Chuong07 php

328 views
223 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong07 php

 1. 1. Chương VII: PHP cơ b n Gi i thi u PHP Bi n trong PHP Ki u d li u Các c u trúc ñi u khi n Hàm Ph m vi bi n L p ñ i tư ng trong PHP PHP v i CSDLThi t k web Khoa CNTT-LHU 1 Gi i thi u PHP PHP=PHP: Hypertext Preprocessor. Tên g c là Personal Home Page Là ngôn ng ñ vi t các trang web ñ ng server side như ASP, JSP B biên d ch PHP là ph n m m mã ngu n m , có th ch y cùng v i các web server Apache, IIS,… Thư ng k t h p v i h qu n tr CSDL MySQL T p tin PHP có ph n m r ng là .php Cú pháp ngôn ng gi ng ngôn ng C & PerlThi t k web Khoa CNTT-LHU 2 1
 2. 2. Các ưu ñi m Mi n phí ða môi trư ng (Multi-Platform) – Web Servers: Apache, Microsoft IIS, Netscape Enterprise Server – H ñi u hành: UNIX (HP-UX, OpenBSD, Solaris, Linux), Mac OSX, Windows NT/98/2000/XP/2003/vista – H QTCSDL: dBase, DB2, Informix, InterBase, MS-SQL, MySQL, ODBC, Oracle,… Nhi u tài nguyên do ñư c ng d ng r ng rãiThi t k web Khoa CNTT-LHU 3 C n software gì ñ ch y PHPDownload PHP – Download PHP for free here: http://www.php.net/downloads.php. Download MySQL Database – Download MySQL for free here: http://www.mysql.com/downloads/index.html. Download Apache Server – Download Apache for free here: http://httpd.apache.org/download.cgiHo c Download WAMP,LAMPThi t k web Khoa CNTT-LHU 4 2
 3. 3. Nhúng PHP vào HTML Có th nhúng mã PHP vào m i v trí trong trang HTML. ðo n mã PHP ñư c ñ t trong các th sau: M t c u trúc l nh thông thư ng c a PHP có th ñư c tách làm nhi u ph n, m i ph n ñ t gi a <?php…?> K t qu do ño n l nh PHP ñưa ra ñư c ñưa vào v trí mà ño n l nh PHP ñang chi m ch .Thi t k web Khoa CNTT-LHU 5 Các ñ c ñi m Có kh năng hư ng ñ i tư ng Thông d ch Phân bi t ch hoa/ch thư ng M i l nh k t thúc b i ch m ph y (;) Không phân bi t kho ng tr ng, Tab, xu ng dòng trong câu l nh <?php print "Hello"; print " World!"; ?> <?php print “Hello” ; print “ World!”; ?> Ghi chú: dùng //, #, /* …*/Thi t k web Khoa CNTT-LHU 6 3
 4. 4. Bi n trong PHP Phân bi t ch hoa, ch thư ng B t ñ u b ng d u ñô la ($), ti p ngay sau $ là tên bi n. Tên bi n bao g m ch cái, ch s , “_”, “$” và ph i b t ñ u b ng ch cái ho c d u g ch n i. Ví d : $a, $b,… Bi n không c n khai báo (ñư c t ñ ng khai báo vào l n gán giá tr ñ u tiên). Vi c s d ng bi n chưa kh i t o s gây l i.Thi t k web Khoa CNTT-LHU 7 Bi n trong PHP Bi n ñ ng: Cho phép s d ng giá tr c a bi n làm tên bi n khác. – VD: $a = “hello”; $$a = “world”; //$hello = “world” H ng s - Constants – Ví d : define(“MAX_VALUE”, 10); echo MAX_VALUE;Thi t k web Khoa CNTT-LHU 8 4
 5. 5. Ki u d li u Boolean(bool) integer (int), double (float, real) string array object 1 Bi n trong PHP có th lu b t kỳ ki u d li u nào.Thi t k web Khoa CNTT-LHU 9 Ki u s S nguyên t -231 ñ n 231-1 – H th p phân: VD: $a = 16; – H 16 (hexa): VD: $a=0x10; – H 8 (bát phân): VD: 020; S th c (th p phân): t 1.7E-308 ñ n 1.7E+308 – Bi u di n: $a = 0.017 – D ng khoa h c: $a = 17.0E-03 M t s hàm x lý sThi t k web Khoa CNTT-LHU 10 5
 6. 6. Ki u chu i - stringThi t k web Khoa CNTT-LHU 11 Ki u chu i – string (tt) Ký t thoát: – S d ng ñ vi t các ký t ñ c bi t trong chu i – VD: C n có chu i: Ngư i ta nói “PHP r t t t” $a = “Ngư i ta nói “PHP r t t t””; //Sai $a = “Ngư i ta nói “PHP r t t t””; //ðúng – M t s ký t ph i s d ng ký t thoát: $, , “ – Ngoài ra: • n: Xu ng dòng • r: tr v ñ u dòng • t: d u tabThi t k • web … Khoa CNTT-LHU 12 6
 7. 7. Ki u chu i – string (tt) Ki u tài li u (heredoc): – Cho phép vi t 1 chu i trên nhi u dòng. – Không c n s d ng ký t thoát: – Cách vi t: $bi n = Ký_hi u n i dung trên nhi u dòng Ký_hi u; – Chú ý: Ký_hi u ph i ñư c vi t ký t ñ u tiên c a dòng – Ví d : $a = EOD ðây là chu i n m trên nhi u dòng s d ng cú pháp ki u tài li u ‘heredoc’ EOD;Thi t k web Khoa CNTT-LHU 13 Ki u m ng – array Cho phép ch a nhi u giá tr d li u ñư c ñánh ch m c b ng s (Numbered array) hay chu i. ð truy c p vào 1 ph n t , ñ t ch s trong [ ] Ví d : $a[0] = “Xin”; $a[1] = “Chào”; Có th s d ng ch s không liên ti p Có th thêm ph n t vào cu i m ng b ng cách b ch s : $a[0] = “Xin”; $a[] = “Chào”; // $a[1] $a[] = “B n”; // $a[2]Thi t k web Khoa CNTT-LHU 14 7
 8. 8. Ki u m ng – array(tt) Ch s chu i (Associated array): $a[“ten”] = “H ng”; $a[“mau”] = “ð ”; M ng nhi u chi u – ðư c coi là m ng c a m ng – Ví d : $a[0][0] = “TT”; $a[0][1] = “H tên”; $a[1][0] = 1; $a[1][1] = “Nguyen Van A”;Thi t k web Khoa CNTT-LHU 15 Ki u m ng – array(tt) Kh i t o m ng b ng hàm array() – Ch s m c ñ nh: $a=array(“xin”, “chào”, “b n”); /*tương ñương v i $a[]=“xin”; $a[]=“chào”; $a[]=“b n”;*/ – Ch s m c ñ nh v i ch s ñ u khác 0: $a=array(5=“xin”, “chào”, “b n”); /*tương ñương v i $a[5]=“xin”; $a[]=“chào”; $a[]=“b n”;*/Thi t k web Khoa CNTT-LHU 16 8
 9. 9. Ki u m ng – array(tt) Kh i t o m ng b ng hàm array()(ti p) – Ch s chu i: $a=array(“ten”=”H ng”, “mau”=”ð ”); /*Tương ñương v i: $a[“ten”] = “H ng”; $a[“mau”] = “ð ”;*/ – M ng nhi u chi u: $a = array( array(“TT”, “H tên”), array(1,”Nguy n Văn A”) );Thi t k web Khoa CNTT-LHU 17 Ki u m ng – array(tt)Thi t k web Khoa CNTT-LHU 18 9
 10. 10. Chuy n ki u và ki m tra ki u Chuy n ki u d li u – Cách 1 (automatic) $var = 100 + 15; $var = 100 + 15.0; $var = 39 . Steps; – Cách 2: (datatype) $var – Cách 3: settype($var, “datatype”) Ki m tra ki uThi t k web Khoa CNTT-LHU 19 Toán t Ki u s : – K t h p: +, -, *, /, % – Tăng gi m: ++, -- VD: $a++; $a--; ++$a; --$a; Chu i: Toán t ch m (.) Logic: AND (), OR (||), XOR, ! Gán: =, +=, -=, .= So sánh: ==, ===, !=, !==, , , =, =Thi t k web Khoa CNTT-LHU 20 10
 11. 11. Các c u trúc ñi u khi n ði u ki n if ði u khi n switch Vòng l p for Vòng l p while Vòng l p do.. While Vòng l p foreach T khóa break, continueThi t k web Khoa CNTT-LHU 21 foreachforeach (array as variable){ statements}Ví d :$meal = array(breakfast = Walnut Bun, lunch = Cashew Nuts and White Mushrooms, dinner = Eggplant with Chili Sauce); print table border=„1‟n; foreach ($meal as $key = $value) { print trtd$key/tdtd$value/td/trn; } print /table;Thi t k web Khoa CNTT-LHU 22 11
 12. 12. Hàm Khái báo hàm function tên_hàm(ts1, ts2,…, tsn) { //các l nh trong thân hàm } ð tr ra giá tr cho hàm ta s d ng l nh return bi u_th c; ð thoát kh i hàm: – S d ng return – exit;Thi t k web Khoa CNTT-LHU 23 Ph m vi bi n Ph m vi bi n là ph m vi ñó bi n xác ñ nh. Trong PHP, bi n có 3 ph m vi: – Local variables: bi n c c b : • Kh i t o trong hàm • có tác d ng t khi kh i t o ñ n h t hàm. – Global variables: Bi n toàn c c: • Kh i t o ngoài hàm • Có tác d ng t khi kh i t o ñ n h t file tr trong hàm. • ð ñưa 1 bi n toàn c c vào trong hàm, s d ng khai báo global $bi n1, $bi n2,…; ho c m ng $_GLOBAL – Super Global Variables: Siêu toàn c c: M t s bi n có s n c a PHP: $_SERVER, $_GLOBAL...Thi t k web Khoa CNTT-LHU 24 12
 13. 13. VD Ph m vi bi n?phpfunction Ham1($var = 10){ global $temp; $temp = $var * 2;}$temp = 5;Ham1();echo “Bien $temp co gia tri la: $temp;?Thi t k web Khoa CNTT-LHU 25 Bi n tham chi u?phpfunction Ham1( $var){ $var = $var +10;}$var = 5;Ham1($var);echo “ Bien$var co gia tri la: $var;?Thi t k web Khoa CNTT-LHU 26 13
 14. 14. Chèn file include(“ñ a_ch _file”); require(“ñ a_ch _file”); include_once(“ñ a_ch _file”); require_once(“ñ a_ch _file”);Thi t k web Khoa CNTT-LHU 27 L p ñ i tư ng trong PHP ð nh nghĩa l pThi t k web Khoa CNTT-LHU 28 14
 15. 15. L p ñ i tư ng trong PHPThi t k web Khoa CNTT-LHU 29 PHP v i CSDL Các bư c thao tác CSDL trong PHP 1. K t n i v i CSDL 2. Xây d ng câu truy v n d li u 3. Th c thi câu truy v n 4. X lí k t qu tr v t câu truy v n SELECT 5. Ng t k t n i v i CSDLThi t k web Khoa CNTT-LHU 30 15
 16. 16. T o K t n i CSDL K t n i v i MySQLresource mysql_connect([string host], [string username], [string password]) Ch n CSDLint mysql_select_db (string database, [resource connection])VD: ?php $connection = mysql_connect(“localhost,“root”,“root); mysql_select_db(“Books, $connection);?Thi t k web Khoa CNTT-LHU 31 Xây d ng câu truy v n d li uThi t k web Khoa CNTT-LHU 32 16
 17. 17. Th c thi câu truy v n resource mysql_query(string SQL_command, [resource connection]) VD:?php $strSQL = “INSERT INTO Users (UserName, Password) VALUES (‘admin,‘123456)”; mysql_query($strSQL); $strSQL = “SELECT * FROM Users“; $result = mysql_query($strSQL);?Thi t k web Khoa CNTT-LHU 33 X lý k t qu tr v Hi n th d li u tr v – S d ng hàm $row = mysql_fetch_array($result) S lư ng FIELD $num = mysql_num_fields($result); Truy c p ñ n t ng FIELD echo $row[“UserName”];Ho c echo $row[0];Thi t k web Khoa CNTT-LHU 34 17
 18. 18. Ng t k t n i d li u int mysql_close([resource connection]) T ñ ng th c thi khi k t thúc mã l nhThi t k web Khoa CNTT-LHU 35 T ng h p các bư c thao tác CSDL MySQLThi t k web Khoa CNTT-LHU 36 18
 19. 19. M t s v n ñ - MySQL Font Unicode ?php mysql_query(“set names ‘utf-8’”); ?Thi t k web Khoa CNTT-LHU 37 Các hàm x lý l i int mysql_errno(resource connection) string mysql_error(resource connection) ?php function Showerror() { die(Error . mysql_errno( ) . : . mysql_error( )); } if (!($connection = @ mysql_connect(localhost, “admin,“admin))) die(Could not connect); If (!(mysql_select_db(“Tên_CSDL, $connection))) showerror( ); ?Thi t k web Khoa CNTT-LHU 38 19
 20. 20. Include FileThi t k web Khoa CNTT-LHU 39 Thao tác v i Microsoft SQL ServerThi t k web Khoa CNTT-LHU 40 20
 21. 21. Data Source Name (DSN) T o DSN: – Vào Control Panel Administrative Tools Data sources (ODBC) – Trong c a s ODBC Data Source Administrator: User DSNThi t k web Khoa CNTT-LHU 41 Data Source Name (DSN)Thi t k web Khoa CNTT-LHU 42 21
 22. 22. Microsoft Access, MSSQL v i ODBC qua Data Access, Source Name (DSN)Thi t k web Khoa CNTT-LHU 43Thi t k web Khoa CNTT-LHU 44 22

×