïìn biïíuquyïët, khöng coá quyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng, khöng coáquyïìn àïì cûã ngûúâi vaâo Höåi àöìng quaãn trõ vaâ Ban kiïím soaát. ÀIÏÌU 57. CÖÍ PHÊÌN ÛU ÀAÄI HOAÂN LAÅI VAÂ QUYÏÌN CUÃA CÖÍ ÀÖNG ÛU ÀAÄI HOAÂN LAÅI 1. Cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi laâ cöí phêìn seä àûúåc cöng ty hoaânlaåi vöën goáp bêët cûá khi naâo theo yïu cêìu cuãa ngûúâi súã hûäu hoùåc theocaác àiïìu kiïån àûúåc ghi taåi cöí phiïëu cuãa cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 48. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 48 2. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi coá caác quyïìn khaácnhû cöí àöng phöí thöng, trûâ trûúâng húåp quy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìunaây. 3. Cöí àöng súã hûäu cöí phêìn ûu àaäi hoaân laåi khöng coá quyïìnbiïíu quyïët, khöng coá quyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng, khöng coáquyïìn àïì cûã ngûúâi vaâo Höåi àöìng quaãn trõ vaâ Ban kiïím soaát. ÀIÏÌU 58. CÖÍ PHÊÌN PHÖÍ THÖNG CUÃA CÖÍ ÀÖNG SAÁNG LÊÅP 1. Trong ba nùm àêìu, kïí tûâ ngaây cöng ty àûúåc cêëp giêëy chûángnhêån àùng kyá kinh doanh, caác cöí àöng saáng lêåp phaãi cuâng nhaunùæm giûä ñt nhêët 20% söë cöí phêìn phöí thöng àûúåc quyïìn chaâo baán; cöíphêìn phöí thöng cuãa cöí àöng saáng lêåp coá thïí chuyïín nhûúång chongûúâi khöng phaãi laâ cöí àöng nïëu àûúåc sûå chêëp thuêån cuãa Àaåi höåiàöìng cöí àöng. Cöí àöng dûå àõnh chuyïín nhûúång cöí phêìn khöng coáquyïìn biïíu quyïët vïì viïåc chuyïín nhûúång caác cöí phêìn àoá. 2. Sau thúâi haån ba nùm quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây, caáchaån chïë àöëi vúái cöí phêìn phöí thöng cuãa cöí àöng saáng lêåp àïìu baäi boã. ÀIÏÌU 59. CÖÍ PHIÏËU Chûáng chó do cöng ty cöí phêìn phaát haânh hoùåc buát toaán ghi söíxaác nhêån quyïìn súã hûäu möåt hoùåc möåt söë cöí phêìn cuãa cöng ty àoá goåilaâ cöí phiïëu. Cöí phiïëu coá thïí ghi tïn hoùåc khöng ghi tïn. Cöí phiïëu phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: 1. Tïn, truå súã cöng ty;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 49. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 49 2. Söë vaâ ngaây cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh; 3. Söë lûúång cöí phêìn vaâ loaåi cöí phêìn; 4. Mïånh giaá möîi cöí phêìn vaâ töíng mïånh giaá söë cöí phêìn ghitrïn cöí phiïëu; 5. Tïn cöí àöng àöëi vúái cöí phiïëu coá ghi tïn; 6. Toám tùæt vïì thuã tuåc chuyïín nhûúång cöí phêìn; 7. Chûä kyá mêîu cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt vaâ dêëu cuãacöng ty; 8. Söë àùng kyá taåi söí àùng kyá cöí àöng cuãa cöng ty vaâ ngaâyphaát haânh cöí phiïëu; 9. Àöëi vúái cöí phiïëu cuãa cöí phêìn ûu àaäi coân coá caác nöåi dungkhaác theo quy àõnh taåi caác àiïìu 55, 56 vaâ 57 cuãa Luêåt naây. ÀIÏÌU 60. SÖÍ ÀÙNG KYÁ CÖÍ ÀÖNG 1. Cöng ty cöí phêìn phaãi lêåp vaâ lûu giûä söí àùng kyá cöí àöng tûâkhi àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh. Söí àùng kyá cöíàöng coá thïí laâ vùn baãn, têåp dûä liïåu àiïån tûã hoùåc caã hai. Söí àùng kyá cöí àöng phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: a) Tïn, truå súã cuãa cöng ty; b) Töíng söë cöí phêìn àûúåc quyïìn chaâo baán, loaåi cöí phêìn àûúåcquyïìn chaâo baán vaâ söë cöí phêìn àûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi; c) Töíng söë cöí phêìn àaä baán cuãa tûâng loaåi vaâ giaá trõ vöën cöíphêìn àaä goáp; d) Tïn cöí àöng, àõa chó, söë lûúång cöí phêìn tûâng loaåi cuãa möîicöí àöng, ngaây àùng kyá cöí phêìn.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 50. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 50 2. Söí àùng kyá cöí àöng àûúåc lûu giûä taåi truå súã cuãa cöng ty hoùåcnúi khaác, nhûng phaãi thöng baáo bùçng vùn baãn cho cú quan àùng kyákinh doanh vaâ têët caã cöí àöng biïët. ÀIÏÌU 61. CHAÂO BAÁN VAÂ CHUYÏÍN NHÛÚÅNG CÖÍ PHÊÌN 1. Höåi àöìng quaãn trõ quyïët àõnh giaá chaâo baán cöí phêìn. Giaáchaâo baán cöí phêìn khöng àûúåc thêëp hún giaá thõ trûúâng taåi thúâi àiïímchaâo baán, trûâ nhûäng trûúâng húåp sau àêy: a) Cöí phêìn chaâo baán lêìn àêìu tiïn sau khi àùng kyá kinhdoanh; b) Cöí phêìn chaâo baán cho têët caã cöí àöng theo tyã lïå cöí phêìnhiïån coá cuãa hoå úã cöng ty; c) Cöí phêìn chaâo baán cho ngûúâi möi giúái hoùåc ngûúâi baão laänh.Trong trûúâng húåp naây, giaá chaâo baán cöí phêìn khöng thêëp hún giaáthõ trûúâng trûâ ài phêìn hoa höìng daânh cho ngûúâi möi giúái vaâ baãolaänh. Hoa höìng àûúåc xaác àõnh bùçng tyã lïå phêìn trùm cuãa giaá trõ cöíphêìn taåi thúâi àiïím chaâo baán. 2. Cöí phêìn àaä àûúåc baán hoùåc cöí phêìn àaä àûúåc chuyïín nhûúångkhi ghi àuáng vaâ àuã nhûäng thöng tin quy àõnh taåi àiïím d khoaãn 1Àiïìu 60 cuãa Luêåt naây vaâo söí àùng kyá cöí àöng; kïí tûâ thúâi àiïím àoá,ngûúâi mua cöí phêìn hoùåc nhêån chuyïín nhûúång cöí phêìn trúã thaânhcöí àöng cuãa cöng ty. 3. Sau khi thanh toaán àuã cöí phêìn àùng kyá mua, cöng ty cêëpcöí phiïëu theo yïu cêìu cuãa cöí àöng. Trûúâng húåp cöí phiïëu bõ mêët, bõraách, bõ chaáy hoùåc bõ tiïu huyã dûúái hònh thûác khaác, cöí àöng phaãibaáo ngay cho cöng ty vaâ coá quyïìn yïu cêìu cöng ty cêëp laåi cöí phiïëuvaâ phaãi traã phñ do cöng ty quy àõnh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 51. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 51 Cöng ty coá thïí baán cöí phêìn maâ khöng coá cöí phiïëu. Trongtrûúâng húåp naây, caác thöng tin vïì cöí àöng quy àõnh taåi àiïím dkhoaãn 1 Àiïìu 60 cuãa Luêåt naây àûúåc ghi vaâo söí àùng kyá cöí àöng laâàuã àïí chûáng thûåc quyïìn súã hûäu cöí phêìn cuãa cöí àöng àoá trong cöngty. 4. Thuã tuåc vaâ trònh tûå chaâo baán cöí phêìn thûåc hiïån theo quyàõnh cuãa phaáp luêåt vïì chûáng khoaán. ÀIÏÌU 62. PHAÁT HAÂNH TRAÁI PHIÏËU 1. Cöng ty cöí phêìn coá quyïìn phaát haânh traái phiïëu, traái phiïëuchuyïín àöíi vaâ caác loaåi traái phiïëu khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåtvaâ Àiïìu lïå cöng ty. 2. Höåi àöìng quaãn trõ quyïët àõnh loaåi traái phiïëu, töíng giaá trõtraái phiïëu vaâ thúâi àiïím phaát haânh. ÀIÏÌU 63. MUA CÖÍ PHÊÌN, TRAÁI PHIÏËU Cöí phêìn, traái phiïëu cuãa cöng ty cöí phêìn coá thïí àûúåc muabùçng tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïå tûå do chuyïín àöíi, vaâng, giaá trõ quyïìnsûã duång àêët, giaá trõ quyïìn súã hûäu trñ tuïå, cöng nghïå, bñ quyïët kyäthuêåt, caác taâi saãn khaác quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty vaâ phaãi àûúåcthanh toaán àuã möåt lêìn.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 52. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 52 ÀIÏÌU 64. MUA LAÅI CÖÍ PHÊÌN THEO YÏU CÊÌU CUÃA CÖÍ ÀÖNG 1. Cöí àöng biïíu quyïët phaãn àöëi quyïët àõnh vïì viïåc töí chûác laåicöng ty hoùåc thay àöíi quyïìn, nghôa vuå cuãa cöí àöng quy àõnh taåiÀiïìu lïå cöng ty coá quyïìn yïu cêìu cöng ty mua laåi cöí phêìn cuãamònh. Yïu cêìu phaãi bùçng vùn baãn, trong àoá nïu roä tïn, àõa chó cuãacöí àöng, söë lûúång cöí phêìn tûâng loaåi, giaá dûå àõnh baán, lyá do yïu cêìucöng ty mua laåi. Yïu cêìu phaãi àûúåc gûãi àïën cöng ty trong thúâi haånmûúâi ngaây, kïí tûâ ngaây Àaåi höåi àöìng cöí àöng thöng qua quyïët àõnhvïì caác vêën àïì noái taåi khoaãn naây. 2. Cöng ty phaãi mua laåi cöí phêìn theo yïu cêìu cuãa cöí àöngquy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây vúái giaá thõ trûúâng hoùåc giaá àûúåcàõnh theo nguyïn tùæc quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty trong thúâi haånchñn mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây nhêån àûúåc yïu cêìu. Trûúâng húåp khöngthoaã thuêån àûúåc vïì giaá, thò caác bïn coá quyïìn yïu cêìu Troång taâihoùåc Toaâ aán giaãi quyïët theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 65. MUA LAÅI CÖÍ PHÊÌN THEO QUYÏËT ÀÕNH CUÃA CÖNG TY Cöng ty coá quyïìn mua laåi khöng quaá 30% töíng söë cöí phêìnphöí thöng àaä baán, möåt phêìn hoùåc toaân böå cöí phêìn loaåi khaác àaä baántheo quy àõnh sau àêy: 1. Viïåc mua laåi hún 10% töíng söë cöí phêìn àaä baán cuãa möîi loaåido Àaåi höåi àöìng cöí àöng quyïët àõnh. Trong trûúâng húåp khaác, viïåcmua laåi cöí phêìn do Höåi àöìng quaãn trõ quyïët àõnh. 2. Höåi àöìng quaãn trõ quyïët àõnh giaá mua laåi cöí phêìn. Àöëi vúáicöí phêìn phöí thöng, giaá mua laåi khöng àûúåc cao hún giaá thõ trûúângtaåi thúâi àiïím mua laåi, trûâ trûúâng húåp quy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìunaây. Àöëi vúái cöí phêìn loaåi khaác, nïëu Àiïìu lïå cöng ty khöng quy àõnhhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 53. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 53hoùåc cöng ty vaâ cöí àöng coá liïn quan khöng coá thoaã thuêån khaác, thògiaá mua laåi khöng àûúåc thêëp hún giaá thõ trûúâng. 3. Cöng ty coá thïí mua laåi cöí phêìn cuãa tûâng cöí àöng tûúngûáng vúái tyã lïå cöí phêìn cuãa hoå trong cöng ty. Trong trûúâng húåp naây,quyïët àõnh mua laåi cöí phêìn cuãa cöng ty phaãi àûúåc thöng baáo àïëntêët caã cöí àöng trong thúâi haån ba mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây quyïët àõnhàoá àûúåc thöng qua. Thöng baáo phaãi coá tïn vaâ truå súã cöng ty, töíngsöë cöí phêìn vaâ loaåi cöí phêìn àûúåc mua laåi, giaá mua laåi hoùåc nguyïntùæc àõnh giaá mua laåi, thuã tuåc vaâ thúâi haån thanh toaán, thuã tuåc vaâthúâi haån àïí cöí àöng chaâo baán cöí phêìn cuãa hoå cho cöng ty. Cöí àöngphaãi gûãi chaâo baán cöí phêìn cuãa mònh àïën cöng ty trong thúâi haån bamûúi ngaây, kïí tûâ ngaây thöng baáo. ÀIÏÌU 66. ÀIÏÌU KIÏÅN THANH TOAÁN VAÂ XÛÃ LYÁ CAÁC CÖÍ PHÊÌN ÀÛÚÅC MUA LAÅI 1. Cöng ty chó àûúåc quyïìn thanh toaán cöí phêìn àûúåc mua laåicho cöí àöng theo quy àõnh taåi caác àiïìu 64 vaâ 65 cuãa Luêåt naây, nïëungay sau khi thanh toaán hïët söë cöí phêìn àûúåc mua laåi, cöng ty vêînbaão àaãm thanh toaán àuã caác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác. 2. Têët caã caác cöí phêìn àûúåc mua laåi theo quy àõnh taåi caác àiïìu64 vaâ 65 cuãa Luêåt naây àûúåc coi laâ cöí phêìn chûa baán trong söë cöíphêìn àûúåc quyïìn chaâo baán. 3. Sau khi thanh toaán hïët söë cöí phêìn mua laåi, nïëu töíng giaátrõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty giaãm hún 10%, thòcöng ty phaãi thöng baáo àiïìu àoá cho têët caã chuã núå biïët trong thúâihaån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây thanh toaán hïët cöí phêìn mua laåi.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 54. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 54 ÀIÏÌU 67. TRAÃ CÖÍ TÛÁC 1. Cöng ty cöí phêìn chó àûúåc traã cöí tûác cho cöí àöng khi cöng tykinh doanh coá laäi, àaä hoaân thaânh nghôa vuå nöåp thuïë vaâ caác nghôavuå taâi chñnh khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vaâ ngay khi traã hïëtsöë cöí tûác àaä àõnh, cöng ty vêîn baão àaãm thanh toaán àuã caác khoaãn núåvaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác àïën haån phaãi traã. 2. Höåi àöìng quaãn trõ phaãi lêåp danh saách cöí àöng àûúåc nhêåncöí tûác, xaác àõnh mûác cöí tûác àûúåc traã àöëi vúái tûâng cöí phêìn, thúâi haånvaâ hònh thûác traã chêåm nhêët ba mûúi ngaây trûúác möîi lêìn traã cöí tûác.Thöng baáo vïì traã cöí tûác phaãi àûúåc gûãi àïën têët caã cöí àöng chêåmnhêët mûúâi lùm ngaây trûúác khi thûåc hiïån traã cöí tûác. Thöng baáo phaãighi roä tïn cöng ty, tïn, àõa chó cuãa cöí àöng, söë cöí phêìn tûâng loaåicuãa cöí àöng, mûác cöí tûác àöëi vúái tûâng cöí phêìn vaâ töíng söë cöí tûác maâcöí àöng àoá àûúåc nhêån, thúâi àiïím vaâ phûúng thûác traã cöí tûác. 3. Cöí àöng chuyïín nhûúång cöí phêìn cuãa mònh trong thúâi giangiûäa thúâi àiïím kïët thuác lêåp danh saách cöí àöng vaâ thúâi àiïím traã cöítûác, thò ngûúâi chuyïín nhûúång laâ ngûúâi nhêån cöí tûác tûâ cöng ty. ÀIÏÌU 68. THU HÖÌI TIÏÌN THANH TOAÁN CÖÍ PHÊÌN MUA LAÅI HOÙÅC CÖÍ TÛÁC Trûúâng húåp viïåc thanh toaán cöí phêìn mua laåi traái vúái quyàõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu 66 cuãa Luêåt naây hoùåc traã cöí tûác traái vúái quyàõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu 67 cuãa Luêåt naây, thò têët caã cöí àöng phaãihoaân traã cho cöng ty söë tiïìn hoùåc taâi saãn khaác àaä nhêån; trûúâng húåpcoá cöí àöng khöng hoaân traã àûúåc cho cöng ty thò cöí àöng àoá vaâthaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ phaãi cuâng liïn àúái chõu traách nhiïåmvïì núå cuãa cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 55. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 55 ÀIÏÌU 69. CÚ CÊËU TÖÍ CHÛÁC QUAÃN LYÁ CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN Cöng ty cöí phêìn phaãi coá Àaåi höåi àöìng cöí àöng, Höåi àöìng quaãntrõ vaâ Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc); àöëi vúái cöng ty cöí phêìn coá trïnmûúâi möåt cöí àöng phaãi coá Ban kiïím soaát. ÀIÏÌU 70. ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG 1. Àaåi höåi àöìng cöí àöng göìm têët caã cöí àöng coá quyïìn biïíuquyïët, laâ cú quan quyïët àõnh cao nhêët cuãa cöng ty cöí phêìn. 2. Àaåi höåi àöìng cöí àöng coá caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå sau àêy: a) Quyïët àõnh loaåi cöí phêìn vaâ töíng söë cöí phêìn àûúåc quyïìnchaâo baán cuãa tûâng loaåi; quyïët àõnh mûác cöí tûác haâng nùm cuãa tûângloaåi cöí phêìn; b) Bêìu, miïîn nhiïåm, baäi nhiïåm thaânh viïn Höåi àöìng quaãntrõ, thaânh viïn Ban kiïím soaát; c) Xem xeát vaâ xûã lyá caác vi phaåm cuãa Höåi àöìng quaãn trõ vaâBan kiïím soaát gêy thiïåt haåi cho cöng ty vaâ cöí àöng cuãa cöng ty; d) Quyïët àõnh töí chûác laåi vaâ giaãi thïí cöng ty; à) Quyïët àõnh sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöng ty, trûâ trûúânghúåp àiïìu chónh vöën àiïìu lïå do baán thïm cöí phêìn múái trong phaåm visöë lûúång cöí phêìn àûúåc quyïìn chaâo baán quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöngty; e) Thöng qua baáo caáo taâi chñnh haâng nùm; g) Thöng qua àõnh hûúáng phaát triïín cuãa cöng ty, quyïët àõnhbaán söë taâi saãn coá giaá trõ bùçng hoùåc lúán hún 50% töíng giaá trõ taâi saãnàûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 56. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 56 h) Quyïët àõnh mua laåi hún 10% töíng söë cöí phêìn àaä baán cuãamöîi loaåi; i) Caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâÀiïìu lïå cöng ty. ÀIÏÌU 71. THÊÍM QUYÏÌN TRIÏÅU TÊÅP HOÅP ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG 1. Àaåi höåi àöìng cöí àöng hoåp ñt nhêët möîi nùm möåt lêìn. 2. Àaåi höåi àöìng cöí àöng àûúåc triïåu têåp hoåp: a) Theo quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng quaãn trõ; b) Theo yïu cêìu cuãa cöí àöng hoùåc nhoám cöí àöng quy àõnh taåikhoaãn 2 Àiïìu 53 cuãa Luêåt naây hoùåc cuãa Ban kiïím soaát trongtrûúâng húåp Höåi àöìng quaãn trõ vi phaåm nghiïm troång nghôa vuå cuãangûúâi quaãn lyá quy àõnh taåi Àiïìu 86 cuãa Luêåt naây, Höåi àöìng quaãntrõ ra quyïët àõnh vûúåt quaá thêím quyïìn àûúåc giao, caác trûúâng húåpkhaác quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty. 3. Höåi àöìng quaãn trõ phaãi triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöngtrong thúâi haån ba mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây nhêån àûúåc yïu cêìu quyàõnh taåi àiïím b khoaãn 2 Àiïìu naây. Trûúâng húåp Höåi àöìng quaãn trõ khöng triïåu têåp thò Ban kiïímsoaát phaãi thay thïë Höåi àöìng quaãn trõ triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöíàöng theo quy àõnh cuãa Luêåt naây. Trûúâng húåp Ban kiïím soaát khöng triïåu têåp thò cöí àöng, nhoámcöí àöng coá yïu cêìu quy àõnh taåi àiïím b khoaãn 2 Àiïìu naây coá quyïìnthay thïë Höåi àöìng quaãn trõ, Ban kiïím soaát triïåu têåp hoåp Àaåi höåiàöìng cöí àöng theo quy àõnh cuãa Luêåt naây. Têët caã chi phñ cho viïåc triïåu têåp vaâ tiïën haânh hoåp Àaåi höåiàöìng cöí àöng seä àûúåc cöng ty hoaân laåi.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 57. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 57 4. Ngûúâi triïåu têåp phaãi lêåp danh saách cöí àöng coá quyïìn dûåhoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng, cung cêëp thöng tin vaâ giaãi quyïët khiïëunaåi liïn quan àïën danh saách cöí àöng, lêåp chûúng trònh vaâ nöåi dungcuöåc hoåp, chuêín bõ taâi liïåu, xaác àõnh thúâi gian vaâ àõa àiïím hoåp, gûãigiêëy múâi hoåp àïën tûâng cöí àöng coá quyïìn dûå hoåp theo quy àõnh cuãaLuêåt naây. ÀIÏÌU 72. DANH SAÁCH CÖÍ ÀÖNG COÁ QUYÏÌN DÛÅ HOÅP ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG 1. Danh saách cöí àöng coá quyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöngàûúåc lêåp dûåa trïn söí àùng kyá cöí àöng cuãa cöng ty. Danh saách cöíàöng coá quyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng àûúåc lêåp khi coá quyïëtàõnh triïåu têåp vaâ phaãi lêåp xong chêåm nhêët mûúâi ngaây trûúác ngaâykhai maåc hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng. 2. Danh saách cöí àöng coá quyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöngphaãi coá hoå tïn, àõa chó thûúâng truá àöëi vúái caá nhên; tïn, truå súã àöëivúái töí chûác; söë lûúång cöí phêìn möîi loaåi cuãa tûâng cöí àöng. 3. Möîi cöí àöng àïìu coá quyïìn àûúåc cung cêëp caác thöng tin liïnquan àïën mònh àûúåc ghi trong danh saách cöí àöng coá quyïìn dûå hoåpÀaåi höåi àöìng cöí àöng. 4. Cöí àöng hoùåc nhoám cöí àöng quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu 53cuãa Luêåt naây coá quyïìn xem danh saách cöí àöng coá quyïìn dûå hoåpÀaåi höåi àöìng cöí àöng. 5. Cöí àöng coá quyïìn yïu cêìu sûãa àöíi nhûäng thöng tin sai lïåchhoùåc böí sung nhûäng thöng tin cêìn thiïët vïì mònh trong danh saáchcöí àöng coá quyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 58. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 58 ÀIÏÌU 73. CHÛÚNG TRÒNH VAÂ NÖÅI DUNG HOÅP ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG 1. Ngûúâi triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng phaãi chuêín bõchûúng trònh vaâ nöåi dung hoåp. 2. Cöí àöng hoùåc nhoám cöí àöng quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu 53cuãa Luêåt naây coá quyïìn kiïën nghõ vêën àïì àûa vaâo chûúng trònh hoåpÀaåi höåi àöìng cöí àöng. Kiïën nghõ phaãi bùçng vùn baãn vaâ àûúåc gûãiàïën cöng ty chêåm nhêët ba ngaây trûúác ngaây khai maåc. Kiïën nghõphaãi ghi roä tïn cöí àöng, söë lûúång tûâng loaåi cöí phêìn cuãa cöí àöng,vêën àïì kiïën nghõ àûa vaâo chûúng trònh hoåp. 3. Ngûúâi triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng chó coá quyïìn tûâchöëi kiïën nghõ quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu naây nïëu coá möåt trong caáctrûúâng húåp sau àêy: a) Kiïën nghõ àûúåc gûãi àïën khöng àuáng thúâi haån hoùåc khöngàuã, khöng àuáng nöåi dung; b) Vêën àïì kiïën nghõ khöng thuöåc thêím quyïìn quyïët àõnh cuãaÀaåi höåi àöìng cöí àöng; c) Nhûäng trûúâng húåp khaác quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty. ÀIÏÌU 74. MÚÂI HOÅP ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG 1. Ngûúâi triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng phaãi gûãi giêëymúâi hoåp àïën têët caã cöí àöng coá quyïìn dûå hoåp chêåm nhêët baãy ngaâytrûúác ngaây khai maåc. 2. Keâm theo giêëy múâi hoåp phaãi coá chûúng trònh hoåp, caác taâiliïåu thaão luêån laâm cú súã àïí thöng qua quyïët àõnh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 59. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 59 ÀIÏÌU 75. QUYÏÌN DÛÅ HOÅP ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG 1. Cöí àöng coá thïí trûåc tiïëp hoùåc uyã quyïìn bùçng vùn baãn chomöåt ngûúâi khaác dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng. 2. Trûúâng húåp cöí phêìn àûúåc chuyïín nhûúång trong thúâi giantûâ ngaây lêåp xong danh saách cöí àöng àïën ngaây khai maåc cuöåc hoåpÀaåi höåi àöìng cöí àöng, thò ngûúâi nhêån chuyïín nhûúång coá quyïìn dûåhoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng thay thïë cho ngûúâi chuyïín nhûúång àöëivúái söë cöí phêìn àaä chuyïín nhûúång. ÀIÏÌU 76. ÀIÏÌU KIÏÅN, THÏÍ THÛÁC TIÏËN HAÂNH HOÅP ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG 1. Cuöåc hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng àûúåc tiïën haânh khi coá söë cöíàöng dûå hoåp àaåi diïån ñt nhêët 51% söë cöí phêìn coá quyïìn biïíu quyïët.Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 2. Trûúâng húåp cuöåc hoåp lêìn thûá nhêët khöng àuã àiïìu kiïån tiïënhaânh theo quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây, thò àûúåc triïåu têåp hoåplêìn thûá hai trong thúâi haån ba mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây cuöåc hoåp lêìnthûá nhêët dûå àõnh khai maåc. Cuöåc hoåp cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöngtriïåu têåp lêìn thûá hai àûúåc tiïën haânh khi coá söë cöí àöng dûå hoåp àaåidiïån ñt nhêët 30% söë cöí phêìn coá quyïìn biïíu quyïët. Tyã lïå cuå thïí doÀiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 3. Trûúâng húåp cuöåc hoåp triïåu têåp lêìn thûá hai khöng àuã àiïìukiïån tiïën haânh theo quy àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu naây, thò àûúåc triïåutêåp hoåp lêìn thûá ba trong thúâi haån hai mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây cuöåchoåp lêìn thûá hai dûå àõnh khai maåc. Trong trûúâng húåp naây, cuöåc hoåpcuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng àûúåc tiïën haânh khöng phuå thuöåc vaâo söëcöí àöng dûå hoåp.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 60. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 60 4. Chó coá Àaåi höåi àöìng cöí àöng múái coá quyïìn thay àöíi chûúngtrònh hoåp àaä àûúåc gûãi keâm theo giêëy múâi hoåp theo quy àõnh taåikhoaãn 2 Àiïìu 74 cuãa Luêåt naây. 5. Thïí thûác tiïën haânh hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng, hònh thûácbiïíu quyïët do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. ÀIÏÌU 77. THÖNG QUA QUYÏËT ÀÕNH CUÃA ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG 1. Àaåi höåi àöìng cöí àöng thöng qua caác quyïët àõnh thuöåc thêímquyïìn bùçng hònh thûác biïíu quyïët taåi cuöåc hoåp hoùåc lêëy yá kiïën bùçngvùn baãn. 2. Quyïët àõnh cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng àûúåc thöng qua taåicuöåc hoåp khi: a) Àûúåc söë cöí àöng àaåi diïån ñt nhêët 51% töíng söë phiïëu biïíuquyïët cuãa têët caã cöí àöng dûå hoåp chêëp thuêån. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìulïå cöng ty quy àõnh; b) Àöëi vúái quyïët àõnh vïì loaåi cöí phêìn vaâ söë lûúång cöí phêìnàûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi; sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöngty; töí chûác laåi, giaãi thïí cöng ty; baán hún 50% töíng giaá trõ taâi saãnàûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty thò phaãi àûúåc söë cöí àöng àaåidiïån ñt nhêët 65% töíng söë phiïëu biïíu quyïët cuãa têët caã cöí àöng dûåhoåp chêëp thuêån. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 3. Trûúâng húåp thöng qua quyïët àõnh dûúái hònh thûác lêëy yákiïën bùçng vùn baãn, thò quyïët àõnh cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng àûúåcthöng qua nïëu àûúåc söë cöí àöng àaåi diïån ñt nhêët 51% töíng söë phiïëubiïíu quyïët chêëp thuêån. Tyã lïå cuå thïí do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 4. Quyïët àõnh cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng phaãi àûúåc thöng baáoàïën cöí àöng coá quyïìn dûå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng trong thúâi haånmûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây quyïët àõnh àûúåc thöng qua.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 61. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 61 ÀIÏÌU 78. BIÏN BAÃN HOÅP ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG 1. Cuöåc hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng phaãi àûúåc ghi vaâo söí biïnbaãn cuãa cöng ty. Biïn baãn phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau àêy: a) Thúâi gian vaâ àõa àiïím hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng; b) Chûúng trònh laâm viïåc; c) Chuã toåa vaâ thû kyá; d) Toám tùæt caác yá kiïën phaát biïíu taåi Àaåi höåi àöìng cöí àöng; à) Caác vêën àïì thaão luêån vaâ biïíu quyïët taåi Àaåi höåi àöìng cöíàöng; söë phiïëu chêëp thuêån, söë phiïëu chöëng vaâ söë phiïëu trùæng; caácvêën àïì àaä àûúåc thöng qua; e) Töíng söë phiïëu biïíu quyïët cuãa caác cöí àöng dûå hoåp; g) Töíng söë phiïëu biïíu quyïët àöëi vúái tûâng vêën àïì biïíu quyïët; h) Hoå tïn, chûä kyá cuãa chuã toaå vaâ thû kyá. 2. Biïn baãn hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng phaãi laâm xong vaâ thöngqua trûúác khi bïë maåc cuöåc hoåp. ÀIÏÌU 79. YÏU CÊÌU HUYÃ BOÃ QUYÏËT ÀÕNH CUÃA ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG Trong thúâi haån chñn mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây quyïët àõnh àûúåcthöng qua, cöí àöng, thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ, Giaám àöëc (Töínggiaám àöëc) vaâ Ban kiïím soaát coá quyïìn yïu cêìu Toaâ aán xem xeát vaâhuyã boã quyïët àõnh cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng trong caác trûúâng húåpsau àêy:http://ebooks.vdcmedia.com
 • 62. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 62 1. Trònh tûå vaâ thuã tuåc triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöngkhöng thûåc hiïån àuáng theo quy àõnh cuãa Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöngty; 2. Nöåi dung quyïët àõnh vi phaåm quy àõnh cuãa phaáp luêåt hoùåcÀiïìu lïå cöng ty. ÀIÏÌU 80. HÖÅI ÀÖÌNG QUAÃN TRÕ 1. Höåi àöìng quaãn trõ laâ cú quan quaãn lyá cöng ty, coá toaânquyïìn nhên danh cöng ty àïí quyïët àõnh moåi vêën àïì liïn quan àïënmuåc àñch, quyïìn lúåi cuaã cöng ty, trûâ nhûäng vêën àïì thuöåc thêímquyïìn cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng. 2. Höåi àöìng quaãn trõ coá caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå sau àêy: a) Quyïët àõnh chiïën lûúåc phaát triïín cuãa cöng ty; b) Kiïën nghõ loaåi cöí phêìn vaâ töíng söë cöí phêìn àûúåc quyïìnchaâo baán cuãa tûâng loaåi; c) Quyïët àõnh chaâo baán cöí phêìn múái trong phaåm vi söë cöíphêìn àûúåc quyïìn chaâo baán cuãa tûâng loaåi; quyïët àõnh huy àöångthïm vöën theo hònh thûác khaác; d) Quyïët àõnh phûúng aán àêìu tû; à) Quyïët àõnh giaãi phaáp phaát triïín thõ trûúâng, tiïëp thõ vaâcöng nghïå; thöng qua húåp àöìng mua, baán, vay, cho vay vaâ húåpàöìng khaác coá giaá trõ bùçng hoùåc lúán hún 50% töíng giaá trõ taâi saãnàûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty hoùåc tyã lïå khaác nhoã hún àûúåcquy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty; e) Böí nhiïåm, miïîn nhiïåm, caách chûác Giaám àöëc (Töíng giaámàöëc) vaâ caán böå quaãn lyá quan troång khaác cuãa cöng ty; quyïët àõnhmûác lûúng vaâ lúåi ñch khaác cuãa caác caán böå quaãn lyá àoá;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 63. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 63 g) Quyïët àõnh cú cêëu töí chûác, quy chïë quaãn lyá nöåi böå cöng ty,quyïët àõnh thaânh lêåp cöng ty con, lêåp chi nhaánh, vùn phoâng àaåidiïån vaâ viïåc goáp vöën, mua cöí phêìn cuãa doanh nghiïåp khaác; h) Trònh baáo caáo quyïët toaán taâi chñnh haâng nùm lïn Àaåi höåiàöìng cöí àöng; i) Kiïën nghõ mûác cöí tûác àûúåc traã, quyïët àõnh thúâi haån vaâ thuãtuåc traã cöí tûác hoùåc xûã lyá caác khoaãn löî phaát sinh trong quaá trònhkinh doanh; k) Quyïët àõnh giaá chaâo baán cöí phêìn vaâ traái phiïëu cuãa cöngty; àõnh giaá taâi saãn goáp vöën khöng phaãi laâ tiïìn Viïåt Nam, ngoaåi tïåtûå do chuyïín àöíi, vaâng; l) Duyïåt chûúng trònh, nöåi dung taâi liïåu phuåc vuå hoåp Àaåi höåiàöìng cöí àöng, triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng hoùåc thûåc hiïåncaác thuã tuåc hoãi yá kiïën àïí Àaåi höåi àöìng cöí àöng thöng qua quyïëtàõnh; m) Quyïët àõnh mua laåi khöng quaá 10% söë cöí phêìn àaä baáncuãa tûâng loaåi; n) Kiïën nghõ viïåc töí chûác laåi hoùåc giaãi thïí cöng ty; o) Caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâÀiïìu lïå cöng ty. 3. Höåi àöìng quaãn trõ thöng qua quyïët àõnh bùçng biïíu quyïëttaåi cuöåc hoåp, lêëy yá kiïën bùçng vùn baãn hoùåc hònh thûác khaác do Àiïìulïå cöng ty quy àõnh. Möîi thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ coá möåtphiïëu biïíu quyïët. 4. Höåi àöìng quaãn trõ göìm khöng quaá mûúâi möåt thaânh viïn.Nhiïåm kyâ, tiïu chuêín vaâ söë lûúång cuå thïí thaânh viïn Höåi àöìngquaãn trõ do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 64. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 64 ÀIÏÌU 81. CHUà TÕCH HÖÅI ÀÖÌNG QUAÃN TRÕ 1. Höåi àöìng quaãn trõ bêìu Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ trong söëthaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ. Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ coá thïíkiïm Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cöng ty, trûâ trûúâng húåp Àiïìu lïåcöng ty quy àõnh khaác. 2. Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ coá caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå sauàêy: a) Lêåp chûúng trònh, kïë hoaåch hoaåt àöång cuãa Höåi àöìng quaãntrõ; b) Chuêín bõ chûúng trònh, nöåi dung, caác taâi liïåu phuåc vuåcuöåc hoåp; triïåu têåp vaâ chuã toaå cuöåc hoåp Höåi àöìng quaãn trõ; c) Töí chûác viïåc thöng qua quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng quaãn trõdûúái hònh thûác khaác; d) Theo doäi quáa trònh töí chûác thûåc hiïån caác quyïët àõnh cuãaHöåi àöìng quaãn trõ; à) Chuã toaå hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng; e) Caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå khaác quy àõnh taåi Luêåt naây vaâÀiïìu lïå cöng ty. 3. Trûúâng húåp Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ vùæng mùåt hoùåcmêët khaã nùng thûåc hiïån nhiïåm vuå àûúåc giao, thò thaânh viïn àûúåcChuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ uyã quyïìn seä thûåc hiïån caác quyïìn vaânhiïåm vuå cuãa Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ. Trûúâng húåp khöng coángûúâi àûúåc uyã quyïìn thò caác thaânh viïn coân laåi choån möåt ngûúâitrong söë hoå taåm thúâi giûä chûác Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 65. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 65 ÀIÏÌU 82. CUÖÅC HOÅP HÖÅI ÀÖÌNG QUAÃN TRÕ 1. Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ coá quyïìn triïåu têåp hoåp Höåiàöìng quaãn trõ: a) Möîi quyá phaãi hoåp ñt nhêët möåt lêìn, trong trûúâng húåp cêìnthiïët coá thïí hoåp bêët thûúâng; b) Theo àïì nghõ cuãa Ban kiïím soaát hoùåc nhûäng ngûúâi khaácàûúåc quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty. 2. Cuöåc hoåp Höåi àöìng quaãn trõ àûúåc tiïën haânh khi coá tûâ haiphêìn ba töíng söë thaânh viïn trúã lïn tham dûå. Quyïët àõnh cuãa Höåiàöìng quaãn trõ àûúåc thöng qua nïëu àûúåc àa söë thaânh viïn dûå hoåpchêëp thuêån. Trûúâng húåp söë phiïëu ngang nhau thò quyïët àõnh cuöëicuâng thuöåc vïì phña coá yá kiïën cuãa Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ. 3. Thuã tuåc triïåu têåp vaâ töí chûác cuöåc hoåp Höåi àöìng quaãn trõ doÀiïìu lïå hoùåc quy chïë quaãn lyá nöåi böå cöng ty quy àõnh. 4. Cuöåc hoåp Höåi àöìng quaãn trõ phaãi àûúåc ghi àêìy àuã vaâo söíbiïn baãn. Chuã toaå vaâ thû kyá phaãi liïn àúái chõu traách nhiïåm vïì tñnhchñnh xaác vaâ trung thûåc cuãa biïn baãn hoåp Höåi àöìng quaãn trõ. ÀIÏÌU 83. QUYÏÌN ÀÛÚÅC CUNG CÊËP THÖNG TIN CUÃA THAÂNH VIÏN HÖÅI ÀÖÌNG QUAÃN TRÕ 1. Thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ coá quyïìn yïu cêìu Giaám àöëc(Töíng giaám àöëc), Phoá giaám àöëc (Phoá töíng giaám àöëc), caán böå quaãn lyácaác àún võ khaác trong cöng ty cung cêëp caác thöng tin, taâi liïåu vïìtònh hònh taâi chñnh, hoaåt àöång kinh doanh cuãa cöng ty vaâ cuãa caácàún võ trong cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 66. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 66 2. Caán böå quaãn lyá àûúåc yïu cêìu phaãi cung cêëp kõp thúâi, àêìyàuã vaâ chñnh xaác caác thöng tin, taâi liïåu theo yïu cêìu cuãa thaânh viïnHöåi àöìng quaãn trõ. ÀIÏÌU 84. MIÏÎN NHIÏÅM, BAÄI NHIÏÅM VAÂ BÖÍ SUNG THAÂNH VIÏN HÖÅI ÀÖÌNG QUAÃN TRÕ 1. Thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ bõ miïîn nhiïåm trong caáctrûúâng húåp sau àêy: a) Bõ mêët hoùåc bõ haån chïë nùng lûåc haânh vi dên sûå; b) Tûâ chûác; c) Caác trûúâng húåp khaác do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh. 2. Thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ bõ baäi nhiïåm theo quyïëtàõnh cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng. 3. Trûúâng húåp söë thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ bõ giaãm quaámöåt phêìn ba so vúái söë quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty, thò Höåi àöìngquaãn trõ phaãi triïåu têåp hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng trong thúâi haånkhöng quaá saáu mûúi ngaây àïí bêìu böí sung thaânh viïn Höåi àöìngquaãn trõ. Trong caác trûúâng húåp khaác, cuöåc hoåp gêìn nhêët cuãa Àaåi höåiàöìng cöí àöng seä bêìu thaânh viïn múái àïí thay thïë cho thaânh viïnHöåi àöìng quaãn trõ àaä bõ miïîn nhiïåm, baäi nhiïåm.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 67. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 67 ÀIÏÌU 85. GIAÁM ÀÖËC (TÖÍNG GIAÁM ÀÖËC) CÖNG TY 1. Höåi àöìng quaãn trõ böí nhiïåm möåt ngûúâi trong söë hoå hoùåcngûúâi khaác laâm Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc). Chuã tõch Höåi àöìngquaãn trõ coá thïí kiïm Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) cöng ty. Trûúânghúåp Àiïìu lïå cöng ty khöng quy àõnh Chuã tõch Höåi àöìng quaãn trõ laângûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt, thò Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) laângûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa cöng ty. Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) laâ ngûúâi àiïìu haânh hoaåt àöånghaâng ngaây cuãa cöng ty vaâ chõu traách nhiïåm trûúác Höåi àöìng quaãntrõ vïì viïåc thûåc hiïån caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå àûúåc giao. 2. Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) coá caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå sauàêy: a) Quyïët àõnh vïì têët caã caác vêën àïì liïn quan àïën hoaåt àöånghaâng ngaây cuãa cöng ty; b) Töí chûác thûåc hiïån caác quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng quaãn trõ; c) Töí chûác thûåc hiïån kïë hoaåch kinh doanh vaâ phûúng aán àêìutû cuãa cöng ty; d) Kiïën nghõ phûúng aán böë trñ cú cêëu töí chûác, quy chïë quaãnlyá nöåi böå cöng ty; à) Böí nhiïåm, miïîn nhiïåm, caách chûác caác chûác danh quaãn lyátrong cöng ty, trûâ caác chûác danh do Höåi àöìng quaãn trõ böí nhiïåm,miïîn nhiïåm, caách chûác; e) Quyïët àõnh lûúng vaâ phuå cêëp (nïëu coá) àöëi vúái ngûúâi laoàöång trong cöng ty, kïí caã caán böå quaãn lyá thuöåc thêím quyïìn böínhiïåm cuãa Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc); g) Caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt,Àiïìu lïå cöng ty vaâ quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng quaãn trõ.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 68. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 68 ÀIÏÌU 86. NGHÔA VUÅ CUÃA NGÛÚÂI QUAÃN LYÁ CÖNG TY Höåi àöìng quaãn trõ, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc) vaâ caán böå quaãnlyá khaác cuãa cöng ty trong phaåm vi traách nhiïåm vaâ quyïìn haån cuãamònh coá caác nghôa vuå sau àêy: 1. Thûåc hiïån caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå àûúåc giao möåt caáchtrung thûåc, mêîn caán vò lúåi ñch cuãa cöng ty vaâ cöí àöng cuãa cöng ty; 2. Khöng àûúåc laåm duång àõa võ vaâ quyïìn haån, sûã duång taâi saãncuãa cöng ty àïí thu lúåi riïng cho baãn thên, cho ngûúâi khaác; khöngàûúåc àem taâi saãn cuãa cöng ty cho ngûúâi khaác; khöng àûúåc tiïët löå bñmêåt cuãa cöng ty, trûâ trûúâng húåp àûúåc Höåi àöìng quaãn trõ chêëpthuêån; 3. Khi cöng ty khöng thanh toaán àuã caác khoaãn núå vaâ caácnghôa vuå taâi saãn khaác àïën haån phaãi traã, thò: a) Phaãi thöng baáo tònh hònh taâi chñnh cuãa cöng ty cho têët caãchuã núå biïët; b) Khöng àûúåc tùng tiïìn lûúng, khöng àûúåc traã tiïìn thûúãngcho cöng nhên viïn cuãa cöng ty, kïí caã cho ngûúâi quaãn lyá; c) Phaãi chõu traách nhiïåm caá nhên vïì thiïåt haåi xaãy ra àöëi vúáichuã núå do khöng thûåc hiïån nghôa vuå quy àõnh taåi caác àiïím a vaâ bkhoaãn naây; d) Kiïën nghõ biïån phaáp khùæc phuåc khoá khùn vïì taâi chñnh cuãacöng ty; 4. Caác nghôa vuå khaác do phaáp luêåt vaâ Àiïìu lïå cöng ty quyàõnh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 69. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 69 ÀIÏÌU 87. CAÁC HÚÅP ÀÖÌNG PHAÃI ÀÛÚÅC ÀAÅI HÖÅI ÀÖÌNG CÖÍ ÀÖNG HOÙÅC HÖÅI ÀÖÌNG QUAÃN TRÕ CHÊËP THUÊÅN 1. Caác húåp àöìng kinh tïë, dên sûå cuãa cöng ty vúái thaânh viïnHöåi àöìng quaãn trõ, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc), thaânh viïn Bankiïím soaát, cöí àöng súã hûäu trïn 10% söë cöí phêìn coá quyïìn biïíu quyïëtvaâ vúái ngûúâi coá liïn quan cuãa hoå chó àûúåc kyá kïët theo quy àõnh sauàêy: a) Àöëi vúái caác húåp àöìng coá giaá trõ lúán hún 20% töíng giaá trõ taâisaãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty thò phaãi àûúåc Àaåi höåiàöìng cöí àöng chêëp thuêån trûúác khi kyá. Cöí àöng hoùåc cöí àöng coángûúâi coá liïn quan laâ bïn kyá húåp àöìng khöng coá quyïìn biïíu quyïët; b) Àöëi vúái caác húåp àöìng coá giaá trõ bùçng hoùåc nhoã hún 20%töíng giaá trõ taâi saãn àûúåc ghi trong söí kïë toaán cuãa cöng ty thò phaãiàûúåc Höåi àöìng quaãn trõ chêëp thuêån trûúác khi kyá. Thaânh viïn Höåiàöìng quaãn trõ hoùåc thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ coá ngûúâi coá liïnquan laâ bïn kyá húåp àöìng khöng coá quyïìn biïíu quyïët. 2. Trûúâng húåp húåp àöìng quy àõnh taåi khoaãn 1 Àiïìu naây àûúåckyá maâ chûa àûúåc Àaåi höåi àöìng cöí àöng hoùåc Höåi àöìng quaãn trõchêëp thuêån thò húåp àöìng àoá vö hiïåu vaâ àûúåc xûã lyá theo quy àõnhcuãa phaáp luêåt. Nhûäng ngûúâi gêy thiïåt haåi cho cöng ty thò phaãi böìithûúâng. ÀIÏÌU 88. QUYÏÌN VAÂ NHIÏÅM VUÅ CUÃA BAN KIÏÍM SOAÁT 1. Cöng ty cöí phêìn coá trïn mûúâi möåt cöí àöng phaãi coá Bankiïím soaát tûâ ba àïën nùm thaânh viïn, trong àoá ñt nhêët phaãi coá möåtthaânh viïn coá chuyïn mön vïì kïë toaán. Ban kiïím soaát bêìu möåtthaânh viïn laâm Trûúãng ban; Trûúãng ban kiïím soaát phaãi laâ cöíhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 70. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 70àöng. Quyïìn vaâ nhiïåm vuå cuãa Trûúãng ban kiïím soaát do Àiïìu lïåcöng ty quy àõnh. 2. Ban kiïím soaát coá caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå sau àêy: a) Kiïím tra tñnh húåp lyá, húåp phaáp trong quaãn lyá, àiïìu haânhhoaåt àöång kinh doanh, trong ghi cheáp söí kïë toaán vaâ baáo caáo taâichñnh; b) Thêím àõnh baáo caáo taâi chñnh haâng nùm cuãa cöng ty; kiïímtra tûâng vêën àïì cuå thïí liïn quan àïën quaãn lyá, àiïìu haânh hoaåt àöångcuãa cöng ty khi xeát thêëy cêìn thiïët hoùåc theo quyïët àõnh cuãa Àaåihöåi àöìng cöí àöng, theo yïu cêìu cuãa cöí àöng, nhoám cöí àöng quyàõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu 53 cuãa Luêåt naây; c) Thûúâng xuyïn thöng baáo vúái Höåi àöìng quaãn trõ vïì kïët quaãhoaåt àöång; tham khaão yá kiïën cuãa Höåi àöìng quaãn trõ trûúác khi trònhcaác baáo caáo, kïët luêån vaâ kiïën nghõ lïn Àaåi höåi àöìng cöí àöng; d) Baáo caáo Àaåi höåi àöìng cöí àöng vïì tñnh chñnh xaác, trungthûåc, húåp phaáp cuãa viïåc ghi cheáp, lûu giûä chûáng tûâ vaâ lêåp söí kïëtoaán, baáo caáo taâi chñnh, caác baáo caáo khaác cuãa cöng ty; tñnh trungthûåc, húåp phaáp trong quaãn lyá, àiïìu haânh hoaåt àöång kinh doanhcuãa cöng ty; à) Kiïën nghõ biïån phaáp böí sung, sûãa àöíi, caãi tiïën cú cêëu töíchûác quaãn lyá, àiïìu haânh hoaåt àöång kinh doanh cuãa cöng ty; e) Caác quyïìn vaâ nhiïåm vuå khaác theo quy àõnh cuãa Luêåt naâyvaâ Àiïìu lïå cöng ty. Viïåc kiïím tra quy àõnh taåi caác àiïím a vaâ b khoaãn naây khöngàûúåc caãn trúã hoaåt àöång bònh thûúâng cuãa Höåi àöìng quaãn trõ, khönggêy giaán àoaån trong àiïìu haânh hoaåt àöång kinh doanh haâng ngaâycuãa cöng ty;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 71. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 71 ÀIÏÌU 89. CUNG CÊËP THÖNG TIN CHO BAN KIÏÍM SOAÁT Höåi àöìng quaãn trõ, thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ, Giaám àöëc(Töíng giaám àöëc), caác caán böå quaãn lyá khaác phaãi cung cêëp àêìy àuã vaâkõp thúâi thöng tin, taâi liïåu vïì hoaåt àöång kinh doanh cuãa cöng tytheo yïu cêìu cuãa Ban kiïím soaát, trûâ trûúâng húåp Àaåi höåi àöìng cöíàöng coá quyïët àõnh khaác. Ban kiïím soaát, thaânh viïn Ban kiïím soaát khöng àûúåc tiïët löåbñ mêåt cuãa cöng ty. ÀIÏÌU 90. NHÛÄNG NGÛÚÂI KHÖNG ÀÛÚÅC LAÂM THAÂNH VIÏN BAN KIÏÍM SOAÁT 1. Thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc);ngûúâi coá liïn quan cuãa thaânh viïn Höåi àöìng quaãn trõ, cuãa Giaámàöëc (Töíng giaám àöëc), kïë toaán trûúãng cuãa cöng ty àoá. 2. Ngûúâi àang bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå hoùåc àangphaãi chêëp haânh hònh phaåt tuâ hoùåc bõ Toaâ aán tûúác quyïìn haânh nghïìvò phaåm caác töåi buön lêåu, laâm haâng giaã, buön baán haâng giaã, kinhdoanh traái pheáp, tröën thuïë, lûâa döëi khaách haâng vaâ caác töåi khaáctheo quy àõnh cuãa phaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 72. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 72 ÀIÏÌU 91. NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ KHAÁC LIÏN QUAN ÀÏËN BAN KIÏÍM SOAÁT Nhiïåm kyâ Ban kiïím soaát, chïë àöå laâm viïåc vaâ thuâ lao chothaânh viïn Ban kiïím soaát do Àiïìu lïå cöng ty quy àõnh hoùåc do Àaåihöåi àöìng cöí àöng quyïët àõnh. Ban kiïím soaát chõu traách nhiïåm trûúác Àaåi höåi àöìng cöí àöngvïì nhûäng sai phaåm gêy thiïåt haåi cho cöng ty trong khi thûåc hiïånnhiïåm vuå. ÀIÏÌU 92. YÏU CÊÌU VÏÌ KIÏÍM TOAÁN Àöëi vúái cöng ty cöí phêìn maâ phaáp luêåt yïu cêìu phaãi àûúåc kiïímtoaán, thò baáo caáo taâi chñnh haâng nùm phaãi àûúåc töí chûác kiïím toaánàöåc lêåp xaác nhêån trûúác khi trònh Àaåi höåi àöìng cöí àöng xem xeát vaâthöng qua. ÀIÏÌU 93. CÖNG KHAI THÖNG TIN VÏÌ CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN 1. Trong thúâi haån chñn mûúi ngaây, kïí tûâ ngaây kïët thuác nùmtaâi chñnh, cöng ty cöí phêìn phaãi gûãi baáo caáo taâi chñnh haâng nùm àaäàûúåc Àaåi höåi àöìng cöí àöng thöng qua àïën cú quan thuïë vaâ cú quanàùng kyá kinh doanh. 2. Toám tùæt nöåi dung baáo caáo taâi chñnh haâng nùm phaãi àûúåcthöng baáo àïën têët caã cöí àöng.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 73. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 73 3. Moåi töí chûác, caá nhên coá quyïìn xem hoùåc sao cheáp baáo caáotaâi chñnh haâng nùm cuãa cöng ty cöí phêìn taåi cú quan àùng kyá kinhdoanh vaâ phaãi traã phñ. ÀIÏÌU 94. CHÏË ÀÖÅ LÛU GIÛÄ TAÂI LIÏÅU CUÃA CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN 1. Cöng ty cöí phêìn phaãi lûu giûä caác taâi liïåu sau àêy: a) Àiïìu lïå cöng ty; sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå cöng ty; quy chïëquaãn lyá nöåi böå cuãa cöng ty; söí àùng kyá cöí àöng; b) Giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh; giêëy chûáng nhêånthay àöíi àùng kyá kinh doanh; giêëy chûáng nhêån quyïìn súã hûäu cöngnghiïåp; giêëy chûáng nhêån àùng kyá chêët lûúång saãn phêím; c) Caác taâi liïåu vaâ giêëy túâ xaác nhêån quyïìn súã hûäu taâi saãn cuãacöng ty; d) Biïn baãn hoåp Àaåi höåi àöìng cöí àöng, Höåi àöìng quaãn trõ; caácquyïët àõnh àaä àûúåc thöng qua; à) Baãn caáo baåch àïí phaát haânh chûáng khoaán; e) Baáo caáo cuãa Ban kiïím soaát, kïët luêån cuãa cú quan thanhtra, kïët luêån cuãa töí chûác kiïím toaán àöåc lêåp; g) Söí kïë toaán, chûáng tûâ kïë toaán, baáo caáo taâi chñnh haâng nùm; h) Caác taâi liïåu khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. 2. Cöng ty cöí phêìn phaãi lûu giûä caác taâi liïåu quy àõnh taåikhoaãn 1 Àiïìu naây úã truå súã chñnh hoùåc núi khaác nhûng phaãi thöngbaáo cho cöí àöng vaâ cú quan àùng kyá kinh doanh biïët. Thúâi haån lûugiûä thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 74. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 74 CHÛÚNG V CÖNG TY HÚÅP DANH ÀIÏÌU 95. CÖNG TY HÚÅP DANH 1. Cöng ty húåp danh laâ doanh nghiïåp, trong àoá: a) Phaãi coá ñt nhêët hai thaânh viïn húåp danh; ngoaâi caác thaânhviïn húåp danh, coá thïí coá thaânh viïn goáp vöën; b) Thaânh viïn húåp danh phaãi laâ caá nhên, coá trònh àöå chuyïnmön vaâ uy tñn nghïì nghiïåp vaâ phaãi chõu traách nhiïåm bùçng toaân böåtaâi saãn cuãa mònh vïì caác nghôa vuå cuãa cöng ty; c) Thaânh viïn goáp vöën chó chõu traách nhiïåm vïì caác khoaãn núåcuãa cöng ty trong phaåm vi söë vöën àaä goáp vaâo cöng ty. 2. Cöng ty húåp danh khöng àûúåc phaát haânh bêët kyâ loaåi chûángkhoaán naâo. ÀIÏÌU 96. QUYÏÌN VAÂ NGHÔA VUÅ CUÃA THAÂNH VIÏN 1. Thaânh viïn húåp danh coá quyïìn quaãn lyá cöng ty; tiïën haânhcaác hoaåt àöång kinh doanh nhên danh cöng ty; cuâng liïn àúái chõutraách nhiïåm vïì caác nghôa vuå cuãa cöng ty.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 75. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 75 2. Thaânh viïn goáp vöën coá quyïìn àûúåc chia lúåi nhuêån theo tyãlïå àûúåc quy àõnh taåi Àiïìu lïå cöng ty; khöng àûúåc tham gia quaãn lyácöng ty vaâ hoaåt àöång kinh doanh nhên danh cöng ty. 3. Thaânh viïn cöng ty húåp danh coá caác quyïìn vaâ nghôa vuåkhaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vaâ Àiïìu lïå cöng ty. ÀIÏÌU 97. QUAÃN LYÁ CÖNG TY HÚÅP DANH 1. Cú cêëu töí chûác quaãn lyá cöng ty húåp danh do caácthaânh viïn húåp danh thoaã thuêån trong Àiïìu lïå cöng ty. 2. Caác thaânh viïn húåp danh coá quyïìn ngang nhau khiquyïët àõnh caác vêën àïì quaãn lyá cöng ty.ÀIÏÌU 98. QUY ÀÕNH CUÅ THÏÍ VÏÌ VIÏÅC THAÂNH LÊÅP, TÖÍ CHÛÁC QUAÃN LYÁ VAÂ HOAÅT ÀÖÅNG CUÃA CÖNG TY HÚÅP DANH Cùn cûá vaâo Luêåt naây vaâ caác quy àõnh phaáp luêåt khaác coá liïnquan, Chñnh phuã quy àõnh cuå thïí viïåc thaânh lêåp, töí chûác quaãn lyávaâ hoaåt àöång cuãa cöng ty húåp danh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 76. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 76 CHÛÚNG VI DOANH NGHIÏÅP TÛ NHÊN ÀIÏÌU 99. DOANH NGHIÏÅP TÛ NHÊN Doanh nghiïåp tû nhên laâ doanh nghiïåp do möåt caá nhên laâmchuã vaâ tûå chõu traách nhiïåm bùçng toaân böå taâi saãn cuãa mònh vïì moåihoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp. ÀIÏÌU 100. VÖËN ÀÊÌU TÛ CUÃA CHUÃ DOANH NGHIÏÅP 1. Vöën àêìu tû cuãa chuã doanh nghiïåp tû nhên do chuã doanhnghiïåp tûå khai. Chuã doanh nghiïåp tû nhên coá nghôa vuå khai baáochñnh xaác töíng söë vöën àêìu tû, trong àoá nïu roä söë vöën bùçng tiïìn ViïåtNam, ngoaåi tïå tûå do chuyïín àöíi, vaâng vaâ caác taâi saãn khaác; àöëi vúáivöën bùçng taâi saãn khaác coân phaãi ghi roä loaåi taâi saãn, söë lûúång vaâ giaátrõ coân laåi cuãa möîi loaåi taâi saãn. 2. Toaân böå vöën vaâ taâi saãn, kïí caã vöën vay vaâ taâi saãn thuï, àûúåcsûã duång vaâo hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåp àïìu phaãiàûúåc ghi cheáp àêìy àuã vaâo söí kïë toaán vaâ baáo caáo taâi chñnh cuãadoanh nghiïåp. 3. Trong quaá trònh hoaåt àöång, chuã doanh nghiïåp tû nhên coáquyïìn tùng hoùåc giaãm vöën àêìu tû cuãa mònh vaâo hoaåt àöång kinhdoanh cuãa doanh nghiïåp. Viïåc tùng hoùåc giaãm vöën àêìu tû cuãa chuãhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 77. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 77doanh nghiïåp phaãi àûúåc ghi cheáp àêìy àuã vaâo söí kïë toaán. Trûúânghúåp giaãm vöën àêìu tû xuöëng thêëp hún vöën àêìu tû àaä àùng kyá, thòchuã doanh nghiïåp tû nhên chó àûúåc giaãm vöën sau khi àaä khai baáovúái cú quan àùng kyá kinh doanh. ÀIÏÌU 101. QUAÃN LYÁ DOANH NGHIÏÅP 1. Chuã doanh nghiïåp tû nhên coá toaân quyïìn quyïët àõnh àöëivúái têët caã hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåp; coá toaân quyïìnquyïët àõnh viïåc sûã duång lúåi nhuêån sau khi àaä nöåp thuïë vaâ thûåchiïån caác nghôa vuå taâi chñnh khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Chuã doanh nghiïåp tû nhên coá thïí trûåc tiïëp hoùåc thuï ngûúâikhaác quaãn lyá, àiïìu haânh hoaåt àöång kinh doanh. Trûúâng húåp thuïngûúâi khaác laâm Giaám àöëc quaãn lyá doanh nghiïåp, thò chuã doanhnghiïåp tû nhên phaãi khai baáo vúái cú quan àùng kyá kinh doanh vaâvêîn phaãi chõu traách nhiïåm vïì moåi hoaåt àöång kinh doanh cuãadoanh nghiïåp. 2. Chuã doanh nghiïåp tû nhên laâ nguyïn àún, bõ àún hoùåcngûúâi coá quyïìn, nghôa vuå vaâ lúåi ñch liïn quan trûúác Troång taâi hoùåcToaâ aán trong caác tranh chêëp liïn quan àïën doanh nghiïåp. 3. Chuã doanh nghiïåp tû nhên laâ àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãadoanh nghiïåp.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 78. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 78 ÀIÏÌU 102. CHO THUÏ DOANH NGHIÏÅP Chuã doanh nghiïåp tû nhên coá quyïìn cho thuï toaân böå doanhnghiïåp cuãa mònh, nhûng phaãi baáo caáo bùçng vùn baãn keâm theo baãnsao húåp àöìng cho thuï coá cöng chûáng àïën cú quan àùng kyá kinhdoanh, cú quan thuïë. Trong thúâi haån cho thuï, chuã doanh nghiïåptû nhên vêîn phaãi chõu traách nhiïåm trûúác phaáp luêåt vúái tû caách laâchuã súã hûäu doanh nghiïåp. Quyïìn vaâ traách nhiïåm cuãa chuã súã hûäuvaâ ngûúâi thuï àöëi vúái hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåp àûúåcquy àõnh trong húåp àöìng cho thuï. ÀIÏÌU 103. BAÁN DOANH NGHIÏÅP TÛ NHÊN 1. Chuã doanh nghiïåp tû nhên coá quyïìn baán doanh nghiïåpcuãa mònh cho ngûúâi khaác. Chêåm nhêët mûúâi lùm ngaây trûúác ngaâychuyïín giao doanh nghiïåp cho ngûúâi mua, chuã doanh nghiïåp phaãithöng baáo bùçng vùn baãn cho cú quan àùng kyá kinh doanh. Thöngbaáo phaãi nïu roä tïn, truå súã cuãa doanh nghiïåp; tïn, àõa chó cuãangûúâi mua; töíng söë núå chûa thanh toaán cuãa doanh nghiïåp; tïn, àõachó, söë núå vaâ thúâi haån thanh toaán cho tûâng chuã núå; húåp àöìng laoàöång vaâ caác húåp àöìng khaác àaä kyá maâ chûa thûåc hiïån xong vaâ caáchthûác giaãi quyïët caác húåp àöìng àoá. 2. Sau khi baán doanh nghiïåp, chuã doanh nghiïåp tû nhên vêînphaãi chõu traách nhiïåm vïì têët caã caác khoaãn núå vaâ caác nghôa vuå taâisaãn khaác maâ doanh nghiïåp chûa thûåc hiïån, trûâ trûúâng húåp ngûúâimua, ngûúâi baán vaâ chuã núå cuãa doanh nghiïåp coá thoaã thuêån khaác. 3. Ngûúâi baán, ngûúâi mua doanh nghiïåp phaãi tuên thuã caác quyàõnh cuãa phaáp luêåt vïì lao àöång.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 79. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 79 4. Ngûúâi mua doanh nghiïåp phaãi àùng kyá kinh doanh laåitheo quy àõnh cuãa Luêåt naây. ÀIÏÌU 104. TAÅM NGÛÂNG HOAÅT ÀÖÅNG Chuã doanh nghiïåp tû nhên coá quyïìn taåm ngûâng hoaåt àöångkinh doanh cuãa doanh nghiïåp, nhûng phaãi baáo caáo bùçng vùn baãnvïì thúâi haån taåm ngûâng cho cú quan àùng kyá kinh doanh vaâ cúquan thuïë chêåm nhêët mûúâi lùm ngaây trûúác khi doanh nghiïåp taåmngûâng hoaåt àöång kinh doanh. Trong thúâi gian taåm ngûâng hoaåtàöång, chuã doanh nghiïåp phaãi nöåp àuã söë thuïë coân núå, vêîn phaãi chõutraách nhiïåm vúái caác chuã núå, chõu traách nhiïåm thûåc hiïån húåp àöìngàaä kyá vúái khaách haâng vaâ ngûúâi lao àöång, trûâ trûúâng húåp chuã doanhnghiïåp, khaách haâng vaâ ngûúâi lao àöång coá thoaã thuêån khaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 80. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 80 CHÛÚNG VII TÖÍ CHÛÁC LAÅI, GIAÃI THÏÍ VAÂ PHAÁ SAÃN DOANH NGHIÏÅP ÀIÏÌU 105. CHIA DOANH NGHIÏÅP 1. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn coá thïí àûúåcchia thaânh möåt söë cöng ty cuâng loaåi. 2. Thuã tuåc chia cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöíphêìn àûúåc quy àõnh nhû sau: a) Höåi àöìng thaânh viïn, chuã súã hûäu cöng ty hoùåc Àaåi höåiàöìng cöí àöng cuãa cöng ty bõ chia thöng qua quyïët àõnh chia cöng tytheo quy àõnh cuãa Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty. Quyïët àõnh chiacöng ty phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau: tïn, truå súã cöng ty hiïåncoá; söë lûúång cöng ty seä thaânh lêåp; nguyïn tùæc vaâ thuã tuåc chia taâisaãn cöng ty; phûúng aán sûã duång lao àöång, thúâi haån vaâ thuã tuåcchuyïín àöíi phêìn vöën goáp, cöí phêìn, traái phiïëu cuãa cöng ty bõ chiasang caác cöng ty múái thaânh lêåp; nguyïn tùæc giaãi quyïët caác nghôa vuåcuãa cöng ty bõ chia; thúâi haån thûåc hiïån chia cöng ty. Quyïët àõnhchia cöng ty phaãi àûúåc gûãi àïën têët caã chuã núå vaâ thöng baáo chongûúâi lao àöång biïët trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaâythöng qua quyïët àõnh; b) Caác thaânh viïn, chuã súã hûäu cöng ty hoùåc caác cöí àöng cuãacaác cöng ty múái àûúåc thaânh lêåp thöng qua Àiïìu lïå, bêìu hoùåc böínhiïåm Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn, Chuã tõch cöng ty, Höåi àöìngquaãn trõ, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc); tiïën haânh àùng kyá kinh doanhtheo quy àõnh cuãa Luêåt naây. Trong trûúâng húåp naây, höì sú àùng kyáhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 81. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 81kinh doanh phaãi keâm theo quyïët àõnh chia cöng ty quy àõnh taåiàiïím a khoaãn naây. 3. Sau khi àùng kyá kinh doanh caác cöng ty múái, cöng ty bõchia chêëm dûát töìn taåi. Caác cöng ty múái phaãi cuâng liïn àúái chõutraách nhiïåm vïì caác khoaãn núå chûa thanh toaán, húåp àöìng lao àöångvaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác cuãa cöng ty bõ chia. ÀIÏÌU 106. TAÁCH DOANH NGHIÏÅP 1. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn coá thïí taáchbùçng caách chuyïín möåt phêìn taâi saãn cuãa cöng ty hiïån coá (goåi laâ cöngty bõ taách) àïí thaânh lêåp möåt hoùåc möåt söë cöng ty múái cuâng loaåi (goåilaâ cöng ty àûúåc taách); chuyïín möåt phêìn quyïìn vaâ nghôa vuå cuãacöng ty bõ taách sang cöng ty àûúåc taách maâ khöng chêëm dûát töìn taåicuãa cöng ty bõ taách. 2. Thuã tuåc taách cöng ty traách nhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöíphêìn àûúåc quy àõnh nhû sau: a) Höåi àöìng thaânh viïn, chuã súã hûäu cöng ty hoùåc Àaåi höåiàöìng cöí àöng cuãa cöng ty bõ taách thöng qua quyïët àõnh taách cöngty theo quy àõnh cuãa Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöng ty. Quyïët àõnh taáchcöng ty phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau: tïn, truå súã cöng ty bõtaách; söë lûúång cöng ty àûúåc taách seä thaânh lêåp; phûúng aán sûã duånglao àöång; giaá trõ taâi saãn, caác quyïìn vaâ nghôa vuå àûúåc chuyïín tûâcöng ty bõ taách sang cöng ty àûúåc taách; thúâi haån thûåc hiïån taáchcöng ty. Quyïët àõnh taách cöng ty phaãi àûúåc gûãi àïën têët caã chuã núåvaâ thöng baáo cho ngûúâi lao àöång biïët trong thúâi haån mûúâi lùmngaây, kïí tûâ ngaây thöng qua quyïët àõnh; b) Caác thaânh viïn, chuã súã hûäu cöng ty hoùåc caác cöí àöng cuãacöng ty àûúåc taách thöng qua Àiïìu lïå, bêìu hoùåc böí nhiïåm Chuã tõchHöåi àöìng thaânh viïn, Chuã tõch cöng ty, Höåi àöìng quaãn trõ, Giaámhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 82. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 82àöëc (Töíng giaám àöëc) vaâ tiïën haânh àùng kyá kinh doanh theo quyàõnh cuãa Luêåt naây. Trong trûúâng húåp naây, höì sú àùng kyá kinhdoanh phaãi keâm theo quyïët àõnh taách cöng ty quy àõnh taåi àiïím akhoaãn naây. 3. Sau khi àùng kyá kinh doanh, cöng ty bõ taách vaâ cöng tyàûúåc taách phaãi cuâng liïn àúái chõu traách nhiïåm vïì caác khoaãn núåchûa thanh toaán, húåp àöìng lao àöång vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaáccuãa cöng ty bõ taách. ÀIÏÌU 107. HÚÅP NHÊËT DOANH NGHIÏÅP 1. Hai hoùåc möåt söë cöng ty cuâng loaåi (goåi laâ cöng ty bõ húåpnhêët) coá thïí húåp nhêët thaânh möåt cöng ty múái (goåi laâ cöng ty húåpnhêët) bùçng caách chuyïín toaân böå taâi saãn, quyïìn, nghôa vuå vaâ lúåi ñchhúåp phaáp sang cöng ty húåp nhêët, àöìng thúâi chêëm dûát töìn taåi cuãacaác cöng ty bõ húåp nhêët. 2. Thuã tuåc húåp nhêët cöng ty àûúåc quy àõnh nhû sau: a) Caác cöng ty bõ húåp nhêët chuêín bõ húåp àöìng húåp nhêët. Húåpàöìng húåp nhêët phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëu sau: tïn, truå súã caáccöng ty bõ húåp nhêët; tïn, truå súã cöng ty húåp nhêët; thuã tuåc vaâ àiïìukiïån húåp nhêët; phûúng aán sûã duång lao àöång; thúâi haån, thuã tuåc vaâàiïìu kiïån chuyïín àöíi taâi saãn; chuyïín àöíi phêìn vöën goáp, cöí phêìn,traái phiïëu cuãa cöng ty bõ húåp nhêët thaânh phêìn vöën goáp, cöí phêìn,traái phiïëu cuãa cöng ty húåp nhêët; thúâi haån thûåc hiïån húåp nhêët; dûåthaão Àiïìu lïå cöng ty húåp nhêët; b) Caác thaânh viïn, chuã súã hûäu cöng ty hoùåc caác cöí àöng cuãacaác cöng ty bõ húåp nhêët thöng qua húåp àöìng húåp nhêët, Àiïìu lïå cöngty húåp nhêët, bêìu hoùåc böí nhiïåm Chuã tõch Höåi àöìng thaânh viïn,Chuã tõch cöng ty, Höåi àöìng quaãn trõ, Giaám àöëc (Töíng giaám àöëc)cöng ty húåp nhêët; tiïën haânh àùng kyá kinh doanh cöng ty húåp nhêëthttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 83. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 83theo quy àõnh cuãa Luêåt naây. Trong trûúâng húåp naây, höì sú àùng kyákinh doanh phaãi keâm theo húåp àöìng húåp nhêët. Húåp àöìng húåp nhêëtphaãi àûúåc gûãi àïën têët caã caác chuã núå vaâ thöng baáo cho ngûúâi laoàöång biïët trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaây thöng qua. 3. Sau khi àùng kyá kinh doanh, caác cöng ty bõ húåp nhêët chêëmdûát töìn taåi. Cöng ty húåp nhêët àûúåc hûúãng caác quyïìn vaâ lúåi ñch húåpphaáp, chõu traách nhiïåm vïì caác khoaãn núå chûa thanh toaán, húåpàöìng lao àöång vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác cuãa caác cöng ty bõ húåpnhêët. ÀIÏÌU 108. SAÁP NHÊÅP DOANH NGHIÏÅP 1. Möåt hoùåc möåt söë cöng ty cuâng loaåi (goåi laâ cöng ty bõ saápnhêåp) coá thïí saáp nhêåp vaâo möåt cöng ty khaác (goåi laâ cöng ty nhêånsaáp nhêåp) bùçng caách chuyïín toaân böå taâi saãn, quyïìn, nghôa vuå vaâlúåi ñch húåp phaáp sang cöng ty nhêån saáp nhêåp, àöìng thúâi chêëm dûátsûå töìn taåi cuãa cöng ty bõ saáp nhêåp. 2. Thuã tuåc saáp nhêåp cöng ty àûúåc quy àõnh nhû sau: a) Caác cöng ty liïn quan chuêín bõ húåp àöìng saáp nhêåp vaâ dûåthaão Àiïìu lïå cöng ty nhêån saáp nhêåp. Húåp àöìng saáp nhêåp phaãi coácaác nöåi dung chuã yïëu sau: tïn, truå súã cöng ty nhêån saáp nhêåp; tïn,truå súã cöng ty bõ saáp nhêåp; thuã tuåc vaâ àiïìu kiïån saáp nhêåp; phûúngaán sûã duång lao àöång; thuã tuåc, àiïìu kiïån vaâ thúâi haån chuyïín àöíi taâisaãn, chuyïín àöíi phêìn vöën goáp, cöí phêìn vaâ traái phiïëu cuãa cöng ty bõsaáp nhêåp thaânh phêìn vöën goáp, cöí phêìn vaâ traái phiïëu cuãa cöng tynhêån saáp nhêåp; thúâi haån thûåc hiïån saáp nhêåp; b) Caác thaânh viïn, chuã súã hûäu cöng ty hoùåc caác cöí àöng cuãacaác cöng ty liïn quan thöng qua húåp àöìng saáp nhêåp vaâ Àiïìu lïåcöng ty nhêån saáp nhêåp; tiïën haânh àùng kyá kinh doanh cöng tynhêån saáp nhêåp theo quy àõnh cuãa Luêåt naây. Trong trûúâng húåp naây,http://ebooks.vdcmedia.com
 • 84. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 84höì sú àùng kyá kinh doanh phaãi keâm theo húåp àöìng saáp nhêåp. Húåpàöìng saáp nhêåp phaãi àûúåc gûãi àïën têët caã chuã núå vaâ thöng baáo chongûúâi lao àöång biïët trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaâythöng qua; c) Sau khi àùng kyá kinh doanh, cöng ty nhêån saáp nhêåp àûúåchûúãng caác quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp, chõu traách nhiïåm vïì caáckhoaãn núå chûa thanh toaán, húåp àöìng lao àöång vaâ caác nghôa vuå taâisaãn khaác cuãa cöng ty bõ saáp nhêåp. ÀIÏÌU 109. CHUYÏÍN ÀÖÍI CÖNG TY Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá thïí àûúåc chuyïín àöíi thaânhcöng ty cöí phêìn hoùåc ngûúåc laåi. Thuã tuåc chuyïín àöíi cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn (goåi laâ cöng ty àûúåc chuyïín àöíi)thaânh cöng ty cöí phêìn, cöng ty traách nhiïåm hûäu haån (goåi laâ cöng tychuyïín àöíi) àûúåc quy àõnh nhû sau: 1. Höåi àöìng thaânh viïn, chuã súã hûäu cöng ty hoùåc Àaåi höåi àöìngcöí àöng thöng qua quyïët àõnh chuyïín àöíi vaâ Àiïìu lïå cöng tychuyïín àöíi. Quyïët àõnh chuyïín àöíi phaãi coá caác nöåi dung chuã yïëusau: tïn, truå súã cöng ty àûúåc chuyïín àöíi; tïn, truå súã cöng ty chuyïínàöíi; thúâi haån vaâ àiïìu kiïån chuyïín taâi saãn, phêìn vöën goáp, cöí phêìn,traái phiïëu cuãa cöng ty àûúåc chuyïín àöíi thaânh taâi saãn, cöí phêìn, traáiphiïëu, phêìn vöën goáp cuãa cöng ty chuyïín àöíi; phûúng aán sûã duånglao àöång; thúâi haån thûåc hiïån chuyïín àöíi; 2. Quyïët àõnh chuyïín àöíi phaãi àûúåc gûãi àïën têët caã chuã núå vaâthöng baáo cho ngûúâi lao àöång biïët trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây,kïí tûâ ngaây thöng qua quyïët àõnh; 3. Viïåc àùng kyá kinh doanh cuãa cöng ty chuyïín àöíi àûúåc tiïënhaânh theo quy àõnh cuãa Luêåt naây. Trong trûúâng húåp naây, höì súàùng kyá kinh doanh phaãi keâm theo quyïët àõnh chuyïín àöíi.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 85. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 85 Sau khi àùng kyá kinh doanh, cöng ty àûúåc chuyïín àöíi chêëmdûát töìn taåi. Cöng ty chuyïín àöíi àûúåc hûúãng caác quyïìn vaâ lúåi ñchhúåp phaáp, chõu traách nhiïåm vïì caác khoaãn núå chûa thanh toaán, húåpàöìng lao àöång vaâ caác nghôa vuå taâi saãn khaác cuãa cöng ty àûúåcchuyïín àöíi. ÀIÏÌU 110. CHUYÏÍN ÀÖÍI CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU HAÅN MÖÅT THAÂNH VIÏN 1. Trûúâng húåp chuã súã hûäu cöng ty chuyïín möåt phêìn vöën àiïìulïå cho töí chûác, caá nhên khaác thò trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïítûâ ngaây chuyïín nhûúång, chuã súã hûäu cöng ty vaâ ngûúâi nhêån chuyïínnhûúång phaãi àùng kyá viïåc thay àöíi söë lûúång thaânh viïn vúái cú quanàùng kyá kinh doanh. Kïí tûâ ngaây àùng kyá thay àöíi quy àõnh taåikhoaãn naây, cöng ty àûúåc quaãn lyá vaâ hoaåt àöång theo caác quy àõnh vïìcöng ty traách nhiïåm hûäu haån coá tûâ hai thaânh viïn trúã lïn. 2. Trûúâng húåp chuã súã hûäu cöng ty chuyïín toaân böå vöën àiïìu lïåcho möåt caá nhên thò trong thúâi haån mûúâi lùm ngaây, kïí tûâ ngaâyhoaân thaânh thuã tuåc chuyïín nhûúång, chuã súã hûäu cöng ty phaãi yïucêìu cú quan àùng kyá kinh doanh xoaá tïn cöng ty trong söí àùng kyákinh doanh vaâ ngûúâi nhêån chuyïín nhûúång phaãi àùng kyá kinhdoanh theo hònh thûác doanh nghiïåp tû nhên theo quy àõnh cuãaLuêåt naây. Ngûúâi nhêån chuyïín nhûúång tiïëp nhêån têët caã caác nghôavuå, àûúåc hûúãng têët caã caác quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa cöng tytraách nhiïåm hûäu haån, trûâ trûúâng húåp chuã súã hûäu cöng ty, ngûúâinhêån chuyïín nhûúång vaâ chuã núå cuãa cöng ty coá thoaã thuêån khaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 86. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 86 ÀIÏÌU 111. CAÁC TRÛÚÂNG HÚÅP GIAÃI THÏÍ DOANH NGHIÏÅP 1. Kïët thuác thúâi haån hoaåt àöång àaä ghi trong Àiïìu lïå maâkhöng coá quyïët àõnh gia haån. 2. Theo quyïët àõnh cuãa chuã doanh nghiïåp àöëi vúái doanhnghiïåp tû nhên; cuãa têët caã caác thaânh viïn húåp danh àöëi vúái cöng tyhúåp danh; cuãa Höåi àöìng thaânh viïn, chuã súã hûäu cöng ty àöëi vúáicöng ty traách nhiïåm hûäu haån; cuãa Àaåi höåi àöìng cöí àöng àöëi vúáicöng ty cöí phêìn. 3. Cöng ty khöng coân àuã söë lûúång thaânh viïn töëi thiïíu theoquy àõnh cuãa Luêåt naây trong thúâi haån saáu thaáng liïn tuåc. 4. Bõ thu höìi giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh. ÀIÏÌU 112. THUÃ TUÅC GIAÃI THÏÍ DOANH NGHIÏÅP Viïåc giaãi thïí doanh nghiïåp àûúåc thûåc hiïån theo quy àõnh sauàêy: 1. Thöng qua quyïët àõnh giaãi thïí doanh nghiïåp theo quy àõnhcuãa Luêåt naây. Quyïët àõnh giaãi thïí doanh nghiïåp phaãi coá caác nöåidung chuã yïëu sau àêy: a) Tïn, truå súã doanh nghiïåp; b) Lyá do giaãi thïí; c) Thúâi haån, thuã tuåc thanh lyá húåp àöìng vaâ thanh toaán caáckhoaãn núå cuãa doanh nghiïåp; thúâi haån thanh toaán núå, thanh lyá húåpàöìng khöng àûúåc vûúåt quaá saáu thaáng, kïí tûâ ngaây thöng qua quyïëtàõnh giaãi thïí;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 87. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 87 d) Phûúng aán xûã lyá caác nghôa vuå phaát sinh tûâ húåp àöìng laoàöång; à) Thaânh lêåp töí thanh lyá taâi saãn; quyïìn vaâ nhiïåm vuå cuãa töíthanh lyá taâi saãn àûúåc quy àõnh trong phuå luåc keâm theo quyïët àõnhgiaãi thïí; e) Chûä kyá cuãa ngûúâi àaåi diïån theo phaáp luêåt cuãa doanhnghiïåp. 2. Trong thúâi haån baãy ngaây, kïí tûâ ngaây thöng qua, quyïëtàõnh giaãi thïí phaãi àûúåc gûãi àïën cú quan àùng kyá kinh doanh, têët caãchuã núå, ngûúâi coá quyïìn, nghôa vuå vaâ lúåi ñch liïn quan, ngûúâi laoàöång trong doanh nghiïåp; quyïët àõnh naây phaãi àûúåc niïm yïët cöngkhai taåi truå súã chñnh cuãa doanh nghiïåp vaâ àùng baáo àõa phûúnghoùåc baáo haâng ngaây trung ûúng trong ba söë liïn tiïëp. Quyïët àõnh giaãi thïí phaãi àûúåc gûãi cho caác chuã núå keâm theothöng baáo vïì phûúng aán giaãi quyïët núå. Thöng baáo phaãi coá tïn, àõachó cuãa chuã núå; söë núå, thúâi haån, àõa àiïím vaâ phûúng thûác thanhtoaán söë núå àoá; caách thûác vaâ thúâi haån giaãi quyïët khiïëu naåi cuãa chuãnúå. 3. Thanh lyá taâi saãn vaâ thanh toaán caác khoaãn núå cuãa doanhnghiïåp. 4. Trong thúâi haån baãy ngaây, kïí tûâ ngaây thanh toaán hïët núåcuãa doanh nghiïåp, töí thanh lyá phaãi gûãi höì sú vïì giaãi thïí doanhnghiïåp àïën cú quan àùng kyá kinh doanh. Trong thúâi haån baãy ngaây, kïí tûâ ngaây nhêån àûúåc höì sú vïì giaãithïí doanh nghiïåp, cú quan àùng kyá kinh doanh phaãi xoaá tïn doanhnghiïåp trong söí àùng kyá kinh doanh. 5. Trûúâng húåp doanh nghiïåp bõ thu höìi giêëy chûáng nhêån àùngkyá kinh doanh, doanh nghiïåp phaãi giaãi thïí trong thúâi haån saáuthaáng, kïí tûâ ngaây bõ thu höìi giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh.Trònh tûå vaâ thuã tuåc giaãi thïí thûåc hiïån theo quy àõnh taåi Àiïìu naây.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 88. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 88 ÀIÏÌU 113. PHAÁ SAÃN DOANH NGHIÏÅP Viïåc phaá saãn doanh nghiïåp àûúåc thûåc hiïån theo quy àõnh cuãaphaáp luêåt vïì phaá saãn doanh nghiïåp.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 89. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 89 CHÛÚNG VIII QUAÃN LYÁ NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP ÀIÏÌU 114. NÖÅI DUNG QUAÃN LYÁ NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP 1. Ban haânh, phöí biïën vaâ töí chûác thûåc hiïån caác vùn baãn phaápluêåt vïì doanh nghiïåp. 2. Töí chûác àùng kyá kinh doanh; hûúáng dêîn viïåc àùng kyá kinhdoanh baão àaãm thûåc hiïån chiïën lûúåc, quy hoaåch vaâ kïë hoaåch àõnhhûúáng phaát triïín kinh tïë - xaä höåi. 3. Töí chûác thûåc hiïån vaâ quaãn lyá àaâo taåo, böìi dûúäng nghiïåp vuå,nêng cao phêím chêët àaåo àûác kinh doanh cho ngûúâi quaãn lyá doanhnghiïåp; phêím chêët chñnh trõ, àaåo àûác, nghiïåp vuå cho caán böå quaãnlyá nhaâ nûúác àöëi vúái doanh nghiïåp; àaâo taåo vaâ xêy dûång àöåi nguäcöng nhên laânh nghïì. 4. Thûåc hiïån chñnh saách ûu àaäi àöëi vúái doanh nghiïåp theoàõnh hûúáng vaâ muåc tiïu cuãa chiïën lûúåc, quy hoaåch vaâ kïë hoaåchphaát triïín kinh tïë - xaä höåi. 5. Kiïím tra, thanh tra doanh nghiïåp; giaám saát hoaåt àöångkinh doanh cuãa doanh nghiïåp thöng qua chïë àöå baáo caáo taâi chñnhàõnh kyâ vaâ baáo caáo khaác.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 90. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 90 ÀIÏÌU 115. CÚ QUAN QUAÃN LYÁ NHAÂ NÛÚÁC ÀÖËI VÚÁI DOANH NGHIÏÅP 1. Chñnh phuã thöëng nhêët quaãn lyá nhaâ nûúác àöëi vúái doanhnghiïåp. 2. Caác böå, cú quan ngang böå, cú quan thuöåc Chñnh phuã trongphaåm vi nhiïåm vuå, quyïìn haån cuãa mònh coá traách nhiïåm thûåc hiïånquaãn lyá nhaâ nûúác àöëi vúái doanh nghiïåp trong lônh vûåc àûúåc phêncöng phuå traách. Chñnh phuã quy àõnh viïåc phöëi húåp giûäa caác böå, cú quan ngangböå, cú quan thuöåc Chñnh phuã trong quaãn lyá nhaâ nûúác àöëi vúái doanhnghiïåp. 3. Uyã ban nhên dên tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc trung ûúng coátraách nhiïåm: a) Thûåc hiïån quaãn lyá nhaâ nûúác àöëi vúái doanh nghiïåp trongphaåm vi àõa phûúng theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; b) Töí chûác àùng kyá kinh doanh; thanh tra, kiïím tra, giaámsaát hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp trong phaåm vi àõa phûúng; c) Hûúáng dêîn vaâ chó àaåo Uyã ban nhên dên huyïån, quêån, thõxaä, thaânh phöë thuöåc tónh trong viïåc phöëi húåp thûåc hiïån quaãn lyánhaâ nûúác àöëi vúái doanh nghiïåp. 4. Cú quan àùng kyá kinh doanh do Chñnh phuã quy àõnh. ÀIÏÌU 116. QUYÏÌN HAÅN VAÂ TRAÁCH NHIÏÅM CUÃA CÚ QUAN ÀÙNG KYÁ KINH DOANH 1. Giaãi quyïët viïåc àùng kyá kinh doanh vaâ cêëp giêëy chûángnhêån àùng kyá kinh doanh theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 91. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 91 2. Xêy dûång, quaãn lyá hïå thöëng thöng tin vïì doanh nghiïåp;cung cêëp thöng tin cho caác cú quan nhaâ nûúác, cho töí chûác vaâ caánhên coá yïu cêìu theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. 3. Yïu cêìu doanh nghiïåp baáo caáo vïì tònh hònh kinh doanhcuãa doanh nghiïåp khi xeát thêëy cêìn thiïët cho viïåc thûåc hiïån caác quyàõnh cuãa Luêåt naây; àön àöëc viïåc thûåc hiïån chïë àöå baáo caáo cuãadoanh nghiïåp. 4. Trûåc tiïëp kiïím tra hoùåc àïì nghõ cú quan nhaâ nûúác coá thêímquyïìn kiïím tra doanh nghiïåp theo nhûäng nöåi dung trong höì súàùng kyá kinh doanh. 5. Xûã lyá vi phaåm caác quy àõnh vïì àùng kyá kinh doanh theoquy àõnh cuãa phaáp luêåt. Thu höìi giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh vaâ yïu cêìu doanh nghiïåp laâm thuã tuåc giaãi thïí theo quy àõnhtaåi Luêåt naây. 6. Chõu traách nhiïåm trûúác phaáp luêåt vïì nhûäng vi phaåm trongviïåc àùng kyá kinh doanh. 7. Thûåc hiïån caác quyïìn vaâ traách nhiïåm khaác theo quy àõnhcuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 117. THANH TRA HOAÅT ÀÖÅNG KINH DOANH CUÃA DOANH NGHIÏÅP 1. Viïåc thanh tra hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåpphaãi àûúåc thûåc hiïån àuáng chûác nùng, àuáng thêím quyïìn vaâ tuênthuã quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Viïåc thanh tra vïì taâi chñnh àûúåc thûåc hiïån khöng quaá möåtlêìn trong möåt nùm àöëi vúái möåt doanh nghiïåp. Thúâi haån thanh tratöëi àa khöng quaá ba mûúi ngaây, trong trûúâng húåp àùåc biïåt thúâi haånhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 92. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 92thanh tra àûúåc gia haån theo quyïët àõnh cuãa cú quan cêëp trïn coáthêím quyïìn, nhûng khöng àûúåc quaá ba mûúi ngaây. Viïåc thanh tra bêët thûúâng chó àûúåc thûåc hiïån khi coá cùn cûá vïìsûå vi phaåm phaáp luêåt cuãa doanh nghiïåp. 2. Khi tiïën haânh thanh tra phaãi coá quyïët àõnh cuãa ngûúâi coáthêím quyïìn; khi kïët thuác thanh tra phaãi coá biïn baãn kïët luêånthanh tra. Trûúãng àoaân thanh tra chõu traách nhiïåm vïì nöåi dungbiïn baãn vaâ kïët luêån thanh tra. 3. Ngûúâi ra quyïët àõnh thanh tra khöng àuáng phaáp luêåt hoùåclúåi duång thanh tra àïí vuå lúåi, saách nhiïîu, gêy phiïìn haâ cho hoaåtàöång cuãa doanh nghiïåp thò tuyâ theo mûác àöå vi phaåm maâ bõ xûã lyá kyãluêåt hoùåc bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå; nïëu gêy thiïåt haåi thòphaãi böìi thûúâng cho doanh nghiïåp theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 118. NÙM TAÂI CHÑNH VAÂ BAÁO CAÁO TAÂI CHÑNH CUÃA DOANH NGHIÏÅP 1. Nùm taâi chñnh cuãa doanh nghiïåp bùæt àêìu tûâ ngaây 01 thaáng01 vaâ kïët thuác vaâo ngaây 31 thaáng 12 nùm dûúng lõch. Nùm taâichñnh àêìu tiïn cuãa doanh nghiïåp bùæt àêìu tûâ ngaây àûúåc cêëp giêëychûáng nhêån àùng kyá kinh doanh vaâ kïët thuác vaâo ngaây cuöëi cuângcuãa nùm àoá. 2. Baáo caáo taâi chñnh haâng nùm cuãa doanh nghiïåp bao göìmbaãn cên àöëi kïë toaán vaâ baãn quyïët toaán taâi chñnh. 3. Trong thúâi haån ba mûúi ngaây àöëi vúái doanh nghiïåp tûnhên vaâ cöng ty húåp danh, chñn mûúi ngaây àöëi vúái cöng ty traáchnhiïåm hûäu haån vaâ cöng ty cöí phêìn, kïí tûâ ngaây kïët thuác nùm taâichñnh, baáo caáo taâi chñnh haâng nùm cuãa doanh nghiïåp phaãi àûúåc gûãiàïën cú quan thuïë vaâ cú quan àùng kyá kinh doanh coá thêím quyïìn;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 93. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 93trûúâng húåp coá cöng ty con, thò phaãi gûãi keâm theo baãn sao coá cöngchûáng baáo caáo taâi chñnh cuâng nùm cuãa cöng ty con.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 94. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 94 CHÛÚNG IX KHEN THÛÚÃNG VAÂ XÛÃ LYÁ VI PHAÅM ÀIÏÌU 119. KHEN THÛÚÃNG Töí chûác, caá nhên, doanh nghiïåp coá thaânh tñch xuêët sùæctrong kinh doanh, trong viïåc nêng cao hiïåu quaã vaâ khaã nùng caånhtranh cuãa doanh nghiïåp, coá àoáng goáp lúán vaâo cöng cuöåc xêy dûång,baão vïå vaâ phaát triïín àêët nûúác thò àûúåc khen thûúãng theo quy àõnhcuãa phaáp luêåt. ÀIÏÌU 120. CAÁC HAÂNH VI VI PHAÅM LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 1. Cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh cho ngûúâi khöngàuã àiïìu kiïån hoùåc tûâ chöëi cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh cho ngûúâi àuã àiïìu kiïån theo quy àõnh cuãa Luêåt naây. 2. Vi phaåm caác quy àõnh vïì kiïím tra, thanh tra hoaåt àöångcuãa doanh nghiïåp. 3. Thûåc hiïån kinh doanh dûúái hònh thûác doanh nghiïåp theoquy àõnh cuãa Luêåt naây maâ khöng àùng kyá kinh doanh hoùåc tiïëptuåc hoaåt àöång kinh doanh khi àaä bõ thu höìi giêëy chûáng nhêån àùngkyá kinh doanh.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 95. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 95 4. Khai khöng trung thûåc, khöng chñnh xaác, khöng kõp thúâinöåi dung, thay àöíi trong nöåi dung höì sú àùng kyá kinh doanh cuãadoanh nghiïåp. 5. Cöë yá àõnh giaá taâi saãn goáp vöën cao hún giaá trõ thûåc tïë. 6. Khöng gûãi baáo caáo taâi chñnh haâng nùm àïën cú quan nhaânûúác coá thêím quyïìn theo quy àõnh cuãa Luêåt naây hoùåc gûãi baáo caáokhöng trung thûåc, khöng chñnh xaác. 7. Ngùn caãn khöng cho thaânh viïn, chuã súã hûäu, cöí àöng thûåchiïån caác quyïìn cuãa hoå theo quy àõnh cuãa Luêåt naây vaâ Àiïìu lïå cöngty. 8. Caác haânh vi khaác vi phaåm quy àõnh cuãa Luêåt naây. ÀIÏÌU 121. HÒNH THÛÁC XÛÃ LYÁ VI PHAÅM 1. Tuyâ theo tñnh chêët, mûác àöå vi phaåm, ngûúâi coá haânh vi viphaåm caác quy àõnh cuãa Luêåt naây bõ xûã lyá kyã luêåt, bõ xûã phaåt haânhchñnh hoùåc bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå theo quy àõnh cuãaphaáp luêåt. 2. Trong trûúâng húåp haânh vi vi phaåm gêy thiïåt haåi àïën lúåi ñchcuãa doanh nghiïåp, chuã súã hûäu, thaânh viïn, cöí àöng, chuã núå cuãadoanh nghiïåp hoùåc ngûúâi khaác, thò ngûúâi vi phaåm phaãi böìi thûúângtheo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. 3. Doanh nghiïåp bõ thu höìi giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh trong caác trûúâng húåp sau àêy: a) Khöng tiïën haânh hoaåt àöång kinh doanh trong thúâi haånmöåt nùm, kïí tûâ ngaây àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinhdoanh; b) Ngûâng hoaåt àöång kinh doanh möåt nùm liïn tuåc maâ khöngthöng baáo vúái cú quan àùng kyá kinh doanh;http://ebooks.vdcmedia.com
 • 96. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 96 c) Khöng baáo caáo vïì hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåpvúái cú quan àùng kyá kinh doanh trong hai nùm liïn tiïëp; d) Doanh nghiïåp khöng gûãi baáo caáo theo quy àõnh taåi khoaãn3 Àiïìu 116 cuãa Luêåt naây àïën cú quan àùng kyá kinh doanh trongthúâi haån saáu thaáng, kïí tûâ ngaây coá yïu cêìu bùçng vùn baãn; à) Kinh doanh ngaânh, nghïì bõ cêëm.http://ebooks.vdcmedia.com
 • 97. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 97 CHÛÚNG X ÀIÏÌU KHOAÃN THI HAÂNH ÀIÏÌU 122. HIÏÅU LÛÅC THI HAÂNH 1. Luêåt naây coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01 thaáng 01 nùm 2000. 2. Luêåt naây thay thïë Luêåt cöng ty, Luêåt doanh nghiïåp tûnhên ngaây 21 thaáng 12 nùm 1990 vaâ Luêåt sûãa àöíi, böí sung möåt söëàiïìu cuãa Luêåt cöng ty, Luêåt sûãa àöíi, böí sung möåt söë àiïìu cuãa Luêåtdoanh nghiïåp tû nhên ngaây 22 thaáng 6 nùm 1994. 3. Nhûäng quy àõnh trûúác àêy traái vúái Luêåt naây àïìu bõ baäi boã.ÀIÏÌU 123. AÁP DUÅNG ÀÖËI VÚÁI CAÁC DOANH NGHIÏÅP ÀÛÚÅC THAÂNH LÊÅP TRÛÚÁC KHI LUÊÅT NAÂY COÁ HIÏÅU LÛÅC 1. Cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn, doanhnghiïåp tû nhên àaä thaânh lêåp theo quy àõnh cuãa Luêåt cöng ty, Luêåtdoanh nghiïåp tû nhên ngaây 21 thaáng 12 nùm 1990 vaâ Luêåt sûãaàöíi, böí sung möåt söë àiïìu cuãa Luêåt cöng ty, Luêåt sûãa àöíi, böí sungmöåt söë àiïìu cuãa Luêåt doanh nghiïåp tû nhên ngaây 22 thaáng 6 nùm1994 khöng phaãi laâm thuã tuåc àùng kyá kinh doanh laåi. Àöëi vúái cöng ty traách nhiïåm hûäu haån, cöng ty cöí phêìn coáÀiïìu lïå khöng phuâ húåp vúái quy àõnh cuãa Luêåt naây, thò cöng ty àoáhttp://ebooks.vdcmedia.com
 • 98. LUÊÅT DOANH NGHIÏÅP 98phaãi sûãa àöíi, böí sung Àiïìu lïå trong thúâi haån hai nùm, kïí tûâ ngaâyLuêåt naây coá hiïåu lûåc. Trûúâng húåp quaá thúâi haån naây maâ Àiïìu lïåcöng ty khöng àûúåc sûãa àöíi, böí sung, thò Àiïìu lïå àoá bõ coi laâ khönghúåp lïå. 2. Chñnh phuã hûúáng dêîn vaâ taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi àïí höåkinh doanh caá thïí coá quy mö lúán àang hoaåt àöång theo Nghõ àõnh söë66/HÀBT ngaây 02 thaáng 3 nùm 1992 cuãa Höåi àöìng Böå trûúãngchuyïín thaânh doanh nghiïåp, àùng kyá kinh doanh vaâ hoaåt àöångtheo quy àõnh cuãa Luêåt naây. Höå kinh doanh caá thïí coá quy mö nhoã thûåc hiïån àùng kyá kinhdoanh vaâ hoaåt àöång theo quy àõnh cuãa Chñnh phuã. ÀIÏÌU 124. HÛÚÁNG DÊÎN THI HAÂNH Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët vaâ hûúáng dêîn thi haânh Luêåtnaây. Luêåt naây àaä àûúåc Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôaViïåt Nam khoáa X, kyâ hoåp thûá 5 thöng qua ngaây 12 thaáng 6 nùm1999.http://ebooks.vdcmedia.com