Kham benh

467 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kham benh

  1. 1. Saùng nay Hoa quyeát ñònh ñi ñeán phoøng khaùm tö, naøng ñaõ goïi ñieän tröôùc ñeåheïn gaëp baùc só Minh. Ñuùng 8 giôø naøng rôøi nhaø ñeán phoøng khaùm. Hoa ngoàitrong phoøng ñôïi, naøng hoài hoäp caén moùng tay. Naøng vaãn khoâng daùm chaécraèng mình coù ñuû can ñaûm ñeå noùi vôùi baùc só Minh veà vaán ñeà cuûa naøng, maëcduø naøng ñaõ töøng khoâng theå hieåu noåi. Moät y taù xuaát hieän vaø noùi vôùi naøng:"Baùc só Huøng seõ gaëp chò baây giôø"; "Baùc só Huøng? Nhöng toâi ñaõ heïn gaëp baùcsó Minh kia maø" Hoa hoûi. " OÂ, theá coâ leã taân chöa noùi vôùi chò aø? Hoâm nay baùcsó Minh nghæ oám, nhöng baùc sóHuøng cuõng laø ngöôøi gioûi chuyeân moân vaø raát deã meán, chò ñöøng lo" coâ y taù traûlôøi. Hoa bieát raèng baùc só Huøng laø moät ngöôøi môùi taïi phoøng khaùm naøy, vöøamôùi toát nghieäp, khaù baûnh trai vaø gôïi tình. Naøng theo coâ y taù ñi doïc caàu thang,Baùc só Huøng ñoùn Hoa ôû cöûa vôùi moät nuï cöôøi thaân thieän vaø ngay laäp töùc Hoabò söùc haáp daãn cuûa baùc só Huøng ñaùnh quî. Khi naøng ngoài xuoáng gheá, naøngnhìn nhö thoâi mieân chaøng vôùi ñoâi maét long lanh vaø bôø vai rung rung..... "Toâicoù theå giuùp gì ñöôïc coâ?" Baùc só Huøng phaù vôõ söï mô maøng cuûa naøng. " ôø... ñoùlaø moät vaán ñeà rieâng tö" Hoa baét ñaàu. "Tieáp tuïc ñi naøo" Baùc só Huøng doã daønh."Toâi coù moät vaø vaán ñeà vôùi choàng, umm, döôøng nhö toâi khoâng bò kích thíchkhi chuùng toâi laøm tình" Hoa noùi vôùi moät thoaùng e theïn. "oà Hoa, coâ bieát ñaùycoù khaù nhieàu phuï nöõ gaëp phaûi vaán ñeà töông töï nhö coâ, ñoù chæ laø vaán ñeà taâmlyù, nhöng toâi coù theå kieåm tra xem coù phaûi laø vaán ñeà sinh lyù khoâng" yù nghóbaùc só Huøng seõ kieåm tra laøm Hoa thoaùng ruøng mình, theá nhöng khoâng coøncaùch naøo khaùc, naøng phaûi laøm theá ñeå giöõ choàng, anh aáy duø sao cuõng laø moätngöôøi choàng tuyeät vôøi. Naøng ñöùng daïy vaø ñi ra sauböùc reøm, hoâm nay naøng maëc moät chieác vaùy daøi neân naøng khoâng maáy khoùkhaên khi côûi quaàn aùo vaø coá gaéng laáy laïi bình tónh, tuy nhieân naøng raát ngaïcnhieân khi caûm thaáy uôn öôùt ôû ñaùy quaàn loùt khi naøng hình dung ra caûnh baùc sóHuøng chaïm vaøo laøn da naøng, Hoa khoâng theå tin ñöôïc ñieàu naøy bôûi naøng chöatöøng caûm thaáy nhö vaäy khi gaàn guõi choàng. Naøng böôùc ra khoûi böùc reøm vaønaèm xuoáng baøn kieåm tra.Baùc só Huøng ñöùng daïy vaø böôùc laïi phía naøng, baùc sónoùi: "Naøo baây giôø chò haõy thö giaõn , moïi vieäc seõ troâi qua nhanh thoâi maø, chòhaõy dang roäng hai chaân ra ñeå toâicoù theå côûi chieác quaàn loùt cuûa chò" Hoa deã daøng nhaän thaáy naøng ñaõ laøm chieácquaàn öôùt hôn luùc tröôùc maát roài. Ñoät nhieân Hoa caûm thaáy baùc só Huøng chaïm
  2. 2. nheï vaøo hai baép ñuøi naøng vaø naøng heát söùc ngaïc nhieân, naøng töï thaáy mình bòñoát chaùy bôûi söï ham muoán ñang daâng leân trong naøng. Vaø roài chaøng nheïnhaøng taùch ñoâi moâi cuûa Hoa ra baèng chính ñoâi moâi cuûa chaøng, Hoa thaáymình bò kích thích khuûng khieáp tuy nhieân naøng khoâng theå reân leân vì sungsöôùng. "Coâ coù theå dang hai hai chaân roäng ra theâm moät chuùt nöõa ñöôïckhoâng?"Ngay laäp töùc naøng dang roäng hai chaân vaø chaøng baét ñaàu môn trôùn xungquanh aâm hoä naøng baèng chieác löôõi noùng boûng cuûa chaøng, daàn daàn chaøng ñöalöôõi vaøo saâu hôn beân trong aâm hoä naøng, duøng noù lieám nheï hai beân thaønh aâmhoä naøng, luùc beân trong, luùc beân ngoaøi laøm cho nöôùc nhôøn töø aâm hoä naøng ræ raöôùt ñaãm hai beân meùp chaøng laãn boä loâng ñen nhaùnh ñaõ ñöôïc caét tæa goïn gaøngcuûa naøng. Hoa caûm thaáy toaøn thaân run raåy, sung söôùng moät caûm giaùc maø töøtröôùc ñeán baây giôø naøng chöa töøng coù, nhöng ñoät nhieân baùc só Huøng ruùt löôõi rakhoûi aâm hoä naøng laøm naøng thôû hoån heån. "Coâ oån chöù?" baùc só Huøng noùi "Coâcoù caûm thaáy ñau nôi aâm hoä khoâng?" Chaøng nhìn xuoáng phía döôùi aâm hoänaøng, roài töø töø ñöa hai ngoùn tay vaøo trong naøng vuoát ve aâm hoä naøng, luùc naøyaâm hoä naøng ñaõ raát nöùng vaø öôùt ñaãm dòch nhôøn. Hai baàu vuù naøng luùc naøycuõng cöông cöùng vaø raát theøm ñöôïc xoa naén, naøng chaéc raèng baùc só Huøng deãdaøng nhaän ra ñieàu ñoù khi chaøng nhìn vaøo caëp vuù ñang cöông leân sau laøn aùoloùt cuûa naøng. Naøng reân ræ: " Xin baùc só tieáp tuïc ñi". baùc só Huøng nhìn naøng,hai maét gaëp nhau aùnh maét caû hai ñeàu raát gôïi tình vì theá Hoa bieát raèng baùc sóHuøng ham muoán coâ cuõng nhö coâ ham muoán chaøng. Khoâng noùi moät lôøi, baùc sóHuøng luoàn tay ra sau löng naøng laàn côûi chieác cooùc-xeâ vaø quaúng noù xuoángñaát, ñeå loä ra ñoâi vuù ngoàn ngoän vôùi hai ñaàu vuù ñoå hoàng ñang cöông cöùng luùcnaøy Hoa hoaøn toaøn traàn truoàng treân chieác baøn. Baùc só Huøng vuoát ve ngöïc vaøbuïng naøng, chaøng duøng hai ngoùn tay maân meâ nuùm vuù laøm toaøn thaân Hoa runleân vì söôùng, roài chaøng cuùi xuoáng ñoâi moâi ñoû thaém ñaày kheâugôïi cuûa naøng chaøng luøa löôõi chaøng vaøo trong mieäng naøng moät caùch cöïc kyøñam meâ. Hoa muoán chaøng cöù ñeå nhö vaäy maõi. Nhöng ñoät nhieân mieäng chaøngrôøi khoûi mieäng naøng, löôùt nheï töø caèm xuoáng coå, leân tai naøng chaøng muùt nheïtai naøng, moät doøng ñieän chaïy doïc soáng löng Hoa, naøng reân leân khe kheõ ñaàyñam meâ. Roài mieäng chaøng tröôït xuoáng bôø vai naøng roài xuoáng ñeán ngöïcnaøng, ñoâi moâi chaøng ngaäm nheï vaøo ñaàu vuù beân traùi cuûa Hoa, chaøng muùt noùnheï nhaøng laøm Hoa töôûng nhö mình coù theå queân heát moïi thöù treân ñôøi. Naøngnaåy löng leân khi chaøng duøng taymôn trôùn ñaàu vuù beân kia trong khi ñaàu vuù beân naøy cuûa naøng vaãn naèm goïntrong caùi mieäng aám aùp vaø aåm öôùt cuûa chaøng. Luùc naøy Hoa baét ñaàu côûi töøng
  3. 3. chieác cuùc treân chieác aùo sô mi cuûa chaøng, naøng duøng ñoâi tay meàm maïi cuûamình xoa nheï leân boä ngöïc nôû nang cuûa chaøng, ñaàu tichaøng cuõng cöùng leân tröôùc kích thích cuûa naøng. Luùc naøy baùc só Huøng ñöùngthaúng daäy vaø Hoa giuùp chaøng côûi noát nhöõng maûnh vaûi cuoái cuøng treân ngöôøichaøng. Baùc só Huøng thaät söï ngaïc nhieân tröôùc keát quaû khoâng ngôø. Döông vaätchaøng cöùng ñô, to nhö khoâng theå to hôn ñöôïc nöõa gaân vaø caùc maïch maùu noåiroõ sau laøn da bao quanh döông vaät, Hoa nhìn döông vaät chaøng nhö bò huùthoàn, cuûa chaøng to vaø ñeïp hôn cuûa choàng naøng, hai hoøn bi döôøng nhö chaäpvaøo laøm moät taïo thaønh moät quaû boùng nhoû ôû phía goác döông vaät. Hoa keùo baùcsó Huøng laïi gaàn, chieác baøn maø Hoa naèm thaät laø vöøa vaën, naøng deã daøng caàmlaáy döông vaät chaøng vaø ñöa vaøo mieäng. Luùc ñaàu naøng duøng löôõi lieám nheïxung quanh ñaàu döông vaät trong khi tay naøng vuoát doïc döông vaät chaøng. Baâygiôø thì ñeán löôït baùc só Huøng reân leân vì söôùng khi naøng muùt vaø lieám döông vaätchaøng trong khi tay naøng maân meâ quaû boùng cuûa chaøng, chaøng caûm thaáydöông vaät mình naèm goïn trong mieän naøng, ñoâi moâi naøng bao boïc xung quanhgoác döông vaät coøn löôõi naøng thì lieám khaép xung quanh. Chaøng caûm thaáymình khoâng coøn kieàm cheá ñöôïc nöõa roài, khoâng muoán moïi vieäc keát thuùc sôùmchaøng nheï nhaøng ruùt döông vaät ra khoûi mieäng naøng, luùc naøy döông vaät chaøngboùng nhaãy, ñoû hoûn. Baùc só Huøng nheï nhaøng vuoát ve töø ngöïc xuoáng buïngHoa, chaøng cuùi xuoáng hoân leân roán naøng, roài töø töø chaøng duøng hai tay dangroäng hai chaân naøng ra chaøng cuùi xuoáng giöõa hai chaân naøng duøng löôõi lieámhaït nhoû trong aâm hoä naøng. Hoa nhoåm moâng leân laøm cho caû vuøng aâm hoä naøngeùp saùt vaøo maët Baùc só Huøng luùc naøy naøng raát muoán chaøng ñuùt ngoùn tay vaøoaâm hoä mình, nhö thaáu hieåu yù nghó Hoa, chaøng laäp töùc duøng hai ngoùn tay thoïcsaâu vaøo trong aâm hoä naøng, maïnh meõ chaøng thoïc vaø thoïc, ngaøy caøng saâu vaøotaän cuøng aâm hoä öôùt nheøm cuûa Hoa cho ñeán khi naøng thaät söï khoâng coøn chòuñöïng theâm moät giaây phuùt naøo nöõa. Naøng toùm chaët laáy döông vaät cuûa chaøngvuoát maïnh töø treân xuoáng roài laïi töø döôùi leân trong khi chaøng tieáp tuïc thoïc haingoùn tay ra vaøo aâm hoä naøng.Cuoái cuøng caû hai khoâng theå naøo chòu noåi nöõa, baùc só Huøng ñöùng thaúng daäy vaøkeùo Hoa veà goùc baøn, chaøng naâng moâng Hoa leân ñeå aâm hoä naøng höôùng thaúngveà phía döông vaät ñoû hoûn cuûa chaøng, roài chaøng töø töø ñeå döông vaät tieán laïigaàn aâm hoä naøng, baèng moät ñoäng taùc nhanh vaø chính xaùc ñeán töøng milimet,döông vaät chaøng chaïy thaúng vaøo trong aâm hoä naøng, giaây phuùt ñoù caû hai cuøngkeâu leân moät tieáng. Döông vaät chaøng vöøa khít trong aâm hoä Hoa vaø noù naèmthaät saâu trong ñoù, roài chaøng baét ñaàu thoïc ra thoïc vaøo vôùi nhòp ñieäu ngaøy caøngnhanh, luùc naøy dòch nhôøn trong aâm hoä Hoa tuoân ra öôùt ñaãm noù laøm cho moãilaàn baùc só Huøng thoïc ra thoïc vaøo laïi taïo thaønh tieáng keâu "oùt eùt". Hoa naâng
  4. 4. moâng leân vaø voøng chaân quanh löng chaøng ghì chaøng thaät chaët ñeå döông vaätchaøng ñi thaät saâu vaøo trong naøng, naøng caûm thaáy moät laøn soùng cöïc khoaùichaïy suoát cô theå. Ñoät nhieân baùc só Huøng ruùt döông vaät ra khoûi aâm hoä noùnghoåi cuûa Hoa, chaøng xoay ngöôïc Hoa laïi khieán Hoa nhö ñang boø treân baøn roàichaøng dang roäng hai chaân Hoa ra laøm cho aâm hoä naøng loä haún ra phía sau vaøroài chaøng ñuùt döông vaät chaøng vaøo töø phía sau naøng, trong tö theá naøy naøngcoù caûm giaùc nhö döông vaät chaøng ñi ñöôïc saâu hôn vaøo trong naøng. Baùc sóHuøng duøng hai tay oâm ngang hoâng naøng keùo thaät maïnh veà phí naøng laøm chomoãi laàn chaøng keùo moâng naøng laïi laïi ñaäp vaøo buïng chaøng phaùt ra tieáng keâukhaù to. Roài Hoa thaáy tay chaøng vöôn veà phía vuù naøng, boùp vuù naøng vaø maânmeâ ñaàu ti naøng trong khi chaøng vaãn tieáp tuïc thoïc ra thoïc vaøo laøm cho Hoasöôùng khoâng theå chòu noåi naøng heùt leân ngaây ngaát "maïnh, maïnh nöõa, söôùngquaù", Hoa nhaän thaáy mình khoâng coøn chòu ñöôïc nöõa roài, naøng vöôn tay ra sauvuoát haitinh hoaøn baùc só Huøng, vaø giuùp chaøng aán döông vaät vaøo saâu hôn nöõa, caùc thôùthòt nôi aâm hoä naøng co boùp döõ doäi, nöôùc nhôøn traøo ra leânh laùng treân maët baøn.Baùc só Huøng cuõng ñaõ nhaän thaáy caùc thôù thòt nôi aâm hoä naøng co boùp maïnh nhömuoán nghieàn naùt döông vaät chaøng, chaønghieåu raèng naøng saép ñaït ñeán ñieåm cöïc khoaùi. Baùc só Huøng coá gaéng giöõ ñeåchöa ra nhöng söï maïnh meõ cuûa Hoa vaø caùi caùch maø naøng xoa boùp tinh hoaønchaøng laøm cho döông vaät chaøng co giaät maõnh lieät, doøng tinh dòch traøo leânkhoâng theå ngaên ñöôïc, khoâng muoán Hoa mang thai chaøng ruùt nhanh döông vaätra khoûi aâm hoä Hoa cuøng luùc Hoa xoay ngöôøi laïi ñeå chuaån bò ñoùn nhaän doøngtinh aám aùp saép söûa phun ra, baùc só Huøng chôït ruøng mình heùt leân moät tieáng, töøcaùi raõnh nhoû ôû ñaàu döông vaät chaøng moät doøng tinh traéng ñuïc, ñaëc quaùnh baénvoït ra vôùi toác ñoä khuûng khieáp thaúng vaøo baàu vuù Hoa, doøng tinh thöù hai baénra tieáp ngay sau ñoù phuû ñaày buïng Hoa, roài doøng thöù ba vaø nhöõng doøng tinhtieáp theo baén leân khaép ngöôøi naøng, gioït tinh cuoái cuøng rôùt ñuùng vaøo aâm hoänaøng nhö moät vieân ngoïc giöõa tuùm loâng ñen nhaùnh. Caû ngöôøi Hoa ñöôïc phuûbôûi tinh truøng cuûa baùc só Huøng, ôû choá khe giöõa hai baàu vuù naøng laø moät doøngtinh chaåy xuoâi xuoáng döôõi buïng troâng gioáng nhö moät doøng xuoái. Hoa naèmlim dim taän höôûng caûm giaùc khoaùi laïc maø mình chöa töøng taän höôûng, taänhöôûng caûm giaùc aám aùp cuûa nhöõng doøng tinh ñang laên treân cô theå naøng, thaätkyø dieäu! Naøng cöù naèm nhö vaäy cho ñeán khi baùc só Huøng hoân leân moâi naøngkhieán naøng môû maét. Baùc só noùi vôùi naøng "Cuoäc kieåm tra ñaõ keát thuùc toát ñeïp,toillet ôû ñaèng kia em haõy vaøo lau ngöôøi vaø maëc quaàn aùo" Moät laùt sau naøngquay ra goïn gaøng vaø lòch söï. Baùc só Huøng tieãn naøng ra cöûa " Em seõ quay laïiñaây ñeå kieåm tra laïi vaøo tuaàn tôùi chöù Hoa?" Naøng mæm cöôøi kheõ gaät ñaàu.
  5. 5. HeátVietnamese Stories

×