Co giao thao

2,872 views
2,745 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Co giao thao

 1. 1. Toâi laø moät thanh nieân 17 tuoåi ñang theo hoïc trung hoïc taïi Saøi Goøn. Tuy môùi 17tuoåi nhöng thaân theå toâi troâng khoûe nhö 1 chaøng trai 20, löùa tuoåi maø caùc chaøng traibaét ñaàu toø moø veà tình yeâu vaø bò kích thích veà duïc tính. Tuy to con nhöng tính tìnhtoâi raát nhuùt nhaùt khi tieáp xuùc gaëp gôõ vôùi phaùi nöõ nhöng ngöôïc laïi baûn tính toâi raátham muoán & thích thuù khi ngaém nhìn nhöõng thaân theå naåy nôû & caêng ñaày söùc soángvôùi caëp nhuû hoa troøn tròa nhö caùc traùi taùo cuûa caùc coâ gaùi daäy thì, nhöõng buoåi tanhoïc veà ñi ngang caùc tröôøng nöõ sinh nhìn nhöõng coâ gaùi baän mini jipe ngaén nguûn ñeåloä caëp ñuøi traéng nhö boâng böôûi & gioù thoåi bay bay taø aùo laøm phôi baøy tröôùc maéttoâi nhöõng ñöôøng cong tuyeät myõ, nhöõng ñoâi maét ñen huyeàn, nuï cöôøi treû trung töôimaùt, thaân hình cao raùo caân ñoái troâng raát gôïi caûm & haáp daãn ñaõ laøm toâi ñoû maëtböøng leân, tim ñaäp maïnh & loøng toâi suïc soâi leân cuûa söï duïc tính, toâi muoán choàm tôùiñeå aên töôi nuoát soáng nhöõng taám thaân ngoïc ngaø & lieám heát nhöõng phaán son treântreân khuoân maët yeâu kieàu tình töù cuûa hoï. Maëc daàu raát khao khaùt ñöôïc yeâu & ñöôïclaøm chuû 1 taám thaân trong traéng cuûa caùc coâ naøng, nhöng vì nhuùt nhaùt neân toâikhoâng daùm laøm quen vôùi coâ naøo caû. Moät hoâm tình côø ñoïc treân baùo Phuï Nöõ muïc tìm baïn boán phöông thaáy ñaêngnhöõng doøng chöõ nhö sau : ” 1 thieáu nöõ 28 tuoåi , giaùo vieân vui tính choàng cheát ,soáng ñoäc thaân muoán tìm 1 em trai ñeå an uûi , höùa seõ laø ngöôøi ñôõ ñaàu toát , taän löïcgiuùp ñôõ ñeå coù kinh nghieäm vaøo ñôøi . Ñòa chæ :... ”. Ñoïc nhöõng doøng chöõ aáy toâichôït loùe leân trong ñaàu tia saùng nhö keû laïc tìm ñöôïc ñöôøng veà , toâi thaàm nghó veàkinh nghieäm chò aáy seõ giuùp toâi loaïi boû nhöõng maëc caûm veà tình yeâu , chò seõ laø giaùovieân keøp caëp theâm vieäc hoïc haønh cho mình. Caàm tôø baùo toâi doø tìm soá nhaø cuûa chò , ñeán tröôùc caùi chuoâng ñieän toâi hoài hoäpbaám maïnh moät hoài chuoâng daøi toâi nín thôû tim ngöøng ñaäp sau hoài chuoâng , maétñaêm ñaêm nhìn caùnh cöûa maø moà hoâi laám taám toâi ñoû böøng caû maët , khoaûng 2 phuùtsau caùnh cöûa baät môû, ngöôøi chò tinh thaàn 28 tuoåi xuaát hieän trong boä ñoà boä maøuthieân thanh, göông maët traéng töôi maùt, soùng muõi doïc döøa naèm treân khuoân maët traùixoan, troâng chò raát ñeïp maëc duø khoâng coøn treû trung & ngaây thô nhö con gaùi daäythì , thaân hình chò ñaày söùc quyeán ruõ, thon thaû nuï cöôøi duyeân daùng ñeå loä haøm raêngtraéng boùng, toâi ñang söûng ngöôøi luùng tuùng thì tieáng trong treûo vang leân: - Xin loåi caäu caàn gaëp ai ? Trang 1
 2. 2. Toâi luùng tuùng trong giaây laùt roài voäi ñöa tôø baùo Phuï Nöõ ra tröôùc aùnh maét bôû ngôûcuûa chò, troâng thaät deã chòu laøm sao . Chò laïi móm cöôøi, toâi thaàm nghó nuï cöôøi cuûa chò sao laïi quyeán ruõ theá nhæ ! Chò ñi tröôùc, toâi theo sau cuøng vôùi chieác xe, thaät laø 1 ngoâi nhaø lyù töôûng, thanhnhaõ & ñaày ñuû tieän nghi cho 1 gia ñình, sau 1 luùc troø truyeän raát thaân maät, chò vuiveû nhaän toâi laøm ñöùa em tinh thaàn cuûa chò. Chò cho bieát chò ñang daïy hoïc taïi 1tröôøng gaàn nhaø, choàng maát caùch ñaây 2 naêm & chò daën vaøo moãi buoåi chieàu ñeánnhaø chò ñeå chò keøm caëp vieäc hoïc haønh cho toâi, toâi vui veû nhaän lôøi & ra veà ... Töøhoâm ñoù ngaøy naøo toâi cuõng ñeán nhaø chò chôi, hoïc baøi, taùn doùc, nghe nhaïc. Tình chòem ngaøy caøng ñaäm ñaø thaân maät nhöng toâi laïi caûm thaáy coù caùi gì khaùc xa vôùi tìnhcaûm chò em thoâng thöôøng vì nhöõng khi troø truyeän hay giaûng baøi chò thöôøng nhìntoâi moät caùch ñaém ñuoái & muøi nöôùc hoa quyeän vôùi muøi da thòt luoân toûa ra ngaøongaït beân toâi, gaây cho toâi 1 caûm giaùc laâng laâng ñeâ meâ nhöõng luùc aáy tay chaân toâibuûn ruûn ngöôøi noùng ran leân, luùc ñoù toâi khoâng nghe ñöôïc gì caû, 2 tai uø leân, ñaàunoùng böøng tim ñaäp loaïn leân, toâi caûm giaùc laø chò bieát taát caû nhöõng gì khaùc laï cuûatoâi, neân khi ngoài gaàn chò thöôøng hay coï ñuøi vaøo ñuøi toâi & luùc giaûng baøi chò thöôønghay choàm qua vai toâi coï ñoâi vuù caêng phoàng leân toâi, hôi thôû aâm aám cuûa chò phaøvaøo gaùy toâi taïo neân moät söï kích thích ñeâ meâ, nhöõng luùc ñoù toâi raát thích & hôi sôøsôï... Moät hoâm nhaân dòp doã choàng, chò môøi toâi ñeán duøng côm tröa cho vui. Sau böõacôm thòch soaïn, hai chò em cuøng ra phoøng khaùch taùn doùc, ñöôïc 1 luùc chò quay raxem baùo, toâi tranh thuû laáy baøi ra hoïc ñeå tìm giaác nguû tröa. Khoaûng nöûa tieáng saubuoàn nguû, toâi vaát taäp nhìn sang ñivaêng thaáy chò ñaõ nguû roài vôùi tôø baùo ñeå treân maëtche ñi khuoân maët quyeán ruõ, ngöïc chò phaäp phoàng theo hôi thôû, ñoâi vuù caêng troøntraøn ñaày nhöïa soáng cuûa chò nhoâ leân huïp xuoáng nhö 2 ngoïn nuùi löûa muoán noåi loaïn.Boång chò thôû 1 hôi maïnh caùi nuùt (baám) aùo treân ngöïc chò bung ra ñeå loä ra khe hôûgiöûa 2 meùp vuù traéng muoát nhìn noù ngöôøi toâi boång noùng ran leân, tim toâi ñaäp loaïnxaï, toâi coá laáy laïi bình tónh, boång chò co chaân leân chieác quaàn the boù saùt vaøo da thòttaïo thaønh nhöõng ñöôøng cong tuyeät myõ, chieác quaàn loùt maøu hoàng thòt boù lô löûngngang xöông chaäu & haï boä, hôi thôû toâi caøng doàn daäp, toâi duïi maét nhìn kyõ laïi, toâiñöùng leân ñi voäi laïi tuû laïnh roùt cho mình 1 ly nöôùc ñaày aép ngöûa coå uoáng 1 hôi daøiñeå laáy laïi bình tónh & dìm côn duïc voïng ñang soâi suïc trong thaân theå cuûa toâi, laïitheâm 1 nuùt aùo nöõa bung ra nhö coù 1 baøn tay voâ hình ñieàu khieån, 2 traùi ñaøo traéngnoõn nhö ñang khieâu khích môøi moïc, 2 nuùm maøu hoàng nöûa kín nöûa hôû nheø nheïnhaáp nhoâ nhö muoán laøm tung theâm caùi nuùt aùo nöõa vaäy. Traán tónh laïi, toâi böôùc ñeánvoå vaøo vai chò nheø nheï, chò ö höù roài quay ra nguû tieáp. Trôøi ôi! Luùc naøy caëp vuù chò Trang 2
 3. 3. loä haún ra roài, caëp vuù to chieám caû loàng ngöïc caêng phoàng cuûa chò beân vuù phaûi laámtaám vaøi noát ruoài duyeân daùng, ngöïc phaäp phoàng theo töøng hôi thôû, bò kích thíchquaù maïnh nuoát nöôùc mieáng öïc 1 caùi, toâi nghæ: “hay chò coá tình gaây ra caûnh naøy,daàu sao chò vaãn coøn treû & thieáu ñaøn oâng ñaõ 2 naêm nay roài”coá traán tónh toâi ngoàixuoáng lay chò laàn nöõa chò cöù reân nheï, tay caát leân xoa vuù traùi roài laïi tôùi vuù phaûibaøn tay buùp maêng traéng ngaàn cöù xoa nheï roài laïi ngöng. Toâi laáy heát can ñaûm ñaët tay leân vai chò thì thì khoâng thaáy chò ñoäng ñaäy gì caûtoâi vuoát doïc xuoáng vuù traùi cuûa chò, boång toâi giaät baén ngöôøi khi nghe tieáng thôû daøiduôùi tôø baùo ñang che khuoân maët cuûa chò, söï yeân laëng troâi qua toâi baïo daïn ñöa caû2 tay maân meâ vuù cuûa chò, ghì chaët xoa maïnh caû 2 vuù, toâi oâm ngang hoâng chò hoânhít vaøo ñoâi vuù troøn tròa traéng hoàng ñoù, toâi laïi baïo daïn môû tung luoân 2 nuùt aùo coønlaïi, oâi laøn da buïng traéng ngaàn thon thaû môû roäng nhö ñang chöùa moät söï ñoøi hoûimaõnh lieät, da thòt chò noùng böøng leân, toâi hoân nheï leân da buïng chò laøm gai oác chònoåi leân, coù leõ chò ñang thöùc. Toâi baïo daïn luoàn tay vaøo quaàn chò keùo nheï xuoángngang haï boä, töø caùi roán saâu môù loâng boùng laùng neùp saùt vaøo da thòt chaïy daøi xuoángphía döôùi laøm noåi leân moät vuøng da traéng ngaàn, toâi caøng luùc caøng toø moø söï kíchthích caøng cho toâi baïo daïn hôn, toâi keùo maïnh quaàn chò xuoáng 1 chuùt nöõa thì thaáylôùp loâng ñoù raäm hôn & moïc ñen caû haùng. Tôùi ñaây toâi heát söùc phaân vaân & do döïkhoâng bieát laøm sao keùo quaàn xuoáng heát maø khoâng laøm chò thöùc giaác...boång chòuoán mình & naûy leân, lôïi duïng cô hoäi quyù baùu ñoù toâi giaät maïnh chieác quaàn ra khoûimoâng chò, toaøn thaân toâi nhö bò ñieän giaät truôùc maét laø caëp ñuøi traéng mòn coøn neùtthon ñeïp, loâng döôùi phaàn buïng thì moïc daøi taïo ra 1 hình tam giaùc, aån mình döôùiñaùm loâng ñoù laø 2 meùp thòt maøu hoàng öôn öôùt, noåi voøng leân xung quanh laø caùc sôïiloâng quaên queo baùm nhau. Toâi thaàm reo leân ñaây laø aâm ñaïo, caùi maø toâi haèng khaokhaùt baáy laâu nay, thaät laø tuyeät dieäu & kyø thuù, toâi kheõ sôø vaøo ñaáy thì chò cöû ñoängkheùp 2 ñuøi thon thaû cuûa mình laïi, che maát ñi caùi khe hôû aáy. Caùi khe suoái thieânnhieân ñaày moäng aûo, toâi duøng tay vuoát nheï ñaùm loâng mu ñen möôït maø aáy & keùonheï xuoáng haùng, toâi môn trôùn 2 meùp thòt trôn & aám aùp, hai meùp thòt ñoû hoàng &khoâng coù moät tyø veát gì caû, toâi muoán ñöa löôõi vaøo ñaáy nhöng thaáy ngaïi vì ñoù laø aâmñaïo, khoâng daèn ñöôïc côn duïc voïng ñieân cuoàng ñang cuoàng cuoän, toâi côûi phaêngquaàn aùo cuûa mình neùm xuoáng ñaát, nheï nhaøng leo leân mình cuûa chò oâm aáp vuoát vebaát keå chò thöùc hay nguû, chò luoàn tay kheû caûn toâi laïi nheï noùi: - Theá laø chò em mình ñaõ hieåu nhau roài nheù. Noùi xong chò caàm döông vaät ñang caêng cöùng cuûa toâi coï ñeàu ñeàu vaøo ñuøi chò,ñaàu döông vaät cöông ñoû cuûa toâi ræ ra 1 thöù nöôùc trong veo & nhôn nhôùt vì söï coïsaùt ñoù ñaõ kích thích toâi ñeán toät ñoä, toâi ngoài daäy tuoät luoân 2 oáng quaàn ra khoûi ñoâi Trang 3
 4. 4. chaân troøn tròa thon daøi cuûa chò neùm xuoáng ñaát roài duøng 2 tay banh roäng haùng chòra, aán maïnh döông vaät vaøo aâm ñaïo nhöng do 2 meùp thòt dính vaøo nhau neân döôngvaät toâi tuoät ra ngoaøi. Toâi aán lieân tuïc caøng luùc caøng nhanh nhöng khoâng coù keát quaûgì, luùc ñoù chò gôû tôø baùo ra khoûi maët & khe kheû keâu leân: - OÂi! Ñau em...Töø töø chöù, em laøm chò ñau quaù ñi neø! Vaø chò keùo döông vaät cuûa toâi ra, luùc ñoù toâi khoâng coøn bieát gì nöõa caøng luùc caøngnhòp nhanh hôn...nhöng nhôø chò caàm döông vaät ñuùt vaøo aâm ñaïo neân toâi ñöôïchöôûng nhöõng giaây phuùt thaät laø sung söôùng, moät caûm giaùc laâng laâng tuyeät vôøi xaâmchieám caû theå xaùc toâi. Toâi ruùt döông vaät ra ñeå laáy ñaø choït saâu vaøo aâm ñaïo ñeå taêngtheâm phaàn khoaùi laïc, nhöng vì ruùt ra quaù maïnh neân noù tuoät ra khoûi aâm ñaïo &ñaâm vaøo haùng cuûa chò, noù ñaâm beân noï ñaâm beân kia lia lòa, 1 thöù nöôùc traéng ñuïcbaén ra 2 beân ñuøi, leân buïng laøm öôùt caû ñaùm loâng ñen tuyeàn moïc 2 beân aâm ñaïo cuûachò, döông vaät nhòp vaøi caùi nöõa roài ngöøng laïi. Toâi thôû hoån heån vì meät, luùc ñoù chòmôùi leân tieáng : - Thaät laø huøng hoå nhö keû cöôùp, em ñònh hieáp chò sao? Toâi giaät mình sôï haõi nhöng sau ñoù chò nôû 1 nuï cöôøi aâu yeám & voøng tay qua coåtoâi keùo ghì ñaàu toâi xuoáng & ñaët leân moâi toâi 1 nuï hoân noàng chaùy. Moâi chò & moâitoâi cuøng môû ra, chò aùp mieäng vaøo mieäng toâi & nuùt maïnh...thaät eâm aùi laøm sao, toâiñieáng caû ngöôøi thaät khoâng ngôø moät vieäc laøm taùo baïo cuûa mình laïi coù keát quaû nhövaäy. Ñang maûi meâ vôùi yù nghæ veà söï thaønh coâng ban ñaàu toâi böøng daäy khi nghe chònoùi: - Caùi vieäc chò em mình vöøa laøm khi naõy laø 1 ñieàu quan troïng ôû ñôøi ñoù em. Vieäcñoù caàn phaûi hoïc hoûi, voäi vaøng haáp taáp seõ laøm hoûng vieäc ñaáy em aï! Toâi xieát chaët chò hoân leân khuoân maët traùi xoan yeâu kieàu aáy & noùi: - Em söôùng quaù chò ôi ! Ñaây laø laàn ñaàu tieân em laøm caùi vieäc naøy ñoù. Chò ngaïc nhieân nhìn toâi noùi: - Theá baïn beø khoâng chæ em sao? Con nít thôøi nay khoân sôùm laém, coù leû chæmình em laø khoâng bieát thoâi, nhöng chò cuõng raát caùm ôn em ñaõ cho chò söï trongtraéng cuûa em. - Vaäy,chò seõ cho em nhöõng gì! - Nhöõng gì chò coù, OK? - Vaäy chò daïy em nhöõng ngheä thuaät khi naõy ñi, nhe? - Ñuôïc thoâi, tuy em coøn nhoû nhöng caùi döông vaät cuûa em to nhö caùi duøi cui nhaøtuø vaäy ñoù. Toâi cuøng chò cöôøi vang, luùc naøy toâi & chò ñeàu traàn truoàng nhö nhoäng. Moät luùcsau toâi thaáy öôn öôùt döôùi buïng thaät khoù chòu thì ra ñoù laø tinh khí maø luùc naõy toâi Trang 4
 5. 5. baén vaøo ñuøi chò, chò voäi vaøo nhaø taém laáy khaên lau ñaàu döông vaät cho toâi, lau xongchò laïi lau aâm ñaïo cuûa mình baèng 1 cöû chæ aâu yeám trìu meán,chò noùi: - Chò em vaøo buoàng nguû ñi, vaøo ñoù chò seõ daïy em baøi hoïc ñaàu tieân. Toâi ngoan ngoaõn böôùc theo chò, ñi sau chò toâi coù dòp ngaém thaân hình kyõ löôõng,daùng ñi chò uyeån chuyeån, dòu daøng, taám löng traéng ngaàn kheû uoán eùo, ñoâi moângñeàu ñaën nôû nang, nhöõng caùi ñoù ñaäp vaøo maét toâi nhö môøi moïc, gôïi leân 1 laøn soùngkích thích môùi laøm cho döông vaät toâi cöông cöùng leân. Ñeán nôi toâi ngoài phòchxuoàng chieác giöôøng traõi drap traéng muoát, toâi dang roäng 2 tay ra cho thoaûi maùi, 2chaân ñong ñöa, cao höùng toâi huyùt saùo theo 1 ñieäu nhaïc öa thích. Chò ñeán tuû laáy ra2 caùi ly pha leâ tuyeät ñeïp, roùt vaøo ñoù 1 ít röôïu vang ñoû,sau khi chaïm coác chò & toâiuoáng caïn phaàn cuûa mình, moät caûm giaùc laâng laâng, ngoït ngaøo daâng leân trong daïdaøy cuûa toâi & thaät laø thuù vò khi tröôùc maét toâi laïi laø moät ngöôøi khaùc phaùi ñangkhoûa thaân, caûnh töôïng luùc naøy ñeïp nhö choán boàng lai tieân caûnh. Uoáng xong chòdoïn deïp ly, maëc laïi quaàn aùo & baét ñaàu baøi hoïc ñaàu tieân trong khi toâi vaãn traàntruoàng nhö nhoäng, chò noùi: - AÂn aùi laø moät cuoäc tranh daønh teá nhò. Giai ñoaïn ñaàu laø phaûi söûa soaïn traän ñaáu,giai ñoaïn hai thì caàm cöï caøng laâu caøng toát, giai ñoaïn ba laø xuaát tinh em phaûiquyeát lieät, giai ñoaïn boán laø giai ñoaïn keát thuùc. Toâi keâu leân: - Chò chia ra nhieàu giai ñoaïn quaù cöù y nhö laø ñaùnh giaëc vaäy. - Noù coøn hôn laø ñaùnh giaëc ñaáy em aï, vì phaûi bieát vaän duïng heát söùc löïc & trí oùcmôùi mong ñaït ñöôïc keát quaû ñaáy. Trong giai ñoaïn söûa soaïn ngöôøi ñaøn oâng bao giôøcuõng ñoùng vai troø chuû ñoäng, tröôùc heát phaûi vuoát ve môn trôùn ngöôøi ñaøn baø, nhôùvuoát ve vaøo aâm ñaïo: ôû ñoù coù chuùt thòt goïi laø moàng ñoác chöùa aâm haïch chuyeân saûnxuaát chaát nhôøn, ñoù laø ñieåm kích thích cuûa ngöôøi ñaøn baø, em phaûi rôø naén vuoát vecho noù chaûy nöôùc nhôøn ra, em nhôù phaûi sôø thaät nheï nhaøng khoâng ñöôïc laáy taymoùc thoâ baïo vì nhö theá seõ laøm ngöôøi ñaøn baø ñau ñôùn. Ñeán ñaây chò keùo quaànxuoáng caàm tay toâi, chæ cho toâi bieát choå aâm ñaïo & thoïc tay toâi vaøo ñoù, luùc ñaàu toâithaáy khoâ sau thaáy uôn uôùt, chò tieáp: - Giai ñoaïn ñaàu cuûa traän ñaáu coøn phaûi hoân thaät nhieàu. - Theá phaûi hoân vaøo ñaâu hôû chò ? Hoân vaøo aâm ñaïo haû? Chò cöôøi ñoû maët & noùi: - Ñoà quyû neø! Em nghe chò noùi tieáp neø, khi hoân vaøo moâi xong em caén nheï vaøotai ngöôøi ñaøn baø, sau ñoù quay sang hoân vuù, töø vuù hoân daøi leân coå, hoân vaøo gaùy laømtaêng theâm phaàn rung ñoäng roài hoân daàn laïi xuoáng ngöïc, phaûi hoân ñaàu vuù & muùtnheø nheï, neân nhôù vuù chæ ñeå sôø saåm, xoa boùp chöù khoâng ñöôïc boùp maïnh seõ laøm Trang 5
 6. 6. ñau ñaàu nhuû hoa cuûa ngöôøi ñaøn baø. Neáu duøng mieäng muùt nheø nheï ñaàu vuù naøy thìtay phaûi xoa boùp ñaàu vuù kia ñeå keát thuùc giai ñoaïn söûa soaïn, neân ñeå yù maét ngöôøiñaøn baø khi thaáy hoï nhaém nghieàn maét laïi coù veû mô maøng, hôi thôû doàn daäp, cô theånoùng boûng, em sôø vaøo aâm ñaïo thì em haõy taán coâng coøn khi nöôùc nhôøn chöa chaûyra thì em phaûi kheàu nheø nheï vaøo aâm haïch cho ñeán luùc nöôùc nhôøn chaûy ra neáu khichöa coù nöôùc chaûy ra maø em laïi taán coâng thì seõ bò raùch ñaàu döông vaät & seõ laømcho ngöôøi ñaøn baø ñau ñôùn, ñeán luùc taán coâng maø laïi laøm cho ñòch thuû bieát thì laømsao maø thaéng ñöôïc. Taán coâng maø chò noùi ôû ñaây laø taán coâng sao cho ñuùng luùc ñeåhai ñöùa cuøng leân thieân ñöôøng, ñeå cuøng höôûng khoaùi laïc chöù khoâng phaûi ñeå phaânthaéng baïi. Em hieåu chöa? Sau khi hoân xong nhôù caàm ñaàu döông vaät coï saùt vaøoaâm ñaïo: em phaûi tìm cho ra aâm hoä roài duøng döông vaät coï saùt vaøo hai meùp aâm hoähay raø leân raø xuoáng choå khe moàng ñoác ñeå taêng theâm phaàn khích ñoäng cho ngöôøiñaøn baø. Sau caùc thuû tuïc treân caàm döông vaät cuûa mình aán nheï vaøo trong aâm ñaïocuûa ngöôøi ñaøn baø, khi vaøo ñöôïc 1 nöûa döông vaät roài thì em nhaán maïnh cho ñeánheát. Khi döông vaät vaøo ñeán nôi roài thì em ngöng vaøi giaây ñeå taïo söï theøm muoán ôûngöôøi ñaøn baø, sau ñoù nhòp ñeàu ñeàu & caøng luùc nhòp caøng nhanh caøng maïnh hôn.Baây giôø ñeán giai ñoaïn caàm cöï caøng laâu caøng toát & khi thaáy ngöôøi ñaøn baø reân ræ vìsung söôùng, xieát chaët laáy em thì em phaûi xieát chaët laïi & nhòp cho thaät nhanh thaätmaïnh khoâng ñöôïc döøng laïi giaây phuùt naøo caû vì luùc naøy caû hai cuøng xuaát tinh 1löôït, ñoù laø giai ñoaïn ba. Ñeán giai ñoaïn cuoái caû hai xieát chaët laáy nhau ñeå taänhöôûng giaây phuùt toät cuøng cuûa söï khoaùi laïc. Phaûi vuoát ve maân meâ ngöôøi ñaøn baø roàimôùi töø töø ruùt döông vaät ra moät chuùt, ruùt theâm moät chuùt & cuoái cuøng nheï nhaøng ruùtra heát, neân traùnh ruùt ra voäi seõ laøm cho ngöôøi ñaøn baø maát höùng thuù, laøm nhö theá seõtoû cho ngöôøi ñaøn baø bieát mình khoâng phaûi laø keû ích kyû chæ muoán söôùng moät mình,ñoù laø giai ñoaïn keát thuùc. Thoâng thöôøng ngöôøi ñaøn oâng xuaát tinh ra roài vì heát khoaùicaûm neân hoï ruùt döông vaät ra mau laém, hoï raát ích kyû trong giai ñoaïn keát thuùc trongkhi ngöôøi ñaøn baø coøn ñang coøn trong giai ñoaïn ñoù.â - OÂi! oái, ñöøng rôø raãm chò nöõa, chò söôùng quaù em ôi, ñeán toät ñoä roài ñaây neø, haõyleo leân mình chò mau leân keûo chò xuaát tinh baây giôø. Thì ra trong luùc chò giaûng baøi, toâi ñeå tay nôi aâm hoä chò vuoát ve theo söï chæ daãncuûa chò, luùc ñaàu aâm hoä coøn khoâ sau moät hoài thì aåm öôùt, nghe chò reân leân vì sungsöôùng, toâi lieàn tuoät ñöùng daäy, roài thuaän tay oâm ngang hoâng chò vaät xuoáng. Luùc ñoùtoâi nhö con hoå ñoùi voà moài: tay phaûi toâi giaät phaêng haøng nuùt aùo cuûa chò, tay traùiluoàn vaøo löng quaàn tuoät quaàn chò ra, luùc ñoù chò naûy moâng ngöôïc leân ñeå tuoät quaànra ñöôïc deã daøng, quaàn chò ñöôïc loät ra nhanh choùng, toâi thaáy aâm ñaïo cuûa chò giôøñaây nhoâ cao & caêng cöùng troâng thaät ngon laønh, aâm haïch khuaát sau moàng ñoác baây Trang 6
 7. 7. giôø ñaõ nhoâ cao 1 chuùt, töøng gioït nöôùc nhôøn chaûy ra öôùt caû 2 meùp aâm hoä & moàngñoác lan ra öôùt luoân 2 baép ñuøi traéng cuûa chò, luùc ñoù maét cuûa chò nöûa nhaém nöûa môûñaém ñuoái nhìn toâi nhö van lôn môøi moïc, cô theå chò ñang bò kích thích ñeán toät cuøngneân chò voäi dang chaân ra ñeå toâi ñuùt döông vaät vaøo ñöôïc deã daøng, khe aâm ñaïoñang môû heù ra ñoû hoàng öôn öôùt & chò ñang nhaém maét chôø ñôïi. Toâi lieàn thöïc haønhtheo lôøi giaùo huaán luùc naõy, toâi chò duøng 2 tay oâm ngang hoâng toâi aán maïnh xuoáng,ñoàng thôøi chò naåy ngöôøi leân & haï xuoáng ñeàu ñeàu ñuùng luùc laøm döông vaät lao tuoátvaøo aâm ñaïo caøng theâm maïnh baïo. Nhöõng tieáng keâu oït eït phaùt ra ñeàu ñaën do döông vaät coï saùt vôùi aâm ñaïo & do 2buïng thòt cuûa chò & toâi ñaäp vaøo nhau. Söï coï saùt giöõa 2 buïng thòt laøm taêng theâm söïtheøm khaùt cuûa toâi & do quaù nhoät nhaït toâi ñaõ ñaët 1 nuï hoân noàng chaùy leân ñoâi moâiheù môû cuûa chò, hoân nheï vaøo 2 beân coå chò, toâi hoân daøi töø coå xuoáng ngöïc, ñeán caëpnhuõ hoa caêng troøn cuûa chò, toâi duøng mieäng ngaäm ñaàu vuù cuûa chò nuùt nheï, tay traùitoâi xoa boùp nheï ñaàu vuù coøn laïi laøm chò naåy ngöôïc caû ngöôøi leân ñeå taän höôûngkhoaùi caûm, toâi taïm ngöøng vaøi giaây ñeå hôùp laáy khoâng khí, trong luùc aâm ñaïo chòvaãn giöõ chaët laáy döông vaät laøm toâi muoán xuaát tinh ra, toâi voäi taäp trung tö töôûng &kìm cheá khoâng cho xuaát tinh vì ñaây laø giai ñoaïn caàm cöï maø. Luùc naøy hai chaân chòkeïp chaët vaøo moâng toâi nhö muoán giöõ chaët laáy döông vaät khoâng cho noù xoång rakhoûi aâm ñaïo, do ñang khoaùi caûm toät ñoä neân chò oâm chaët laáy toâi xieát maïnh laøm toâimuoán ngeït thôû. - Maïnh leân em, chò söôùng quaù ! söôùng quaù ! Chò keâu leân nhö theá roài naûy ngöôïc aâm ñaïo leân treân coøn toâi thì nhòp maïnhxuoáng.OÂi nhòp sao maø söôùng theá ñi saâu vaøo taän oùc, toâi thaàm nghó nhö theá & caøngluùc caøng nhòp maïnh, chò reân leân töøng tieáng theo nhöõng caùi nhòp cuûa toâi, baét ñaàugiaûm daàn roài ngöng haún. Toâi giöû & oâm chaët laáy chò, thaân toâi aùp saùt vaøo ngöôøi chòñeø leân caû caëp vuù troøn tròa traéng hoàng ñaày kheâu gôïi laám taám moà hoâi cuûa chò. Söïbaén tinh cuûa toâi & söï xuaát tinh cuûa chò laøm caû hai thaáy ñeâ meâ & söôùng caû ngöôøi,toâi & chò cuøng oâm & xieát chaët laáy nhau, chò thôû moät hôi daøi khuoân maët ñaày maõnnguyeän, chò ngieán hai meùp aâm ñaïo vaøo döông vaät ñang lænh daàn cuûa toâi. Trongaâm ñaïo nöôùc nhôøn & tinh truøng caû 2 chaûy ra ñaàm ñìa laøm öôùt caû ñaùm loâng ñenngoøm bao aâm ñaïo cuûa chò. Toâi baét ñaàu ruùt döông vaät ra töø töø, döông vaät xìu xuoángnhö con ñaïi baøng gaãy caùnh, troâng thaät thaûm haïi, thaân noù dính ñaày tinh khí & nöôùcnhôøn. Chò ñöa tay caàm laáy khaên nhung ñaõ ñeå saün ñaàu giöôøng töø bao giôø khoâng bieátlau saïnh döông vaät cho toâi xong, roài lau saïch nöôùc nhôøn & tinh khí laøm öôùt caûñaùm loâng ñen tuyeàn cuûa aâm ñaïo ñaáy. Trang 7
 8. 8. Nhö ñaõ thoûa maõn, chò cuùi xuoáng naâng ñaàu döông vaät toâi leân hoân nheï noù & vuoátve môn trôùn noù vôùi veû aâu yeám ñaëc bieät. Chò ñeå caû boä ngöïc chò ñeø leân ngöïc toâi,moät caûm giaùc eâm aùi ñi saâu vaøo taâm hoàn toâi thaät nheï nhaøng & toâi mô maøng nguû ñiluùc naøo khoâng bieát. Khoaûng khoâng thaáy gì. Chò baûo toâi vaøo buoàng taém chung vôùi chò cho vui, vaøoñeán buoàng taém, chò thoaùt y nhöõng cöû chæ cuûa chò troâng thaät laø höùng thuù. Chò & toâicuøng noâ ñuøa trong laøn nöôùc maùt laïnh ñang toûa ra töø buùp sen, nöôùc laïnh maùt laømtoâi tieâu tan nhöõng meät nhoïc luùc naõy, baây giôø toâi thaáy mình khoûe & sung söùc trôûlaïi. Toâi coï löng cho chò, toâi kyø coï moät caùch caån thaän & nheï nhaøng vaøo taám löngtraàn traéng nuoät cuûa chò, ngöôïc laïi chò coï mình cho toâi, kyø coï xong chò vuoát nheïdoïc hai soáng löng toâi laøm toâi noåi caû gai oác leân. Söï coï saùt & vuoát ve cuûa chò laømtoâi höùng leân, döông vaät caêng cöùng nhö khuùc caây, toâi oâm chaàm laáy taám thaân ngoïcngaø traéng muoát cuûa chò, hoân vaøo maù, vaøo coå, vaøo ñoâi nhuõ hoa caêng troøn...Toâi noùiqua hôi thôû - Chò...chò cho em oân laïi baøi tröa nay nghen? Chò kheû móm cöôøi gaät ñaàu, chò ñöa tay taét voøi buùp sen roài vôùi tay baät coâng taécñeøn buoàng taém, aùnh saùng toûa ra 1 maøu traéng dòu daøng, aùnh saùng laøm noåi baät leânlaøn da traéng, mòn maøng ñang öôùt suõng nöôùc cuûa chò, ngöïc chò phaäp phoàng theotöøng hôi thôû, ñoâi vuù leân xuoáng nhòp nhaøng. Ngöôøi chò luùc naøy toaùt ra moät veû khieâudaâm ñeán toät ñoä, chò noùi: - Chaø, quen muøi roài phaûi khoâng? Roài nhö daãn daét toâi vaøo baøi hoïc môùi,chò ñöùng töïa löng vaøo böùc töôøng laùt gaïchmen hoàng, moät chaân chò ñöùng laøm ñieåm töïa coøn chaân kia chò giô cao leân, toâi ngôngaùc khoâng hieåu gì caû thì chò baûo toâi laïi gaàn & chò gaùc chaân giô cao leân vai toâi,toâi caàm laáy döông vaät ñuùt vaøo aâm ñaïo & ñaåy vaøo thaät maïnh, noù chaïy tuoát vaøo aâmñaïo cuûa chò nghe caùi oùt. Ra laø theá chôi ñöùng: moät chaân dô leân cao laøm cho aâmñaïo haát veà phía tröôùc, khe thòt cuûa aâm ñaïo hôû ra neân döông vaät thoïc vaøo raát deãdaøng, chò xieát chaët laáy ngöôøi toâi naâng leân ñeå döông vaät thoïc saâu vaøo theâm. Kieåunaøy thaät tuyeät dieäu, do theá ñöùng cuûa chò neân döông vaät toâi xoác thích thuù khi thaáymình thaønh coâng böôùc ñaàu. Côm nöôùc xong sau 1 luùc troø truyeän toâi heïn vôùi coâgiaùo ñaùng yeâu cuûa mình vaøo ngaøy mai. Toâi ñaïp xe veà nhaø maø trong loøng laânglaâng nheï nhoõm. Tröa hoâm sau,toâi ñeán treã vì xe bò hö giöõa ñöôøng, ñeán nhaø chò thì moà hoâi vaõ ranhö taém öôùt ñaãm caû aùo, chò baûo toâi côûi aùo ra & laáy khaên lau moà hoâi cho toâi. OÂi!baøn tay chò dòu daøng laøm sao...trong khoaûnh khaéc toâi queân caû meät nhoïc do caùi Trang 8
 9. 9. naéng gaét cuûa buoåi tröa heø, söï ham muoán theå xaùc daàn daàn taêng leân nhöng caâu noùicuûa chò laøm toâi cuït höùng: - Hoâm nay em phaûi hoïc haønh ñaøng hoaøng, khoâng ñöôïc loän xoän nhö hoâm quanöûa nhe.Keøm theo laø nuï cöôøi tinh quaùi & bí aån cuûa chò. Khoâng daèn loøng ñöôïc, toâi nhaøo tôùioâm laáy chò & noùi: - Chò cho em oân baøi hoâm qua ñi. Vöøa noùi tay toâi vöøa loøn vaøo trong aùo chò naén boùp ñoâi nhuû hoa lia lòa, khieán chòla leân: - Môùi hoïc hoâm qua maø ñaõ queân roài sao? Chöa söûa soaïn kyõ maø em ñaõ ñoøi taáncoâng roài, ñòch thuû khoâng chòu öùng chieán thì sao? - Em queân heát trôn roài, chò ôi! Nghe lôøi chò,toâi ngoan ngoaûn ngoài xuoáng gheá & khoâng queân keùo chò vaøo loøngmình: - Hoâm nay chò daïy em baøi chôi ngoài. Chò vöøa cöôøi vöøa noùi vôùi toâi nhö theá. Cuõng nhö ngaøy hoâm qua chò chæ maëc boäñoà baèng vaûi moûng khoâng maëc ñoà loùt, maùi toùc chò ñöôïc veùn cao & keïp laïi goïngaøng laøm loä caùi gaùy traéng möôït maø, hai tay toâi ghì vaøo coå chò & ñaët 1 caùi hoânnoàng chaùy vaøo ñoù, duøng löôõi lieám nheï vaøo coå chò laøm chò caûm thaáy nhoät nhaït ñaëtleân moâi chò moät nuï hoân khaùc, hai tay luoàn vaøo trong aùo chò vuoát ve maân meâ haiquaû ñaøo, hai ñaàu vuù meàm cuûa chò daàn daàn caêng cöùng leân...Toâi tieáp tuïc luoàn tayvaøo quaàn chò vuoát ve maân meâ rôø raãm aâm ñaïo, khi ñoù chò luoàn tay côûi nuùt quaàn toâira, chò maân meâ hai hoøn daùi toâi, chò maân meâ kheùo quaù laøm toâi phaùt ruøng mình,caûm thaáy giai ñoaïn söûa soaïn ñaõ ñuû toâi ñöùng phaét daäy beá chò vaøo phoøng nguû, chòchoaøng tay qua coå toâi kheû noùi: - Hoâm nay em laøm vöøa vöøa thoâi nheù! - Laøm gì thì laøm hoâm nay em quyeát chieán ñaáu vôùi chò tôùi cuøng ñaáy! Chò móm cöôøi & veùo vaøo ñuøi toâi moät phaùt ñau ñieáng. Vaøo ñeán giöôøng toâi ñaëtchò naèm xuoáng nhöng chò ñaõ nghieâm nghò noùi: - Hoâm nay chò daïy em nhieàu kieåu môùi laï, do ñoù em phaûi bình tónh & khoângñöôïc xuùc ñoäng, nhö theá em môùi theo kòp baøi hoïc & höôûng ñöôïc troïn veïn caùckhoaùi caûm. Nghe chò noùi vaäy toâi voäi vaøng ngoài daäy ngay ngaén & chò baét ñaàu giaûng: - Giao caáu laø caùch laøm cho caû 2 cuøng söôùng, cuøng höôûng khoaùi caûm. Ñaøn baø hoïtraàm laém, phaûi vuoát ve môn trôùn ñuùng choå & aân aùi ñuùng luùc thì môùi thoûa maõn Trang 9
 10. 10. ñöôïc côn tình duïc cuûa hoï. Hoï chæ coù khoaùi caûm khi ñöôïc vuoát ve nheï nhaøng eâm aùicoøn nhöõng haønh ñoäng thoâ baïo chæ laøm hoï ñau ñôùn & chaùn gheùt em maø thoâi. Toâi lieàn hoûi: - Dòu daøng laø theá naøo haû chò? - Laø vuoát ve môn trôùn nheï nhaøng: khi vuoát ve em ñaët ngoùn tay vaøo ngoùn chaânngöôøi ñaøn baø roài vuoát nheï ñeán moâng & vuoát veà goùt chaân laïi, laàn thöù hai laømmaïnh hôn. Ñieàu naøy deã hieåu thoâi, laàn thöù nhaát laøm cho da thòt ngöôøi ñaøn baø coùcaûm giaùc ngöùa ngaùy nhoät nhaït, laàn thöù hai em chaø maïnh laøm hoï phaûi ruøng mình.Coøn ôû treân em duøng tay xoa löng, vuoát thaät nheï coät soáng hay laø naén nheï hai baépthòt baû vai laøm cho ngöôøi ñaøn baø khoan khoaùi deã chòu. Maõi ñi saâu vaøo lyù thuyeát, luùc ñoù troâng chò nghieâm nghò quaù neân söï ham muoáncuûa toâi laéng ñi luùc naøo khoâng hay, coù leõ chò maëc ñoà laø traùnh cho toâi bò kích thích,baây giôø chò môùi böôùc xuoáng khoûi giöôøng & töø töø thoaùt y, chò laøm thaät kheùo leùo &nheï nhaøng khoâng thua gì vuõ nöõ ôû saân khaáu, luùc naøy döông vaät toâi cöùng leân, toâicuõng voäi vaøng côûi quaàn aùo ra quaêng böøa xuoáng ñaát. Chò böôùc laïi gaàn giöôøng &dang roäng hai chaân ra baûo toâi ñöùng giöõa hai chaân chò, chò caàm laáy döông vaät ñuùtvaøo aâm ñaïo, luùc ñoù toâi nhòp nheï vaøi caùi thì döông vaät ñaõ chaïy toït vaøo & khuaáthaún trong aâm ñaïo. Toâi ñang nhòp lieân tuïc vôùi theá ñöùng naøy thì chò baûo ngöøng laïi,chò oâm chaët laáy toâi & baûo toâi ngoài xuoáng giöôøng. Toâi ngoan ngoaõn nghe theo, chòlaïi baûo toâi choáng hai tay xuoáng giöôøng & sau ñoù chò voøng hai chaân cuûa chò ra saulöng toâi keïp chaët laïi khieán cho döông vaät toâi loït cöùng vaøo trong aâm ñaïo. Sau ñoùchò gaùc caëp chaân thon thaû cuûa mình leân hai vai toâi, aâm ñaïo cuûa chò moät laàn nöõacong vuùt leân, laàn naøy döông vaät toâi bò keïp chaët trong aâm ñaïo hôn nöõa vì hai chaânchò quaán laáy coå toâi, chò baûo toâi xieát chaët chò vaøo loøng ñeå döông vaät tieán saâu vaøoaâm ñaïo hôn. Toâi hoûi: - Kieåu naøy laø kieåu gì hôû chò? - Raùng chuùt nöõa ñi em. Noùi xong chò baûo toâi thaû chò ra. Sau ñoù chò haï hai chaân xuoáng giöôøng roài cochaân traùi nghieâng veà phía chaân phaûi, coøn chaân phaûi thì gaùc leân chaân traùi toâi. Vôùi theá naèm laï luøng naøy, aâm ñaïo seõ naèm nghieâng moät beân, toâi nhòp thaät maïnhvaøo aâm ñaïo laøm chò phaûi reân leân vì söôùng quaù, roài chò kheû xoay ngöôøi xuoáng maëtgiöôøng choáng hai tay xuoáng roài töø töø naâng ngöôøi leân, do hai ñaàu goái chò chòuxuoáng giöôøng neân moâng chò daàn daàn cao leân troâng gioáng con choù ñang ñöùng baèngboán chaân vaäy. Kieåu naøy thaät tuyeät vì khi naâng moâng leân chò ñaõ ñöa aâm ñaïo ra phía sau neântoâi coù theå nhòp ñöôïc thoaûi maùi & deã daøng, toâi voøng tay oâm laáy buïng chò & nhòp Trang 10
 11. 11. ñeàu caøng luùc caøng nhanh, keùo maïnh veà phía sau ñeã nhaán döông vaät vaøo saâu trongaâm ñaïo. Chò söôùng quaù reo leân: - Nhòp maïnh & nhanh leân em ! Oâi, chò söôùng quaù em ôi! Toâi ruøng mình maáy caùi,tinh khí baét ñaàu baén maïnh vaøo aâm ñaïo, döông vaät toâi æuxìu xuoáng, toâi ruùt döông vaät ra chaàm chaäm ñeå khoâng laøm maát söï höùng thuù cuûachò. Toâi naèm vaät ra giöôøng moà hoâi ræ ra vì quaù meät sau caùi kieåu giao caáu laét leùonaøy. Toâi nònh: - Em phuïc chò quaù,chò daïy hay quaù! Chò cuõng naèm ngöûa ra veû thoûa maõn, hoån heån noùi: - Em cuõng thöïc haønh gioûi quaù chöù, ñuùng laø hoïc troø ngoan cuûa chò. Theá laø coâ giaùo cuøng hoïc troø ngoan oâm nhau nguû 1 giaác trong luùc cô theå caû 2ñeàu traàn truoàng. Sau böûa côm chieàu, toâi & chò ngoài taùn doùc ôû phoøng khaùch, chòhoûi: - Luùc xuaát tinh em coù caûm giaùc gì khoâng? - Em thaáy laâng laâng ñeâ meâ thaät laø tuyeät. - Em noùi ñuùng ño,ù ngöôøi ñaøn baø khi xuaát tinh cuõng vaäy, cho neân khi hoï ñaõ xuaáttinh roài maø em laïi chöa xuaát tinh vì chôi dai hoaëc vì yeáu söùc thì hoï chaùn laém, vìnhöõng caùi nhòp cuûa em khoâng ñem laïi söï khoaùi caûm cho hoï & ngöôïc laïi noù laømcho hoï ñau ñôùn. - Nhöng laøm sao bieát ñöôïc luùc naøo hoï xuaát tinh, haû chò? - Ñieàu aáy deã laém khi ñang giao caáu maø ngöôøi ñaøn baø reân ræ maét nhaém nghieànlaïi tay chaân hoï tuùm chaët laáy em thì luùc ñoù hoï xuaát tinh. - Khi ñoù em phaûi laøm gì haû chò? - Luùc ñoù em phaûi xieát chaët laáy hoï gia taêng söùc nhòp cho thaät nhanh, thaät maïnh& phaûi taäp trung tö töôûng vaøo nhöõng giaây phuùt ñoù chaéc chaén em seõ xuaát tinh moätlöôït vôùi ngöôøi ñaøn baø. Nhö theá caû hai seõ cuøng sung söôùng, ñeâ meâ tuyeät dieäu.Ñang chaêm chuù nghe nhöõng lôøi khuyeân baûo quyù giaù aáy thì söï ñoøi hoûi xaùc thòtboång döng töø ñaâu aäp tôùi, toâi khoâng kìm cheá ñöôïc neân voäi noùi: - Theá mình thöïc haønh theâm 1 laàn nöõa ñi ? Sao em thaáy höùng quaù chò ôi! Chò baät cöôøi & maéng: - Caùi ñoà quyû neø! Chæ ham thöïc haønh trong khi chöa naém vöõng lyù thuyeát gì caû.Hoâm naøo chò cho boø 1 böûa khoâng coøn ñuû söùc ñeå veà cho bieát. - Toâi cöôøi hì hì ñaùp laïi: - Neáu khoâng veà noåi thì em nguû laïi ñaây luoân vôùi chò, hai chò em mình maëc söùcmaø thöïc haønh nhöõng lyù thuyeát cuûa chò. Trang 11
 12. 12. - Boä môùi coù 17 tuoåi maø khí ñaõ tích ñaày buïng roài sao? Haêng vöøa thoâi chöù. Khoâng noùi naêng gì caû, toâi côûi phaêng quaàn aùo mình ra vaát treân thaønh gheá salon,nhaøo tôùi beá phoác chò ra khoûi gheá & ñaët chò naèm daøi treân ñi vaêng. Toâi nhanh nheïncôûi phaêng haøng nuùt aùo cuûa chò, hai tay toâi luoàn ngang hoâng chò naém laáy löng quaànchò & tuoät maïnh ra khoûi ñoâi chaân tuyeät ñeïp cuûa chò, côûi ñoà xong toâi noùi: - Thöa chò baây giôø em saün saøng tuaân leänh chò. - Leänh cuûa chò laø em phaûi tuoät xuoáng ñaát mau. Toâi ngaïc nhieân keâu leân: - Uûa! Sao laïi xuoáng ñaát, boä chò tính ñuoåi em veà hay sao? - Ñoà khæ! Ñöøng coù ngoác theá, chò naøo coù ñuoåi em veà ñaâu, coù em chò vui & söôùnglaém chöù, chò baûo thì em cöù laøm theo ñi. Theo leänh chò toâi ngoài daäy böôùc xuoáng ñaát caàm theo caùi goái naèm, chò böôùctheo sau toâi. Ñeán vaùch töôøng, chò baûo toâi ñeå caùi goái naèm xuoáng saùt vaùch, chò ngoàileân goái löng töïa vaøo vaùch dang roäng hai chaân ra, toâi thaáy hai meùp thòt cuûa chòcong leân phía treân aâm ñaïo moät chuùt, aâm hoä thaáp thoaùng aån hieän döôùi ñaùm loângquaên queo ñen möôùt troâng haáp daãn voâ cuøng. Nhìn thaáy vaäy toâi bieát mình phaûi laømgì roài, toâi tieán ñeán beân chò quyø goái xuoáng, tay caàm döông vaät coï quanh aâm hoä chò1 hoài laâu laøm chò söôùng ñeâ meâ 2 maét chò nhaém nghieàn laïi kheû maáp maùy, nöôùcnhôøn töø aâm haïch cuûa chò töø töø ræ ra...Toâi caàm laáy döông vaät aán nheï vaøo aâm ñaïo vìsôï laøm maïnh chò seõ bò ñau nhöng do nöôùc nhôøn chò ræ ra nhieàu quaù laøm cho döôngvaät chaïy tuoät vaøo aâm ñaïo 1 caùch khoâng maáy khoù khaên. Luùc ñoù chò baûo toâi ruùtdöông vaät ra khoûi aâm ñaïo khoaûng 2-3 phaân roài nhaém thaät kyõ maø ñaâm vaøo. Toâithaàm nghæ kieåu gì maø kyø laï theá, troâng thaät hung baïo, y nhö caàm dao ñaâm vaøobuïng ngöôøi ta vaäy. Tuy nghæ theá nhöng nhöng toâi vaãn nghe lôøi chò nhaém thaät kyõaâm ñaïo & lao maïnh döông vaät vaøo, toâi chæ sôï ñaâm tröôït ra ngoaøi nhöng laï thaykhi lao maïnh thì döông vaät ñaõ tuoät vaøo trong aâm ñaïo ngay, chò naác nheï 1 caùi vaøkeâu leân sung söôùng ñaày thoûa maõn, lao vaøo ruùt ra ñöôïc vaøi caùi toâi caûm thaáy meätlieàn oâm chaàm laáy chò & nhòp lia lòa khi aáy chò cuõng oâm chaët laáy toâi & keâu leân: - OÂi ! Söôùng quaù, chò söôùng quaù em ôi! Baøn tay chò vuoát nheï hai beân coät soáng cuûa toâi khieán toâi rôïn caû ngöôøi, cuøng luùcñoù 1 caûm giaùc laâng laâng ñeán cöïc ñoä, tinh khí toâi baén oà aït xoái xaû vaøo aâm ñaïo cuûachò...Luùc ruùt döông vaät ra khoûi aâm ñaïo thì noù ñaõ xìu xuoáng, uû ruû nhö gaø maéc möa,tinh khí & nöôùc nhôøn dính khaép döông vaät cuûa toâi, chò móm cöôøi chæ vaøo döôngvaät noùi raèng: - Caäu quyù töû ñang khoùc kìa, ai bieåu em eùp noù chôi vôùi chò laøm chi, baây giôø noùkhoùc laáy ai maø doå noù. Trang 12
 13. 13. Toâi ngöôïng ñoû caû maët khoâng bieát traû lôøi ra sao, beøn ñaùnh troáng laûng: - Chôi kyø naøy meät quaù chöøng. - Tuy em meät nhöng kieåu naøy laøm chò söôùng laém. - Chò baát coâng quaù, em thì loûng caû ñaàu goái, moûi chaân gaàn cheát coøn chò thìsöôùng moät mình. - Aáy, em ñöøng traùch chò. Sau naøy chò seõ daïy em 1 kieåu chôi chæ coù ñaøn oâng laøsung söôùng maø thoâi coøn ñaøn baø thì meät laû ngöôøi ra. - Kieåu gì vaäy chò? Thöïc haønh ra sao haû chò? - Thì töø töø chöù, em laøm gì maø gaáp vaäy. Noùi xong chò laáy khaên lau döông vaät cho toâi, vöøa lau chò vöøa noùi: - Döông vaät cuûa em noù suïi lô nhö vaäy maø coøn ñoøi laøm aên gì nöõa. Em thaät laøham aên, em neân nhôù söôùng mau laø xuaát tinh mau ñaáy. - Muoán traùnh ñieàu ñoù, em phaûi laøm sao haû chò? - Thì em phaûi töø töø khoâng ñöôïc haáp taáp, boäp choäp laøm xuaát tinh quaù sôùm khieánngöôøi ñaøn baø maát ñi söï höùng thuù. Muoán khoâng xuaát tinh sôùm thì em phaûi taäptrung tö töôûng ñeå ñeø neùn söï xuaát tinh laïi moät caùch cöông quyeát: khi döông vaätmôùi aán vaøo aâm ñaïo thì em phaûi nhòp nheï & ñeàu, khi ñaõ vaøo saâu em phaûi ngöønglaïi khoaûng moät phuùt sau ñoù thì môùi tieáp tuïc nhòp ñeàu vì khi ôû ngoaøi döông vaät ñaõquen thuoäc vôùi khoâng khí bình thöôøng,neân khi em nheùt noù vaøo trong aâm ñaïo thìsöï aåm öôùt cuûa aâm ñaïo coäng vôùi caùi noùng khoaûng 41-42 ñoä C & söï coï saùt giöõadöông vaät vôùi aâm ñaïo seõ taùc ñoäng maïnh ñeán thaàn kinh laøm em xuaát tinh sôùm, vìvaäy muoán traùnh em phaûi döøng laïi laøm cho döông vaät laøm quen vôùi khí haäu &hoaøn caûnh môùi. Khi ñaõ vuôït qua giai ñoaïn ñoù thì tö töôûng em seõ trôû laïi bình tænh& saùng suoát, luùc ñoù söï höng phaán cuûa em seõ chaäm hôn khoâng laøm em xuaát tinhsôùm. Ngoaøi ra muoán keùo daøi söï giao caáu em phaûi taäp trung tö töôûng suy nghæ ñeánvieäc khaùc chaúng haïn troø truyeän vôùi ngöôøi ñaøn baø hay laøm moät vieäc gì ñoù thì tötöôûng em seõ queân ñi söï kích thích & coøn moät caùch khaùc nöûa laø sau khi nhòp maïnhvaøo aâm ñaïo thì em döøng laïi moät tí xong roài em laïi nhòp ñeàu vaøi caùi roài laïi nghæ, cöùtheá em keùo daøi söï giao caáu ñeán caû giôø cuõng ñöôïc. Ngoaøi caùc caùch treân em khoângneân duøng caùc loaïi thuoác kích thích sinh duïc vì caùc thuoác naøy raát nguy hieåm, neáuuoáng nhieàu noù seõ laøm teâ lieät döông vaät, veà sau coù theå maéc beänh suy nhöôïc sinhduïc. Döông vaät cuûa em coù theå bò söng vuø leân khi xuaát tinh hoaëc seõ maát khaû naêngxuaát tinh hoaëc xuaát tinh hoaøi khoâng caùch gì caûn laïi, hai hoøn daùi em seõ bò söng toleân raát nguy hieåm. Toùm laïi duø em coù chôi kieåu naøo ñi nöõa thì luùc xuaát tinh cuõngphaûi thoaûi maùi, caû hai cuøng oâm aáp vuoát ve nhau & cuøng xuaát tinh moät löôït thì seõñaït ñöôïc nhöõng khoaùi caûm tuyeät vôøi. Trong khi chò ñang ngoài töïa löng vaøo vaùch Trang 13
 14. 14. töôøng giaûng baøi thì toâi naèm daøi döôùi neàn gaïch boâng & ngaém ngía taám thaân ngoïcngaø cuûa chò. Thaân theå chò tuyeät vôøi haáp daãn laøm sao, phaàn döôùi cô theå chò noåi baätleân giöõa laøn da traéng noûn naø aáy laø 1 ñaùm loâng ñen tuyeàn, quaên queo moïc xuoâichieàu töø treân xuoáng döôùi troâng thaät haáp daãn, caëp ñuøi cuûa chò daøi & thon coäng vôùiñoâi moâng naåy nôû caêng cöùng taïo ra cho ngöôøi ngaém noù coù caûm giaùc nhö khieâukhích môøi moïc troâng thaät laø khieâu gôïi... Ñang maõi ngaém chò, toâi boång giaät mìnhvì tieáng “bong bong bong” trong treûo phaùt ra töø chieác ñoàng hoà nhaø chò. Ngöôùcmaét leân nhìn chieác ñoàng hoà ñaõ 10 giôø toái roài, toâi noùi vôùi chò: - OÂi! Thôøi gian troâi qua mau quaù haû chò, hoâm nay em nguû luoân ôû ñaây vôùi chòñöôïc khoâng chò? - Boä em tính ngaøy mai khoâng ñi hoïc sao? - Ngaøy mai em nghæ vì laø chuùa nhaät maø. - ÖØ nhæ! mai laø chuû nhaät roài maø chò queân maát. Noùi xong chò móm cöôøi & cuùi xuoáng ñöa tay vuoát ve ñaùm loâng moïc tua tuûa vaâyquanh döông vaät cuûa toâi, chò tinh nghòch xoaén caùc sôïi loâng vaøo laøm toâi ñau ñieáng,roài chò caàm laáy döông vaät cuûa toâi maø vuoát ve naén boùp, chò laïi rôø raãm vaøo hai hoøndaùi toâi, vì nhoät nhaït quaù neân hai hoøn daùi toâi teo laïi & saên cöùng, moät caûm giaùc ñaàykhoaùi laïc lan daàn trong cô theå toâi, maët toâi noùng böøng tim ñaäp loaïn xaï. Döông vaättöø töø cöông cöùng leân, ñaàu döông vaät luùc naøy caêng troøn nhö moät chieác teân löûatroâng thaät oai nghieâm huøng duõng. Söï ham muoán khoaùi laïc daâng leân maïnh meõtrong toâi, toâi nhìn chaèm chaèm vaøo thaân theå traàn truoàng cuûa chò chæ muoán nhaøo tôùiaên töôi nuoát soáng chò cho thoûa côn khaùt voïng ñieân cuoàng veà tình duïc, thaáy theá chòlieàn baûo toâi: - Sao hoâm nay em haêng quaù vaäy? Baây giôø hai chò em mình vaøo phoøng nguû ñi,trong ñoù aám cuùng hôn, vaøo ñoù roài laøm gì thì laøm. Toâi vaâng lôøi caàm quaàn aùo böôùc theo chò, vaøo phoøng nguû toâi naèm vaät ra giöôøng& nghæ ñeán söï khoaùi laïc maø mình saép ñöôïc höôûng, toâi thaàm nghó khoâng bieát baøchò seõ chæ cho mình caùch chôi naøo ñaây. Trong luùc ñoù, chò böôùc vaøo buoàng taém laáyra moät caùi khaên luïa ñen nheùt xuoáng lôùp ñeäm & böôùc leân giöôøng, chò baûo toâi dangroäng hai chaân ra thaønh hình chöû V roài chò böôùc leân hai ñuøi toâi roài daàn daàn ñi leânbuïng laøm toâi raát khoù thôû & ñau buïng, toâi nghieán raêng chòu ñau & ñöa maét nhìnchò. Vôùi theá ñöùng kyø laï naøy toâi nhaän ra ngay khía caïnh lyù thuù cuûa noù, ñoâi chaântroøn tròa cuûa chò taïo thaønh hình voøng cung, hai caùnh cung aáy gaëp nhau ôû aâm ñaïo,toâi thaáy ñaùm loâng ñen tuyeàn quaên queo baùm quanh aâm ñaïo cuûa chò troâng nhö laøchieác vöông mieäng ñoäi truøm leân aâm ñaïo, cao hôn chuùt nöõa laø vuøng da traéng ngaànlaáp loù caëp vuù troøn tròa...Toâi ngaém chöa thích thuù thì chò ñaõ böôùc xuoáng khoûi buïng Trang 14
 15. 15. toâi, ngoài leân ñuøi toâi & duøng tay caàm laáy döông vaät caø nheï vaøo khe aâm ñaïo, cuõngnhö baøi hoïc tröôùc chò kích thích cho nöôùc nhôøn chaûy ra & ñuùt maïnh döông vaät vaøoaâm ñaïo chò naèm ñeø leân toâi taïo cho toâi 1 caûm giaùc thích thuù. Hai chaân chò quaëpchaët vaøo moâng toâi & nhòp maïnh xuoáng maáy caùi laøm toâi ñeâ meâ toaøn thaân, toâi cuõngghì chaët laáy moâng chò & môn trôùn vuoát ve ñoâi moâng troøn tròa naåy nôû. Chò baûo: - Em haõy naåy ngöôïc maïnh leân ñi...maïnh leân nöõa...aù! Khi toâi naåy maïnh lieân tuïc thì ôû treân chò saøng qua saøng laïi laøm toâi söôùng toät ñoä,tinh khí toâi baén aøo aït vaøo aâm ñaïo, toâi ghì ñaàu chò xuoáng ñaët leân ñoâi moâi ñang heùmôû ñoù 1 nuï hoân, löôõi toâi & löôõi chò nuùt maïnh vaøo nhau, hoân xong toâi noùi: - Nhôù ngaøy naøo böôùc vaøo nhaø chò em coøn ruït reø, baây giôø ñöôïc dieãm phuùc laømngöôøi tình cuûa chò, em thaáy mình ñöôïc ngang haøng cuøng chò thaät laø toát soá phaûikhoâng chò? - Thoâi ñöøng coù xaïo hoaøi, em laøm nhö bình ñaúng laém vaäy, luùc naøo em cuõng ñeøleân mình chò chöù coù ngang haøng hoài naøo ñaâu. Vaäy chôù ai leo leân nhuùn nhaûy daäpleân daäp xuoáng laøm lung lay caû giöôøng vaäy? Hoâm nay chò quyeát vuøng leân giaønhlaáy quyeàn bình ñaúng neân chò môùi leo leân mình em ñoù, em hieåu roõ chöa. Noùi xong chò veùo vaøo ñuøi toâi ñau ñieáng & baät cöôøi khanh khaùch. Tieáng cöôøicuûa chò trong vaét nghe eâm tai laøm sao. - Hoâm nay thöïc haønh vaäy laø ñuû roài, chò em mình taém röûa roài ñi nguû. Mai chòdaïy em khoaùi laïc & kieåu chôi môùi, kieåu ñoù goïi laø kieåu chôi bình ñaúng. Taém xong toâi & chò ñeå thaân theå loõa loà leân giöôøng nguû. Caû 2 oâm chaët laáy nhaunguû say söa. Khi tænh daäy thì chò toâi ñaõ thöùc daäy töø laâu & ñang chuaån bò cho buoåiaên saùng. Moät laùt sau chò böng vaøo caùi khay troøn, treân ñoù coù hai ly cafe söûa noùngboác khoùi nghi nguùt & dóa côm chieân noùng hoåi. Hoâm nay, chò chæ maëc chieác ropemoûng tanh baèng vaûi mousselin traéng, thaáp thoaùng döôùi lôùp vaûi laø chieác coït-xeâtraéng oâm laáy caëp vuù caêng troøn & chieác slíp cuõng traéng oâm khít laáy aâm ñaïo troângkheâu gôïi & ñaày quyeán ruõ. Chò caát tieáng: - Em nguû döõ quaù, ñeán giôø naøy môùi daäy. Thoâi ñi ñaùnh raêng röûa maët roài coøn aênsaùng nöõa chôù. - Hoâm nay troâng chò ñeïp & haáp daãn quaù. - Ñöøng coù saïo hoaøi, em hoïc caùch nònh ñaàm hoài luùc naøo vaäy? - Chò ñeïp thì em khen ñeïp chöù nònh ñaàm gì ñaâu? Chò baät cöôøi, toâi cuõng cöôøi theo & ñi röûa maët. Baàu trôøi chuû nhaät ñeïp tuyeät, moïi ngöôøi luõ löôït ñi laïi troâng thaät vui maét. Trang 15
 16. 16. Rieâng toâi & chò quyeát ñònh ôû nhaø ñeå aân aùi vôùi nhau cho thoûa thích. Ñieåm taâmxong, toâi nhaéc kheùo chò veà loái chôi bình ñaúng nhö chò ñaõ höùa hoâm qua. Chò löôømtoâi roài móm cöôøi: - Töø töø ñaõ sao em haêng quaù vaäy? - Taïi chò daïy em hay quaù neân em muoán hoïc hoaøi hoaøi. Toâi & chò böôùc vaøo phoøng nguû, toâi naèm vaät xuoáng giöôøng trong khi ñoù chò ngoàixuoáng oâm chaàm laáy toâi hoân tôùi taáp, chò rôø moâng, vuoát löng laøm toâi rung ñoäng caûngöôøi, chò duøng baép ñuøi traéng noûn coï vaøo 2 beân ñuøi toâi, söï coï saùt ñoù laøm toâi nhoätnhaït thích thuù, trong khoaûnh khaéc döông vaät toâi cöông cöùng ngaét nhö coù pheùpmaàu nhieäm naøo ñoù xaûy ra. Toâi lieàn côûi quaàn aùo loùt cuûa mình ra quaêng ñaïi xuoánggiöôøng, côûi quaàn aùo xong toâi quay sang vuoát taám thaân ngoïc ngaø cuûa chò laàn laàncôûi chieác rope moûng tanh troâng roõ caû da thòt cuûa chò, keá tieáp laø chieác cooc xeâ oâmlaáy caëp vuù naûy nôû cuõng chòu chung soá phaän, sau cuøng laø caùi silip cuõng bò baøn taytaøn nhaãn cuûa toâi tuoät phaêng ra. Chò baûo toâi naèm xuoáng & nghieâng ngöôøi qua moätbeân, chò cuõng naèm xuoáng ñaâu maët chò vaøo maët toâi, hai tay voøng qua coå toâi ghì saùtvaøo & ñaët leân moâi toâi moät nuï hoân, mieäng toâi ngaäm chaët moät beân vuù phaûi cuûa chònuùt nheø nheï laøm chò noåi caû gai oác leân...Coù leõ giai ñoaïn söûa soaïn ñaõ ñuû neân chòcaàm döông vaät toâi ñuùt maïnh vaøo aâm ñaïo ñeå môû maøn cho giai ñoaïn taán coâng, chòcaëp ñoâi chaân thon thaû cuûa chò vaøo chaân toâi & nhòp maïnh, toâi cuõng tì chaân vaøotöôøng & nhòp lieân hoài. Vôùi kieåu aân aùi naøy ñuùng laø kieåu chôi bình ñaúng vì khoâng aiñeø leân ai caû, caû hai ñeàu naèm nghieâng. Boång chò haát toâi naèm ngöûa ra ñeø leân mìnhtoâi, töø treân mình toâi chò ra söùc nhòp maïnh xuoáng, vì gaéng söùc neân moà hoâi chò tuoânra öôùt ñaàm caû taám thaân noõn naø & meàm maïi cuûa chò, ñeå toû ra coâng baèng toâi oâmchaët chò laät xuoáng, luùc naøy toâi naèm ñeø leân mình chò, sau ñoù toâi duøng ñaàu goái banhroäng hai chaân chò ra ñoâi tay raén chaéc cuûa toâi loøn xuoáng & naâng hai baép ñuøi chò ñaëtleân ñoâi vai mình laøm cho ñoâi chaân noõn naø cuûa chò caëp laáy caàn coå toâi, luùc naøy aâmñaïo chò naåy cong leân & caêng cöùng keïp chaët laáy döông vaät cuûa toâi, toâi ra söùc nhòplia lòa, moät caûm giaùc sung söôùng ñeán rôïn ngöôøi & tinh khí toâi baén aøo aït vaøo aâmñaïo chò. Khi aân aùi xong vì quaù meät neân chò ñeå traàn truoàng maø nguû khoâng theøm lauchuøi gì caû, toâi cuõng naèm keà beân chò & thieáp ñi. Khoaûng moät giôø toâi thöùc giaác, beâncaïnh toâi chò vaãn coøn say söa nguû khoâng maûnh vaûi che thaân, luùc naøy chò naèmnghieâng quay maët vaøo töôøng. Toâi tuoät xuoáng giöôøng ñi vaøo buoàng taém röûa raùydöông vaät saïnh seõ, toâi böôùc ñeán beân tuû roùt cho mình moät coác röôïu vang ñoû ngöûacoå uoáng caïn, toâi say söa thöôûng thöùc vò ngoït cuûa men röôïu ñeán caïn ly, röôïu laømcô theå toâi noùng böøng moät caûm giaùc laâng laâng laøm toâi khoan khoaùi deã chòu voâcuøng. Toâi böôùc veà giöôøng naèm saùt chò ñònh nguû tieáp nhöng khoâng sao chôïp maét Trang 16
 17. 17. ñöôïc. Luùc naøy chò boång co chaân laïi laøm ñoâi moâng troøn tròa naåy ra phía sau laømhai meùp aâm ñaïo chò xeä xuoáng & bò môø ñi vì lôùp tinh khí cuûa toâi & chaát nhôøn cuûachò baùm leân ñaäp vaøo maét toâi laøm toâi theøm thuoàng quaù, döông vaät laïi cöông cöùngleân. Toâi oâm ngang laáy chò moø maãm khaép ngöôøi chò, toâi hoân nheï vaøo löng chò &keùo xuoáng taän moâng. Toâi thaáy chò khoâng coù phaûn öùng gì caû, chò vaãn nguû say söa sau cuoäc giaohoan meät moûi khi naõy, luùc naøy toâi aùp saùt maët vaøo löng chò trong khi tay ñöa xuoángcaàm döông vaät tìm loã aâm ñaïo, toâi tìm ra aâm ñaïo khoâng maáy khoù, ñuùt vaøo & nhòpnheø nheï trong khi chò vaãn nguû say khoâng heà bieát. Toâi nhòp maïnh daàn ñeán khidöông vaät toâi ngaäp saâu vaøo aâm ñaïo, toâi voøng tay qua mình chò & duøng tay xoanheï leân caëp vuù troøn tròa. Toâi hoaït ñoäng nheï nhaøng & thaän troïng sôï chò thöùc giaác,thaät hoài hoäp, boång chò giaät mình thöùc giaác & hieåu chuyeän gì ñang xaûy ra, nhöngchò naèm yeân khoâng phaûn ñoái, chò ñöa baøn tay buùp maêng meàm maïi xieát chaët laáyñoâi tay ñang xoa boùp vuù cuûa toâi, thaáy theá toâi ra söùc nhòp lieân tuïc, tinh khí toâi baénvoït vaøo taän ñaùy aâm ñaïo sau nhöõng cuù nhòp haáp taáp aáy. Khi ñaõ thaám meät toâi döønglaïi thôû doác & im laëng. Chò kheû maéng toâi: - Haùi troäm ñaøo bò baét quaû tang maø khoâng bieát maéc côû aø? - Toäi gì phaûi maéc côû chôù, maø chò coù söôùng khoâng ñaõ? - Baát ngôø quaù neân chò khoâng thaáy söôùng gì caû. Toâi ruùt döông vaät luùc naøy noù dính ñaày tinh khí & nöôùc nhôøn ruõ xuoáng nhö congaø bò maéc möa. - Ñoà gaø cheát, môùi coù chuùt xíu maø ñaõ ruõ caùnh. Maéng xong chò caàm laáy döông vaät toâi naâng niu veû aâu yeám: - Em muoán cho noù döïng ñöùng leân khoâng? Chò seõ laøm cho em thaáy ngay baâygiôø, chò laø phuø thuûy maø! - Chò laøm em xem thöû coi. Chò veùo nheï vaøo döông vaät roài noùi: - Thoâi chò tha cho em ñoù. Hoâm nay vaäy laø ñuû roài, mình ñi taém röûa roài coøn aêncôm tröa nöõa chôù. Theá laø toâi töø giaõ caên gaùc troï & doïn ñoà ñaïc ñeán nhaø chò ôû luoân taïi ñoù. Moãi saùngtoâi ñi hoïc, chò ñi daïy, nhaø thì khoùa laïi, chuùng toâi phaûi nhôø ngöôøi naáu côm thaùng vìthôøi gian raûnh roãi caû hai duøng vaøo vieäc aùi aân hoan laïc. Tuy vaäy khi ra ñöôøng chòem toâi raát kín ñaùo xöû söï nhö hai chò em ruoät neân haøng xoùm khoâng ai nghi ngôø gìcaû, nhôø vaäy maø nhöõng cuoäc aùi aân cuûa chò em toâi khoâng heà bò phaùt hieän, caùc cuoäcgiao hoan choàng chaát ngaøy caøng nhieàu & tuoân ra aøo aït nhö thaùc ñoå. Trang 17
 18. 18. Hoâm nay nhaân dòp leã giaùng sinh toâi ruû chò ñi chôi cho vui, khi ñaõ thaám meät thìmaøn ñeâm ñaõ buoâng xuoáng, toâi & chò vaøo xem phim ôû raïp Ñaïi Nam & mua 2 veùlaàu. Chuùng toâi choïn moät goùc toái coù nhieàu gheá troáng ñeå ngoài, moät laùt sau khi ñaõquen daàn boùng toái toâi ñöa maét nhìn xung quanh thì thaáy raûi raùc khaép nôi, haøngchuïc caëp trai gaùi lôïi duïng boùng toái oâm aáp laøm tình laãn nhau, caûnh töôïng naøy laømtoâi thaáy bò kích thích höùng thuù voâ cuøng. Toâi voøng tay oâm hoâng chò roài loøn tay vaøotrong quaàn chò moø maãm aâm ñaïo. Nhö ñoaùn ñöôïc yù ñònh cuûa toâi, chò loøn tay quanôi toâi ngoài keùo nheï caùi pheïc-mô-tuya quaàn toâi xuoáng, xoùc döông vaät toâi ra maømaân meâ vuoát ve. Höùng quaù toâi nhaåy qua ngoài chung gheá vôùi chò, toâi ñaët chò leânñuøi mình & côûi nuùt quaàn ra, luùc ñoù döông vaät toâi döïng ñöùng leân nhö caây coätbuoàm, toâi tuoät quaàn chò xuoáng chò keùo leân. Toâi & chò giaèng co qua laïi moät hoài thìñeøn boång baät saùng: raïp nghæ giaûi lao, toâi hoát hoaûng nhaûy voäi veà gheá mình khoângkòp caøi laïi cuùc quaàn,döông vaät toâi luùc naøy xìu xuoáng nhö laù chuoái heùo, chò nhanhnheïn laáy vaït aùo cuûa mình phuû qua ngöôøi toâi. Taát caû moïi ngöôøi ngoài quanh chuùngtoâi nhìn chuùng toâi veû söûng soát ngaïc nhieân, vì maéc côû toâi baûo chò ra veà trong khichöa xem heát phim,ra khoûi raïp chò caèn nhaèn moät luùc roài cuõng vui veõ trôû laïi. Saukhi voøng veøo daïo qua caùc phoá moät luùc khaù laâu, toâi cuøng chò reõ vaøo coâng vieân LeâVaên Taùm ngoài nghæ chaân, toâi ñöa maét nhìn khaép coâng vieân thì thaáy caùc caëp tìnhnhaân ñang aâu yeám nhau moät caùch voäi vaõ haáp taáp. Caùch choå toâi ngoài khoaûng 10m,moät caëp tình nhaân ñang aâu yeám nhau tôi bôøi hoa laù, ñoâi moâi caû hai dính chaët vaøonhau töôûng nhö khoâng coù moät söùc maïnh naøo gôõ ra noåi. Luùc naøy trôøi ñaõ se laïnh,toâi choaøng tay qua hoâng chò keùo maïnh vaøo loøng mình cho aám, tay toâi vuoát nheï töømaù chò daøi xuoáng coå roài laïi ngöôïc leân maù chò, toâi loøn tay vaøo trong chieác aùo daøichò ñang maëc keùo maïnh chieác coïoc-xeâ ra khoûi caëp vuù cuûa chò, toâi xoa nheï ñaàu vuù& laâu laâu laïi aán moät caùi thaät maïnh, moät thöù nöôùc nhôøn töø töø tuoân ra laøm öôùt caûtay toâi. Toâi ruùt tay ra & loøn vaøo quaàn chò tìm aâm hoä vuoát nheï doïc hai beân khe aâmhoä, kheàu nheø nheï ngoùn giöõa vaøo aâm hoä cuûa chò, ngoùn giöõa toâi kheàu nheï nhaøngñeàu ñaën laøm nöôùc nhôøn cuûa chò ræ ra caøng luùc caøng nhieàu. Chaéc chò cuõng bò quangcaûnh xung quanh & söï aâu yeám cuûa toâi kích thích döû laém neân ngöôøi chò noùng böønggai oác noåi leân ñaày caû thaân. Toâi ñaët chò ngoài leân ñuøi traùi toâi & tuoät quaàn chò xuoáng, môû khuy quaàn mình rakeùo pheùc ma tuya xuoáng, döông vaät toâi baät ra cöông cöùng nhö caây ñinh 20 phaân,chò nhaên maët baûo toâi: - Thoâi ñi em veà nhaø thì tha hoà maø chôi, em muoán gì chò cuõng chieàu heát, ôû ñaâyñoâng quaù ngöôøi ta thaáy thì kyø laém. Trang 18
 19. 19. - ÔÛ ñaây em thaáy ai cuõng lo maân meâ aâu yeám nhau caû, khoâng ai ñeå yù ñeán mìnhñaâu maø chò lo. Khoâng theå naøo döøng laïi ñöôïc nöõa, quaù höùng neân chaân phaûi toâi luoàn xuoáng caëpñuøi chò, tay toâi voøng qua hoâng chò ghì maïnh vaøo loøng, tay phaûi toâi ñöa xuoáng caàmlaáy döông vaät nheùt vaøo aâm ñaïo chò & naåy leân. Vì ñang ngoài neân döông vaät toâikhoâng theå vaøo saâu aâm ñaïo ñöôïc, thaáy vaäy chò lieàn voøng tay ra sau löng toâi ghì saùtvaøo chò ñeå döông vaät vaøo saâu aâm ñaïo hôn. Chò saøng moâng thaät kheùo leùo uyeånchuyeån, chò saøng tôùi saøng lui ñöa haún moâng vaøo loøng toâi ñeå döông vaät coù theå caémsaâu hôn chuùt nöõa. Tuy vaäy döông vaät toâi vaãn khoâng theå vaøo heát trong aâm ñaïo.Böïc mình vì kieåu ngoài naøy khoâng thoûa maõn côn khaùt voïng tình duïc ñang daâng leântoät ñoä, toâi vaät chò xuoáng naèm ngöûa ra treân baõi coû, ñoâi tay raén chaéc cuûa toâi oâmcöùng laáy moâng chò, toâi nhòp maïnh & laéc töø treân xuoáng. Caùc ñoâi trai gaùi ñang aâuyeám boång rôøi ra & nhìn veà phía chuùng toâi, khoâng theå döøng laïi ñöôïc nöõa toâi cöùnhòp & nhòp & nhòp maïnh hôn nöõa. Sau khi tinh khí ñaõ baén aøo aït vaøo aâm ñaïo chò,toâi voäi ruùt döông vaät ra & ñöùng daäy keùo quaàn leân caøi khuy laïi, chò cuõng baät daäytheo toâi & keùo quaàn leân voäi vaõ, caû hai nhanh choùng rôøi coâng vieân tröôùc söï ngaïcnhieân cuûa caùc caëp tình nhaân. Toâi sôø vaøo quaàn mình thì thaáy öôùt aùt & nhaày nhuïabôûi tinh khí & nöôùc nhôøn, toâi thoït tay vaøo quaàn chò thì thaáy ñaùm loâng ñen tuyeàn &chieác quaàn loùt eùp saùt vaøo da thòt chò. Khi toâi ruùt tay ra thì chò coác nheï leân ñaàu toâi: - Boä toâi daïy caäu caùch thöïc haønh ñeå ñem ra coâng vieân bieåu dieãn cho thieân haïxem hay sao? - Boä chò khoâng thaáy bao nhieâu ngöôøi nhìn mình vôùi ñoâi maét ngaïc nhieân & kínhneå ñoù hay sao? Chò böôùc beân toâi kheõ baät cöôøi khi nghe caâu lyù luaän ñaày ngang böôùng aáy. Caû 2chò em veà ñeán nhaø thì ñaõ hai giôø saùng. AÊn uoáng xong, luùc leo leân giöôøng nguû toâiñònh ca theâm moät ñieäp khuùc aùi aân nöõa nhöng vì meät quaù toâi laên ra nguû thaúngcaúng. Trong tröôøng, chò toâi phuï traùch moät lôùp nöõ sinh neân thænh thoaûng caùc coâ thöôøngruû nhau ñeán thaêm chò, trong ñoù toâi chæ chuù yù ñeán Dung. Dung noåi baät leân giöõañaùm nöõ sinh bôûi moät saéc ñeïp dòu hieàn deã meán & moät thaân theå haáp daãn voâ cuøng.Khuoân maët Dung thaät ñaùng yeâu, chieác soùng muõi doïc döøa laøm taêng theâm veû yeâukieàu cuûa Dung, ñoâi maét nai ñen huyeàn ngô ngaùc & ñoâi moâi traùi tim naèm treân moätchieác caèm thanh tuù ñaõ taïo cho Dung moät saéc ñeïp tuyeät vôøi treû trung. Daùng ñi thaätnheï nhaøng uyeån chuyeån vôùi laøn da traéng treûo mòn maøng töôi maùt taïo moät söùcquyeán ruõ maõnh lieät voâ cuøng. Trang 19
 20. 20. Hoâm nay ngaøy chuùa nhaät, Dung ñeán thaêm chò toâi & chæ ñi coù moät mình, do baänvieäc döôùi beáp neân chò nhôø toâi tieáp chuyeän vôùi Dung giuøm, toâi vui veû nhaän lôøi vìhoâm nay laø laàn ñaàu tieân toâi tieáp xuùc vôùi Dung ngöôøi maø toâi haèng toân thôø vì saécñeïp. Neáu toâi say ñaém chò toâi veà söï chìu chuoäng & nhöõng buoåi giao hoan baát taän thìtoâi say meâ Dung vì söï töôi treû cuûa naøng. Caâu chuyeän giöõa chuùng toâi xoay quanhvieäc hoïc haønh, gia ñình & ñôøi soáng cuûa Dung. Qua ñoù toâi ñöôïc bieát, Dung ñangtheo hoïc lôùp 12 do chò toâi phuï traùch & laø con moät gia ñình khaù giaû buoân baùn vaûisôïi ôû Saøi Goøn, Dung ñöôïc gia ñình thöông yeâu & chìu chuoäng heát loøng. Coù leõ toâicoù nhieàu kinh nghieäm veà taâm lyù ñaøn baø coù ñöôïc sau moät thôøi gian chung soáng vôùichò neân toâi ñaõ chinh phuïc ñöôïc caûm tình cuûa Dung moät caùch mau leï. Sau khi tieãn Dung veà, toâi löûng thöûng böôùc vaøo nhaø toâi lieàn baét gaëp caùi nhìn xoimoùi & nghi ngôø cuûa chò: - Con gaùi ngöôøi ta laø con nhaø töû teá ñoù, noù coøn ngaây thô & trong traéng laém, emmaø laïng quaïng coi chöøng tuø ruïc xöông ñoù. - OÂi chao ôi, con beù aáy noù coøn non choeït, hyû muûi chöa saïch sao saùnh baèng chòcuûa em ñöôïc! Noùi xong toâi thoø tay veùo maïnh 1 caùi vaøo vuù khieán chò la leân 1 tieáng, roài boãngchò dang tay taùt toâi moät caùi, khoâng hieåu laø do ñau quaù hay vì ghen töùc vôùi Dungneân caùi taùt cuûa chò thaät maïnh khieán toâi raùt caû maët. Töø tröôùc tôùi giôø ñöôïc chò aâuyeám chìu chuoäng quen roài nay bò chò taùt moät caùi toâi caûm thaáy giaän döõ vì bò xuùcphaïm ñeán danh döï, töï aùi moät thaèng thanh nieân trong toâi troãi daäy böøng böøng, toâinhaøo tôùi taùt vaøo maù chò moät caùi nhö trôøi giaùng, bò toâi taùt traû laïi chò loàng loän nhöcon hoå döõ bò nhoát vaøo chuoàng, chò nhaøo vaøo toâi maø caáu. Sôï chò haønh hung mìnhtoâi lieàn naém laáy hai tay chò cöùng ngaét, khoâng caøo caáu ñöôïc toâi chò beøn duøng chaânñaïp lung tung vaøo ñuøi vaøo buïng toâi. Boãng chò tröôït ngaõ soùng xoaøi xuoáng ñaát & dogiöõ chaët laáy tay chò neân toâi cuõng ngaõ theo & naèm ñeø leân ngöôøi chò. Luùc aáy moät yùnghó laï luøng & tinh quaùi chôït loùe leân trong ñaàu toâi, toâi voäi buoâng tay chò ra & naémaùo chò giöït maïnh, haøng nuùt aùo cuûa chò giöït ñöùt keâu nghe böïc böïc...Lôïi duïng söï töïdo cuûa ñoâi tay, chò duøng tay baáu hai vai toâi & baám maïnh caùc moùng tay thon daøinhoïn cuûa chò laøm raùch caû da thòt toâi,maùu ôû baû vai ræ ra laøm taêng theâm söï giaän döõcuûa toâi. Toâi lieàn chuïp hai tay chò & ñeø xuoáng ñaát, daèn hai chaân toâi leân tay chò, luùcnaøy toâi ñaõ ngoài ñeø leân mình chò hai tay toâi giöït phaêng chieác coïoc-xeâ & xeù tan naùt,caëp vuù caêng troøn noùng hoåi cuûa chò phôi traàn tröôùc maét toâi laøm taêng theâm söï kíchthích & yù ñònh luùc naõy cuûa toâi caûm höùng theâm. Toâi voøng tay ra sau löng chò naémlaáy löng quaàn ñònh tuoät ra nhöng chò ñaõ eùp saùt moâng xuoáng ñaát laøm toâi loay hoay Trang 20
 21. 21. maõi khoâng tuoät ra ñöôïc. Böïc mình toâi beøn ñöùng phaét daäy naém laáy lai quaàn chò xeùmaïnh leân phía treân, chieác quaàn baèng vaûi moûng cuûa chò khoâng theå naøo cöôõng laïiñöôïc söï giaän döõ & duïc voïng ñieân cuoàng cuûa toâi neân raùch 1 ñöôøng daøi töø chaân leânñeán löng quaàn ñeå loä ra baép ñuøi traéng hoàng & 1 beân moâng troøn laúng cuûa chò. Ñanghaêng maùu neân toâi giöït maïnh laøm tuoät chieác quaàn daøi ra khoûi ñoâi chaân traéng ngaànthon thaû cuûa chò. Treân ngöôøi chò luùc naøy chæ coøn caùi si-líp maøu ñoû maø thoâi, nhanhnhö chôùp toâi lieàn côûi quaàn daøi & quaàn ñuøi ra quaêng ñaïi xuoáng ñaát, coù leõ ñoaùn chòñoaùn ñöôïc yù ñònh cuûa toâi neân chò heùt to: - Khoâng! Khoâng! Ñoà maát daïy, khoán naïn, maøy khoâng ñöôïc laøm hoãn nhö theá. Mieäng chò heùt coøn chaân chò thì ñaïp lung tung vaøo buïng vaøo ngöôøi toâi laøm toâiloaïng choaïng suyùt ngaõ, nhöõng haønh ñoäng aáy nhö ñoå theâm daàu vaøo löûa, söï töùcgiaän coäng vôùi nieàm raïo röïc laøm toâi noùng böøng caû ngöôøi. Toâi chuïp laáy chieác quaànloùt maøu ñoû giöït maïnh ra, chò toâi voäi vaøng duøng 2 tay níu laïi, giaèng co 1 luùc toâi böïcmình xeù maïnh laøm raùch tan chieác quaàn loùt ñoù, 2 tay toâi naém laáy 2 tay chò ñeøxuoáng, toâi laáy chaân luoàn vaøo giöõa 2 baép ñuøi chò laøm chò khoâng kheùp ñuøi laïi ñöôïcluùc naøy döông vaät toâi tìm aâm ñaïo chò 1 caùch ñieân cuoàng, chò voäi naåy ngöôïc moângmaïnh leân laøm döông vaät toâi tuoät ra khoûi aâm ñaïo, ñaâm vaøo ñuøi vaøo haùng chò...Cuoáicuøng noù cuõng loït vaøo ñöôïc aâm ñaïo cuûa chò, toâi aán maïnh xuoáng & nhòp laøm chòkeâu la thaát thanh vì ñau ñôùn, 1 caûm giaùc ñau ñôùn khoan khoaùi vì ñaõ ñöôïc muïcñích laøm toâi nhòp caøng luùc caøng maïnh & maëc keä söï keâu reân thaûm thieát cuûa chò.Coù leõ ñaõ bôùt ñau neân chò thoâi khoâng daõy duïa nhöng thay vì reân ró vì sung söôùngnhö moïi hoâm thì hoâm nay chò raám röùt khoùc khieán toâi caûm thaáy chaïnh loøng & giôøñaây khoâng theå döøng laïi ñöôïc nöõa neân toâi caøng nhòp maïnh lieân tuïc caøng luùc caøngnhanh. Moät caûm giaùc ñeâ meâ sung söôùng xen laãn ñau ñôùn ôû ñaàu döông vaät laøm chotinh khí cuûa toâi baén xoái xaû vaøo aâm ñaïo cuûa chò. Sau khi ñaõ giaùng laøm toâi say saåmcaû maët maøy, ñaõ bieát toäi mình neân toâi im laëng cuùi ñaàu xuoáng maø khoâng coù phaûnöùng gì caû, 1 luùc sau toâi môùi kheû noùi: - Em xin loåi chò, luùc naõy vì noùng quaù em môùi ñaùnh traû laïi chò & vì muoán bieát söïkhoaùi caûm cuûa vieäc hieáp daâm neân em môùi laøm nhö vaäy, chò tha loåi cho em nhe? Thaáy toâi ñaõ hoái haän vì nhöõng haønh ñoäng noâng noåi neân chò cuõng dòu gioïngxuoáng & oân toàn baûo toâi: - Thoâi em ruùt döông vaät ra ñi, lôõ laàn ñaàu chò tha cho em ñoù, laàn sau khoâng ñöôïclaøm hoãn nhö vaäy nöõa nghe khoâng? - Daï laàn sau em khoâng daùm laøm baäy nhö vaäy nöõa ñaâu. Trang 21
 22. 22. Sau khi ruùt döông vaät ra toâi thaáy ñaàu döông vaät raùt ñoû leân & xung quanh 2meùp thòt aâm ñaïo laám taám maøu maùu ñoû pha laãn lôùp tinh khí maøu traéng ñuïc. Chòreân leân: - OÂi,ñau quaù! Em laøm chò ñau quaù... Sau laàn cöôõng daâm ñoù. Chò beøn xin nghæ daïy nöõa thaùng ñeå veà queâ ngoaïi chò ôûLong Xuyeân chôi cho vôi noåi böïc doïc cuûa chò ñoái vôùi toâi, ñoàng thôøi cuõng chöõa tròcaùi aâm ñaïo ñaùng thöông bò traày truïa sau 1 vuï cöôõng daâm. Do thôøi gian veà queâ cuûa chò khaù laâu, neân söï theøm muoán ñöôïc aùi aân cuûa toâingaøy caøng taêng leân maïnh. Nhöng may thay vaøo 1 buoåi saùng ñeïp trôøi Dung laïi ñeánthaêm chò toâi, vì chò ñaõ veà queâ neân toâi caàm chaân Dung ôû laïi chôi laâu hôn, qua 1 luùctroø chuyeän toâi boång hoûi Dung: - Dung coù thích khieâu vuõ khoâng? - Em thích laém, nhöng em khoâng bieát nhaûy vì khoâng coù ai höôùng daãn caû. Choäp laáy thôøi cô quyù baùu aáy toâi noùi: - Anh coù bieát nhaûy chuùt ít, neáu Dung khoâng töø choái anh seõ daïy cho Dung vaøiñieäu nhaûy thoâng duïng. Thaáy trong nhaø vaéng veõ khoâng coù ai ngoaøi 2 ñöùa toâi, Dung vui veõ nhaän lôøi.Toâi vaøo phoøng nguû baät nhaïc leân töø chieác maùy KENWOOD, toâi baét ñaàu vaøo phaàn lyùthuyeát. - Baûn nhaïc naøy thuoäc ñieäu Slow, ñieäu naøy khoâng coù gì khoù caû: ngöôøi nhaûy chæcaàn ñi qua ñi laïi 1 caùch nheï nhaøng maø thoâi. Giaûng xong lyù thuyeát toâi naém tay Dung thöïc haønh, laø coâ gaùi trong traéngñöông ñoä tuoåi daäy thì ñaày ngaây thô neân ñoâi tay Dung run raåy trong ñoâi tay ñaàykinh nghieäm cuûa toâi. Trong luùc nhaûy toâi duøng ñuøi mình coï nheø nheï vaøo caëp ñuøitroøn laüng & thon thaû cuûa Dung, sau 1 hoài coï saùt toâi thaáy ñuøi mình hôi öôn öôùt &thaáy Dung ñôø caû ngöôøi ra. Luùc naøy toâi daïn haún leân, oâm laáy Dung ghì nheï vaøoloøng mình, phaø hôi thôû mình vaøo gaùy Dung laøm Dung co ruùm ngöôøi laïi vì nhoätnhaït,t oâi daïn dó hoân nheï vaøo coå & maù Dung, sau ñoù laø 1 nuï hoân chaùy boûng vaøoñoâi moâi ñang run raåy cuûa Dung, vöøa nhaûy toâi vöøa dìu Dung laïi ñi-vaêng. Luùc naøycô theå Dung noùng böøng nhö löûa, ñoâi maét nhung ñen huyeàn cuûa Dung nhaémnghieàn laïi, ñoâi moâi maáp maùy nhö muoán noùi 1 ñieàu gì nhöng khoâng thoát neân lôøi. Toâi ñaët Dung naèm ngöûa ra ñi-vaêng 1 caùch nheï nhaøng, toâi laàn tay côûi nuùt aùotreân ngöïc naøng, côûi ñeán ñaâu toâi hoân nheï ñeán ñoù. Dung khoâng coù 1 khaùng cöï naøo,toâi maïnh baïo côûi heát haøng nuùt aùo cuûa naøng. Trong phuùt choác boä ngöïc traéng noõncuûa naøng hieän ra ñaäp vaøo maét toâi, kheû keùo nheï chieác nòt vuù ñang oâm laáy caëp vuùcaêng cöùng cuûa Dung, caëp nhuõ hoa loä ra troâng thaät laø haáp daãn. Caëp vuù maøu traéng Trang 22
 23. 23. hoàng troøn tròa naåy nôû cuûa Dung caêng cöùng leân nhö 2 traùi cam non. Toâi duøng tayxoa nheï caëp vuù cuûa naøng & hoân leân ñaáy. Sau ñoù toâi duøng mieäng ngaäm laáy 1 beânvuù cuûa naøng & nuùt nheø nheï, tay toâi xoa nheï leân ñaàu vuù coøn laïi, laâu laâu toâi laïi nuùtmaïnh vuù naøng 1 caùi ñoàng thôøi tay toâi cuõng aán maïnh vaøo vuù coøn laïi laøm naøng reânræ vì sung söôùng, thaân theå naøng toûa ra 1 muøi thôm thaät ñaëc bieät, coù leõ ñaây laø muøida thòt trinh nguyeân cuûa naøng, toâi thaáy hôi thôû naøng doàn daäp maét nhaém nghieàn &tay naøng baáu chaët laáy toâi. Luùc ñoù toâi keùo nheï quaàn naøng xuoáng, naøng môû maét kheûnoùi: - Anh...anh thöông em...xin anh ñöøng haïi ñôøi em... Tieáng noùi naøng reân ræ & nöùc nôû laøm toâi chaïnh loøng, vaõ laïi toâi cuõng thaáy sôø sôïkhi nghæ ñeán nhöõng haäu quaû tai haïi neáy aân aùi vôùi naøng. - Em ñöøng sôï, anh höùa seõ khoâng haïi ñôøi em ñaâu. Coù leõ ñaõ yeân taâm vì lôøi höùa cuûa toâi neân Dung khoâng khaùng cöï laïi khi toâi tuoätmaïnh quaàn naøng xuoáng ñaàu goái. Caùi ñaàu tieân ñaäp vaøo maét toâi laø aâm ñaïo cuûanaøng, caùi aâm ñaïo cuûa tuoåi daäy thì môn môûn, löa thöa 1 ñaùm loâng ñen boùng moïcchung quanh aâm ñaïo cuûa Dung, 2 meùp thòt aâm ñaïo öôn öôùt & ñoû hoàng naèm kínñaùo döôùi lôùp loâng ñoù laøm taêng theâm söï chuù yù & theøm thuoàng cuûa toâi, döông vaättoâi cöông cöùng leân laøm toâi thaáy khoù chòu, tuy vaäy toâi vaãn giöõ lôøi höùa vôùi Dungneân maëc keä söï khoù chòu aáy & côn duïc voïng ñieân cuoàng luùc naøy ñaõ leân tôùi toät ñoä.Toâi duøng tay vuoát leân xuoáng 1 caùch nheï nhaøng & ñeàu ñaën 2 beân aâm ñaïo cuûaDung laøm Dung ñaäp tay xuoáng giöôøng lieân tuïc vì quaù söôùng. Coù leõ ñaây laø laàn ñaàutieân tieáp xuùc vôùi nhöõng kích thích quaù maïnh neân nöôùc nhôøn cuûa Dung tuoân ra öôùtcaû aâm ñaïo chaûy xuoáng caû ñi-vaêng. Toâi duøng löôõi lieám quanh aâm ñaïo laøm Dungruøng mình maáy caùi, gai oác noåi leân khaép thaân theå, do nöôùc nhôøn töø aâm ñaïo tieát racaøng luùc caøng nhieàu neân toâi coù theå caûm thaáy vò maën cuûa noù. Boãng naøng duøng ñuøikeïp laáy ñaàu toâi ñoàng thôøi 2 tay Dung baáu chaët laáy ñaàu toâi nhaán xuoáng. Toâi voäiñöa ñaàu vaøo saâu trong aâm ñaïo lieám qua lieám laïi ñöôïc 1 choác boång toâi nuùt maïnhlaøm Dung ruøng mình maáy caùi lieàn & baét ñaàu xuaát tinh ra...1 thöù nöôùc maèn maën,nhôn nhôùt chaïy toït vaøo moàm toâi, luùc aáy vì quaù höùng neân toâi nuoát ngay vaøo buïng.Khi xuaát tinh xong Dung vaät ngöôøi xuoáng, hoån heån noùi: - OÂi! Em söôùng quaù anh ôi! Em caùm ôn anh vì anh ñaõ laøm cho em quaù söôùng... Toâi hoân nheï vaøo aâm ñaïo naøng kheû noùi: - Dung coù yeâu anh khoâng? - Em yeâu anh töø khi chuùng mình troø truyeän vôùi nhau laàn ñaàu cô. Sau khi maëc quaàn aùo xong, Dung ra veà vì sôï gia ñình troâng. Toâi tieãn Dung veàbaèng 1 nuï hoân leân ñoâi moâi beù boûng ngaây thô cuûa naøng. Sau laàn laøm tình ñoù , naøng Trang 23
 24. 24. ngaøy naøo cuõng ñeán vôùi toâi ñeå taän höôûng nhöõng khoaùi laïc ñoù laøm cho 2 ñöùa toâingaøy caøng gaén chaët nhau hôn. Thôøi gian troâi qua nhanh tröôùc nhöõng nieàm haïnhphuùc cuûa 2 chuùng toâi. Hoâm nay vì baän aên gioå vôùi cha meï neân Dung khoâng theå ñeán ñöôïc, buoàn quaùtoâi naèm daøi treân ñi-vaêng nghó ñeán naøng. Boãng 1 hoài chuoâng reo vang, toâi ngaïcnhieân khoâng hieåu ai ñeán luùc naøy. Tuy vaäy toâi cuõng böôùc ra môû coång & voâ cuøngngaïc nhieân khi thaáy chò toâi ñang ñöùng tröôùc coång, chò ñoùn toâi baèng 1 nuï cöôøi aâuyeám: - Hoåm raøy ôû nhaø coù gì laï khoâng em ? Em coù khoûe & nhôù chò khoâng. - Luùc naøy troâng chò maäp ra ñaáy. - Thoâi em phuï chò xaùch va-li vaøo nhaø ñi, coù quaø cho em ñaáy. Vaâng lôøi chò toâi xaùch 2 va-li naëng tróu vaøo nhaø. Sau khi keå cho toâi nghe nhöõngvui buoàn ôû vuøng queâ yeân tónh, chò vaøo phoøng nguû nghæ sau 1 chaëng ñöôøng daøi.Sau böûa côm chieàu toâi töùc toác chaïy ñeán nhaø Dung, noùi vôùi naøng sau naøy ñöøng ñeánnhaø chò Thaûo nöõa. Sau 1 luùc baøn baïc 2 ñöùa toâi quyeát ñònh chæ gaëp nhau vaøo toái thöù7 & khi nghæ heø chuùng toâi cuøng ñi Nha Trang chôi ñeå cuøng nhau yeâu ñöông & laømtình cho thoûa thích... Töø giaõ Dung toâi ñi thaúng 1 maïch veà nhaø, chò toâi ñang naèm xem baùo nghe toâigoïi chò chaïy ra môû coång & traùch yeâu toâi khi toâi vaøo nhaø: - Gôùm, em ñi ñaâu laâu quaù vaäy laøm chò troâng hoaøi! Toâi & chò vaøo phoøng nguû, chò baät nhaïc & cuøng toâi nhaûy, caû 2 ñi ñieäu Slowchaäm raõi. Hoâm nay chò maëc chieác rope moûng troâng roõ caû da thòt, chieác coïoc-xeâ &slip ñöôïc moùc baèng tay raát kheùo leùo oâm khít laøm noåi leân caëp vuù caêng troøn & aâmñaïo ñaõ laønh laën cuûa chò. Trong luùc nhaûy chò hoân hít, vuoát ve toâi laøm cho côn duïcvoïng baáy laâu nay bò ñeø neùn giôø coù dòp buøng leân maïnh meõ. Toâi hoûi kheû: - Töø luùc chò ñi, em nhôù & theøm ñöôïc aùi aân vôùi chò quaù chöøng. - Chò cuõng nhôù & muoán em laém chôù. - Vaäy chò em mình cuøng chung yù nghó roài, mình ñöøng nhaûy ñaàm nöõa maø ñinhaûy noïc ñi? Chò baät cöôøi & taùt yeâu leân maù toâi: - ÖØ ! Nhaûy noïc thì nhaûy. Maø ai daïy em aên noùi nhö theá vaäy. - Em nghe tuïi baïn noù noùi neân em noùi laïi cho vui. Noùi xong toâi dìu chò laïi giöôøng & ñaët chò naèm xuoáng, toâi nhanh choùng côûi aùoquaàn mình ra ñoaïn quay sang côûi ñoà cho chò. Toâi aâu yeám vuoát ve caëp vuù caêngtroøn cuûa chò & hoân leân ñoù...Sau 1 luùc laøm tình toâi ñònh aùi aân cuøng chò thì chò baûotoâi tuoät xuoáng ñaát, coøn chò thaû 2 chaân xuoáng ñaát, moâng chò ñaët ngang caïnh giöôøng Trang 24
 25. 25. coøn löng chò thì naèm treân giöôøng, 2 baép ñuøi traéng noõn cuûa chò banh daïng ra dovaäy aâm ñaïo chò nhoâ leân cöùng ngaét. Toâi lieàn cuùi xuoáng le löôõi löôõi lieám vaøo aâmñaïo cuûa chò, löôõi toâi thuït ra thuït vaøo khe hôû cuûa chò laøm chi reân leân töøng tieángmoät, ñoâi maét chò nhaém nghieàn, ñoâi moâi chò heù môû run raåy chôø ñôïi. Thaáy theá toâibieát mình phaûi laøm gì, toâi caàm laáy döông vaät ñuùt maïnh maïnh vaøo aâm ñaïo roài nhòpmaïnh, döông vaät toâi chaïy nhanh & khuaát saâu trong aâm ñaïo, chò naåy ngöôïc leân &keâu leân voâ cuøng sung söôùng. - OÂi, söôùng quaù em ôi ! Nhòp nhanh maïnh, maïnh leân ñi. Chò van em...OÂi! Ñaõquaù... Toâi ra söùc nhòp tôùi taáp. Chò oâm chaët laáy toâi, vuoát ve taám löng traàn cuûa toâi,vuoát nheï 2 beân hoâng roài chò vuoát doïc xuoáng 2 beân coät soáng laøm toâi ñeâ meâ caûngöôøi. Toâi nhòp maïnh hôn nöõa, cuoái cuøng tinh khí toâi baén aøo aït vaøo aâm ñaïo chò... Toâi ruùt döông vaät ra khoûi aâm ñaïo & thôû hoån heån, 1 caûm giaùc laâng laâng laømtoâi thích thuù say söa. Chò noùi: - Em bieát khoâng kieåu aùi aân vöøa roài laø kieåu töïa caïnh giöôøng ñaáy. Kieåu aáy tuyeätlaém vì noù laøm cho döông vaät coï xaùt vaøo aâm ñaïo thaät maïnh meõ, laøm cho caû 2 ñeàusöôùng, em coù thaáy theá khoâng. - Ñuùng, em thaáy kieåu naøy ñaõ hôn caùc kieåu khaùc nhieàu. Duøng khaên lau döông vaät & aâm ñaïo xong, 2 chò em toâi oâm aáp nhau maø troøtruyeän, 1 luùc sau chò thoø tay caàm laáy döông vaät toâi maø vuoát ve nöïng nòu, chò vuoátve 2 hoøn daùi toâi laøm noù saêng cöùng laïi. Döông vaät toâi baét ñaàu cöông cöùng ngaét, luùcñoù toâi oâm chaàm laáy chò vuoát ve hoân hít, toâi hoân laàn ñeán ñuøi chò & döøng laïi roàiduøng löôõi lieám vaøo aâm ñaïo cuûa chò laøm nöôùc nhôøn ræ ra lieân tuïc & chò reân leântöøng chaäp vì quaù söôùng, thình lình chò duøng caëp ñuøi thon thaû keïp chaët laáy ñaàu toâi,10 ngoùn tay thon thaû cuûa chò baáu chaët laáy ñaàu toâi & nhaán maïnh ñaàu toâi xuoáng aâmñaïo cuûa chò, toaøn thaân chò run raåy leân töøng ñôït, chò hoån heån noùi: - Trôøi ôi söôùng quaù! Em haõy leo leân mình chò ñi...Mau leân ñi keûo chò xuaát tinhbaây giôø. Vöøa noùi chò vöøa naèm töïa vaøo thaønh giöôøng,1 chaân chò buoâng thoûng xuoángñaát,1 beân moâng & löng chò coøn naèm treân giöôøng. Nghe chò reân ræ & caùch naèm kìlaï aáy, toâi cuõng voäi vaøng boû 1 chaân xuoáng ñaát ñeå laøm ñieåm töïa & caàm döông vaätnheùt vaøo aâm ñaïo. Chò söôùng quaù neân ghì chaët laáy toâi, toâi nhòp caøng luùc caøngnhanh, chò boång voøng chaân ñang buoâng thoûng döôùi ñaát keïp chaët laáy löng toâi,döông vaät toâi naèm cöùng trong aâm ñaïo chò, toâi kheõ ruøng mình maáy caùi & 1 caûmgiaùc laâng laâng khoan khoaùi laøm toâi thaáy thích thuù...Toâi baét ñaàu xuaát tinh... Trang 25
 26. 26. Khi chuøi döông vaät cho toâi xong, chò hoân nheï vaøo döông vaät toâi vôùi 1 neùt maëtkhieâu daâm ñaày thoûa maõn. Sau ñoù, 2 chò em toâi oâm laáy nhau & nguû 1 giaác nguû eâmñeàm thoaûi maùi, trong khi thaân theå traàn truoàng khoâng 1 maûnh vaûi che thaân. Nhöõng buoåi giao hoan aùi aân cuûa chò em toâi cöù tuoân ra nhö thaùc ñoå & nhöõngluùc raûnh roåi nhôø chò maø toâi ñaõ coù theâm nhieàu kinh nghieäm veà ngheä thuaät laøm tình& aùi aân. Moãi buoåi saùng chò em toâi laïi chia tay nhau, chò ñi daïy coøn toâi ñi hoïc, tröaveà ñeán nhaø laø aùi aân, aên & nguû... Thôøi gian thaám thoaùt troâi qua, heø ñeán baùo hieäu söï chia tay vôùi thaày coâ , baïnbeø, tröôøng lôùp ñaõ ñeán. Toâi thu doïn ñoà ñaïc vaøo va-li xong, töø giaõ chò toâi ñeå veàthaêm gia ñình. Giaây phuùt chia tay cuûa 2 chò thaät laø caûm ñoäng, chò ngheïn ngaøochuùc toâi: - Chuùc em ñi ñöôøng bình an nheù! Cho chò gôûi lôøi hoûi thaêm 2 baùc & nhôù vieátthö. Noùi xong chò duùi vaøo tay toâi 100 ngaøn, toâi khoâng laáy nhöng chò cöù duùi maõilaøm toâi khoâng theå naøo töø choái ñöôïc. Toâi noùi: - Caùm ôn chò ! Chò ôû laïi maïnh gioûi nhe, heát heø em laïi leân. Thoâi em ñi... Toâi sôï mình khoâng chòu noåi phuùt chia tay naøy neân toâi voäi böôùc nhanh leân xe. Taïm bieät chò!...Do thêi gian vÒ qu¢ cña chÞ khª l¡u, n¢n sù thÆm muèn ¦¥îc ªi ¡n cña t£ing§y c§ng t ng l¢n m«nh.Nh¥ng may thay v§o 1 buæi sªng ¦Ñp trêi Dung l«i ¦Õnth m chÞ t£i, v× chÞ ¦© vÒ qu¢ n¢n t£i c¶m ch¡n Dung ë l«i ch¤i l¡u h¤n, qua1 lóc trß chuyÖn t£i bçng hái Dung:- Dung cã thÝch khi¢u vò kh£ng?- Em thÝch l¯m, nh¥ng em kh£ng biÕt nh¨y v× kh£ng cã ai h¥íng d¸n c¨.Chép l½y thêi c¤ quý bªu ½y t£i nãi:- Anh cã biÕt nh¨y chót Ýt, nÕu Dung kh£ng tõ chèi anh sÏ d«y cho Dungv§i ¦iÖu nh¨y th£ng dông.Th½y trong nh§ kh£ng cã ai Dung liÒn vui vÇ nh¾n lêi. T£i v§o phßng ngñb¾t nh«c l¢n tõ chiÕc mªy KENWOOD, t£i b¯t ¦¶u v§o ph¶n lý thuyÕt:- B¨n nh«c n§y thuéc ¦iÖu Slow, ¦iÖu n§y kh£ng cã g× khã c¨: ng¥êi nh¨ychØ c¶n ¦i qua ¦i l«i 1 cªch nhÑ nh§ng m§ th£i. Gi¨ng xong lý thuyÕt t£i n¯mtay Dung thùc h§nh, l§ c£ gªi trong tr¯ng ¦¥¤ng ¦é tuæi d¾y th× ¦¶y ng¡y th¤n¢n ¦£i tay Dung run r·y trong ¦£i tay ¦¶y kinh nghiÖm cña t£i. Trong lócnh¨y t£i dïng ¦ïi m×nh cä nhÆ nhÑ v§o cμp ¦ïi trßn l®ng & thon th¨ cña Dung,sau 1 håi cä sªt t£i th½y ¦ïi m×nh h¤i ¥¤n ¥ít & th½y Dung ¦ê c¨ ng¥êi ra.Lóc n§y t£i d«n h−n l¢n, £m l½y Dung gh× nhÑ v§o lßng m×nh, ph§ h¤i thë m×nhv§o gªy Dung l§m Dung co róm ng¥êi l«i v× nhét nh«t, t£i d«n dÜ h£n nhÑ v§o Trang 26
 27. 27. cæ & mª Dung, sau ¦ã l§ 1 nô h£n chªy báng v§o ¦£i m£i ¦ang run r·y cñan§ng, võa nh¨y t£i võa d×u Dung l«i ¦i-v ng. Lóc n§y c¤ thÓ Dung nãng bõngnh¥ löa, ¦£i m¯t nhung ¦en huyÒn cña Dung nh¯m nghiÒn l«i, ¦£i m£i m½p mªynh¥ muèn nãi 1 ¦iÒu g× nh¥ng kh£ng thèt n¢n lêi. T£i ¦μt Dung n¬m ngöa ra¦i-v ng 1 cªch nhÑ nh§ng, t£i l¶n tay cëi nót ªo tr¢n ngùc n§ng, cëi ¦Õn ¦¡ut£i h£n nhÑ ¦Õn ¦ã. Dung kh£ng cã 1 khªng cù n§o, t£i m«nh b«o cëi hÕt h§ngnót ªo cña n§ng. Trong phót chèc bé ngùc tr¯ng nân cña n§ng hiÖn ra ¦¾p v§om¯t t£i, khÏ kÐo nhÑ chiÕc nÞt vó ¦ang £m l½y cμp vó c ng cøng cña Dung, cμpnhò hoa lé ra tr£ng th¾t l§ h½p d¸n. Cμp vó m§u tr¯ng hång trßn trÞa n·y nëcña Dung c ng cøng l¢n nh¥ 2 trªi cam non. T£i dïng tay xoa nhÑ cμp vó cñan§ng & h£n l¢n ¦½y. Sau ¦ã t£i dïng miÖng ng¾m l½y 1 b¢n vó cña n§ng & nótnhÆ nhÑ, tay t£i xoa nhÑ l¢n ¦¶u vó cßn l«i,l¡u l¡u t£i l«i nót m«nh vó n§ng 1 cªi ¦ångtay t£i còng ½n m«nh v§o vó cßn l«i l§m n§ng r¢n rØ v× sung s¥íng, th¡n thÓ n§ng táamïi th¤m th¾t ¦μc biÖt, cã lÏ ¦¡y l§ mïi da thÞt trinh nguy¢n cña n§ng, t£i th½y h¤i thn§ng dån d¾p m¯t nh¯m nghiÒn & tay n§ng b½u chμt l½y t£i. Lóc ¦ã t£i kÐo nhÑ qu¶nxuèng, n§ng më m¯tkhÏ nãi:- Anh... anh th¥¤ng em... xin anh ¦õng h«i ¦êi em...TiÕng nãi n§ng r¢n rØ & nøc në l§m t£i ch«nh lßng, v© l«i t£i còng th½ysê sî khi nghÜ ¦Õn nh÷ng h¾u qu¨ tai h«i nÕu ¡n ªi víi n§ng.- Em ¦õng sî, anh høa sÏ kh£ng h«i ¦êi em ¦¡u.Cã lÏ ¦© y¢n t¡m v× lêi høa cña t£i n¢n Dung kh£ng khªng cù l«i khi t£ituét m«nh qu¶n n§ng xuèng ¦¶u gèi.Cªi ¦¶u ti¢n ¦¾p v§o m¯t t£i l§ ¡m ¦«o cñan§ng, cªi ¡m ¦«o cña tuæi d¾y th× m¤n mën, l¥a th¥a 1 ¦ªm l£ng ¦en bãng mäcchung quanh ¡m ¦«o cña Dung, 2 mÐp thÞt ¡m ¦«o ¥¤n ¥ít & ¦á hång n¬m kÝn ¦ªod¥íi líp l£ng ¦ã l§m t ng th¢m sù chó ý & thÆm thuång cña t£i, d¥¤ng v¾t t£ic¥¤ng cøng l¢n l§m t£i th½y khã chÞu, tuy v¾y t£i v¸n gi÷ lêi høa víi Dungn¢n mμc kÖ sù khã chÞu ½y & c¤n dôc väng ¦i¢n cuång lóc n§y ¦© l¢n tíi tét¦é. T£i dïng tay vuèt l¢n xuèng 1 cªch nhÑ nh§ng & ¦Òu ¦μn 2 b¢n ¡m ¦«o cñaDung l§m Dung ¦¾p tay xuèng gi¥êng li¢n tôc v× quª s¥íng. Cã lÏ ¦¡y l§ l¶n¦¶u ti¢n tiÕp xóc víi nh÷ng kÝch thÝch quª m«nh n¢n n¥íc nhên cña Dung tu£nra ¥ít c¨ ¡m ¦«o ch¨y xuèng c¨ ¦i-v ng. T£i dïng l¥ìi liÕm quanh ¡m ¦«o l§mDung rïng m×nh m½y cªi, gai èc næi l¢n kh¯p th¡n thÓ, do n¥íc nhên tõ ¡m ¦«otiÕt ra c§ng lóc c§ng nhiÒu n¢n t£i cã thÓ c¨m th½y vÞ mμn cña nã. Bçng n§ngdïng ¦ïi kÑp l½y ¦¶u t£i ¦ång thêi 2 tay Dung b½u chμt l½y ¦¶u t£i nh½nxuèng. T£i véi ¦¥a ¦¶u l¥ìi v§o s¡u trong ¡m ¦«o liÕm qua liÕm l«i ¦¥îc 1chèc bçng t£i nót m«nh l§m Dung rïng m×nh m½y cªi liÒn & b¯t ¦¶u xu½t tinhra... 1 thø n¥íc m¬n mμn, nh¤n nhít ch«y tät v§o måm t£i, lóc ½y v× quª høngn¢n t£i nuèt ngay v§o bông. Khi xu½t tinh xong Dung v¾t ng¥êi xuèng, hæn hÓnnãi: Trang 27
 28. 28. - œi! Em s¥íng quª anh ¤i! Em cªm ¤n anh v× anh ¦© l§m cho em quª s¥íng...T£i h£n nhÑ v§o ¡m ¦«o n§ng khÏ nãi:- Dung cã y¢u anh kh£ng?- Em y¢u anh tõ khi chóng m×nh trß truyÖn víi nhau l¶n ¦¶u c¤.Sau khi mμc qu¶n ªo xong, Dung ra vÒ v× sî gia ¦×nh tr£ng. T£i tiÔn DungvÒ b¬ng 1 nô h£n l¢n ¦£i m£i bÐ báng ng¡y th¤ cña n§ng. Sau l¶n l§m t×nh ¦ã,n§ng ng§y n§o còng ¦Õn víi t£i ¦Ó t¾n h¥ëng nh÷ng khoªi l«c ¦ã l§m cho 2 ¦øat£i ng§y c§ng g¯n chμt nhau h¤n. Thêi gian tr£i qua nhanh tr¥íc nh÷ng niÒmh«nh phóc cña 2 chóng t£i. H£m nay v× b¾n n giæ víi cha mÑ n¢n Dung kh£ngthÓ ¦Õn ¦¥îc, buån quª t£i n¬m d§i tr¢n ¦i- v ng nghÜ ¦Õn n§ng, bçng 1 håichu£ng reo vang, t£i ng«c nhi¢n kh£ng hiÓu ai ¦Õn lóc n§y. Tuy v¾y t£i còngb¥íc ra më cæng & v£ cïng ng«c nhi¢n khi th½y chÞ t£i ¦ang ¦øng tr¥íc cæng,chÞ ¦ãn t£i b¬ng 1 nô c¥êi ¡u yÕm:- Hæm r§y ë nh§ cã g× l« kh£ng em ? Em cã kháe & nhí chÞ kh£ng.- Lóc n§y tr£ng chÞ m¾p ra ¦½y.- Th£i em phô chÞ xªch va-li v§o nh§ ¦i, cã qu§ cho em ¦½y.V¡ng lêi chÞ t£i xªch 2 va-li nμng trÜu v§o nh§. Sau khi kÓ cho t£i nghenh÷ng vui buån ë vïng qu¢ y¢n tÜnh, chÞ v§o phßng ngñ nghØ sau 1 chμng ¦¥êngd§i. Sau b÷a c¤m chiÒu t£i tøc tèc ch«y ¦Õn nh§ Dung, nãi víi n§ng sau n§y¦õng ¦Õn nh§ chÞ Th¨o n÷a. Sau 1 lóc b§n b«c 2 ¦øa t£i quyÕt ¦Þnh chØ gμpnhau v§o tèi thø 7 & khi nghØ hÆ chóng t£i cïng ¦i Nha Trang ch¤i ¦Ó cïngnhau y¢u ¦¥¤ng & l§m t×nh cho tháa thÝch... Tõ gi© Dung t£i ¦i th−ng 1 m«chvÒ nh§,chÞ t£i ¦ang n¬m xem bªo nghe t£i gäi chÞ ch«y ra më cæng & trªch y¢ut£i khi t£i v§o nh§:- Gím, em ¦i ¦¡u l¡u quª v¾y l§m chÞ tr£ng ho§i!T£i & chÞ v§o phßng ngñ, chÞ b¾t nh«c & cïng t£i nh¨y, c¨ 2 ¦i ¦iÖu Slowch¾m r©i. H£m nay chÞ mμc chiÕc rope máng tr£ng râ c¨ da thÞt, chiÕc cäoc-x¢& slip ¦¥îc mãc b¬ng tay r½t khÐo lÐo £m khÝt l§m næi l¢n cμp vó c ngtrßn & ¡m ¦«o ¦© l§nh lμn cña chÞ.Trong lóc nh¨y chÞ h£n hÝt,vuèt ve t£i l§mcho c¤n dôc väng b½y l¡u nay bÞ ¦Æ nÐn giê cã dÞp bïng l¢n m«nh mÏ. T£i háikhÏ:- Tõ lóc chÞ ¦i, em nhí & thÆm ¦¥îc ªi ¡n víi chÞ quª chõng.- ChÞ còng nhí & muèn em l¯m chí.- V¾y chÞ em m×nh cïng chung ý nghÜ råi, m×nh ¦õng nh¨y ¦¶m n÷a m§ ¦inh¨y näc ¦i?ChÞ b¾t c¥êi & tªt y¢u l¢n mª t£i:- Nh¨y näc th× nh¨y. M§ ai d«y em n nãi nh¥ thÕ v¾y.- Em nghe tôi b«n nã nãi n¢n em nãi l«i cho vui.Nãi xong t£i d×u chÞ l«i gi¥êng & ¦μt chÞ n¬m xuèng, t£i nhanh chãng cëiªo qu¶n m×nh ra ¦o«n quay sang cëi ¦å cho chÞ.T£i ¡u yÕm vuèt ve cμp vó c ng Trang 28

×