LÊ TRÂN

413 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LÊ TRÂN

 1. 1. LEÄ TRAÂNHaén ngoài yeân treân moät chieác gheá döïa tröôùc baøn trang ñieåm traàntruoàng chôø ñôïi, maét daùn chaët vaøo caùnh cöûa phoøng taém xa xatröôùc maët mình. Tinh thaàn haén ñang khaån tröông toät ñoä. Haénnghe roõ töøng tieáng rì raøo nho nhoû töø cöûa phoøng taém naøng thoaùtra. Tuy ñaây laø moät buoàng nguõ nho nhoû nhöng vaãn coù buoàng taémrieâng vôùi ñaày ñuû tieän nghi nhö moät phoøng nguõ cuûa moät khaùchsaïn trung bình.....Vaø tieáng rì raøo cuûa voøi sen cuõng im baët. Moät phuùt sau coâ naøngtrong ñoù cuõng böôùc ra, treân mình traàn truoàng khoâng coù moätmaûnh vaûi. Boä ngöïc caêng troøn döôùi aùnh saùng röïc rôû cuûa caênPhoøng vaãn coøn lung linh aùnh nöôùc vì môùi taám xong. Maùi toùc xoõadaøi teân ñoâi vai ñaày ñaën, ñoâi goø vuù thanh tuù, thaân theå naøng maûnhmai ñaày ñaën vaø tuyeät mó nhö moät thieân thaàn. Phía döôùi laø moätcaëp chaân raát daøi, caëp chaân cuûa nhöõng hoa haäu, ngöôøi maãu, thonchaéc maäp maïp, trong treûo ñeán noåi haén coù theå nhìn thaáy ñöôïcnhöõng sôïi gaân xanh ôû hai ñuøi. Haén chöa bao giôø thaáy ñöôïc caëpchaân naøo traéng nhö vaäy, thon troøn nhö vaäy. Ngaøy thöôøng khoângbao giôø naøng maëc vaùy ngaén cho neân haén khoâng bieát caëp chaân rasao, nhöng baây giôø thì ñaõ thaáy. Noù ñeïp ngoaøi söùc töôûng töôïngcuûa haén. Luùc naøy caëp chaân ñang kheùp kín cheânh cheách nhöng ñuûñeå loä ra chuøm loâng maêng ñen thui nhoû xíu ôû ñaùy mình. chuømloâng nhìn xa vaãn coøn thaáy öôn öôùt, nhöõng coïng loâng non chóaxuoáng taïo thaønh hình tam giaùc caân baùm chaëc vaøo meùp döôùi mìnhnaøng. Thaân theå naøng loõa loà boùng löôõng. Nguyeân caû thaân hình ñoùhaèng ñeâm haén chæ mong nhìn ñöôïc trong giaác mô, giôø ñaây laïiñang hieän ra sôø sôø tröôùc maët haén neân khieán haén chæ bieát ngoài ñoùbaát ñoäng mieäng haù hoác, ñoâi maét môû to nhö traân troái khoâng daùmchôùp sôï boû qua 1 giaây thoâi quyù baùo ñeå ngaém nhìn. Baét gaëp aùnhmaét chaêm chuù cuûa gaõ ñaøn oâng trong phoøng nhö muoán aên töôi
 2. 2. nuoát soáng thaân theå mình naøng coù veõ e theïn nhöng sau ñoù cuõngnhoeûn mieäng cöôøi.Naøng caàm caùi khaên taém lau lau môù toùc vaãn con öôùc vöøa thaûnnhieân ñi laïi phía haén. Khi naøng ñi, caëp chaân mòn maøng chuyeånñoäng, ñoâi ñaàu goái uyeån chuyeån môùi ñeïp laøm sao. chuøm loângxinh töôi nhö moät con böôùm huyeàn ñen bay löôïn, phaáp phôùi theotöøng böôùc chaân cuûa naøng nhö khieâu khích khieán haén khoâng chòunoåi.... Ñoâi maét haén khoâng theå rôøi ñöôïc chuøm loâng.Chæ 5 böôùc chaân naøng ñaõ ñöùng tröôùc maët haén, ngöôøi naøng nhö coátình hay voâ yù öôûn ra phoâ baøy caùi buïng troøn dìn, boùng löôõng, caùimu öôn öôùt, ñen thuøi, nhoâ nhoâ....Trong luùc haén coøn trong côn say söa choaùng vaùng khoâng bieátphaûi laøm gì thì naøng móm cöôøi ñaët nheï moät baøn tay naøng leân moätbeân vai haén, baøn tay dòu daøng nhö baøn tay cuûa moät ngöôøi vôïñang saên soùc cho choàng. Nhöng haén ñaâu coù ñeå yù ñeán ñieàu ñoù vìñoâi maét haén luùc naøy ñang taäp trung say söa vaøo vuøng quyù cuûanaøng, luùc naøy noù ñaõ ôû raát gaàn roài, gaàn ñeán khoâng theå gaàn hônnöõa. Haén coù theå ngöõi ñöôïc muøi thôm ñaëc bieät tö ønôi ñoù. Noùichung toaøn thaân theå naøng luùc naøy toûa ra moät muøi thôm nganngaùt, nhöng ñaëc bieät nhaát vaãn laø muøi thôm ôû nôi ñoù, noù khoânglaãn ñöôïc muøi thôm ôû baát cöù nôi naøo khaùc treân thaân theå loõa loàcuûa naøng...Baát chôït ñoâi ñaàu goái mòn maøng cuûa naøng kheû chaïm nheï vaøo ñoâiñaàøu goái cuûa haén laøm haén giaät mình, run baén leân nhö vöøa tænhmoät côn meâ. Ngöôùc ñaàu leân, haén thaáy naøng phì cöôøi, ñoâi maétnheo nheo nhö gieãu côït. Tuy nhieân söï va chaïm ñoù cuõng ñuû laømtoaøn thaân haén noùng ran leân caêng thaúng, trí oùc nhö saép buøng noå,mieäng khaùt khoâ, Döông vaät phía döôùi khoâng bieát ñaõ töï ñoängcaêng cöùng töø luùc naøo, luùc naøy caøng nhö vöôn ra daøi hôn vaø chóaleân nhö moät khaåu phaùo ....
 3. 3. Naøng khoâng ñeå cho haén chôø laâu. Khi baøn tay kia ñaët noát leân phíavai coøn laïi, naøng töø töø daïng hai chaân ra, reâ vuøng quyù cuûa mình ñitreân caëp ñuøi ñen thui cuûa haén.... cho ñeán khi nhöõng sôïi loângmaêng chaïm nheï vaøo thaân theå haén, naøng môùi ngöøng laïi, boä ngöïcno troøn luùc naøy cuõng raát gaàn, hai goø boøng ñaûo cao cao ñang nhömuoán choïc vaøo mieäng, vaøo muõi haén, ñoùn nhaän töøng hôi theå phìphoø, hoån heån cuûa haén phaû vaøo truõng ngöïc.... Ñoâi chaân daøi traéngtöôi cuûa naøng luùc naøy ñaõ vaøo trong phaàn ñuøi ngaâm ñen cuûa haén,tuy nhieân naøng vaãn trong tö theá ñöùng choång khu chöù chöangoài.... cho ñeán khi naøng baét ñaàu daàn daàn haï thaáp cöûa mìnhxuoáng, thaáp xuoáng,... thaáp xuoáng,.... tí nöõa,.... tí nöõa,.... thaápxuoáng moät tí nöõa...., töø phía döôùi haén phaùt hieän ñaàu döông vaätcuûa mình nhö ñang coá ngoi leân,... ngoi leân,... Cho ñeán khi thaântheå naøng ñoät nhieân khöïng laïi. Haén phaùt hieän ñaàu döông vaät ñaõkheû chaïm nheï vaøo ñaùy mình naøng. Noù voäi veït chuøm rong reâuum tuøm ra hai beân ñeå tìm ra hai meùp cöûa mình meàm maïi maø khiluùc naøy trong tö theá daïng chaân ra chaéc chaén ñaõ hô hôû chöù khoângcoøn kheùp kín nhö luùc bình thöôøng nöõa. Chaúng khoù khaên gì ñeådöông vaät tìm ñuùng nôi ñoù, nhöng noù phaûi laøm thaät nhanh ñeå ñuùtcaùi ñaàu ban vaøo khe hô hôû ñoù tröôùc khi coâ gaùi ñaùp xuoáng baép veáhaén vì neáu khoâng döông vaät seõ bò beïp dí döôùi haùn coâ naøng thayvì ñöôïc naèm goïn trong vuøng ñaàm laày ñaày aám aùp.... Naøng töø töøngoài xuoáng vaø cuõng caûm nhaän ngay döông vaät cuõng vöøa xeõ nheïhai meùp mình vaø naèm goïn trong thaân theå ñaày ñaën maõnh mai cuûanaøng. Noù vaøo tôùi luùt caùn.... Hai tay ghì chaët hai baû vai haén naøngbaét ñaàu nhaác mình leân, haï ngöôøi xuoáng naéc, ñaàu naøng ngoaûnhqua moät beân ñeå maùy toùc suoâng daøi phuû kín moät baû vai coøn haénthì quaøng caû hai tay oâm laáy caëp moâng traéng loáp, troøn tròa cuûanaøng.
 4. 4. Naøng nhaác ngöôøi leân vaø haï ngöôøi xuoáng. Haén bieát cöû ñoäng ñoùnaøng ñaõ töøng laøm bieát bao laàn vôùi bieát bao gaõ ñaøn oâng roài. Haénkhoâng phaûi laø ngöôøi ñaàu tieân vaø coù leõ cuõng khoâng phaûi laø ngöôøicuoái cuøng naøng laøm ñieàu ñoù. Nhöng luùc naøy haén khoâng muoánsuy nghó gì nöõa. Haén ñaõ thaàm troäm yeâu naøng töø laâu laém roài vaønaøng ñaõ khoâng bieát hoaëc ñaõ giaû vôø khoâng bieát ñieàu ñoù vaø ñoù laønoåi ñau thaàm kín cuûa haén. Nhöng duø sao haén cuõng ñaõ ñöôïchöôûng thuï thaân theå naøng, ñuû laøm haén taïm thôøi vôi ñi noåi ñauthaàm kín.Naøng vaãn tieáp tuïc nhaác ngöôøi leân haï ngöôøi xuoáng moät caùch ñeàuñaën. Moãi laàn naøng nhaác ngöôøi leân ñeå loä moät phaàn döông vaät heùloä ra phía cöõa mình, nhöng khoâng bao giôø noù loït ra ngoaøi vìtröôùc khi noù töôûng chöøng nhö saép rôi ra ngoaøi cuûa mình thì naøngñaõ voäi vaøng haï ngöôøi xuoáng vaø cöõa mình laïi nuoát chöõng laáy noù.Ñieàu ñoù chöùng toû naøng ñaõ coù kinh nghieäm trong chuyeän naøy.Thoaït tieân naøng laøm thaät chaäm, nhöng sau ñoù moãi luùc moät nhanhhôn, ñoâi tay naøng caøng luùc caøng ghì chaëc hai baû vai haén hôn.Döông vaät phía döôùi luùc naøy ñaõ trôn luøi bôûi nöôùc khí nhôn nhôùttöø cöûa mình naøng tieát ra bao boïc toaøn thaân döông vaät khieán noùthuït ra thuït vaøo cöûa mình nhö deå daøng hôn, thoaûi maùi hôn laø luùcmôùi baét ñaàu. Naøng laøm moãi luùc caøng nhanh hôn khieán haén ñeâmeâ ñeán muï caû ngöôøi....Coù theå noùi naøng laø coâ gaùi ñaàu tieân haén ñöôïc giao hôïp trong ñôøi.Coâ gaùi ñaàu tieân laïi quaù thôm tho vaø xinh ñeïp ngoaøi trí töôûngtöôïng cuûa haén. Phaûi, caùch ñaây chæ vaøi ngaøy thoâi, haén coøn khoângdaùm mô öôùc, töôûng töôïng ra ñieàu naøy. Naøng cao sang, xinh ñeïpnhö moät baø hoaøng, laøm chuû moät quaù caø feâ nhoû neân bieát baonhieâu gaõ ñaøn oâng phong löu, giaøu coù gheù tôùi doøm ngoù. coøn haénchæ moät tay söûa xe gaén maùy queøn coù moät tieäm söûa xe nhoû ôû gaànñoù. Tuy baèng ngheà söûa xe gaén maùy luùc naøy ñang thònh haønh haén
 5. 5. cuõng kieám ra ñöôïc nhieàu tieàn ñaáy nhöng laøm sao so saùnh ñöôïcvôùi nhöõng gaõ con trai ngaøy ngaøy ñi xe spacy, dream ñeán quaùn caøfeâ cuûa naøng. Haén töï thaáy chöa xöùng ñaùng laøm keû xaùch deùp chonaøng thì noùi chi mô öôùc ñeán chuyeän ñuïn chaïm thaân theå naøng vaøvaán ñeà tình duïc. Taát caû nhöõng gì haén coù theå laøm laø haèng ñeâmsau giôø ñoùng cöûa tieäm söûa xe veà nhaø taém röõa, aên côm xong laøhaén tranh thuû phoùng xe tôùi quaùn caø feâ cuûa naøng, löïa moät choãngoài khuaát trong keït toái ñeå töø ñoù ngaém nhìn, mô öôùc ngöôøi ngoïc.Quaùn caø feâ ban ñeâm raát ñoâng khaùch, thænh thoaûng naøng cuõngtrao cho haén moät nuï cöôøi duyeân, nhöng chaéc laø ñeå caâu khaùchthoâi chöù naøng laøm gì ñeå yù ñeán haén, nhöng ñieàu ñoù cuõng ñuû laømcho haén ñeâm ñoù veàâ nhaø maõn nguyeän laém roài. Quaû thaät chæ moätthôøi gian haén cuõng phaùt hieän ra moäït ñieàu laø vôùi ai naøng cöõngñeàu ban phaùt nhöõng nuï cöôøi nhö vaäy caû. Naøng coù nuï cöôøi ñoantrang, nghieâm nghò nhöng ñeïp ñeán meâ hoàn cho neân quaùn caø feânaøng luùcCoù leõ moïi thöù seõ troâi qua eâm ñeàm nhö vaäy, cho ñeán moät ngaøyhaén gaëp laïi teân baïn cuû ngaøy xöa hoïc chung lôùp. Khi bieát raènghaén ñang töông tö coâ chuû quaùn treû xinh ñeïp Leä Traân ôû quaùn Caøfeâø cuøng teân treân ñöôøng naøy thì teân baïn haén phaù leân cöôøi xaèngxaëc. Sau ñoù teân baïn haén tieát loä cho haén bieát moät ñieàu maø haénkhoâng bao giôø coù theå ngôø noåi : laø naøng "coù tieáp khaùch", "Nhöngmaø chæ tieáp khaùch quen bieát vaø coù caûm tình thoâi nhe chöù khoângcoù tieáp böøa baõi. Giaù caû thì cuõng khoâng quaù ñaét neáu so saùnh vôùinhöõng em vuõ nöõ haïng sang chöa chaéc ñeïp hôn naøng vaø an toaønhôn naøng. Cöù 400.000 ñoàng moät laàn ñoái vôùi khaùch ñaõ quen vaø ñithöôøng xuyeân, neáu khaùch môùi ñi laàn ñaàu tieân thì giaù caû phaûi gaápñoâi, thöôøng phaûi 800.000 ñoàng. Neáu khaùch chöa thoûa maõn saumoät laàn laøm xong vaø muoán laøm theâm thì cöù moãi laàn tieáp theo laø200.000 ñoàng. Coøn neáu muoán bao troïn ñeâm thì giaù caû bao nhieâu
 6. 6. teân baïn haén khoâng bieát vaø khoâng bieát naøng coù tieáp khaùch banñeâm khoâng ?"Maøy saïo""Tao maø saïo haû? tao ñaõ ñi naøng maáy laàn roài, laàn naøo cuõng phaûitôùi caùi thöù hai môùi ñaõ" roài teân baïn haén noùi tieáp " Neáu maøykhoâng tin thì maøy haõy ñi uoáng caø feâ vôùi tao giaùc tröa ñi seõ bieát,con nhoû ñoù thöôøng tieáp khaùch vaøo giaùc tröa trong phoøng nguõ cuûacoâ naøng"Luùc naøy thì haén ñaõ hôi ngôø ngôï. Ñaõ coù ít laàn haén ñaõ tôùi quaùn Caøfeâ cuûa coâ naøng vaøo giaùc tröa, khi ñoù raát ít khaùch cho neân haénthaáy naøng thöôøng hay ngoài baøn troø chuyeän vôùi moät soá khaùchquen raát vui veû, nhöng chöa khi naøo naøng ngoài troø chuyeän vôùihaén. Sau ñoù naøng ñi vaøo nhaø trong, roài moät khoaûng thôøi gian sauhay coù moät vaøi oâng khaùch cuõng ñi vaøo trong thöôøng tôùi 10 - 15phuùt môùi trôû ra baøn. Nhöõng luùc ñoù haén töôûng raèng maáy vò khaùchkia ñi tieåu, nhö haén vaãn thuôøng ñi tieåu phía trong quaùn caø feâ cuûanaøng. Quaùn Caø feâ naøo cuõng coù nhöõng nhaø veä sinh beân trong chokhaùch ñi tieåu. Baây giôø haén môùi nhôù moãi laàn ñi tieåu ngang quadaõy haønh lang nhaø giöõa haén ñeå yù coù moät caên phoøng luùc naøo cuõngñoùng cöûa kín mít maø haén ñoaùn ra laø buoàng nguõ cuûa naøng vì theohaén bieát nhaø naøy laø nhaø naøng thueâ troïn goùi vöøa ñeå baùn caø feâ vöøañeå ôû, moät thaùng phaûi traû cho chuû nhaân cuûa noù tôùi 3 trieäu ñoàng,neáu baùn caø feâ thoâng thöôøng thoâi thì laøm sao traû noåi? Nhaát ñònhlaø phaûi coù gì ñoù? Nghó nhö theá laø haén ñaõ tin heát 90% nhöõng gìteân baïn haén noùi. Tuy nhieân haén cuõng heïn vôùi teân baïn haén vaøotröa mai seõ tôùi quaùn caø feâ cuûa naøng ñeå doø la, kieåm chöùng xemsao. Teân baïn haén thì baèng loøng ngay vaø ra chieàu khoaùi laém.Buoåi tröa hoâm sau ñuùng heïn haén ruû teân baïn ñeán ñoù. Luùc ñoù laø 1giôø tröa, cuõng nhö moïi laàn vaøo giaùc tröa quaùn Caø feâ raát vaéngkhaùch chæ laùc ñaùc vaøi ngöôøi ñaøn oâng ñi moät mình hoaëc hai ngöôøi.
 7. 7. coù leõ cuõng laø nhöõng keû aùi moä naøng nhö haén nhöng boïn hoï ñitoaøn laø Dream vôùi Spacy. Naøng ñoùn tieáp baïn haén raát hoà hôûichöùng toû hai ngöôøi ñaõ quen bieát nhau khieán haén caûm thaáy ghentò vôùi teân baïn cuûa mình. Tuy nhieân, theo thöôøng leä naøng cuõngtrao cho haén moät nuï cöôøi meâ hoàn nhöng laàn naøy caûm giaùc nhötrong nuï cöôøi naøng coù neùt gì ñoù nhö ngaïc nhieân pha chuùt ngöôïngnguøng, boái roái. Naøng böng Caø feâ xong roài móm cöôøi chaøo haingöôøi ruùt lui vaøo quaày beân trong. Moät laùt sau haén thaáy naøngböng nöôùc ra vaø ngoài baøn noùi chuyeän vôùi gaõ ñaøn oâng ñi chieácSpacy môùi caùu caïnh vöøa môùi böôùc vaøo. Gaõ khoâng coøn treû laémnhöng cuõng chöa quaù giaø, khoaûng traïc chöøng 35 - 40 tuoåi vôùihaøm ria con kieán, maø thoaït nhìn thoaùng qua cuõng bieát laø daân nhaøgiaøu bieát aên chôi, töøng traûi trong thaønh phoá. Nhìn naøng noùi noùi,ñuøa ñuøa, bôûn côït vôùi gaõ ñaøn oâng môùi vaøo maø ai naáy phaùt ghen,chöùng toû laø gaõ ñaõ ñeán ñaây nhieàu laàn roài. Tuy nhieân hoï trao ñoåivôùi nhau ñieàu gì thì haén vaø teân baïn haén duø ñaõ doõng tai heát söùcleân nghe cuõng khoâng nghe ñöôïc vì baøn gaõ ngoài khaù xa choå haingöôøi vaø tieáng nhaïc xaäp xình ñaõ laán aùp. Chæ thaáy moät laùt saunaøng ñöùng daäy ñi vaøo trong. Chieác ñaàm maøu vaøng nhaït daøi thöôùttha queùt ñaát oâm khích voøng eo thon thaû ñuùng chuaån. Böôùc ñinaøng uyeån chuyeån, toaùt leân veû nghieâm trang, sang troïng, caoquyù nhö moät nöõ hoaøng. Khi naøng böôùc ñi bieát bao con maét gaõñaøn oâng höôùng nhöõng con maét ngöôõng moä, theøm muoán töø phíasau löng naøng. Khi ñi ngang qua baøn haén naøng caém cuùi ñi thaúngnhö khoâng bieát haén ñang chaêm chuù nhìn naøng, traùi vôùi leä thöôøngkhi ñi ngang qua baøn haén ngoài naøng vaãn thöôøng neùm cho haénmoät nuï cöôøi baâng quô nhöng trìu meán.Hai phuùt sau gaõ ñaøn oâng coù haøm ria con kieán ñoù cuõng ñöùng ñaäyñi vaøo. Teân baïn haén luùc naøy lieàn haát haøm ra hieäu vôùi haén :
 8. 8. "Ñoù maøy thaáy khoâng ? baây giôø maøy giaû boä ñi tieåu, khi vaøo caàutieâu maøy maøy leo leân thaønh caàu choàm qua böùc vaùch ngaên phíatreân traàn giöõa caàu tieâu vôùi buoàng nguõ cuûa coâ naøng maøy seõ thaáy"roài nheo maét teân baïn haén noùi tieáp "Tao ñaõ nhìn troäm nhö vaäymaáy laàn roài, con ñaõ hôn laø xem film sex".Khoâng ñôïi cho teân baïn noùi heát caâu, haén göôïng cöôøi ñöùng daäy ñivaøo trong. Ngang qua phía quaày haén ra hieäu baèng tay vôùi coâ emhoï cuûa naøng luùc naøy ñang ñöùng trong quaày ñeå troâng quaùn thaycho coâ chò hoï raèng mình ñang ñi tieåu. Coâ beù lieân gaät ñaàu vaø mómcöôøi baâng quô vôùi haén nhö moïi laàn. Haén bieát con beù naøy thíchhaén, nhöng noù khoâng ñeïp laém vaø haén thì chæ thích coâ naøng LeäTraâm, chò hoï cuûa noù thoâi.Haén böôùc vaøo daõy haønh lang nhaø trong, khi ñi ngang qua caùibuoàng nguõ ñoù thì thaáy noù ñaõ ñoùng cöûa kín mít vaø döôøng nhö ñaõkhoùa traùi töø phía trong. Haén nhìn leân treân traàn nhaø vaø ñuùng nhölôøi teân baïn haén noùi phía treân böùc vaùch ngaên giöõa nhaø veä sinh vaøbuoàng nguõ coâ naøng laø moäït böùc töôøng nhöng xaây khoâng khuaáthaún tôùi traàn nhaø maø coøn chöa moät khoûang troáng khaù lôùn ôû phíatreân ñuû cho moät ngöôøi chui loït vaøo.Phaùt hieân ñieàu naøy haén nhanh nheïn böôùc vaøo nhaø veä sinh, khoùatraùi cöûa laïi roài nheï nhaøng treøo leân böùc töôøng ngaên caùch ñoù ñeångoù ñaàu vaøo trong buoàng. Choå naøy cuõng khaù cao cho neân chaécchaén nhöõng ngöôøi beân trong buoàng ít khi ñeå yù.Sau khi yeân vò xong xuoâi roài haén baét ñaàu quan saùt beân trong.Ñaäp vaøo maét haén ñaàu tieân laø moät chieác giöôøng nguõ phaúng phiuvôùi neäm dra traéng muoát, thôm phöùc. Chieác giöôøng ñoâi roâïngtheâng thang chieám heát nöõa caên phoøng ñuû cho caû 2 ngöôøi quañeâm moät caùch thoaûi maùi. Leä Traân ñang ngoài chaûy toùc tröôùc baøntrang ñieåm. Gaõ ñaøn oâng khi naûy ñang ñöùng sau löng, vuoát ve ñoâibôø vai ñaày ñaën cuûa naøng, mieäng cuùi xuoáng loã tai naøng thi thaàm
 9. 9. gì ñoù chæ thaáy naøng laéc ñaàu quaày quaäy khoâng öng. Baát chôït gaõcuùi xuoáng beá thoác naøng leân ra khoûi baøn trang ñieåm vaø ñaët xuoángneäm giuôøng. Naøng voäi vaøng choáng cöï nhö söï choáng cöï coù veû raátlaø ñaøn baø. Khi ñaõ ngoài yeân treân giöôøng neäm roài haén thaáy naøngxoøe tay ra nuõng nòu noùi vôùi gaõ ñaøn oâng coù haøm ria con kieán, cöûchæ xoøe tay nuõng nòu cuûa naøng cuøng gioïng noùi raát deå thuông laømsao :"Ñöa tieàn ñi ñaõ"Gaõ ñaøn oâng cöôøi heà heà, gioïng cöôøi daâm ñaûng, moùc boùp laáy ra tôø100 USD, moät tay gaõ ñöa cho naøng, moäït tay gaõ ñaåy nheï ngöôøinaøng xuoáng neäm muoát. Keá ñoù gaõ ñöa hai tay xoác luoân caëp chaânnaøng leân giöôøng roài xoay thaân hình naøng ngay ngaén treân goái.Naøng ngoan ngoaõn naèm yeân treân giöôøng neäm traéng tinh nhö moätcon meøo ngoan khi ñöôïc ngoaøi ta nöïng nòu, ve vuoát. tay caàm 100USD, haén thaáy naøng kín ñaùo boû vaøo hoäc tuû treân ñaàu giöôøng.Gaõ ñaøn oâng côûi phaêng chieác aùo sô mi quaêng ñaïi xuoáng thaønhgiöôøng roài côûi giaøy ra,vôù ra ñeå böôùc leân giöôøng neäm. Gaõ cöôøi heàheà, nuï cöôøi duïc voïng, ñoâi maét saùng leân ñoû ngaàu vì khaùt khaotheøm muoán. Gaõ ñöa tay xoa nheï leân moät beân vuù caêng troøn cuûanaøng luùc naøy ñang phaäp phoàng hoài hoäp döôùi laøn vaûi moûng. Keáñoù gaõ cuùi xuoáng, mieát chaët ñoâi moâi gaõ leân ñoâi moâi moïng ñoû cuûanaøng. Gaõ hoân nhö ngaáu nghieán, ñaàu löôõi gaõ thaû ra thuït vaøo treânmoâi, treân mieäng naøng, naøng quaøng tay oâm laáy taám löng traàn cuûagaõ vaø hoân ñaùp traû.... Ñoâi moâi khao khaùt ñöôïc moät thôøi gian baétñaàu rôøi mieäng naøng ra ñeå di chuyeån xuoáng vaønh tay naøng... roàixuoáng caùi coå traéng ngaàn. Ñoâi moâi khao khaùt ñoù laïi tieáp tuïc dichuyeån xuoáng bôø vai, Gaõ nheï nhaøng keùo 2 dôïi daây moûng dínhnhö 2 sôï chæ cuûa aùo ñaàm naøng tuoät xuoáng khoûi bôø vai. Naøng ñeåyeân cho gaõ laøm. chieác aùo ñaàm vaøng nhaït tuoät ñeán ñaâu ñoâi moâigaõ taán coâng xuoáng tôùi ñoù... Chaúng maáy choác ñoâi goø boàng ñaûo
 10. 10. cuõng daàn daàn hieän ra, chieác nòt vuù traéng tinh ñaõ söùt tung bôûi baøntay voø naén luùc ñaàu, ñaõ naèm leäch xuoáng phía döôùi buïng ñeå loä ra 2nuùm vuù maøu hoàng nhoû xíu. Gaõ laáy tay vöùt noù ra khoûi boä ngöïcnaøng. Ñoâi moâi gaõ töø phía treân baû vai baét ñaàu leo leân moät goøboàng ñaûo. Noù ñaäu laïi ôû ñònh ñoài nôi coù nuùm vuù hình nuùm cauhoàng hoàng nhoû xíu. Gaõ ngaäm laáu ñaàu vuù muùt laáy muùt ñeå nhöñuùa beù môùùi sinh vaøi thaùng ñang ñeo buù vuù meï vaäy. Toaøn nguyeânboä ngöïc cuûa naøng bò ñeø neùn, che phuû bôûi caùi ñaàu vaø baøn taytham lam cuûa gaõ. Theá coøn baøn tay kia ñaâu? Haén phaùt ieân ra baøntay kia noù ñang di chuyeån xuoáng sôø soaïn beân ngoøai lôùp vaûi khuvöïc beïn haùng. Gaõ muoán thoïc tay vaøo giöõa hai chaân naøng nhöngthoïc vaøo khoâng ñöôïc vì bò ngaên caûn bôûi lôùp vaûi vaùy. Tuy nhieânbaøn tay phía döôùi cuûa gaõ cuõng ñaõ laøm naøng kích thích döõ doäi.Ñoâi moâng naøng lieân tuïc eïo qua eïo laïi vuøng kín nhö ñeå traùnh neùsöï ve vuoát cuûa baøn tay. Khuoân ngöïc naøng cuõng vaäy, noù oaèn quaoaèn laïi tröôùc ñoâi moâi quaù söùc tham lam cuûa gaõ...Lieám muùt vuøng ngöïïc thoûa thueâ, ñoâi moâi gaõ baét ñaàu di chuyeånxuoáng phaàn döôùi thaân theå. cuõng nhö laàn tröôùc, baøn tay phía treâncuûa gaõ chieác vaùy daøi keùo xuoáng tôùi ñaâu ñoâi moâi gaõ lieàn laàn moøxuoáng tôùi ñoù. coù khi ñoâi moâi laàn moø nhanh quaù chieác vaùy keùoxuoáng khoâng kòp khieán gaõ ngoaïm luoân lôùp vaûi vaùy. Tuy nhieânluùc naøy ñoâi moâi ñaõ ñi treân vuøng buïng phaúng lì cuûa naøng. Noùdöøng laïi moät laùt giöõa buïng, gaõ laáy löôõi loaùy hoaùy caùi ruùn. Caùimieäng gaõ di chuyeån tôùi ñaâu, ñeå laïi nhuõng doøng nöôùc daõy treânnguôøi naøng tôùi ñoù....Döøng laïi moät chuùt nôi vuøng buïng gaõ baét ñaàu di chuyeån xuoángkhaùm phaù vuøng beân haùng, vuøng cuoái cuøng treân thaân theå naøngnhöng cuõng laø vuøng nguy hieåm vaø haáp daãn nhaát. Chieác vaùy ñöôïckeùo qua khoûi boïng ñaùy laøm loä chieác silip traéng moûng luùc naøy ñaõxoäc xeäch khoâng coøn ngay ngaén nhö luùc môùi maëc vaøo. Moät beân
 11. 11. daây ñaõ bò tuoät xuoáng döôùi ñuøi, nhöng moät beân daây vaãn coøn treoôû ngang hoâng cho neân vaãn coøn che ñaäy ñöôïc moät nöõa vuøng kín.Tình traïng hô hôû naøy laïi troâng raát haáp daãn vaø kích maét. Luùc naøybaøn tay gaõ vöøa keùo vaùy ñoàng thôøiø keùo luoân moät beân daây silipcoøn laïi xuoáng ñuøi. Chieác silip vöøa ñöôïc keùo ra thì kìa moät caùiaâm hoä hình tam giaùc vôùi nhöõng sôïi loâng quaên quaên oùng möôïthieän ra döôùi ñaùy mình naøng. Chöa kòp nhaän ra hình thuø noù ra saothì gaõ ñaøn oâng ñaõ ñaùp ngay caëp moâi xuoáng ñoù. Gaõ muùt raát maïnhnhö muoán chui caû caùi ñaàu gaõ vaøo trong phaàn ñaùy cuûa thaân theånaøng khieán naøng phaûi nhoåm moâng leân khoûi giöôøng neäm maáylaàn. Ñöùng treân naøy haén thaáy roõ ngöôøi naøng cong leân vì kíchthích, ñoâi maét naøng nhaém nghieàn, mieäng baét ñaàu reân khe kheû,hai tay ghì chaëc ñaàu gaõ, ñoâi chaân ngaø ngoïc cuûa naøng luùc naøy coleân keïp chaëc ñaàu gaõ trong ñaùy ngöôøi mình. Ñöôïc theå gaõ caøngtaùo tôïn, laáy hai tay banh veït caëp ñuøi thon chaéc naøng ra, duøng haingoùn tay banh banh loã aâm vaät ñeå keâ ñaàu löôõi quaùy aùc vaøo loã aâmlieám, muùt...... Ñöùng treân naøy, haén thaáy roõ Leâ Traân ñang oaèn oaïivì kích thích, naøng phaûi baät ngoài daäy, hai tay oâm ñaàu gaõ ñaønoâng. Chæ khi ñoù gaõ ñaøn oâng môùi ngöôùc ñaàu leân khoûi ñaùy mìnhnaøng, haøng ria meùp coøn dính ñaày chaát nöôùc nhôøn nhôït tieát ra töøkhe aâm vaät cuûa naøng. Gaõ ngoài daäy côûi phaêng chieác quaàn jeanscuøng quaàn loùt cuûa gaõ ra ngoaøi. Döông vaät gaõ vöøa thoaùt ra khoûiquaàn ñaõ baät caêng leân cöùng ngaét do naûy giôø ñaõ chòu ñöïng quaùsöùc. roài gaû loät phaêng luoâng chieác ñaàm daøi cuøng chieác quaàn silipnaûy giôø coøn vöông vöôùng ôû baép veá traéng muoát ra khoûi ñoâi chaânnaøng. Luùc naøy caû hai ngöôøi ñaõ hoaøn toaøn traàn truoàng khoâng coønmoät maûnh vaûi. Gaõ ñeø laïi thaân theå loõa loà cuûa naøng xuoáng neäm,baøn tay phía döôùi veït hai baép veá naøng ra ñeå ñöa phaàn döôùi loõa loàcuûa gaõ vaøo. Boä ngöïc to beø cuûa gaõ ñeø nghieán ñoâi baàu vuù naûy nôû,caêng troøn cuûa Leä Traân. Gaõ nhoûm ngöôøi leân laàn cuoái ñeå nhìn
 12. 12. xuoáng phía döôùi xem Döông vaät ñaõ keâ ñuùng loã aâm vaät cuûa naøngchöa, sau khi caûm nhaän ñaàu döông vaät ñaõ vaøo trong nguôøi naøngroài, gaõ haï toaøn thaân gaõ xuoáng thaân theå meàm maïi cuûa naøng, tröôønleân phía treân ngöôøi naøng naéc.Ñaàu tieân gaõ phaûi thuïc ngöôøi xuoáng roài ñaåy vuøng haï boä leân,döông vaät töø döôùi ñaâm ngöôïc leân loå aâm hoä. Nhöng chæ ñöôïc vaøicaùi naøng ñaõ töï ñoäng co quaép hai chaân traéng ngaø cuûa mình leânbaùm ngöôïc vaøo moâng gaõ laøm cho loå aâm hoä cheânh cheách leânkhieán gaõ khoâng phaûi thuït nguôøi xuoáng nöõa maø chæ vieäc nhaácmoâng leân cao nhaáp xuoáng. Döông vaät gaõ luùc naøy töø treân caothuùc xuoáng loã aâm vaät naøng theo moät goùc 60 ñoä so vôùi maëtgiöôøng. Trong tö theá naøy noù deå daøng vaø thoaûi maùi hôn tröôùc ñoù.Voøng tay raén chaéc cuûa gaõ oâm goïn thaân theå naøng sieát chaëc, moâigaõ mieát chaëc moâi naøng. Gaõ naéc caøng luùc caøng nhanh, ñeán luùc gaõkhoâng coøn naèm ñeø leân naøng nöõa maø nhoåm ngöôøi ngoài daäy naémlaáy hai beân hoâng cuûa naøng naéc. Döông vaät thuùc doàn daäp vaøo ñaùymình naøng, noù thuùc maïnh ñeán noåi moãi laàn thuùc laøm caëp vuù naøngnaûy leân nhö bò ñieän giöït vaäy. Mieäng naøng reân ræ moät thöù aâmthanh gì ñoù maø khoâng ai bieát....Nhöng roài cuoái cuøng cuõng xong. Khi maø gaõ ñaøn oâng khoâng coønsöùc ñeå naéc nöõa gaõ ruùt cuûa quyù cuûa gaõ ra roài thaùo bao cao su rakhoûi ñaàu cuûa quyù cho noù thoaûi maùi. Ñaàu döông vaät vöøa thoaùtkhoûi bao cao su laäp töùc phun ra moät thöù nöôùc ñuït ngaàu traêngtraéng baén tung toùe vaøo leân buïng, leân haùng cuûa naøng. Gaõ xoayngöôøi naèm xuoàng neäm giöôøng khuoân maët troâng cöïc kyø thoûamaõn.Trong khi ñoù Leä Traân cuõng naèm yeân daùng ñieäu loä veû hôi meätmoûi nhöng cuõng thoûa maõn, moät tay naøng rôø xuoáng vuøng beïnhaùng, ñuïn phaûi nhöõng gioït nöôùc nhôøn ñang ñoïng thaønh nhöõngvuõng nhoû treân thaân theå mình naøng duøng ñaàu ngoùn tay xoa nheø
 13. 13. nheï cho noù tan ñi nhö khoâng muoán löu veát tích gì laïi treân thaântheå mình. Naøng naèm ngöõa ngöôøi, tö theá thaät hôù heânh vì khoângbieát coù ai ñang nhìn leùn mình.Ngaém maõi caùi thaân theå ngoïc ngaø cuûa ngöôøi ngoïc vöøa môùi bòmua daâm xong maø chaúng laøm gì ñöôïc haén ñaønh nuoát nöôùcmieáng, leo xuoáng nhaø veä sinh vaø ñi trôû ra laïi baøn cuûa mình. Vuøathaáy haén ra, teân baïn haén ñaõ hoûi ngay :"Sao ? Thaáy gì khoâng maäy ? Sao laâu quaù vaäy ?"Khuoân maët haén vaãn coøn ñoû böøøng vì kích thích, nghe teân baïnhoûi,haén böïc doïc traû lôøi :"Laâu gì maø laâu, môùi coù 10 - 15 phuùt""Nhöng coù gì khoâng ?" Teân baïn soát saén hoûi”Thì ñuùng nhö maøy noùi""Theá baây giôø hoï ñang laøm gì ?" Teân baïn haén hoûi trong khi khuoânmaët loä veû khoaùi chí"Thì ñang naèm nghó chöù laøm gì" haén xaúng gioïng traû lôøi loøngkhoâng caûm thaáy vui.Teân baïn haén ra veû hieåu bieát noùi :"Thì cuõng gioáng nhö tao thoâi, laøm xong caùi ñaàu phaûi laáy söùc nghómoät chuùt chöù tröôùc khi laøm tieáp caùi thöù hai""Sao maøy bieát tieáp caùi thöù hai" haén hoûi vaën teân baïn haén."Thì coù thaèng naøo khi laøm tình vôùi coâ naøng moät laàn maø khoângmuoán laøm tieáp caùi thö hai"Ñieàu naøy thì haén phaûi coâng nhaän teân baïn haén noùi ñuùng. Thaântheå naøng thôm tho. tuyeät dieäu nhö vaäy, neáu laø haén thì haén laømtôùi caùi thöù 3, thöù 4 chöù ñöøng noùi chæ coù caùi thöù 2. Nghó nhö vaäy,nhöng haén im laëng khoâng noùi gì. Neáu trong buoàng ñoù laø nguôøicon gaùi khaùc thì coù leõ naûy giôø haén ñaõ huøa theo nhöng caâu ñuøacôït thieáu vaên hoùa vôùi baïn haén nhö nhöõng laàn khaùc, nhöng laànnaøy chính laø coâ gaùi maø haén ñang thaàm yeâu troäm nhôù suoát maáy
 14. 14. thaùng nay cho neân haén caûm thaáy loøng ñau nhoùi khi bieát ñöôïc söïthaät phuû phaøng.Hai ngöôøi ngoài uoáng caø feâ nghe nhaïc, khoaûng hôn 5 phuùt sau,teân baïn haén leân tieáng :"Baây giôø maøy ngoài ñaây nhe, ñeå tao ñi tieåu moät chuùt, tao ñoaùntheá naøo luùc naøy gaõ ñoù cuõng ñang baét ñaàu caùi thöù hai"Haén ñöa maét nhìn qua vaø chöa thaáy gaõ ñaøn oâng ñoù ra baøn ngoàineân tin raèng teân baïn haén noùi ñuùng.Teân baïn haén vaøo trong khoaûng 15 phuùt môùi trôû ra, khuoân maët ñoûböøng vì kích thích."Sao maäy, coù thaáy gì khoâng?" haén hoûi"Thaáy chöù sao khoâng thaáy. Maøy bieát luùc naøy naøng ñang laøm gìkhoâng?" Teân baïn haén laøm ra veû bí maät hoûi"Laøm gì?" haén hoûi laïi, duø sao cuõng khoâng neùn ñuôïc söï toø moø"Ñang muùt ñaàu döông vaät gaõ ñoù" roài teân baïn haén tieáp "Gaõ ñoùsöôùng thaät, gaõ naèm yeân chieåm cheä treân giöôøng, coøn ngöôøi ñeïpthì ñang choång khu buù ñaàu döông vaät gaõ. Chæ nhìn thaáy caûnh ñoùlaø tao ñaõ nöùng leân roài""Tao khoâng tin naøng laøm nhö theá" haén noùi duø trong thaâm taâmkhoâng tin töôûng laém caâu noùi cuûa mình."Gì maø khoâng tin, neáu maøy coù tieàn maøy cuõng seõ ñöôïc nhö theá"teân baïn haén phaûn baùc, roài khoâng ñeå cho haén ngaét lôøi, teân baïnhaén keå tieáp "Sau ñoù naøng böôùc leân ngoài treân ngöôøi gaõ naéc, coøngaõ thì ngoài ñaäy buù nuùt hai baàu vuù naøng. Hoï chôi ngoài nhö vaäymoät luùc roài gaõ....""Roài gaõ sao?" haén noùng ruoät gaét."Gaõ ñeø ngöõa con nguôøi ta xuoáng giöôøng chöù sau. Boä maøy ghenhaû?" roài teân baïn haén haøo höùng noùi tieáp "Thaèng naøy chôi nhötrong film sex vaäy maøy ôi, vaäy maø coâ naøng vaãn chòu chöùng toû noùlaø khaùch quen thöôøng xuyeân cuûa coâ naøng. Ñeå tao mieâu taû cho
 15. 15. maøy xem... Noù ñeå Leä Traân naèm ngöõa, ñoâi moâng keâ ngay meùpgiöôøng coøn noù böôùc xuoáng ñaát ñöùng ngay caïnh göôøng banh haichaân naøng ra quaát...."Tao khoâng tin, maøy bòa" Haén voäi ngaét lôøikhoâng muoán nghe baïn haén keå nöõa. "Khoâng tin thì thoâi... kìa kìanoù ra roài kìa."Haén quay ñaàu nhìn vaøo thì thaáy gaõ ñaøn oâng hoài naûy böôùc ra,quaàn aùo, giaøy vôù töôm taát nhö khi môùi vaøo. Gaõ ngoài vaøo baønmình moät chuùt, uoáng noát ly caø feâ roài keâu tính tieàn. Lieøn khi ñoùLeâ Traân cuõng vöøa töø nhaø trong böôùc ra, naøng vaãn baän chieác vaùyñaàm maøu vaøng nhaït khi naûy, mình maåy vaãn saïch seõ, thôm phöùc,khuoân maët naøng thaûn nhieân thaät hay nhö khoâng coù chuyeän gì.Tröôùc khi gaõ ñaøn oâng laáy chieác spacy ra veà naøng ra taän cöûa ñeåtieãn gaõ."Chuùc anh veà nhaø nguõ ngon, ngaøy mai ñeán quaùn em uoáng caø feânöõa nheù !""Taát nhieân laø anh phaûi ñeán nöõa roài. Moãi ngaøy anh moãi ñeán emchòu khoâng?" gaõ ñaøn oâng nheo maét traû lôøi. Khuoân maët Leä Traânchôït ñoû böøng vì theïn, naøng chæ cöôøi xoøa thoâi chöù khoâng traû lôøi.Gaõ ñaøn oâng móm cöôøi ñaéc yù tröôùc caâu noùi ñuøa cuûa mình, phoùngxe ñi. Naøng ñöùng nhìn theo moât chuùt roài böôùc vaøo. Khi ngangqua baøn hai nguôøi naøng neùm cho haén moät nuï cöôøi trìu meán vaøñeïp meâ hoàn khieán cho baát cöù gaõ ñaøn oâng naøo cuõng thaáy loøngmình xao xuyeán. Nhöng taâm tö haén thì luùc naøy ñaâu coøn loøng daïnaøo thöôûng thöùc nuï cöôøi ngaây thô ñoù. Trong ñaàu haén baét ñaàuhieän ra hoaëc töôûng töôïng ra nhöõng tö theá laøm tình daâm ñaûngnhaát maø naøng coù theå thöïc hieän vôùi baát cöù gaõ ñaøn oâng coù tieàn naøoñeán quaùn caø feâ naøng.... Maø bieát ñaâu taát caû nhöõng ngöôøi ñaøn oânghieän ñang ngoài trong quaùn caø feâ naøy ñeàu ñaõ quaát naøng heát roàichæ rieâng coù moät mình haén. Chæ caàn nghó ñeán ñieàu ñoù thoâi laø loønghaén quaën ñau moät noåi buoàn khoù taû....

×