Di sue

701 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Di sue

 1. 1. TAÉM TRUOÀNG VÔÙI DÌ TOÂISau khi cha coâ toâi li dò, toâi ôû vôí coâ toâi. Baû coù moät vieäc laøm kha ù vaø roõ raønglaø laõnh löông raát toát vì chuùng toâi gaàn nhö chaúng caûm thaáy thieáu thoán gì heát.Luùc naøy coâ toâi phaûi ñi coâng taùc hôi nhieàu vì baû khaù thaêng tieá trong coângvieäc. Duø raèng coâ toâi raát yeâu coâng vieäc nhöng ñeå toâi ôû nhaø moät mình baû coùveû khoâng yeân taâm laém. Coâ toâi raát chu ñaùo vaø luoân muoán laøm troøn vai troø laøñaáng sinh thaønh maãu möïc ñoái vôùi toâi. Hôn nöõa, baû lo raèng toâi khoâng ñöôïcchaêm soùc chu ñaùo khi baû vaéng nhaø. Luùc ñoù toâi ñaõ möôøi laêm nhöng baû vaãnkhoâng tin raèng toâi coù theå töï lo cho mình. Qua nhieàu laàn caûi vaõ veà chuyeänñoù, nhöng baû vaã khoâng ñoøng yù cho toâi nguû ñeâm ôû nhaø moät mình. Laàn ñoù,khi phaûi ñi xa coâ toâi saép xeáp cho toâi ñöôïc ôû nhaø cuaû oâng ngoaïi vaø dì Sue.Toâi ñaõ nguû ôû ñoù vaøi laàn nhöng baây giôø ñang laø muøa nghæ heø, neân toâi ôû luoântaïi ñoù. Toâi ñaõ ôû vaøi ngaøy roâi, vaø coøn theâm vaøi ngaøy nöõa cho ñeán khi coâ toâiveà.Dì Sue laø em cuûa me. Dì treû hôn coâ vaøi tuoåi thaønh thöû chöa giaø tí naøo. Coùlaàn coâ noùi dì laø gaùi tô. Khi toâi hoûi noù coù nghóa laø gì thì coâ noùi noù coù nghóa laøchöa choàng, vì dì keït phaûi ôû taïi trang traïi ñeå chaêm soùc oâng ngoaïi, vaø coù leõdì seõ khoâng bao giôø laáy choàng. Luùc toâi noùi toâi nghó raèng “gaùi tô” coù nghóalaø “coøn zin” thì coâ tuûm tæm cöôøi vaø noùi ñoái vôùi dì Sue thì coù leõ ñuùng vì dìgaàn nhö khoâng coù cô hoâi ñeå maát “zin”. Ñieàu ñoù thöïc laø khoù hieåu vôùi toâi vìchuyeän laáy choàng vaø chuyeän coøn zin chaúng coù aên nhaäp gì ñeán nhau. Toâichaúng bao giôø nghó ñeán chuyeän laáy vôï, nhöng chaéc chaén raèng toâi ñeáchtheøm giöõ trinh tieát cuaû mình laøm gì. Toâi vaãn chöa coù cô hoâi ñeå phaù trinh vìthuù thieät raèng toâi chöa coù dòp naøo ñeå xôi caùc em gaùi caû. Trinh tieát laø caùi thöùñaàu tieân toâi muoán vöùt coâ noù ñi neáu maø toâi coù cô hoäi ñeå laøm chuyeän ñoù. Khinaøo thì toâi coù cô hoäi ñoù, noùi thieät raèng toâi cuõng chaúng bieát vì cho ñeán naytoâi chaúng bieát caùi coâ gì veà ñaøn baø caû, caùi loã cuaû ñaøn baø maø toâi ñöôïc thaáychæ laø maáy caùi hình treân Playboy.Dì Sue vaø oâng ngoaïi ñang soáng ôû trang traïi ngay ngoaïi thaønh. Ñi tôùi ñoù toánchöøng möôøi laêm phuùt thoâi, thaønh thöû soáng ôû ñoù cuõng chaúng phieàn phöùc gìlaém. Ngaët moät ñieàu laø nhaø oâng ngoaïi chæ coù hai phoøng nguû, thaønh ra toáiñeán toâi phaûi nguû chung vôùi dì Sue treân caùi giöôøng ñoâi trong phoøng dì. ÔÛnhaø toâi coù phoøng rieâng neân phaûi nguû chung vôùi ngöôøi khaùc, ñaëc bieât laø vôùimoät “em” xinh ñeïp nhö dì Sue thì thieät söï laø khoù chòu.Maëc duø toâi than phieàn veà chuyeä phaûi nguû vôi dì Sue nhöng thöïc söï thìchuyeän ñoù cuõng chaúng ñeán noãi naøo. Oâng ngoaïi toâi ñeå saün bia trong tuû laïnh
 2. 2. vaø ñoâi khi toâi cuõng cuïng ly vôùi oâng. Dì Sue coù noùi gì thì noùi, oâng ngoaïi baûoñoù laø chuyeän ñaøn oâng, ñaøn baø cöù traùnh ra choã khaùc chôi. Thöïc ra thì dì cuõngchaúng ñeå taâm gì ñeá chuyeän ñoù, vaø chaéc chaúng bao giôø meùc laïi vôùi coâ toâi.Boû qua caùi chuyeän dì dieãu côït veà chuyeän nhaäu nheït, dì vaø toâi trôû thaønh baïntoát cuaû nhau. Dì cöù baét toâi phaûi ñôn giaûn goïi dì baèng “Sue” chöù “Dì Sue”thì nghe coù veû nghieâm troïng quaù. Dì cöôøi, roài hôi ñoû maët leân dì noùi ñeå nguûchung moät giöôøng vôùi nhau thì tröôùc heát phaûi laø baïn ruoät cuaû nhau ñaõ.Ñeå yù tôùi caùi chuyeän nguû chung giöôøng thì toâi phaûi thuù nhaân raèng luùc ñaàu söïsaép xeáp ñoù laøm toâi hôi keït. Caùi keït ñoù ôû choã laø nguû chung giöôøng vôùi Suelaøm cho toâi bò chaøo côø lieân tuïc (Thöïc ra thì caùi cuûa toâi gaàn nhö luùc naøocuõng trong traïng thaùi giöông cao noøng suùng heát) Toâi caûm nhaän raát roõ raèngngay beân caïnh toâi laø moät cô theå cuûa gioáng caùi, moät thieáu nöõ coù caëp vuù caêngphoàng vaø moät caùi “L.” . Thöôøng thì Sue toaøn maëc quaàn aùo roäng, ngay caû ñoànguû cuõng toaøn laø vaûi daày thaønh thöû toâi chæ toaøn laø ñoaùn xem maáy caùi boäphaän treân ngöôøi dì noù ra laøm sao thoâi. Duø vaäy, cöù bieát raèng con chim coøntrinh cuaû dì chæ caùch con cu cuõng coøn trinh cuaû toâi coù vaøi centimet treângiöôøng cuõng ñuõ laøm toâi xoán xang heát caû ngöôøi. Nhieàu ñeâm toâi nguû caùi cuaûquùi noù cöù cöùng ngaét vaø naèm mô thaáy toaøn laø chuyeän laên loän vôùi con gaùi ôûtreân giöôøng. Coøn teä hôn nöõa laø ñöùa con gaùi trong giaác mô cuaû toâi giaáng ychang dì Sue.ÔÛ choã dì Sue coù caùi hôi baát tieän laø ñi hoïc xa hôn vaø dì phaûi ñöa ñoùn toâi moãingaøy, nhöng tôùi thôøi gian heø thì thieät söï laø ñaõ. Noùi caùi choã toâi ôû laø trang traïithöïc ra thì noù cuõng chaüng ñuùng nghiaõ trang traïi ñaâu. Oâng toâi ñaõ boû chuyeäntroàng troït laâu roài, hieân giôø noù chæ laø moät caùi ñoàng coû vaø oâng toâi cho ngöôø tathueâ ñeå thaû boø thoâi. Sue coù troàng moät ít rau, nhöng phaàn lôùn noù chæ laøkhoaûng ñoàng troáng thoâi. Ñoái vôùi moät ñöùa möôùi laêm tuoå nhö toâithì ñuùng laø thieân ñaøng duø raèng toâi cuõng chöa khaùm phaù heát toaøn boä trangtraïi, ôû doù vaøo muøa heø, naèm döôùi boùng maùt, ñivoøng voøng thieät laø thuù.Sue raát yeâu khung caûnh töï nhieân. Ñoâi khi, luùc thôøi tieát toát dì mang caû ñoángthöùc aên toå chöùc picnic ôû döôùi boùng caây soài thaønh ra chuùng toâi coù theå aênngoaøi trôøi nhö theá. Moãi laàn nhö theá cöïc kyø thuù vò, vaø ba chuùng toâi cöôøi giôõnvaø laøm ñuû troø thuù vò. Cho tôùi khi oâng ngoaïi toâi buoàn nguû, oång ñaùnh thaúngmoät giaác sau giôø aên tröa, luùc oång nguû thì duø caây ñoå, saám chôùp hay thaäm chíñoäng ñaát cuõng ñöøng coù hoøng maø ñaùnh thöùc oång daäy. Ban ñeâm luùc nguû oângngaùy aàm aàm, Sue noùi ñaõ vaøi laàn thöû ñaùnh thöùc oâng daäy luùc ñang nguû,nhöng chöa coù laàn naøo laøm döôïc. 2
 3. 3. Moät buoåi saùng ñoù khi toâi ñang ôû trong beáp vôi Sue, dì hoûi toâi ñaõ töøng ñi ñeánchoã caùi laïch ôû cuoái trang traïi chöa. Toâi chöa bao giôø thaùm hieåm ñeán khuvöïc ñoù vaø chaúng bao giôø bieát raèng ôû khu vöc ñoù coù moät caùi laïch nöôùc. Toâinoùi chöa nhöng baây giôø toâi bieát ôû ñoù coù caùi laïch thì nhaát ñònh toâi seõ moø tôùiñoù cho baèng döôïc. Dì noùi dì coøn moät yù hay hôn laø caû hai cuøng mang ñoà aênvaø toå chöùc moät buoåi picnic ôû ñoù. Sue noùi oâng ngoaïi chaúng bao giôø ñaët chaânñeán ñoù, nhöng phaûi lo cho oâng aên xong ñaõ khi oång ñaùnh giaác nguû tröa thìmình seõ ñi ñeán ño. Nghe ñieàu ñoù thieät laø ñaõ. Vöøa thaùm hieåm vöøa aên ñuùnghai thöù maø toâi thích.Toâi kieân nhaãn chôø cho qua giôø aên tröa, vaø cuoái cuøng seõñöôïc ñi ñeán ñoù.Ngay tröôùc buoåi tröa, Sue goïi toâi vaø noùi dì ñaõ saün saøng. Toâi vaøo beáp vaøthaáy oâng cuøng dì ñang ôû ñoù. Toâi quaù ngaïc nhieân khi thaáy Sue ñang maëc aùopull vaø quaàn short Nhìn dì maëc nhö theá toâi thaéc maéc taïi sao tröôùc ñaây dì cöùche ñaäy cô theå mình baèng nhöõng thöù quaàn aùo maø gioáng nhö la maáy caùi baoboá nhö vaäy. Dì coù moät caùi phooïc tuyeät vôøi caúng daøi, eo thon, vuù böï. Maéttoâi cöù daùn dí vaøo ngöôøi dì, vaø caùi cuû cuûa toâi cöù höøng höïc nhaáp nhoûm lieântuïc trong quaàn.Sue doïn ñoà aên tröa cho oâng vaø nhaéc oâng nhôù ñi nguû luùc aên xong vì dì seõ ñipicnic vôùi toâi ôû choã caùi laïch nöôùc. Oâng coù veû chaúng löu yù gì ñeán chuyeän ñoù,chæ noùi ‘ maáy nhoùc” ñi chôi vui veû. Sue chæ caùi gioû picnic böï vaø noùi moâtthaèng ñaøn oâng maïnh meû nhö toâi phaûi laø ngöôøi phaûi mang noù. Sue bieátñöôøng neân dì ñi tröôùc vaø toâi theo sau. Ñi saùt phía sau dì, toâi nghía caùi hoângeïo tôùi eïo lui vaø hai caùi moâng saøng qua saøng laïi. Caùi quaàn short cuaû dì thìthieät laø ngaén neân ñi moät hoài thì caùi quaàn cöù bò co leân loøi caû hai caùi moângtroøn trónh ra ngoaøi. Toâi coøn doøm thaáy caû caùi vieàn cuûa caùi xì lip loøi ra khoûicaùi quaàn short. Vaø caùi hình aûnh ñoù cöù khieâu khích toâi nhö laø vaãy taám vaûi ñoûtröôùc maët con boø moäng. Tröôùc ñaây toâi ñaõ bò kích thích khi thaáy moät vaøi choãkín cuûa dì, nhöng nhìn thaáy caùi maûnh xi lip loøi ra nhö theá khieán caây suùngcuaû cöông leân cöùng nhö ñaù vaø loài ra ngay ñaøng tröôùc caùi quaàn. Cuõng ñôõ laøtoâi ñi ñaèng sau neân dì chaúng thaáy ñöôïc laø dì ñaõ laøm toâi leân côn nhö theá naøo.Cuoái cuøng thì chuùng toâi cuõng ñeán nôi, luùc ñoù phaûi noùi laø toâi quaù xao xuyeán.Ñaàu tieân, treân ñôøi toâi chöa töøng bao giôø bò kích thích ñeán möùc naøy. Nhìncaëp moâng cuûa Sue ñöa ñaåy vaø laéc tôùi laéc lui hai möôi phuùt vöøa roài caùi söøngcuûa toâi caêng phoàng vaø co boùp. Thöù ñeán caùi kích thích ñoù laøm toâi bò huïthaãng. Trong thöïc teá, caùi moâng maø toâi daùn maét vaøo, ñuùng ra laø caû cô theå boáclöûa cuûa Sue naèm ngay beân caïnh toâi haèng ñeâm noù raát gaàn nhöng cuõng raïi raát 3
 4. 4. xa vì noù thuoäc loaïi caám sôø moù, ñieàu ñoù laøm toâi caûm thaáy ñieân tieát leân. Toâi khoâng theå laøm gì ngoaøi vieäc reân ræ vaø neùn tieáng thôû daøi cuaû söï doàn neùn. Caùi nôi maø Sue ñöa chuùng toâi tôùi phaûi noùi laø tuyeät ñeïp. Caùi laïch nöôùc coù moät maûng ñaù lôùn chung quanh coù coû vaø gioáng nhö moät caùi baõi roâng. Nhieàu caây soài ñoå boùng maùt xuoáng chung quanh, taïo thaønh moät khung caûnh thaät eâm aû cho thaáy taïi sao Sue coi nhö ñaây laø choã thaät toát cho vieäc picnic. Tröôùc ñaây coù ai ñoù ñaõ ngaên caùi laïch laïi taïo thaønh moät caùi ao nhoû, maëc duø caùi ñaäp ngaên ñoù phaàn naøo ñaõ bò lôû nhöng maø noù vaãn coøn laø moät caùi choã ñeå bôi tuyeät ñeïp. Nöôùc coù veû laïnh vaø trong vaét, nhìn laø muoán bôi. Sue traûi taám baït vaø baøy ñoà aên trong gioû ra. Nhìn vaø ngöûi maáy ñoà aên ñoù laøm buïng toâi ñoùi coàn caøo, toâi nhaøo vaøo vaø aên ngaáu nghieán. Sue döôøng nhö cuõng aên raát ngon mieäng vaø hai chuùng toâi nhanh choùng keát thuùc böõa aên. Vôùi caûm giaùc thoaûi maùi vaø no neâ toâi naèm daøi ra treân coû vaø ngöôùc nhìn leân trôøi. Sue naèm ngay caïnh toâi vaø chuùng toâi cuøng naèm ñoù taän höôûng caùi eâm aû cuûa buoåi tröa aám aùp. Toâi hôi xoay ngöôøi vaø luùc ñoù tay toâi chaïm vaøo tay Sue. Sue chaúng ñoâng ñaäy neân toâi ñeå yeân tay toâi ôû ñoù. Coù theå noù chæ laø caùi va chaïm tình côø nhöng toâi vaãn caûm thaáy teâ nhö ñieä giaät. Nhìn Sue aên maêc quaàn aùo hôû hang nhö theá naøy laøm cho toâi caûm thaáy raïo röïc vì cô theå phuï nöõ haáp daãn cuûa dì, vaø caûm thaáy theøm muaán döôïc chaïm vaøo ngöôøi dì, duø raèng chæ laø caùi chaïm phôùt qua cuûa caùc ngoùn tay, cuõng ñuû laøm toâi xao xuyeán. Moät luùc sau toâi ngoài daäy nhìn nöôùc trong hoà toâi noùi “ Thöïc laø choå ñeå bôi tuyeät vôøi” Sue noùi “Ñuùng vaäy, khi dì, coâ con vaø caäu coøn nhoû, chuùng toâi thöôøng ra ñaây bôi, dì nhoû nhhaát neân dì chæ daùm nhuùng chaân xuoáng nöôùc thoâi. Luùc ñoù taát caû ñeàu traàn truoàng”“Taém truoàng aø?” Toâi hoûi“Chöù sao,” Dì traû lôøi vôùi moät nuï cöôøi beûn leõn “luùc ñoù ñaâu coù ai coù ñoà taém ñaâu”“Ñaõ khoâng? YÙ con hoûi laø bôi ñaõ khoâng?” “OÀ, ñaõ chöù. Nhöng chuyeän ñoù khoâng keùo daøi ñöôïc laâu, khi chuùng toâi ñuû lôùn ñeå phaân bieät ñöôïc söï khaùc nhau giöõa con trai vaø con gaùi thì chuùng toâi phaûi chaám döùt” “Hieän nay dì coù hay bôi khoâng?” Toâi hoûi “Coù, ñoâi khi dì vaã boø ra ñaây vaø bôi” “Khoaû thaân haû?” Sue cöôøi phaù leân vaø maët dì öûng ñoû “ ÖØ, tôùi baây giôø dì cuõng ñaâu coù boä quaàn aùo bôi naøo” 4
 5. 5. “Con thì muoán chuùng ta bôi ngay baây giôø,” Toâi noùi“Naøy, dì noùi roài laø dì ñaâu coù quaàn aùo bôi vaø con cuõng vaäy, thoâi mình xui thìchòu thoâi con”“ Mình taêém traàn truuoàng cuõng ñöôïc vaäy, nhö laø dì môùi keå vôùi con ñoù”Sue ñoû maët, roài dì noùi “Donny, dì bieát chaéc söï khaùc nhau giöõa con trai vaøcon gaùi vaø moât ñöùa con trai ngon laønh nhö con chaéc chaén cuõng bieát thaønh rachuùng ta khoâng laøm ñieà ñoù ñöôïc ñaâu”Vaãn khoâng boû cuoäc, vaø thöïc söï muoán thaáy cô theå cuaû Sue nhieàu hôn neântoâi noùi “ Mình maëc ñoà loùt ñeå bôi cuõng ñöôïc vaäy. Noù ñaâu coù hôû hang hôn ñoàtaém ñaâu”Sue hôi nheo maét laïi vaø toâi bieát raèng dì ñang nghó veà ñeà nghò cuûa toâi. Cuoáicuøng dì noùi, “ ÖØ, nhö vaäy cuõng ñöôïc. Con noùi ñuùng, ñoà taém thôøøi buoåi naøycoøn hôû hang hôn ñoà loùt cuûa chuùng ta nhieàu. Nhöng caám keå cho coâ con, neáukhoâng baû gieát dì cheát”Toâi ñöa tay laøm ñoäng taùc nhö lakhoùa caùi mieäng laïi “Theà khoâng heù raêngmoät lôøi”Yen taâm veà ñieàu ñoù, Sue gioáng nhö moät ñöùa treû, haøo höùng laøm ngay. Dìñuùng leân, keùo caùi aùo pull qua khoûi ñaàu, roài côûi nuùt quaàn short. Caùi quaànshort thì chaät neân dì uoán eùo caùi ñeå côûi noù ra. Nhìn dì ñuùng ñoù chæ maëc caùixi lip vaø nòt vu, uoán eùo nhö theá toâi queân baüng laø toâi cuõng phaõi côûi ñoà.Sue nhìn thaáy toâi dí maét vaøo dì nhö theá, voäi noùi, “Ñuøng nhìn nhö theá, ñoàquûi nhoû. Dì ñaõ maéc côõ laém roài, ñöøng laøm dì boái roái theâm”Toâi côûi aùo ra, roài tieáp tuïc côûi quaàn. Nhö theá thoâi chæ coøn coù moãi caùi quaànloùt. Toâi phaùt hieän raèng noù thieät laø loä lieãu vì Sue deã daøng nhaän thaáy caùi cuûcuûa toâi cöùng ngaéc vaø noù cöù nhuùc nhích lieân tuïc. Quay löng laïi, toâi coá xoaysôû nheùt noù xuoáng döôùi ñaùy quaàn cuaû toâi ñeå ít cuõng ñöøng gioáng nhö toâi nheùttraùi banh tennis vaøo trong quaàn, noù vaãn coøn loøi ra moät cuïc toå boá, nhöng hyvoïng Sue chæ nghó raèng taïi cô theå toâi phaùt trieån toát thoâi.Sau ñoù toâi voâi vaøng nhaøo ñaïi xuoáng nöôùc vaø bôi. Xuoáng nöôùc tröôùc hyvoïng seõ cho toâi cô hoâi ñöôïc nhìn Sue moät caùch ít loä lieãu hôn. Toâi quay laïichaên chuù nhìn dì ñang doø daãm xuoáng nöôùc, hôi ruït ngöôøi laïi nhö bò moät cuïcñaù ñaâm vaøo chaân. Coù caùi tieän lôïi laø khaåu suùng cuûa toâi ñöôïc caát daáu nôi antoaøn, bôûi vì chæ caàn nhìn dì böôùc veà phía toâi, vôùi caùi xi lip traéng vaø nòtngöïc cuõng ñuû laøm cho phæa tröôùc quaàn toâi phoàng leân nhö caùi leàu“Ñeán ñaây dì ôi, nöôùc ñaõ laém” Toâi noùiNoùi chuyeän vôùi dì thì toâi phaûi quay maët laïi, vaø ñoù chính xaùc laø ñieàu maø toâiñang muoán laøm. Ñaây laø laàn ñaàu tieân trong ñôøi maø toâi ñöôïc nhìn moät thieáu 5
 6. 6. nöõ trong boä ñoà loùt, duø raèng cuõng chaúng thaáy gì nhieàu hôn laø ñoà taém nhöngchæ rieâng yù nghó laø nhìn thaáy ñoà loùt cuõng ñaõ khieán toâi raïo röïc hôn baát kyø luùcnaøo tröôùc ñaây.Sue bôi vaøi caùi roài ngoài xuoáng nöôùc. Hai vuù dì ôû ngay beà maët cuûa nöôùc vaønoù nhaáp nhoâ leân xuoáng nhö laø ñang troâi bboàng beành treân maët nöôùc vaäy, haitay toâi theøm muoán ñöôïc vöôn tôùi ñoù ñeå laàn ñaàu tieân khaùm phaù caùi caûm giaùcñöôïc ñaët tay leân cô theå noûn naø cuûa phuï nöõ. Toâi bieát, coù leõ ñieàu ñoù seõ laøm dìgiaän döõ vaø dì seõ chaám döùt moïi chuyeän ngay laäp töùc. Taát caû nhuõng gì toâimuoán hieännay chæ laø ñöôïc ôû laïi ñaây vôùi dì caøng laâu caøng toát. Uoáng baèngmaét caùi laøn da mòn maøng ñoù, thöôûng thöùc caùi yù nghó ñöôïc ôû ngay beân caïnhmoät thieáu nöõ gaàn nhö traàn truoàng.Toâi bôi laïi gaàn dì vaø ngoài trong nöôùc ngay beân caïnh. Moät nuï cöôøi treân maëtdì laøm toâi bieát raèng dì dì ñang raát vui. Toâi noùi “ Con coù theå thaáy raèng taïisao dì thích choã naøy. Thaät laø choã tuyeät vôøi ñeå bôi. ÔÛ giuõa coù saâu khoângdì?”Sue traû lôøi “ Khaù saâu ñaáy. Ñeán ñaây dì chæ cho”Sue bôi theâm moät chuùt roài ñöùng leân möïc nöôùc gaàn nhö leân tôùi coå dì. Toâicuõng bôi ra beân caïnh vaø ñöùng leân. Chuùng toâi ñöùng saùt beân nhau neân khi dìxoay ngöôøi qua vuù cuûa dì coï saùt vaøo tay toâi, caùi vuù caêngphoàng eùp vaøo toâi.Dì döôøng nhö chaúng ñeå yù gì, vaø toâi thì raát khoaùi veà ñieàu ñoù. Dì noùi, “ÔÛngoaøi kia thaäm chí coøn saâu hôn nöõa” roài böôùc veà phía giöõa hoà. Thình lình,dì hoaøn toaøn bò huïp xuoáng döôùi nöôùc ñaàu dì chìm haún xuoáng khoûi maët nuôùc.Theo phaûn xaï toâi nhaøo ra choã dì, tay toâi vöôn ra ñeå keùo dì trôû laïi. Toâi huïphaún xuoáng nöôùc voøng hai tay qua naùch cuûa dì roài xoác dì leân. Luùc ñoù dì ngaõhaêún vaøo loøng toâi vaø tay toâi oâm voøng ra phía tröôùc chaïm ñuùng vaøo hai vuùcuûa dì. Toâi khoâng theå töï kieàm cheá mình ñöôïc, hai tay toâi töï ñoäng boùp laáychuùng, dòu daøng xoa naén ñoâi vuù qua lôùp vaûi cuûa caùi nòt vuù.Sue cöùng ñô ngöôøi trong tay toâi, vaø cô theå dì thaúng ñô ra roài dì ñöùng ngöôøileân. Tay cuûa dì ñöa leân vaø chuïp laáy tay toâi vaø chuùng toâi nhö bò ñoâng cöùngtrong tö theá ñoù maát moät luùc. Sau ñoù dì quay ngöôøi laïi, gôõ tay toâi ra khoûi vuùvaø noùi “ OÀ, coù leõ laø dì böôùc vaøo caùi hoá ôû choã ñoù. Caùm ôn con ñaõ nhanhchoùng cöùu dì. Toát hôn laø neân vaøo trong kia thì an toaøn hôn.Sue bôi vaøo choã nöôùc caïn vaø ngoài xuoáng, hai chaân dì banh roäng ra ngayphía tröôùc. Nöôùc chæ leân ñeán ñaàu baép veá cuûa dì vaø nöôùc thì trong vaét neân 6
 7. 7. toâi coù theå nhìn thaáu tôùi ñaùy. Duø vaäy ñaùy hoà khoâng phaûi laø caùi toâi muoánnhìn. Xi lip cuûa Sue luùc khoâ thì ñuïc, nhöng baây giôø khi noù öôùt thì hoaøntoaøn trong suoát. Toâi coù theå nhìn thaáy roõ raøng toaøn boä khoaûng loâng loàn ñentuyeàn vaø nhaän ra ngay caû caùi khe töø ñænh chaïy daàn xuoáng ñeán khoaûng giöõacuûa caùi hình tam giaùc ñen thui ñoù. Hôi thôû taét ngheïn trong coå hoïng cuûa toâi,vaø mieäng toâi thì khoâ khoác. Toâi ñaõ troâng chôø laâu nay ñeå nhìn thaáy caùi loàncuûa moät thieáu nöõ, vaø baây giôø toâi ñang ñöôïc moät phaàn caùi ñoù cuûa Sue. Concu cuûa toâi thoaùt ra khoûi choã nhoát cuûa noù vaø bung ngay ra phía tröôùc quaàncuûa toâi.Ngay laäp töùc toâi quay ngöôøi laïi vaø tieán ngöôïc ra choã nöôùc saâu, ôû choã ñoù toâicoù theå ñieàu chænh laïi vò trí cuûa caùi con cu maø Sue seõ khoâng bieát ñöôïc laø toâiñang laøm gì. Toâi trôû laïi choã dì vaø ngoài xuoáng beân caïnh. Toâi khoâng theå rôøimaét khoûi boä phaän sinh duïc cuûa Sue. Ngoài beân caïnh theà naøy thì Sue khoângtheå bieát ñöôïc raèng hai maét toâi cöù daùn dính vaøo khu vöïc giöõa hai caùi ñuøicuûa dì. Toâi nhö maát trí vì nhöõng caùi ñang sôø sôø ngay tröôùc maét, ñeán noãi toâikhoâng theå môû mieäng ñeå tieáp tuïc caâu chuyeän, chæ noùi “Uh, huh” hay “ÖØ höû”ñeå traû lôøi khi Sue noùi. Moät luùc sau dì ñöùng daäy vaø noùi raèng ñaõ treã vaø dìphaûi veà ñeå lo chuyeän naáu aên. Maëc duø toâi ñaõ coá quay maét ñi choã khaùc choñuùng luùc nhöng Sue vaãn baét gaêêp taïi traän luùc maét toâi vaãn coøn ñang dí chaèmchaèm vaøo vuøng caám cuûa dì. Luùc nhìn xuoáng ñoù dì noùi, “ Trôøi ôi, nhìn toâineø. Toâi nghó ñoà loùt thì an toaøn, nhöng theá naøy thì chaúng khaùc taém traàntruoàng chuùt naøo heát. Mau leân bôø, maëc ñoà ngay ñi” Chuùng toâi leân bôø vaø maëclaïi quaàn aùo vaøo che boä ñoà loùt öôùt roài trôû veà traïi.Ñeâm ñoù sau khi ñaõ vaøo giöôøng nguû, Sue noùi “Donny, töø luùc thaáy ñoà loùt öôùtcuûa dì coøn phôi moïi thöù ra roõ raøng nhö taém truoàng, dì nghó ngaøy mai neáucon thích maø taém truoàng luoân cho roài, nhöng dì nhaéc moät laàn nöõa, tuyeät ñoáikhoâng heù raêng cho coâ con bieát, hieåu khoâng?”Toâi vaát vaû giöõ cho gòong noùi ñöøng caø laêm khi traû lôøi dì “Phaûi ñoù, con thíchtaém truoàng, vaø con theà khoâng hôû ra moät tí gì cho coâ bieát”“Dì chæ muoán nhaéc laïi cho chaéc thoâi. Thoâi chuùc nguû ngon, Donny”Toâi quaù bò kích thích ñeán noãi khoâng nguû ngay ñöôïc nhö thöôøng leä. Con cutoâi cöông cöùng vaø noùng boûng khi toâi töôûng töôïng ñeán caûnh cuøng vôùi Suetraàn truoàng ngaøy mai, vaø ñöôïc chieâm ngöôõng toaøn boä cô theå phuï nöõ laàn ñaàutieân. Nhö laø vaãn chöa ñuû, cöû ñoäng cuûa Sue luùc naøy laïi caøng laøm toâi theâmkhoù nguû. Dì trôû mình treân giöôøng vaø luùc laên tay dì voøng qua ñeø leân hoângcuûa toâi. Toâi caûm thaáy nhö löûa ñang ñoát chaùy da. Sue thôû chaäm vaø ñeàu, theotoâi dì nguû say vaø ñoù chæ laø tình côø thoâi. Moät luùc laâu sau, maëc duø caùi noùng 7
 8. 8. boûng cuûa tay Sue nhö ñoát chaùy da, vaø caùi caûm giaùc cöông cöùng laøm toâi khoùchòu toâi cuõng chìm vaøo giaác nguû.Saùng hoâm sau luùc thöùc daäy phiaù tröôùc quaàn toâi öôùt nhaày nhuïa. Toâi bò moätquûa moäng tinh. Taám dra giöôøng cuõng coù moät veät öôùt , baèng chöùng raønhraønh ra nhö vaäy thì laøm theá quaùi naøo maø Sue khoâng bieát toûng ñoù laø eùp pheâdo caùi xì líp trong suoát cuûa dì chieàu hoâm qua taïo ra. Nhôù laïi giaác mô hoàiñeâm, thieät baäy heát choã noùi. Trong giaác mô, toâi vôùi Sue bôi chung, caû haiñöùa toâi hoång coøn moät mieáng vaûi treân ngöôøi, roài hai ñöùa cuøng naèm saùt raïtnhau treân caùi khaên ngay caïnh bôø laïch. Moät tay toâi chuïp treân caùi traùi ñaøocaêng cöùng, coøn tay kia thì moø maãn giöõa hai caùi ñuøi cuûa Sue, maáy ngoùn taycuûa toâi coøn thaùm hieåm saâu voâ trong caùi hang toái om vaø öôùt nheïp cuûa dì.Sue cuõng ñaâu coù vöøa, tay dì chuïp laáy caùi cuû cöùng ngaéc cuûa toâi, xuïc leân xuïcxuoáng lieân tuïc. Chòu sao noåi, theá laø caùi suùng cuûa toâi baén ra moät ñoáng noùnghoåi nhaày nhuïa, bay tuøm lum leân trôøi, dính caû vaøo tay Sue. Luùc ñoù toâi baén rathieät, baèng chöùng coøn ñoù laø caùi quaàn öôùt vaø caùi veát oá treân giöôøng. Voäi vaøngchui vaøo buoàng taém thay lieàn caùi quaàn saïch roài tính chaïy ra ñeå thuû tieâu caùitang chöùng treân taám ra giöôøng, nhöng cheát cha heát kòp roài… Sue ñang thaydra giöôøng vaø dó nhieân laø dì ñaõ thaáy caùi veát baày nhaày cuûa toâi. Dì caøo caøomaáy ngoùn tay treân caùi ñoám quûi söù ñoù roài se se noù nhö ñang caûm nhaän caùinhôùp nhôùp cuûa caùi dung dòch töø ngöôøi toâi. Toâi ñöùng nhö trôøi troàng ôû ñoù, heátñöôøng choái caõi. Dì nhìn toâi roài noùi “Hình nhö coù thaèng tieåu quûi hö ñoán naøoñoù bò tai naïn tuïc tæu ñeâm hoâm qua roài, chaéc laø mô thaáy em nöõ sinh haáp daãnnaøo roài phaûi khoâng” Queâ khoâng chòu ñöôïc thaønh thöû toâi im thin thít. Suecöôøi phaù leân roài hoûi “Naøng ñoù chaéc phaûi laø cuù ñôø phuùt noùng boûng phaûikhoâng, ai vaäy?Chaúng ñôøi naøo toâi muoán noùi toeït ra chính dì laø thuû phaïm trong giaác mô ñoù…Chaéc laø dì ñieân leân maát. Chaéc aên nhaát laø cöù caâm caùi moàm laïi. Sue bieátngay laø ñôøi naøo toâi noùi, neân chôi tieáp “Uûa sao vaäy, bò thuït löôõi roài haû?”Keùo daøi kieåu naøy coi boä hôi ngaët, toâi beøn noùi luoân “Ok, neáu dì khaêngkhaêng muoán bieát, con mô thaáy dì chöù ai”Sue ñoû maët lieàn taïi choã, nhöng coi boä coøn ñôõ queâ hôn toâi luùc naõy. Toâi voïtluoân, thieät söï laø hoång muoán dì doøm vaøo caùi maët queâ xeä cuûa toâi. Luùc vöøaphoùng ñi toâi nghe hình nhö dì thì thaàm nho nhoû nhö laø ñeách muoán cho toâinghe thaáy “Dì cuõng mô thaáy con”Toâi troán bieät cho ñeán tröa luùc ñoù dì goïi toâi vaøo nhaø. Dì tænh queo, coù veû nhölaø caùi chuyeän hoài saùng chaúng an thua chuùt naøo ñoái vôùi dì. Thænh thoaûng chæcöôøi mæm chi nhö laø dì ñang khoaùi chí nhaát so vôùi töø xöa tôùi giôø. Dì noùi ñaõ 8
 9. 9. chuaån bò moïi thöù cho cuoäc picnic roài neáu toâi muoán ñi thì, Ok ñi ñeán ñoù aêntröa luoân. Dó nhieân laø toâi khoaùi roài. Toâi chuïp laáy caùi gioû picnic roài tuûi toâirôøi nhaø ñi ra choã laïch nöôùc.Ñöôïc ñaâu chöøng nöûa ñöôøng, toâi hoûi “Böõa nay mình coù bôi khoâng dì?”“ÖØ, neáu con muoán”“Mình bôi gioáng nhö hoâm qua dì noùi haû?” Toâi hoûi gioïng nhö muoán taét thôû.“ Neáu con khoaùi chôi kieåu ñoù thì ñöôïc thoâi mình chôi. Con muoán mình taémtruoàng haû?”Ñuùng laø heân deã sôï chöa, toâi gaàn nhö gaøo leân “Daï ñuùng roài, con muoán mìnhtaém truoàng cô”Cuoái cuøng roài cuõng tôùi nôi. Sue traûi caùi khaên baøn vôùi caùi chaên ra. Dì noùineáu mình taém truoàng thì tieän mình ñöôïc taém naéng luoân moät theå. Môùi coùnghó tôùi chuyeän ñöôïc naèm saùt raït beân Sue treân caùi meàm, hoång coù moätmieáng vaûi treân ngöôøi thaèng nhoû cuûa toâi ñaõ caêng cöùng leân nhö caùi coät buoàmroài. Trôøi ñaát, hy voïng dì maø cho toâi caï voâ ngöôøi moät chuùt thì chaéc laø pheâheát bieát.Dì baét ñaàu laáy ñoà aên töø caùi gioû traûi ra treân taám khaên baøn, nhöng toâi ñeà nghòneân taém tröôùc coù leõ toát hôn. Noùi gì thì noùi chöù bôi moät hoài roài môùi aên chaéchaún laø ngon mieäng hôn nhieàu, thaønh thöû chôø bôi xong roài haõy aên.Thuù thieät laø toâi ñeách theøm ñeå yù tôùi chuyeän aên luùc naøo vaø aên caùi gioáng gì.Noäi caùi chuyeän Sue côøi heát ñoà ra roài cuøng traàn truoàng vôùi toâi laø quaù ñaõ roài,caøng leï caøng toát. Toâi ñaõ canh me tôùi taän baây giôø ñeå ñöôïc nhìn thaáy caùi loànñaàu tieân trong ñôøi thì söùc maáy maø toâi chòu ñeà chuyeän khaùc phaù ñaùm.Sue cöôøi hì hì vaø noùi “Neø, ñöøng coù maø bòp toâi ñoà quûi. Nghe noùi taém truoànglaø heát chôø noåi roài phaûi khoâng?”Toâi coá ñaùnh troáng laûng,laøm ra moät veû maët tænh bô“Uûa, chöù khoâng phaûi taém xong thì aên ngon hôn sao”Cöôøi cöôøi ra boä nhö hoång theøm chaáp chuyeän ñoù, Sue noùi “ÖØ, thì ai noùikhoâng phaûi ñaâu. Ok, côûi ñoà ra taém ñi. Tôùi giôø sexy roài. Naøo, loät ra, Donny,thöû coi ai xuoáng nöôùc tröôùc neø”Hôi söùc ñaâu maø voäi vaøng caùi chuyeän côûi ñoà. Thieät söï thì toâi ham caùichuyeän doøm Sue loät quaàn aùo ra thoâi, coù nhö vaäy thì môùi ngaém nghía ñöôïccaùc vuøng caám ñòa myõ mieàu loà loä ra ngay maét toâi chöù.Baøy ra caùi chuyeän thi thoá ñoù thì caùi keá hoaïch canh me ñeå doøm Sue côûi ñoàcoi nhö tieâu tuøng roài. 9
 10. 10. Keä baø noù, neáu maø toâi voït ñöôïc xuoáng nöôùc tröôùc thì duø gì cuõng ñöôïc ngaémñöôïc caùi luùc maø dì tieán tôùi phía toâi cho ñôõ ghieàn. Theo kieåu ñoù thì toâi seõñöôïc doøm hai traùi ñaøo ñong ñöa cuûa Sue, nhöng maø ñaõ nhaát laø ñöôïc nghíacaùi loàn trinh nöõ ñaàu tieân cuûa toâi. Ñaõ vaäy thì phaûi loät maáy caùi nuùt quaàn choleï. Vaäy maø, chöa kòp côûi xong caùi aùo vôùi ñoâi giaày, toâi ñaõ nghe caùi “uøm” roàitieeáng cöôø ruùc rích ôû sau löng. Quay ngöôøi laïi, toâi thaáy caùi löng cuûa Sue luùcdì ñang bôi xuoáng nöôùc, coù doøm ñöôïc gì ñaâu ngoaøi moãi caùi löng traàn truoàngcuûa dì. Sue bôi chö chôùp ra choã nöôùc saâu ñaõ vaäy coøn ngoài coâ noù xuoáng, coøncoù moãi caùi ñaàu loù leân treân. ÑM, toâi coøn ngu hôn con heo, baây giôø thì coønthaáy caùi coâ gì nöõa.Sue thì laïi ñöôïc dòp doøm toâi thoaûi maùi. Luùc böôùc veà phía hoà nöôùc khaåusuùng cuûa toâi cöù ñu ñöa nguùc ngoaéc phía tröôùc, ngoùc leân ngoùc xuoáng roàiquay troøn moãi laàn toâi böôùc. Sue nín cöôøi, maét dì hoãng boû soùt moät phuùt cöù díchaêm chaêm vaøo caùi muõi neo tröôùc buïng toâi luùc toâi ñi xuoáng nöôùc. Cuoáicuøng thì caùi muïc tieâu maø Sue canh me cuõng chìm xuoáng döôùi nöôùc. Toâiquaït nöôùc bôi ñeán beân caïnh Sue roài ngoài xuoáng. Ñaõ vaäy coøn choïc queâ toâi,dì cöôøi khuùc khích noùi “ Bò moät quûa löøa roài nheù, luùc naõy dì ñaâu coù maëcmieáng ñoà loùt naøo ñaâu”Toâi cöôøi nhaên nhôû vôùi Sue roài taït nöôùc vaøo maët dì, nöõa ñuøa nöõa thieät vì dìñaõ cuoãm coâ noù caùi cô hoâi ñöôïc nghía caùi caám cung ñaùng gía ñoù. Ñaõ khoângñöôïc doøm thaáy caùi coâ gì heát, caùi cuû cuûa toâi coøn phaûi bieåu dieãn thôøi trangcho Sue röûa maét nöõa. Thieät laø muoán ñoän thoå vôùi caùi chaøy voà cöùng nhö ñaùñoù, Sue cöôøi moät hoài roài toâi cuõng queân ñi caùi caûm giaùc queâ xeä ñoù. Khoângnoùi tröôùc moät tieáng , baát ngôø Sue nhaûy döïng veà phía toâi, chuïp caùi ñaàu toâi díxuoáng nöôùc. Toâi ngoi leân phun phì phì vaø huùc vaøo ngöôøi Sue ñeå traû ñuõa.Sue ñoaùn tröôùc ñöôïc ñieàu ñoù neân ñaõ bôi nhaøo ra choã khaùc. Toâi ñuoåi theo,oâm laáy dì roài keùo xuoáng nöôùc. Vaãn chöa chòu thoâi cöôøi dì chuïp laáy toâi, raùngsöùc ñaåy toâi xuoáng nöôùc. Toâi eïo ngöôøi, níu laáy Sue, hai tay toâi oâm voøngquanh thaân ngöôøi dì. Luùc tuïi toâi quaán laáy nhau, dì coï saùt phía tröôùc cuûa dìvaøo caùi cuû cöùng cuûa toâi, eùp saùt noù leân coï vaøo buïng toâi. Cuõng ngay luùc ñoù,tay toâi chuïp laáy moät beân vuù dì, xoa xoa roài boùp chaët laáy noù. Sue nhaûy voïtra, cöôøi vaø la leân “ EÂ, chôi nhö vaäy laø phaïm luaät nha. Luaät taém truoàng laøkhoâng cho sôø moù, ñöôïc pheùp doøm cho ñaõ nhöng caám khoâng ñöôïc duøng tayxoa boùp nhö theá.”Caùi cöôøi cuûa dì thieät laø gôïi caûm, ñaõ vaäy cöôøi raát to, toâi traû lôøi “Ñöôïc thoâi,khoâng ñöôïc sôø moù, nhöng maø dì khoâng ñöôïc ñeø ñaàu xuoáng nöôùc, Ok?” 10
 11. 11. Bôùt cöôøi moät chuùt dì noùi tieáp “Ok, nhöng maø con chôi nhö vaäy thì bôùtsöôùng roài”Toâi nghó thaàm trong buïng “Caùi luaät cuûa dì cuõng laøm con bôùt söôùng roài”Nhôù lôøi Sue noùi raèng coù theå doøm thoaûi maùi vaø caùi caùch maø Sue xemchuyeän ñoù chaúng coù veû gì ñaùng keå, chaéc laø toâi vaãn coøn hy voïng ñöôïc ngaémnghía toaøn boä caùi thaân theå traàn truoàng cuûa Sue. Ngu gì boû qua moät cô hoäitoát nhö theá, neân toâi boø leân bôø, ngoài vaøo choã caùi chaên roài la leân “Sue ôi, conñoùi buïng roài, leân ñaây aên ñi”“ÖØ, dì cuõng ñoùi roài” Sue noùi roài quaït nöôùc bôi veà phiaù toâi. Dì tieán daàn tôùi,ñoâi nhuû hoa loù daàn leân, phaäp phoàng trong nöôùc, roài troài toaøn boä khoûi maëtnöôùc, luùc laéc chaïm vaøo nhau. Tieáp theo caùi eo roài ñeán caùi roán töø töø hieän ra.Toâi ngoài ñoù, nín thôû chôø ñôïi, roài caùi mu tam giaùc ñen tuyeàn cuõng xuaát hieän.Tieáp theo laø baép ñuøi, roài toaøn boä thaân theå Sue troài leân khoûi maët nöôùc tieándaàn veà phía toâi.Toâi cöù daùn hai maét vaøo caùi trung taâm loâng laù raäm raïp. Caùi ñöôøng raõnhthaúng ñöùng cuûa caùi aâm hoä loà loä ngay tröôùc maét toâi khi tieán tôùi gaàn. Caùihoâng laéc qua laéc laïi vaø ñoâi vuù naåy naåy theo moãi böôùc chaân ñi taïo neân moätsöï hoã trôï tuyeät myõ cho caùi khieâu gôïi nhaát -trung taâm sinh duïc ñaày loâng laùcuûa SueCheát thì cheát chöù toâi vaãn khoâng theå chôùp maét. Thaäm chí toâi muoán taét thôûkhi banh maét ra nhìn vaøo caùi thöïc theå soáng ñoäng ñaàu tieân trong ñôøi toâi, moätphuï nöõ hoaøn toaøn traàn truoàng.Sue maëc keä caùi kieåu nhìn nhö aên töôi nuoát soáng cuûa toâi, chæ coù nuï cöôøi nhoûtreân maët dì laø baèng chöùng cho thaáy dì coù ñeå yù ñeán ñieàu aáy. Dì ngoài xuoángcaùi chaên caàm laáy mieáng sandwich vaø nöôùc uoáng ra khoûi gioû. Aên uoáng kieåunaøy thì caàn gì tôùi caùi khaên baøn. Saép xeáp xong, Sue ngoài xeáp baèng vaø baétñaàu nhai sandwich. Toâi cuõng caén moät mieáng nhöng, laøm theá quaùi naøo maønhai noåi khi maø mieäng toâi khoâ khoâng khoác nhö theá chöù-Uoáng moät mieángCoke xem coù ñôõ hôn khoâng. Caùi kieåu Sue ngoài ñoái dieän nhö theá, caùi hai caùimeùp banh roäng loà loä ra, raønh raønh ngay tröôùc maét toâi laø caùi khe aåm öôùt,hoàng hoàng ñaày ñaën naèm giöõa haùng, ngay tôùi chuyeän nhuùc nhích toâi cuõngkhoâng daùm. Cuõng coøn may laø ñang aên chöù luùc naøy môû mieäng ra, daùm chaéctoâi noùi caø laêm lieàn.Luùc im laëng aên uoáng, Sue cuõng ñaâu coù boû lôõ cô hoäi ñeå nhìn, duø raèng khoângdoøm chaèm chaèm moät caùch loä lieãu nhö toâi, Dì cuõng ñaâu coù rôøi maét khoûi caùi 11
 12. 12. con cu phaäp phoàng vaø cöông cöùng cuûa toâi. Ñuùng ñoù laø caùi chaéc vì dì noùi coiboä noù cuõng ñöôïc ñaáy.Khi tuïi toâi aên xong vaø Sue doïn deïp maáy caùi ñoà thöøa cuûa böõa aên xong, dìnaèm daøi treân caùi chaên. Caùi kieåu môøi moïc nhö theá ngu môùi boû qua, thaønhthöû toâi cuõng naèm daøi saùt ngay beân caïnh, hai thaân ngöôøi saùt raït nhau, nhöngchöa ñuïng chaïm gì heát. Naèm im laëng moät luùc nhö theá, moãi ngöôøi caûm nhaäncaùi kích thích tình duïc maø caùi söï traàn truoàng ñang taïo ra, nhöng maø khoângai daùm noùi. Cuoái cuøng Sue phaù vôõ söï im laëng, “Con bieát khoâng, do caùi conñang bò keït maø chuùng ta phaûi boû caûi chuyeän taém truoàng naøy“Theá laø sao haû dì ?”“Hoài ñoù, luùc maø caäu con baét ñaàu bò gioáng nhö con baây giôø, coâ con khoângcho tieáp tuïc taém truoàng nöõa, baû noùi chuùng ta ñaõ lôùn roài. Luùc ñoù dì coøn nhoûxíu, neân chaúng hieåu chuyeän gì ñaõ xaûy ra nhöng sau naøy coâ con môùi noùi chodì bieát” Sue cöôøi roài tieáp “Theo dì thì ñaõ quaù treã vì luùc ñoù coâ con vaø caäu ñaõphaûi loøng nhau roài vaø cuoái cuøng ñaõ xôi taùi nhau luoân.”Thieät laø chuyeän ñoäng trôøi ñoái vôùi toâi. Toâi quay maët laïi vaø hoûi “YÙ cuûa dì laøcaäu Ned chôi coâ? Caåu chôi em gaùi cuûa mình? Boä dì thaáy haû?”Sue laïi cöôøi vaø noùi “ ñaâu coù, luùc ñoù dì coøn nhoû xíu. Maø coù doøm thaáy thìcuõng chaüng bieát maáy ngöôøi ñoù laøm caùi quaùi gì. Sau naøy coâ con môùi keå. Hoïdính nhau hai naêm cho tôùi luùc Ned phaûi vaøo tröôøng hoïc. Hoï thöôøng ruû nhauboø ra ñaây.”Coù ñôøi naøo toâi nghó maù toâi maø coù chuyeän tình duïc, hay laø ngöôøi khoaùi tìnhduïc ñaâu. Baû laø Coâ, theá thoâi. Nghó tôùi chuyeän naøy toâi môùi nhaän ra raèng laømaù toâi khaù ñeïp, chaêéc haún laø baø ñaõ boùp naùt bao nhieâu traùi tim roài. Töôûngtöôûng tôùi caùi caûnh baû vaø caäu Ned, cuõng saøng saøng nhö toâi baây giôø, cuõng boøra ñaây, cuõng loät traàn truoàng nhö toâi vôùi Sue hieän nay, roài cuoái cuøng ñeønhau ra laøm tình. Töôûng töôïng kieåu ñoù thieät laø kích thích chòu khoâng noåithaønh thöû nöôùc nhôøn trong ñaàu gaø cöông cöùng cuûa toâi nhæ ra laøm cho caùiñaàu noù öôùt nheïp vaø boùng löôõng.“ Caám khoâng ñöôïc noùi cho coâ bieát laø dì coù keå cho con, hieåu khoâng?”“Daï, dì ñöøng lo, khoâng bao giôø”Chuùng toâi naèm saùt nhau im laëng moät luùc, thöôûng thöùc caùi aám aùp cuûa aùnhnaéng. Sau ñoù, Sue hoûi kheõ “ Donny, coù phaûi laø laàn ñaàu tieân con thaáy phuïnöõ traàn truoàng khoâng?” 12
 13. 13. Caùi kieåu phaûn öùng cuûa toâi vôùi caùi thaân theå traàn truoàng cuûa dì nhö theá chaéclaø Sue bieát toûng ra roài, thì coù maø ngu môùi noùi doái vì theá toâi noùi, “ Ñuùng roài,môùi laàn ñaàu”“Thieät laø coù yù nghóa cho dì” Sue cöôøi nheï “Khoâng bieát con coù thaáy caûmñoäng khoâng chöù, con cuõng laø ñöùa con trai ñaàu tieân maø dì nhìn thaáy traàntruoàng”“Boä dì khoâng coù baïn trai aø? Chaéc laø phaûi coù ngöôøi ñuû thaân ñeå dì côûi truoàngvôùi ngöôøi ñoù chöù”“Oâi, soáng trong trang traïi kieåu naøy chaúng coù maáy baïn trai, vaø khoâng coù aimaø dì muoán thaân heát thaønh ra ñaâu coù dòp naøo”“Chaéc laø taïi vaäy maø dì nhìn con cuõng ñaâu coù thua gì con nhìn dì.” Toâi noùiLaïi tieáp tuïc cöôøi Sue noùi “Chöù coøn gì nöõa”Caùi im laëng laïi tieáp tuïc.Moät luùc sau, Sue quay ngöôøi leân ñoái dieän vôùi toâi. Cuøng caùch noùi thì thaàmnhö luùc naõy Sue hoûi, “Donny, keå cho dì nghe ñeâm qua con naèm mô thaáy gì.Caùi maø noù laøm con gaëp …tai naïn ñoù”Nhôù laïi nhöõng gì Sue vaø toâi ñaõ laøm trong giaác mô ñeâm qua, toâi ngaïi khiphaûi keå cho dì nghe, vì khoâng chöøng noåi côn tam baønh leân thì khoå “Ô, ñoùchæ laø moät loaïi giaác mô thoâi maø, dì bieát ñaáy. Coù caùi ñaõ gaây ra chuyeän ñoùcho con thoâi”“Ñuøng coù ñaùnh troáng laõng, naøo , keå ñi, keå ñi maø.Dì höùa seõ khoâng maéc côû hay buoàn gì ñaâu”Nhôù laïi dì chaúng coù buoàn hay giaän nhö toâi töôûng luùc maø toâi noùi dì laø ñoáitöôïng laøm toâi xuaát tinh trong giaác mô ñeâm qua, toâi quyeát ñònh tôùi luoân,ñöôïc dòp thì keå cho heát. Ñaèng naøo thì dì cuõng ñaõ nhìn thaáy caùi cuûa nôï töøgiaác mô dính treân quaàn cuõng nhö treân giöôøng, khoûi noùi cuõng bieát noù laø giaácmô veà sex. Neáu dì vaãn muoán bieát thì cöù keå huîch toeït ra cho dì bieát choroài. Khoâng chæ keå, chæ luoân cho dì thaáy. Toâi xoay ngöôøi laïi neân hai ñöùa toâiñoái maët nhau. Nhìn thaúng vaøo maét Sue toâi keå “Trong giaác mô chuùng tacuõng naèm gioáng y heät nhö baây giôø, treân caùi chaên hay caùi khaên cuõng ngaybeân caïnh caùi laïch nöôùc naøy. Vaø chuùng ta cuõng traàn truoàng gioáng nhö baâygiôø. Nhöng trong giaác mô chuùng ta sôø moù nhau”Toâi ñöa tay ra vaø chuïp laáy moät beân vuù cuûa Sue, giöõ noù trong tay vaø boùpnheï nheï, “Con ñeå moät tay cuûa con ôû ñaây” 13
 14. 14. Ñöa tay kia xuoáng döôùi, toâi ñaët vaøo giöõa hai chaân dì, ngay phiaù treân caùiloàn, noùi tieáp “Coøn tay kia thì ôû ngay choã naøy, vöøa xoa vöøa sôø” Toâi ñöangoùn tay vaøo trong caùi khe maø maáy ngoùn tay toâi vöøa ñuïng tôùi, goõ leân goõxuoáng thaät nheï vaø meàm moûng. Sue naâng moät chaân leân, co laïi ngay choã ñaàugoái, ñeå tay toâi ñöôïc töï do thaùm hieåm xa hôn toaøn khu vöïc giöõa hai chaân dì.“Con noùi laø trong mô chuùng ta sôø moù laãn nhau. Dì coù xoa choã naøy cuûa conkhoâng?” Sue noùi, ñöa tay ra voøng naém laáy con cu noùng hoåi vaø öôùt nheïp cuûatoâi.“Ñuùng roài” Toâi thì thaàm, “Chuùng ta laøm cho nhau thaáy ñaõ laém”“Dì cuõng mô thaáy con” Sue noùi“Vaäy haû? dì mô thaáy laøm sao?”Sue cöôøi vaø noùi, “ cuõng gioáng nhö con vaäy”Sue nhaém maét laïi, nuï cöôøi nheï vaãn coøn treân maët dì, theá nghóa laø toâi ñöôïccaáp giaáy pheùp ñeå tieáp tuïc. Dì thì coù leõ chaúng caàn giaáy pheùp gì caû vì dì vaãncöù tieáp tuïc vuoát ve aâu yeám con cu cuûa toâi, laøm cho nöôùc nhôøn chaûy ra caøngluùc caøng nhieàu, dính ñaày vaøo tay dì. Caùi caûm giaùc ñoù thöïc laø ñeâ meâ. Toâitieáp tuïc coï saùt vaø xoa boùp vuù vaø chim cuûa Sue. Khoâng theå töôûng töôïngñöôïc laø chim cuûa Sue öôùt ñaàm ñìa ñeán côõ naøo. Cuûa Sue coøn öôùt hôn caùi cuûatoâi. Nhôø vaøo ñoä trôn nhôùt ñoù, toâi thoïc ngoùn vaøo trong caùi loã maø toâi tìm thaáyôû döôùi cuoái caùi khe cuûa Sue. Chaéc ñoù laø caùi loã maø con cu cuûa toâi neân thoïcvaøo, ñoù laø laàn ñaàu tieân maø toâi ñöôïc chôi baèng tay vôùi moät ngöôøi con gaùi.Ngoùn caùi toâi moø truùng moät caùi moàng nho nhoû ngay treân ñænh cuûa caùi kheaåm öôùt, toâi boùp laáy vaø se nheï nheï. Haùng cuûa Sue baét ñaàu quaèn quaïi vaø uoáneùo, eùp saùt vaøo maáy maáy ngoùn tay cuûa toâi. Sue baét ñaàu reân ræ khi toâi tieáp tuïctaán coâng vaøo caùi moàng maø toâi nhaän ra raèng ñoù laø ñieåm taäp trung khoaùi caûmcuûa dì. Ngoùn tay toâi thoïc ra thoïc voâ caùi loã cuûa dì, vaø tieáp tuïc se caùi moàngcaêng phoàng, Caøng luùc caøng taêng nhòp ñoä theo caùi khoaùi caûm ñang taêng leântrong ngöôøi toâi.Tay Sue naém laáy con cu toâi ñaåy toâi ñeán caùi caûm giaùc maø toâi chöa töøng bieát.Toâi ñaõ töøng thuû daâm nhieàu laàn nhöng so vôùi vôùi caûm giaùc luùc naøy thì noùchaúng coù kiloâ naøo heát. Toâi bieát chaéc raèng chæ chuùt xíu nöõa thoâi, baøn tay cuûaSue seõ röûa toäi cho caùi khoaùi caûm noùng boûng cuûa toâi. Toâi coù theå caûm thaáyaùp löïc caøng luùc caøng caêng theo nhòp tay suïc suïc vaø xoa boùp cuûa Sue.Hoâng cuaû Sue saøng qua saøng laïi moãi luùc moät nhanh, vaø hai baép ñuøi cuûa dìdang ra kheùp vaøo coá coï saùt vaøo tay toâi caøng luùc caøng maïnh. Luùc naøy Sue 14
 15. 15. reân ræ to hôn, ñeø saùt haùng vaøo tay toâi, uoán eùo vaø aán maïnh vaøo moät caùchñieân cuoàng.Sue röôùn leân keùo ñaàu toâi veà phía dì, eùp moâi dì vaøo moâi toâi. Löôõi chuùng toâiquaán quaán vaøo nhau, tieáng reân ræ troän nhaày nhuïa trong hai caùi mieäng môû racuûa chuùng toâi. Laøn soùng khoaùi caûm trong ngöôøi toâi khoâng coøn coù theå ghìmlaïi ñöôïc nöõa, nhöng toâi vaãn muoán caùi caûm giaùc maø toâi ñang nhaän töø taySue, ñöôïc xoa boùp aâu yeám thaân theå mòn maøng cuûa Sue seõ keùo daøi maõimaõi. Ñaõ quaù söùc keàm cheá, caû ngöôøi toâi caêng cöùng, hoâng cuûa toâi ñeø saùt vaøotay Sue. Con cu toâi baét ñaàu co giaät, vaø caûm giaùc aäp ñeán. Côn khoaùi caûmtraøn ra, töøng ñôït töøng ñôït, baén phuït leân trôøi. Noù baén tung toùe leân buïng Sue,vaø coøn baén truùng caû caùi loàn cuûa dì, laøm taêng ñoä trôn cuûa cho ngoùn tay toâiñang suïc ra suïc vaøo caùi loã ñoù. Toâi gaøo leân, khoâng theå kieàm cheá ñöôïc caùikhoaùi caûm meâly ñöôïc taïo ra do caùi söôùng toät ñænh, maø toâi chöa töøng ñöôïchöôûng treân ñôøi. Tinh khí chaûy ñaày tay Sue roài nhoû xuoáng giöõa hai baép ñuøitoâi taïo thaønh moät baõi traéng ñuïc vaø noùng. Ñuøi cuûa Sue sieát chaët keïp tay toâivaøo giöõa, gìm noù laïi.“Oh, trôøi ôí! Oooohhhhh….”dì reân leân, reân leân cuøng luùc vôùi côn run raãy cogiaät toaøn theå caùi vuøng buïng. Tay Sue treân con cu toâi khoâng coøn chuyeånñoäng, chæ bieát naém chaët laïi, caû ngöôøi Sue caêng cöùng vaø cuõng co giaät theonhòp cuûa caùi buïng vaø chuùng toâi naèm quaán chaët nhau ôû, ñeâ meâ vì töøng ñôïttöøng ñôït soùng cöïc laïc traøn qua, cuoán laáy hai chuùng toâi. Sau moät luùc laâu imlaëng, Sue môû maét vaø noùi, “Coù phaûi ñoù laø ñieàu xaûy ra trong giaác mô cuûa conkhoâng? “ Ñuùng roài,” Toâi thaàm thì “Nhöng ôû ngoaøi thieät thì ñaõ hôn nhieàu”“Dì cuõng mô gioáng nhö vaäy. Maø con noùi ñuùng, thieät thì ñaõ hôn baát kyø giaámô naøo.” Sue ngoài leân vaø nhìn laïi caùi taøn tích cuûa ñôït khoaùi caûm vaêng tungtoûe treân ngöôøi hai chuùng toâi “Trôøi ôi, nhìn chuùng ta tôûm quûa, coù leõ phaûi taémlaïi” Hai chuùng toâi xuoáng nöôùc taåy röûa caùi baèng chöùng cuûa vieäc giao hôïptreân thaân theå chuùng toâi. “ Trôøi ôi, treã roài, chuùng ta phaûi veà nhaø ngay” Toâitheo dì veà nhaø, ngaém moâng dì laéc laéc trong boä aùo vaùy, bieát roõ raèng ñoù laøthöù duy nhaát che ñaäy thaân theå dì. Chæ nghæ ñeán caùi loàn trô troïi beân döôùi caùiaùo, con gaø cuûa toâi laïi cöùng leân.Ñeâm ñoù, sau khi toâi vaø Sue leân giöôøng, toâi vöôn tay ra vaø ve vuoát moângcuûa dì, nheï nhaøng vuoát ve noù. Sue thì thaàm, “Ñöøng, ñöøng laøm baây giôø, haõychôø ñeán ngaøy mai luùc chuùng ta ra ngoaøi laïch nöôùc” Dì quay qua toâi vaø hoânlöôùt treân moâi toâ. “ Ngoan naøo, chuùng ta seõ höôûng nhöõng luùc tuyeät dieäungaøy mai” Thaát baïi, theá thì ñaønhh xeáp suùng maø nguû thoâi. Cuoái cuøng toâicuõng nguõ maát duø raèng khaåu suøng vaãn coøn giöông cao noøng. 15
 16. 16. Saùng hoâm sau, khi böõa aên saùng keát thuùc, Sue baûo raèng phaûi ñi xuoáng phoámua moät ít thöùc aên vaø caùc ñoà duøng khaùc. Toâi muoán ñi theo nhöng dì baûotoâi phaûi toâi phaûi ôû nhaø vôùi oâng ngoaïi cho oång ñôõ buoàn. Baûn maët cuûa dì coùcaùi gì ñoù hôi kyø cuïc khi toâi hoûi dì muoán saém caùi ñoà gì, “Coù vaøi chuyeän lhaûilaøm ñaáy maø.” Khi toâi hoûi lieäu dì coù veà kòp ñeå ñi picnic khoâng thì roõ raøng laøcoù moät caùi cöôøi bí aån xuaát hieän treân maët dì, “ Oh, coù chöù. Chôø luùc dì veà roàimình ñi”. Caùi kieåu maët ñoù cuøng vôùi caùi gioïng cuûa dì thì coù veû sua laém. Dìngaám ngaàm döï tính caùi gì ñoù, maø chaéc haún laø coù moät söï ngaïc nhieân cho toâi.Duø noù laø caùi quaùi gì ñi nöõa thì caùi chuyeän phaûi chôø ñôïi phaûi noùi laø khoù chòuthieät.Chæ nghó ñeán chuyeän ñöôïc côûi truoàng chung, ñöôïc sôø moù, vuoát ve aâu yeámtaát caû caùc boä phaän bí maät vaø aåm öôùt ñoù cuûa dì, roài laøm tình baèng tay vôùi dìthoâi ñaõ ñuû laøm ngöôøi toâi raäm raät leân roài. Dì coù baøy ñaët ra chuyeän gì ñi nöõathì chaéc cuõng gioáng nhö laø maáy caùi tình tieát trong mô cuûa toâi trôû thaønh söïthaät thoâi.Sue trôû veà traïi ngay tröôùc giôø tröa, vaø ngay sau ñoù chuaån bò böõa aên tröa.Toâi hôi bò xoác khi thaáy dì baøy tôùi ba caùi ñóa treân baøn aên- theá thì coù nghóa laøtieâu tuøng caùi chuyeän ñi picnic roài coøn gì. Chaéc laø Sue nhaän ra boä maët caucoù cuûa toâi bôûi leõ töï nhieän dì ñi ñeán ngay sau löng toâi , voøng tay oâm ngangchoã eo, ñaõ vaäy coøn eùp saùt caùc choã ñoài nuùi maáp moâ vaøo löng toâi, dì thì thaàmvaøo tai toâi “ Taïi dì sôï oâng ngoaïi nghi ngôø, cöù aên ôû nhaø ñi roài chôø luùc oângngoaïi nguû mình boø ra ñoù, Ok?”Nhö vaäy thì ñöôïc quaù thaønh ra toâi gaät ñaàu caùi ruïp, Sue keâ mieäng vaøo ngayloã tai toâi, thoåi vaøo gioáng nhö laø thöôûng vaäy ñoù. Vöøa thoåi dì vöøa thoø tayxuoáng döôùi haùng toâi boùp boùp ngay phiaù treân con cu. Moät caøi ruøng mìnhchaïy doïc suoát xöông soáng toâi, roài caùi thaèng nhoû cuûa toâi töï ñoäng döïng ñöùngleân phoàng leân ngay ñaèng tröôùc quaàn. “ Ngoài leï xuoáng baøn ñi, oâng ngoaïinghi baây giôø”Duø sao thì chuùng toâi cuõng an toaøn thoaùt qua khoûi ñöôïc böõa aên tröa. Thaèngnhoû cöù döïng d8uùng leân suoát böõa aên thaønh ra söùc maáy maø toâi daùm ñöùng daäy,phaûi chôø maõi cho tôùi luùc oång rôøi phoøng aên. Sue lau chuøi caùi beáp roài sau khiñaõ kieåm tra chaén chaén raèng oâng ngoaïi ñaõ thaúng giaác roài, dì vaãy tay ra hieäuvaø toâi theo dì ñi ra ngoaøi. Thay vì lænh kænh vôùi caû ñoáng ñoà nhö, hoâm naySue chæ mang theo vaøi caùi khaên, caùi xaùch tay vôùi laïi caùi chaên.Toâi vaét caùi chaên leân vai, voäi vaøng chöa töøng thaáy. 16
 17. 17. Khi ñeán nôi, caû hai ñöaù ñeàu muoán huït hôi vì ñi voäi vaøng quaù maø. Sue traûicaùi chaên ra, ñeå caùi khaên vaø caùi tuùi xaùch leân. Coù caùi kyø laø töø tröôùc ñeán giôøcoù ñôøi naøo Sue mang xaùch tay ñaâu. Chaéc laø dì mang theo maáy caùi thöù daàutaém naéng, nghó ñeán ñoù thoâi cuõng ñuû thaáy pheâ roài. Chaéc laø Sue seõ khoaùi caùitroø môùi naøy- Hai ñöùa boâi daàu leân ngöôøi nhau. Môùi coù nghó tôùi caùi chuyeänñöôïc xoa daàu leân töøng caùi ngoõ ngaùch treân thaân theå traàn truoàng cuûa Suethoâi, toâi ñaõ thaáy leân côn soát roài con cu thì laïi thöùc daäy, cöông cöùng. Suedoøm thaáy caùi kieåu maø thaèng nhoû cuûa toâi trong tö theá saün saøng ñoù, dì noùi“Cho noù chui ra khoûi toå ñi chöù khoâng noù caén raùch quaàn heát baây giôø”Laàn naøy Sue khoâng chôi caùi troø löøa toâi côûi ñoà cho nhanh nöõa, thay vì nhötheá, dì laïi côõi töøng thöù ra töø töø, ñöùng treân taám chaên, quay maët veà phiaù toâi,dì côûi boû töøng thöù töøng thöù moät, nhö laø ñang bieåu dieãn vaäy. Caûm nhaän caùiaùm hieäu toâi cuõng raùng laøm cho caùi chuyeän côûi ñoà cuûa toâi haáp daãn heát côõ.Sue côûi giaày tröôùc, roài tôùi vôù, roài môùi töø töø keùo caùi ñaàm qua khoûi ñaàu laømloä ra caùi xi lip vaø caùi nòt vuù. Böõa nay dì cuõg laïi maëc xi lip traéng, nhöng maøtrôøi ñaát ôi noù nhoû xíu, ñaõ vaäy coøn moûng te, moûng hôn nhieàu so vôùi caùi hoâmböõa. Dì voùi tay ra ñaèng sau, côûi caùi nòt vuù, laéc vai cho noù rôi xuoáng, ñeå hieänra hai caùi goø boàng ñaûo mòn maøng. Dì boû caùi nòt vuù xuoáng ñaát, ñöa tay naémlaáy hai traùi ñaøo naåy nôû, boùp boùp nheï nhaøng, roài laáy hai ngoùn tay naém caùinuùm vuù se se. Roài dì ñöa tay xuoáng töø töø côûi xi lip ra, vaën vaø laéc caùi moängqua laïi ñeå keùo ñöôïc caùi quaàn xuoáng, ñaàu tieân caùi buïng thon thon cuûa dìhieän ra, roài caùi dænh cuûa caùi maûng raäm raïp ñaày loâng ñen tuyeàn, dì tieáp tuïckeùo xuoáng qua khoûi caùi hoâng roài cuoái cuøng thaùo xuoáng tôùi hai chaân.Dì co moät chaân leân, caùi xi lip dính theo, dì caàm laáy roài vaát noù vaøo chungtrong ñoáng quaàn aùo. Khi dì co chaân leân, caùi khe chia giöõa hai baép veá heù môûra thaáy roõ raøng hai caùi moâi hoàng hoàng aåm öôùt.Maét cuûa dì khoâng luùc naøo khoâng xoaùy vaøo caùi cuûa toâi trong luùc dì bieåu dieãnnhöõng ñoäng taùc ñaày nhuïc duïc ñoù. Moâi dì heù môû nuï cöôøi nheï. Ñeå thaám öôùtcaùi moâi, dì ñöa löôõi ra, vaø lieám voøng quanh hai caùnh moâi nhö ñang thöôûngthöùc caùi höông vò cuûa noù.Toâi ñaõ loät caùi quaàn short xuoáng, roài laøm caùc ñoäng taùc thaät chaäm raõi, ñaëtmaét thaúng vaøo caùc vöu vaät bí aån cuûa thaân theå Sue ñang töø töø hieän ra. Maéttoâi daùn chaët vaøo caùi trung taâm tình duïc cuûa Sue. Trôøi ôi, caùi aâm vaät nhö theá 17
 18. 18. thì toâi coù theå nhìn suoát ñôøi khoâng chaùn. Ngay sau khi Sue ñaõ hoaøn toaøn traàn truoàng, toâi cuõng vöøa côûi quaàn xong, keùo noù ra khoûi caùi gioáng cöùng ngaét ñang caêng ra cuûa toâi. Tôùi khi caùi ñoù baät ra khoûi choã giam giöõ noù, cöùng ñô vaø nguùc ngoaéc leân xuoáng, hieän ra roõ loà loä, Sue ñöa dí maét nhìn chaàm chaàm vaøo noù. Sue laïi lieám moâi khi toâico chaân leân ñeå keùo caùi quaàn ra. Suoát caû thôøi gian chuùng toâi bieåu dieãn chuyeän côõi ñoà, chuùng toâi im thin thít. Caû hai chæ bieát nín thôû, chieâm ngaém toaøn boä caùc boä phaän treân thaân theå nahu, maõi tôùi khi ñaõ hoaøn toaøn traàn truoàng chuùng toâi haàu nhö môùi baét ñaàu thôû laïi, hít ñaày moät hôi khoâng khí. Toâi mong Sue seõ ñi xuoáng nuôùc nhöng thay vì theá dì laïi naèm treân taám chaên, ngöûa daøi ngöôøi , hai chaân hôi dang ra neân toaøn boä caùi vuøng haùng cuûa dì phôi baøy ra loà loä cho toâi khaùm phaù. Sue ngöôùc laân nhìn toâi vaø noùi “ Con thaáy ngöôø dì coù ñeïp khoâng, donny?” Khoâng bieát toâi coù thieân vò khoâng , ñoái vôùi toâi luùc naøy Sue chính laø nöõ thaàn veä nöõ, nöõ thaàn tình yeâu vaø Mono Lisa ñöôïc troän laãn vôùi nhau. Dì laø hieän thaân cuûa tình duïc, laø ñoái töôïng cuûa caùc giaác mô moäng tinh cuûa toâi laø hình töôïng ñeå toâi thuû daâm. Toâi cuõng lieám moâi gioáng nhö dì ñaõ laøm vaø noùi “Sue, dì thöïc laø toaøn myõ, thaân theå dì thöïc laø tuyeät vôøi”“Dì coù ñeïp baèng coâ con khoâng?”Caâu hoûi ñoù laøm toâi thöïc söï ngaïc nhieân, toâi nhgöng laïi moät chuùt roài traû lôøi “Con thì chöa bao giôø ñöôïc nhìn thaáy coâ traàn truoàng nhö theá naøy, nhöng maø theo con nghó thì dì cuõng ñeïp töông ñöông nhö coâ con vaäy. Ñieàu ñoù quûa laø ñaùng gía vì ñoá vôùi con thì coâ con raát ñeïp” Vôùi moät nuï cöôøi khaùc laï vaø hôi kyø cuïc, Sue hoûi “Dì daùm chaéc raèng con cuõng muoán nhìn coâ traàn truoàng nhö theá nhaøy laém, phaûi khoâng?” Toâi thì chöa bao giôø nghó veà coâ theo kieåu ñoù, nhöng bay giôø thì co.ù Thieät söï laø thay vì thích nhìn coâ traàn truoàng, toâi laïi töôûng töôïng caûnh coâ vaø caäu Ned, ngay taïi choã naøy, ñang laøm thòt nhau. Trong töôûng töôïng cuûa toâi, con cu cuûa Ned ñoùng ra ñoùng vaøo caùi loã cuûa coâ, laøm cho baû quaèn quaïi theo töøng nhòp nhaáp nhaáp cuûa caäu. “Daï ñuùng roài, con thích chöù” Toâi traû lôøi, keùo daøi töøng chöõ moät. Sue nhoûm leân laáy tay bòt laáy hai beân vuù, giöõ chaët roài töø töø naén boùp noù. Phaûi noùi caùi ñoäng taùc ñoù quûa laø cöïc kyø daâm ñaõng vaø caû caùi lôøi Sue noùi ra cuõng tuïc tóu khoâng keùm “Naøy, toaøn boä cuûa dì ñang ôû ñaây, con muoán laøm gì naøo?” 18
 19. 19. Thieät söï laø toâi coùc coù hieåu heát lôøi môøi goïi ñoù nhöng ñoù laø moät thaùch thöùc,toâi ñaâu coù boû cuoäc ñöôïc. Hoâm qua dì coøn hôi maéc côõ, moät chuùt naøo ñoùngöôïng nguøng khi phaûi phôi baøy thaân theå cho toâi xem. Hoâm nay thì dì laïigioáng nhö choù caùi ñoäng ñöïc. Toâi quøi xuoáng ngay beân caïnh dì, thaéc maéc laømchi cho meät, raùng maø taän duïng cho heát caùi may maén trôøi cho naøy. Toâi choàmleân keùo caùi tay dì ra khoûi vuù, ñeå cho noù troáng taûi teânh heânh tröôùc maét toâi.Môû roâng hai caùnh moâi, toâi cuùi xuoáng, ngaäm vaøo caùi goø boàng ñaûo eâm aùi,löôõi toâi lieám doïc beà maët caùi nuùm vuù ñang cöông leân, caû caùi quaàng naâuhoàng chung quanh. Sue hôi öôõn löng leân, ñeø maïnh vuù cuûa dì vaøo caùi mieängham hoá cuûa toâi. Ñeå ñaùp traû laïi, toâi môû roäng mieäng ra heát côõ, buù maïnh heátsöùc vaøo caùi goø eâm aùi ñoù.Toâi vöøa buù vöøa nghieán vuù cuûa Sue, duøng löôõi coïxaùt toaøn boä caùi beà maët cuûa noù, taém öôùt vuù cuûa Sue baèng löôõi cuûa toâi. Sueñaùp traû laïi caùi söï aâu yeám baèng mieäng cuûa toâi vôùi nhöõng tieáng “Ummmnn”nheï, döôøng nhö coá thoaùt ra töø saâu trong coå hoïng.Trong luùc toâi vöaø xoa vöøa buù vuù cuûa dì, tay toâi doø daãm thaùm hieåm caùi phaàndöôùi thaân theå cuûa Sue. Toâi xoa maáy ñaàu ngoùn tay voøng voøng treân buïngSue, ñöa tay vuoát ve xuoáng töø töø cho ñeán khi chaïm tôùi caùi mu loâng laù cuûaSue. Moø maãm qua khu röøng raäm raïp eâm aùi ñoù, ngoùn tay toâi tìm tôùi caùi khe,caùi choã khôûi ñaàu cuûa hai caùnh moâi ñaày ñaën meàm meàm. Ñeå taïo cho tay toâideã daøng trong vieäc thaùm hieåm hôn, Sue caøng dang roäng hai chaân ra hônnöõa, vaø dô moät chaân leân, co laïi ngay choã ñaàu goái. Trong tö theá teânh heânhnhö theá naøy, Sue traàn truïi phôi baøy taát caû boä phaän sinh duïc ra, roäng môû vaøsaün saøng cho caùc ngoùn tay cuûa toâi coù ñieàu kieän xuïc xaïo tìm kieám saâu vaøobeân trong hai caùi moâi vöøa saâu kín vöøa öôùt ñaãm cuûa dì.Haùo höùc vì ñöôïc môøi goïi nhö theá, toâi thoïc ngoùn tay toâi xuoáng saâu vaøo trongkhu vöïc caám ñòa cuûa dì. Ñaàu ngoùn tay toâi caø treân caùi moàng nhoû ñang cöôngcöùng ngay treân ñaàu cuûa caùi khe roài töø töø xoa daàn xuoáng, tìm kieám caùi raõnhmaø toâi bieát laø mình phaûi chui ngay vaøo ñoù. Roài toâi cuõng ñaõ ñaït tôùi caùi muïcñích cuûa cuûa thaùm hieåm, ngoùn tay toâi chui vaøo tôùi caùi gieáng noùng hoåi, trônnhôùt, thaâm nhaäp vaøo caùi loàn ñang höøng höïc cuûa dì. Toâi thuït thuït ngoùn tayvaøo caùi loã, nhaán saâu roài laïi keùo ra töøng ñôït töøng ñôït, caùi loã cuûa Sue nhö eùpboù saùt chaët laáy ngoùn tay toâi. Toâi keïp theâm moät ngoùn tay khaùc chung vôùingoùn tröôùc, taêng gaáp ñoâi löïc löôïng thaâm nhaäp vaøo ngöôøi Sue, tieáp tuïc ñoängtaùc thuït ra thuït vaøo, theo töøng nhòp co boùp cuûa chính con cu toâi.Luùc naøy ñeå ñaùp traû laïi caùi khoaùi caûm maø toâi ñem deán, Sue naém laáy vaø boùpnheø nheï vaøo con cu ñang caêng cöùng cuûa toâi. Vöøa ñöôïc ñuøa giôõn vôùi caùi vöuvaät trôøi cho- thöïc ra laø laøm tình baèng tay vôùi Sue, vöøa ñöôïc höôûng caùi caûm 19
 20. 20. giaùc maø Sue ñöa ñaåy tay treân con cu öôùt nheïp, cöông phoàng cuûa toâi caùicaûm giaùc theøm muoán nhö ñng caáu xeù trong ngöôøi toâi. Hoâng toâi öôõn leân eùpsaùt vaøo tay dì saøng qua saøng laïi ñeå con cu toâi thuït ra thuït voâ trong baøn taydì. Nöôùc nhôøn trong cu toâi öùa ñaày ra tay Sue, toâi duøng tay Sue theá cho caùiloàn cuûa dì. Toâi thoït ra thoït vaøo caùi loã cuûa Sue theo cuøng nhòp vôùi con cucuûa toâi trong tay tay dì.Hai ngoùn tay toâi thoïc vaøo tôùi taän cuøng aâm ñaïo Sue, ñaåy nhöõng cuù thaät laøsaâu vaøo cöûa mình. Ñöôøng ñi vaøo ngöôøi Sue gaàn nhö khoâng bò gì caûn trôû, chæcoù moät tí khoaûng heïp ngay gaàn meùp ngoaøi cuûa cöûa mình laøm tay toâi hôi bòvöôùng moät tí. Theo toâi bieát, Sue vaãn coøn laø trinh nöõ, nhö vaäy thì caùi maøngtrinh ñaâu roài. Toâi bieát raèng maøng trinh laø caùi maø thaèng con trai seõ phaûi ñaâmluõng khi giao hôïp laàn ñaàu vôùi con gaùi, thaønh ra toâi hôi bò boái roái khi khoângthaáy caùi haøng raøo ñoù cuûa Sue.“ Dì vaãn coøn trinh haû?” Toâi hoûiSue vaãn nhaém maét, mieäng heù môû, moät veät nuôùc mieáng nhæ ra ôû khoùe moâicuûa dì, dì öôõn hoâng leân eùp vaøo tay toâi, nhòp hoâng len xuoáng hoøa theo caùinhòp tay toâi thuït thuït vaøo caùi loàn, roài dì noùi “Ñuùng roài, nhöng coù leõ dì ñaõ bòraùch maøng trinh trong moät laàn ñi côõi ngöïa hoài nhoû. Dì nhôù hoài ñoù noù ñaulaém vaø coù chaûy maùu nöõa. Sue cöôøi môû maét ra nhìn toâi noùi “ Donny con coùthaát voïng vì ñieàu ñoù khoâng?”“OÀ, khoâng ñaâu, ñaây laø nhöõng chuyeän söôùng nhaát treân ñôøi ñoái vôùi con roài,ñoøi hoûi gì nöõa”Sue laïi hoûi nhoû “ Con cuõng coøn trinh, phaûi khoâng?”“Daï, con chöa töøng laøm vôùi con gaùi nhö theá naøy bao giôø”Gioïng noùi caøng kheõ hôn nöõa Sue thì thaàm “ Con coù muoán phaù trinh tieát cuûadì khoâng? Vaø ñeå cho dì phaù trinh con”Chöa coù thöù gì treân ñôøi laøm con cu toâi caêng cöùng hôn. Tröôùc ñaây, noù chærung ñoäng vaø co giaät trong tay cuûa Sue thoâi. Khoù maø tin noåi caùi ñieàu Suevöøa noùi vôùi toâi. Trong caùc giaác mô, toâi chæ mô thaáy nhöõng thöù maø toâi ñaõlaùm vôùi Sue thoâi. Baây giôø thöïc teá laø Sue ñang muoán toâi cho con cu cuûa toâivaøo trong ngöôøi dì, ñoù laø ñieàu maø toâi chöa bao giôø töôûng töôïng noåi. “Trôøiôi, Sue, ñöôïc haû. Dì cho con ñ…. Dì cho con laøm chuyeän ñoù vôùi dì haû? Ñoù laøñieàu maø con mong muoán nhöùt treân ñôøi.”Sue cöôøi cho caùi söï lôõ lôøi cuûa toâi, dì noùi“ Phaûi roài Donny, dì muoán con chôi dì. Dì muoán thaønh ñaøn baø thöïc söï chöùkhoâng muoán laøm moät trinh nöõ cheát dí ôû caùi noâng traïi naøy. Dì vöôn tay ravôùi laáy caùi xaùch tay, môû ra. “ Ñaây laø caùi lyù do maø dì phaûi ñi leân phoá saùng 20
 21. 21. nay. Dì ñi kieám caùi naøy neø” Dì keùo caùi hoäp nhoû ra khoûi caùi ví. Noù ñöôïc goùibaèng giaáy boùng kính, coù chuõ in chöõ TRUST. Trôøi ñaát, toâi thaáy khoaùi chí, dìmua maáy caùi bao cao su. Toâi run leân vì caùi vieãn caûnh kích thích ñang xaûyra. Coù bao cao su nghóa laø chuùng toâi coù theå laøm tình baát kyø kieåu gì chuùngtoâi muoán maø khoâng sôï Sue coù baàu. Dì ñöa caùi hoäp cho toâi vaø noùi “ naøy, conmôû ra ñeo noù vaøo, dì muoán caûm thaáy caùi cuûa con trong ngöôøi dì chöù, naémnoù baèng tay thoâi thì khoâng ñaõ”Thieät laø khoâng coù gì treân ñôøi ñaùng mô uôùc baèng, toâi vaät loän coá thaùo caùi baora. Duø raèng tay toâi run leân, toâi xoay sôû ñeå loät caùi voû boïc ra. Ben trong caùihoäp laø saùu caùi bao cao su, chæ moät caùi cuõng ñaõ ñuû laøm toâi pheâ roài noùi gì tôùisaùu caùi, kieåu naøy thì söôùng reân leân ñöôïc. Luùc ñoù toâi nhôù laïi laø maù toâi döïñònh seõ tôùi ñoùn toâi vaøo saùng ngaøy mai. Trôøi ôi laøm sao maø xaøi heát saùu caùinaøy.Toâi khoâng ñuû kinh nghieäm ñeå quyeát ñònh phaûi laøm theá naøo. Toâi bieát laø, neáumaø Sue vui loøng chaáp nhaän toâi phaûi laøm coá heát söùc mình thoâi.Toâi thì chöa bao giôø ñeo bao cao su tröôùc ñaây. Nhöng maø moïi thöù thì cuõngcoù veû ñôn giaûn thoâi. Ngay khi vöøa ñeo noù vaøo, toâi quøi xuoáng giöõa hai chaâncuûa Sue, vaø röôùn ngöôøi tôùi ñeå cho con cu cuûa toâi coï saùt vaøo caùi loàn öôùt ñaãmvaø heù môû cuûa Sue. Tay naém laáy con cu, toâi coï saùt noù leân xuoáng choã caùiraõnh trôn öôùt cuûa Sue, phuû caùi lôùp trôn tru quanh caùi duøi, saün saøng ñeå thoïtvaøo caùi loã cuûa dì. Sau moät hoài ñaõ ñôøi vôùi caùi caûm giaùc trôn tröôït ñoù, toâi laànmoø töø töø xuoáng, tìm caùi cöûa môû ñi vaøo ngöôøi Sue. Gaàn xuoáng saùt tôùi döôùitoâi tìm thaáy ñuùng caùi choã ñoù, vaø nheï nhaøng ñuùt caùi ñaàu chui vaøo trongngöôøi Sue, cho tôùi luùc noù loït vaøo saâu chöøng hai phaân. “ Nheï nheï nhaDonny, dì bieát laø noù seõ ñau nhönng con raùng laøm nheï duøm dì nha” Sue thìthaàm vaøo tai toâi.Duø raèng toâi bieát raèng laøm nhö theá naøy laø dì cuõng ñöôïc höôûng gioáng nhö toâi,toâi bieát raèng dì ñaõ nghó ñeán toâi nhieàu tôùi möùc dì cho toâi ñöôïc laøm caùichuyeän naøy laàn ñaàu tieân vôùi dì, laøm cho toâi traân troïng naâng niu moät caùchthaät nheï nhaøng vôùi dì. Ñi ñoâi vôùi caùi söï dòu daøng aâu yeám naøy toâi bieát coùmoät thöïc teá laø dì raát deã bò ñau, vaø ngöôøi ñaøn baø phaûi gaén boù vôùi ngöôøi ñaønoâng ñeán möùc naøo ñeå coù theå daâng hieán trong caùi laàn ñaàu tieân naøy. Toâi töïhöùa laø phaûi coá baèng moïi caùch laøm thaät nheï nhaøng caùi ñoäng taùc yeâu ñöôngvaø hoan laïc naøy ñeå cho dì caøng ít bò ñau caøng toát.Toâi ñaët tay doïc theo ngöôøi Sue vaø eùp buïng toâi vaøo saùt buïng dì, chaäm chaämvaø nheï nhaøng toâi ñaåy con cu toâi vaøo saâu trong loàn dì. Ñeàu ñeàu töøng phaânmoät, noù chui töø töø vaøo ngöôøi cuûa Sue. Ñoä noùng vaø boùp chaët cuûa cöûa mình 21
 22. 22. Sue, taïo caûm giaùc khoaùi laïc lan khaép ngöôøi toâi, tuoân traøo töø caùi choã hai ñöùatoâi dính nhau toûa ra toaøn boä cô theå. Khoâng coù caùi gì caûn trôû heát, chæ coùmoät choã hôi bò boùt chaët luùc con cu toâi vaøo ñöôïc moät nöûa aâm hoä cuûa dì. Dìnín thôû, maét dì nhaém laïi nhö ñang chôø ñôïi caùi caûm giaùc ñau ñôùn naøo ñoù.Khoâng gaëp phaûi baát kì raøo caûn naøo, hai caùi khu raäm raïp loâng laù cuûa chuùngtoâi chaïm nhau roài quaán laáy nhau. Xöông mu cuûa toâi ñeø saùt vaøo Sue vaø toâiaán saùt tôùi hôn nöõa. Cuûa toâi ñaõ hoøan toaøn loït haún vaøo trong, con cu toâi naèmheát trong caùi oàn cuûa dì. Maét dì môû to ra cuøng luùc dì thôû ra moät hôi daøi. Dìngöôùc leân nhìn toâi vaø thì thaàm “ Noù khoâng ñau, khoâng ñau moät tí naøo heát”Roài röôùn gioïng leân dì tieáp “ Oh. Trôøi ôi, dì caûm thaáy noù hoaøn toaøn traøn ñaày… Dì caûm thaáy cuûa con noù traøn ñaày trong dì. Con ñang laáp ñaày caùi nôi maøtröôùc ñaây luoân bò troáng roãng” Dì röôùn ngöôøi leân keùo ghì toâi xuoáng coï saùtvaøo hai vuù cuûa dì, öôõn hoâng leân eùp saùt ngöôøi vaøo con cu cuûa toâi. “uhm,söôùng quùa” dì oâm chaët toâi hôn nöõa, mieäng dì reân leân “ Oâi, trôøi ôi, Donny,sao maø SÖÔÙNG quùa”Phaûi noùi laø toâi chöa bao giôø hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi dì nhö laàn naøy. Hoøa theochuyeån ñoäng cuûa cô theå dì, toâi cuõng coï saùt ngöôøi toâi vaøo ngöôøi dì, mieängcuõng reân leân “ Ooohh, phaûi, ñaõ quùa” Toâi keùo con cu toâi ra cho tôùi luùc chæcoøn caùi ñaàu naèm trong, roài töø töø toâi laïi nhaán vaøo, cuøng luùc ñang nhaán vaøogioïng toâi cuõng reân theo nhòp “Ahh, Oohh, söôùng quùa”Luùc toâi ñaåy vaøo, hoâng cuûa Sue baét ñaàu saøng voøng troøn ñöa qua ñöa laïi, reânræ trong coå hoïng “mmmm,mmmm,mmmm” cuõng thao nhòp ñöa ñaày cuûa caùihoâng. Nghe gioáng nhö dì ñang ñöôïc thöôûng thöùc moät thöù gì ñoù ngon laémmieäng dì phaùt leân “ yum, yum, yum” Khi toâi ñaõ ñaåy caùi cuûa toâi vaøo saùttrong, Sue noùi “ Ooh, laøm nöõa ñi, dì chòu caùi caùch con vöøa laøm ñoù” Toâicuõng chòu caùi caùch ñoù vaäy. Toâi nghó Sue laøm cho toâi baén ra hoâm qua baèngtay cuûa dì ñaõ thöïc söï laø caùi caûm giaùc tuyeät vôøi, nhöng caùi caûm giaùc ñöôïcoâm saùt chaët baèng caùi boä phaän sinh duïc aám aùp aåm öôùt, coï saùt vaø vuoát vetöøng milimeùt cuûa con cu toâi coøn ñaõ hôn nhieàu. Caùi böøng böøng ôû saâu trongngöôøi cuûa Sue, söï ma saùt cuûa caùi aâm ñaïo aåm öôùt tröôït doïc theo caùi phaànnhaäy caûm nhaát cuûa con ngöôøi toâi, caûm giaùc cuûa hai nuùm vuù cöông cöùng coïvaøo ngöïc, khoâng theå so saùnh vôùi baát cöù caùi gì khaùc toâi ñaõ bieát tröôùc ñaây.Caûm giaùc cuûa toâi cöù traøo leân töøng ñôït töøng ñôït traøo leân nhö ngoïn thaùc,trong traïng thaùi thöïc laø ñeâ meâToâi tieáp tuïc chaäm chaäm nhaáp ra nhaáp vaøo cöûa mình Sue. Moãi cuù nhaáp nhövaäy laøm tinh khí nhôøn öôùt cuûa Sue caøng ñaãm ra nhieàu hôn, sau ñoù, boä phaänsinh duïc cuûa hai chuùng toâi baét ñaàu phaùt ra tieáng oïc aùch nghe ñaëc keïo. Dì 22
 23. 23. baét ñaàu cuûng hoøa theo nhòp nhaáp cuûa toâi, dì öôûn hoâng leân caøng eùp saùt vaøomoãi khi toâi nhaán con cu cöùng ngaéc cuûa toâi vaøo caùi loàn noùng höøng höïc vaøöôùt nheïp cuûa dì, “ Oh, trôøi ôi, laâu nay sao toâi boõ lôõ chuyeän naøy,…Oh,…phaûiroài , Donny,…laøm nhö vaäy ñoù” nhòp cuûa dì caøng luùc caøng taêng leân, caøng luùcdì caøng nhaáp nhanh hôn, toâi cuõng taêng toác ñoä theo nhòp cuûa dì. Maét cuûa Suedaïi ra, vaø gioïng cuûa dì caøng luùc caøng laép baép “ uh, uh, uh” caùi aâm thanhnheï nheï cöù reân ræ ö öû nhö vaäy.Sue dang roäng hai chaân leân roài quaép chaët hai beân hoâng toâi, keùo chaët toâi saùtvaøo caùi khe cuûa dì. Hai tay dì sieát chaët toâi hôn nöõa, oâm ghì toâi vaøo ngöôøidöõ doäi nhö laø oâm cho caû ñôøi. Söï say ñaém cuûa dì laøm khoaùi caûm cuûa toâi traøoleân cao hôn cao hôn nöõa, vaø roài caûm xuùc toâi cuõng gioáng heät nhö dì. Toâichæcoøn taäp trung vaøo moät choã laø nôi hai choã kín cuûa chuùng toâi ñang quaán laáynhau, vaø toâi nhaáp moät caùch ñieân cuoàng saâu vaøo trong ngöôøi Sue. Thình lìnhSue röôùn caû ngöôøi leân, toaøn boä cô theå Sue caêng cöùng leân. Hai chaân keïp toâichaët hôn nöõa, laøm cho ñoäng taùc nhaáp ra nhaáp vaøo cuûa toâi coøn khoù khaênhôn. Dì nhíu chaët hai maét laïi, vaø reân to leân “ Oh, Donnneee !Donnnnneeeeee…”Caûm xuùc meâ ñaém cuûa toâi hoøa vôùi dì nhö laøn soùng khoaùi laïc ñoå aäp leân ngöôøitoâi. Khoaùi caûm tuoân traøo ra töø döông vaät cuûa toâi, baén phoït ra ñoät ngoät nhömoät doøng suoái voâ taän. Neáu khoâng coù caùi bao cao su, chaéc laø tinh khí cuûa toâibaén ra ñuû ñeå laøm ngaäp traøo caùi loàn cuûa Sue. Sue keïp laáu caùi ñaàu cuûa toâi vaøkeùo mieäng toâi gaén vaøo mieäng dì. Dì ñöa löôõi cuûa dì saâu vaøo trong mieängtoâi, löôõi cuûa toâi quaán voøng voøng vöøa nuùt chaët laáy löôõi cuûa dì. Hoâng cuûa caûhai chuùng toâi tieáp tuïc di doäng trong caùi nhòp nhaáp tôùi nhaáp lui cuûa hai côtheå, söï khoaùi caûm vaãn coøn dai daúng trong phaàn döôùi cuûa cô theå chuùng toâi.Nhòp cuûa chuùng toâi baét ñaàu chaäm daàn daàn trong vaøi phuùt cho tôùi luùc ngönghaún laïi.Caû hai chuùng toâi ñeàu thaáy thoûa maõn, cô theå chuùng toâi nhö meàm ra sau caùicaûm xuùc maõnh lieät cuûa khoaùi caûm toät ñónh. Mieäng chuùng toâi vaãn tieáp tuïcmaân meâ nhau, dòu daøng, öôùt aùt trao cho nhau caùi caûm xuùc bieát ôn veà caùikhoaùi caûm maø chuùng toâi ñaõ daâng taëng cho nhau. Moät luùc sau, Sue hôi nhuùcnhích ngöôøi, vaø toâi nhaän ra toâi nhaän ra laø toâi ñang ñeø caû thaân ngöôøi cuûa toâileân ngöôøi dì. Toâi choáng tay xuoáng vaø naâng ngöôøi toâi leân, baây gìô chuùng toâichæ coøn tieáp xuùc nhau taïi choã con cu cuûa toâi, noù ñaõ baét ñaàu hôi meàm ñi vaøvaãn coøn naèm trong caùi loã cuûa Sue. Sue röôùn ngöôøi leân vaø ñöa ngoùn tay vuoátnheï maù toâi, moät ñoâng taùc aâu yeám laøm cho toâi heát söùc sung söôùng. “Caùm ôn 23
 24. 24. Donny,” dì thì thaàm. “Baây gìô thì dì ñaõ trôû thaønh ñaøn baø roài. “Dì mæm cöôøiva tieáp “Oh, Toâi ñaõ thöïc laø ñaøn baø”.Toâi chaïm moâi toâi vaøo moâi dì, chæ laø moât caùi hoân nheï ñeå bieåu loä caûm xuùccuûa mình, vaø noùi “Con caàn phaûi caùm ôn dì. Vì dì laø ngöôøi ñaõ laøm cho conmaát trinh, khoâng coù ñöùa naøo treân ñôøi bò maàt trinh moät caùch tuyeät vôøi baèngcaùi caùch maø dì ñaõ laøm cho con.”Sue hoân traû laïi toâi, chæ laø moät caùi hoân phôùt qua moâi toâi, vaø noùi, “Caû haichuùng ta ñeàu tuyeät vôøi, phaûi khoâng ?”Luùc naøy, caây suùng cuûa toâi cuoái cuøng cuõng ñaõ meàm xeøo, vaø tuoät ra khoûingöôøi Sue. Sue noùi “Chaéc laø dì seõ nhôù maõi caùi aân aùi tuyeät vôøi nay, baây gìôtoát nhaát laø chuùng ta phaûi xuoáng hoà, röûa raùy ngöôøi ñeå coøn veà nhaø. Chaéc laøoâng ngoaïi ñaõ thöùc daäy roài.”Chuùng toâi lo xong chuyeän taém röûa, sau ñoù cuøng nhau ñi veà nhaø, chæ vaøiphuùt tröôùc khi oâng toâi thöùc daäy. Ñeâm ñoù sau khi leân giöôøng, con cu cuûa toâilaïi baét ñaàu cöông cöùng leân. Khoâng chæ vì toâi hoài töôûng laïi caùc caûnh yeâuñöông noùng boûng hoâì chieàu, maø vì toâi caûm nhaän ñöôïc raèng Sue ñang ôû ñaây,ngay beân caïnh toâi, thaân hình cuûa dì chæ caùch toâi coù vaøi phaân, vaø chæ caànñaåy ngöôøi tôùi moät chuùt laø döông vaät cuûa toâi coù hteå chaïm vaøo caùi aâm vaäthöøng höïc löûa cuûa dì . Ngöôøi chuùng toâi khoâng chaïm vaøo nhau, nhöng toâi vaãncaûm thaáy ñöôïc luoàng nhieät aám aùp toûa ra töø xaùc thòt cuûa dì. Sau caùi laàn ñaàutieân ñöôïc taän höôûng caùi khoaùi laïc do xaùc thòt cuûa Sue mang laïi, taát caû aoöôùc cuûa toâi hieân nay laø laïi ñöôïc höôûng laïi caùi caûm giaùc nhö vaäy nhieàu laànnhieàu laàn nöõa. Toâi khoâng theå chòu ñöïng noåi yù nghó laø phaûi chia tay Sue ñeåveà nhaø maø khoâng ñöôïc höôûng caùi khoaùi caûm töø xaùc thòt cuûa Sue, ít nhaát laø 1laàn nöõa.Toâi töï töôûng töôïng trong ñaàu, neáu khoâng laøm ñöôïc gì hôn thì ít nhaát cuõngñöôïc oâm Sue trong voøng tay, maân meâ caùi goø xum xueâ, aâu yeám caùi röøngraäm raïp vaø taát caû nhöõng choã bí maät treân cô theå cuûa dì. Vöøa khi toâi quayngöôøi qua dì thì dì cuõng quay qua phía toâi. Dì röôùn tôùi choaøng tay oâm laáyvai toâi vaø thì thaàm “Trôøi ôi, ngaøy mai con phaûi veà nhaø roài. Khi maø dì…. Aøkhoâng, khi maø chuùng ta môùi baét ñaàu phaùt hieän ra chuùng ta ñaõ sung söôùngbeân nhau nhö theá naøo, thì con phaûi chia tay vôùi dì roài. Dì khoâng bieát laø coùchòu noåi cho ñeán ngaøy con trôû laïi khoâng” Sue keùo toâi saùt vaøo ngöôøi dì, oâmchaët laáy toâi, töø moâi dì thoaùt ra moät tieáng thôû daøi taát voïng.Toâi voøng tay oâm laáy dì, ghì chaët ngöôøi toâi vaøo dì, con cu cuûa toâi eùp chaët laáyhaùng cuûa dì. Cuøng luùc ñoù dì öôõn ngöôøi ra, sieát chaët vai toâi, thì thaàm “uhm,caùi naøy vaãn coøn ñaõ quaù”. Dì ñaët moâi leân moâi toâi vaø thuø thì, “Donny, con 24
 25. 25. nghó laø mình laøm laïi nöõa ñöôïc khoõng? Laøm ngay ñaây vaø ngay baây giôø? Oângngoaïi nguû say laém, neàu chuùng ta coá gaéng giöõ im laëng thì oâng khoâng bieátñaâu. Con coù theå giöõ im laëng ñöôïc khoâng?”Laøm laïi nöõa ! Toâi coù theå khoùa caùi moàm toâi laïi, neáu maø nhôø ñoù toâi coù theåñöa caùi chaøy cuûa toâi vaøo trong caùi coái cuûa Sue moät laàn nöõa, “Con höùa seõkhoâng gaây ra baát kyø tieáng ñoäng naøo heát”Sue nhoåm daäy vaø keùo caùi aùo choaøng cuûa dì qua ñaàu, ñöùng yeân khoûa thaântrong aùnh ñeøn môø môø cuûa phoøng nguû. Dì ñeán choã caùi tuû vaø laáy ñöa cho toâimoät caùi condom maø dì ñaõ mua. “Côõi ñoà ra vaø ñeo noù vaøo ñi,” Sue thì thaàm,trong gioïng noùi ñaày veû kích ñoäng. Toâi laüng laëng côûi caùi quaàn short vaø ñeocaùi bao cao su vaøo con cu baét ñaàu cöông leân cuûa toâi.Khi Sue naèm xuoáng dì noùi, “Chuùng ta laøm trong tö theá nghieâng nheù.” Dìquay qua phía toâi, vöaø ñuû gaàn ñeå nuùm vuù cuûa dì caø nheø nheï treân ngöïc toâi,vaø quaëp caùi chaân dì voøng qua hoâng toâi. Ñoäng taùc ñoù cuûa dì taïo neân khoaûngtroáng ngay giöõa hai chaân, vaø con cu cuûa toâi gioáng nhö coù maét nhìn thaáy, vaøchui toït ngay vaøo khoaûng troáng ñoù. Dì ñöa tay xuoáng naém laáy con cu toâi vaødaãn ñöôøng cho noù vaøo ñuùng choã, ñuùng caùi hang saâu öôùt aùt ñoù. Toâi baét ñaàunhaán caùi döông vaät cuûa toâi voâ, vaø dì cuõng theo nhòp ñaåy hoâng cuûa dì tôùi, chæmoät luùc sau toâi ñaõ caûm thaáy con cu chìm saâu vaøo trong xaùc thòt aám aùp cuûadì. Vöøa caï moâi vaøo moâi toâi, dì aâu yeám noùi “ Chuùng ta coù nguyeân moät ñeâmlaän. Cöù töø töø vaø nheï nhaøng nheù, raùng giöõ cho laâu thaät laâu. Laàn naøy coù theålaø laàn cuoái maø chuùng ta ñöôïc gaàn”.Toâi keùo caû con cu toâi ra ngoaøi vaø sau ñoù laïi ñaåy traû laïi hang kín ñaùo vaø aámaùp, duøng nhöõng ñoäng taùc thaät chaäm raõi. Sau khi ñaõ ñaåy saùt cu cuûa toâi vaøo,toâi eùp maïnh buïng döôùi cuûa toâi vaøo buïng dì, vaø duøng xöông mu cuûa toâi coïsaùt aâm vaät cuûa dì . Chuùng toâi laøn nhöõng chuyeän ñoù trong im laëng hoaøn toaøn,chæ coù aâm thanh duy nhaát laø tieáng coï saùt cuûa caùi neäm do hai cô theå chuùngtoâi gaây ra. Thieät la may vì caùi neäm loø xo khoâng keo coùt keùt, chöù neáu khoângchaéc laø chuùng toâi phaûi boø xuoáng saøn nhaø. Chaúng coù thöù gì coù theå ngaên caûntoâi boû caùi chuyeän laøm tình tuyeät vôøi naøy, duø coù phaûi naèm treân neàn beâ toângcöùng, toâi cuõng vui loøng.Sue baét ñaàu oân toâi chaët hôn vaø coï saùt moâi cuûa dì vaøo cuûa toâi nhanh hôn,taêng toác ñoä. Mieäng cuûa dì, gaàn nhö phuû kín mieäng toâi, môû roäng heát côõ nhölaø ñang hteøm khaùt muoán phuû laáp caû mieäng toâi.Chuùng toâi hoân baèng caùchduøng löôõi ñaåy ra ñaåy vaøo mieäng cuûa nhau, nhòp ñieäu cuûa mieäng hoaø theonhòp dieäu cuûa cô theå cuûa hai chuùng toâi “Söôùng quùa” Dì reân ræ vaøo mieäng toâi“Oh, Trôøi oi” Tieáng reân ñoù bò hoøa laãn vaøo trong nuï hoân. 25
 26. 26. Sue laên loän ngöôøi laïi, vaø baây gioôø thì dì naèm döôùi vaø toâi ôû treân, hai chaân toâinaèm giöõa hai baép veá ñang caêng cöùng vaø giang roäng ra cuûa dì. Vaãn giöõmieäng dì, gaén vôùi mieäng toâi, dì keâu leân, “Dì khoâng theå chôø ñöôïc nöõa. Laømmaïnh leân ñi, nhanh leân nöõa. Oh, Trôøi ôi, nhaán saâu vaøo ñi, nhanh hôn nöõa”Dì khoâng caàn phaûi hoái thuùc toâi, vì toâi cuõng ñang saép ñaït ñeán khoaùi caûm roài,vaø chæ muoán moät ñieàu laø laøm baát kyø caùi gì maø di ñang yeâu caàu. Con cu toâithuït ra thuït vaøo nhanh heát möùc maø toâi coù theå. Sue voøng tay ghì chaët löngtoâi, moãi caùi thuït vaøo cuûa toâi, dì laïi caøng sieát chaët toâi hôn. Chaúng maáy choáccaùi chuyeån ñoäng cuûa chuùng toâi trôû neân ñieân cuoàng, cuûa moät xaùc thòt öôùt aùtgaëp moät xaùc thòt öôùt aùt khaùc. Dì quaëp chaët hai chaân cuûa dì vaøo hai baép veácuûa toâi, vaø röôùn ngöôøi aán moät caùi thaät maïnh cuoái cuøng eùp saùt vaøo ngöôøi toâi,cuøng vôùi ñoäng taùc ñoù dì ñöa tay leân bòt laáy mieäng mình, nhö ñeå coá gaéngngaên tieáng reân meâ li ñang chöïc thoaùt ra töø trong coå hoïng cuûa dì.Khi gaàn ñaït ñeán khoaùi caûm, toâi keïp laáy hai chaân cuûa dì, ñang eùp saùt vaøohai veá, keùo noù leân saùt vaøo ngöïc toâi. Loàn cuûa dì baây giôø hoaøn toaøn loà loä, môûroäng ngay tröôùc maét toâi, vaø caùc cuù thuït cuûa toâi caøng saâu hôn bao giôø heátvaøo saùt taän trong cuoái cuøng. Sau khoaûng chöøng naêm caùi thuït saâu nhö vaäy,caûm giaùc baét ñaàu aäp ñeán. Caùi moû gaø cuûa toâi töôûng nhö caêng phoàng leân heátmöùc ñeå laáp ñaày troïn veïn caùi loã hang aåm öôùt cuûa Sue, vaø caùc côn khoaùi caûmcuûa toâi baét ñaàu baén ra, töøng ñôït töøng ñôït vôùi caùi chaát keo noùng boûng. Coágaéng ñeå kieàm cheá tôùi ñaâu ñi nöõa, moät tieáng reân ræ khoaùi laïc vaãn nhö muoánthoaùt ra töø moâi cuûa toâi.Toâi naèm im treân ngöôøi cuûa Sue moät luùc laâu. Cô theå chuùng toâi rung ñoäng vìcaùc ñôït co giaät. Cuoái cuøng toâi laên ngöôøi naèm xuoáng, coá kìm giöõ hôi thôû.Sue quay ngöôøi qua phiaù toâi, aâu yeám vuoát ve ngöôøi toâi, Sue ñöa tay leân gaùcngang ngöïc toâi vaø xoa nheï nheï, diuï daøng. Dì ñöa mieäng keà vaøo tai toâi vaøthì thaàm, “Oh, Donny, dì khoâng muoán nhìn thaáy con phaûi veà nhaø ngaøy mai.Mình môùi baét ñaàu bieát chuyeän yeâu ñöông naøy thì con ñaõ phaûi ñi xa dì roài.”Khoâng chôø toâi traû lôøi dì ngoài daäy, vôùi laáy quaàn aùo, vaø laáy caùi khaên giaáy.Cuùi xuoáng döôùi, dì thaùo caùi bao cao su va lau khoâ caùi ñaàu caây suùng ñangbaét ñaàu meàm cuûa toâi. Sau ñoù dì nhoåm daäy vaø vaát caùi toàn taïi cuûa chuyeänlaøm tình cuûa chuùng toâi vaøo gæo raùc, vaø maëc caùi aùo choaøng vaøo. Toâi tìm caùiquaàn cuûa toâi ôû chaân giöôøng vaø keùo noù leân ñeå che ngöôøi cuûa toâi. Voøng tayqua chuùng toâi vöøa oâm nhau vöøa nguû, caùi giaác nguû maø chæ coù nhöõng keû môùilaøm tình nhö chuùng toâi môùi nguû kieåu nhö vaäy.Saùng hoâm sau, khi toâi thöùc daäy thì Sue ñaõ thöùc töø tröôùc roài. Toâi coù theå ngöûithaáy muøi naáu nöôùng ñoà aên saùng, vì vaäy toâi maëc quaàn vaøo ñi xuoáng beáp. 26
 27. 27. Sue noùi, “Coâ con ñieän thoaïi baùo raèng coù leõ seõ ñeán ñaây ñoùn con vaøo luùc 10giôø. Baây giôø con neân aên saùng ñi, taém röûa moät tí, sau ñoù dì seõ phuï con thuxeáp ñoà ñaïc, con thaáy theá naøo?”“Da., vaäy cuõng ñöôïc,” Toâi noùi vôùi gioïng ñau khoå, nhaän ra raèng chaúng maáychoác toâi seõ phaûi chia tay vôùi Sue.“Phaûi, Dì bieát con ñang ôû trong taâm traïng theá naøo roài, dì cuõng coù taâm traïnggioáng nhö vaäy. Thoâi, con aên tröùng ñi, luùc coøn noùng seõ ngon hôn”Toâi aên saùng sau ñoù taém röûa, roài ñi vaøo phoøng cuûa Sue ñeå thu doïn ñoà ñaïc.Chuyeän thu doïn ñoà ñaïc ñaâu coù laâu la gì, vì vaäy chuùng toâi vaãn coøn giôø raûnh.Dì ñöa tay oâm chaët laáy toâi, noãi buoàn hieän roõ treân maët dì. “Dì seõ nhôù conlaém. Raùng thu xeáp xem coâ con coù theå laïi ñi coâng taùc xa nöõa khoâng”Toâi oâm löng Sue, vaø trong moät thôøi gian nhö voâ taän, hai cô theå chuùng toâinhö hoøa tan vaøo nhau. Hoaøn caûnh ñoù ñöa chuùng toâi ñi xa hôn, toâi thoït concu cöông cöùng cuûa toâi vaøo ngöôøi Sue. “oh, Trôøi ôi, Donny, con laøm nhö vaäyroài laïi boû ñi thì laøm sao dì chòu cho noåi,” Sue noùi, vaø ñaåy cöûa mình cuûa dìcoï vaøo con cu toâi.Sue lieác nhìn caùi ñoàng hoà roài noùi, “Môùi 9:30, chaéc laø chuùng ta coù ñuû thôøigiôø. Oâng ngoaïi ñang ôû trong phoøng khaùch ñeå xem TV, chaéc oâng khoâng bieátñaâu.” Sue thoø xuoáng boùp laáy caùi choã caêng phoàng leân, massage caùi gaäyñang cöùng ngaéc cuûa toâi. “Con vaøo toilet vaø ñôïi dì 1 tí, dì seõ vaøo ñoù ngay.”Toâi ñi vaøo nhaø taém, vaø chôø ôû ñoù nhö dì baûo. Chæ moät chuùt sau, Sue ñi vaøo,vaø khoaù cöûa laïi. Dì naém laáy caùi khoaù daây löng quaàn toâi vaø môû noù ra. Sauñoù dì môû caùi cuùc treân cuøng cuûa toâi, roài keùo caùi khoaù quaàn xuoáng, Duøng caûhai tay, dì keùo quaàn daøi vaø quaàn loùt cuûa toâi xuoáng moät luùc. Dì vôùi laïi choãcaùi tuû, vaø ñöa cho toâi moät caùi condom, vaø noùi, “Ngoài xuoáng ñaây vaø ñeo noùvaøo ñi”. Toâi ngoài treân caùi tuû vaø ñeo caùi bao cao su vaøo caùi cuûa quí ñangdöïng ñöùng cuûa toâi. Khi toâi vöøa laøm xong, Sue keùo caùi vaùy leân vaø böôùc laïigaàn toâi. Nhìn thaáy ngöôøi Sue, con cu toâi co giaät töùc thì nhö ñaùp traû laïi caùimaø con maét toâi ñang chieâm ngöôõng. Dì hoaøn toaøn traàn truoàng. Neáu dì coù ñoàloùt thì chaéc laø dì ñaõ côõi ra tröôùc khi böôùc vaøo phoøng taém. Caùi loàn cuûa dìñang loà loä tröôùc maét toâi, vaø dì thì nhö ñaõ saün saøng ñeå laøm vieäc vôùi noù.Vôùi caùi aùo vaùy ñang veùn leân ngay choã thaét löng, Sue daïng chaân ra gaùc leântoâi, vì vaäy loàn cuûa dì ngay keà saùt phiaù treân con cu toâi. Dì ñöa ngöôøi xuoángtöø töø cho tôùi khi loàn dì chaïm vaøo cu toâi roài tieáp tuïc ñöa tay xuoáng thaáp,naém laáy cu toâi. Dì doø daãm baèng con cu toâi, tìm caùi cöûa mình roài di di noùchung quanh caùi khe raäm raïp vaø öôùt nheïp cuûa dì. Cuoái cuøng dì tìm ra noù, dìñöa ngöôøi xuoáng thaáp hôn cho ñeán khi loàn dì tröôït xuoáng, vaø töï ñaâm con cu 27
 28. 28. cuûa toâi hoaøn toaøn naèm trong dì. Dì ngaång ñaàu leân vì theá maët toâi ñoái maët vôùidì. Dì ñöa mieäng dì laïi cho toâi vaø chuùng toâi baét ñaàu hoân nhau. “Chuùng tachi coù vöøa ñuû thôøi giôø ñeå laøm moät caùi thaät nhanh,” Dì mæm cöôøi vaø noùi nhötheá.Sue töï laøm taát caû, nhaáp ngöôøi leân leân xuoáng xuoáng, chaø xaùt caùi vuøng xaùcthòt öôùt aùt cuûa dì vaøo haùng cuûa toâi. Ñoäng taùc cuûa dì caøng luùc caøng nhanhhôn, laøm nhö ñeå coá baét kòp thôøi gian, nhaát ñònh kieám theâm moät laàn thoaûmaõn xaùc thòt maø chuùng toâi ñaõ khaùm phaù. Cuoái cuøng thì dì cuõng ñaït ñöôïcmuïc ñích.Maét dì môû roäng vaø trong aùnh maét ñoù thoaùng hieän leân veû hoang daïi xa xaêm.Toâi coù theå caûm thaáy loàn cuûa dì nhö caùi keïp ñang xieát chaët laáy con cu cuûatoâi. Giöõ laáy con cu toâi baèng caùi oâm ghì noùng aám cuûa noù. Dì oâm chaët toâi hônvaø reân ræ, “oh, oh, oh”.Caùi khoaùi caûm toät ñænh cuûa dì mang toâi saùt ñeán bôø cuûa khoaùi caûm, vaø caâysuùng cuûa toâi baén ra cuøng luùc vôùi caùi khoaùi caûm cuûa Sue. Vaø moät laàn nöõa tindòch cuûa toâi laïi phoït ra, mang ñeán cho Sue theâm moät laàn taän höôûng caùikhoaùi caûm cuûa tình duïc. Khi maø söï rung raåy co giaät cuûa chuùng toâi baét ñaàugiaûm xuoáng thì toâi nghe tieáng xe hôi baét ñaàu tieán ñeán gaàn. “oh, choù cheátthaät” coâ cuûa con ñaõ ñeán roài. “ Dì keùo ngöôøi ra khoûi ngöôøi toâi, boû caùi vaùyxuoáng vaø böôùc ra khoûi nhaø taém. Toâi cuõng thaùo caùi bao cao su ra, lau laïidöông vaät cuûa toâi baèng moät mieáng giaáy veä sinh moät caùch voäi vaõ, roài chaïyra ngoaøi beáp ñeå ñoùn vaø oâm laáy coâ toâi. Duø raèng vaãn coøn moät ít daáu hieän öûngleân treân maët hai ñöùa toâi, nhöng khoâng coù gì toá caùo ngöôøi ngoaøi veà caùi giaâyphuùt thoaû maõn cuoái cuøng maø toâi vaø Sue vöøa taän höôûng vôùi nhau.Treân ñöôøng veà nhaø, haàu nhö chæ co mình coâ toâi noùi chuyeän, baø than thôû veàchuyeän nhôù nhung, vaø baø khoâng thích phaûi xa toâi nhö laàn vöøa roài moät chuùtnaøo. Toâi traán an baø, baèng caùch noùi raèng toâi ñaõ baét ñaàu caûm thaáy thuù vò vôùicuoäc soáng ôû trang traïi chung vôùi dì vaø oâng ngoaïi. Coâ hoûi toâi coù hôïp vôùi dìkhoâng vaø toâi traû lôøi raèng toâi vaø Sue raát hôïp nhau, gioáng nhö laø hai ngöôøibaïn thaân chöù khoâng phaûi laø dì chaùu.Trong xe baét ñaàu noùng leân, vaø toâi aân haän vì ñaõ khoâng ñöôïc röûa raùy laïi sautraän chieán xeù raøo giöõa toâi vaø Sue ôû trong nhaø taém. Caùi muøi cuûa tình duïc,troän laãn hai chaát nhôøn cuûa toâi vaø Sue caøng luùc caøng trôû neân loä lieãu. Coânheo maét laïi, hít hít muõi nhö ñang ñaùnh hôi. Nhìn toâi moät caùch nghi ngôø, coâhoûi, “Chæ laø baïn toát vôùi nhau thoâi haû ?”Caùi nguï yù trong caâu hoûi cuûa coâ quaù roõ raøng vaø toâi khoâng theå naøo laøm lôñöôïc. “Oh, Coâ, Sue laø dì cuûa con maø” Toâi traû lôøi laøm ra veû giaän doãi moät 28

×