Your SlideShare is downloading. ×
Currículum primaria (Comunidad Valenciana)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Currículum primaria (Comunidad Valenciana)

4,334

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,334
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Num. 5562 / 24.07.2007 30110 Conselleria d’Educació Conselleria de Educación DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual DECRETO 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el s’establix el currículum de l’Educació Primària a la que se establece el currículo de la Educación Primaria en Comunitat Valenciana. [2007/9730] la Comunitat Valenciana. [2007/9730] L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 53, El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el artículodisposa que és de competència exclusiva de la Generalitat la regula- 53, dispone que es de competencia exclusiva de la Generalitat la regu-ció i administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivells lación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles yi graus, modalitats i especialitats, sense perjuí del que disposen l’arti- grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponencle 27 de la Constitució Espanyola i les Lleis Orgàniques que, d’acord el artículo 27 de la Constitución Española y las Leyes Orgánicas que,amb l’apartat 1) de l’article 81 d’aquella, el despleguen, de les facul- de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquella, lo desarrollan,tats que atribuïx a l’Estat el número 30 de l’apartat 1) de l’article 149 de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1)de la Constitució Espanyola i de l’alta inspecció necessària per al seu del artículo 149 de la Constitución Española, y de la alta inspeccióncompliment i garantia. necesaria para su cumplimiento y garantía. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que té caràc- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que tieneter bàsic, en l’article 6.2, establix que el Govern ha de fixar els aspec- carácter básico, en su artículo 6.2, establece que el Gobierno fijará lostes bàsics del currículum que constituïxen les ensenyances mínimes. aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas míni- mas. Les ensenyances mínimes determinen els aspectes essencials del Las enseñanzas mínimas determinan los aspectos esenciales delcurrículum en relació amb els objectius, les competències bàsiques, currículo en relación con los objetivos, las competencias básicas, losels continguts i els criteris d’avaluació, de manera que asseguren una contenidos y los criterios de evaluación, de modo que aseguren unaformació comuna a tot l’alumnat i garantisquen la validesa dels títols formación común a todo el alumnado y garanticen la validez de loscorresponents al sistema educatiu espanyol. títulos correspondientes al sistema educativo español. En l’article 6.4, la mencionada llei disposa que les administraci- En el artículo 6.4, la mencionada Ley dispone que las administra-ons educatives competents han d’establir el currículum de les distintes ciones educativas competentes establecerán el currículo de las distintasensenyances regulades en esta, del qual han de formar part els aspectes enseñanzas reguladas en la misma, del que formarán parte los aspectosbàsics assenyalats en els apartats anteriors. básicos señalados en los apartados anteriores. Així mateix, en els articles 18 i 19, la Llei 4/1983, de 23 de Asimismo, en los artículos 18 y 19, la Ley 4/1983, de 23 denovembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa que s’ha d’incor- noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone que se incor-porar a les àrees prescrites per a l’Educació Primària pel Reial Decret porará a las áreas prescritas para la educación primaria por el Real1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’establixen les ensenyances Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen lasmínimes de l’Educació Primària, l’ensenyança del valencià, per tal Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria, la enseñanza delque en finalitzar esta etapa l’alumnat estiga capacitat per a utilitzar valenciano, para que al terminar dicha etapa el alumnado esté capa-oralment i per escrit el valencià en igualtat amb el castellà. citado para utilizar oralmente y por escrito el valenciano en igualdad con el castellano. Correspon al Consell, en ús de les seues competències, establir el Corresponde al Consell, en uso de sus competencias, establecer elcurrículum o pla de estudis d’esta etapa educativa, d’acord amb el que currículo o plan de estudios de esta etapa educativa, de acuerdo con lodisposa el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’esta- dispuesto en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el queblixen les ensenyances mínimes de l’Educació Primària. se establecen las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria. Per tal de desplegar este mandat, el present decret fixa a la Comu- En desarrollo de este mandato, el presente Decreto fija en lanitat Valenciana els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació Comunitat Valenciana los objetivos, los contenidos y los criterios decorresponents al conjunt de l’etapa i a cada una de les àrees que la evaluación correspondientes al conjunto de la etapa y a cada una deintegren o configuren. En cada àrea es descriu la manera com contri- las áreas que la integran o configuran. En cada área se describe elbuïx al desplegament de les competències bàsiques o aprenentatges modo en que contribuye al desarrollo de las competencias básicas oque es consideren imprescindibles, els seus objectius, els continguts aprendizajes que se consideran imprescindibles, sus objetivos, los con-organitzats per cicles i distribuïts en blocs, i els criteris d’avaluació, tenidos organizados por ciclos y distribuidos en bloques, y los criteriosprocurant que en totes les àrees s’aborden coneixements de caràcter de evaluación, procurando que en todas las áreas se aborden conoci-instrumental, lingüístic, matemàtic, científic i tecnològic. mientos de carácter instrumental, lingüístico, matemático, científico y tecnológico. Així mateix, el decret ha d’assentar les bases per a un projecte de Asimismo, el Decreto ha de sentar las bases para un proyecto defutur en la nostra escola, la de la Comunitat Valenciana, per tal de con- futuro en nuestra escuela, la de la Comunitat Valenciana, convirtién-vertir-la en àmbit privilegiat per a potenciar el coneixement i l’ús del dola en ámbito privilegiado para potenciar el conocimiento y el usovalencià i del castellà. A la nostra comunitat, l’aprenentatge escolar del valenciano y del castellano. En nuestra Comunitat, el aprendiza-de les dos llengües cooficials es considera, en el currículum, com a je escolar de las dos lenguas cooficiales se considera, en el currículo,element bàsic de la nostra cultura, com a instrument d’aprenentatge como elemento básico de nuestra cultura, como instrumento de apren-dins del marc del programa o programes d’educació plurilingüe que dizaje dentro del marco del programa o programas de educación pluri-apliquen els centres, d’anàlisi i busca de la realitat, d’adquisició d’una lingüe que apliquen los centros, de análisis y búsqueda de la realidad,consciència d’identitat, de pertinença a una cultura i d’assumpció de adquisición de una conciencia de identidad, de pertenencia a unad’unes normes i d’uns valors compartits. cultura y de asunción de unas normas y de unos valores compartidos. Es regula, així mateix, una avaluació de diagnòstic en finalitzar el Se regula, asimismo, una evaluación de diagnóstico al finalizar elsegon cicle de l’educació primària, de caràcter orientador i formatiu, a segundo ciclo de la educación primaria de carácter orientador y forma-fi de facilitar l’èxit escolar. tivo con el fin de facilitar el éxito escolar. L’etapa de l’educació primària, que amb l’educació secundària La etapa de la educación primaria, que con la educación secun-obligatòria constituïx l’ensenyança bàsica, és especialment important, daria obligatoria constituye la enseñanza básica, es especialmenteja que inicia l’escolarització obligatòria i posa les bases de tot l’apre- importante, ya que en ella se inicia la escolarización obligatoria y senentatge posterior. Per això, el present decret, encara que fa referència ponen las bases de todo el aprendizaje posterior. Para ello, el presenteespecialment a les capacitats, habilitats i destreses que l’alumnat ha decreto, aunque hace referencia especialmente a las capacidades, habi-d’adquirir en finalitzar l’etapa, oferix els instruments necessaris perquè lidades y destrezas que el alumnado ha de haber adquirido al finalizar
 • 2. Num. 5562 / 24.07.2007 30111les mestres i els mestres, en la seua tasca de concreció del currículum, la etapa, ofrece los instrumentos necesarios para que las maestras y losaconseguisquen la formació integral de les xiquetes i dels xiquets. maestros, en su tarea de concreción del currículo, consigan la forma- ción integral de las niñas y los niños. Els reptes dels canvis tecnològics i socials als quals haurà d’en- Los retos de los cambios tecnológicos y sociales a los que habráfrontar-se l’alumnat fan necessari en l’educació primària, posar a la de enfrentarse el alumnado hacen necesario en la educación primaria,seua disposició fonaments sòlids que l’estimulen a mantindre l’afany poner a su disposición fundamentos sólidos que lo estimulen a mante-d’aprendre durant tota la vida. Rau ací la transcendència d’afavorir ner el afán de aprender durante toda la vida. Radica aquí la trascenden-l’interés per la lectura, l’escriptura i els diferents llenguatges, inclo- cia de favorecer el interés por la lectura, la escritura y los diferentesent el coneixement d’almenys una llengua estrangera, fonamental en lenguajes, incluyendo el conocimiento de al menos una lengua extran-el context europeu. jera, fundamental en el contexto europeo. L’etapa de l’educació primària ha de proporcionar els límits de La etapa de la educación primaria ha de proporcionar los límitescada disciplina, els seus paràmetres bàsics i els seus principis verte- de cada disciplina, sus parámetros básicos y sus principios vertebra-bradors. La instrucció en les distintes àrees haurà d’estar, lògicament, dores. La instrucción en las distintas áreas habrá de estar, lógicamente,condicionada per l’edat i les possibilitats de cada alumna i alum- condicionada por la edad y las posibilidades de cada alumna y alumno,ne, però sense renunciar a facilitar-los la informació necessària per a pero sin renunciar a facilitarles la información necesaria para garanti-garantir el procés educatiu. Els continguts, fins i tot partint de l’en- zar el proceso educativo. Los contenidos, aun partiendo del entornotorn més pròxim, no són, per tant, complets, si no s’inserixen en el más próximo, no serán completos, por tanto, si no se insertan en suseu context nacional, europeu i universal. Cal donar, per tant, carta de contexto nacional, europeo y universal. Hay que dar, por tanto, cartanaturalesa a uns continguts interessants i motivadors per a l’alumnat. de naturaleza a unos contenidos interesantes y motivadores para elTot això, per tal que l’alumnat senta els seus avantatges i avanços i alumnado. Todo ello, para que el alumnado sienta sus ventajas y avan-s’hi veja recompensat, de manera que incorpore al seu món de valors ces y se vea recompensado por ellos, incorporando a su mundo deels principis de treball i de mèrit consagrats per la Constitució Espa- valores los principios de trabajo y de mérito consagrados por la Cons-nyola de 1978. titución Española de 1978. La creació en les aules i en tot el centre d’un clima de treball, de La creación en las aulas y en todo el centro de un clima de trabajo,respecte envers els altres, d’interés per la cultura, de tasques compar- de respeto hacia los demás, de interés por la cultura, de tareas com-tides, d’atenció a tots, facilitarà la convivència i augmentarà l’estima partidas, de atención a todos, facilitará la convivencia y aumentará elper la mestra i el mestre com a representants d’eixa cultura que es pre- aprecio por la maestra y el maestro como representantes de esa culturatén adquirir i emular, i oferirà a l’alumnat referències ètiques i models que se pretende adquirir y emular, y ofrecerá al alumnado referenciaspositius sobre els quals dirigir la seua pròpia construcció personal. Els éticas y modelos positivos sobre los que dirigir su propia construcciónvalors que la nostra societat exigix per als seus membres seran, així, personal. Los valores que nuestra sociedad exige para sus miembrosel resultat d’una pràctica, d’una educació en l’esforç, de la generositat serán, así, el resultado de una práctica, de una educación en el esfuer-intel·lectual i de la responsabilitat. zo, de la generosidad intelectual y de la responsabilidad. La configuració del currículum, per tant, ha de desenrotllar-se amb La configuración del currículo, por tanto, debe desarrollarse con lala suficient flexibilitat perquè els centres, en l’ús de la seua autono- suficiente flexibilidad para que los centros, en el uso de su autonomía,mia, puguen concretar-lo en el seu projecte educatiu, per tal que la puedan concretarlo en su proyecto educativo, para que la intervenciónintervenció educativa tinga com a principi la diversitat de l’alumnat. educativa contemple como principio la diversidad del alumnado. DeD’esta manera, es garantix el desenrotllament personal de tot l’alum- esta manera, se garantiza el desarrollo personal de todo el alumnado,nat, al mateix temps que una atenció individualitzada en funció de les al mismo tiempo que una atención personalizada en función de lasnecessitats de cada alumna i alumne. Així, els centres de la Comunitat necesidades de cada alumna y alumno. Así, los centros de la Comu-Valenciana donaran resposta a les expectatives de la ciutadania, oferint nitat Valenciana darán respuesta a las expectativas de la ciudadanía,una educació de qualitat que haurà de ser útil al llarg de tota la vida i ofreciendo una educación de calidad que deberá ser útil a lo largo deque permetrà a l’alumnat afrontar els reptes del nou context social. toda la vida y que permitirá afrontar al alumnado los retos del nuevo contexto social. Amb esta finalitat, en este decret es configuren els elements orga- Con esta finalidad, en este decreto se configuran los elementosnitzatius suficients perquè els equips docents adopten les decisions organizativos suficientes para que los equipos docentes adopten lasrelatives a la distribució dels continguts i dels criteris d’avaluació en el decisiones relativas a la distribución de los contenidos y de los crite-cicle, així com la seqüenciació i l’estructuració en unitats didàctiques, rios de evaluación en el ciclo, así como la secuenciación y la estructu-que quedaran reflectides en les programacions docents. ración en unidades didácticas, que quedarán reflejadas en las progra- maciones docentes. Per tot això, amb l’informe previ del Consell Escolar Valencià, a Por todo ello, previo informe del Consejo Escolar Valenciano, aproposta del conseller d’Educació, conforme amb el Consell Jurídic propuesta del conseller de Educación, conforme con el Consell JurídicConsultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Con-Consell, en la reunió del dia 20 de juliol de 2007, sell, en la reunión del día 20 de julio de 2007, DECRETE DECRETOArticle 1. Objecte i àmbit d’aplicació Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. El present decret constituïx el desplegament per a l’educa- 1. El presente decreto constituye el desarrollo para la educaciónció primària del que disposa el títol I, capítol II, de la Llei Orgànica primaria de lo dispuesto en el título I, capítulo II, de la Ley Orgáni-2/2006, de 3 de maig, d’Educació, així com l’article 5 del Reial Decret ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como en el artículo 5 del1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’establixen les ensenyances Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecenmínimes de l’Educació Primària. las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria. 2. A l’efecte del que disposa este decret, s’entén per currículum 2. A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende porde l’educació primària el conjunt d’objectius, competències bàsiques, currículo de la educación primaria el conjunto de objetivos, competen-continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’esta etapa edu- cias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evalua-cativa. ción de esta etapa educativa. 3. Este decret s’ha d’aplicar als centres docents públics i privats 3. Este decreto será de aplicación en los centros docentes públicosde la Comunitat Valenciana que, degudament autoritzats, impartisquen y privados de la Comunitat Valenciana que, debidamente autorizados,ensenyances d’educació primària. impartan enseñanzas de educación primaria.
 • 3. Num. 5562 / 24.07.2007 30112Article 2. Principis generals Artículo 2. Principios generales 1. L’educació primària forma part de l’ensenyança bàsica. Per tant, 1. La educación primaria forma parte de la enseñanza básica. Pord’acord amb el que establix l’article 27.4 de la Constitució Espanyola, tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.4 de la Constitu-té caràcter obligatori i gratuït. ción Española, tiene carácter obligatorio y gratuito. 2. Esta etapa educativa comprén sis cursos acadèmics, que s’han 2. Esta etapa educativa comprende seis cursos académicos, que sede cursar ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat i s’organit- cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad y seza en tres cicles de dos anys acadèmics de duració cada un. Cada cicle organiza en tres ciclos de dos años académicos de duración cada uno.constituïx la unitat de programació i avaluació en l’educació primària. Cada ciclo constituye la unidad de programación y evaluación en la educación primaria. 3. L’alumnat s’incorporarà ordinàriament al primer curs de l’edu- 3. El alumnado se incorporará ordinariamente al primer curso de lacació primària l’any natural en què complisca sis anys. educación primaria en el año natural en el que cumpla seis años. 4. Els centres docents han de desplegar i completar, si és el cas, el 4. Los centros docentes desarrollarán y desarrollarán y completa-currículum de l’educació primària establit en el present decret i en les rán, en su caso, el currículo de la educación primaria establecido ennormes que el despleguen. El resultat d’esta concreció formarà part el presente decreto y en las normas que lo desarrollen. El resultado dedel projecte educatiu del centre. esta concreción formará parte del proyecto educativo del centro. 5. L’acció educativa en esta etapa ha de procurar la integració de 5. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de lasles distintes experiències i aprenentatges de l’alumnat i s’ha d’adap- distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sustar al seu ritme de treball. Per això, s’ha de posar especial èmfasi en ritmos de trabajo. Por ello, se pondrá especial énfasis en la atención al’atenció a la diversitat de l’alumnat, en l’atenció individualitzada, en la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la pre-la prevenció de les dificultats d’aprenentatge i en la posada en marxa vención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en marcha dede mecanismes de reforç tan prompte com es detecten estes dificultats. mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificulta-La conselleria competent en matèria d’educació establirà les mesures des. La conselleria competente en materia de educación establecerá lasnecessàries per a atendre tot l’alumnat i, en particular, aquell que pre- medidas necesarias para atender a todo el alumnado y, en particular, alsente necessitats específiques de suport educatiu. que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 6. La conselleria competent en matèria d’educació afavorirà l’ela- 6. La conselleria competente en materia de educación favoreceráboració de projectes d’innovació, així com de models de programació la elaboración de proyectos de innovación, así como de modelos dedocent i de materials didàctics que faciliten al professorat el desplega- programación docente y de materiales didácticos que faciliten al pro-ment del currículum. fesorado el desarrollo del currículo. 7. La conselleria competent en matèria d’educació establirà l’hora- 7. La conselleria competente en materia de educación establecerári setmanal per a cada una de les àrees de l’educació primària, respec- el horario semanal para cada una de las áreas de la educación prima-tant l’horari que figura en l’annex III del Reial Decret 1513/2006, de 7 ria, respetando el horario que figura en el anexo III del Real Decretode desembre. Este horari ha de garantir el dret de tot l’alumnat a rebre 1513/2006, de 7 de diciembre. Dicho horario garantizará el derechol’ensenyança del valencià i en valencià, tal com disposa l’article 6.2 de de todo el alumnado a recibir la enseñanza del valenciano y en valen-l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. ciano, tal como dispone el artículo 6.2 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 8. Les tecnologies de la informació i la comunicació han d’estar 8. Las tecnologías de la información y la comunicación estaránintegrades en totes les àrees del currículum, d’acord amb el que dispo- integradas en todas las áreas del currículo, de acuerdo con lo dispuestosa l’article 19.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. en el artículo 19.2 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valencia- na.Article 3. Finalitat Artículo 3. Finalidad 1. D’acord amb el que establix l’article 2 del Reial Decret 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto1513/2006, de 7 de desembre, l’educació primària té la finalitat de 1513/2006, de 7 de diciembre, la educación primaria tiene la finalidadproporcionar a l’alumnat una educació que li permeta refermar el seu de proporcionar al alumnado una educación que le permita afianzar sudesenrotllament personal i el seu propi benestar, adquirir les habilitats desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades cul-culturals bàsiques relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura turales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lecturai a l’escriptura en valencià i en castellà, així com els relatius al càlcul; y a la escritura en valenciano y en castellano, así como los relativos altambé tracta de desenrotllar habilitats socials, hàbits de treball i estudi, cálculo; también trata de desarrollar habilidades sociales, hábitos deel sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 2. L’educació primària també tindrà com a finalitat preparar 2. La educación primaria también tendrá como finalidad prepararl’alumnat per a cursar amb aprofitament l’educació secundària obliga- al alumnado para cursar con aprovechamiento la educación secundariatòria, amb la qual constituïx l’educació bàsica, per a facilitar la conti- obligatoria, con la que constituye la educación básica, para facilitar lanuïtat del procés educatiu de l’alumnat. continuidad del proceso educativo del alumnado.Article 4. Objectius de l’etapa Artículo 4. Objetivos de la etapa L’educació primària ha de contribuir a desenrotllar en l’alumnat La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado lasles capacitats que li permeten: capacidades que les permitan: a) Conéixer i apreciar els valors i les normes de convivència, a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia,aprendre a obrar d’acord amb estes, preparar-se per a l’exercici actiu aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio acti-de la ciutadania, respectant i defenent els drets humans, així com el vo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos,pluralisme propi d’una societat democràtica. así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. b) Desenrotllar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuer-i de responsabilitat en l’estudi, així com actituds de confiança en si zo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianzamateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i creativitat en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés yen l’aprenentatge, amb els quals descobrir la satisfacció de la tasca ben creatividad en el aprendizaje, con los que descubrir la satisfacción defeta. la tarea bien hecha. c) Desenrotllar una actitud responsable i de respecte pels altres que c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demásafavorisca un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i que favorezca un clima propicio para la libertad personal, el aprendi-
 • 4. Num. 5562 / 24.07.2007 30113la convivència, així com fomentar actituds que promoguen la convi- zaje y la convivencia, así como fomentar actitudes que promuevan lavència en els àmbits escolar, familiar i social. convivencia en los ámbitos escolar, familiar y social. d) Conéixer, comprendre i respectar els valors de la nostra civilit- d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civiliza-zació, les diferències culturals i personals, la igualtat de drets i oportu- ción, las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos ynitats d’hòmens i dones, i la no-discriminació de persones amb disca- oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de perso-pacitat. nas con discapacidad. e) Conéixer i utilitzar de manera apropiada el valencià i el caste- e) Conocer y utilizar de manera apropiada el valenciano y el cas-llà, oralment i per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del tellano, oralmente y por escrito. Valorar las posibilidades comunicati-valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a vas del valenciano como lengua propia de la Comunitat Valenciana ypart fonamental del seu patrimoni cultural, així com les possibilitats como parte fundamental de su patrimonio cultural, así como las posi-comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes les espanyo- bilidades comunicativas del castellano como lengua común de todasles i els espanyols i d’idioma internacional. Desenrotllar, així mateix, las españolas y españoles y de idioma internacional. Desarrollar, asi-hàbits de lectura com a instrument essencial per a l’aprenentatge de la mismo, hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendi-resta de les àrees. zaje del resto de las áreas. f) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competenciacomunicativa bàsica que permeta a l’alumnat expressar i comprendre comunicativa básica que permita al alumnado expresar y comprendermissatges senzills i moure’s en situacions quotidianes. mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. g) Desenrotllar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar- g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse ense en la resolució de problemes que requerisquen la realització d’ope- la resolución de problemas que requieran la realización de operacionesracions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, asíaixí com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la seua vida quo- como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.tidiana. h) Conéixer els fets més rellevants de la història d’Espanya, amb h) Conocer los hechos más relevantes de la historia de España, conespecial referència als relatius a la Comunitat Valenciana, així com de especial referencia a los relativos a la Comunitat Valenciana, así comola història universal. de la historia universal. i) Conéixer i valorar l’entorn natural, social, econòmic i cultural de i) Conocer y valorar el entorno natural, social, económico y cul-la Comunitat Valenciana, situant-lo sempre en el seu context nacional, tural de la Comunitat Valenciana, situándolo siempre en su contextoeuropeu i universal, així com les possibilitats d’acció i cura d’este. Ini- nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de acción yciar-se, així mateix, en el coneixement de la geografia de la Comunitat cuidado del mismo. Iniciarse, asimismo, en el conocimiento de la geo-Valenciana, d’Espanya i universal. grafía de la Comunitat Valenciana, de España y universal. j) Iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació, i j) Iniciarse en las tecnologías de la información y la comunicación,desenrotllar un esperit crític davant dels missatges que reben i elabo- y desarrollar un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elabo-ren. ran. k) Valorar la higiene i la salut, conéixer i respectar el cos humà, i k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo huma-utilitzar l’educació física i l’esport com a mitjans per a afavorir el des- no, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favo-enrotllament personal i social. recer el desarrollo personal y social. l) Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corpo-visual, plàstica, musical i matemàtica; desenrotllar la sensibilitat estè- ral, visual, plástica, musical y matemática; desarrollar la sensibilidadtica, la creativitat i la capacitat per a disfrutar de les obres i les mani- estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y lasfestacions artístiques. manifestaciones artísticas. m) Conéixer el patrimoni cultural d’Espanya, participar en la seua m) Conocer el patrimonio cultural de España, participar en su con-conservació i millora, i respectar-ne la diversitat lingüística i cultural. servación y mejora, y respetar su diversidad lingüística y cultural. n) Conéixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural de la n) Conocer y valorar el patrimonio natural, social y cultural de laComunitat Valenciana, dins del context històric, social i lingüístic Comunitat Valenciana, dentro del contexto histórico, social y lingüísti-propi, així com participar en la seua conservació i millora. co propio, así como participar en su conservación y mejora. o) Desenrotllar tots els àmbits de la personalitat, així com una acti- o) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como unatud contrària a la violència i als prejuís de qualsevol tipus. actitud contraria a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo. p) Conéixer i valorar els animals i les plantes, i adoptar maneres p) Conocer y valorar los animales y plantas, y adoptar modos dede comportament que n’afavorisquen l’atenció. comportamiento que favorezcan su cuidado. q) Fomentar l’educació viària i el respecte a les normes per a pre- q) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para pre-vindre els accidents de trànsit. venir los accidentes de tráfico.Article 5. Competències bàsiques Artículo 5. Competencias básicas Les competències bàsiques, com a elements integrants del currícu- Las competencias básicas, como elementos integrantes del currí-lum, són les fixades en l’annex I del Reial Decret 1513/2006, de 7 de culo, son las fijadas en el anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 7 dedesembre. Encara que estes competències s’han d’adquirir en finalitzar diciembre. Aunque dichas competencias se deben adquirir al finalizarl’ensenyança bàsica, l’educació primària ha de contribuir a la consecu- la enseñanza básica, la educación primaria ha de contribuir a su conse-ció d’estes a través de les distintes àrees en què s’organitza. cución a través de las distintas áreas en que se organiza.Article 6. Àrees de coneixement Artículo 6. Áreas de conocimiento 1. Les àrees que s’han de cursar en tots els cicles d’esta etapa són 1. Las áreas que se cursarán en todos los ciclos de esta etapa seránles següents: las siguientes: a) Coneixement del medi natural, social i cultural a) Conocimiento del medio natural, social y cultural b) Educació artística b) Educación artística c) Educació física c) Educación física d) Castellà: llengua i literatura d) Castellano: lengua y literatura e) Valencià: llengua i literatura e) Valenciano: lengua y literatura f) Llengua estrangera f) Lengua extranjera g) Matemàtiques g) Matemáticas
 • 5. Num. 5562 / 24.07.2007 30114 2. L’ensenyança de la religió s’ha d’impartir en tots els cursos de 2. La enseñanza de la religión se impartirá en todos los cursosl’tapa i s’ha d’ajustar al que establix la disposició addicional segona de la etapa y se ajustará a lo establecido en la disposición adicionaldel present decret. segunda del presente Decreto. 3. En el quint curs, a més de les àrees incloses en els apartats 1 i 2, 3. En el quinto curso, además de las áreas incluidas en los aparta-s’impartirà l’àrea d’Educació per a la ciutadania i els drets humans, en dos 1 y 2, se impartirá el área de Educación para la ciudadanía y losla qual es prestarà especial atenció a la igualtat de drets i deures entre derechos humanos, en la que se prestará especial atención a la igual-hòmens i dones. dad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. 4. Els centres docents podran impartir, també, en el tercer cicle, 4. Los centros docentes podrán impartir, también, en el terceruna segona llengua estrangera, d’acord amb el que dispose la conselle- ciclo, una segunda lengua extranjera, de acuerdo con lo que dispongaria competent en matèria d’educació. la conselleria competente en materia de educación. 5. Les àrees de Valencià: llengua i literatura; de Castellà: llengua 5. Las áreas de Valenciano: lengua y literatura; Castellano: lenguai literatura, així com de Matemàtiques, atenent el seu caràcter ins- y literatura, así como de Matemáticas, dado su carácter instrumentaltrumental per a l’adquisició d’altres coneixements, han de rebre una para la adquisición de otros conocimientos, recibirán una especial con-especial consideració. sideración. 6. La lectura i la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la 6. La lectura y la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,comunicació audiovisual, així com les tecnologies de la informació i la comunicación audiovisual, así como las tecnologías de la informa-la comunicació s’han de treballar en totes les àrees. ción y la comunicación se trabajarán en todas las áreas. 7. Així mateix, d’acord amb el projecte educatiu del centre, s’ha 7. Asimismo, de acuerdo con el proyecto educativo del centro, sede potenciar l’educació en valors, amb especial referència a l’educació potenciará la educación en valores, con especial referencia a la educa-en la convivència escolar, familiar i social, així com a la resolució de ción en la convivencia escolar, familiar y social, así como a la resolu-conflictes. ción de conflictos. 8. L’organització dels continguts en àrees s’ha d’entendre sense 8. La organización de los contenidos en áreas se entenderá sin per-perjuí del caràcter global i integrador de l’etapa. juicio del carácter global e integrador de la etapa.Article 7. Objectius, continguts i criteris d’avaluació de les àrees Artículo 7. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las áreas El currículum de les àrees de l’educació primària per als cen- El currículo de las áreas de la educación primaria para los centrostres docents de la Comunitat Valenciana, del qual formen part les docentes de la Comunitat Valenciana, del que forman parte las ense-ensenyances mínimes fixades en el Reial Decret 1513/2006, de 7 de ñanzas mínimas fijadas en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciem-desembre, és el que figura en l’annex del present decret, en el qual bre, es el que figura en el anexo del presente decreto, en el que se esta-s’establixen els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de blecen los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada áreacada àrea en els diferents cicles, així com la contribució de cada àrea en los diferentes ciclos, así como la contribución de cada área al desa-al desenrotllament de les competències bàsiques. rrollo de las competencias básicas.Article 8. Avaluació dels aprenentatges Artículo 8. Evaluación de los aprendizajes 1. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de 1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado seráser contínua i global, i tindre en compte el seu progrés en el conjunt de continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de lasles àrees del currículum. áreas del currículo. 2. Les mestres i els mestres han d’avaluar l’alumnat tenint en 2. Las maestras y maestros evaluarán al alumnado teniendo encompte els objectius específics i els coneixements adquirits en cada cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos enuna de les àrees, segons els criteris d’avaluació de les àrees establits cada una de las áreas, según los criterios de evaluación de las áreasen el currículum, els quals seran referents fonamentals per a valorar el establecidos en el currículo, que serán referentes fundamentales paragrau d’adquisició de les competències bàsiques. valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 3. En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’una alum- 3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso dena o alumne no siga l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç edu- una alumna o alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas decatiu. Estes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del cicle, tan refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momentoprompte com es detecten les dificultats, i estaran dirigides a l’adquisi- del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigi-ció dels aprenentatges imprescindibles per a continuar el procés edu- das a la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuarcatiu. el proceso educativo. 4. La conselleria competent en matèria d’educació establirà els 4. La conselleria competente en materia de educación establecerácriteris sobre el procés d’avaluació de l’alumnat i sobre les decisions los criterios sobre el proceso de evaluación del alumnado y sobre lasque se’n deriven d’este procés. Així mateix, concretarà els documents decisiones que se deriven de dicho proceso. Asimismo, concretará losd’avaluació corresponents, d’acord amb el que establix l’article 12 del documentos de evaluación correspondientes, de acuerdo con lo esta-Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre. blecido en el artículo 12 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciem- bre. 5. Les mestres i els mestres han d’avaluar, a més dels processos 5. Las maestras y maestros evaluarán, además de los procesos ded’aprenentatge de l’alumnat, els processos d’ensenyança i la seua prò- aprendizaje del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia prác-pia pràctica docent. tica docente.Article 9. Promoció Artículo 9. Promoción 1. En finalitzar cada un dels cicles i, com a conseqüència del pro- 1. Al finalizar cada uno de los ciclos y, como consecuencia delcés d’avaluació, el professorat del grup ha d’adoptar les decisions cor- proceso de evaluación, el profesorado del grupo adoptará las deci-responents sobre la promoció de l’alumnat, prenent-se especialment en siones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomándo-consideració la informació i el criteri de la mestra o mestre tutor. se especialmente en consideración la información y el criterio de la maestro o maestro tutor. 2. L’alumnat accedirà al cicle següent sempre que es conside- 2. El alumnado accederá al ciclo siguiente siempre que se conside-re, d’acord amb els criteris d’avaluació de les diferents àrees, que ha re, de acuerdo con los criterios de evaluación de las diferentes áreas,aconseguit el desenrotllament corresponent de les competències bàsi- que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competenciasques i l’adequat grau de maduresa. básicas y el adecuado grado de madurez.
 • 6. Num. 5562 / 24.07.2007 30115 3. Així mateix, accedirà al cicle següent l’alumnat amb avaluació 3. Asimismo, accederá al ciclo siguiente el alumnado con evalua-negativa en alguna de les àrees, sempre que els aprenentatges no acon- ción negativa en alguna de las áreas, siempre que los aprendizajes noseguits no li impedisquen seguir amb aprofitament el cicle nou. alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo. 4. L’alumnat que accedisca a un cicle amb avaluació negativa 4. El alumnado que acceda a un ciclo con evaluación negativa enen alguna de les àrees del cicle o cicles precedents, rebrà els suports alguna de las áreas del ciclo o ciclos precedentes, recibirá los apoyosnecessaris per a la recuperació d’estes. A este efecte, les programa- necesarios para la recuperación de éstas. A estos efectos, las progra-cions didàctiques han d’incloure activitats destinades a l’adquisició maciones didácticas incluirán actividades destinadas a la adquisiciónd’estos aprenentatges, amb la indicació del professorat responsable. de dichos aprendizajes, con indicación del profesorado responsable. 5. Quan no es complisquen les condicions assenyalades en els 5. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en los apar-apartats 2 i 3 del present article, s’ha d’estar un any més en el mateix tados 2 y 3 del presente artículo, se permanecerá un año más en elcicle. Esta mesura es pot adoptar una sola vegada al llarg de l’educa- mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo deció primària i haurà d’anar acompanyada d’un pla específic de reforç la educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico deo recuperació. refuerzo o recuperación. 6. S’accedirà a l’educació secundària obligatòria si s’ha aconse- 6. Se accederá a la educación secundaria obligatoria si se ha alcan-guit el desenrotllament corresponent de les competències bàsiques i zado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y ell’adequat grau de maduresa. S’accedirà, així mateix, sempre que els adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que losaprenentatges no aconseguits no impedisquen seguir amb aprofitament aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamientola nova etapa. Quan no es complisquen les condicions assenyalades en la nueva etapa. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en elel paràgraf anterior, no es podrà promocionar a l’etapa següent si no párrafo anterior, no se podrá promocionar a la etapa siguiente si no ses’han esgotat les mesures previstes en els articles 8.3 i 9.4 del present han agotado las medidas previstas en los artículos 8.3 y 9.4 del presen-decret. te decreto. 7. De conformitat amb el que establix l’article 4.2 en la lletra e), de 7. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 en su letrala Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educa- e), de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derechoció, les mares, els pares o tutors hauran de participar i donar suport en a la Educación, las madres, los padres o tutores deberán participar yl’evolució del procés educatiu de les seues filles, fills o tutelats, així apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijas, hijos o tutela-com conéixer les decisions relatives a l’avaluació i promoció, i col- dos, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y pro-laborar en les mesures de suport o reforç que adopten els centres per a moción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adoptenfacilitar el seu progrés educatiu. los centros para facilitar su progreso educativo. 8. La conselleria competent en matèria d’educació establirà els cri- 8. La conselleria competente en materia de educación estableceráteris sobre la promoció al cicle o etapa següent o la permanència en el los criterios acerca de la promoción al ciclo o etapa siguiente o la per-mateix cicle, així com els relatius al pla de reforç o recuperació a què manencia en el mismo ciclo, así como los relativos al plan de refuerzoes referix l’apartat 5 del present article, que haurà d’organitzar cada o recuperación al que se refiere el apartado 5 del presente artículo, quecentre. deberá organizar cada centro.Article 10. Informe d’aprenentatge Artículo 10. Informe de aprendizaje D’acord amb el que establix l’article 20.5 de la Llei Orgànica De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.5 de la Ley Orgá-2/2006, de 3 de maig, d’Educació, quan finalitze l’etapa, els centres nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al finalizar la etapa, los cen-han d’elaborar per a cada alumna i alumne un informe sobre el grau tros elaborarán para cada alumna y alumno un informe sobre el gradod’adquisició dels aprenentatges, especialment els que condicionen més de adquisición de los aprendizajes, especialmente los que condicionenel seu progrés educatiu i sobre aquells altres aspectes que es consi- más su progreso educativo y sobre aquellos otros aspectos que se con-deren rellevants per a garantir una atenció individualitzada, segons el sideren relevantes para garantizar una atención individualizada, segúnmodel que elabore la conselleria competent en matèria d’educació. Cal el modelo que elabore la conselleria competente en materia de educa-garantir la confidencialitat d’esta informació en determinar les carac- ción. Se garantizará la confidencialidad de esta información al deter-terístiques dels informes i en els mecanismes de coordinació que s’es- minar las características de los informes y en los mecanismos de coor-tablisquen amb l’educació secundària obligatòria. dinación que se establezcan con la educación secundaria obligatoria.Article 11. Tutoria Artículo 11. Tutoría 1. En l’educació primària, les tutores i els tutors han d’orientar el 1. En la educación primaria, las tutoras y tutores orientarán el pro-procés educatiu individual i col·lectiu de l’alumnat. ceso educativo individual y colectivo del alumnado. 2. La tutora o el tutor coordinarà el treball del grup del professorat 2. La tutora o tutor coordinará el trabajo del grupo del profesoradocorresponent i mantindrà una relació permanent amb la família a fi de correspondiente y mantendrá una relación permanente con la familia,facilitar l’exercici dels drets reconeguts en l’article 4.1 d) i g) de la a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículoLlei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educa- 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora delció. Derecho a la Educación.Article 12. Autonomia dels centres Artículo 12. Autonomía de los centros 1. D’acord amb el que disposa l’article 120 de la Llei Orgànica 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Orgá-2/2006, de 3 de maig, d’Educació, la conselleria competent en matè- nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la conselleria competente enria d’educació facilitarà l’autonomia pedagògica i organitzativa dels materia de educación facilitará la autonomía pedagógica y organizati-centres, afavorirà el treball en equip del professorat i la seua activitat va de los centros, favorecerá el trabajo en equipo del profesorado y suinvestigadora. A més, vetlarà perquè el professorat reba el tracte, la actividad investigadora. Además, velará para que el profesorado recibaconsideració i el respecte d’acord amb la importància social de la seua el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia socialprofessió i la realitat de la seua tasca diària. de su profesión y la realidad de su tarea diaria. 2. Els centres docents han de desplegar i completar el currículum 2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currícu-establit en este decret, així com les mesures d’atenció a la diversitat lo establecido en este decreto, así como las medidas de atención a laestablides per la conselleria competent en matèria d’educació, adap- diversidad establecidas por la conselleria competente en materia detant-les a les característiques de l’alumnat, a fi d’atendre tant el que té educación, adaptándolos a las características del alumnado, con eldificultats d’aprenentatge com el de major capacitat o motivació per fin de atender tanto al que tiene dificultades de aprendizaje como al
 • 7. Num. 5562 / 24.07.2007 30116a aprendre. Esta concreció s’ha d’incorporar al projecte educatiu de de mayor capacidad o motivación para aprender. Esta concreción secentre. incorporará al proyecto educativo de centro. 3. Amb la finalitat de respectar i potenciar la responsabilitat fona- 3. Con el objeto de respetar y potenciar la responsabilidad funda-mental de les famílies en esta etapa, els centres hi han de cooperar mental de las familias en esta etapa, los centros cooperarán estrecha-estretament i han d’establir mecanismes per a afavorir la seua parti- mente con ellas y establecerán mecanismos para favorecer su partici-cipació d’estes en el procés educatiu de les seues filles i fills, donant pación en el proceso educativo de sus hijas e hijos, apoyando la auto-suport a l’autoritat del professorat. ridad del profesorado. 4. Per tal d’afavorir el dret a l’estudi de tot l’alumnat, el claustre i 4. Para favorecer el derecho al estudio de todo el alumnado, ell’equip directiu propiciaran un clima ordenat i cooperatiu entre tots els claustro y el equipo directivo propiciará un clima ordenado y coopera-membres de la comunitat educativa. tivo entre todos los miembros de la comunidad educativa. 5. Els centres, en l’exercici de la seua autonomia, podran adoptar 5. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán adop-experimentacions, plans de treball, formes d’organització o ampliació tar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización ode l’horari escolar en els termes que establisca la conselleria compe- ampliación del horario escolar en los términos que establezca la con-tent en matèria d’educació, sense que, en cap cas, s’imposen aportaci- selleria competente en materia de educación, sin que, en ningún caso,ons de les famílies ni exigències per a la mateixa conselleria. se impongan aportaciones de las familias ni exigencias para la propia conselleria.Article 13. Avaluació de l’etapa Artículo 13. Evaluación de la etapa 1. L’avaluació de diagnòstic, regulada en l’article 21 de la Llei 1. La evaluación de diagnóstico, regulada en el artículo 21 de laOrgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que ha de realitzar tot Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que realizará todol’alumnat en finalitzar el segon cicle de l’educació primària, no té el alumnado al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria,efectes acadèmics, té caràcter formatiu i orientador per als centres i no tendrá efectos académicos, tendrá carácter formativo y orientadorinformatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. 2. La conselleria competent en matèria d’educació, d’acord amb 2. La conselleria competente en materia de educación, conformeel seu propi pla d’avaluació, podrà realitzar avaluacions externes a tot a su propio plan de evaluación, podrá realizar evaluaciones externas al’alumnat en finalitzar qualsevol dels cicles de l’educació primària. todo el alumnado al finalizar cualquiera de los ciclos de la educación primaria. 3. Els centres utilitzaran els resultats de les avaluacions que es rea- 3. Los centros utilizarán los resultados de las evaluaciones que selitzen, per a, entre altres fins, organitzar les mesures de reforç dirigides realicen para, entre otros fines, organizar las medidas de refuerzo diri-a garantir que tot l’alumnat aconseguisca les corresponents competèn- gidas a garantizar que todo el alumnado consiga las correspondientescies bàsiques. competencias básicas. 4. Les avaluacions de l’etapa permetran analitzar, valorar i reori- 4. Las evaluaciones de la etapa permitirán analizar, valorar yentar, si és el cas, les distintes actuacions educatives. reorientar, si procede, las distintas actuaciones educativas. DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICIONES ADICIONALESPrimera. Ensenyances del sistema educatiu espanyol impartides en Primera. Enseñanzas del sistema educativo español impartidas en len-llengües estrangeres guas extranjeras 1. La conselleria competent en matèria d’educació podrà autoritzar 1. La conselleria competente en materia de educación podrá autori-la implantació de programes d’educació plurilingüe, que permetrà als zar la implantación de programas de educación plurilingüe, que permi-centres docents impartir una part de les àrees del currículum en llen- tirá a los centros docentes impartir una parte de las áreas del currículogua estrangera, sense que això supose modificació dels aspectes bàsics en lengua extranjera, sin que ello suponga modificación de los aspec-del currículum regulats en el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desem- tos básicos del currículo regulados en el Real Decreto 1513/2006, debre. Així mateix, facilitarà la corresponent formació al professorat dels 7 de diciembre. Asimismo, facilitará la correspondiente formación alcentres sostinguts amb fons públics. Al llarg de l’etapa l’alumnat ha profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos. A lo largod’adquirir la terminologia bàsica de les àrees en les llengües del pro- de la etapa el alumnado adquirirá la terminología básica de las áreasgrama. en las lenguas del programa. 2. Els centres que impartisquen una part de les àrees del currícu- 2. Los centros que impartan una parte de las áreas del currículolum en llengües estrangeres han d’aplicar, en tot cas, per a l’admis- en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, para la admisión delsió de l’alumnat, els criteris establits en la Llei Orgànica 2/2006, de alumnado, los criterios establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 33 de maig, d’Educació, així com la normativa pròpia de la Comunitat de mayo, de Educación, así como la normativa propia de la ComunitatValenciana. Valenciana.Segona. Ensenyança de la religió Segunda. Enseñanza de la religión 1. L’ensenyança de la religió s’ha d’ajustar al que establix la dis- 1. La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en la dis-posició addicional segona de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, posición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,d’Educació. de Educación. 2. La conselleria competent en matèria d’educació ha de garantir 2. La conselleria competente en materia de educación garantizaráque, a l’inici de l’etapa, les mares, pares o tutors puguen manifestar la que, al inicio de la etapa, las madres, padres o tutores puedan manifes-voluntat que les seues filles i fills reben o no ensenyances de religió. tar la voluntad de que sus hijas e hijos reciban o no enseñanzas de reli-Esta decisió pot ser modificada al principi de cada curs acadèmic. Així gión. Dicha decisión podrá ser modificada al principio de cada cursomateix, s’ha de garantir que estes ensenyances s’impartisquen en hora- académico. Asimismo se garantizará que dichas enseñanzas se impar-ri lectiu i en condicions de no-discriminació horària. tan en horario lectivo y en condiciones de no discriminación horaria. 3. Els centres docents, de conformitat amb els criteris que determi- 3. Los centros docentes, de conformidad con los criterios quene la conselleria competent en matèria d’educació, aplicaran les mesu- determine la conselleria competente en materia de educación, desarro-res organitzatives perquè l’alumnat, les mares, els pares o els tutors llarán las medidas organizativas para que el alumnado cuyas madres,dels quals no hagen optat per les ensenyances de religió, reben la padres o tutores bé no hayan optado por las enseñanzas de religióndeguda atenció educativa, de manera que l’elecció d’una o altra opció reciba la debida atención educativa, de modo que la elección de una
 • 8. Num. 5562 / 24.07.2007 30117no supose cap discriminació. Estes mesures s’han d’incloure en el pro- u otra opción no suponga discriminación alguna. Las mencionadasjecte educatiu del centre per tal que siguen conegudes per la comunitat medidas se incluirán en el proyecto educativo del centro para que seaneducativa. conocidas por la comunidad educativa. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DISPOSICIÓN TRANSITORIAÚnica. Calendari d’implantació Única. Calendario de implantación 1. El currículum establit en este decret s’implantarà en el primer 1. El currículo establecido en este decreto se implantará en el pri-cicle a partir del curs acadèmic 2007-2008; en el segon cicle, a partir mer ciclo a partir del curso académico 2007-2008; en el segundo ciclo,del curs acadèmic 2008-2009, i en el tercer cicle, a partir del curs aca- a partir del curso académico 2008-2009; en el tercer ciclo, a partir deldèmic 2009-2010. curso académico 2009-2010. 2. Fins a la implantació de la nova ordenació de l’educació primà- 2. Hasta la implantación de la nueva ordenación de la educaciónria, d’acord amb el que disposa el punt anterior, les ensenyances d’esta primaria, de acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior, las ense-etapa es regixen pel que disposa el Decret 20/1992, de 17 de febrer, ñanzas de esta etapa se regirán por lo dispuesto en el Decreto 20/1992,del Consell, pel qual establix el currículum de l’Educació Primària de 17 de febrero, del Consell, por el que se establece el currículo dea la Comunitat Valenciana, així com pel que disposa el Reial Decret la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana, así como por lo2438/1994, de 16 de desembre, pel qual es regula l’Ensenyança de la dispuesto en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por elReligió, en allò que es referix a esta etapa educativa. que se regula la Enseñanza de la Religión, en lo relativo a esta etapa educativa. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA DISPOSICIÓN DEROGATORIAÚnica. Derogació normativa Única. Derogación normativa 1. Queda derogat el Decret 20/1992, de 17 de febrer, del Consell, 1. Queda derogado el Decreto 20/1992, de 17 de febrero, del Con-pel qual establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat sell, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en laValenciana, d’acord amb el que establix la disposició transitòria única Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la disposiciónd’este decret. transitoria única de este decreto. 2. Queden derogades les altres normes del mateix rang o d’un rang 2. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rangoinferior que s’oposen al que establix este decret. que se opongan a lo establecido en este decreto. DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALESPrimera. Desplegament normatiu Primera. Desarrollo normativo S’autoritza la conselleria competent en matèria d’educació per a Se autoriza a la conselleria competente en materia de educacióndictar totes les disposicions que siguen necessàries per a la interpreta- para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la interpretación,ció, aplicació i desplegament d’este decret. aplicación y desarrollo de este decreto.Segona. Entrada en vigor Segunda. Entrada en vigor El present decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 20 de juliol de 2007. Valencia, a 20 de julio de 2007. El President de la Generalitat, El President de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ. FRANCISCO CAMPS ORTIZ.El Conseller d’Educació, El Conseller de Educación,ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN. ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN. VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA VALENCIANO: LENGUA Y LITERATURA La finalitat de l’aprenentatge de llengües és dotar les xiquetes i els La finalidad del aprendizaje de lenguas es dotar a las niñas y a losxiquets d’una competència plurilingüe i pluricultural. Esta estarà cons- niños de una competencia plurilingüe y pluricultural. Ésta estará cons-tituïda per una competència elevada en els dos idiomes cooficials de la tituida por una competencia elevada en los dos idiomas cooficiales deComunitat Valenciana i per un domini funcional de l’idioma estranger, la Comunitat Valenciana y por un dominio funcional del idioma extran-per mitjà dels quals podrà relacionar-se, entendre millor el món i apro- jero, mediante los que podrá relacionarse, entender mejor el mundo ypiar-se dels conceptes, normes i valors de la pròpia cultura, al mateix apropiarse de los conceptos, normas y valores de la propia cultura, a latemps que construïx i referma la seua identitat personal i social. Ara vez que construye y afianza su identidad personal y social. Ahora bien,bé, encara que els currículums de les diferents llengües són l’instru- aun cuando los currículos de las diferentes lenguas son el instrumentoment privilegiat per a fer progressar estes capacitats, algunes exigiran privilegiado para hacer progresar estas capacidades, algunas exigiránreafirmar-se en la resta d’àrees no lingüístiques on la llengua s’utilitza reafirmarse en el resto de áreas no lingüísticas donde la lengua se utilizacom a vehicle de comunicació i construcció de coneixements. como vehículo de comunicación y construcción de conocimientos. L’educació relativa al llenguatge i a la comunicació és un dels La educación relativa al lenguaje y a la comunicación es uno deeixos fonamentals en l’Educació Primària, ja que permet a l’alumnat los ejes fundamentales en la Educación Primaria, puesto que permitecomunicar-se de manera eficient oralment i per escrit, expressar i com- al alumnado comunicarse de manera eficiente oralmente y por escrito,partir idees, percepcions i sentiments, apropiar-se dels continguts cul- expresar y compartir ideas, percepciones y sentimientos, apropiarse deturals, regular la conducta pròpia i la dels altres, exercir el seu sentit los contenidos culturales, regular la conducta propia y la de los demás,crític, adoptar una postura creativa i construir, en definitiva, la pròpia ejercer su sentido crítico, adoptar una postura creativa y construir, en
 • 9. Num. 5562 / 24.07.2007 30118visió del món. Al llarg d’esta etapa, les xiquetes i els xiquets han de definitiva, la propia visión del mundo. A lo largo de esta etapa, lascomençar a adquirir un saber reflexiu sobre les pràctiques comunica- niñas y los niños deben empezar a adquirir un saber reflexivo sobre lastives necessàries per a viure en la societat del segle XXI. Així, l’en- prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglosenyança i l’aprenentatge en esta àrea té com a objecte desenrotllar XXI. Así pues, la enseñanza y el aprendizaje en esta área tiene comoles habilitats lingüístiques: parlar, escoltar i conversar, llegir i escriure. objeto desarrollar las habilidades lingüísticas: hablar, escuchar y con-També, i de manera específica, pretén apropar a la lectura i a la com- versar, leer y escribir. También, y de manera específica, pretende acer-prensió de textos literaris. car a la lectura y comprensión de textos literarios. Situar l’ensenyança i l’aprenentatge de la llengua en el marc de Situar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en el marco dela competència comunicativa significa que el currículum se centra a la competencia comunicativa significa que el currículo se centra enaprendre les destreses discursives, el domini de les quals requerix de aprender las destrezas discursivas, cuyo dominio requiere de proce-procediments i coneixements explícits sobre el funcionament del llen- dimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento delguatge en totes les seues dimensions: tant els elements formals com lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales comoles normes sociolingüístiques que presidixen els intercanvis; la planifi- las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios; la planifi-cació i l’estructuració dels textos, l’articulació dels enunciats per mitjà cación y estructuración de los textos, la articulación de los enunciadosde procediments de cohesió i l’organització de les oracions d’acord mediante procedimientos de cohesión y la organización de las oracio-amb regles lexicosintàctiques. nes de acuerdo con reglas léxico-sintácticas. Aprendre llengua significa, per tant, assolir la competència neces- Aprender lengua significa, por tanto, alcanzar la competenciasària per a tindre éxit en les diferents situacions de la vida, inclosa necesaria para tener éxito en las diferentes situaciones de la vida,l’escolar. Els textos acadèmics per a aprendre continguts d’altres àrees incluida la escolar. Los textos académicos para aprender contenidos deocupen en este currículum un lloc destacat. otras áreas ocupan en este currículo un lugar destacado. Esta educació lingüística s’ha d’impartir a alumnat de procedència Esta educación lingüística tiene que impartirse a alumnado demolt diversa. Açò comporta, d’entrada, unes competències desiguals procedencia muy diversa. Esto comporta, de entrada, unas competen-respecte a les llengües que configuren el currículum. Les alumnes i els cias desiguales con respecto a las lenguas que configuran el currículo.alumnes arriben a l’escola amb una llengua familiar o habitual, amb Las alumnas y los alumnos llegan a la escuela con una lengua fami-un repertori verbal i amb unes experiències culturals diferents, que liar o habitual, con un repertorio verbal y con unas experiencias cul-han anat adquirint en les seues interaccions amb altres parlants a casa turales diferentes, que han ido adquiriendo en sus interacciones cono en l’entorn immediat. Així mateix, tenen un coneixement en potèn- otros hablantes en casa o en el entorno inmediato. Asimismo, tienencia sobre els diferents tipus de discursos o textos, divers en cada cas, un conocimiento en ciernes sobre los diferentes tipos de discursos osegons el major o menor contacte amb l’alfabetització o amb els mit- textos, diverso en cada caso, según el mayor o menor contacto con lajans de comunicació en el seu entorn social de procedència. alfabetización o con los medios de comunicación en su entorno social de procedencia. D’esta manera arribarà als primers cursos de l’Educació Primà- De esta manera llegarán a los primeros cursos de la Educación Pri-ria alumnat bilingüe, monolingüe i plurilingüe, tant nascut a la nostra maria alumnas y alumnos bilingües, monolingües y plurilingües, tantoComunitat, com procedent de llengües o cultures diferents. El paper nacidos en nuestra Comunitat, como procedentes de lenguas o culturasde l’Educació Primària serà ampliar esta competència lingüística i diferentes. El papel de la Educación Primaria será ampliar esta com-comunicativa inicial de manera que siguen capaços d’interactuar en petencia lingüística y comunicativa inicial de modo que sean capacesels diversos àmbits socials en què es voran immersos. D’estos s’han de interactuar en los diversos ámbitos sociales en los que se van a verseleccionat aquells que s’estimen més apropiats per al treball escolar: inmersos. De éstos se han seleccionado aquellos que se estiman másel de les relacions socials que conformen la vida quotidiana en l’aula apropiados para el trabajo escolar: el de las relaciones sociales quei en el centre, el dels mitjans de comunicació, el literari i, de manera conforman la vida cotidiana en el aula y en el centro, el de los mediosprivilegiada, l’àmbit acadèmic. En tals àmbits s’interpreten i produ- de comunicación, el literario y, de manera privilegiada, el ámbito aca-ïxen els distints textos i és ací on s’han de desenrotllar les diferents démico. En dichos ámbitos se interpretan y producen los distintos tex-habilitats lingüístiques. tos y allí mismo se deben desarrollar las diferentes habilidades lingüís- ticas. Els objectius de l’aprenentatge de llengües, propis de l’educació Los objetivos del aprendizaje de lenguas, propios de la educaciónplurilingüe, han de ser comuns per a totes les alumnes i els alumnes, plurilingüe, tienen que ser comunes para todas las alumnas y los alum-independentment de la seua procedència geogràfica, lingüística i cul- nos, independientemente de su procedencia geográfica, lingüística ytural, i del nivell social i cultural de les seues famílies. cultural, y del nivel social y cultural de sus familias. Per a l’èxit d’estos objectius comuns de l’educació plurilingüe i Para el logro de estos objetivos comunes de la educación plurilin-pluricultural cal partir de les característiques específiques de l’alum- güe y pluricultural hace falta partir de las características específicasnat plurilingüe que volem formar, la competència global del qual no del alumnado plurilingüe que queremos formar, cuya competenciaés la suma de les competències independents en cada una de les llen- global no es la suma de las competencias independientes en cada unagües sinó una competència específica amb característiques pròpies, de las lenguas sino una competencia específica con características pro-diferents de les de la persona monolingüe. Estes característiques de pias, diferentes de las de la persona monolingüe. Estas característicasl’alumnat plurilingüe, de les quals partim i a les quals volem arribar, del alumnado plurilingüe, de las cuales partimos y a las cuales quere-ens obliguen a un tractament específic de les llengües del currículum mos llegar, nos obligan a un tratamiento específico de las lenguas delque denominem enfocament integrat. Este plantejament integrat con- currículo al que llamamos enfoque integrado. Este planteamiento inte-sistix en una educació lingüística unitària, aconseguida per mitjà de grado consiste en una educación lingüística unitaria, lograda mediantela participació conjunta de les tres llengües del currículum. Però esta la participación conjunta de las tres lenguas del currículo. Pero estacoexistència en el currículum de Primària podria comportar un excés coexistencia en el currículo de Primaria podría comportar un excesode temps curricular dedicat a les llengües, per això cal abordar alguns de tiempo curricular dedicado a las lenguas, por ello hay que abordarcontinguts, especialment els que fan referència al llenguatge acadèmic, algunos contenidos, especialmente los que hacen referencia al len-units a l’ús vehicular en les àrees no lingüístiques, per mitjà d’un trac- guaje académico, unidos al uso vehicular en las áreas no lingüísticas,tament integrat de les llengües i els continguts. mediante un tratamiento integrado de las lenguas y los contenidos. Quan parlem d’ensenyança i aprenentatge de més d’una llengua Cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje de más de una len-des d’una perspectiva integrada, hem de tindre en compte dos factors: gua desde una perspectiva integrada, hemos de tener en cuenta dosd’una banda, que hi ha unes competències comunes −conceptuals, cog- factores: por una parte, que hay unas competencias comunes −con-nitives i estratègiques(en les diferents llengües, que es podran constru- ceptuales, cognitivas y estratégicas(en las diferentes lenguas, que seir a partir de qualsevol d’estes llengües i tot seguit ser recuperades i podrán construir a partir de cualquiera de ellas y acto seguido ser recu-reutilitzades per totes i cada una de les altres; i, d’una altra, que hi ha peradas y reutilizadas por todas y cada una de las demás; y, por otra,
 • 10. Num. 5562 / 24.07.2007 30119unes competències lingüístiques superficials, específiques de cada una que existen unas competencias lingüísticas superficiales, específicasde les llengües i que han de ser apreses de manera independent en cada para cada una de las lenguas y que tienen que aprenderse de manerauna, cosa que pot ocasionar processos de transferències i d’interferèn- independiente en cada una de ellas, lo que puede ocasionar procesoscies que caldrà tindre en compte. de transferencias y de interferencias que habrá que tener en cuenta. Per fer un tractament integrat en el centre docent el professorat ha Para realizar un tratamiento integrado en el centro docente, el pro-d’adoptar uns criteris comuns i compartits: consideració de la llengua fesorado ha de adoptar unos criterios comunes y compartidos: consi-com objecte d’aprenentatge, coneixement dels principis globals que deración de la lengua como objeto de aprendizaje, conocimiento de losregulen l’adquisició i l’aprenentatge de llengües i l’enfocament meto- principios globales que regulan la adquisición y el aprendizaje de len-dològic per a totes en comú i per a cada una en particular. A partir guas y el enfoque metodológico para todas ellas en común y para cadad’estos criteris comuns, s’establirà un tractament diferenciat per a les una en particular. A partir de estos criterios comunes, se establecerállengües que s’impartixen, segons siga la L1, L2 o L3 de l’alumnat, un tratamiento diferenciado para las lenguas que se imparten, segúnd’acord amb l’estatus sociolingüístic, la presència en l’activitat social sea la L1, L2 o L3 del alumnado, de acuerdo con su estatus sociolin-i en el currículum del centre i d’acord també amb les característiques güístico, su presencia en la actividad social y en el currículo del centroconcretes de l’alumnat (competències lingüístiques i culturals, usos y de acuerdo también con las características concretas del alumnadolingüístics a la llar, facilitat o dificultat en l’adquisició...). Finalment, (competencias lingüísticas y culturales, usos lingüísticos en el hogar,s’articularan els continguts de la competència comuna per a les tres facilidad o dificultad en la adquisición...). Finalmente, se articularánllengües, perquè s’aconseguisquen de la manera més eficaç i econòmi- los contenidos de la competencia común para las tres lenguas, paraca, evitant incongruències i repeticions innecessàries; i realitzaran les que se logren de la manera más eficaz y económica, evitando incon-actuacions necessàries per a construir les competències específiques gruencias y repeticiones innecesarias; y se realizarán las actuacionesen cada llengua promovent les transferències positives i evitant o cor- necesarias para construir las competencias específicas en cada lenguaregint progressivament les inevitables interferències. promoviendo las transferencias positivas y evitando o corrigiendo pro- gresivamente las inevitables interferencias. Respecte a l’aplicació del tractament integrat de les llengües i els Con respecto a la aplicación del tratamiento integrado de las len-continguts, és necessària una perspectiva unitària sobre quins són els guas y los contenidos, es necesaria una perspectiva unitaria sobrecontinguts lingüístics que s’han d’aconseguir per mitjà de l’ús vehicu- cuáles son los contenidos lingüísticos que han de lograrse mediantelar de les llengües. A més s’ha de diversificar el tractament d’este ús el uso vehicular de las lenguas. Además, debe diversificarse del tra-vehicular, especialment quan es tracta d’una llengua segona o d’una tamiento de este uso vehicular, especialmente cuando se trata de unallengua estrangera. En este cas, els continguts específics de les àrees lengua segunda o de una lengua extranjera. En este caso, los conte-no lingüístiques s’han de vehicular a través d’una llengua en la qual nidos específicos de las áreas no lingüísticas tienen que vehicularseles alumnes i els alumnes no tenen una competència idèntica a la que a través de una lengua en la cual las alumnas y los alumnos no tienenposseïxen en la primera llengua. En este cas haurà de realitzar-se un una competencia idéntica a la que poseen en la primera lengua. En estetractament metodològic que contemple eixa situació: el denominat ús caso deberá realizarse un tratamiento metodológico que contemple esavehicular protegit. Al mateix temps, caldrà articular les mesures neces- situación: el llamado uso vehicular protegido. Al mismo tiempo, harásàries per a distribuir l’ús vehicular de les diferents llengües entre els falta articular las medidas necesarias para distribuir del uso vehicularcontinguts de les àrees no lingüístiques, d’acord amb el projecte de de las diferentes lenguas entre los contenidos de las áreas no lingüísti-cada centre. cas, de acuerdo con el proyecto de cada centro. Quant a la metodologia, per a la perspectiva integrada, són vàlids En cuanto a la metodología, para la perspectiva integrada, sontant els principis comunicatius com les aportacions més recents de válidos tanto los principios comunicativos como las aportaciones másl’ensenyança de llengües. Des d’una perspectiva global i atenent el recientes de la enseñanza de lenguas. Desde una perspectiva global ymajor progrés metalingüístic que sol experimentar l’alumnat plurilin- atendiendo al mayor progreso metalingüístico que suele experimen-güe, el considerarem: com a comunicador i com a investigador de la tar el alumnado plurilingüe, lo consideraremos como comunicador yllengua. Com a comunicador, el treball de llengua es basarà a adquirir como investigador de la lengua. Como comunicador, el trabajo de len-competències a partir de la seua activitat comunicativa oral i escrita en gua se basará en adquirir competencias a partir de su actividad comu-situacions rellevants i significatives; com a investigador, s’aprofitarà nicativa oral y escrita en situaciones relevantes y significativas; comola seua capacitat de reflexió per a prendre consciència de com funci- investigador, se aprovechará su capacidad de reflexión para tomar con-onen les llengües, i per a ampliar i perfeccionar la seua competència ciencia de cómo funcionan las lenguas, y para ampliar y perfeccionarcomunicativa en cada una d’estes a través d’activitats intralingüísti- su competencia comunicativa en cada una de ellas a través de activida-ques i interlingüístiques. des intralingüísticas y interlingüísticas. Dins d’este marc comunicatiu i de construcció del coneixement, Dentro de este marco comunicativo y de construcción del cono-la lectura i l’escriptura s’han d’entendre com a activitats cognosciti- cimiento, la lectura y la escritura tienen que entenderse como activi-ves complexes. El seu aprenentatge no es pot reduir al fet que les i dades cognoscitivas complejas. Su aprendizaje no se puede reducir aels alumnes siguen capaços d’establir relacions entre el codi oral i el que las alumnas y los alumnos sean capaces de establecer relacionescodi escrit. Ha de comportar, a més, que siguen capaços d’interpretar i entre el código oral y el código escrito. Debe comportar, además, quede produir tota classe de géneres textuals i de discursos al seu abast, i sean capaces de interpretar y producir toda clase de géneros textualesque dominen els conceptes i les estratègies que els permeten construir- y de discursos a su alcance, y que dominen los conceptos y las estrate-los i usar-los tant en la comunicació com en l’aprenentatge. A més, la gias que les permitirán construirlos y usarlos tanto en la comunicaciónllengua escrita ha de permetre descobrir les possibilitats que oferixen como en el aprendizaje. Asimismo, la lengua escrita tiene que permitirla lectura i l’escriptura com a font de plaer, de fantasia, d’informació i descubrir las posibilidades que ofrecen la lectura y la escritura comode saber. Així mateix, en este nivell la literatura afavorirà l’expressió fuente de placer, de fantasía, de información y de saber. Igualmente,personal i la creativitat i permetrà el coneixement i el gaudi tant del en este nivel, la literatura favorecerá la expresión personal y la creati-llegat tradicional com de les produccions contemporànies més relle- vidad y permitirá el conocimiento y goce tanto del legado tradicionalvants, adequades als seus interessos i capacitats. como de las producciones contemporáneas más relevantes, adecuadas a sus intereses y capacidades. El tractament del valencià en el currículum de les àrees lingüísti- El tratamiento del valenciano en el currículo de las áreas lingüís-ques ha de tindre unes característiques específiques, tant si es tracta ticas ha de tener unas características específicas, tanto si se trata ded’alumnat valencianoparlant com si no. Les competències de l’alum- alumnado valencianohablante como si no. Las competencias del alum-nat valencianoparlant estan relacionades, generalment, amb el discurs nado valencianohablante están relacionadas, generalmente, con el dis-col·loquial familiar i amb les competències formals adquirides en Edu- curso coloquial familiar y con las competencias formales adquiridas encació Infantil. Durant l’Educació Primària cal enriquir els recursos Educación Infantil. Durante la Educación Primaria hará falta enrique-expressius i la competència oral: s’ha de depurar la llengua de barba- cer los recursos expresivos y la competencia oral: se debe depurar la
 • 11. Num. 5562 / 24.07.2007 30120rismes i de formes incorrectes i substituir-les per les formes correctes i lengua de barbarismos y formas incorrectas y sustituirlos por las for-genuïnes, i han d’incorporar el llenguatge propi dels usos formals tant mas correctas y genuinas, y tienen que incorporar el lenguaje propioorals com escrits. Si el valencià no és la llengua primera de l’alumnat, de los usos formales tanto orales como escritos. Si el valenciano nocal seguir el mateix procés −progressió del llenguatge col·loquial al es la lengua primera del alumnado, hará falta seguir el mismo procesoformal(però utilitzant un plantejament propi de segones llengües. −progresión del lenguaje coloquial al formal(pero utilizando un plan- teamiento propio de segundas lenguas. L’educació plurilingüe i pluricultural exigix, a més del tractament La educación plurilingüe y pluricultural exige, además del tra-curricular de les llengües, considerar l’estatus de cada una dins la soci- tamiento curricular de las lenguas, considerar el estatus de cada unaetat, per a quines funcions les utilitzen els parlants, com les valoren i dentro de la sociedad, para qué funciones las utilizan sus hablantes,quines actituds tenen cap a unes i altres, i finalment quins valors han cómo las valoran y qué actitudes tienen hacia unas y otras, y finalmen-de configurar una societat tolerant, solidària i integradora. te, qué valores tienen que configurar una sociedad tolerante, solidaria e integradora. El Currículum s’articula al voltant d’un eix que és l’ús social El currículo se articula alrededor de un eje que es el uso social dede la llengua en els diferents contextos: privats i públics, familiars i la lengua en los diferentes contextos: privados y públicos, familiaresescolars. La configuració del Currículum en diferents blocs i la seua y escolares. La configuración del currículo en diferentes bloques y suseqüència per cicles responen a les finalitats educatives i a l’objectiu secuencia por ciclos responden a las finalidades educativas y al obje-fonamental de les àrees lingüístiques que és dotar l’alumnat de com- tivo fundamental de las áreas lingüísticas que es dotar al alumnadopetència comunicativa. L’educació lingüística ha de tindre en compte de competencia comunicativa. La educación lingüística debe tener entres aspectes fonamentals que intervenen en qualsevol acte d’ús de la cuenta tres aspectos fundamentales que intervienen en cualquier actollengua: els components del context comunicatiu, amb les regles que de uso de la lengua: los componentes del contexto comunicativo, conpermeten adequar el discurs a la situació; el coneixement i l’ús refle- las reglas que permiten adecuar el discurso a la situación; el conoci-xiu del codi lingüístic −oral i escrit(en els nivells de paraula, d’oració i miento y el uso reflexivo del código lingüístico −oral y escrito(en losde text; i el manteniment d’actituds que eradiquen l’ús de determinats niveles de palabra, de oración y de texto; y el mantenimiento de acti-prejuís sociolingüístics que transmet el llenguatge. La divisió dels con- tudes que erradican el uso de determinados prejuicios sociolingüísticostinguts en blocs no constituïx una ordenació seqüencial ni una jerar- que transmite el lenguaje. La división de los contenidos en bloquesquització, sinó una manera d’especificar la complexitat de les com- no constituye una ordenación secuencial ni una jerarquización, sinopetències que s’han d’adquirir. Les activitats d’adquisició-aprenentat- una manera de especificar la complejidad de las competencias que sege articularan estos continguts amb criteris comunicatius i didàctics deben adquirir. Las actividades de adquisición-aprendizaje articularánd’acord amb la tasca i la situació de comunicació. estos contenidos con criterios comunicativos y didácticos de acuerdo con la tarea y la situación de comunicación. Els continguts s’han classificat en sis blocs que responen a dife- Los contenidos se han clasificado en seis bloques que respondenrents aspectes relacionats amb la complexitat de la funció comunicati- a diferentes aspectos relacionados con la complejidad de la funciónva de la llengua: comunicativa de la lengua: Bloc 1. Les llengües i els parlants Bloque 1. Las lenguas y los hablantes Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar Bloque 2. Hablar, escuchar y conversar Bloc 3. Llegir i escriure Bloque 3. Leer y escribir 3.1 Comprensió de textos escrits 3.1 Comprensión de textos escritos 3.2 Composició de textos escrits 3.2 Composición de textos escritos Bloc 4. Educació literària Bloque 4. Educación literaria Bloc 5. Coneixement de la llengua Bloque 5. Conocimiento de la lengua Bloc 6. La llengua com a instrument d’aprenentatge Bloque 6. La lengua como instrumento de aprendizaje El bloc 1 té un marcat caràcter actitudinal i, per tant, els seus con- El bloque 1 tiene un marcado carácter actitudinal y, por lo tanto,tinguts afecten la resta. Els blocs 2, 3, 4 i 6 es referixen a l’aprenentat- sus contenidos afectan al resto. Los bloques 2, 3, 4 y 6 se refieren alge de la llengua en diferents àmbits d’ús, a més tenen un marcat caràc- aprendizaje de la lengua en diferentes ámbitos de uso, además tienenter procedimental que fomenta actituds favorables al funcionament un marcado carácter procedimental que fomenta actitudes favorablesde la comunicació i requerixen de la reflexió i la conceptualització en al funcionamiento de la comunicación y requieren de la reflexión yrelació amb les activitats de producció i d’anàlisi del discurs. El bloc la conceptualización en relación con las actividades de producción y5 es referix a l’activitat reflexiva de l’alumnat a partir de l’observa- análisis del discurso. El bloque 5 se refiere a la actividad reflexiva delció i manipulació de models i de les produccions pròpies i dels altres, alumnado a partir de la observación y manipulación de modelos y decosa que permet a l’alumna i a l’alumne enriquir les seues possibili- las producciones propias y de los demás, lo que permite a la alumna ytats expressives, millorar el seu coneixement de la llengua i descobrir al alumno enriquecer sus posibilidades expresivas, mejorar su cono-i verbalitzar les regles de funcionament que ja coneix de forma implí- cimiento de la lengua y descubrir y verbalizar las reglas de funciona-cita. miento que ya conoce de forma implícita. Bloc 1. Les llengües i els parlants Bloque 1. Las lenguas y los hablantes Al llarg de l’Educació Primària, i alhora que es produïx el procés A lo largo de la Educación Primaria, y al tiempo que se produce elde socialització de l’alumnat, van produint-se diferents situacions de proceso de socialización del alumnado, van produciéndose diferentescomunicació on coneixerà l’existència de la varietat lingüística i cul- situaciones de comunicación donde conocerá la existencia de la varie-tural que els envolta i que configura la societat en què viu. La realitat dad lingüística y cultural que les rodea y que configura la sociedadlingüística a la Comunitat Valenciana es caracteritza per la cooficialitat en la que vive. La realidad lingüística en la Comunitat Valenciana sede dos idiomes, el valencià i el castellà, que l’alumnat haurà de domi- caracteriza por la cooficialidad de dos idiomas, el valenciano y el cas-nar i al voltant dels quals anirà formant-se uns criteris, unes actituds i tellano, que el alumnado tendrá que dominar y alrededor de los cualesuns valors, sempre de respecte i valoració de la diversitat lingüística i, irá formándose unos criterios, unas actitudes y unos valores, siemprealhora, compromesos amb la recuperació dels usos del valencià. de respeto y valoración de la diversidad lingüística y, al mismo tiem- po, comprometidos con la recuperación de los usos del valenciano. El respecte i l’interés per conéixer què pensen i com s’expressen El respeto y el interés por conocer qué piensan y cómo se expresanels parlants de les altres llengües serà fonamental per a eliminar els los hablantes de las demás lenguas será fundamental para eliminar lospossibles prejuís i usos discriminatoris de les llengües per raons soci- posibles prejuicios y usos discriminatorios de las lenguas por razonesals, lingüístiques, culturals, ètniques o de gènere. sociales, lingüísticas, culturales, étnicas o de género.
 • 12. Num. 5562 / 24.07.2007 30121 Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar i bloc 3. Llegir i escriure Bloque 2. Hablar, escuchar y conversar y bloque 3. Leer y escribir Hi ha dos blocs de continguts referits a les habilitats lingüístiques, Hay dos bloques de contenidos referidos a las habilidades lingüís-el bloc 2, Escoltar, parlar i conversar i el bloc 3, Llegir i escriure. Apa- ticas: el bloque 2, Escuchar, hablar y conversar y el bloque 3, Leerreixen en el Currículum separats a fi d’abordar de forma específica els y escribir. Aparecen en el currículo separados con el fin de abordaraspectes essencials en cada tipus de discurs. No obstant això, l’ús oral de forma específica los aspectos esenciales en cada tipo de discurso.formal i l’escrit tenen molts aspectes comuns (tema prefixat, planifi- No obstante, el uso oral formal y el escrito tienen muchos aspectoscació del contingut, sintaxi i lèxic, subjecció a una norma estàndard...) comunes (tema prefijado, planificación del contenido, sintaxis y léxi-i hi ha nombroses situacions de comunicació que combinen diversos co, sujeción a una norma estándar...) y hay numerosas situaciones deusos i permeten relacionar ambdós aprenentatges i donar suport un en comunicación que combinan varios usos y permiten relacionar ambosun altre. L’aprenentatge d’este nivell formal es realitza, òbviament, en aprendizajes y apoyar uno en otro. El aprendizaje de este nivel formalles situacions d’interacció comunicativa que oferix el context de l’aula se realiza, obviamente, en las situaciones de interacción comunicativai del centre escolar. que ofrece el contexto del aula y del centro escolar. L’ús oral informal −l’ús espontani entre interlocutors amb tracte El uso oral informal −el uso espontáneo entre interlocutores confreqüent i familiar(és objecte d’observació i d’anàlisi a fi de reconéixer trato frecuente y familiar(es objeto de observación y análisis con elles normes sociocomunicatives que regixen l’intercanvi, per a observar fin de reconocer las normas socio-comunicativas que rigen el inter-les estratègies que posen en funcionament els parlants amb el propòsit cambio, para observar las estrategias que ponen en funcionamiento losd’aconseguir una comunicació satisfactòria i per a reconéixer i criticar hablantes con el propósito de lograr una comunicación satisfactoria yestereotips i prejuís, tant socials com sociolingüístics, especialment en para reconocer y criticar estereotipos y prejuicios, tanto sociales comoel final de l’etapa. sociolingüísticos, especialmente en el final de la etapa. En definitiva l’alumnat ha d’aprendre a usar la llengua per la qual En definitiva, el alumnado ha de aprender a usar la lengua para locosa és fonamental: parlar de si mateix i de les seues necessitats, aconse- que es fundamental: hablar de sí mismo y de sus necesidades, conse-guir que els altres l’entenguen, planificar els seus actes, solucionar pro- guir que los demás le atiendan, planificar sus actos, solucionar proble-blemes, demanar i donar la informació que els interessa. Ha d’aprendre, mas, pedir y dar la información que les interesa. Ha de aprender, ded’acord amb les seues possibilitats, a relatar, explicar, argumentar, for- acuerdo con sus posibilidades, a relatar, explicar, argumentar, formu-mular hipòtesis, predir, preguntar, aclarir, opinar... Tots estos usos de la lar hipótesis, predecir, preguntar, aclarar, opinar... Todos estos usos dellengua oral es treballaran de manera sistemàtica inserint-los en la vida la lengua oral se trabajarán de manera sistemática insertándolos en laquotidiana de l’aula i en l’activitat social i acadèmica. vida cotidiana del aula y en la actividad social y académica. La llengua escrita s’ha d’entendre com a objecte de coneixement La lengua escrita se debe entender como objeto de conocimien-diferent del de la llengua oral. Ambdós són representacions diferents to distinto al de la lengua oral. Ambas son representaciones diferentesdel llenguatge verbal que tenen un repartiment divers d’usos, encara del lenguaje verbal que tienen un reparto diverso de usos, aun cuan-que en alguns casos vagen estretament unides. Este fet permet situar do en algunos casos vayan estrechamente unidas. Este hecho permitel’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura en l’adquisició de determi- situar el aprendizaje de la lectura y de la escritura en la adquisiciónnats procediments −estratègies de comprensió i procés de construcció de determinados procedimientos −estrategias de comprensión y pro-del text escrit(i no en la simple traducció del codi oral a l’escrit. ceso de construcción del texto escrito(y no en la simple traducción del código oral al escrito. Per tot açò, l’ensenyança de la lectura no acaba en el primer cicle Por esto, la enseñanza de la lectura no acaba en el primer ciclo dede Primària, ja que no es pot considerar l’adquisició inicial del codi Primaria, puesto que no se puede considerar la adquisición inicial delcom una culminació. En conseqüència, fa falta treballar, ni que fora código como una culminación. En consecuencia, hace falta trabajar,fins a la finalització de l’escolaritat obligatòria, tot el conjunt de conei- siquiera hasta la finalización de la escolaridad obligatoria, todo el con-xements i d’habilitats que aporten cada vegada un major domini tant junto de conocimientos y habilidades que aportan cada vez un mayorinterpretatiu com de comprensió de la llengua escrita. dominio tanto interpretativo como de comprensión de la lengua escrita. Quant a l’ús escrit, l’aprenentatge de la lectura i de la composi- En cuanto al uso escrito, el aprendizaje de la lectura y de la com-ció, presenta progressivament nivells de complexitat en la planificació posición, presenta progresivamente niveles de complejidad en la plani-i l’estructuració dels textos i una major diversificació en els contextos. ficación y estructuración de los textos y una mayor diversificación enMolt especialment, s’ha de consolidar en esta etapa el domini de les los contextos. Muy especialmente, se ha de consolidar en esta etapa eltècniques gràfiques, la relació so-grafia, les normes ortogràfiques con- dominio de las técnicas gráficas, la relación sonido-grafía, las normasvencionals i la disposició del text en la pàgina, tenint en compte que la ortográficas convencionales y la disposición del texto en la página,incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació no teniendo en cuenta que la incorporación de las tecnologías de la infor-ha d’obviar l’aprenentatge dels rudiments d’escriptura autònoms soci- mación y la comunicación no debe obviar el aprendizaje de los rudi-alment rellevants i valorats. mentos de escritura autónomos socialmente relevantes y valorados. Bloc 4. Educació Literària Bloque 4. Educación Literaria La lectura i interpretació de textos literaris requerixen unes com- La lectura e interpretación de textos literarios requieren unas com-petències específiques per al desenrotllament de les quals el currícu- petencias específicas para cuyo desarrollo el currículo selecciona loslum selecciona els continguts que agrupa el bloc 4, Educació Literà- contenidos que agrupa el bloque 4, Educación literaria. La educaciónria. L’educació literària es concep com una aproximació a la literatura literaria se concibe como una aproximación a la literatura desde susdes de les seues expressions més senzilles. La lectura, l’exploració de expresiones más sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, ell’escriptura, el recitat, la pràctica de jocs retòrics o l’escolta de textos recitado, la práctica de juegos retóricos o la escucha de textos propiospropis de la literatura oral, han de contribuir al desenrotllament de la de la literatura oral, deben contribuir al desarrollo de la competenciacompetència literària, com a integrant de la competència comunicati- literaria, como integrante de la competencia comunicativa, y comova, i com un acostament a l’expressió artística i al valor patrimonial de un acercamiento a la expresión artística y al valor patrimonial de lasles obres literàries. A més, no podem oblidar que a través de la lectura obras literarias. Además, no podemos olvidar que a través de la lecturahem d’oferir a l’alumnat una autèntica educació literària que facilite el tenemos que ofrecer al alumnado una auténtica educación literaria quecontacte amb tots aquells textos en què es fa patent la identitat cultural facilite el contacto con todos aquellos textos en los que se hace patentei lingüística del nostre poble i de la humanitat en general. La lectura la identidad cultural y lingüística de nuestro pueblo y de la humanidadliterària ha d’aportar una visió de la llengua com a font de fruïció, de en general. La lectura literaria debe aportar una visión de la lenguagoig i de diversió. como fuente de fruición, de gozo y de diversión. La literatura posseïx característiques pròpies i convencions espe- La literatura posee características propias y convenciones especí-cífiques que s’han de conéixer perquè la lectora o el lector puga crear ficas que se deben conocer para que la lectora o el lector puedan crearel context adequat. En esta etapa el Currículum se centra a afavorir el contexto adecuado. En esta etapa el currículo se centra en favorecer
 • 13. Num. 5562 / 24.07.2007 30122experiències plaents amb la lectura i la recreació de textos literaris. experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos litera-Acosta xiquetes i xiquets a la representació i interpretació simbòlica, rios. Acerca a niñas y niños a la representación e interpretación sim-tant de l’experiència interior com de la col·lectiva, per a crear hàbit bólica, tanto de la experiencia interior como de la colectiva, para crearlector. Els continguts d’este bloc es referixen, d’una banda, al coneixe- hábito lector. Los contenidos de este bloque se refieren, por una parte,ment de les convencions literàries bàsiques, especialment relacionades al conocimiento de las convenciones literarias básicas, especialmenteamb la poesia i la narració, i, d’una altra, a l’aplicació d’informacions relacionadas con la poesía y la narración, y, por otra, a la aplicación desobre el context lingüístic, històric i cultural en què les obres literàries informaciones acerca del contexto lingüístico, histórico y cultural ens’han produït, en la mesura que estes dades siguen significatives per el que las obras literarias se han producido, en la medida en que estosa la interpretació del text i d’acord amb les expectatives d’un lector datos sean significativos para la interpretación del texto y de acuerdod’esta etapa escolar. con las expectativas de un lector de esta etapa escolar. Bloc 5. Coneixement de la llengua Bloque 5. Conocimiento de la lengua El bloc 5, Coneixement de la llengua integra els continguts relaci- El bloque 5, Conocimiento de la lengua integra los contenidosonats amb la reflexió lingüística. En l’Educació Primària, els docents relacionados con la reflexión lingüística. En la Educación Primaria, loshan de continuar i perfeccionar el procés d’adquisició de la llengua per docentes tienen que continuar y perfeccionar el proceso de adquisiciónpart de l’alumnat, promovent interaccions i situacions d’ús que possi- de la lengua por parte de las alumnas y de los alumnos, promoviendobiliten un millor i major domini d’este instrument. Però, a més, han de interacciones y situaciones de uso que posibilitan un mejor y mayorfomentar en els aprenents un ús reflexiu, proposant, progressivament, dominio de este instrumento. Pero, además, tienen que fomentar en losactivitats d’observació, d’anàlisi i de manipulació de les pròpies pro- aprendices un uso reflexivo, proponiendo, progresivamente, activida-duccions, que afavorisquen la conceptualització i l’èxit d’uns conei- des de observación, análisis y manipulación de las propias produccio-xements lingüístics i d’una terminologia bàsica per a utilitzar-los amb nes, que favorezcan la conceptualización y el logro de unos conoci-més propietat. mientos lingüísticos y de una terminología básica para utilizarlos con más propiedad. La reflexió gramatical a estes edats únicament té sentit si es fa amb La reflexión gramatical a estas edades únicamente tiene sentidouna doble finalitat: d’una part, aconseguir que les nostres alumnes i els si se hace con una doble finalidad: de una parte, conseguir que nues-nostres alumnes facen explícits els coneixements implícits que sobre el tras alumnas y alumnos hagan explícitos los conocimientos implícitosfuncionament de la llengua, que han adquirit en les interaccions amb sobre el funcionamiento de la lengua que han adquirido en las inte-els altres parlants, a fi de corregir-los o perfeccionar-los; i d’una altra, racciones con los demás hablantes, con el fin de corregirlos o perfec-ampliar les seues possibilitats d’expressió; és a dir, millorar la seua cionarlos; y de otra, ampliar sus posibilidades de expresión; es decir,competència comunicativa. mejorar su competencia comunicativa. En la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge i les seues condicions En la reflexión sistemática sobre el lenguaje y sus condicionesd’ús es proposa que xiquetes i xiquets comencen a elaborar un sistema de uso se propone que niñas y niños comiencen a elaborar un sistemaconceptual bàsic i un metallenguatge que facilite la comunicació en conceptual básico y un metalenguaje que facilite la comunicación enl’aula durant el procés d’aprenentatge i que servisca de suport per a el aula durante el proceso de aprendizaje y que sirva de apoyo paraaprendre altres llengües. La reflexió sobre les unitats del sistema lin- aprender otras lenguas. La reflexión sobre las unidades del sistemagüístic, sempre ajustada als coneixements i possibilitats d’abstracció lingüístico, siempre ajustada a los conocimientos y posibilidades ded’estes edats, es planteja en relació amb les condicions d’ús i com un abstracción de estas edades, se plantea en relación con las condicionesrequisit imprescindible per a incorporar l’avaluació i la correcció de de uso y como un requisito imprescindible para incorporar la evalua-les pròpies produccions orals i escrites, a fi d’afavorir l’aprenentatge ción y la corrección de las propias producciones orales y escritas, conautònom. Així, els continguts d’este bloc no es plantegen de manera el fin de favorecer el aprendizaje autónomo. Así pues, los contenidosautònoma, sinó com l’inici per a construir els coneixements imprescin- de este bloque no se plantean de manera autónoma, sino como el iniciodibles sobre la llengua en un millor ús i una comunicació més eficaç. para construir los conocimientos imprescindibles sobre la lengua en un mejor uso y una comunicación más eficaz. El bloc de continguts sobre la reflexió lingüística seguix un fil El bloque de contenidos sobre la reflexión lingüística sigue un hiloconductor que s’inicia amb l’anàlisi del context i dels elements que conductor que se inicia con el análisis del contexto y de los elementosintervenen en qualsevol situació comunicativa; continua amb l’obser- que intervienen en cualquier situación comunicativa; continúa con lavació dels modes en què s’articulen els discursos, les diferents estruc- observación de los modos en que se articulan los discursos, las diferen-tures que presenten i els elements que els donen coherència i cohesió; tes estructuras que presentan y los elementos que les dan coherencia yi acaba amb l’estudi dels elements lingüístics més simples: l’oració cohesión; y acaba con el estudio de los elementos lingüísticos más sim-simple i els seus components, en el nivell sintàctic, i la paraula i la ples: la oración simple y sus componentes, en el nivel sintáctico, y laseua articulació, en el nivell lèxic, fonològic i ortogràfic. palabra y su articulación, en el nivel léxico, fonológico y ortográfico. Bloque 6. La lengua como instrumento de aprendizaje Bloc 6. La llengua com a instrument d’aprenentatge El papel del lenguaje en el conocimiento científico es fundamental El paper del llenguatge en el coneixement científic és fonamental en toda la educación. Aprender una lengua no es únicamente apropiar-en tota l’educació. Aprendre una llengua no és únicament apropiar-se se de un sistema de signos, sino también aprehender los significadosd’un sistema de signes, sinó també aprendre els significats culturals culturales que esos signos transmiten y, con esos significados, hacerque eixos signes transmeten i, amb eixos significats, fer propis els propios los modos de entender o interpretar la realidad por parte de lasmodes d’entendre o d’intrepretar la realitat per part de les persones de personas.l’entorn. La competencia académica, no se adquiere de forma automática, es La competència acadèmica, no s’adquirix de forma automàtica, necesaria una adecuada intervención didáctica que ayude al alumnadoés necessària una adequada intervenció didàctica que ajude l’alumnat a ir adquiriendo las estrategias necesarias para comprender y producira anar adquirint les estratègies necessàries per a comprendre i produ- textos, orales y escritos, relacionados con el discurso académico, baseir textos, orals i escrits, relacionats amb el discurs acadèmic, base de del aprendizaje en todas las áreas, al tiempo que se reflexiona sobrel’aprenentatge en totes les àrees, alhora que es reflexiona sobre el llen- el lenguaje específico de cada una de éstas. Sin embargo hay algunasguatge específic de cada una d’estes. Hi ha algunes estratègies relacio- estrategias relacionadas con el trabajo sobre contenidos, que pueden ynades amb el treball sobre continguts, que poden i s’han de tractar amb deben tratarse con más propiedad en las áreas curriculares no lingüísti-més propietat en les àrees curriculars no lingüístiques: estratègies cog- cas: estrategias cognitivolingüísticas como justificar, describir, definir,nitivolingüístiques com justificar, descriure, definir, resumir, demos- resumir, demostrar... y estrategias de procesamiento de la información
 • 14. Num. 5562 / 24.07.2007 30123trar... i estratègies de processament de la informació com localitzar-la, como localizar información, seleccionarla, valorarla, organizarla yseleccionar-la, valorar-la, organitzar-la i comunicar-la. comunicarla. L’alumnat ha de progressar en les destreses bàsiques de lectura i El alumnado tiene que progresar en las destrezas básicas de lecturad’escriptura en contextos el més significatius possible. Este aprenen- y escritura en contextos lo más significativos posible. Este aprendizajetatge l’ajudarà a comprendre les explicacions científiques sobre el le ayudará a comprender las explicaciones científicas sobre el mundo,món, li permetrà la construcció de les pròpies explicacions i a situar-se le permitirá la construcción de las propias explicaciones y a situarseen la realitat concreta de manera personal i activa. D’esta manera, les en la realidad concreta de manera personal y activa. De este modo, lashabilitats bàsiques de lectura i d’escriptura es desenrotllaran simultà- habilidades básicas de lectura y de escritura se desarrollarán simultá-niament, realitzant aprenentatge i construint coneixement. neamente, realizando aprendizaje y construyendo conocimiento. En síntesi, l’eix de l’educació lingüística en este Currículum són En síntesis, el eje de la educación lingüística en este currículo sonels procediments encaminats a desenrotllar les habilitats d’expressió los procedimientos encaminados a desarrollar las habilidades de expre-i de comprensió oral i escrita, en contextos socials significatius, així sión y comprensión oral y escrita, en contextos sociales significativos,com en l’àmbit de la comunicació literària, tenint en compte que un así como en el ámbito de la comunicación literaria, teniendo en cuentaprocés d’alfabetització cultural és sempre de llarga duració. Per això, que un proceso de alfabetización cultural es siempre de larga duración.el plantejament del currículum en esta etapa ha de prolongar-se en Por ello, el planteamiento del currículo en esta etapa debe prolongar-l’Educació Secundària Obligatòria. Les diferències entre una etapa i se en la Educación Secundaria Obligatoria. Las diferencias entre unauna altra residixen en la selecció dels discursos que s’analitzen i pro- etapa y otra residen en la selección de los discursos que se analizan yduïxen (que atén a la complexitat d’estos en les situacions de comu- producen (que atiende a la complejidad de éstos en las situaciones denicació), en la profunditat de la reflexió lingüística i literària, en la comunicación), en la profundidad de la reflexión lingüística y litera-selecció de continguts de reflexió sobre la llengua i en el grau de siste- ria, en la selección de contenidos de reflexión sobre la lengua y en elmatització que tot això ha d’aconseguir. grado de sistematización que todo ello debe lograr. CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENROTLLAMENT DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LASLES COMPETÈNCIES BÀSIQUES COMPETENCIAS BÁSICAS La pròpia concepció del currículum d’esta àrea, al posar l’èmfasi La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasisen l’ús social de la llengua en diferents contextos comunicatius, fa evi- en el uso social de la lengua en diferentes contextos comunicativos,dent la seua contribució directa al desenrotllament de tots els aspectes hace evidente su contribución directa al desarrollo de todos los aspec-que conformen la competència en comunicació lingüística. tos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Cal també destacar que les estratègies que constituïxen la compe- Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la com-tència comunicativa s’adquirixen des d’una llengua determinada, però petencia comunicativa se adquieren desde una lengua determinada,no es referixen exclusivament a saber usar esta llengua, sinó a l’ús del pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al usollenguatge en general. Esta característica de l’aprenentatge lingüístic del lenguaje en general. Esta característica del aprendizaje lingüísticoté una gran importància, ja que els aprenentatges que s’efectuen en tiene una gran importancia, ya que los aprendizajes que se efectúanuna llengua s’apliquen a l’aprenentatge d’altres, el coneixement de les en una lengua se aplican al aprendizaje de otras, cuyo conocimientoquals contribuïx, al seu torn, a acréixer esta competència sobre l’ús del contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso delllenguatge en general. lenguaje en general. L’accés al saber i a la construcció de coneixements per mitjà del El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediantellenguatge es relaciona directament amb les competències bàsiques el lenguaje se relaciona directamente con las competencias básicas ded’aprendre a aprendre, i amb la competència d’autonomia i iniciati- aprender a aprender, y con la competencia de autonomía e iniciativava personal. El llenguatge, a més d’instrument de comunicació, és un personal. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es unmitjà de representació del món i està en la base del pensament i del medio de representación del mundo y está en la base del pensamien-coneixement, permet comunicar-se amb un mateix, analitzar proble- to y del conocimiento, permite comunicarse con uno mismo, anali-mes, elaborar plans i mamprendre processos de decisió. En definitiva, zar problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. Enregula i orienta la pròpia activitat amb progressiva autonomia. Per això suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva auto-el desenrotllament i la millora des de l’àrea contribuïx a organitzar el nomía. Por ello su desarrollo y su mejora desde el área contribuye apensament, a comunicar afectes i sentiments, a regular emocions i afa- organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regu-vorir el desenrotllament de les dos competències. lar emociones y favorecer el desarrollo de ambas competencias. L’àrea de llengua és un àmbit privilegiat per a desenrotllar l’habi- El área de lengua es un ámbito privilegiado para desarrollar la habi-litat d’interpretar i d’expressar amb claredat i precisió informacions, lidad de interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones,dades i argumentacions i, així, col·laborar en la construcció de la com- datos y argumentaciones y, así, colaborar en la construcción de la com-petència matemàtica de què l’habilitat mencionada forma part. La lec- petencia matemática de la que la habilidad mencionada forma parte. Latura atenta i la comprensió literal i inferencial d’enunciats formen part lectura atenta y la comprensión literal e inferencial de enunciados for-del procés de resolució de problemes, motiu pel qual l’àrea de llengua man parte del proceso de resolución de problemas, motivo por el cual eltambé contribuïx a desenrotllar esta competència. área de lengua también contribuye a desarrollar esta competencia Al tractament de la informació i competència digital, l’àrea contri- Al tratamiento de la información y competencia digital, el áreabuïx en quant que proporciona coneixements i destreses per a la recer- contribuye en cuanto que proporciona conocimientos y destrezas paraca, selecció, tractament de la informació i comunicació, en especial, la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación,per a comprendre la dita informació, la seua estructura i organització en especial, para comprender dicha información, su estructura y orga-textual, i per a la seua utilització en la producció oral i escrita. El Cur- nización textual, y para su utilización en la producción oral y escrita.rículum de l’àrea inclou l’ús de suports electrònics en la composició El currículo del área incluye el uso de soportes electrónicos en la com-de textos. Açò significa alguna cosa més que un canvi de suport, ja que posición de textos. Esto significa algo más que un cambio de soporte,afecta les operacions mateixes que intervenen en el procés d’escriptura ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proce-(planificació, execució del text, revisió…) i que constituïxen un dels so de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión…) y quecontinguts bàsics d’esta àrea. Per això, en la mesura que s’utilitzen constituyen uno de los contenidos básicos de esta área. Por ello, en las’està millorant, al mateix temps, la competència digital i el tractament medida en que se utilicen, se está mejorando, a la vez, la competenciade la informació. Però, a més, els nous mitjans de comunicació digitals digital y el tratamiento de la información. Pero, además, los nuevosque sorgixen contínuament, impliquen un ús social i col·laboratiu de medios de comunicación digitales que surgen continuamente, implicanl’escriptura, la qual cosa permet concebre l’aprenentatge de la llengua un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir elescrita en el marc d’un vertader intercanvi comunicatiu. aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercam- bio comunicativo.
 • 15. Num. 5562 / 24.07.2007 30124 L’assertivitat, l’empatia, així com la lectura i l’anàlisi crítica dels La asertividad, la empatía, así como la lectura y el análisis críticomissatges informatius i publicitaris són elements que des de l’àrea de de los mensajes informativos y publicitarios son elementos que desdellengua contribuïxen al desenrotllament de la competència en el conei- el área de lengua contribuyen al desarrollo de la competencia en elxement i interacció amb el món físic. conocimiento e interacción con el mundo físico. La llengua contribuïx poderosament al desenrotllament de la com- La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competen-petència social i ciutadana, entesa com a habilitats i destreses per a cia social y ciudadana, entendida como habilidades y destrezas para lala convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones, ja que convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, ya quenecessàriament la seua adquisició requerix l’ús de la llengua com a necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como basebase de la comunicació. Aprendre llengua és, abans que res, aprendre de la comunicación. Aprender lengua es, ante todo, aprender a comu-a comunicar-se amb els altres, a comprendre el que estos transmeten, a nicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a tomarprendre contacte amb distintes realitats i a assumir la pròpia expressió contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión comocom a modalitat fonamental d’obertura als altres. modalidad fundamental de apertura a los demás. D’altra banda en la mesura en què una educació lingüística satis- Por otra parte en la medida en que una educación lingüística satis-factòria valora totes les llengües com igualment aptes per a exercir les factoria valora todas las lenguas como igualmente aptas para desem-funcions de comunicació i de representació, analitza els modes per peñar las funciones de comunicación y de representación, analiza losmitjà dels quals el llenguatge transmet i sanciona prejuís i imatges modos mediante los que el lenguaje trasmite y sanciona prejuicios eestereotipades del món, amb l’objecte de contribuir a l’eradicació dels imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a lausos discriminatoris del llenguatge s’està contribuint al desenrotlla- erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje se está contribu-ment d’esta competència. yendo al desarrollo de esta competencia. A més de reconéixer la pròpia llengua com a element cultural de Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural deprimer orde, en esta àrea la lectura, comprensió i valoració de les obres primer orden, en esta área la lectura, comprensión y valoración de lasliteràries contribuïxen al desenrotllament de la competència artística i obras literarias contribuyen al desarrollo de la competencia artística ycultural. cultural. OBJECTIUS OBJETIVOS L’ensenyança del Valencià i del Castellà en esta etapa tindrà com a La enseñanza del Valenciano y del Castellano en esta etapa tendráobjectiu el desenrotllament de les següents capacitats: como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 1. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos 1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contex-de l’activitat social i cultural, i analitzar-los amb sentit crític. tos de la actividad social y cultural, y analizarlos con sentido crítico. 2. Expressar-se oralment i per escrit de forma adequada en els 2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en losdiversos contextos de l’activitat social i cultural, per a satisfer necessi- diversos contextos de la actividad social y cultural, para satisfacertats de comunicació i per a explorar camins que desenrotllen la sensi- necesidades de comunicación y explorar cauces que desarrollen la sen-bilitat, la creativitat i l’estètica. sibilidad, la creatividad y la estética. 3. Conéixer i valorar la riquesa lingüística d’Espanya com a patri- 3. Conocer y valorar la riqueza lingüística de España como patri-moni cultural comú. monio cultural común. 4. Apreciar l’existència i la importància de la llengua castellana 4. Apreciar la existencia y la importancia de la lengua castellanacom a llengua comuna de tots els espanyols i les extraordinàries possi- como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posi-bilitats de comunicació universal que això suposa. bilidades de comunicación universal que ello supone. 5. Apreciar l’existència i la importància de l’idioma valencià com 5. Apreciar la existencia y la importancia del idioma valencianoa llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental como lengua propia de la Comunitat Valenciana y como parte funda-del patrimoni cultural de totes les valencianes i valencians. mental del patrimonio cultural de todas las valencianas y valencianos. 6. Apreciar la necessitat de l’ús dels dos idiomes oficials de la 6. Apreciar la necesidad del uso de los dos idiomas oficiales deComunitat Valenciana, valencià i castellà, adoptar una actitud positiva la Comunitat Valenciana, valenciano y castellano, adoptar una actitudcap al seu aprenentatge i ampliar els usos personals com a instrument positiva hacia su aprendizaje y ampliar los usos personales como ins-de comunicació, d’experiència estètica, d’informació i d’aprenentatge. trumento de comunicación, de experiencia estética, de información y de aprendizaje. 7. Participar en diverses situacions de comunicació i utilitzar la 7. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar lallengua oral de manera adequada en l’activitat social i cultural, apli- lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural, apli-car les regles bàsiques de la comunicació oral i adoptar una actitud de car las reglas básicas de la comunicación oral y adoptar una actitud decooperació i de respecte amb els sentiments, les idees, les opinions i cooperación y respeto con los sentimientos, ideas, opiniones y conoci-els coneixements dels altres. mientos de los demás. 8. Utilitzar les diverses classes d’escrits que servixen per a comu- 8. Utilizar las diversas clases de escritos mediante los que se pro-nicar-se amb les institucions públiques o privades, en situacions rela- duce la comunicación con las instituciones públicas o privadas, encionades amb l’escola i la seua activitat. situaciones relacionadas con la escuela y su actividad. 9. Usar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la 9. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías deinformació per a obtindre, interpretar i valorar informacions de diver- la información para obtener, interpretar y valorar informaciones desos tipus i opinions diferents, i com a instruments de treball i d’apre- diversos tipos y opiniones diferentes, y como instrumentos de trabajonentatge. y aprendizaje. 10. Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua (escoltar, parlar, 10. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar,llegir, escriure i conversar) eficaçment en l’activitat escolar tant per a leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tantobuscar, arreplegar, processar informació, elaborar i memoritzar con- para buscar, recoger, procesar información, elaborar y memorizar con-ceptes, com per a escriure textos propis de l’àmbit acadèmic amb ini- ceptos, como para escribir textos propios del ámbito académico conciativa, responsabilitat i esforç. iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 11. Llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprendre distints 11. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprender distintostipus de textos adaptats a l’edat, i utilitzar la lectura com a mitjà per a tipos de textos adaptados a la edad y utilizar la lectura como medioampliar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta. para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 12. Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’informació, conside- 12. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información,rar-la com un mitjà d’aprenentatge i d’enriquiment personal, i acostar- considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento per-se a les obres de la tradició literària per a desenrotllar hàbits de lectura. sonal, y acercarse a las obras de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura.
 • 16. Num. 5562 / 24.07.2007 30125 13. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant 13. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuadosa temàtica i complexitat, així com iniciar-se en els coneixements de les en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los conoci-convencions específiques del llenguatge literari. mientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 14. Usar els coneixements sobre la llengua i sobre les normes de 14. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del usol’ús lingüístic per a escriure i parlar de forma adequada, coherent i lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente ycorrecta (cuidant l’estructura del text, els aspectes normatius, la cal- correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, laligrafia, l’orde i la neteja), i per a comprendre textos orals i escrits. caligrafía, el orden y la limpieza), y para comprender textos orales y escritos. 15. Reflexionar sobre els diferents usos socials de les llengües per 15. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguasa evitar els estereotips lingüístics que suposen juís de valor i prejuís de para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor ytot tipus. prejuicios de todo tipo. 16. Interpretar i traduir textos breus en situacions que ho exigis- 16. Interpretar y traducir textos breves en situaciones que lo exijanquen i amb diversos propòsits comunicatius i utilitzar simultàniament y con varios propósitos comunicativos y utilizar simultáneamente lasles llengües del currículum com a eines d’informació i d’aprenentatge lenguas del currículo como herramientas de información y de aprendi-tenint en compte la competència que es té en cada una. zaje teniendo en cuenta la competencia que se tiene en cada una. 17. Saber aprofitar, en l’adquisició d’una llengua, certes compe- 17. Saber aprovechar, en la adquisición de una lengua, ciertastències conceptuals i estratègiques ja apreses en el procés d’adquisició competencias conceptuales y estratégicas ya aprendidas en el procesode les altres llengües, així com usar les semblances i diferències dels de adquisición de las demás lenguas, así como usar las semejanzas ycodis per a aclarir algun punt conflictiu de l’estructura, del significat diferencias de los códigos para clarificar algún punto conflictivo de lao de l’ús. estructura, del significado o del uso.
 • 17. PRIMER CICLE CONTINGUTS Num. 5562 / 24.07.2007Els continguts de la competència comuna apareixen en la columna central de la taula dels continguts i els específics de cada llengua en la columna lateral corres-ponent. Els continguts que s’han de treballar en cada llengua són la suma dels continguts de la columna específica i els de la competència comuna.Bloc 1. Les llengües i els parlants Castellà Valencià 1 Reconeixement del valencià com a llengua pròpia del nostre poble i element fonamental de la nostra cultura. 2 Interés per conéixer i per assolir competència en els dos idiomes cooficials de la Comunitat Valenciana. 3 Interés per utilitzar el valencià en els usos personals i per a tota funció comunicativa. 4 Consciència de les variants lingüístiques de les diferents llengües presents en el context social i escolar. 5 Actitud positiva davant dels usos de les llen- gües, evitant qualsevol acte de discriminació. 30126
 • 18. 6 Interés per les sensacions, les experiències iles idees expressades pels parlants d’altresllengües.7 Ús d’un llenguatge no discriminatori i res-pectuós amb les diferències. Num. 5562 / 24.07.2007 30127
 • 19. Num. 5562 / 24.07.2007Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar Castellà Valencià 1. Participació activa i cooperadora en interac- 1. Participació activa i cooperadora en interac- cions espontànies pròpies de la vida quotidiana cions espontànies pròpies de la vida quotidiana i i de l’activitat d’aula (avisos, instruccions, de l’activitat d’aula (avisos, instruccions, conver- converses, planificació d’una activitat...) i en ses, planificació d’una activitat...) i en altres més altres més formals i dirigides (assemblees, formals i dirigides (assemblees, diàlegs, explica- diàlegs, explicacions, regles de joc...), amb cions, regles de joc...), amb actitud de respecte en actitud de respecte en situacions situacions d’aprenentatge compartit, amb interés d’aprenentatge compartit, amb interés per ex- per expressar-se amb entonació i pronunciació pressar-se amb entonació i pronunciació ade- adequades utilitzant un discurs cronològic o lògic quades utilitzant un discurs cronològic o lògic i un orde espacial, a fi d’arreplegar i intercanviar i un orde espacial, a fi d’arreplegar i intercan- informació, resoldre conflictes, arribar a acords, viar informació, resoldre conflictes, arribar a manifestar les pròpies opinions o planificar ac- acords, manifestar les pròpies opinions o pla- cions conjuntes; en grups grans o xicotets. nificar accions conjuntes; en grups grans o xicotets. 30128
 • 20. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 2. Coneixement i ús de les estratègies i les normes per a l’intercanvi comunicatiu com a instrument de comunicació: escolta atenta, exposició clara, respecte del torn de paraula, a través de la participació i les aportacions, del control de la impulsivitat, el manteniment del tema de conversa i amb atenció a les fórmules de cortesia i de relació social.3. Comprensió i valoració de textos orals, pro- 3. Comprensió i valoració de textos orals, proce-cedents dels mitjans de comunicació dents dels mitjans de comunicació (pel·lícules i(pel·lícules i documentals), amb seqüències documentals), amb seqüències narratives, descrip-narratives, descriptives i informatives, captant tives i informatives, captant el sentit global delel sentit global del text i la informació relle- text i la informació rellevant i irrellevant, perme-vant i irrellevant, permetent l’ampliació de tent l’ampliació de vocabulari.vocabulari. 30129
 • 21. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià4. Comprensió i producció de textos orals per 4. Comprensió i producció de textos orals per aa aprendre, tant de caràcter quotidià (explica- aprendre, tant de caràcter quotidià (explicacionscions de classe, converses entre iguals) com de de classe, converses entre iguals) com de caràctercaràcter més formal i didàctic (descripcions més formal i didàctic (descripcions senzilles desenzilles de persones, animals i objectes, re- persones, animals i objectes, resums orals de tex-sums orals de textos populars) amb diferents tos populars) amb diferents propòsits: organitzarpropòsits: organitzar el treball de classe, enu- el treball de classe, enumerar, sol·licitar i donarmerar, sol·licitar i donar informació, narrar informació, narrar situacions o experiències per-situacions o experiències personals i realitzar sonals i realitzar breus exposicions de coneixe-breus exposicions de coneixements. ments. 5. Ús adequat dels elements lingüístics i dels elements no lingüístics en les produccions orals. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals. 6. Valoració de l’escolta com a mitjà per a adquirir informació i per a aprendre. 30130
 • 22. Bloc 3. Llegir i escriure Num. 5562 / 24.07.20073.1. Comprensió de textos escrits Castellà Valencià 1. Comprensió de textos de la vida quotidiana, 1. Comprensió de textos de la vida quotidiana, pròxims a l’experiència infantil, amb una co- pròxims a l’experiència infantil, amb una co- rrecta correspondència entre fonemes i grafies rrecta correspondència entre fonemes i grafies (cartells, horaris, normes, catàlegs, fullets (cartells, horaris, normes, catàlegs, fullets d’instruccions senzills, receptes, invitacions, d’instruccions senzills, receptes, invitacions, felicitacions, notes, avisos...) i dels mitjans de felicitacions, notes, avisos...) i dels mitjans de comunicació (notícies) per a identificar la in- comunicació (notícies) per a identificar la in- formació rellevant, tant la de caràcter general formació rellevant, tant la de caràcter general com la concreta, i aplicar-la en contextos de com la concreta, i aplicar-la en contextos de lectures significatives. lectures significatives. 2. Introducció progressiva a l’ús d’estratègies per a la comprensió: elaboració i comprovació d’hipòtesis, realizació d’inferències sobre el text a partir dels coneixements i experiències prèvies, presa de mesures correctores necessà- ries si falla la comprensió (relectura), i resum dels elements o aspectes més destacats o visi- bles. 30131
 • 23. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià 3. Introducció al coneixement funcional dels elements bàsics dels discursos narratius (iden- tificació de les parts elementals de l’estructura narrativa lineal, i dels personatges principals), poètics (introducció als recursos expressius bàsics) i teatrals (identificació dels textos dels diferents personatges per la tipografia diversa per als noms i els seus parlaments…), i aplica- ció d’estos coneixements a la comprensió i interpretació dels textos. 4. Presentació dels elements bàsics dels textos il·lustrats —els àlbums— com a introducció posterior al còmic: conjunció entre els textos i els dibuixos, seqüenciació de la història... i aplicació d’estos coneixements a la compren- sió i interpretació de les produccions. 5. Integració de coneixements i informacions procedents de diferents suports: llibres, ràdio, televisió, premsa.6. Adquisició de les convencions del codi es- 6. Adquisició de les convencions del codi es-crit. crit. 30132
 • 24. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià 7. Introducció dels elements bàsics dels textos descriptius i de les exposicions senzilles de temes diversos i adequats a l’edat, i aplicació d’estos coneixements a la comprensió i inter- pretació dels textos. 8. Identificació de sentits figurats senzills en els textos, com també aspectes no explícits evidents, especialment en els mitjans de co- municació, i adopció d’una actitud crítica i participativa davant dels missatges que trans- meten. 9. Iniciació a la utilització dirigida de les TIC i de les biblioteques, de manera que es mostre respecte per les seues normes de funciona- ment, per a obtindre informació i models per a la composició escrita.10. Interés per expressar-se oralment amb la 10. Interés per expressar-se oralment amb lapronúncia i l’entonació adequades. pronúncia i l’entonació adequades. 11. Actitud de cooperació i de respecte en si- tuacions d’aprenentatge compartit. 30133
 • 25. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià12. Lectura comprensiva i memorització de 12. Lectura comprensiva i memorització detextos que contenen jocs amb el llenguatge on textos que contenen jocs amb el llenguatge ons’exercite la pronúncia, la comprensió del sig- s’exercite la pronúncia, la comprensió del sig-nificat i el coneixement gramatical així com la nificat i el coneixement gramatical així com laimaginació i la creativitat, llegits en veu alta i imaginació i la creativitat, llegits en veu alta ien silenci, a partir de textos populars breus en silenci, a partir de textos populars breus(endevinalles, embarbussaments, acudits...) i (endevinalles, embarbussaments, acudits...) icultes (sopes de lletres senzilles, jeroglífics i cultes (sopes de lletres senzilles, jeroglífics ical·ligrames apropiats a l’edat...). cal·ligrames apropiats a l’edat...). 13. Familiarització amb llibres i diferents fonts d’informació que els ajuden en la localització de conceptes i temes d’interés per a la forma- ció i l’aprenentatge (diccionaris d’imatges, fitxes d’ortografia, llibres de divulgació, revis- tes…). 30134
 • 26. Num. 5562 / 24.07.2007Bloc 3. Llegir i escriure3.2. Composició de textos escrits Castellà Valencià 1. Coneixement i ús del codi escrit per a pro- 1. Coneixement i ús del codi escrit per a pro- duir textos breus que ajuden a comunicar co- duir textos breus que ajuden a comunicar co- neixements, experiències o necessitats (llistes, neixements, experiències o necessitats (llistes, notes, avisos...) notes, avisos...). 2. Coneixement i ús dels elements bàsics dels textos (suport textual, silueta, variacions ti- pogràfiques, presència d’il·lustracions...) i la seua aplicació en la comprensió i en la produc- ció. 3. Producció de textos escrits propis de la vida 3. Producció de textos escrits propis de la vida social de l’aula, com a consolidació del siste- social de l’aula, com a consolidació del siste- ma de lectoescriptura, per a comunicar co- ma de lectoescriptura, per a comunicar co- neixements, experiències i necessitats (invita- neixements, experiències i necessitats (invita- cions, felicitacions, notes, cartes, avisos...) de cions, felicitacions, notes, cartes, avisos...) de forma que utilitzen les característiques usuals forma que utilitzen les característiques usuals d’eixos gèneres. d’eixos gèneres. 30135
 • 27. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià4. Composició de textos propis dels mitjans de 4. Composició de textos propis dels mitjans decomunicació social (titulars, peus de foto, no- comunicació social (titulars, peus de foto, no-tícies breus…) sobre esdeveniments pròxims a tícies breus…) sobre esdeveniments pròxims al’experiència infantil, a través de suports ade- l’experiència infantil, a través de suports ade-quats a l’àmbit escolar (murals, periòdics esco- quats a l’àmbit escolar (murals, periòdics esco-lars, revistes…). lars, revistes…).5. Creació de textos relacionats amb l’àmbit 5. Creació de textos relacionats amb l’àmbitescolar per mitjà de llenguatge verbal i no ver- escolar per mitjà de llenguatge verbal i no ver-bal (il·lustracions, imatges, gràfics...) per a bal (il·lustracions, imatges, gràfics...) per aobtindre, organitzar i comunicar informació: obtindre, organitzar i comunicar informació:cartells, murals, qüestionaris, descripcions, cartells, murals, qüestionaris, descripcions,explicacions simples, llistats utilitzats com a explicacions simples, llistats utilitzats com aresum o esquema. resum o esquema. 6. Ús de les estratègies i normes bàsiques en la producció de textos: planificació (observació de models, funció, destinatari, tipus de text, estructura), redacció de l’esborrany, avaluació i revisió del text per a millorar-lo amb ajuda de la professora o del professor i dels companys (reescriptura). 30136
 • 28. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.2007 7. Iniciació al coneixement dels elements bàsics dels discursos narratius, explicatius, descriptius i informatius, i la seua aplicació en la comprensió i en la producció.8. Coneixement i interés de les normes or- 8. Coneixement i interés de les normes or-togràfiques (el punt i les seues conseqüències togràfiques (el punt i les seues conseqüènciesen relació amb l’ortografia, utilització correcta en relació amb l’ortografia, utilització correctade majúscules i minúscules, identificació i ús de majúscules i minúscules, identificació i úsdels signes d’interrogació i d’exclamació). Ús dels signes d’interrogació i d’exclamació). Úsde l’ortografia natural. de l’ortografia natural. 9. Atenció a l’orde, la cal·ligrafia i la presenta- ció dels textos propis i els dels altres com a mitjà per a garantir una comunicació fluida i clara, i com a eina de recerca d’expressivitat i de creativitat.10. Iniciació progressiva a la valoració de l’es- 10. Iniciació progressiva a la valoració de l’es-criptura com a eina de comunicació, font d’in- criptura com a eina de comunicació, font d’in-formació i d’aprenentatge, i com a mitjà d’or- formació i d’aprenentatge, i com a mitjà d’or-ganitzar-se i per a resoldre problemes de la ganitzar-se i per a resoldre problemes de lavida quotidiana. vida quotidiana. 11. Iniciació a l’ús de programes informàtics de processament de textos. 30137
 • 29. Num. 5562 / 24.07.2007Bloc 4. Educació Literària Castellà Valencià 1. Coneixement i identificació de textos de la 1. Coneixement i identificació de textos de la literatura tradicional oral i de la literatura in- literatura tradicional oral i de la literatura in- fantil, apropiats a l’edat. fantil, apropiats a l’edat. 2. Lectura guiada i autònoma, silenciosa i en 2. Lectura guiada i autònoma, silenciosa i en veu alta, d’alguns textos literaris de carácter veu alta, d’alguns textos literaris de carácter popular (endevinalles, refranys rimats, cançons popular (endevinalles, refranys rimats, cançons de triar, faules, retafiles, etc.) adequats a l’edat de triar, faules, retafiles, etc.) adequats a l’edat d’este alumnat, als seus interessos comunica- d’este alumnat, als seus interessos comunica- tius i a les seues necessitats de formació. tius i a les seues necessitats de formació. 3. Foment de l’hàbit lector tant per l’audició 3. Foment de l’hàbit lector tant per l’audició de textos, literaris o no, llegits per la professo- de textos, literaris o no, llegits per la professo- ra o el professor, com per la lectura individua- ra o el professor, com per la lectura individua- litzada de llibres i fragments de literatura in- litzada de llibres i fragments de literatura in- fantil propis de l’edat de l’alumnat i estimula- fantil propis de l’edat de l’alumnat i estimula- ció de criteris i gustos personals en la selecció ció de criteris i gustos personals en la selecció de textos que propicien l’autonomia i la volun- de textos que propicien l’autonomia i la volun- tarietat de la pràctica lectora. tarietat de la pràctica lectora. 30138
 • 30. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià 4. Valoració de l’autonomia lectora, interés per l’elecció de temes i de textos i per la comuni- cació de les preferències personals; apreciació del text literari com a recurs de gaudi personal.5. Audició, comprensió, memorització i recitat 5. Audició, comprensió, memorització i recitatde poemes, amb el ritme, la pronunciació i de poemes, amb el ritme, la pronunciació il’entonació adequades. l’entonació adequades.6. Ús de la biblioteca d’aula, de centre i públi- 6. Ús de la biblioteca d’aula, de centre i públi-ca, incloent documents videogràfics i sonors, ca, incloent documents videogràfics i sonors,com a mitjà d’apropar-se a la literatura. com a mitjà d’apropar-se a la literatura.7. Producció de textos d’intenció literària ade- 7. Producció de textos d’intenció literària ade-quats a l’edat (narracions, poemes, endevina- quats a l’edat (narracions, poemes, endevina-lles, refranys...), a partir de l’exploració de les lles, refranys...), a partir de l’exploració de lespossibilitats expressives de la llengua a través possibilitats expressives de la llengua a travésde l’observació i de l’anàlisi de textos models de l’observació i de l’anàlisi de textos models(històries o contes narrats per la professora o (històries o contes narrats per la professora oprofessor) i l’ajuda de distints recursos i jocs professor) i l’ajuda de distints recursos i jocsque estimulen la imaginació i la creativitat. que estimulen la imaginació i la creativitat.8. Dramatització de textos literaris (poemes, 8. Dramatització de textos literaris (poemes,cançons, contes...) i de situacions de la vida cançons, contes...) i de situacions de la vidaquotidiana. quotidiana. 30139
 • 31. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007 Valencià 9. Reflexió i explicitació dels sentiments i de les emocions que transmeten els textos litera- ris; identificació i crítica dels missatges i va- lors transmesos pels textos, de manera que es tinga en compte l’edat de l’alumnat i la senzi- llesa de les conclusions que puguen ser assimi- lades.Bloc 5. Coneixement de la llengua Castellà Valencià 1. Reconeixement del paper de les situacions socials com a factor condicionant de la pro- ducció i interpretació dels intercanvis comuni- catius. Identificació de diferents tipus de situa- cions comunicatives, informals i formals. Ob- servació de les diferències entre llengua oral i escrita i dels registres més adequats per a cada situació. 30140
 • 32. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.20072. Identificació dels contextos en què la comu- 2. Identificació dels contextos en què la comu-nicació es produïx a través de textos escrits i nicació es produïx a través de textos escrits ivaloració de la importància en l’escriptura en valoració de la importància en l’escriptura endeterminats àmbits. Anàlisi de la importància determinats àmbits. Anàlisi de la importànciadel context en el text escrit i identificació dels del context en el text escrit i identificació delsprincipals components de les situacions comu- principals components de les situacions comu-nicatives que requerixen l’ús de l’escriptura. nicatives que requerixen l’ús de l’escriptura.3. Observació en les seqüències textuals de les 3. Observació en les seqüències textuals de lesformes lingüístiques que fan el missatge ade- formes lingüístiques que fan el missatge ade-quat a la situació comunicativa. quat a la situació comunicativa.4. Consideració de la coherència i de la cohe- 4. Consideració de la coherència i de la cohe-sió textual com imprescindibles per a sió textual com imprescindibles per al’organització del discurs. Reconeixement de l’organització del discurs. Reconeixement del’estructura dels textos més habituals a través l’estructura dels textos més habituals a travésdels elements textuals i paratextuals. dels elements textuals i paratextuals.5. Observació i reconeixement de les unitats 5. Observació i reconeixement de les unitatsque formen una frase o enunciat. Separació de que formen una frase o enunciat. Separació deparaules en la frase. Anàlisi i exploració de les paraules en la frase. Anàlisi i exploració de lesdites unitats per a captar i conéixer les normes dites unitats per a captar i conéixer les normesd’ortografia més senzilles. Ortografia natural. d’ortografia més senzilles. Ortografia natural.Ús de la majúscula. Ortografia preventiva de Ús de la majúscula. Ortografia preventiva deles paraules d’ús més freqüent. les paraules d’ús més freqüent. 30141
 • 33. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià6. Inici en la reflexió gramatical a partir d’acti- 6 Inici en la reflexió gramatical a partir d’acti-vitats d’identificació i d’ús d’alguns termes vitats d’identificació i d’ús d’alguns termescom ara: com ara:– Enunciat, paraula i síl·laba. – Enunciat, paraula i síl·laba.– Classes del noms: propis i comuns. – Classes del noms: propis i comuns.– Número: singular i plural. – Número: singular i plural.– Gènere: masculí i femení. – Gènere: masculí i femení.7. Consolidació de nocions gramaticlas, lèxi- 7. Consolidació de nocions gramaticlas, lèxi-ques, fonològiques i ortogràfiques. Descobri- ques, fonològiques i ortogràfiques. Descobri-ment i noves incorporacions. Aplicació d’estos ment i noves incorporacions. Aplicació d’estosconeixements a la pròpia producció discursiva. coneixements a la pròpia producció discursiva.8. Identificació de la paraula com a unitat bàsi- 8. Identificació de la paraula com a unitat bàsi-ca amb significat i observació del seu funcio- ca amb significat i observació del seu funcio-nament dins de l’oració. Exploració de nament dins de l’oració. Exploració del’estructura morfològica de les paraules per l’estructura morfològica de les paraules permitjà d’algunes operacions per a descobrir les mitjà d’algunes operacions per a descobrir lesformes, significats i usos bàsics. Concordança formes, significats i usos bàsics. Concordançade gènere i nombre. Observació del significat de gènere i nombre. Observació del significatde les paraules: vocabulari, camps semàntics, de les paraules: vocabulari, camps semàntics,famílies de paraules, sinònims i antònims. La famílies de paraules, sinònims i antònims. Lapolisèmia d’algunes paraules. polisèmia d’algunes paraules. 30142
 • 34. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià9. Manipulació de frases i d’enunciats per a 9. Manipulació de frases i d’enunciats per aobservar com s’expressen les accions i la seua observar com s’expressen les accions i la seuatemporalitat. Distinció dels temps verbals: temporalitat. Distinció dels temps verbals:present, passat i futur. present, passat i futur.10. Reconeixement de la relació so i grafia en 10. Reconeixement de la relació so i grafia enel sistema de la llengua. el sistema de la llengua.11. Descobriment de l’articulació de les parau- 11. Descobriment de l’articulació de les parau-les en síl·labes. Reconeixement de les síl·labes les en síl·labes. Reconeixement de les síl·labesdins de les paraules. L’abecedari. Iniciació a dins de les paraules. L’abecedari. Iniciació al’orde alfabètic. l’orde alfabètic. 12. Observació de semblances i diferències en valencià i en castellà per a aclarir determinades formes, significats i usos. 13. Valoració de la reflexió sobre la llengua com a mitjà d’enriquiment dels recursos lin- güístics personals per a assolir una bona com- prensió i una expressió correcta, apropiada i genuïna. Acceptació, respecte i valoració posi- tiva de les normes i convencions lingüístiques bàsiques. 30143
 • 35. Bloc 6. La llengua como a instrument d’aprenentatge Num. 5562 / 24.07.2007 Castellà Valencià 1. Comprensió i producció de textos orals, tant 1. Comprensió i producció de textos orals, tant de caràcter quotidià com de caràcter més for- de caràcter quotidià com de caràcter més for- mal, per a aprendre i per a informar-se. Parti- mal, per a aprendre i per a informar-se. Parti- cipació, com a oient i com a ponent, en inter- cipació, com a oient i com a ponent, en inter- vencions orals formals. vencions orals formals. 2. Valoració dels mitjans de comunicació so- cial com a instrument per a aprendre i accedir a informacions i experiències d’altres perso- nes. 3. Identificació, comprensió, classificació i 3. Identificació, comprensió, classificació i comparació d’informacions procedents de di- comparació d’informacions procedents de di- ferents suports audiovisuals de forma que ferents suports audiovisuals de forma que s’establisquen relacions entre els coneixements s’establisquen relacions entre els coneixements i les informacions per a donar sentit als apre- i les informacions per a donar sentit als apre- nentatges. nentatges. 4. Iniciació a l’ús d’estratègies elementals ade- quades en una exposició oral formal (saludar, mirar l’interlocutor...) 30144
 • 36. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià5. Comprensió de textos molt vinculats a l’ex- 5. Comprensió de textos molt vinculats a l’ex-periència, produïts amb finalitat didàctica o periència, produïts amb finalitat didàctica od’ús social (fullets, descripcions, instruccions i d’ús social (fullets, descripcions, instruccions iexplicacions), per a aprendre i per a informar- explicacions), per a aprendre i per a informar-se, comparant, identificant i classificant els se, comparant, identificant i classificant elsconeixements i les informacions per a ampliar coneixements i les informacions per a ampliarels aprenentatges. els aprenentatges. 6. Interés pels textos escrits com a font d’in- formació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació d’experiències i de regulació de la convivència. 7. Familiarització amb llibres i amb diferents fonts d’informació que ens ajudaran en la loca- lització de conceptes i temes d’interés per a la formació i l’aprenentatge (diccionaris d’imat- ges, fitxes d’ortografia, llibres de divulgació, revistes…).8. Producció guiada de textos explicatius rela- 8. Producció guiada de textos explicatius rela-cionats amb l’àmbit escolar per a organitzar i cionats amb l’àmbit escolar per a organitzar icomunicar informació. comunicar informació. 30145
 • 37. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 9. Iniciació progressiva a la valoració de l’es- colta, la lectura i l’escriptura com a eines de comunicació, fonts d’informació i d’aprenen- tatge. 30146
 • 38. PRIMER CICLO Num. 5562 / 24.07.2007 CONTENIDOSLos contenidos de la competencia común aparecen en la columna central de la tabla de los contenidos y los específicos de cada lengua en la columna lateral co-rrespondiente. Los contenidos para trabajar en cada lengua son la suma de los contenidos de la columna específica y los de la competencia común.Bloque 1. Las lenguas y los hablantes Castellano Valenciano 1. Reconocimiento del valenciano como len- gua propia de nuestro pueblo y elemento fun- damental de nuestra cultura. 2. Interés por conocer y por tener competencia en los dos idiomas cooficiales de la Comunitat Valenciana. 3. Interés por utilizar el valenciano en los usos personales y para toda función comunicativa. 4. Conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social y escolar. 5. Actitud positiva ante los usos de las lenguas, evitando cualquier acto de discriminación. 30147
 • 39. Num. 5562 / 24.07.20076. Interés por las sensaciones, las experienciasy las ideas expresadas por los hablantes deotras lenguas.7. Uso de un lenguaje no discriminatorio yrespetuoso con las diferencias. 30148
 • 40. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 2. Hablar, escuchar y conversar Castellano Valenciano 1. Participación activa y cooperadora en inter- 1. Participación activa y cooperadora en interac- acciones espontáneas propias de la vida coti- ciones espontáneas propias de la vida cotidiana y diana y de la actividad de aula (avisos, instruc- de la actividad de aula (avisos, instrucciones, ciones, conversaciones, planificación de una conversaciones, planificación de una actividad...) actividad...) y en otras más formales y dirigi- y en otras más formales y dirigidas (asambleas, das (asambleas, diálogos, explicaciones, reglas diálogos, explicaciones, reglas de juego...), con de juego...), con actitud de respeto en situacio- actitud de respeto en situaciones de aprendizaje nes de aprendizaje compartido, con interés por compartido, con interés por expresarse con ento- expresarse con entonación y pronunciación nación y pronunciación adecuadas utilizando un adecuadas utilizando un discurso cronológico discurso cronológico o lógico y un orden espacial, o lógico y un orden espacial, con el fin de re- con el fin de recoger e intercambiar información, coger e intercambiar información, resolver resolver conflictos, llegar a acuerdos, manifestar conflictos, llegar a acuerdos, manifestar las las propias opiniones o planificar acciones con- propias opiniones o planificar acciones con- juntas; en grupos grandes o pequeños. juntas; en grupos grandes o pequeños. 30149
 • 41. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 2. Conocimiento y uso de las estrategias y las normas para el intercambio comunicativo co- mo instrumento de comunicación: escucha atenta, exposición clara, respeto del turno de palabra, mediante la participación y las aporta- ciones, el control de la impulsividad, el man- tenimiento del tema de conversación y con atención a las fórmulas de cortesía y de rela- ción social.3. Comprensión y valoración de textos orales, 3. Comprensión y valoración de textos orales,procedentes de los medios de comunicación procedentes de los medios de comunicación (pelí-(películas y documentales), con secuencias culas y documentales), con secuencias narrativas,narrativas, descriptivas e informativas, captan- descriptivas e informativas, captando el sentidodo el sentido global del texto y la información global del texto y la información relevante e irre-relevante e irrelevante, permitiendo la amplia- levante, permitiendo la ampliación de vocabula-ción de vocabulario. rio. 30150
 • 42. Castellano Valenciano Num. 5562 / 24.07.2007 4. Comprensión y producción de textos orales 4. Comprensión y producción de textos orales para aprender, tanto de carácter cotidiano (ex- para aprender, tanto de carácter cotidiano (expli- plicaciones de clase, conversaciones entre caciones de clase, conversaciones entre iguales) iguales) como de carácter más formal y didác- como de carácter más formal y didáctico (des- tico (descripciones sencillas de personas, ani- cripciones sencillas de personas, animales y obje- males y objetos, resúmenes orales de textos tos, resúmenes orales de textos populares) con populares) con diferentes propósitos: organizar diferentes propósitos: organizar el trabajo de cla- el trabajo de clase, enumerar, solicitar y dar se, enumerar, solicitar y dar información, narrar información, narrar situaciones o experiencias situaciones o experiencias personales y realizar personales y realizar breves exposiciones de breves exposiciones de conocimientos. conocimientos. 5. Uso adecuado de los elementos lingüísticos y de los elementos no lingüísticos en las pro- ducciones orales. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 6. Valoración de saber escuchar como medio para adquirir información y para aprender.Bloque 3. Leer y escribir3.1 Comprensión de textos escritos Castellano 30151
 • 43. Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano1. Comprensión de textos de la vida cotidiana, 1. Comprensión de textos de la vida cotidiana,próximos a la experiencia infantil, con una próximos a la experiencia infantil, con unacorrecta correspondencia entre fonemas y gra- correcta correspondencia entre fonemas y gra-fías (carteles, horarios, normas, catálogos, fo- fías (carteles, horarios, normas, catálogos, fo-lletos de instrucciones sencillos, recetas, invi- lletos de instrucciones sencillos, recetas, invi-taciones, felicitaciones, notas, avisos...) y de taciones, felicitaciones, notas, avisos...) y delos medios de comunicación (noticias) para los medios de comunicación (noticias) paraidentificar la información relevante, la de ca- identificar la información relevante, la de ca-rácter general y la concreta, y aplicarla en con- rácter general y la concreta, y aplicarla en con-textos de lecturas significativas. textos de lecturas significativas. 2. Introducción progresiva al uso de estrategias para la comprensión: elaborar y comprobar hipótesis, inferir sobre el texto a partir de sus conocimientos y experiencias previas, emplear medidas correctoras necesarias si falla la com- prensión (relectura), y resumir los elementos o aspectos más destacados o visibles. 30152
 • 44. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano 3. Introducción al conocimiento funcional de los elementos básicos de los discursos narrati- vos (identificación de las partes elementales de la estructura narrativa lineal y de los persona- jes principales) poéticos (introducción a los recursos expresivos básicos y teatrales (identi- ficación de los textos de los diversos persona- jes por la tipografía diferente para los nombres y sus parlamentos…), y aplicación de estos conocimientos a la comprensión e interpreta- ción de los textos. 4. Presentación de los elementos básicos de los textos ilustrados —los álbumes— como intro- ducción posterior al cómic: conjunción entre los textos y los dibujos, secuenciación de la historia..., y aplicación de estos conocimientos a la comprensión e interpretación de las pro- ducciones. 5. Integración de conocimientos e informacio- nes procedentes de diferentes soportes: libros, radio, televisión, prensa. 30153
 • 45. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.20076. Adquisición de las convenciones del código 6. Adquisición de las convenciones del códigoescrito. escrito. 7. Introducción de los elementos básicos de los textos descriptivos y de las exposiciones senci- llas de temas diversos y adecuados a la edad, y aplicación de estos conocimientos a la com- prensión e interpretación de los textos. 8. Identificación de sentidos figurados senci- llos en los textos, como también aspectos no explícitos evidentes, especialmente en los me- dios de comunicación, y adopción de una acti- tud crítica y participativa ante los mensajes que transmiten. 9. Iniciación a la utilización dirigida de las TIC y de las bibliotecas, de modo que se muestre respeto por sus normas de funciona- miento, para obtener información y modelos para la composición escrita.10. Interés por expresarse oralmente con pro- 10. Interés por expresarse oralmente con pro-nunciación y entonación adecuadas. nunciación y entonación adecuadas. 11. Actitud de cooperación y respeto en situa- ciones de aprendizaje compartido. 30154
 • 46. Castellano Valenciano Num. 5562 / 24.07.2007 12. Lectura comprensiva y memorización de 12. Lectura comprensiva y memorización de textos que contienen juegos con el lenguaje textos que contienen juegos con el lenguaje donde se ejercite la pronunciación, la com- donde se ejercite la pronunciación, la com- prensión del significado y el conocimiento prensión del significado y el conocimiento gramatical, así como la imaginación y la crea- gramatical, así como la imaginación y la crea- tividad, leídos en voz alta y en silencio a partir tividad, leídos en voz alta y en silencio a partir de textos populares breves (adivinanzas, traba- de textos populares breves (adivinanzas, traba- lenguas, chistes...) y cultos (sopas de letras lenguas, chistes...) y cultos (sopas de letras sencillas, jeroglíficos y caligramas apropiados sencillas, jeroglíficos y caligramas apropiados a la edad...). a la edad...). 13. Familiarización con libros y diferentes fuentes de información que ayudarán en la localización de conceptos y temas de interés para la formación y el aprendizaje (dicciona- rios de imágenes, fichas de ortografía, libros de divulgación, revistas…).Bloque 3. Leer y escribir3.2 Composición de textos escritos Castellano Valenciano 30155
 • 47. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.20071. Conocimiento y uso del código escrito para 1. Conocimiento y uso del código escrito paraproducir textos breves que ayudan a comunicar producir textos breves que ayudan a comunicarconocimientos, experiencias o necesidades conocimientos, experiencias o necesidades(listas, notas, avisos...) (listas, notas, avisos...). 2. Conocimiento y uso de los elementos bási- cos de los textos (soporte textual, silueta, va- riaciones tipográficas, presencia de ilustracio- nes...) y su aplicación en la comprensión y en la producción.3. Producción de textos escritos propios de la 3. Producción de textos escritos propios de lavida social del aula, como consolidación del vida social del aula, como consolidación delsistema de lectoescritura, para comunicar co- sistema de lectoescritura, para comunicar co-nocimientos, experiencias y necesidades (invi- nocimientos, experiencias y necesidades (invi-taciones, felicitaciones, notas, cartas, avisos...) taciones, felicitaciones, notas, cartas, avisos...)de forma que utilicen las características usua- de forma que utilicen las características usua-les de esos géneros. les de esos géneros.4. Composición de textos propios de los me- 4. Composición de textos propios de los me-dios de comunicación social (titulares, pies de dios de comunicación social (titulares, pies defoto, breves noticias…) sobre acontecimientos foto, breves noticias…) sobre acontecimientospróximos a la experiencia infantil, a través próximos a la experiencia infantil, a través desoportes adecuados al ámbito escolar (murales, soportes adecuados al ámbito escolar (murales,periódicos escolares, revistas…). periódicos escolares, revistas…). 30156
 • 48. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano5. Creación de textos relacionados con el ám- 5. Creación de textos relacionados con el ám-bito escolar mediante lenguaje verbal y no bito escolar mediante lenguaje verbal y noverbal (ilustraciones, imágenes, gráficos...) verbal (ilustraciones, imágenes, gráficos...)para obtener, organizar y comunicar informa- para obtener, organizar y comunicar informa-ción: carteles, murales, cuestionarios, descrip- ción: carteles, murales, cuestionarios, descrip-ciones, explicaciones simples, listados utiliza- ciones, explicaciones simples, listados utiliza-dos como resumen o esquema. dos como resumen o esquema. 6. Uso de las estrategias y normas básicas en la producción de textos: planificación (observa- ción de modelos, función, destinatario, tipo de texto, estructura), redacción del borrador, eva- luación y revisión del texto para mejorarlo con ayuda de la profesora o profesor y de los com- pañeros (reescritura). 7. Iniciación al conocimiento de los elementos básicos de los discursos narrativos, explicati- vos, descriptivos e informativos, y su aplica- ción en la comprensión y en la producción. 30157
 • 49. Castellano Valenciano Num. 5562 / 24.07.2007 8. Conocimiento e interés de las normas orto- 8. Conocimiento e interés de las normas orto- gráficas (el punto y sus consecuencias en rela- gráficas (el punto y sus consecuencias en rela- ción con la ortografía, utilización correcta de ción con la ortografía, utilización correcta de mayúsculas y minúsculas, identificación y uso mayúsculas y minúsculas, identificación y uso de los signos de interrogación y exclamación). de los signos de interrogación y exclamación). Uso de la ortografía natural. Uso de la ortografía natural. 9. Cuidado en el orden, la caligrafía y la pre- sentación de los textos propios y los de los demás como medio para garantizar una comu- nicación fluida y clara, y como herramienta de búsqueda de expresividad y de creatividad. 10. Iniciación progresiva a la valoración de la 10. Iniciación progresiva a la valoración de la escritura como herramienta de comunicación, escritura como herramienta de comunicación, fuente de información y de aprendizaje, y co- fuente de información y de aprendizaje, y co- mo medio de organizarse y para resolver pro- mo medio de organizarse y para resolver pro- blemas de la vida cotidiana. blemas de la vida cotidiana. 11. Iniciación al uso de programas informáti- cos de procesamiento de texto.Bloque 4. Educación literaria Castellano 30158
 • 50. Valenciano1. Conocimiento e identificación de textos de 1. Conocimiento e identificación de textos de Num. 5562 / 24.07.2007la literatura de tradición oral y de la literatura la literatura de tradición oral y de la literaturainfantil, apropiados a la edad. infantil, apropiados a la edad.2. Lectura guiada y autónoma, silenciosa y en 2. Lectura guiada y autónoma, silenciosa y envoz alta, de algunos textos literarios de carác- voz alta, de algunos textos literarios de carác-ter popular (adivinanzas, refranes rimados, ter popular (adivinanzas, refranes rimados,canciones de elegir, fábulas, retahílas, etc.) canciones de elegir, fábulas, retahílas, etc.)adecuados a la edad de estas alumnas y alum- adecuados a la edad de estas alumnas y alum-nos, a sus intereses comunicativos y a sus ne- nos, a sus intereses comunicativos y a sus ne-cesidades de formación. cesidades de formación.3. Fomento del hábito lector tanto por la audi- 3. Fomento del hábito lector tanto por la audi-ción de textos, literarios o no, leídos por la ción de textos, literarios o no, leídos por laprofesora o el profesor, como por la lectura profesora o el profesor, como por la lecturaindividualizada de libros y fragmentos de lite- individualizada de libros y fragmentos de lite-ratura infantil propios de la edad del alumnado ratura infantil propios de la edad del alumnadoy estimulación de criterios y gustos personales y estimulación de criterios y gustos personalesen la selección de textos que propicien la auto- en la selección de textos que propicien la auto-nomía y la voluntariedad de la práctica lectora. nomía y la voluntariedad de la práctica lectora. 4. Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos y por la co- municación de las preferencias personales; apreciación del texto literario como recurso de disfrute personal. 30159
 • 51. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano5. Audición, comprensión, memorización y 5. Audición, comprensión, memorización yrecitado de poemas, con el ritmo, la pronun- recitado de poemas, con el ritmo, la pronun-ciación y la entonación adecuados. ciación y la entonación adecuados.6. Uso de la biblioteca de aula, de centro y 6. Uso de la biblioteca de aula, de centro ypública, incluyendo documentos videográficos pública, incluyendo documentos videográficosy sonoros, como medio de acercarse a la litera- y sonoros, como medio de acercarse a la litera-tura. tura.7. Producción de textos de intención literaria 7. Producción de textos de intención literariaadecuados a la edad (narraciones, poemas, adecuados a la edad (narraciones, poemas,adivinanzas, refranes...), a partir de la explora- adivinanzas, refranes...), a partir de la explora-ción de las posibilidades expresivas de la len- ción de las posibilidades expresivas de la len-gua mediante la observación y análisis de tex- gua mediante la observación y análisis de tex-tos modelos (historias o cuentos narrados por tos modelos (historias o cuentos narrados porla profesora o el profesor) y la ayuda de distin- la profesora o el profesor) y la ayuda de distin-tos recursos y juegos que estimulan la imagi- tos recursos y juegos que estimulan la imagi-nación y la creatividad. nación y la creatividad.8. Dramatización de textos literarios (poemas, 8. Dramatización de textos literarios (poemas,canciones, cuentos...) y de situaciones de la canciones, cuentos...) y de situaciones de lavida cotidiana. vida cotidiana. 30160
 • 52. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007 Valenciano 9. Reflexión y explicitación de los sentimien- tos y de las emociones que transmiten los tex- tos literarios; identificación y crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos, de modo que se tenga en cuenta la edad del alumnado y la sencillez de las conclusiones que puedan ser asimiladas.Bloque 5. Conocimiento de la lengua Castellano Valenciano 1. Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor condicionante de la pro- ducción e interpretación de los intercambios comunicativos. Identificación de diferentes tipos de situaciones comunicativas, informales y formales. Observación de las diferencias entre lengua oral y escrita y de los registros más adecuados para cada situación. 30161
 • 53. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano2. Identificación de los contextos en los que la 2. Identificación de los contextos en los que lacomunicación se produce mediante textos es- comunicación se produce mediante textos es-critos y valoración de la importancia en la es- critos y valoración de la importancia en la es-critura en determinados ámbitos. Análisis de la critura en determinados ámbitos. Análisis de laimportancia del contexto en el texto escrito e importancia del contexto en el texto escrito eidentificación de los principales componentes identificación de los principales componentesde las situaciones comunicativas que requieren de las situaciones comunicativas que requierenel uso de la escritura. el uso de la escritura.3. Observación en las secuencias textuales de 3. Observación en las secuencias textuales delas formas lingüísticas que hacen el mensaje las formas lingüísticas que hacen el mensajeadecuado a la situación comunicativa. adecuado a la situación comunicativa.4. Consideración de la coherencia y la cohe- 4. Consideración de la coherencia y la cohe-sión textual como imprescindibles para la or- sión textual como imprescindibles para la or-ganización del discurso. Reconocimiento de la ganización del discurso. Reconocimiento de laestructura de los textos más habituales a través estructura de los textos más habituales a travésde los elementos textuales y paratextuales. de los elementos textuales y paratextuales. 30162
 • 54. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano5. Observación y reconocimiento de las unida- 5. Observación y reconocimiento de las unida-des que forman una frase o enunciado. Separa- des que forman una frase o enunciado. Separa-ción de palabras en la frase. Análisis y explo- ción de palabras en la frase. Análisis y explo-ración de dichas unidades para captar y cono- ración de dichas unidades para captar y cono-cer las normas de ortografía más sencillas. cer las normas de ortografía más sencillas.Ortografía natural. Uso de la mayúscula. Orto- Ortografía natural. Uso de la mayúscula. Orto-grafía preventiva de las palabras de uso más grafía preventiva de las palabras de uso másfrecuente. frecuente.6. Inicio en la reflexión gramatical, mediante 6. Inicio en la reflexión gramatical, medianteactividades de identificación y uso de los si- actividades de identificación y uso de los si-guientes términos: guientes términos:– Enunciado, palabra y sílaba. – Enunciado, palabra y sílaba.– Clases de nombres: propios y comunes. – Clases de nombres: propios y comunes.– Número: singular y plural. – Número: singular y plural.– Género: masculino y femenino – Género: masculino y femenino7. Consolidación de nociones gramaticales, 7. Consolidación de nociones gramaticales,léxicas, fonológicas y ortográficas. Descubri- léxicas, fonológicas y ortográficas. Descubri-miento y nuevas incorporaciones. Aplicación miento y nuevas incorporaciones. Aplicaciónde estos conocimientos a la propia producción de estos conocimientos a la propia produccióndiscursiva. discursiva. 30163
 • 55. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano8. Identificación de la palabra como unidad 8. Identificación de la palabra como unidadbásica con significado y observación de su básica con significado y observación de sufuncionamiento dentro de la oración. Explora- funcionamiento dentro de la oración. Explora-ción de la estructura morfológica de las pala- ción de la estructura morfológica de las pala-bras mediante algunas operaciones para des- bras mediante algunas operaciones para des-cubrir las formas, significados y usos básicos. cubrir las formas, significados y usos básicos.Concordancia de género y número. Observa- Concordancia de género y número. Observa-ción del significado de las palabras: vocabula- ción del significado de las palabras: vocabula-rio, campos semánticos, familias de palabras, rio, campos semánticos, familias de palabras,sinónimos y antónimos. La polisemia de algu- sinónimos y antónimos. La polisemia de algu-nas palabras nas palabras9. Manipulación de frases y enunciados para 9. Manipulación de frases y enunciados paraobservar cómo se expresan las acciones y su observar cómo se expresan las acciones y sutemporalidad. Distinción de los tiempos verba- temporalidad. Distinción de los tiempos verba-les: presente, pasado y futuro. les: presente, pasado y futuro.10. Reconocimiento de la relación sonido y 10. Reconocimiento de la relación sonido ygrafía en el sistema de la lengua. grafía en el sistema de la lengua.11. Descubrimiento de la articulación de las 11. Descubrimiento de la articulación de laspalabras en sílabas. Reconocimiento de las palabras en sílabas. Reconocimiento de lassílabas dentro de las palabras. El abecedario. sílabas dentro de las palabras. El abecedario.Iniciación al orden alfabético. Iniciación al orden alfabético. 30164
 • 56. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007 Valenciano 12. Observación de parecidos y diferencias en valenciano y castellano para aclarar determi- nadas formas, significados y usos. 13. Valoración de la reflexión sobre la lengua como medio de enriquecimiento de los recur- sos lingüísticos personales en el logro de una buena comprensión y de una expresión correc- ta, apropiada y genuina. Aceptación, respeto y valoración positiva de las normas y conven- ciones lingüísticas básicas.Bloque 6. La lengua como instrumento de aprendizaje Castellano Valenciano 1. Comprensión y producción de textos orales, 1. Comprensión y producción de textos orales, tanto de carácter cotidiano como de carácter tanto de carácter cotidiano como de carácter más formal, para aprender y para informarse. más formal, para aprender y para informarse. Participación, como oyente y como ponente, Participación, como oyente y como ponente, en intervenciones orales formales. en intervenciones orales formales. 30165
 • 57. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano 2. Valoración de los medios de comunicación social como instrumento para aprender y acce- der a informaciones y experiencias de otras personas.3. Identificación, comprensión, clasificación y 3. Identificación, comprensión, clasificación ycomparación de informaciones procedentes de comparación de informaciones procedentes dediferentes soportes audiovisuales de forma que diferentes soportes audiovisuales de forma quese establezcan relaciones entre los conocimien- se establezcan relaciones entre los conocimien-tos e informaciones para dar sentido a los tos e informaciones para dar sentido a losaprendizajes. aprendizajes. 4. Iniciación al uso de estrategias elementales adecuadas en una exposición oral formal (sa- ludar, mirar al interlocutor...).5. Comprensión de textos muy vinculados a la 5. Comprensión de textos muy vinculados a laexperiencia, producidos con finalidad didácti- experiencia, producidos con finalidad didácti-ca o de uso social (folletos, descripciones, ins- ca o de uso social (folletos, descripciones, ins-trucciones y explicaciones), para aprender y trucciones y explicaciones), para aprender ypara informarse, comparando, identificando y para informarse, comparando, identificando yclasificando los conocimientos y las informa- clasificando los conocimientos y las informa-ciones para ampliar los aprendizajes. ciones para ampliar los aprendizajes. 30166
 • 58. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano 6. Interés por los textos escritos como fuente de información y aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 7. Familiarización con libros y diferentes fuen- tes de información que ayudarán en la locali- zación de conceptos y temas de interés para la formación y el aprendizaje (diccionarios de imágenes, fichas de ortografía, libros de divul- gación, revistas…).8. Producción guiada de textos explicativos 8. Producción guiada de textos explicativosrelacionados con el ámbito escolar para orga- relacionados con el ámbito escolar para orga-nizar y comunicar información. nizar y comunicar información. 9. Iniciación progresiva a la valoración de la escucha, la lectura y la escritura como herra- mientas de comunicación, fuentes de informa- ción y de aprendizaje. 30167
 • 59. Num. 5562 / 24.07.2007 30168 CRITERIS D’AVALUACIÓ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, 1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontá-amb les companyes i els companys i la professora o el professor, res- neas, con las compañeras y compañeros y la profesora o el profesor,pectant les normes de la comunicació: torn de paraula, escoltar, mirar respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, escuchar,l’interlocutor, mantindre el tema. mirar al interlocutor, mantener el tema. 2. Expressar-se de forma oral amb vocabulari adequat, pronuncia- 2. Expresarse de forma oral con vocabulario adecuado, pronuncia-ció correcta i orde en les idees. ción correcta y orden en las ideas. 3. Comprendre el sentit global dels textos orals, identificant la 3. Comprender el sentido global de los textos orales, identificandoinformació més rellevant. la información más relevante. 4. Llegir en silenci i en veu alta, memoritzar i reproduir textos sen- 4. Leer en silencio y en voz alta, memorizar y reproducir textoszills. sencillos. 5. Donar sentit als textos escrits pròxims a l’experiència infantil, 5. Dar sentido a los textos escritos próximos a la experienciautilitzant les estratègies de comprensió lectora i relacionant la infor- infantil, utilizando las estrategias de comprensión lectora y relacionan-mació que contenen amb les pròpies vivències i idees i mostrar la do la información contenida en ellos con las propias vivencias e ideascomprensió a través de la lectura en veu alta. y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 6. Redactar i reescriure diferents textos relacionats amb l’experi- 6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la expe-ència infantil atenint-se a models clars, utilitzant la planificació i revi- riencia infantil ateniéndose a modelos claros, utilizando la planifica-sió dels textos, tenint cura amb les normes gramaticals i ortogràfiques ción y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y orto-més senzilles i la cal·ligrafia, l’orde i la presentació. gráficas más sencillas y la caligrafía, el orden y la presentación. 7. Llegir ben sovint per pròpia iniciativa com a font de plaer textos 7. Leer con frecuencia por propia iniciativa como fuente de placerliteraris de la tradició oral i de la literatura infantil adequats al cicle, textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuadosper a conéixer alguns aspectes formals simples de la narració i de la al ciclo, para conocer algunos aspectos formales simples de la narra-poesia i per a facilitar l’escriptura de tals textos. ción y de la poesía y para facilitar la escritura de dichos textos. 8. Utilitzar les estratègies de la comprensió lectora per a localitzar 8. Utilizar las estrategias de la comprensión lectora para localizarinformació concreta, realitzar inferències i comprendre el sentit global información concreta, realizar inferencias y comprender el sentido glo-dels textos llegits. bal de los textos leídos. 9. Usar la biblioteca de l’aula i del centre, conéixer alguns meca- 9. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer algunos meca-nismes d’organització i de funcionament, i accedir amb soltesa als nismos de organización y de funcionamiento, y acceder con soltura amaterials específics del seu cicle. los materiales específicos de su ciclo. 10. Identificar de forma guiada per mitjà de segmentacions, canvis 10. Identificar de forma guiada mediante segmentaciones, cambiosen l’orde, supressions i insercions, els canvis que es produïxen en les en el orden, supresiones e inserciones, los cambios que se producen enparaules, els enunciats i els textos per a millorar la comprensió i l’ex- las palabras, los enunciados y los textos para mejorar la comprensiónpressió oral i escrita. y la expresión oral y escrita. 11. Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingüística 11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüísticabàsica en les activitats relacionades amb la producció i comprensió de básica, en las actividades relacionadas con la producción y compren-textos. sión de textos. 12. Conéixer i apreciar la diversitat lingüística del seu entorn. 12. Conocer y apreciar la diversidad lingüística de su entorno. 13. Estimar el valencià, estar motivat cap al seu domini i usar-lo 13. Estimar el valenciano, estar motivado hacia su dominio y usar-progressivament en situacions informals i formals, per a comunicar-se lo progresivamente en situaciones informales y formales, para comu-i per a aprendre. nicarse y para aprender. 14. Familiaritzar-se amb programes informàtics educatius senzills. 14. Familiarizarse con programas informáticos educativos senci- llos.
 • 60. SEGON CICLE CONTINGUTS Num. 5562 / 24.07.2007Bloc 1. Les llengües i els parlants Castellà Valencià 1. Consideració del valencià com a idioma propi del nostre poble, apte per a tot tipus d’u- sos funcionals i vehicle necessari de cultura. 2. Acceptació de la conveniència i la necessitat d’assolir competència en les llengües coofi- cials de la Comunitat Valenciana. 3. Interés per incorporar, de manera gradual, el valencià en tots els àmbits d’ús de la llengua i per a tota funció comunicativa, en un procés d’implicació personal en la recuperació cultu- ral i de normalitat lingüística. 4. Consciència positiva de la varietat lingüísti- ca i cultural existent en el context social i es- colar com una manifestació enriquidora a la qual s’aporta i de la qual es participa. 30169
 • 61. Num. 5562 / 24.07.20075. Coneixement de les llengües d’Espanya, laseua localització en les diferents comunitatsautònomes i valoració positiva davant d’estariquesa lingüística, de forma que s’eviten elsprejuís sobre les llengües i els seus parlants.6. Interés i respecte per les sensacions, les ex-periències, les idees, les opinions i els co-neixements expressats pels parlants d’altresllengües.7. Ús d’un llenguatge no discriminatori i res-pectuós amb les diferències lingüístiques, cul-turals, ètniques o de gènere. 30170
 • 62. Num. 5562 / 24.07.2007Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar CastellàValencià1. Participació activa en interaccions espontà- 1. Participació activa en interaccions espontàniesnies pròpies de la vida quotidiana i de pròpies de la vida quotidiana i de l’activitat d’aulal’activitat d’aula (conversació, planificació (conversació, planificació d’una activitat...) i end’una activitat...) i en altres més formals i altres més formals i dirigides (consell de classe,dirigides (consell de classe, assemblees, de- assemblees, debats, entrevistes, explicacions...),bats, entrevistes, explicacions...), respectant respectant l’orde espacial, cronològic o lògic en ell’orde espacial, cronològic o lògic en el dis- discurs, amb actitud de cooperació i de respectecurs, amb actitud de cooperació i de respecte en situacions d’aprenentatge compartit, amb inte-en situacions d’aprenentatge compartit, amb rés per expressar-se amb entonació i pronunciacióinterés per expressar-se amb entonació i pro- adequades; a fi d’arreplegar i intercanviar infor-nunciació adequades; a fi d’arreplegar i inter- mació, resoldre conflictes, arribar a acords, mani-canviar informació, resoldre conflictes, arri- festar les pròpies opinions o planificar accionsbar a acords, manifestar les pròpies opinions conjuntes.o planificar accions conjuntes. 30171
 • 63. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 2. Coneixement i ús de les estratègies i de les nor- mes per a l’intercanvi comunicatiu com a instru- ment de comunicació: escolta atenta, exposició clara i respecte del torn de paraula; a través de la participació i les aportacions, el control de la im- pulsivitat, amb respecte amb les sensacions, expe- riències, idees, opinions i coneixements dels altres, amb atenció a les fórmules de cortesia i de relació social.3. Comprensió de textos orals amb seqüències 3. Comprensió de textos orals amb seqüènciesnarratives, descriptives, informatives i per- narratives, descriptives, informatives i persuasi-suasives, procedents dels mitjans de comuni- ves, procedents dels mitjans de comunicació ocació o d’Internet, captant el sentit global del d’Internet, captant el sentit global del text i lestext i les idees principals i secundàries, alhora idees principals i secundàries, alhora que es reco-que es reconeixen les idees no explícites i es neixen les idees no explícites i es valoren els con-valoren els continguts transmesos. tinguts transmesos. 30172
 • 64. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.20074. Comprensió i producció de textos orals, en 4. Comprensió i producció de textos orals, en pro-prosa o en vers, tant de caràcter quotidià (ex- sa o en vers, tant de caràcter quotidià (explica-plicacions de classe, treballs en equip, docu- cions de classe, treballs en equip, documentals,mentals, entrevistes, debats i converses entre entrevistes, debats i converses entre iguals) comiguals) com de caràcter més formal (narra- de caràcter més formal (narracions d’experiènciescions d’experiències personals, resums orals personals, resums orals de textos, exposicions dede textos, exposicions de coneixements i opi- coneixements i opinions, contes populars i des-nions, contes populars i descripcions senzi- cripcions senzilles) per a aprendre i per a infor-lles) per a aprendre i per a informar-se mar-se 5. Ús adequat dels elements lingüístics i no lingüís- tics en les produccions orals: gest, ritme i entona- ció. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals. 6. Valoració de l’escolta com a mitjà per a adquirir informació i per a aprendre.Bloc 3. Llegir i escriure.3.1. Comprensió de textos escrits CastellàValencià 30173
 • 65. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià1. Comprensió de textos de la vida quotidiana amb 1. Comprensió de textos de la vida quotidianauna correspondència correcta entre fonemes i gra- amb una correspondència correcta entre fone-fies (cartells, horaris, reglaments senzills, regles de mes i grafies (cartells, horaris, reglaments sen-joc, catàlegs, fullets d’instruccions, receptes...) i zills, regles de joc, catàlegs, fullets d’instruc-dels mitjans de comunicació social (webs infantils, cions, receptes...) i dels mitjans de comunicaciónotícies, cartes al director…), per a buscar informa- social (webs infantils, notícies, cartes al direc-ció, amb identificació dels aspectes rellevants i la tor…), per a buscar informació, amb identifica-creació d’una opinió pròpia respecte dels continguts ció dels aspectes rellevants i la creació d’unaexposats en cada un dels textos. opinió pròpia respecte dels continguts exposats en cada un dels textos. 2. Ús d’estratègies per a la comprensió: elabo- ració i comprovació d’hipòtesis, realització d’inferències d’informació sobre el text a partir dels coneixements i de les experiències prèvies, consulta al diccionari, utilització de mesures correctores necessàries si falla la comprensió (relectura) i resum de les idees bàsiques dels textos llegits o dels aspectes més destacats. 30174
 • 66. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià 3. Coneixement funcional dels elements bàsics dels discursos narratius (estructura narrativa lineal, personatges principals i secundaris, mis- satge de la història, narració en primera i tercera persona…), poètics (longitud dels versos, intro- ducció als recursos expressius bàsics del llen- guatge poètic, rima, formació de les estrofes més senzilles i habituals…) i teatrals (divisió del text en escenes, estructura de la història en: plantejament, nuc i desenllaç, tipografia dife- rent per als noms dels personatges, els seus par- laments i les acotacions…) i aplicació d’estos coneixements a la comprensió i la interpretació dels textos. 4. Estudi i anàlisi dels elements característics del còmic: concepte, elements (text i dibuix), vinyeta, globus, onomatopeies... i aplicació d’estos coneixements a la comprensió i la inter- pretació de les produccions. 30175
 • 67. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 5. Estudi i anàlisi dels elements bàsics dels tex- tos expositius i argumentatius i aplicació d’estos coneixements a la comprensió i a la interpretació dels textos. 6. Explicació de sentits figurats i de significats no explícits en els textos, especialment en els dels mitjans de comunicació; adopció d’actituds crítiques elementals cap a les perspectives ideològiques que transmeten. 7. Utilització dirigida de les tecnologies de la informació i la comunicació i dels diferents tipus de biblioteques (d’aula i de centre), i mos- trar respecte per les normes de funcionament, amb la finalitat d’obtindre informació i models per a la composició escrita. 30176
 • 68. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià8. Lectura comprensiva, en veu alta i en silenci, i 8. Lectura comprensiva, en veu alta i en silenci,memorització de textos que contenen jocs lingüís- i memorització de textos que contenen jocstics, fonètics, semàntics o gramaticals, tant de lingüístics, fonètics, semàntics o gramaticals,caràcter popular (endevinalles, embarbussaments, tant de caràcter popular (endevinalles, embar-acudits, dites...) com cultes (mots encreuats sen- bussaments, acudits, dites...) com cultes (motszills, sopes de lletres, jeroglífics, cal·ligrames...) encreuats senzills, sopes de lletres, jeroglífics,llegits amb fluïdesa i entonació adequades. cal·ligrames...) llegits amb fluïdesa i entonació adequades. 9. Utilització dirigida de llibres i diferents fonts d’informació que ajudaran en la localització de conceptes i temes d’interés per a la formació i l’aprenentatge (diccionaris d’imatges, fitxes d’ortografia, llibres de divulgació, revistes…).Bloc 3. Llegir i escriure3.2. Composició de textos escrits CastellàValencià 30177
 • 69. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.2007 1. Coneixement i ús dels elements bàsics dels textos (silueta, organització i recursos lingüístics específics) i la seua aplicació en la comprensió i en la producció.2. Producció de textos escrits propis de la vida so- 2. Producció de textos escrits propis de la vidacial de l’aula, com a consolidació del sistema lec- social de l’aula, com a consolidació del sistematoescriptor per a comunicar coneixements, expe- lectoescriptor per a comunicar coneixements,riències i necessitats (normes, notes, cartes, avisos, experiències i necessitats (normes, notes, car-sol·licituds...), d’acord amb les característiques tes, avisos, sol·licituds...), d’acord amb les ca-pròpies d’estos gèneres. racterístiques pròpies d’estos gèneres.3. Composició de textos d’informació i d’opinió 3. Composició de textos d’informació ipropis dels mitjans de comunicació social sobre d’opinió propis dels mitjans de comunicacióesdeveniments que resulten significatius, amb es- social sobre esdeveniments que resulten signi-pecial incidència en la notícia i en les cartes al di- ficatius, amb especial incidència en la notícia irector, per mitjà de suports de l’àmbit escolar i en les cartes al director, per mitjà de suports dealguns mitjans de premsa local. l’àmbit escolar i alguns mitjans de premsa lo- cal.4. Producció de textos que utilitzen llenguatge ver- 4. Producció de textos que utilitzen llenguatgebal i no verbal (il·lustracions, tipografia, gràfics...) verbal i no verbal (il·lustracions, tipografia,amb intenció informativa: cartells publicitaris, gràfics...) amb intenció informativa: cartellscòmics... publicitaris, còmics... 30178
 • 70. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.2007 5. Ús de les estratègies i normes bàsiques en la producció de textos: planificació (funció comu- nicativa i del destinatari, selecció de la informa- ció rellevant, del tipus de text, de l’estructura del contingut...), redacció de l’esborrany, i avaluació i revisió del text en el procés d’escriptura per a millorar-lo. 6. Coneixement dels elements bàsics dels discur- sos narratius, explicatius, descriptius, informa- tius i persuasius (estructura, sentit global, inten- ció...) i la seua aplicació en la comprensió i en la producció.7. Valoració i ús de les normes ortogràfiques (co- 7. Valoració i ús de les normes ortogràfiquesnéixer i usar les correspondències regulars entre so (conéixer i usar les correspondències regularsi lletra: r o rr entre vocals, c, ç, g, j, q, dígrafs...); entre so i lletra: r o rr entre vocals, c, ç, g, j, q,les que regulen l’accentuació gràfica, l’apòstrof, dígrafs...); les que regulen l’accentuació gràfi-els signes de puntuació i l’accentuació de paraules ca, l’apòstrof, els signes de puntuació ifreqüents, per mitjà del dictat, d’entre altres tècni- l’accentuació de paraules freqüents, per mitjàques, per a escriure correctament, des del punt de del dictat, d’entre altres tècniques, per a escriu-vista ortogràfic, paraules d’ús habitual. re correctament, des del punt de vista ortogrà- fic, paraules d’ús habitual. 30179
 • 71. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.2007 8. Atenció en la qualitat, orde, cal·ligrafia i pre- sentació dels textos propis i els dels altres com a mitjà per a garantir una comunicació fluida, cla- ra, i com a eina de recerca d’expressivitat i de creativitat.9. Valoració de l’escriptura com a eina de comuni- 9. Valoració de l’escriptura com a eina de co-cació, font d’informació i d’aprenentatge i com a municació, font d’informació i d’aprenentatge imitjà d’organitzar-se i resoldre problemes de la com a mitjà d’organitzar-se i resoldre proble-vida quotidiana. mes de la vida quotidiana.10. Iniciació a l’adjectivació com a recurs fona- 10. Iniciació a l’adjectivació com a recurs fo-mental en la descripció i a la transposició de textos namental en la descripció i a la transposició de(dramatització d’un relat, conversió d’un relat en textos (dramatització d’un relat, conversió d’uncòmic, recitació d’un poema amb acompanyament relat en còmic, recitació d’un poema ambmusical). acompanyament musical). 11. Utilització guiada de programes informàtics de processament de text i dels mitjans informà- tics per a la producció de textos senzills amb especial atenció als estils de lletra, títols i subtí- tols, puntuació… 12. Manipulació de procediments per a l’obtenció directa d’informació: participació en entrevistes i enquestes. 30180
 • 72. Bloc 4. Educació Literària Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià1. Coneixement, identificació i lectura guiada de 1. Coneixement, identificació i lectura guiada dediferents mostres de textos literaris: literatura tra- diferents mostres de textos literaris: literatura tra-dicional oral (rondalles, faules, contalles, llegen- dicional oral (rondalles, faules, contalles, llegen-des, cançons, auques, retafiles...); adaptacions des, cançons, auques, retafiles...); adaptacions d’o-d’obres clàssiques o mostres de literatura infantil o bres clàssiques o mostres de literatura infantil oactual del gènere narratiu (contes, biografies, re- actual del gènere narratiu (contes, biografies, re-lats…) i d’altres gèneres (el teatre, el còmic o la lats…) i d’altres gèneres (el teatre, el còmic o lapoesia), tant en suport escrit com audiovisual. poesia), tant en suport escrit com audiovisual.2. Pràctica de diferents tipus d’audició i de lectura 2. Pràctica de diferents tipus d’audició i de lecturad’obres adequades a l’edat i als interessos de l’a- d’obres adequades a l’edat i als interessos de l’a-lumnat: escolta guiada, lectura guiada, lectura per- lumnat: escolta guiada, lectura guiada, lectura per-sonal i silenciosa i lectura en veu alta. sonal i silenciosa i lectura en veu alta.3. Foment de la lectura per mitjà d’activitats d’a- 3. Foment de la lectura per mitjà d’activitats d’a-nimació que estimulen l’hàbit lector, com ara, el nimació que estimulen l’hàbit lector, com ara, elcontacte amb autors que visiten el centre, les pre- contacte amb autors que visiten el centre, les pre-sentacions de llibres adequats a l’edat de l’alumnat sentacions de llibres adequats a l’edat de l’alumnato la recollida d’informació de les portades de pu- o la recollida d’informació de les portades de pu-blicacions diverses, que promoguen la formació de blicacions diverses, que promoguen la formació decriteris i gustos personals. criteris i gustos personals. 30181
 • 73. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 4. Valoració del text literari com a font de plaer, de joc, d’entreteniment, de coneixement d’altres mons, temps i cultures, d’aprenentatge i com a mitjà d’organitzar-se i de resoldre pro- blemes de la vida quotidiana.5. Audició, comprensió i memorització de dife- 5. Audició, comprensió i memorització de dife-rents textos, recitació de poemes, dramatització de rents textos, recitació de poemes, dramatització detextos teatrals adequats a l’edat i de producció textos teatrals adequats a l’edat i de producciópròpia, amb el ritme, la pronunciació i l’entonació pròpia, amb el ritme, la pronunciació i l’entonacióadequades. adequades.6. Dramatització de textos literaris no teatrals ade- 6. Dramatització de textos literaris no teatrals ade-quats a l’edat i de produccions pròpies. quats a l’edat i de produccions pròpies.7. Iniciació al coneixement actiu de la biblioteca 7. Iniciació al coneixement actiu de la bibliotecadel centre i participació en activitats literàries del centre i participació en activitats literàries(premis, murals, col·loquis amb autors...) en l’aula (premis, murals, col·loquis amb autors...) en l’aulai en el centre. i en el centre. 30182
 • 74. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.20078. Producció de textos d’intenció literària per a 8. Producció de textos d’intenció literària per acomunicar sentiments, emocions, estats d’ànim o comunicar sentiments, emocions, estats d’ànim orecords (narracions, poemes, diàlegs escenificats, records (narracions, poemes, diàlegs escenificats,descripcions, còmics, redaccions...), a partir de descripcions, còmics, redaccions...), a partir del’exploració de les possibilitats expressives de la l’exploració de les possibilitats expressives de lallengua per mitjà de l’observació i de l’anàlisi de llengua per mitjà de l’observació i de l’anàlisi detextos models (com històries o contes narrats per textos models (com històries o contes narrats perla professora o professor) i de l’ajuda de distints la professora o professor) i de l’ajuda de distintsrecursos i jocs que estimulen la imaginació i la recursos i jocs que estimulen la imaginació i lacreativitat. creativitat. 9. Reflexió i explicitació dels aprenentatges extraliteraris que s’adquirixen a través de la lectura: interrelació de les experiències expo- sades amb les pròpies del lector i manifestació de l’opinió personal sobre l’anàlisi i crítica dels missatges i valors transmesos pels textos.Bloc 5. Coneixement de la llengua CastellàValencià 30183
 • 75. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.2007 1. Reconeixement de diferents tipus de situa- cions comunicatives, informals i formals. 2. Reconeixement de les diferències entre llen- gua oral i escrita i dels registres més adequats per a cada situació.3. Anàlisi de la situació comunicativa i identifica- 3. Anàlisi de la situació comunicativa i identifi-ció dels seus components. cació dels seus components.4. Reconeixement dels elements del context co- 4. Reconeixement dels elements del context co-municatiu com a factors que incidixen en la selec- municatiu com a factors que incidixen en la se-ció de les formes orals o escrites de l’intercanvi lecció de les formes orals o escrites de l’inter-comunicatiu. Exploració de seqüències textuals canvi comunicatiu. Exploració de seqüènciesper a localitzar les marques lingüístiques que re- textuals per a localitzar les marques lingüísti-presenten els elements del context. ques que representen els elements del context.5. Observació en les seqüències textuals de les 5. Observació en les seqüències textuals de lesformes lingüístiques que fan el missatge adequat a formes lingüístiques que fan el missatge adequatla situació comunicativa i exploració d’enunciats, a la situació comunicativa i exploració d’enun-frases i seqüències textuals per a identificar les ciats, frases i seqüències textuals per a identifi-estructures narratives, instructives, descriptives i car les estructures narratives, instructives, des-explicatives senzilles i per a descobrir les formes i criptives i explicatives senzilles i per a descobrirmarques lingüístiques que s’adopten en cada acte les formes i marques lingüístiques que s’adoptende parla. Tot això amb la finalitat de millorar la en cada acte de parla. Tot això amb la finalitatcomprensió i la composició. de millorar la comprensió i la composició. 30184
 • 76. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià6. Consideració de la coherència i la cohesió tex- 6. Consideració de la coherència i la cohesiótual (addició, causa, oposició, contradicció…) com textual (addició, causa, oposició, contradic-imprescindibles per a l’organització del discurs. ció…) com imprescindibles per a l’organització del discurs.7. Reconeixement de l’estructura textual dels tex- 7. Reconeixement de l’estructura textual delstos més habituals. Descobriment dels recursos lin- textos més habituals. Descobriment dels recur-güístics bàsics per a mantindre el referent i fer sos lingüístics bàsics per a mantindre el referentprogressar el tema, especialment la inserció i i fer progressar el tema, especialment la inserciócoordinació d’oracions. i coordinació d’oracions.8. Coneixement de les normes bàsiques de l’orto- 8. Coneixement de les normes bàsiques de l’or-grafia apreciant el seu valor social i la utilització tografia apreciant el seu valor social i la utilitza-constant en els propis escrits. Aplicació de les re- ció constant en els propis escrits. Aplicació degles ortogràfiques bàsiques en les paraules d’ús les regles ortogràfiques bàsiques en les paraulesfreqüent. Ús dels principals signes de puntuació. d’ús freqüent. Ús dels principals signes de pun-Preocupació per consultar dubtes i paraules d’orto- tuació. Preocupació per consultar dubtes i parau-grafia difícil. les d’ortografia difícil. 30185
 • 77. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià9. Observació de formes lèxiques, ortogràfiques i 9. Observació de formes lèxiques, ortogràfiquessintàctiques a partir de l’anàlisi, la manipulació i la i sintàctiques a partir de l’anàlisi, la manipulaciótransformació de fragments de textos senzills uti- i la transformació de fragments de textos senzillslitzant pronoms i combinació de pronoms, utilitzant pronoms i combinació de pronoms,l’el·lipsi, la inserció, supressió, canvi d’orde, seg- l’el·lipsi, la inserció, supressió, canvi d’orde,mentació. Sistematització de les observacions rea- segmentació. Sistematització de les observa-litzades. cions realitzades. 30186
 • 78. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià10. Explicitació de coneixements gramaticals que 10. Explicitació de coneixements gramaticalses dominen implícitament. Ús i definició intuïtiva que es dominen implícitament. Ús i definicióde la terminologia següent en les activitats d’inter- intuïtiva de la terminologia següent en les activi-pretació i producció: tats d’interpretació i producció:– Enunciat, paraula i síl·laba – Enunciat, paraula i síl·laba– Classes de paraules: nom, verb, adjectiu qualifi- – Classes de paraules: nom, verb, adjectiu quali-catiu, article i pronom personal ficatiu, article i pronom personal– Classes de noms: propis, comuns, individuals, – Classes de noms: propis, comuns, individuals,col·lectius i gentilicis col·lectius i gentilicis– Gènere: masculí i femení – Gènere: masculí i femení– Número: singular i plural – Número: singular i plural– Determinants: article i quantificadors – Determinants: article i quantificadors– Verb: temps (present, passat i futur d’indicatiu) – Verb: temps (present, passat i futur– Tipus d’enunciats: declaratiu, interrogatiu, ex- d’indicatiu)clamatiu, imperatiu i exhortatiu. – Tipus d’enunciats: declaratiu, interrogatiu, exclamatiu, imperatiu i exhortatiu.11. Consolidació de nocions gramaticals, lèxiques, 11. Consolidació de nocions gramaticals, lèxi-fonològiques i ortogràfiques. Descobriment i no- ques, fonològiques i ortogràfiques. Descobri-ves incorporacions. Aplicació d’estos coneixe- ment i noves incorporacions. Aplicació d’estosments a la pròpia producció discursiva. coneixements a la pròpia producció discursiva. 30187
 • 79. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià12. Exploració de l’estructura morfològica de les 12. Exploració de l’estructura morfològica de lesparaules, per a descobrir les formes, significats i paraules, per a descobrir les formes, significats iusos bàsics en la flexió, la composició i la deriva- usos bàsics en la flexió, la composició i la deri-ció així com en el significat (sinònims i antònims): vació així com en el significat (sinònims i antò-les marques que representen el femení i el plural i nims): les marques que representen el femení il’estructura de les paraules (l’arrel, els prefixos i el plural i l’estructura de les paraules (l’arrel, elsels sufixos). Augmentatius i diminutius. Paraules prefixos i els sufixos). Augmentatius i diminu-simples i compostes; primitives i derivades. tius. Paraules simples i compostes; primitives i derivades.13. Descobriment de les diferents formes que pot 13. Descobriment de les diferents formes quepresentar una oració com a unitat de significat. pot presentar una oració com a unitat de signifi-Manipulació d’oracions senzilles per a identificar cat. Manipulació d’oracions senzilles per a iden-les funcions bàsiques (subjecte i predicat) i desco- tificar les funcions bàsiques (subjecte i predicat)brir alguns papers semàntics del subjecte (agent i i descobrir alguns papers semàntics del subjectepacient). (agent i pacient).14. Ampliació del domini del vocabulari a través 14. Ampliació del domini del vocabulari a travésde l’aprenentatge incidental en la lectura, la dis- de l’aprenentatge incidental en la lectura, la dis-cussió col·lectiva i l’ús eficaç del diccionari. cussió col·lectiva i l’ús eficaç del diccionari.L’ordenació alfabètica de paraules. L’ordenació alfabètica de paraules. 30188
 • 80. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià15. Comparació, manipulació (per mitjà d’amplia- 15. Comparació, manipulació (per mitjà d’am-cions, supressions, annexions o coordinacions) i pliacions, supressions, annexions o coordina-transformació d’estructures sintàctiques elemen- cions) i transformació d’estructures sintàctiquestals i de frases o enunciats per a observar la seua elementals i de frases o enunciats per a observarequivalència semàntica o possibles canvis de sig- la seua equivalència semàntica o possibles can-nificat, per a millorar la composició escrita i per a vis de significat, per a millorar la composicióexplorar les possibilitats d’usar diferents enllaços escrita i per a explorar les possibilitats d’usar(addició, causa, oposició i contradicció). diferents enllaços (addició, causa, oposició i contradicció).16. Observació i anàlisi de descripcions senzilles: 16. Observació i anàlisi de descripcions senzi-l’adjectiu qualificatiu. Funcions. Pràctica de l’ad- lles: l’adjectiu qualificatiu. Funcions. Pràctica dejectivació com a recurs fonamental en la descrip- l’adjectivació com a recurs fonamental en lació. La concordança de gènere i nombre. descripció. La concordança de gènere i nombre.17. Observació de l’articulació de les paraules i 17. Observació de l’articulació de les paraules idels fenòmens sil·làbics. La síl·laba tònica i àtona. dels fenòmens sil·làbics. La síl·laba tònica i àto-Paraules tòniques i paraules àtones. Classificació na. Paraules tòniques i paraules àtones. Classifi-de paraules segons la posició de la síl·laba tònica. cació de paraules segons la posició de la síl·labaObservació de les normes d’accentuació gràfica en tònica. Observació de les normes d’accentuacióparaules agudes, planes i esdrúixoles. La dièresi en gràfica en paraules agudes, planes i esdrúixoles.casos usuals. La dièresi en casos usuals. 30189
 • 81. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 18. Descobriment de com funciona la llengua a partir de l’observació i manipulació d’enunciats o textos senzills. Formulació i comprovació d’hipòtesi per a identificar estructures morfolò- giques i sintàctiques simples en la parla habitual i en les expressions més usuals.19. Adquisició i automatització de formes genuï-nes que fa falta preservar: ús dels pronoms adver-bials en i hi, haver de + infinitiu per a indicar obli-gació.20. Pràctica constant de la pronunciació correctade certs elements (consonants sonores, emmudi-ments...) relacionant-los amb la seua realitzaciógràfica. 21. Observació de semblances i diferències en valencià i en castellà per a aclarir determinades formes, significats i usos. 30190
 • 82. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.2007 22. Valoració de la reflexió sobre la llengua com a mitjà d’enriquiment dels recursos lingüístics personals en l’èxit d’una bona comprensió i d’una expressió correcta, apropiada i genuïna. Acceptació, respecte i valoració positiva de les normes i convencions lingüístiques bàsiques.Bloc 6. La llengua como a instrument d’aprenentatge CastellàValencià1. Comprensió i producció de textos orals, tant de 1. Comprensió i producció de textos orals, tantcaràcter quotidià com de caràcter més formal per a de caràcter quotidià com de caràcter més formalaprendre i per a informar-se. per a aprendre i per a informar-se.2. Participació com a oient i com a ponent en si- 2. Participació com a oient i com a ponent entuacions d’aula per a la construcció del coneixe- situacions d’aula per a la construcció del co-ment: treballs en grup, posades en comú, explica- neixement: treballs en grup, posades en comú,cions de la mestra o el mestre. explicacions de la mestra o el mestre. 3. Valoració dels mitjans de comunicació social com a instrument per a aprendre i per a accedir a informacions i experiències d’altres persones. 30191
 • 83. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.20074. Ús de documents videogràfics i sonors com a 4. Ús de documents videogràfics i sonors com amitjà d’obtindre, seleccionar i relacionar informa- mitjà d’obtindre, seleccionar i relacionar infor-cions rellevants. Comprensió, identificació, classi- macions rellevants. Comprensió, identificació,ficació i comparació de la informació seleccionada. classificació i comparació de la informació se- leccionada. 5. Pràctica i aplicació de les estratègies adequa- des en una exposició oral formal (salutació, expo- sició i conclusió) amb ajuda d’un guió.6. Comprensió de textos de l’àmbit escolar, pro- 6. Comprensió de textos de l’àmbit escolar,duïts amb finalitat didàctica o d’ús social (fullets, produïts amb finalitat didàctica o d’ús socialdescripcions, instruccions i explicacions) per a (fullets, descripcions, instruccions i explica-aprendre i per a informar-se, i de la utilització de la cions) per a aprendre i per a informar-se, i de lacomparació, la classificació, la identificació i la utilització de la comparació, la classificació, lainterpretació dels coneixements i de les informa- identificació i la interpretació dels coneixe-cions per a ampliar els aprenentatges. ments i de les informacions per a ampliar els aprenentatges. 7. Utilització dirigida de les tecnologies de la informació i de la comunicació i dels diferents tipus de biblioteques (d’aula i de centre), de for- ma que es mostre respecte per les seues normes de funcionament, amb la finalitat d’obtindre in- formació i models per a la composició escrita. 30192
 • 84. CastellàValencià 8. Interés pels textos escrits com a font d’infor- Num. 5562 / 24.07.2007 mació i d’aprenentatge i com a mitjà de comuni- cació d’experiències i de regulació de la con- vivència. 9. Ús d’estratègies per a la localització de la in- formació continguda en textos documentals (en- ciclopèdies, diccionaris, llibres de divulgació…) i reestructuració de la informació localitzada per mitjà de notes, esquemes, resums, mapes concep- tuals, croquis i frases mnemotècniques. 10. Coneixement de l’estructura dels textos pro- pis de l’àmbit acadèmic (qüestionaris, resums, informes, descripcions, explicacions…) i aplica- ció d’estos coneixements a la seua comprensió.11. Producció guiada de treballs relacionats amb 11. Producció guiada de treballs relacionatsl’àmbit escolar per a organitzar informació i per a amb l’àmbit escolar per a organitzar informaciócomunicar coneixements, experiències i necessitats i per a comunicar coneixements, experiències i(murals, treballs monogràfics, explicacions d’expe- necessitats (murals, treballs monogràfics, expli-riments...). cacions d’experiments...). 12. Valoració de l’escolta, la lectura i l’escriptura com a eina de comunicació, font d’informació i d’aprenentatge. 30193
 • 85. SEGUNDO CICLO CONTENIDOS Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 1. Las lenguas y los hablantes Castellano Valenciano 1. Consideración del valenciano como idioma propio de nuestro pueblo, apto para todo tipo de usos funcionales y vehículo necesario de cultura. 2. Aceptación de la conveniencia y necesidad de alcanzar competencia en las lenguas coofi- ciales de la Comunitat Valenciana. 3. Interés por incorporar, de manera gradual, el valenciano en todos los ámbitos de uso de la lengua y para toda función comunicativa, en un proceso de implicación personal en la recu- peración cultural y de normalidad lingüística. 4. Conciencia positiva de la variedad lingüísti- ca y cultural existente en el contexto social y escolar como una manifestación enriquecedora a la cual se aporta y de la cual se participa. 30194
 • 86. Num. 5562 / 24.07.20075. Conocimiento de las lenguas de España, sulocalización en las diferentes ComunidadesAutónomas y valoración positiva ante estariqueza lingüística, de forma que se eviten losprejuicios sobre las lenguas y sus hablantes.6. Interés y respeto por las sensaciones, lasexperiencias, las ideas, las opiniones y los co-nocimientos expresados por los hablantes deotras lenguas.7. Uso de un lenguaje no discriminatorio yrespetuoso con las diferencias lingüísticas,culturales, étnicas o de género. 30195
 • 87. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 2. Hablar, escuchar y conversar Castellano Valenciano 1. Participación activa en interacciones es- 1. Participación activa en interacciones espontá- pontáneas propias de la vida cotidiana y de la neas propias de la vida cotidiana y de la actividad actividad de aula (conversación, planificación de aula (conversación, planificación de una acti- de una actividad...) y en otras más formales y vidad...) y en otras más formales y dirigidas (con- dirigidas (consejo de clase, asambleas, deba- sejo de clase, asambleas, debates, entrevistas, tes, entrevistas, explicaciones...), respetando explicaciones...), respetando el orden espacial, el orden espacial, cronológico o lógico en el cronológico o lógico en el discurso, con actitud de discurso, con actitud de cooperación y respeto cooperación y respeto en situaciones de aprendi- en situaciones de aprendizaje compartido, con zaje compartido, con interés por expresarse con interés por expresarse con entonación y pro- entonación y pronunciación adecuadas; con el fin nunciación adecuadas; con el fin de recoger e de recoger e intercambiar información, resolver intercambiar información, resolver conflictos, conflictos, llegar a acuerdos, manifestar las pro- llegar a acuerdos, manifestar las propias opi- pias opiniones o planificar acciones conjuntas. niones o planificar acciones conjuntas. 30196
 • 88. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 2. Conocimiento y uso de las estrategias y de las normas para el intercambio comunicativo como instrumento de comunicación: escucha atenta, ex- posición clara y respeto del turno de palabra; me- diante la participación y las aportaciones, el control de la impulsividad, con respeto a las sensaciones, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás y con atención a las fórmulas de cortesí- as y de relación social.3. Comprensión de textos orales con secuen- 3. Comprensión de textos orales con secuenciascias narrativas, descriptivas, informativas y narrativas, descriptivas, informativas y persuasi-persuasivas, procedentes de los medios de vas, procedentes de los medios de comunicacióncomunicación o de Internet, captando el sen- o de Internet, captando el sentido global del textotido global del texto y las ideas principales y y las ideas principales y secundarias, al tiemposecundarias, al tiempo que se reconocen las que se reconocen las ideas no explícitas y se valo-ideas no explícitas y se valoran los contenidos ran los contenidos transmitidos.transmitidos. 30197
 • 89. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano4. Comprensión y producción de textos ora- 4. Comprensión y producción de textos orales, enles, en prosa o en verso, tanto de carácter co- prosa o en verso, tanto de carácter cotidiano (ex-tidiano (explicaciones de clase, trabajos en plicaciones de clase, trabajos en equipo, docu-equipo, documentales, entrevistas, debates y mentales, entrevistas, debates y conversacionesconversaciones entre iguales) como de carác- entre iguales) como de carácter más formal (na-ter más formal (narraciones de experiencias rraciones de experiencias personales, resúmenespersonales, resúmenes orales de textos, expo- orales de textos, exposiciones de conocimientos ysiciones de conocimientos y opiniones, cuen- opiniones, cuentos populares y descripciones sen-tos populares y descripciones sencillas) para cillas) para aprender y para informarse.aprender y para informarse. 5. Uso adecuado de los elementos lingüísticos y no lingüísticos en las producciones orales: gesto, rit- mo y entonación. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 6. Valoración de saber escuchar como medio para adquirir información y para aprender. 30198
 • 90. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 3. Leer y escribir3.1 Comprensión de textos escritos Castellano Valenciano 1. Comprensión de textos de la vida cotidiana 1. Comprensión de textos de la vida cotidiana con una correcta correspondencia entre fone- con una correcta correspondencia entre fone- mas y grafías (carteles, horarios, reglamentos mas y grafías (carteles, horarios, reglamentos sencillos, reglas de juego, catálogos, folletos sencillos, reglas de juego, catálogos, folletos de instrucciones, recetas...) y de los medios de de instrucciones, recetas...) y de los medios de comunicación social (webs infantiles, noticias, comunicación social (webs infantiles, noticias, cartas al director…), para buscar información, cartas al director…), para buscar información, con identificación de los aspectos relevantes y con identificación de los aspectos relevantes y la creación de una opinión propia respecto de la creación de una opinión propia respecto de los contenidos expuestos en cada uno de los los contenidos expuestos en cada uno de los textos. textos. 30199
 • 91. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 2. Uso de estrategias para la comprensión: elaboración y comprobación de hipótesis, rea- lización de inferencias de información sobre el texto a partir de sus conocimientos y experien- cias previas, consulta al diccionario, utiliza- ción de las medidas correctoras necesarias si falla la comprensión (relectura) y resumen de las ideas básicas de los textos leídos o de los aspectos más destacados. 30200
 • 92. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano 3. Conocimiento funcional de los elementos básicos de los discursos narrativos (estructura narrativa lineal, personajes principales y se- cundarios, mensaje de la historia, narración en primera y tercera persona), poéticos (longitud de los versos, introducción a los recursos ex- presivos básicos del lenguaje poético, rima, formación de las estrofas más sencillas y habi- tuales…) y teatrales (división del texto en es- cenas, estructura de la historia en: plantea- miento, nudo y desenlace, tipografía diferente para los nombres de los personajes, sus parla- mentos y las acotaciones…) y aplicación de estos conocimientos a la comprensión e inter- pretación de los textos. 4. Estudio y análisis de los elementos caracte- rísticos del cómic: concepto, elementos (texto y dibujo), viñeta, globo, onomatopeyas... y aplicación de estos conocimientos a la com- prensión e interpretación de las producciones. 30201
 • 93. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 5. Estudio y análisis de los elementos básicos de los textos expositivos y argumentativos y aplicación de estos conocimientos a la com- prensión e interpretación de los textos. 6. Explicación de sentidos figurados y de sig- nificados no explícitos en los textos, especial- mente en los de los medios de comunicación; adopción de actitudes críticas elementales hacia las perspectivas ideológicas que transmi- ten. 7. Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de los dife- rentes tipos de bibliotecas (de aula y de cen- tro), mostrando respeto por sus normas de fun- cionamiento, con la finalidad de obtener in- formación y modelos para la composición es- crita. 30202
 • 94. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano8. Lectura comprensiva, en voz alta y en silen- 8. Lectura comprensiva, en voz alta y en silen-cio, y memorización de textos que contengan cio, y memorización de textos que contenganjuegos lingüísticos, fonéticos, semánticos o juegos lingüísticos, fonéticos, semánticos ogramaticales, tanto de carácter popular (traba- gramaticales, tanto de carácter popular (traba-lenguas, burlas, adivinanzas, chistes, retahí- lenguas, burlas, adivinanzas, chistes, retahí-las...) como culto (crucigramas sencillos, sopas las...) como culto (crucigramas sencillos, sopasde letras, jeroglíficos, caligramas...), leídos de letras, jeroglíficos, caligramas...), leídoscon fluidez y entonación adecuadas. con fluidez y entonación adecuadas. 9. Utilización de libros y diferentes fuentes de información que ayudarán en la localización de conceptos y temas de interés para la forma- ción y el aprendizaje (diccionarios de imáge- nes, fichas de ortografía, libros de divulgación, revistas…). 30203
 • 95. Bloque 3. Leer y escribir Num. 5562 / 24.07.20073.2. Composición de textos escritos Castellano Valenciano 1. Conocimiento y uso de los elementos bási- cos de los textos (silueta, organización y recur- sos lingüísticos específicos) y su aplicación en la comprensión y en la producción. 2. Producción de textos escritos propios de la 2. Producción de textos escritos propios de la vida social del aula, como consolidación del vida social del aula, como consolidación del sistema lectoescritor para comunicar conoci- sistema lectoescritor para comunicar conoci- mientos, experiencias y necesidades (normas, mientos, experiencias y necesidades (normas, notas, cartas, avisos, solicitudes...), de acuerdo notas, cartas, avisos, solicitudes...), de acuerdo con las características propias de estos géne- con las características propias de estos géne- ros. ros. 3. Composición de textos de información y 3. Composición de textos de información y opinión propios de los medios de comunica- opinión propios de los medios de comunica- ción social sobre acontecimientos que resulten ción social sobre acontecimientos que resulten significativos, con especial incidencia en la significativos, con especial incidencia en la noticia y en las cartas al director, mediante noticia y en las cartas al director, mediante soportes del ámbito escolar y algunos medios soportes del ámbito escolar y algunos medios de prensa local. de prensa local. 30204
 • 96. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano4. Producción de textos que utilicen lenguaje 4. Producción de textos que utilicen lenguajeverbal y no verbal (ilustraciones, tipografía, verbal y no verbal (ilustraciones, tipografía,gráficos...) con intención informativa: carteles gráficos...) con intención informativa: cartelespublicitarios, cómics... publicitarios, cómics... 5. Uso de las estrategias y normas básicas en la producción de textos: planificación (función comunicativa y del destinatario, selección de la información relevante, del tipo de texto, de la estructura del contenido...), redacción del borrador, y evaluación y revisión del texto en el proceso de escritura para mejorarlo. 6. Conocimiento de los elementos básicos de los discursos narrativos, explicativos, descrip- tivos, informativos y persuasivos (estructura, sentido global, intención...) y su aplicación en la comprensión y en la producción 30205
 • 97. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano7. Valoración y uso de las normas ortográficas 7. Valoración y uso de las normas ortográficas(conocer y usar las correspondencias regulares (conocer y usar las correspondencias regularesentre sonido y letra: r o rr entre vocales, c, ç, g, entre sonido y letra: r o rr entre vocales, c, ç, g,j, q, letras dobles...); las que regulan la acen- j, q, letras dobles...); las que regulan la acen-tuación gráfica, el apóstrofo, los signos de tuación gráfica, el apóstrofo, los signos depuntuación y la acentuación de palabras fre- puntuación y la acentuación de palabras fre-cuentes, mediante el dictado, entre otras técni- cuentes, mediante el dictado, entre otras técni-cas, para escribir correctamente, desde el pun- cas, para escribir correctamente, desde el pun-to de vista ortográfico, palabras de uso habi- to de vista ortográfico, palabras de uso habi-tual. tual. 8. Cuidado en la calidad, orden, caligrafía y presentación de los textos propios y los de los demás como medio para garantizar una comu- nicación fluida, clara, y como herramienta de búsqueda de expresividad y de creatividad.9. Valoración de la escritura como herramienta 9. Valoración de la escritura como herramientade comunicación, fuente de información y de de comunicación, fuente de información y deaprendizaje y como medio de organizarse y aprendizaje, y como medio de organizarse yresolver problemas de la vida cotidiana. resolver problemas de la vida cotidiana. 30206
 • 98. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano10. Iniciación a la adjetivación como recurso 10. Iniciación a la adjetivación como recursofundamental en la descripción y a la transposi- fundamental en la descripción y a la transposi-ción de textos (dramatización de un relato, ción de textos (dramatización de un relato,conversión de un relato en cómic, recitación de conversión de un relato en cómic, recitación deun poema con acompañamiento musical...). un poema con acompañamiento musical...). 11. Utilización guiada de programas informá- ticos de procesamiento de texto y de los me- dios informáticos para la producción de textos sencillos con especial atención a los estilos de letra, títulos y subtítulos, puntuación… 12. Manipulación de procedimientos para la obtención directa de información: participa- ción en entrevistas y encuestas. 30207
 • 99. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 4. Educación Literaria Castellano Valenciano 1. Conocimiento, identificación y lectura guiada 1. Conocimiento, identificación y lectura guiada de diferentes muestras de textos literarios: lite- de diferentes muestras de textos literarios: litera- ratura tradicional oral (fábulas, leyendas, can- tura tradicional oral (fábulas, leyendas, cancio- ciones, auques, retahílas...); adaptaciones de nes, auques, retahílas...); adaptaciones de obras obras clásicas o muestras de literatura infantil o clásicas o muestras de literatura infantil o actual actual del género narrativo (cuentos, biografías, del género narrativo (cuentos, biografías, rela- relatos…) y de otros géneros (el teatro, el cómic tos…) y de otros géneros (el teatro, el cómic o la o la poesía), tanto en soporte escrito como au- poesía), tanto en soporte escrito como audiovi- diovisual. sual. 2. Práctica de diferentes tipos de audición y de 2. Práctica de diferentes tipos de audición y de lectura de obras adecuadas a la edad y a los in- lectura de obras adecuadas a la edad y a los inter- tereses del alumnado: escucha guiada, lectura eses del alumnado: escucha guiada, lectura guia- guiada, lectura personal y silenciosa y lectura en da, lectura personal y silenciosa y lectura en voz voz alta. alta. 30208
 • 100. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.20073. Fomento de la lectura mediante actividades 3. Fomento de la lectura mediante actividades dede animación que estimulen el hábito lector, animación que estimulen el hábito lector, talestales como el contacto con autores que visiten el como el contacto con autores que visiten el cen-centro, presentaciones de libros adecuados a la tro, presentaciones de libros adecuados a la edadedad del alumnado o recogida de información del alumnado o recogida de información de lasde las portadas de publicaciones diversas, que portadas de publicaciones diversas, que promue-promuevan la formación de criterios y gustos van la formación de criterios y gustos personales.personales. 4. Valoración del texto literario como fuente de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y cul- turas, de aprendizaje y como medio de organi- zarse y resolver problemas de la vida cotidia- na.5. Audición, comprensión y memorización de 5. Audición, comprensión y memorización dediferentes textos, recitación de poemas, drama- diferentes textos, recitación de poemas, dramati-tización de textos teatrales adecuados a la edad zación de textos teatrales adecuados a la edad yy de producción propia, con el ritmo, la pronun- de producción propia, con el ritmo, la pronuncia-ciación y la entonación adecuadas. ción y la entonación adecuadas.6. Dramatización de textos literarios no teatrales 6. Dramatización de textos literarios no teatralesadecuados a la edad y de producciones propias. adecuados a la edad y de producciones propias. 30209
 • 101. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.20077. Iniciación al conocimiento activo de la bi- 7. Iniciación al conocimiento activo de la biblio-blioteca del centro y participación en activida- teca del centro y participación en actividadesdes literarias (premios, murales, coloquios con literarias (premios, murales, coloquios con auto-autores...) en el aula y en el centro. res...) en el aula y en el centro.8. Producción de textos de intención literaria 8. Producción de textos de intención literaria parapara comunicar sentimientos, emociones, estados comunicar sentimientos, emociones, estados dede ánimo o recuerdos (narraciones, poemas, diá- ánimo o recuerdos (narraciones, poemas, diálo-logos escenificados, descripciones, cómics, re- gos escenificados, descripciones, cómics, redac-dacciones...), a partir de la exploración de las ciones...), a partir de la exploración de las posibi-posibilidades expresivas de la lengua mediante la lidades expresivas de la lengua mediante la ob-observación y análisis de textos modelos (como servación y análisis de textos modelos (historiashistorias o cuentos narrados por la profesora o el o cuentos narrados por la profesora o el profesor)profesor) y de la ayuda de distintos recursos y y de la ayuda de distintos recursos y juegos quejuegos que estimulan la imaginación y la creati- estimulan la imaginación y la creatividad.vidad. 9. Reflexión y explicitación de los aprendiza- jes extraliterarios que se adquieren a través de la lectura: interrelación de las experiencias expuestas con las propias del lector y manifes- tación de la opinión personal sobre el análisis y crítica de los mensajes y valores transmitidos por los textos. 30210
 • 102. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 5. Conocimiento de la lengua Castellano Valenciano 1. Reconocimiento de diferentes tipos de si- tuaciones comunicativas, informales y forma- les. 2. Reconocimiento de las diferencias entre lengua oral y escrita y de los registros más adecuados para cada situación. 3. Análisis de la situación comunicativa e 3. Análisis de la situación comunicativa e identificación de sus componentes. identificación de sus componentes. 4. Reconocimiento de los elementos del con- 4. Reconocimiento de los elementos del con- texto comunicativo como factores que inciden texto comunicativo como factores que inciden en la selección de las formas orales o escritas en la selección de las formas orales o escritas del intercambio comunicativo. Exploración de del intercambio comunicativo. Exploración de secuencias textuales para localizar las marcas secuencias textuales para localizar las marcas lingüísticas que representan los elementos del lingüísticas que representan los elementos del contexto. contexto. 30211
 • 103. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano5. Observación en las secuencias textuales de 5. Observación en las secuencias textuales delas formas lingüísticas que hacen el mensaje las formas lingüísticas que hacen el mensajeadecuado a la situación comunicativa y explo- adecuado a la situación comunicativa y explo-ración de enunciados, frases y secuencias tex- ración de enunciados, frases y secuencias tex-tuales para identificar las estructuras narrati- tuales para identificar las estructuras narrati-vas, instructivas, descriptivas y explicativas vas, instructivas, descriptivas y explicativassencillas y para descubrir las formas y marcas sencillas y para descubrir las formas y marcaslingüísticas que se adoptan en cada acto de lingüísticas que se adoptan en cada acto dehabla. Todo ello, con la finalidad de mejorar la habla. Todo ello, con la finalidad de mejorar lacomprensión y la composición. comprensión y la composición.6. Consideración de la coherencia y la cohe- 6. Consideración de la coherencia y la cohe-sión textual (adición, causa, oposición, contra- sión textual (adición, causa, oposición, contra-dicción…) como imprescindibles para la orga- dicción…) como imprescindibles para la orga-nización del discurso. nización del discurso.7. Reconocimiento de la estructura textual de 7. Reconocimiento de la estructura textual delos textos más habituales. Descubrimiento de los textos más habituales. Descubrimiento delos recursos lingüísticos básicos para mantener los recursos lingüísticos básicos para mantenerel referente y hacer progresar el tema, espe- el referente y hacer progresar el tema, espe-cialmente la inserción y coordinación de ora- cialmente la inserción y coordinación de ora-ciones. ciones. 30212
 • 104. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano8. Conocimiento de las normas básicas de la 8. Conocimiento de las normas básicas de laortografía apreciando su valor social y la utili- ortografía apreciando su valor social y la utili-zación constante en los propios escritos. Apli- zación constante en los propios escritos. Apli-cación de las reglas ortográficas básicas en las cación de las reglas ortográficas básicas en laspalabras de uso frecuente. Uso de los principa- palabras de uso frecuente. Uso de los principa-les signos de puntuación. Preocupación por les signos de puntuación. Preocupación porconsultar dudas y palabras de ortografía difícil. consultar dudas y palabras de ortografía difícil.9. Observación de formas léxicas, ortográficas 9. Observación de formas léxicas, ortográficasy sintácticas a partir del análisis, la manipula- y sintácticas a partir del análisis, la manipula-ción y la transformación de fragmentos de tex- ción y la transformación de fragmentos de tex-tos sencillos utilizando pronombres y combi- tos sencillos utilizando pronombres y combi-nación de pronombres, la elipsis, la inserción, nación de pronombres, la elipsis, la inserción,supresión, cambio de orden, segmentación. supresión, cambio de orden, segmentación.Sistematización de las observaciones realiza- Sistematización de las observaciones realiza-das. das. 30213
 • 105. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.200710. Explicitación de conocimientos gramatica- 10. Explicitación de conocimientos gramatica-les que se dominan implícitamente. Uso y de- les que se dominan implícitamente. Uso y de-finición intuitiva de la terminología siguiente finición intuitiva de la terminología siguienteen las actividades de interpretación y produc- en las actividades de interpretación y produc-ción: ción:– Enunciado, palabra y sílaba – Enunciado, palabra y sílaba– Clases de palabras: nombre, verbo, adjetivo – Clases de palabras: nombre, verbo, adjetivocalificativo, artículo y pronombre personal calificativo, artículo y pronombre personal– Clases de nombres: propios, comunes, indi- – Clases de nombres: propios, comunes, indi-viduales, colectivos y gentilicios viduales, colectivos y gentilicios– Género: masculino y femenino – Género: masculino y femenino– Número: singular y plural – Número: singular y plural– Determinantes: artículo y cuantificadores – Determinantes: artículo y cuantificadores– Verbo: tiempo (presente, pasado y futuro de – Verbo: tiempo (presente, pasado y futuro deindicativo) indicativo)– Tipos de enunciados: declarativo, interroga- – Tipos de enunciados: declarativo, interroga-tivo, exclamativo, imperativo y exhortativo. tivo, exclamativo, imperativo y exhortativo.11. Consolidación de nociones gramaticales, 11. Consolidación de nociones gramaticales,léxicas, fonológicas y ortográficas. Descubri- léxicas, fonológicas y ortográficas. Descubri-miento y nuevas incorporaciones. Aplicación miento y nuevas incorporaciones. Aplicaciónde estos conocimientos a la propia producción de estos conocimientos a la propia produccióndiscursiva. discursiva. 30214
 • 106. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano12. Exploración de la estructura morfológica 12. Exploración de la estructura morfológicade las palabras, para descubrir las formas, sig- de las palabras, para descubrir las formas, sig-nificados y usos básicos en la flexión, la com- nificados y usos básicos en la flexión, la com-posición y la derivación así como en el signifi- posición y la derivación así como en el signifi-cado (sinónimos y antónimos): las marcas que cado (sinónimos y antónimos): las marcas querepresentan el femenino y el plural y la estruc- representan el femenino y el plural y la estruc-tura de las palabras (la raíz, los prefijos y los tura de las palabras (la raíz, los prefijos y lossufijos). Aumentativos y diminutivos. Palabras sufijos). Aumentativos y diminutivos. Palabrassimples y compuestas; primitivas y derivadas. simples y compuestas; primitivas y derivadas.13. Descubrimiento de las diferentes formas 13. Descubrimiento de las diferentes formasque puede presentar una oración como unidad que puede presentar una oración como unidadde significado. Manipulación de oraciones de significado. Manipulación de oracionessencillas para identificar las funciones básicas sencillas para identificar las funciones básicas(sujeto y predicado) y descubrir algunos pape- (sujeto y predicado) y descubrir algunos pape-les semánticos del sujeto (agente y paciente). les semánticos del sujeto (agente y paciente)14. Ampliación del dominio del vocabulario a 14. Ampliación del dominio del vocabulario através del aprendizaje incidental en la lectura, través del aprendizaje incidental en la lectura,la discusión colectiva y el uso eficaz del dic- la discusión colectiva y el uso eficaz del dic-cionario. La ordenación alfabética de palabras. cionario. La ordenación alfabética de palabras. 30215
 • 107. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.200715. Comparación, manipulación (mediante 15. Comparación, manipulación (medianteampliaciones, supresiones, anexiones o coor- ampliaciones, supresiones, anexiones o coor-dinaciones) y transformación de estructuras dinaciones) y transformación de estructurassintácticas elementales y de frases o enuncia- sintácticas elementales y de frases o enuncia-dos para observar su equivalencia semántica o dos para observar su equivalencia semántica oposibles cambios de significado, para mejorar posibles cambios de significado, para mejorarla composición escrita y para explorar las po- la composición escrita y para explorar las po-sibilidades de usar diferentes enlaces (adición, sibilidades de usar diferentes enlaces (adición,causa, oposición y contradicción). causa, oposición y contradicción).16. Observación y análisis de descripciones 16. Observación y análisis de descripcionessencillas: el adjetivo calificativo. Funciones. sencillas: el adjetivo calificativo. Funciones.Práctica de la adjetivación como recurso fun- Práctica de la adjetivación como recurso fun-damental en la descripción. La concordancia damental en la descripción. La concordanciade género y número. de género y número.17. Observación de la articulación de las pala- 17. Observación de la articulación de las pala-bras y de los fenómenos silábicos. La sílaba bras y de los fenómenos silábicos. La sílabatónica y átona. Palabras tónicas y palabras tónica y átona. Palabras tónicas y palabrasátonas. Clasificación de palabras según la po- átonas. Clasificación de palabras según la po-sición de la sílaba tónica. Observación de las sición de la sílaba tónica. Observación de lasnormas de acentuación gráfica en palabras normas de acentuación gráfica en palabrasagudas, llanas y esdrújulas. La diéresis en ca- agudas, llanas y esdrújulas. La diéresis en ca-sos usuales. sos usuales. 30216
 • 108. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 18. Descubrimiento de cómo funciona la len- gua a partir de la observación y manipulación de enunciados o textos sencillos. Formulación y comprobación de hipótesis para identificar estructuras morfológicas y sintácticas simples en el habla habitual y en las expresiones más usuales.19. Adquisición y automatización de formasgenuinas que hace falta preservar: uso de lospronombres adverbiales en e hi, haver de +infinitiu para indicar obligación.20. Práctica constante de la pronunciación co-rrecta de ciertos elementos (consonantes sono-ras, enmudecimientos...) relacionándolos consu realización gráfica. 21. Observación de parecidos y diferencias en valenciano y castellano para aclarar determi- nadas formas, significados y usos. 30217
 • 109. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 22. Valoración de la reflexión sobre la lengua como medio de enriquecimiento de los recur- sos lingüísticos personales en el logro de una buena comprensión y de una expresión correc- ta, apropiada y genuina. Aceptación, respeto y valoración positiva de las normas y conven- ciones lingüísticas básicas. 30218
 • 110. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 6. La lengua como instrumento de aprendizaje Castellano Valenciano 1. Comprensión y producción de textos orales, 1. Comprensión y producción de textos orales, tanto de carácter cotidiano como de carácter tanto de carácter cotidiano como de carácter más formal para aprender y para informarse. más formal para aprender y para informarse. 2. Participación como oyente y como ponente 2. Participación como oyente y como ponente en situaciones de aula para la construcción del en situaciones de aula para la construcción del conocimiento: trabajo en grupo, puesta en co- conocimiento: trabajo en grupo, puesta en co- mún, explicaciones de la maestra o el maestro. mún, explicaciones de la maestra o el maestro. 3. Valoración de los medios de comunicación social como instrumento para aprender y acce- der a informaciones y experiencias de otras personas. 4. Uso de documentos videográficos y sonoros 4. Uso de documentos videográficos y sonoros como medio de obtener, seleccionar y relacio- como medio de obtener, seleccionar y relacio- nar informaciones relevantes. Comprensión, nar informaciones relevantes. Comprensión, identificación, clasificación y comparación de identificación, clasificación y comparación de la información seleccionada. la información seleccionada. 30219
 • 111. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano 5. Práctica y aplicación de las estrategias ade- cuadas en una exposición oral formal (saludo, exposición y conclusión) con ayuda de un guión.6. Comprensión de textos del ámbito escolar, 6. Comprensión de textos del ámbito escolar,producidos con finalidad didáctica o de uso producidos con finalidad didáctica o de usosocial (folletos, descripciones, instrucciones y social (folletos, descripciones, instrucciones yexplicaciones) para aprender y para informar- explicaciones) para aprender y para informar-se, y de la utilización de la comparación, la se, y de la utilización de la comparación, laclasificación, la identificación y la interpreta- clasificación, la identificación y la interpreta-ción de los conocimientos y de las informacio- ción de los conocimientos y de las informacio-nes para ampliar los aprendizajes. nes para ampliar los aprendizajes. 7. Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de los dife- rentes tipos de bibliotecas (de aula y de cen- tro), de forma que se muestre respeto por sus normas de funcionamiento, con la finalidad de obtener información y modelos para la compo- sición escrita. 30220
 • 112. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.2007 8. Interés por los textos escritos como fuente de información y aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 9. Uso de estrategias para la localización de la información contenida en textos documentales (enciclopedias, diccionarios, libros de divulga- ción…) y reestructuración de la información localizada mediante notas, esquemas, resúme- nes, mapas conceptuales, croquis y frases ne- motécnicas. 10. Conocimiento de la estructura de los textos propios del ámbito académico (cuestionarios, resúmenes, informes, descripciones, explica- ciones…) y aplicación de estos conocimientos a su comprensión.11. Producción guiada de trabajos relacionados 11. Producción guiada de trabajos relacionadoscon el ámbito escolar para organizar informa- con el ámbito escolar para organizar informa-ción y para comunicar conocimientos, expe- ción y para comunicar conocimientos, expe-riencias y necesidades (murales, trabajos mo- riencias y necesidades (murales, trabajos mo-nográficos, explicaciones de experimentos...). nográficos, explicaciones de experimentos...). 30221
 • 113. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 12. Valoración de la escucha, la lectura y la escritura como herramienta de comunicación, fuente de información y de aprendizaje. 30222
 • 114. Num. 5562 / 24.07.2007 30223 CRITERIS D’AVALUACIÓ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontàni- 1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espon-es, respectant les normes de la comunicació: torn de paraula, escoltar, táneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra,exposar amb claredat i entonar adequadament. escuchar, exponer con claridad y entonar adecuadamente. 2. Expressar-se de forma oral, utilitzant diferents funcions de 2. Expresarse de forma oral, utilizando diferentes funciones decomunicació, vocabulari, entonació i ritme adequats, i una estructura comunicación, vocabulario, entonación y ritmo adecuados, y unanarrativa coherent. estructura narrativa coherente. 3. Comprendre el sentit global dels textos orals, reconeixent les 3. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendoidees principals i secundàries. las ideas principales y secundarias. 4. Llegir en silenci valorant el progrés i la velocitat lectores, 4. Leer en silencio valorando el progreso y la velocidad lectoras,memoritzar i reproduir textos senzills. memorizar y reproducir textos sencillos. 5. Interpretar i integrar les idees pròpies amb la informació con- 5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información conte-tinguda en els textos d’ús escolar i social, i mostrar la comprensió a nida en los textos de uso escolar y social, y mostrar la comprensión através de la lectura en veu alta amb l’entonació i fluïdesa adequades. través de la lectura en voz alta con la entonación y fluidez adecuadas. 6. Redactar, reescriure i resumir diferents textos significatius en 6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos enles situacions quotidianes i escolars, de forma ordenada i adequada, las situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada,utilitzant la planificació i revisió dels textos, tenint cura amb les nor- utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las nor-mes gramaticals i ortogràfiques i la cal·ligrafia, l’orde i la presentació. mas gramaticales y ortográficas y la caligrafía, el orden y la presenta- ción. 7. Llegir ben sovint i per pròpia iniciativa com a font de plaer 7. Leer con frecuencia y por propia iniciativa como fuente de pla-textos literaris de la tradició oral i de la literatura infantil adequats al cer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil ade-cicle, per a conéixer les característiques bàsiques de la narració i de la cuados al ciclo, para conocer las características básicas de la narraciónpoesia i per a facilitar l’escriptura de tals textos. y de la poesía y para facilitar la escritura de dichos textos. 8. Utilitzar estratègies (de lectura i d’escriptura) per a planificar 8. Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar tra-treballs, localitzar i recuperar informació, realitzar inferències, captar bajos, localizar y recuperar información, realizar inferencias, captar elel sentit global, les idees principals i secundàries, resumir els textos sentido global, las ideas principales y secundarias, resumir los textosllegits i realitzar esquemes. leídos y realizar esquemas. 9. Usar la biblioteca de l’aula i del centre, conéixer els mecanis- 9. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismosmes d’organització i de funcionament i les possibilitats que oferix. de organización y de funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 10. Observar per mitjà d’insercions, supressions, canvis d’orde, 10. Observar mediante inserciones, supresiones, cambios de orden,segmentacions o recomposicions, les paraules, els enunciats i els tex- segmentaciones o recomposiciones, las palabras, los enunciados y lostos per a millorar la comprensió i l’expressió. textos para mejorar la comprensión y la expresión. 11. Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingüística 11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüísticapròpia del cicle en les activitats de producció i de comprensió de tex- propia del ciclo en las actividades de producción y comprensión detos. textos. 12. Conéixer i valorar la diversitat lingüística de la Comunitat 12. Conocer y valorar la diversidad lingüística de la ComunitatValenciana i d’Espanya. Valenciana y de España. 13. Estimar el valencià, estar motivat cap al seu domini, i usar-lo 13. Estimar el valenciano, estar motivado hacia su dominio, yprogressivament en situacions informals i formals, per a comunicar-se usarlo progresivamente en situaciones informales y formales, parai per a aprendre. comunicarse y para aprender. 14. Interpretar i traduir textos breus en situacions en què el desti- 14. Interpretar y traducir textos breves en situaciones que el desti-natari del missatge no coneix la llengua del text. natario del mensaje no conoce la lengua del texto. 15. Utilitzar textos de les diferents llengües del currículum, 15. Utilizar textos de las diferentes lenguas del currículo, de acuer-d’acord amb la seua competència, per a elaborar un xicotet treball en do con su competencia, para elaborar un pequeño trabajo en una deuna d’estes llengües. estas lenguas. 16. Utilitzar programes informàtics per a l’elaboració i presentació 16. Utilizar programas informáticos para la elaboración y presen-de textos. tación de textos.
 • 115. TERCER CICLE Num. 5562 / 24.07.2007 CONTINGUTSBloc 1. Les llengües i els parlants Castellà Valencià 1. Consideració del valencià com a idioma propi del nostre poble, apte per a tot tipus d’usos funcionals i vehicle necessari de cultura. 2. Acceptació de la conveniència i necessitat d’assu- mir competència en les llengües cooficials de la Co- munitat Valenciana. 3. Incorporació del valencià en tots els àmbits d’ús de la llengua i per a tota funció comunicativa, en un pro- cés d’integració personal en la recuperació cultural i de normalitat lingüística. 4. Consciència positiva de la varietat lingüística i cul- tural existent en el context social i escolar com una manifestació enriquidora a la qual s’aporta i de la qual es participa. 30224
 • 116. Num. 5562 / 24.07.20075. Coneixement de les llengües d’Espanya, la seualocalització en les diferents comunitats autònomes ivaloració positiva davant d’esta riquesa lingüística,evitant els prejuís sobre les llengües i els seus par-lants.6. Respecte per les sensacions, les experiències, lesidees, les opinions i els coneixements expressats pelsparlants d’altres llengües.7. Ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuósamb les diferències lingüístiques, culturals, ètniques ode gènere. 30225
 • 117. Num. 5562 / 24.07.2007Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar Castellà Valencià 1. Participació activa i cooperadora en interaccions 1. Participació activa i cooperadora en interac- espontànies pròpies de la vida quotidiana i de l’activi- cions espontànies pròpies de la vida quotidiana i tat d’aula (conversació, discussió informal, planifica- de l’activitat d’aula (conversació, discussió in- ció d’una activitat...) i en altres més formals i dirigi- formal, planificació d’una activitat...) i en altres des (assemblea, debat, dilema moral, enquesta, entre- més formals i dirigides (assemblea, debat, dilema vista...), a través d’un discurs ordenat i coherent, amb moral, enquesta, entrevista...), a través d’un dis- actitud de cooperació i de respecte en situacions d’a- curs ordenat i coherent, amb actitud de coopera- prenentatge compartit, amb interés per expressar-se ció i de respecte en situacions d’aprenentatge amb entonació i pronunciació adequades; amb la fina- compartit, amb interés per expressar-se amb ento- litat d’arreplegar i d’intercanviar informació, resoldre nació i pronunciació adequades; amb la finalitat conflictes, arribar a acords, manifestar les seues d’arreplegar i d’intercanviar informació, resoldre pròpies opinions o planificar accions conjuntes. conflictes, arribar a acords, manifestar les seues pròpies opinions o planificar accions conjuntes. 30226
 • 118. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 2. Coneixement, ús i respecte de les estratègies i de les normes per a l’intercanvi comunicatiu com a instrument de comunicació: escolta atenta, ex- posició clara, respecte del torn de paraula, per mitjà de la participació i les aportacions, el con- trol de la impulsivitat, el comentari oral, el juí personal i el respecte per les sensacions, expe- riències, idees, opinions i coneixements dels al- tres i amb atenció a les fórmules de cortesia.3. Comprensió de textos orals amb seqüències narrati- 3. Comprensió de textos orals amb seqüènciesves, descriptives, informatives i persuasives (com narratives, descriptives, informatives i persuasi-notícies, entrevistes, reportatges infantils, debats o ves (com notícies, entrevistes, reportatges infan-comentaris d’actualitat) procedents dels mitjans de tils, debats o comentaris d’actualitat) procedentscomunicació o d’Internet, captant el sentit global del dels mitjans de comunicació o d’Internet, captanttext i les idees principals i secundàries, reconeixent les el sentit global del text i les idees principals i se-idees no explícites i valorant els continguts transme- cundàries, reconeixent les idees no explícites isos distingint informació d’opinió. Producció de tals valorant els continguts transmesos distingint in-textos per a oferir i compartir informació i opinió. formació d’opinió. Producció de tals textos per a oferir i compartir informació i opinió. 30227
 • 119. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià4. Comprensió i producció de textos orals, tant de 4. Comprensió i producció de textos orals, tant decaràcter quotidià (explicacions de classe, treballs en caràcter quotidià (explicacions de classe, treballsequip, documentals, entrevistes, debats i converses en equip, documentals, entrevistes, debats i con-entre iguals) com de caràcter més formal (narracions verses entre iguals) com de caràcter més formald’experiències personals, resums orals de textos, ex- (narracions d’experiències personals, resums oralsposicions de coneixements i opinions, contes populars de textos, exposicions de coneixements i opi-i descripcions senzilles) per a aprendre i per a infor- nions, contes populars i descripcions senzilles)mar-se. per a aprendre i per a informar-se. 5. Ús adequat d’elements lingüístics i no lingüís- tics en les produccions orals: gest, ritme i entona- ció. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals. 6. Valoració de saber escoltar com a mitjà per a adquirir informació i aprenentatge.7. Esforç per utilitzar les formes correctes i genuïnes 7. Esforç per utilitzar les formes correctes i ge-de la llengua oral tant en les situacions formals com nuïnes de la llengua oral tant en les situacionsinformals. formals com informals. 30228
 • 120. Num. 5562 / 24.07.2007Bloc 3. Llegir i escriure3.1. Comprensió de textos escrits Castellà Valencià 1. Comprensió de textos de la vida quotidiana amb 1. Comprensió de textos de la vida quotidiana una correcta correspondència entre fonemes i grafies amb una correcta correspondència entre fonemes (cartells, horaris, reglaments, catàlegs, fullets d’ins- i grafies (cartells, horaris, reglaments, catàlegs, truccions, correspondència, normes, convocatòries, fullets d’instruccions, correspondència, normes, plans de treball, receptes...) i dels mitjans de comu- convocatòries, plans de treball, receptes...) i dels nicació (webs infantils i juvenils, notícies, reportat- mitjans de comunicació (webs infantils i juvenils, ges, cartes al director, entrevistes...) per a buscar notícies, reportatges, cartes al director, entrevis- informació, crear-se una opinió o actuar de forma tes...) per a buscar informació, crear-se una opi- adequada, amb atenció a la informació rellevant, a la nió o actuar de forma adequada, amb atenció a la situació i a la intenció comunicativa, i amb inde- informació rellevant, a la situació i a la intenció pendència que es presenten en suport digital o en comunicativa, i amb independència que es pre- paper. senten en suport digital o en paper. 30229
 • 121. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.2007 2. Ús d’estratègies per a la comprensió lectora: ela- boració i comprovació d’hipòtesis, realització d’in- ferències sobre el text, descobriment del significat de paraules a partir del context, del suport de la infor- mació paratextual (divisió en capítols, títols, dels subtítols, il·lustracions) i de l’aplicació dels co- neixements i experiències prèvies; consulta al dic- cionari, mesures correctores necessàries si falla la comprensió (relectura) i resum final. 3. Coneixement dels elements bàsics dels discursos narratius (estructura, personatges principals i secun- daris, missatge de la història, retrospeccions, narra- ció en primera i tercera persona, recursos estilístics usats…), poètics (longitud dels versos, recursos ex- pressius i fenòmens interns del vers, rima, estrofes, llenguatge poètic…) i teatrals (divisió del text en escenes, estructura de la història en plantejament, nuc i desenllaç, tipografia diferent per als noms dels personatges, els seus parlaments i les acotacions, aspectes relacionats amb el muntatge i la representa- ció del text escrit…) i aplicació d’estos coneixe- ments a la comprensió i la interpretació dels textos. 30230
 • 122. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià 4. Estudi i anàlisi dels elements característics del còmic: concepte, temes, elements formals (text i dibuix), vinyeta, globus, onomatopeies, signes con- vencionals, temàtica... i aplicació d’estos coneixe- ments a la comprensió i la interpretació de les pro- duccions. 5. Estudi i anàlisi dels elements bàsics del discurs d’assaig o literatura d’opinió: l’exposició d’idees, l’argumentació... i aplicació d’estos coneixements a la comprensió i interpretació dels textos. 6. Utilització dirigida de les tecnologies de la infor- mació i la comunicació (buscadors, fòrums, pàgines infantils i juvenils) com a instrument de treball per a localitzar, seleccionar i organitzar la informació. 7. Ús de diferents tipus de biblioteques (d’aula, de centre, de barri o de localitat, virtuals) per a obtindre informació i models per a la producció escrita. Co- neixement i respecte per les normes de funciona- ment, que promouen un ús cada vegada més autò- nom y responsable. 30231
 • 123. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 8. Interpretació de sentits figurats i de significats no explícits en els textos, especialment en els dels mit- jans de comunicació. Actitud crítica cap a les pers- pectives ideològiques que suposen qualsevol tipus de discriminació.9. Jocs motivadors amb la llengua que faciliten la 9. Jocs motivadors amb la llengua que faciliten lacomprensió lectora i la memorització de textos lle- comprensió lectora i la memorització de textosgits en veu alta o en silenci, a partir de textos popu- llegits en veu alta o en silenci, a partir de textoslars (endevinalles, embarbussaments, acudits, dites i populars (endevinalles, embarbussaments, acu-refranys...) i cultes (sopes de lletres, mots encreuats, dits, dites i refranys...) i cultes (sopes de lletres,jeroglífics, cal·ligrames...) llegits amb fluïdesa i en- mots encreuats, jeroglífics, cal·ligrames...) llegitstonació adequades. amb fluïdesa i entonació adequades. 10. Localització de la informació en textos docu- mentals (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, fullets d’instruccions…) i reelaboració de la informació (síntesi, fitxes, notes, esquemes, mapes conceptuals, resums…) per a la seua utilització posterior. 30232
 • 124. Bloc 3. Llegir i escriure Num. 5562 / 24.07.20073.2. Composició de textos escrits Castellà Valencià 1. Coneixement i ús dels elements bàsics dels textos (silueta, organització, recursos lingüístics especí- fics...) i la seua aplicació en la comprensió i en la producció. 2. Producció de textos escrits propis de la vida social 2. Producció de textos escrits propis de la vida de l’aula, com a consolidació del sistema lectoescrip- social de l’aula, com a consolidació del sistema tor per a comunicar coneixements, experiències i lectoescriptor per a comunicar coneixements, necessitats (normes, notes, cartes, notícies, treballs experiències i necessitats (normes, notes, cartes, d’aula...) d’acord amb les característiques pròpies notícies, treballs d’aula...) d’acord amb les carac- d’estos gèneres. terístiques pròpies d’estos gèneres. 3. Composició de textos d’informació i d’opinió pro- 3. Composició de textos d’informació i d’opinió pis dels mitjans de comunicació social (en particular propis dels mitjans de comunicació social (en la premsa local) sobre fets i esdeveniments que re- particular la premsa local) sobre fets i esdeveni- sulten significatius amb especial incidència en la ments que resulten significatius amb especial notícia, l’entrevista, la ressenya de llibres o de músi- incidència en la notícia, l’entrevista, la ressenya ca, la carta al director…, en mitjans de l’àmbit esco- de llibres o de música, la carta al director…, en lar i de la premsa local, en situacions reals o simula- mitjans de l’àmbit escolar i de la premsa local, en des. situacions reals o simulades. 30233
 • 125. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià4. Elaboració de textos per mitjà de llenguatge verbal 4. Elaboració de textos per mitjà de llenguatgei no verbal (il·lustracions, imatges, gràfics...) amb verbal i no verbal (il·lustracions, imatges,intenció informativa: cartells, còmics, anuncis... gràfics...) amb intenció informativa: cartells, còmics, anuncis...5. Coneixement de l’estructura dels textos propis de 5. Coneixement de l’estructura dels textos propisl’àmbit acadèmic, social, cultural i d’interrelació de l’àmbit acadèmic, social, cultural i d’interrela-amb l’entorn (qüestionaris, enquestes, resums, es- ció amb l’entorn (qüestionaris, enquestes, resums,quemes, informes, descripcions, explicacions…) i esquemes, informes, descripcions, explica-aplicació de tals coneixements a la comprensió i cions…) i aplicació de tals coneixements a lacomposició de textos. comprensió i composició de textos. 6. Ús de les estratègies bàsiques en la producció de textos: planificació (concreció de la intenció comu- nicativa i del destinatari, del tipus de text, de l’orga- nització del contingut...), redacció de l’esborrany i avaluació i revisió del text per a millorar-lo.. 7. Coneixement dels elements bàsics dels discursos narratius, explicatius, argumentatius, descriptius, informatius i persuasius (estructura, sentit global, intenció...) i la seua aplicació en la comprensió i en la producció. 30234
 • 126. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià8. Aplicació de les normes ortogràfiques; les que 8. Aplicació de les normes ortogràfiques; les queregulen l’accentuació gràfica i l’ús dels signes de regulen l’accentuació gràfica i l’ús dels signes depuntuació i d’entonació, per mitjà del dictat, entre puntuació i d’entonació, per mitjà del dictat, entrealtres tècniques. altres tècniques. 9. Atenció en la qualitat, orde, cal·ligrafia i presenta- ció dels textos propis i dels altres com a mitjà per a garantir una comunicació fluida, clara, i com a eina de recerca d’expressivitat i de creativitat.10. Transposició de textos (dramatització d’un relat, 10. Transposició de textos (dramatització d’unconversió d’un relat en còmic, pràctica del pas d’estil relat, conversió d’un relat en còmic, pràctica deldirecte a indirecte en la narració...). pas d’estil directe a indirecte en la narració...) 11. Ús de processadors de textos i dels mitjans in- formàtics per al coneixement, la interpretació i la producció de textos, amb especial atenció als signes de puntuació, cos i estil en la jerarquia d’informa- cions, títols, subtítols, paraules clau, conceptes… 12. Elaboració de procediments per a l’obtenció di- recta d’informació: qüestionaris, entrevistes, enques- tes… 30235
 • 127. Bloc 4. Educació Literària Num. 5562 / 24.07.2007 Castellà Valencià 1. Coneixement, identificació i lectura guiada de dife- 1. Coneixement, identificació i lectura guiada de rents mostres de textos literaris: literatura tradicional diferents mostres de textos literaris: literatura tra- oral i escrita (faules, llegendes, cançons populars, dicional oral i escrita (faules, llegendes, cançons auques...); adaptacions d’obres clàssiques o mostres populars, auques...); adaptacions d’obres clàssi- de literatura actual o de literatura infantil, tant del ques o mostres de literatura actual o de literatura gènere narratiu (contes, biografies, autobiografies, infantil, tant del gènere narratiu (contes, biogra- novel·la realista, d’aventures, de misteri, de ciència- fies, autobiografies, novel·la realista, d’aventures, ficció, de fantasia) com d’altres gèneres com el teatre de misteri, de ciència-ficció, de fantasia) com o la poesia, en paper i en suport audiovisual i in- d’altres gèneres com el teatre o la poesia, en paper formàtic. i en suport audiovisual i informàtic. 2. Foment de la lectura i del desig de compartir els 2. Foment de la lectura i del desig de compartir els sentiments i les emocions que esta produïx, per mitjà sentiments i les emocions que esta produïx, per d’activitats d’animació que consoliden l’hàbit lector, mitjà d’activitats d’animació que consoliden com ara el contacte amb autors i autores que visiten l’hàbit lector, com ara el contacte amb autors i el centre, presentacions de llibres, sessions de lli- autores que visiten el centre, presentacions de brefòrum, interpretació de ressenyes, etc. i que con- llibres, sessions de llibrefòrum, interpretació de tribuïsquen a formar preferències personals, amb sen- ressenyes, etc. i que contribuïsquen a formar pre- tit crític, en la selecció de llibres. ferències personals, amb sentit crític, en la selec- ció de llibres. 30236
 • 128. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 3. Coneixement i valoració del text literari com a font de comunicació, de plaer, de joc, d’entreteni- ment, de coneixement d’altres mons, temps i cultu- res, d’aprenentatge i com a mitjà d’organitzar-se i resoldre problemes de la vida quotidiana.4. Audició, comprensió, memorització i recitació de 4. Audició, comprensió, memorització i recitaciódiferents textos poètics adequats a l’edat i de produc- de diferents textos poètics adequats a l’edat i deció pròpia, amb el ritme, la pronunciació i l’entonació producció pròpia, amb el ritme, la pronunciació iadequades. l’entonació adequades.5. Lectura comentada de poemes, relats i obres tea- 5. Lectura comentada de poemes, relats i obrestrals tenint en compte el coneixement de les conven- teatrals tenint en compte el coneixement de lescions literàries (gèneres, figures...) i la presència de convencions literàries (gèneres, figures...) i lacerts temes i motius recurrents. presència de certs temes i motius recurrents.6. Ús actiu de la biblioteca del centre i participació en 6. Ús actiu de la biblioteca del centre i participa-activitats literàries (premis, murals, col·loquis amb ció en activitats literàries (premis, murals,autors...) en l’aula, en el centre i en la comunitat. col·loquis amb autors...) en l’aula, en el centre i en la comunitat. 30237
 • 129. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.20077. Producció de textos d’intenció literària per a co- 7. Producció de textos d’intenció literària per amunicar sentiments, emocions, estats d’ànim o re- comunicar sentiments, emocions, estats d’ànim ocords (contes, poemes, xicotetes peces teatrals, des- records (contes, poemes, xicotetes peces teatrals,cripcions, còmics, redaccions...) a partir de descripcions, còmics, redaccions...) a partir del’exploració de les possibilitats expressives de la l’exploració de les possibilitats expressives de lallengua per mitjà de l’observació i l’anàlisi de textos llengua per mitjà de l’observació i anàlisi de tex-model (històries o contes narrats per la professora o tos model (històries o contes narrats per la profes-professor) i l’ajuda de distints recursos i jocs que sora o professor) i l’ajuda de distints recursos iestimulen la imaginació i la creativitat. jocs que estimulen la imaginació i la creativitat.8. Pràctica de diferents tipus de lectura amb obres i 8. Pràctica de diferents tipus de lectura amb obrestextos literaris adequats a l’edat i als interessos de i textos literaris adequats a l’edat i als interessosl’alumnat: lectura silenciosa i en veu alta, lectura de l’alumnat: lectura silenciosa i en veu alta, lec-expressiva, escenificada... tura expressiva, escenificada...9. Dramatització i lectura dramatitzada de textos lite- 9. Dramatització i lectura dramatitzada de textosraris d’autors de la Comunitat Valenciana. literaris d’autors de la Comunitat Valenciana. 10. Reflexió i explicitació dels aprenentatges extrali- teraris que s’adquirixen a través de la lectura: forma- ció i enriquiment de la personalitat del lector, crea- ció d’una visió individualitzada del món, creixement i transformació de les pròpies experiències gràcies a l’opinió, interpretació i valoració crítica dels missat- ges i valors transmesos pels textos llegits, etc. 30238
 • 130. Bloc 5. Coneixement de la Llengua Num. 5562 / 24.07.2007 Castellà Valencià 1. Identificació de diferents tipus de situacions co- municatives, informals i formals i de les relacions entre els elements del context de situació i les for- mes lingüístiques en què es manifesten en els discur- sos orals i escrits. 2. Reconeixement dels registres més adequats per a cada situació i adequació de la pròpia expressió. 3. Anàlisi de la importància del context en el discurs 3. Anàlisi de la importància del context en el dis- (oral i escrit) i identificació dels components de la curs (oral i escrit) i identificació dels components situació comunicativa; exploració de seqüències tex- de la situació comunicativa; exploració de se- tuals per a localitzar les marques lingüístiques que qüències textuals per a localitzar les marques lin- representen estos components i per a reconéixer les güístiques que representen estos components i per estructures narratives, instructives, descriptives i ex- a reconéixer les estructures narratives, instructi- plicatives, tant en la comprensió com en la composi- ves, descriptives i explicatives, tant en la com- ció. prensió com en la composició. 4. Observació i comparació en les seqüències textuals 4. Observació i comparació en les seqüències tex- de les formes lingüístiques i de les estructures sintàc- tuals de les formes lingüístiques i de les estructu- tiques que fan el missatge adequat a la situació co- res sintàctiques que fan el missatge adequat a la municativa. situació comunicativa. 30239
 • 131. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià5. Reconeixement dels diferents significats, equi- 5. Reconeixement dels diferents significats, equi-valències i alteracions del significat. valències i alteracions del significat.6. Consideració de la coherència i la cohesió textual 6. Consideració de la coherència i la cohesió tex-(causa, conseqüència, finalitat, contradicció, condi- tual (causa, conseqüència, finalitat, contradicció,ció…) com imprescindibles per a l’organització del condició…) com imprescindibles per a l’organit-discurs. Descobriment i domini dels mecanismes i zació del discurs. Descobriment i domini dels me-recursos lingüístics bàsics per a assegurar-les, espe- canismes i recursos lingüístics bàsics per a asse-cialment la inserció i coordinació d’oracions en el gurar-les, especialment la inserció i coordinaciótext explicatiu. d’oracions en el text explicatiu.7. Sistematització de l’ortografia, amb l’apreci del 7. Sistematització de l’ortografia, amb l’apreci delseu valor social i la utilització constant en els propis seu valor social i la utilització constant en els pro-escrits. Ús dels signes de puntuació per a cohesionar pis escrits. Ús dels signes de puntuació per a co-el text i superar el llenguatge enumeratiu. hesionar el text i superar el llenguatge enumeratiu. 30240
 • 132. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.20078. Observació de formes lèxiques, ortogràfiques i 8. Observació de formes lèxiques, ortogràfiques isintàctiques a partir de l’anàlisi, la manipulació i la sintàctiques a partir de l’anàlisi, la manipulació itransformació de fragments de textos senzills utilit- la transformació de fragments de textos senzillszant pronoms i combinació de pronoms, l’el·lipsi, la utilitzant pronoms i combinació de pronoms,inserció, supressió, canvi d’orde, segmentació i re- l’el·lipsi, la inserció, supressió, canvi d’orde, seg-composició. Sistematització de les observacions rea- mentació i recomposició. Sistematització de leslitzades per a facilitar el desenrotllament dels concep- observacions realitzades per a facilitar el desenrot-tes lingüístics i del metallenguatge i per a observar llament dels conceptes lingüístics i del metallen-l’equivalència semàntica o els canvis de significat guatge i per a observar l’equivalència semàntica o els canvis de significat9. Explicitació de coneixements gramaticals que es 9. Explicitació de coneixements gramaticals quedominen implícitament. Consolidació de nocions es dominen implícitament. Consolidació de no-gramaticals, lèxiques, fonològiques i ortogràfiques cions gramaticals, lèxiques, fonològiques i or-adquirides en cicles anteriors. Descobriment i noves togràfiques adquirides en cicles anteriors. Desco-incorporacions. Aplicació d’estos coneixements a la briment i noves incorporacions. Aplicació d’estospròpia producció discursiva. coneixements a la pròpia producció discursiva.– Classes de paraules: nom (individuals, col·lectius, – Classes de paraules: nom (individuals,concrets i abstractes), verb i adjectiu. Enllaços: pre- col·lectius, concrets i abstractes), verb i adjectiu.posició, adverbi, conjunció, pronoms, articles i inter- Enllaços: preposició, adverbi, conjunció, pro-jeccions. noms, articles i interjeccions.– Tipus d’enunciats: declaratiu, interrogatiu, excla- – Tipus d’enunciats: declaratiu, interrogatiu, ex-matiu, imperatiu i exhortatiu. clamatiu, imperatiu i exhortatiu. 30241
 • 133. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià10. Observació, per comparació i contrast, i classifi- 10. Observació, per comparació i contrast, i classi-cació de les paraules en primitives, derivades i com- ficació de les paraules en primitives, derivades ipostes d’acord amb la seua estructura morfològica compostes d’acord amb la seua estructura mor-per a la generalització de normes ortogràfiques. fològica per a la generalització de normes ortogrà- fiques.11. Exploració del lèxic general de la llengua per a 11. Exploració del lèxic general de la llengua perdescobrir les particularitats del vocabulari: els ar- a descobrir les particularitats del vocabulari: elscaismes, els neologismes i els estrangerismes; les arcaismes, els neologismes i els estrangerismes;paraules homònimes i les paraules polisèmiques, les les paraules homònimes i les paraules polisèmi-locucions i frases fetes. Estudi de les seues formes i ques, les locucions i frases fetes. Estudi de lessignificats. seues formes i significats.12. Observació, anàlisi i creació de paraules noves 12. Observació, anàlisi i creació de paraules novesper mitjà de: la derivació (els augmentatius i els di- per mitjà de: la derivació (els augmentatius i elsminutius) i la composició. diminutius) i la composició.13. Observació de les relacions entre una paraula 13. Observació de les relacions entre una paraulagenèrica i les paraules específiques corresponents; les genèrica i les paraules específiques corresponents;paraules que configuren una família lèxica i un camp les paraules que configuren una família lèxica i unlèxic; paraules sinònimes i antònimes; tot açò com a camp lèxic; paraules sinònimes i antònimes; totmitjà per a consolidar l’adquisició i facilitar el seu ús. açò com a mitjà per a consolidar l’adquisició i facilitar el seu ús. 30242
 • 134. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.200714. Ampliació del domini del vocabulari a través de 14. Ampliació del domini del vocabulari a travésl’aprenentatge incidental en la lectura, la discussió de l’aprenentatge incidental en la lectura, la dis-col·lectiva i l’ús eficaç del diccionari. cussió col·lectiva i l’ús eficaç del diccionari.15. Exploració de l’estructura morfològica de les 15. Exploració de l’estructura morfològica de lesparaules a fi de descobrir les formes, significats i paraules a fi de descobrir les formes, significats iusos bàsics en la flexió i la derivació i d’aplicar-les a usos bàsics en la flexió i la derivació i d’aplicar-la pròpia producció discursiva: les a la pròpia producció discursiva:– La persona gramatical – La persona gramatical– Singular i plural – Singular i plural– Mode imperatiu, indicatiu i subjuntiu dels verbs – Mode imperatiu, indicatiu i subjuntiu dels verbsregulars i irregulars més freqüents regulars i irregulars més freqüents– Temps verbal: pretèrit indefinit, imperfet i pretèrit – Temps verbal: pretèrit indefinit, imperfet iperfet, simple i compost. pretèrit perfet, simple i compost. 16. Descobriment de les diferents formes que pot presentar una oració simple i manipulació d’oracions senzilles per a identificar les funcions bàsiques (sub- jecte i predicat) i descobrir els elements i l’organit- zació dels grups que realitzen estes funcions (com- plements del nom i del verb). Paper semàntic del subjecte (agent, pacient i causa). 30243
 • 135. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià17. Observació de fenòmens sil·làbics. La síl·laba 17. Observació de fenòmens sil·làbics. La síl·labatònica i àtona, diftong i hiat. Separació d’una paraula tònica i àtona, diftong i hiat. Separació d’una pa-en síl·labes. Classificació de paraules segons la raula en síl·labes. Classificació de paraules segonssíl·laba tònica. Les regles d’accentuació gràfica (pa- la síl·laba tònica. Les regles d’accentuació gràficaraules monosíl·labes, interrogatius i hiats). L’accent (paraules monosíl·labes, interrogatius i hiats).diacrític. Utilització en els propis escrits. L’accent diacrític. Utilització en els propis escrits.18. Transformació d’oracions d’activa en passiva i 18. Transformació d’oracions d’activa en passiva iviceversa, amb la finalitat de construir els conceptes viceversa, amb la finalitat de construir els concep-d’agent i d’objecte per a comprendre determinats tes d’agent i objecte per a comprendre determinatstextos. textos.19. Inserció, coordinació i enllaç d’oracions com a 19. Inserció, coordinació i enllaç d’oracions com aprocediments propis de l’explicació, per a practicar el procediments propis de l’explicació, per a practi-pas d’estil directe a estil indirecte en la narració i per car el pas d’estil directe a estil indirecte en la na-a explorar les possibilitats del seu ús en l’expressió rració i per a explorar les possibilitats del seu úsde causa, conseqüència, finalitat o condició al com- en l’expressió de causa, conseqüència, finalitat opondre els textos. condició al compondre els textos. 30244
 • 136. CastellàValencià Num. 5562 / 24.07.200720. Inventari, adquisició i automatització de formesgenuïnes valencianes en referència al gènere de certesparaules, formes de plural, de partitiu, els quantifica-tius, les preposicions, ús dels pronoms adverbials en ihi, deure + infinitiu per a indicar probabilitat, haverde + infinitiu per a indicar obligació, usos bàsics delsverbs ser i estar.21. Observació i sistematització dels usos bàsics del’apòstrof, el guió i la dièresi, i aplicació a les pròpiesproduccions escrites.22. Pràctica constant de la pronunciació correcta decerts elements (consonants sonores, emmudiments,geminacions, enllaços fònics, elisions...) relacionant-los amb la realització gràfica. 23. Reflexió sobre semblances i diferències en Va- lencià i Castellà per a aclarir determinades formes, significats i usos. 24. Valoració de la reflexió sobre la llengua com a mitjà d’enriquiment dels recursos lingüístics perso- nals en l’èxit d’una bona comprensió i d’una expres- sió correcta, apropiada i genuïna. 30245
 • 137. Num. 5562 / 24.07.2007 Castellà Valencià 25. Acceptació, respecte i valoració positiva de les normes i convencions lingüístiques bàsiques. Valo- ració de la qualitat i efectivitat dels textos propis i dels altres respecte a l’adequació, la coherència i la correcció.Bloc 6. La llengua como a instrument d’aprenentatge Castellà Valencià 1. Comprensió i producció de textos orals, tant de 1. Comprensió i producció de textos orals, tant de caràcter quotidià com de caràcter més formal per a caràcter quotidià com de caràcter més formal per a aprendre i per a informar-se. aprendre i per a informar-se. 2. Participació com a oient en intervencions orals 2. Participació com a oient en intervencions orals formals (exposicions de la mestra o mestre, xarrada formals (exposicions de la mestra o mestre, xarra- d’un visitant expert, visita d’una autora o autor...) da d’un visitant expert, visita d’una autora o au- amb la finalitat de rebre informacions d’interés o de tor...) amb la finalitat de rebre informacions conéixer les opinions d’un personatge. d’interés o conéixer les opinions d’un personatge. 30246
 • 138. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià 3. Ús de les estratègies adequades en situació d’es- colta específiques del llenguatge oral com a instru- ment d’aprenentatge: mantindre l’atenció, compor- tar-se de manera adequada durant l’exposició, pren- dre notes i dades i participar activament en el col·loqui.4. Participació com a ponent en intervencions orals 4. Participació com a ponent en intervencionsformals que exigixen una planificació prèvia i una orals formals que exigixen una planificació prèviaorganització del discurs (breus exposicions orals, i una organització del discurs (breus exposicionsdebats...) per a exposar els resultats d’una xicoteta orals, debats...) per a exposar els resultats d’unainvestigació o treball, discutir punts de vista, mani- xicoteta investigació o treball, discutir punts defestant la seua opinió o emetent juís de valor. vista, manifestant la seua opinió o emetent juís de valor. 5. Ús de les estratègies adequades en una exposició oral formal: amb atenció a les diferents parts de l’ex- posició (salutació, introducció del tema, organització de la intervenció, desenrotllament de l’exposició, conclusió, avaluació i comiat) amb ajuda d’un guió més o menys extens. 30247
 • 139. Castellà Num. 5562 / 24.07.2007Valencià 6. Valoració dels mitjans de comunicació social com a instrument per a aprendre i per a accedir a infor- macions i experiències d’altres persones i com a instrument bàsic en la formació com a ciutadans.7. Ús de documents videogràfics i sonors com a mitjà 7. Ús de documents videogràfics i sonors com ad’obtindre, seleccionar i relacionar amb progressiva mitjà d’obtindre, seleccionar i relacionar amb pro-autonomia, informacions rellevants per a ampliar els gressiva autonomia, informacions rellevants per aaprenentatges. ampliar els aprenentatges.8. Comprensió de textos de l’àmbit escolar produïts 8. Comprensió de textos de l’àmbit escolar pro-amb finalitat didàctica o d’ús social per a aprendre i duïts amb finalitat didàctica o d’ús social per aper a informar-se. aprendre i per a informar-se. 9. Ús de les tecnologies de la informació i de la bi- blioteca d’aula i de centre com a llocs privilegiats per a l’aprenentatge i per a la recerca i consulta de fonts d’informació i elaboració de treballs personals, respectant les normes d’ús. 10. Coneixement de les normes ortotipogràfiques senzilles usades en els textos i ús d’este coneixement en la interpretació de textos i en la producció amb un processador de textos. 30248
 • 140. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 11. Interés pels textos escrits com a font d’informa- ció i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d’experiències i de regulació de la convivència. 12. Ús d’estratègies per a ampliar i donar sentit als aprenentatges: localitzar, comparar, classificar, iden- tificar i interpretar i reelaborar els coneixements i les informacions (gràfics i esquemes, taules, mapes con- ceptuals i altres il·lustracions). 13. Coneixement de l’estructura dels textos propis de l’àmbit acadèmic (qüestionaris, enquestes, re- sums, esquemes, informes, descripcions, explica- cions…) i aplicació d’estos coneixements a la seua comprensió.14. Producció de treballs per a organitzar la comuni- 14. Producció de treballs per a organitzar la co-cació i per a comunicar coneixements, experiències i municació i per a comunicar coneixements, expe-necessitats (murals, informes d’experiments, investi- riències i necessitats (murals, informes d’experi-gacions, treballs en grup, presentacions multimè- ments, investigacions, treballs en grup, presenta-dia...). cions multimèdia...). 30249
 • 141. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellàValencià 15. Ús de les estratègies bàsiques en la producció de textos: planificació (concreció del tipus de text i del destinatari, recerca d’informació i organització dels continguts, decisió sobre les il·lustracions...), redac- ció de l’esborrany i avaluació i revisió del text per a la seua millora. 16. Valoració de l’escolta, la lectura i l’escriptura com a eina de comunicació, font d’informació i d’a- prenentatge, i com a mitjà d’organitzar-se i resoldre problemes de la vida quotidiana. 30250
 • 142. TERCER CICLO CONTENIDOS Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 1. Las lenguas y los hablantes Castellano Valenciano 1. Consideración del valenciano como idioma propio de nuestro pueblo, apto para todo tipo de usos funcionales y vehículo necesario de cultura. 2. Aceptación de la conveniencia y necesidad de alcanzar competencia en las lenguas coofi- ciales de la Comunitat Valenciana. 3. Incorporación del valenciano en todos los ámbitos de uso de la lengua y para toda fun- ción comunicativa, en un proceso de integra- ción personal en la recuperación cultural y de normalidad lingüística. 4. Conciencia positiva de la variedad lingüísti- ca y cultural existente en el contexto social y escolar como una manifestación enriquecedora a la cual se aporta y de la cual se participa. 30251
 • 143. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 5. Conocimiento de las lenguas de España, su localización en las diferentes Comunidades Autónomas y valoración positiva ante esta riqueza lingüística, evitando los prejuicios sobre las lenguas y sus hablantes. 6. Respeto por las sensaciones, las experien- cias, las ideas, las opiniones y los conocimien- tos expresados por los hablantes de otras len- guas. 7. Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias lingüísticas, culturales, étnicas o de género. 30252
 • 144. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 2. Hablar, escuchar y conversar Castellano Valenciano 1. Participación activa y cooperadora en inter- 1. Participación activa y cooperadora en interac- acciones espontáneas propias de la vida coti- ciones espontáneas propias de la vida cotidiana y diana y de la actividad de aula (conversación, de la actividad de aula (conversación, discusión discusión informal, planificación de una acti- informal, planificación de una actividad...) y en vidad...) y en otras más formales y dirigidas otras más formales y dirigidas (asamblea, debate, (asamblea, debate, dilemas morales, encuesta, dilemas morales, encuesta, entrevista...), a través entrevista...), a través de un discurso ordenado de un discurso ordenado y coherente, con actitud y coherente, con actitud de cooperación y res- de cooperación y respeto en situaciones de apren- peto en situaciones de aprendizaje compartido, dizaje compartido, con interés por expresarse con con interés por expresarse con entonación y entonación y pronunciación adecuadas; con la pronunciación adecuadas; con la finalidad de finalidad de recoger e intercambiar información, recoger e intercambiar información, resolver resolver conflictos, llegar a acuerdos, manifestar conflictos, llegar a acuerdos, manifestar sus sus propias opiniones o planificar acciones con- propias opiniones o planificar acciones conjun- juntas. tas. 30253
 • 145. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.2007 2. Conocimiento, uso y respeto de las estrategias y de las normas para el intercambio comunicativo como instrumento de comunicación: escucha atenta, exposición clara, respeto del turno de pa- labra, mediante la participación y las aportacio- nes, el control de la impulsividad, el comentario oral y juicio personal y el respeto a las sensacio- nes, experiencias, ideas, opiniones y conocimien- tos de los otros, con atención a las fórmulas de cortesía.3. Comprensión de textos orales con secuen- 3. Comprensión de textos orales con secuenciascias narrativas, descriptivas, informativas y narrativas, descriptivas, informativas y persuasi-persuasivas (como noticias, entrevistas, repor- vas (como noticias, entrevistas, reportaje infantil,taje infantil, debates o comentarios de actuali- debates o comentarios de actualidad) procedentesdad) procedentes de los medios de comunica- de los medios de comunicación o de Internet, cap-ción o de Internet, captando el sentido global tando el sentido global del texto y las ideas prin-del texto y las ideas principales y secundarias, cipales y secundarias, reconociendo las ideas noreconociendo las ideas no explícitas y valoran- explícitas y valorando los contenidos transmitidosdo los contenidos transmitidos distinguiendo distinguiendo información de opinión. Produccióninformación de opinión. Producción de dichos de dichos textos para ofrecer y compartir infor-textos para ofrecer y compartir información y mación y opinión.opinión. 30254
 • 146. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano4. Comprensión y producción de textos orales, 4. Comprensión y producción de textos orales,tanto de carácter cotidiano (explicaciones de tanto de carácter cotidiano (explicaciones de cla-clase, trabajos en equipo, documentales, entre- se, trabajos en equipo, documentales, entrevistas,vistas, debates y conversaciones entre iguales) debates y conversaciones entre iguales) como decomo de carácter más formal (narración de carácter más formal (narración de experienciasexperiencias personales, resumen oral de tex- personales, resumen oral de textos, exposición detos, exposición de conocimientos y opiniones, conocimientos y opiniones, cuentos populares ycuentos populares y descripciones sencillas) descripciones sencillas) para aprender y para in-para aprender y para informarse. formarse. 5. Uso adecuado de elementos lingüísticos y no lingüísticos en las producciones orales: gesto, ritmo y entonación. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 6. Valoración de saber escuchar como medio para adquirir información y para aprender.7. Esfuerzo por utilizar las formas correctas y 7. Esfuerzo por utilizar las formas correctas ygenuinas de la lengua oral tanto en las situa- genuinas de la lengua oral tanto en las situacionesciones formales como informales. formales como informales. 30255
 • 147. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 3. Leer y escribir.3.1 Comprensión de textos escritos Castellano Valenciano 1. Comprensión de textos de la vida cotidiana 1. Comprensión de textos de la vida cotidiana con una correcta correspondencia entre fone- con una correcta correspondencia entre fone- mas y grafías (carteles, horarios, reglamentos, mas y grafías (carteles, horarios, reglamentos, catálogos, folletos de instrucciones, corres- catálogos, folletos de instrucciones, corres- pondencia, normas, convocatorias, planes de pondencia, normas, convocatorias, planes de trabajo, recetas...) y de los medios de comuni- trabajo, recetas...) y de los medios de comuni- cación (webs infantiles y juveniles, noticias, cación (webs infantiles y juveniles, noticias, reportajes, cartas al director, entrevistas...) reportajes, cartas al director, entrevistas...) para buscar información, crearse una opinión o para buscar información, crearse una opinión o actuar de forma adecuada, con atención a la actuar de forma adecuada, con atención a la información relevante, a la situación y a la información relevante, a la situación y a la intención comunicativa, y con independencia intención comunicativa, y con independencia de que se presenten en soporte digital o en de que se presenten en soporte digital o en papel. papel. 30256
 • 148. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 2. Uso de estrategias para la comprensión lec- tora: elaboración y comprobación de hipótesis, realización de inferencias sobre el texto que descubran el significado de las palabras a par- tir del contexto, y se apoyen en la información paratextual (división en capítulos, títulos, sub- títulos, ilustraciones) y en sus conocimientos y experiencias previas; consulta al diccionario, medidas correctoras necesarias si falla la com- prensión (relectura) y resumen final. 30257
 • 149. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.2007 3. Conocimiento de los elementos básicos de los discursos narrativos (estructura, personajes principales y secundarios, mensaje de la histo- ria, retrospecciones, narración en primera y tercera persona, recursos estilísticos usa- dos…), poéticos (longitud de los versos, recur- sos expresivos y fenómenos internos del verso, rima, estrofas, lenguaje poético…) y teatrales (división del texto en escenas, estructura de la historia en planteamiento, nudo y desenlace, tipografía diferente para los nombres de los personajes, sus parlamentos y las acotaciones, aspectos relacionados con el montaje y la re- presentación del texto escrito…) y aplicación de estos conocimientos a la comprensión e interpretación de los textos. 4. Estudio y análisis de los elementos caracte- rísticos del cómic: concepto, temas, elementos formales (texto y dibujo), viñeta, globo, ono- matopeyas, signos convencionales, temática... y aplicación de estos conocimientos a la com- prensión e interpretación de las producciones. 30258
 • 150. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 5. Estudio y análisis de los elementos básicos del discurso de ensayo o literatura de opinión: la exposición de ideas, la argumentación... y aplicación de estos conocimientos a la com- prensión e interpretación de los textos. 6. Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación (buscadores, foros, páginas infantiles y juveniles) como instrumento de trabajo para localizar, seleccio- nar y organizar la información. 7. Uso de diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro, de barrio o de localidad, vir- tuales) para obtener información y modelos para la producción escrita. Conocimiento y respeto por sus normas de funcionamiento, que promuevan un uso cada vez más autónomo y responsable. 30259
 • 151. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.2007 8. Interpretación de sentidos figurados y de significados no explícitos en los textos, espe- cialmente en los de los medios de comunica- ción. Actitud crítica hacia las perspectivas ideológicas que supongan cualquier tipo de discriminación.9. Juegos motivadores con la lengua que facili- 9. Juegos motivadores con la lengua que facili-ten la comprensión lectora y la memorización ten la comprensión lectora y la memorizaciónde textos leídos en voz alta o en silencio, a de textos leídos en voz alta o en silencio, apartir de textos populares (adivinanzas, traba- partir de textos populares (adivinanzas, traba-lenguas, chistes, dichos y refranes...) y cultos lenguas, chistes, dichos y refranes...) y cultos(sopas de letras, crucigramas, jeroglíficos, ca- (sopas de letras, crucigramas, jeroglíficos, ca-ligramas...) leídos con fluidez y entonación ligramas...) leídos con fluidez y entonaciónadecuadas. adecuadas. 10. Localización de la información en textos documentales (enciclopedias, diccionarios, catálogos, folletos de instrucciones…) y reela- boración de la información (síntesis, fichas, notas, esquemas, mapas conceptuales, resúme- nes…) para su utilización posterior. 30260
 • 152. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 3. Leer y escribir3.2 Composición de textos escritos Castellano Valenciano 1. Conocimiento y uso de los elementos bási- cos de los textos (silueta, organización, recur- sos lingüísticos específicos...) y su aplicación en la comprensión y en la producción. 2. Producción de textos escritos propios de la 2. Producción de textos escritos propios de la vida social del aula, como consolidación del vida social del aula, como consolidación del sistema lectoescritor para comunicar conoci- sistema lectoescritor para comunicar conoci- mientos, experiencias y necesidades (normas, mientos, experiencias y necesidades (normas, notas, cartas, noticias, trabajos de aula...) de notas, cartas, noticias, trabajos de aula...) de acuerdo con las características propias de estos acuerdo con las características propias de estos géneros. géneros. 30261
 • 153. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano3. Composición de textos de información y 3. Composición de textos de información yopinión propios de los medios de comunica- opinión propios de los medios de comunica-ción social (en particular la prensa local) sobre ción social (en particular la prensa local) sobrehechos y acontecimientos que resulten signifi- hechos y acontecimientos que resulten signifi-cativos con especial incidencia en la noticia, la cativos con especial incidencia en la noticia, laentrevista, la reseña de libros o de música, la entrevista, la reseña de libros o de música, lacarta al director…, en medios del ámbito esco- carta al director…, en medios del ámbito esco-lar y de la prensa local, en situaciones reales o lar y de la prensa local, en situaciones reales osimuladas. simuladas.4. Elaboración de textos mediante lenguaje 4. Elaboración de textos mediante lenguajeverbal y no verbal (ilustraciones, imágenes, verbal y no verbal (ilustraciones, imágenes,gráficos...) con intención informativa: carteles, gráficos...) con intención informativa: carteles,cómics, anuncios... cómics, anuncios...5. Conocimiento de la estructura de los textos 5. Conocimiento de la estructura de los textospropios del ámbito académico, social, cultural propios del ámbito académico, social, culturaly de interrelación con el entorno (cuestiona- y de interrelación con el entorno (cuestiona-rios, encuestas, resúmenes, esquemas, infor- rios, encuestas, resúmenes, esquemas, infor-mes, descripciones, explicaciones…) y aplica- mes, descripciones, explicaciones…) y aplica-ción de dichos conocimientos a la compren- ción de dichos conocimientos a la compren-sión y composición de textos. sión y composición de textos. 30262
 • 154. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.2007 6. Uso de las estrategias básicas en la produc- ción de textos: planificación (concreción de la intención comunicativa y del destinatario, del tipo de texto, de la organización del conteni- do...), redacción del borrador y evaluación y revisión del texto para mejorarlo. 7. Conocimiento de los elementos básicos de los discursos narrativos, explicativos, argu- mentativos, descriptivos, informativos y per- suasivos (estructura, sentido global, inten- ción...) y su aplicación en la comprensión y en la producción.8. Aplicación de las normas ortográficas; las 8. Aplicación de las normas ortográficas; lasque regulan la acentuación gráfica y el uso de que regulan la acentuación gráfica y el uso delos signos de puntuación y entonación, me- los signos de puntuación y entonación, me-diante el dictado, entre otras técnicas. diante el dictado, entre otras técnicas. 9. Cuidado en la calidad, orden, caligrafía y presentación de los textos propios y de los demás como medio para garantizar una comu- nicación fluida, clara, y como herramienta de búsqueda de expresividad y de creatividad. 30263
 • 155. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano10. Transposición de textos (dramatización de 10. Transposición de textos (dramatización deun relato, conversión de un relato en cómic, un relato, conversión de un relato en cómic,práctica del paso de estilo directo a indirecto práctica del paso de estilo directo a indirectoen la narración...). en la narración...). 11. Uso de procesadores de textos y de los medios informáticos para el conocimiento, la interpretación y la producción de textos, con especial atención a los signos de puntuación, cuerpo y estilo en la jerarquía de informacio- nes, títulos, subtítulos, palabras clave, concep- tos… 12. Elaboración de procedimientos para la ob- tención directa de información: cuestionarios, entrevistas, encuestas… 30264
 • 156. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 4. Educación Literaria Castellano Valenciano 1. Conocimiento, identificación y lectura guia- 1. Conocimiento, identificación y lectura guia- da de diferentes muestras de textos literarios: da de diferentes muestras de textos literarios: de literatura tradicional oral y escrita (fábulas, de literatura tradicional oral y escrita (fábulas, leyendas, canciones populares, auques...); leyendas, canciones populares, auques...); adaptaciones de obras clásicas o muestras de adaptaciones de obras clásicas o muestras de literatura actual y de literatura infantil, tanto literatura actual y de literatura infantil, tanto del género narrativo (cuentos, biografías, au- del género narrativo (cuentos, biografías, au- tobiografías, novela realista, de aventuras, de tobiografías, novela realista, de aventuras, de misterio, de ciencia ficción, de fantasía) y de misterio, de ciencia ficción, de fantasía) y de otros géneros como el teatro o la poesía, en otros géneros como el teatro o la poesía, en papel y en soporte audiovisual e informático. papel y en soporte audiovisual e informático. 30265
 • 157. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.20072. Fomento de la lectura y del deseo de com- 2. Fomento de la lectura y del deseo de com-partir los sentimientos y las emociones que partir los sentimientos y las emociones queésta produce, mediante actividades de anima- ésta produce, mediante actividades de anima-ción que consoliden el hábito lector, tales co- ción que consoliden el hábito lector, tales co-mo el contacto con autores y autoras que visi- mo el contacto con autores y autoras que visi-ten el centro, presentaciones de libros, sesiones ten el centro, presentaciones de libros, sesionesde librofórum, interpretación de reseñas, etc. y de librofórum, interpretación de reseñas, etc. yque contribuyan a formar preferencias perso- que contribuyan a formar preferencias perso-nales, con sentido crítico, en la selección de nales, con sentido crítico, en la selección delibros. libros. 3. Conocimiento y valoración del texto litera- rio como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de apren- dizaje y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana.4. Audición, comprensión, memorización y 4. Audición, comprensión, memorización yrecitación de diferentes textos poéticos ade- recitación de diferentes textos poéticos ade-cuados a la edad y de producción propia, con cuados a la edad y de producción propia, conel ritmo, la pronunciación y la entonación ade- el ritmo, la pronunciación y la entonación ade-cuadas. cuadas. 30266
 • 158. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano5. Lectura comentada de poemas, relatos y 5. Lectura comentada de poemas, relatos yobras teatrales teniendo en cuenta el conoci- obras teatrales teniendo en cuenta el conoci-miento de las convenciones literarias (géneros, miento de las convenciones literarias (géneros,figuras...) y la presencia de ciertos temas y figuras...) y la presencia de ciertos temas ymotivos recurrentes. motivos recurrentes.6. Uso activo de la biblioteca del centro y par- 6. Uso activo de la biblioteca del centro y par-ticipación en actividades literarias (premios, ticipación en actividades literarias (premios,murales, coloquios con autores...) en el aula, murales, coloquios con autores...) en el aula,en el centro y en la comunidad. en el centro y en la comunidad.7. Producción de textos de intención literaria 7. Producción de textos de intención literariapara comunicar sentimientos, emociones, esta- para comunicar sentimientos, emociones, esta-dos de ánimo o recuerdos (cuentos, poemas, dos de ánimo o recuerdos (cuentos, poemas,pequeñas piezas teatrales, descripciones, có- pequeñas piezas teatrales, descripciones, có-mics, redacciones...) a partir de la exploración mics, redacciones...) a partir de la exploraciónde las posibilidades expresivas de la lengua de las posibilidades expresivas de la lenguamediante la observación y análisis de textos- mediante la observación y análisis de textos-modelo (historias o cuentos narrados por la modelo (historias o cuentos narrados por laprofesora o el profesor) y la ayuda de distintos profesora o el profesor) y la ayuda de distintosrecursos y juegos que estimulen la imagina- recursos y juegos que estimulen la imagina-ción y la creatividad. ción y la creatividad. 30267
 • 159. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano8. Práctica de diferentes tipos de lectura con 8. Práctica de diferentes tipos de lectura conobras y textos literarios adecuados a la edad y obras y textos literarios adecuados a la edad ya los intereses del alumnado: lectura silenciosa a los intereses del alumnado: lectura silenciosay en voz alta, lectura expresiva, escenificada... y en voz alta, lectura expresiva, escenificada...9. Dramatización y lectura dramatizada de 9. Dramatización y lectura dramatizada detextos literarios de autores de la Comunitat textos literarios de autores de la ComunitatValenciana. Valenciana. 10. Reflexión y explicitación de los aprendiza- jes extraliterarios que se adquieren a través de la lectura: formación y enriquecimiento de la personalidad del lector, creación de una visión individualizada del mundo, crecimiento y transformación de las propias experiencias gracias a la opinión, interpretación y valora- ción crítica de los mensajes y valores transmi- tidos por los textos leídos, etc. 30268
 • 160. Bloque 5. Conocimiento de la lengua Num. 5562 / 24.07.2007 Castellano Valenciano 1. Identificación de diferentes tipos de situa- ciones comunicativas, informales y formales y de las relaciones entre los elementos del con- texto de situación y las formas lingüísticas en que se manifiestan en los discursos orales y escritos. 2. Reconocimiento de los registros más ade- cuados para cada situación y adecuación de la propia expresión. 3. Análisis de la importancia del contexto en el 3. Análisis de la importancia del contexto en el discurso (oral y escrito) e identificación de los discurso (oral y escrito) e identificación de los componentes de la situación comunicativa; componentes de la situación comunicativa; exploración de secuencias textuales para loca- exploración de secuencias textuales para loca- lizar las marcas lingüísticas que representan lizar las marcas lingüísticas que representan estos componentes y para reconocer las estruc- estos componentes y para reconocer las estruc- turas narrativas, instructivas, descriptivas y turas narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas, tanto en la comprensión como en explicativas, tanto en la comprensión como en la composición. la composición. 30269
 • 161. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano4. Observación y comparación en las secuen- 4. Observación y comparación en las secuen-cias textuales de las formas lingüísticas y de cias textuales de las formas lingüísticas y delas estructuras sintácticas que hacen el mensaje las estructuras sintácticas que hacen el mensajeadecuado a la situación comunicativa. adecuado a la situación comunicativa.5. Reconocimiento de los diferentes significa- 5. Reconocimiento de los diferentes significa-dos, equivalencias y alteraciones del significa- dos, equivalencias y alteraciones del significa-do. do.6. Consideración de la coherencia y la cohe- 6. Consideración de la coherencia y la cohe-sión textual (causa, consecuencia, finalidad, sión textual (causa, consecuencia, finalidad,contradicción, condición…) como imprescin- contradicción, condición…) como imprescin-dibles para la organización del discurso. Des- dibles para la organización del discurso. Des-cubrimiento y dominio de los mecanismos y cubrimiento y dominio de los mecanismos yrecursos lingüísticos básicos para asegurarlas, recursos lingüísticos básicos para asegurarlas,especialmente la inserción y coordinación de especialmente la inserción y coordinación deoraciones en el texto explicativo. oraciones en el texto explicativo.7. Sistematización de la ortografía, con el 7. Sistematización de la ortografía, con elaprecio de su valor social y la utilización cons- aprecio de su valor social y la utilización cons-tante en los propios escritos. Uso de los signos tante en los propios escritos. Uso de los signosde puntuación para cohesionar el texto y su- de puntuación para cohesionar el texto y su-perar el lenguaje enumerativo. perar el lenguaje enumerativo. 30270
 • 162. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano8. Observación de formas léxicas, ortográficas 8. Observación de formas léxicas, ortográficasy sintácticas a partir del análisis, la manipula- y sintácticas a partir del análisis, la manipula-ción y la transformación de fragmentos de tex- ción y la transformación de fragmentos de tex-tos sencillos utilizando pronombres y combi- tos sencillos utilizando pronombres y combi-nación de pronombres, la elipsis, la inserción, nación de pronombres, la elipsis, la inserción,supresión, cambio de orden, segmentación y supresión, cambio de orden, segmentación yrecomposición. Sistematización de las obser- recomposición. Sistematización de las obser-vaciones realizadas para facilitar el desarrollo vaciones realizadas para facilitar el desarrollode los conceptos lingüísticos y del metalengua- de los conceptos lingüísticos y del metalengua-je y para observar la equivalencia semántica o je y para observar la equivalencia semántica olos cambios de significado los cambios de significado 30271
 • 163. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano9. Explicitación de conocimientos gramatica- 9. Explicitación de conocimientos gramatica-les que se dominan implícitamente. Consolida- les que se dominan implícitamente. Consolida-ción de nociones gramaticales, léxicas, fono- ción de nociones gramaticales, léxicas, fono-lógicas y ortográficas adquiridas en ciclos an- lógicas y ortográficas adquiridas en ciclos an-teriores. Descubrimiento y nuevas incorpora- teriores. Descubrimiento y nuevas incorpora-ciones. Aplicación de estos conocimientos a la ciones. Aplicación de estos conocimientos a lapropia producción discursiva. propia producción discursiva.– Clases de palabras: nombre (individuales, – Clases de palabras: nombre (individuales,colectivos, concretos y abstractos), verbo y colectivos, concretos y abstractos), verbo yadjetivo. Enlaces: preposición, adverbio, con- adjetivo. Enlaces: preposición, adverbio, con-junción, pronombres, artículos e interjeccio- junción, pronombres, artículos e interjeccio-nes. nes.– Tipos de enunciados: declarativo, interroga- – Tipos de enunciados: declarativo, interroga-tivo, exclamativo, imperativo y exhortativo. tivo, exclamativo, imperativo y exhortativo.10. Observación, por comparación y contraste, 10. Observación, por comparación y contraste,y clasificación de las palabras en primitivas, y clasificación de las palabras en primitivas,derivadas y compuestas de acuerdo con su derivadas y compuestas de acuerdo con suestructura morfológica para la generalización estructura morfológica para la generalizaciónde normas ortográficas. de normas ortográficas. 30272
 • 164. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.200711. Exploración del léxico general de la lengua 11. Exploración del léxico general de la lenguapara descubrir las particularidades del vocabu- para descubrir las particularidades del vocabu-lario: los arcaísmos, los neologismos y los lario: los arcaísmos, los neologismos y losextranjerismos; las palabras homónimas y las extranjerismos; las palabras homónimas y laspalabras polisémicas, las locuciones y frases palabras polisémicas, las locuciones y fraseshechas. Estudio de sus formas y significados. hechas. Estudio de sus formas y significados.12. Observación, análisis y creación de pala- 12. Observación, análisis y creación de pala-bras nuevas mediante: la derivación (los au- bras nuevas mediante: la derivación (los au-mentativos y los diminutivos) y la composi- mentativos y los diminutivos) y la composi-ción. ción.13. Observación de las relaciones entre una 13. Observación de las relaciones entre unapalabra genérica y las palabras específicas palabra genérica y las palabras específicascorrespondientes; las palabras que configuren correspondientes; las palabras que configurenuna familia léxica y un campo léxico; palabras una familia léxica y un campo léxico; palabrassinónimas y antónimas; todo ello como medio sinónimas y antónimas; todo ello como mediopara consolidar la adquisición y facilitar su para consolidar la adquisición y facilitar suuso. uso.14. Ampliación del dominio del vocabulario a 14. Ampliación del dominio del vocabulario através del aprendizaje incidental en la lectura, través del aprendizaje incidental en la lectura,la discusión colectiva y el uso eficaz del dic- la discusión colectiva y el uso eficaz del dic-cionario. cionario. 30273
 • 165. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.200715. Exploración de la estructura morfológica 15. Exploración de la estructura morfológicade las palabras con el fin de descubrir las for- de las palabras con el fin de descubrir las for-mas, significados y usos básicos en la flexión mas, significados y usos básicos en la flexióny la derivación y de aplicarlos a la propia pro- y la derivación y de aplicarlos a la propia pro-ducción discursiva: ducción discursiva:– La persona gramatical – La persona gramatical– Singular y plural – Singular y plural– Modo imperativo, indicativo y subjuntivo de – Modo imperativo, indicativo y subjuntivo delos verbos regulares e irregulares más frecuen- los verbos regulares e irregulares más frecuen-tes tes– Tiempos verbales: pretérito indefinido, im- – Tiempos verbales: pretérito indefinido, im-perfecto y pretérito perfecto, simple y com- perfecto y pretérito perfecto, simple y com-puesto. puesto. 16. Descubrimiento de las diferentes formas que puede presentar una oración simple y ma- nipulación de oraciones sencillas para identifi- car las funciones básicas (sujeto y predicado) y descubrir los elementos y la organización de los grupos que realicen estas funciones (com- plementos del nombre y del verbo). Papel se- mántico del sujeto (agente, paciente y causa). 30274
 • 166. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano17. Observación de fenómenos silábicos. La 17. Observación de fenómenos silábicos. Lasílaba tónica y átona, diptongo e hiato. Separa- sílaba tónica y átona, diptongo e hiato. Separa-ción de una palabra en sílabas. Clasificación ción de una palabra en sílabas. Clasificaciónde palabras según la sílaba tónica. Las reglas de palabras según la sílaba tónica. Las reglasde acentuación gráfica (palabras monosílabas, de acentuación gráfica (palabras monosílabas,interrogativos e hiatos). El acento diacrítico. interrogativos e hiatos). El acento diacrítico.Utilización en los propios escritos. Utilización en los propios escritos.18. Transformación de oraciones de activa en 18. Transformación de oraciones de activa enpasiva y viceversa, con la finalidad de cons- pasiva y viceversa, con la finalidad de cons-truir los conceptos de agente y objeto para truir los conceptos de agente y objeto paracomprender determinados textos. comprender determinados textos.19. Inserción, coordinación y enlace de ora- 19. Inserción, coordinación y enlace de ora-ciones como procedimientos propios de la ex- ciones como procedimientos propios de la ex-plicación, para practicar el paso de estilo direc- plicación, para practicar el paso de estilo direc-to a estilo indirecto en la narración y para ex- to a estilo indirecto en la narración y para ex-plorar las posibilidades de su uso en la expre- plorar las posibilidades de su uso en la expre-sión de causa, consecuencia, finalidad o condi- sión de causa, consecuencia, finalidad o condi-ción al componer textos. ción al componer los textos. 30275
 • 167. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano20. Inventario, adquisición y automatizaciónde formas genuinas valencianas en lo que serefiere al género de ciertas palabras, formas deplural, de partitivo, los cuantificativos, las pre-posiciones, uso de los pronombres adverbialesen e hi, deure + infinitivo para indicar probabi-lidad, haver de + infinitivo para indicar obliga-ción, usos básicos de los verbos ser y estar.21. Observación y sistematización de los usosbásicos del apóstrofe, el guión y la diéresis, yaplicación a las propias producciones escritas.22. Práctica constante de la pronunciación co-rrecta de ciertos elementos (consonantes sono-ras, enmudecimientos, geminaciones, enlacesfónicos, elisiones...) relacionándolos con surealización gráfica. 23. Reflexión sobre parecidos y diferencias en valenciano y castellano para aclarar determi- nadas formas, significados y usos. 30276
 • 168. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 24. Valoración de la reflexión sobre la lengua como medio de enriquecimiento de los recur- sos lingüísticos personales en el logro de una buena comprensión y de una expresión correc- ta, apropiada y genuina. 25. Aceptación, respeto y valoración positiva de las normas y convenciones lingüísticas bá- sicas. Valoración de la calidad y efectividad de los textos propios y de los demás con respecto a la adecuación, la coherencia y la corrección. 30277
 • 169. Num. 5562 / 24.07.2007Bloque 6. La lengua como instrumento de aprendizaje Castellano Valenciano 1. Comprensión y producción de textos orales, 1. Comprensión y producción de textos orales, tanto de carácter cotidiano como de carácter tanto de carácter cotidiano como de carácter más formal para aprender y para informarse. más formal para aprender y para informarse. 2. Participación como oyente en intervencio- 2. Participación como oyente en intervencio- nes orales formales (exposiciones de la maes- nes orales formales (exposiciones de la maes- tra o del maestro, charla de un visitante exper- tra o del maestro, charla de un visitante exper- to, visita de una autora o autor...) con la finali- to, visita de una autora o autor...) con la finali- dad de recibir informaciones de interés o co- dad de recibir informaciones de interés o co- nocer las opiniones de un personaje. nocer las opiniones de un personaje. 3. Uso de las estrategias adecuadas en situa- ción de escucha específicas del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje: mantener la atención, comportarse de manera adecuada durante la exposición, tomar notas y datos y participar activamente en el coloquio. 30278
 • 170. Castellano Num. 5562 / 24.07.2007Valenciano4. Participación como ponente en intervencio- 4. Participación como ponente en intervencio-nes orales formales que exigen una planifica- nes orales formales que exigen una planifica-ción previa y una organización del discurso ción previa y una organización del discurso(breves exposiciones orales, debates...) para (breves exposiciones orales, debates...) paraexponer los resultados de una pequeña investi- exponer los resultados de una pequeña investi-gación o trabajo, discutir puntos de vista, ma- gación o trabajo, discutir puntos de vista, ma-nifestando su opinión o emitiendo juicios de nifestando su opinión o emitiendo juicios devalor. valor. 5. Uso de las estrategias adecuadas en una ex- posición oral formal: con atención a las dife- rentes partes de la exposición (saludo, intro- ducción del tema, organización de la interven- ción, desarrollo de la exposición, conclusión, evaluación, y despedida) con ayuda de un guión más o menos extenso. 6. Valoración de los medios de comunicación social como instrumento para aprender y para acceder a informaciones y experiencias de otras personas y como instrumento básico en la formación como ciudadanos. 30279
 • 171. CastellanoValenciano Num. 5562 / 24.07.20077. Uso de documentos videográficos y sonoros 7. Uso de documentos videográficos y sonoroscomo medio de obtener, seleccionar y relacio- como medio de obtener, seleccionar y relacio-nar con progresiva autonomía, informaciones nar con progresiva autonomía, informacionesrelevantes para ampliar los aprendizajes. relevantes para ampliar los aprendizajes.8. Comprensión de textos del ámbito escolar, 8. Comprensión de textos del ámbito escolar,producidos con finalidad didáctica o de uso producidos con finalidad didáctica o de usosocial, para aprender y para informarse. social, para aprender y para informarse. 9. Uso de las tecnologías de la información y de la biblioteca de aula y de centro como luga- res privilegiados para el aprendizaje y para la búsqueda y consulta de fuentes de información y elaboración de trabajos personales, respetan- do las normas de uso. 10. Conocimiento de las normas ortotipográfi- cas sencillas usadas en los textos y uso de este conocimiento en la interpretación de textos y en la producción con un procesador de textos. 11. Interés por los textos escritos como fuente de información y aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 30280
 • 172. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 12. Uso de estrategias para ampliar y dar sen- tido a los aprendizajes: localizar, comparar, clasificar, identificar e interpretar y reelaborar los conocimientos y las informaciones (gráfi- cos y esquemas, tablas, mapas conceptuales y otras ilustraciones). 13. Conocimiento de la estructura de los textos propios del ámbito académico (cuestionarios, encuestas, resúmenes, esquemas, informes, descripciones, explicaciones…) y aplicación de estos conocimientos a su comprensión14. Producción de trabajos para organizar la 14. Producción de trabajos para organizar lacomunicación y para comunicar conocimien- comunicación y para comunicar conocimien-tos, experiencias y necesidades (murales, in- tos, experiencias y necesidades (murales, in-formes de experimentos, investigaciones, tra- formes de experimentos, investigaciones, tra-bajos en grupo, presentaciones multimedia...) bajos en grupo, presentaciones multimedia...) 30281
 • 173. Num. 5562 / 24.07.2007 CastellanoValenciano 15. Uso de las estrategias básicas en la pro- ducción de textos: planificación (concreción del tipo de texto y del destinatario, búsqueda de información y organización de los conteni- dos, decisión sobre las ilustraciones...), redac- ción del borrador y evaluación y revisión del texto para su mejora. 16. Valoración de la escucha, la lectura y la escritura como herramienta de comunicación, fuente de información y de aprendizaje y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana. 30282
 • 174. Num. 5562 / 24.07.2007 30283 CRITERIS D’AVALUACIÓ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, 1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espon-respectant les normes de la comunicació: respetar el torn de paraula, táneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra,organitzar el discurs, escoltar i incorporar les intervencions dels altres. organización del discurso, escucha e incorporación de las intervencio- nes de los demás. 2. Expressar-se de forma oral per a transmetre fets, coneixements 2. Expresarse de forma oral para transmitir hechos, conocimientosi opinions o per a dur a terme les diferents funcions comunicatives, y opiniones o para llevar a cabo las diferentes funciones comunicati-utilitzant un vocabulari precís i una estructura coherent. vas, utilizando un vocabulario preciso y una estructura coherente. 3. Comprendre el sentit global dels textos orals, reconeixent les 3. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendoidees principals i secundàries i identificant idees o valors no explícits. las ideas principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos. 4. Llegir en silenci valorant el progrés en la velocitat i la compren- 4. Leer en silencio valorando el progreso en la velocidad y la com-sió, memoritzar i reproduir textos. prensión, memorizar y reproducir textos. 5. Interpretar i integrar les idees pròpies amb les contingudes en 5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en losels textos, comparant i contrastant informacions diverses, i mostrar la textos, comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrarcomprensió a través de la lectura en veu alta amb l’entonació i la fluï- la comprensión a través de la lectura en voz alta con la entonación y ladesa adequades. fluidez adecuadas. 6. Narrar, explicar, descriure, resumir i exposar opinions i infor- 6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e infor-macions en textos relacionats amb situacions quotidianes i escolars, maciones en textos relacionados con situaciones cotidianas y escola-de forma ordenada, adequada, relacionant els enunciats entre si, usant res, de forma ordenada, adecuada, relacionando los enunciados entrede forma habitual els procediments de planificació i revisió dels textos sí, usando de forma habitual los procedimientos de planificación yaixí com les normes gramaticals i ortogràfiques i tenint cura amb la revisión de los textos así como las normas gramaticales y ortográficascal·ligrafia, l’orde i la presentació. y cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 7. Llegir per pròpia iniciativa com a font de plaer textos literaris de 7. Leer por propia iniciativa como fuente de placer textos literariosla tradició oral i de la literatura infantil adequats al cicle, per a conéi- de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, paraxer les característiques de la narració i de la poesia i per a facilitar conocer las características de la narración y de la poesía y para facili-l’escriptura de tals textos. tar la escritura de dichos textos. 8. Utilitzar estratègies (de lectura i d’escriptura) per a planificar 8. Utilizar estrategias (de lectura y de escritura) para planificar tra-treballs, localitzar i recuperar informació, realitzar inferències, esque- bajos, localizar y recuperar información, realizar inferencias, esque-mes. Resumir els textos llegits reflectint l’estructura i les idees princi- mas. Resumir los textos leídos reflejando la estructura y las ideas prin-pals i secundàries. cipales y secundarias. 9. Utilitzar textos científics en diferents suports per a arreplegar 9. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recogerinformació, ampliar coneixements i aplicar-los en treballs personals. información, ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos persona- les. 10. Usar i manejar amb soltesa les biblioteques, videoteques, etc. 10. Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, etc.i comprendre els mecanismes i procediments d’organització i selec- y comprender los mecanismos y procedimientos de organización yció d’obres i altres materials. Col·laborar en l’atenció i millora dels selección de obras y otros materiales. Colaborar en el cuidado y mejo-materials bibliogràfics i altres documents disponibles en l’aula i en el ra de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles encentre. el aula y en el centro. 11. Identificar canvis que es produïxen en les paraules, els enun- 11. Identificar cambios que se producen en las palabras, los enun-ciats i els textos en realitzar segmentacions, canvis en l’orde, supres- ciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden,sions i insercions que fan millorar la comprensió i l’expressió oral i supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y laescrita. expresión oral y escrita. 12. Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingüística 12. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüísticapròpia del cicle en les activitats de producció i comprensió de textos. propia del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. 13. Conéixer i valorar la diversitat lingüística de la Comunitat 13. Conocer y valorar la diversidad lingüística de la ComunitatValenciana i d’Espanya. Valenciana y de España. 14. Estimar el valencià, estar motivat cap al seu domini i usar-lo 14. Estimar el valenciano, estar motivado hacia su dominio y usar-progressivament en situacions informals i formals, per a comunicar-se lo progresivamente en situaciones informales y formales, para comu-i per a aprendre. nicarse y para aprender. 15. Usar habilitats lingüístiques i estratègiques relacionades amb 15. Usar habilidades lingüísticas y estratégicas relacionadas conles àrees no lingüístiques per a construir coneixements, processar las áreas no lingüísticas para construir conocimientos, procesar infor-informació i exposar conclusions i resultats per mitjà de textos orals mación y exponer conclusiones y resultados mediante textos orales yi escrits. escritos. 16. Interpretar i traduir textos breus en situacions en què el desti- 16. Interpretar y traducir textos breves en situaciones en las que elnatari del missatge no coneix la llengua del text. destinatario del mensaje no conoce la lengua del texto. 17. Utilitzar textos de les diferents llengües del currículum, 17. Utilizar textos de las diferentes lenguas del currículo, de acuer-d’acord amb la seua competència, per a elaborar un xicotet treball en do con su competencia, para elaborar un pequeño trabajo en una deuna d’estes llengües. estas lenguas. 18. Utilitzar programes informàtics per a l’elaboració i presentació 18. Utilizar programas informáticos para la elaboración y presen-de textos. tación de textos. CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTU- CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CUL-RAL TURAL L’observació, la comprensió i l’anàlisi dels fenòmens que succeï- La observación, la comprensión y el análisis de los fenómenos quexen en la naturalesa, i l’acció humana que s’exercix sobre ella, en les acontecen en la naturaleza, y la acción humana que se ejerce sobreseues coordenades espaciotemporals, contribuïxen, sens dubte, a cons- ella, en sus coordenadas espacio-temporales, contribuyen, sin duda, atruir una visió global i organitzada del món. Des d’esta perspectiva, construir una visión global y organizada del mundo. Desde esta pers-entenem el medi com el conjunt d’elements, successos, factors i pro- pectiva, entendemos el medio como el conjunto de elementos, sucesos,
 • 175. Num. 5562 / 24.07.2007 30284cessos diversos que tenen lloc en l’entorn de les persones i on, al seu factores y procesos diversos que tienen lugar en el entorno de las per-torn, la seua vida i actuació adquirixen significat. L’entorn es referix a sonas y donde, a su vez, su vida y actuación adquieren significado. Elallò que la xiqueta o el xiquet pot conéixer millor perquè és fruit de les entorno se refiere a aquello que la niña o el niño puede conocer mejorseues experiències sensorials directes o indirectes, perquè li és famili- porque es fruto de sus experiencias sensoriales directas o indirectas,ar i perquè està pròxim en el temps o en l’espai. Així, l’espai familiar, porque le es familiar y porque está próximo en el tiempo o en el espa-escolar, el barri i la localitat configuren l’entorn de l’alumnat de Pri- cio. Así, el espacio familiar, escolar, el barrio y la localidad configuranmària, de la mateixa manera que la Comunitat Valenciana constituïx el el entorno del alumnado de Primaria, de la misma forma que la Comu-seu marc geopolític més pròxim. nitat Valenciana constituye su marco geopolítico más próximo. El currículum d’esta àrea ha d’atendre al desenrotllament evolu- El currículo de esta área ha de atender al desarrollo evolutivo físi-tiu físic, sensorial i psíquic de l’alumnat, al pensament concret de la co, sensorial y psíquico del alumnado, al pensamiento concreto de laxiqueta o del xiquet de sis a dotze anys, a la seua àmplia capacitat i niña o del niño de seis a doce años, a su amplia capacidad e interésl’interés per aprendre a l’establir relacions amb els elements del seu por aprender al establecer relaciones con los elementos de su entornoentorn i, també, a la necessitat d’iniciar-lo en el pensament abstracte al y, también, a la necesidad de iniciarlo en el pensamiento abstracto alfinal de l’etapa. final de la etapa. L’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural pot arti- El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural puedecular-se i ajudar a comprendre la realitat del món que ens rodeja i articularse y ayudar a comprender la realidad del mundo que nos rodeales transformacions a què està sotmés; donant a conéixer que tant els y las transformaciones a las que está sometido; dando a conocer quefenòmens com els esdeveniments succeïts o produïts en un espai i un tanto los fenómenos como los acontecimientos sucedidos o producidostemps no són fruit de la casualitat, sinó de la resposta d’una societat a en un espacio y un tiempo no son fruto de la casualidad, sino de launa situació concreta, en un moment determinat. respuesta de una sociedad a una situación concreta, en un momento determinado. Els continguts d’esta àrea permeten conéixer millor la condició Los contenidos de esta área permiten conocer mejor la condi-natural del ser humà com a part de la naturalesa i les seues lleis, així ción natural del ser humano como parte de la naturaleza y sus leyes,com la interacció dels sers humans amb el seu entorn natural i social. así como la interacción de los seres humanos con su entorno naturalL’enfocament interdisciplinari de l’àrea permet adquirir, des de dife- y social. El enfoque interdisciplinar del área permite adquirir, desderents perspectives, una millor comprensió d’esta realitat. diferentes perspectivas, una mejor comprensión de esta realidad. Els continguts s’han agrupat en blocs que permeten identificar els Los contenidos se han agrupado en bloques que permiten identi-principals àmbits que componen l’àrea. La seua organització no obeïx ficar los principales ámbitos que componen el área. Su organizacióna cap tipus d’orde ni jeràrquic ni en el tractament de continguts, per la no obedece a ningún tipo de orden ni jerárquico ni en el tratamientoqual cosa no ha d’entendre’s com una proposta d’organització didàc- de contenidos, por lo que no debe entenderse como una propuesta detica. organización didáctica. Es desenrotllaran continguts que permeten comprendre aspectes Se desarrollarán contenidos que permitan comprender aspec-lligats a la vida, a la salut, als recursos naturals i al medi ambient així tos ligados a la vida, a la salud, a los recursos naturales y al mediocom el desenrotllament d’actituds responsables cap als dits aspectes. ambiente así como el desarrollo de actitudes responsables hacia dichosÉs també necessari, que les xiquetes i els xiquets adquirisquen sòlids aspectos. Es también necesario, que las niñas y los niños adquieranfonaments d’una cultura científica, que els permeta conéixer i com- sólidos fundamentos de una cultura científica, que les permita conocerprendre el paper de la ciència i dels coneixements científics en el pro- y comprender el papel de la ciencia y de los conocimientos científicosgrés de la humanitat. En este nivell educatiu ha d’introduir-se l’estudi en el progreso de la humanidad. En este nivel educativo debe introdu-dels mètodes propis de la ciència, aprofitant la curiositat de les alum- cirse el estudio de los métodos propios de la ciencia, aprovechando lanes i dels alumnes per conéixer el medi que els envolta i l’interés per curiosidad de las alumnas y de los alumnos por conocer el medio queexplorar-lo. Per això les seues aportacions caminen en diverses direc- les rodea y el interés por explorarlo. Por ello sus aportaciones cami-cions, les que permeten conéixer el cos humà, els hàbits saludables nan en varias direcciones, las que permitan conocer el cuerpo humano,que afavorisquen la bona alimentació, la higiene i l’atenció personal; los hábitos saludables que favorezcan la buena alimentación, la higie-la matèria i les seues propietats; les màquines i aparells construïts per ne y el cuidado personal; la materia y sus propiedades; las máquinasl’home; l’estructura de la Terra i la importància de l’aigua i de l’aire; i, y aparatos construidos por el hombre; la estructura de la Tierra y lafinalment l’estudi, l’anàlisi i la classificació dels sers vius. importancia del agua y del aire; y, finalmente el estudio, el análisis y la clasificación de los seres vivos. Els continguts de l’àrea proporcionaran també a l’alumnat, conei- Los contenidos del área proporcionarán también al alumnado,xements de la dimensió espacial per mitjà de la localització i la inter- conocimientos de la dimensión espacial mediante la localización epretació dels fenòmens que se succeïxen en l’entorn físic i social, en interpretación de los fenómenos que se suceden en el entorno físico yfunció de la seua proximitat i llunyania, de manera que es permeta la social, en función de su proximidad y lejanía, de forma que se permitacomprensió organitzada del món i de la societat, a partir de l’anàlisi la comprensión organizada del mundo y de la sociedad, a partir deld’organitzacions pròximes, com les institucions valencianes, espanyo- análisis de organizaciones próximas, como las instituciones valencia-les i europees. A més, l’estudi de les diferents societats ha de servir nas, españolas y europeas. Además, el estudio de las diferentes socie-perquè l’alumnat s’identifique amb la seua pròpia, i comprenga l’exis- dades ha de servir para que el alumnado se identifique con la suyatència simultània d’unes altres diferents a les quals també pertany, propia, y comprenda la existencia simultánea de otras diferentes a lascom la Unió Europea i Occident. Els continguts relatius a la població, que también pertenece, como la Unión Europea y Occidente. Los con-a l’estudi de l’organització social, política i territorial de la Comunitat tenidos relativos a la población, al estudio de la organización social,Valenciana i d’Espanya, també seran estudiats, i es concedirà especial política y territorial de la Comunitat Valenciana y de España, tambiénatenció al fenomen immigratori, a les seues causes i a les seues reper- serán estudiados, y se concederá especial atención al fenómeno inmi-cussions espacials i socials. Es considera també l’estudi del medi físic, gratorio, a sus causas y a sus repercusiones espaciales y sociales. Sela incidència de l’home en ell, així com la conservació i la millora del contempla también el estudio del medio físico, la incidencia del hom-medi ambient. bre en él, así como la conservación y mejora del medio ambiente. Els continguts de l’àrea subratllaran, a més, l’estudi de la succes- Los contenidos del área subrayarán, además, el estudio de lasió dels esdeveniments en el temps com a base essencial de la seua sucesión de los acontecimientos en el tiempo como base esencial decomprensió i també es destacarà el coneixement d’aquelles persones su comprensión y también se destacará el conocimiento de aquellasque més han contribuït al progrés dels sers humans en distints camps. personas que más han contribuido al progreso de los seres humanosÉs necessari aprofundir progressivament en la dimensió temporal: pri- en distintos campos. Es necesario profundizar progresivamente en lamer, a través del coneixement del transcurs del temps en l’entorn de la dimensión temporal: primero, a través del conocimiento del transcursoxiqueta o del xiquet; després, introduint-lo en la cronologia històrica; del tiempo en el entorno de la niña o del niño; después, introducién-
 • 176. Num. 5562 / 24.07.2007 30285i, finalment, a través de la caracterització d’algunes societats, de fets i dole en la cronología histórica; y, finalmente, a través de la caracte-personatges rellevants dels diferents períodes de la Prehistòria i la His- rización de algunas sociedades, de hechos y personajes relevantes detòria de la Comunitat Valenciana i d’Espanya, fins a la seua integració los diferentes períodos de la Prehistoria y la Historia de la Comunitaten la Unió Europea. Valenciana y de España, hasta su integración en la Unión Europea. Des d’esta visió global i organitzada del món, de la societat i de la Desde esta visión global y organizada del mundo, de la sociedadcultura, s’impulsarà no sols l’estudi dels continguts propis, sinó l’ad- y de la cultura, se impulsará no sólo el estudio de los contenidos pro-quisició de valors que han d’estar sempre presents en l’aprenentatge pios, sino la adquisición de valores que deben estar siempre presentesde l’alumnat, i que així apareixen en els objectius de l’àrea. Mereixen en el aprendizaje del alumnado, y que así aparecen en los objetivosespecial atenció aquells que perseguixen estimular i potenciar el gust del área. Merecen especial atención aquellos que persiguen estimularper la lectura, l’interés per cuidar i millorar el medi ambient, l’adqui- y potenciar el gusto por la lectura, el interés por cuidar y mejorar elrir comportaments que permeten la conservació i millora del patrimo- medio ambiente, el adquirir comportamientos que permitan la con-ni tant paisatgístic com artístic i cultural, el crear un esperit tolerant i servación y mejora del patrimonio tanto paisajístico como artístico ysolidari sobre la base de valors i drets universals compartits i, en defi- cultural, el crear un espíritu tolerante y solidario sobre la base de valo-nitiva, el desenrotllar actituds que ens permeten conviure harmònica- res y derechos universales compartidos y, en definitiva, el desarrollarment en una societat intercultural. actitudes que nos permitan convivir armónicamente en una sociedad intercultural. La didàctica de l’àrea ha de tindre present que la progressió educa- La didáctica del área debe tener presente que la progresión educa-tiva de l’alumnat en este nivell partix d’allò subjectiu (global i indife- tiva del alumnado en este nivel parte de lo subjetivo (global e indife-renciat), basat en les experiències viscudes, fins a aconseguir represen- renciado), con base en las experiencias vividas, hasta alcanzar repre-tacions més objectives i racionals (diferenciades i múltiples) a través sentaciones más objetivas y racionales (diferenciadas y múltiples) adel desenrotllament d’estratègies comunicatives (diàlegs, enquestes, través del desarrollo de estrategias comunicativas (diálogos, encues-entrevistes o debats) i, de l’observació, descripció i representació d’as- tas, entrevistas o debates) y, de la observación, descripción y repre-pectes relacionats amb el medi natural i la societat, per mitjà de l’ocu- sentación de aspectos relacionados con el medio natural y la sociedad,pació de diferents codis (verbal, escrit o icònic) i l’anàlisi de testimo- mediante el empleo de diferentes códigos (verbal, escrito o icónico) ynis, informacions o documents. el análisis de testimonios, informaciones o documentos. Atés les característiques tant de l’àrea com de l’alumnat, s’utilit- Considerando las características tanto del área como del alumna-zaran en tots els cicles de l’Educació Primària, de forma sistemàtica i do, se utilizarán en todos los ciclos de la Educación Primaria, de formaprogressiva, els procediments de busca, selecció i anàlisi de la infor- sistemática y progresiva, los procedimientos de búsqueda, selección ymació, a través de les fonts tradicionals i l’ús de les tecnologies de análisis de la información, a través de las fuentes tradicionales y el usola informació i de la comunicació. Així mateix, es fomentarà l’acti- de las tecnologías de la información y de la comunicación. Asimismo,tud investigadora per a explorar la realitat a través de diferents activi- se fomentará la actitud investigadora para explorar la realidad a travéstats i, entre elles, les que impliquen un treball de camp. Per a la seua de diferentes actividades y, entre ellas, las que impliquen un trabajoconsecució és important organitzar l’aula amb els recursos bibliogrà- de campo. Para su consecución es importante organizar el aula confics, cartogràfics, audiovisuals i multimèdia de forma que permeten a los recursos bibliográficos, cartográficos, audiovisuales y multimedial’alumnat construir progressivament els coneixements. de tal forma que permitan al alumnado construir progresivamente los conocimientos. L’àrea fomenta la capacitat de treball individual i en equip, a El área fomenta la capacidad de trabajo individual y en equipo,més de l’esforç com a elements essencials del procés d’aprenentatge. además del esfuerzo como elementos esenciales del proceso de apren-Resulta imprescindible que l’alumnat adquirisca el nivell d’expressió dizaje. Resulta imprescindible que el alumnado adquiera el nivel deoral i escrita i de comprensió lectora que li permeta assimilar i trans- expresión oral y escrita y de comprensión lectora que le permita asi-metre estos coneixements. milar y transmitir estos conocimientos. Els criteris d’avaluació es relacionen amb els objectius i els contin- Los criterios de evaluación se relacionan con los objetivos y losguts ja indicats, atenent sempre al desenrotllament mental de l’alumnat contenidos ya indicados, atendiendo siempre al desarrollo mental deli a la seua evolució psicopedagògica. Els procediments es plantegen alumnado y a su evolución psicopedagógica. Los procedimientos seamb caràcter general, estan oberts a una concreció posterior i, per ser plantean con carácter general, están abiertos a una concreción poste-objecte d’aprenentatge, també hauran de ser avaluats, atenent fona- rior y, por ser objeto de aprendizaje, también deberán ser evaluados,mentalment a la capacitat de “saber fer” eficaçment. atendiendo fundamentalmente a la capacidad de “saber hacer” eficaz- mente. CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENROTLLAMENT DE CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LASLES COMPETÈNCIES BÀSIQUES COMPETENCIAS BÁSICAS El caràcter global de l’àrea de Coneixement del medi natural, soci- El carácter global del área de Conocimiento del medio natural,al i cultural fa que contribuïsca en alguna mesura, al desenrotllament social y cultural hace que contribuya en alguna medida, al desarrollode la majoria de les competències bàsiques. de la mayoría de las competencias básicas. Respecte a la competència social i ciutadana, l’àrea ho fa directa- Respecto a la competencia social y ciudadana, el área lo hacement en tots els aspectes que la configuren i molt especialment en dos directamente en todos los aspectos que la configuran y muy especial-àmbits de realització personal: el de les relacions més pròximes (famí- mente en dos ámbitos de realización personal: el de las relaciones máslia, amics, companys,...) i el de l’obertura a relacions més allunyades próximas (familia, amigos, compañeros,...) y el de la apertura hacia(el barri, el municipi, la comarca, la Comunitat Valenciana, l’Estat, la relaciones más alejadas (el barrio, el municipio, la comarca, la Comu-Unió Europea, etc.). En este sentit, el currículum pretén aprofundir, a nitat Valenciana, el Estado, la Unión Europea, etc.). En este sentido, elmés de en els aspectes conceptuals, en el desenrotllament de destre- currículo pretende profundizar, además de en los aspectos conceptua-ses, habilitats i, sobretot, actituds, que ens permeten assentar les bases les, en el desarrollo de destrezas, habilidades y, sobre todo, actitudes,d’una ciutadania mundial, solidària, participativa, democràtica i inter- que nos permitan asentar las bases de una ciudadanía mundial, solida-cultural. ria, participativa, democrática e intercultural. A més, l’àrea contribuïx a la comprensió dels canvis produïts en Además, el área contribuye a la comprensión de los cambios pro-el temps i, d’esta manera, a adquirir pautes per anar acostant-se a les ducidos en el tiempo y, de este modo, a adquirir pautas para ir acer-arrels històriques de les societats actuals. cándose a las raíces históricas de las sociedades actuales. L’àrea contribuïx molt directament també a la competència en el El área contribuye muy directamente también a la competencia enconeixement i la interacció amb el món físic, ja que molts dels apre- el conocimiento y la interacción con el mundo físico, ya que muchos
 • 177. Num. 5562 / 24.07.2007 30286nentatges que integra estan totalment centrats en la interacció del ser de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la inte-humà amb el món que el rodeja. racción del ser humano con el mundo que le rodea. Pel que fa a la competència en el Tractament de la Informació i En lo que se refiere a la competencia en el Tratamiento de la Infor-competència digital, i la competència en comunicació lingüística, en mación y competencia digital, y la competencia en comunicación lin-bona part dels aprenentatges de l’àrea, s’utilitzen procediments que güística, en buena parte de los aprendizajes del área, se utilizan proce-requerixen diferents codis, formats i llenguatges per a la seua com- dimientos que requieren diferentes códigos, formatos y lenguajes paraprensió (lectura de mapes, interpretació de gràfics i icones, utilització su comprensión (lectura de mapas, interpretación de gráficos e iconos,de fonts històriques, etc.). Així mateix, la utilització bàsica de l’or- utilización de fuentes históricas, etc.). Así mismo, la utilización básicadinador, i la busca guiada en Internet, contribuïxen també, de forma del ordenador, y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen también,decisiva, al desenrotllament d’esta competència. de forma decisiva, al desarrollo de esta competencia. La claredat en l’exposició en els intercanvis comunicatius, l’es- La claridad en la exposición en los intercambios comunicativos,tructura del discurs, l’ús del debat, la capacitat de síntesi i l’augment la estructura del discurso, el uso del debate, la capacidad de síntesis ysignificatiu de la riquesa en el vocabulari específic de l’àrea, contribu- el aumento significativo de la riqueza en el vocabulario específico delïxen molt especialment a la competència en comunicació lingüística. área, contribuyen muy especialmente a la competencia en comunica- ción lingüística. Esta àrea oferix moltes possibilitats per a contribuir al desenrot- Esta área ofrece muchas posibilidades para contribuir al desarrollollament de la competència per a aprendre a aprendre, ja que molts dels de la competencia para aprender a aprender, puesto que muchos de susseus continguts es poden articular al voltant de propostes globalitza- contenidos se pueden articular alrededor de propuestas globalizadorasdores com els projectes de treball, que faciliten l’accés al coneixement como los proyectos de trabajo, que facilitan el acceso al conocimientode la realitat per mitjà d’estratègies que afavorixen l’autonomia en de la realidad mediante estrategias que favorecen la autonomía en ell’aprenentatge: formulació autònoma dels objectius de la investigació, aprendizaje: formulación autónoma de los objetivos de la investiga-elaboració de guions de treball, busca, selecció i processament de la ción, elaboración de guiones de trabajo, búsqueda, selección y proce-informació, aprenentatge cooperatiu i distribució de tasques, elabo- samiento de la información, aprendizaje cooperativo y distribución deració de conclusions o informes, exposicions orals, etc., que requeri- tareas, elaboración de conclusiones o informes, exposiciones orales,ran de l’alumnat el desenrotllament de tècniques per a aprendre, per etc. que requerirán del alumnado el desarrollo de técnicas para apren-a organitzar, memoritzar i recuperar la informació, com ara resums, der, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales comoesquemes o mapes mentals que resulten especialment útils en els pro- resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmentecessos d’aprenentatge d’esta àrea. útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. El coneixement de les manifestacions culturals, la valoració de la El conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoraciónseua diversitat i el reconeixement d’aquelles que formen part del patri- de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman partemoni cultural contribuïxen específicament a la competència artística i del patrimonio cultural contribuyen específicamente a la competenciacultural. artística y cultural. Esta àrea inclou continguts directament relacionats amb el desen- Esta área incluye contenidos directamente relacionados con elrotllament d’autonomia i iniciativa personal, a l’ensenyar a prendre desarrollo de autonomía e iniciativa personal, al enseñar a tomar deci-decisions, tant en l’àmbit escolar com en la planificació de forma autò- siones, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de formanoma i creativa d’activitats d’oci. autónoma y creativa de actividades de ocio. La utilització de tècniques i ferramentes matemàtiques en contex- La utilización de técnicas y herramientas matemáticas en contextostos significatius d’ús, com a escales, taules, representacions gràfiques, significativos de uso, como escalas, tablas, representaciones gráficas,percentatges, etc., propicia, finalment, el desenrotllament de la compe- porcentajes, etc., propicia, finalmente, el desarrollo de la competenciatència matemàtica. matemática. OBJECTIUS OBJETIVOS L’ensenyança del Coneixement del medi natural, social i cultural La enseñanza del Conocimiento del medio natural, social y cultu-en esta etapa tindrà com a objectiu el desenrotllament de les següents ral en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientescapacitats: capacidades: 1. Adquirir i utilitzar correctament de forma oral i escrita, el voca- 1. Adquirir y utilizar correctamente de forma oral y escrita, elbulari específic de l’àrea que permeta el desenrotllament de la lectura vocabulario específico del área que permita el desarrollo de la lecturacomprensiva a través de textos científics, històrics i geogràfics. comprensiva a través de textos científicos, históricos y geográficos. 2. Conéixer i valorar la important aportació de la ciència i la inves- 2. Conocer y valorar la importante aportación de la ciencia y latigació per a millorar la qualitat de vida i benestar dels sers humans. investigación para mejorar la calidad de vida y bienestar de los seres humanos. 3. Comportar-se d’acord amb els hàbits de salut i atenció personal 3. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado per-que es deriven del coneixement del cos humà, respectant les diferèn- sonal que se derivan del conocimiento del cuerpo humano, respetandocies. las diferencias. 4. Adquirir i desenrotllar habilitats socials que afavorisquen la par- 4. Adquirir y desarrollar habilidades sociales que favorezcan laticipació en activitats de grup adoptant un comportament responsable, participación en actividades de grupo adoptando un comportamientoconstructiu i solidari, respectant els principis bàsics del funcionament responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicosdemocràtic. del funcionamiento democrático. 5. Conéixer la pertinença plural i compartida a més d’una realitat 5. Conocer la pertenencia plural y compartida a más de una rea-social, històrica i cultural. Així, la pertinença a la Comunitat Valen- lidad social, histórica y cultural. Así, la pertenencia a la Comunitatciana, amb els seus municipis, comarques i províncies, a Espanya, a Valenciana, con sus municipios, comarcas y provincias, a España, aEuropa i al món. Europa y al mundo. 6. Reforçar els llaços de pertinença al poble valencià a través del 6. Reforzar los lazos de pertenencia al pueblo valenciano a travésconeixement i valoració de les seues peculiaritats mediambientals, his- del conocimiento y valoración de sus peculiaridades medioambienta-tòriques i culturals. les, históricas y culturales. 7. Reconéixer les diferències i semblances entre grups i valorar 7. Reconocer las diferencias y semejanzas entre grupos y valorarl’enriquiment que suposa el respecte per les diverses cultures, que inte- el enriquecimiento que supone el respeto por las diversas culturas, quegren el món sobre la base d’uns valors i drets universals compartits. integran el mundo sobre la base de unos valores y derechos universa- les compartidos.
 • 178. Num. 5562 / 24.07.2007 30287 8. Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en 8. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana enel medi, valorar-la críticament i adoptar un comportament en la vida el medio, valorarla críticamente y adoptar un comportamiento en laquotidiana de defensa i recuperació de l’equilibri ecològic. vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 9. Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i 9. Identificar los principales elementos del entorno natural, socialcultural, analitzar la seua organització, les seues característiques i inte- y cultural, analizar su organización, sus características e interaccionesraccions i progressar en el domini d’àmbits espacials cada vegada més y progresar en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más com-complexos. plejos. 10. Reconéixer en el medi natural, social i cultural, canvis i trans- 10. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios yformacions relacionats amb el pas del temps i indagar algunes relaci- transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar algu-ons de simultaneïtat i successió per a aplicar estos coneixements a la nas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conoci-comprensió d’altres moments històrics. mientos a la comprensión de otros momentos históricos. 11. Conéixer i valorar el patrimoni natural, històric i cultural de la 11. Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural deComunitat Valenciana, així com el d’Espanya, respectar la seua diver- la Comunitat Valenciana, así como el de España, respetando su diver-sitat i desenrotllar la sensibilitat artística i l’interés per col·laborar acti- sidad y desarrollando la sensibilidad artística y el interés por colaborarvament en la seua conservació i millora. activamente en su conservación y mejora. 12. Interpretar, expressar i representar fets, conceptes i processos 12. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y proce-del medi natural, social i cultural per mitjà de codis numèrics, gràfics, sos del medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos,cartogràfics i d’altres. gráficos, cartográficos y otros. 13. Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions rela- 13. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y cuestionescionades amb elements significatius de l’entorn, utilitzant estratègies relacionadas con elementos significativos del entorno, utilizando estra-de busca i tractament de la informació, formulació de conjectures, tegias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación deposada a prova d’estes, exploració de solucions alternatives i reflexió conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de solucionessobre el propi procés d’aprenentatge. alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 14. Planificar i realitzar projectes, dispositius i aparells senzills 14. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillosamb la finalitat de conéixer les característiques i funcions d’algunes con la finalidad de conocer las características y funciones de algunasmàquines, utilitzant el coneixement de les propietats elementals d’al- máquinas, utilizando el conocimiento de las propiedades elementalesguns materials, substàncies i objectes. de algunos materiales, sustancias y objetos. 15. Utilitzar les TIC per a obtindre informació i com a instrument 15. Utilizar las TIC para obtener información y como instrumentoper a aprendre i compartir coneixements i valorar la seua contribució a para aprender y compartir conocimientos y valorar su contribución ala millora de les condicions de vida. la mejora de las condiciones de vida. PRIMER CICLE PRIMER CICLO CONTINGUTS CONTENIDOS Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seua conservació Bloque 1. Geografía. El entorno y su conservación Els astres Los astros – Les estreles, el Sol, la Terra i la Lluna. – Las estrellas, el Sol, la Tierra y la Luna. – La successió del dia i la nit. – La sucesión del día y la noche. L’aigua El agua – Composició, característiques i importància per als sers vius. – Composición, características e importancia para los seres vivos. – Ús responsable de l’aigua en la vida quotidiana. – Uso responsable del agua en la vida cotidiana. – Riscos de contaminació. – Riesgos de contaminación. L’aire El aire – Composició, característiques i importància per als sers vius. – Composición, características e importancia para los seres vivos. – Riscos de contaminació. – Riesgos de contaminación. El sòl El suelo – Característiques i importància per als sers vius. – Características e importancia para los seres vivos. – Riscos de contaminació. – Riesgos de contaminación. L’entorn natural pròxim El entorno natural próximo – Ecosistemes: observació, exploració, arreplega d’informació i – Ecosistemas: observación, exploración, recogida de informacióninici de xicotets treballs. e inicio de pequeños trabajos – Observació i percepció d’alguns aspectes del paisatge (relleu, – Observación y percepción de algunos aspectos del paisaje (relie-vegetació, fauna, intervenció humana). ve, vegetación, fauna, intervención humana). La conservació del medi ambient. Els espais naturals protegits. La conservación del medio ambiente. Los espacios naturales pro- tegidos. El temps atmosfèric El tiempo atmosférico – Observació d’alguns fenòmens atmosfèrics. – Observación de algunos fenómenos atmosféricos. – La successió estacional. – La sucesión estacional. – Primeres formes de representació. – Primeras formas de representación. Nocions bàsiques d’orientació espacial. Nociones básicas de orientación espacial. Bloc 2. Ciències. La diversitat dels sers vius Bloque 2. Ciencias. La diversidad de los seres vivos Diferències entre sers vius i objectes inerts. Diferencias entre seres vivos y objetos inertes. Els sers vius: Los seres vivos: – Principals grups d’animals i plantes. – Principales grupos de animales y plantas. – Característiques i formes de vida de distints tipus d’animals. – Características y formas de vida de distintos tipos de animales. – Parts constituents i principals funcions de les plantes. – Partes constituyentes y principales funciones de las plantas. – Els sers vius de l’entorn natural pròxim. – Los seres vivos del entorno natural próximo.
 • 179. Num. 5562 / 24.07.2007 30288 Les relacions dels sers humans amb plantes i animals. Hàbits de Las relaciones de los seres humanos con plantas y animales. Hábi-respecte envers els sers vius, cures que necessiten per a viure, especi- tos de respeto hacia los seres vivos, cuidados que necesitan para vivir,alment, els més pròxims al ser humà. especialmente, los más próximos al ser humano. Bloc 3. Ciències. La salut i el desenrotllament personal Bloque 3. Ciencias. La salud y el desarrollo personal El cos humà. El cuerpo humano. – Principals característiques. – Principales características. – Parts del cos. – Partes del cuerpo. – Acceptació de les diferències, possibilitats i limitacions. – Aceptación de las diferencias, sus posibilidades y limitaciones. – La respiració com a funció vital. Exercicis per a la seua correcta – La respiración como función vital. Ejercicios para su correctarealització. realización. Els aliments: la seua funció en l’organisme. Los alimentos: su función en el organismo. – Hàbits d’alimentació saludables: la dieta equilibrada. – Hábitos de alimentación saludables: la dieta equilibrada. – Prevenció dels trastorns alimentaris. Alguns aspectes bàsics de la – Prevención de los trastornos alimentarios. Algunos aspectosseguretat alimentària. básicos de la seguridad alimentaria. Salut i malaltia. Salud y enfermedad. – Les pràctiques saludables. Normes d’higiene i neteja personal. – Las prácticas saludables. Normas de higiene y aseo personal. – Hàbits de prevenció de malalties i accidents domèstics. – Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésti- cos. – Valoració de la higiene personal, el descans, la bona utilització – Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utiliza-del temps lliure i l’atenció al propi cos. ción del tiempo libre y la atención al propio cuerpo. Bloc 4. Persones, cultures i organització social Bloque 4. Personas, culturas y organización social – La família. Relacions entre els seus membres. Repartiment equi- – La familia. Relaciones entre sus miembros. Reparto equilibradolibrat i adquisició de responsabilitats en tasques domèstiques. y adquisición de responsabilidades en tareas domésticas. – Formes d’organització social en l’entorn pròxim: l’escola i el – Formas de organización social en el entorno próximo: la escuelamunicipi. Introducció al coneixement de les responsabilitats i tasques y el municipio. Introducción al conocimiento de las responsabilidadesde les dites institucions. y tareas de dichas instituciones. – Activitat laboral i professional. – Actividad laboral y profesional. – Medi rural i medi urbà: característiques i diferències. – Medio rural y medio urbano: características y diferencias. – Manifestacions culturals presents en l’entorn (tradicions, festes, – Manifestaciones culturales presentes en el entorno (tradiciones,jocs, cançons, danses, etc.). La cultura com a riquesa. fiestas, juegos, canciones, danzas, etc.). La cultura como riqueza. – Els mitjans de comunicació i de transport. Responsabilitat en el – Los medios de comunicación y de transporte. Responsabilidadcompliment de les normes bàsiques com a vianants i usuaris. Impor- en el cumplimiento de las normas básicas como peatones y usuarios.tància de la mobilitat en la vida quotidiana. Importancia de la movilidad en la vida cotidiana. Bloc 5. Història. El canvi en el temps Bloque 5. Historia. El cambio en el tiempo – Les nocions bàsiques de temps (abans-després, passat-present- – Las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado-presente-futur, duració) i unitats de mesura (dia, setmana, mes, any). futuro, duración) y unidades de medida (día, semana, mes, año). – El transcurs del temps en l’entorn de l’alumna o de l’alumne: – El transcurso del tiempo en el entorno de la alumna o del alum-família i localitat. no: familia y localidad. – Ús del calendari per a assenyalar fets de la vida quotidiana. – Uso del calendario para señalar hechos de la vida cotidiana. – La riquesa històrica de l’entorn pròxim. Construccions civils i – La riqueza histórica del entorno próximo. Construcciones civilesreligioses. Atenció i conservació. y religiosas. Cuidado y conservación. – Aproximació a la història: alguns esdeveniments rellevants del – Aproximación a la historia: algunos acontecimientos relevantespassat. del pasado. Bloc 6. Matèria i energia Bloque 6. Materia y energía – La matèria i les seues propietats. Tipus de materials. Classifica- – La materia y sus propiedades. Tipos de materiales. Clasificaciónció segons criteris elementals. según criterios elementales. – Iniciació pràctica a la ciència. Aproximació experimental a algu- – Iniciación práctica a la ciencia. Aproximación experimental anes qüestions elementals (forces, magnetisme, reaccions químiques). algunas cuestiones elementales (fuerzas, magnetismo, reacciones quí- micas). – La percepció del so. La transmissió del so en diferents mitjans. – La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferen-El soroll i la contaminació acústica. tes medios. El ruido y la contaminación acústica. – Reducció, reutilització i reciclatge d’objectes i substàncies. – Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. Aho-Estalvi energètic i protecció del medi ambient. rro energético y protección del medio ambiente. Bloc 7. Objectes, màquines i noves tecnologies Bloque 7. Objetos, máquinas y nuevas tecnologías – Màquines i aparells. Observació de màquines i aparells i del seu – Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y defuncionament. Muntatge i desmuntatge d’objectes simples. su funcionamiento. Montaje y desmontaje de objetos simples. – Identificació i descripció d’oficis en funció dels materials, ferra- – Identificación y descripción de oficios en función de los materia-mentes i màquines que utilitzen. les, herramientas y máquinas que utilizan. – Ús adequat i cuidadós de materials, substàncies i ferramentes. – Uso adecuado y cuidadoso de materiales, sustancias y herra-Seguretat personal. mientas. Seguridad personal. – Importants descobriments i invents tecnològics que faciliten la – Importantes descubrimientos e inventos tecnológicos que facili-vida diària de les persones tan la vida diaria de las personas. – Identificació dels components bàsics d’un ordinador. Iniciació – Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Ini-en el seu ús. ciación en su uso. – Atenció dels mitjans informàtics. – Cuidado de los medios informáticos.
 • 180. Num. 5562 / 24.07.2007 30289 CRITERIS D’AVALUACIÓ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1. Posar exemples d’elements i recursos fonamentals del medi físic 1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del(sol, aigua, aire), i la seua relació amb la vida de les persones i prendre medio físico (sol, agua, aire), y su relación con la vida de las personasconsciència tant de la necessitat del seu ús responsable com de l’adop- y tomar conciencia tanto de la necesidad de su uso responsable comoció de mesures de protecció del medi. de la adopción de medidas de protección del medio. 2. Reconéixer i classificar amb criteris elementals (grandària, 2. Reconocer y clasificar con criterios elementales (tamaño, color,color, forma de desplaçar-se) els animals i plantes més rellevants de forma de desplazarse) los animales y plantas más relevantes de sul’entorn, així com algunes altres espècies conegudes per la informació entorno, así como algunas otras especies conocidas por la informaciónobtinguda a través de diversos mitjans. obtenida a través de diversos medios. 3. Posar exemples associats a la higiene, l’alimentació equilibrada, 3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equili-l’exercici físic i el descans com a formes de mantindre la salut, el ben- brada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener laestar i el bon manteniment del cos. salud, el bienestar y el buen mantenimiento del cuerpo. 4. Reconéixer, identificar i exemplificar de forma senzilla la 4. Reconocer, identificar y ejemplificar de forma sencilla sobre laimportància de les diferents professions i responsabilitats que exerci- importancia de las diferentes profesiones y responsabilidades que des-xen les persones de l’entorn. empeñan las personas del entorno. 5. Reconéixer diferents manifestacions culturals presents en el 5. Reconocer diferentes manifestaciones culturales presentes en elcentre escolar, en l’àmbit local i en la Comunitat Valenciana i valorar centro escolar, en el ámbito local y en la Comunitat Valenciana, valo-la seua diversitat i riquesa. rando su diversidad y riqueza. 6. Identificar els mitjans de transport més comuns en l’entorn i 6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entornoconéixer les normes bàsiques com a vianants i usuaris dels mitjans de y conocer las normas básicas como peatones y usuarios de los medioslocomoció. de locomoción. 7. Ordenar temporalment alguns fets rellevants de la vida familiar 7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vidao de l’entorn pròxim, utilitzant mètodes senzills d’observació i unitats familiar y/o del entorno próximo, utilizando métodos sencillos dede mesura temporals bàsiques (dia, setmana, mes, any). observación y unidades de medida temporales básicas (día, semana, mes, año). 8. Identificar propietats físiques observables dels materials (olor, 8. Identificar propiedades físicas observables de los materialessabor, textura, pes/massa, color, duresa, estat o capacitat de dissolució (olor, sabor, textura, peso/masa, color, dureza, estado o capacidad deen l’aigua), relacionant algunes d’elles amb els seus usos, i reconéixer disolución en agua), relacionando algunas de ellas con sus usos, yefectes visibles de les forces sobre els objectes. reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 9. Muntar i desmuntar objectes i aparells simples i descriure el seu 9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir sufuncionament i la forma d’utilitzar-los amb precaució. funcionamiento y la forma de utilizarlos con precaución. 10. Realitzar preguntes adequades per a obtindre informació sobre 10. Realizar preguntas adecuadas para obtener información sobreuna observació, utilitzar correctament alguns instruments i fer regis- una observación, utilizar correctamente algunos instrumentos y hacertres clars. registros claros. 11. Realitzar un resum oral o escrit utilitzant diferents tècniques de 11. Realizar un resumen oral o escrito utilizando diferentes técni-comprensió lectora aplicades a textos de caràcter científic, geogràfic o cas de comprensión lectora aplicadas a textos de carácter científico,històric. geográfico o histórico. 12. Enumerar invents que hagen contribuït decisivament a la 12. Enumerar inventos que hayan contribuido decisivamente a lamillora de la qualitat de vida actual en relació amb generacions anteri- mejora de la calidad de vida actual en relación con generaciones ante-ors (en la llar, en el transport i les comunicacions, en l’oci) riores (en el hogar, en el trasporte y las comunicaciones, en el ocio) SEGON CICLE SEGUNDO CICLO Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seua conservació Bloque 1. Geografía. El entorno y su conservación El planeta Terra. El planeta Tierra. – Característiques físiques. – Características físicas. – La representació de la Terra: el globus terraqüi, mapes i imatges. – La representación de la Tierra: el globo terráqueo, mapas e imá- genes. – Els moviments de la Terra i les fases de la Lluna. Les estacions – Los movimientos de la Tierra y las fases de la Luna. Las estacio-de l’any. nes del año. El cicle de l’aigua. El ciclo del agua. – Els rius més importants de la Comunitat Valenciana i de la – Los ríos más importantes de la Comunitat Valenciana y de laPenínsula Ibèrica. Península Ibérica. – L’ús de l’aigua i el seu estalvi. – El uso del agua y su ahorro. – Exemples de bones pràctiques en l’ús de l’aigua. – Ejemplos de buenas prácticas en el uso del agua. L’atmosfera. La atmósfera. – El temps atmosfèric: temperatura, humitat, vent i precipitacions. – El tiempo atmosférico: temperatura, humedad, viento y precipi- taciones. – Ús d’aparells meteorològics. – Uso de aparatos meteorológicos. – Arreplega, representació i anàlisi de dades relacionats amb tem- – Recogida, representación y análisis de datos relacionados conperatures i precipitacions. temperaturas y precipitaciones. Minerals i roques. Identificació de minerals i roques. Minerales y rocas. Identificación de minerales y rocas. El paisatge. El paisaje. – Formes de relleu i accidents geogràfics. Localització dels més – Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización de losrellevants en l’entorn pròxim, a la Comunitat Valenciana i a Espanya. más relevantes en el entorno próximo, en la Comunitat Valenciana y en España. – Observació i descripció de distints tipus de paisatge: elements – Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: elemen-naturals i humans, la seua interacció. tos naturales y humanos, su interacción.
 • 181. Num. 5562 / 24.07.2007 30290 Orientació en l’espai. Els punts cardinals i la brúixola. Ús de cro- Orientación en el espacio. Los puntos cardinales y la brújula. Usoquis, plànols i mapes. de croquis, planos y mapas. Utilització significativa d’alguns topònims de l’entorn immediat, Utilización significativa de algunos topónimos del entorno inme-de la Comunitat Valenciana i del territori espanyol. diato, de la Comunitat Valenciana y del territorio español. Relacions entre els elements dels ecosistemes, factors de deterio- Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores derament i regeneració. deterioro y regeneración. Defensa i millora del medi ambient. Espais i espècies protegides Defensa y mejora del medio ambiente. Espacios y especies prote-de la Comunitat Valenciana. Procediments de conservació dels espais gidas de la Comunitat Valenciana. Procedimientos de conservación denaturals i espècies. los espacios naturales y especies. Bloc 2. Ciències. La diversitat dels sers vius Bloque 2. Ciencias. La diversidad de los seres vivos – Plantes: herbes, arbustos i arbres. Característiques, reconeixe- – Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconoci-ment i classificació. miento y clasificación. – Animals: vertebrats i invertebrats. Aus, mamífers, rèptils, peixos, – Animales: vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, repti-amfibis. Característiques, reconeixement i classificació. les, peces, anfibios. Características, reconocimiento y clasificación. – La nutrició, relació i reproducció d’animals i plantes. Classifica- – La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Cla-ció d’animals i plantes en relació amb les funcions vitals. sificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales. – Observació directa i indirecta de sers vius amb instruments apro- – Observación directa e indirecta de seres vivos con instrumentospiats i a través de l’ús de mitjans audiovisuals i tecnològics. apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. – L’agricultura. Estudi d’alguns cultius. – La agricultura. Estudio de algunos cultivos. – La ramaderia. Estudi de la cria d’algunes espècies – La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies. – Interés per l’observació i l’estudi de tots els sers vius. Actitud – Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.activa en el seu estudi. Hàbits de respecte i atenció als sers vius, espe- Actitud activa en su estudio. Hábitos de respeto y cuidado hacia loscialment, els més pròxims al ser humà. seres vivos, especialmente, los más próximos al ser humano. Bloc 3. Ciències. La salut i el desenrotllament personal Bloque 3. Ciencias. La salud y el desarrollo personal El cos humà. El cuerpo humano. – La morfologia externa del cos. Els canvis en les diferents etapes – La morfología externa del cuerpo. Los cambios en las diferentesde la vida. etapas de la vida. – Els sentits: òrgans i funcions. Hàbits d’higiene dels òrgans dels – Los sentidos: órganos y funciones. Hábitos de higiene de lossentits. La relació amb l’exterior. órganos de los sentidos. La relación con el exterior. Els aliments. Classificació dels aliments segons la funció que com- Los alimentos. Clasificación de los alimentos según la función queplixen en una dieta equilibrada. cumplen en una dieta equilibrada. Salut i malaltia. Salud y enfermedad. – Hàbits saludables (alimentació, higiene, exercici físic, descans, – Hábitos saludables (alimentación, higiene, ejercicio físico, des-utilització del temps lliure…). Prevenció i detecció de riscos per a la canso, utilización del tiempo libre…). Prevención y detección de ries-salut. gos para la salud. – Crítica de les pràctiques no saludables. – Crítica de las prácticas no saludables. El desenrotllament personal. Les activitats pròpies i la participació El desarrollo personal. Las actividades propias y la participaciónen les d’índole col·lectiva. La responsabilitat individual. en las de índole colectiva. La responsabilidad individual. Bloc 4. Persones, cultures i organització social Bloque 4. Personas, culturas y organización social La família en la societat actual. Adquisició de responsabilitats en La familia en la sociedad actual. Adquisición de responsabilidadesla família. en la familia. La vida escolar. La vida escolar. – Participació i intervenció positiva en les activitats del centre. – Participación e intervención positiva en las actividades del cen- tro. – Les normes de convivència i el seu compliment. Correlació de – Las normas de convivencia y su cumplimiento. Correlación dedrets i deures. derechos y deberes. Les administracions i el seu paper al servici dels interessos gene- Las administraciones y su papel al servicio de los intereses genera-rals. Els servicis públics. La importància de la contribució ciutadana al les. Los servicios públicos. La importancia de la contribución ciudada-funcionament de les institucions. na al funcionamiento de las instituciones. L’organització social, política i territorial d’Espanya. L’estat. Les La organización social, política y territorial de España. El Estado.comunitats i ciutats autònomes. Las Comunidades y Ciudades Autónomas. L’Administració Pública a la Comunitat Valenciana. La Generali- La Administración Pública en la Comunitat Valenciana. La Gene-tat. ralitat. La població. Observació i descripció d’alguns trets demogràfics. La población. Observación y descripción de algunos rasgos demo-Zones urbanes i rurals de la Comunitat Valenciana. Comarques i den- gráficos. Zonas urbanas y rurales de la Comunitat Valenciana. Comar-sitat de població. cas y densidad de población. Els sectors de producció i l’activitat econòmica, en l’entorn més Los sectores de producción y la actividad económica, en el entor-pròxim, la Comunitat Valenciana i Espanya. no más cercano, la Comunitat Valenciana y España. Festes i activitats culturals de la Comunitat Valenciana. Jocs de la Fiestas y actividades culturales de la Comunitat Valenciana. Jue-Comunitat Valenciana. gos de la Comunitat Valenciana. Béns i servicis per a satisfer les necessitats humanes. El consum. Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. ElL’activitat comercial. La publicitat. consumo. La actividad comercial. La publicidad. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Obtenció de la Las tecnologías de la información y la comunicación. Obtencióninformació i valoració de continguts. Els esdeveniments relacionats de la información y valoración de contenidos. Los acontecimientosamb la localitat, la comarca i la Comunitat Valenciana en els mitjans relacionados con la localidad, la comarca y la Comunitat Valencia-de comunicació. Iniciació en la valoració de les informacions obtin- na en los medios de comunicación. Iniciación en la valoración de lasgudes. informaciones obtenidas.
 • 182. Num. 5562 / 24.07.2007 30291 La responsabilitat individual en l’ús dels transports i altres servi- La responsabilidad individual en el uso de los transportes y otroscis. servicios. Bloc 5. Història. El canvi en el temps Bloque 5. Historia. El cambio en el tiempo – Introducció a la cronologia històrica. Utilització d’unitats de – Introducción a la cronología histórica. Utilización de unidades demesura temporal (dècada, segle) i iniciació al maneig de les nocions medida temporal (década, siglo) e iniciación al manejo de las nocionesde successió, ordenació i simultaneïtat. de sucesión, ordenación y simultaneidad. – Les grans civilitzacions i les seues aportacions al progrés de la – Las grandes civilizaciones y sus aportaciones al progreso de lahumanitat. Trets diferencials de les societats a través del temps. humanidad. Rasgos diferenciales de las sociedades a través del tiem- po. – Canvis i permanències. Esdeveniments històrics i vida quotidia- – Cambios y permanencias. Acontecimientos históricos y vidana. Testimonis i herències del passat. cotidiana. Testimonios y herencias del pasado. – Introducció als estils artístics. Grans artistes de la Comunitat – Introducción a los estilos artísticos. Grandes artistas de la Comu-Valenciana i d’Espanya. La riquesa artística de la Comunitat Valencia- nitat Valenciana y de España. La riqueza artística de la Comunitatna. Reconeixement i valoració del seu patrimoni artístic Valenciana. Reconocimiento y valoración de su patrimonio artístico. – Esdeveniments i persones rellevants en la història d’Espanya, – Acontecimientos y personas relevantes en la historia de España,amb especial referència a la Comunitat Valenciana. con especial referencia a la Comunitat Valenciana. Bloc 6. Matèria i energia Bloque 6. Materia y energía – La matèria i les seues propietats. Tipus de materials: naturals i – La materia y sus propiedades. Tipos de materiales: naturales yartificials. Classificació segons criteris elementals. artificiales. Clasificación según criterios elementales. – Identificació de forces conegudes que fan que els objectes es – Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos semoguen o es deformen. Forces d’atracció o repulsió. muevan o se deformen. Fuerzas de atracción o repulsión. – Canvis físics: canvis d’estat. Canvis químics: la combustió. – Cambios físicos: cambios de estado. Cambios químicos: la com- bustión. – Alguns avanços, productes i materials que han sigut importants – Algunos avances, productos y materiales que han sido importan-per a la societat. tes para la sociedad. – L’energia i els canvis. Fonts i usos de l’energia. Intervenció de – La energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. Inter-l’energia en la vida quotidiana. L’ús responsable de les fonts d’energia vención de la energía en la vida cotidiana. El uso responsable de lasen el planeta. L’estalvi energètic. fuentes de energía en el planeta. El ahorro energético. Identificació de mescles. Identificación de mezclas. – Comportament dels cossos davant de la llum. Reflexió i refrac- – Comportamiento de los cuerpos ante la luz. Reflexión y refrac-ció. Descomposició de la llum blanca. El color. Identificació dels ción. Descomposición de la luz blanca. El color. Identificación de loscolors bàsics. colores básicos. – La producció de residus, la contaminació i l’impacte ambiental. – La producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental. – Desenrotllament d’actituds, individuals i col·lectives, enfront de – Desarrollo de actitudes, individuales y colectivas, frente a deter-determinats problemes mediambientals minados problemas medioambientales. Bloc 7. Objectes, màquines i noves tecnologies Bloque 7. Objetos, máquinas y nuevas tecnologías – Màquines i aparells. Coneixement d’alguns operadors mecànics – Máquinas y aparatos. Conocimiento de algunos operadores(eix, roda, corriola, pla inclinat, engranatge, fre, etc.) i de la funció que mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) yrealitzen. de la función que realizan. – La palanca. Funcionament, tipus de palanques i els seus diferents – La palanca. Funcionamiento, tipos de palancas y sus diferentesusos i aplicacions més freqüents. usos y aplicaciones más frecuentes. – Planificació i realització d’algun objecte o màquina de construc- – Planificación y realización de algún objeto o máquina de cons-ció senzilla. trucción sencilla. – La ciència i la societat. Importància dels grans avanços científics – La ciencia y la sociedad. Importancia de los grandes avancesper a millorar les condicions de vida. La importància de l’ús d’aplica- científicos para mejorar las condiciones de vida. La importancia delcions tecnològiques respectuoses amb el medi ambient. uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas con el medio ambiente. – Informàtica. Utilització bàsica de tractament de textos. Presenta- – Informática. Utilización básica de tratamiento de textos. Presen-ció dels treballs en paper o suport digital. Busca guiada d’informació tación de los trabajos en papel o soporte digital. Búsqueda guiada deen Internet. información en Internet. CRITERIS D’AVALUACIÓ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1. Reconéixer i explicar, arreplegant dades i utilitzant aparells de 1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos demesura, les relacions entre alguns factors del medi físic (relleu, sòl, medida, las relaciones entre algunos factores del medio físico (relie-clima, vegetació...) i les formes de vida i actuacions de les persones ve, suelo, clima, vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de(tipus de vivenda, cultius, paisatge, vestimenta, etc.), així com valorar las personas (tipo de vivienda, cultivos, paisaje, vestimenta, etc.), asíles actituds de respecte per l’equilibri ecològic. como valorar las actitudes de respeto por el equilibrio ecológico. 2. Identificar i classificar, segons criteris científics, animals i plan- 2. Identificar y clasificar, según criterios científicos, animales ytes (règim alimentari, forma de reproduir-se o morfologia). plantas (régimen alimentario, forma de reproducirse o morfología). 3. Identificar segons criteris científics (duresa, exfoliació o brillan- 3. Identificar según criterios científicos (dureza, exfoliación o bri-tor) roques i minerals. llo) rocas y minerales. 4. Identificar i explicar les conseqüències per a la salut i el desen- 4. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desa-rotllament personal de determinats hàbits d’alimentació, higiene, exer- rrollo personal de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejer-cici físic i descans. cicio físico y descanso. 5. Identificar, a partir d’exemples de la vida diària, alguns dels 5. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de losprincipals usos que les persones fan dels recursos naturals i assenyalar principales usos que las personas hacen de los recursos naturales yavantatges i inconvenients. señalar ventajas e inconvenientes.
 • 183. Num. 5562 / 24.07.2007 30292 6. Assenyalar algunes funcions de les administracions i de les 6. Señalar algunas funciones de las administraciones y de las orga-organitzacions diverses i la seua contribució al funcionament de la nizaciones diversas y su contribución al funcionamiento de la sociedadsocietat i valorar la importància de la participació personal en les res- y valorar la importancia de la participación personal en las responsabi-ponsabilitats col·lectives. lidades colectivas. 7. Reconéixer, identificar i posar exemples del patrimoni natural, 7. Reconocer, identificar y poner ejemplos del patrimonio natu-historico-artístic i cultural de la Comunitat Valenciana, tot indicant ral, histórico-artístico y cultural de la Comunitat Valenciana, así comoaccions que contribuïsquen a la seua protecció. indicar acciones que contribuyan a su protección. 8. Utilitzar les nocions espacials i la referència als punts cardinals 8. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos car-per a situar-se en l’entorn, per a localitzar i descriure la situació dels dinales para situarse en el entorno, para localizar y describir la situa-objectes en espais delimitats, i utilitzar plànols i mapes amb escala ción de los objetos en espacios delimitados, y utilizar planos y mapasgràfica per a orientar-se i desplaçar-se. con escala gráfica para orientarse y desplazarse. 9. Explicar amb exemples concrets, l’evolució d’algun aspecte de 9. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspectola vida quotidiana relacionat amb fets històrics rellevants de la Comu- de la vida cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes de lanitat Valenciana i d’Espanya, així com identificar les nocions de dura- Comunitat Valenciana y de España, así como identificar las nocionesció, successió i simultaneïtat. de duración, sucesión y simultaneidad. 10. Identificar fonts d’energia comuna i procediments i màquines 10. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos yper a obtindre, posar exemples d’usos pràctics de l’energia i valorar la máquinas para obtenerla, poner ejemplos de usos prácticos de la ener-importància de fer un ús responsable de les fonts d’energia del planeta. gía y valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta. 11. Assenyalar les parts principals d’objectes i màquines. Indicar 11. Señalar las partes principales de objetos y máquinas. Indicarles funcions de cada una d’elles, planificar i realitzar un procés senzill las funciones de cada una de ellas, planificar y realizar un procesode construcció d’algun objecte. Mostrar actituds de cooperació en el sencillo de construcción de algún objeto. Mostrar actitudes de coope-treball en equip i l’atenció per la seguretat. ración en el trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad. 12. Obtindre informació rellevant sobre fets o fenòmens prèvi- 12. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos pre-ament delimitats. Fer prediccions sobre successos naturals i socials. viamente delimitados. Hacer predicciones sobre sucesos naturales yIntegrar dades d’observació directa i indirecta a partir de la consulta sociales. Integrar datos de observación directa e indirecta a partir de lade fonts bàsiques i comunicar els resultats de forma oral i escrita (tot consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados de forma oral ymanejant imatges, taules, gràfics, esquemes, resums, etc.). escrita (manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc.). 13. Produir un text de forma ordenada arreplegant les idees princi- 13. Producir un texto de forma ordenada recogiendo las ideas prin-pals a partir de fonts escrites de caràcter científic, geogràfic i històric. cipales a partir de fuentes escritas de carácter científico, geográfico e histórico. 14. Identificar algunes de les aplicacions de la ciència en la creació 14. Identificar algunas de las aplicaciones de la ciencia en la crea-de materials i productes d’ús quotidià. ción de materiales y productos de uso cotidiano. TERCER CICLE TERCER CICLO CONTINGUTS CONTENIDOS Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seua conservació Bloque 1. Geografía. El entorno y su conservación L’Univers. El Universo. – El sistema solar. – El sistema solar. – Les capes de la Terra: atmosfera, hidrosfera, escorça, manto i – Las capas de la Tierra: atmósfera, hidrosfera, corteza, manto ynucli. núcleo. Distribució de l’aigua en la Terra. Aigües subterrànies i superfici- Distribución del agua en la Tierra. Aguas subterráneas y superfi-als. ciales. Catàstrofes naturals: volcans, terratrémols i inundacions. Catástrofes naturales: volcanes, terremotos e inundaciones. Identificació i classificació de minerals i roques. Identificación y clasificación de minerales y rocas. Els paisatges. Los paisajes. – La Comunitat Valenciana i la seua diversitat paisatgística. – La Comunitat Valenciana y su diversidad paisajística. – Espanya i la seua diversitat paisatgística. – España y su diversidad paisajística. – La diversitat paisatgística del món. – La diversidad paisajística del mundo. – Valoració de la diversitat i riquesa dels paisatges de la Comunitat – Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes de la Comu-Valenciana i del territori espanyol. Aspectes físics i humans. nitat Valenciana y del territorio español. Aspectos físicos y humanos. El clima. El clima. – Elements meteorològics i factors geogràfics. Diferència entre – Elementos meteorológicos y factores geográficos. Diferenciatemps i clima. entre tiempo y clima. – Seguiment, lectura i interpretació del temps atmosfèric en distin- – Seguimiento, lectura e interpretación del tiempo atmosférico entes representacions. distintas representaciones. – Els principals climes a Espanya i les seues característiques bàsi- – Los principales climas en España y sus características bási-ques. Trets propis que definixen i identifiquen el clima mediterrani. cas. Rasgos propios que definen e identifican el clima mediterráneo.Influència en el paisatge i en l’activitat humana. Influencia en el paisaje y en la actividad humana. Percepció i representació a escala d’espais coneguts. Percepción y representación a escala de espacios conocidos. Utilització i interpretació de diferents representacions sobre un Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobremateix espai (plànols, fotografies aèries i altres mitjans tecnològics). un mismo espacio (planos, fotografías aéreas y otros medios tecnoló- gicos). Planificació d’itineraris. Identificació i localització en diferents Planificación de itinerarios. Identificación y localización en dife-representacions cartogràfiques d’elements rellevants de geografia físi- rentes representaciones cartográficas de elementos relevantes de geo-ca i política del món. grafía física y política del mundo.
 • 184. Num. 5562 / 24.07.2007 30293 Els sers humans i el medi ambient. La intervenció humana en la Los seres humanos y el medio ambiente. La intervención humananaturalesa i les seues conseqüències. en la naturaleza y sus consecuencias. Espais Naturals protegits a Espanya. Espacios Naturales protegidos en España. Bloc 2. Ciències. La diversitat dels sers vius Bloque 2. Ciencias. La diversidad de los seres vivos – L’estructura i fisiologia de les plantes. La fotosíntesi i la seua – La estructura y fisiología de las plantas. La fotosíntesis y suimportància per a la vida en el planeta. importancia para la vida en el planeta. – Estructura dels sers vius: cèl·lules, descripció de la seua estruc- – Estructura de los seres vivos: células, descripción de su estruc-tura; teixits: tipus; òrgans: principals característiques i funcions; apa- tura; tejidos: tipos; órganos: principales características y funciones;rells i sistemes: components i funcionament. Ús de la lupa binocular i aparatos y sistemas: componentes y funcionamiento. Uso de la lupad’altres mitjans tecnològics. binocular y de otros medios tecnológicos. – Nivells de classificació en la matèria viva. Virus, bacteris i orga- – Niveles de clasificación en la materia viva. Virus, bacterias ynismes unicel·lulars complexos. Fongs. organismos unicelulares complejos. Hongos. – Les relacions entre els sers vius. Cadenes alimentàries. Pobla- – Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias.cions, comunitats i ecosistemes. Característiques i components d’un Poblaciones, comunidades y ecosistemas. Características y componen-ecosistema. Actuacions de l’home que modifiquen el medi natural. tes de un ecosistema. Actuaciones del hombre que modifican el medio natural. – Els principals ecosistemes de la Comunitat Valenciana. – Los principales ecosistemas de la Comunitat Valenciana. – Respecte de les normes d’ús, de seguretat i de manteniment dels – Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimientoinstruments d’observació i dels materials de treball. de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. – Interés per l’observació i l’estudi rigorós de tots els sers vius. – Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seresHàbits de respecte i atenció als sers vius, especialment, als més prò- vivos. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos, especial-xims al ser humà. mente, hacia los más próximos al ser humano. Bloc 3. Ciències. La salut i el desenrotllament personal Bloque 3. Ciencias. La salud y el desarrollo personal El cos humà i el seu funcionament. El cuerpo humano y su funcionamiento. – Anatomia i fisiologia. Aparells i sistemes. – Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. – Les funcions vitals en l’espècie humana: – Las funciones vitales en la especie humana: · Nutrició (aparells respiratori, digestiu, circulatori i excretor). · Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excre- tor). · Relació (òrgans dels sentits, sistema nerviós). · Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso). · Reproducció (aparell reproductor). · Reproducción (aparato reproductor). Salut i malaltia. Salud y enfermedad. – Principals malalties que afecten els aparells i sistemes de l’orga- – Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemasnisme humà. del organismo humano. – Hàbits saludables per a previndre malalties. La conducta respon- – Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta res-sable. ponsable. Efectes nocius del consum de drogues. Efectos nocivos del consumo de drogas. Avanços de la ciència que milloren la salut i l’alimentació (medi- Avances de la ciencia que mejoran la salud y la alimentacióncaments, potabilització de l’aigua, additius…). (medicamentos, potabilización del agua, aditivos…). Coneixement d’actuacions bàsiques de primers auxilis per a saber Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios paraajudar-se i ajudar als altres. saber ayudarse y ayudar a los demás. La identitat i l’autonomia personals. L’obertura i relació amb els La identidad y la autonomía personales. La apertura y relación conaltres. La presa de decisions: criteris i conseqüències. los demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias. Bloc 4. Persones, cultures i organització social Bloque 4. Personas, culturas y organización social Organització social, política i territorial d’Espanya. Institucions Organización social, política y territorial de España. Institucionesde govern municipals, autonòmiques (amb referència específica a la de gobierno municipales, autonómicas (con referencia específica a laComunitat Valenciana), i de l’Estat. Comunitat Valenciana), y del Estado. Espanya a Europa. La Unió Europea. Les seues institucions, com- España en Europa. La Unión Europa. Sus instituciones, competen-petències i responsabilitats. cias y responsabilidades. La població a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a la Unió La población en la Comunitat Valenciana, en España y en la UniónEuropea. Moviments naturals i migratoris. La importància demo- Europea. Movimientos naturales y migratorios. La importancia demo-gràfica, cultural i econòmica de les migracions en el món actual. El gráfica, cultural y económica de las migraciones en el mundo actual.fenomen de la immigració a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a la El fenómeno de la inmigración en la Comunitat Valenciana, en EspañaUnió Europea. y en la Unión Europea. La diversitat cultural i lingüística d’Espanya. El patrimoni cultural La diversidad cultural y lingüística de España. El patrimonio cul-i lingüístic de la Comunitat Valenciana. Desenrotllament d’actituds de tural y lingüístico de la Comunitat Valenciana. Desarrollo de actitudesprotecció i respecte a la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i a de protección y respeto a la lengua propia de la Comunitat Valencianala seua cultura. y a su cultura. Economia. La producció de béns i servicis. L’activitat i funcions Economía. La producción de bienes y servicios. La actividad yde l’empresa. funciones de la empresa. El consum en la societat contemporània. La publicitat i el consum. El consumo en la sociedad contemporánea. La publicidad y el con- sumo. La funció de les comunicacions i els mitjans de transport en les La función de las comunicaciones y los medios de transporte enactivitats personals, econòmiques i socials. Els esdeveniments relaci- las actividades personales, económicas y sociales. Los acontecimien-onats amb la Comunitat Valenciana i amb Espanya en els mitjans de tos relacionados con la Comunitat Valenciana y con España en loscomunicació. Selecció i comentari de notícies. medios de comunicación. Selección y comentario de noticias.
 • 185. Num. 5562 / 24.07.2007 30294 Bloc 5. Història. El canvi en el temps Bloque 5. Historia. El cambio en el tiempo Convencions de datació i de periodització (a. C., d. C.; edat). Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad). Tècniques per a localitzar en el temps i en l’espai fets del passat, Técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos delper a percebre la duració, la simultaneïtat i la relació entre esdeveni- pasado, para percibir la duración, la simultaneidad y la relación entrements. acontecimientos. Aspectes bàsics de la Història d’Espanya, amb especial referència Aspectos básicos de la Historia de España, con especial referenciaa la Comunitat Valenciana: a la Comunitat Valenciana: – Prehistòria i Edat Antiga a la Comunitat Valenciana i a Espanya. – Prehistoria y Edad Antigua en la Comunitat Valenciana y enLa romanització. España. La Romanización. – Espanya en l’Edat Mitjana: processos de formació i integració – España en la Edad Media: procesos de formación e integraciónpolítica. La Reconquesta. Art i cultura dels regnes cristians i d’Al- política. La Reconquista. Arte y cultura de los reinos cristianos y deAndalus. L’Edat Mitjana a la Comunitat Valenciana: Jaume I i la for- Al-Andalus. La Edad Media en la Comunitat Valenciana: Jaime I y lamació del Regne de València. formación del Reino de Valencia. – Espanya en l’Edat Moderna. La monarquia dels Reis Catò- – España en la Edad Moderna. La monarquía de los Reyes Católi-lics. Els grans descobriments geogràfics. Renaixement, Segle d’Or i cos. Los grandes descubrimientos geográficos. Renacimiento, Siglo deIl·lustració. La Comunitat Valenciana entre els segles XV-XVIII: el Oro e Ilustración. La Comunitat Valenciana entre los siglos XV-XVIII:Decreto de Nueva Planta i l’abolició dels furs. Grans figures de l’art el Decreto de Nueva Planta y la abolición de los fueros. Grandes figu-espanyol, amb especial referència a la Comunitat Valenciana. ras del arte español, con especial referencia a la Comunitat Valenciana. – Espanya en l’Edat Contemporània. La Comunitat Valenciana en – España en la Edad Contemporánea. La Comunitat Valenciana enels segles XIX-XX. El desenrotllament industrial. La nostra història los siglos XIX-XX. El desarrollo industrial. Nuestra historia reciente.recent. L’Espanya de les Autonomies. L’Estatut d’Autonomia de la La España de las Autonomías. El Estatut d’Autonomia de la Comuni-Comunitat Valenciana. Espanya a Europa. tat Valenciana. España en Europa Coneixement, valoració i respecte per manifestacions culturals i Conocimiento, valoración y respeto por manifestaciones cultura-artístiques més rellevants del patrimoni històric i cultural de la Comu- les y artísticas más relevantes del patrimonio histórico y cultural de lanitat Valenciana i d’Espanya. Comunitat Valenciana y de España. Bloc 6. Matèria i energia Bloque 6. Materia y energía – Estudi i classificació d’alguns materials per les seues propietats. – Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propieda-Utilitat d’alguns avanços, productes i materials per al progrés de la des. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el pro-societat. greso de la sociedad. – Diferents procediments per a la mesura de la massa i el volum – Diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volu-d’un cos. men de un cuerpo. – Explicació de fenòmens físics observables en termes de diferèn- – Explicación de fenómenos físicos observables en términos decies de densitat. La flotabilitat en un mitjà líquid. diferencias de densidad. La flotabilidad en un medio líquido. – Predicció de canvis en el moviment o en la forma dels cossos per – Predicción de cambios en el movimiento o en la forma de losefecte de les forces. cuerpos por efecto de las fuerzas. – Concepte d’energia. Diferents formes d’energia. Fonts d’ener- – Concepto de energía. Diferentes formas de energía. Fuentes degia i matèries primeres. El seu origen. Energies renovables i no reno- energía y materias primas. Su origen. Energías renovables y no reno-vables. Beneficis i riscos relacionats amb la utilització de l’energia: vables. Beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la ener-esgotament, pluja àcida, radioactivitat. Desenrotllament sostenible. gía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad. Desarrollo sostenible. – Planificació i realització d’experiències senzilles per a estudiar – Planificación y realización de experiencias sencillas para estu-les propietats de materials d’ús comú i el seu comportament davant diar las propiedades de materiales de uso común y su comportamientodels canvis energètics. ante los cambios energéticos. – La llum com a font d’energia. Electricitat: el corrent elèctric. – La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente eléc-Circuits elèctrics. Magnetisme: el magnetisme terrestre. L’imant: la trica. Circuitos eléctricos. Magnetismo: el magnetismo terrestre. Elbrúixola. imán: la brújula. – Separació de components d’una mescla per mitjà de destil·lació, – Separación de componentes de una mezcla mediante destilación,filtració, evaporació o dissolució. filtración, evaporación o disolución. – Reaccions químiques: la combustió, l’oxidació i la fermentació. – Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermen- tación. – Planificació i realització d’experiències diverses per a estudiar – Planificación y realización de experiencias diversas para estudiarles propietats de materials d’ús comú i el seu comportament davant de las propiedades de materiales de uso común y su comportamiento antela llum, el so, la calor, la humitat i l’electricitat. la luz, el sonido, el calor, la humedad y la electricidad. – Observació d’alguns fenòmens de naturalesa elèctrica i els seus – Observación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y susefectes (llum i calor). Atracció i repulsió de càrregues elèctriques. efectos (luz y calor). Atracción y repulsión de cargas eléctricas. – Materials elaborats a l’aplicar les noves investigacions cientí- – Materiales elaborados al aplicar las nuevas investigaciones cien-fiques al desenrotllament tecnològic: paper, pintures, fibres, plàstics, tíficas al desarrollo tecnológico: papel, pinturas, fibras, plásticos, cerá-ceràmiques i aliatges. Principals usos i aplicacions en distintes activi- micas y aleaciones. Principales usos y aplicaciones en distintas activi-tats de la societat actual. dades de la sociedad actual. Bloc 7. Objectes, màquines i noves tecnologies Bloque 7. Objetos, máquinas y nuevas tecnologías Màquines i aparells. Máquinas y aparatos. – Tipus de màquines en la vida quotidiana i la seua utilitat. – Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. – Anàlisi d’operadors i utilització en la construcció d’un aparell. – Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato. – Beneficis i riscos de les noves tecnologies i productes. Mesures – Beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías y productos.de prevenció. Primers auxilis. Medidas de prevención. Primeros auxilios. Construcció d’estructures senzilles que complisquen una funció o Construcción de estructuras sencillas que cumplan una funcióncondició per a resoldre un problema a partir de peces modulades (pont, o condición para resolver un problema a partir de piezas moduladastobogan, escala, etc.). (puente, tobogán, escalera, etc.).
 • 186. Num. 5562 / 24.07.2007 30295 L’electricitat en el desenrotllament de les màquines. Circuits elèc- La electricidad en el desarrollo de las máquinas. Circuitos eléctri-trics senzills. Efectes de l’electricitat. Conductors i aïllants. La relació cos sencillos. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes. Laentre electricitat i magnetisme. Construcció d’un electroimant. relación entre electricidad y magnetismo. Construcción de un electro- imán. Importants descobriments i invents que han fet avançar la humani- Importantes descubrimientos e inventos que han hecho avanzar atat. Grans investigadors, inventors i científics. Lectura de biografies. la humanidad. Grandes investigadores, inventores y científicos. Lectu- ra de biografías. La ciència. Present i futur de la societat. La ciència en: La ciencia. Presente y futuro de la sociedad. La ciencia en: – La cultura i l’oci (el llibre –paper, tecnologia informàtica-); l’art – La cultura y el ocio (el libro –papel, tecnología informática-); el(pintures i colorants); la música (cintes i discos compactes); el cine arte (pinturas y colorantes); la música (cintas y discos compactos); el(fotografia, vídeo i DVD); l’esport (materials més flexibles i aerodi- cine (fotografía, vídeo y DVD); el deporte (materiales más flexibles ynàmics). aerodinámicos). – La llar i la vida diària: electrodomèstics, aliments; residus, fibres – El hogar y la vida diaria: electrodomésticos, alimentos; residuos,tèxtils. fibras textiles. – El transport: l’automòbil (materials lleugers i resistents, coixí de – El transporte: el automóvil (materiales ligeros y resistentes, air-seguretat). bag). – La informàtica i les telecomunicacions: xips, CD-ROM i altres – La informática y las telecomunicaciones: chips, CD-ROM ysuports magnètics, i fibra òptica. otros soportes magnéticos, y fibra óptica. – La construcció: materials aïllants i vernissos. – La construcción: materiales aislantes y barnices. – La medicina: coneixement del genoma humà, trasplantaments, – La medicina: conocimiento del genoma humano, trasplantes,nous medicaments i vacunes. nuevos medicamentos y vacunas. Informàtica. Ús autònom del tractament de textos. Busca guiada Informática. Uso autónomo del tratamiento de textos. Búsquedad’informació en la xarxa. Control del temps i ús responsable de les guiada de información en la red. Control del tiempo y uso responsabletecnologies de la informació i la comunicació. de las tecnologías de la información y la comunicación. CRITERIS D’AVALUACIÓ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1. Concretar exemples en què el comportament humà influïsca de 1. Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influ-manera positiva o negativa sobre el medi ambient. Descriure alguns ya de manera positiva o negativa sobre el medioambiente. Describirefectes de contaminació sobre les persones, animals, plantes i els seus algunos efectos de contaminación sobre las personas, animales, plan-entorns, assenyalant alternatives per a previndre o reduir-la, així com tas y sus entornos, señalando alternativas para prevenirla o reducirla,exemples de malbaratament de recursos. así como ejemplos de derroche de recursos. 2. Caracteritzar els principals paisatges de la Comunitat Valen- 2. Caracterizar los principales paisajes de la Comunitat Valencianaciana i d’Espanya i establir comparacions entre ells; analitzar alguns y de España es