Perbezaan Pelaburan dalam Pasaran Modal Islam dengan Pasaran Modal Konvensional

27,474 views
27,007 views

Published on

0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
27,474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
534
Actions
Shares
0
Downloads
856
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perbezaan Pelaburan dalam Pasaran Modal Islam dengan Pasaran Modal Konvensional

 1. 1. Tajuk: Perbezaan Pelaburan dalam Pasaran Modal Islam dengan Pasaran Modal Konvensional
 2. 2. Isi Kandungan <ul><li>1.Pengenalan </li></ul><ul><li>- Objektif Pasaran Modal Islam </li></ul><ul><li>- Asas Pasaran Modal Islam </li></ul><ul><li>2. Konsep dan Teori Syariah bagi Pelaburan dalam Pasaran Modal Islam (PMI) </li></ul><ul><li>A) Panduan Syariah dalam PMI </li></ul><ul><li>B) Prinsip Syariah dalam Saham </li></ul><ul><li>C) Prinsip Syariah dalam Sekuriti Islam </li></ul><ul><li>D) Prinsip Syariah dalam Bon Islam </li></ul><ul><li>E) Prinsip Syariah dalam Unit Amanah Islam </li></ul><ul><li>3. Kajian Lepas </li></ul><ul><li>4. Metodologi </li></ul><ul><li>5. Hasil dan Perbincangan </li></ul><ul><li>A) Perbezaan di antara Pelaburan Pasaran Modal Islam dengan Konvensional </li></ul><ul><li>B) Bursa Malaysia </li></ul><ul><li>C) Indeks Syariah Kuala Lumpur (KLSI) dan Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) </li></ul><ul><ul><li>D) Majlis Penasihat Syariah (MPS) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) </li></ul></ul><ul><ul><li>E) Cabaran Pelaburan Islam </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Kesimpulan </li></ul></ul>
 3. 3. Pengenalan <ul><li>Pelaburan dikenali sebagai istithmar,ia merupakan aktiviti yang digalakkan oleh Islam kerana ia adalah nadi kepada kemajuan umat Islam </li></ul><ul><li>Pelaburan adalah aktiviti perletakan modal bertujuan membiaya suatu projek, pelabur akan berkongsi keuntungan dan menangguh kerugian dalam usaha pelaburan </li></ul><ul><li>Pelaburan konvensional adalah melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syariah iaitu pinjaman berasaskan riba </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Samb …… </li></ul><ul><li>Pelaburan dalam pasaran sekuriti syariah dibenarkan sekiranya pelaburan dibuat diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) </li></ul><ul><li>Menurut Pang 1997, sesebuah pasaran modal yang cekap dan berkesan adalah penting untuk pembangunan kewangan dan ekonomi sesebuah negara. </li></ul><ul><li>Dana yang diperlukan untuk pembangunan negara, pelaburan modal dan pembiayaan adalah melibatkan amaun yang besar dan bagi tempoh jangka panjang. </li></ul>
 5. 5. Asas Pasaran Modal Islam <ul><li>Untuk membangunkan dan mengembangkan Pasaran Modal Islam </li></ul><ul><li>Untuk membuka peluang kepada umat Islam untuk menjana modal seberapa banyak yang mungkin </li></ul><ul><li>Untuk membantu pembangunan ekonomi umat Islam secara terancang dan bersepadu serta bersih daripada unsur-unsur riba , judi, gharar dan perkara lain yang ditegah oleh Islam. </li></ul>Objektif Pasaran Modal Islam <ul><li>Kewujudkan PMI masih baru berbanding sistem perbankan Islam yang bertapak di negara ini sejak penubuhan Bank Islam Malaysia Behad pada 1983 dan Syarikat Takaful pada tahun 1984. </li></ul><ul><li>Bagi Skim Perbankan Islam dan Takaful yang menerapkan prinsip- prinsip Syariah dalam urus niaga mereka secara langsung merangsang perkembangan PMI. </li></ul><ul><li>PMI dianggap baru tetapi hakikatnya, falsafah dan prinsip mengenai PMI sudah digariskan dalam al- Quran dan al-Sunah sebagai gedung khazanah yang belum dikembang. </li></ul>
 6. 6. Konsep dan Teori Syariah bagi Pelaburan dalam Pasaran Modal Islam (PMI) <ul><li>A) Panduan Syariah dalam PMI </li></ul><ul><li>B) Prinsip Syariah dalam Saham </li></ul><ul><li>C) Prinsip Syariah dalam Bon Islam </li></ul><ul><li>D) Prinsip Syariah dalam Unit Amanah Islam </li></ul>
 7. 7. A) Panduan Syariah dalam Pasaran Modal Islam <ul><li>panduan Syariah dalam PMI adalah untuk memastikan setiap instrument dan peraturan yang diperkenalkan mematuhi kehendak Syariah </li></ul><ul><li>terdapat 2 asas penting dalam panduan Syariah </li></ul><ul><li>i) asas umum </li></ul><ul><li>- riba </li></ul><ul><li>- judi </li></ul><ul><li>- gharar </li></ul><ul><li>ii) asas khusus </li></ul><ul><li>- prinsip al- tanajusy </li></ul><ul><li>- tadlis al- ‘ aib </li></ul><ul><li>- al- khilabah </li></ul><ul><li>- al- khiyanah </li></ul>
 8. 8. B) Prinsip Syariah dalam Saham <ul><li>Perkataan “ saham ” diambil dari istilah Arab iaitu Al- Sahm yang bererti ekuiti atau milik seseorang di dalam sesebuah syarikat. </li></ul><ul><li>Sebuah syarikat berhad boleh menerbitkan saham yang berlandaskan Syariah dengan menggunakan konsep musyarakah atau mudharabah. </li></ul><ul><li>hak dan tanggungjawab bagi seorang pemegang saham juga berlandaskan kepada Syariah </li></ul><ul><li>sesebuah institusi kewangan Islam menggunakan modal yang terkumpul di dalam bank untuk tujuan pelaburan berasaskan konsep akad perkongsian </li></ul><ul><li>Musyarakah lebih dikenali sebagai syarikat. Secara umum, syarikat adalah akad perkongsian di antara dua orang ataupun lebih dengan setiap pihak menyumbangkan modal dan keuntungan yang dibahagikan sesama mereka </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Samb …… </li></ul><ul><li>Mudharabah atau perkongsian untung ialah perjanjian perkongsian dengan modal disalurkan oleh satu pihak, pihak lain pula menyalurkan usaha </li></ul><ul><li>jika berlaku kerugian ia akan ditanggung oleh pihak pemodal sahaja dan mengusaha rugi dari sudut masa pengendalian kerja kecuali kerugian itu berpunca daripada kecuaian pihak pengusaha sendiri </li></ul><ul><li>pelaburan dalam konsep mudharabah bertujuan merapatkan jurang pendapatan di antara golongan kaya dengan golongan miskin </li></ul><ul><li>matlamat muamalah pelaburan mudharabah ialah untuk mewujudkan kerjasama di antara kedua- dua golongan iaitu pengusaha dan pemodal demi bagi menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi </li></ul>
 10. 10. Prinsip Syariah dalam Bon Islam <ul><li>Bon musyarakah diterbitkan untuk mendapatkan modal daripada modal daripada pelabur sebagai kerjasama dalam menjalankan sesebuah perusahaan. Keuntungan dan kerugian akan dikongsi bersama </li></ul><ul><li>Bon mudarabah diterbitkan oleh mudarib untuk mendapat dana daripada sahib al-mal . Keuntungan akan dikongsi tetapi kerugian perlu ditanggung oleh pemodal. </li></ul>
 11. 11. Bon Al-Murabahah dan Al-Bay Bithaman Ajil merupakan intrumen pembiayaan hutang di mana pembiaya akan membeli aset yang diperlukan oleh seseorang dan menjualnya pada harga kos asal dan margin keuntungan tetapi ia berbeza dari segi tempoh pembayaran Jual beli sijil bon (bay al-dayn) yang berlaku semasa pihak pembiaya menjual sijil hutang kepada pelabur lain sebelumsampai tempoh matang dengan nilai diskaun atau nilai par Bon ijarah merupakan kontrak jualan faedah atau perkhidmatan di antara pemilik aset ( lessor ) dan pengguna aset ( lessee ) berdasarkan persetujuankadar yang dikenakan Sambungan …
 12. 12. Prinsip Syariah dalam Unit Amanah <ul><li>Pengendalian dana unit amanah melibatkan empat pihak iaitu pengurus dana, pemegang amanah, penasihat syariah dan pelabur </li></ul><ul><li>Pelaburan yang dilakukan perlu berlandaskan prinsip syariah dan portfolio halal </li></ul><ul><li>-aktiviti, produk atau perkhidmatan seperti perkhidmatan kewangan konvensional, perjudian, memproses/memasarkan minuman keras dan makanan tidak halal </li></ul><ul><li>Pulangan bagi pemegang amanah adalah dalam bentuk dividen dan kenaikan harga nilai unit amanah </li></ul>
 13. 13. Kajian Lepas
 14. 14. Menurut Bacha 2002 terdapat lima prinsip dalam pembentukan pasaran modal islam iaitu mencegah pengamalan riba, perkongsian risiko, menghindarkan perkara spekulasi secara berleluasa, persamaan akad dengan kontrak yang dinyatakan dan segala aktiviti perlu berpandukan dengan syarak Zainal dan Yusof (2008) Pasaran modal Islam merupakan sebuah pasaran yang menjalankan aktiviti-aktiviti sama seperti pasaran modal konvensional tetapi mengaplikasikan prinsip-prinsip Syariah dalam urusniaga
 15. 15. (Laporan Tahunan Suruhanjaya Sekuriti 2003). Perkembangan pasaran modal Islam dapat dibukti dengan pertambahan bilangan sekuriti lulus Syariah meningkat 81% daripada jumlah tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) pada tahun sebelum <ul><li>Pada tahun 2003, kebanyakkan bon Islam diluluskan </li></ul><ul><li>berdasarkan hukum jualan ansuran tertunda ( bai bithaman ajil ) </li></ul><ul><li>yang bernilai RM4.9 bilion </li></ul><ul><li>pesanan belian selari ( istisna ) bernilai RM12 bilion </li></ul><ul><li>murabahah yang bernilai RM1.5 bilion </li></ul>jumlah bilangan unit amanah dilancarkan pada tahun 2009 adalah 547 dimana 397 unit amanh konvensional dan 144 unit amanah berasaskan Syariah meningkat kepada 548 dimana unit amanah konvensional meningkat kepada 402 dan 146 unit amanah berasaskan Syariah sehingga Januari 2010 (Suruhanjaya Sekuriti Malaysia).
 16. 16. Metodologi <ul><li>Data Sekunder </li></ul><ul><ul><li>Buku Rujukan </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikal Jurnal </li></ul></ul><ul><ul><li>Majalah </li></ul></ul><ul><ul><li>Laman Web </li></ul></ul>
 17. 17. Hasil dan Perbincangan
 18. 18. Perbezaan di antara Pelaburan Pasaran Modal Islam dengan Konvensional <ul><li>Pasaran Modal Islam </li></ul><ul><li>Ditubuhkan pada tahun 1997 </li></ul><ul><li>Berpandukan kepada perundangan Islam atau prinsip-prinsip Syariah. </li></ul><ul><li>Terdiri dari 2 pasaran utama iaitu pasaran bon atau ‘sukuk’ (sekuriti hutang swasta Islam atau IPDS)  dan pasaran ekuiti atau pasaran saham. </li></ul><ul><li>Pasaran Modal Konvensional </li></ul><ul><li>Ditubuhkan pada tahun 1937 </li></ul><ul><li>Tertakluk kepada peraturan syarikat dan negara. </li></ul><ul><li>Di Bursa Malaysia, terdapat pasaran bon, pasaran sekuriti dan pasaran derivatif. </li></ul>
 19. 19. Sambung… <ul><li>Pasaran Modal Islam </li></ul><ul><li>Pasaran adalah bebas daripada penglibatan aktiviti yang dilarang oleh Islam serta bebas daripada unsur-unsur seperti riba, perjudian(maisir) dan kesamaran(gharar). </li></ul><ul><li>Pelaburan berdasarkan perkongsian untung dan rugi (profit-sharing). </li></ul><ul><li>Pasaran Modal Konvensional </li></ul><ul><li>Perkhidmatan kewangan yang berteraskan riba (faedah), perjudian, pengeluaran atau penjualan barangan yang tidak halal, pembrokeran atau jual beli sekuriti yang tidak diluluskan oleh Syariah. </li></ul><ul><li>Pelaburan berasaskan faedah (interest-bearing) dan tiada perkongsian untung-rugi. </li></ul>
 20. 20. Bursa Malaysia <ul><li>Bermula pada tahun 1930 dan dahulunya dikenali sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur atau KLSE. </li></ul><ul><li>Mengandungi satu papan utama, satu papan kedua (telah bergabung dengan papan utama pada tahun 2009) dan papan MESDAQ (Bursa Dagangan Sekuriti dan Sebut Harga Automasi Malaysia). </li></ul><ul><li>Berperanan menyediakan satu tempat untuk menaikkan modal, bertindak sebagai pemankin ekonomi, membuka laluan kepada pelabur individu terutamanya orang ramai yang tidak mempunyai modal yang besar untuk membeli saham dan mengaut keuntungan daripada pasaran saham. </li></ul>
 21. 21. Indeks Syariah Kuala Lumpur (KLSI) <ul><li>Dilancarkan pada 17 April 1999 oleh Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dan merupakan penunjuk kepada prestasi sekuriti-sekuriti yang diluluskan oleh Syariah. </li></ul><ul><li>Tujuan adalah untuk memenuhi permintaan pelabur tempatan dan pelabur asing yang ingin melabur dalam sekuriti yang selaras dengan prinsip Syariah. </li></ul><ul><li>Mengandungi semua sekuriti papan utama yang terkandung di dalam senarai syarikat-syarikat yang diluluskan oleh Syariah. </li></ul>
 22. 22. Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI) <ul><li>Diperkenalkan pada tahun 1986 dan merupakan indeks pasaran saham yang umumnya diterima sebagai kayu pengukur pasaran saham tempatan atau suatu penunjuk prestasi pasaran saham Malaysia. </li></ul><ul><li>Ia mengandungi 100 syarikat dari Papan Utama dengan lebih kurang 500 hingga 650 disenaraikan di dalam Papan Utama yang terdiri daripada syarikat pelbagai sektor menyeberangi tahun 2000 hingga 2006. </li></ul><ul><li>Dinamakan sebagai FTSE Bursa Malaysia KLCI pada 6 Julai 2009. </li></ul>
 23. 23. Suruhanjaya Sekuriti (SC) <ul><li>Ditubuhkan pada 1 Mac 1993 bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. </li></ul><ul><li>Merupakan badan yang berkuasa dalam penyiasatan dan penguatkuasaan aktiviti pelaburan </li></ul><ul><li>Juga bertanggungjawab di bawah undang-undang untuk menggalakkan dan mempromosikan pembangunan sekuriti dan niaga hadapan di Malaysia. </li></ul>
 24. 24. Majlis Penasihat Syariah (MPS) <ul><li>Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh SC pada tahun 1996 di bawah seksyen 18, Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. </li></ul><ul><li>Berfungsi sebagai satu badan yang meluluskan status patuh syariah kepada syarikat-syarikat. </li></ul><ul><li>Memberi nasihat kepada Suruhanjaya dalam semua perkara berhubung pembangunan pasaran modal Islam dan bertindak sebagai pusat rujukan dalam semua isu pasaran modal Islam. </li></ul><ul><li>Ahli MPS terdiri daripada ulama Islam dan pakar kewangan Islam. </li></ul>
 25. 25. Cabaran Pelaburan Islam <ul><li>Tidak semua syarikat yang menyertai pasaran modal yang menjalankan perniagaan berlandaskan hukum syariah, contohnya aktiviti perjudian, penjualan barangan yang tidak halal, insurans konvensional, perkhidmatan kewangan berasaskan riba dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Adalah sukar untuk melaksanakan pasaran modal Islam secara menyeluruh kerana kita perlu mengambil kira latar belakang masyarakat negara yang majmuk. Halangan ini menyulitkan hasrat kerajaan untuk memperkasakan pasaran modal Islam di Malaysia. </li></ul>
 26. 26. Kesimpulan <ul><li>Pasaran modal Islam telah diwujudkan untuk memainkan peranan sebagai pelengkap kepada sistem kewangan Islam dalam memperkembangkan dan memperluaskan pasaran kewangan Islam di Malaysia. </li></ul><ul><li>Usaha kerajaan yang sering dalam memajukan sistem pasaran modal Islam juga penting bagi memenuhi permintaan dana yang berasaskan hukum Syariah Islam yang semakin mendapat tempat dalam kalangan para pelabur kini. </li></ul><ul><li>Walaubagaimanapun, kedua-dua pasaran modal sama ada konvensional mahupun Islam adalah penting dalam pasaran modal Malaysia yang diperlihatkan oleh kepelbagaian masyarakat. </li></ul>
 27. 27. Terima Kasih

×