Bai th08 php voi csdl

956 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
956
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai th08 php voi csdl

 1. 1. Bài th c hành – Thi t k web Bài 08: PHP v i CSDLM c tiêu – T o trang web ñ ng v i PHP & MySQLYêu c u – Hoàn thành các bài th c hành trư c – N m b t các ki n th c cơ b n v PHP và MySQLCác bư c th c hành:I. T o và cài ñ t CSDL: - Kh i ñ ng WampServer - T c a s khi b m chu t vào bi u tư ng c a WampServer, chon PhpMyAdmin - Trang web PhpAdmin hi n ra có d ng (chú ý n u không hi n ra có th do port không ñúng, theo bài trư c ph i ñánh port s 81 thêm vào):GVHD TS. Vũ ð c Lung
 2. 2. Bài th c hành – Thi t k web - Trong m c Create new database c a trang PhpAdmin tao CSDL mang tên ebookDB v i utf8_unicode_ci và b m nút Create: - Sau khi t o CSDL ta vào m c Import và ch n file bookstoreDB.sql ñ import CSDL ñã t o vào trong ebookDB. - B m vào nút Go. N u import thành công ta s th y bên trái c a trang PhpAdmin có danh sách 4 b ng c a CSDL như d ng sau:GVHD TS. Vũ ð c Lung
 3. 3. Bài th c hành – Thi t k web - ð ki m tra, b m vào b t kỳ b ng nào r i b m vào SQL, sau ñó GO s hi n ra d li u c a b ng ñóII. T o k t n i ñ n CSDL : Do ña s các trang web ñ u k t n i ñ n CSDL, do ñó ta s ñóng gói vi c k t n i v i CSDL trong 1 class riêng ñ d dàng hơn trong vi c s d ng. T o file DataProvider.php Lưu DataProvider.php trong thư m c C:wampwww Khai báo class DataProvider trong DataProvider.php: <?php class DataProvider { public static function executeQuery($sql) { include_once(db.inc); include_once(error.inc); // Tao ket noi CSDL if (!($connection = mysql_connect($hostName,$username,$password))) die ("couldnt connect to localhost"); if (!(mysql_select_db($databaseName,$connection))) showError(); // Thiet lap font Unicode if (!(mysql_query("set names utf8"))) showError(); // Thuc thi cau truy van if (!($result = mysql_query($sql, $connection))) showError(); // Dong ket noi CSDL if (!(mysql_close($connection))) showError();GVHD TS. Vũ ð c Lung
 4. 4. Bài th c hành – Thi t k web return $result; } } Trong ñó file db.inc có: <?php $hostName = "localhost"; $databaseName = "ebookDB"; $username = "root"; $password = ""; //hoac la "root" tuy theo cai dat ?> File error.inc ch a hàm x lý l i: <?php function showError( ) { die("Error " . mysql_errno( ) . " : " . mysql_error( )); } ?> Các trang web nào c n k t n i CSDL ta khai báo: <?php require DataProvider.php; ?>III. Xây d ng các trang1. C u trúc site trangchuphp timkiem.php Index.php dangnhap.php xltimsach.php xlXoa.php ThemSach.php CapNhat.phpTrang TrangChu.phpGVHD TS. Vũ ð c Lung
 5. 5. Bài th c hành – Thi t k web DangNhap.php Giao di n: Code:GVHD TS. Vũ ð c Lung
 6. 6. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 7. 7. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 8. 8. Bài th c hành – Thi t k web TimKiem.php Giao di n: Code:GVHD TS. Vũ ð c Lung
 9. 9. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 10. 10. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 11. 11. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 12. 12. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 13. 13. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 14. 14. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 15. 15. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 16. 16. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 17. 17. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 18. 18. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 19. 19. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 20. 20. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 21. 21. Bài th c hành – Thi t k webGVHD TS. Vũ ð c Lung
 22. 22. Bài th c hành – Thi t k webBài t p 1: Dùng PHP thi t k trang web in ra màn hình như sau: My SQL là gì? MySQL là m t ph n m m qu n tr CSDL mã ngu n m , mi n phí n m trong nhóm LAMP (Linux - Apache -MySQL - PHP)Bài t p 2: Vi t trang PHP hi n th dãy s t 1 ñ n 100 sao cho s ch n là ch in ñ m, s l là ch inthư ng.K t qu : 1 2 3 4….., 100Hư ng d n: S d ng vòng l p for, 1 bi n ñ m i, toán t %Bài t p 3:GVHD TS. Vũ ð c Lung
 23. 23. Bài th c hành – Thi t k web Vi t trang PHP hi n th thông tin sau: STT Tên sách Tác gi 1 Tên sách 1 Tác gi 1 2 Tên sách 2 Tác gi 2 …. …. …. 10 Tên sách 10 Tác gi 10Bài t p 4:Thi t k webform có d ng sau:Sau khi nh p h và tên vào và b m Submit thì cho k t qu ngay t i trang ñó:Code m u file "names.php": <HTML> <HEAD> <TITLE>Input data</TITLE> </HEAD> <BODY> <FORM ACTION="names.php" NAME="myform" METHOD="GET"> First Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Name[]" SIZE=20><br> Last Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Name[]" SIZE=20><br> <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Submit"> </FORM> <?php if (isset($_GET[Name])){ echo "Hello " . $_GET[Name][0] . " " . $_GET[Name][1]; } ?> </BODY>GVHD TS. Vũ ð c Lung
 24. 24. Bài th c hành – Thi t k web </HTML>Bài t p 5:Vi t 1 chương trình ki m tra username và password c a ngư i truy c p. V i username và passwordm c ñ nh là : Username: admin Password: 12345+ N u nh p ñúng thì tr v k t qu là : "Chào m ng, admin ñ n v i website".+ Ngư c l i n u sai s tr v thông tin "C nh báo : Username ho c password c a b n không chínhxác. Vui lòng nh p l i".M u trích d n t file nh p li u login.php: <form method="POST" action="check.php"> <div align="left"><p><font face="tahoma">UserName</font> <input type="text" name="username" size="14"> <br> <div align="left"><p><font face="tahoma">Password</font> <input type="password" name="pw" size="14"><BR><BR><input type="submit" value="Submit"></p> </div></form>T file ki m tra có tên là check.php $user=$_POST[username]; $pass=$_POST[pw]; if ($user == "admin" AND $pass == "12345") { echo "Chào m ng, $user ñ n v i website"; } else { echo "C nh báo : Username ho c password c a b n không chính xác. Vui lòng nh p l i"; } ?>GVHD TS. Vũ ð c Lung

×