Lich su cac hoc thuyet kinh te
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Lich su cac hoc thuyet kinh te

on

 • 886 views

 

Statistics

Views

Total Views
886
Views on SlideShare
886
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Lich su cac hoc thuyet kinh te Lich su cac hoc thuyet kinh te Document Transcript

 • LÒCH SÖ CA C HO C THUYE T KINH TE . Û Ù Ï Á ÁA – CHU NGHÓ A TRONG THÖÔNG :Û Ï1/ Hoa n caûnh ra ñô i : ø øCNTT hình tha nh va phaùt trie n ôû Cha u A u va o giö a theá kyû XV va toàn taï i trong ø ø å â Â ø õ økhoaûng 3 theá kyû.Theá kyû XV XVIII : goï i la : Ha u ky phong kieán. ø ä ø Tích lu y nguye n thuûy cuûa CNTB õ âTrong thô i ky na y cheá ño phong kieán ôû Cha u A u baét ñaàu tan ra , quan he saûn xuaát ø ø ø ä â Â õ äTBCN baét ñaàu xuaát hie n. äSöï xuaát hie n chuû nghóa troï ng thöông gaén lieàn vôùi nhö ng tieàn ñeà lòch söû sau : ä õ* Kinh teá :_Va o thô i ñie m na y hang hoùa ôû Cha u A u phaùt trie n maï nh. Thò tröô ng da n to c trong ø ø å ø ø â Â å ø â änöôùc môû ro ng xuaát hie n caùc hoaï t ño ng giao tho ng quoác teá. ä ä ä â_ Tieàn te kho ng ch ñöôï c söû duï ng la m phöông tie n trung gian trong trao ño i ha ng hoùa ä â æ ø ä å øma tieàn te co n söû duï ng la m tö baûn ñe sinh lôï i 1 caùch pho bieán. ø ä ø ø å å* Chính trò xa ho i : õ ä_ Giai caáp phong kieán baét ñaàu suy ta n, vò theá cuûa taàng lôùp thöông nha n trong xa ho i ø â õ ätaêng cöô ng. ø_ Xuaát hie n khoái lie n minh cuûa nha nöôùc phong kieán trung öông va tö baûn thöông ä â ø ønha n döï a vaø o nhau ñe toàn taï i. â å* Vaên hoùa tö töôûng:_ Phaùt trie n cuûa khoa hoïc ña c bie t khoa hoï c töï nhie n. å ë ä â_ Xuaát hie n phong tra o phuï c höng ( do giai caáp tö saûn khôûi xöôùng nhaèm choáng laï i tö ä øtöôûng ñen toái cuûa phong kieán thô i trung co , ñeà cao tö töôûng töï do nha n quyeàn, bình ø å âñaúng )._ Söï chuye n bieán ta m lyù va loái soáng cuûa ngöô i da n. å â ø ø âKeát lua n : Söï kie n tre n la m thay ño i nhanh choùng bo ma t phong kieán trung co neàn saûn ä ä â ø å ä ë åxuaát phong kieán baét ñaàu nhöô ng cho cho cheá ño tö baûn thöông maïi ø ã ä CNTT xuaáthie n. ä2/ La p tröô ng cô baûn cuûa CNTT : 3 la p tröô ng ä ø ä ø* Söï gia u coù : Caùc nha troï ng thöông coi tieàn va ng baï c la bie u hie n duy nhaát cuûa cuûa ø ø ø ø å äcaûi cuûa söï gia u coù. øBa quan ñie m : å+ Quoác gia gia u coù phaûi la quoác gia coù khoái löôï ng va ng baï c kho ng loà. ø ø ø å+ Moï i hoaï t ño ng kinh teá ñeàu phaûi höôùng va o muï c tie u duy nhaát : la m sao coù the coù ä ø â ø ånhieàu tieàn.+ Tieàn te la muï c ñích ha ng hoùa ch la phöông tie n ñe la m taêng khoái löôï ng tieàn. ä ø ø æ ø ä å ø* Y nie m veà thöông maï i : ch coù the tích lu y tieàn te tho ng qua hoaï t ño ng thöông maï i Ù ä æ å õ ä â äña c bie t ngoaï i thöông. ë ä
 • _ Trong thöông maï i phaûi thöï c hie n baùn nhieàu mua ít. ä_ Lôï i nhua n thu ñöôï c trong thöông maï i la keát quaû cuûa söï trao ño i kho ng ngang giaù. ä ø å â_ Thöông maï i la mo t cuo c chieán tranh, giö a caùc quoác gia taát yeáu coù söï ñoái la p veà lôï i ø ä ä õ äích “ Da n toc na y la m gia u baèng caùch cöôùp ñoaït ta i saûn cuûa da n to c kia “. â ä ø ø ø ø â ä* Su ng baùi nha nöôùc : Tieàn te ch coù the tích lu y vôùi söï can thie p cuûa nha ngöô i, ñeà ø ø ä æ å õ ä ø øcao vai tro cuûa nha nöôùc, caùc nha troï ng thöông chöa thaáy ñöôï c tính khaùch quan caùc ø ø øhoaï t ño ng kinh teá , tu y thuo c va o nha nöôùc. ä ø ä ø ø3/ Caùc thô i ky phaùt trie n cuûa chuû nghóa troï ng thöông : 3 thô i ky : ø ø å ø ø+ Thô i ky ñaàu cuûa CNTT : die n ra khoaûng TK XV ø ø ã XVI goï i la Chuû nghóa tieàn te ø ähay Chuû nghóa troï ng tieàn.Ña c ñie m : su ng baùi tieàn te 1 caùch tuye t ñoái coi tieàn la taát caû. ë å ø ä ä ø_ Hai cöông lónh :+ Phaûi ca n ñoái tieàn theo nguye n taéc thu > chi : baèng moï i caùch ñem tieàn veà ca ng nhieàu â â øca ng toát. ø+ Phaûi giö tieàn laï i trong nöôùc kho ng ñe tieàn te chaï y ra nöôùc ngoa i chi tie u ca ng ít õ â å ä ø â øca ng toát. øChính saùch : +Caám xuaát kha u tieàn. å+ Haï n cheá toái ña nha p ha ng nöôùc ngoa i va o trong nöôùc. ä ø ø ø+ Khuyeán khích xuaát khaàu ha ng ra nöôùc ngoa i. ø ø+ Phaù giaù ñoàng tieàn trong nöôùc giaûm giaù ha ng thu huùt nhieàu tieàn tö nöôùc ngoa i. ø ø øKeát quaû : Söï giao thöông ha ng hoùa bò ngaên caûn. ø Neàn kinh teá ha ng hoùa bò maát ca n ñoái nghie m troïng tieàn > ha ng. ø â â ø Muï c tie u tích lu y tieàn cho CNTB ra ñô i. â õ ø+ Thô i ky sau cuûa CNTT : TK XVI ø ø cuoái TK XVII : Chuû nghóa troï ng thöông thöïc söïhay Chuû nghóa troï ng thöông tröôûng tha nh. øTieàn la bieu hie n cuûa cuûa caûi, quoác gia muoán gia u la phaûi tích lu y tieàn, va n coi troï ng ø å ä ø ø õ ãtieàn.Le n aùn vie c tích trö tieàn chuû tröông ñe cho tieàn va n ño ng vì qua ñoù môùi thu ñöôï c tieàn â ä õ å ä änhieàu hôn._ Hai cöông lónh : Mua nhieàu ñe baùn nhieàu hôn nha p nhieàu xuaát nhieàu. å ä Thò tröô ng la tre n heát, baèng moï i caùch chieám lónh thò tröô ng theá giôùi. ø ø â øChính saùch : Kho ng caám xuaát kha u tieàn : khuyeán khích mang tieàn ra nöôùc ngoaø i, mua â åreû nöôùc na y ñe baùn maéc nöôùc kia. ø åKhuyeán khích xuaát kha u, taùn tha nh nha p kha u vôùi qui mo lôùn hôn neáu coù taùc duï ng toát å ø ä å âñoái vôùi saûn xuaát trong nöôùc.Phaùt trie n co ng nghie p ( ña c bie t co ng nghie p cheá bieán ) ñe taï o nguoàn ha ng ñe xuaát å â ä ë ä â ä å ø åkha u. åKeát quaû : Söï giao thöông ha ng hoaù ñöôï c môû ro ng phaùt trie n. ø ä å Neàn kinh teá trong nöôùc phaùt trie n maï nh. å Thô i ky ñaàu ø ø Thô i ky sau ø ø
 • Coi troï ng baûng ca n ñoái tieàn te . â ä Coi troï ng baûng ca n ñoái thöông maï i. â Coi troï ng nguye n taéc thu > chi. â Coi troï ng xuaát > kha u å Tích lu y tieàn te vì coi tieàn te la cuûa caûi õ ä ä ø Kinh doanh tieàn te vì coi tieàn kho ng ch la ä â æ ø Chuû tröông xuaát kha u ha ng ra nöôùc ngoa i å ø ø cuûa caûi ma tieàn co n la tö baûn. ø ø ø vôùi giaù cao ñe thu huùt nhieàu tieàn. å Xuaát ha ng vôùi giaû reû muï c tie u chieám lónh ø â thò tröô ng. ø+ Thô i ky cuoái cuûa CNTT : Cuoái TK XVII giö a TK XVIII : CNTT baét ñaàu tan ra ø ø õ õBa nguye n nha n da n ñeán tan ra : â â ã õ_ Do keát thuùc thô i ky tích lu y nguye n thuûy cuûa CNTT, neàn saûn xuaát tö baûn ra ñô i, phaùt ø ø õ â øtrie n va troïng ta m lôï i ích kinh teá chuye n tö löu tho ng å ø â å ø â saûn xuaát , saûn xuaát nguoànla m gia u cuûa CNTB. ø ø_ Do giai caáp tö saûn luùc na y ña lôùn maï nh khoâ ng caàn ñeán söï baûo trôï cuûa nha nöôùc ø õ øphong kieán, tha m chí choáng laï i söï can thie p cuûa nha nöôùc phong kieán ä ä ø khoái lie n âminh TBTN, nha nöôùc phong kieán hoa n toa n tan ra . ø ø ø õ_ Do söï phaùt trie n cuûa khoa hoï c ña t cô sôû cho mo t phöông phaùp lua n nghie n cöùu kinh å ë ä ä âteá sa u saéc hôn. CNTT kho ng co n phu hôï p bò phe phaùn maïnh me â â ø ø â õ hoï c thuyeát kinh teámôùi thích öùng vôùi thöï c tie n baét ñaàu xuaát hie n. ã ä4/ Caùc hình thöùc CNTT : 3 hình thöùc tie u bie u â å+ CNTT tieàn te ( Ta y Ban Nha ) ä â+ CNTT co ng nghie p ( Phaùp ) â ä+ CNTT thöông maï i ( Anh )5/ Nha n xeùt ñaùnh giaù veà chuû nghóa troï ng thöông : äTrong TK XV XVII : CNTT la mo t böôùc tieán lôùn so vôùi nhö ng tö töôûng vôùi chính ø ä õsaùch cuûa thô i phong kieán trung co .ø åTö töôûng KTHH ñeà cao KTHH khuyeán khích giao löu buo n baùn, thuùc ña y saûn xuaát â åphaùt trie n. åNoù nha n thöùc giaûi thích caùc vaán ñeà kinh teá tre n cô sôû tri thöùc khoa hoï c môû ra ky ä â õnguye n môùi trong vie c nha n thöùc caùc vaán ñeà kinh teá , ñoaïn tuye t vôùi tö töông to n giaùo â ä ä ä âHaï n cheá+ Caùc nha troï ng thöông giaûi thích vaán ñeà kinh teá co n quaù ñôn giaûn ø ø+ Tha nh töï u lyù lua n ñöôïc co n raát nhoû beù tính lyù lua n co n raát thaáp. ø ä ø ä ø+ Ch dö ng laï i ôû mo taû hie n töôï ng beà ngoa i chöa thöï c söï tìm ra caùc quy lua t phaûn aùnh æ ø â ä ø äbaûn chaát be n trong cuûa caùc hie n töôïng kinh teá . â ä+ Taàm nhìn co n phieán die n, ch döø ng laï i ôû löu tho ng chöa nghie n cöùu lónh vöï c saûn ø ä æ â âxuaát.B – CHU NGHÓ A TRO NG NO NG : Û Ï Â1/ Hoa n caûnh ra ñô i : ø øRa ñô i va o khoaûng giö a TK XVIII trong hoa n caûnh lòch söû heát söùc ña c bie t : ø ø õ ø ë ä+ Phaùp la mo t quoác gia no ng nghie p hôn 90% da n soá la no ng da n. Co ng cuï , phöông ø ä â ä â ø â â âthöùc canh taùc laï c ha u, hôn 1/3 die n tích ñaát boû hoang. ä ä
 • + Caùc ma u thua n xa hoi Phaùp bo c lo raát ga y gaét, nöôùc Phaùp coù 2 tra n tuyeán ñoái la p : â ã õ ä ä ä â ä ägiai caáp phong kieán, vua, taêng lö , quùy to c >< no ng da n , tö saûn, thò da n. õ ä â â âÑa c ñie m : ë åGiai caáp phong kieán giö ñaát ñai soáng sa hoa höôûng thuï . õMa t tra n choáng phong kieán bò aùp böùc ñe neùn, caêm thu , cheá ño phong kieán no i da y. ë ä ø ø ä å äPhaùp tieán gaàn tôùi CM tö saûn : Kinh teá suy suï p : do 2 nguye n nha n : â â+ Do söï thoáng trò cuûa cheá ño phong kieán. ä+ Do ma u thua n cuûa CNTT co ng nghie p â ã â ä Kinh teá suy suï pTö söï kie n ñoù : Phaùp xuaát hie n yeu caàu giaûi quyeát ma u thua n beá taét trong xa ho i la t ø ä ä â â ã õ ä äño cheá ño phong kieán phaùt trie n no ng nghie p ñe vöï c da y neàn kinh teá å ä å â ä å ä Chuû nghóatroï ng no ng xuaát hie n. â ä2/ La p tröô ng cô baûn : ä øChuû nghóa troï ng no ng coù 3 la p tröô ng cô baûn sau : â ä ø+ Söï gia u coù tha t söï cuûa mo t quoác gia kho ng bie u hie n ôû khoái löôï ng va ng baï c ma bie u ø ä ä â å ä ø ø åhie n ôû khoái löôï ng no ng saûn, mo t quoác gia cöô ng thònh la mo t quoác gia coù nhieàu löôï ng ä â ä ø ø äthöï c thöï c pha m. å+ Saûn xuaát no ng nghie p la nguoàn duy nhaát taïo ra mo i cuûa caûi va t chaát, ch coù no ng â ä ø ã ä æ ânghie p môùi ñem laï i söï gia u coù aám no haï nh phuùc. ä ø+ Nha nöôùc kho ng can thie p va o caùc hoaï t ño ng kinh teá to n troï ng söï töï do , töï do saûn ø â ä ø ä âxuaát, kinh doanh trao ño i. åNo i dung chuû yeáu : äFrancois Quesney la nha kinh teá ngöô i Phaùp (1694 – 1764) ø ø ø* Thuyeát traä t töï thie n ñònh : âQuesney phe phaùn, baùc boû CNTT , suï gia u coù kho ng bie u hie n ôû va ng baï c ma ôû cuûa â ø â å ä ø øcaûi ñaùp öùng nhu caàu tie u du ng cuûa con ngöô i . Tröôùc heát laø löông thöï c thöï c pha m. Tuy â ø ø ånhie n, kho ng phaûi moï i cuûa caûi bie u hie n söï gia u coù. Söï gia u coù ch bie u hie n cuûa caûi â â å ä ø ø æ å äsinh so i naûy nôû Quesney goï i la taï o ra thu nha p thuaàn tuùy. â ø äTheo Quesney : Thu nha p thuaàn tuyù = soá thu ñöôï c – soá tie u phí. ä âNhö ng ha nh vi na o taïo ra ñöôï c thu nha p thuaàn tuyù la ha nh vi saûn xuaát, ha nh vi saûn õ ø ø ä ø ø øxuaát thöï c söï ch coù trong no ng nghie p. Ngoa i no ng nghie p caùc nga nh khaùc la kho ng æ â ä ø â ä ø ø âsinh lôï i, khoâ ng taêng the m. âNha n ñònh : Theo Quesney coù 2 nguye n taéc hình tha nh giaù trò ä â ø+ Trong co ng nghie p giaù trò saûn pha m taï o ra se ngang baèng vôùi to ng chi phí. â ä å õ å+ Trong no ng nghie p giaù trò taï o ra bao giô cu ng lôùn hôn to ng chi phí. â ä ø õ å+ Trong co ng nghie p quaù trình taï o ra saûn pha m ch la söï keát hôï p chaát cu . â ä å æ ø õ+ Trong no ng nghie p nhô söï taùc ñoä ng cuûa töï nhie n : kho ng khí… ne n coù söï gia taêng veà â ä ø â â âchaát taï o ra chaát môùi.Keát lua n : Thu nha p thuaàn tuùy la keát quaû cuûa töï nhie n la tang va t cuûa töï nhie n. ä ä ø â ø ë ä â* Thuyeát chu trình kinh teá :Quesney chia xa ho i tha nh 3 giai caáp : õ ä ø
 • + Giai caáp saûn xuaát : bao goàm nhö ng ngöô i hoaït ño ng trong no ng nghie p ( no ng dan ) õ ø ä â ä â â+ Giai caáp sôû hö u : nhö ng ngöô i chieám hö u ñaát ñai ( ñòa chuû ) õ õ ø õ+ Giai caáp kho ng saûn xuaát : nhö ng ngöô i hoaï t ño ng trong lónh vöïc co ng nghie p, â õ ø ä â äthöông maï i ( co ng thöông ) âMo taû söï löu tho ng cuûa cuûa caûi giö a 3 giai caáp trong sô ñoà bie u Quesney â â õ å* Giai caáp saûn xuaát : Giaû söû giai caáp thu nha p 5 tyû ( Thu nha p thuaàn tuùy ) ä äGiö 2 tyû ñe tie u du ng õ å â øNo p 2 tyû cho giai caáp sôû hö u ( ñòa to ) ä õ âDu ng 1 tyû trao ño i vôùi giai caáp kho ng saûn xuaát ø å â Laáy co ng nghe pha m tie u du ng : â ä å â øquaàn aùo, gia y deùp, nha cöûa… ø øSaûn xuaát : co ng cuï , maùy moùc, pha n boùn… â â Taát caû caùc nhu caàu ñeàu ñöôï c thoûa ma n, giai caáp na y tieáp tuï c hoaï t ño ng. õ ø ä* Giai caáp sôû hö u : Soáng döï a va o giai caáp saûn xuaát , coù 2 tyû ñòa to do giai caáp saûn xuaát õ ø âno p. ä_ Nha n 2 tyû : 1 tyû do giai caáp saûn xuaát ä 1 tyû do giai caáp sôû hö u õDu ng 2 tyû na y trao ño i vôùi giai caáp saûn xuaát ñe laáy no ng saûn, löông thöï c thöï c pha m, ø ø å å â ånguye n lie u. â ä Nhu caàu ñöôï c thoûa ma n tieáp tuï c toàn taï i hoaï t ño ng. õ äCaùc giai caáp gaén lieàn vôùi nhau trong mo t vong lua n chuye n ñi tö saûn xuaát ñeán pha n ä ø â å ø âphoái thu nha p va tie u du ng. ä ø â øChu trình kinh teá tre n tua n theo nhö ng ñònh lua t töï nhie n va khaùch quan gioáng nhö söï â â õ ä â øtuaàn hoa n maùu trong cô the con ngöô i. Mo i giai caáp gioáng nhö cô quan trong cô the . ø å ø ã åKeát lua n : Do ñoù phaûi xoaù boû moï i söï haï n cheá, ngaên caûn tö be n ngoa i ñe cho cuûa caûi ä ø â ø ålöu tho ng töï do giö a caùc giai caáp gioáng nhö maùu khaép cô the . â õ å* Thuyeát traä t töï thie n ñònh : âQuesney cho raèng xa ho i la mo t bo pha n cuûa giôùi töï nhie n, ñoàng nhaát cuûa giôùi töï õ ä ø ä ä ä ânhie n, tra t töï xa ho i naèm trong tra t töï chung cuûa vu truï va nhö ng ñònh lua t chi phoái töï â ä õ ä ä õ ø õ änhie n, chi phoái xa ho i . Do thöôï ng ñeá taï o ra, saép ña t. â õ ä ëNhö ng ñònh lua t do thöôï ng ñeá saùng taï o la baát di baát dòch baát khaû cöï tuye t la nhö ng õ ä ø ä ø õñieàu coù lôï i nhaát cho con ngöô i. øTraùch nhie m con ngöô i ch khaùm phaù, thöï c hie n. ä ø æ äPhaûi la tra t töï thie n ñònh, phaùp lua t qui ñònh xaõ ho i la mo t he thoáng ñieàu khoûa thích ø ä â ä ä ø ä ähôï p nhaát ñe höôùng tôùi thöï c hie n traä t töï thie n ñònh. Nha nöôùc kho ng ne n, kho ng ñöôï c å ä â ø â â âpheùp can thie p va o caùc hoaï t ño ng kinh teá , vì söï can thie p na y la m sai le ch tra t töï ä ø ä ä ø ø ä äthie n ñònh. â3/ Nha n xeùt ñaùnh giaù veà CNTN: äTha nh töï u : La mo t böôùc tieán lôùn so vôùi CNTT ø ø ä_ Caùc nha troï ng no ng ña chuye n ñoái töôï ng nghie n cöùu tö löu tho ng saûn xuaát ø â õ å â ø â_ Nguoàn goác cuûa söï gia u coù trong lónh vöï c saûn xuaát, löu tho ng kho ng taï o ra cuûa caûi va ø â â øgiaù trò.
 • _ Cuo c caùch maï ng trong lòch söû kinh teá cuûa nhaâ n loaï i. ä_ Caùc nha troï ng no ng laàn ñaàu tie n ne u le n tö töôûng caùc quy lua t khaùch quan chi phoái ø â â â â äñô i soáng sinh hoaï t kinh teá ø ñöa ñeán tính khoa, ñoàng nhaát khaùch quan vôùi thöôï ng ñeá ma u saéc duy ta m. ø âLaàn ñaàu tie n nghie n cöùu vaán ñeà löu tho ng cuûa caûi ñe taùi saûn xuaát tre n phaï m vi toa n â â â å â øxa ho i , ña t cô sôû cho vie c nghie n cöùu caùc moái quan he baûn chaát cuûa neàn saûn xuaát tö õ ä ë ä â äbaûn.Haï n cheá : 3 ñie m chính. å_ Saûn xuaát cuûa caùc nhaø troï ng no ng co n heï p hoø i cöùng nhaéc, co n mang tính maùy moùc â ø øsie u hình. â_ Saûn xuaát kho ng ch gia taêng veà soá löôï ng cuûa caûi ma co n gia taêng veà giaù trò cuûa caûi. â æ ø ø_ Caùc nha troï ng no ng kho ng thaáy ñöôï c vai tro cuûa löu tho ng va phuû nha n moï i cô sôû ø â â ø â ø äphaùt sinh lôïi nhua n trong löu tho ng. ä âCaùc nha troïng no ng ña coá gaéng nghie n cöùu moái lie n he baûn chaát cuûa neàn saûn xuaát tö ø â õ â â äbaûn trong khi chöa pha n tích ñöôï c nhö ng khaùi nie m cô sôû. â õ äC – HO C THUYE T KINH TE CUA ADAM SMITH Ï Á Á Û1/ La p tröô ng cô baûn : ä ø_ Caùc nha co ñie n cho raèng söï gia u coù cuûa mo t quoác gia kho ng bie u hie n ôû khoái ø å å ø ä â å älöôï ng va ng, khoái löôï ng no ng saûn ma bie u hie n ôû toa n bo caùc loaï i kinh teá ñaùp öùng nhu ø â ø å ä ø äcaàu cuûa con ngöô i. ø_ Lao ño ng cuûa con ngöô i la nguoàn duy nhaát taïo ra moï i cuûa caûi va t chaát ä ø ø ä nguoàn goácduy nhaát cuûa söï gia u coù. ø_ Nha nöôùc, chính phuû phaûi to n troïng söï töï do cuûa con ngöô i . To n troïng caùc quy lua t ø â ø â äkhaùch quan , nha nöôùc kho ng ne n can thie p va o caùc hoaï t ñong kinh teá. ø â â ä ø äAdam Smith nha kinh teá ngöô i Anh (5/6/1723) ø ø_ Theá giôùi quan va phöông phaùp lua n cuûa Adam Smith ø ä+ Theá giôùi quan : coù 2 ñie m no i bat å å äChuû nghóa duy va t : Adam Smith luo n luo n tin töôûng TGVC bò chi phoái bôûi caùc quy ä â âlua t khaùch quan kho ng tu y thuo c va o yù muoán cuûa con ngöô i, co n mang tính sie u hình ä â ø ä ø ø ø âxa laï vôùi pheùp bie n chöùng. äAdam Smith luo n luo n choáng laï i cheá ño phong kieán, uûng ho caùc tö töôûng töï do da n â â ä ä âchuû. O ng luo n coi CNTB la mo t xa ho i hôï p lyù duy nhaát va vónh cöûu  â ø ä õ ä ø Adam Smiththeo chuû nghóa töï do tö saûn.Adam Smith ca ngôï i CNTB trung thöï c chính xaùc.+ Nha n sinh quan : âChuû nghóa caù nha n, tö saûn : Con ngöô i cu ng luùc bò chi phoái bôûi 2 söùc maï nh baûn naêng. â ø øBaûn naêng vò kyû, thuùc ña y lôï i ích caù nha n phaùt trie n tinh thaàn chieám hö u. å â å õBaûn naêng vò tha : Thuùc ña y tính co ng ñoàng khuyeán khích hôï p taùc. å äHai baûn naêng na y ñoái la p, thoáng nhaát taï o tha nh löï c ña y löï c huùt. ø ä ø åPha n bie t 2 lónh vöï c cuûa ñô i soáng : Lónh vöï c kinh teá , lónh vöï c ñaï o ñöùc. â ä ø
 • Lónh vöï c kinh teá : Con ngöô i bò chi phoái bôûi baûn naêng vò kyû ha nh ño ng theo nguye n ø ø ä âtaéc ích kyû, tham lam caïnh tranh.Lónh vöï c ñaïo ñöùc : Phaûi ha nh ño ng theo nguye n taéc vò tha phaûi coù tính ñoàng loaï i.ø ä âKhaùi nie m veà con ngöô i trong lónh vöï c kinh teá : ä øCon ngöô i luo n theo ñuo i lôï i ích caù nha n ch bieát ch thaáy lôï i ích caù nha n, ha nh ño ng ø â å â æ æ â ø ätheo lôï i ích caù nha n. Cô sôû la p lua n trong toa n bo hoï c thuyeát cuûa Adam Smith mang â ä ä ø ätính 2 ma t : ë Ñi sa u pha n tích baûn chaát be n trong â â â Mo taû caùc hie n töôïng kinh teá theo bie u hie n beà ngoa i â ä å ä øO ng quan nie m baûn chaát hie n töôï ng ñoàng nhaát  ä ä2/ No i dung cô baûn hoï c thuyeát : 3 lyù thuyeát äa/ Lyù thuyeát veà neàn kinh teá ha ng hoùa : ø+ Lyù lua n veà söï pha n co ng lao ño ng : ä â â äTö töôûng cô baûn : Pha n co ng lao ño ng söï tieán bo heát söùc vó ñaï i trong vie c phaùt trie n â â ä ä ä åsöùc saûn xuaát cuûa lao ño ng , la nguoàn goác cuûa söï gia u coù. ä ø øNo i dung : Kho ng phaûi la va ng baïc ma la khoái löôï ng cuûa caûi va t duï ng caàn thieát la ä â ø ø ø ø ä øbie u hie n cuûa söï gia u coù, va tu y theo keát quaû lao ño ng cuûa mo i quoác gia coù ñöôï c å ä ø ø ø ä ãnhieàu hay ít caùc va t duï ng na y. Do ñoù möùc ño gia u coù cuûa mo t quoác gia ñöôï c phaûn aùnh ä ø ä ø äbaèng mo t tyû le . ä äKeát quaû lao ño ng ; äNhu caàu tie u du ng â øTyû le na y tu y thuo c 2 nha n toá : ä ø ø ä â Tyû troï ng soá löôï ng chieám tyû troï ng bao nhie u trong âda n soá â Naêng suaát cuûa lao ño ng (A.S nha n toá thöù 2 quan ä âtroï ng )Adam Smith naêng suaát lao ño ng ca ng cao möùc ño gia u coù taêng, naêng suaát quyeát ñònh ä ø ä øgia u coù. øNguye n nha n : Da n ñeán naêng suaát lao ño ng cao nhô phan co ng lao ño ng , pha n co ng â â ã ä ø â â ä â âlao ño ng coù 3 taùc duï ng : ä+ Taêng the m ta i kheùo leùo cuûa ngöôø i lao ño ng . â ø ä+ Tieát kie m soá thô i gian thöô ng bò maát maùt khi thay ño i cong vie c. ä ø ø å â ä+ Giuùp ngöô i lao ño ng caûi tieán phaùt minh ra caùc co ng cuï tinh xaûo. ø ä âAdam Smith khaúng ñònh : _ mo t quoác gia ca ng tie n tieán trình ño phan co ng ca ng cao ä ø â ä â â ø _ pha n co ng lao ño ng la baét nguoàn tö thien höôùng trao ño i â â ä ø ø â åcuûa con ngöô i , thie n höôùng trao ño i la mo t ña c tröng cuûa loa i ngöô i keát quaû cuûa khaû ø â å ø ä ë ø ønaêng suy lua n va tieáng noùi. ä øAdam Smith suy lua n : Neáu coù thie n höôùng trao ño i moï i ngöô i töï cung caáp thuû tuïc caàn ä â å øthieát. Do va y kho ng taï o ne n söï khaùc bie t veà ta i naêng. ä â â ä øChính thie n höôùng trao ño i ña thuùc ña y mo i ngöô i hieán da n caû ñô i mình cho mo t co ng â å õ å ã ø â ø ä âvie c chuye n mo n nhaát ñònh va phaùt trie n ñeán möùc hoa n haûo nhö ng naêng khieáu ba m ä â â ø å ø õ åsinh cuûa mình trong lónh vöï c chuye n mo n. â â
 • Ñieàu kie n ñe phaùt trie n pha n co ng lao ño ng : ñoù la söï phaùt trie n thò tröô ng , söï phaùt ä å å â â ä ø å øtrie n cuûa thò tröô ng tu y thuo c söï phaùt trie n cuûa giao tho ng va n taûi. å ø ø ä å â äA.S : “pha n co ng lao ño ng la nguye n nha n ñöa tôùi söï gia u coù cuûa mo t quoác gia, mo t â â ä ø â â ø ä äda n to c ca ng gia u coù khi noù ca ng la m chuye n mo n hoùa ta i naêng cuûa caùc tha nh vie n â ä ø ø ø ø â â ø ø âva ñaï t tôùi mo t naêng suaát cao hôn” ø ä+ Lyù lua n veà tieàn te : ä äTieàn te chính la phöông tie n trong trao ño i la 1 baùnh xe vó ñaï i cuûa löu tho ng. ä ø ä å ø âA.S cho raèng : “khi pha n co ng lao ño ng hình tha nh mo i ngöô i se soáng va trao ñoå i va â â ä ø ã ø õ ø øxa ho i töï noù se trôû tha nh mo t lie n minh trao ño i. Do nhö ng khoù khaên trong vie c trao õ ä õ ø ä â å õ äño i tröï c tieáp. Ngöô i ta ña söû duï ng mo t loaï i ha ng hoùa la phöông tie n trung gian trao å ø õ ä ø ø äño i”åLuùc ñaàu coù nhieàu ha ng hoùa du ng la m phöông tie n trao ño i chung daàn daàn thích du ng ø ø ø ä å økim loaï i hôn baát ky hang hoùa na o khaùc. ø ø øVie c söû duïng kim loaï i daï ng tho ga y ra nhieàu phieàn toaùi ä â â cheá taï o ra tieàn ñuùc, thaytieàn ñuùc baèng tieàn giaáy la hoa n toa n hôï p lyù, vì tre n giaáy cho ta co ng cuï reû hôn , thua nø ø ø â â ätie n hôn. äKeát lua n : äSöï gia u coù kho ng bie u hie n la tieàn ma bie u hie n ôû khoái löôïng cuûa caûi mua ñöôï c baèng ø â å ä ø ø å ätieàn.+ Lyù lua n veà giaù trò ha ng hoùa : ä øTö töôûng : lao ño ng la thöôùc ño duy nhaát chính xaùc cuûa giaù trò ha ng hoùa la tie u chua n ä ø ø ø â åtuye t ñích cuûa giaù trò ha ng hoùa. ä øA.S la cha ñeû cuûa thuyeát giaù trò lao ño ng. ø äNo i dung : A.S pha n bie t 2 loaï i giaù trò : giaù trò söû duï ng va giaù trò trao ñoå i ä â ä ø_ Giaù trò söû duï ng : la cong duï ng cuûa ha ng hoùa ñoù thoûa ma n nhu caàu na o ñoù ø â ø õ ø_ Giaù trò trao ño i : khaû naêng va t ñoù laáy caùc va t khaùc å ä ä+ Nha n ñònh : ä+ Giaù trò söû duï ng kho ng quyeát ñònh giaù trò trao ño i â åO ng cho raèng caùi na o ma giaù trò söû duï ng ca o giaù trò trao ño i thaáp  ø ø ø å+ Cô sôû cuûa giaù trò trao ño i chính la lao ño ng , lao ño ng la tie u chua n thöï c teá cao nhaát å ø ä ä ø â åñe qua ñoù coù the so saùnh va ñaùnh giaù, giaù trò cuûa moï i loaï i ha ng hoùa baát cöù ña u va baát å å ø ø â øcöù luùc na o. øO ng pha n bie t giaù thöï c teá ( giaù trò ha ng hoùa ) giaù danh nghóa ( giaù tính baèng tieàn )  â ä øA.S ne u ra 2 ñònh nghóa veà giaù trò : â • Giaù trò ha ng hoùa la do soá löôï ng lao ño ng hao phí ñe saûn xuaát ra ha ng hoùa ñoù ø ø ä å ø quyeát ñònh. • Giaù trò baát cöù ha ng hoùa na o cu ng ngang baèng vôùi soá löôï ng lao ño ng ma ngöô i ø ø õ ä ø ø ta coù the mua ñöôï c chi phoái baèng ha ng hoùa ñoù. å øA.S cho raèng lao ño ng hao phí mua ñöôï c nhö nhau ä giaù trò ha ng hoùa = giaù trò lao øño ng = tieàn löông ( kho ng chính xaùc ) ä âA.S trình ba y veà caùc caáu phaàn cuûa giaù trò ha ng hoùa : 2 tröô ng hôï p ø ø ø
 • • Trong neàn saûn xuaát nguye n thuûy chöa coù tích luõ y tö baûn chöa coù chieám hö u ñaát â õ ñai . Do ñoù lao ño ng la yeáu toá duy nhaát ñe saûn xuaát ra ha ng hoùa , giaù trò ha ng ä ø å ø ø hoùa = lao ño ng = tieàn löông. ä • Trong neàn saûn xuaát vaên minh coù tích lu y tö baûn coù chieám hö u ñaát ñai coù lao õ õ ño ng la m thue . Do ñoù tham gia va o saûn xuaát coù 3 yeáu toá : lao ño ng , tö baûn, ñaát ä ø â ø ä ñai .Giaù trò ha ng hoùa se bao goàm : tieàn löông ñe traû cho co ng nha n ø õ å â â Lôï i nhua n traû cho tö baûn ä Ñòa to traû cho ñòa chuû âKeát lua n : äTrong xa ho i vaên minh tieàn löông, lôï i nhua n, ñòa to la 3 nguoàn goác ñaàu tie n cuûa moï i õ ä ä â ø âthu nha p cung nhö cuûa moï i giaù trò trao ño i. ä õ åA.S pha n bie t giaù caû töï nhie n va giaù caû thò tröô ng : â ä â ø ø Giaù caû töï nhie n â Giaù caû thò tröô ng ø _ Bie u hie n cuûa giaù trò å ä _ Giaù baùn thöï c teá cuûa ha ng hoùa tre n thò ø â _ La giaù caû trung ta m, coù tính khaùch quan, o n tröô ng ø â å ø ñònh. _ Luo n bieán ño ng, do taùc ño ng cuûa â ä ä cung caàu. _ Giaù caû thò tröô ng dao ño ng quanh giaù ø ä caû töï nhie n va se ngang baèng vôùi giaù â ø õ töï nhie n, khi ñöa haø ng hoùa ra thò â tröô ng vôùi mo t löôï ng ha ng hoùa vö a ñuû ø ä ø ø thoûa ma n nhu caàu thöï c teá. õNha n xeùt : ä+ Tha nh töï u : ø_ Y nghóa cuûa söï pha n co ng lao ño ng Ù â â ä_ Pha n bie t giö a 2 thuoä c tính ha ng hoùa ( giaù trò söû duï ng , giaù trò trao ño i, khaúng ñònh â ä õ ø ågiaù trò söû duïng kho ng quyeát ñònh giaù trò trao ño i ) â å_ Pha n bie t giö a giaù caû töï nhie n, giaù caû thò tröô ng tìm ra quy lua t kinh teá cuûa söï hình â ä õ â ø ätha nh giaù caû tre n thò tröô ng . ø â ø_ Tieàn la phöông tie n phuï c vuï cho trao ño i ha ng hoùa noù kho ng phaûi la cuûa caûi cuûa ø ä å ø â øbie u hie n söï gia u coù. å ä ø_ Tieàn la thöôùc ño danh nghóa. ø_ Lao ño ng la thöôùc ño duy nhaát chính caùc. ä ø+ Haï n cheá :A.S chöa nhaát quaùn trong vie c ñònh nghóa giaù trò ha ng hoùa ä øA.S la n lo n giö a quaù trình hình tha nh giaù trò va pha n phoái giaù trò ã ä õ ø ø â bieán caùc bo pha n ä äthu nha p tö giaù trò tha nh nguoàn goác cuûa giaù trò. ä ø øA.S ñoàng nhaát kinh teá ha ng hoùa ñôn giaûn ñôn vôùi kinh teá ha ng hoùa TBCN ø ø aùp duï ngva o CNTB nhö ng ñieàu kie n ña c tröng cuûa kinh teá ha ng hoùa giaûn ñôn ø õ ä ë ø
 • A.S kho ng thaáy ñöôï c raèng : trong neàn kinh teá ha ng hoùa ñôn giaûn ñôn chi phí saûn xuaát â øngang baèng vôùi giaù trò ha ng hoùa. øTrong neàn kinh teá ha ng hoùa tö baûn giaù trò saûn xuaát < giaù trò cuûa ha ng hoùa saûn xuaát ra. ø øb/ Lyù thuyeát pha n phoái thu nha p cuûa A.S ( Lyù lua n tieàn löông, lôï i nhua n, ñòa to ) â ä ä ä âLa ngöô i ñaàu tie n chia xa ho i tö baûn tha nh 3 giai caáp töông öùng vôùi ba hình thöùc thu ø ø â õ ä ønha p. äGiai caáp CN : Thu nha p la tieàn löông. ä øGiai caáp tö baûn : Thu nha p la lôïi nhua n ä ø äGiai caáp ñòa chuû : Thu nha p la ñòa to . ä ø âA.S ña giaûi thích ñöôï c nhö ng vaán ñeà cô baûn cuûa xa ho i tö baûn õ õ õ ä3 lyù lua n : ä* Lyù lua n tieàn löông :äTieàn löông trong baát cöù xa ho i na o cu ng la keát quaû cuûa lao ño ng õ ä ø õ ø ä_ trong xa ho i nguye n thuûy : Toa n bo saûn pha m thuo c veà ngöô i lao ño ng õ ä â ø ä å ä ø ä_ Trong xa ho i vaên minh : Tieàn löông la mo t bo pha n trong giaù trò saûn pha m do ngöô i õ ä ø ä ä ä å øco ng nha n saûn xuaát ra . â â Ñòa to la khoaûn khaáu trö thöù nhaát va o saûn pha m cuûa lao ño ng . â ø ø ø å ä Lôï i nhua n la khoûa khaáu trö thöù hai va o saûn pha m cuûa lao ño ng . ä ø ø ø å äA.S cho raèng coù söï ñoái la p vo ích trong tieàn löông co ng nha n muoán ca ng nhieàu löông ä â â â øca ng toát, co n chuû thì muoán traû ca ng ít. ø ø ø+ Quan ñie m cuûa A.S : tieàn löông phaûi traû ñuû ñe co ng nha n soáng, tieàn löông thaáp hôn å å â âmöùc toái thie u la thaûm hoaï cho söï toàn taï i cuûa mo t da n to c. å ø ä â äMöùc löông cao töông ñoái se kích thích ngöô i co ng nha n la m vie c tích lu y la nha n toá õ ø â â ø ä õ ø âkhuyeán khích moï i söï phaùt trie n . åQui mo , möùc tieàn löông tu y thuo c 2 nha n toá : Giaù caû ma t ha ng thieát yeáu. â ø ä â ë øNhu caàu veà lao ño ng tre n thò tröô ng ä â øA.S cho raèng quy mo cuûa tö baûn giö vai tro quyeát ñònh trong vie c qui ñònh möùc tieàn â õ ø älöông. Do ñoù co ng nha n phaûi quan ta m ñeán vie c la m taêng ta i saûn cho chuû. â â â ä ø øA.S cho raèng bieán ño ng kinh teá cuûa mo t nöôùc se quyeát ñònh bieán ño ng cuûa tieàn löông. ä ä õ äKho ng phaûi ôû caùc nöôùc gia u coù nhaát ma ôû caùc nöôùc trôû ne n gia u coù nhanh nhaát tieàn â ø ø â øco ng lao ño ng se taêng le n nhanh nhaát. â ä õ âTieàn löông thaáp hôn möùc toái thie u ch coù ôû nhö ng nöôùc ñang die n ra suy thoaùi kinh teá . å æ õ ãCo n ôû nhö ng nöôùc ma kinh teá phaùt trie n maï nh tieàn löông > möùc toái thie u A.S phuû ø õ ø å ånha n cuo c ñaáu tranh cuûa co ng nha n trong vie c ño i taêng löông. ä ä â â ä ø* Lyù lua n veà lôï i nhua n : ä äLôï i nhua n la khoaûn trö va o giaù trò saûn pha m cuûa lao ño ng , la keát quaû lao ño ng cuûa ä ø ø ø å ä ø äco ng nha n. â â“Giaù trò ma co ng nha n la m taêng the m cho va t lie u ñöôï c chia la m 2 phaàn : Mo t phaàn ø â â ø â ä ä ø ädu ng traû löông cho hoï , co n phaàn kia la lôï i nhua n cuûa kinh doanh tính tre n toa n bo tö ø ø ø ä â ø äbaûn”Ña y la tha nh töï u cao nhaát cuûa kinh teá tö saûn maàm moáng cuûa lyù lua n giaù trò tha ng dö. â ø ø ä ë
 • Bieán ño ng cuûa lôï i nhua n ñoái la p vôùi bieán ño ng cuûa tieàn löông nha n toá la m taêng tieàn ä ä ä ä â ølöông se lam giaûm lôï i nhua n . õ ø äTích lu y tö baûn se la m cho tieàn löông taêng nhöng la m cho lôï i nhua n ca ng thaáp ñi õ õ ø ø ä øA.S pha n bie t giö a nöôùc gia u, ngheø o. â ä õ øNöôùc gia u löông cao lôï i nhua n thaáp ø äNöôùc nghe o löông thaáp lôï i nhua n cao ø äTrong mo t nöôùc tieàn löông tha nh thò > no ng tho n ä ø â â Lôï i nhua n < no ng tho n ä â âLôï i töùc la 1 phaàn cuûa lôï i nhua n vaø bieán ño ng cuûa lôï i töùc la ñoàng nhaát va phaûn aùnh ø ä ä ø øbieán ño ng cuûa lôï i nhua n. ä äA.S chöa giaûi thích nguoàn goác cuûa lôï i nhua n tren cô sôû nguye n taéc trao ño i ngang giaù. ä â â åTheo A.S : Lôï i nhua n la khoaûn ñöôï c co ng the m va o giaù trò ñe traû cho söï maï o hie m ä ø ä â ø å åcuûa doanh nghie p Lôïi nhua n la keát quaû baùn giaù cao.ä ä ø* Lyù lua n ñòa to cuûa Adam Smith: ä âÑòa to la khoaûn khaáu trö va o saûn pha m cuûa ngöô i lao ño ng , la keát quaû cuûa ldd , ño c â ø ø ø å ø ä ø äquyeàn chieám hö u ra ruo ng ñaát la ñieàu kie n phaùt sinh ñòa to . õ ä ø ä âÑòa to la keát quaû chuù kho ng phaûi la nguye n nha n. â ø â ø â âA.S : Coù nhö ng saûn phaå m luo n coù khaû naêng traû ñöôï c ñòa to va cu ng coù loaï i saûn phaå m õ â â ø õcoù the hoa c kho ng the traû ñòa to , tuy thuo c nhu caàu thò tröô ng . å ë â å â ø ä øA.S : Löông thöï c cho con ngöô i la saûn pha m duy nhaát ma nhaát thieát va luo n mang laï i ø ø å ø ø âtieàn thue cho ngöô i chuû ñaát. Do da n soá taêng â ø â cung < caàu löông thöï c se ñöôï c baùn õra cao hôn giaù trò keát quaû coù ñöôï c ñòa to traû cho chuû ñaát. âÑòa to la keát quaû cuûa vie c baùn giaù cao. â ø äA.S : Ñòa to la baét nguoàn tö nhö ng ñieàu kie n töï nhie n, lao ño ng trong no ng nghie p â ø ø õ ä â ä â äluo n coù naêng suaát cao hôn do ñoù coù söï ho trôï cuûa töï nhie n va taï o ra nhieàu cuûa caûi giaù â ã â øtrò cao hôn so vôùi trong co ng nghie p. â äGiaù trò saûn pha m taï o ra trong co ng nghie p ch coù tieàn löông , lôï i nhua n. å â ä æ äGiaù trò saûn pha m taï o ra trong no ng nghie p ngoa i tieàn löông , lôï i nhuan, co n coù ñòa to å â ä ø ä ø âñe traû cho chuû ñaát. åÑaát ñai trong haàu heát caùc tình huoáng saûn sinh ra mo t soá löông thöï c nhieàu hôn vôùi soá älöôï ng vö a ñuû ñe duy trì söï sinh soáng cuûa ngöô i lao ño ng . Soá löông thöï c dö thö a cu ng ø å ø ä ø õluo n nhieàu hôn so vôùi löôï ng ñuû ñe hoa n laï i soá tieàn voán boû ra ñe thue möôùn ngöô i lao â å ø å â øño ng . Cu ng vôùi lôï i nhua n cho vie c kinh doanh ñoù. Vì va y mo t caùi gì ñoù luo n con laï i ä ø ä ä ä ä â øñoù la tieàn thue traû cho chuû ñaát. ø â* Lyù thuyeát tra t töï töï nhie n (Thuyeát ba n tay vo hình ) ä â ø âNo i dung : Trong 1 xa ho i vaên minh con ngöô i luo n caàn phaûi hôï p taùc va trao ño i vôùi ä õ ä ø â ø ånhau , trong khi trao ño i saûn pha m cho nhau con ngöô i luo n bò chi phoái bôûi lôï i ích caù å å ø ânha n . Tuy nhie n, khi theo ñuo i lôïi ích caù nha n luo n coù mo t ba n tay vo hình buo c â â å â â ä ø â ängöô i ta phaûi ñaùp öùng lôï i ích chung cuûa xa ho i , ba n tay vo hình ñoù cuûa A.S la caùc quy ø õ ä ø â ølua t kinh teá khaùch quan töï phaùt hoaï t ño ng chi phoái ha nh ño ng cuûa con ngöô i . ä ä ø ä øHe thoáng quy lua t khaùch quan la tra t töï töï nhie n cuûa xa ho i. ä ä ø ä â õ ä
 • Nhö ng ñieàu kie n caàn thieát ñe caùc quy lua t khaùch quan ha nh ño ng : õ ä å ä ø ä+ Phaûi coù söï toàn taï i va phaùt trie n neàn saûn xuaát trao ño i ha ng hoùa. ø å å ø+ Neàn kinh teá phaûi döï a tre n cô cheá töï do ( töï do saûn xuaát, kinh doanh, trao ño i) â å+ Quan he giö a nhö ng ngöô i vôùi ngöô i quan he phuï thuo c veà ma t kinh teá , nhö ng ñieàu ä õ õ ø ø ä ä ë õkie n na y chæ coù trong CNTB. Do ñoù CNTB la 1 xa ho i hôï p töï nhie n co n caùc xa ho i ä ø ø õ ä â ø õ äkhaùc la traùi töï nhie n. ø â+ Nha nöôùc kho ng ne n can thie p vao caùc hoaï t ño ng kinh teá . ø â â ä ø äCô cheá töï ñieàu tieát cuûa thò tröô ng se giaûi quyeát moï i vaán ñeà 1 caùch toát nhaát. Nha nöôùc ø õ øphaûi la toái thie u, nha nöôùc coù 3 chöùc naêng : quoác pho ng, cai quaûn co ng lyù, phaùt trie n ø å ø ø â åcaùc cuûa caûi co ng co ng. â ä* Lyù thuyeát veà lôï i theá so saùnh ( Lyù thuyeát ma u dòch quoác teá ) äBaét nguoàn tö lôï i theá tuye t ñoái cuûa A.S ø äA.S khaúng ñònh taàm quan troï ng cuûa thöông maï i quoác teá trong vie c laø m gia u coù caû 2 ä øquoác gia . Tö ñoù bie n minh cho CN töï do kinh teá va söï ho a hôï p cuûa caùc da n to c trong ø ä ø ø â äquan he giao thöông quoác teá. äNo i dung ; äA.S cho raèng do pha n co ng lao ño ng , coù the tieát kie m ñöôï c chi phí taï o ra löôï ng cuûa â â ä å äcaûi lôùn hôn söï pha n co ng lao ño ng â â äA.S cho raèng söï chuye n mo n hoùa caù nha n coù the môû ro ng cho caùc da n to c tre n theá â â â å ä â ä âgiôùi.A.S cho raèng hoa n caûnh töï nhie n luo n taï o khaû naêng cho söï chuye n mo n hoùa döï a tre n ø â â â â ânhö ng lôï i theá tuye t ñoái cuûa caùc da n to c. õ ä â äNeáu caùc quoác gia ñi va o chuye n mo n hoaù ma t ha ng na o ma mình coù lôï i theá tuye t ñoái. ø â â ë ø ø ø äTo ng löï c cuûa caûi tö ng quoác gia cu ng nhö cuûa caû theá giôùi cuûa caûi se taêng le n, keát quaû å ø õ õ âmöùc soáng taêng nhu caàu caùc quoác gia ñöôï c thoaû ma n toát hôn . õLôï i theá tuyeä t ñoái bie u hie n ôû naêng suaát cao hôn chí phí thaáp hôn. å äKeát lua n: A.S Cho raèng thöông maï i quoác teá la m cho theá giôùi söû duï ng caùc nguoàn löï c coù ä øhie u quaû hôn, caùc quoác gia thu ñöôï c lôï i ích nhieàu hôn. äDöï a va o cô cheá töï do ma u dòch mo i quoác gia se nha n bieát lôï i theá cuûa mình. Baát cöù ø ä ã õ ämo t söï can thie p va o tieán trình töï nhie n cuûa do ng thöông maï i ñeàu se tö boû cô ho i nha n ä ä ø â ø õ ø ä äñöôï c nhö ng lôï i ích tieàm ta ng tö thöông maï i. õ ø øHaï n cheá : mo t quoác gia ma vie c saûn xuaát ch caàn hao phí mo t löôï ng lao ño ng va tö ä ø ä æ ä ä øbaûn töông ñoái ít hôn thì se kho ng caàn giao thöông vôùi nöôùc ngoa i. õ â øKeát lua n: A.S la mo t nha kinh ñie n , mo t ñaï i bie u xuaát saéc cuûa tröô ng phaùi co ñien la ä ø ä ø å ä å ø å å øcha ñeû cuûa kinh teá hoï c. HTKT cuûa A.S tuy co n coù ma u thua n va haï n cheá nhöng veà cô ø â ã øbaûn va n mang tính khaùch quan khoa hoï c. ãD/ HO C THUYE T KINH TE CUA RICARDO : Ï Á Á Û Ricardo la nha kinh teá hoï c ngöô i Anh (goác Do Thaùi) 19-4-1772 taï i Lua n Ño n. ø ø ø â â1823 o ng maát taï i Lua n Ño n. â â âTheá giôùi quan cuûa o ng Ricardo: chuû nghóa duy va t sie u hình. â ä âNha n sinh quan: chuû nghóa caù nha n thöï c duï ng tö saûn. â â
 • Tö saûn mo t caùch trie t ñe . ä ä åNo i dung hoï c thuyeát cuûa Ricardo: ä* Lyù thuyeát veà giaù trò ha ng hoùa (thuyeát giaù trò lao ño ng) ø äGiaù trò ha ng hoùa tu y thuo c va o saûn löôï ng lao ño ng caàn thieát ñe saûn xuaát ra ha ng hoùa ø ø ä ø ä å øñoù.4 lua n ñie m chính: ä åRicardo pha n bie t 2 ma t cuûa giaù trò : Giaù trò söû duï ng â ä ë Giaù trò trao ño i. åO ng khaúng ñònh tính hö u ích (giaù trò söû duï ng) kho ng phaûi la thöôùc ño cuûa giaù trò trao  õ â øño i . Ma c du va y noù laï i tuye t ñoái caàn thieát cho giaù trò trao ño i. å ë ø ä ä åRicardo: Neáu mo t va t kho ng coù mo t chuùt lôï i ích na o thì va t ñoù hoa n toa n kho ng coù giaù ä ä â ä ø ä ø ø âtrò trao ño i. Du cho noù la khan hieám hoa c phaûi boû nhieàu lao ño ng ñe môùi coù ñöôïc . å ø ø ë ä åRicardo : Giaù trò trao ño i ha ng hoùa ñöôï c hình tha nh tö 2 nguoàn: Tính chaát khan hieám. å ø ø ø Saûn löôï ng lao ño ng caàn thieát saûn xuaát ra chuùng. äNha n ñònh : Giaù trò trao ño i cuûa 1 soá ha ng hoùa ch do söï hieám coù quyeát ñònh vì kho ng ä å ø æ âmo t lao ño ng na o coù theå la m taêng saûn löôï ng cuûa chuùng. ä ä ø øVí duï : Böùc tranh quùy, ñoà co …do söï hieám coù, tuy nhie n ha ng hoùa na y ch chieám tyû le å â ø ø æ äraát nhoû. Vì va y khi noùi ñeán nhö ng quy lua t ñieàu tieát giaù trò trao ño i phaûi noùi ñeán ä õ ä ånhö ng ha ng hoùa ma cong nghie p cuûa moï i ngöô i coù the nha n le n tu y yù muoán. õ ø ø â ä ø å â â øLöôï ng lao ño ng coá ñònh trong mo t va t pha m qui ñònh giaù trò cuûa va t pha m ñoù, pha n ä ä ä å ä å âbie t khaùi nie m giaù trò tuye t ñoái, giaù trò töông ñoái. ä ä ä_ Giaù trò tuye t ñoái: la saûn löôï ng lao ño ng keát tinh chính la giaù trò cuûa va t pha m. ä ø ä ø ä å_ Giaù trò töông ñoái: la giaù trò ñöôï c bie u hie n ôû mo t löôï ng nhaát ñònh ha ng hoùa khaùc. ø å ä ä øGiaù trò töông ñoái la hình thöùc caàn thieát ñe bie u hie n giaù trò tuye t ñoái. ø å å ä äR phe phaùn A.S : kho ng nhaát quaùn trong vie c ñònh nghóa giaù trò ha ng hoùa. â â ä øR: ch ne n giö laï i ñònh nghóa giaù trò la löôï ng lao ño ng hao phí. æ â õ ø äR khaúng ñònh: löôï ng lao ño ng hao phí ñe saûn xuaát ra mo t ha ng hoùa va löôï ng lao ño ng ä å ä ø ø äma ta coù the du ng ha ng hoùa ñoù ño i laáy tre n thò tröô ng la nhö ng ñaïi löôï ng khaùc xa ø å ø ø å â ø ø õnhau.Giaù trò ha ng hoùa kho ng phuï thuo c va o caùc khoaûn thu nha p giaù trò ch phuï thuo c vao soá ø â ä ø ä æ ä ølöôï ng thô i gian hao phí kho ng nhö ng trong kinh teá ha ng hoùa giaûn ñôn ma caû trong xa ø â õ ø ø õho i tö baûn giaù trò ha ng hoaù cu ng do lao ño ng hao phí quyeát ñònh. ä ø õ äR pha n tích cô caáu cuûa giaù trò ha ng hoùa, giaù trò ha ng hoùa goàm 2 tha nh phaàn caáu taï o: â ø ø ølao ño ng hie n taï i (lao ño ng tröï c tieáp), lao ño ng quaù khöù (lao ño ng va t chaát hoùa). ä ä ä ä ä ä_ R phe phaùn A.S : A.S tö boû giaù trò lao ño ng vì tö cho xaùc ñònh giaù trò = lao ño ng â ø ä ø ã äA.S ña ñi tôùi cho xaùc ñònh giaù trò = to ng thu nha p. õ ã å äCaàn pha n bie t giö a thöï c the va chöùc naêng cuûa giaù trò ha ng hoùa. â ä õ å ø øLaáy caùi sau thay cho caùi tröôùc.Pha n bie t giö a 2 khaùi nie m giaù caû töï nhie n va giaù caû thò tröô ng . â ä õ ä â ø øR cho raèng: giaù caû töï nhie n bie u hie n giaù trò tuye t ñoái, giaù caû töï nhie n do chi phí saûn â å ä ä âxuaát quyeát ñònh .
 • Giaù caû thò tröô ng bie u hie n giaù trò töông ñoái giaù caû thò tröô ng chòu taùc ño ng cuûa nhieàu ø å ä ø änha n toá. Ngoa i lao ño ng hao phí co n chòu taùc ño ng söï khan hieám, bieán ño ng cuûa tieàn â ø ä ø ä äte … äR nha n ñònh : Giaù caû thò tröô ng luo n coù söï che nh le ch so vôùi giaù caû töï nhie n. Vì kho ng ä ø â â ä â âmo t ha ng hoùa na o söï cung öùng tre n thò tröô ng luo n theo ye u caàu va yù muoán cuûa moï i ä ø ø â ø â â øngöô i. øTuy nhie n aûnh höôûng quan he cung caàu giaù caû thò tröô ng cuûa ha ng hoùa ch la nhaát thô i â ä ø ø æ ø ø. Chính nhö ng chi phí saûn xuaát se ñieàu tieát giaù caû cuûa taát caû ha ng hoùa. õ õ øNha n xeùt: R la mo t nha lyù lua n trie t ñe cuûa thuyeát giaù trò lao ño ng , thuyeát giaù trò lao ä ø ä ø ä ä å äño ng cuûa R coù tính nhaát quaùn kie n ñònh tính khoa hoï c. Tuy nhie n R ña kho ng the phaùt ä â â õ â åtrie n lyù thuyeát na y tôùi cu ng (haï n cheá cuûa o ng) å ø ø âHaï n cheá: Coi giaù trò ha ng hoùa la phaï m tru vónh vie n. ø ø ø ã Chöa bieát tôùi tính 2 ma t cuûa lao ño ng saûn xuaát ha ng hoùa. ë ä ø* Lyù thuyeát pha n phoái thu nha p: â äTha nh töï u : ñöôï c xa y döïng tre n cô sôû thuyeát giaù trò lao ño ng. ø â â ä_ Lyù lua n veà lôï i nhua n: 4 lua n ñie m sau: ä ä ä å+ Lôï i nhua n la khoaûn trích ra. ä ø+ Lôï i nhua n la keát quaû cuûa lao ño ng . ä ø äR: giaù trò haø ng hoùa do co ng nha n saûn xuaát bao giô cu ng lôùn hôn soá tieàn co ng ma anh â â ø õ â øta ñöôï c traû, soá tieàn co n laï i la lôï i nhua n. ø ø ä+ Lôï i nhua n = giaù trò co ng nha n taï o ra – tieàn löông. ä â âMarx: Ña y la chìa khoùa giaûi quyeát ñieàu bí a n cuûa lôï i nhua n. â ø å äR cho raèng ñoù la söï ñoái la p giö a lôï i nhua n va tieàn löông. ø ä õ ä øTrong ñieàu kie n giaù caû ha ng hoùa kho ng ño i lôï i nhua n cao hay thaáp tu y theo tieàn co ng ä ø â å ä ø âcao hay thaáp. Vie c taêng giaûm lôï i nhua n luo n ñem laï i keát quaû, kho ng la nguye n nha n ä ä â â ø â âcuûa vie c ñoàng thô i giaûm hay taêng tieàn löông. ä øTre n thöï c teá toàn taï i mo t tyû suaát lôïi nhua n chung giö a caùc nga nh khaùc nhau trong mo t â ä ä õ ø änöôùc do söï di chuye n tö baûn va lao ño ng giö a caùc nga nh. å ø ä õ øTheo R tyû suaát lôï i nhua n coù xu höôùng nga y ca ng giaûm xuoáng. ä ø øNguye n nha n thöï c söï va duy nhaát ga y ra xu höôùng giaûm do tieàn löông coù xu höôùng â â ø âtaêng ( kho ng chính xaùc ) âMarx: Nguye n nha n tyû suaát lôï i nhua n giaûm do caáu taï o hö u cô cuûa tö baûn coù xu höôùng â â ä õtaêng.R mo taû lôï i nhua n caên cöù va o vie c naêng suaát lao ño ng cao . Do naêng suaát lao ño ng cao â ä ø ä ä ägiaù trò co ng nha n saûn xuaát se lôùn hôn tieàn löông . Do ñoù coù ñöôï c lôïi nhua n trong tö â â õ äbaûn.+ Lôï i nhua n coù tính quy lua t vónh vie n. ä ä ãNha n xeùt: Theo R lôï i nhua n la keát quaû traû co ng thaáp hôn giaù trò co ng nha n taï o ra ä ä ø â â â(chöa giaûi thích ñöôï c ma u thua n chung cuûa giai caáp tö baûn) â ã* Lyù lua n veà tieàn löông : 4 lua n ñie m: ä ä å
 • 1. Tieàn löông la giaù caû thò tröô ng cuûa lao ño ng . Lao ño ng cu ng nhö hang hoùa khaùc coù ø ø ä ä õ øgiaù caû töï nhie n, giaù caû thò tröô ng. â ø2. Giaù caû töï nhie n cuûa lao ño ng coù tuy thuo c va o giaù caû cuûa sinh hoaït caàn thieát, phuï â ä ø ä øthuo c va o ta p quaùn cuûa mo i da n to c. Giaù caû nga y nay coù xu höôùng taêng do giaù caû ä ø ä ã â ä ølöông thöï c taêng do ñieàu kie n saûn xuaát löông thöïc nga y ca ng khoù khaên. ä ø ø3. Tieàn löông phuï thuo c va o cung caàu lao ño ng . ä ø äGiaù caû thò tröô ng lao ño ng do giaù caû töï nhie n cuûa lao ño ng quyeát ñònh coù xu höôùng ø ä â äphu hôï p vôùi giaù caû töï nhie n cuûa lao ño ng. Do söï bieán ño ng da n soá coù ñieàu tieát. ø â ä ä âR neáu kho ng ke ñeán söï thay ño i cuûa tieàn thì bieán ño ng tieàn löông do 2 nguye n nhaâ n: â å å ä â_ Nhö ng thay ño i veà cung caàu trong lao ño ng , söï bieán ño ng giaù caû cuûa caùc tö lie u sinh õ å ä ä ähoaï t._ Tieàn löông, lôï i nhua n la bieán ño ng ngöôï c chieàu trong ñoù lôï i nhua n bieán ño ng vôùi ä ø ä ä änaêng suaát lao ño ng. äR cho raèng tieàn löông kho ng taùc ño ng ñeán giaù caû ha ng hoùa vie c haï thaáp tieàn löông â ä ø äla m cho lôï i nhua n taêng le n. Ngöôï c laï i tieàn löông taêng la m cho lôï i nhua n giaûm giaù trò ø ä â ø äha ng hoùa kho ng bieán ño i. ø â åR cho raèng tieàn löông va n ño ng theo 2 xu höôùng traùi ngöôï c: ä ä+ Xu höôùng haï thaáp tieàn löông.+ Xu höôùng taêng tieàn löông.Do giaù no ng saûn nga y ca ng cao â ø øR khaúng ñònh xu höôùng taêng tieàn löông se thaáp. Ch coù nhö ng tieán bo veà naêng suaát õ æ õ äcuûa khu vöï c no ng nghie p môùi quyeát ñònh giaù caû lao ño ng veà la u da i. â ä ä â ø4. R cho raèng quy lua t chung, töï nhie n cho moï i xa ho i la tieàn löông phaûi ôû möùc toái ä â õ ä øthie u. Ch trong ñieàu kie n ña c bie t thua n lôï i khi khaû naêng taêng naêng saûn xuaát vöôï t qua å æ ä ë ä äsöï gia taêng da n soá thì tieàn löông môùi cao hôn möùc toái thieûu co n trong ñieàu kie n bình â ø äthöô ng vôùi ñaát ñai haï n cheá vôùi söï giaûm suùt hie u quaû cuûa ñaàu tö bo sung, cuûa caûi se ø ä å õtaêng cha m hôn so vôùi taêng da n soá va tieàn löông phaûi thaáp hôn giaù caû töï nhie n cuûa lao ä â ø âño ng. ä_ Lyù lua n ñòa to cuûa Ricardo: ä â+ Ñòa to la mo t saûn phaå m cuûa lao ño ng du ng ñe traû cho chuû ñaát ñe coù quyeàn khai thaùc â ø ä ä ø å ånhö ng khaû naêng töï nhie n cuûa ñaát ñai. Va söï xuaát hie n cuûa ñòa to gaén lieàn vôùi söï xaùc õ â ø ä âla p quyeàn tö hö u cuûa ñaát ñai. Neáu ñaát ñai la vo haï n, chaát löôï ng nhö nhau se kho ng coù ä õ ø â õ âñòa to . â+ Ñòa to kho ng ñieàu tieát giaù trò no ng saûn ma phuï thuo c va o giaù trò no ng saûn . â â â ø ä ø âR giaù trò no ng saûn la möùc lao ño ng tre n ñaát xaáu nhaát va ñaát xaáu kho ng phaûi traû ñòa to , â ø ä â ø â âtre n nhö ng loaï i ñaát trung bình va ñaát toát se thu ñöôï c khoaûn phuï tro i ñe traû cho chuû â õ ø õ ä åñaát.+ Cô cheá hình tha nh ñòa to : luùc khôûi ñaàu bao giô cu ng choï n ñaát toát nhaát ñe canh taùc ø â ø õ åva giaù trò cuûa no ng saûn ñöôï c xaùc ñònh tre n ñaát loaï i 1, giaù trò ñoù giaû ñònh = a; do da n soá ø â â âtaêng nhu caàu no ng saûn taêng â canh taùc sang ñaát xaáu hôn. Giaù trò no ng saûn ñöôï c xaùc âñònh theo chi phí tre n ñaát ñai loaï i 2 giaû ñònh = b. Do ñoù ngöô i canh taùc ñaát loaï i 1 se â ø õ
 • thu ñöôï c phuï tro i b-a , khoaûn phuï tro i na y phaûi traû cho chuû ñaát. Ñoù laø ñòa to tre n ñaát ä ä ø â âloaï i 1.+ Da n soá tieáp tuï c taêng â canh taùc sang ñaát xaáu hôn, ñaát loaï i 3. Giaù trò cuûa no ng saûn âna y ñöôï c xaùc ñònh theo chi phí ñaát loaï i 2 . Giaû ñònh = c. Luùc na y xuaát hie n 2 khoaûn ø ø äñòa to : â Ñòa to tre n ñaát loaïi 1 c-a â â Ñòa to tre n ñaát loaïi 2 c-b â â phaûi traû cho chuû ñaát.R cho raèng ñòa to kho ng tyû le vôùi möùc ño mau mô tuye t ñoái ma tyû leä vôùi möùc ño ma u â â ä ä ø õ ä ø ä ømô töông ñoái. Moï i nguye n nha n thuùc ña y canh taùc ñaát xaáu se na ng cao ñòa to ñaát toát õ â â å õ â âle n. âR cho raèng ñòa to la baèng chöùng cuûa söï baàn cu ng baát lôï i, ñòa to ca ng cao â ø ø â ø chöùng toûxa ho i ca ng thieáu no ng saûn. õ ä ø âLuùc khôûi ñaàu ñaát ñai raát toát raát nhieàu, kho ng mang laï i ñòa to chi khi trôû ne n nghe o na n â â â ø øcu ng mo t loaï i lao ño ng , chi phí se cho mo t löôï ng saûn pha m ít hôn va luùc ñoù môùi coù ø ä ä õ ä å øñòa to . âR söï caûi tieán trong mo i tröô ng se lam giaûm ñòa to traùi laï i taêng tích lu y voán taêng ñòa to . â ø õ ø â õ âÑòa to taêng la xu höôùng taát yeáu, lôï i ích cuûa giai caáp ñòa chuû la ma u thua n vôùi lôï i ích â ø ø â ãchung cuûa xa ho i . õ äR phuû nha n söï toàn taï i cuûa ñòa to tuye t ñoái, o ng cho raèng ñòa to tuye t ñoái ma u thua n ä â ä â â ä â ãvôùi giaù trò.R coi ñòa to la vónh vie n. â ø ãKeát lua n cuûa Ricardo veà pha n phoái thu nha p döôùi chuû nghóa tö baûn. ä â äTrong quaù trình tích luy tö baûn va söï phaùt trie n cuûa CNTB cu ng luùc tieàn löông co ng õ ø å ø ânha n va ñòa to cuûa ñòa chuû coù xu höôùng nga y ca ng taêng. Traùi laï i, lôï i nhua n cuûa tö baûn â ø â ø ø äcoù xu höôùng nga y ca ng giaûm. Do ñoù caán phaûi baûo ve lôï i nhua n cuûa tö baûn choáng laï i ø ø ä äye u saùch cuûa co ng nha n. Choáng laï i tham voï ng cuûa ñòa chuû. â â âNha n xeùt: äLyù thuyeát pha n phoái thu nha p Ricardo coù 2 haïn cheá sau: â äThe hie n tính giai caáp baûo ve cho lôïi ích cuûa giai caáp tö saûn. å ä äXuaát phaùt tö nhö ng yeáu toá töï nhie n ñe lyù giaûi veà vaán ñeà xa ho i. ø õ â å õ ä_ Lyù thuyeát veà lôï i theá so saùnh ( lyù thuyeát ma u dòch quoác teá ) äBaét nguoàn tö lôï i theá tuye t ñoái cuûa A.S ø äA.S khaúng ñònh taàm quan troï ng cuûa thöông maï i quoác teá trong vie c laø m gia u coù caû 2 ä øquoác gia. Tö ñoù bie n minh cho CN töï do kinh teá va söï ho a hôï p cuûa caùc da n to c trong ø ä ø ø â äquan he giao thöông quoác teá. äNo i dung: äA.S cho raèng do pha n co ng lao ño ng, coù the tieát kie m ñöôï c chi phí taï o ra löôï ng cuûa â â ä å äcaûi lôùn hôn söï pha n co ng lao ño ng. â â äA.S cho raèng söï chuye n mo n hoùa caù nha n coù the môû ro ng cho caùc da n to c tre n theá â â â å ä â ä âgiôùi.
 • A.S cho raèng hoa n caûnh töï nhie n luo n taï o khaû naêng cho söï chuye n mo n hoùa döï a tre n ø â â â â ânhö ng lôï i theá tuye t ñoái cuûa caùc da n to c. õ ä â äNeáu caùc quoác gia ñi va o chuye n mo n hoùa ma t ha ng na o ma mình coù lôï i theá tuye t ñoái. ø â â ë ø ø ø äTo ng löï c cuûa caûi tö ng quoác gia cu ng nhö cuûa caû theá giôùi cuûa caûi se taêng le n. Keát quaû ä ø õ õ âmöùc soáng taêng nhu caàu caùc quoác gia ñöôï c thoûa ma n toát hôn. õLôï i theá tuyeä t ñoái bie u hie n ôû naêng suaát cao hôn chi phí thaáp hôn å äKeát lua n: A.S cho raèng thöông maï i quoác teá la m cho theá giôùi söû duï ng caùc nguoàn löï c coù ä øhie u quaû hôn, caùc quoác gia thu ñöôï c lôï i ích nhieàu hôn. äDöï a va o cô cheá töï do ma u dòch mo i quoác gia se nha n bieát lôï i theá cuûa mình . Baát cöù 1 ø ä ã õ äsöï can thie p va o tieán trình töï nhie n cuûa do ng thöông maïi ñeàu se tö boû cô ho i nha n ä ø â ø õ ø ä âñöôï c nhö ng lôï i ích tieàm ta ng tö thöông maï i. õ ø øHaï n cheá: mo t quoác gia ma vie c saûn xuaát ch caàn hao phí mo t löôï ng lao ño ng va tö baûn ä ø ä æ ä ä øtöông ñoái ít hôn thì se kho ng caàn giao thöông vôùi nöôùc ngoa i. õ â ø* Thuyeát lôï i theá so saùnh/ thuyeát töông ñoái:R cho raèng thöông maï i quoác teá coù lôï i cho caû 2 quoác gia ngay caû trong tröô ng hôïp 1 øtrong 2 quoác gia coù hie u quaû saûn xuaát cao hôn trong taát caû caùc lónh vöï c. äNo i dung: R cho raèng trong he thoáng thöông maï i hoa n toa n töï do , do lôï i ích cuûa mình ä ä ø ømo i nöôùc se töï chuye n mo n hoùa va o lónh vöï c coù lôï i nhaát, baèng caùch töï chuye n mo n ã õ â â ø â âhoùa mo i nöôùc se phaùt huy ñöôï c lôï i theá cuûa mình ñaï t hie u quaû cao nhaát. ã õ äChuye n mon hoaù la giaûi phaùp logic khi caù nha n coù hie u quaû hôn trong vie c saûn xuaát â â ø â ä äsaûn pha m A va mo t caù nha n coù hie u quaû hôn trong vie c saûn xuaát saûn pha m B. Nhöng å ø ä â ä ä åphaûi la m theá na o khi 1 trong 2 ngöô i coù hie u quaû hôn trong caû 2 lónh vöï c. Trong ø ø ø ätröô ng hôï p na y, ngöô i gioûi nhaát se töï chuye n mo n hoùa va o lónh vöï c ma anh ta ñöôï c ø ø ø õ â â ø øña t va o mo t caùch töông ñoái toát nhaát. ë ø ä