การเขียนรายงานการประชุม

3,683 views
3,453 views

Published on

การเขียนรายงานการประชุม

Published in: Education

การเขียนรายงานการประชุม

 1. 1. ก ก . ก ก ก ก ก F ก F ก ก F ก ก ก F F ก ก ก F ก ก F ก ก F F F FF F F ก ก ก F Fก ก ก ( ก F ก F ก ก F F F) ก ก ก ก F F F ก ก ก ก ก F F ก F F F ก F ก ก ก ก ก ก ก F F กก ก กF ก F ก F ก F ก F F F F ก F ก F F ก F F ก F ก ก ก ก ก ก F F กก F ก F F F F กF F ก F Fก ก ก F F ก Fก กF
 2. 2. 21. F ก ก ก F ก . . 2525 F ก F ก ก ก F F . . 2526 F F ก FF ก ก F F F F F ก ก ก F ก ก2542 : 953 ก ก F ก F 116 F ก F F F F F ก ก F ก F กก ก ก 2 F ก ก F F ก F F F ก ( ก : 617) ก F กF F ก F F F F กก F FF ก ก ก 2ก F F กก F F F F F F F ก F ก ก F ก ก กF FF ก F ก ก F F F F F F ก ก F F F F F ก F F F FF F ก F ก ก F ก ก ก F ก กก ก ( ก F) F F ก ก F
 3. 3. 3 ก ก F F 1. F ก ก ก F ก F ก 8 ก F กF 1 2. F 3. ก 4. 5. ก 6. 7. ก 8. 2. ก ก ก Fก ก F ก ก ก ก F ก ก ก กก F F ก Fก F 3. ก ก F F ก F ก F F Fก F F F F กF F ก กF F กF Fก F F F 4. ก F ก ก ก F ก FF F ก ก F F ก F F F ก ก F F F ก F ก ก F ก ก ก F 5. F F ก F ก FF F F F F ก กF F F ก ก F ก ก F F F Fก F F ก F F ก F F F กF Fก F Fก ก F F F F Fก F
 4. 4. 42. F ก ก ก ก ก ก F ก ก ก ก ก F ก ก F ก FF F F F กF F กFก ก กF F กFก F ก F F ก Fก ก FกF ก ก ก F FF ก F ก ก3. F ก ก ก F ก F ก 8 ก F กF 1. 2. F 3. ก 4. 5. 6. 7. 8. ก F ก ก ก F ก F 8 ก กF Fก F F ก F F ก F Fก F F ก F F กก F FF F F ก F ก Fก F กF F ก F F ก F ก ก ก F F ก ก F F ก ก F ก F ก ก F F4. ก ก ก Fก ก F F ก F ก ก ก F ก ก F FF ก ก F ก ก ก F ก ก F
 5. 5. 5 กF F F F ก F ก กกก F F ก F F F ก F ก ก F กF F F F ก F F กF F F F F ก ก ก กF F F กF FF FF F F F F ก F กF Fก F F F ก F Fก F F ก ก ก F ก FF F F F F F ก F F F F F F F ก ก F ก F F Fก ก กF F กF F ก F ก ก F ก F ก ก ก ก กก F ก F F F ก ก F ก F F F F F FF F ก ก F F F Fก F F F F F F F กF ก F ก ก ก F ก F F Fก F F F ก F F F ก F F ก ก Fก F F F ก F ก ก F ก F ก F F
 6. 6. 6 F F ก F ก Fก ก F F F ก F ก F F F ก F ก F ก ก F F กF F ก ก F F F กF F F F F ก F ก ก ก F F . . 2526 F F ก F ก ก F F ก ก F ก F กF F ก F F ก ก F กF5. ก ก ก ก ก ก F F ก ก ก F ก ก ก F ก F ก ก F F ก ก ก F F ก F ก กF ก ก ก F ก ก F F ก F ก F F F ก ก F ก F ก F ก F F ก F Fก F ก F F ก F ก F ก6. ก ก ก F F ก F F 3 ก 6.1 กF ก ก F ก F ก กF F F F Fก F F กF F F
 7. 7. 7 ก F F F ก F ก F F F F กF F F F F ก 6.2 F F ก F ก F ก ก ก F F F F ก F ก F F ก F ก F F ก F F F ก F ก F F F F F ก F ก ก 6.3 ก ก ก F ก F ก F ก F ก ก F F F FF FF F F ก F F F Fก ก F FFF F F ก F F F F กF ก กF ก F ก F F ก F F F Fก ก F F ก7. F ก FF F ก ก F F ก F F ก F 7.1 F ก ก F F กF F ก ก F F F F F F F ก ก F F F F F ก ก F
 8. 8. 8 7.2 F ก F กF F F ก ก F กF F ก F F F 2 F ก ก F F ก F F F Fก ก F F ก F ก Fก ก ก ก F F F กF F F F F FF F F ก ก ก ก F ก กF Fก ก F F F F F 7.3 F ก ก F F F Fก F ก F F F ก ก F ก F ก F F F F F F 6.2 F F ก ก ก ก F F กF 7.4 F ก ก F Fก F กF F F F ก ก Fก F F F F ก ก ก F ก ก F ก F ก ก ก F
 9. 9. 9ก ก ก F ก ก ก ก F F กF ก ก ก กก Fก Fก กF ก ก F F Fก ก F F F กF ก ก F F ก1 ก ก ก F ก F F F ก ก F F ..2526 ก( F ) ก .............................. ......................... .................................... ......................................... F F F (F ) F F F (F )
 10. 10. 10 1 ( F ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 2 ( F ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 3 ( F ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 4 ( F ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 5 ( F ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ก ....................................... F ก
 11. 11. 112. ก 2.1 ก F F ก ก F( ก 2542 : 674) F ก F F F F F F F F F ก F ก ก ก F F ก ก กF FF F ก F F F ก F F ก F Fก F ก F ก ก ก ก F กก F ก F F ก F ก F ก กก F F F F ก F 2.2 ก ก. ก ก ก F ก F ก F ก ก F F ก กF ก . F ก ก F F F F ก F ก F F ก กF F F F 1-2-3-4 F 2.3 ก 1 F F กF F ก F F ก F F 1 F F ก F F F F ก F F F F F F F F F F F F 3 F ก ก
 12. 12. 12 F F F F ก ก ก 1 F F F F ก Fก F 2 ก ก F F ก F F F ก F กF F ก ก F F F ก F กF ก F กF กF F F F F F ก ก F F F F F ก ..... Fก กF ( ก กF ) 3 F F F F กก F ก ก F ก กF Fก F F Fก ก กกกF F ก 4 ก F F 3 F F F F F ก F ก 1 4 F ก ก F F F ก Fก ก ก F F กF ก F Fก ก F F F F F Fก ก Fก F F ก F F F ก F F ก F 4.1 ก ก ก กF F ก 4.2 ก F ก
 13. 13. 13 4 F F F F 1.....2.....3 Fก F F F F F F F 5 (F ) F F F F F F F F 4 5 F ก ก F กF ก ก ก ก F F . . 2526 F F F . F F F F ก FF ก ก F F F F F ก ก F ก F ก 11 Fก F F . ก F ก F ก ก ก .......... . F ก ก ก F F F F / ก ก ก ก F F - / F . F F ก F ก . F F
 14. 14. 14 . F F F F F F ก F F ก F F F F F F ก F F F กก F F F F F F F F F . F F F F F F ก F F F F F ก F F F F ก F ก F . F F F F F F F ก F F F F F ก F . F . F F กF ก F FกF ก F F ก F F . . F F . . ก ก . . F . . F . . (F ) . ก F ก . F ก F ก F F F ก F F ก F F ก F .ก ก F . ก ก ก F F F ก F F . F ก ก F F F F F F
 15. 15. 15 . F ก ก ก F Fก F ก ก ก ก .ก ก F . ก F ก F F F ก F F . ก F ก ก F F . ก F F ก F ก F F ก F F F F กก ก F ก F ก F ก ก ก F ก 1. ก ก ก 3F 1 F ก ก F ก F ก F ก F ก ก F ก F FF F F Fก F F ก 2 F F กF F Fก F F FF F ก F ก F Fก F ก F F Fก F F F 3 F ก ก F ก F ก ก ก ก F F Fก F F FF F F F F
 16. 16. 16 F F กF F 3 F F F ก F 2. F ก F ก ก ก F ก ก ก F ก F 1) F ก F F F F F ก ก F ก F กF ก 2) F F กF F F F F ก ก F F F 3) F ก ก F F ก F F ก F F ก F 4) ก ก ก ก FF ก F F ก F F FFก ก ก ก กF F F ก5W1H F F F F F F F F F ก F ก FF ก F ก F 5) F ก F ก F ก F F ก F F F ก F F F ก F ก FF ก ก F F F F F ก ก F ก ก กก F FF F F F F ก ก ก F F F F F F F ก F ก F F F FF
 17. 17. 17ก ก ก ก 1. กF กF F ก F ก F 2. F ก F F F ก ก F F F F ก ก ก F F F Fก F ก 3. F F F F FF FF F F Fก F F F กF F F F 4. F F ก ก ก F F F F ก F F ก ก F ก กF 5. F F ก F F F ก F ก กFก ก F F FFF F FF ก F ก ก 1. F ก F F F ก F F ก F ก 2. ก F ก F F ก ก ก ..... กF F ก ก ก ก .... F 3. F ก F 5 F 5..... F F F F F F F 6045 .....ก ..... F 4. ก F F - ก F F ก F F - F ก กF -
 18. 18. 18 ก ก F 09.00 . F F 9.00 . F F 0 5 F 15.45 . 5. F F F F F F F F F F F F F Fก F F F F Fก ก F ก F กF F F F F ก F F ก F ก ก F ก F F F F F กF F F ก ก F F F Fก F ก F ก F ก F F F F ก ก ก F F F Fก F ก ก ก FF F FF ก ก ก ก ก ก ก F F กF F F ก F ก F F F ก ก ก F ก F F F F F ก ก F ก ก F F Fก F ก F ก F ก ก F กF F F ก F ก F F ก ก F F F F ก F ก กF F ก ก กก F F F ก F Fก F กF F ก ก Fก F ก F

×